Está en la página 1de 4

COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA: SETEMBRE 2012

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2012 HISTORIA DE ESPAA

HISTRIA DESPANYA

CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

PRIMERA OPCI Primer: Obtindr 1 punt lalumnat que descriga convenientment les seues caracterstiques. En aquest cas, la primera s una font secundria que presenta un quadre que recopila la informaci sobre els distints censos de poblaci entre 1857 i 1900; la segona s una font primria que arreplega part dun informe oficial sobre levoluci de la poblaci espanyola entre 1858 i 1861. Segon: Obtindr 2,5 punts lalumnat que spiga extraure les idees principals dels textos i les situe en el nucli temtic o en el procs histric corresponent. s a dir, que spiga situar les dues fonts en la conjuntura del creixement demogrfic viscut en lEspanya de la segona meitat del vuit-cents, que podria emmarcar-se al seu torn en el context de les transformacions socials i econmiques del perode. Tercer: Obtindr 2 punts lalumnat que definisca els conceptes plantejats de forma clara i spiga situar-los histricament. El primer, cens, s a dir, el padr o llista de la poblaci o riquesa duna naci o poble. Daltra banda, el concepte de transici demogrfica, que consisteix sobretot en la baixada de les taxes de natalitat i de mortalitat. En alguns pasos, aquest procs sinicia ja a finals del XVIII. Inicialment, descendeix la mortalitat, marcant el comenament daqueixa transici; ms tard cau la natalitat. Quart: Duna banda, obtindr 2,5 punts lalumnat que desenvolupe un aspecte del nucli temtic utilitzant les fonts com a punt de partida. En aquest cas, que expliquen levoluci de les variables demogrfiques en la segona mitat del vuit-cents. En primer lloc, aix suposa parlar del descens de les taxes de mortalitat, primer, i de natalitat, ms tard, aix com de les seues causes (dieta, higiene); del procs durbanitzaci de determinats centres industrials; de lemigraci interior i de lexterior; etctera. En segon lloc, obtindr 2 punts, lalumnat que spiga relacionar aquests aspectes amb els canvis econmics (agricultura, comer, indstria), que configuren una perifria amb major pes demogrfic a qu acudeixen persones del medi rural en busca de millors oportunitats. Encara aix, la majoria de la poblaci continuar sent rural. En aquesta ltima pregunta la resposta s molt oberta i permet diversos raonaments correctes. Amb aix es valorar si lalumnat sap refondre dades i idees procedents del procs daprenentatge de la matria i els que procedeixen de lanlisi de les fonts facilitades. La qualificaci final sobre 10 sobtindr desprs de sumar les quatre qualificacions esmentades. El corrector noms pot exigir els coneixements previstos en els nuclis temtics de la programaci i els que proporcionen les fonts dinformaci. No obstant aix, si lalumnat aporta coneixements no contemplats i estan ben utilitzats en el context, es valoraran positivament per a augmentar la qualificaci obtinguda. Conv recordar que, encara que lalumnat ha dintegrar en la composici del text els seus coneixements i la informaci facilitada per les fonts, en aquesta prova no es valoren noms els coneixements, per la qual cosa per a establir la qualificaci definitiva sha de valorar el conjunt de la composici.

COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA: SETEMBRE 2012

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2012 HISTORIA DE ESPAA

HISTRIA DESPANYA

CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

SEGONA OPCI Primer: Obtindran 1 punt els alumnes que descriguen convenientment les seues caracterstiques. En aquest cas, les dues fonts el Fur del Treball i la Llei dunitat sindical sn textos de tipus primari, de naturalesa legislativa i carcter pblic. Segon: Obtindran 2,5 punts els alumnes que spiguen extraure les idees principals dels textos i les situen en el nucli temtic corresponent. s a dir, que spiguen situar les dues fonts en el bloc de franquisme i democrcia, i ms prpiament en letapa de la construcci de la dictadura entre 1939 i 1959, descrivint breument la consolidaci del rgim desprs de la Guerra Civil espanyola i en el context de la Segona Guerra Mundial, i la divisi del franquisme en dos grans etapes, abans i desprs de 1959. Tercer: Obtindran 2 punts els alumnes que definisquen els conceptes plantejats de forma clara i spiguen situarlos histricament, a ms dacabar relacionant-los. Es coneix com a totalitarisme les ideologies, els moviments i els rgims poltics on lEstat exerceix tot el poder sense divisions ni restriccions jurdiques enfront de la llibertat individual. Els rgims totalitaris articulen la vida poltica entorn dun partit nic, que sintegra en les institucions de lEstat, la figura dun dirigent carismtic, i lorganitzaci jerrquica de tots els mbits de la societat. Els totalitarismes mobilitzen les masses enquadrant tota la societat per a formar un home nou en un nou ordre, i fan un s intens de la propaganda i de distints mecanismes de control social i de repressi. El nacionalsindicalisme espanyol, que es va desenvolupar plenament en el partit Falange Espanyola de les JONS de Jos Antonio Primo de Rivera a travs dels seus 27 punts programtics, s ideologia de dinspiraci feixista. De carcter antidemocrtic, defensava el corporativisme basat en un Estat totalitari a travs dun sindicat nic i vertical en qu saglutinarien empresaris i productors al servei de la naci. Es definia anticapitalista i anticomunista com a tercera via i destacava pel seu nacionalisme extrem i la seua defensa del catolicisme, contemplant la via revolucionria i violenta per a assolir els seus objectius poltics. Quart: Duna banda, obtindran 2,5 punts els alumnes que desenvolupen un aspecte del nucli temtic utilitzant les fonts com a punt de partida. s a dir, que expliquen les principals forces que van donar suport a la sublevaci militar i la imposici del nou Estat, els principals moments, fites legislatives i el sentit poltic de la institucionalitzaci del rgim dictatorial franquista fins el 1959, incidint com a elements expositius en els Principis Fonamentals del Rgim. En lltima part daquesta pregunta, que es valorar fins a 2 punts, els alumnes han destablir la connexi de la dictadura del general Franco amb la de Primo de Rivera, com a antecedent en la crisi del liberalisme parlamentari restauracionista, i exposar mitjanant una adequada contextualitzaci lesclat de la Guerra Civil espanyola i la imposici institucional del nou Estat coincidint amb lauge i el triomf dels moviments feixistes europeus, tamb de Falange Espanyola, i lesclat de la Segona Guerra Mundial i la sort de la Guerra Freda. La qualificaci final sobre 10 sobtindr desprs de sumar les quatre qualificacions esmentades. El corrector noms pot exigir els coneixements previstos en els nuclis temtics de la programaci i els que proporcionen les fonts dinformaci. No obstant aix, si lalumnat aporta coneixements no contemplats i estan ben utilitzats en el context, se li valoraran positivament per a augmentar la qualificaci obtinguda. Conv recordar que, encara que lalumnat ha dintegrar en la composici del text els seus coneixements i la informaci facilitada per les fonts, en aquesta prova no es valoraran noms els coneixements, per la qual cosa per a establir la qualificaci definitiva sha de valorar el conjunt de la composici.

COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA: SETEMBRE 2012

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2012 HISTORIA DE ESPAA

HISTRIA DESPANYA

CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

PRIMERA OPCIN Primero: Obtendrn 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus caractersticas. En este caso, la primera es una fuente secundaria que presenta un cuadro que recopila la informacin sobre los distintos censos de poblacin entre 1857 y 1900; la segunda es una fuente primaria que recoge parte de un informe oficial sobre la evolucin de la poblacin espaola entre 1858 y 1861. Segundo: Conseguirn 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que sepan extraer las ideas principales de los textos y las siten en el ncleo temtico o en el proceso histrico correspondiente. Es decir, que sepan situar ambas fuentes en la coyuntura del crecimiento demogrfico vivido en la Espaa de la segunda mitad del Ochocientos, que podra enmarcarse a su vez en el contexto de las transformaciones sociales y econmicas del perodo. Tercero: Obtendrn 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma clara y sepan situarlos histricamente. El primero, censo, es decir, el padrn o lista de la poblacin o riqueza de una nacin o pueblo. Por otra parte, el concepto de transicin demogrfica, que consiste sobre todo en la bajada de las tasas de natalidad y de mortalidad. En algunos pases, este proceso se inicia ya a finales del XVIII. Inicialmente, desciende la mortalidad, marcando el comienzo de esa transicin; ms tarde cae la natalidad. Cuarto: Por un lado, obtendrn 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que desarrollen un aspecto del ncleo temtico utilizando las fuentes como punto de partida. En este caso, que expliquen la evolucin de las variables demogrficas en la segunda mitad del Ochocientos. En primer lugar, eso supone hablar del descenso de las tasas de mortalidad, primero, y de natalidad, ms tarde, as como de sus causas (dieta, higiene); del proceso de urbanizacin de determinados centros industriales; de la emigracin interior y de la exterior; etctera. En segundo lugar, obtendrn 2 puntos, quienes sepan relacionar estos aspectos con los cambios econmicos (agricultura, comercio, industria), que configuran una periferia con mayor peso demogrfico a la que acuden personas del medio rural en busca de mejores oportunidades. An as, la mayora de la poblacin continuar siendo rural. En esta ltima pregunta la respuesta es muy abierta y permite diversos razonamientos correctos. Con ello se valorar si el alumnado sabe refundir datos e ideas procedentes del proceso de aprendizaje de la materia y los que proceden del anlisis de las fuentes facilitadas. La calificacin final sobre 10 se obtendr despus de sumar las cuatro calificaciones citadas. El corrector slo podr exigir los conocimientos contemplados en los ncleos temticos de la programacin y los que proporcionen las fuentes de informacin. No obstante, si el alumnado aporta conocimientos no contemplados y estn bien utilizados en el contexto, se le valorarn positivamente para aumentar la calificacin obtenida. Conviene recordar que, aunque el alumnado deber integrar en la composicin del texto sus conocimientos y la informacin facilitada por las fuentes, en esta prueba no se valorarn solamente los conocimientos, por lo que para establecer la calificacin definitiva se valorar el conjunto de la composicin.

COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA: SETEMBRE 2012

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2012 HISTORIA DE ESPAA

HISTRIA DESPANYA

CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

SEGUNDA OPCIN Primero: Obtendrn 1 punto todos los alumnos y alumnas que describan convenientemente sus caractersticas. En este caso, las dos fuentes el Fuero del Trabajo y la Ley de Unidad sindical son textos de tipo primario, de naturaleza legislativa y carcter pblico. Segundo: Conseguirn 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que sepan extraer las ideas principales de los textos y las siten en el ncleo temtico correspondiente. Es decir, que sepan situar ambas fuentes en el bloque de franquismo y democracia, y ms propiamente en la etapa de la construccin de la dictadura entre 1939 y 1959, describiendo brevemente la consolidacin del rgimen despus de la guerra civil espaola y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la divisin del franquismo en dos grandes etapas, antes y despus de 1959. Tercero: Obtendrn 2 puntos todos los alumnos y alumnas que definan los conceptos planteados de forma clara y sepan situarlos histricamente, adems de acabar relacionando ambos. Se conoce como totalitarismo a las ideologas, los movimientos y los regmenes polticos donde el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones jurdicas frente a la libertad individual. Los regmenes totalitarismos articulan la vida poltica en torno a un partido nico, que se integra en las instituciones del Estado, la figura de un dirigente carismtico, y la organizacin jerrquica de todos los mbitos de la sociedad. Los totalitarismos movilizan a las masas encuadrando a toda la sociedad para formar un hombre nuevo en un nuevo orden, y hacen un uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represin. El nacionalsindicalismo espaol, que se desarroll plenamente en el partido Falange Espaola de las JONS de Jos Antonio Primo de Rivera a travs de sus 27 puntos programticos, es ideologa de de inspiracin fascista. De carcter antidemocrtico, defenda el corporativismo basado en un Estado totalitario a travs de un sindicato nico y vertical en el que se aglutinaran empresarios y productores al servicio de la nacin. Se defina anticapitalista y anticomunista como tercera va y destacaba por su nacionalismo extremo y su defensa del catolicismo, contemplando la va revolucionaria y violenta para alcanzar sus objetivos polticos. Cuarto: Por un lado, obtendrn 2,5 puntos todos los alumnos y alumnas que desarrollen un aspecto del ncleo temtico utilizando las fuentes como punto de partida. Es decir, que expliquen las principales fuerzas que apoyaron la sublevacin militar y la imposicin del nuevo Estado, los principales momentos, hitos legislativos y el sentido poltico de la institucionalizacin del rgimen dictatorial franquista hasta 1959, incidiendo como elementos expositivos en los Principios Fundamentales del Rgimen. En la ltima parte de esta pregunta, que se valorar hasta 2 puntos, los alumnos y alumnas habrn de establecer la conexin de la dictadura del general Franco con la de primo de Rivera, como antecedente en la crisis del liberalismo parlamentario restauracionista, y exponer mediante una adecuada contextualizacin el estallido de la guerra civil espaola y la imposicin institucional del nuevo Estado coincidiendo con el auge y el triunfo de los movimientos fascistas europeos, tambin de Falange Espaola, y el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la suerte de la Guerra Fra. La calificacin final sobre 10 se obtendr despus de sumar las cuatro calificaciones citadas. El corrector slo podr exigir los conocimientos contemplados en los ncleos temticos de la programacin y los que proporcionen las fuentes de informacin. No obstante, si el alumnado aporta conocimientos no contemplados y estn bien utilizados en el contexto, se le valorarn positivamente para aumentar la calificacin obtenida. Conviene recordar que, aunque el alumnado deber integrar en la composicin del texto sus conocimientos y la informacin facilitada por las fuentes, en esta prueba no se valorarn solamente los conocimientos, por lo que para establecer la calificacin definitiva se valorar el conjunto de la composicin.