Está en la página 1de 4

MIU T THIT K GII PHP MNG CHO IN-BUIDING PHNG N A: S DNG THIT B GPON 1.

Bn v thit k cho ta nh chung c 10 tng , c khong 10 cn h cho mi tng


Hnh 1: Bn v thit k mu cung cp dch v cho IN-BUIDING 10 tng

SP 1x16 SP 1:4
PON 1

Tng 1
16 ONT

Tng 2
16 ONT

INTERNET

Tng 3
16 ONT

100Mbps
Middeware Anivia and Minerva PON 2
2xGE

Tng 4

16 ONT

Tng 5 SP 1:4 Tng 6 Tng 7 Tng 8

16 ONT

16 ONT

16 ONT

Core Switch
16 ONT

VoD/ IPTV

Cisco

Tng 9 Tng 10
PON 3

16 ONT

SP 1:4

16 ONT

16 ONT

SIP Server
16 ONT

OLT V5812G

ONT

GII PHP CUNG CP DCH V CHO IN-BUILDING S DNG GPON


S NGa Y T.K K.TRA Mi u T
Cng ty c phn cc h thng vin thng VNPT-Fujitsu

Splitter 1: 64

Ghi Ch

Splitter 1: 4 Splitter 1: 16

BN V S

T :

Splitter 1: 8

Vft CNG TY C PHN CC H THNG VIN THNG VNPT-FUJITSU

2. Miu t 2.1 Xy dng gii php cho IN-BUIDING Bn v trn l v d cho ta nh chung c hoc vn phng khong 10 tng, mi tng c 10 cn h Mi thit b compact OLT V5812G c th cung cp ti a l 4 PON .Trong bn thit k ny s thit k cho 1 PON l 64 Thu bao nu c yu cu m rng >64 TB, c th s dng SFP-GPON Class C Vi ta nh 10 tng s dng 01 thit b V5812G vi 03 cng GPON cho giai on u cung cp cho ta nh khong 100 cn h. Cn 01 cng GPON s dng cho mc ch m rng sau ny Mi tng s tin hnh thi cng u ni cp Quang cho 16 hoc 32 cn h vo mt im t v tr b chia Quang. Do s lng khch hng s c phn b ti nhiu tng ca ta nh, d VFT s cng hai loi Splitter l 1x4 v 1x 16. Vi ta nh 10 tng s dng l 03 SP loi 1x 4 v 10 loi 1x 16 cung cp dch v khch hng. 3. Vt t cho cung cp dch v ta nh trn s dng thit b GPON STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vt t V5812G PWR-6424F0-AC SFP GPON SFP GE SP 1x2 SP 1x4 SP 1x 8 SP 1x16 SP 1x32 SP 1x 64 S lng 1 2 3 2 0 3 0 10 0 0 Ghi ch

4. u v nhc im ca vic s dng GPON 4.1 u im Ti mi tng s dng b chia quang th ng 1:16 cung cp cho cc cn h hoc vn phng.Cc b chia khng cn cp ngun v khng ph thuc vo mi trng nn c th lp t thun tin v vy gim c chi ph bo dng v vn hnh Tit kim c vic thi cng si quang bng cch ti u thit k cc b chia v PON Linh ng v m rng d dng trong vic cung cp dch v cho cc cn h Ti a c tc truyn dn cho cc thu bao 4.2 Nhc im Hin nay cc thit b u cui cn qu t lm chi ph cho mt thu bao n cn h cn cao Thit b ONT cha chun chung cho cc nh cung cp khc nhau

PHNG N B: S DNG L2SW V2224G 1. Bn v thit k cho ta nh chung c 10 tng , c khong 10 cn h cho mi tng
Hnh 2: Bn v thit k mu cung cp dch v cho IN-BUIDING 10 tng

1xGE INTERNET 1xGE

Tng 1

Tng 2

100Mbps
Middeware Anivia and Minerva
2xGE

1xGE

Tng 3

1xGE

Tng 4 Tng 5

1xGE

Core Switch

V2224G

1xGE

Tng 6

VoD/ IPTV

Cisco 1xGE

Tng 7

Tng 8
1xGE

SIP Server 1xGE

Tng 9

Tng 10
1xGE

GII PHP CUNG CP DCH V IN-BUILDING S DNG L2SW Ghi Ch


V2224G L2SW in
S NGa Y T.K K.TRA Miu T
CNG TY C PHN CC H THNG VIN THNG VNPT-FUJITSU

BN V S

T :

Vft CNG TY C PHN CC H THNG VIN THNG VNPT-FUJITSU

2. Miu t Bn v trn l v d cho ta nh chung c hoc vn phng khong 10 tng, mi tng c 10 cn h Mi thit b L2SW V2224 c 24 cng quang & 02 cng m rng v vy c th s dng 10 cng quang cung cp dch v cho mi tng , Cc cng quang cn li c th dung d phng cho cc ni khc Mi tng s thi cng cc tuyn quang tp trung n L2SW V2224G Ti mi tng s lp t mt L2SW in 8-12 FE cung cp dch v cho mi cn h hoc vn phng 3. Vt t cn thit cung cp dch v cho ta nh trn STT 1 2 3 Vt t L2SW V2224G L2SW ESCOM ( 8FE) SFP GE S lng 1 10 22 Ghi ch

4. u v nhc im ca s dng L2SW 4.1 u im S dng L2SW ch ng s dng cc chuyn mch ethernet quang phn phi tn hiu, do s kt ni cc cn h khch hng vi nh cung cp thnh mt h thng mng D liu t pha khch hng s trnh xung t khi khng truyn chung trn mt ng vt l 4.2 Nhc im Mi tng phi s dng mt L2SW in v kt ni n SW Edge V2224G v vy s phi cung cp ngun v tn km chi ph si quang v SFP Vic s dng L2SW in s lm gim tc truyn dn ti a trong mng Ethernet S dng qu nhiu thit b ch ng lm tng chi ph vn hnh v bo dng