Está en la página 1de 3

Mu 9

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


C S TI THNH PH H CH MINH
TRUNG TM KHO TH V M BO CLGD

BNG IM HC PHN
Thi ln: 01

Hc phn: QUN L MNG VIN THNG

S TC: 02 Lp: L12CQVT03-N

K thi: Hc k II - Nm hc 2012 - 2013

Ngy thi: 26 - 06 - 2013


im thnh phn

TT

H v tn

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im hc phn

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im
thi

Bng
s

Bng ch

1 Dip Ngc

Anh

N12LDVT110 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

2 Nguyn Tun

Anh

N12LDVT111 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

3 L ng Hong Thi

Bo

N12LDVT112 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

4 Bi Ch

Cng

N12LDVT113 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

5 ng Vit

Dng

N12LDVT114 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

6 Nguyn Vit

Dng

N12LDVT115 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

7 Nguyn V Minh

Dng

N12LDVT116 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

8 Nguyn i

Dng

N12LDVT117 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

9 Thi Duy

Dng

N12LDVT010 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

10 L Hunh

Duy

N12LDVT118 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

11 Nguyn Hong

N12LDVT119 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

12 o Minh

N12LDVT120 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

13 Nguyn Minh

N12LDVT121 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

14 V Thnh

N12LDVT122 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

15 H Quc

nh

N12LDVT123 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

16 Bi Th

ip

N12LDVT124 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

17 Tch

N12LDVT125 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

18 Hunh Vn

Gio

N12LDVT126 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

19 Trn Phc

Hu

N12LDVT127 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

20 Trn Tn

Hin

N12LDVT128 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

21 Nguyn Hu

Hip

N12LDVT129 10.0

6.0

6.0

7.0

7.0

By phy khng

22 T c

Hip

N12LDVT130 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

23 Hong Cng

Hiu

N12LDVT131 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

24 Trn Minh

Hong

N12LDVT132 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

25 Trn Lm

Hng

N12LDVT133 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

26 Nguyn Phi

Hng

N12LDVT134 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

L12CQVT03-N

QL MNG VIN THNG - L1 HK2

1/3

im thnh phn
TT

H v tn

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im hc phn

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im
thi

Bng
s

Bng ch

27 Nguyn Trng Nht

Hng

N12LDVT135 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

28 Nguyn Khc

Huy

N12LDVT136 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

29 Nguyn Quc

Khnh

N12LDVT137 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

30 Nguyn Xun

Khoa

N12LDVT138 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

31 L Hu

Kin

N12LDVT139 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

32 V nh

N12LDVT140 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

33 Nguyn Tn

Linh

N12LDVT141 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

34 Nguyn Th

Loan

N12LDVT142 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

35 Nguyn Hu

Lc

N12LDVT143 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

36 Nguyn Vn

Lc

N12LDVT144 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

37 Hunh Minh

Lun

N12LDVT145 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

38 Nguyn Nht

Nam

N12LDVT146 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

39 V c

Ngoan

N12LDVT147 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

40 Phan Anh

Ngc

N12LDVT148 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

41 T nh

Nguyn N12LDVT149 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

42 V Ngc

Pht

N12LDVT150 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

43 Ng Don

Phong

N12LDVT151 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

44 Trn Thanh

Phong

N12LDVT152 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

45 L Nh

Phng N12LDVT153 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

46 Nguyn Minh

Qun

N12LDVT154 10.0

5.0

6.0

3.0

4.4

Bn phy bn

47 Nguyn Nht

Qun

N12LDVT155 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

48 Nguyn L Xun

Quang

N12LDVT156 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

49 V Hong Ngc

Qu

N12LDVT157 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

50 inh Hng

Sm

N12LDVT158

5.0

6.0

1.0

5.0

4.8

Bn phy tm

51 Nguyn Quang

Sng

N12LDVT159 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

52 Nguyn Thanh Trng

N12LDVT160 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

53 Nguyn Vn

Thch

N12LDVT161 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

54 Phm Hunh Quc

Thi

N12LDVT162 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

55 Lm Hng

Thanh

N12LDVT163 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

56 Trn Quang

Thnh

N12LDVT164 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

L12CQVT03-N

QL MNG VIN THNG - L1 HK2

2/3

im thnh phn
H v tn

TT

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im hc phn

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im
thi

Bng
s

Bng ch

57 Nguyn Ngc Minh

Th

N12LDVT165 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

58 Nguyn Ngc

Thng N12LDVT166 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

59 Trnh Bo

Ton

N12LDVT167 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

60 Nguyn Thu

Trang

N12LDVT168 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

61 Nguyn Th Tuyt

Trinh

N12LDVT169 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

62 Trn Anh

Trnh

N12LDVT170 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

63 Chu Thnh

Trung

N12LDVT171 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

64 Nguyn Vn

Trng N12LDVT172 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

65 Nguyn Tun

N12LDVT173 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

66 Thanh

Tun

N12LDVT174 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

67 ng Thanh

Tng

N12LDVT175

7.0

1.0

6.0

4.0

3.9

Ba phy chn

68 ng Vn

Tng

N12LDVT176 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

69 L Quang

N12LDVT177 10.0

6.0

6.0

6.0

6.4

Su phy bn

70 Nguyn ng

Vin

N12LDVT178 10.0

5.0

6.0

3.0

4.4

Bn phy bn

71 Nguyn Ngc

Vit

N12LDVT179 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

72 L Th ng

N12LDVT180 10.0

6.0

6.0

4.0

5.2

Nm phy hai

73 Phm Minh

Vng

N12LDVT181 10.0

6.0

6.0

8.0

7.6

By phy su

74 Nguyn Trang Kim

Yn

N12LDVT182 10.0

6.0

6.0

5.0

5.8

Nm phy tm

Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


- im chuyn cn:
10%
- im trung bnh kim tra:
20%
- im thc hnh, th nghim
10%
- im bi tp, tiu lun, seminar
- im thi kt thc hc phn:
60%
NGI NHP IM

NGI KIM TRA

Tp. HCM, ngy


thng
nm 2013
KT.TRNG TRUNG TM KHO TH
PH TRNG TRUNG TM

V Thanh Bnh

Trn Nguyn Phng Linh

Chu Vn Phn

L12CQVT03-N

QL MNG VIN THNG - L1 HK2

3/3