Σχορε

Ωαϖε
Λαγε Λυνδ∍σ Σολο φροµ ∀Ροµαντιχ Λατινο φορ Λαδιεσ∀
7

Γ

∆ µαϕ

4
&4

Γυιταρ

‰ œ œ ‰ œ #œ œ ‰ œ œ #œ œ. œ #œ Ó

Ó

≈ #œ œ œ bœ #œ œ

œ

3

3

∆7

Α −7

&

ϑοβιµ
Γαβριελ ∆αϖιλα

7

œ
#œ œ œ. œ œ œ œ œ

Γ/Β

≈ Rœ œ œ ‰ Œ

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Œ

Œ

4

Χ

„9
#7 (#11
)

13

Β 6/9

∆ συσ/Α

#œ œ #œ œ œ œ. #œ œ œ œ
œ
.
#
œ
œ
#
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œœŒ
& ‰ #œ œ œ œ œ œ œ

7

Α −7

Ε −7

&

Α

b13

Γ/Β
b
œ
œ œ #œ œ œ œ
≈ R

∆ −7/Φ
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
Ó

10

b

∆ −7/Φ
œ œ bœ
bœ œ œ œ œ
œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

Φ −7œ/αœ

œ
&

13

Γ 7

∆ µαϕ7

Φ −7/Α

Ó

b

#œ œ œ œ
œ
#
œ
≈ #œ œ
R 3
∆7

Α −7œ

œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
œ œ
&
J

16

3

3

Γ/Β

&

3

Χ

3

„9
#7 (#11
)

13

Β 6/9

œ bœ œ nœ œ œ œ
#
œ
œ

∆ συσ/Α

œ #œ. œ #œ #œ #œ œ œ œ

œ #œ œ #œ nœ œ œ nœ œ

20

b13
œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Εœ−7 œ Αœ −7 œ œ Αœ b œ œ œ Γ/Β
œ œ œ nœ œ œ
œ
.
œ.

&

23

3

3

3

Ωαϖε

2

∆ −7/Φ

Φ −7/α

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ
&

b

∆ −7/Φ

œ œœ
œ

œ œ œ. œ œ

‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

26

29

b

Γ
œ −7œ œ œ œ œ b œ œ œ n œ b œ œ œ œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
≈ r œ œ œ œ bœ œ œ
œ

Φ −7/Α

Χ 7/Β

3

b

Φ µαϕ7/Α

œ

œ

œ
&

œ
œ
J

3

31

Β

&

œ œ

œ. bœ œ œ œ

œ

œ
œ

3

œ
œ bœ
‰ J ‰

3

#9 )
b7 („13

œ n œ œ b œ œ b œ œ b Φœ−7
b
œ
œ bœ œ nœ
b
œ
œ
bœ œ bœ œ œ
œ
œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ

33

b

Β 7/Α

b

b

7

Ε µαϕ
bœ nœ œ #œ œ bœ nœ œ bœ œ œ bœ
œ
œœ
œ œ
#
œ
bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ
&

35

„9

Α 7 (13)

∆ µαϕ7 # œ œ
œ
œ œ œ œ œ bœ
#
œ
#œ #œ
n
œ
#
œ
#
œ
œ
œ
œ
n
œ
œ
#œ œ œ œ
œ
œ #œ
œ
#
œ

& R
3

37

b Γœ œ b œ œ œ
7

&

7

Α −7


œ œ. œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
#œ œ bœ bœ œ
œ
œ
œ
bœ œ œ nœ nœ

39

Χ

Γ/Β

„9
# 7 (#11
)

13

Β 6/9

∆ συσ/Α

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
œ #œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ nœ
J
œ œ #œ œ œ œ #œ ‰ nœ œ #œ
&

42

3

3

3

Α −7

Ε −7

Α

b13

Γ/Β

œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ bœ
œ
& œœ
œ œœŒ Ó
3
3
3

45

3

3