Está en la página 1de 3

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

I tema. KVADRATINIO TRINARIO SAVYBI TAIKYMO UDAVINIAI


(20102012)

Teorin mediag pareng ir pirmj uduot sudar Vilniaus universiteto docentas Antanas Apynis Kintamojo x atvilgiu reikinys ax 2 + bx + c, a 0, vadinamas kvadratiniu trinariu; skaiiai a, b ir c vadinami jo koeficientais, o c dar ir laisvuoju nariu. Tursime mintyje, kad koeficientai a, b ir c bei kintamojo x reikms yra realieji skaiiai. Kintamojo x reikm x , kuriai esant kvadratinio trinario reikm lygi nuliui, vadinama io trinario aknimi. Kvadratinio trinario ax 2 + bx + c, a 0, akn paieka labai supaprastja, iskyrus jame dvinario kvadrat. Tada i lygybs 2 2 b b2 b b2 b +c = ax 2 + bx + c = a x 2 + + c = a x + 2 +c = a x + 2a 2a 4a a 4 a 2 b b 2 4ac = a x + = 0, 2a 4a gauname lygyb

b b 2 4ac , x+ = 2a 4a 2 i kurios aikiai matyti, kad kvadratinis trinaris gali turti realij akn tik tada, kai b 2 4ac 0. Reikinys
b 2 4ac paprastai ymimas raide D ir vadinamas kvadratinio trinario diskriminantu. Kvadratinio trinario akn formul tokia: x= Du kvadratiniai trinariai b 2a b 2 4ac b b 2 4ac = . 2a 2a

a1 x 2 + b1 x + c1 ir a2 x 2 + b2 x + c2 ( a1 0, a2 0 ) vadinami lygiais, jeigu a1 = a2 , b1 = b2 ir c1 = c2 .

Funkcija, apibriama lygtimi y = f ( x), f ( x) = ax 2 + bx + c, a 0, vadinama kvadratine funkcija. Staiakampje Dekarto koordinai sistemoje kvadratins funkcijos grafikas yra parabol. ios parabols akos kyla auktyn, kai a > 0; jos leidiasi emyn, kai a < 0.

Kvadratin funkcij y = ax 2 + bx + c, a 0, uraius lygtimi

b b 2 4ac y = a x+ , 2a 4a
lengva nustatyti, kad ties
x+ b =0 2a

b b 2 4ac yra parabols simetrijos ais, o takas yra parabols virn. 2 a ; 4a


Inagrinkime kelis udavinius, kuriuos gana lengva isprsti taikant kvadratinio trinario ir kvadratins funkcijos savybes. 1 pavyzdys. Nustatykite, ar yra koeficiento b reikmi, kurioms esant viena kvadratinio trinario

3x 2 + bx 14
aknis maesn u 1, o kita didesn u 2. Sprendimas. Kadangi diskriminantas D = b 2 + 168 yra teigiamas skaiius, tai kvadratinis trinaris turi dvi realisias aknis su visomis koeficiento b reikmmis. akn formuls tokios:
x1 = b b 2 + 168 b + b 2 + 168 . ir x2 = 6 6

Pagal udavinio slyg reikia iekoti koeficiento b reikmi, kurioms esant galioja nelygybs

b b 2 + 168 b + b 2 + 168 < 1 ir > 2. 6 6 i nelygybi sistemos sprendimas yra sunkokas, todl samprotaukime kitaip.
Funkcijos y = 3x 2 + bx 14 grafikas yra parabol, kurios akos kyla auktyn. Kadangi takai x = 1 ir x = 2 turi bti tarp trinario akn x1 ir x2 , tai turi galioti nelygybs f (1) < 0 ir f (2) < 0. Sprsdami i nelygybi sistem, gauname: 3 (1) 2 + b ( 1) 14 < 0, b 11 < 0, b > 11, 11 < b < 1. 2 b < 1 2b 2 < 0 3 2 + b 2 14 < 0 Taigi viena kvadratinio trinario 3 x 2 + bx 14 aknis yra maesn u 1, o kita didesn u 2, kai b priklauso intervalui (11; 1).
2 pavyzdys. Realij skaii x ir y pora yra lygi sistemos x + y = 2a 1, 2 2 2 x + y = a + 2a 3 sprendinys. Raskime parametro a reikm, kuriai esant sandauga xy gyja didiausi reikm. Sprendimas. Nagrindami lygi sistem, gauname:

( x + y ) 2 = (2a 1) 2 = 4a 2 4a + 1, ( x + y ) 2 ( x 2 + y 2 ) = 2 xy. Todl 2 xy = (4a 2 4a + 1) (a 2 + 2a 3) = 3a 2 6a + 4 = 3(a 2 2a) + 4 = 3((a 1) 2 1) + 4 = 3(a 1) 2 + 1. I ia 3 1 xy = (a 1) 2 + . 2 2 Jei nebt joki apribojim parametrui a, darytume ivad, kad didiausios reikms sandauga xy negyja.
Viena slyga, susijusi su parametro a reikmmis, aikiai matoma. Kadangi x 2 + y 2 0, tai btinai turi galioti nelygyb a 2 + 2a 3 0, i kurios iplaukia, kad a 3 arba a 1. Taiau ios slygos neapriboja sandaugos xy didumo. Atkreipkime dmes tai, kad x ir y turi bti realieji skaiiai. Pagal Vijeto teorem skaiiai x ir y yra kvadratins lygties z 2 ( x + y ) z + xy = 0 sprendiniai. Jie bus realieji tik tada, kai kvadratinio trinario diskriminantas D = ( x + y ) 2 4 xy bus teigiamas 3 1 (a 1) 2 + vietoj xy, arba lygus nuliui skaiius. ra 2a 1 vietoj x + y (pagal pirmj lygt) ir 2 2 gauname, kad 1 3 D = (2a 1) 2 4 (a 1) 2 + = 4a 2 4a + 1 6a 2 + 12a 8 = 2a 2 + 8a 7. 2 2 Sprsdami nelygyb D 0 gauname:
2a 2 + 8a 7 0 2a 2 8a + 7 0 2(a 2 4a ) + 7 0 2((a 2) 2 4) + 7 0 2(a 2) 2 1 0 1 1 1 2 2 a2 2 a 2+ . 2 2 2 2 2 Gautoji slyga parametro a reikmms derinasi tik su viena i aukiau gaut slyg (a 1). Vadinasi, sandaugos 3 1 xy = (a 1) 2 + 2 2 2 2 didiausios reikms turime iekoti ne aibje (; 3] U [1; + ), o tik intervale 2 ;2+ . Jei 2 2 3 1 paymtume t = xy, tai galtume sakyti, kad funkcijos t = (a 1) 2 + grafikas yra parabol, kurios akos 2 2 ( a 2) 2

2 2 ;2+ kyla vir, o virns abscis yra a = 1. Kadangi takas a = 1 yra kairje intervalo 2 2 2 pusje, tai didiausi dydio t, taigi ir sandaugos xy, reikm tursime take a = 2 +

2 . 2

2 . 2 3 pavyzdys. Ikilojo keturkampio striains tarpusavyje statmenos, o j ilgi suma lygi 6 cm. Kok didiausi plot gali gyti is keturkampis? Sprendimas. Tegu x ir y yra keturkampio striaini ilgiai. Pagal udavinio slyg x + y = 6. Keturkampio plot paymkime S. Aiku, kad Ats.: a = 2 + xy x(6 x) 6 x x 2 ( x 2 6 x) (( x 3) 2 9) 9 ( x 3) 2 9 = = = = = , 2 2 2 2 2 2 2 lygyb galima tik su x = 3. Taigi udavinio slygas tenkinanio keturkampio galimai didiausias plotas lygus 4,5 cm2. Ats.: 4,5 cm2. S=

PIRMOJI UDUOTIS
1. Nustatykite, su kuriomis parametro a reikmmis, funkcijos f ( x) = x 2 + ( a + 4) x + 2a + 3 maiausia reikm intervale [0; 2] lygi 4. 2. Raskite kvadratinio trinario ax 2 + bx 2 koeficientus a ir b, inodami, kad maiausioji io trinario reikm lygi 6 ir ji gyjama, kai x = 2. 3. Nustatykite, su kuriomis parametro p reikmmis kvadratinio trinario x 2 + (2 p 1) x + p 2 aknys yra skirtingi realieji skaiiai ir abi didesns u vienet. 4. Su kuriomis parametr p ir q reikmi poromis ( p; q) kvadratins lygties x 2 + px + q = 0 sprendiniai

yra D ir 1 D; ia D yra kvadratinio trinario x 2 + px + q diskriminantas.


5. Koki maiausi reikm gali gyti reikinys x + 5 y, jeigu x ir y yra teigiami realieji skaiiai, kurie

tenkina nelygyb x 2 6 xy + y 2 + 21 0 ?
6. Raskite visas parametro a reikmes, kurioms esant kvadratinio trinario P ( x) = 3x 2 2ax 4 maiau-

sioji reikm yra lygi kvadratinio trinario Q( x) = 3ax 2 2ax 8 didiausiajai reikmei.
7. Raskite funkcijos f ( x) =

x4 + x2 + 5 x4 + 2x2 + 1

maiausi reikm ir visus takus, kuriuose i reikm gyjama.

8. Raskite funkcijos f ( x) = x + 7 + 11 x didiausi ir maiausi reikmes; taip pat takus, kuriuose jos gyjamos. 9. Kvadrato ABCD, kurio kratin lygi 1, striainje BD paymtas takas M ir per j nubrtos dvi atkarpos, lygiagreios su kvadrato kratinmis (r. pav.). Kurioje striains vietoje turt bti takas M, kad pilkj kvadrat plot suma bt galimai maiausia? 10. Dviej trikampio kratini ilgi suma lygi a, o kampas tarp j yra 30o. Raskite galimai didiausio ploto trikampio kratini ilgius.

Pirmosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2010 m. lapkriio 20 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas: www.mif.vu.lt/ljmm/ LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA