Está en la página 1de 1

Proceso de admisión ordinario. F. P. grao superior, réxime ordinario, modalidade presencial.

Listaxe provisional de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 32013582
Cid Blanco, Andres Modalidade: CC.N.S. 1 32013582 Materia: IES García-Barbón 34629393H Materia: Econm. da empr. Xeografía H. da Arte CSADG01 34629223D Materia: Econm. da empr. 2º lingua ext. Xeografía CSADG01 76709247S Materia: IES García-Barbón X7377438G Materia: IES García-Barbón 34629961B Materia: IES García-Barbón CIFP Portovello 34629470A Materia: IES García-Barbón Econm. org. de empr. Química CSADG01 Econm. da empr. Xeografía CSADG01 CSADG01 Muller CSADG01 Muller CSADG01 Muller Administración e finanzas(PN) Acceso: Bach/COU Titulación obtida fora do estado español. Administración e finanzas(PN) Acceso: B. LOE 8.00 6.00 Administración e finanzas(PN) Administración e finanzas(PN) Acceso: B. LOXSE 7.00 7.00 Administración e finanzas(PN) Nota: 6.44 Nota: 7.16 Nota: 6.36 Muller Muller

IES García-Barbón
76729339M D. Técnico Física CSADG01 Muller Home Acceso: B. LOXSE 10.00 7.00 Administración e finanzas(PN) Acceso: B. LOE 8.00 6.00 10.00 Administración e finanzas(PN) Acceso: B. LOE 9.00 8.00 6.00 Administración e finanzas(PN) Acceso: PAAU para maiores de 25 anos Nota: 5.00 Nota: 6.58 Nota: 6.63 Nota: 7.44

Fernández García, Iria Modalidade: HH.CC.SS.

1

32013582

IES García-Barbón

García Modesto, Noelia Modalidade: HH.CC.SS.

1

32013582

IES García-Barbón

Nieto Lorenzo, Rosa María Modalidade: 1 32013582

Nunes Canhizares, Mariane Modalidade: 1 32013582

Pérez Sotelo, Aldara Modalidade: HH.CC.SS. 1 2 32013582 32016765

Rodríguez Castro, Sandra Modalidade: HH.CC.SS. 1 32013582

05/07/2013

Páxina

1

de

1