Está en la página 1de 77

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

KHOA VIN THNG 1

CHUYN
CNG NGH MAN-E NG DNG TRN MNG VIN THNG YN BI

Ging vin hng dn: TS. L NHT THNG Sinh vin thc hin: PHM HUYN TNG PHAN VN BNH NGUYN ANH DNG

H Ni - 2013

Chuyn Mc lc

MC LC DANH MC HNH V DANH MC BNG BIU THUT NG VIT TT LI NI U CHNG I : TNG QUAN V CNG NGH MAN-E 1.1 TNG QUAN V CNG NGH MNG MAN-E 1.2 KIN TRC MNG MAN-E 1.3 DCH V MNG MAN-E 1.4 KT LUN CHNG I CHNG II : CNG NGH NG DNG CHO MAN-E 2.1 TNG QUAN V CNG NGH MNG MAN-E 2.2 CNG NGH SDH 2.3 CNG NGH WDM 2.4 CNG NGH RPR 2.5 CNG NGH THUN ETHERNET 2.6 CNG NGH PBT 2.7 CNG NGH MPLS 2.8 CNG NGH PBB v PBB-TE 2.9 KT LUN CHNG II CHNG III: NG DNG CNG NGH MAN-E TI VIN THNG YN BI 3.1 IU KIN A L, C IM KINH T X HI CA YN BI 3.2 TNG QUAN MNG VIN THNG CA VNPT YN BI 3.2.1 H thng chuyn mch 3.2.2 H thng truyn dn 3.2.3 H thng xDSL 3.3 NG DNG CNG NGH MAN-E TI VIN THNG YN BI 3.3.1 Chc nng cu trc ca mng MAN-E theo m hnh VNPT Yn Bi. 3.3.2 Cu trc mng MAN-E Yn Bi giai on 2007 - 2008 3.4 MNG MAN-E GIAI ON 2009 2012 3.4.1 Mng MAN-E giai on 2009 - 2012 3.4.2 Mng cp quang 3.4.3 M hnh tng qut mng MAN-E Yn Bi nm 2012 3.4.4 Cu hnh Ring 1 3.4.5 Cu hnh Ring 2 3.4.6 Cu hnh Ring 3 3.4.4 Cu hnh Ring 4 3.5 KT LUN CHNG III KT LUN CHUNG Ti liu tham kho. Ging vin hng dn TS. L Nht Thng Nhm 13D09TCVT1. Sinh vin thc hin Phm Huyn Tng Phan Vn Bnh Nguyn Anh Dng

Chuyn Mc lc

DANH MC HNH V

DANH MC BNG BIU

Chuyn Mc lc

THUT NG VIT TT

ARP ATM ATMAR P BGP CE CIR CoS CR CR-LDP CR-LSP CSPF DiffServ DLCI DTP EIR EoMPLS EPL ER EVC FR FEC HSI IETF IP IntServ L2VPN

Address Resolution Protocol Asynchronous Transfer Mode ATM Address Protocol Resolution

Giao thc phn gii a ch truyn dn khng ng b Giao thc phn gii a ch ATM Giao thc cng ng bin Thit b pha khch hng Tc thng tin cam kt Lp dch v nh tuyn cng bc nh tuyn cng bc-LDP nh tuyn cng bc-LSP SPF cng bc dch v c phn bit Nhn dng kt ni lin kt d liu Giao thc trunking ng Tc thng tin ti a Ethernet qua chuyn mch nhn a giao thc Dch v Ethernet ring imim nh tuyn hin Knh o Ethernet Chuyn tip khung Lp chuyn tip tng ng Internet tc cao Nhm tc v k thut Internet Giao thc Internet Dch v c tch hp Mng ring o lp 2

Border Gateway Protocol Customer EquiMAN - Et Committe Information Rate Class of Service Constrained Routing Constrained Routing-LDP Constrained Routing-LSP Constrained SPF Differentiated Service Data Link Connection Identifer Dynamic Trunking Protocol Excess Information Rate Ethernet over Multiprotocol Label Switching Ethernet Private Line Explicit Routing Ethernet Virtual Circuit Frame Relay Fowarding Equivalent Class High Speed Internet Internet Engineering Task Force Internet Protocol Integrated Service Layer 2 Virtual Private Network

Chuyn Mc lc

L3VPN LAN LANE LDP LER LIB LSP LSR MEF MEN MG MPLS MPOA NGN NHRP OAM &P OSPF PBB-TE PBT PE PID PNNI QoS RESV RFC RPR RSVP SAN

Layer 3 Virtual Private Network Local Area Network LAN Emulation Label Distribution Protocol Label Edge Router Label Information Base Label Switched Path Label Switch Router Metro Ethernet Forum Metro Ethernet Network Media Gateway Multiprotocol Label Switching Multiprotocol Over ATM Next Generation Network Next Hop Resolution Protocol Operation Administrative ManageMAN - Et & Provide Open Shortest Path First Provider Backbone Traffice Engineering Bridge -

Mng ring o lp 3 Mng cc b M phng LAN Giao thc phn b nhn Router bin nhn C s thng tin nhn ng dn chuyn mch nhn Router chuyn mch nhn Din n Ethernet th Mng Ethernet th Cng a phng tin Chuyn mch nhn a giao thc a giao thc trn ATM Mng th h k tip Giao thc phn gii chng k tip Qun tr, vn hnh v cung cp Giao thc ng i ngn nht u tin Nh cung cp lu lng ng trc Nh cung cp truyn ti ng trc Thit b bin ca nh cung cp Nhn dng giao thc Giao din ring mng mng ring o Cht lng dch v Bn tin dnh trc Yu cu kin Vng phc hi gi Giao thc nguyn Mng lu tr dnh trc ti

Provider Backbone Transport Provider Edge Protocol Identifier Private Interface Resevation Request For Comman Resilent Packet Ring Resource Resevation Protocol Storage Area Network Network-Network

Quality of Service

Chuyn Mc lc

SG SPF STM SVC TCP TGW T-MPLS TLV ToS UDP UNI VC VCI VoD VNPT VLAN VP VPI VPN WAN

Signaling Gateway Shortest Path First Synchronous Transmission Mode Signaling Virtual Circuit Transission Control Protocol Traffic Gateway Transport MPLS Time To Live Type of Service User Datagram Protocol User Network Interface Virtual Circuit Virtual Circuit Identifier Video on Demand Vietnam Post Telecommunications Virtual Local Area Network Virtual Path Virtual Path Identifier Virtual Private Network Wide Area Network &

Cng bo hiu ng i ngn nht u tin Ch truyn dn ng b Knh o bo hiu Giao thc iu khin truyn dn Cng lu lng Truyn ti chuyn mch nhn a giao thc Thi gian sng Kiu dch v Giao thc lc d liu Giao din mng ngi dng Knh o Nhn dng knh o Dch v video theo yu cu Tp on BCVT Vit Nam Mng LAN o ng o Nhn dng ng o Mng ring o Mng din rng

LI NI U
Ngy nay, cng vi s pht trin ca x hi, nhu cu pht trin thng tin ngy cng cao i hi cp bch vic ci tin v nng cp mng li Vin thng cho ph hp vi xu th mi. Hin nay nhu cu pht trin cc loi hnh dch v nh thoi, Internet, Data, cc dch v bng rng, ang ngy mt tng v khng th tch ri cuc sng ca con ngi. Do vy mng thng tin phi m bo v p ng y v mt k thut, c bng tn rng, tc cao, h tr nhiu loi hnh dch v phc v i sng x hi. Cng vi xu hng pht trin Cng ngh v mng Vin thng trn th gii, Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam VNPT ang trin khai mnh m mng th h sau c mng li v phn truy nhp. Tp on VNPT trin khai xy dng mng MAN-E trn khp cc tnh thnh trong c nc. MAN-E l gii php nhm p ng yu cu v truyn ti bng rng phc v nhu cu s dng ca khch hng l t chc, doanh nghip cng nh c nhn. Vi mong mun c tip cn vi cc loi hnh dch v mi, cc kin trc xy dng mng mi v ang p dng trin khai trn mng Vin thng VNPT Yn Bi t nhng nm 2007-2008 v ang c khai thc trn mng ti la chn ti tt nghip: Cng ngh mng MAN - E v ng dng trn mng Vin thng VNPT Yn Bi vi nhng ni dung c th sau: - Chng 1: Tng quan v cng ngh MAN-E (Metro Area Network Ethernet); Trnh by kin trc mng MAN-E, dch v mng MAN-E, cc thuc tnh ca dch v mng MAN-E. - Chng 2: Cc cng ngh ng dng cho MAN-E - Chng 3: ng dng cng ngh MAN-E trn mng Vin thng VNPT Yn Bi Mc d ht sc c gng nhng cc vn trnh by trong n cha th mang tnh hon chnh. Rt mong nhn c thm kin ng gp ca cc Thy, c gio cng cc ng nghip v bn b . thc hin c n/kha lun ny em xin trn trng cm n thy gio ThS. Nguyn nh Long, cc thy c gio trong Hc vin Cng ngh Bu Chnh

Chuyn Li ni u

Vin Thng hng dn em trong sut thi gian hc tp v lm n tt nghip ti trng. Ti xin cm n cc ng nghip lm Vin thng VNPT Yn Bi cung cp cho ti nhng s liu c th trn mng Vin thng ca VNPT Yn Bi v bn b gip , chia s trong thi gian va qua v mong mun tip tc nhn c nhng tnh cm qu bu trong cuc sng. H ni, thng 03 nm 2013

Nhm 13 Lp D09TCVT1

CHNG 1: TNG QUAN V CNG NGH MAN-E


1.1 TNG QUAN V CNG NGH V XU HNG PHT TRIN
1.1.1 Gii thiu chung v MAN - E Mng Ethernet th l mng s dng cng ngh Ethernet, kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet. Vic p dng cng ngh Ethernet vo mng cung cp dch v mang li nhiu li ch cho c nh cung cp dch v ln khch hng. Bn thn cng ngh Ethernet tr nn quen thuc trong nhng mng LAN ca doanh nghip trong nhiu nm qua; gi thnh cc b chuyn mch Ethernet tr nn rt thp; bng thng cho php m rng vi nhng bc nhy ty l nhng u th tuyt i ca Ethernet so vi cc cng ngh khc. Vi nhng tiu chun v ang c thm vo, Ethernet s mang li mt gii php mng c tin cy, kh nng m rng v hiu qu cao v chi ph u t. 1.1.2 nh gi v cng ngh mng Metro Ethernet 1.1.2.1 Tnh d s dng Dch v Ethernet da trn giao din Ethernet chun, dng rng ri trong cc h thng mng cc b. Hu nh tt c cc thit b v my ch trong LAN u kt ni dng Ethernet, v vy m rng vic s dng Ethernet kt ni cc mng cung cp dch v vi nhau s n gin ha qu trnh hot ng v cc chc nng qun tr, qun l v cung cp (OAM &P). 1.1.2.2 Hiu qu v chi ph Dch v Ethernet lm gim chi ph u t v chi ph vn hnh. S ph bin ca Ethernet trong hu ht tt c cc sn phm mng nn giao din Ethernet c chi ph khng t. Gi thnh thit b thp, chi ph qun tr v vn hnh thp hn, t tn km hn nhng dch v cnh tranh khc. Nhiu nh cung cp dch v Ethernet cho php nhng thu bao tng thm bng thng mt cch kh mm do, cho php thu bao thm bng thng khi cn thit v h ch tr cho nhng g h cn. 1.1.2.3 Tnh linh hot Dch v Ethernet cho php nhng thu bao thit lp mng ca h theo nhng cch hoc l phc tp hn hoc l khng th thc hin vi cc dch v truyn thng khc. V d: mt cng ty thu mt giao tip Ethernet n c th kt ni nhiu mng v tr khc nhau thnh lp mt Intranet VPN ca h, kt ni nhng i tc kinh

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

doanh thnh Extranet VPN hoc kt ni Internet tc cao n ISP. Vi dch v Ethenet, cc thu bao cng c th thm vo hoc thay i bng thng trong vi pht thay v trong vi ngy ngy hoc thm ch vi tun khi s dng nhng dch v mng truy nhp khc (Frame relay, ATM,). Ngoi ra, nhng thay i ny khng i hi thu bao phi mua thit b mi hay ISP c cn b k thut n kim tra, h tr ti ch. 1.1.2.4 Tnh chun ha MEF ang tip tc nh ngha v chun ha cc loi dch v v cc thuc tnh ny, cho php cc nh cung cp dch v c kh nng trao i gii php ca h mt cch r rng, cc thu bao c th hiu v so snh cc dch v mt cch tt hn. 1.1.3 ng dng mng MAN - E H tr nhiu loi ng dng v dch v thuc th h mng k tip. Di y l mt s ng dng tiu biu: - Kt ni gia cc LAN - Truyn ti a ng dng - Mng ring o Metro - Kt ni im - im tc cao - Mng lu tr - LAN Video/Video Training - CAD/CAM - Cc ng dng sao lu d phng - Truyn s liu Y t - Hnh nh - Scientific Modeling - Streaming Media - Server Backup - Cc ng dng Back-end Server - Cc ng dng lu tr (iSCSI) 1.1.4 Cc xu hng cng ngh pht trin mng MAN - E v ng dng 1.1.4.1 Xu hng pht trin cng ngh mng MAN - E c th ng dng Ethernet vo h tng mng vin thng, rt nhiu cng ngh truyn ti c nghin cu, th nghim. Nhng ni bt ln hin nay l cc cng ngh sau: - MPLS
Nhm 13 Lp D09TCVT1

10

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

- T-MPLS - PBB-TE Hnh v 1.1 minh ha xu hng pht trin cng ngh mng MAN - E H

nh 1. 1 Xu hng pht trin cng ngh MAN-E 1.1.4.2 Xu hng dch v tc cao Mng MAN - E c nghin cu trin khai vi mc ch ch yu l cung cp h tng m bo cho cc dch v yu cu bng thng ln, tc cao, mm do trong qun l. Vi kh nng bng thng c th c cp pht dao ng t khong 1Mbps n 10Gps, Ethernet cho php ngi dng ti u ha ngun lc trong vic pht tin mng ca ring mnh. Di y l lit k mt s dch v c cho l cn c tc cao: - Truy nhp Internet tc cao - Mng lu tr - Cc mng ring o lp 2 (L2VPN) - Cc dch v gi tr gia tng - Dch v LAN trong sut - VoIP - H tng ng trc mng th - LAN - FR/ATM VPN - Extranet - LAN kt ni n cc ti nguyn mng
Nhm 13 Lp D09TCVT1

11

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

1.2 KIN TRC MNG MAN - E 1.3 DCH V MNG MAN - E


1.3.1 Tng quan dch v mng MAN - E 1.3.1.1 Gii thiu chung v dch v mng MAN - E Bn thn Ethernet l cung cp kt ni ch khng phi dch v. Vi s xut hin cc dch v Metro Ethernet, cc nh cung cp dch v bt u dng cng ngh kt ni Ethernet cung cp cc dch v Ethernet. V vy, cc dch v MAN - E cng dng ti thut ng thuc tnh dch v ging nh cc dch v MAN/WAN.

Hnh 1. 2 M hnh dch v MAN - E Di y l mt s thut ng lin quan ti mng MAN - E CE l thit b pha khch hng. CE kt ni ti MAN - E ti UNI dng cc khung Ethernet chun.CE c th l: Router IEEE 802.1Q bridge (switch) UNI l giao din mng gia nh cung cp v khch hng L bin gia mng khch hng v nh cung cp. c cung cp bi nh cung cp Tun theo chun IEEE 802.3 Ethernet PHY and MAC. Giao din vt l vi tc c th l 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps hoc 10Gbps MAN - E: c th dng nhiu cng ngh phn phi dch v v vn chuyn khc nhau : SONET/SDH, WDM, RPR, MAC-in-MAC, Q-in-Q, MPLS... EVC l s kt hp ca 2 hay nhiu UNI. Ni theo cch khc, EVC l ng hm logical kt ni 2 hay nhiu sites cho php truyn cc khung Ethernet gia chng. EVC cng hot ng nh l s tch bit gia cc khch hng khc nhau, cung cp tnh ring bit d liu v bo mt nh l Frame Relay hay l ATM PVCs. C 3 kiu EVC: im - im EVC:

Nhm 13 Lp D09TCVT1

12

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

Hnh 1. 3 EVC im-im

Hnh 1. 4 EVC a im-a im

Hnh 1. 5 EVC im-a im 1.3.1.2 Cc kiu dch v mng MAN - E Cc kiu dch v mng MAN - E bao gm: dch v kt ni, dch v ng dng - Dch v kt ni: Cc loi dch v kt ni tng ng vi cc loi EVC k trn
Nhm 13 Lp D09TCVT1

13

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

+ Dch v im - im (Point-to-Point) + Dch v a im - a im (Multipoint-to-Multipoint) + Dch v im - a im (Point-to-Multipoint) - Dch v ng dng: + Dch v cho doanh nghip: Carrier Ethernet c th tha mn nhng nhu cu mi ca doanh nghip nh: Cung cp cc dch v cht lng cao, kt ni Gigabit gia cc doanh nghip, tch hp trung tm d liu, kt ni doanh nghip vi khch hng v nh cung cp, thit lp mng ring o, gii php lu tr v khi phc thm ha, truy cp Internet m bo tc multi-megabit, video conferencing & broadcast, in thoi doanh nghip, tch hp thoi - d liu - hnh nh, thay th dch v DS3, h tr cc dch v ghp knh phn chia theo thi gian. + Dch v Triple Play: Truyn ti d liu, thoi v phim nh trn mt mng IP vi cht lng cao. + Dch v di ng: Cung cp Wireless Backhaul, truy cp Wi-fi, c s h tng cho Wimax, 3G v wireless th h sau, cc dch v d liu th h sau, nh phn gii cao, video khng dy, gaming... 1.3.1.3 Phn loi dch v ca MEF Theo Metro Ethernet Forum, tng ng vi cc kiu EVC dch v mng MAN E gm cc kiu: - E-LINE - E-LAN - E-TREE Da trn phng php nhn dng ti UNI, MEF phn chia dch v thnh cc kiu khc nhau. Cc dch v da trn cng UNI (tt c c tp hp vo mt) c nh ngha l "ring". Cc dch v da trn VLAN (ti UNI l a dch v) c nh ngha l "o". Di y l s phn loi cc dch v da trn EVC, UNI: 1.3.2 Dch v E-LINE Dch v E-LINE da trn mt kt ni o (EVC) im - im. Dch v E-LINE c s dng cung cp cc dch v Ethernet im - im. Dch v E-LINE c th cung cp bng thng i xng cho d liu gi nhn trn hai hng m khng c vic m bo tc gia hai UNI
Nhm 13 Lp D09TCVT1

14

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

E-LINE c th cung cp cam kt m bo tc . E-LINE cho php ghp dch v. Vic ghp dch v c th din ra ti mt hoc hai UNI.

Hnh 1. 6 E-LINE s dng EVC im - im 1.3.2.1 Dch v Ethernet Private Line (EPL) Dch v EPL l mt dng ca dch v E-LINE. Dch v EPL s dng mt EVC im-im gia hai UNI. EPL cung cp trong sut ca cc khung dch v gia cc UNI tc l khi khung dch v c truyn i th mo u ca khung dch v v d liu c ch ra ti c UNI ngun v UNI ch. y l cu trc c bn ca dch v EPL.

Hnh 1. 7 Dch v EPL

Dch v EPL khng cho php ghp dch v, mt UNI chuyn dng c s dng cho dch v ny. V EPL cung cp trong sut ca dch v nn s khng c s phi hp gia thu bao v nh cung cp trn mt lin kt CE-VLAN ID/EVC v tt c cc khung dch v c ghp ti mt EVC ti UNI.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

15

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

1.3.2.2 Dch v Ethernet Virtual Private Line (EVPL) Dch v EVPL l mt kiu dch v E-LINE. Dch v EPL c s dng cung cp cc dch v tng t nh dch v EPL tr mt s ngoi l. Th nht, dch v EVPL cho php ghp dch v ti UNI. iu ngha l nhiu EVC c to ra ti UNI trong khi EPL khng cho php. Th hai, mt EVPL khng cung cp trong sut khung dch v cao nh dch v EPL bi v khi ghp dch v th mt s khung dch v c th c gi ti mt EVC trong khi mt s khung dch v khc c th c gi ti cc EVC khc. Hnh v 1.10 ch ra cu trc c bn ca dch v EVPL.

Hnh 1. 8 Dch v EVPL (Ethernet Virtual Private Line) 1.3.3 Dch v E-LAN Cc dch v cung cp kt ni Ethernet o, dng a im a im c th c gi l dng Ethernet LAN (E-LAN). Dch v E-LAN c minh ha nh Hnh 1.11:
Multipoint-to-Multipoint EVC

UNI

UNI UNI Metro Ethernet Network

UNI

Hnh 1. 9 Dch v E-LAN s dng EVC a im-a im Kiu dch v Ethernet LAN cung cp kt ni a im, tc l n c th kt ni 2 hoc hn nhiu UNIs. D liu ca thu bao c gi t mt UNI c th c nhn ti mt hoc nhiu d liu ca UNIs khc.
Nhm 13 Lp D09TCVT1

16

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

Mi site (UNI) c kt ni vi mt multipoint EVC. Khi nhng site mi (UNIs) c thm vo, chng s c lin kt vi multipoint EVC nu trn do vy nn n gin ha vic cung cp v kch hot dch v. Theo quan im ca thu bao, dch v E-LAN lm cho MAN - E trng ging mt mng LAN o. Dch v E-LAN c th s dng to mt s lng ln cc dch v. Trng hp n gin nht, dch v E-LAN c th cung cp mt dch v "best effort" m khng c yu cu m bo gia cc UNI. Ngoi ra dch v E-LAN Service c th cung cp mt CIR, kt hp CBS, EIR vi EBS (xem phn Bandwidth Profile sau) v tr, jitter, v tn tht khung. i vi kiu dch v E-LAN, ghp dch v c th din ra ti khng, mt hoc nhiu UNI trong EVC. V d, kiu dch v E-LAN v kiu dch v E-LINE c th ghp dch v ti cng UNI. Khi , dch v E-LAN c th c s dng kt ni vi cc v tr thu bao khc, trong khi dch v E-LINE c s dng kt ni ti Internet vi c hai dch v. 1.3.3.1 Dch v Ethernet Private LAN (EP-LAN) Cc thu bao vi nhiu v tr thng mun kt ni cc v tr vi nhau vi tc cao (cc v tr nh l mt mng LAN). thc hin c yu cu ny, dch v EPLAN c nh ngha. Dch v EP-LAN l mt dng ca dch v E-LAN. Dch v EP-LAN c nh ngha cung cp vic duy tr th CE-VLAN v ng hm ca giao thc iu khin lp 2. u im ca vic ny l thu bao c th cu hnh cc VLAN ngang qua cc v tr m khng cn phi phi hp vi cc nh cung cp. Mi giao din c cu hnh cho "all to one bundling" do , EP-LAN h tr vic duy tr ID ca CE-VLAN. Thm na, EP-LAN cn h tr vic duy tr CoS ca CE-VLAN. Hnh 1.12 l cu trc c bn ca dch v EP-LAN.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

17

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

Hnh 1. 10 Dch v EP-LAN 1.3.3.2 Dch v Ethernet Virtual Private LAN (EVP-LAN) Mt s thu bao mun dch v E-LAN kt ni cc UNI ca h trong mng th v ti cng thi im t mt hoc nhiu UNI ca h mun truy cp ti cc dch v khc. V d mt UNI l mt v tr thu bao mun truy cp ti mt dch v IP cng cng hoc IP ring t mt UNI m c dng cho dch v E-LAN gia cc thu bao khc trong mng Metro. Dch v EVP-LAN c nh ngha p ng yu cu ny. Ghp trn UNI c th c s dng hoc khng s dng trong EVC a im-a im. Tc l vic duy tr th CE-VLAN v ng hm ca giao thc iu khin lp hai c th c cung cp hoc khng c cung cp. Hnh v 1.13 m t cu trc c bn ca dch v EVP-LAN trong khch hng s dng mt dch v EVP-LAN (EVC mu ) cung cp kt ni d liu a im v mt dch v EVPL (EVC mu xanh) truy cp dch v value-add t mt UNI

. Hnh 1. 11 Dch v EVP-LAN (Ethernet Virtual Private LAN) 1.3.4 Dch v E-TREE Cc dch v cung cp kt ni Ethernet o, dng im a im (nh ngha theo MEF) c th c gi l dng Ethernet Tree (E-Tree). Dch v E-Tree c mt im gc v nhiu im l nhn thng tin hoc gi thng tin t/n gc (Hnh 1.14).
Rooted Multipoint EVC Root UNI Root UNI

Leaf UNI

Leaf UNI

Leaf UNI

Metro Ethernet Network

Leaf UNI

Nhm 13 Lp D09TCVT1

18

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

Hnh 1. 12 Dch v E-Tree s dng Rooted-Multipoint EVC Mi nt l UNI ch c th trao i vi nt gc UNI. Cc bn tin dch v c gi t mi nt l UNI m c a ch thuc v nt l UNI khc s khng c truyn qua h thng (loi b khi i vo bin ca mng). Dch v E-Tree thch hp cho trin khai cung cp truy nhp Internet hoc video theo yu cu trin khai dng Multicast hoc Broadcast. Mt dng m rng khc ca dch v E-Tree l c th h tr t 2 hoc nhiu hn s lng nt gc UNI. Trong trng hp ny, mi nt l UNI vn ch c th trao i d liu vi mt nt gc UNI. Cc nt gc UNI c th trao i d liu vi nhau h tr kh nng d phng.
Root UNI Root UNI

RootedMultipoint EVC
To Leaf UNIs

Hnh 1. 13 Dch v E-Tree Vi mt dch v E-Tree, kh nng ghp dch v c th khng hoc c thc hin ti mt hoc nhiu cng UNI trong EVC. V d, mt dch v EVC dng E-Tree c th c ghp chung vi mt dch v EVC dng E-Line im im ti cng UNI cung cp cho ngi dng. Ti y, dch v E-Tree c th c cung cp cho truy cp ti ISP c d phng (E-Tree nhiu nt gc); dch v E-Line dng truy cp vo mng ring o truyn s liu. 1.3.4.1 Dch v Ethernet Private Tree - EP-Tree

Nhm 13 Lp D09TCVT1

19

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

Hnh 1. 14 Dch v EP-Tree Thu bao vi nhiu site c th c yu cu cung cp kt ni gia cc site, cung cp dch v khng ch theo hng s dng LAN. S c mt vi site lm im gc cung cp dch v, cc site khc c gn vai tr l im l nhn dch v. Dch v EP-Tree yu cu gi nguyn th VLAN ca khch hng v ng gi cc giao thc c bn lp 2. Vi tnh nng ny, khch hng c th t cu hnh VLAN gia cc site m khng phi c s h tr t nh cung cp dch v. Kh nng ny c thc hin qua vic cu hnh mi giao din c th ghp dch v. Hnh v 1.16 m t cu trc c bn ca dch v EP-Tree. 1.3.4.2 Dch v Ethernet Virtual Private Tree - EVP-Tree C cc thu bao c nhu cu s dng dch v c cung cp dng cy trong ni b mng. Trong trng hp ny, mi im l trong kt ni cy cn c gn hoc kt ni vi mt im l (hoc) gc c th. Mi giao din UNI cng c th cung cp dch v khc nh EVPL hoc EVP-LAN. M hnh ny gi l m hnh dch v EVP-Tree, cy Ethernet ring o. Ti cc UNI trong dch v c th khng h tr hoc c h tr gom dch v. C ngha l th CE-VLAN hoc cc giao thc c th ca lp 2 c th c bo ton hoc khng khi truyn qua mng. Hnh 1.17 m t cu trc ca dch v EVP-Tree. Trong v d ny, khch hng c s dng dch v EVP-LAN () cho vic kt ni truyn d liu gia cc UNI. Dch v EVP-Tree (xanh) s dng cung cp video dng qung b trong ni b.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

20

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

Hnh 1. 15 Dch v EVP-Tree (Ethernet Virtual Private Tree)

Nhm 13 Lp D09TCVT1

21

Chuyn Chng 1: Tng quan v Cng ngh MAN-E

1.4 KT LUN CHNG 1


Mng Metro Ethernet hin v ang c pht trin rt mnh bi nhiu t chc chun ha nh IETF, IEEE hay cc hng cng ngh. Tuy nhin, tt c cc cng ngh u phi tun th cc khuyn ngh ca Metro Ethernet Forum. Cc khuyn ngh MEF1 cho n MEF21 m t rt chi tit cc yu cu cho dch v mng Metro Ethernet, yu cu v m hnh pht trin mng, qun tr h thng. Cc cng ngh ng dng cho mng Metro Ethernet c nhiu hng pht trin nhng tp trung ch yu vo cc xu hng: S dng MPLS vi nhng c ch iu khin lu lng truyn ti cc bn tin Ethernet. S dng Ethernet - in hnh l PBT - vi nhng ci tin v nh tuyn, cht lng dch v xy dng mng. Ci tin MPLS truyn ti d liu mng. Cc ng dng, dch v trn nn mng Metro Ethernet c c im chung l bng thng rng, tc cao. Nhng tu chung li u quy v cc loi hnh im im, a im a im, s dng h tng mng cp quang m bo v tc , cht lng dch v. Loi hnh dch v im im tng ng vi cc dch v truyn thng nh knh thu ring, frame relay hoc vi nhng loi hnh dch v mi nh Internet tc cao, a dch v (Triple play). Ngoi ra, vi kh nng tng bng thng theo 1 Mbps, nh cung cp c th a ra nhng dch v ph hp vi yu cu ca ngi dng. Cc dch v trong MAN - E c m bo cht lng dch v theo nhng cam kt cht lng Service Level Agree MAN - Et - SLA. Vi nhng cam kt v CIR, PIR hoc thi gian li, cht lng dch v trong MAN - E cao hn rt nhiu so vi nhng mng truyn thng nh SONET/SDH. chng tip theo s cp n cc cng ngh ng dng cho MAN-E.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

22

CHNG 2: CNG NGH NG DNG CHO MAN-E


2.1 TNG QUAN V CNG NGH MNG MAN - E
Mng MAN - E lm chc nng thu gom lu lng ca cc thit b mng truy nhp (MSAN, IP-DSLAM), lu lng cc khch hng kt ni trc tip vo mng MAN chuyn ti lu lng trong ni tnh, ng thi k ni ln mng trc IP/MPLS chuyn lu lng i lin tnh, quc t. Cc cng ngh cho mng MAN - E hin ti gm c: Cng ngh SDH Cng ngh WDM Cng ngh thun Ethernet Cng ngh MPLS Cng ngh RPR Cng ngh PBT (Provider Backbone Transport) Cng ngh T-MPLS

Vic la chn cng ngh mng trin khai ph thuc vo rt nhiu yu t. Chng ny s trnh by cc c im, u nhc im, kh nng p dng ca tng cng ngh. 2.1.1 Cng ngh SDH 2.1.1.1 Tng quan: Cng ngh SDH c xy dng trn c s h thng phn cp ghp knh ng b TDM vi cu trc phn cp ghp knh STM-N cho php cung cp cc giao din truyn dn vi tc ln t vi Mbits/s ti vi Gigabits/s. c tnh ghp knh TDM v phn cp ghp knh ng b ca cng ngh SDH cho php cung cp cc knh truyn dn c bng thng c nh vi tin cy cao bng vic p dng cc c ch phc hi v bo v, c ch qun l h thng. T trc ti nay cng ngh truyn dn SDH c xy dng ch yu cho vic yu cho vic ti u truyn ti lu lng thoi. Tuy nhin, trong nhng nm gn y th nhu cu s dng cc loi hnh dch v truyn d liu tng ln rt nhiu v c xu hng chuyn dn lu lng ca cc dch v thoi sang truyn ti theo cc giao thc truyn

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

d liu (v d nh dch v thoi qua IP (VoIP).. Trong khi , cc c s h tng mng SDH hin c kh c kh nng p ng nhu cu truyn ti lu lng gia tng trong tng lai gn. Do vy yu cu t ra l cn phi c mt c s h tng truyn ti mi c th ng thi truyn ti trn n lu lng ca h thng SDH hin c v lu lng ca cc loi hnh dch v mi khi chng c trin khai. chnh l l do ca vic hnh thnh mt hng mi ca cng ngh SDH, l SDH th h k tip SDH-NG. Cng ngh SDH-NG c tp hp chung trong mt khi nim l truyn d liu qua mng SDH DoS. DoS l c cu truyn ti lu lng cung cp mt s chc nng v cc giao din nhm mc ch tng hiu qu ca vic truyn d liu qua mng SDH. Mc tiu quan trng nht m cc hng cng ngh ni trn cn phi thc hin c l phi hp h tr ln nhau thc hin chc nng ci t/ch nh bng thng cho cc dch v mt cch hiu qu m khng nh hng ti lu lng ang c truyn qua mng SDH hin ti. Thm vo , SDH-NG cung cp chc nng m bo cht lng dch v QoS vi mc chp nhn no cho cc loi hnh dch v mi, mm do v linh hot trong vic h tr truyn ti lu lng truyn ti bi cc giao thc khc nhau qua mng. C cu ca DoS bao gm 3 giao thc chnh: Th tc ng khung tng qut GFR (generic framing procedure), k thut lin kt chui o VC (virtual concatenation) v c cu iu chnh dung lng ng thng LCAS (link capacity adjustMAN - Et scheme). C 3 giao thc ny c ITU-T chun ho ln lt bi cc tiu chun G.7041/Y.1303, G.707, G.7042/Y.1305. Giao thc GFP cung cp th tc ng gi khung d liu cho cc dng lu lng khc nhau (Ethernet, IP/PPP, RPR, knh quang) vo cc phng tin truyn dn TDM nh l SDH hoc h thng truyn ti quang OTN (optical transport network). Giao thc VC cung cp nhng th tc ci t bng thng cho knh kt ni mm do hn so vi nhng th tc p dng trong h thng truyn dn TDM trc . Giao thc LCAS cung cp th tc bo hiu u cui ti u cui thc hin chc nng iu chnh ng dung lng bng thng cho cc kt ni khi s dng VC trong kt ni SDH. 2.1.1.2. u im Nhc im u im Nhc im

Cung cp cc kt ni c bng Cng ngh SDH c xy dng nhm mc thng c nh cho khch hng ch ti u cho truyn ti lu lng chuyn tin cy ca knh truyn mch knh, khng ph hp vi truyn ti lu dn cao, tr truyn ti thng tin lng chuyn mch gi. nh. Do cu trc ghp knh phn cp nn cn Cc giao din truyn dn nhiu cp thit b ghp tch, phn chia giao din n khch hng.
24

Nhm 13 Lp D09TCVT1

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

u im

Nhc im

c chun ha v tng thch Kh nng nng cp khng linh hot v gi vi nhiu thit b trn mng. thnh nng cp l tng i t. Thun tin cho kt ni truyn Khng ph hp vi t chc mng theo cu dn im -im trc Mesh. Kh trin khai cc dch v ng dng Cng ngh c chun ha Multicast Dung lng bng thng ginh cho bo v Thit b c trin khai v phc hi ln rng ri Phng thc cung cp kt ni phc tp, thi gian cung ng kt ni di 2.1.2 Cng ngh WDM 2.1.2.1. Tng quan WDM l cng ngh truyn ti trn si quang xy dng v pht trin t nhng nm 90 ca th k trc. WDM cho php truyn ti cc lung thng tin s tc rt cao (theo l thuyt dung lng truyn ti tng cng c th n hng chc ngn Gigabt/s). Nguyn l c bn ca cng ngh ny l thc hin truyn ng thi cc tn hiu quang thuc nhiu bc sng khc nhau trn mt si quang. Bng tn truyn ti thch hp trn si quang c phn chia thnh nhng bc sng chun vi khong cch thch hp gia cc bc sng ( c chun ha bi tiu chun G.692 ca ITUT), mi bc sng c th truyn ti mt lung thng tin c tc ln (chng hn lung thng tin s tc 10Gbt/s). Do , cng ngh WDM cho php xy dng nhng h thng truyn ti thng tin quang c dung lng gp nhiu ln so vi h thng thng tin quang n bc sng. Hin ti, sn phm v cc h thng truyn dn WDM c sn xut bi nhiu hng sn xut thit b Vin thng v c trin khai trn mng ca nhiu nh cung cp dch v Vin thng trn th gii. 2.1.2.2. u im - Nhc im: u im Cung cp cc h thng truyn ti quang c dung lng ln, p ng c cc yu cu bng n lu lng ca cc loi hnh dch v. Nng cao nng lc truyn dn cc si quang, tn dng kh nng truyn ti ca h thng cp
Nhm 13 Lp D09TCVT1

Qun l d dng

Nhc im Gi thnh thit b mng cao

25

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

u im quang c xy dng. 2.1.3 Cng ngh RPR 2.1.3.1 Tng quan

Nhc im

Cng ngh RPR l cng ngh mng c xy dng nhm p ng nhng yu cu v truyn ti lu lng dng d liu trong mng ring. Cng ngh Ethernet v cng ngh SDH thc hin c lp u khng p ng c nhu cu truyn d liu trong mng Ring; SDH c nhiu u im khi xy dng mng theo cu trc Ring nhng li km hiu qu khi truyn ti lu lng dng d liu. Ethernet c th truyn ti lu lng dng d liu mt cch hiu qu nhng li kh trin khai vi cu trc mng ring. Cng ngh RPR ra i khc phc nhng nhc im ca hai cng ngh ny. im ch yu ca cng ngh RPR l n kin to giao thc mi phn lp MAC. Giao thc ny c p dng nhm mc ch ti u ho vic qun l bng thng v hiu qu cho vic trin khai cc dch v truyn d liu trn vng ring. RPR s dng vng song hng gm 2 si quang truyn ngc chiu i xng nhau. Mt vng c gi l vng ngoi (Outer ring), vng kia c gi l vng trong (Inner ring). Hai vng c th ng thi s dng truyn d liu v thng tin iu khin. Khi c li node hay lin kt xy ra trn vng si quang, RPR thc hin chuyn mch bo v thng minh i hng lu lng i xa khi ni b li vi tin cy t ti thi gian nh hn 50 ms. Vic thc hin kh nng t phc hi da trn c s hai phng thc: phng thc STEERING v phng thc WRAPPING. Cc nt mng RPR trong vng ring c th thu cc gi tin c a ch ho gi n nt bi chc nng DROP v chn cc gi tin gi t nt vo trong vng ring bi chc nng ADD. Cc gi tin khng phi a ch ca nt s c chuyn qua. Mt trong nhng chc nng quan trng na ca RPR l lu lng trong vng ring s c truyn ti theo 3 mc u tin l high, medium, low tng ng vi 3 mc cht lng dch v QoS (quanlity of service). Hin ti giao thc RPR c chun ho trong tiu chun IEEE 803.17 ca Vin k thut in v in t Hoa K. 2.1.3.2 u im - Nhc im u im Nhc im

Thch hp cho vic truyn ti lu lng Gi thnh thit hin ti cn kh d liu vi cu trc ring t Hiu sut s dng dung lng bng
Nhm 13 Lp D09TCVT1

RPR ch thc hin chc nng t


26

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

u im

Nhc im

thng ln do thc hin nguyn tc ghp phc hi trong cu trc vng ring n. knh thng k v dng chung bng thng Vi cu trc ring lin kt th khi c s H tr trin khai cc dch v Multicast c ti nt lin kt cc ring vi nhau RPR khng thc hin c chc nng Qun l n gin do mng c cu phc hi lu lng ca cc kt ni hnh mt cch t dng thng qua nt mng lin kt ring. Cung cp kt ni vi nhiu mc SLA Cng ngh mi c chun ho khc nhau do vy kh nng tng thch vi thit Phng thc cung cp kt ni nhanh, b ca cc hng khc khng cao. n gin. 2.1.4 Cng ngh thun Ethernet 2.1.4.1 Tng quan Cng ngh Ethernet c xy dng v chun ho thc hin cc chc nng ca lp vt l v lp lin kt d liu. Cng ngh Ethernet h tr hiu qu vic cung cp dch v kt ni im - im vi cu trc topo mng ph bin kiu ring v hub and spoke. Vi cng ngh ng gi VLAN (VLAN Stacking, VLAN Tunneling) d liu ca khch hng c th c phn chia c lp vi nhng i tng d liu khc. Trong cng ngh Q-in-Q (802.1ad), bn cnh trng VLAN Tagging 12 bit truyn thng (802.1q), nh cung cp dch v Metro Ethernet s b sung thm mt trng VLAN tagging 12 bit th 2 phn bit cc bn tin trong mi trng ca nh cung cp v bn tin trong mi trng ca khch hng. Cng ngh Q-in-Q n gin nhng vn m bo c phn no nhng yu cu t ra v cht lng dch v. S dng 3 bit trong trng CoS cho php phn chia c 8 loi yu cu cht lng dch v khc nhau, c kh nng kim sot lu lng kh linh hot, p ng c nhng yu cu t ra cho mt h thng mng chuyn mch gi. Cc gi tin c th c nh du ty theo dch v hoc ty theo khch hng. Trng CoS cho php c th nh x 11 vi 3 bit IP Precedence hoc mt phn vi 6 bit DSCP. Trong h thng mng cung cp dch v Metro, Ethernet c s dng nh mt cng ngh thay th cho ATM v Frame Relay. Cc ch s ATM PVI, VCI c thay th bng VLAN tag. Ngoi ra, vi bn cht truyn a im, Ethernet cn c kh nng cung cp dch v kt ni a im a im m ATM v Frame Relay khng cung cp
Nhm 13 Lp D09TCVT1

27

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

c. Hn ch ln nht ca h thng mng Metro Ethernet da trn VLAN l gii hn 4096 VLAN tag. Nu mi khch hng s dng 1 VLAN-ID th mi vng mng ch c th cung cp ti a 4096 ng kt ni. Vi gii php Q-in-Q, khi chn thm mt trng VLAN tag trong bn tin ca nh cung cp, ti a, c th cung cp ti 1677216 nhn dch v. 2.1.4.2 Chun Q-in-Q (802.1ad) Cng ngh Metro Ethernet ngy cng pht trin, nhng chun 802.1Q VLAN lm hn ch s lng VLAN (hn ch cung cp dch v ti ngi dng) do th VLAN nh ngha trong IEEE 802,1Q ch c 12 bit. V vy, khng gian a ch ca n ch c 4096, khng p ng khi s lng ngi s dng ngy cng tng. V Q-in-Q c a ra gii quyt c vn ny. Q-in-Q c thit k m rng s VLAN bng cch thm vo gi 1 th VLAN 802.1Q. Vi phn m rng th, s VLAN ch ra tng ln n s lng xp x 16 triu VLAN. Th VLAN bn trong cng ngh Q-in-Q c hai phn: Phn bn trong v phn bn ngoi. Phn bn trong th dng ch ngi s dng. Phn bn ngoi ch dch v. nh dng ca gi tin Q-in-Q

Hnh 2. 1 Cu trc bn tin Q-in-Q Bn tin Q-in-Q c to ra t bn tin 802.1Q bng cch chn thm 4 byte nh du vo sau cc trng a ch DA, SA. Gi tr ETYPE c thit lp ty theo tng hng, mc nh l 0x8100. 2.1.4.3 ng gi Q-in-Q Vic ng gi Q-in-Q c th c thc hin ti UPE - ti DSLAM hoc ti cc thit b chuyn mch Metro, ty theo tng cu hnh mng. Vic ng gi ny c chia lm 3 loi:
Nhm 13 Lp D09TCVT1

28

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

ng gi theo cng ng gi theo lu lng. ng gi theo giao din ng gi theo cng: ng gi Q-in-Q da trn cng l ng gi tt c cc lu lng n mt cng no vi th VLAN bn ngoi. Ch ny khng mm do. ng gi theo lu lng: Trong ch ng gi da trn lu lng, thit b phn loi lu lng d liu n ca mt cng no . Sau , n quyt nh dng th bn ngoi cho mi loi lu lng. Trong ch ny, Q-in-Q c gi l Q-in-Q chn lc (selective Q-in-Q). Q-in-Q chn lc c phn loi bi da trn s phn loi lu lng sau: ng gi theo giao din: Thng thng, qu trnh ng gi gi tin Q-in-Q c thc hin trn cng chuyn mch. Trong trng hp, truyn d liu ngi dng thng qua mng li bi VLL/PWE3, th cc subinterface trn NPE c th ng gi VLAN bn ngoi da trn th VLAN v truy nhp VLL/PWE3 thng qua th VLAN. Trong ch ny, nhiu VLAN ca nhiu ngi dng c th c truyn dn trong sut thng qua subinterface, v c gi l QinQ Stacking subinterface. y cng l mt ch ng gi da trn lu lng. Ch ny hu ch khi QinQ Stacking subinterface c dng vi L2VPN (PWE3/VLL/VPLS). Trong ch ny, chuyn tip lp 3 khng h tr. 2.1.4.4 Kt cui Q-in-Q Kt cui Q-in-Q l im ti nhn VLAN ngoi v trong c nhn dng, ty theo chnh sch chuyn tip gi tin m loi b nhn hoc chuyn tip gi tin. Khi s dng Q-in-Q kt ni ln mng li, phng thc thc hin s ty theo cu hnh mng m c s thay i. Ti im bin ca mng li, kt cui Q-in-Q c thc hin trn sub-interface ca Router kt ni, thng c gi l giao din con kt cui Q-in-Q. Giao din ny tng t vi cc giao din VLAN ngoi tr l giao din VLAN x l 01 nhn VLAN, cn giao din kt cui Q-in-Q th x l 02 nhn VLAN. 2.1.4.5 u im - Nhc im u im - Giao din Ethernet c s dng ph bin trong cc h thng mng LAN, hu nh tt cc cc thit b v my ch
Nhm 13 Lp D09TCVT1

Nhc im - Cng ngh Ethernet ph hp vi cu trc mng theu kiu Hub (cu trc t - p hnh cy) m khng ph hp vi cu trc mng ring. iu ny xut pht t vic cng ngh
29

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

trong mng LAN s dng kt ni Ethernet. - Chi ph u t thp - Hu ht cc giao thc, giao din truyn ti ng dng trong cng ngh Ethernet c chun ho (h giao thc IEEE 802.3). Phn ln cc thit b mng Ethernet ca cc nh sn xut u tun theo cc tiu chun trong h tiu chun trn. Vic chun ho ny to iu kin kt ni d dng, tng thch kt ni gia cc nh sn xut thit b khc nhau cao - Qun l n gin

Ethernet thc hin chc nng nh tuyn trn c s thut ton nh tuyn chng lp phn on hnh cy (spanning-treealgorithm);.C th l thut ton nh tuyn phn on hnh cy trong nhiu trng hp s thc hin chn mt vi phn on tuyn trong ring, iu ny s lm gim dung lng bng thng lm vic ca vng ring. - Thi gian thc hin bo v phc hi ln. iu ny cng xut pht t nguyn nhn l thut ton nh tuyn phn on hnh cy c thi gian hi t di hn nhiu so vi thi gian hi phc i vi c ch bo v ca vng ring (tiu chun l 50 ms). - Khng ph hp cho vic truyn ti ng dng c c tnh lu lng thi gian thc - Cha thc hin chc nng m bo cht lng dch v (QoS) cho nhng dch v cn truyn ti c yu cu v QoS

2.1.5 Cng ngh PBT 2.1.5.1 Tng quan PBT l mt nh hng mi trong trin khai mng Metro Ethernet. Cng ngh PBT cho php cung cp h tng mng Ethernet trn din rng vi cht lng yu cu kht khe tng ng vi nhng tiu chun vin thng t ra. PBT tun theo chun IEEE 802.1ah. PBT s dng cng ngh Ethernet c lc b nhng thnh phn v chng lp, qun l mng STP. Ngi qun l mng s trc tip cu hnh trn cc h thng switch, ch r ng kt ni, truyn d liu ca tng switch. Cc ng truyn qua h thng mng s khng cn ph thuc vo vic hc ca cc switch m do ngi qun tr cu hnh trc. Cc bn tin Ethernet c sa i, thm mt s trng thng tin m rng kh nng phc v cng nh h tr .

Nhm 13 Lp D09TCVT1

30

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

2.1.5.2 u im-Nhc im u im - Kh nng m rng mng - Gi thnh thp - Qun l n gin 2.1.6 Cng ngh MPLS 2.1.6.1 Tng quan Nguyn l hot ng ch yu ca thc hin trong cng ngh MPLS l thc hin gn nhn cho cc loi gi tin cn chuyn i ti cc b nh tuyn nhn bin LER, sau cc gi tin ny s c trung chuyn qua cc b nh tuyn chuyn mch nhn ng LSR. Cc ng chuyn mch nhn LSP c thit lp bi ngi iu qun l mng trn c s m bo mt s yu cu k thut nht nh nh l mc chim dng ng thng, kh nng tc nghn, chc nng kin to ng hm Nh vy, s hot ng chuyn mch ca cc LSP cho php MPLS c kh nng to ra cc kt ni u cui ti u cui. Nhng chc nng ch yu ca cng ngh MPLS c m t v nh ngha trong cc ti liu ca t chc IETF (RFC 3031, 3032). Phng php chuyn mch nhn ng dng trong cng ngh MPLS cho php cc b nh tuyn thc hin nh tuyn gi tin nhanh hn do tnh n gin ca vic x l thng tin nh tuyn cha trong nhn. Mt chc nng quan trng na c thc hin trong MPLS l thc hin cc k thut lu lng, cc k thut ny cho php thit lp cc ng thng cc thng s thc hin mng c th truyn ti lu lng vi cc cp dch v v cht lng dch v khc nhau (RFC 2702). MPLS c kh nng kin to cc kt ni ng hm cung cp dch v mng ring o. 2.1.6.2 u im Nhc im u im Cng ngh MPLS ph hp vi hu Cng ngh MPLS cho php truyn ti a dch v vi hiu sut truyn ti cao H tr truyn ti cc dch v c yu
Nhm 13 Lp D09TCVT1

Nhc im - Khi trin khai cc dch v multicast th cn bng thng ln - ang trong qu trnh chun ho

Nhc im Gi thnh ti thi im ny l kh cao Qun l v vn hnh phc tp

31

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

cu QoS Cung cp cc dch v VPN Layer 3

2.2 CNG NGH PBB V PBB-TE


2.2.1 Tng quan v PBB 2.2.1.1 Gii thiu Mc tiu u t ca cc nh cung cp dch v ln h thng mng l nhm cung cp cc dch v mi vi kh nng qun l lu lng, trnh tc nghn. Truyn ti dch v qua mng MPLS c tin hnh u t t 10 nm qua. Vi s chnh sa m rng MPLS (MPLS-TE) v T-MPLS, kh nng truyn ti cc gi tin dng hng kt ni qua Ethernet ang dn tr nn hin thc. Tng t nh cch thc tip cn ca TMPLS, cng ngh PBT (Provider Backbone Transport) cng hng ti vic truyn ti Ethernet vi chi ph iu khin thp. Cng ngh PBB c s ng h ca Nortel, SieMAN - Es cng mt s nh cung cp khc. Gia PBB (PBT, PBB-TE) v T-MPLS c mt im chung l: S dng phng thc qun l tp trung cu hnh cc ng truyn ti hng kt ni. T-MPLS ang c li th vi PBT v mt chun ha nhng cng s cn mt rt nhiu thi gian mi c th l mt cng ngh chn mui cho mng truyn ti so vi MPLS. Nhng nh cung cp dch v u t rt ln vo h tng SONET/SDH, mun chuyn sang h thng da trn nn IP v ang rt quan tm n cc hng cng ngh mi ny vi nhn nh l n s n gin hn so vi m hnh ca MPLS. 2.2.1.2 Mt s nh gi PBT c coi l nhng cng ngh th h tng li, cho php nh cung cp gim bt chi ph u t, chi ph vn hnh. Sau y s l nhng nh gi v: tnh n gin, tnh m, tin cy v l do cho gim bt chi ph u t cng nh chi ph qun l. PBB c a ra vi mc tiu l p dng cng ngh Ethernet cho h thng mng yu cu tnh cht hng kt ni, tng t nh nhng cng ngh SONET/SDH, ATM hay cp quang. PBB gim bt phc tp ca Ethernet bng cch loi b cc cng ngh truyn thng trong mng LAN: spanning-tree, truyn qung b. Vi cc ci tin v thng s ca frame truyn tin, PBB cho php cc h tng mng truyn ti c th ng dng Ethernet nh mt phng tin truyn ti hiu qu.
Nhm 13 Lp D09TCVT1

32

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Chun cng ngh nn tng ca PBB l PBB Provider Backbone Bridging s dng ng gi MAC-IN-MAC (IEEE 802.1ah) thm vo cc ng gi bn tin to ng hm trong mng. PBB-TE l mt giai on pht trin tip theo ca PBB hin ang c chun ha bi IEEE. Mt xu hng khc trong pht trin PBBTE l s dng h thng iu khin phn tn da trn GMPLS Generalized MPLS. Tuy nhin GMPLS c nhng c tnh ch h tr mng chuyn ti quang v vi h thng mng din rng, mng metro, vic iu khin bc sng ng trong truyn ti quang l kh thc hin. Vi nhng hn ch v iu khin phn tn nh vy nn cng ngh PBB ch tp trung vo m hnh qun l mng tp trung.

PBT lc b nhng tnh nng v spanning-tree, flooding, broadcasting ca mng Ethernet LAN truyn thng. Thi gian phc hi lu cng nh phng thc truyn qung b thng l khng c dng trong h thng mng ca nh cung cp dch v.

Cc cng ngh c bn ca PBT l Q-in-Q (IEEE 802.1 ad), MAC-IN-MAC (IEEE 802.1ah) v OAM (IEEE 802.1ag), b sung mt s phng thc m rng cho vic bo v ng truyn (o) d liu.

Trong PBB, mt phng iu khin c trin khai tp trung, dn n l n gin hn trong lp qun l. V mt k thut, khi tp trung iu khin th vic iu khin nh tuyn cng nh cc giao thc bo hiu s bt phc tp. Ni cch khc, trong mng s dng PBB, khng cn thit phi c cc giao thc nh tuyn BGP, OSPF, ISIS hay cc giao thc bo hiu RSVT-TE, LDP. PBB gim bt phc tp trn vng iu khin v chuyn cng vic cho phn qun tr dch v. Tnh n gin

Vi nhn nh l h thng NMS s lm thay nhng cng vic ca h thng iu khin, loi b cc giao thc nh tuyn, c th c nhng suy ngh cho rng vic qun tr h thng cng nh dch v s d dng hn. iu ny cng ng khi mng l h thng tnh, dch v c khai bo v c kim sot, khc vi h thng mng nh tuyn ng, dch v c th c truyn qua mng m ngi qun l khng th hoc kh kim sot cc chng kt ni. C rt nhiu nh cung cp nhn mnh vo tnh cht n gin ny.

im mnh ca PBB l tnh n gin ca h thng. S dng PBB s khng cn cn c cc h thng iu khin lu lng, cc giao thc bo hiu trn tng node mng. Khng cn c nhng vn v sai st hay s phc tp ca cc giao thc lp 3. n gin l tt nhng mt s nh cung cp dch v khng thc s quan

Nhm 13 Lp D09TCVT1

33

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

tm n iu ny, iu h quan tm l truyn ti dch v tin cy v c th gim bt chi ph qun l mng tt nht c th. PBT c c ch n gin v ch h tr cc kt ni point-to-point. Mc d cc c ch kt ni point to multipoint v multipoint-to-multipoint ang c thit k nhng vn l kt ni point-to-point khng th h tr mi trng a dch v. Mt mng ln ca th trng mng Metro Ethernet l dch v triple-play qua kt ni point-to-point n khch hng. Tuy nhin, th trng ln nht trong Metro Ethernet li l kt ni point-to-point (knh thu ring). Hin ti, vi chun PLSB (Provider Linkstate Bridging) ang c nghin cu, PBB k vng s c s b sung hon ho cho kt ni a im a im. PBB hng ti mt h thng mng metro c qun tr tnh, phng theo nhng m hnh qun tr c ca h thng SONET/SDH. Vi nhng nh cung cp dch v truyn thng, iu ny lm cho h cm thy quen thuc, khng phi thay i nhiu. Tuy nhin, y cng l iu tng t vi h thng s dng MPLS & LSP. Kh nng m rng ca PBB Kh nng m rng t l thun vi kh nng qun l cu hnh mng. Mt h thng mng khng c kh nng qun l cu hnh th s khng c kh nng m rng. Trong mng Ethernet truyn thng, VLAN c to ra phn tch thng tin gia cc vng mng. Hn ch ln nht ca VLAN l mi router hoc switch ch h tr ti a 4096 VLAN. Vi mt cng ty, mt n v th con s ny l qu . Nhng trong mi trng mng cung cp dch v, 4096 khng c ngha thc t. ci tin vn ny, hai chun IEEE 802.1ad (Q-in-Q) v IEEE 802.1ah (MAC-IN-MAC) c p dng. Q-in-Q cho php m rng s lng VLAN v MAC-in-MAC cho php nh danh s lng khc hng ln ti hng triu khch hng. PBB cho php da vo VLAN nh danh s lng khch hng v vt qua c ro cn 4096 VLAN. Nhng lm iu ny, trn cc switch PBB cn phi dnh nhiu b nh, CPU hn cho vic x l cc header ca Ethernet Frame, tm ra c hai a ch MAC trong frame. S lng b nh cng nh CPU cn thm s tng ln khong 30%. iu tt yu l gi thnh chung ca thit b cng s tng ln. Vi hn ch trong vic h tr multicast, tng lai 5 10 nm tip theo, cc dch v IPTV, triple-play s l mt vn m PBB phi cn nhc khi pht trin. tin cy ca PBB Vi h thng mng cung cp dch v th tin cy l mt trong nhng yu t tin quyt khi nh gi h thng. Phn ln cc nh cung cp dch v mong mun cung
Nhm 13 Lp D09TCVT1

34

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

cp dch v, ng dng ti ngi s dng vi n nh 4 s 9 hoc 5 s 9, hn ch ti a nhng nh hng ti cht lng ca h thng thoi, truyn s liu hoc video. PBB ang c IEEE xem xt vi tn gi PBB-TE v c nhng cn tr nht nh cn phi vt qua nu mun c chun ha. tin cy ca PBB da trn cc quy nh ca chun ITU G.8031 cho bo v vng chuyn mch Ethernet, tng t nh giao thc bo v chuyn mch trong SONET/SDH t ng bo v chuyn mch (Auto protection Switching APS). Khi thit lp mt knh chuyn d liu, PBB quy nh thm mt knh na lm knh d phng. Trong cng ngh SONET/SDH, y gi l d phng 1 + 1. Tuy nhin, PBB khng c nhng khuyn ngh lin quan n vic bo v trong trng hp s c xy ra node kt ni hoc ng ring vt l. Chi ph ca PBB Trong trng hp PBB trin khai cung cp dch v mng im im vi nhng thit b switch Ethernet gi r, r rng l chi ph u t thp hn bt k loi hnh no khc. L do l cc khi chuyn mch Ethernet hin nay c gi thnh sn xut rt thp, c bit khi so snh vi nhng switch ATM hoc router. Hin nay, cc khi thit b chuyn mch tun th theo PBB cha c sn xut i tr. Nhng thit b chuyn mch thng thng khng h tr hoc cha h tr cc tnh nng OAM (802.1ag). V th, trong tng lai gn kh nng thit b PBB c sn xut i tr nh switch Ethernet s cha r rng. B nh, kh nng x l l nhng thnh phn phi u t thm trong nhng switch khi x l ng gi, m gi bn tin MAC-IN-MAC. Theo IDC, gi thnh s tng thm khong 33% khi so snh mt thit b PBB vi thit b chuyn mch lp 2 thng thng. Do PBB khng h tr Multicast lp 3 nn khi s dng PBB cho dch v Tripleplay, vi mi dch v khi cn truyn ti a im cn phi tng thm bng thng ring r tng ng cho mi im. PBB c h tr m bo cht lng dch v mc cao nht (H-QoS). m bo tryn ti thng tin vi yu cu H-QoS, pha nhn phi c s c lp tng i vi mi trng truyn ti. Vi cng ngh hng kt ni nh PBB, cc tuyn truyn dn c kh m bo lu lng phi c xc lp trc. Vi nhng mng m ti nguyn bng thng khng m bo, gii php ny s dn ti tng chi ph s dng. Mt s vn khc

Nhm 13 Lp D09TCVT1

35

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Theo di trng thi truyn tin qua cc ch s v tr, mt gi l nhng ng dng qun l mng thng c s dng. PBB s dng chun ITU Y1731 theo di tr, mt gi. Tuy nhin, nu c nhng dch v trn nn MPLS s dng h tng PBB th nhng yu cu v theo di hiu nng cng nh qun l ca MPLS cn phi c b sung. Nm 2008 cha c mng dch v thc t no s dng cng ngh PBB. BT (Brishtish Telecom) cng b s p dng PBB cung cp dch v im-im, truyn ti lu lng ti h thng mng MPLS. BT khng ch trng s dng PBB thay th mng MPLS. Verizon ang xem xt trin khai PBB cho mng chuyn mch trn ton nc M. Nu thnh cng, y c th coi l d n ln u tin ca PBB. Mc tiu chnh ca PBB l h thng mng metro v truy cp Ethernet. Nhng Nortel vn cho rng PBB c th c s dng cho nhng mng li. Nhng nhng b tch ghp ROADMs c gi ngy cng gim, s ph bin ca MPLS trn nn mng cp quang, kh nng PBB c s dng trn mng Metro thu hp. Thm vo , cc thit b truyn ti ang c thit k theo xu hng c kh nng truyn thng d liu t switch Ethernet xung tng truyn ti WDM ( Ethernet over WDM), gim gi thnh s dng b chuyn i v vic thu gom Ethernet trong mng Metro. Mt cu hi t ra l tnh nng dch v m nh cung cp a ti ngi s dng. Vi nhng nh cung cp dch v im - im, h thng mng dch v c nh, mun hn ch ti a nhng s phc tp do nh tuyn mang li th s la chn PBT. Dch v mang tnh thng mi cao nh L3 VPN (rfc 2547/4364) li khng c h tr trong PBT. Nh vy, nhng nh cung cp dch v ny s phi chp nhn gii hn dch v cung cp l im im hin ti v tng lai. Trn y l mt s gii thiu ngn gn v nhng nh gi v PBB Phn tip theo s trnh by chi tit v nhng chun c s dng trong PBB-TE. 2.2.2 Cng ngh PBB-TE Nh nu trong phn trn, nn tng ca cng ngh truyn dn Metro s dng PBT l hai giao thc ng gi lp 2: Q-in-Q (802.1ad) v MAC-in-MAC (802.1ah). Vn cn phi quan tm ca h tng mng lp 2 l s lng a ch MAC khi cung cp dch v E-LAN, E-TREE cng nh khng gian a ch MAC ca nh cung cp v ca ngi dng u c gii quyt qua vic ng gi tiu bn tin Ethernet trong mt tiu Ethernet khc. 2.2.2.1. Chun MAC-in-MAC (802.1ah) Chun 802.1ah hay cn gi l PBB Provider Backbone Bridges gii quyt nhng vn m 802.1ad vn cha x l c. Vi Q-in-Q, s lng VLAN ca
Nhm 13 Lp D09TCVT1

36

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

mng cung cp dch v vn mi ch dng li 4096. Thay v thm mt nhn VLAN vo bn tin Ethernet, PBB s ng gi mo u ca gi tin 802.1ad trong mt mo u MAC khc. Nh vy, bn tin s c hai lp a ch MAC: a ch MAC ca Q-in-Q v a ch MAC ca lp mng cung cp dch v (Service Provider) MAC-IN-MAC. Trong bn tin MAC-IN-MAC, trng Service Instances c di 24 bit s dng nh danh cho cc dch v tng ng vi VLAN, cho php m rng kh nng ca cung cp dch v ln ti 16 triu VLAN . Ti thi im hin ti, chun 802.1ah c IEEE ph duyt chnh thc. Bn cnh cc m t v bn tin, hot ng ca 802.1ah, chun ny cng m t giao thc MSTP Multiple Spanning Tree Protocol. Chun MSTP khc vi STP l cho php cc bn tin Ethernet c th c truyn theo nhiu ng dn khc nhau. nh dng ca bn tin MAC-in-MAC Cc trng thng tin trong bn tin MAC-IN-MAC c m t trong bng di y. Bng pha trn m t nhng thng tin ca bn tin trong mng Q-in-Q (ngi dng), bng pha di l nhng thng tin c thm vo ti im bin ca mng MAC-IN-MAC. Bng 2. 1nh dng bn tin MAC-in-MAC Payload Ethertype (802.1Q=0x8100) 16 bit Customer-VLAN ID 16 bit Ethertype (802.1ad = 0x88-a8) 16 bit Service VLAN ID 16 bit Ethertype (IPV4: 0x0800, IPV6: 0x86DD) 16 bit Customer SA (MAC) 48 bit Customer DA (MAC) 48 bit I-TAG: 32 bit or 128 bit Ethertype : 16 bit Backbone VLAN ID (16 bit) Ethertype : 16 bit Backbone SA (MAC) 48 bit Backbone DA (MAC) 48 bit Cc thng tin c b sung vo bn tin Ethernet m bo cho h thng mng c th chuyn mch cc gi tin nh mng LAN thng thng. Chi tit v hot ng ca 802.1ah s c m t trong phn tip theo. Hot ng ca 802.1ah

Nhm 13 Lp D09TCVT1

37

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Bn tin ca ngi dng khi i n switch bin ca mng PBB (PBEB Provider Backbone Edge Bridge) s c dng gi thm mt s thng tin to nn mt mo u lp Ethernet mi mo u ca nh cung cp dch v. PBEB kim tra bng chuyn tip a ch MAC v chuyn tip gi tin tng t nh trong h thng mng LAN. Bn tin s c chuyn tip trong h thng mng nh cung cp v n PBEB cn n. Ti y, PBEB s tch mo u MAC mi thm vo v chuyn n mng ngi dng cui. Trong mng 802.1ah, ng truyn cho cc gi tin s c ch r theo tng chng t ng hoc theo cu hnh trc.

Hnh 2. 2 Hot ng ca 802.1ah Hnh 2.3 m t kt ni gia cc vng mng Q-in-Q qua mt mng trung gian (nh cung cp) MAC-IN-MAC.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

38

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Hnh 2. 3 Kt ni gia cc vng mng Q-in-Q qua mt mng MAC-IN MAC Cng ngh 802.1ah cho php tch ring khng gian a ch MAC ca ngi dng cui v khng gian a ch ca nh cung cp dch v. Cc thng tin ca bn tin Ethernet s khng c ngha trong vng mng nh cung cp dch v. 2.2.2.2 Chun PBB-TE (802.1Qay) Ch vi nhng chun 802.1ah, 802.1ad th cha p dng Ethernet cho h thng mng ca nhng nh cung cp dch v. Trong qu trnh xy dng cc tnh nng, yu cu c th s dng Ethernet, chun 802.1Qay Provider Backbone Bridges Traffic Engineering kt hp t cc chun: 802.1Q VLAN 802.1ab 802.1ad Q-in-Q 802.1ah MAC-IN-MAC 802.1ag CFM.

Nortel xut nhng iu kin s dng Ethernet trong mi trng mng WAN, MAN gm c: Truyn ti dch v c m bo cht lng, xc nh c ng truyn vi tng dch v trn nn mng Ethernet trong ton tuyn hoc mt phn. m bo tnh tin cy, kh nng qun l v kh nng m rng nhm cung cp cc dch v a phng tin ti ngi dng theo cc tiu chun thng mi
Nhm 13 Lp D09TCVT1

39

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Tn dng kh nng vt tri v qun l v vn hnh tin ti mt h tng mng thng nht. Chun cng ngh PBB-TE cho php s dng Ethernet nh l cng ngh truyn ti d liu cp nh cung cp dch v. PBT to ra nhng knh Ethernet cho php truyn ti d liu qua h thng c kim sot v iu khin c lu lng, m bo QoS, chu li v kh nng OAM tng t nh vi SDH truyn thng. c th x l c ti mc kt ni, PBT loi b mt s tnh nng ca Ethernet m bo c c m hnh mng hng kt ni, khc vi m hnh mng hin ti ca Ethernet l m hnh khng kt ni. Khc vi PBB, PBB-TE khng s dng STP chng lp trong mng. Khi mt khung Ethernet n cng switch vi a ch MAC khng tn ti trong bng chuyn tip, PBB-TE s loi b khung , khc vi Ethernet truyn thng, khung ny B-DA: a ch MAC ngun v ch trong mng PBB. Vi nhng bn tin cha bit a ch ch, bn tin s c gn a ch MAC dng Multicast vi nh dng cho 3 byte u tin trong 6 byte a ch: 01-00-5E-0; phn tip theo l 23 bit a ch ly t nh danh I-SID. B-TAG: bao gm nh danh Backbone VLAN, cc thng tin lin quan n dch v ca nh cung cp: nh dng Ethernet, nh dng u tin ...

2.3 CNG NGH MPLS


Trong phn ny s trnh by cc kin thc c bn v cng ngh MPLS, cng ngh MPLS trin khai cho Ethernet v cc dch v trin khai trn MPLS 2.3.1 C bn v MPLS 2.3.1.1 Gii thiu v MPLS MPLS l mt phng thc c ci tin cho vic chuyn tip cc gi tin trong mng bng cch s dng cc nhn c gn thm vo trong cc gi tin IP. Cc nhn c chn vo gia header ca lp 3 v header ca lp 2 trong trng hp s dng k thut da trn khung lp 2. i vi cc k thut da trn t bo nh ATM, th n s cha c trng VPI v VCI. MPLS l s kt hp ca k thut chuyn mch lp 2 v k thut nh tuyn lp 3. Mc tiu chnh ca MPLS l to ra mt cu trc mng mm do cung cp cho c tnh m rng v n nh ca mng. Trong mng MPLS, cc gi tin vo c gn nhn bi mt b nh tuyn chuyn mch nhn bin (Edge LSR). Cc gi tin c gi theo mt ng chuyn mch nhn (LSP). LSP l con ng m mi LSR s dng chuyn tip da trn cc i
Nhm 13 Lp D09TCVT1

40

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

x ring bit cho tng nhn. Ti mi chng, LSR g b cc nhn c sn v thm vo mt nhn mi, sau thng bo cho chng k tip bit chuyn tip gi tin. Nhn s c g b ti LSR bin v gi tin s tip tc c chuyn tip n ch cn n. 2.3.1.2 Cc khi nim c bn

Hnh 2. 4 Cu trc nhn MPLS Nhn: Nhn l mt thc th c di ngn v c nh khng c cu trc bn trong. Nhn khng trc tip m ha thng tin ca tiu nh a ch lp mng. Nhn c gi vo mt gi tin c th s i din cho mt FEC m gi tin c n nh. Thng thng mt gi tin c n nh mt FEC (hon ton hoc mt phn) da trn a ch ch lp mng ca n. Tiu nhn: MPLS nh ngha mt header nhn. N di 32 bits v c to ra ti LSR li vo. Dng ca nhn ph thuc vo phng thc truyn tin m gi tin c ng gi. V d, cc gi ATM s dng gi tr VPI/VCI lm nhn, vi Frame Relay l DLCI Mi tiu nhn gm c 4 trng: Trng Label: 20 bit, cha gi tr tht ca nhn MPLS. Trng CoS: 3 bit, nh hng n hng i v cc thut ton loi b c p dng cho cc gi tin khi c truyn trn mng. Trng S: 1 bit, dng h tr cc ngn xp nhn c phn cp. Trng TTL: 8 bit, xc nh gii hn bao nhiu chng (hop) m mt gi tin MPLS c th i qua. Gii hn ny l cn c v trng IP TTL s khng c xem xt bi cc LSR ni bn trong mt mng MPLS. i vi cc gi tin ATM th nhn ca chng l VCI hoc VPI/VCI v cc trng TLL, S khng c h tr.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

41

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Ngn xp nhn: Mt tp hp c th t cc nhn gn theo cc gi tin chuyn ti thng tin v nhiu FEC v v cc LSP tng ng m gi s i qua. Ngn xp nhn cho php MPLS h tr nh tuyn phn cp (Mt nhn cho EGP v mt nhn cho IGP) v t chc a LSP trong mt trung k LSP. LSR v LER: B nh tuyn chuyn mch nhn l thit b nh tuyn hay chuyn mch s dng trong mng MPLS chuyn cc gi tin bng phng php phn phi nhn. Mt LSR thng thng l mt thit b chuyn mch tc cao trong mt mng ng trc ca mng MPLS. B nh tuyn nhn bin (LER Label Edge Router) l mt thit b hat ng ti bin gii gia mng truy cp v mng MPLS. Lp chuyn tip tng ng FEC : FEC l mt khi nim m t s kt hp cc gi tin ri rc vi nhau c cng mt a ch ch, thng thng l ngi nhn cui cng trong lung. FEC cho php nhm cc gi vo trong cc lp v c nhng i x nh nhau. T nhm ny, gi tr FEC trong gi c th c s dng thit lp mc u tin cho vic iu khin cc gi, FEC c th h tr hiu qu hot ng QoS. Thng thng cc thng s sau c s dng nh x mt nhn thnh FEC i vi cc gi tin trn Internet: a ch IP ngun v ch. Cng ngun v ch Nhn dng giao thc IP (PID) Lung ng dn chuyn mch nhn LSP: Mt ng dn i xuyn qua mng c gi l LSP. N c xc nh bng mt trong hai cch sau. Cch th nht, cc giao thc nh tuyn c in nh OSPF hay BGP. Cch th hai, LSP c th c to ra theo cc quy tc ca nh tuyn rng buc CR (Constraint-base routing). Mt LSP ni t u cui n u cui c gi l ng hm LSP (LSP tunnel), y l mt chui cc on LSP gia cc node. c im ca ng hm LSP, nh cp pht bng thng, c xc nh thng qua vic thng lng gia cc node vi nhau. Bng chuyn tip chuyn mch nhn (LSFT): L bng chuyn tip nhn c cha thng tin v nhn u vo, nhn u ra v a ch ca node tip theo m gi tin s c chuyn n. Bng c s thng tin nhn: Mi LSR xy dng mt bng thng tin lin quan n nhn, a ch v ng dn xc nh r rng cch thc m mt gi d liu c chuyn tip nh th no. Bng thng tin c gi l c s thng tin nhn LIB v gm cc thng s sau y:
Nhm 13 Lp D09TCVT1

42

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Nhn u vo ng dn u ra Tin t a ch (Address Prefix) 2.3.1.3 Hot ng ca MPLS

Hnh 2. 5 Hot ng ca MPLS Ta c mt mng MPLS nh hnh. Gi tin IP sau khi i t bn ngoi mng MPLS vo trong min MPLS s c Router A ng vai tr l mt LER li vo gn nhn cho gi tin IP vi gi tr nhn l L1. Ti Router A, sau khi c gn nhn, gi tin bt u c gi i trong mng MPLS. Gi tin khi c chuyn tip n Router B s c Router B kim tra header ca nhn, sau da vo bng hon i nhn kim tra nhn ca cc gi tin v chuyn tip n router. Gi tin lc ny s mang gi tr nhn mi l L2. Ti E, vic kim tra cng tng t nh B v s hon i nhn, gn cho gi tin mt nhn mi l L3 v tip tc c a n Router F. Router F l router bin, s kim tra trong bng hon i nhn v g b nhn L3 ra khi gi tin IP v nh tuyn gi tin IP mt cch bnh thng khi i ra khi min MPLS. Vi kiu lm vic ny th cc LSR trung gian nh Router B v Router E s khng phi thc hin kim tra ton b header ca gi tin m n ch vic kim tra cc gi tr ca nhn, so snh trong bng v chuyn tip, chnh v iu ny m tc x l trong min MPLS s nhanh hn rt nhiu ln so vi

Nhm 13 Lp D09TCVT1

43

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

nh tuyn IP theo tng chng truyn thng. ng i t Router A n Router F c gi l LSP. 2.3.2 Cng ngh EoMPLS 2.3.2.1 Tng quan v EoMPLS Cc khi nim

Hnh 2. 6 M hnh EoMPLS Cng ngh L2 Tunneling: cho php nh x cc VLANs n 1 tunnel trong min MPLS. Mt dch v L2 khng yu cu khch hng chy IP (kt ni VPN khng yu cu nh ngha qua a ch IP), thay v th lu lng khch hng c nh x n 1 VC (vd: nhn) da trn 802.1Q VLAN. V vy trong s trn ch ra MPLS core ti lp 3, lu lng khch hng c ng gi v vn chuyn da trn k thut L2 Tunneling --> phng php ng gi v nh x nh ngha EoMPLS. ng gi EoMPLS: Da trn Martini hoc Vkompella IETF EoMPLS draft, thc hin kt ni im - im, Router PE ng gi VLAN packet v nh tuyn n qua mng MPLS ng trc. Ngn xp nhn 2 mc (8 bytes) cho mi L2 Frame c mang qua mng MPLS Nhn Tunnel, outer label, chuyn tip gi tin qua mng Nhn VC, inner label, kt ni giao din L2 ti gi tin c chuyn tip VC, b nhn dng 32 bits ch lin quan n nhn dng VC cho tng tunnel, cn gi l LSP tunnel.C 2 loi VC: VC type 5 dng vi EoMPLS chuyn tip lu lng da trn port VC type 4 dng vi EoMPLS chuyn tip lu lng da trn VLAN L2 Header
Nhm 13 Lp D09TCVT1

Tunnel Label

VC Label

Orignal Eth Frame


44

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

2.3.2.2 c im c im chc nng: Khng tm kim a ch MAC ch lp 2, khng c a ch lp 2 m cc VLAN ring bit hoc gi tin Ethernet c nh x n cc EoMPLS VC v nh ng hm qua mng MPLS.

Hnh 2. 7 c im ca EoMPLS c im dch v: Cc port vt l chuyn dng cho mi khch hng C th cu hnh nhiu EoMPLS VCs trn mt port vt l Da trn draft Martini, EoMPLS l kt ni IM - IM Da trn draft Vkompella, EoMPLS l kt ni P2MP Mi EoMPLS VC i qua cng LSP

LER xc nh FEC v vy cc Router MPLS khc khng cn bit v cc VCs vn chuyn L2 --> cu hnh Tunnel ch thc hin ti LER (N-PEs), Core router P trong mng MPLS khng bit v L2 VPN. EoMPLS m rng tng cho kt ni L2 dng Ethernet tc ng ti khch hng v nh cung cp dch v. EoMPLS tc ng mnh n mng ng trc trin khai MPLS cung cp nhiu dch v vn chuyn qua MPLS core, ch yu l cc yu cu cho mng Metro: Cc dch v LAN trong sut (TLS) hoc cu ni gia cc corporate sites Cc dch v IP cho truy nhp Internet tc cao hoc n cc corporate sites da trn Metro Vi MPLS, cc nh cung cp dch v c th cung cp MPLS L2 VPN cho khch hng. Cc VPN ny c th h tr cc giao thc ng hm L2 Tunnel bao gm: FR,
Nhm 13 Lp D09TCVT1

45

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

ATM, HDLC, PPP, Ethernet v 802.1Q VLANs nhng vi Metro y ch tp trung vo 2 giao thc cui Cung cp dch v Ethernet n gin vi chi ph hiu qu. Vi EoMPLS, SP c th cung cp kt ni n khch hng lin kt cc remote sites ti lp 2 v khng yu cu nh tuyn IP gia CE v PE. Nh cung cp dch v chu trch nhim v nh tuyn v bit cc thng tin L3 ca khch hng. Thng tin nh tuyn lp 3 ny khng chia s gia SP v khch hng. S kt hp Ethernet v MPLS cho php SP cung cp bng thng v kh nng m rng cho mng Metro Ethernet n gin nh kt ni Metro ni b v ghp dch v trn cng 1 c s h tng n. Kh nng QoS trong MPLS bng cch nh x 802.1q n bit EXP ca nhn MPLS. QoS da trn trng 3bit EXP, cc bits EXP ny c t trong c Tunnel VC v Tunnel Labels. Vic nh x cho php m bo mc dch v v m bo sn sng cho vic chuyn pht vi cc cng ngh WAN khc nhau.

2.4 CNG NGH T-MPLS


2.4.1 Tng quan v cng ngh T-MPLS Ngy nay, vic truyn ti dch v qua mng MPLS ang dn tr nn ph bin. Vi vic chnh sa MPLS th T-MPLS ra i. T-MPLS s gip cc nh cung cp dch v gim c chi ph u t, chi ph vn hnh. Hin ti, cng ngh T-MPLS c ITU chun ho v ang dn hon thin. 2.4.1.1 C bn v mng truyn ti Mc ch ca mng truyn ti l lm trong sut cc tn hiu ca khch hng gia cc im cui trong mng. Mt c tnh quan trng ca mng truyn l kh nng duy tr tnh ton vn cc tn hiu (d liu) ca khch hng (v d lung ca cc PDU khch hng) gia cc cng ra v vo ca mng truyn ti. Mng truyn ti phi cung cp phng tin chuyn i (commit) mc tiu cht lng dch v ti khch hng. Ngoi ra, mng truyn ti phi cung cp phng tin gim st dch v m bo cht lng dch v.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

46

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Hnh 2. 8 M hnh mng truyn ti Mng truyn ti s dng vic ng gi v tp hp mang tn hiu (d liu) ca khch hng: u tin tn hiu (d liu) khch hng c ng gi cho php gim st. Sau d liu c ng gi c tp hp cho (for) truyn ti qua mng thu c vic qun l mng ti u. Ti tt c cc chng (hop) tn hiu c tp hp c th tp hp xa hn ngang qua kt ni vt l (physical link) Ti bin ca min tp hp d liu khch hng ng gi c gii nn v chuyn n khch hng hoc c chuyn tip ti min khc. Trong mng li ch c d liu c tp hp mi c gim st, d liu ring l ca khch hng c gim st ti mng bin. Tm li, mng truyn ti c hai thuc tnh quan trng l lp mng server v lp mng client phi c lp; tng thch vi cc m hnh qun l v vn hnh ca cc mng truyn ti ang tn ti. 2.4.1.2 Gii thiu v T-MPLS T-MPLS c ITU-T nh ngha l cng ngh truyn ti gi kt ni nh hng kt ni da trn nh dng khung MPLS. Khng ging MPLS, T-MPLS khng h tr mode kt ni khng nh hng, bt phc tp trong vn hnh v qun l d dng hn. c tnh lp 3 b loi tr, mt phng iu khin s dng IP mt mc ti thiu - iu ny gip cho gi thnh thit b r hn, pht huy mng gi. T-MPLS tng thch vi cc cng ngh truyn ti knh m c cng kin trc, m hnh qun l v vn hnh vi n. T-MPLS hot ng c lp vi client v mng lin kt qun l, iu khin. T-MPLS c th hot ng trn bt k mi trng vt l no. T-MPLS bao gm cc kh nng chuyn mch gi x l cc dch v khc nhau v cc cng c gim st mng.
Nhm 13 Lp D09TCVT1

47

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

Trong mt min kt ni nh hng T-MPLS, mt lung d liu ngi dng lun xem xt ton b (traverses a common), quyt nh ng thng qua vic thit lp mt ng chuyn mch nhn LSP. Ti switch u vo, mi gi c gn mt nhn v c truyn i tip. Ti mi switch thuc ng chuyn mch nhn, nhn c s dng chuyn gi ti chng tip theo. T-MPLS nh ngha kh nng OAM (Kh nng OAM c cu trc trong nh ngha ca cc khung v cng c, m t vic s dng ca cc khung v ch ra a im m chng c p dng). T-MPLS s dng kin trc vi cc dch v khc nhau qun l lu lng. Ti node vo, cc gi c phn loi v nh du vi mt m tng ng vi hot ng thu gom chng (da trn chnh sch cu hnh dch v). Ti mi node chuyn tip, m c s dng xc nh vic x l gi thch hp ti cc chng tip theo (trong mt s trng hp gi c th b loi b). Kin trc ny gip vic thc hin QoS. Mt s c tnh ca T-MPLS : Kh nng m rng Gi thnh thp sn sng cao do kh nng bo v v phc hi cao H tr nhiu loi dch v Qun l n gin Cc khuyn ngh ca ITU-T cho cng ngh T-MPLS theo Bng 2.2: Bng 2. 2 khuyn ngh ca ITU-T cho cng ngh T-MPLS Khuyn ngh G.8110.1 G.8112 G.8114 G.8121 G.8131 G.8132 Ni dung Kin trc phn lp mng T-MPLS Phn cp giao din cho T-MPLS Vn hnh v duy tr cho T-MPLS c tnh ca cc khi chc nng thit b T-MPLS Bo v chuyn mch ng cho T-MPLS Bo v chuyn mch ring cho T-MPLS

2.4.2 Cng ngh T-MPLS Vi vic gia tng cc cng ngh mng gi, ITU-T rt quan tm ti vic lm th no cng ngh MPLS ph hp vi vic truyn ti v kt qu l cng ngh T-MPLS

Nhm 13 Lp D09TCVT1

48

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

ra i. Phn ny s trnh by kin trc v hot ng ca T-MPLS theo khuyn ngh ca ITU-T. 2.4.2.1 Cc khi nim c bn n v lu lng thng tin tng thch mng T-MPLS (TM_AI_D) bao gm trng S v d liu ca ngi dung.

Payload

n v thng tin c tnh mng phn cp T-MPLS (TM_CI_D) bao gm trng TTL v mt TM_AI_D.

S 2.4.2.2 Kin trc mng T-MPLS

TTL

Payload

T-MPLS l mt mng phn cp ng gm: thng tin tng thch mng TMPLS (TM_AI) v thng tin c tnh mng T-MPLS (TM_CI). Thng tin tng thch mng phn cp T-MPLS l mt lung lin tc ca cc n v lu lng TM_AI (TM_AI_D). Thng tin c tnh mng phn cp T-MPLS l mt lung lin tc ca cc n v lu lng TM_CI (TM_CI_D). Mng phn cp T-MPLS cung cp vic truyn ti thng tin adapted qua mt ng T-MPLS gia hai im truy cp T-MPLS. Thng tin c tnh mng phn cp T-MPLS c truyn ti qua mt kt ni mng T-MPLS.

2.5 KT LUN CHNG 2


C nhiu xu hng cng ngh xy dng mng dch v Metro Ethernet. T nhng hng truyn thng da trn h tng mng SONET/SDH cho n nhng cng ngh mi nh PBT hay T-MPLS, mi cng ngh u c nhng im mnh, yu khc nhau. Cng ngh SONET/SDH hay WDM c th tn dng h tng cp quang c sn nhng li km trong vic qun l dch v, khai thc gi tr gia tng, gi thnh u t cao. Cng ngh RPR tng ha hn l cng ngh mang tnh t ph nhng nhanh chng b lc hu v khng cn thch hp cho cc yu cu dch v mi. Nhn chung,
Nhm 13 Lp D09TCVT1

49

Chuyn

Chng 2: Cng ngh ng dng cho MAN-E

hin thi ch c cc cng ngh MPLS, PBT, T-MPLS ang cnh tranh nhau quyt lit dnh th phn trn th trng mng Metro Ethernet. Cng ngh MPLS vi nhng u im l c trin khai rng ri, kh nng iu khin cao ang chim u th ln. Mi dch v ngoi tr a im a im u c th trin khai hiu qu vi MPLS. Vi dch v a im a im, do chun VPLS yu cu phi to kt ni full-mesh gia cc im nn vic qun l cng nh trin khai dch v s kh khn, phc tp. Ngoi ra, MPLS yu cu cc nh iu hnh phi o to i ng lm quen vi khi nim mi, cng s gy nhiu kh khn, tng gi thnh trin khai. Cng ngh PBT vi u im l gi thnh r, n gin do da trn nn Ethernet, hin ang tin nhng bc vng chc trong vic chim th phn MAN - E. PBT s dng nhng chun c ph duyt hoc ang trong giai on xem xt ph duyt nh IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag. Vn ca PBT l s khng nh trong thc t hin cn t, cha chc chn, r rng. T-MPLS hay MPLS-TP l mt cng ngh cn mi. Tuy hu ht cc thnh phn u c ph duyt bi ITU nhng hin ti mi ch c Alcatel-Lucent h tr. Cn qu t c s ni v kh nng pht trin ca T-MPLS trong thc t. Chng tip theo cp n ng dng v trin khai cng ngh MAN-E trn mng Vin thng ca VNPT Yn Bi.

Nhm 13 Lp D09TCVT1

50

CHNG 3: NG DNG CNG NGH MAN-E TI VIN THNG YN BI


3.1. IU KIN A L, C IM KINH T X HI CA YN BI
Yn Bi l mt Tnh vng ni pha bc t quc gip vi cc Tnh Lo Cai, Sn La, Tuyn Quang, H Giang v Ph Th. Tnh c 9 n v hnh chnh gm 01 Thnh Ph, 01 Th X v 7 Huyn, c tnh c 159 x trong khong l x c bit kh khn. Yn Bi c a hnh rt phc tp cao dn t ng Nam ln Ty Bc, tuy nm su trong ni a nhng Yn Bi tng i thun tin v giao thng nh ng thu, ng st v ng b, kinh t tng trng u khong 9% trn nm nhn chung Yn Bi c s tin b trong kinh t vn ho x hi trong nhng nm gn y.

3.2 TNG QUAN MNG VIN THNG CA VNPT YN BI


i vi Vin thng v Cng ngh thng tin Yn Bi l tnh min ni do vy vic s dng v ng dng Vin thng v Cng ngh thng tin cn nhiu hn ch, c im l trnh dn tr ca b con cc dn tc tnh vi mc thu nhp cn thp v th vic s dng cc sn phm Vin thng v Cng ngh thng tin l rt khim tn. Mng li Vin thng Yn Bi n nay ph khp t thnh ph n vng su vng xa phc v tt cho nhu cu ca chnh quyn v nhn dn a phng. n nay c 100% cc x c my in thoi, dch v ADSL c ti trung tm tt c cc Huyn, Th v ang vn dn v cc x, dch v IPTV c ti cc khu vc Trung tm v cc Huyn, Th mt in thoi t 7 my/100 dn. H thng truyn dn vi ba v cp quang cng lp t hu ht cc im nt mng n nay tt c cc Huyn, Th s dng cp quang. H thng thng tin di ng, mng vin thng nng thn, VSAT IP ph sng n tt c cc Huyn, Th v cc x trong tnh. 3.2.1. H thng chuyn mch H thng chuyn mch VNPT Yn Bi ang vn hnh khai thc l h thng Tng i Starex-VK c lp t v a vo vn hnh khai thc t thng 3/2002 n nay c 01 HOST v 13 trm v tinh vi tng dung lng lp t l 60.200 line dung lng s dng n thng 6/2012 khong 48.000 thu bao. Ngoi h thng Starex-VK VNPT Yn Bi cn khai thc mt s cc node truy nhp l cc b tp trung thu bao, thit b V5.2 cho cc im cch xa tng i v cc x vng cao c bit kh khn.

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

S KT NI H THNG CHUYN MCH NM 2012


KV u Lu OFC 8 E1 RS 7163 5 Km KV Nam Cng RS 7163 OFC 8 E1 5 Km OFC 5 Km 8 E1 Huyn Yn Bnh RSS 6112 KV thc B RSE 2528 KV Cm n SDE 1536 KV Cm Nhn TAM 1024 KV Ba Khe RSE 3040 KV Hp Minh TAM 2048 KV ng Quan TAM 512 KV Ngi Hp TAM 960 Huyn Lc Yn RSE 3552 KV Tri Ht RSE 1024 KV X Trung Tm TAM 960 KV Tn Lnh TAM 512

OFC 4 E1 45 Km OFC 3 E1 30 Km OFC 2 E1 110 Km OFC 6 E1 50 Km OFC 4 E1 10 Km OFC 3 E1 60 Km OFC 4 E1 20 Km OFC 8 E1 80 Km OFC 4 E1 60 Km OFC 4 E1 40 Km OFC 4 E1 70 Km

TX Ngha L OFC 8 E1 RS 8160 80 Km Huyn Trm Tu OFC 4 E1 RSE 1504 110 Km H. M Cng Chi OFC 5 E1 RSE 1504 180 Km KV M TAM 960 KV Lin Sn TAM 512 OFC 3 E1 40 Km OFC 2 E1 90 Km

KV Hng Khnh OFC 2 E1 TAM 1024 30 Km Huyn Trn yn OFC 8 E1 RS 3552 15 Km KV Lm Giang TAM 512 OFC 2 E1 60 Km

Huyn vn Chn OFC 8 E1 RSE 3552 70 Km Huyn Vn Yn OFC 8 E1 RSE 3552 40 Km

Hnh 3. 1 S mng kt ni h thng chuyn mch Yn Bi 3.2.2. H thng truyn dn Trong nhng nm qua Vin thng VNPT Tnh Yn Bi cng nhanh chng u t xy dng mng li truyn dn quang nhm nng cao dung lng v cht lng truyn dn. Mng truyn dn n thng 6/2012 cng p ng c nhu cu v 95% cc tuyn truyn dn hin nay l s dng cp quang. n nay ton b mng truyn dn ca vin thng Tnh c khong 685 km cp quang c dung lng t 4 si n 48 si. Ngoi ra trn a bn cn c tuyn cp quang lin tnh VTN

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

i qua. Cc Thit b quang hin ang s dng trn mng truyn dn nh SDH-ACATEL SMA-1K,OPTIMUX, VOM c tc l STM- 1,STM- 4, STM-16. Ngoi mng truyn dn quang, cc thit b vi ba s cng ng vai tr quan trng trong mng truyn dn do tnh d trin khai lp t khi ng cu. Tuy nhin do dung lng truyn dn thp t 2E1 n 8E1 nn hu ht cc thit b vi ba ang u lm Ring d phng trn mng khi thit b truyn dn quang c s c. Cc thit b vi ba s nh DM1000, AWA. PASOLINK.

Hnh 3. 2 S mng truyn dn Yn Bi Hin trng mng cp quang Mng cp quang vi cc node mng c t chc thnh cc mng vng Ring v im im nh Bng 3.1: Bng 3.1 Cc thit b ti node mng S TRM A TT 1 HOST YB I 2 HOST YB I K/cch Thit Tc S Dung lng Km B Lng Tr/b s/dg u Lu 6 ALCATEL STM -4 1 110 36 Nam Cng 6 ALCATEL STM -4 1 96 16 TRM B

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

u Lu HOST YB II HOST YB II HOST YB II HOST YB II HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB Cm Nhn VTN Ni 25 Mn VTN Trn 26 Yn VTN Vn 27 Yn 28 Cm n

Nam Cng Trn Yn Vn Yn Tri Ht Yn Bnh Ba Khe Vn Chn Ngha L Trm Tu Lin Sn T L Hng Khnh M Thc B Cm Nhn Ct Lem Cm n Cm n ng Quan Tn Lnh Lc Yn Lc Yn Thc B RSE Trn Yn RSE Vn Yn X Trung Tm

4 15 40 57 7 50 70 80 110 87 130 25 40 37 80 25 24 24 60 75 85 39 1 15 40 21

ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL LUCCENT LUCCENT SMA1K SMA1K V 5.2 V 5.2 SMA1K SMA1K SMA1K SMA1K VOM VOM VOM VOM VOM

STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 STM -4 34 M 34 M 155 M 155 M 155 M 155 M 155 M 155 M 155 M 155 M 34 M 34 M 34 M 34 M 34 M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ring 40 23 38 29 26 15 50 19 25 20 21 21 70 24 8 6 7 5 21 18 16 12 16 16 16 8 43 25 21 8 21 21 21 4 21 21 21 14 63 22 16 4 16 8 8 16 5 8 8 7

Cc tuyn cp, c ly v dung lng s dng si nh Bng 3.2: Bng 3. 2 Dung lng v khong cch cc tuyn cp quang
STT Trm A Trm B Lp Cp ngm Cp treo Tng s t S dng (Km) (Km) (Km) C ly (Km)

Trn tuyn cp ca VTN 8 si 1 Yn Bnh Ct Lem 2 HOST YBI Yn Bnh 3 HOST Khnh Ho Trn tuyn cp 8 si

18 7 68

18 7 68

4 8 8

4 4 8

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

1 Nam Cng 2 u Lu 3 Ngha L 4 Vn Yn 5 VTN Vn Yn 6 Vn Yn 7 VTN Trn Yn 8 u Lu 9 Hng Khnh 10 HOST YBI Trn tuyn cp 12 si 1 HOST YBI 2 HOST YBI Trn tuyn cp 4 si 1 M 2 3 4 5 6 7 8 Ba Khe Hp Minh Ba khe Lc Yn HOST YBI VTN Ni Mn u Lu Tng cng:

Vn Yn Ngha L Trm Tu Yn Ph RSE Vn Yn Trii Ht RSE Trn Yn Nam Cng BTS Hng Ca Vn Tin Nam Cng u Lu Chn Thnh Thng Bng La Vn Hi Minh An Minh Tin Minh Bo Thc B BC u Lu

45 80 31 9 1,2 18 0,4 3,5 5 8 4 6 16 13 15 12 15 4 1 5,2 160,7 224,6

45 80 31 9 1,2 18 0,4 3,5 5 8 4 6 16 13 15 12 15 4 1 5,2 385,3

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 156

4 8 2 2 2 2 2 4 2 4 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 88

A) Ring 1: Gm cc node HOST, Nam Cng, u Lu (Ga) 206 E1 B) Ring 2: Gm cc Node HOST, Trn Yn, Vn Yn, Tri Ht, Yn Bnh 148 E1 C) Ring 3: Gm cc Node HOST, Ba Khe, Vn Chn, Ngha L,Lin Sn, T L, Png Lung, M Cng Chi 154 E1

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

3.2.3 H thng xDSL

Hnh 3. 3 S h thng DSLAM HUB VNPT Yn Bi DSLAM HUB1 bao gm: DSLAM REMOTE t ti cc im KM5, Nam Cng, u Lu, Ngha L, Ba Khe, Lc Yn. DSLAM HUB2 bao gm: DSLAM REMOTE t ti cc im KM5, Trn Yn, Vn Chn, Ngha L, M Cng Chi. DSLAM HUB3 bao gm: DSLAM REMOTE t ti cc im KM5, Nam Cng, u Lu, Lc Yn, Yn Bnh, Vn Yn. HUB1 kt ni qua HUB2, HUB2 v HUB3 ni ln BRAS Ph Th bng ng STM1

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Hnh 3. 4 S h thng MSAN/IPDSLAM VNPT Yn Bi m bo cung cp cc dch v truy cp Internet tc cao. Kt ni WAN, LAN, VPN, FTTx, Video conference cho hch hng l cc Cng ty ln, cc Doanh nghip va v nh, i l v nhn dn. m bo nguyn tc iu khin phn tn qun l tp trung, chi ph u t thp, tn dng ti a c s h tng, pht trin dch v nhanh, d dng lp t,khai thc v qun l bo dng. Mng ADSL VNPT Yn bi c a vo s dng t thng 4/2005 vi dung lng 20.000 s gm BRAS, Core Switch, DSLAM HUB v cc IP-DSLAM. Cc thit b DSLAM l ca cc hng SIEMEN, HUAWEI.

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

3.3. NG DNG CNG NGH MAN-E TI VIN THNG YN BI


3.3.1 Chc nng cu trc ca mng MAN-E theo m hnh VNPT Yn Bi 3.3.1.1 Chc nng Mng MAN E (Metro ACCESS Network) lm chc nng thu gom lu lng ca cc thit b mng truy nhp (MSAN/IP-DSLAM/SWITCH L2), lu lng ca khch hng kt ni trc tip vo mng MAN-E chuyn ti lu lng trong ni tnh, ng thi kt ni ln mng trc IP/MPLS NGN ca VNPT chuyn lu lng i lin tnh, quc t. 3.3.1.2 Cu trc S dng cc thit b CES to thnh mng chuyn ti Ethernet/IP. Kt ni gia cc thit b CES dng hnh sao, ring hoc u ni tip, s dng cc loi cng kt ni: n x 1Gbps hoc n x 10Gbps. T chc mng MAN - E: Mng MAN-E c t chc thnh 2 lp l lp li v lp truy nhp. Lp li (ring core): Bao gm cc CES c ln lp t ti cc trung tm ln nht ca tnh, vi s lng hn ch (ti a t 3 n 5 im), v tr lp t cc CES core ti im thu gm truyn dn v dung lng chung chuyn qua cao. Cc thit b ny c kt ni ring vi nhau bng mt i si cp quang trc tip, s dng giao din kt ni Ethernet cng 1Gbps hoc 10Gbps. m bo mng hot ng n nh cao, kt ni t mng MAN-E ti mng trc IP/MPLS NGN s thng qua 2 thit b core CES ca mng MAN-E ( d phng v phn ti lu lng), kt ni nh sau: + Ti tnh, Thnh ph chc nng BRAS v PE tch hp trn cng mt thit b th mi thit b core CES s kt ni ti BRAS/PE. + Ti tnh, Thnh ph chc nng BRAS/PE c tch ring th thit b core CES s c 2 kt ni s dng giao din Ethernet, trong 1 kt ni ti BRAS ( cung cp dch v Internet tc cao), 1 kt ni ti PE ( cung cp cc dch v khc nh: thoi, Multi media (VoD, IPTV, IP conferencing) Lp truy nhp MAN-E (ACCESS): Bao gm cc CES lp t ti cc trm Vin thng, kt ni vi nhau v kt ni ti ring core bng mt i cp quang trc tip. Ty theo iu kin, lp truy nhp c th s dng kt ni dng hnh sao, ring (trong mt ring ti a t 4 - 6 thit b CES), hoc u ni tip nhau (ti a u ni tip t 4 - 6 thit b CES), v tr lp t cc CES truy nhp thng t ti cc im thun tin cho vic thu gom truyn dn kt ni n cc thit b truy nhp (nh MSAN/IP-DSLAM,).

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Cc thit b truy nhp (MSAN, IP DSLAM) dng giao din Ethernet (FE/GE) s c kt ni n cc thit b mng truy nhp MAN-E (CES) chuyn ti lu lng trong tnh, thnh ph v chuyn lu lng ln lp trn. Thit b MAN-E c th cung cp cc kt ni FE/GE trc tip ti khch hng. S dng thit b MSAN + cp quang nhm rt ngn khong cch cp ng dng cho cc khu vc c nhu cu cung cp dch v thoi, kt hp cc dch v bng rng. Trong trng hp cung cp dch v thoi s kt ni vi cc tng i Host hin c bng giao din V5.2. V truyn dn: + Thit b lp li kt ni vi nhau s dng mt i si quang trc tip. i vi thit b lp truy nhp: + Nu ti c trang b h thng truyn dn NG-SDH th cc thit b MSAN/IPDSLAM s kt ni trc tip n h thng NG-SDH ny v s dng nng lc mng truyn dn NG-SDH c trang b chuyn ti lu lng gia mng IP/MPLS backbone vi cc thit b truy nhp MSAN/IP-DSLAM. + Trong trng hp dng ht nng lc mng truyn dn NG-SDH c trang b hoc ti cha trang b h thng NG-SDH th s trang b mng truy nhp MAN-E v cc thit b mng MAN-E (gi l CES) c kt ni vi nhau bng i si quang trc tip. Trong mng MAN-E: + Vi dung lng yu cu t 2 kt ni 10Gbps tr ln th cc thit b CES ny s kt ni vi nhau qua thit b truyn dn C/DWDM ghp bc sng. + Vi dung lng yu cu t 2 kt ni 1Gbps tr ln s dng kt ni 10Gbps gia cc thit b . 3.3.1.3 Truyn dn trong mng Metro Thit b lp li kt ni vi nhau s dng mt i si quang trc tip. Ty theo khong cch, c th s dng cc hnh thc truyn dn: Nu ti c trang b h thng truyn dn NG-SDH th cc thit b MSAN/IPDSLAM s kt ni trc tip n h thng NG-SDH ny v s dng nng lc mng truyn dn NG-SDH c trang b chuyn ti lu lng gia mng IP/MPLS backbone vi cc thit b truy nhp MSAN/IP-DSLAM. Trong trng hp dng ht nng lc mng truyn dn NG-SDH c trang b hoc ti cha trang b h thng NG-SDH th s s dng i si quang trc tip. Nu khong cch ln hn 40 KM s b sung cc b lp chng suy hao tn hiu.

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Vi dung lng yu cu t 3 kt ni 10Gbps tr ln th cc thit b CES ny s kt ni vi nhau qua thit b truyn dn C/DWDM ghp bc sng. Nu l 1 hoc 2 kt ni 10Gbps th s dng 1 hoc 2 i si quang v cng 10Gbps kt ni. Vi dung lng yu cu t 3 kt ni 1Gbps tr ln s dng kt ni 10 Gbps gia cc thit b . Nu l 1 hoc 2 kt ni 1 Gbps th s dng 1 hoc 2 i si quang v cng 1Gbps kt ni. 3.3.2 Cu trc mng MAN - E Yn Bi giai on 2007 - 2008 3.3.2.1 u t thit b MAN - E Lp mi : 01 Core CES v 10 trm Access CES, c th nh sau: Bng 3. 3 Thng s Core CES v trm Access CES
STT a im Ring Bng thng kt ni (Mbps) Switching (Mbps) Forwarding (Mpps)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Host Km5 Host Km5 u Lu Nam Cng Vn Yn Yn Bnh Thc B Lc Yn Ba Khe Ngha L M Cng Chi Tng

Core

2,993 1,346 1,689 1,689 729 1,329 1,329 1,329 1,300

37,549 8,074 10,131 10,131 4,317 7,971 7,971 7,971 7,800 7,800 7,800 115,655

25 6 7 7 3 6 6 6 6 6 6 84

1 3 2

1,300 1,300 16,333

Yu cu v kh nng ca thit b core: Switching: 37 Gbps, Forwarding: 25 Mpps Yu cu v kh nng ca thit b Access: Switching: 10 Gbps, Forwarding: 7 Mpps Bng 3. 4 Cu hnh Core CES v trm Access CES
STT a im Ring Thu bao GE Port 10 GE Port Kt ni n Kt ni n BRAS PE (GE/10 GE) (GE/10 GE)

1 2

Host Km5 Host Km5

Core

0 20

14 22

0 0

2/0 0

6/0 0

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

3 4 5 6 7 8 9 10 11

u Lu Nam Cng Vn Yn Yn Bnh Thc B Lc Yn Ba Khe Ngha L M Cng Chi Tng Nh vy:

1 3 2

7 7 7 7 2 7 2 10 2 71

20 22 16 14 12 16 17 13 9 175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/0

Trong giai on 2007-2008, cu hnh mng MAN gm: 11 trm CES; m bo 90% Trung tm cc huyn th c lp t thit b CES; Chim t l 30 % trm Host, v tinh c lp t thit b CES trn ton a bn.

Mng MAN E m bo cung cp dch v cho 14,388 port ADSL2+, 533 port SHDSL, 132 port VDSL2, v 71 port Ethernet.

3.3.2.2 u t mi mng cp quang Mng cp quang vi node CES v node truy nhp MSAN/IP DSLAM, SWITCH L2 Cu hnh mng: Loi si quang: Single Mode

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Hnh 3. 5 S mng truyn dn VNPT Yn Bi

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

3.4 MNG MAN-E GIAI ON 2009-2012


3.4.1 Mng MAN-E giai on 2009-2012 Lp mi 01 Core CES to thnh ring core gm 02 Core CES v 10 trm Access CES, nng cp cc ring 1, 2, 4 v ring core ln 10GE nh sau : Bng 3. 5 Core CES v trm Access CES
STT a im Ring Thu bao GE Port 10 GE Port Kt ni n Kt ni n BRAS PE (GE/10 GE) (GE/10 GE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -

Host Km5 u lu Host Km5 u Lu Nam Cng Vn Yn Yn Bnh Thc B Lc Yn Ba Khe Ngha L M Cng Chi Tng Mbps 4 2 1 3 Core

0 0 20 13 11 9 10 5 11 11 10 6 106

12 12 24 24 24 18 18 12 18 18 18 12 210

6 5 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 27

2/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/0

3/1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/1

Yu cu v kh nng ca thit b core: Switching: 37 Gbps, Forwarding: 25 Yu cu v kh nng ca thit b Access: Switching: 10 Gbps, Forwarding: 7 Mbps

3.4.2 Mng cp quang to kt ni cc vng ring trn v kt ni chui cc im truy nhp, Vin thng tnh cn b sung nh sau: Trn cc tuyn c do s dng ht dung lng, Vin thng tnh cn b sung thm si ph hp vi nhu cu v xy dng tuyn mi kt ni chui cc im truy nhp. Cc tuyn thc hin di 2 hnh thc l: i trong h thng cng b hin c hoc treo trn ng ct hin c. C th nh Bng 3.5:

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Bng 3. 6 Tuyn cp quang b sung


STT Tuyn Cp si quang Ngm Treo Chiu di (km) 8 si 12 si 16 si 24 si 48 si

I. Tuyn b sung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HOST YBI-u Lu
HOST YBI-Nam Cng

x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x 23 5 50

6 6 4 . 6 44 30 10 32 18 4 2 13 21 26 5 9 9
3 12 10 12 4 4 5 50

u Lu Nam Cng u Lu BC u Lu BC u Lu Ba Khe Ba Khe Ngha L Nam Cng - Trn Yn Trn Yn Vn Yn Vn Yn Tri Ht HOST YBI Km9 Yn Bnh Km9 Km9 Tn Hng Tn Hng Tn Nguyn Tn Nguyn - ng Quan ng Quan Khnh Ho HOST YBI Vn Tin Ba Khe - Cu G
HOST Trng C S Phm Hp Minh Minh Qun Hp Minh - Vit Cng BC u Lu Y Can Hng Khnh Hng Thnh M - NTTrn Ph Cu G - Minh An Ngha L - Nm Bng Nm Bng MC Chi MC Chi - H Bn Nam Cng X Nam Cng

II. Tuyn lp mi

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

STT

Tuyn Cp si quang

Ngm

Treo

Chiu di (km) 8 si 12 si 16 si 24 si 48 si

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nam Cng C kh Tnh Trn Yn Nh my Z183 An Thnh - i Sn Tri Ht Lng Thp Yn Bnh Thc B Thc B - Cm Nhn Lc Yn - Cm Nhn Lc Yn Khnh Thin Cm n Mng Sn Vn Yn Tn Nguyn Lc Yn Khnh Ho Tng

x x x x x x x x x x

2 4 7 33 40 47 40 19 6 20 20 271 142 161 77 6

Nh vy tng cng cp quang cn b sung v lp mi l: 657 km Cp quang 48 si : 06 km. Cp quang 24 si : 77 km. Cp quang 16 si : 161 km. Cp quang 12 si : 142 km. Cp quang 08 si : 271 km

3.4.3 M hnh tng qut mng MAN E Yn Bi nm 2012 M hnh tng qut mng MAN E Yn Bi nm 2008 c minh ha Hnh 3.6:

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Hnh 3. 6 S cu hnh tng qut mng MAN - E Yn Bi Mng MAN E Yn Bi s dng thit b NE40E ca Hng HUAWEI, gm 1 ring Core v 4 vng ring ACCESS. Tng cng gm 12 CES v Hin c 106 MSAN,IP- DSLAM v SWITCH L2 ang c kt ni, khai thc trong mng MAN-E.

3.4.4 Cu hnh Ring 1


ACCESS A IM DSLAM / MSAN SWITCH L2 DUNG LNG (port) C LY (km) KT NI GE/FE

Chuyn
Km5 Km9 Yn thnh

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

3754 128 128 64 64 64 64 140 32 128 64 1836 64 32 340 64 32 32 32 1836 64 918 64 31 31

0.1 4 3 9 3 2 2 14 9 3 15 0.01 11 13 8 23 28 14 7 0.1 3 12 14 28 7

GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE

KM5

Minh bo S y t Nh my s Trng CSP X Vn tin X Vn ph CA Tnh X Gii phin u lu X Minh qun X phc lc

u lu

X hp minh X Vit cng X Vn hi X Y can B.C u lu Nam cng C kh

Nam cng

TT C phc Z183 X Ngi hp X Tuy lc

Bng 3. 7 Cu hnh ring 1 (Km5 u Lu Nam Cng) Ring 1 gm 3 ACCESS t ti Km5 u Lu Nam Cng ACCESS Km5 kt ni vi cc MSAN,IP-DSLAM, SWITCH L2 Km9, Phng Yn Thnh, Minh Bo, S Y T, i ng, Trng CSP, m Hng, Vn Tin, Vn Ph, Nh my S, C.A Tnh, Km5. ACCESS u Lu kt ni vi cc MSAN, IP-DSLAM Gii Phin, u Lu, Minh Qun, Phc Lc, Hp Minh, Vit Cng, Vn Hi, Y Can,B.C u Lu.

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

ACCESS Nam Cng kt ni vi cc IP-DSLAM X Nam Cng, Nh my C Kh, Nam Cng, TT C Phc, Nh my Z183, Ngi Hp, Tuy Lc. Dung lng ca Ring 1 l 10Gb/s. Cc ACCESS ny nm trong a bn Thnh ph c t cch nhau khong 5 km v khong cch t IP-DSLAM n ACCESS ti a l 28 km.

Hnh 3. 7 S cu hnh Ring 1

3.4.5 Cu hnh Ring 2


ACCESS A IM DSLAM / MSAN SWITCH L2 DUNG LNG (port) C LY (km) KT NI GE/FE

Cm n Tn nguyn Ct lem

1 1 1

1 0 0

278 32 64

21 15 30

GE GE GE

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi


Mng sn Tn hng Yn ph TT Yn bnh TT Thc b

Yn bnh

1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

64 32 32 1741 342 256 64 32 1174 64 64 32 64 128 128 32 32

24 16 8 0.1 0.1 34 19 8 0.1 27 44 32 19 10 15 12 16

GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE

Thc b

Cm nhn V linh Phc an TT Lc yn phan thanh X trung tm

Lc yn

Khnh thin ng quan Tn lnh Khnh ha Minh tin Mai sn

Bng 3. 8 Cu hnh Ring 2 (Yn Bnh Thc B - Lc Yn) Ring 2 gm 3 ACCESS t ti Yn Bnh, Thc B, Lc Yn. ACCESS Yn Bnh kt ni vi cc MSAN, IP-DSLAM, SWITCH L2 Cm n, Tn nguyn, Ct lem, Mng sn, Tn Hng, Yn Ph. ACCESS Thc B kt ni vi cc MSAN, IP-DSLAM, SWITCH L2 Thc B, Cm Nhn, V Linh, Phc An. ACCESS Lc Yn kt ni vi cc MSAN, IP-DSLAM, SWITCH L2 Lc Yn, Phan Thanh, X Trung Tm, Khnh Thin, ng Quan,Tn Lnh, Khnh Ho, Minh Tin Mai Sn.

Tng bng thng Ring l 10Gb/s kt ni 2 huyn v 01 Th trn. Trn vng Ring ny do c ly xa nn b tr thm hai b lp tn hiu nhm khuch i nng cao cht lng.

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Hnh 3. 8 S Cu hnh Ring 2

3.4.6 Cu hnh Ring 3


ACCESS A IM DSLAM / MSAN SWITCH L2 DUNG LNG (port) C LY (km) KT NI GE/FE

TT Vn yn Lm giang

1 1 1

1 0 0

896 64 64

0.1 16 11

GE GE GE

Vn

ng cung

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi


Tri ht i sn An thnh lang thp Yn ph

yn

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

256 32 32 64 64

13 6 9 17 8

GE GE GE GE GE

Bng 3. 9 Cu hnh Ring 3 (Yn Bi Vn Yn) Ring 3 gm 01 ACCESS kt ni vi 8 MSAN,IP-DSLAM ti cc x Vn Yn, Lm Giang, ng Cung, Tri Ht, i Sn, An Thmh, Lang Thp, Yn Ph Tng bng thng Ring 3 l 2*1Gb/s.

Hnh 3. 9 S cu hnh Ring 3

3.4.7 Cu hnh Ring 4

ACCESS

A IM

DSLAM / MSAN

SWITCH L2

DUNG LNG (port)

C LY (km)

KT NI GE/FE

Ba khe Thng bng la

1 1 1

1 0 0

536 32 128

0.1 16 14

GE GE GE

Ba

Trn ph

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi


Minh an M Chn thnh Hng thnh Hng khnh ng kh TX Ngha l

khe

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0

32 512 256 64 256 64 1836 64 662 64 536 662 32 32 64 64

9 9 15 7 28 7 0.1 9 11 8 34 0.1 32 17 36 56

GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE

Ngha L

Lin sn Vn Chn Thi lo Trm tu M cng chi

M cng chi

Nm bng H bn Ng ba kim T l

Bng 3.10: Cu hnh Ring 4 (Yn Bi Ba Khe Ngha L - M Cng Chi) Do c th tuyn ny l vng ni nn Vin thng VNPT tnh Yn Bi ang khn trng xy dng thm tuyn cp quang d phng v lm Ring Tuyn ny c 3 Access c u ni nh sau: Access Ba Khe kt ni vi cc MSAN,IP-DSLAM,SWITCH L2 Thng Bng La, Nng trng Trn ph, Minh An, M, Chn Thnh, Hng Thnh, Hng Khnh, ng Kh. Access Ngha L kt ni vi cc MSAN,IP-DSLAM Ngha L, Lin Sn, Vn Chn, Thi Lo, Trm Tu. Acces M Cng Chi kt ni vi cc MSAN,IP-DSLAM M Cng Chi, Nm Bng, H Bn, Ng 3 Kim, T L.

Dc tuyn ny cng phi t thm b lp ti to tn hiu nng cao cht lng truyn dn.

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

Hnh 3. 10 S cu hnh Ring 4

Chuyn

Chng 3: ng dng MAN-E trn mng VNPT Yn Bi

3.5 KT LUN CHNG 3


Chng ny gii thiu mng Vin thng hin ti v cu hnh mng MAN-E giai on 2007-2012 ca VNPT Yn Bi. Ton b chng cho ta ci nhn tng qut ton b mng li Vin thng ca VNPT Yn Bi t mng chuyn mch, mng Internet n truyn dn v c bit l mng truyn dn cp quang, c s cho cu trc hnh thnh mng MAN-E. Vi cu hnh a ra da trn cu trc mng truyn dn hin c, nng cp, chuyn i hp l ha cc tuyn cp quang v cc node trn mng p ng c nhu cu pht trin thu bao mng MAN-E giai on 2009-2012 v cc nm tip theo. Tnh n thng 06 nm 2012 trn mng Vin thng VNPT Yn Bi c trn 12.000 thu bao Mega VNN, 180 thu bao FTTH, 4885 thu bao MyTV v trn 80.000 thu bao c nh. D tnh lng thu bao bng rng ngy cng tng Vin thng VNPT Yn Bi cn hp l ha li mng li, iu chuyn cc thit b ti cc node khai thc khng hiu qu v cc khu ng dn c, cc khu cng nghip mi xy dng ty vo iu kin pht trin c th. Tuy nm 2012 do tnh hnh kinh t c nhiu bin ng Tp on VNPT khng u t mi m ch cho php iu chuyn, hp l ha mng li sn c, song mng MAN-E Vin thng VNPT Yn Bi cung cp mt s dch v bng thng rng nh Mega VNN, Mega WAN, FTTH, IPTV, Metronet... vi lng thu bao ngy mt ln.

KT LUN
Cng ngh MAN E v cc dch v ca mng c trin khai ti VNPT l mt bc i chin lc quan trng ca ngnh Bu chnh Vin thng Vit Nam. Vi nhng u im v bng thng rng, tc cao, linh hot trong trin khai v m rng mng li. Sau thi gian nghin cu tm hiu v Cng ngh ng dng cho MAN-E, t a ra ci nhn tng quan v c im chnh ca cc cng ngh ny, cc u nhc im ca n. Mng MAN-E c th c xy dng t nhiu cng ngh khc nhau nh SONET/SDH, RPR, MPLS, DWDM Mng MAN-E c u im v tnh linh hot, gi thnh thit b r hn nhiu so vi cc Cng ngh TDM truyn thng. T cho thy kh nng ng dng cng ngh MAN-E cho vic trin khai trn mng Vin thng VNPT ni chung v ca Vin thng VNPT Yn Bi ni ring giai on t nhng nm 2007 n nay. Hin nay cng ngh ny cng chng t tnh u vit ca n bi nhng ng dng tha mn nhu cu s dng ca ngi dung cng nh mang li nhiu li nhun cho cc nh u t, cc nh cung cp dch v. V vy vic pht trin cng ngh ny l iu tt yu. Vic khai thc cc u im cng nh hn ch cc khuyt im ca cng ngh ny ng dng ph hp cho cc mi trng mng c th l mc tiu nhim v ca cc nh xy dng mng v cung cp cc dch v Vin thng. Chuyn thc hin c cc ni dung sau: - Phn u ca n gii thiu tng quan cng ngh MAN-E cc xu th pht trin mng MAN E v ng dng. Cc dch v c bn ca mng MAN E. Cc ng dng, dch v trn nn mng Metro Ethernet c c im chung l bng thng rng, tc cao. Vi s chuyn mnh v cng ngh, mng MAN - E c th cung cp cho khch hng rt nhiu dch v tc cao phc v cho cng vic cng nh cho nhu cu cuc sng ring. - Phn tip theo l mt s cng ngh ng dng cho MAN E. C nhiu xu hng cng ngh xy dng mng MAN - E. Mi cng ngh u c nhng im mnh, yu khc nhau. Nn la chn cng ngh cng phi nghin cu rt k tng hiu qu

Chuyn

Kt lun

- Phn cui cng ca chuyn gii thiu v m hnh cu trc mng MAN E trin khai v ang khai thc ti VNPT Yn Bi. Cc vn v mng li, trang b, iu chuyn, cu hnh ti VNPT Yn Bi ni nhm tc gi cng tc. Mng MAN E ti Yn Bi hin lp t xong, hon thnh u ni, cu hnh thit b v a vo khai thc. Mng MAN-E ca Vin thng VNPT Yn Bi c xy dng theo ng quy trnh, nguyn tc ca Tp on VNPT ra. Trong hai nm 2007 v 2008 Vin thng VNPT Yn Bi trin khai xong mng truy nhp, mng truyn ti bng vic lp t b sung nng cp mng cp quang hin c m bo mng truyn dn trong tnh cp quang ha 95%. Giai on ny lp t 01 Core CES v 10 trm Access CES cho c khu vc trng im ca tnh. Lp t mi v b sung 657 Km cp quang t 8 si n 48 si. n ht nm 2008 Vin thng Yn Bi lp t c 11 CES v 60 MSAN,IP- DSLAM phc v nhu cu pht trin cc dch v bng rng ca cc c quan ng, Chnh quyn, cc c quan Nh nc, t nhn, cc khu cng nghip, khu ch xut v cc h gia nh, cc i l Internet Giai on 2009-2012 Vin thng VNPT Yn Bi u t 4 thit b STM-4 c th nng cp ln STM-16, 24 thit b truyn dn quang NG-SDH, 50 Km cp quang cc loi, lp t cc node GNG cho cc huyn trong tnh. M rng thm mt Core CES to thnh Ring Core.Ngoi ra nng cp cc Ring 1, 2, 4 t 1GB/s ln thnh 10GB/s. Tnh n gia nm 2012 c 10 trm UPE v 2 AGG vi 210 port 1GB/s v 27 port 10GB/s. m bo 89% cc Trung tm huyn th c lp t thit b CES; Chim t l 86% trm Host, v tinh c lp t thit b CES trn ton tnh. Nm 2012 Vin thng VNPT Yn Bi khng u t mi cc thit b node mng ln Vin thng VNPT Yn Bi ch iu chuyn thit b, hp l ha li mng cho ph hp vi nhu cu pht trin ca tng khu vc . Trong Chuyn ny, Nhm 13 mi ch gii thiu tng quan v cng ngh MAN-E v mt s cng ngh ng dng cho MAN-E v tnh hnh trin khai cng ngh MAN-E trn mng Vin thng VNPT Yn Bi, thc trng pht trin trong nhng nm qua v cc nm tip theo. Qua tm hiu thc t mng MAN-E ca Vin thng VNPT Yn Bi hin ti v c bn p ng c cc dch v bng rng hin c, nh ti cc node CES hu ht u c Ring bo v, thi gian phc hi nhanh, cc Ring u c kt ni 10GB/s. Tuy nhin cht lng dch v (QoS), ca cc dch v bng rng cha c quan tm cho lm. Do vy hng i tip theo s l tm cch gim st, qun l, ti u, nng cao cht lng ca cc dch v bng rng, khng ch gii hn trong min MAN-E m c cc thit b truy nhp lp 2 cho n min MEN Core ca mng VN2.

Chuyn

Kt lun

Xin chn thnh cm n!

TI LIU THAM KHO


[1]. Nguyn Qu Minh Hin; "Bi ging NGN" Vin khoa hc k thut Bu in, nm 2002 [2]. Siemens, Metro Ethernet deployment with Siemens PBB-TE [3]. Cng Ngh Metro Ethernet Network, Hc vin cng ngh BCVT, thng 9/2008. [4]. Ts L Nht Thng, Bi dng kin thc v cng ngh MAN-E, Hc vin cng ngh BCVT, thng 7/2009. [5]. MAN hng i tim nng cho mng th (http://www.tapchibcvt.gov.vn) [6]. La chn cng ngh ph hp cho mng truy nhp c nh NGN (http://www.tapchibcvt.gov.vn) [7]. Ti liu thng k hin trng Vin thng ca VNPT Yn Bi [8]. n tt nghip Cu trc dch v mng MAN-E L Vn DuyD2005VT2, PTIT