Está en la página 1de 29

PROGRAMA DE LLENGUA

LECTURES:

Avaluació Comprensió Escrita

C.E.I.P. S’Auba
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA AVALUACIÓ INICIAL 1r. CURS DE PRIMÀRIA

1.Què nomia la fada?.............................................................................


2.Què li agradava?...................................................................................
3.Què va passar un dia que feia molt de vent?
...............................................................................................................................
4.On va caure?............................................................................................
5.Quin mal es va fer? .........................................................................
6.A on va anar?.........................................................................................
7.On es va posar el mocador? ....................................................
8.De quin color era el mocador?..................................................
9.Que cosia la Serafina per les altres fades?....................
....................................................................................................................................
10.Perquè les fades se’n reien de la Serafina?................
....................................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 1ª AVALUACIÓ DE 1r. CURS DE PRIMÀRIA

1.Què volien comprar les fades?..............................................................


2..Què nomia la fada del mocador marró?....................................
3.Amb què volava sempre la fada Pimpella?..............................
..................................................................................................................................................
4. Què nomia la nineta?..................................................................................
5.A què va convidar la mare de na Paula a na
Pimpella?............................................................................................................................
6.Per a què volien el mocador les fades? ...........................................
.....................................................................................................................................................
7. De quin color volien els mocadors?.................................................
.....................................................................................................................................................
8..Què feia na Pimpella quan començava una tormenta?
......................................................................................................................................................
9.De què tenia por na Pimpella? ...........................................................
.........................................................................................................................................
10.Què va fer na Pimpella per ajudar na Paula?
.........................................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 2ona. AVALUACIÓ 1r. CURS DE PRIMÀRIA

1.De qui es va fer amiga la fada Pimpella?......................


....................................................................................................................................
2.Què feia cada tarda?...........................................................................
....................................................................................................................................
3.Quina cosa terrible va passar? .............................................
....................................................................................................................................
4.Com era el mag?....................................................................................
5.On es va amagar na Paula?......................................................
6.Què va treure el mag de la bossa? .....................................
....................................................................................................................................
7. Com era la vareta del mag?.....................................................
....................................................................................................................................
8. Per què el mag havia anat a ca na Paula?
....................................................................................................................................
9. Com era la vareta de na Pimpella? .................................
....................................................................................................................................
10. Qui va guanyar? ............................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 3ª AVALUACIÓ 1r. CURS DE PRIMÀRIA

1.Qui era en Babà? ..................................................................................


2.On vivia? ...................................................................................................
3.Com era? ......................................................................................................
4.Què li passava a la seva veu?..................................................
.....................................................................................................................................
5.Què havien de fer per entendre el que deia? .............
...................................................................................................................................
6.Què feien els que no eren tan amics d’en Babà?
.....................................................................................................................................
7.Què va decidir en Babà?.................................................................
8.Què feia a la seva habitació? ....................................................
9.Com va tornar la seva veu? ....................................................
10.Què feien ara els seus amics quan en Babà
parlava? ............ .............................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA AVALUACIÓ INICIAL 2n. CURS DE PRIMÀRIA

1.Qui era en Babà? .....................................................................

2. On vivia? .................................................................................

3. Com era? ................................................................................

.....................................................................................................

4. Què li passava a la seva veu?.................................................

5. Què havien de fer per entendre el que deia? ..........................

.........................................................................................................

6. Què feien els que no eren tan amics d’en Babà? ...................

......................................................................................................

7. Què va decidir en Babà?..........................................................

......................................................................................................

8. Què feia a la seva habitació? ..................................................

......................................................................................................

9. Com va tornar la seva veu? ....................................................

......................................................................................................

10.Què feien ara els seus amics quan en Babà parlava? ...........

.....................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 1ª AVALUACIÓ 2n. CURS DE PRIMÀRIA

1.Per què estava content en Babà? .....................................................


...............................................................................................................
2.Per què els seus amics no s’acostaven a en Babà? .........................
...............................................................................................................
3.Què va fer en Babà per celebrar que tenia amics?............................
4.Qui era el convidat més important?....................................................
5. Qui no sabia nedar?..........................................................................
3 6.Què varen fer els seus amics quan parlava amb veu d’ocellet?
...............................................................................................................
4 7.Quins amics va convidar? .................................................................
...............................................................................................................
8. A on va fer la festa? .........................................................................
9.Què va decidir en Babà que farien a la festa? .................................
..............................................................................................................
10. Per què en Piu Piu sortia de l’aigua amb les plomes banyades?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 2ª AVALUACIÓ 2n. CURS DE PRIMÀRIA

1. A qui cuidava en Babà? ..........................................................


2. Què li portava en Piu Piu per menjar? ....................................
3. A qui va anar a buscar en Babà? ............................................
4. Com ho va fer el pollet per poder nedar? ................................
......................................................................................................
5. Qui va arribar el diumenge a les cinc? ....................................
6. Com anaven vestits? ...............................................................
......................................................................................................
7. Què feien els amics quan queien a l’aigua? ...........................
......................................................................................................
8. Què va passar al final de la tarda? ..........................................
......................................................................................................
9. Què va passar al final de la tarda? ..........................................
......................................................................................................
10. Què feren quan acabaren de sopar? .....................................
......................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 3ª AVALUACIÓ 2n. CURS DE PRIMÀRIA

1. Amb qui va dormir en Babà? .....................................................


2. Què va dir el pollet al lleó abans de dormir? .............................
........................................................................................................
3. Com va parlar en Babà l’endemà matí? ....................................
........................................................................................................
4. Què va fer en Babà quan va ser gran? .....................................
........................................................................................................
5. A on va anar el pollet? ...............................................................
6. Què varen decidir formar amb en Babà, en Piu Piu i els
amics? .......................................................................................
7. Què tocava la serp? ..................................................................
8. Qui tocava el piano? ..................................................................
9. Què feien en Babà i en Piu Piu ? ..............................................
........................................................................................................
10.Què feren quan acabaren? ......................................................
........................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA AVALUACIÓ INICIAL 3r. CURS DE PRIMÀRIA

1. Amb qui va dormir en Babà? .................................................................

2. Què va dir el pollet al lleó abans de dormir? .........................................

....................................................................................................................

3. Com va parlar en Babà l’endemà matí? ................................................

....................................................................................................................

4. Què va fer en Babà quan va ser gran? .................................................

.....................................................................................................................

5. A on va anar el pollet? ............................................................................

6.Què varen decidir formar amb en Babà, en Piu Piu i els amics?

....................................................................................................................

7. Què tocava la serp? ...............................................................................

8. Qui tocava el piano? ..............................................................................

9. Què feien en Babà i en Piu Piu ? ..........................................................

....................................................................................................................

10.Què feren quan acabaren? ...................................................................

....................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 1ª AVALUACIÓ 3r. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què havia organitzat la professora? .....................................................

....................................................................................................................

2.Què va fer en Toni a l’hora de matemàtiques? .....................................

....................................................................................................................

3. Com va reaccionar el mestre? ...............................................................

....................................................................................................................

4. Què va fer en Toni quan va sonar el timbre? .........................................

......................................................................................................................

5. Què feia el nin quan els companys marxaven al pati? .........................

.....................................................................................................................

6. Com estaven els alumnes abans del partit? .............................................

7. Quan s’havia de jugar la final? .................................................................

8. Qui es suposava que havia de guanyar? ................................................

....................................................................................................................

9. .Quan va tornar el mestre?........................................................................

....................................................................................................................

10. Què hi havia a la taula del mestre? ..........................................................

....................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 2ª AVALUACIÓ 3r. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què va notar en Toni quan s’acostà al mestre? ....................................

....................................................................................................................

2. Com va mirar el mestre Joan a en Toni? ..............................................

3. D’on procedia l’arbre? ...........................................................................

....................................................................................................................

4. Com ho sabia en Toni? .........................................................................

....................................................................................................................

5. Què feia l’arbre? ....................................................................................

....................................................................................................................

6. A qui més volia contar la història en Toni? ............................................

....................................................................................................................

7. On era la clau de la porta? .....................................................................

....................................................................................................................

8. Què volia fer en Toni per sortir de l’aula? ..............................................

....................................................................................................................

9. Què passaria si es Toni ensumés el perfum de les pedres? .................

....................................................................................................................

10.Què va fer en Toni per fugir d’en Joan? ...............................................

........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 3ª AVALUACIÓ 3r. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què va fer en Toni quan el mestre el va agafar?........................................


........................................................................................................................
2. Què és el que va produir molt d’enrenou? .................................................
........................................................................................................................
3. Què va passar al cossiol, a l’arbre i a les pedres? .....................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Què va fer el mestre al nin? ........................................................................
.........................................................................................................................
5. Quin canvi d’actitud es va produir en el mestre? .......................................
........................................................................................................................
6. Què havia fet en Toni sense saber-ho? .....................................................
........................................................................................................................
7. On va anar el mestre de viatge fa cinc anys? .............................................
........................................................................................................................
8. Què és el que va provocar que en Joan s’apartés de la ruta establerta?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
9. On va arribar després d’uns dies de caminar? ...........................................
.........................................................................................................................
10. Què sol fer el mestre quan va de viatge a altres països? ........................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA AVALUACIÓ INICIAL 4t. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què va fer en Toni quan el mestre el va agafar?........................................


........................................................................................................................
2. Què és el que va produir molt d’enrenou? .................................................
........................................................................................................................
3. Què va passar al cossiol, a l’arbre i a les pedres? .....................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Què va fer el mestre al nin? ........................................................................
.........................................................................................................................
5. Quin canvi d’actitud es va produir en el mestre? .......................................
........................................................................................................................
6. Què havia fet en Toni sense saber-ho? .....................................................
........................................................................................................................
7. On va anar el mestre de viatge fa cinc anys? .............................................
........................................................................................................................
8. Què és el que va provocar que en Joan s’apartés de la ruta establerta?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
9. On va arribar després d’uns dies de caminar? ...........................................
.........................................................................................................................
10. Què sol fer el mestre quan va de viatge a altres països? ........................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 1ª AVALUACIÓ 4t. CURS DE PRIMÀRIA

1. Com estava el follet? ..................................................................................

2. Què nomia el follet? ....................................................................................

3. Per què estava enfadat? .............................................................................

........................................................................................................................

4.Qui feia la vida impossible a la Raquel? .....................................................

5. On es volia amagar el follet? ......................................................................

......................................................................................................................................

6.Què volia fer la Raquel quan va entrar a l’habitació? ..................................

.........................................................................................................................

7. De què tenia por la Raquel? .......................................................................

.........................................................................................................................

8.Quins problemes hi veia na Raquel? ...........................................................

........................................................................................................................

9. Què li va dir el follet a l’orella? ...................................................................

........................................................................................................................

10. On havia d’anar l’endemà el follet? ..........................................................

........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 2ª AVALUACIÓ 4t. CURS DE PRIMÀRIA

1. Qui va despertar la Raquel? .......................................................................

2. De què va berenar el follet? .......................................................................

.........................................................................................................................

3. On es va col·locar en Pipín per anar a l’escola? ........................................

.........................................................................................................................

4. A quin pis vivia la Raquel? .........................................................................

5. Què veia en Pipín des del seu amagatall? .................................................

........................................................................................................................

6. On quedava la Raquel amb la seva amiga per anar a l’escola? ................

........................................................................................................................

7. Com s’havia de comportar després en Pipín? ...........................................

........................................................................................................................

8. On es va amagar? ......................................................................................

9. Com era l’amiga de la Raquel? ..................................................................

.........................................................................................................................

10. Què va deixar impressionat al follet? .......................................................

........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 3ª AVALUACIÓ 4t. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què feia la mestra davant de la classe? ....................................................


........................................................................................................................
2. Què feren els alumnes quan la mestra va acabar de parlar? ....................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Què va decidir fer en Pipin? .......................................................................
.........................................................................................................................
4. Què veia des del seu amagatall? ...............................................................
........................................................................................................................
5. Què en pensava en Pipín de l’escola? .......................................................
.........................................................................................................................
6. Què feia el nin situat a l’enfront de la Raquel? ...........................................
........................................................................................................................
7. Què volia el follet que fes la Raquel? .........................................................
........................................................................................................................
8. Què feia la Raquel mentre el nin se’n reia d’ella? ......................................
........................................................................................................................
9. Què va fer el follet al nin? ...........................................................................
.........................................................................................................................
10. Què va fer en Carles? ..............................................................................
........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA AVALUACIÓ INICIAL 5è. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què feia la mestra davant de la classe? ....................................................


........................................................................................................................
2. Què feren els alumnes quan la mestra va acabar de parlar? ....................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Què va decidir fer en Pipin? .......................................................................
.........................................................................................................................
4. Què veia des del seu amagatall? ...............................................................
........................................................................................................................
5. Què en pensava en Pipín de l’escola? .......................................................
.........................................................................................................................
6. Què feia el nin situat a l’enfront de la Raquel? ...........................................
........................................................................................................................
7. Què volia el follet que fes la Raquel? .........................................................
........................................................................................................................
8. Què feia la Raquel mentre el nin se’n reia d’ella? ......................................
........................................................................................................................
9. Què va fer el follet al nin? ...........................................................................
.........................................................................................................................
10. Què va fer en Carles? ..............................................................................
........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 1ª AVALUACIÓ 5è. CURS DE PRIMÀRIA

1.- Qui són els protagonistes? ........................................................................

........................................................................................................................

2. On anaren el violinista i el seu ca? ...........................................................

........................................................................................................................

3. Com és la Catedral de Colònia? ................................................................

.........................................................................................................................

4. Quin era el compositor preferit d’en Duki? .................................................

5. Què es va endur les partitures? ..................................................................

........................................................................................................................

6. On va col·locar l’arc abans de partir? ........................................................

.........................................................................................................................

7. Què es va posar sota el braç el violinista?..................................................

8. On es va col·locar el violinista per tocar? ...................................................

.......................................................................................................................

9. Qui s’havia inventat la melodia que havia de sonar? .................................

10.Quina utilitat tenia el mocador de quadres? ..............................................

........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 2ª AVALUACIÓ 5è. CURS DE PRIMÀRIA

1. Quines coses travessaren la plaça volant? ................................................


.........................................................................................................................
2. Qui va arribar a la plaça mentre es preparaven? .......................................
.........................................................................................................................
3. A on va pixar el ca nouvingut? ...................................................................
.........................................................................................................................
4. Què va tombar amb el cul? ........................................................................
.........................................................................................................................
5. Què va fer en Duki quan va veure la malifeta? ................................. ........
.........................................................................................................................
6. A on va anar a parar la partitura de Béla Bartok? ......................................
........................................................................................................................
7. Qui va indicar on eren els fulls extraviats? .................................................
.........................................................................................................................
8. Com ho va fer en Duki per desocupar les mans del violinista? ..................
.........................................................................................................................
9. Què li va impedir fer l’ajuda que va oferir al violinista? ...............................
.........................................................................................................................
10. Què va fer en Duki per tal d’evitar que el mocador volés? .......................
.........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 3ª AVALUACIÓ 5è. CURS DE PRIMÀRIA

1. Qui va aparèixer a la plaça de la catedral? ................................................


........................................................................................................................
2.Què va fer l’home de l’orguenet per començar la funció? ...........................
........................................................................................................................
3. Com va reaccionar en Duki quan va sentir la música? ..............................
........................................................................................................................
4.Què va fer en Duki per què l’home de l’orguenet se’n anés de la plaça?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Amb quin estat d’ànim se’n va anar l’home de l’orguenet de la plaça?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
6. Què va fer el violinista quan l’home de l’orguenet se’n va anar? ..............
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
7. Amb què va subjectar les partitures? .........................................................
.........................................................................................................................
8. On havia guardat el mocador? ...................................................................
........................................................................................................................
9. Què va passar al faristol? ...........................................................................
.........................................................................................................................
10.Quina partitura tocava el violinista? ...........................................................
.........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA AVALUACIÓ INICIAL 6è. CURS DE PRIMÀRIA

1. Qui va aparèixer a la plaça de la catedral? ................................................


........................................................................................................................
2.Què va fer l’home de l’orguenet per començar la funció? ...........................
........................................................................................................................
3. Com va reaccionar en Duki quan va sentir la música? ..............................
........................................................................................................................
4.Què va fer en Duki per què l’home de l’orguenet se’n anés de la plaça?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Amb quin estat d’ànim se’n va anar l’home de l’orguenet de la plaça?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
6. Què va fer el violinista quan l’home de l’orguenet se’n va anar? ..............
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
7. Amb què va subjectar les partitures? .........................................................
.........................................................................................................................
8. On havia guardat el mocador? ...................................................................
........................................................................................................................
9. Què va passar al faristol? ...........................................................................
.........................................................................................................................
10.Quina partitura tocava el violinista? ...........................................................
.........................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 1ª AVALUACIÓ 6è. CURS DE PRIMÀRIA

1. Com havia estat la convivència entre la Norma i la protagonista? ..........................


......................................................................................................................................
2. Qui deia que “el temps ho cura tot”? .......................................................................
......................................................................................................................................
3.Quins professors s’anomenen al text? .....................................................................
......................................................................................................................................
4. A on ha de passar les vacances de Pasqua la protagonista? ....................................
5. Quines coses l’emocionaven quan llegia? .............................................................
.......................................................................................................................................
6. Què li va fer veure la lectura a la protagonista?......................................................
......................................................................................................................................
7. Què varen fer alguns companys a la protagonista durant la primera setmana
d’escola? ......................................................................................................................
8..Qui acompanyarà la protagonista els darrers quatre dies de vacances ?
.....................................................................................................................................
9.Quina feina té el pare de na Maria a una ciutat estrangera? ....................................
......................................................................................................................................
10.Quina conseqüència es deriva degut als problemes que havia tingut amb la
Norma? .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nivell:
Nom:

CEIP S’AUBA 2ª AVALUACIÓ 6è. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què explicava la mestra Glòria? ..............................................................................


......................................................................................................................................
2. En què destacava la Norma? ....................................................................................
......................................................................................................................................
3. Quin sentiment té la protagonista cap a la Norma? .................................................
......................................................................................................................................
4. Quin fet va canviar el rumb de l’amistat amb la Norma? .......................................
......................................................................................................................................
5. Qui havia dit la mestra que havia de netejar els tubs? .............................................
.....................................................................................................................................
6. Qui es va oferir voluntàriament? .............................................................................
7. Per què la Norma va cridar? ....................................................................................
.....................................................................................................................................
8. On es va fer el tall? ..................................................................................................
......................................................................................................................................
9. Com va reaccionar la Norma? .................................................................................
.....................................................................................................................................
10. Què va demanar la Glòria a la Norma? .................................................................
......................................................................................................................................
Nom: Nivell:

CEIP S’AUBA 3ª AVALUACIÓ 6è. CURS DE PRIMÀRIA

1. Què va passar al laboratori? ....................................................................................


......................................................................................................................................
2. Com va reaccionar la Norma segons l’opinió de la protagonista? ..........................
......................................................................................................................................
3. Què li havia promès la Norma a la protagonista fa temps a casa? ..........................
......................................................................................................................................
4. A qui li va canviar la cara? ......................................................................................
5. Què havia de fer la senyoreta Glòria segons les ordres rebudes de la directora? ....
.......................................................................................................................................
6. Què va prometre la directora a la protagonista? ......................................................
.......................................................................................................................................
7. Què va fer la Norma quan es va quedar amb la protagonista? .................................
.......................................................................................................................................
8. Què li va fer la Norma a la ferida? ...........................................................................
.......................................................................................................................................
9.Què li va demanar la protagonista a la Norma a la sortida del laboratori? ...............
.......................................................................................................................................
10.Què és el que va fer pensar a la protagonista que la Norma s’acomiadava? ..........
......................................................................................................................................