Σχορε

Χορχοϖαδο
ϑοβιµ
Γαβριελ ∆αϖιλα

Λαγε Λυνδ∍σ Σολο

Α µιν

Φ/Α

œ œ œ œ ˙
Œœœ
Jœ J

4
&4 Ó

Γυιταρ

6

Œ œœœœœ ˙

Ó

3
3

Χ 7/Γ

&

3

‰ œ œ œ bœ

3

œ œ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ Œ

3

Γ µιν7

3

Χ µιν9/Γ

œ œ œ œ œ œ ˙

6

œœœ

Χ 7/Ε

œ œ
j
œ
œ
œ
‰ œ ‰ œ bœ

Φ 7/Ε

b

.
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ

J
J

œ.

10

b

Ε 7/∆

∆ µιν/Φ Ε /Γ

œ œ ˙
&

Ó

œ

œ œ
‰ J

œ œ œJ œ

Γ µιν/Β

b

œ œ bœ
J J

b

Β /∆

œ
œ

œ
J

14

Φ µιν7

&

œ.

Β

œ œ bœ œ œ œ œ bœ
J
Œ

b7

bœ œ œ bœ bœ œ œ œ
b
œ
œ
œ
‰ bœ bœ

18

Ε µιν7

Α7

œ œ œ œ ˙
&
3

22

œ œ bœ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ bœ œ

3

∆7

œ. œ œ Œ
&
J

∆ 7/Χ
j
œ

œ œ œ œ
œ

‰ œ ‰ œj œ Œ œj œ œ œ œ œ # œ œ œ
J
J

26

Β µιν7 („5)

b
Α 7

#œ œ #œ œ œ
œ
œ
œ
œ
‰ œ œ #œ nœ œ #œ bœ bœ œ œ œ
& #œ œ
œœœœ œ
30
ΧΟΠΨΡΙΓΗΤ

Χορχοϖαδο

2

6

Α µιν

Φ/Α

œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ
‰ Jœ ‰ œJ
‰ J

œ œ
œ
j
œ
œ
‰ J
& ‰ œ œ œ ‰ Jœ

3

34

Χ 7/Γ

&

Χ µιν9/Γ

j œ.
œ

œ.

œ œ œ œ bœ
œ
œ
œ
Œ ‰ œ‰ œ œ
‰ J
J

j œ œ œ œ œ
œ

38

Γ µιν7

œΧ 7/Εœ

œ bœ œ bœ œ
œ
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
&

b
œ
Φœ7./Ε
œ
œœœ
œ œ œ
J

3

42

Ε˙ 7/∆

&

Ó

bœ œ œ
œ
œ
‰ œ œ

46

Φ µιν7

Β

b7

bœ bœ œ bœ œ

œ œ bœ œ œ œ
‰ J Œ
œ

bœ. bœ œ œ œ
œ œ œœÓ
J
&

50

Ε µιν7

Α7

œ œ œ œ
œ
&œ œ

œ

œ œ
œ œ œ œ œ
‰ J
‰ J
Œ

3

54

∆ µιν7

&

Œ

œ œ bœ œ bœ
‰ J

Γ7

œ bœ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ
œœœœ

œ

58

Ε µιν7

œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œœœœ œ

3

62

7

∆ µιν

3

œ œ œ œ œ.
œ
J
&‰ ‰J‰ J

66

Αœ 7

.

œ ˙
J

3

7

Γ συσ

œ œ œ œ œ œ
3

Α

b7

3

Α µιν

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
J J J

6

Ó