Está en la página 1de 16

ornal DE GALICIA

S U PL E M E N TO D O M I N I C A L 7 D E X U Ñ O D E 2 0 0 9. N Ú M E R O 2 6

CONTEXTO
06 08 10
LUBIAN BUSCA UN TREN PARA SU ESTACIÓN LA SILLA DE... ALFREDO CONDE EL SOSIAS DE ARIAS
El pueblo que se ha hecho famoso porque todo el mundo habla de él. “Sobreviví como persona y escritor lejos de Galicia, pero El Pastor se vio involucrado, sin
El AVE pasará por ahí. De momento tiene estación, pero no ferrocarril tengo que seguir leyendo que soy un escritor de mierda” quererlo, en una estafa en México
VÍTOR NIEVES SUSO ARJOMIL XdG

AMADOR LORENZO

CANDO O PSICÓLOGO SE
CONVERTE EN AMIGO DOS NENOS
As cifras son escalofriantes: cerca de 34.000 menores de 16 anos en Galicia sofren algún trastorno psicolóxico.
A ausencia dos pais, a perda de autoridade dos mestres e a falta de amigos leais reforzan a súa vulnerabilidade.
2 CONTEXTO I EN FOCO XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009

Uns 33.700 menores de 16 anos poderían sufrir algún trastorno psicolóxico en


Galicia. A ansiedade ou depresión por mor do acoso escolar ou ‘bullying’, así como
os trastornos de conduta, son os principais motivos do aumento de visitas ao
psicólogo. A ausencia dos pais no fogar, a perda de autoridade dos profesores e a
carencia dun grupo de amigos leais reforzan a vulnerabilidade dos menores.

o novo amigo
dos nenos
galegos: o
psicólogo
unha REPORTAxE de cris souto FOTOS casteleiro, olalla lojo, tamara de la fuente

As vítimas de acoso escolar son, moitas ve-


ces, nenos sobreprotexidos polos seus pais
que non se saben defender ante os conflitos,
rapaces tímidos e inseguros que, cando so-
fren abuso, caen nunha espiral de soidade,
ansiedade e depresión. FOTO: CASTELEIRO

E
studos epidemiolóxicos a nivel esta- mais, moitos pais optan por levar os seus fi- lacionado con un aumento del problema, sino Castro–, polo que moitas veces hai que tra-
tal e europeo recollen un aumento llos a unha consulta privada. Precisamente, que éste es más visible, hay más preocupación ballar cos nenos actividades de relaxación, de
de entre o 20% e o 30% no número na relación paterno filial é onde, segundo os al respecto y, además, el psicólogo hoy en día control emocional e de mellora das habilida-
de consultas psicolóxicas de menores de 16 expertos, está moitas veces a causa –ou un- es un profesional más reconocido, por lo que des sociais” para que saiban enfrontarse aos
anos. En Galicia, o psicólogo clínico Manuel ha delas– e boa parte da solución dos pro- se acude a él con más naturalidad”. conflitos de forma sa e equilibrada.
Castro Bouzas, representante do Colexio blemas psicolóxicos do rapaz. O acoso escolar implica calquera tipo de
Oficial de Psicoloxía, estima que “entre un maltrato físico ou psíquico, desde os insultos o acosador ten necesidade de dominar
3% e un 5% da poboación galega menor de o máis visible, o acoso escolar e ameazas, as malleiras ou a exclusión social, Da outra banda, “los acosadores son niños más
16 anos tería algún trastorno que indicaría Manuel Castro constata que o motivo de con- pero predominan, cunha porcentaxe do 32%, impulsivos, posiblemente con alguna ines-
tratamento, tanto psicolóxico como farma- sulta que máis medrou nos últimos tempos as agresións verbais, segundo o informe do tabilidad emocional, que tienen necesidad
colóxico”. Algúns traballos, como o presen- son “os trastornos de ansiedade con elemen- Defensor del Pueblo sobre violencia escolar, de dominar –segundo a análise de Luengo–,
tado esta semana pola Asociación Española tos depresivos relacionados co acoso escolar” publicado en 2007. O perfil da vítima de acoso son desafiantes, agresivos”. O estudo do De-
de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, que, ademais, cada vez aparece en idades máis é, “en muchas ocasiones, un niño sobrepro- fensor del Pueblo informa de que só o 5% dos
elevan esta porcentaxe ata o 10%. precoces: “Antes era máis frecuente en idades tegido por los padres, más callado, tímido, agresores usa as novas tecnoloxías, o chama-
Isto significa que ata 33.700 nenos e mozos entre 14 ou 15 anos, incluso máis compren- con escasas habilidades para superar difi- do ciberbullying. De feito, a propia aula é “o
galegos poderían ter algún tipo de trastorno sibles nalgún momento como ritual de paso, cultades y enfrentarse a los problemas, más escenario máis repetido de agresións” apro-
“por déficit de atención con hiperactividade, de madurez con matices; pero cada vez estase inseguro”, explica Ángeles Luengo. veitando, case sempre, a ausencia do profe-
de conduta social, de ansiedade e, en menor decantando máis cara ao simple abuso de po- Cando as agresións dos compañeiros se sor. Os docentes, di o Defensor, están máis
medida, trastornos depresivos”, os princi- der e rebaixándose a idades de 11 ou 12 anos, prolongan no tempo, “el sentimiento de in- preocupados pola falta de participación das
pais problemas psicolóxicos rexistrados en penso que por imitación, sobre todo”. seguridad y los problemas emocionales de la familias (37%) e as dificultades de aprendi-
menores, segundo explica Castro Bouzas. É Ángeles Luengo, catedrática de Psicoloxía víctima crecen”. Iso provoca que, cada vez, zaxe dos alumnos (36%) que polos conflitos
difícil ter datos específicos en Galicia por- da Universidade de Santiago especializada en sexan un branco máis fácil e, ademais, que e agresións entre estudantes (23%).
que, aínda que hai unidades de saúde mental atención infantoxuvenil, considera que “hay acaben “crendo realmente que eles son a cau- O Valedor do Pobo galego, pola súa parte,
infantoxuvenís no sistema público de saúde, más consultas y más solicitudes de ayuda psi- sa dese abuso, cando onde xurde o problema non rexistrou ningunha queixa por violen-
“non existe un rexistro” das consultas. Ade- cológica, pero eso no está necesariamente re- é na relación cos demais –explica Manuel cia escolar durante o ano pasado, malia o que
XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009 EN FOCO I CONTEXTO 3

A OPINIÓN DOS EXPERTOS


ángeles luengo
Catedrática de Psicoloxía da USC

“Educación para la Ciudadanía


intenta dar respuestas y enseña
a los niños derechos y deberes pa-
ra vivir en sociedad, cómo respetar
a otros, valores universales como la
solidaridad, a resolver problemas...
Eso es muy positivo”.

manuel castro
Psicólogo clínico

“Hai fogares neglixentes nos


que as prioridades económicas
son máis importantes cás afectivas.
Ademais, o profesor perdeu a auto-
ridade que tiña e que cortaba rapi-
damente moitas destas condutas
agresivas que se dan nas aulas”.

loli alvariño
Orientadora educativa

“El personal docente tiene que


asumir un trabajo emocional con
los escolares porque ocurre que,
reiterou a importancia de que “as administra- ponde aos pais, Castro alerta dos “fogares rrículo académico da materia de Educación muchos alumnos, están toda la tar-
cións correspondentes promovan a sensibili- neglixentes” onde, sobre todo en tempos de para a Cidadanía, que “intenta dar respues- de solos en sus casas porque los pa-
zación ante este fenómeno e a necesidade de crise, “as prioridades económicas están por tas, los niños tienen que aprender derechos y dres trabajan y, de esta forma, no
poñer en marcha todas as actuacións ao seu riba das afectivas” e os rapaces pasan máis deberes para vivir en sociedad, cómo deben tienen nadie a quien contarles sus
alcance para erradicar este problema”. horas sós que cos proxenitores. respetar a otros, aprenden valores universales problemas o inquietudes”.
Precisamente, Loli Alvariño, orientadora como la solidaridad, a resolver problemas de
alerta a pais, profesores e políticos escolar no instituto Eduardo Pondal de San- forma adecuada... y eso es muy positivo”. diana díaz
Detrás da actitude dun rapaz violento que tiago, explica que, “muchas veces, el docen- O ámbito social tampouco é favorable: “An- Directora do Teléfono ANAR
agrede aos seus compañeiros de clase pode te tiene que trabajar emocionalmente con tes, os grupos de amigos eran tamén grupos
estar o principal problema de consulta psi- el alumno, porque muchos pasan las tardes de protección, coidaban uns dos outros, e as
colóxica en nenos e mozos: o trastorno de solos en casa y no tienen con quien hablar de redes sociais tiñan lugar tamén fóra da escola,
conduta social. A característica principal é sus problemas”. Na escola, segundo Castro, os rapaces relacionábanse afectivamente fóra
un mal comportamento serio, repetitivo e perdeuse “a presencia do profesor, ás veces da clase”, explica Castro. Hoxe, porén, tén-
persistente do rapaz, unha falta de respecto tinguida de autoritarismo, investida de au- dese a individualizar o ocio e, fóra da escola,
á autoridade e ás normas e, incluso, o uso da toridade, que cortaba rapidamente moitas os rapaces adoitan pasar horas sós, tendo en
violencia. Manuel Castro alerta da ausencia destas condutas agresivas que agora se dan conta a ausencia dos pais no fogar.
de figuras de autoridade como unha das prin- coa ausencia e, ás veces, co encubrimento do En calquera caso, os psicólogos lembran
cipais causas do incremento da rebeldía dos docente”. Alvariño e Castro comparten a cren- que a culpa non debe recaer no rapaz: “Nor- “Muchas veces, somos los pri-
mozos e das depresións e cadros de ansieda- za de que “a psicoloxía escolar é unha grande malmente, no existen menores problemáticos meros a los que los menores les co-
de polo acoso sufrido na escola. esquecida da Administración pública”. –defende Luengo–, sino que existen entor- munican sus problemas. También
É por iso que calquera tratamento dirixi- Ángeles Luengo engade outra reivindica- nos educativos, en la familia, la escuela y la llaman muchos padres que, princi-
do ao menor debe implicar tamén aos pais, ción: “No hay psicólogos especializados en sociedad, que no responden adecuadamen- palmente, están preocupados por
aos profesores e á sociedade en xeral, a tra- infantil y juvenil en los servicios públicos de te a estos problemas. Los niños son niños, trastornos de conducta en sus hijos
vés, sobre todo, da administración local, máis salud”. En canto á acción da Administración, lo que tenemos que ver es cómo les educa- y no saben como tratarles”.
próxima aos cidadáns. Polo que lles corres- Ángeles Luengo destaca a introdución no cu- mos mejor”. n
4 CONTEXTO I EN FOCO XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009

AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E AS ENTIDADES PRIVADAS BÓTANLLE CADA VEZ MÁIS MANS AOS PAIS PARA EDUCAR OS NENOS

mil canles para atender ao menor


Os rapaces con problemas teñen teléfonos, webs e orientadores na escola e nos concellos
unha REPORTAxE de c. s. f. FOTOS casteleiro

A
primeira condición para poder axudar a un rapaz con Nos últimos anos está collendo pulo tamén a atención te-
problemas é coñecer a súa situación. Ese é un dos aspectos lefónica ao menor. A Xunta puxo en marcha en 2007 o Te-
nos que máis se están centrando as administracións léfono da Infancia (900 333 666) que, no seu primeiro ano,
públicas e moitas fundacións privadas. Comezando pola escola, atendeu máis de 1.800 chamadas. Neste ámbito, lévalle van-
a Rede de Orientación Educativa da Consellería de Educación taxe o Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes (900
da Xunta de Galicia garante, desde 1998, a existencia dun 20 20 10), que a Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes
departamento de orientación en todos os institutos e en cada en Riesgo (ANAR) puxo en marcha en 1994. Máis de vinte
centro de educación Infantil e Primaria con doce aulas ou máis. psicólogos atenden as chamadas dos nenos e mozos de toda
Nos colexios máis pequenos, o departamento é compartido. España e ofrecen asesoramento e apoio, así como informa-
O problema é que, moitas veces, o departamento é “uniper- ción dos servizos dispoñibles para o menor en cada comu-
soal”, como explica a orientadora do instituto Eduardo Pondal nidade autónoma.
de Santiago, Loli Alvariño: “El jefe de departamento, que es el En Galicia, este teléfono atendeu 2.137 chamadas o ano
psicólogo pedagogo, se queda muchas veces solo en la
atención a los niños porque le apoyan las profesoras de Os servizos prestados por psicopedagogos nos
pedagogía terapéutica, que están atendiendo necesidades
específicas, y por los profesores de ámbito –uno del ámbito
colexios, nas oficinas municipais de información
sociolingüístico y otro del científico matemáti- xuvenil ou nos teléfonos de axuda infantil sempre
co– que no tienen un tiempo liberado ni son complementarios ao papel dos pais.
unas funciones específicas”.
Este instituto é un bo
exemplo de colabo-
ración da Administración pasado, 300 máis ca en 2007. “Muchas veces somos los pri-
local, xa que a Concellaría meros a los que los menores les comunican sus problemas”,
de Benestar Social puxo en explica Diana Díaz, directora do teléfono do menor de ANAR.
marcha o programa De bo ro- É por iso que, despois de “reforzar su valentía por haber da-
llo, para favorecer a convivencia do el primer paso para pedir ayuda”, tratan de convencer ao
social nos centros escolares do menor de que lles conte aos pais o problema para que o poi-
municipio. Non deixa de ser un dan axudar, “porque los padres tienen que ser conocedores
dos moitos exemplos de progra- de la situación y actuar en consecuencia”.
mas de habilidades sociais en Internet tamén é unha fonte de recursos. Por poñer un
centros educativos galegos. En exemplo, a sección educativa do sindicato UGT habilitou este
canto á Administración pública, ano unha “asesoría pedagóxica” virtual para ensinarlles aos
son salientables tamén as Oficinas profesores a resolver os conflitos que xurdan na aula (www.
Municipais de Información Xuvenil, convivenciaescolar.org). Inclúe tamén contidos informativos
que ofrecen tamén apoio e asesoramen- para os alumnos centrados, principalmente, nos problemas
to aos menores. derivados do acoso escolar. n

ASESORAMENTO 24 HORAS COLABORACIÓN MUNICIPAL FERRAMENTAS PARA PROFESORES

Teléfono amigo ‘De bo rollo’ Convivencia web


M o S
áis de 2.100 menores galegos chamaron o ano pasado instituto Eduardo Pondal de Santiago comezou es- úmate a la convivencia” é o lema da iniciativa de “ase-
ao Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescen- te curso, en colaboración co Concello de Santiago e soría pedagóxica web” da Federación de Ensino do
tes (900 20 20 10) na procura dunha voz amiga que, a Unidade Municipal de Atención a Drogodepentes, sindicato UGT. A través de internet (www.conviven-
anonimamente, lles axude a solucionar os seus problemas. A un “programa individualizado alternativo a la expulsión del ciaescolar.org), atende as consultas dos profesores de calquera
maioría, segundo explica a directora do servizo, Diana Díaz, alumno”, explica Loli Alvariño, orientadora do centro. “Un punto de España –como o caso de Teresa, que ten un alumno
foron mozos entre 16 e 17 anos (45%), seguidos dos de 14 e 15 psicopedagogo trabaja con el estudiante, seis horas por cada novo moi conflictivo, ao que a asesoría psicopedagóxica do
(36%). Sete de cada dez chamadas fixéronas mozas e o moti- día de expulsión que tendría que haber cumplido en chico, portal lle recomenda actuar sobre os pais, o neno e o progra-
vo principal doi denunciar unha situación de “violencia ha- para ayudarle”, en lugar de afastalo das clases sen máis. Ade- ma didáctico do centro– e ofrece asesoramento para eliminar
cia un menor, sea maltrato físico, psicológico, acoso escolar mais, desde o 2005 teñen en marcha outro programa de ha- a violencia escolar, ademais de poñer en común iniciativas
o sexual”, explica Díaz. O 31% das consultas de Galicia foron bilidades sociais, ambos dentro do proxecto De bo rollo da exitosas nese senso. Comezou a funcionar este ano e, entre
por este motivo (en 2007 foran o 24%). A segunda causa foi por Concellaría de Benestar compostelá, que “trabaja la empatía outro material, facilita guías on line sobre o bullying para mo-
dificultades para relacionarse (17%, o 15% en 2007). n y la prevención del acoso escolar”.n zos e mozas, pais e nais e para o profesorado. n
XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009 EN FOCO I CONTEXTO 5

AS FAMILIAS, RECOÑECIDAS TRAS 15 ANOS DE REIVINDICACIÓN

A LOITA POLA
ESPECIALIDADE
EN PSIQUIATRÍA
INFANTO XUVENIL
O Ministerio de Sanidad comprometeuse a que, en
catro anos, os pacientes terán esta atención médica
específica para abordar doenzas mentais en mozos

TEXTO MÓNICA RODRÍGUEZ FOTOS SONIA DAPONTE

E
spaña era, ata fai poucas semanas, un a esta precariedade a plataforma denunciou
dos contados países da Unión Euro- en reiteradas ocasións que os profesionais
pea, xunto a Romanía, Letonia e Mal- non teñen nin tempo de atención, nin for-
ta, que non tiña recoñecida a especialidade mación adecuada para facer un tratamen-
de psiquiatría infantil e xuvenil. Por iso –e to de calidade. “As consultas redúcense a
porque as patoloxías relacionadas afectan unha cadea de preguntas rutineiras e dar
neste país ao 10% dos nenos e ao 20% dos a medicación”.
adolescentes–, un grupo de pais e nais de- Segundo recoñece a psiquiatra María
cidiron crear unha plataforma fai 15 anos Jesús Mardomingo Sanz na revista espe-
para conseguir unha especialización que cializada Diario Médico, o atraso na apro-
poida dar a cobertura sanitaria adecuada bación da especialidade xa ten consecuen-
a discapacidades e trastornos como asper- cias: “Non hai médicos especializados, os
ger, tourette, down, trastorno de déficit de servizos creados son poucos e incumpren
atención e hiperactividade, trastornos ali- as recomendacións da OMS sobre a sepa-
mentarios, autismo... ración das consultas de adultos, e provo-
Tal e como recoñecen desde a platafor- couse un grave problema de asistencia para
ma, logo de moitos anos de “vicisitudes, os mozos enfermos, atrasando o investi-
de frustracións e de deixamento por parte mento en docencia e investigación”. Mar-
das autoridades sanitarias”, ao final conse- domingo lamenta tamén que moitos mé-
guírono. O Ministerio de Sanidad anun- dicos “excepcionais” teñan que marchar a
ciou o pasado mes de abril que, en catro outros países a buscar unha especializa-
As familias denuncian os prexuízos
anos, crearase a especialidade e que con- ción inexistente enEspaña.
da falta dunha especialidade, como o
tará coas súas primeiras prazas MIR no O problema chega aínda máis lonxe; a pe-
rexeitamento social ou o fracaso escolar
curso 2011-2012. sar da alta prevalencia destas patoloxías só
O Ministerio recoñecía así o traballo dun se diagnostica correctamente unha quinta
grupo de pais e nais ao que se foron suman- parte dos casos “e máis tarde do desexa-
do un importante número de apoios. Os do”. Os datos que manexa a Plataforma de
pais recordan que, fai máis dun ano, todos Familias apuntan a que a depresión e os DIAGNÓSTICOS normalizar as súas vidas no campo social,
os membros da Plataforma reuníanse an- trastornos de ansiedade se verifican aos O retraso provoca que afectivo ou escolar. “Os prexuízos que a
te o Ministerio de Sanidad para entregar dous ou tres anos; os trastornos obsesivos día de hoxe sofren os nosos fi llos non se
108.940 fi rmas recolleitas, ·que reclama- compulsivos, aos seis ou sete e o trastorno
só se identifique unha poden cuantificar”. Desde nenos e mozos
ban a berros unha reivindicación unáni- de déficit de atención, aos cinco. quinta parte dos casos mal diagnosticados ata a ausencia de tra-
me”: a especialidade. “e se faga tarde” tamentos psicoterapéuticos adecuados,
Para entender esta demanda faise preciso CONSECUENCIAS depresión e ansiedade pola falta de trata-
coñecer as repercusións, xa que a carencia A lectura de todos estes pais que loitaron mentos precisos ou diagnósticos erróneos,
da especialidade supón graves consecuen- por unha especialidade que agora come- DOENZAS rexeitamento social, fracaso escolar, ado-
cias na práctica asistencial. Os nenos con za a súa andaina administrativa é clara: a Estas patoloxías lescentes con problemas de drogadición
problemas de saúde mental son atendidos falta de formación dos profesionais deriva e situacións familiares pouco desexables,
por psiquiatras de adultos, aos que segundo habitualmente en graves carencias como
afectan en España a un son só algúns dos efectos secundarios re-
as familias, “non se lles esixe que amplíen erros no diagnóstico, escaso seguimento 10% dos nenos e a un latados polos pais.
a súa formación”. nos tratamentos, anos de sufrimento ata 20% dos mozos A Plataforma de Familias representa a un
As unidades de saúde mental tamén son, chegar a un ditame certeiro e un tratamen- amplo número de colectivos de diferentes
na maior parte dos casos, de adultos: “Com- to adaptado ás necesidades dos mozos, así discapacidades e trastornos, a federacións,
parten sala de espera con persoas que so- como un prexuízo claro na evolución dos profesionais e diversos eidos da saúde. De-
fren esquizofrenia, drogadicción... o que trastornos. Esta última premisa é deter- bido ao crecemento dos últimos anos, hai
ten efectos demoledores nos menores”, din minante para que os nenos e mozos afec- doce persoas que coordinan a actividade;
desde a asociación. Debido, precisamente, tados por calquera das patoloxías poidan delas, dúas están en Galicia. 
6 CONTEXTO I O POBO DO AVE XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009

A dificultade orográfica de Lubián é un dos problemas que atopa tren de alta velocidade no seu camiño cara a Galicia

con 395 habitantes censados é un dos pobos dos que máis se fala, grazas ao ave

lubián quere un tren


A entrada da alta velocidade en Galicia terá que pasar por esta localidade que ten estación pero non ferrocarril

unha REPORTAxe de Marcos sueiro foTOS vítor nieves

Á
s veces, os homes trazan fronteiras onde OBRAS que os políticos, dende ministros, deputados e En Lubián hai pezas senlleiras. Por unha
non existen”. Con esta frase, o alcalde Os traballos pódense ata o derradeiro concelleiro pronuncian o seu banda, pódense ler cartaces con lendas: “Jun-
de Lubián, Felipe Lubian Lubián –non nome de xeito cotiá. ta de Castilla y León”, vense bandeiras coas
é broma, chámase así–, refírese á encrucillada
ver ata Puebla de Na actualidade, Lubián non ten estación de armas de Castela e de León e por outra ban-
deste pobo, localizado xeograficamente na al- Sanabria; xa van polo ferrocarril que funcione e as travesas por onde da no primeiro andar do concello, unha placa
ta Sanabria, administrativamente na provin- segundo sondeo pasa o Talgo xa están enferruxadas. Hai que escrita en galego, que lembra a unha vítima da
cia de Zamora e limítrofe con Ourense. Esta colocar outras novas e niso, di o alcalde, están. represión franquista; tamén se escoita no patio
particularidade faino peculiar de seu na súa As obras pódense ver ata Puebla de Sanabria do colexio o nome de Brais e falar os nenos e
rexión e convérteo na ponte natural entre Cas- LINGUA e en Lubián sondeos –xa van polo segundo– nenas na lingua de Rosalía. Unha das docen-
tela e León e Galicia. Os rapaces teñen para trazar un percorrido axeitado polo que tes, Ángeles, que ven de Salamanca, aprecia a
Porén pode afirmarse que é unha das en- circule un AVE de primeira, como apunta o riqueza lingüística dos nenos e confesa: “Ao
tradas naturais ao territorio galego e por esa
unha clase de galego ministro de Fomento, José Blanco. principio, non entendía moito pero agora xa
mesma condición son moitas as pontes que a á semana cunha Na vila están convencidos de que esta vez estou afeita”.
man do home levantou, para comunicar o que profesora de Allariz si que vai. Polo menos así o confesa o alcalde
a orografía complica por escarpada, volumi- socialista, nun galego perfecto, e tamén os ve- o galego en zamora
nosa e virxe. Lubián xa está comunicado por ciños que cren “que non hai outra”. En total, A administración local non ten moitos fun-
autovía pero agora é a quenda dun tren que hai 395 censados. Pertencen a un concello que cionarios: a secretaria, da Coruña, e máis un
chaman AVE. ten forma de caixa de xoguete. Viven tranqui- mozo que vai polas tardes; no colexio hai un
Os diferentes proxectos que se manexaron los, rodeados de soutos de castiñeiros e moi- claustro conformado por catro mestras. A pro-
para levar a alta velocidade a Galicia barallaron tos carballos. Os edificios públicos espállanse fe de galego é de Allariz porque si, os rapaces
distintas opcións pero ao final gañou Lubián. polos distintos espazos: a casa do concello, o teñen unha hora de lingua á semana.
É por iso que cáseque tódolos galegos teñen colexio de infantil e primaria, a garda civil, o O centro de saúde tamén é un lugar varia-
asociada a idea de AVE e Lubián, polo mesmo centro de saúde… do. O coordinador dos médicos, o doutor José
XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009 O POBO DO AVE I CONTEXTO 7

Á esquerda, a
decadente estación
de Lubián, por onde
non pasa ningún
ferrocarril. De arriba
abaixo, a A-52 e a
estrada nacional,
o alcalde desta
localidade que,
curiosamente, leva
por nome Felipe
Lubián Lubián, e o
cartel que sinala o
monumento máis
querido no pobo, o
Cortello dos Lobos,
onde se cazaban
estes animas con
cabras como cebos

Antonio López, confirma que a maioría dos ALCALDE seus tempos de loita por conseguir as infraes- A retranca galega tamén lles serve para di-
pacientes fálanlle en galego e tamén viven en Felipe Lubián Lubián, tructuras axeitadas para a súa terra. O políti- cir “tanto AVE, tanto AVE e ao mellor nin o
galego. A dona da panadaría, mentres fai pasteis, co socialista di que a presenza do seu partido vemos porque seica irá por túneles… ou por
quere deixar claro que ela non se perde o Luar
que así se chama, no goberno do Estado é o garante da posta en viadutos”.
da Televisón de Galicia todos os venres e que, prefire que o AVE tarde práctica deste programa que elimina barrei-
a pesar de ser zamorana, síntese moi cómoda pero vaia a 300 por hora ras e vertebra o país. o cortello dos lobos
falando a lingua dos seus pais e avós. Felipe Lubián continuará na loita e rotundo O monumento máis querido e protexido polos
Os habitantes de Lubián están afeitos a es- afirma: “É preferible que o AVE tarde un pouco veciños de Lubián é o chamado Cortello dos
coitar dos políticos continuas referencias á súa MONUMENTO máis pero que vaia a 300 kilómetros por ho- Lobos. Trátase dunha construción específica
vila. Un dos xubilados que pasea pola parte O Cortello dos Lobos é ra, coma en tódalas partes”. Na súa memoria, do noroeste peninsular, para a caza destes ani-
antiga non quere deixar pasar a ocasión de e para xustificar a necesidade de actuacións mais, que ameazaban ao gando. O cortello é
dicir que, tras voltar de Barcelona, quere un
unha construción para concretas, lembra as súas intervencións nas un foxo escavado na terra con forma circular
Lubián tranquilo e o do AVE “son contos de cazar animais cunha Cortes de Castela e León como procurador en e forrado con bloques de granito. Dentro do
leiteiras”. cabra como cebo defensa das autovías e do ferrocarril. Na loi- habitáculo colocábase a unha cabra que atraía
ta por saír do illamento conseguiuse un pri- ao animal porque até berra de noite.
tranquilidade aparente meiro triunfo, as autovías, que permiten un- O lobo, coa fame, achegábase até alí e caía
Non todos opinan o mesmo. É “importante ha comunicación rápida, e aínda que cando se no cortello do que, por moito que o intenta-
que se acorden de nós”, comenta Marisa, un- expuxeron parecían imposibles de conseguir ra, non podía saír. Logo ían os veciños e dá-
ha muller de 70 anos. Esta veciña atribúelle o “hoxe son unha realidade”. banlle morte con lanzas ou outros aparellos.
mérito de non ser un pobo esquecido ao alcal- Ninguén se molesta pola asociación Lubián- No século XIX deixouselle de dar uso porque
de: “é un fenómeno”, asegura. A Marisa non AVE, porque a arela do tren pódelle dar moita gañaron terreo as armas. Pero o cortello de
lle acaba de convencer que a xente pense que vida pero de ningún xeito renuncian á tranqui- Lubián é sentido como algo propio. Hoxe non
Lubián é un pobo tranquilo e matiza: “A tran- lidade que da vivir nunha vila pequena que, en conserva o seu uso orixinal pero foi rehabi-
quilidade é máis aparente que real”. pleno centro, ten un souto de castiñeiros… O litado e está situado no cumio dun outeiro,
O rexedor, Felipe Lubián, di respectar to- alcalde, sorrindo, confesa: “O propio colega de onde se pode visitar facendo unha ruta a pé e
das as opinións e non dúbida en recordar os Allariz díxome que nisto somos únicos”. desfrutando da paisaxe natural. n
8 CONTEXTO I LA SILLA DE... ALFREDO CONDE XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009

EL EX DIPUTADO, EX CONSELLEIRO, PREMIO NACIONAL Y PREMIO NADAL ES CONSCIENTE DE QUE LA IZQUIERDA LO CONSIDERA UN TRAIDOR

“FUE PIÑEIRO QUIEN NOS ACERCÓ A FRAGA”


“Nos dijo que venía a hacer cosas por Galicia y que aunque se nos revolviese el estómago teníamos que ayudarlo
porque él se avenía a nuestras posturas y nadie puede desmentirme”, asegura ahora el escritor Alfredo Conde
UN REPORTAJE DE XABIER R. BLANCO FOTOS SUSO ARJOMIL

E
l hombre que está sentado delante ha nada. Es una clarificación de posturas. En todo sas. No está escrito que en una segunda tanda una gran polvareda. En el momento de la entre-
ganado el premio Nacional de Litera- caso es un reajuste de ánimos fruto de muchí- de conversaciones yo empiece a largar. No por vista, el escritor está preparando una carta de
tura (Xa vai o Grifón no vento, 1986), el simas conversaciones telefónicas. A Del Caño hacer daño ni para señalar con el dedo porque respuesta a Håkan Casares, el hijo del falleci-
Grinzane Cavour (Il Grifone, 1990), y el Nadal lo conocí en persona después de que el libro tampoco me gusta que me señalen a mí, sino do Carlos Casares, su editor y amigo hasta que
(Los otros días, 1991). Ha sido diputado en el estuviese escrito. He leído muchas cosas de mí para decir que no soy ni mejor ni peor que los recibió el premio Nadal. “No le voy a contestar
Parlamento gallego como independiente en el y siempre estuve callado. Y de repente pensé demás, sino exactamente igual al resto de la de forma agresiva porque ni debo ni quiero. Le
grupo del PSdeG (1981-1993) y conselleiro de que no hay que callar tanto porque los hijos y gente”, avisa Alfredo Conde. honra que defienda a su padre, pero le tengo que
Cultura durante el Gobierno tripartito presi- los nietos necesitan respuestas a muchas co- Con el primer repaso a su vida ha levantado decir que yo también tengo hijos. Prefiero re-
dido por el socialista Fernan- cordar los grandes momentos
do González Laxe (1987-1990). con Casares. Si pongo en una
También fue marino y profe- balanza los buenos y los malos,
sor. Con estos datos, alguien pesan mucho más los buenos.
que desconozca la historia re- Eso quiere decir que los bue-
ciente de Galicia podría infe- nos fueron muy buenos”. ¿Y
rir que se trata de una persona los malos muy malos? “No me
con gran predicamento entre gustó que mi editor enseñase
la progresía. Sin embargo, en a todo el mundo una mentira
la izquierda hay un consen- que publicó ABC diciendo que
so casi absoluto respecto a la había comprado el Nadal con
opinión sobre Alfredo Conde dinero público. Tampoco que
(Allariz, 1945): es un traidor. autorizara a Dolores Vilavedra
“Siento que estoy liquidado cí- una historia de la literatura ga-
vica, moral, política y literaria- llega en la que me despacha-
mente. Desde que viaje a Cuba ba diciendo: ‘Alfredo Conde
con Manuel Fraga me conver- escribió O Grifón. En los diez
tí en un apestado. Después de años siguientes mantiene una
eso me encerré en esta casa y trayectoria personal, editorial,
decidí que si me iba a salvar política y lingüística errática’.
era por mi obra. En Rusia, en Y se acabó. Yo sabía cómo ac-
donde César Antonio Molina tuaba Carlos con los que no le
se sorprendió de que mis nove- gustaban. Decía: ‘Deja que a
las estuviesen en los escapara- éste, cuando encarguemos a
tes de las principales librerías, un rapaciño una historia, ya
se editó antes Romasanta que lo pondremos en su sitio’. Me
aquí. Una profesora norteame- causó un gran impacto, como
ricana de origen argentino me cuando me enteré de que había
dijo que en el mundo hay po- guillotinado mis libros”. Ca-
cos novelistas con diez nove- sares nunca le perdonó que se
las que se sostengan y yo era presentase al Nadal con una
uno de ellos. No entendía el novela en castellano. “Él me
trato que recibo en mi tierra. decía: ‘Tú ya has sido Premio
Yo me refugié en la literatura. Nacional, diputado, consellei-
Sobreviví fuera como persona ro, ya te puedes morir’. Yo ha-
y como escritor, aunque aquí bía salido de la consellería con
tengo que seguir leyendo que una mano delante y otra de-
soy un escritor de mierda, que trás y eso que decían que me
no hay Dios que me lea...”. había llevado 500 millones.
Alfredo Conde vuelve a es- Lástima de ellos. Estaba con
tar en el epicentro de la polé- esta casa y necesitaba dinero.
mica, aunque esta vez no es el Ramón Pernas, que estaba en
autor, sino el protagonista. En Espasa Calpe, me daba mu-
el libro Conversas con Alfredo cho más dinero que el Nadal
Conde, editado por Ir Indo y por la novela, pero tenía que
escrito por el periodista Xosé publicarse antes en castella-
Manuel del Caño, el ex diputa- no que en gallego. Hablé con
do y ex político repasa su proce- Benxamín Casal y me dijo que
losa singladura desde la niñez yo no podía publicar primero
hasta el destierro ideológico al en español, que si la novela re-
que cree que ha sido condena- Alfredo Conde, en el despacho en el que cibiese un premio podría ser.
do. Puede pensarse que es un trabaja para que la literatura lo salve Llamé a Carmen Balcells, me
ajuste de cuentas. “No, para presenté y lo gané. Los demás,
XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009 LA SILLA DE... ALFREDO CONDE I CONTEXTO 9

El principio del fin de Conde, y lo reconoce, fue el


viaje con Fraga a Cuba. “Maletero”, le llamaron

De izquierda a derecha, rincones de la casa de Brión en la que el autor de ‘Romasanta’ se ha refugiado en los últimos años y un detalle del retrato de Modesto Trigo que preside una de las estancias

al ver que Carlos levantaba la veda, se frotaban Administración de la CRTVG porque yo tenía RENCOR Universidad en cualquiera de las tres o cuatro
las manos. Carlos se enfadó porque no le había necesidades económicas como todo el mun- “Cuando Beiras me dio ‘el normativas vigentes y en cualquier otra que
contado que me presentaba, que otro lo podía do. Me puso como condición que no votase pudiese aparecer por ahí. Yo pedí la palabra y
hacer pero yo no, porque era Premio Nacio- en contra de los presupuestos y acepté. Tam-
sueldo del traidor’ en mi dije que me parecía tan buena la medida que
nal, ex conselleiro y ex diputado. Era un hala- poco le hacía falta mi voto. Yo a cambio le dije escaño, lo que me pedía tenía que ser aplicable al castellano, al inglés
go, pero yo salí de la consellería para escribir que iba a escribir lo que quisiera, aunque con el cuerpo era meterle una y al francés. ‘Pero eso son faltas de ortografía’,
un artículo diario. ¿Alguien cree que durante respeto, y fui el primero que criticó la Cida- dijeron los diputados. Ah, carallo y en galle-
veinte años una persona escribe un artículo de da Cultura. Decían que Conde apoyaba a hostia y romperlo” go no. Ustedes lo que quieren es destrozar el
cada día sin faltar sábados ni domingos si no Fraga. No señor, apoyaba alguna medida que idioma en un plazo de dos años con una anar-
le hace falta el dinero? A otros se le compra- Fraga proponía para Galicia, como la admi- quía ortográfica”. Conde recibió un aplauso y
ron bibliotecas por 42 millones de pesetas, nistración única”. LENGUA el desprecio de Beiras. “Tuve que contenerme
se le hicieron fundaciones... A mí nadie me El principio del fin de Alfredo Conde co- “Con el nombramiento porque lo que me pedía el cuerpo era meterle
preguntó si necesitaba algo. Por el contrario, mo referente para la izquierda sucedió cuando una hostia y romperlo. Afortunadamente no
decían que yo había robado. Perdona porque acompañó al Patrón en su viaje a Cuba. “Sí, eso
de Anxo Lorenzo, ¿los lo hice porque pasaría a la historia como el di-
me extiendo demasiado, no sé hablar de otra también viene en el libro. Me dijeron que yo piñeiristas le están putado que le dio un bofetón a Beiras, pero a
manera”, se disculpa Alfredo Conde por su era el maletero de Fraga y me destruyó. Pensé haciendo un favor a la veces me pregunto por qué no lo hice con lo
parlamento amplio. que había sido Alfonso Guerra y acabé escri- a gusto que me hubiese quedado”.
Volvamos a la traición y a la acusación im- biéndole para pedirle disculpas por no haber derecha o al país?” Han pasado los años, pero continúa la refrie-
placable de haberse entregado a Manuel Fraga. creído en su palabra de honor. Quique López ga con el gallego. “Feijóo tiene un berenjenal
“Lo que no se cuenta es que Ramón Piñeiro Saco me confesó un día, después de haber cam- del copón. El gesto de nombrar a Anxo Loren-
nos convocó a todos. Lo dije en vida de ellos biado su opinión sobre mí, que había sido él zo me da a entender que está intentando crear
y nadie me desmintió. Piñeiro nos dijo que siguiendo las instrucciónes de Antolín Sán- un espacio de convivencia. Si no llegamos a un
Fraga venía a hacer cosas por Galicia y que chez Presedo para que lo filtraran a la prensa consenso estamos fastidiados. Pone en nues-
aunque se nos revolviese el estómago tenía- Rodríguez Pardo y Miguel Cortizo”. tras manos lo que nosotros no queremos que
mos que ayudarlo porque él se avenía a nues- A pesar de que Alfredo Conde guarda ar- esté en las manos de ellos”, reflexiona Alfre-
tras posturas y había que comprometerlo con tillería para una segunda entrega, en el libro do Conde. De nuevo los piñeiristas acuden al
lo que decía que iba a hacer. Yo, si quieres, lo de Xosé Manuel del Caño repasa los capítulos rescate y le hacen un favor a la derecha. “¿Pero
hice de una manera más diáfana que los de- más conflictivos, como cuando Beiras le dejó es un favor a la derecha o al país”, se pregunta
más. Fraga me ofreció ser conselleiro varias veinte duros en su escaño y le dijo: “Aquí tienes un escritor que es consciente de que le van a
veces y no acepté porque no le iba a decir a el sueldo de traidor”. “Lo hizo porque a mí me zurrar por lo que acaba de decir. “Es lo mis-
todo que sí y me acabaría cesando. Él insistía parecía una barbaridad una proposición no de mo”, dice con resignación antes de cerrar el
en que quería tenerme a su lado y le dije que ley que el BNG llevó al Parlamento para que portalón de su casa de Brión. Vuelve a su en-
podía hacerlo metiéndome en el Consejo de se pudieran realizar las pruebas de acceso a la cierro hasta que la literatura lo salve. 
10 CONTEXTO I ESTAFA CONTRA EL BANCO PASTOR XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009

CÓMO LA ENTIDAD GALLEGA SE VIO INVOLUCRADA EN UNA DE LAS MAYORES ESTAFAS DE MÉXICO

CINCO MIL PESOS, UN PISO... Y UN ACTOR


QUE SUPLANTÓ AL PRESIDENTE DEL PASTOR
En el año 1999 se constituyó en Acapulco, México, Moradadigna, una asociación civil para ayudar a los ciudadanos
a sufragar una vivienda. El presidente, que estuvo en la cárcel, aseguraba tener la palabra del presidente del Banco
Pastor, José María Arias, como avalista en el comité de entrega de apoyos. Los responsables incluso llegaron
a contratar a un actor que simuló ser el banquero gallego para poder continuar la estafa. La asociación llegó a
reconvertirse hasta tres veces. Moradadigna habría estafado a cerca de 70.000 personas.

REPORTAJE DE LARA GRAÑA FOTOS Y DOCUMENTOS XDG, UNIVISIÓN Y RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

S
aben? La primera regla de un timo es cabo de meses entre uno y tres millones de
que no se puede engañar a un hombre pesos (53.000-159.194 euros) para “la cons-
honrado. No se ha hecho nunca. No trucción de una vivienda”. Y el lema sobresa-
puede suceder. Imposible. Solo funciona si liente: no perder nunca el dinero aportado.
alguien quiere algo a cambio de nada. ¿Y qué “Un enrevese de historia”, afirmó a este diario
hacemos? Pues le damos nada a cambio de un afectado del departamento de Veracruz.
algo.” Así habló Hustle. Probablemente se “Y todo empezó en 1999”. Rodríguez Cortés,
sientan ofendidos los que hayan resultado periodista especializado, aseveró a Xornal el
afectados por el timo de la estampita, el del despropósito. “Y no hay ningún recibo, el di-
antenista, el revisor del gas y cualquier otro nero nunca llegó”.
con nombre de santo, mobiliario casero o Según este reportero –avalado por la aso-
de nueva nomenclatura. La imaginación ha ciación de afectados– “el origen se remonta
sido siempre un arma poderosa. Y, cosas de al año 1999” cuando nace El Arbolillo, una
la democracia de pensamiento o del “duro y “asociación que se propone ayudar a sus afi-
amargo oficio de hacerse hombre” –según liados en la obtención de vivienda”. Éste se
Calígula– está expandida por doquier. So- convirtió en Proyecto 2.000 y, finalmente,
lo así se entiende, solo con la calificación de se constituyó como Provivienda Mexicana
“imaginativo”, lo que brotó en una pobre re- A.C. el 3 de marzo del año 2001. La última
gión de México en el año 1999. “La mora de versión de este colectivo, impulsado por Mar-
los incautos”, afirmó a Xornal de Galicia un co Antonio Barroso Arévalo, llegó a tener
afectado. Se les presenta un timo. Moradig- 164.478 afiliados.
na es su nombre.
El Banco Pastor tiene una sede en el país EL PRIMER ACTOR Y EL PASTOR
centroamericano. Está en Paseo de la Refor- La historia se enreda todavía más. Como las
ma, 383, séptimo piso. Colonia Cuauhtemoc. fábulas que quieren atar la atención de un ni-
06500. México Capital. Solo esa, según la Aso- ño con la boca abierta, la evolución de esta
ciación Española de Banca (AEB). Pero, a pe- asociación civil no deja dudas de que, como
sar de su parca presencia en el mayor país de se ha dicho, esto es un ejercicio de imagina-
habla hispana del mundo, fue escogido por ción. En diciembre del año 2004, cuenta Ro-
el sino de la casualidad por la inspiración de dríguez Cortés, se “convocó a reuniones en
un hombre que fue capaz de engañar a más Puebla” (uno de los 31 estados de las 32 enti-
de 70.000 personas en todo el país. dades federativas del país) en las que los re-
presentantes de la organización decían que
PRECEDENTES poseían un poder para empezar a entregar
“Al menos 70.000 ciudadanos habrían sido dinero. “No hay mayor milagro que el de los
estafados durante los pasados cinco años por panes y los peces”, aseguró un afectado. “A
una asociación civil llamada Moradigna”, co- más tardar”, iban a empezar a pagar en di-
mienza diciendo Raúl Rodríguez Cortés, pe- ciembre de ese año.
riodista mexicano. Una entidad que ofrecía Y, como faltaba palabra institucional en la
fondos millonarios concentrados en fideico- promesa y el milagro, se creó esa figura ad-
misos a sus afiliados (un fideicomiso es un ministrativa. González Ligonio, le pusieron,
contrato que establece que una persona trans- y secretario de Gobernación fue el cargo que
mite bienes, cantidades de dinero o derechos se le dispuso. “Les dijo –a los afectados, que
de su propiedad a otra persona, una perso- habían empezado a poner dinero tres años
na natural, llamada fiduciaria, para que ésta antes– que cuatro bancos estaban autoriza-
administre o invierta los bienes en beneficio dos para entregar los apoyos en cuentas que se
propio o en beneficio de un tercero). Según abrirían en Monterrey”, continúa Rodríguez.
los documentos aportados en el momento Solo había que esperar hasta enero. Un mes
de su constitución, en posesión de este dia- entre 36 (desde el comienzo del fraude) es po-
rio, la estrategia era la siguiente. En primer Escena de la detención de Marco Antonio co tiempo. Pero pasó la Navidad, las verbenas
lugar, se pedía una cuota a cada uno de los Barroso Arévalo, creador del fraude, en de Fin de Año y enero no pasó nada.
miembros, que iría de 1.000 a 5.000 pesos mayo del año 2004 “Sánchez de León Rivadeneyra –secreta-
(entre 56 y 270 euros). El gancho, recibir al ria del presidente de la asociación cuando
XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009
ESTAFA CONTRA EL BANCO PASTOR I CONTEXTO 11

Auto oficial de la Hacienda mexicana que


niega que haya documentos que avalen
Comunicado oficial del Banco Pastor
los fideicomisos. Dictamen que obliga al
negando cualquier relación con la
fundador a “reparar el daño” (inédito)
asociación fraudulenta Moradigna

BANCO PASTOR LO CONFIRMA Barroso ingresó en prisión en mayo– citó a las cartas atribuidas a Arias Mosquera se CARTA DE LOS AFECTADOS A VICENTE FOX
“Efectivamente, tuvimos una nueva reunión el 8 de febrero de 2005”. decía que el sustancioso reparto estaba
que negar cualquier Allí asistió otra vez el actor institucional ha-
ciéndose pasar, además, por mensajero del
“próximo”. “Pero siempre aducían algún
pretexto para no hacerlo”. Hay quien denuncia,
relación”, afirmaron
fuentes de la entidad
entonces presidente del país, Vicente Fox
Quesada. “Por órdenes de Fox –algo así de-
El 18 de septiembre de 2006, dos años
más tarde, el Banco Pastor negó cualquier
hay quien confía
bió decir, según los testimonios–, los ban- relación con Moradigna. La asociación de

L
cos no abren las cuentas”. Y aún más –más afectados de este fraude facilitó a Xornal a extensa capacidad para inventarse
EL ‘TRABAJO’ DE LA ESTAFA historia y más imaginación– aseguró que el de Galicia una de las cartas electrónicas cargos y nombres es asombrosa. Ar-
Un actor contratado comité de entrega de apoyo a la vivienda (la remitidas a la entidad después de que ésta bolillo, con un diminutivo que suaviza
devolución del dinero) tenía que constituir- demostrase sin dejar lugar a dudas su com- cualquier designación; Proyecto 2000 o Lis-
por Barroso Arévalo se en otra asociación. pleta ignorancia sobre lo que en México tos para Comenzar el Milenio o Moradig-
en el año 2005 afirmó se estaba aseverando. “Estimado sr. (a un na. Siempre la vivienda y siempre con una
ser Arias Mosquera ÉSE NO ERA ARIAS MOSQUERA miembro de la entidad): de acuerdo con inversión cero. ¿Que quién pica en estas co-
Nace Moradigna. “Es ésta última la asocia- la plática sostenida con usted, le adjunto sas? Pues, según un afiliado de Veracruz, la
ción, con al menos 70.000 afiliados, que tie- la carta dirigida a Don José María Arias explicación es la que sigue y así se lo hizo sa-
ne la misma forma de operación y que es la Mosquera, donde le presento una reseña ber al entonces presidente del país, Vicente
que inventó el trato con Banco Pastor”, in- de los acontecimientos que se han venido Fox, en una carta a la que ha tenido acceso
siste el periodista Rodríguez. Es en la última sucediendo [...] y que de alguna manera este diario. “El señuelo que emplearon para
reunión, en la que se mencionó la necesidad han involucrado de manera irrespetuosa afiliar con engaños a personas que van desde
de crear otra asociación, cuando aparece el e irresponsable a su presidente”. Así fir- empleados del Gobierno hasta la gente más
nombre de la entidad con sede en A Coru- maba Juan Carbonell, presidente de Pro- humilde que se pueda imaginar fue ofrecer-
ña. “Karina Sánchez de León –se recuerde, vivienda cuando el fundador ingresó en nos un apoyo económico por la cantidad de
la secretaria– afirmó que tenía que viajar a prisión, y sin relación ninguna con Mora- tres millones de pesos (159.194 euros) por el
España”. ¿A qué? “A firmar un convenio con digna aunque afectado por la vinculación cual no habría que pagar ni un solo centavo
el Banco Pastor de La Coruña que sería el que y los rumores. de interés ni capital. Querían aprovecharse
pagaría los apoyos prometidos”. “En una ocasión” –señala Rodríguez–, de lo desesperante de la situación económica
En febrero de 2005 se constituyó la últi- y ante las suspicacias de algunos afi lia- en esta región del país –Tabares, Acapulco–
ma organización, un mes después de que, en dos, “llevaron a actor simulando ser José debido a la falta de empleos bien remune-
teoría, se habían de entregar los millones. La María Arias Mosquera”. ¿Hasta ahí llegó rados, pensiones jubilatorias bajas, el incre-
secretaria sería la tesorera. “En los días y me- su atrevimiento? “No, hasta ahí llegó su mento constante de precios... Y al no haber
ses subsecuentes –dice Rodríguez– sus di- astucia”, señala uno de los afectados, que oportunidades de créditos para vivienda con
rectivos” intentaron arrebatar clientes a Pro- no ha querido dar su nombre. Ni siquiera tasas de interés social, con el anhelo de te-
vivienda. “Para convencer, circularon hasta el Pastor, según pudo saber Xornal, cono- ner un patrimonio propio”, se fraguó el de-
cinco comunicados atribuidos a José María cía esta suplantación de identidad. Ésta la sastre humano.
Arias Mosquera, presidente del Banco Pas- confirmaron otras fuentes consultadas. “A pesar de todo, de que el fundador de
tor, firmados como presidente del comité de “Desde mediados de 2005, se empezó a Moradigna –Marco Antonio Barroso Aré-
entrega”. En esencia, se decía que el Pastor presumir que el comité de entrega era pre- valo– estuvo en prisión, hay gente que aún
había cogido el dinero de la cuota inicial y lo cedido por Mosquera, al grado de hacer confía”, relata un afectado ante una evidente
había transformado en un pastel individual a reuniones ante los coordinadores y pre- reacción sorpresiva. “Entró en la cárcel y el
disfrutar en sofá de una vivienda digna. sentar a este señor en persona, logrando hombre que creó esto para vivir de estafas”
“Efectivamente, recibimos llamadas de afi- con esto incautar a más afiliados y seguir está libre, se lamentan.
liados a una organización preguntándonos solicitando cuotas abusivas”. “Carbonell “Fíjate que no hay ningún documento con
por el dinero, y nosotros afirmamos que no viajó incluso a España, señalan. el que podamos llevarlo ante la Justicia, es-
teníamos nada que ver con ella”, confirmaron Pero, ¿por qué el Pastor? ¿Tan imponente to es un fraude continuado pero, al no ha-
fuentes de la entidad a este diario. “Enviaron es la única sucursal que tienen en el país? ber firmado ningún recibo, no hay nada que
comunicaciones ante notario”, afirma Rodrí- “¡Quién sabe!”, sentencia el afectado de podamos hacer”. “Cualquier cosa que sepan
guez. “Se portaron muy bien”, sentencia. En Veracruz. “¡Quién sabe!”.  por allá...”.

12 CONTEXTO I REPORTAJE XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009

Josef Fritzl, bautizado por la


prensa austriaca como el monstruo
de Amstetten

ELISABETH FRITZL BUSCA EN SU GUARDAESPALDAS UNA FIGURA PROTECTORA QUE LE PERMITA OLVIDAR LOS ABUSOS DE SU PADRE

EMPEZAR A VIVIR MÁS ALLÁ DEL ZULO


“Sus hijos son un apoyo, pero también un recordatorio”, dice el psicólogo gallego Manuel Castro Bouzas

TEXTO D.V. FOTO EFE / XDG

E
s una víctima de rostro desconocido.
La historia de Elisabeth Fritzl saltó a las
portadas de los periódicos austriacos
y conmovió al mundo. Madre de seis hijos,
fruto de las violaciones de su padre y de un
cautiverio de 24 años, esta mujer de 42 recu-
pera poco a poco su vida en la más absoluta
privacidad un año y medio después de su li-
beración. Desde entonces, no ha concedio en-
trevistas, ni se ha dejado ver en público, pero
las las últimas informaciones publicadas por De izquierda a derecha: una reconstrucción de la imagen actual de Elisabeth Fritzl, tres fotos de su
la prensa amarilla de su país apuntan que ha juventud e infancia y una imagen de su padre, ahora en prisión
iniciado una relación sentimental con uno de
sus guardaespladas, Thomas W., varios años
mayor que ella. “Son una pareja; él nunca se UNA VECINA CONFIRMA LA RELACIÓN Para el psicólogo del Hospital Novoa Santos que estuvieron sometidos a situaciones de
aparta de su lado”, dice una testigo. “Son una pareja, de Ferrol, Manuel Castro Bouzas, “lo que es- amenaza continua y rehicieron sus vidas”.
El diario Sterreich afirma que vive en una tamos viendo es la respuesta a la intervención Reconoce, sin embargo, que en este caso no
pequeña localidad con su novio desde el mes
él nunca se separa de los profesionales” que la atendieron. “En es fácil recobrar la normalidad y, menos, de
de marzo, cuando terminó el juicio de que de su lado”, dice esta el momento en el que se detectó la situación forma espontánea. Los hijos que Elisabeth
condenó a su padre por asesinato, violación testigo austriaca tanto la hija como la mujer de Fritzl estuvie- tuvo con su padre podrían ser una ayuda para
y esclavitud, entre otros cargos. Elisabeth, ron atendidas por un grupo de psiquiatras ella, aunque es fácil que tenga sentimientos
que ahora usa otro nombre, acude con menos –explica– y no es habitual que se intervenga contradictorios. “Son un apoyo, pero también
regularidad a la terapia que inició al salir del MANUEL CASTRO, PSICÓLOGO: de un modo tan precoz”. un recordatorio, como pasa en una situación
hospital y lleva la vida de cualquier madre, in- “Es posible recuperarse Según el experto gallego, el hecho de que de violación”, aclara.
cluso se ha sacado el permiso de conducir. Para su pareja sea uno de sus guardaespaldas obe-
los expertos, su recuperación ha sido rápida y
de algo así; lo sabemos dece, a que se encuenta en su “en su entorno UN LIBRO PARA VOLVER A PRIMERA PLANA
positiva, y, en ella, ha jugado un papel decisi- por los supervivientes inmediato”, así como al hecho de que se trata Mientras Elisabeth Fritzl rehace su vida, su
vo su noviazgo. Según el psicólogo británico del Holocausto” de “una figura de autoridad protectora”, todo padre cumple cadena perpetua a la espera de
especializado en traumas, Roderick Orner, lo contrario a su padre. ser trasladado al pabellón psiquiátrico de una
es bueno que las víctimas de abusos inicien Castro Bouzas asegura también que “es penitenciaría de Baja Austria. Pasará el res-
una convivencia en pareja para reconstruir posible” recuperarse de una experiencia si- to de sus días allí, aunque su anunciada au-
su confianza. “Supervisada por un experto, milar. “Lo sabemos, básicamente, por los su- tobiografía presagia que pronto volverá a las
puede ser muy positiva”, asegura. pervivientes de los campos de concentración, portadas de los periódicos. 
XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009 OPINIÓN I CONTEXTO 13

co si nos comparábamos con Francia o Alemania. Es ver- lescolas porque hablar gallego “ampliaba las posibilidades
RE VIR AVOLTA S dad que europeos somos todos –aunque a veces, al pensar con el resto del mundo”. De Carmen Fraga, candidata del
en algunos eurovecinos del tipo Berlusconi o ministros de PPdeG, supimos que está “enganchada” a la pesca, sector
Brown dan ganas de decirlo con la boca pequeña, no vaya que ella defiende como una leona, y de que estos días se dio
a ser que nos mezclen con la eurojeta–, también lo es que cuenta de que en Os Ancares “se vive un poco como hace
para Galicia, Europa queda un poco más lejos ya que la co- decenas de años atrás”.
María M. Val municaciones no han cambiado lo Pero si algo nos ha
maria.val@xornaldegalicia.com
que cabría esperar desde el progra- Aprendimos a entender la importancia de quedado claro en cam-
ma de la calabaza cantarina. paña es que lo que de-
Ahora nos toca votar. Y anda que Europa con el ‘Un,dos, tres’, pero durante la
Gracias a la calabaza Ruperta no son didácticas estas elecciones: campaña estamos más lejos que nunca
cide la Eurocámara
afecta en una enorme
gracias a la campaña nos hemos en- proporción a nuestra
los de mi generación conocimos la importancia de terado de los viajes en Falcon de Za- vida diaria. Por lo me-
Europa gracias al Un, dos, tres..., el programa de la calaba- patero, del medio centenar de guardaespaldas de Aznar, de nos, la teoría se da ya por sabida, pero solo la teoría. Lo que
za Ruperta, ya que el bueno de Antonio Ozores después de la treintena de escoltas de Felipe González y su ex, de que es sí o sí, además, es que como mínimo hay que estar allí
largas parrafadas inconexas –llegó a hablar más rápido el popular Mayor Oreja está convencido de que “hay mu- para pelear. Después, poco hemos sacado de los discursos
que Manuel Fraga, y aún está por ver que el AVE llegue a su chos españoles amenazados en algunas comunidades por comunitarios que nos llevan martilleando la cabeza duran-
nivel– terminaba con un “ ¡Y al fin... ya somos europeos!”. hablar castellano” y de que es peor, mucho peor, dónde va te días y que más que acercanos a Europa nos aleja como
De aquella, ser europeo era lo más de lo más, lo más avan- a parar, ser abortista que ser pederasta. alma que lleva el diablo.
zado, lo más moderno, lo más inteligente. Sin embargo, no También supimos que los males de Europa se derivan de En el fondo de nuestros corazones, y en la superficie
fue hasta el 2000 cuando los españoles de a pie nos dimos que “anda escorada” a la derecha, según el socialista López de los discursos de los líderes políticos, sabemos que, en
cuenta de lo estupendo de Europa ya que la conversión de Aguilar; y que para Antolín Sánchez Presedo, candidato realidad, lo que se espera de nosotros es que aplaudamos
la peseta al euro nos permitió, al menos, viajar por el con- gallego del PSdG a eurodiputado, “Europa no es nuestro o castiguemos la política de José Luis Rodríguez Zapate-
tinente sabiendo seguro qué gastábamos, sin liarnos con bolsillo, es nuestro cerebro”. Ana Miranda, nacionalista ro. Es un eurovoto encubierto lo que nos están pidiendo
los marcos, el franco o los escudos. Pero también nos per- eurocrítica, como ella misma se define, contó que el comi- a gritos. Pero aún nos queda el consuelo de que ¡Al fin...
catamos, ahí sí, de qué lejos estaba nuestro nivel económi- sario europeo de multilingüismo mostró su apoyo a las ga- somos europeos! l

la mejor vertebración de nuestra tierra, cósmica sobre la coincidencia de dos as-


L atitud media 42º 35’ N. A contracorriente
de la tierra de tu abuelo…¿Hay alguna tros políticos: Obama y Zapatero.
posibilidad de que el AVE llegue a Gali- Ya sabíamos que en el santoral laico de
cia en el 2012? los progres —que lo tienen, y más abun-
–No creo Emilio. Son muchas las com- dante que los carcas— San Obama del Ni-
plicaciones de carácter técnico, de ño Jesús es un santo milagrero, capaz de
José Vicente Domínguez impacto medio ambiental, de expropia- Enrique Arias Vega los mayores prodigios, eso sí, siguiendo
opinion@xornaldegalicia.com
jovidomar@hotmail.com ciones y de bla, bla, bla… la estela de su San Juan Bautista, que no
–Pero, se podrán acelerar, digo yo. es otro que el presidente español.

Yo también –No va a ser fácil.


–Y si empezamos por los dos extremos…
Acontecimiento El ejemplo lo ofrecen muchos candi-
datos al Parlamento Europeo, que en vez
Y si dejamos algún tramo pequeño
lo haría para completar más tarde… Y si …
–Bueno, habrá que estudiarlo. Pero no te
planetario de citar a Brown, Sarkozy o Merkel, siem-
pre tienen en su boca al presidente nor-
teamericano, como si éstas fuesen unas
No resulta fácil priorizar y menos olvides de que también tenemos L a a du l ación extr em a ca e elecciones para ir a Washington en lugar
ser objetivo, cuando se trata de defender dificultades presupuestarias… inevitablemente en lo ridículo y lo gro- de Bruselas.
intereses fundamentales que tan de cerca –De eso me encargo yo con José Luis… tesco. Eso le ha sucedido a la buena —es Otra característica de estos conversos
afectan a nuestro desarrollo, tal que en –Siendo así, disponiendo de los medios un decir— de Leire Pajín con su metáfora al atlantismo es que se refieren siempre
este caso, el tren de alta velocidad. humanos y materiales nece- al presidente Obama,
Supongo que para cualquier gobierno, sarios y si no surgen proble- cuando jamás mere-
y más para su presidente, es un hito pa- mas técnicos que dificulten o bo e x en eroso cieron ese tratamien-
sar a la historia como aquel que trajo el atrasen las obras, ¿qué quie- to no solo Bush o
AVE. Felipe González lo hizo. A mí me res que te diga? podríamos es- Clinton, sino tam-
hubiera gustado que empezase por Ga- tar hablando del horizonte del poco Aznar o Felipe
licia y ser así un poco menos periferia de 2012… González. Y es que,
la periferia de Europa. Pero Felipe no es –Gracias ministra, voy hablar claro, todos ellos de-
gallego, ni Galicia es Andalucía y la de- con el presidente. ben de ser unos sim-
mografía puede justificar una decisión Llegados a este punto y pues- ples mortales al lado
para nosotros discutible. tos en este supuesto y tesitura, del taumaturgo nor-
Pero Emilio P. Touriño sí es gallego y me pregunto: ¿Usted no lo ha- teamericano.
estoy seguro de que quiso dejarse el pe- ría? ¿No se agarraría a la posibi- Sí que nos hallamos,
llejo tratando de ganar días y años para lidad del 2012? O tal vez diría: pues, ante un aconte-
conseguir que el AVE, pilar fundamen- “Oye Malena, vamos a curar- cimiento planetario:
tal para el progreso de Galicia, pasea- nos en salud…pensemos en el pero no debido al en-
se su veloz estela por esta tierra no más 2015”. ¡Menuda estupidez! cuentro cósmico de
tarde del 2012. Pues claro que sí. Ante una Obama y ZP, sino a la
No importa si nuestro ex presidente obra de tal importancia y ne- mutación prodigiosa
estaba o no convencido de la veracidad cesidad para Galicia, forzar los de tanto progre que,
de la susodicha fecha. No se consiguen plazos e incluso llegar a creér- en vez de considerar
los objetivos curándose en salud. Y aquí selos, no es un engaño sino una al líder de EEUU su
no se estaba dilucidando si era más o obligación; aun a riesgo de co- enemigo mortal, co-
menos cierta una fecha que otra. Ha- lumpiarse. Cuando menos, el mo hasta ahora, lo
bía que lograrlo hoy mejor que mañana presidente Emilio P. Touriño, adopta como su pro-
y la única manera consistía en forzar el peleó cuanto pudo y no se ami- pio presidente.
compromiso. lanó. Y quienes formaron par- Al lado de esto, el
Y los hechos bien pudieron haber ocu- te de su gobierno, lo mejor que milagro bíblico de
rrido así: pueden hacer es callarse tal que los panes y los pe-
–Oye Malena, tu conoces la importancia antes callaron y ejercer su co- ces parece un mero
que tiene el AVE para Galicia. Sería rresponsabilidad. l ANTÓN LEZCANO truco de feria. l
14 CONTEXTO I REPORTAXE VISUAL XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009

UNHA PROFESIÓN DE RISCO O DIFÍCIL LABOR duns heroes sen nome

PERCEBEIROS: GAÑÁNDOSE
O PAN, XOGÁNDOSE A VIDA
Nada mellor que as imaxes para explicar o perigo continuo que
supón apañar o crustáceo máis prezado das costas galegas
texto MIGUEL PARDO FOTOS amador lorenzo

a
ló onde o mar bate con máis
forza, mellores son os per-
cebes. Aló onde máis perigo
hai, mellores produtos se sacan. Os
percebes sonche así de caprichosos,
así de saborosos e así de revirados.
Cando alguén intenta explicar o ele-
vado prezo deste marisco aos que nin
tan sequera saben de onde se saca, as
respostas son variadas. Pero nada me-
llor que as imaxes, como estas do fo-
tógrafo Amador Lorenzo, para evitar
calquera réplica inadecuada.
Disque unha imaxe vale máis que
mil palabras, e quizais nunca o dito foi
tan evidente. As pedras sobre as que
abanean estes heroes do mar teñen a
resposta ao sabor deste crustáceo. Ao
gusto bravo e a mar dun manxar que
se come nas mesas máis elitistas, pero
que se apaña nas rochas máis abruptas
e esgrevias da costa galega.
Costas coma as da imaxe, na illa de
Ons, onde familias enteiras se erguen
cada mañá na busca dos mellores exem-
plares, mentres loitan contra o mar bra-
vío e traizoeiro. Apañar percebes é ta-
mén bailar coas ondas, dominalas...
Semella un xogo entre o débil e o máis
forte, entre o diminuto humano e o in-
menso océano. Toda unha habilida-
de que se aprende, as máis das veces,
de pais e avós curtidos en mil batallas
contra os penedos.
Como nas Ons, son varias as fami-
lias enteiras que levan toda a vida dedi-
cándose a apañar percebe. Coa raspeta
e a malla, saen cada día pendentes do
mar e do ceo. E buscan entre os ocos
máis difíciles as pezas máis grandes,
pero coa habilidade, tamén aprendida,
para coller o crustáceo con xeito. Sen
rompelo e sen danalo para que aguan-
te todas as súas cualidades.
Os percebeiros son un, pero son moi-
tos. Son os que apañan, son os que os
levan e son os que avisan a berros das
ondas que chegan ameazantes. Os per-
cebeiros sonche un equipo, aínda que
o medo sexa libre. E nunha praza sen
público nin touros, pero con mareas,
correntes, golpes e temporais.
Suso Lista, percebeiro e poeta de Cor-
me, defíneo coma poucos: “O meu tra-
ballo é danzar coas ondas. Hai días que
me mecen co seu monótono rumor,
outras que me cuspen cos seus ruxi-
dos até calarme os ósos; en ocasións
axítanme coma se fose un monicreque,
pero sempre, até hoxe, bendicíronme
cos seus froitos”. Benditos froitos. n
XORNAL DE GALICIA 7 de XUÑO de 2009 REPORTAXE VISUAL I CONTEXTO 15

Na Illa de Ons, son varias as familias que acoden xuntas a apañar percebes desde hai moitos anos. Avós, pais e fillos;
mulleres e homes que loitan contra o mar para arrincarlle un dos seus bens máis prezados. Facendo equilibrios entre
as rochas máis difíciles, o traballo dun percebeiro é toda unha arte. Un baile repetido entre o home e a natureza, un-
ha danza sen música, pero con sintonía marítima. As fotografías, tomadas durante o inverno do ano pasado, son só o
testemuño da crudeza dun labor tan descoñecido por moitos, e que supón semellante risco. Incluso para o fotógrafo,
que non dubidou en pisar as mesmas rochas onde as ondas baten con esa forza que fai posible a sona dos percebes
galegos. As caras de esforzo dino todo. Os saltos sobre as pedras, tamén. É o ritual diario destes heroes sen nome,
destes toureiros sen praza nin fama.
Xornal de Galicia SSUUPPLLEEM
MEEN
NTO
TO DDO
EML IDNOI C
MAI N
L GO 10 D E N7OV
D IEE X
MUBÑRO
E D E 2 0 0 9.
8. N
NÚÚM
MEER
ROO 2060
Director: Jose Luis Gómez Coordinadores: María Val e Xabier R. Blanco Maquetación: María Sabarís Redacción: Rúa Galileo Galilei, 4B Polígono Industrial A Grela. 15008 A Coruña Teléfono: 981100 650 contexto@xornaldegalicia.com

INTERNACIONAL

Documentos encontrados por el Ejército revelan episodios de líos de faldas entre


guerrilleros. Una mujer despechada mató de un disparo a un lugarteniente

PASIÓN Y CELOS EN LAS FARC


XULIO RÍOS.
Director do IGADI

TIANANMEN
Supoñen os sucesos do 4 de xuño de
hai vinte anos un punto de inflexión
UN REPORTAJE DE TONI CANO FOTO XDG na recente historia chinesa? Sen du-
bida, tanto empeño oficial en redu-
cir a sua trascendencia indican unha

G
uerrilleros. Que pasen media vida significación fóra do común que de-
en lo más hondo de la selva, levan- ven tanto do propio feito da rebelión
tando campamentos y luego des- estudiantil, un colectivo de especial
montándolos, construyendo trincheras, relevancia para o réxime, como do
comiendo alubias cada día, combatien- desafío lanzado a unhas autoridades
do, disparando, recibiendo y propinan- sumidas nun inusual desconcerto. No
do heridas, haciendo, en resumen, todo imaxinario chinés, a historia ocupa un
lo que no hace un colombiano común, lugar de especial relevancia. Fronte á
no los hace menos colombianos que los obsesión do pasado (Mao) por asegu-
que a las siete están puntuales en su des- rar a toda costa a pervivencia do seu
pacho. Y no los hace, según se ha sabido ideario e proxecto, todas as primei-
ahora, menos propensos a esa tendencia ras figuras, como na China milenaria,
endémica del macho ordinario local: la preocúpanse de deixar a súa pegada
infidelidad. Líos de faldas también hay
en la guerrilla. Con la inquietante dife-
rencia de que ellas suelen llevar un fusil Non se acostuma axustar
bajo el brazo. contas cun pasado que se
Pasiones, celos, venganzas y todo lo de- vai depositando a modo
más. Los culebrones entre guerrilleros de
las FARC han quedado al descubierto en de capas sen contradición
los archivos de varios ordenadores que el
Ejército encontró intactos tras bombar- con accións e conceptos no discurso
dear un campamento en la región de La político que lle garantan certo nivel
Macarena, en el oriente de Colombia, en de inmortalidade.
septiembre pasado. Gracias a un correo Por outra banda, non se acostuma
electrónico firmado por Tirofijo, y a los axustar contas cun pasado que se vai
testimonios de varios guerrilleros des- depositando a modo de capas sen apa-
movilizados –encargados de atar cabos–, rente contradición, incorporando fei-
se conoce por ejemplo la verdad sobre la tos que só cabe “comprender” no seu
muerte del comandante Adán Izquierdo, contexto a fin de amortecer as súas
fallecido supuestamente en un accidente derivas, deixando pasar un tempo pa-
de coche a finales de 2000. Mentira. Lo Los culebrones entre guerrilleros que- ra analizar a súa significación desde
mató su mujer. De un disparo. daron al descubierto por unos archivos a distancia e nunha perspectiva de
BALAS BAJO LAS SÁBANAS maior alcance.
A Izquierdo, uno de los lugartenientes No seu día, a crise de Tiananmen
del fallecido líder guerrillero –un hom- significou un indicio claro da perda
bre que llegó a figurar en la lista de su- de confianza social no proxecto inspi-
plentes del todopoderoso Secretariado asunto que no podía tolerar. “Hay que te- seguridad su fusil reglamentario bajo el rado por Deng Xiaoping. Reformista,
(el sanedrín de las Farc)–, le dieron en ner cuidado con la gente que consigue socio brazo, pero no la emprendió a tiros contra Deng deixou cair en desgraza aos seus
1998 la noticia de que el Ejército había (pareja) en diferentes campamentos, y que nadie. No todos en la selva son salvajes. colaboradores máis estreitos (Zhao
capturado a su mujer. ¿Desespero, an- luego vuelven a encontrarse. Adán se puso Naturalmente, los embrollos no son so- Ziyang) para afirmar a súa idea de
gustia, llanto, puesta en marcha de una a darle esperanzas a la excompañera y es- lo de heterosexuales. El propio Jojoy tuvo estabilidade valéndose dos conser-
heroica operación de rescate? Parece que ta aprovechó para matarlo”, escribió. “Pue- que lidiar con un problema entre guerri- vadores (Li Peng), condición que de-
no. Parece que Izquierdo se lo tomó con de que fuera una infi ltrada, pero los celos lleros gais que acabó, de nuevo, a tiros. Y bía preceder a un novo impulso re-
calma: buscó a otra. son más grandes que cualquier enemigo. así lo informó al Secretariado: “Camara- formista (1992).
Pero su mujer no pasaría mucho tiem- El camarada murió de un tiro en la cabeza. das: la situación que se dio con Rodolfo es Ao igual que noutros episodios
po en la cárcel, y gracias a los acuerdos Ahora hay que contar que fue un acciden- algo que nos tenemos que replantear. Era traumáticos da recente historia chi-
para las negociaciones de paz que esta- te de carro”. un muchacho muy comprometido, pero su nesa (Gran Salto Adiante, Revolución
ban a punto de empezar (y a unos meses Los celos son más grandes que cualquier problema de homosexualidad es algo que Cultural) é posible que exista unha
de fracasar), quedó en libertad al cabo enemigo; no fue el único aforismo que se no se puede permitir. El amante le pegó lectura interna das responsabilida-
de un año. Entonces supo que eran tres. permitió el líder guerrillero para referirse un tiro porque no hizo lo que él quería. El des parciais daqueles feitos, pero non
Y entonces sí hubo llanto. Y escándalo. a los líos entre rebeldes. En abril de 2003, consejo votó como era y anoche mismo lo se traducirá en feito público en tanto
Y amenazas. “Esa noche él accedió, pa- por ejemplo, le escribió un correo a su jefe fusilamos. Seguro que era infi ltrado”. La non se produza un cambio de réxime.
ra calmarla, a quedarse con ella –contó de operaciones militares, el brutal Mono Jo- versión de los desmovilizados es que Ro- O cal non quer dicir que non haberá
un guerrillero desmovilizado–. La mujer joy, quien mantenía por entonces una rela- dolfo, hombre de confianza de Jojoy, sentía empeño en reducir as consecuencias
aprovechó y le pegó un tiro”. ción amorosa con su radioperadora. “Una cierta debilidad por un guerrillero recién máis pronunciadas artellando medi-
En el correo que dirigió luego a los mujer dolida es un peligro andante”, sen- incorporado a un frente que operaba en das compensatorias que deixen en-
miembros del secretariado, Tirofijo des- tenció Tirofijo, después de aconsejarle que los Llanos Orientales. trever certa autocritica.
lizó la posibilidad de que la despecha- tuviera cuidado. Una debilidad extraña: lo trataba mal. Semellante modo de actuar exclúe
da amante fuera en realidad un topo del Otro guerrillero desmovilizado contó hace Así que el muchacho, en un momento en per se toda admisión pública de res-
Ejército, pero aun así expresó su preocu- poco que la mujer de Jojoy llegó a sorprender que estaban solos, le abrió de un tiro la ponsabilidade. 

pación por los crímenes pasionales; un a los amantes en la cama; llevaba con toda cabeza. 