Está en la página 1de 15

Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST

-52-
Chng 3:
A NGI DNG MIMO-VBLAST
3.1. M U
Trn c s c tnh knh v tuyn, m hnh v hiu nng ca knh MIMO
c trnh by chng trc, ta thy rng khi dng nhiu anten pht/thu cho php
truyn tc d liu cao, dung lng tng tuyn tnh theo min(s anten pht/thu)
trong mi trng giu tn x ti SNR ln. Nhiu gii thut tch tn hiu c
xut nhm khai thc dung lng cao ca knh MIMO, trong gii thut V-
BLAST (Vertical Bell-Labs Layered Space-Time) dng cu trc phn lp c xem
l thch hp hn c. Gii thut ny cung cp hiu nng xc sut li tt hn so vi cc
my thu tuyn tnh truyn thng nhng vn c mc phc tp thp. Trong phm
vi v mc tiu ca ti, chng ny ta xt cc b tch sng a ngi dng trn
ng ln trong trng knh MIMO: Xt ba loi my thu a ngi dng in hnh:
My thu gii tng quan; my thu MMSE; my thu MPIC trong mi trng knh
SISO. cp ngn gn gii thut V-BLAST c kt hp vi cc my thu a ngi
dng nhm t c dung lng knh cao trong khi vn chia s cng ti nguyn
ph tn trn knh MIMO. K thut gim chch c tnh cng c cp cho my
thu MPIC trong c hai mi trng knh SISO v MIMO. Trong truyn thng v
tuyn cc k thut a truy nhp nh: TDMA, FDMA, CDMA c s dng chia
s hiu qu ti nguyn ph kh dng, c bit l CDMA trong k thut t
c s ci thin dung lng cho CDMA l tch sng a ngi s dng. Theo ,
chng ny c t chc v trnh by nh sau:
Phn 3.2: Tch sng a ngi dng cho knh SISO: C th l ta xt tm tt bn
loi my thu a ngi dng cho ng ln gm: (i) my thu truyn thng; (ii) my
thu gii tng quan; (iii) my thu sai s trung bnh qun phng ti thiu (MMSE);
(iv) my thu kh nhiu song song a tng (MPIC).
Phn 3.3: Kin trc khng gian thi gian phn lp chiu ng ca phng th
nghim Bell V-BLAST: Kin trc V-BLAST; xt v so snh gia kh nhiu lin tip
SIC v kh nhiu song song PIC mt cch ngn ngn.
Phn 3.4: Tch sng a ngi dng vi V-BLAST trn knh MIMO. Xt m
hnh h thng, cc cu trc my thu im hnh, vn kh nhiu song song a tng
PIC.
Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-53-
3.2. TCH SNG A NGI DNG CHO KNH SISO
3.2.1. M hnh h thng
Tn hiu bng gc thu r(t) t K ngi dng c cng thc ha nh sau:
K
k
k k
k-1
r(t) = h s (t- ) + n(t)

(3.1)

k
j
k k k k k k k
s (t- ) = P b (t- )c (t- )e
(3.2)

trong : sk(t) l tn hiu pht ca ngi s dng th k; Pk l cng sut tn hiu thu
ca ngi s dng th k; ck(t) l chui tri ph ngi dng th k; bk(t) l s liu
ngi dng th k;
k
t l thi gian tr t ngi dng th k th hin cho bn cht khng
ng b ng ln;
k
u

l pha thu ca ngi dng th k so vi pha tham chiu; h
k

th hin h s knh pha ing v pha dng phc. H s pha inh c m hnh ha
l bin ngu nhin Gaussian phc tr trung bnh khng phng sai 0,5 c lp thng
k. Nu ch xt trong mi trng knh AWGN th b qua h s h
k
; n(t) l tp m
Gaussian trng cng. Hnh 3.1 minh ha h thng c nh ngha bi cng thc
(3.1) v (3.2).

1
h
k
h
2
h
r(t)
n(t)
1 1
c (t- )
2 2
c (t- )
k k
c (t- )
k k
b (t- )
2 2
b (t- )
1 1
b (t- )

Hnh 3.1. M hnh h thng a ngi dng trong mi trng knh SISO

Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-54-
3.2.2.1 My thu truyn thng
S liu xc nh k hiu pht b t u ra b tng quan y dng vect l:
y = RWb + n, (3.3)
trong : R l ma trn tng quan c kch c KNf xKNf; W l ma trn ng cho
kch c KNfxKNf c cc phn t l cn bc hai nng lng thu ca ngi dng; b l
cc vct k hiu s liu ca mi ngi dng c di KxNf , trong mi phn t
tng ng vi k hiu s liu; K l s ngi dng tch cc; Nf l kch c ca cc k
hiu s liu pht lin tc (kch c khung).
(3.4)
phn t R(i) c kch c KxK c xc nh l:
l,m l l m m
(i) c (t- )c (t+iT- )dt

=
}

(3.5)
trong : T l chu k k hiu.
S o quyt nh cho my thu truyn thng l:
| |

sgn[ ] sgn = = b y RWb +n(3.6)
Cho thy, ma trn tng quan R nh hng ln vic quyt nh k hiu pht,
ngha l b tch sng truyn thng i ph km i vi nhiu t cc ngi dng khc
c bit ng ln (h thng khng ng b), bi l kh m bo tnh trc giao
cho cc chui du (chui tri ph) vi mi dch thi. V vy, vi b tch sng truyn
thng khng th trnh c nhiu a ngi dng MUI trong h thng khng ng
b.


Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-55-
3.2.2.2 My thu gii tng quan
B tch sng tuyn tnh l b tch sng c s o quyt nh l
| |

sgn = b Ty (3.7)
trong : T l bin i tuyn tnh, vi trng hp my thu truyn thng T = I, I l
ma trn n v.
My thu gii tng quan c T=R
-1
, v vy cc k t c tnh c biu din
l:

sgn ( =

-1
b Wb +R n

(3.8)
vi gi thit l hon ton bit v pha v thi gian tr
Bin i tuyn tnh T c suy ra t vic ti a ha hm kh nng ging ML
hoc gim thiu hm gi phng trnh (3.9):
( ) ( )
T
1
( )

= b y - Rb R y - Rb

(3.9)
c tnh tuyn tnh tt nht ca b l:
-1
est
b = R y (3.10)
Ta tm c cc k hiu tch sng trong (3.8) bng hm ly du sign ln tng
phn t ca best.
3.2.2.3 My thu MMSE
My thu MMSE l my thu dng b tch sng tuyn tnh bng cch gim thiu
li trung bnh bnh phng MSE gia k hiu pht & u ra b chuyn i
(

T
E (b- Ty) (b- Ty) . Trong trng hp my thu MMSE, chuyn i tuyn tnh ca
my thu gii tng quan c dng trn c thay bi
( )
1
=
2
0
T R+ N /2W . Khi ny,
hiu nng ca my thu MMSE tin n hiu nng ca my thu gii tng quan khi
0
N 0 . MMSE tm kim s cn bng gia vic kh nhiu & vic gim s gia tng
tp m. V vy, my thu MMSE tt hn my thu gii tng quan ti SNR thp ng
thi hiu nng ca n tin n hiu nng ca my thu gii tng quan ti SNR cao.


Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-56-
3.2.2.4 Loi b nhiu song song a tng MPIC
My thu a tng bao gm nhiu tng loi b nhiu, c kt hp vi khi nim
loi b nhiu song song. Ti mi tng ca MPIC dng mt my thu bt k nhng
nhng chnh xc ca tng u tin hoc tng trc nh hng ln hiu nng
ca ton my thu. y, ta xt tng u tin dng my thu truyn thng c tnh
li knh v k hiu s liu. Cc c tnh ca mi ngi dng c dng loi
b nhiu t ngi dng khc bng cch tr kh nhiu ra khi tn hiu mong mun.
Vic kh nhiu ph thuc vo tnh chnh xc ca c tnh ti tng trc. Do tnh
thiu chnh xc ca c tnh dn n vic kh nhiu khng trit h thng thc,
c th dng nhiu tng hoc k thut c tnh hu hiu hn. Ngoi ra, dng k thut
loi b nhiu tng phn ti mi tng ci thin s MPIC nhm gim s lch
trong cc con s thng k quyt nh ca MPIC.
S o quyt nh cho s loi b song song S tng c biu din l:
( )

sgn[ ]
s
= b y (2.11)
trong
(s) (s)
k k k k
1
y = r (t).c (t- )dt
T
}
(2.12)
(s) (s-1)
k j j j
jk
r (t) = r(t) - y c (t- )

(2.13)
trong
(s)
k
r l tn hiu tng s ca ngi dng th k sau khi loi b nhiu;
k
l c
tnh thi gian tr ca ngi dng th k. S lch c tnh tng tuyn tnh theo ti ca
h thng dn n nh hng ln cc thng k quyt nh c bit i vi tng u
tin. cc tng sau cc nh hng ny c gim thiu. Gii php gim nh
hng ca chch c tnh l a h s loi b nhiu tng phn C
(s)
nh sau:
(s) (s) (s-1)
k j j j
jk
r (t) = r(t) - C y c (t- )

(3.14)

H s ny c gn gi tr ti mi tng trong khong | | 0,1 .Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-57-
3.3. KIN TRC V-BLAST
3.3.1 Kin trc V-BLAST
S khi mc cao ca V-BLAST c minh ha hnh 3.2. Vector thu kch
c nRx1 c m hnh ha bi:
r = H.a + n (3.15)
T
x
R
x
T
x
R
x
S
liu
pht
1
a
T
n
a
S
liu
thu

Hnh 3.2. S h thng V-BLAST
trong : H l ma trn knh kch c nRxnT, mi phn t hi,j l h s pha ing phc t
anten pht j n anten thu i, v c m hnh ha bi bin ngu nhin Gauss phc
c lp tr trung bnh 0 v phng sai 0,5; a l vector k hiu pht kch c nTx1; n l
vector thnh phn AWGN trn mi anten thu c tr trung bnh 0 v phng sai
2
n
o
Ma trn rng ha G c m t bi (3.16) v (3.17) cho tiu chun ZF v
MMSE theo ma trn gi o ca H:
( )
1
+ +
= G H H H (3.16)
1
2
2
n
d

+ +
| |
= +
|
\ .

G H H H

(3.17)
trong
2
2
n
d

l nghch o ca t s tn hiu trn nhiu ti mi anten thu, H


+
biu din
ma trn chuyn v lin hp phc ca ma trn knh H.


Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-58-
3.3.2 So snh gia SIC v PIC
Ta xt ngn gn h thng kh nhiu c trnh t ha (Ordered) v h thng
kh nhiu khng c trnh t ha (non-ordered), v so snh k thut ZF & MMSE
trn c s PIC & SIC. p dng MMSE, cn phi bit SNR my thu. V vy,
vic bit SNR cng c gi nh my thu.
3.3.2.1. Loi b nhiu lin tip SIC
Thut ton tch sng SIC thc hin loi b nhiu u ra ca mt lp mt
cch lin tip trn mi ln lp. Vic th t ha cc lp tch sng nh hng ln hiu
nng ca b tch sng SIC. Trc ht, khi to ma trn rng ha (nulling matrix)
theo cng thc (3.16) v (3.17) tng ng vi tiu chun ZF v MMSE vi gi thit
c tnh knh hon ho.
i vi s c trnh t ha, cn phi xc nh gi tr ln nht ca SNR sau tch
sng, iu ny tng ng vi vic chn di vect hng ca ma trn rng ha G c
gi tr nh nht trong mi ln lp. Tn hiu lp u tin c tch sng vi vector
hng ca G xa b tn hiu t tt c cc anten khc c cho (3.18). Tn hiu thu
sau loi b nhiu lp th i c dng:
i+1 i i
r = r - a.( ) H (3.18)
trong : a l k hiu c tch sng bc i; ( )
i
H l ct th i ca ma trn knh; G
thng xuyn c cp nht bng cch rng ha ma trn knh gi nghch trc .
Qu trnh ny c lp li n khi k hiu t tt c cc anten pht c tch sng.
i vi s khng c trnh t ha, khng cn phi xc nh gi tr ln nht ca
SNR sau tch sng m chn ngu nhin vect hng ca ma trn rng ha G.
3.3.2.2. Loi b nhiu song song
B tch sng V-BLAST da trn PIC khng nhn c li khi thc hin
trnh t ha cc lp.
Ti tng u tin, tt c cc lp u c tch sng ng thi theo (3.19)
a = G.r (3.19)
trong : G l ma trn gi nghch ca ma trn knh kch c nTxnR; r l vet k hiu
thu; a l dng vect ca mi lp c tch sng. Phng trnh (3.6) m t qu trnh
loi b nhiu bng cch tr kh nhiu ca (nT-1) lp cn li. Tn hiu thu sau loi b
nhiu bc u tin c thc hin bi:
Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-59-
( ) a
k j j
j k

= -

r r H (3.20)
trong : rk l vect k hiu thu c loi b nhiu lp th k; ( )
j
H l vect ct th
j ca ma trn knh;
j
a l k hiu lp th j (phn t th j ca vect k hiu c tnh).
Ti tng th 2, tnh ton li ma trn rng ha (cp nht) bng cch rng ha ma trn
knh nhng lp th k. V vy, ma trn rng ha tr thnh vect hng c kch c
1xnR nh phng trnh (3.7).
+
k k
G = C.H (3.21)
Bng cch nhn rk t (3.20) vi Gk t (3.21), b tch sng V-BLAST/PIC khi
phc mi phn t ca vect k hiu pht a.
3.3.3. nh hng ca truyn lan li
Hiu nng ca V-BLAST b rng buc bi tnh chnh xc ca cc k hiu c
khi phc lp trc hoc tng trc tng ng vi SIC hoc PIC.
Trng hp V-BLAST/SIC, tn hiu thu sau khi loi b nhiu ca (k-1) lp c
biu din bi:
( ) ( )
j j j
(i) - (i) (i)
T
n k 1
i k k k j j
j 1 j k 1
(i) (i)
-
+
= = +
= + + +

r H a H a a H a v (3.22)
trong : thnh phn u tin th hin lp mong mun; thnh phn th 2 th hin cho
nhiu t (k-1) lp c loi b; thnh phn th 3 th hin cho (nT-k) lp khng c
loi b; thnh phn cui cng l AWGN. Trong iu kin gi inh loi b l tng
(trit ), thnh phn th 2 bng khng v
j j
(i) = (i) a a nn khng xy ra truyn lan li.
Trng hp V-BLAST/PIC, tn hiu thu sau khi loi b nhiu tng u tin c
biu din bi:
( ) { }
j j
(i) - (i) k
k k k j T
j k
(i 1) (i) (i), 1, 2,..., n

+ = + +

r H a H a a v (3.23)
trong : thnh phn u tin th hin cc lp mong mun; thnh phn th 2 th hin
cho nhiu t (nT-1) lp c loi b; thnh phn cui cng l AWGN. Trong iu
kin gi inh loi b l tng, thnh phn th 2 bng khng v
j j
(i) = (i) a a nn khng
xy ra truyn lan li.Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-60-
3.4. TCH SNG A NGI DNG VI V-BLAST TRN MIMO
3.4.1 M hnh h thng
Tn hiu thu bng tn gc t K ngi dng c biu din l
K
k
k k
k 1
(t) (t ) (t)
=
= - t +

r H s n (3.24)
k
j
e
k k k k k k k
(t ) (t )c (t )
q
- t = - t - t s P a (3.25)
tn hiu thu dng vect l
R
1 2 n
(t) r (t)r (t)...r (t)

=

r . Trong : ch s trn th hin cho
anten thu; H
k
l ma trn knh pha inh MIMO kch c nTxnR nh hng ln ngi
dng th k, cc phn t
k
ij
h l li knh pha inh phc ng truyn t anten pht
th j n anten thu th i c m hnh ha l bin ngu nhin Gausian phc c lp
thng k c tr trung bnh khng v phng sai l 0,5; ak l vec k hiu pht kch c
nTx1
T
1 2 n
k k k k
(t) b (t)b (t)...b (t)

=

a , ngha l ak c phn knh t lung u vo bk. phn
knh y l s m ha cho V-BLAST pha pht; k l thi gian tr th hin
cho s khng ng b ng ln v khng cn thit xt ng xung; k l pha
tng i ca tn hiu thu ngi dng th k; Pk l cng sut tn hiu thu ca ngi
dng k; ck(t) l chui tri ph. M hnh c cho hnh 3.3.


1
H
1 1
c (t- )
2 2
c (t- )
k k
c (t- )
2 2
b (t- )
1 1
b (t- )
r(t)
n(t)
Bmha
vector
Bmha
vector
Bmha
vector
k k
b (t- )
1 1
s (t- )
2 2
s (t- )
k k
s (t- )
2
H
k
H


Hnh 3.3 M hnh h thng MIMO-VBLAST a ngi dng

Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-61-
3.4.2. My thu a ngi dng
3.4.2.1 My thu truyn thng
Cu trc my thu c thc hin bi ngn hng b tng quan (hoc b lc
thch hp) ti mi anten sau l khi tch sng V-BLAST. u ra ca mi ngn
hng b lc c sp xp li vo dng vect cho mi ngi dng. u ra b tng
quan y
i
ti anten th i c gii tri ph bi chui tri ph ca mi ngi dng, c
cng thc ha bi
y
i
= RWX
i
+ n, i=1,2,.., nR (3.26)
trong : R l ma trn tng quan kch c KNf x KNf;
(3.27)
phn t R(i) kch c KxK c xc nh l:
l,m l l m m
(i) c (t- )c (t+iT- )dt

=
}

(3.28)
trong : T l chu k k hiu; W l ma trn ng cho kch c KNfxKNf c cc
phn t l cn bc hai nng ca lng thu ngi dng; K l s ngi dng trong h
thng; Nf l s k hiu lin tc (kch c khung) ; X
i
l vct cc k hiu s liu ca
mi ngi dng di KxNf truyn trn knh MIMO c m t bi (3.29). Mi
phn t c biu din theo (3.30).
i i i i i i i i i i
1 2 k 1 2 k 1 f 2 f k f
x (1)x (1)...x (1) x (2)x (2)...x (2) ... x (N )x (N )...x (N )

=

X (3.29)
k
ij

T
n
i
k j f
j 1
x ( ) h b ( ), 1, 2,...N
=
= =

l l l (3.30)
cc thng k c x l bi gii thut tch sng V-BLAST sau khi qua b tng
quan. y
k
G
c nh ngha cho x l tch sng V-BLAST vi ma trn rng
ha dn dn G
k
(ma trn knh gi nghch ca ngi dng th k). Ma trn knh gi
Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-62-
nghch cho tiu chun rng ha ZF c cho (3.31) v ma trn knh gi nghch cho
tiu chun rng ha MMSE c cho (3.32) di y:
( )
1
k k k k
-
+ +
= G H H H (3.31)
1
2
k k k k n
2
d
-
+ +

s

= +


s

G H H H (3.32)
loi b cc anten hay nhiu khng gian bi thut ton tch sng V-BLAST theo kiu
PIC hoc SIC. V vy, cc k hiu khi phc c trnh by bi :
( )
k=1,2,...,K
R
k
T
1 2 n
k k k k
G

y y ...y ,

=

b (3.33)
Tn hiu mong mun my thu truyn thng khng th trnh c nhiu t cc
ngi dng khc c bit i vi h thng khng ng b bi l ma trn tng quan
tham gia vo qu trnh quyt nh s kin cc k hiu pht trong V-BLAST nh
c cp trn. Di y ta xt vn tt s loi b nhiu tuyn tnh v phi
tuyn.
1

b
2

k
b

Hnh 3.4. Cu trc ca my thu truyn thng cho h thng V-BLAST a ngi dng

Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-63-
3.4.2.2. My thu gii tng quan
My thu gii tng quan dng b tch sng tuyn tnh thc hin kh nhiu bi
chuyn i tuyn tnh tm s o quyt nh.
Trc ht, cn phi loi b nhiu bng cch
i
, 1, 2,...,
R
i n = = Z Ty (3.34)
T
i i i i i i i i i i
1 2 k 1 2 k 1 f 2 f k f
z z (1)z (1)...z (1) z (2)z (2)...z (2) ... z (N )z (N )...z (N )

=

(3.35)
Bin i tuyn tnh T=R
-1
t c bng cch ti a hm kh nng ging ML hoc
gim thiu ( ) ( )
T
-1
()= y-R R y-R trong y l u ra ca b lc thch hp v Ol
tn hiu c c tnh. Biu din r hn l:
1
1
, i=1,2,...n
, i=1,2,...n
i i
R
i
R

=
= +
z R y
WX R n
(3.36)
Sau , mt khi sp xp li tn hiu gii tng quan, thc hin thut ton tch
sng V-BLAST ln tn hiu z
i
trong gim c nhiu khng gian v thc hin
quyt nh nh sau:
( )
1 2

[ ... ] , k=1,2,...K
R
k
n T
k k k
G
z z z = b (3.37)
1

b
2

k
b

Hnh 3.5 Cu trc ca b gii tng quan cho h thng a ngi dng V-BLAST
Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-64-
3.4.2.3. My thu MMSE
Loi khc ca tch sng tuyn tnh l nu bin i tuyn tnh gim thiu li
trung bnh bnh phng MSE gia k hiu pht v u ra ca b bin i tuyn tnh
( ) ( )
T
E
(

- Ty - Ty ngha l tiu chun MMSE. V vy, vic bin i tuyn tnh ca
my thu gii tng quan c cp trn c thay bi
( )
1
2
0
N / 2 i=1,2,...n
i
R

= + T R W y tch sng a ngi dng MMSE.


( )

1
i 2 i
0 R
N 2 , i 1, 2,..., n
-
= + = Z R W y (3.38)
Bc loi b nhiu khng gian, khi tch sng V-BLAST tng t nh b gii
tng quan:
( )
1 2

[ ... ] , k=1,2,...K
R
k
n T
k k k
G
z z z = b (3.39)
3.4.2.4. Loi b nhiu song song a tng MPIC
K thut loi b nhiu a tng cho knh SISO cng c dng cho MIMO V-
BLAST. Hnh 3.6 minh ha b tch sng hai tng, trong dng ngn hng b tng
quan ti tng u. Hiu nng ca MPIC ph thuc nhiu vo tnh chnh xc ca b
tch sng tng u tin. Do k thut ny gim nhiu a truy nhp MAI bng cch
loi b nhiu c tch tng trc ra khi tn hiu mong mun. V vy s
lng tng l nhn t quan trng i vi hiu nng BER nhng cu trc ca my thu
phc tp hn khi s lng tng ln. Khi dng m ha knh mnh nh Turbo-BLAST
s ci thin hiu nng ca MPIC v gim s tng. Tuy nhin, ti ch xt cc c
tnh ca my thu MPIC khng dng m ha knh nh c cho hnh 3.6, trong
mi phn t ca vect tn hiu thu qua cc ngn hnh b tng quan.
Trc ht l, mi b tng quan ti mi anten thu cung cp tn hiu c tnh ca K
ngi dng, u ra ny c sp xp vo dng vector m mi phn t ca n tng
ng vi tn hiu ca ngi dng th k.
Sau l, thc hin thut ton V-BLAST ln ma trn gi nghch G
k
, k=1,2,.,K
gim nhiu khng gian. u ra ny l tn hiu c tnh tng u. Gim nhiu a
truy nhp MAI bng tnh trc giao ca chui tri ph ca mi ngi dng, sau cc
tn hiu c ti to ny qua ma trn knh MIMO (ma trn knh nn c c tnh
bng cch dng tn hiu hoa tiu). Ta mong mun vic loi b MAI tng sau ch
yu da vo tnh chnh xc ca cc k hiu thu t tng u v cng l tnh chnh xc
Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-65-
ca c tnh knh. Vic loi b cc tn hiu sau khi c tch ra khi tn hiu thu r(t)
dn n loi b MAI. Thc hin lp li khi phc tn hiu pht ca mi ngi
dng tng tip theo bng cch dng cc tn hiu thu cp nht.
1

b
1 1
c (t- )
2 2
c (t- )
k k
c (t- )
1
H
2
H
k
H
desired signal j =
E
( )
( )
desired signal j =
E
2

k
b

Hnh 3.6 Cu trc ca b tch sng hai tng cho h thng a ngi dng V-BLAST
dng ton hc, ta m t s o quyt nh (decision metric) cho s loi tr nhiu
song song MPIC s tng l:
( )
R
n ,(s) 1,(s) 2,(s) T
k k k

[y y ...y ] , k=1,2,...K
k
=
G
b (3.40)
trong
i,(s) i,(s)
k k k k R
1
y = r (t)c (t- )dt, i=1,2,..., n , k=1,2,...,K
T
}
(3.41)
i,(s) i i,(s)
k j j j R
jk
r (t) = r (t) - y (t)c (t- ), i=1,2,..,n , k=1,2,...,K

(3.42)
trong : ch s i biu th anten thu i; k l s ngi dng;
i,(s)
k
r (t) l tn hiu tng s ca
ngi dng th k ti anten i sau khi loi b; ck l chui tri ph ca ngi dng th
k;
j
t l c tnh thi gian tr ca ngi dng th k. Php ton
k
G
th hin cho x l
tch sng V- BLAST.
K thut gim s chch c tnh cho kh nhiu a tng, chch c tnh tng
tuyn tnh theo ti h thng v vy nh hng ln s liu thng k quyt nh trong
tng u ca loi b MAI, nh hng ny c gim bt tng sau. Gim nh
hng ca chch c tnh ny bng cch dng h s loi b tng phn C
(s)
c gi tr
Chng 3: a ngi dng MIMO-VBLAST


-66-
trong khong [0,1]. Phng trnh ton hc loi b nhiu xt n h s loi b nhiu
tng phn C
(s)
l:
i,(s) i (s) (s-1)
k j j j R
jk
r (t) = r(t) - C y (t)c (t- ), i=1,2,...,n , k=1,2,...,K

(3.43)
3.5. KT LUN
Chng ny ta xt: Tch sng a ngi dng cho knh SISO dng my thu
truyn thng; my thu gii tng quan; my thu sai s trung bnh qun phng ti
thiu (MMSE); my thu kh nhiu song song a tng (MPIC). Xt tm tt kin trc
V-BLAST; xt v so snh gia kh nhiu lin tip SIC v kh nhiu song song PIC
mt cch ngn ngn. Tch sng a ngi dng vi V-BLAST trn knh MIMO. Xt
m hnh h thng, cc cu trc my thu im hnh, vn kh nhiu song song a
tng PIC.