Está en la página 1de 3

Mu 9

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


C S TI THNH PH H CH MINH
TRUNG TM KHO TH V M BO CLGD

BNG IM HC PHN
Thi ln: 01

Hc phn: CC K THUT LP TRNH

S TC: 03 Lp: L12CQVT03-N

K thi: Hc k II - Nm hc 2012 - 2013

Ngy thi:
im thnh phn

TT

H v tn

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im hc phn
im
thi

Bng
s

Bng ch

1 Dip Ngc

Anh

N12LDVT110

8.0

6.0

6.0

6.2

Su phy hai

2 Nguyn Tun

Anh

N12LDVT111

8.0

5.0

4.0

4.6

Bn phy su

3 L ng Hong Thi

Bo

N12LDVT112

8.0

6.0

5.0

5.5

Nm phy nm

4 Bi Ch

Cng

N12LDVT113

8.0

6.0

4.0

4.8

Bn phy tm

5 ng Vit

Dng

N12LDVT114 10.0

6.0

8.0

7.8

By phy tm

6 Nguyn Vit

Dng

N12LDVT115

8.0

7.0

5.0

5.7

Nm phy by

7 Nguyn V Minh

Dng

N12LDVT116

8.0

6.0

4.0

4.8

Bn phy tm

8 Nguyn i

Dng

N12LDVT117

8.0

6.0

5.0

5.5

Nm phy nm

9 Thi Duy

Dng

N12LDVT010

8.0

7.0

5.0

5.7

Nm phy by

10 L Hunh

Duy

N12LDVT118

8.0

7.0

3.0

4.3

Bn phy ba

11 Nguyn Hong

N12LDVT119

8.0

7.0

6.0

6.4

Su phy bn

12 o Minh

N12LDVT120

9.0

7.0

7.0

7.2

By phy hai

13 Nguyn Minh

N12LDVT121

8.0

6.0

4.0

4.8

Bn phy tm

14 V Thnh

N12LDVT122

8.0

5.0

6.0

6.0

Su phy khng

15 H Quc

nh

N12LDVT123 10.0

7.0

3.0

4.5

Bn phy nm

16 Bi Th

ip

N12LDVT124 10.0

5.0

8.0

7.6

By phy su

17 Tch

N12LDVT125

8.0

6.0

6.0

6.2

Su phy hai

18 Hunh Vn

Gio

N12LDVT126

8.0

6.0

4.0

4.8

Bn phy tm

19 Trn Phc

Hu

N12LDVT127

8.0

7.0

2.0

3.6

Ba phy su

20 Trn Tn

Hin

N12LDVT128

8.0

7.0

4.0

5.0

Nm phy khng

21 Nguyn Hu

Hip

N12LDVT129

8.0

7.0

6.0

6.4

Su phy bn

22 T c

Hip

N12LDVT130

8.0

7.0

5.0

5.7

Nm phy by

23 Hong Cng

Hiu

N12LDVT131

8.0

6.0

5.0

5.5

Nm phy nm

24 Trn Minh

Hong

N12LDVT132

9.0

7.0

4.0

5.1

Nm phy mt

25 Trn Lm

Hng

N12LDVT133 10.0

8.0

6.0

6.8

Su phy tm

26 Nguyn Phi

Hng

N12LDVT134

6.0

5.0

5.5

Nm phy nm

L12CQVT03-N

8.0

CC K THUT LP TRNH - L1 HK2

1/3

im thnh phn
TT

H v tn

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im hc phn
im
thi

Bng
s

Bng ch

27 Nguyn Trng Nht

Hng

N12LDVT135

8.0

6.0

7.0

6.9

Su phy chn

28 Nguyn Khc

Huy

N12LDVT136

8.0

5.0

6.0

6.0

Su phy khng

29 Nguyn Quc

Khnh

N12LDVT137

8.0

7.0

6.0

6.4

Su phy bn

30 Nguyn Xun

Khoa

N12LDVT138

8.0

7.0

6.0

6.4

Su phy bn

31 L Hu

Kin

N12LDVT139

8.0

7.0

2.0

3.6

Ba phy su

32 V nh

N12LDVT140

8.0

6.0

2.0

3.4

Ba phy bn

33 Nguyn Tn

Linh

N12LDVT141

8.0

6.0

2.0

3.4

Ba phy bn

34 Nguyn Th

Loan

N12LDVT142

8.0

7.0

2.0

3.6

Ba phy su

35 Nguyn Hu

Lc

N12LDVT143

0.0

0.0

0.0

0.0

Khng phy khng

36 Nguyn Vn

Lc

N12LDVT144

8.0

6.0

2.0

3.4

Ba phy bn

37 Hunh Minh

Lun

N12LDVT145

8.0

7.0

5.0

5.7

Nm phy by

38 Nguyn Nht

Nam

N12LDVT146

9.0

6.0

2.0

3.5

Ba phy nm

39 V c

Ngoan

N12LDVT147

9.0

6.0

1.0

2.8

Hai phy tm

40 Phan Anh

Ngc

N12LDVT148

8.0

6.0

3.0

4.1

Bn phy mt

41 T nh

Nguyn N12LDVT149

8.0

7.0

5.0

5.7

Nm phy by

42 V Ngc

Pht

N12LDVT150

8.0

7.0

2.0

3.6

Ba phy su

43 Ng Don

Phong

N12LDVT151

8.0

7.0

7.0

7.1

By phy mt

44 Trn Thanh

Phong

N12LDVT152

8.0

7.0

4.0

5.0

Nm phy khng

45 L Nh

Phng N12LDVT153

8.0

7.0

7.0

7.1

By phy mt

46 Nguyn Minh

Qun

N12LDVT154

8.0

0.0

0.0

0.0

Khng phy khng

47 Nguyn Nht

Qun

N12LDVT155

8.0

6.0

1.0

2.7

Hai phy by

48 Nguyn L Xun

Quang

N12LDVT156

8.0

6.0

7.0

6.9

Su phy chn

49 V Hong Ngc

Qu

N12LDVT157

9.0

6.0

4.0

4.9

Bn phy chn

50 inh Hng

Sm

N12LDVT158

8.0

7.0

7.0

7.1

By phy mt

51 Nguyn Quang

Sng

N12LDVT159

8.0

6.0

7.0

6.9

Su phy chn

52 Nguyn Thanh Trng

N12LDVT160

8.0

7.0

4.0

5.0

Nm phy khng

53 Nguyn Vn

Thch

N12LDVT161

8.0

7.0

4.0

5.0

Nm phy khng

54 Phm Hunh Quc

Thi

N12LDVT162

8.0

6.0

4.0

4.8

Bn phy tm

55 Lm Hng

Thanh

N12LDVT163

9.0

6.0

5.0

5.6

Nm phy su

56 Trn Quang

Thnh

N12LDVT164 10.0

10.0

6.0

7.2

By phy hai

L12CQVT03-N

CC K THUT LP TRNH - L1 HK2

2/3

im thnh phn
H v tn

TT

M sv

im im
CC TBKT

im
TNTH

im hc phn

im bi
tp tiu
lun,
seminar

im
thi

Bng
s

Bng ch

57 Nguyn Ngc Minh

Th

N12LDVT165

9.0

7.0

7.0

7.2

By phy hai

58 Nguyn Ngc

Thng N12LDVT166

8.0

7.0

3.0

4.3

Bn phy ba

59 Trnh Bo

Ton

N12LDVT167

8.0

6.0

4.0

4.8

Bn phy tm

60 Nguyn Thu

Trang

N12LDVT168

8.0

7.0

7.0

7.1

By phy mt

61 Nguyn Th Tuyt

Trinh

N12LDVT169

8.0

7.0

7.0

7.1

By phy mt

62 Trn Anh

Trnh

N12LDVT170

8.0

6.0

5.0

5.5

Nm phy nm

63 Chu Thnh

Trung

N12LDVT171

8.0

7.0

4.0

5.0

Nm phy khng

64 Nguyn Vn

Trng N12LDVT172

8.0

7.0

2.0

3.6

Ba phy su

65 Nguyn Tun

N12LDVT173

8.0

7.0

1.0

2.9

Hai phy chn

66 Thanh

Tun

N12LDVT174

8.0

6.0

4.0

4.8

Bn phy tm

67 ng Thanh

Tng

N12LDVT175

0.0

0.0

1.0

0.0

Khng phy khng

68 ng Vn

Tng

N12LDVT176

8.0

6.0

7.0

6.9

Su phy chn

69 L Quang

N12LDVT177 10.0

9.0

6.0

7.0

By phy khng

70 Nguyn ng

Vin

N12LDVT178

8.0

6.0

7.0

6.9

Su phy chn

71 Nguyn Ngc

Vit

N12LDVT179

8.0

6.0

5.0

5.5

Nm phy nm

72 L Th ng

N12LDVT180

8.0

5.0

3.0

3.9

Ba phy chn

73 Phm Minh

Vng

N12LDVT181

8.0

7.0

4.0

5.0

Nm phy khng

74 Nguyn Trang Kim

Yn

N12LDVT182

8.0

6.0

5.0

5.5

Nm phy nm

Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


- im chuyn cn:
10%
- im trung bnh kim tra:
20%
- im thc hnh, th nghim
- im bi tp, tiu lun, seminar
- im thi kt thc hc phn:
70%
NGI NHP IM

NGI KIM TRA

Tp. HCM, ngy


thng
nm 2013
KT.TRNG TRUNG TM KHO TH
PH TRNG TRUNG TM

V Thanh Bnh

Trn Nguyn Phng Linh

Chu Vn Phn

L12CQVT03-N

CC K THUT LP TRNH - L1 HK2

3/3