Está en la página 1de 5

Nguyn tc chung ca vic xc thc v tnh cc trong dch v ADSL/ADSL2+ nh sau: modem-------->DSLAM------BRAS-------ISP hin nay tt c cc nh cung cp dch v ti Vit

Nam khi cung cp dch v ADSL u dng c ch PPPoE to kt ni PPP (layer 2) tunnel t BRAS n modem. 1-khi mt user mun vo mng n s gi mt bn tin yu cu c kt ni n BRAS 2-bn tin ny i ngang qua DSLAM s c DSLAM forward tip m khng can thip vo hoc c can thip vo thay i mt s thng s tu theo yu cu cu hnh (v d thay i a ch MAC ca modem, thm tag option 82 vo)//ci v ny cc bc c t t nghin cu tip i n cng ging nh DHCP option 82 vy! 3-khi n BRAS, BRAS l mt PPPoE sever cn modem l PPPoE client, cc bc c vo cu hnh con modem u thy PPPoE v yu cu nhp username v password. Ti y (BRAS) s c bn tin yu cu thit lp kt ni m modem gi ln (bn tin bc 1 ), ni s ly nhiu tham s trong c 2 tham s chnh dng xc thc l username v password. 3'- Cc thng s ny (username & PW) s c BRAS chuyn n RADIUS sever lm nhim v AAA (xc thc, phn quyn, tnh cc). Lc ny BRAS ng vai tr l RADIUS client ni chuyn vi RADIUS sever nh. 4- RADIUS sever s kim tra trong CSDL ca mnh (tc l cc thng s lin quan n khch hng khi ng k dch v), CSDL thng dng l Oracle: + nu xc thc username v PW sai, hoc n cc chng hn th khng vo c mng u nh. Cc bc s thy n PPP trn modem ti thui. + nu xc thc OK th RADIUS server s bo cho BRAS bit l cho php thit lp PPP section, ng thi s cp pht cho modem mt a ch IP public ra internet 5- BRAS s gi bn tin thit lp PPP tunnel xung modem c km theo a ch IP, ng thi n cng s gi cc trng start time, stop time, ...cho RADIUS bt u m lu lng ca user nh. Mt ci na khng th thiu l BRAS s lm vic nh mt router bin (Edge router) nh tuyn a ch ny ra internet theo chnh sch ca ISP. 6-Bc ny l bc tnh tin n, RADIUS server s c kt ni vi Billing server tnh cc t lu lng ra thnh tin VND.

Tm li khi tham gia vo qu trnh xc thc user chc nng ca cc phn t l: -modem: PPPoE client -DSLAM: PPPoE forwarding -BRAS: + PPPoE sever + RADIUS client + Router + DHCP sever (nu dng BRAS pht a ch cho modem) : option - RADIUS server: AAA - Billing server: traffic -> money Tt c mi ch l nguyn l chung.

DSLAM c cu trc gm khi giao tip pha xa (RT remote terminal) (ti khch hng) v khi giao tip pha tng i (CO center office) nh anh ni. Theo em c hc th c 3 th h DSLAM nh sau: + Th h th nhtHng bit c up c nh ln ko)

c im: H tr tc gia RT v CO l lung E1 hoc DS3 , gia CO v tng i s dng cp ng vi cc lung DS0 (64kbps). +Th h th 2 gm 2 th h con: - th h con th nht:

-Th h con th 2:

c im:H tr giao din STM1 (155,52 Mbps) s dng cp quang gia RT v CO. S khc nhau gia 2 th h con ch l giao din vi tng i th h th nht s dng cc lung DS0, cn loi th 2 s dng tc E1. + Th h th 3:

c im: S dng cp quang, h tr tc STM-1/4/16, c thm b truy nhp tch hp pha khch hng cho php nhiu dch v (thoi, fax, ISDN...)c th c s dng.:d C g thiu st anh em b xung nha)

Em a thm ci m hnh kt ni ca h thng cung cp dch v ADSL cho cc bc tham kho:

Trong : + CPE: thit b u cui khch hng Thc hin chc nng bin i tn hiu ngi s dng thnh tn hiu xDSL v ngc li nh cc thit b: PC NIC, DSL modem, DSL bridge, router.

+ DSLAM: Thit b ghp knh truy nhp. C chc nng trc tip cung cp cng giao tip n khch hng, tp trung ng dy thu bao ring l truyn ti lp cao hn (DSLAM-Hub/BRAS) v ngc li. + DSLAM-Hub: Thit b tp trung lu lng truy nhp. Chc nng tp trung lu lng t cc DSLAM truyn ti ln lp trn (BRAS) v ngc li. Ngoi ra c chc nng ghp knh truy nhp v trc tip cung cp cng kt ni ti khch hng trong khu vc phc v. + BRAS: Thit b truy nhp bng rng t xa. C chc nng tp trung cc kt ni v trung tm t cc DSLAM-Hub.