Está en la página 1de 12
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-82-09 Szanowny Panie Marsza ! ku Druk

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-82-09

Szanowny Panie Marsza!ku

Druk nr 2138

Warszawa, 25 czerwca 2009 r.

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej.

W

za!"czeniu

przedstawiam

tak#e

opini$

dotycz"c" zgodno%ci

proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister Zdrowia.

Z powa#aniem

(-) Donald Tusk

U S T A W A

z dnia

Projekt

o zmianie ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej

Art.

1.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak!adach opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pó&n. zm. 1) ) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:

1)

w art. 53 ust. 6 i 7 otrzymuj" brzmienie:

 

„6. Czynno%' prawna maj"ca na celu zmian$ wierzyciela, w przypadku zobowi"za( samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej, mo#e nast"pi' po wyra#eniu zgody przez podmiot, który utworzy! zak!ad. Podmiot, który utworzy! zak!ad, wydaje zgod$ albo odmawia jej wydania, bior"c pod uwag$ konieczno%' zapewnienia ci"g!o%ci udzielania %wiadcze( zdrowotnych oraz w oparciu o analiz$ sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej za rok poprzedni.

7.

W przypadku naruszenia przepisów ust. 2 – 6 lub art. 1 ust. 4 i 5, do s"du o stwierdzenie niewa#no%ci umowy zbycia, dzier#awy, najmu, u#ytkowania, u#yczenia aktywów trwa!ych samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej oraz przelewu wierzytelno%ci mo#e wyst"pi' tak#e podmiot, który utworzy! zak!ad.”;

2)

w art. 54 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

 

„2a)

na

realizacj$

programów

lub

projektów

finansowanych

z udzia!em %rodków pochodz"cych:

a) z bud#etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj"cych zwrotowi %rodków z pomocy udzielanej przez pa(stwa

cz!onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

b)

ze

&róde!

zagranicznych

niepodlegaj"cych

zwrotowi,

innych ni# wymienione w lit. a;”;

3)

uchyla si$ art. 54 a;

 

4)

w art. 55:

  • a) w ust. 1 dodaje si$ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5)

realizacj$ programów lub projektów finansowanych z udzia!em %rodków pochodz"cych:

 
  • a) z bud#etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj"cych zwrotowi %rodków z pomocy udzielanej przez pa(stwa cz!onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

  • b) ze &róde! zagranicznych niepodlegaj"cych zwro- towi, innych ni# wymienione w lit. a;

 

6)

realizacj$ programów wieloletnich.”,

  • b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

minister w!a%ciwy do spraw zdrowia – w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 – 6.”;

5)

po art. 55 dodaje si$ art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. Do jednostek badawczo-rozwojowych, b$d"cych publicznymi zak!adami opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 35d, przepisy art. 54 i 55 stosuje si$ odpowiednio.”;

6)

uchyla si$ art. 59a i 59b;

7)

uchyla si$ art. 67b;

8)

uchyla si$ dzia! Va.

2

Art. 2. W przypadku wzrostu, przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy, kwoty zobowi"zania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o %wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze %rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pó&n. zm. 2) ), wobec samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej, w stosun- ku do kwoty wynikaj"cej z poprzedniej umowy o udzielanie %wiadcze( opieki zdrowotnej dotycz"cej tego samego rodzaju lub zakresu %wiadcze( opieki zdrowotnej, wynagrodzenie wyp!acane osobom zatrudnionym w tym zak!adzie po dniu wej%cia w #ycie niniejszej ustawy ulega podwy#szeniu na dotychczasowych zasadach.

Art. 3. Przepisy art. 53 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz" ustaw", stosuje si$ do zobowi"za( samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej, powsta!ych po dniu wej%cia w #ycie niniejszej ustawy.

Art.

4.

Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299 i Nr 92, poz. 753.

06/28rch

3

U Z A S A D N I E N I E

Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak!adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pó&n. zm.) w rozdziale 4 dzia!u II, normuj"cym zasady gospodarki publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, maj"ce na celu ograniczenie „handlu wierzytelno%ciami” poprzez konieczno%' uzyskania zgody przez podmiot, który utworzy! zak!ad. Intencj" ustawodawcy jest obj$cie powy#szym ograniczeniem wszystkich czynno%ci prawnych, które w efekcie doprowadzi !yby do zmiany wierzyciela. Wobec faktu, #e dla przewa#aj"cej cz$%ci samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej podmiotem, który utworzy! zak!ad, jest jednostka samorz"du terytorialnego, regulacja b$dzie dotyczy' tych jednostek. Potrzeba opracowania projektu wynika z konieczno%ci wzmocnienia wp!ywu organu za!o#ycielskiego na zmian$ wierzyciela zobowi"za( samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej. Ponadto spowoduje ograniczenie wtórnego obrotu wierzytelno%ciami, co wi"za!o si$ z dodatkowymi kosztami dla zak!adów opieki zdrowotnej. Projektowane regulacje b$d" dotyczy' zobowi"za( samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej, powsta!ych po dniu wej%cia w #ycie projektowanej ustawy. Przepis ten stanowi wprawdzie ograniczenie zasady wolno %ci dzia!alno%ci gospodarczej, jednak#e mie%ci si$ w zakresie okre%lonym w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten dopuszcza ograniczenie w zakresie konstytucyjnych wolno%ci i praw, gdy jest to konieczne w demokratycznym pa(stwie dla jego bezpiecze(stwa lub porz"dku publicznego, b"d& dla ochrony %rodowiska, zdrowia i moralno%ci publicznej, albo wolno%ci i praw innych osób. W tym przypadku wprowadzenie ograniczenia podyktowane jest wzgl$dami ochrony zdrowia. Ograniczenie w proponowanej formie nie ogranicza istoty wolno%ci dzia!alno%ci gospodarczej. Stwarza natomiast narz$dzie dla organów za!o#ycielskich do skutecznej kontroli nad „swoimi” zak!adami opieki zdrowotnej, co przyczyni si$ do w!a%ciwej realizacji zada( tych podmiotów w zakresie bezpiecze(stwa zdrowotnego populacji. Przepis ten s!u#y' b$dzie realizacji prawa do ochrony zdrowia wynikaj"cego z art. 68 Konstytucji RP. Samodzielny publiczny zak!ad opieki zdrowotnej jest jednostk" realizuj"c" szczególnego rodzaju zadania publiczne poprzez udzielanie %wiadcze( zdrowotnych ratuj"cych #ycie i zdrowie. Dzia!ania windykacyjne mog!yby doprowadzi' do wstrzymania udzielania %wiadcze( zdrowotnych, a w konsekwencji do braku dost$pu do tych %wiadcze( na danym terenie. Nale#y przy tym podkre%li', #e decyzja podmiotu, który

utworzy! samodzielny publiczny zak!ad opieki zdrowotnej w zakresie wyra#enia zgody, nie b$dzie zupe!nie arbitralna. Podmiot ten b$dzie wydawa' zgod$ na dokonanie czynno%ci prawnej maj"cej na celu zmian$ wierzyciela w oparciu o analiz$ sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zak !adu opieki zdrowotnej za rok poprzedni oraz uwzgl$dniaj"c konieczno%' zapewnienia ci"g!o%ci udzielania %wiadcze( opieki zdrowotnej.

W projekcie rezygnuje si$ z dotychczasowego art. 53 ust. 6, bowiem przepis ten jest de facto powieleniem regulacji art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, #e czynno%' prawna sprzeczna z ustaw" jest niewa#na (kwesti$ czynno%ci prawnej za zgod" osoby trzeciej reguluje przepis art. 63 § 1 Kodeksu cywilnego). Stwierdzenia niewa#no%ci czynno%ci prawnej sprzecznej z ustaw" mo#e domaga' si$ ka#dy, kto wyka#e w tym zakresie swój interes prawny. Zatem proponowane br zmienie art. 53 ust. 7 podkre%la szczególn" rol$ organu za!o#ycielskiego w zakresie „czuwania” nad dokonywaniem czynno%ci prawnych przez zak!ad opieki zdrowotnej zgodnie z ustaw".

Projekt zawiera tak#e zmiany dotycz"ce uzyskiwania %rodków finansowych na realizacj$ programów lub projektów finansowanych z udzia!em %rodków pochodz"cych z bud#etu UE oraz niepodlegaj"cych zwrotowi %rodków z pomocy udzielanej przez pa(stwa cz!onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych %rodków pochodz"cych ze &róde! zagranicznych niepodlegaj"cych zwrotowi. Potrzeba zmian wynika z konieczno%ci doprecyzowania przepisów oraz ich dostosowania do brzmienia przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó&n. zm.). Ponadto stworzona zostanie podstawa prawna do przekazywania %rodków finansowych w ramach realizacji programów wieloletnich, co czyni zado%' zaleceniu Najwy#szej Izby Kontroli przedstawionemu w wyniku kontroli realizacji programu „Wzmocnienie bezpiecze(stwa zdrowotnego obywateli”. Wniosek dotyczy! finansowania programów wieloletnich na podstawie przepisów prawa materialnego. Stosown" podstaw$ prawn" zapewni" znowelizowane art. 54 i 55 ustawy o zak !adach opieki zdrowotnej. Taka nowelizacja by!a te# rozwi"zaniem proponowanym przez Najwy#sz" Izb$ Kontroli. Zgodnie z projektem mo#liwe b$dzie przekazywanie dotacji tak#e jednostkom badawczo-rozwojowym, b$d"cym publicznymi zak!adami opieki zdrowotnej. Wynika to ze znacz"cej roli, jak" pe!ni" te podmioty w systemie ochrony zdrowia.

Projekt zak!ada te# uchylenie przepisów dotycz"cych zobowi"za( kierownika samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej do przeznaczenia nie mniej ni# 40 % kwoty, o któr" wzros!o zobowi"zanie Narodowego Funduszu Zdrowia, na wzrost wynagrodze( osób

2

zatrudnionych w zak!adzie jako ograniczaj"cych swobod$ zarz"dzania zak!adem. Na potrzeby ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu %rodków finansowych %wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze( (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z pó&n. zm.) w%ród samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej zosta!o przeprowadzone badanie ankietowe, w którym podmioty te wskaza!y dochody uzyskane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia zrealizowanych w 2005 r. oraz wysoko %' kosztów poniesionych przez te zak!ady na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac$ wraz ze sk!adnikami na ubezpieczenie spo!eczne i innymi obowi"zkowymi kosztami ponoszonymi w zwi"zku z wyp!at" wynagrodze( na podstawie odr$bnych przepisów oraz na wynagrodzenia osób wykonuj"cych zawody medyczne na ich rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych. Dane dotycz"ce wysoko%ci wynagrodze( by!y uj$te w podziale na poszczególne rodzaje %wiadcze( kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na podstawie analizy zebranych danych, które zosta!y zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, obliczono udzia! kosztów pracy w poszczególnych rodzajach %wiadcze( opieki zdrowotnej i przyj$to za!o#enie, #e wska&niki te s" reprezentatywne dla innych %wiadczeniodawców maj"cych zawarte z Funduszem umowy w poszczególnych rodzajach %wiadcze(. Wska&niki udzia!u kosztów pracy w poszczególnych rodzajach %wiadcze( opieki zdrowotnej w umowach wykonanych w 2005 r., stanowi"ce za!"cznik do ustawy o przekazaniu %rodków finansowych %wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze(, zosta!y ukszta!towane na poziomie od 0,4 do 0,72, a dla lecznictwa szpitalnego 0,65.

W zwi"zku z powy#szym udzia! kosztów pracy w poszczególnych rodzajach %wiadcze( opieki zdrowotnej zosta! okre%lony na poziomie co najmniej odpowiadaj"cym temu, który zosta! wskazany w art. 59a ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej (np. lecznictwo uzdrowiskowe – 0,40, podstawowa opieka zdrowotna – 0,41), ale zwykle kszta!tuje si$ na poziomie zdecydowanie wy#szym (np. opieka d!ugoterminowa – 0,72, opieka psychiatryczna i leczenie uzale#nie( – 0,69). Ponadto z informacji przekazywanych przez publiczne zak!ady opieki zdrowotnej wynika, #e na skutek decyzji p!acowych podejmowanych w zwi"zku z wej%ciem w #ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. nowych przepisów reguluj "cych czas pracy pracowników ochrony zdrowia – poziom wzrostu wynagrodze( w chwili obecnej znacznie przekracza wzrost, o którym mowa w art. 59a ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej, ale równie# wska&niki stanowi"ce za!"cznik do ustawy o przekazaniu %rodków finansowych %wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze(. W zwi"zku z powy#szym wydaje si$, #e proponowane uchylenie art. 59a i 59b ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej nie b$dzie mia!o istotnego wp!ywu na dynamik$ wynagrodze( w publicznych zak!adach opieki

3

zdrowotnej, gdy# faktyczny odsetek kwot kontraktów przekazywany na wynagrodzenia jest wy#szy ni# ustalony w tym przepisie i si$ga ok. 70 %. W zwi"zku z uchyleniem art. 59a i 59b konieczne by!o tak#e uchylenie art. 67b i dzia!u Va, które regulowa!y kwestie kontroli wykonywania obowi"zku okre%lonego w art. 59a i odpowiedzialno%ci karnej za nieprzestrzeganie tego obowi"zku.

Projekt zawiera przepis przej%ciowy dotycz"cy sytuacji, gdy przed dniem wej%cia w #ycie ustawy nast"pi wzrost kwoty zobowi"zania Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do poprzedniej umowy o udzielanie %wiadcze( opieki zdrowotnej, jednak#e %rodki, które zgodnie z dotychczas obowi"zuj"cymi przepisami powinny zosta' przeznaczone na wynagrodzenia, zostan" wyp!acone po tym dniu.

Regulacja nie jest obj$ta prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporz"dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania Krajowego Systemu Notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projekt zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) zosta! opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Podmioty, o których mowa w art. 7 tej ustawy, nie zg!osi!y zainteresowania pracami nad projektem.

4

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1) Podmioty, na które oddzia!uje ustawa

Projektowana regulacja b$dzie oddzia!ywa!a na zak!ady opieki zdrowotnej, ich organy tworz"ce i pracowników zak!adów opieki zdrowotnej.

2) Konsultacje spo!eczne

Projekt zosta! przekazany do konsultacji nast$puj"cym podmiotom: Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Piel$gniarek i Po!o#nych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi"zków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno%'”, Federacji Zwi"zków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiemu Zwi"zkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Zwi"zkowi Zawodowemu Piel$gniarek i Po!o#nych, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarno%' 80”, Forum Zwi"zków Zawodowych, Unii Metropolii Polskich, Zwi"zkowi Powiatów Polskich, Zwi"zkowi Miast Polskich, Zwi"zkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Konwentowi Marsza!ków RP, Federacji Zwi"zków Gmin i Powiatów RP, Komisji Wspólnej Rz"du i Samorz"du Terytorialnego. Projekt by! przedmiotem uzgodnie( zewn$trznych. Uwagi zg!osi!y nast$puj"ce podmioty: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Ogólnopolski Zwi"zek Zawodowy Piel$gniarek i Po!o#nych, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Piel $gniarek i Po!o#nych, Federacja Zwi"zków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo!ecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Zwi"zków Zawodowych, Ogólnopolski Zwi"zek Zawodowy Lekarzy, Konfederacja Pracodawców Polskich, Naczelna Rada Aptekarska. Wyra#ony zosta! sprzeciw wobec planowanych ogranicze( obrotu wierzytelno%ciami jako naruszaj"cy konstytucyjn" zasad$ wolno%ci dzia!alno%ci gospodarczej oraz wobec zasady zobowi"za( kierownika samodzielnego publicznego zak!adu opieki zdrowotnej do przeznaczenia nie mniej ni# 40 % kwoty, o któr" wzros!o zobowi"zanie Narodowego Funduszu Zdrowia, na wzrost wynagrodze( osób zatrudnionych w zak!adzie, jako ograniczaj"cych prawa pracowników. Uwagi te nie zosta!y uwzgl$dnione – powody wprowadzania takich zmian przedstawione zosta !y szerzej w uzasadnieniu do projektu. Propozycje o charakterze redakcyjnym Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zosta!y

5

uwzgl$dnione poprzez przeredagowanie przepisu dotycz"cego konsekwencji braku zgody organu za!o#ycielskiego na zmian$ wierzyciela.

Projekt zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), zosta! opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Podmioty, o których mowa w art. 7 tej ustawy, nie zg!osi!y zainteresowania pracami nad projektem.

3) Wp!yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na bud#et pa(stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego

Nale#y zak!ada', i# skutkiem zmiany art. 53 ustawy o zak!adach opieki zdrowotnej b$dzie ograniczenie wtórnego obrotu wierzytelno%ciami, co wi"za!o si$ z dodatkowymi kosztami dla zak!adów opieki zdrowotnej. Zgodnie z danymi ankietowymi Ministerstwa Zdrowia warto%' zobowi"za( samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej przekazanych przez wierzycieli pierwotnych w drodze cesji na inne podmioty wynios!a w 2007 r. oko!o 300 mln z!. Nie jest mo#liwe okre%lenie warto%ci dodatkowych kosztów, zwi"zanych z tym obrotem, jakie ponios!y zak!ady opieki zdrowotnej, zatem trudno oszacowa ' skal$ korzy%ci z projektowanych rozwi"za(. Brak bezpo%redniej zale#no%ci pomi$dzy ograniczeniem wtórnego obrotu wierzytelno%ciami a mo#liwo%ci" zaci"gania nowych zobowi"za( przez samodzielne publiczne zak!ady opieki zdrowotnej. Projektowana ustawa nie b$dzie mia!a wp!ywu na bud#et pa(stwa i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego.

4) Wp!yw regulacji na rynek pracy Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a wp!ywu na rynek pracy.

5) Wp!yw na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw

Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a bezpo%redniego wp!ywu na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw.

6) Wp!yw na sytuacj$ i rozwój regionalny

Projektowana regulacja nie b$dzie mia!a bezpo%redniego wp!ywu na sytuacj$ i rozwój regionalny.

6

7) Wp!yw regulacji na ochron$ zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób Regulacja wp!ynie na ochron$ zdrowia poprzez wzmocnienie wp!ywu organu za!o#ycielskiego na zmian$ wierzyciela zobowi"za( publicznego zak!adu opieki zdrowotnej.

8) Zgodno%' z prawem Unii Europejskiej Regulacja nie jest obj$ta prawem Unii Europejskiej.

06/29rch

7

URZAD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ KOMITETL; ISTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STAKU

Mikolnj Do tvgiele wicz

Warszawa, dnia6zerwca 2009 r.

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady IMinistr6w

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o znzinnie ustnruy o znklndnclr opieki zdrowotnej, wyraiona na podstawie art. 9 pkt 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z p6in. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza

W zwiqzku z przedtoionym projektem ustawy (pisrno nr RM-10-82-09) pozwalarn sobie wyrazif, nastqpujqcq opiniq:

Projekt ustawy jest nie jest objqty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Do uprzei~lleiwiado~noici:

Pa11 Jakub SzuIc Sekretarz Stai~u Ministerstwo Zdrowia