Está en la página 1de 8

ESTRATEXIAS XORNAL DE GALICIA

SUPLEMENTO DE ECONOMÍA. 14 DE XUÑO DE 2009

MILES DE VIVIENDAS LOS TRUCOS DE LA BANCA PARA


PENDIENTES DE PROPIETARIO REBAJAR SU MOROSIDAD
EN GALICIA HAY más de 30.000 inmuebles vacíos, lo que equi- NUESTRO EXPERTO económico expone los métodos que tiene
vale a 1,4 casas por cada 100 habitantes la banca para mejorar su solvencia

A REBELIÓN DO TRABALLADOR
INCANSABLE
MILES DE PERSOAS EN TODA GALICIA REIVINDICAN OS SEUS DEREITOS LABORAIS ANTE A
OLEADA DE DESPIDOS LEVADOS A CABO POR MOITAS EMPRESAS EN PLENA CRISE
ESTRATEXIAS Xornal de Galicia
suplemento de economía. 14 de xuño de 2009 2

Punto de mira
menos paro, máis tensión
a comunidade galega ten unha menor taxa de desemprego que o conxunto
do Estado español, pero iso non é obstáculo para unha maior tensión e
conflitividade laboral

O ano no que os traballadores se


ergueron polos seus dereitos
a crise crea unha maior conciencia cidadá sobre os mínimos laborais esixibles

Sergio barbeira. Galicia


sergio.barbeira@xornaldegalicia.com

Os expertos en economía non se


cansan en dicir que as crises econó-
micas son boas se se sabe aproveita-
las. Cando din iso refírense, sobre
todo, á oportunidade de cambiar
o modelo produtivo obsoleto dun
país. Sen embargo, as crises son unha
oportunidade para algo máis.
A mala situación económica ten
en España un drama particular: o
aumento sen control do desempre-
go. O número de parados supera os
catro millóns de persoas e a taxa
de desemprego xa supera o 17% da
poboación activa. Algúns analistas
din que con este panorama as pro-
babilidades de conflitos e tensións
sociais increméntanse de forma pre-
ocupante. Non obstante, ata nesto se
ten producido unha paradoxa.
Pese a que a taxa de paro no
conxunto de España é bastante
superior á rexistrada en Galicia, a
comunidade galega está a experi-
mentar maiores tensións laborais
pese a contar con menos despidos.
O caso paradigmático é o do con-
flicto do metal na provincia de Pon-
tevedra. Dende o mes de decembro,
cando caducou o convenio colectivo
de 2006-2008, comezaron as nego- Traballadoras da firma textil Caramelo concentradas na fábrica da Coruña AMADOR LORENZO
ciacións entre patronal e sindica-
tos. A finais de febreiro e principios
de marzo as posturas iniciaron un problemas non son a negociación galicia ten menos comunidade galega, senón no resto Sen embargo, as pretensións da di-
afastamento que hoxe en día para salarial ou da xornada laboral, se- do mundo. Pero non todas as em- rección teñen a oposición firme dos
irreconciliable. O detonante des-
paro que o resto
nón a continuidade no posto de tra- presas corren a mesma sorte que traballadores que, progresivamente
te conflicto que ten paralizado en ballo, e as protestas son moito máis de españa, pero os o propietario de Zara. O exemplo foron elevando o seu tono de pro-
varias ocasións –a última, o pasa- febles. Incluso na factoría viguesa conflitos laborais máis claro e con maior repercusión testa. A defensa dos seus postos de
do venres– a cidade de Vigo, a máis de Citroën, que da emprego direc- mediática é o de Caramelo, un dos traballo convertiuse nunha das loi-
grande da comunidade galega, non to a miles de traballadores, a pre-
son máis intensos emblemas da moda galega. O seu tas laborais máis salientables dos
é a presentación de despidos masi- sentación dun ERE para centros de maior accionista, a corporación In- últimos tempos. Aparte do terreo
vos, senón as diferenzas á hora de empregados non tivo, nin de lonxe, veravante de Manuel Jove, presen- laboral, o conflito de Caramelo xa
concretar que porcentaxe de suba as protestas rexistradas no sector tou hai uns meses un Expediente saltou á area política e tanto a ac-
salarial se fixa para o presente ano do metal. Pero quizáis isto tamén a determinación de Regulación de Emprego (ERE) tual Xunta como a anterior discu-
e o próximo. está cambiando. para 237 traballadores, a metade ten sobre a responsabilidade gober-
Hai outros aspectos que compli-
dos traballadores
da plantilla da fábrica que a firma namental de que este ERE seguise
can a búsqueda dunha solución ao revolta no téxtil non responde á súa téxtil ten no polígono industrial de adiante. Mentras, os traballadores
conflicto do sector metalúrxico, pe- O sector textil é o segundo máis es- situación, senón á A Grela, na Coruña. O ERE acaba da compañía deixaron claro ás tes-
ro o máis característico da proble- tratéxico de Galicia e tamén destaca de ser rexeitado pola Inspección de temuñas das súas reivindicacións
mática é a determinación dos traba- a súa importancia en canto a volume consecución dos Traballo, pero a dirección da com- é que a plantilla de Caramelo non
lladores ante a posibilidade de ceder de facturación. O xigante do sector, seus obxectivos pañía non acepta ese veredicto e in- se corresponde coa Galicia sumisa
o mínimo ante calquera aspecto la- a multinacional Inditex aínda segue site nos despedimentos para facer que se vende no exterior e mesmo
boral. De feito, noutros sectores os mostrando a súa fortaleza, non só na viable á empresa. na propia comunidade. n
3 Xornal de Galicia
14 de xuño de 2009. suplemento de economía ESTRATEXIAS

ameaza sobre sectores estratéxicos efectos políticos


a crise económica non sabe de sectores de actividade e en Galicia xa afectou algúns conflitos, como o de Caramelo, saltaron á area política por
aos máis importantes (automoción, téxtil, forestal). Agora o téxtil é un dos acusacións entre os distintos partidos políticos en relación con axudas
que protagonizan as protestas económicas sen condicións ou pasotismo gobernamental

neglixencia empresarial
“É indignante que o empresario non esté aínda
no cárcere e ande por ahí como se nada”
Maximino Prado / Ex traballador de Enviroil

“a min o que me indigna agora é que o empresario 8 anos, como a única de reciclaxe de aceites industriais
non esté no cárcere, despois de desarepecer sen de Galicia, a para a que Maximino Prado foi traballar
máis”. É o máis difícil de asimilar para Maximino Prado, como Xefe de Turno.
agora que o peor xa ten pasado. Polo menos, este mes “Os primeiros meses sen cobrar son angustiosos, tes
comezou a cobrar a prestación de desemprego. É o que facer os pagos ó banco e comezas a pedir axuda á
primeiro soldo que entra na súa casa dende outubro, familia, despois ós amigos… porque entre unha cousa e
mes no que os traballadores da planta de reciclaxe de outra, te botas case un ano sen cobrar”. Agora, con 400
Enviroil en As Somozas deixaron de cobrar. Despois, euros do paro recién ingresados, queda por diante aínda
chegou un regueiro de situacións case inverosímiles. unha dura pelexa laboral. “Xa fumos ó xuizo no que se
En xaneiro, a planta na que traballaban quedouse deu quebra, e se determinou unha indemnización de
sen luz, por impago. Despois, sen auga. “Iamos ata 45 días por ano traballado”, pero “o empresario segue
As Somozas, pero non podiamos traballar, e nos desaparecido”.
metíamos no coche para non pasar frío, e a esperar”. As maquinarias da empresa serán subastadas o
Porque o empresario, Amador de Castro, esfumouse. próximo día 30. Enviroil ten débedas acumuladas co
Comezou a non aparecer pola empresa, e só chamaba Banco Popular, con Hacienda Pública, coa Seguridad
para lles asegurar que estaba tentando solventar o Social, que ascenden a máis de 7 millóns de euros…,
problema e que nuns días cobrarían. “Se non nos pero tamén cos traballadores, que poden ser os últimos
tivese enganado, buscaríamos outra cousa e xa está”. en cobrar. “E eu debo 6.000 euros a familiares e a
Pero pasaron os días, as semanas, os meses, e nada amigos…”. Aínda que o máis duro, ó final, é saber que o
mellorou.Xafacíatempoquenondispoñíandematerial empresario, responsable do Grupo Portvigo que nos
de traballo, nin guantes, nin traxes especiais. Pero últimos meses pechou tamén o Hotel e a gasoliñeira do
seguiron indo a traballar á empresa que se montou fai Río do Pozo, “anda por ahí como se nada”. maría pan
Maximino Prado CASTELEIRO

a ameaza do proceso concursal


“Dáme medo que as empresas se aproveiten
agora para contratarte de calquera xeito”
Luisa Parada / Ex traballadora dunha tenda de roupa

luisa parada, aos 40 anos, con dous fillos de 6 e dar a espalda”. A recesión económica rematou por
11 anos, atópase de súpeto a piques de saír da única provocar a suspensión de pagos de hai dous meses
empresa na que traballou durante toda a súa vida, dunha empresa de 20 traballadores da que Luisa
na que se estreou no mercado laboral, ao rematar a sempre fala en primeira persoa, como parte da súa
súa formación. E agora, confesa “ter medo” e “estar vida. Pero o peor é a espera. Tras dous meses sen
asustada”. Non sabe se terá que cambiar de sector cobrar, a súa rutina laboral mantense á expensas
e abandonar o deseño de roupa, pero tampouco ve de que remate o proceso concursal. “A pregunta é
moitas saídas. “Dáche moito medo que as empresas sempre que imos facer hoxe. Levántome sen ánimo,
se estén aproveitando do momento para que o contrato só falla levar ás cartas, dende decembro eu xa me
sexa algo estrano, ou para pagarche daquela maneira..”. puxen nas máquinas, na plancha, en ventas, pero o
Así que dezaoito anos despois de entrar na empresa único que queda agora é esperar”. A maioría dos seus
de roupa infantil “Peter John”, situada en Narón dende compañeiros teñen entre 50 e 55 anos. “Para eles é
fai máis de dúas décadas, ve como o seu futuro se complicado porque non saben qué facer, se buscar
tambalea. Non culpa á compañía, na que está “como en outro traballo ou acollerse a unha prexubilación… e
familia”. Os responsables da súa crise están moito máis para nós é difícil porque temos cargas familiares e
lonxe, en Asia, na entrada continua de prendas de roupa hipotecas”. O seu marido traballa en Madrid dende hai
a un prezo moi inferior. “Foi o declive do textil en España, un ano. As oposicións a Correos foron a única solución
foi unha bola de neve que nos acabou esmagando”. á situación de inestabilidade que herdou do peche da
“Todo empezou co euro, que xa nos fixo deixar de mina das Pontes, en 2007, e da entrada en empresas
exportar en Europa”. E despois, “os clientes foron que “non sempre pagaban”. “É unha vida alí e outra
deixando de pagar e os bancos nos acabaron por aquí, e isto chega no peor momento”. maría pan
Luisa Parada na súa casa CASTELEIRO

.
ESTRATEXIAS Xornal de Galicia
suplemento de economía. 14 de xuño de 2009 4

Punto de mira
un conflito se n final
a negociación do convenio colectivo do sector do metal da provincia de
Pontevedra leva meses estancado polas diferenzas entre patronal e
sindicatos. Agora a folga indefinida ameaza á cidade de Vigo

Traballadores afectados polo convenio do metal de Pontevedra fronte á Policía Nacional en Vigo SONIA DAPONTE

crise no textil
“Nós levantamos Caramelo e agora a dirección
di que somos personal ‘non cualificado”
Isabel Muíño / Presidenta do comité de empresa de Caramelo

é unha das figuras protagonistas nas Pero hai cousas que aínda non cambiaron nestes 30
mobilizacións laborais que teñen lugar na comunidade anos. “Os nosos salarios son moi baixos e agora están
galega dende que comezou a crise económica. Isabel contratando a directivos e xente de fóra que cobran
Muíño,de46anos,éapresidentadocomitédeempresa nun mes o que nós nun ano. Din que somos pouco
da firma téxtil Caramelo, un dos emblemas da moda cualificados”. A media dos soldos dos traballadores
galega. Muíño leva traballando na empresa 30 anos, ronda os 800 euros ao mes. Os traballadores denuncian
dende que aos 16 comezou a súa vida profesional. que algúns dos novos executivos chegan a percibir unha
Isabel non coñece outra empresa, pero Caramelo é remuneración de ata 15.000 euros cada mes, cifra que
como unha segunda casa, de ahí a súa resistencia equivale ao que gaña un empregado en todo o ano.
numantina para que se manteñan os 237 postos de Coa experiencia acumulada en todo este tempo, Muíño
traballo afectados polo Expediente de Regulación de viu pasar varios equipos directivos por Caramelo e
Emprego (ERE) que a dirección da compañía quere a experiencia dos últimos anos, sobre todo dende
levar a cabo para garantir a viabilidade da empresa. que Manuel Jove entrou no capital como accionista
“Nós –os traballadores de Caramelo– fomos os que maioritario, é que a mala xestión da dirección
levantamos e consolidamos a empresa. Traballamos prexudicouseriamenteaviabilidadedafirmatéxtil.“Non
moito, con horas extras sen pagar incluidas. Só imos permitir que nos deixen na estacada agora que
lles faltou que nos cronometraran o tempo que teñen a vida resolta co noso esforzo”, critica a máxima
precisábamos para ir ao baño”, explica Isabel. representante dos traballadores de Caramelo.
Ao frente do comité de empresa, Muíño conseguiu Pero as críticas de Isabel Muíño non só se dirixen cara
que a Inspección de Traballo rexeitara o ERE que a os xestores da compañía. “En tempos difíciles como
dirección de Caramelo intenta sacar adiante. O informe este estanse investindo cartos públicos en empresas
da Inspección tamén é desfavorable ás pretensións privadas que só enchen os seus petos”. A Xunta deu 30
de deslocalización da compañía cara outros países. millóns a Caramelo sen condicións. sergio barbeira
Isabel Muíño respaldada por traballadoras de Caramelo A. LORENZO
5 Xornal de Galicia
14 de xuño de 2009. suplemento de economía ESTRATEXIAS

só 15 afectados menos cambiar de modelo produtivo


ata o mes de maio de 2009 un total de 10.129 traballadores víronse envoltos españa non crea emprego a menos que o seu PIB medre por riba do 1,5%.
nun Expediente de Regulación de Emprego (ERE), só 15 persoas menos que Actualmente cae o dobre dese procentaxe e o Estado español destrúe o
durante os doce meses de 2008 90% do emprego da Unión Europea

ERE: o auxe dunha palabra maldita


A crise puxo de moda os expedientes de regulación de emprego, que no que levamos de ano
xa afectaron a tantos traballadores como en todo o exercicio pasado

sergio barbeira. GALICIA


sergio.barbeira@xornaldegalicia.com

empeoramento
ERE é unha das siglas que máis se
extendiu entre o vocabulario común da situación
desde que comenzou a crise econó-
mica actual. Son as siglas que en- laboral
cubren tres palabras malditas para
calquera traballador e para a empre- segundo os datos do
sa que teña que levalas a cabo. Un Ministerio de Trabajo,
Expediente de Regulación de Em- que tamén contabiliza
prego (ERE) que se solicita á Auto- todos os datos dos ERE,
ridade Laboral –pode ser a Xunta marzo reduciu nun 55% o
de Galicia ou o Ministerio de Tra- número de traballadores
ballo– para suspender ou extinguir afectados por un destes
definitivamente as relacións labo- procedementos. En total,
rais entre unha empresa e os seus en todo o mes, foron 1.053
empregados garantindo os dereitos persoas. O resultado do
dos traballadores. cruzamento da estatísticas
Cando unha empresa anuncia que (os datos da Xunta non
ten pensado plantexar un ERE soe recollen o desglose
ser un dos primeiros síntomas de mensual) reflicte que, se
que as cousas non van ben nesa com- ben esta tendencia foi
pañía. Os expertos destacan que en efectiva ata abril, o cuarto
España, á hora de reducir os custes, e o quinto mes do ano –ata
o empresario soe reducir, nun pri- o día 15– evidencian un
meiro momento, os custes salariais, empeoramento da situación.
creando unha maior inestabilidade Desde o 1 de abril e ata o 15
laboral e, polo tanto, unha maior de maio, os ERE presentados
conflictividade. en Galicia afectaron a 2.341
Durante a época de bonanza eco- persoas, case tantas como
nómica en España, o aumento de nun mes de xaneiro (2.597)
postos de traballo foi imparable, que se caracterizou pola
ata o punto de que o Estado espa- maior suba mensual do
ño, creou nos noventa seis de cada desemprego na historia
dez empregos xerados na Unión Eu- galega. No que vai de ano,
ropea. Pola contra, agora no noso ademais, a meirande parte
mercado laboral destrúese o 90% dos afectados por un ERE o
de todos os postos de traballo da foron por un procedemento
área comunitaria. ¿A que se debe de suspensión ou temporal
isto? Os expertos consultados por (82,6%), o que non supón
Xornal sinalan que o modelo pro- o despedimento dos
dutivo español básase case de xeito traballadores. Neste caso,
exclusivo na creación de emprego os procesos se extinción
e non na productividade, como si botarón á rúa a 986 persoas
fan países como Alemaña. De fei- en Galicia, un 10% do total.
to, o Estado español non é capaz Traballadores da fábrica de Pascual en Lugo maniféstanse contra o ERE IAGO VIANA

de crear emprego por debaixo dun


crecemento positivo do Producto
Interior Bruto (PIB) do 1,5% –ac- españa é o país go rexistrado nos países comuni- non a comparamos co ano anterior. só 15 persoas menos que todos os
tualmente a economía cae un 3% tarios. En todo 2008 a Autoridade Laboral afectados rexistrados o ano ante-
que máis emprego
en comparación co ano anterior–. rexistrou 624 expedientes, polo que rior. O primeiro trimestre foi espe-
Alemaña, por exemplo, pode xerar destrúe polo seu TRISTE RÉCORD en tan só catro meses se produxe- cialmente duro, xa que as persoas
emprego con tasas de crecemen- modelo produtivo, Os primeiros meses deste ano expe- ron o 70% dos ERE contabilizados prexudicadas foron 7.778 nas catro
to inferiores ao 1% gracias á maior rimentaron unha especial virulencia nos doce meses anteriores. provincias da comunidade galega.
productividade laboral.
a diferenza do respecto á presentación de Expe- Máis alarmante é o número de Por provincias, Pontevedra concen-
Con este panorama, enténdese estado alemán dientes de Regulación. En Galicia, traballadores afectados por ERE. No tra o 59% de todos os expedientes
que España concentre case a tota- ata o mes de maio, presentáronse mesmo periodo de 2009 10.129 em- presentados, seguida de A Coruña,
lidade do aumento do desempre- 438 ERE. Esta cifra non di nada se pregados víronse nesta situación, que conta co 31% do total. n
ESTRATEXIAS Xornal de Galicia
suplemento de economía. 14 DE xuño de 2009 6

Inmobiliaria
el paraíso para la compra
en la costa mediterránea
PRÁCTICAMENTE la mitad del stock total de
viviendas vacías registrado en España se encuentra
VIVIENDAS EN VENTA en la zona de la costa mediterránea, donde se
EN diciembre de 2008 había en galicia 31.000 casas vacías acumula el 45% de las casas vacías

Una casa para cien personas


El porcentaje de viviendas vacías en galicia indica que por cada cien habitantes están
dispobibles 1,4 casas, lo que supone que para cada inmueble hay 71 candidatos

ana camiño. a coruña


economia@xornaldegalicia.com

propuestas
Un paseo por cualquier ciudad es-
pañola dá buena cuenta de los datos a cada problema, una una
que a continuación se desglosan. solución. Eso deben pensar
Los carteles de ‘Se vende’ forman ya los constructores, que incluso
parte del decorado urbano de mi- antes de conocer los datos
les de edificios llenos de viviendas de viviendas vacías en Galicia
vacías. La crisis no permite lujos y declaraban a Xornal de Galicia
la vivienda, en estos momentos, es su propuesta para que la
uno de ellos. Xunta convirtiera en Vivienda
En la misma semana se hizo públi- de Protección Oficial (VPO),
co un estudio del que se desprendía todos aquellos inmuebles
el porcentaje de sueldo (86%) que un ya construídos de mano de
joven debe dedicar a la compra de empresas privadas que no tenían
vivienda y el último recopilatorio en el complicado mercado
de datos del Ministerio de Vivienda inmobiliario marcado por la
sobre inmuebles vacíos en España, crisis financiera. A los pocos
más de 613.000. A ninguno de ellos compradores interesados, la
puede, en condiciones normales, ac- situación económica, unió todos
ceder un joven de sueldo medio, qui- aquellos a los que las entidades
zás por eso sigan vacías. bancarias negaban una y otra
Según los datos del Ministerio, vez la hipoteca necesaria para
en Galicia había, a finales de 2008, hacerle frente al pago.
un total de 31.798 viviendas vacías, La propuesta de la Asociación
lo que supone un 5,1% del stock del de Promotores Inmobiliarias
conjunto del Estado (613.512). Según de Galicia (Aproin) formaba ya
estos datos, en Galicia está dispo- parte del programa electoral del
nible una vivienda libre para cada PP, liderado por Alberto Núñez
71 personas. Multiplicando la cifra Feijóo y ahora al mando de la
nos encontramos con que por cada Administración autonómica.
mil habitantes de la comunidad, se Por el momento, el parón
contabilizan 11,4 casas vacías. inmobiliario no encuentra
En concreto, de las más de 31.000 tiempo para este tipo de
casas y pisos en stock, la mayoría se medidas que los constructores
encuentran en la provincia de A Co- y promotores urgen para poder
ruña, con un total de 14.841. Le sigue deshacerse del stock de pisos
en la lista Pontevedra con 10.616 y y casas, la mayoría de nueva
Ourense, donde apenas 3.533 inmu- construcción, y dar el impulso
bles no tienen habitante. Por últi- necesario para la renovación del
mo, Lugo registraba a finales del año sector del ladrillo.
pasado un total de 2.808 viviendas
en esta situación. Imagen de una urbanización de viviendas EFE

SITUACIÓN ESTATAL
En total, en España hay 613.512 ca- España superaba las 613.000 a fi- MÁS DEL 60% DEL destinará a otros usos teniendo en en 13,3 por cada 1.000 habitantes.
sas en stock, construídas reciente- nales de 2008. cuenta la ubicación geográfica de Por provincias, Castellón con 30,
STOCK DE VIVIENDAS
mente y a las que el mercado in- Casi la mitad de ellas (el 45,7%) las viviendas terminadas sin vender Toledo con 29,1, Lleida con 27,6 y
mobiliario no encuentra salida en de ellas se concentra en la zona me- ESTABAN EN VENTA y la distribución actual del parque Almería con 27,3 encabezan el ran-
plena crisis. A finales del año 2008, diterránea, según el primer infor- EN 2008 MIENTRAS de viviendas. king, mientras que Ceuta y Melilla
había en España 626.691 viviendas me sobre el ‘stock’ de vivienda nue- Por provincias, Barcelona se si- (2,2), Vizcaya (3,8), Cantabria (4,6)
en construcción, de las que el 61,3% va presentado por el Ministerio de
QUE EL 38,7% YA túa a la cabeza con 55.315 vivien- y Cáceres (5) presentan algunos de
estaban en venta (384.050 vivien- Vivienda. ESTABAN VENDIDAS das sin vender, Madrid con 51.034, los porcentajes más bajos. Galicia
das) y el 38,7% ya están vendidas El estudio del Ministerio arroja Alicante con 46.366, Valencia con se sitúa, pues, en los puestos más
(242.641 viviendas). además datos sobre el destino de los 30.038, Murcia con 27.279 y Mála- bajos de este rancking, al acumular
Así, el número de viviendas de inmubles, y se estima que el 70% se- ga con 21.092 concentran el 37,7% poco más de una vivienda sin ha-
obra nueva terminadas que actual- rá primera residencia mientras que del ‘stock’.La media de las vivien- bitar por cada 100 habitantes de la
mente se encuentran en venta en el 30% tendrá uso vacacional o se das sin vender en España se sitúa comunidad autónoma. n
7 Xornal de Galicia
14 DE XUÑO DE 2009. SUPLEMENTO DE ECONOMÍA ESTRATEXIAS

Palabra de experto
TODAS LAS RESPUESTAS SOBRE
LOS BALANCES DE LAS ENTIDADES
LAS ENTIDADES BANCARIAS utilizan diferentes estrategias para
hacer públicos sus resultados de manera que sean más
beneficiosos para su imagen

Cómo las entidades falsean sus memorias (II)


pero, lógicamente, tiene un fuerte LA CRISIS DEL SECTOR no alcanzan el 50%, lo que a nues- esos activos materializadas durante
impacto en la cuenta de resultados. tro entender también contribuye 2008, que no alcanzan el 10 % del
INMOBILIARIO Y LA
Este mercado está dominado por a desvirtuar la realidad, máxime saldo fi nal contabilizado a 31 de
empresas del Norte de Europa que, GENERALIZADA DEL con la grave crisis del mercado in- diciembre. Si tenemos en cuenta
por exceso de oferta actual, han ti- PARO OBLIGARON mobiliario que dificulta la conver- la situación del mercado inmobi-
rado los precios de compra. sión en liquidez de esas posiciones liario y el dato citado, resulta evi-
JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA En tercer lugar, ajustes conta-
A IR MÁS ALLÁ EN a corto y medio plazo. dente que se puede estimar en más
ECONOMISTA bles. El ratio de morosidad resulta LA LUCHA POR NO Por último, activos adjudicados de cinco años el tiempo mínimo
de un numerador donde figuran DETERIORAR EL RATIO para regularizar operaciones cre- necesario para la enajenación de
La profunda crisis del sector inmo- los activos dudosos y un denomi- diticias dudosas. Son aquellos acti- esos activos, lo que se agrava con
biliario, que conllevó la entrada de nador donde se refleja la inversión DE MOROSIDAD vos que las entidades no incorpo- que su valoración real será inferior
operaciones de promociones y sue- crediticia. No cabe duda que para ran como activos de uso propio ni a la contabilizada, pues está com-
lo inmobiliario por importes mi- reducirlo basta con disminuir el como inversión inmobiliaria y, de probado que las tasaciones, actual-
llonarios y seguidamente la crisis numerador, ya hemos apuntado al- acuerdo con las normas contables mente, sobrevaloran en un 30 % el
generalizada con el consiguiente gunas modalidades, o aumentar el del Banco de España, se espera su valor real de los bienes.
aumento del paro, obligaron a ir denominador, para ello algunas en- venta en un plazo no superior a do- Además, en algún caso hemos
más allá en la lucha por no dete- tidades añaden a la inversión credi- ce meses, siendo contabilizados comprobado que la suma de ac-
riorar el ratio de morosidad, aun- ticia los riesgos contingentes (ava- por el menor de los dos valo- tivos dudosos y activos en venta
que la información sí esté conte- les y créditos documentarios que res siguientes: el de la deuda incluso superan los recursos pro-
nida en la memoria económica de son riesgo, pero no inversión) y los que amparan o el de tasación pios de la entidad, lo que le con-
la entidad. Para ello se ha recurri- compromisos contingentes (dispo- actualizado. Se trata princi- fiere una especial debilidad ante
do a las siguientes técnicas, que nibles en cuentas de crédito, lími- palmente de promociones cualquier contingencia adicional
hemos verificado analizando las tes de tarjetas no utilizados, prés- inmobiliarias impagadas, que pudiera darse.
memorias 2008 de una muestra tamos con disposiciones parciales operaciones de fi nancia- ¿Dónde estarían esas partidas de
de entidades: no utilizadas, etc.). En mi opinión ción de suelo o vivien- activos en venta de no haber me-
Primero, contabilizar directa- resulta discutible este criterio, pues das cuyos titulares no diado la dación en pago?, pues con
mente como fallida una operación desvirtúa la información que dicho pudieron afrontar el total certeza como activos dudo-
morosa. Con ello se evita su per- ratio debe proporcionar, no permi- pago de las cuotas sos, y, según la muestra analizada,
manencia como morosa durante tiendo la comparación de su fi nanciación. representaría una cantidad equi-
un período de tiempo que varía en de forma homo- Normalmente pro- valente al 40 % de todo lo contabi-
función del tipo de garantía con que génea los da- vienen de las deno- lizado como activos dudosos, por
cuente (Circular 4/2004 Banco de tos de l a s minadas “daciones en lo que el ratio de morosidad real a
España). Esta técnica presenta el entidades pago” que son acuer- 31 de diciembre de 2008, añadien-
inconveniente de su impacto inme- y, como so- dos entre el deudor y do esta partida, sería del 4,72%, en
diato en la cuenta de resultados, ya lución, creo la entidad por los lugar del 3,37 % publicado.
muy seriamente dañadas, al reco- que no de- cuales el pri- No estamos tratando de artifi-
nocer toda la pérdida en un único bier a n su- mero que- cios contables, dado que todas las
ejercicio, por lo que vemos que en marse más da libe- memorias están auditadas por las
esta crisis, a diferencia de la de 1993, que los r ies- rado de grandes sociedades de auditoría y
no está siendo utilizada. gos contingentes sus obli- comunicadas al Banco de España y
En segundlo lugar, venta de (normalmente de es- gaciones CNMV, pero si de tratar de aproxi-
cartera morosa. Se realiza con casa cuantía respecto del gracias a mar en mayor medida a la realidad
cartera minorista de financia- total inversión) y ninguna la cesión la información pública disponible
ción al consumo (préstamos o partida más. del activo en las memorias económicas de las
tarjetas de crédito) y con muy sig- Lo mismo sucede con el ra- de su pro- entidades, una vez procesados los
nificativos descuentos (en la ac- tio de cobertura de dudosos, piedad que datos contenidos en las mismas.
tualidad el precio se sitúa en el que relaciona los morosos con garantizaba Si la media ya arroja datos muy
3 % del valor de la deuda). No alcan- las provisiones (específicas y gené- las deudas o negativos, en el análisis entidad
za a las hipotecas de particulares ricas). Hemos observado que algu- de otros. dis- a entidad las desviaciones que se
(los últimos precios eran del 50 % nas entidades en su memoria suman tintos. Las pro- aprecian en algunas son muy pre-
de la deuda), por la crisis inmobi- a las provisiones la valoración de pias memorias ocupantes y de no mediar una reac-
liaria. La venta, aparte de disminuir las garantías hipotecarias, con lo de las entidades tivación del mercado inmobiliario,
la morosidad contabilizada, aligera que se publican coberturas que su- informan de las su solvencia quedará irremediable-
los costes de gestión de la misma, peran en 100%, cuando en realidad bajas por venta de mente dañada.
ESTRATEXIAS Xornal de Galicia suplemento de economía. 14 xuño de 2009 8
Director: Jose Luis Gómez Coordinador: Sergio Barbeira Maquetación: María Sabarís Redacción: Rúa Galileo Galilei, 4B Polígono Industrial A Grela. 15008 A Coruña Teléfono: 981 100 650 economía@xornaldegalicia.com

La crónica bursátil
el gobierno sitúa en 2011 la
salida a la crisis
el ejecutivo español revisó esta semana sus previsiones
económicas, según las cuales el PIB caerá un 3,6% y el
desempleo alcanzará una tasa del 18%.

IBEX SEMANAL EURO/DÓLAR SEMANAL EURIBOR SEMANAL BARRIL BRENT SEMANAL COMERCIO EXTERIOR
Cifras en puntos Día 12 de Cifras en dólares Cifras en puntos porcentuales Cifras en $ Cifras en millóns de €
xuño Día 12 de
Día 12 de Día 12 de Xuño 70,66 $
10.000 9.714,40 1,50 xuño 2 75 -40.000
xuño
1.40 $ 1,659 -46.994
1,45
70
9.500 1,40 -60.000
65
1,35 1,5
9.000 60
1,30 -80.000

1,25 55
8.500 -98.952
1,20 1 50 -100.000
28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 29 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
MAYO MAYO MAYO MAYO * Hasta Julio

FUENTE: Banco Central Europeo DOC.: Sergio Barbeira / INFO: Pablo Fdez. Barco

Los resultados de Inditex seducen


de Londres se apuntó un leve 0,08%, pese a las voces Tesoro anunció que permitirá a diez
el Cac de París perdió un 0,39% y de las grandes entidades financieras
que hablan de
el Dax de Fráncfort un 0,15% en la de EE.UU. devolver el dinero que les
semana. muestras de prestó para combatir la crisis de cré-
En estos últimos días, el FMI ele- agotamiento, la dito. En el mercado español, los ban-
vó desde el 1,9% hasta el 2,4% su es- cos se han mostrado partidarios de
timación sobre el crecimiento de la
bolsa se muestra que Bruselas dicte normas comunes
economía mundial para 2010, mien- fuerte y sigue en para que los bancos centrales de los
vicente martín tras que el Banco Central Europeo principales países de la zona lleven
director crédit agricole pb galicia ascenso
señaló en su boletín mensual de ju- a cabo ‘stress test’ homogéneos. El
nio que prevé un mayor deterioro sector despidió la semana con ga-
A pesar de que las muestras de ago- del mercado laboral en la zona euro nancias. Popular sumó un 5,27%,
tamiento de las que tanto se habla durante los próximos meses. Asi- Bankinter un 4,77% y Santander y
no hacen acto de presencia, nuestra mismo, España recibió un varapa- BBVA se apuntaron un 4,27% y un
bolsa sigue fuerte, aunque todavía no lo por parte de Moody’s, que seña- 3,15% respectivamente.
consiguió perforar el máximo anual ló que podría recortar su ‘rating’ si Las mayores ganancias, fueron
alcanzado el 6 de enero. El IBEX ce- advierte un deterioro duradero del claramente para Inditex. La textil
rró la cuarta semana consecutiva de modelo económico. Esta adverten- presidida por Amancio Ortega, pre-
ascensos con una revalorización del cia tuvo lugar tras el recorte aplica- sentó unas cuentas en línea con lo
2,05%, situándose en 9.714. do a Irlanda. esperado por los expertos, ganando
Por otra parte, sus homólogos del Las noticias bancarias supusieron un 8,49% tras anunciar que man-
Viejo Continente no pudieron su- un balón de oxígeno para los inver- tendrá el actual ritmo de aperturas
birse al carro de las compras. El Ftse sores. Al otro lado del Atlántico, el de tiendas. n Tienda de Inditex S. DAPONTE

A sinrazón en bunge 300 persoas, en función do nivel de


actividade.
as cifras
A sinrazón de retirar o Expedien-
te de Regulación e, pola contra, non
POR S.B.
reiniciar a actividade é o aspecto
deslocalización máis destacable deste conflito la-
O problema clave é a deslocaliza- boral. O director xeral de Industria,
ción que quere levar a cabo a mul- Ángel Bernardo Tahoces, do mes-
A multinacional estadounidense lóxicas, ecolóxicas nin de ningún tinacional, mentras que en Bilbao mo xeito que o comité de empresa
Bunge, adicada á produción de acei- tipo”, asegura Vilar. Pese á que non e en Cartagena levantáronse novas da planta coruñesa, considera que
tes e graxas alimenticias, retirou esta
semana o Expediente de Regulación
se presentará o ERE, a empresa xa
comunicou ao comité de empresa
plantas e a galega leva case sen re-
formas dende a década dos 70. O 300 persoas se a multinacional retirou o ERE
para a clausura da súa fábrica en
de Emprego (ERE) que presentara que “non dará traballo” a ningún comité de empresa pide unha maior poden verse afectadas polo Culleredo, debería reiniciar a súa
para a totalidade da plantilla da fá- traballador da factoría, é dicir, que implicación por parte da Xunta. Po- cese de actividade da planta de actividade.
brica que a compañía ten no conce- mantén a súa intención de pechar a lo de agora, os representantes dos Culleredo Tahoces xa transmitiu aos re-
llo de Culleredo e que da emprego factoría de Culleredo. Esta decisión traballadores xa mantiveron unha presentantes dos traballadores da
directo a 48 traballadores. afecta, ademáis dos 48 traballado- reunión co director xeral de Indus- fábrica situada ás aforas da Coru-
Segundo Francisco Vilar, respon-
sable do sindicato CCOO en Bunge,
res directos, a 37 empregados das
empresas auxiliares e a preto de 90
tria da Xunta para que interviñera
diante de Bunge. A Xunta de Ga- 30 anos ña a súa intención de contactar coa
Consellería de Traballo dirixida por
a retirada do expediente débese a camioneiros que transportan a carga licia xa se reuniu co presidente da leva case sen reformas a fábrica Beatriz Mato para coordinar as me-
que a Autoridade Laboral “non lle dende a fábrica ata o porto coruñés. compañía norteamericana e está de Bunge, mentras que outras didas que adoptarán en contra da
ía aprobar o ERE, xa que non hai En total, Vilar estima que o peche previsto que en breve se comuni- plantas están novas actuación da empresa multinacio-
causas nin económicas, tecno- de Bunge pode afectar a arredor de que algo aos traballadores. nal norteamerican. n