Está en la página 1de 1

CEIP S’AUBA

PROVES PER MESURAR LA VELOCITAT


LECTORA
Ens serveix per seguir l’evolució del nivell lector de l’alumne (tant a nivell
de velocitat, com a nivell d’errades perceptives lingüístiques: omissions,
substitucions, addicions i inversions). En conseqüència tenir informació per
detectar possibles dificultats de lectura i poder actuar en coneixement de
causa des de cada àmbit específic (fonològic, memòria de treball,
espacial...). Es tracta de rendabilitzar la prova que ens serveix tant a nivell
tutorial com a nivell de suport.

(Nosaltres feim el seguiment amb la velocitat exacta que passam a un full


de càlcul, però també té correspondència amb una nota que forma part de la
prova total de llengua)

Es passen individualment i en veu alta, en l’avaluació inicial, primera,


segona i tercera (que coincideix amb la final).

Es comença el recompte a partir del 2n paràgraf.

Hi ha dos full de cada lectura: un per l’alumne sense recompte sil·làbic i un


altre pel mestre amb el recompte sil·làbic i que el mestre empra per fer el
seguiment, i les anotacions pertinents.

S’ha mirat que les lectures que es fan a cada curs siguin del mateix text per
tal que mantenguin un nivell semblant de dificultat.

La prova inicial de 1r curs de Primària consta de dues proves: una pels


alumnes que “encara no llegeixen”, i es pot emprar per veure què llegeix:
vocals, consonants, paraules ... i també es pot mesurar en el cas que es
vulgui. I una altra prova pels alumnes que ja llegeixen. Encara que
llegeixin a poca velocitat ens interessa anotar-lo per veure l’evolució que es
fa durant el curs.

La prova final de cada curs és la inicial del següent, excepte la inicial de 1r


i la final de 6è lògicament.

La mateixa lectura ens serveix per a realitzar la comprensió escrita.