Está en la página 1de 10

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

BI LUYN TP CHNG 5
I.CU HI N TP:
1. Cho bit s khc bit gia m ha v
iu ch ?

Chuyn i s - s (m ho s - s)

Chuyn i tng t - s (iu ch


xung, PAM, PCM)

Chuyn i s - tng t ( iu ch
s)

Chuyn i tng t - tng t(iu


ch tng t)

2. M ha s - s l g?
3. Chuyn i tng t - s l g?
4. Chuyn i s - tng t l g?
5. Chuyn i tng t - tng t l g?
6. Cho bit ti sao phng php iu ch
tn s tt hn so vi iu ch bin ?
7. u im ca QAM so vi ASK hoc
PSK l g?
8. Trnh by 3 dng chuyn i s - s ?
9. Thnh phn DC l g?
10. Ti sao phi c bi ton ng b trong
truyn s liu ?
11. NRZ L khc NRZ I im no?
12. Trnh by v hai dng m ha biphase
dng trong mng?
13. Khuyt im ca NRZ l g ? Cho bit
hng gii quyt t RZ v biphase?
14. So snh khc bit gia RZ v AMI?
15. Ba dng m ha bipolar l g?
16. So snh khc bit gia B8ZS v
HDB3?

17. Hy cho bit cc bc thit lp m


PCM ?
18. Tc ly mu nh hng nh th no
ln tn hiu s c truyn ?
19. nh hng s bit ca mt mu ln tn
hiu s c truyn ?
20. Nu bn phng php chuyn i tn
hiu s sang tng t l g?
21. Khc bit gia tc bit v tc
baud l g ? Cho th d ?
22. iu ch l g ?
23. Mc ch ca sng mang trong iu
ch l g?
24. Tc baud lin quan nh th no i
vi bng thng truyn ASK ?
25. Tc baud lin quan nh th no i
vi bng thng truyn FSK ?
26. Tc baud lin quan nh th no i
vi bng thng truyn PSK ?
27. Cho bit cc thng tin c c t gin
trng thi pha?
28. Tc baud lin quan nh th no i
vi bng thng truyn QAM?
29. QAM quan h ra nh th no vi ASK
v PSK?
30. Cho bit cc u im ca PSK so vi
ASK?
31. Khc bit gia AM v ASK?
32. Khc bit gia FM v FSK?
33. So snh bng thng ca FM v AM
theo tn hiu iu ch

II.CU HI TRC NGHIM


34. ASK, PSK, FSK v QAM l dng iu
ch:
a. s - s

Bin dch: Nguyn Vit Hng

b. s -tng t
c. tng t -tng t
d. tng t - s
Trang 62

Bi ging: Truyn s liu


35. Unipolar, bipolar v polar phng thc
m ha:

Chng 5: M ha v iu ch
41. Nu tc baud l 400 ca tn hiu 4PSK th tc bit l.

a. s - s

a. 100

b. s -tng t

b. 400

c. tng t -tng t

c. 800

d. tng t - s

d. 1600

36. PCM l th d v phng php iu


ch no:

42. Nu tc bit ca ASK l 1200 bps th


tc baud l

a. s - s

a. 300

b. s -tng t

b. 400

c. tng t -tng t

c. 600

d. tng t - s

d. 1200

37. AM v FM l cc phng thc iu


ch:

43. Nu tc bit ca tn hiu FSK l


1200 bps th tc baud l

a. s - s

a. 300

b. s -tng t

b. 400

c. tng t -tng t

c. 600

d. tng t - s

d. 1200

38. Trong QAM, yu t no ca sng


mang b thay i:
a. bin

44. Nu tc bit ca tn hiu QAM l


3.000 bps v mt n v tn hiu cha
3 bit. Tc baud l.

b. tn s

a. 300

c. tc bit

b. 400

d. tc baud

c. 1000

39. Cho bit phng thc no d b nh


hng ca nhiu bin :
a. PSK
b. ASK
c. FSK
d. QAM
40. Nu ph tn hiu c bng thng l
500Hz, tn s cao nht l 600Hz th tc
ly mu l
a. 200 mu/giy
b. 500 mu/giy
c. 1.000 mu/giy
d. 1.200 mu/giy

Bin dch: Nguyn Vit Hng

d. 1200
45. Nu tc baud ca tn hiu QAM l
3.000 v mt n v tn hiu cha 3 bit.
Tc bit l.
a. 300 bps
b. 400 bps
c. 1000 bps
d. 9000 bps
46. Nu tc baud ca tn hiu QAM l
1.800 v tc bit l 9.000, trong mt
phn t tn hiu c
a. 3 bit
b. 4 bit
c. 5 bit

Trang 63

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

d. 6 bit

a. unipolar

47. Trong 16-QAM, s 16 l

b. polar

a. T hp ca pha v bin

c. bipolar

b. Bin

d. tt c cc dng trn

c. Pha

53. Dng m ha khng cn truyn tn hiu


ng b l

d. Bit trn giy


48. Phng thc iu ch dng 3 bit, 8 gc
dch pha khc nhau v mt bin l
phng thc:
a. FSK

c. B8ZS
54. Phng php m ha dng ln lt cc
gi tr dng v m cho bit 1 l

c. ASK
d. 4-PSK

a. NRZ-I

49. nh l Nyquist cho bit tc ly


mu ti thiu ca tn hiu l.
bng tn s thp
nht ca tn hiu
b.

b. RZ
d. HDB3

b. 8-PSK

a.

a. NRZ-L

bng tn s cao
nht ca tn hiu

c.

gp
thng ca tn hiu

bng

d.

gp i tn s cao
nht ca tn hiu

50. Cho tn hiu sng AM c bng thng


10 KHz v tn s cao nht l 705 KHz,
cho bit tn s sng mang:
a. 700 KHz

b. RZ
c. Manchester
d. AMI
55. Phng php dng yu t vi phm khi
m ha s-s l.
a. AMI
b. B8ZS
c. RZ
d. Manchester
56. Tn hiu iu ch c c t yu t:
a. Thay i tn hiu iu ch bng
sng mang

b. 705 KHz

b. Thay i sng mang bng tn


hiu iu ch

c. 710 KHz

c. lng t ha ngun d liu

d. khng th xc nh dng cc thng


tin trn

d. ly mu dng nh l Nyquist

51. Yu t to chnh xc khi ti to tn


hiu tng t t lung PCM l.

57. Theo qui nh ca FCC, tn s sng


mang ca cc i AM c phn cch
nhau:

a. bng thng tn hiu

a. 5 KHz

b. tn s sng mang

b. 10 KHz

c. s bit dng lng t ha

c. 200 KHz

d. tc baud

d. 530 KHz

52. Dng m ha lun c trung bnh khc


khng l.
Bin dch: Nguyn Vit Hng

58. Theo qui nh ca FCC, trong di tn


ca FM c th c bao nhiu knh (i)
Trang 64

Bi ging: Truyn s liu


v mt l thuyt: (88Mhz-108MHz),
BWFM=0,2Mhz=200Hz.
a. 50

Chng 5: M ha v iu ch
64. Cho bit phng thc no nhm gii
quyt yu t mt ng b khi truyn
nhiu bit 0 lin tip?

b. 100

a. B8ZS

c. 133

b. HDB3

d. 150

c. AMI

59. PCM nhm chuyn i tn hiu t


tng t sang tn hiu.
a. analog

d. a v b u ng
65. Dng chuyn i c lin quan n iu
ch l.

b. s

a. chuyn i s - s

c. QAM

b. chuyn i tng t - s

d. vi sai

c. chuyn i s - tng t

60. Nu gi tr ti a ca tn hiu PCM l


+31 v gi tr b nht l 31, cho bit
c th dng bao nhiu bit m ha:

d. tt c u ng
66. Phng thc chuyn i cn ly mu
tn hiu l.

a. 4

a. chuyn i s - s

b. 5

b. chuyn i tng t - s (PAM,


PCM)

c. 6
d. 7
61. Khi phn tch tn hiu ASK, kt qu
cho ta:
a. lun l tn hiu sin
b. lun l hai tn hiu sin
c. s v hn cc tn hiu sin
d. tt c u sai
62. Phng thc RZ dng bao nhiu mc
in p:
a. 1

c. chuyn i s - tng t
d. tt c u ng
67. Bng thng ca tn hiu FM bng 10
ln bng thng ca tn hiu.
a.

sng mang

b.

iu ch (Tin tc)

c.

bipolar

d.

ly mu

68. iu ch tn hiu tng t l phng


thc lm thay i yu t ..ca sng
mang.

b. 3

a. bin

c. 4

b. tn s

d. 5

c. pha

63. Cho bit s mc lng t ha no cung


cp trung thc cao khi khi phc tn
hiu:
a. 2
b. 8
c. 16
d. 32
Bin dch: Nguyn Vit Hng

d. tt c u ng
69. iu ch tn hiu s l phng thc
lm thay i yu t ..ca sng mang.
a. bin
b. tn s
c. pha

Trang 65

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

d. tt c u ng

Bin dch: Nguyn Vit Hng

Trang 66

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

III.BI LUYN TP
70. Cho tc bit l 1000 bps. Hi c bao nhiu bit c gi i trong 5s, 0,2s v 100 ms ?
71. Gi s chui d liu gm 10 bit 0. Hy v tn hiu m ha chui ny dng cc phng
thc sau?
a. unipolar

f. Manchester vi sai

b. NRZ-L

g. AMI

c. NRZ-I

h. B8ZS

d. RZ

i. HDB3

e. Manchester
72. Lm li bi 71 dng chui 10 bit 1?
73. Lm li bi 71 vi chui gm 10 bit ln lt: 1010101010
74. Lm li bi 71 khi chui d liu gm: 0001100111
75. Cho tn hiu unipolar ca chui d liu, hy cho bit chui nh phn ca n?

00100100
76. Cho tn hiu NRZ-L ca chui d liu, hy cho bit chui nh phn ca n?

11001001
77. Hnh v sau chui NRZ-I ca chui d liu, cho bit chui ny l g?

10101101
78. Hnh v RZ ca chui d liu, cho bit chui ny l g?

01110011
79. Hnh v chui Manchester ca chui d liu, cho bit chui d liu l g?

11100011
80. Hnh v chui Manchester vi sai ca chui d liu, cho bit chui d liu l g?

00010010

Bin dch: Nguyn Vit Hng

Trang 67

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

81. Hnh v chui AMI ca chui d liu, cho bit chui d liu l g?

10001001
82. Hnh bi 81 v chui pseudoternary ca chui d liu, cho bit chui d liu l g?

01110110
83. Hnh v chui B8ZS ca chui d liu, cho bit chui d liu l g?
Time

10100000000010
84. Hnh v chui HDB3 ca chui d liu, cho bit chui d liu l g?

001000001001; gi s tng s xung ban u l s l


85. Cho bit c bao nhiu mc bin cn c cho cc phng thc sau:
a. Unipolar: 2
b. NRZ-L: 2
c. NRZ-I: 2
d. RZ: 3

Bin dch: Nguyn Vit Hng

Trang 68

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

e. Manchester: 2
f. Manchester vi sai: 2
86. Tnh tc ly mu ca PCM nu tn s thay i t 1.000 Hz n 4.000 Hz?
87. Dng nh l Nyquist, tnh tc ly mu ca cc tn hiu tng t sau:
a. Tn hiu tng t c bng thng 2.000 Hz (fmax=BW)
b. Tn hiu tng t c tn s t 2.000 Hz n 6.000 Hz
88. Nu tn hiu c ly mu 8.000 ln trong mt giy, cho bit khong cch gia 2 mu
(chu k ly mu) l bao nhiu? 125 microgiy
89. Nu khong cch gia hai mu tn hiu ly mu l 125 microgiy, cho bit tc ly mu
l bao nhiu? 8.000 Hz.
90. Ly mu tn hiu, mi mu dng mt trong bn mc. Cho bit cn bao nhiu bit biu
din mi mu? Nu tc ly mu l 8.000 mu/giy, cho bit tc bit? 2 bit,
2x8000=16kbps.
91. Tnh tc baud ca cc tn hiu c tc bit v phng thc iu ch?
a. 2.000 bps, FSK
b. 4.000 bps, ASK
c. 6.000 bps, 2-PSK
d. 6.000 bps, 4-PSK
e. 6.000 bps, 8-PSK
f. 4.000 bps, 4-QAM
g. 6.000 bps, 16-QAM
h. 36.000 bps, 64-QAM
92. Tnh tc baud nu bit tc bit v t hp bit:
a. 2.000 bps, dibit (2 bit)
b. 6.000 bps, tribit (3 bit)
c. 6.000 bps, quabit (4 bit)
d. 6.000 bps, 8 bit
93. Tnh tc bit khi c tc baud v dng iu ch:
a. 1.000 baud, FSK
b. 1.000 baud, ASK
c. 1.000 baud, 8-PSK
d. 1.000 baud, 16 -QAM
94. V gin trng thi pha trong cc trng hp sau:
a. ASK, bin 1 v 3
b. 2-PSK, 1 00 v 01800.
95. D liu t ngun c gi tr thay i t -1.0 v +1.0, cho bit gi tr bit ti cc im 0,91;
-0,25; 0,56 v 0,71 khi dng phng php lng t 8 bit?
Bin dch: Nguyn Vit Hng

Trang 69

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

96. Cc im d liu trong gin trng thi pha l (4,0) v (6,0). V gin ny. Hy cho
bit cc gi tr bin v pha ti tng im? (Bi 101)
97. Lm li bi 96 nu cc im d liu l (4,5) v (8,10).
98. Lm li bi 96 nu cc im d liu l (4,0) v (-4,0).
99. Lm li bi 96 nu cc im d liu l (4,4) v (-4,4).
100. Lm li bi 96 nu cc im d liu l (4,0), (4,4), (-4,0) v (-4,-4).
101. Gin trng thi pha hnh 5.52 l dng iu ch no: ASK, FSK, PSK v QAM?

Hnh 5.1
102. Gin trng thi pha hnh 5.53 l dng iu ch no: ASK, FSK, PSK v QAM?

Hnh 5.2
103. Gin trng thi pha hnh 5.54 l dng iu ch no: ASK, FSK, PSK v QAM?

Hnh 5.3
104. Gin trng thi pha hnh 5.55 c biu din ASK, FSK, PSK v QAM?

105. Mt gin trng thi pha c th c 12 im khng? gii thch?


106. Mt gin trng thi pha c th c 18 im khng? gii thch?
107. Th ngh mt nguyn tc chung tm cc im trong gin trang thi pha
108. Nu c 8 dim trong gin trng thi pha, cho bit c th gi bao nhiu bit trong mt
baud?
109. Tnh bng thng cn thit cho tng i pht AM sau, b qua yu cu ca FCC.
a. iu ch tn hiu c bng thng 4 KHz; S: 8 KHz
b. iu ch tn hiu c bng thng 8 KHz ; S: 16 KHz
Bin dch: Nguyn Vit Hng

Trang 70

Bi ging: Truyn s liu

Chng 5: M ha v iu ch

c. iu ch tn hiu c tn s t 2.000 n 3.000 Hz; S: 6 KHz


110. Tnh bng thng cn thit cho tng i pht FM sau, b qua yu cu ca FCC.
a. iu ch tn hiu c bng thng 12 KHz; S: 120 KHz
b. iu ch tn hiu c bng thng 8 KHz; S: 80 KHz
c. iu ch tn hiu c tn s t 2.000 n 3.000 Hz; S: 10 KHz

Bin dch: Nguyn Vit Hng

Trang 71