Está en la página 1de 100

2

0
1
3

2
0
1
4
MATERIALIJOW ZA WAS!
LEHRMI TTELANGEBOT
POSKITK
Poskitk za wuknjacych a wuacych
Rny centrum WITAJ je pehlad aktualneje a wuiwajom neje
pedagogiskeje literatury a wubnych srdkow zestaja a ped-
pooi z tym witkim zajimcam orientacisku piruku, kotra
so kdoltnje aktualizuje. Po zwuenym wanju su wubnicy,
dowe zeiwki a piruki pedstajene. Krtke pokazki
na wosebitose jednotliwych titulow abo wubnicowych rjadow
pomhaja zajimcej so orientowa. Wosebje wuzbhnjene su
nowowudaa. Zapijaty je te dodatny a wubu wudosponjacy
material, kotry hodi so na najwelakorie wanje za piswojenje
serbskeje re wuiwa a kotry posrdkuje wdu wo Serbach,
jich stawiznach a kulturje. Su to na pikad zynkonoaki, wideja,
maiznowe zbrki a mapy, dowe a koprowanske opjena
abo hry najwelakorieho razu, te moderne kompjuterowe.
Pedstajeny a poskieny dodatny material hodi so pez podate
adresy skaza a kupi.
Wopytaje nas w naim wotrjede wuwiwanje re/pedagogika w RCW!
Poradujemy a informujemy Was rady k praenjam wokoo wubnych materialijow a pedstajimy Wam te nowe ulske knihi!
Pytamy stajnje awtorow za serbski wubny material! Pi praenjach k ulskemu materialej wobroe so na sobudaerki/-jow
wotrjada wuwiwanje re/pedagogika.
Ein Angebot fr Lernende und Lehrende
Das WITAJ-Sprachzentrum hat eine bersicht der aktuellen
und empfehlenswerten pdagogischen Literatur sowie verschie-
dener Unterrichtsmaterialien zusammengestellt, die alljhrlich
aktualisiert wird. Neuerscheinungen der vorgestellten Lehr-
bcher, Arbeitshefte und Nachschlagewerke sind besonders
hervorgehoben. Kurze Hinweise auf Besonderheiten einzelner
Titel oder Unterrichtsreihen helfen den Interessenten sich zu
orientieren. Erfasst ist auch das Zusatz- und Ergnzungsmaterial
fr den Unterricht. Dieses kann verschiedenartig fr die An-
eignung der sorbischen Sprache eingesetzt werden und vermittelt
auf interessante Weise Wissen ber die Sorben, ihre Geschichte
und Kultur. Das sind in erster Linie Tontrger, Videos, Material-
sammlungen und Mappen, Arbeitsbltter, Kopiervorlagen und
Lehrerhandreichungen oder verschiedene Spiele, auch moderne
Computerspiele. Das vorgestellte und angebotene Material kann
ber die angegebenen Adressen bestellt und gekauft werden.
Annett Ddikowa
tel.: (0 35 91) 55 04 11
adschietzig-witaj
@
sorben.com
Bianka Wjecyna
tel.: (0 35 91) 55 04 15
b.wenke-witaj
@
sorben.com
Marja Hrjehorjowa
tel.: (0 35 91) 55 04 09
ma.rehor-witaj
@
sorben.com
Daniela Heelemanowa
tel.: (0 35 91) 55 04 17
heelemann-witaj
@
sorben.com
Janina Krygarjowa
tel.: (0 35 91) 55 03 70
krueger-witaj
@
sorben.com
Ptr o ta
tel.: (0 35 91) 55 03 74
peter.scholze
@
sorben.com
Wra oina
tel.: (0 35 91) 55 03 73
u.scholze-witaj
@
sorben.com
www.wi t aj - spr achzent r um.de
1
W
O
B
S
A
H
3 serbina
16 nmina
17 matematika
18 wcna wuba
24 hudba
25 naboina
26 wumstwo
27 serbina cuzorna wuba
31 serbina
36 stawizny
37 serbska stawizny
38 naboina
39 biologija
40 geograja
42 technika a kompjuter / informatika
42 towarnowda
43 hudba
44 serbina cuzorna wuba
Z AK ADNA UL A
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J
PI RUKI
WUDOSPO NJACY MAT ERI AL
WDOMOST NE PUBLI KACI JE Z RCW
Z API S T I T ULOW
30
2
50
56
86
91
ZAK ADNA UL A 3
S
E
R
B

I
N
A Naa fibla
1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
wobdaa: Borbora ornakowa
ilustratorka: Gudrun Lenz
3. wobd. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
116 str., wjacebarbne, kruta wjazba, 13,90
ISBN 978-3-7420-1203-6
skaz. o. 1/94/11-3A
Naa bla je myslena za maernorne serbske di. Woni alfabe-
tizuja so w serbskej ri. Fibla je itanje wuaca kniha. Metodiski
natwar ble bazuje na analytisko-syntetiskej metode nawuknjenja
itanja. Fibla rjaduje so do tyrjoch dlow: do pismikoweho kursa
abo itanje wuaceho dla, do dalewjedaceho itanskeho kursa,
do dodatneho itanskeho dla a do wobrazoweho dla ze stawizni -
kami k renju. Fibla wudosponi so z dalimi materialijemi.
Dwaj zeiwkaj z titulom Wuknu a zwuuju pisa k posrdkowa nju
pisanskeho kursa stejitaj k dispoziciji. Rozdl zeiwkow wobsteji
w druinje pisma. Wuzwoli me so mjez ulskim wuchadnym
pismom a ianym pismom. We wobmaj zeiwkomaj zawjedu so
pismiki, zwuuje so pismo a skrui so zdobom leksika. Dowej
zeiwkaj Zwuujemy a pisamy 1 wobsahujetej zwuowanja
a nadawki k skruenju zawjedenych pismikow a leksiki.
Wuknu a zwuuju pisa
pisanski kurs w ulskim wuchadnym pismje
dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
2. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
56 str., wjacebarbne, broura, 6,50
ISBN 978-3-7420-1401-6
skaz. o. 1/123/12-2A
Zwuujemy a pisamy 1
dowy zeiwk w ulskim wuchadnym pismje, 1. ltnik
wudawael : Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
2. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
48 str., wjacebarbne, broura, 6,50
ISBN 978-3-7420-1402-3
skaz. o. 1/124/13-2A
M
am
a, Lilo a Pia
M
am
a, Lilo a Pia
su na .
Pia je na .
Lilo je na .
Lilo! Pia!
M
am
a!
Lilo
Lil
Li
L
Li
Lil
Lilo
16
O
o
O
o
su
Li lo
Ni na
U la
li la
I na
U li
uflage:07_Fibel-Layout-2.Auflage 18.04.2007 15:49 Uhr Seite 16
4 ZAK ADNA UL A

S
E
R
B

I
N
A Wuknu a zwuuju pisa
pisanski kurs w ianym pismje
dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
2. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
56 str., wjacebarbne, broura, 6,50
ISBN 978-3-7420-1405-4
skaz. o. 1/125/13-2A
Zwuujemy a pisamy 1
dowy zeiwk w ianym pismje, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
2. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
48 str., wjacebarbne, broura, 6,50
ISBN 978-3-7420-1406-1
skaz. o. 1/126/13-2A
Domino ze sowami
kartowa hra
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 12,00
skaz. o. 0/133/10-1
ISBN 978-3-7420-1419-1
Hry, kotre podpruja wuknjenski proces itanja, su za ulerjow
jara wane a wuiwaja so rady dla swojeho zabawneho charaktera.
Pi tym ulerjo z wulkim ltom wuknu a z wjeselom itaja.
Domino wobsahuje 20 hrow ze stajnje 15 kartkami z rozdlnym
stopjenjom ekose.
Zkowe kartki
wubny material za 1. a 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Borbora oina, Angela Langerowa
4., pehladany nakad 2010,
Ludowe nakadnistwo Domowina
18 kartkow, mapa a zapook, 5,90
ISBN 978-3-7420-0989-3
skaz. o. 1/75/10-4A

S
s
11
2
3
29
Naa fibla, str. 42, 43
huba ija wui ruka
u
lerlalerkalerjo
Zwucujemy a pisamy_druckschrift.indd 29
LUDOWE NAKADNISTWO DOMOWINA
W
uknu a zw
uuju pisa
iane pismo
05.02.2013 08:02:37
ZAK ADNA UL A 5
S
E
R
B

I
N
A Zkowe kartki
wubny material za ruku wuerja, za maernorne serbske di
1. ltnika a za di, ki serbsce wuknu, 1. a 2. ltnika
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Borbora oina, Angela Langerowa
2. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
18 papjercowych kartow, mapa a metodiske pokiwy, 5,90
ISBN 978-3-7420-1289-0
skaz. o. 1/111/10-2A
Pismikowe woknjeka
wubny material za 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
mapa, 38 papjercowych kartow, 9,90
ISBN 978-3-7420-1427-6
skaz. o. 1/129/11-1A
Pismikowy mandala
dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
72 str., wjacebarbne, 6,90
ISBN 978-3-7420-1444-3
skaz. o. 0/142/11-1A
Z materialom pedlei ltna zabra z pismikami. Mandala
woznamjenja tak wjele ka kruh abo centrum. Wokoo
zmrowaceho srjedia su formy a mustry zrjadowane.
Wumolowanje mandalow pomha pi wotpinanju po napinacych
wuknjenskich fazach. Zdobom zesylnja koncentraciju a wuwiwa
kreatiwitu a drobnu motoriku. Pismikowy mandala je pidatny
wuknjenski srdk pi zawjedenju pismikow a skruenju zwukow.
Za kdy pismik pedlei dwjna strona. Nalwo je peco
mandala. W nim su pismik a wobrazy schowane, kotre
z wotpowdnym nazwukom zapoeja. Wuwzaa su pismiki
y, , ch, , a . Tu namakamy wobrazy, kotre wobsahuja
wotpowdny pismik w sowje. Spody wumolowanki nadedemy
peco linku z wotpowdnym wulkim pismikom, kotre hodi so
po pedoze pisa. Na prawej stronje su dale ltne zwuo wanja
z pismikom, ka na pikad wobkruenje wch wobrazow
z pytanym nazwukom, zwjazanje wobrazow a pismikow,
dalewjedenje mustrow abo prawe pirjadowanje wobrazow.
S

S

S

S

S

S

S

S
mandala wumolowa, pismik pisa
32
S
s
beitsheft.indd 32
18.10.2011 09:12:22
6 ZAK ADNA UL A

S
E
R
B

I
N
A
S
S
kruuj serbski alfabet
SERBSKI WUDOSPO NJ ACY MAT ERI AL Z A Z AK ADNU ULU
LND
S
k
r
u

u
j

s
e
r
b
s
k
i

a
l
f
a
b
e
t

Wona steji
w parku.
N
a
n
im
j
c
h
a
ju
try
k
i
e
r.
Pismikowy memo
hra k trenowanju pomjatka
Spiel zum Gedchtnistraining
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajaa: Simona slina
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 10,00
ISBN 978-3-7420-1434-4
skaz. o. 0/141/11-1A
Skruuj serbski alfabet
material za zakadnu ulu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
pido: Rejzka Delekec
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
mapa, wjacebarbne, 10,00
skaz. o. 0/132/10-1A
ISBN 978-3-7420-1417-7
Wobrny dowy material wobstejacy z 374 kartkow
za maernornych ka te serbsce wuknjacych di 1., 2.
a 3. ltnika. Wn wobsahuje zwuowanja, ki sua k nawuknjenju
a k skruenju hornjoserbskeho alfabeta. Ke kdemu pismikej
alfabeta namaka uler/ka kartku z wobrazom, kartku z pismikom,
kartku ze sowom. Dale pedlea kartki, ki maja heso, praacu
sadu abo wuprajenje. Witke tute hoda so naoowa za itanske
zwuowanja, za zwuowanja w swobodnym renju a za wotpisan-
ske zwuowanja. Nimo toho hodi so z nimi na wjacore wanje
memory hra. Hladajo na staw wobknje enja serbiny me
wuer/ka w skupinskej wubje rozsudi, kotre z kartkow wn/
wona za memory-hru zasadi. Jako dale wobsahuje dowy
material barbnje ilustrowanej hrajnej podoze za kstkowej hr
a kartki z praenjemi k alfabetej, na kotre maja hrajerjo/-ki
pi hrau wotmowi.
ZAK ADNA UL A 7
S
E
R
B

I
N
A IAU a Moja serbska bla stej wubny material za maerno-
rne nmske di, koti serbinu wuknu. W IAU
so ze znatymi pismikami z nminy serbsce ita a leksika
posrdkuje. Z pomocu ble Moja serbska bla nawuknu ulerjo
serbski alfabet a jeho wosebitose. Dowej zeiwkaj Pisam
serbsce 1 korespondujetej z wubnicomaj. Z pomocu prnjeho
dla wutworjeja so prnje elementarne pisanske a zdobom
itanske zamnose. Druhi dl posrdkuje pismiki serbskeho
alfabeta a skrua leksiku.
Fr die muttersprachlich deutschen Kinder wurde dieses Lehr-
werk, bestehend aus IAU und Moja serbska bla. Im Lehrbuch
IAU wird auf der Grundlage der bereits bekannten deutschen
Buchstaben sorbisch gelesen und Lexik vermittelt. Mit Moja
serbska bla erlernen die Kinder das sorbische Alphabet.
In den Arbeitsheften Pisam serbsce 1 werden elementare
Lese- und Schreibfertigkeiten entwickelt und gefestigt.
Im Teil 2 wird das sorbische Alphabet vermittelt und Lexik
gefestigt. Beide Hefte liegen in Schulausgangsschrift und
Druckschrift vor.
IAU
wubnica za 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Jadwiga iankowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. wobd. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
40 str., wjacebarbne, broura, 9,90
ISBN 978-3-7420-1250-0
skaz. o. 1/107/09-2B
Pisam serbsce 1
1. dl, dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
20 str., dwubarbne, 3,90
ISBN 978-3-7420-1299-9
skaz. o. 1/115/09-2B
9
<je
T a>m
<je M
<i>m
<i.
<je
M
a Pia ?
J to T o<i ?
Tu <je <pa<pa.
IAU, str. 14, 15
ti
na
to
ta
To
Ti
Ti
na
ni
lo
Pisam serbsce 1 15.03.2005 8:21 Uhr Seite 9
8 ZAK ADNA UL A

S
E
R
B

I
N
A Pisam serbsce 1
1. dl, iane pismo, dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
20 str., dwubarbne, 3,90
ISBN 978-3-7420-1412-2
skaz. o. 1/127/10-1B
Moja serbska fibla
1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorki: Jadwiga iankowa, Borbora Weberowa,
Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. nakad 2004, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., wjacebarbne, kruta wjazba, 11,00
ISBN 978-3-7420-1249-4
skaz. o. 1/106/04-2B
Pisam serbsce 1
2. dl, dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
32 str., dwubarbne, 4,90
ISBN 978-3-7420-1300-2
skaz. o. 1/116/09-2B
Pisam serbsce 1
2. dl, iane pismo, dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2010
Ludowe nakadnistwo Domowina
32 str., dwubarbne, 4,90
ISBN 978-3-7420-1413-9
skaz. o. 1/128/10-1B
ZAK ADNA UL A 9
S
E
R
B

I
N
A
N
aa sw
jba U
nsere Fam
ilie
1
W
owka wari wobjed.
Dd picuje nukle.
Moja sotra je hie cyle maka.
Bratr Ptr chodi do pstowarnje.
Ja sym uler 2. ltnika.
Moja ma da w kupnicy.
eta Hana bydli w nowym domje.
W
uj Jurij ma rjane mdre awto.
Mj nan rady w zahrode da.
Kuzina Marka hrajka sej z klanku.
07.08.2003, 09:45
2
9
Rjad Wjesele wuknjemy je wudosponjacy material za serbinu
w dwurnych rjadownjach. Jednotliwe karty wuija so w znatym
LOGICO kaiku nakadnistwa Finken.
Wjesele wuknjemy ist ein Ergnzungsmaterial fr Sorbisch
in den zweisprachigen sorbisch-deutschen Klassen. Die Karten
knnen im LOGICO Kasten des Finken-Verlages genutzt werden.
Wjesele wuknjemy 1
mapa za 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorki: Jadwiga iankowa, Regina Kumerowa,
Annett Ddikowa
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2003, Ludowe nakadnistwo Domowina
16 kartow z papjerca, wjacebarbne mapa, 6,90
ISBN 978-3-7420-1266-1
skaz. o. 0/112/03-1B
Wjesele wuknjemy 2
mapa za 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Annett Ddikowa, Sabina Hejducyna
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2003, Ludowe nakadnistwo Domowina
16 kartow z papjerca
wjacebarbne, mapa, 6,90
ISBN 978-3-7420-1267-8
skaz. o. 0/113/03-1B
Wjesele wuknjemy 3
mapa za 1. a 2. ltnik
wudawael: Domowina,
Rny centrum WITAJ
awtorka: Andrea mitowa
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2004,
Ludowe nakadnistwo Domowina
16 kartow z papjerca, wjacebarbne
mapa, 6,90
ISBN 978-3-7420-1281-4
skaz. o. 0/114/04-1B
10 ZAK ADNA UL A

S
E
R
B

I
N
A Hry z alfabetom
wuknjenska software za zakadnu ulu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajaa: Simona slina
programrowanje: Christian Drbeck
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2010
Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 15,00
ISBN 978-3-7420-1394-1
skaz. o.: 2/87/10-1A
Wuknjenska CD wobsahuje 15 multimedialnych hrow dokoa-
wokoo alfabeta. W najwelakoriich nadawkach zwuuje a skrua
so serbski alfabet.
Die Lern-CD beinhaltet 15 multimediale Spiele rund um das
sorbische Alphabet. Auf spielerische Art wird das Alphabet
gefestigt und der Wortschatz erweitert.
Wubnicowy rjad Naa maerina wot 2. do 4. ltnika
poskiuje wubnu maiznu k ertnemu a pisomnemu wuiwanju
re, k gramatice a prawopisej a wlbnowinowatostnym wobu-
kam jednotliwych ltnikow. Wubnicy rozrjaduja so do kapitlow,
kotre su po wotbhu lta rjadowane a orientuja so po wcnej
wubje. Barbne fota a ilustracije sua k znazornjenju a spistup-
njenju maizny. K wubnicam pedlea dowe zeiwki
Zwuujemy a pisamy, kotre poskia material k skruenju
a naoowanju nawuknjeneho a k diferencowanemu du.
itanki orientuja so na wubnym planje serbiny a wcneje wdy
a wudosponja wubnicy Naa maerina za maernornych
ulerjow a wubnicy Moja serbina, za ulerjow, kotre
wuwu uja so po koncepe 2plus. Ze rokim wubrom tekstow
wotpowduja wone rozdlnym rnym kmanosam ulerjow.
Naa maerina 2

2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
wobdarka a awtorka: Ludmila Donatowa
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
128 str., wjacebarbne, broura, 15,90
ISBN 978-3-7420-1378-1
skaz. o. 2/85/09-1A
Zwuujemy a pisamy 2

dowy zeiwk, 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajerka a awtorka: Ludmila Donatowa
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
72 str., dwubarbne, 5,90
ISBN 978-3-7420-1379-8
skaz. o. 2/86/09-1A
itanka 2
2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Wra Wiazowa
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
148 str., wjacebarbne, broura, 13,90
ISBN 978-3-7420-1347-7
skaz. o. 2/82/07-1A
ZAK ADNA UL A 11
S
E
R
B

I
N
A
Naa maerina 3
3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
wobdarka a awtorka: Andrea Liehnowa
ilustratorka: Inge Grtzig
1. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
128 str., wjacebarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1310-6
skaz. o. 3/99/05-1A
Zwuujemy a pisamy 3
dowy zeiwk, 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajerka a awtorka: Andrea Liehnowa
ilustratorka: Inge Grtzig
2. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
56 str., dwubarbne, 5,90
ISBN 978-3-7420-1335-4
skaz. o. 3/105/12-2A
itanka 3
3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Weronika Statnikowa
ilustratorka: Martina Gollnick
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., wjacebarbne, broura, 13,90
ISBN 978-3-7420-1365-1
skaz. o. 3/107/08-1A
12 ZAK ADNA UL A
S
E
R
B

I
N
A Naa maerina 4
4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
wobdarka a awtorka: Andrea Liehnowa
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
164 str., wjacebarbne
broura, 15,90
ISBN 978-3-7420-1356-9
skaz. o. 4/76/07-1A
Zwuujemy a pisamy 4
dowy zeiwk, 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajerka a awtorka: Andrea Liehnowa
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
70 str., dwubarbne, 6,90
ISBN 978-3-7420-1366-8
skaz. o. 4/77/08-1A
itanka 4
4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Weronika Statnikowa
ilustratorka: Martina Gollnick
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
184 str., wjacebarbne, broura, 13,90
ISBN 978-3-7420-1382-8
skaz. o. 4/83/09-1A
NOWE
Zajek Hopl a jeho peeljo
dodatny itanski material za wubu serbiny na serbskich
zakadnych ulach z dowymi opjenami
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Sophia Liehnec
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, broura, 12,90
ISBN 978-3-7420-1474-0
skaz. o. 0/156/13-1A
16 znatych stawiznikow z Pomjenja wokoo zajeka Hopla
a jeho peelow je wulkomyslnje ilustrowanych a ke kdej
stawiznje je so za ulerja dowe opjeno zestajio.
Wopisowanje initosow
wubny material za zakadnu ulu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajaa: Simona slina
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 9,90
ISBN 978-3-7420-1428-3
skaz. o. 2/90/11-1A
S
Wopisowanje initosow

LND
SERBSKI WUDOSPO NJ ACY MAT ERI AL Z A Z AK ADNU ULU
ZAK ADNA UL A 13
S
E
R
B

I
N
A
NOWE
Wopisowanje pedmjetow
wubny material za zakadnu ulu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Christin Lukaowa
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 8,90
ISBN 978-3-7420-1470-2
skaz. o. 3/115/13-1A
Dowy material podawa ulerjam zakadnych ulow nawod
za wopisanje pedmjetow. Darnika wobsahuje nimo zasadow
wopisowanja tjto zwuowanjow, kotre pomhaja ulerjam
sej tute zasady spomjatkowa a naoowa. Tak zwuuja ulerjo
na pikad z tekstow najwanie informacije wuita, kotre
su za dokadne wopisowanje trbne. Z pomocu najwelakoriich
zwuowanjow rozrjeja swj sowoskad.
Wubnicowy rjad Moja serbina wot 2. do 4. ltnika
je za maernorne nmske di w dwurnych rjadow njach,
kotre so po koncepciji 2plus wuwuuja. Wn nawjaza na
Moju serbsku blu w 1. ltniku. K wubnicam Moja serbina
pedlea dowe zeiwki Pisam serbsce, kotre poskia
material k skruenju a naoowanju nawuknjeneho a k diferen-
cowanemu du.
Moja serbina 2
2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
104 str., wjacebarbne, broura, 12,90
ISBN 978- 3- 7420- 1302- 6
skaz. o. 2/75/07 -2B
Pisam serbsce 2
dowy zeiwk, 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
40 str., dwubarbne, 5,40
ISBN 978- 3- 7420- 1307- 1
skaz. o. 2/79/08 -2B
Moja serbina 3
3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Inge Grtzig
2. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
104 str., wjacebarbne, broura, 12,90
ISBN 978 -3- 7420- 1292- 0
skaz. o. 3/98/07 2B
Pisam serbsce 3
dowy zeiwk, 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Inge Grtzig
2. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
40 str., dwubarbne, 5,90
ISBN 978- 3- 7420 -1311- 8
skaz. o. 3/100/09 -2B
14 ZAK ADNA UL A

S
E
R
B

I
N
A Moja serbina 4
4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Annett Ddikowa
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
158 str., wjacebarbne, broura, 15,90
ISBN 978 -3- 7420- 1337- 8
skaz. o. 4/71/07- 1B
Pisam serbsce 4
dowy zeiwk, 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajerka a awtorka: Annett Ddikowa
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
52 str., dwubarbne, 6,90
ISBN 978 -3- 7420- 1367- 5
skaz. o. 4/78/08 1B
Dowej zeiwkaj Zwuuj sobu stej wosebity spchowan ski
material za serbskich ulerjow z itansko prawopisnej sabosu
(LRS). Wonej poskiitej nadawki k zwyenju koncentracije,
k tworjenju zwukow, k renju, itanju a pisanju ka te samo-
statnemu du. Zeiwkaj hoditej so te k spchowanju wuko no-
sabych ulerjow zasadi abo w darnikach wuiwa.
Zwuuj sobu 1!
dowy zeiwk, 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Daniela Knoblichowa, Borbora Mynkowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. nakad 2006, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., dwubarbne, broura, 6,90
ISBN 978-3- 7420- 1291- 3
skaz. o. 0/117/06- 2
Zwuuj sobu 2!
dowy zeiwk, 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Annett Ddikowa, Borbora Mynkowa
ilustratorka: Erika Baarmann
2. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., dwubarbne, broura, 5,90
ISBN 978- 3 -7420 -1296- 8
skaz. o. 0/118/08 -2
ZAK ADNA UL A 15
S
E
R
B

I
N
A NOWE
LRS-pedtest
Analyzowa pomoc za spznae LRS pola maernornych
serbskich di
Analyse-Hilfe zur Erkennung einer LRS bei Kindern mit sorbisch-
sprachigem familiren Hintergrund
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Wanda Wokowa, dr. Jana Domelowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
1.nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 4,90
ISBN 978-3-7420-1453-5
skaz. o. 0/148/12-1A
Z pedleacym materialom maja wuerjo na serbskich zakadnych
ulach mnos, wane a dotal njewobkedbowane informacije
k wuknjenskim eam w pisanju a itanju pola jednotliwych
maernornych serbskich di zamrnje zbra a zestaje.
LRS-pedtest wobsahuje tyri dle: diktowanje serbskornych
substantiwow k podatym wobrazam, itanje krtkeho serbskeho
teksta, nadawki za pepytowanje fonologiskeho wdomja
na zakade serbskeho sowoskada a napranik k rnej situaciji
dsa w swjbje a w uli. Zmys materiala lei w prnim rjede
w tym, maernor nych ulerjow 2.ltnika, koti su na zakade
wuknjenskich eow za LRS-pepytowanje pedwidane, hladajo
na jich rnu situaciju wosebie pruwowa, tak zo mha so
diagnostika za potrjecheneho ulerja hie polpi.
Saperlika Praj to hinak!
synonymowy sownik za zakadnu ulu
piruka za wurazowu wubu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Lubina Hajduk Veljkoviowa
ilustrator: Uwe Hntsch
64 str., wjacebarbne, 12,90
skaz. o.: 0/130/10 1A
ISBN 978 -3 -7420- 1393- 4
Saperlika je jednorny synonymowy sownik za serbskornu
wurazowu wubu w zakadnej uli. W sowniku su wobsahowe
wobuki werbow a adjektiwow, adwerbow a dalich trbnych
sowkow zestajane, ki su za mnohostronske ertne abo pisomne
zwuraznjenje w uli bytostne. K lpemu zrozumjenju a wuiwa-
nju wudosponjeja we wstych padach pikadowe sady ka te
rne wobroty jednotliwe werby abo adjektiwy. Sownik
ma ulerjow pohonjowa so ze serbskej ru zabra a pi pisanju
swjskich tekstow swoju maerinu kreatiwnje naoowa.
16 ZAK ADNA UL A

N

I
N
A Meine deutsche Fibel je za maernorne serbske di.
Po zeznau serbskeho alfabeta zawjedu so z tutej blu typiske
nmske pismiki. Fibla rjaduje so do toch dlow: do itanja
wuaceho dla ze znatymi pismikami ze serbiny,
do pismikoweho kursa a do dalewjeduceho itanskeho kursa.
Meine deutsche Fibel ist entwickelt fr muttersprachlich
sorbische Schler. Mit Hilfe der Fibel erlernen die Schler nach
der Alphabetisierung in ihrer Muttersprache, die Besonderheiten
der deutschen Sprache und typische deutsche Buchstaben
und Buchstabenverbindungen.
Meine deutsche Fibel
1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorki: Borbora Weberowa,
Andrea Liehnowa, Annett Ddikowa
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2001, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., wjacebarbne, kruta wjazba, 10,90
ISBN 978 -3 -7420- 1213- 5
skaz. o. W1/97/01 1W
Ich schreibe deutsch 1
Arbeitsheft fr das erste Schuljahr
dowy zeiwk za nminu w 1. ltniku
awtorce: Marja Jurencowa, Madlena Nasticcyna
ilustratorka: Inge Grtzig
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
40 str., dwubarbne, 4,90
ISBN 978 -3- 7420- 1372- 9
skaz. o. 1/122/08 1A
Das Arbeitsheft Ich schreibe deutsch ist fr muttersprachlich
sorbische Schler konzipiert und korrespondiert mit der Fibel
Meine deutsche Fibel. Mit Hilfe des Arbeitsheftes werden
die Besonderheiten der deutschen Sprache und deutsche
Buchstaben und Buchstabenverbindungen gefestigt
und angewandt.
ZAK ADNA UL A 17
M
A
T
E
M
A
T
I
K
A Lienske pue 1
wubnica za 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Jadwiga Gerberichowa
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
144 str., wjacebarbne, 16,25
ISBN 978- 3 -7420- 1454- 2
skaz. o. 1/133/12 -1A
Lienske pue 1
dowy zeiwk za 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Jadwiga Gerberichowa
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
80 str., wjacebarbne, 6,95
ISBN 978- 3 -7420- 1455- 9
skaz. o. 1/134/12 -1A
Lienske pue
wubnica za 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Katja Magerowa
1. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
136 str., wjacebarbne, 13,65
ISBN 978 -3 -7420- 1304- 0
skaz. o. 2/77/05 -1A
Lienske pue
dowy zeiwk za 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Katja Magerowa
2. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
76 str., 6,95
ISBN 978 -3 -7420- 1306- 4
skaz. o. 2/78/10 -2A
Lienske pue
wubnica za 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Katja Magerowa
1. nakad 2006, Ludowe nakadnistwo Domowina
136 str., wjacebarbne, 13,65
ISBN 978 -3 -7420- 1326- 2
skaz. o. 3/101/06 -1A
Lienske pue
dowy zeiwk za 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Katja Magerowa
2. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
76 str., 5,75
ISBN 978- 3 -7420- 1327- 9
skaz. o. 3/102/10 -2A
Lienske pue 4
wubnica za 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Weronika Statnikowa
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
144 str., wjacebarbne, 16,50
ISBN 978 -3 -7420- 1449- 8
skaz. o. 4/88/12 -1A
Lienske pue 4
dowy zeiwk za 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Weronika Statnikowa
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
72 str., wjacebarbne, 7,25
ISBN 978 -3 -7420- 1450- 4
skaz. o. 4/89/12 -1A
18 ZAK ADNA UL A

W

C
N
A

W
U

B
A Za Wcnu wubu wot 1. do 4. ltnika w dwurnych serbsko-
nmskich a serbskich rjadownjach poskiamy zeserbene
wubnicy a dowe zeiwki rjadu Pusteblume nakadnistwa
Schroedel.
Ml 1
dowa kniha za Saksku, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbili: pedagogiski wotrjad, Judit Pkec
2. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
82 str., wjacebarbne, 9,95
ISBN 978 -3- 7420- 1298- 2
skaz. o. 1/114/05 -2A
Ml 2
wcna kniha za Saksku, 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Lubina Hajduk -Veljkoviowa
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
120 str., wjacebarbne, 16,50
ISBN 978 -3 -7420- 1409- 2
skaz. o. 2/88/10 -1A
Ml 2
dowy zeiwk, 2. ltnik
wobsahuje metodowy zeiwk Zwuuj z Mlom
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Petra Handrikowa, Lubina Hajduk -Veljkoviowa
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
32 str., wjacebarbne, 7,25
ISBN 978-3 -7420- 1414- 6
skaz. o. 2/89/11 -1A
Ml 3
wcna kniha za Saksku, 3. ltnik
wudawael Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Lubina Hajduk- Veljkoviowa
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., wjacebarbne, 17,95
ISBN 978 -3- 7420 -1415 -3
skaz. o. 3/110/11- 1A
Ml 3
dowy zeiwk, 3. ltnik
wobsahuje metodowy zeiwk Zwuuj z Mlom
wudawael Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Andrea mitowa
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., wjacebarbne, 7,75
ISBN 978- 3 -7420- 1416- 0
skaz. o. 3/111/11 -1A
Ml 4
wcna kniha za Saksku, 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Lubina Hajduk- Veljkoviowa
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
140 str., wjacebarbne, 18,95
ISBN 978- 3 -7420- 1436- 8
skaz. o. 4/86/12 -1A
Ml 4
dowy zeiwk, 4. ltnik
wobsahuje metodowy zeiwk Zwuuj z Mlom
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Diana oina, Lubina Hajduk -Veljkoviowa
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
80 str., wjacebarbne, 7,95
ISBN 978 -3 -7420- 1437- 5
skaz. o. 4/87/12 -1A
ZAK ADNA UL A 19
W

C
N
A

W
U

B
A Budyin a wokolina
Dowy zeiwk k zeznau Budyina jako wokrjesneho msta
a srjedia Serbow ka te wokoliny we wobuku wcneje wuby
z pinokami w serbskej a nmskej ri.
Arbeitsheft zur Erkundung Bautzens als Kreisstadt und
sorbisches Zentrum sowie des Umlandes fr den Sach unterricht
im sorbischen Siedlungsgebiet mit Beitrgen in sorbischer
und deutscher Sprache.
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: dr. Sabine Volkmann a dr.
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
44 str., wjacebarbne, 5,90
ISBN 978- 3- 7420- 1421- 4
skaz. o. 0/134/11 -1B
20 ZAK ADNA UL A

W

C
N
A

W
U

B
A Ptaki w naej domiznje
darnika za pedmjet wcna wda za zakadnu ulu
Lernwerkstatt in obersorbischer Sprache zum Thema Vgel
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajaa: Simona slina
ilustratorka: Erika Baarmann
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 11,90
ISBN 978-3-7420-1426-9
skaz. o. 0/136/11-1A
Wobrny dowy material wobsahuje mnoho zajimawych
informacijow k ptakam naeje domizny. ulerjo zeznajomnjeja
so z pomocu wcnych tekstow, pisanych fotow, krtkich zwuo-
wanjow a hrow z naej domordnej ptainu blie a ma sej
w tutej darnice samostatnje pidatnu wdu wo njej piswoji.
Dowe opjena hoda so derje za wuknjenje pi stacijach
abo za swobodne do.
1. Hde twarja baony swoje hnzdo?


2. Wobkru, to baony eru!
3. Kotrej dw sownej skupinje suatej stajnje hromade? Napisaj tyri sady!
baony trjebaja za peiwjenje z Afriki ze swojim pyskom te klepotaki
wne uki baony mjenujemy cyle spnje picu popadnu
baony pilea w nalu


PTAKI W NAEJ DOMI ZNJE
41
dd 41
02.07.2011 11:08:23
K
S AM
SEL
PTAKI NAEJE DOMI ZNY
Vgel_neue Vorlage.indd 101
poskia Wam knihi w serbskej a nmskej ri a wobstara
krtkodobnje knihi z druhich nakadnistwow.
O beletrija O daca literatura O ulske knihi
O respyt O wobrazowe zwjazki O ludowda a stawizny
O regionalna literatura O nowiny a asopisy
O antikwariat O zynkonoaki O wideja
SMOLERJEC KNIHARNJA
SMOLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
www.domowina-verlag.de
Der Domowina-Verlag entwickelt, verffentlicht
und vertreibt sorbische Literatur und Literatur ber
die Sorben in sorbischer und deutscher Sprache.
O Belletristik O Kinderliteratur O Schulbcher
O Sachbcher O wissenschaftliche Werke O Wrterbcher
O Hrbcher O Zeitungen und Zeitschriften O Tontrger
22 ZAK ADNA UL A

W

C
N
A

W
U

B
A Zwrjata w zymje
darnika za pedmjet wcna wda za zakadnu ulu
Lernwerkstatt in obersorbischer Sprache
zum Thema Tiere im Winter
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajerka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 9,90
ISBN 978-3-7420-1430-6
skaz. o. 0/137/11-1A
NOWE
Koowokoo kolesa
darnika za pedmjet pesahowacu wubu
w 3. a 4 ltniku
Lernwerkstatt in obersorbischer Sprache
zum Thema verkehrssicheres Fahrrad
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Bianka Wjecyna
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 8,90
ISBN 978-3-7420-1471-9
skaz. o. 3/116/13-1A
W darnice zabraja so ulerjo z pomocu ltnych rnych
zabrow ze serbskimi pomjenjowanjemi dlow kolesa. Dale
wobsahuje material nawod za wopisowanje kolesa a za wopiso-
wanje initosow, ka je to na p. reparatura wobrue, dialogi
za zwuowanje w itanju a w swobodnym renju, matematiske
nadawki, fantastiske powdanko jako zakad za stworjenje
dalich tajkich powdankow a kriminalku z nadawkami k aktiw-
nemu naoowanju serbiny. Hry ka puzzle, kiowki, memory
a kwis za kolesowych ekspertow material wudosponjeja.
Dowe opjena su po stopjekach ekose rjadowane a hoda
so derje za wuknjenje pi stacijach abo za swobodne do.
Zwrjo, kotre deri zymski mr: winc
Kotre sadowe dle sueja hromade? Pirjaduj prawe iso!
1. winca spznaje na
2. winc hrjeba sej na rou podobnu jamu,
3. Nhde pje metrow pod zemju je wupolstrowane boro,
4. Powtr dstawa so pez
5. W nazymje naerje sej winc
6. W zymje deri winc
7. Druhdy wopui swoju jamu,
8. Na wustup chodi winc

w kotrym bydli zwjeta cya wina swjba.

na wosebity wini nuznik.

wuchody a zachody do jamy.

swojej bej howje z ornymaj smuhomaj.

tostu tukowu wortu.

zymski mr.

kotra rozpestrwa so pod zemju ka labyrint.

zo by nto ra.
SOWNI K
winc Dachs
na rou podobnu rhrenhnlich
ZWRJATA W ZYMJE
15
19.05.2011 20:04:58
Zwrjata, kotre su w zymje aktiwne: Pebytne ptaki
Pomjenuj jednotliwe wcy! ptaa cha jahody picna kulka za sykorki symjo
sykane worjechi picny zwn to picujemy w zymje ptakam? Wobkru prawe wcy!

32

ZWRJATA W ZYMJE
Dzelarnicka zwerjata.indd 32
19
ZAK ADNA UL A 23
W

C
N
A

W
U

B
A Serbska wjes nhdy/ Das sorbische Dorf frher
Domiznowdny pewodnik za ulerjow
Ein heimatkundliches Begleitheft fr Schler
wudawaelej: Domowina, Rny centrum WITAJ
a Serbski muzej Budyin
awtorka: dr. Gizela Brukowa
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
60 str., wjacebarbne, 9,90
ISBN: 978 -3- 7420- 1431- 3
skaz. o. 0/138/11 -1A
Dwurny domiznowdny pewodnik je koncipowany
wosebje jako wubu wudosponjacy material za wcnu wubu
w 3. a 4. ltniku, ka te za stawizny w 5. a 6. ltniku. Awtorka
posrdkuje ulerjam prnje zakady wo iwjenju, wanjach
a naokach Serbow. Na nazorne wanje mnoho wobrazow
a iwjenskich dopomnjenkow wobsah ilustruje. Nareni pak
njejsu jeno serbscy ulerjo ale te nmscy a serbinu wuknjace,
wako jedna so tu wo dwurny serbsko-nmski pewodnik.
Das zweisprachige heimatkundliche Begleitheft wird empfohlen
als ergnzendes Unterrichtsmaterial fr den Sorbisch , Sach- und
Geschichtsunterricht der 3. bis 6. Klasse. Die Autorin vermittelt
den Lesern erste Grundlagen zu Geschichte, Leben, Sitten
und Bruchen der Sorben. Der Inhalt wird durch eine vielfltige
Auswahl an Bildern und Lebenserinnerungen illustriert.
Die Pulikation erhebt keinen Anspruch auf Vollstndigkeit,
sondern mchte in erster Linie die Leser zur weiteren Beschf-
tigung mit der Vergangenheit und zu eigenem Nachforschen
in der Familien- und Heimatgeschichte anregen. Schlern
deutscher Schulen bietet dieses Heft erste Informationen
zur Geschichte und Kultur der Sorben und kann so z. B. auf einen
Besuch des Sorbischen Museums oder einer Heimatstube
vorbereiten.
24 ZAK ADNA UL A

H
U
D

B
A Wotpowdnje narokam noweho wubneho plana je so rjad
Wjeseli hercy za hudbu na zakadnej uli wuwi. eio lei
pezcynje na aktiwnym doiwjenju hudby pez spwanje,
hudenje a rejowanje. Hio znatym a nowym spwam dodachu
so ulerske nadawki. Na zakade tutych spwow posrdkuje
so z mnohimi pokiwami za praktiske pesadenje te zakadna
hudbna teorija.

Entsprechend den Anforderungen des neuen Lehrplanes wurde
die vorliegende Lehrbuchreihe fr Musik an sorbischen Grund-
schulen entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf dem aktiven
Musikerlebnis durch Singen, Tanzen und Musizieren. Bekannte
und neue Lieder wurden mit Schleraufgaben versehen. Diese
Lieder bilden die Grundlage fr die praktische Anwendung und
Umsetzung der Musiktheorie.
Wjeseli hercy 1/2
wubnica hudby za 1. a 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce a zestajerce: Gabriela Bajtlowa,
Leka Thomasowa
ilustratorka: Daa Bacmakov
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., wjacebarbne, broura, 10,90
ISBN 978-3-7420-1301-9
skaz. o. 1/117/07-1A
Wjeseli hercy 3/4
wubnica hudby za 3. a 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Leka Thomasowa, Gabriela Bajtlowa
ilustratorka: Daa Bacmakov
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
136 stronow, wjacebarbne, broura, 15,90
ISBN 978-3-7420-1218-0
skaz. o. 3/91/08-1A
to rados rjeu dawa
spwnik za zakadne ule
awtorka a zestajerka: Marhata Cyec-Korjekowa
ilustratorka: Jutta Hellgrewe
2. nakad 1998, Ludowe nakadnistwo Domowina
144 str., kruta wjazba, 12,00
ISBN 978-3-7420-0974-6
skaz. o. 1/74/98-2A
Rejuj z nami
poster za rjadownisku stwu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
poster A0
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne
5,00
ISBN 978-3-7420-1432-0
skaz. o. 0/139/11-1A
Poster je licencne wudae nakadnistwa Cornelsen Verlag Volk
und Wissen. Wn chce pomoc pi nazwuowanju rejow we
wobuku hudbneje wuby w zakadnej ka te srjednej uli
poskii. Je to wudosponjacy material. 10 welakich
rejowanskich kroelow je derje spznajomnje ilustrowane
a wopisane. Na zadnjej stronje su welake wanja nastupa k reji,
zepimnjenja a elementy reje pomjenowane a zwobraznjene.
ZAK ADNA UL A 25
N
A
B
O

I
N
A Pod titulom Ja tu sym poskiamy wotpowdnje nowemu
wubnemu planej rjad wubnicow za katolsku naboinu.
Su to licencne wudaa nakadnistwa Auer, Donauwrth. Wubnicy
su bohae z ilustracijemi a fotami wuhotowane.
Ja tu sym 1
wubnica za katolsku naboinu w 1. ltniku
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
80 str., wjacebarbne, broura, 10,40
ISBN 978-3-7420-1363-7
skaz. o. 1/121/08-1A
Ja tu sym 2
wubnica za katolsku naboinu w 2. ltniku
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbi: Fabian Kaulfrst
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
80 str., wjacebarbne, broura, 10,40
ISBN 978-3-7420-1373-6
skaz. o. 2/84/08-1A
Ja tu sym 3
wubnica za katolsku naboinu w 3. ltniku
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbi: Fabian Kaulfrst
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
92 stronow, wjacebarbne, broura, 11,40
ISBN 978-3-7420-1381-1
skaz. o. 3/109/09-1A
Ja tu sym 4
wubnica za katolsku naboinu w 4. ltniku
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbi: Fabian Kaulfrst
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
96 stronow, wjacebarbne, broura, 11,40
ISBN 978-3-7420-1390-3
skaz. o. 4/85/10-1A

W
U
M

S
T
W
O
NOWE
Wdny mu a druhe duchi
Dwurny modul za pedmjet wumstwo, material za wuerja
Wassermann und Co.
Zweisprachiges Modul fr das Fach Kunst, Lehrerhandreichung
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Tina Petzold, Margot Seidel
1.nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
rjadowak, 19,90
ISBN 978-3-7420-1433-7
skazanske iso: 0/140/13-1A
Mapa je jako dwurny dowy material za pedmjet wumstwo
na zakadnych ulach serbskeho sydlenskeho ruma koncipowana.
Planowane wubne jednotki su pewodane wot serbskich
powsowych figurow a skieja mnos, zamry toch wuknjen-
skich wobukow zrealizowa. Zdobom wotpowduje mapa
adanju, moderne a regionalne wumstwo we wubje pedstaji.
Die Mappe ist als zweisprachiges Arbeitsmaterial fr den
Kunstunterricht an Grundschulen im sorbischen Siedlungsgebiet
konzipiert. Die geplanten Unterrichtseinheiten werden von
sorbischen Sagengestalten begleitet und bieten die Mglichkeit,
die Ziele der drei Lernbereiche des Lehrplanes zu realisieren.
Gleichzeitig dient die Mappe der geforderten Begegnung
mit moderner und regionaler Kunst im Unterricht.
ABONUJE POMJO!
W dacym asopisu Pomjo
namakae itarske dopisy, nowe
serbske powdanka, bajki a powse,
nowe spwy, krimije a comicsy,
to a tamne ze serbskich stawiznow,
sportowe pinoki, reportae
z pirody a raja zwrjatow, zajima-
wostki wo starych a nowych
wunamakanjach, recepty,
paslenske pokiwy a kuriozity.
orty, hdanka,
pytanske
a wumolowanske
wobrazy w dacym
asopisu wzo
njepobrachuja.
ZAK ADNA UL A 27
S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A
Bezeichnungen fr Kleidung kennenlernen. Kleidungsstcke benennen. Kleidung nach Diktat ausmalen.
Drasta
20
Ja wuknu serbsce B.indd 20
W
u
k
n
j
e
m
y
s
e
r
b
s
c
e
12.06.2012 09:45:15
Za serbinu cuza r wuwiwa so tuchwilu nowy rjad
Wuknjemy serbsce z wotpowdnym dowym zeiwkom
Zwuujemy serbsce. Za 1. a 2. ltnik tutn material hio ped-
lei, za dale ltniki so wn postupnje nada. Wubny material
posrdkuje zakadne znajomose serbskeje re. Pi tym koncen-
truje so na rne srdki k temam wdneho dnja a wobswta
ulerja. Wubnicy a dowy zeiwk su jasnje a pewidnje
natwarjene a koresponduja mjez sobu. Wot 2. ltnika wudospo-
nja awdio CD wubnicu, na kotrej su zawodne teksty natoene.
Fr den Sorbisch-Fremdsprachenunterricht in der Grundschule
wird zurzeit ein neues Lehrwerk mit jeweils einem Lehrbuch und
einem dazugehrigem Arbeitsheft entwickelt. Fr die Klassen 1
und 2 liegt das Material bereits vor. Das Lehrwerk vermittelt
Grundkenntnisse der sorbischen Sprache. Dabei konzentriert
es sich auf die Sprachmittel zu Themen des Alltags und der
Umgebung des Schlers. Lehrbuch und Arbeitsheft sind klar
und bersichtlich aufgebaut und korrespondieren miteinander.
Ab Klasse 2 wird das Lehrbuch mit einer Audio-CD komplettiert,
auf der sich die Eingangstexte der einzelnen Lektionen befinden.
Wuknjemy serbsce 1
wubnica, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
40 str., wjacebarbne, 12,90
ISBN 978- 3 -7420- 1448- 1
skaz. o. 1/135/12 1B
Z nowej wubnicu za serbinu cuza r zeznaja ulerjo cuzy
zwukowy system. Peco zaso zeznaja w awtentiskich rnych
situacijach cuzu r, nawuknu pomau nowy rny material
a piswoja sej prnje rne wobroty. Tak doiwja prni wuknjenski
postup. W na jednanje wusmrjenych a wotmnjacych zwuowa-
njach naouja rny material peco zaso. Z tym skrua a rozrja
swjski sowoskad.
Das neue Lehrbuch soll helfen, das fremde Lautsystem
zu verinnerlichen. So lernen die Schler die fremde Sprache
in authentischen Sprachsituationen kennen, erlernen
das neue Sprachmaterial und erste Redewendungen und
erleben so ihren Lernfortschritt. In abwechslungsreichen
bungsphasen wenden sie das Sprachmaterial immer
wieder an, festigen und erweitern es.
28 ZAK ADNA UL A

S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A NOWE
Wokablowy zeiwk
dowy zeiwk, 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
20 str., wjacebarbne, 4,90
ISBN 978-3-7420-1479-5
skaz. o. 1/138/13-1B
Wokablowy zeiwk sui k samokontroli rneho stawa ulerja.
Na wosebitych opjenjach su witke sowa jednotliwych lekcijow
zwobraznjene. Hakle, hdy je sej uler cyle wsty w naoowanju
leksiki, zalpi ilustraciju do zeiwka. Tak je za ulerja, ale te
za starich peco widomne a kontrolujomne, kotre sowa dyrbi
hie zwuowa.
Das Vokabelheft dient den Schlern als Kontrolle und Selbstein-
schtzung.
NOWE
Wuknjemy serbsce CD
wuknjenska software za serbinu cuza r za zakadnu ulu
k wubnicy Wuknjemy serbsce
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Simona slina
ilustratorka: Gudrun Lenz
programrowa: Christian Drbeck
wjacebarbne, 15,00
skaz. o.: 0/151/13-1B
ISBN: 978-3-7420-1473-3
Wuknjenska CD wobsahuje runja wubnicy 10 kapitlow z peco
7 hrami. W najwelakoriich nadawkach zwuuje a skrua so
leksika, kotra je so we wubnicy zawjeda. Tak dyrbja ulerjo
na pikad znate wosobiny pomjenowa, liby a barby pirjadowa
a ma memo hra. Runje tak trenuje so z hrami pomjatk
a koncentracija. Znata leksika so w kapitlach peco zaso wospje-
tuje, tak zo so sowa a sady dale skrua.
Die Lern-CD beinhaltet Aufgaben und Spiele zu 10 Themen
mit je 7 Spielen aus dem Umfeld der Schler. Diese Lern-CD
korrespondiert mit dem Lehrwerk Wuknjemy serbsce
fr Schler, die Sorbisch als Fremdsprache erlernen. Lexik, die
im Lehrbuch eingefhrt wurde, wird in verschiedenen bungen
wiederholt und gefestigt. Immer sich wiederholende Aufgaben
erleichtern den Schlern das Erlernen der Fremdsprache.
NOWE
Wobrazowe karty
nazorosrdk za ulerjow 1. ltnika za serbinu cuza r
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
140 kartkow, wjacebarbne, 8,00
ISBN 978-3-7420-1475-7
skaz. o. 1/136/13-1B
ZAK ADNA UL A 29
S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A
NOWE
Wuerske doporuenja k Wuknjemy serbsce 1
wuerski material z didaktiskimi doporuenjemi z wobrazowymi
a sownymi kartami za serbinu cuza r za 1. ltnik
Lehrmaterial mit didaktischen Empfehlungen,
Bildmaterial und Wortkarten
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 19,00
ISBN 978-3-7420-1476-4
skaz. o. 1/137/13-1B
Wuerski material wobsahuje zakadne informacije k pesadenju
adanjow wubneho plana z pomocu wubnicy Wuknjemy
serbsce 1, poda dale nastorki za do, wudosponja ze spwami,
hrami a koprowanskimi pedohami.
Das vorliegende Lehrermaterial gibt grundlegende Informationen
zu den bungen im Schlerbuch, mit weiteren Anregungen,
Liedern und Kopiervorlagen zum vertiefenden ben.
NOWE
Wuknjemy serbsce 2
wubnica, 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
ca. 72 str., wjacebarbne, 12,90
ISBN 978-3-7420-1477-1
skaz. o. 2/95/13-1B
NOWE
Zwuujemy serbsce 2
dowy zeiwk, 2. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, 5,90
ISBN 978-3-7420-1478-8
skaz. o. 2/96/13-1B
Wuknu serbsce 3
wubnica za 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Christel Krawcec, Edita Cyowa
ilustratorka: Jarmila Dicov -Ondrejkov
3. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
128 str., wjacebarbne, 12,90
ISBN 978-3 -7420- 1146- 6, skaz. o. 3/86/09- 3B
Zwuuju serbsce 3
dowy zeiwk za 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Edita Cyowa, Christel Krawcec
ilustratorka: Jarmila Dicov- Ondrejkov
3. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
80 str., jednobarbne, 7,90
ISBN 978 -3- 7420- 1147- 3
skaz. o. 3/87/10 -3B
Wuknu serbsce 4
wubnica za 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Christel Krawcec, Edita Cyowa
ilustratorka: Jarmila Dicov -Ondrejkov
2. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., wjacebarbne, 12,90
ISBN 978 -3 -7420- 1163- 3
skaz. o. 4/63/07- 2B
Zwuuju serbsce 4
dowy zeiwk za 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Edita Cyowa, Christel Krawcec
ilustratorka: Jarmila Dicov -Ondrejkov
4. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
80 str., jednobarbne, 7,90
ISBN 978 -3 -7420- 1164 -0
skaz. o. 4/64/13- 4B
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 31
S
E
R
B

I
N
A Wubnicowy rjad Naa maerina wot 5. do 10. ltnika poskia
wubnu maiznu k wurazowej wubje, ke gramatice a ortograji
a k stawiznam serbskeje re. K wubnicam 5. do 10. ltnika
pedlea dowe zeiwki Zwuujemy a pisamy, kotre poskia
material k skruenju a naoo wanju nawuknjeneho a k diferenco-
wa nemu du. Wotpowdnje narokam noweho wubneho plana
pedaja so maeriny. Wone wobsahuja wubnu maiznu
a wuk njenski material k wukmanjenju itanskeje a metodoweje
kompetency, k wuwiwanju ertneje a pisomneje komunika ciskeje
zamnose a k wuwiwanju zamnose wo ri reektowa.
Naa maerina 5
wubnica za 5. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: Katka Bukowa, Hinc Cuka, Milenka Ertelowa,
Felicitas Kralowa, Rainer Janec, Jana oina
ilustratoraj: Isa Bryccyna, Steffen Lange
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., wjacebarbne, broura, 15,90
ISBN 978 -3 -7420- 1354- 5
skaz. o. 5/108/08 -1A
Zwuujemy a pisamy 5
dowy zeiwk za 5. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: Birgit Blkowa, Jana Btnarjowa, Hinc Cuka,
Milenka Ertelowa, Marja Hrjehorjowa, Rainer Janec
ilustratoraj: Steffen Lange, Isa Bryccyna
3. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
80 str., jednobarbne, 7,90
ISBN 978 -3- 7420 -1137 -4
skaz. o. 5/92/10 -3A
Naa maerina 6
wubnica za 6. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorki: Milenka Ertelowa, Kerstin Klingnerowa,
Walburga Sapanowa, Jana oina, Claudia Winarjowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
192 str., wjacebarbne, broura, 15,90
ISBN 978 -3 -7420 -1403-0
skaz. o. 6/85/10 -1A
Zwuujemy a pisamy 6
dowy zeiwk za 6. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: Birgit Blkowa, Milenka Ertelowa, Alena Hiccyna,
Marja Hrjehorjowa, Kerstin Klingnerowa, Jana oina,
Claudia Winarjowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
90 str., jednobarbne, 7,90
ISBN 978 -3 -7420- 1404 -7
skaz. o. 6/87/10- 1A
Naa maerina 7
wubnica za 7. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: Mrana Cucyna, Milenka Ertelowa, Kerstin Klingnero-
wa, Jrgen Schfer, Manuela Smolina, Jana oina
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
232 str., wjacebarbne, broura, 15,90
ISBN 978 -3 -7420 -1424 -5
skaz. o. 7/81/12- 1A
Zwuujemy a pisamy 7
dowy zeiwk za 7. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: Mrana Cucyna, Milenka Ertelowa, Kerstin Kling-
nerowa, Jrgen Schfer, Manuela Smolina, Jana oina
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., jednobarbne, broura, 7,90
ISBN 978 -3 -7420 -1429- 0
skaz. o. 7/82/12- 1A
Naa maerina 8
wubnica za 8. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: Milenka Ertelowa, Rainer Janec, Jan Kral,
Gnter Rudolph, Jrgen Schfer, Jana oina,
Claudia Winarjowa
ilustrator: Gnter Wongel
1. nakad 2003, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., wjacebarbne, broura, 11,90
ISBN 978- 3 -7420 -1219 -7
skaz. o. 8/54/03 -1A
32 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

S
E
R
B

I
N
A Naa maerina 9
wubnica za 9. ltnik
awtorojo: Hinc ewc, Gnter Rudolph, Jrgen
Schfer, Gerda Pietzsch, Mrana Cucyna, Gretel
Michakowa, Boena Pawlikec, Rainer Janec, Hinc
Cuka, Jurij ota
ilustratorka: Isa Bryccyna
2., wobdany nakad 1999, Ludowe nakadnistwo Domowina
152 str., wjacebarbne, 9,90
ISBN 978 -3 -7420 -1048 -3
skaz. o. 9/54/99- 2A
Naa maerina 10
wubnica za 10. ltnik
awtorojo: Hinc ewc, Gnter Rudolph, Jrgen Schfer,
Milenka Ertelowa, Boena Pawlikec, Hinc Cuka
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 1996, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., wjacebarbne, 9,90
ISBN 978-3-7420-1087-2
skaz. o. 10/40/96-1A
Zwuujemy a pisamy 10
dowy zeiwk za 10. ltnik
awtorojo: Gnter Rudolph, Jrgen Schfer,
Jurij Pjech, Boena Pawlikec, Hinc Cuka
ilustratorka: Isa Bryccyna
2. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., jednobarbne, 4,90
ISBN 978-3-7420-1088-9
skaz. o. 10/41/11-2A
Zwuujemy a pisamy 8
dowy zeiwk za 8. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo: Milenka Ertelowa, Rainer Janec, Jan Kral,
Gnter Rudolph, Jrgen Schfer, Jana oina
ilustratorka: Gisela Wongel
2., wobdany nakad 2008,
Ludowe nakadnistwo Domowina
48 str., jednobarbne, broura, 4,90
ISBN 978- 3 -7420 -1276 -0
skaz. o. 8/56/08- 2A
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 33
S
E
R
B

I
N
A Naa maerina 11/12
wubnica za 11. a 12. ltnik
awtorojo: Hinc ewc, Jrgen Schfer,
Gretel Michakowa, Sonja Wlkowa, Jana oina,
Hync Rychta, Mrana Cucyna, Monika enkowa
1. nakad 1999, Ludowe nakadnistwo Domowina
216 str., dwubarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1133-6
skaz. o. 11/27/99-1A
Wobrazy serbiny je wubny a wuknjenski material
za ulerjow Serbskeho gymnazija 9. resp. 10. ltnika.
Kniha je maerina a itanka w jednym, t. r. wda wo ri
posrdkuje, zwuuje a naouje so na zakade literatury.
Wobrazy serbiny 9
kombinowana wubnica serbiny za 9. ltnik gymnazija
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce a zestajerce: Sylwija nowa, Mrana Cucyna
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
240 stronow, wjacebarbne, broura, 19,90
ISBN 978-3-7420-1388-0
skaz. o. 9/66/09-1A
Wobrazy serbiny 10
kombinowana wubnica serbiny za 10. ltnik gymnazija
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce a zestajerce: Sylwija nowa, Mrana Cucyna
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
224 stronow, wjacebarbne, broura, 19,90
ISBN 978-3-7420-1400-9
skaz. o. 10/46/10-1A
34 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

S
E
R
B

I
N
A itanka 5
5. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
ilustratorka: Gabriele Mothes
2. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
248 str., wjacebarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1284-5
skaz. o. 5/102/09-2A
itanka 6
6. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
ilustratorka: Barbara Beger
1. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
260 str., wjacebarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1317-0
skaz. o. 6/78/05-1A
itanka 7
7. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
ilustrator: Stefan Seidel
1. nakad 2006, Ludowe nakadnistwo Domowina
240 str., wjacebarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1344-6
skaz. o. 7/75/06-1A
itanka 8
8. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
ilustratorka: Barbara Schumann
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
240 str., wjacebarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1370-5
skaz. o. 8/60/08-1A
itanka 9/10
wubnica za 9. a 10. ltnik serbskich srjednych ulow
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
ilustrator: pan Hanu
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
244 str., wjacebarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1398-9
skaz. o. 9/69/10-1A
S
E
R
B

I
N
A Literarna itanka 1
11./12. ltnik
wobdaa: Christiana Piniekowa
2. nakad 1997, Ludowe nakadnistwo Domowina
192 str., wjacebarbne, broura, 11,50
ISBN 978-3-7420-0773-5
skaz. o. 11/21/97-2A
Literarna itanka 2
11./12. ltnik
wobdaa: Christiana Piniekowa
2. nakad 1997, Ludowe nakadnistwo Domowina
240 str., wjacebarbne, broura, 11,50
ISBN 978-3-7420-1774-1
skaz. o. 11/22/97-2A
Pynje rozlga se grono
Z delnjoserbskeho pismowstwa
wubnica za gymnazij, sekundarny schodenk II
zestajaoj: Hinc Cuka a Christina Cucyna
ilustrator: Karl Fischer
1. nakad 1995, Ludowe nakadnistwo Domowina
208 str., jednobarbne, broura, 4,90
ISBN 978-3-7420-1055-1
skaz. o. 12/08/95-1A

asopis te za Was!
Serbska ula je serbski pedagogiski asopis za wuerjow a kubarjow, ale te za wch druhich rnje zajimowanych. Wdomostne
nastawki k praenjam kubanja a wuwuowanja, k tomu rozprawy z pstowarskeje a ulskeje praksy, respytne pinoki, recensije
k nowym serbskim kniham LND a roki poskitk na koprowanskich pedohach za najwelakorie pedmjety sueja do wobsaha asopisa.
W teim ltnym isle pedstajeja sobudaerki Rneho centruma WITAJ prawidownje nowy nadany wubny material.
Dale informacije dstanjee pod telefonowym
isom (03591) 550410 we wotrjede
pedagogika w RCW.
Rady spihotujemy
Wae wudki jako
pedohu a dowy
material te
za druhich
wuerjow
a kubarjow!
36 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

S
T
A
W
I
Z
N
Y Wotkrywa a rozumi 5
wubnica stawiznow za Saksku
Wot spoatka stawiznow ha do antikskeje Grjekskeje
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoioj: Achim Kowar, Ludwig Zahrodnik
1. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
127 str., wjacebarbne, broura, 10,90
ISBN 978-3-7420-1312-5
skaz. o. 5/104/05-1A
Wotkrywa a rozumi 6
wubnica stawiznow za Saksku
Wot Romskeho mcnarstwa ha do srjedowka
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoia: Lubina Hajduk-Veljkoviowa
1. nakad 2006, Ludowe nakadnistwo Domowina
192 str., wjacebarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1342-2
skaz. o. 6/80/06-1A
Wotkrywa a rozumi 7
wubnica stawiznow za Saksku
Wot spoatka nowowka ha k industrializaciji
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoia: Lubina Hajduk-Veljkoviowa
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
196 str., wjacebarbne, broura, 15,50
ISBN 978-3-7420-1288-3
skaz. o. 7/74/07-1A
Wotkrywa a rozumi 8
wubnica stawiznow za Saksku
Wot Prnjeje swtoweje wjny
ha ke kncej Druheje swtoweje wjny
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoia: Lubina Hajduk-Veljkoviowa
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
207 str., wjacebarbne, broura, 16,25
ISBN 978-3-7420-1355-2
skaz. o. 8/57/08-1A
Wotkrywa a rozumi 9/10
wubnica stawiznow za Saksku
Wot zymneje wjny ha do pitomnose
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoia: Lubina Hajduk-Veljkoviowa
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
256 str., wjacebarbne, broura, 23,50
ISBN 978-3-7420-1375-0
skaz. o. 9/68/09-1A
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 37
S
T
A
W
I
Z
N
Y K serbskim stawiznam pedlea wosebite zeiwki resp. knize.
Z tutymi maja serbscy ulerjo na srjednych ulach a gymnaziju
mnos, so nimo nmskich a swtowych stawiznow te
z historiju swojeho naroda a blieje domizny zeznajomi.
Wotpowdnje nowemu wubnemu planej stej dotalnej zeiwkaj
za 6./7. a 8. ltnik do broury zjimanej. Pedstajeja so stawizny
Serbow wot spoatkow ha do knca 19. ltstotka. Doporuimy
brouru za 5., 6. a 7. ltnik.
Serbske stawizny 1

Wot spoatkow ha do knca 19. ltstotka
za 5., 6. a 7. ltnik
awtoraj: Ludwig Zahrodnik, Achim Brankak
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2009
128 str., wjacebarbne, broura, 12,90
ISBN 978- 3 -7420- 1385- 9
skaz. o. 6/84/09 -1A
Serbske stawizny 2
Wot Prnjeje swtoweje wjny ha do pitomnose
wubnica za 8. a 9. ltnik
awtoraj: Timo Mekank, Ludwig Zahrodnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
134 str., wjacebarbne, broura, 12,90
ISBN 978 -3- 7420- 1423- 8
skaz. o. 8/62/11-1A
Serbske stawizny
ulerska kniha za gymnazialny schodenk
asowa doba wot 1945 ha do pitomnose
awtor: Achim Brankak
1. nakad 1998, Ludowe nakadnistwo Domowina
192 str., dwubarbne, broura, 7,90
ISBN 978 -3 -7420- 1090- 2
skaz. o. 11/25/98- 1A
Hospodarskeje nuzy a socialneje b|dy dla wupuowa srjed 19. l|tstotka wjele ludi z cyeje Europy do zamrskich krajow.
Narodna bjezprawnos a potowanje sta rolutherskich nabo{nych nahladow po - hnu te{ wjele Serbow wupuowa za morjo. Tam so nadijachu namaka socialnu eksis- tencu ka{ te{ wosobinsku swobodu. W l|e 1848 wjede[e farar Kapler z Wsporka (Wei enberg) pr|nju wjet[u skupinu do Awstralskeje, kotrej{ ha do l|ta 1854 dal[i wupuowarjo, wosebje z pruskeje Hornjeje a Delnjeje u{icy s|howachu. 1854 wje de - [e ewangelski duchowny Jan Kilian skupinu nimale 600 serbskich wupuowarjow z Hor - njeje u{icy do sewjeroameriskeho Texasa.
Tu zao{ichu swoje sydli[o Serbin, hde{ ha do smjere Kilianoweho syna, Hermana Kiliana, 1920 w [ulach a na Bo{ich su{bach serbsku r| nao{owachu. Serbja z Delnjeje u{icy zao{ichu mje[e, rozbrojene sydli [a w Awstralskej.
Z Wjerbnjanskeje wosady sameje wupu- o wa w tutym asu wjace ha 200 wosad- nych.
95
1862 pr|nje
diwadowe pedstajenje
w serbskej r|i
1862 serbskej
kni{nej towarstwje
1862 Towarstwo
swj. Cyrila a Metoda
18
6
0
18
6
2
18
6
4
18
6
6
18
6
8
Kilian, Jan
* 22.3.1811 Delany
(Dhlen)
12.9.1884 Serbin
farar w Kotecach
(Kotitz) 18371848
Kilian pestupi w
l|e 1848 do pruskeje
starolutherskeje
cyrkwje. 1846 wuda
zb|rku Sp|warske
wjeselo abo 28
nowych duchownych
sp|wow. Sam zbasni
a skomponowa rjad
k|rlu[ow.
Rozestajej so
z pisowom
Hdy{ poddanojo
z knje{imi skor{a,
do asa w|my,
[t bude bity.
]to b|chu
piiny za wupuo-
wanje Serbow?
Wupuowanje Serbow
2 Jan Kilian
z dowku Tereziju
3 Kniha wo serbskich
wupuowarjach
K brjoham nadije
wot Trudle Malinko-
weje
4 Po puu do noweho sw|ta na n|mskej wupuowanskej di,
kolorowana drjeworytwa, 1849
1854 J. Kilian wjede
serbskich wupuowa-
rjow do Texa sa
38 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

N
A
B
O

I
N
A Mjez wami
wubnica za 5./6. ltnik
peok nmskeje wubnicy Mitten unter euch,
Religionsbuch 5/6 Ludwig Auer GmbH, Donauwrth
zeserbia: Marka Budarjowa
1. nakad 1994, Ludowe nakadnistwo Domowina
200 str., wjacebarbne, broura, 11,90
ISBN 978- 3 -7420- 1017- 9
skaz. o. 5/80/94- 1A
Naboina 5/6
dowy zeiwk za 5./6. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Birgit Blkowa
ilustrator: Karl Fischer
2., pehl. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., dwubarbne, 4,90
ISBN 978 -3- 7420- 1215- 9
skaz. o. 5/99/09 -2A
Bh a swt
wubnica za 7./8. ltnik
peok nmskeje wubnicy Gott und die Welt,
Patmos Verlag, Dsseldorf
zeserbioj: Marka Budarjowa, Beno Budar
1. nakad 1998, Ludowe nakadnistwo Domowina
144 str., wjacebarbne, broura, 9,90
ISBN 978 -3 -7420- 1043- 8
skaz. o. 7/58/98- 1
Naboina 7/8
dowy zeiwk za 7./8. ltnik
wudawael: Domowina,
Rny centrum WITAJ
awtorka: Birgit Blkowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
2. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
64 str., dwubarbne, 6,90
ISBN 978 -3 -7420- 1287- 6
skaz. o. 7/73/10 -2A
Kniha za naboinu
ulerski zeiwk za gymnazij
dodawk k wubnicy Bh a swt za 7./8. ltnik
zeserbi: Mrin Wornar
1. nakad 1998, Ludowe nakadnistwo Domowina
50 str., 7,90
ISBN 978- 3 -7420- 1152- 7
skaz. o. 7/66/98 -1A
Wra a swt
Wulke swtowe naboiny
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajaa a wobdaa: Trudla Kuringowa
peoi: Mrin Salowski
1. nakad 2002, Ludowe nakadnistwo Domowina
168 str., wjacebarbne, kruta wjazba, 9,00
ISBN 978- 3 -7420- 1214- 2
skaz. o. W5/98/02 -1A
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 39
B
I
O
L
O
G
I
J
A Biologija plus 5
wubnica biologije za 5. ltnik
srjednych ulow a gymnazija, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoi: Ptr ota
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
191 str., wjacebarbne, 16,75
ISBN 978- 3 -7420- 1395- 8
skaz. o. 5/111/10 -1A
Biologija plus 6
wubnica biologije za 6. ltnik
srjednych ulow a gymnazija, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoi: Ptr ota
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
106 str., wjacebarbne, 13,75
ISBN 978- 3 -7420- 1397- 2
skaz. o. 6/86/10- 1A
Biologija plus 5/6
dowy zeiwk biologije za 5. a 6. ltnik
srjednych ulow a gymnazija
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
peoia: Sylwija nowa
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
56 str., jednobarbne, broura, 6,95
ISBN 978- 3- 7420- 1368- 2
skaz. o. 5/109/08 -1A
NOWE
Level Biologija 7
wubnica biologije za 7. ltnik gymnazija
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Ludwig Zahrodnik, Syman ota
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., wjacebarbne, broura, 7,90
ISBN 978-3-7420-1468-9
skaz. o. 7/85/13-1A
40 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

G
E
O
G
R
A
F
I
J
A Pod titulom Domizna a swt poskiamy serbskim srjednym
ulam wubnicy za geograju w serbskej ri. Su to licencne
wudaa wubnicy Heimat und Welt nakadnistwa Wester mann
Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig.
Domizna a swt 5
wubnica za srjedne ule, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbili: Tilo Mager, Hila Nukowa, Mrin Wornar
1. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
159 str., wjacebarbne, broura, 15,95
ISBN 978- 3- 7420- 1313- 2
skaz. o 5/105/05- 1A
Domizna a swt 6
wubnica za srjedne ule, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Borbora Markowa, Mrin Wornar
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
176 str., wjacebarbne, broura, 16,95
ISBN 978 -3 -7420- 1369- 9
skaz. o. 6/82/08 -1A
Domizna a swt 7
wubnica za srjedne ule, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Borbora Markowa, Mrin Wornar
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., wjacebarbne, broura, 16,90
ISBN 978 -3 -7420- 1345- 3
skaz. o. 7/76/07 -1A
Domizna a swt 8
wubnica za srjedne ule, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Borbora Markowa, Mrin Wornar
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., wjacebarbne, broura, 16,90
ISBN 978 -3 -7420- 1351- 4
skaz. o. 8/59/07 -1A
Domizna a swt 9
wubnica za srjedne ule, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Borbora Markowa, Mrin Wornar
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., wjacebarbne, broura, 17,50
ISBN 978 -3 -7420- 1386- 6
skaz. o. 9/64/09 -1A
Domizna a swt 10
wubnica za srjedne ule, Sakska
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Borbora Markowa, Mrin Wornar
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
136 str., wjacebarbne, broura, 18,95
ISBN 978 -3- 7420- 1392- 7
skaz. o. 10/47/10 -1A
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 41
G
E
O
G
R
A
F
I
J
A Terra
Geografija 5, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Borbora Markowa, Achim Kowar
1. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
196 str., wjacebarbne, broura, 18,00
ISBN 978 -3 -7420- 1318- 7
skaz. o. 5/106/05- 1A
Terra
Geografija 6, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbi: Achim Kowar
1. nakad 2006, Ludowe nakadnistwo Domowina
184 str., wjacebarbne, broura, 18,00
ISBN 978 -3 -7420- 1341- 5
skaz. o. 6/79/06 -1A
Terra
Geografija 7, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbili: Achim Kowar, Mrin Strauch,
Ludwig Zahrodnik
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
188 str., wjacebarbne, broura, 18,00
ISBN 978- 3-7420 -1349- 1
skaz. o. 7/77/07 -1A
Terra
Geografija 8, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Ludwig Zahrodnik, Achim Kowar
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
138 stronow, wjacebarbne, broura, 17,35
ISBN 978- 3 -7420- 1357- 6
skaz. o. 8/61/08 -1A
Terra
Geografija 9, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Ludwig Zahrodnik, Borbora Markowa
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
138 stronow, wjacebarbne, broura, 17, 35
ISBN 978- 3- 7420- 1374- 3
skaz.o. 9/67/09- 1A
Terra
Geografija 10, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Ludwig Zahrodnik, Wra oina
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
186 stronow, wjacebarbne, broura, 18,95
ISBN 978-3 -7420- 1399- 6
skaz.o. 10/45/10- 1A
Terra
Geografija 11, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Ludwig Zahrodnik, Wra oina
1.nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
178 stronow, wjacebarbne, broura, 20,25
ISBN 978- 3 -7420- 1418- 4
skaz. o. 11/30/11- 1A
Terra
Geografija 12, Sakska
wubnica za gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Ludwig Zahrodnik, Wra oina
1.nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
166 stronow, wjacebarbne, broura, 20,25
ISBN 978- 3 -7420- 1440- 5
skaz. o. 12/09/12- 1A
42 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

T
E
C
H
N
I
K
A

A

I
N
F
O
R
M
A
T
I
K
A Technika a kompjuter
wubnica za srjednu ulu a gymnazij
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbioj: Wra oina, Beno Jurk
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
181 stronow, wjacebarbne, broura, 16,95
ISBN 978 -3 -7420- 1384- 2
skaz.o. 6/83/09 -1A
Tuta wubnica je peok nmskeje wubnicy Technik
und Computer a so w 6. a 7. ltniku we wubje techniki wuiwa.
W 1. dlu wobjednawaja so zhotowjenske metody ka wjazanje
a hubokoahanje a ulerjo dstanu nawod za zhotowjenje
jednoreho wobdka. Dale wopisuje so natwar mechaniskich
objektow a jich wuiwanje. W druhim dlu wubnicy zeznajom-
nja so ulerjo ze zakadnym natwarom kompjutera a nawuknu
z tekstowym programom samostatnje da.
Informatika SI
wubnica za srjednu ulu a gymnazij za ltniki 710
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbi: Beno Jurk
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
328 stronow, wjacebarbne, broura, 29,95
ISBN 978 -3- 7420- 1407- 8
skaz. o. 7/78/12 -1A
ulski wopyt na sudnistwje
modul za towarnowdu 9. ltnika na serbskich
srjednych ulach a gymnaziju
licencne wudae Statneho ministerstwa za justicu
zeserbia: Milena imanec
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
broura, 5,90
skaz. o. 9/70/12- 1A
Trojozynk

T
O
W
A
R

N
O
S
T
N
O
W

D
A
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 43
H
U
D

B
A Trojozynk
Hudba 5/6
peok nmskeje hudbneje wubnicy Dreiklang 5/6
Cornelsen/Volk und Wissen Verlag, w nadawku Domowiny,
Rneho centruma WITAJ
zeserbia: Chrysta Mekankowa
1. nakad 2010, Ludowe nakadnistwo Domowina
268 str., wjacebarbne, broura, 18,95
ISBN 978-3-7420-1396-5
skaz. o. 5/112/10-1A
Trojozynk
Hudba 7/8
peok nmskeje hudbneje wubnicy Dreiklang 7/8
Cornelsen/Volk und Wissen Verlag Berlin, w nadawku Domowiny,
Rneho centruma WITAJ
zeserbia: Chrysta Mekankowa
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
288 str., wjacebarbne, broura, 19,50
ISBN 978-3-7420-1439-9
skaz. o. 7/83/12-1A
Trojozynk
Hudba 9/10
peok nmskeje hudbneje wubnicy Dreiklang 9/10
Volk und Wissen Verlag, Berlin w nadawku Domowiny, Rneho
centruma WITAJ
zeserbi: Jan Kral
1. nakad 2003, Ludowe nakadnistwo Domowina
232 str., wjacebarbne, kruta wjazba, 16,30
ISBN 978-3-7420-1206-7
skaz. o. 9/62/03-1A
44 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A Wuknu serbsce/Zwuuju serbsce je ulskokniny rjad, kotry so
ze zakadneje ule dalewjede. We wubnicach Wuknu serbsce
znazornjena a posrdkowana maizna so w dowych zeiwkach
Zwuuju serbsce nazwuuje, skruuje a naouje. Nowe wot
5. ltnika je, zo so gramatika jako wosebita kategorija wupokaza.
Die Reihe Wuknu serbsce/Zwuuju serbsce wird auf die
Grund schule aufbauend weitergefhrt. Der in den Lehrbchern
vermittelte Stoff wird in den Arbeitsheften Zwuuju serbsce
gebt, gefestigt und angewandt. Neu ist ab Klasse 5, dass die
Grammatik als besondere Kategorie ausgewiesen wird.
Wuknu serbsce 5
wubnica za 5. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Christel Krawcec, Edita Cyowa
ilustrator: Konrad Golz
2. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
128 str., wjacebarbne, broura, 12,90
ISBN 978-3-7420-1200-5
skaz. o. 5/95/11-2B
Zwuuju serbsce 5
dowy zeiwk za 5. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Edita Cyowa, Christel Krawcec
ilustrator: Konrad Golz
2. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
128 str., jednobarbne, 7,90
ISBN 978-3-7420-1201-2
skaz. o. 5/96/08-2B
Wuknu serbsce 6
wubnica za 6. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Christel Krawcec, Edita Cyowa
ilustrator: Konrad Golz
2. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
128 str., wjacebarbne, broura, 12,90
ISBN 978-3-7420-1256-2
skaz. o. 6/74/12-2B
Zwuuju serbsce 6
dowy zeiwk za 6. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Edita Cyowa, Christel Krawcec
ilustrator: Konrad Golz
2. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
144 str., jednobarbne, 7,90
ISBN 978-3-7420-1257-9
skaz. o. 6/75/07-2B
Wuknu serbsce 7
wubnica za 7. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Mrana Cucyna
ilustratorka: Iris Brankakowa
3., wobdany nakad 2010,
Ludowe nakadnistwo Domowina
96 str., wjacebarbne, broura, 12,00
ISBN 978-3-7420-1113-8
skaz. o. 7/65/10-3B
Zwuuju serbsce 7
dowy zeiwk za 7. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Mrana Cucyna
ilustratorka: Iris Brankakowa
3. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
48 str., dwubarbne, 7,90
ISBN 978-3-7420-1159-6
skaz. o. 7/67/11-3B
Wuknu serbsce 8
wubnica za 8. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Mrana Cucyna
ilustratorka: Iris Brankakowa
2. nakad 2006, Ludowe nakadnistwo Domowina
72 str., wjacebarbne, broura, 12,00
ISBN 978-3-7420-1187-9
skaz. o. 8/53/06-2B
Zwuuju serbsce 8
dowy zeiwk za 8. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Stef Pjetaowa
ilustrator: Konrad Golz
1. nakad 2006, Ludowe nakadnistwo Domowina
48 str., dwubarbne, 7,60
ISBN 978-3-7420-1246-3
skaz. o. 8/55/06-1B
SKI
Serbska kulturna informacija poskia Wam:
O serbsko- a nmskornu literaturu wo stawiznach,
ri a kulturje Serbow
O MC a CD ze serbskej ludowej a wumskej hudbu
O wideja k stawiznam a kulturje Serbow w serbskej a nmskej ri
O wubrane twory serbskeho ludoweho wumstwa a suwenry
O serbske jutrowne jejka, mdroi a keramiku
In der Sorbischen Kulturinformation erhltlich:
O sorbische und deutschsprachige Literatur, die sich mit der
Geschichte, Sprache und Kultur der Sorben/Wenden befasst
O Tontrger mit sorbischer Musik
O PC-Sprachprogramme und -spiele sowie Videos und DVDs
O sorbische Volkskunstartikel und Souvenire
Serbska kulturna informacija Pstowe namsto 2 02625 Budyin
telefon (0 35 91) 4 21 05 stif tung-ski@sorben.com
46 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A Dowej knize Z Kitom wuknjemy stej wubny material
za pidrunikow. Knize stej pedwidanej za ulerjow, koti
pidu w 5. ltniku do serbskich ulow a nimaja ane pedzna-
jo mose w serbinje. Dowej knize rjadujetej so do 10 lekcijow
k temam z wobswta ulerja. Pipooena je te CD, kotra sui
korektnemu wurjekowanju a zrozumjacym syenju.
Die Arbeitsbcher Z Kitom wuknjemy sind Lehrmaterial
fr Quereinsteiger. Gemeint sind damit Schler, die keine
Vorkenntnisse in Sorbisch haben und ab Klasse 5. eine sorbische
Schule besuchen. Die zugehrige CD dient der korrekten
Aussprache sowie dem verstehenden Hren.
Z Kitom wuknjemy 1
dowa kniha za pidrunikow z CD
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Milenka Ertelowa, Walburga Sapanowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
2. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., dwubarbne, broura, 15,90
ISBN 978-3-7420-1383-5
skaz. o. 5/110/11-2B
Z Kitom wuknjemy 2
dowa kniha za pidrunikow z CD
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Milenka Ertelowa, Walburga apanowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
192 str., dwubarbne, broura, 15,90
ISBN 978-3-7420-1420-7
skaz. o. 6/88/11-1B
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 47
S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A
48 SRJEDNA UL A A GYMNAZI J

S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A Ru serbsce je wubny a wuknjenski material za serbsce
wuknjacych wyich ltnikow a pedewm za wobdlnikow
na kursach serbiny ka te za awtodidaktow. Wubnica
wobsahuje teksty z nowej leksiku a k tomu zwuowanja.
Posrdkuja so gramatiske znajomose a zwuowanja ke korekt-
nemu wurjeko wanju. Jednotliwe lekcije so zakna z tekstom
k zrozumjacemu itanju. Wubnicy 1 je pipooena CD, kotra
sui korektnemu wurjekowanju a aktiwnemu naoowanju re.
Wubnicy 2 pipooena CD sui wosebje zrozumjacemu itanju.
Ru serbsce ist ein Lehr- und Lernmaterial zum Erwerb
der sorbischen Sprache fr Schler in den oberen Klassen,
fr Kursteilnehmer an Volkshochschulen und fr Autodidakten.
Das Lehrbuch beinhaltet Texte mit neuer Lexik, entsprechende
bungen zur Vermittlung und Festigung grammatikalischer
Kenntnisse sowie bungen zur korrekten Aussprache.
Die bei gelegte CD untersttzt die korrekte Aussprache als
auch das aktive Anwenden der Sprache.
Ru serbsce 1
za serbsce wuknjacych z CD
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorki: Angela Langerowa, Hila Nukowa, Brigita ramina
ilustratorka: Isa Bryccyna
3., pehladany nakad 2013,
Ludowe nakadnistwo Domowina
152 str., dwubarbne, broura, 14,90
ISBN 978-3-7420-1295-1
skaz. o. 0/116/13-3B
Ru serbsce 2
za serbsce wuknjacych z CD
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorki: Angela Langerowa, Hila Nukowa, Brigita ramina
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
146 str., dwubarbne, broura, 17,50
ISBN 978-3-7420-1331-6
skaz. o. 0/120/07-1
SRJEDNA UL A A GYMNAZI J 49
S
E
R
B

I
N
A


C
U
Z
O
R

N
A

W
U

B
A Wubnicy rjada Naa serbina posrdkuja rne srdki
a wuwiwaja komunikaciske initose renje, itanje a pisanje.
W nadawkach so poskiena maizna nazwuuje, skrua, naouje
a wospjetuje. Z pomocu tekstow ma so wda wo Serbach
posrdkowa a k itanju serbskeje lektury pozbudowa.
Die Lehrbcher der Reihe Naa serbina vermitteln Sprach-
mittel und entwickeln die Kommunikationsttigkeiten Sprechen,
Lesen und Schreiben. In fortlaufenden bungen wird der
angebotene Stoff gebt, gefestigt, angewandt und wiederholt.
Naa serbina 9/10
wubnica za 9./10. ltnik
awtorce: Trudla Krancowa, Jadwiga Panwicowa
1. nakad 1992, Ludowe nakadnistwo Domowina
117 str., wjacebarbne, 9,90
ISBN 978-3-7420-0880-0
skaz. o. 10/33/92-1B
Naa serbina 10
wubnica za 10. ltnik
awtoraj: Jadwiga Gerberichowa, Handrij Ra
gramatiske pehlady: Ptr ota
1. nakad 1994,
Ludowe nakadnistwo Domowina
93 str., wjacebarbne, 4,90
ISBN 978-3-7420-0959-3
skaz. o. 10/35/93-1B
Serbske ludowe basnistwo je wubny a wuknjenski srdk
za ulerjow wyich ltnikow gymnazija a na srjednych ulach,
koti sej serbinu jako cuzu r piswojeja. Je to druhi,
rozrjeny nakad, kotry wopija charakteristiku a zbraelske
wupody ludoweho basnistwa ka te wobrne zawodowace
teksty a mnohe pikady k jednotliwym druinam ludoweho
basnistwa.
Serbske ludowe basnistwo ist ein Lehr- und Lernmaterial fr
Schler der oberen Klassen am Gymnasium und an sorbischen
Mittelschulen, welche sich die sorbische Sprache als Fremd-
sprache aneignen. Es ist die zweite, erweiterte Auage, welche
die Charakteristik der Volksdichtung sowie einzelne Arten von
Volksdichtung mit Beispielen eingehend beschreibt.
Serbske ludowe basnistwo
wubnica za serbsce wuknjacych wyich ltnikow
na srjednych ulach a gymnaziju
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajerce: Mrana Cucyna, Monika enkowa
2., rozrjeny nakad 2009,
Ludowe nakadnistwo Domowina
114 stronow, jednobarbne, broura, 9,90
ISBN 978-3-7420-1377-4
skaz. o. 7/54/09-2B
51
P

I
R
U

K
I
Terminologija za pedmjet wcna wuba
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Petra Handrikowa
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
182 str., 6,90
ISBN 978-3-7420-1360-2
skaz. o. 0/123/08-1A
Terminologija za pedmjet matematika
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Katja Magerowa
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
106 str., 4,90
ISBN 978-3-7420-1359-0
skaz. o. 0/122/08-1A
Terminologija za pedmjet hudba
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka a zestajerka: Christa Mekankowa
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., 7,90
ISBN 978-3-7420-1425-2
skaz. o. 0/135/11-1A
Terminologija za pedmjet socialnowda
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
awtor a zestajer: Konrad Lipi
2. nakad 1997, Ludowe nakadnistwo Domowina
104 str., 1,90
ISBN 978-3-7420-1063-6
skaz. o. 0/53/97-2A
Terminologija za pedmjet chemija
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
awtor a zestajer: Toma Pawlik
1. nakad 1998, Ludowe nakadnistwo Domowina
172 str., 2,90
ISBN 978-3-7420-1130-5
skaz. o. 0/73/98-1A
Terminologija za pedmjet fyzika
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
awtor a zestajer: Jan Korjek
3. nakad 1995, Ludowe nakadnistwo Domowina
96 str., 1,90
ISBN 978-3-7420-1052-0
skaz. o. 0/38/95-3A
TERMINOLOGIJA
Z A P E D MJ E T
WCNA WUBA
TERMINOLOGIJA
Z A P E D MJ E T
MATEMATI KA
52

P

I
R
U

K
I
Terminologija za pedmjet stawizny
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtoraj a zestajerjej: Ludwig Zahrodnik,
Lubina Hajduk-Veljkoviowa
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
176 str., 8,90
ISBN 978-3-7420-1422-1
skaz. o. 0/129/11-1A
NOWE
Terminologija za pedmjet geografija
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
awtor a zestajer: lektorat RCW
1. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
208 str., 7,90
ISBN 978-3-7420-1446-7
skaz. o. 0/144/12-1A
Terminologija za pedmjet biologija
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
376 str., 7,90
ISBN 978-3-7420-1361-3
skaz. o. 0/125/08-1A
Terminologija za pedmjet naboina
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorojo a zestajerjo: Rafael Ledbor, Gerat Wornar,
Mrko Pohon
1. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., 8,90
ISBN 978-3-7420-1435-1
skaz. o. 0/143/11-1A
NOWE
Terminologija za pedmjet informatika
nmsko-serbski a serbsko-nmski sownik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor a zestajer: Beno Jurk
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
ca. 160 str., 7,90
ISBN 978-3-7420-1469-6
skaz. o. 0/155/13-1A
Punik po hornjoserbinje
Gramatika
awtor: prof. Helmut Faska
2. nakad 2012, Ludowe nakadnistwo Domowina
250 str., jednobarbne, kruta wjazba, 14,90
ISBN 978-3-7420-1103-9
skaz. o. 0/65/12-2A
Gramatika Punik po hornjoserbinje podawa systematiske
powuenje wo strukturje hornjoserbiny a wo jeje natwarje
a chce pinoowa k pohubenju wdy wo ri wo zwukach
a fonemach, morfemach, sowach, syntagmach a sadach.
Gramatika je rjadowana do wotrzkow A do F: A Wuba wo zwu-
kach a fonemach, B Wuba wo sowach, C Wuba wo woznamje
formow sowa, D Wuba wo tworjenju sownych formow abo
wuba wo fleksiji sowow, E Wuba wo naoowanju gramatiskich
formow, F Wuba wo wuprajenjach a sadach. Punik po hornjo-
serbinje je skrtena a popularna forma wdomostneje
gramatiki hornjoserbskeje spisowneje re, ki je lta 1981
w LND wua. Wona wopija pak nimo morfologije te syntaksu.
53
P

I
R
U

K
I
Wot A do
sownik za zakadnu ulu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: A. Langerowa, B. oina
ilustracije: Konrad Golz
2. pedany nakad 2007,
Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., wjacebarbne, broura, 9,90
ISBN 978-3-7420-1198-5
skaz. o. 1/93/07-2A
Sownik jendelsko-serbski
piruka za pedmjet jendelina na serbskich ulach,
sownik wobsahuje zakadny wuknjenski sowoskad
awtor a zestajer: Mrin Strauch
1. nakad 1995, Ludowe nakadnistwo Domowina
160 str., 1,90
ISBN 978-3-7420-1061-2
skaz. o. 0/45/95-1A
Sownik/Wrterverzeichnis
Hornjoserbsko-nmski/Nmsko-hornjoserbski
Za ule ze serbskej wubu
Obersorbisch-deutsch/Deutsch-obersorbisch
Fr Schulen mit sorbischem Sprachunterricht
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajer: lektorat RCW
3. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
128 str., broura, 7,90
ISBN 978-3-7420-1358-3
skaz. o. 0/124/13-3B
Jendelsko-serbski sownik za zakadnu ulu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zeserbia: Anja Karichowa
1. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
176 str., broura, 9,95
ISBN 978-3-7420-1387-3
skaz. o. 0/126/09-1A
Sownik je za wubu jendeliny w zakadnej uli. Wn wob-
sahuje nhde 1000 jendelskich sowow a wobrotow k 20 temam
z daceho wobuka. Hesa su rjenje barbnje ilustrowane.
Kdemu hesu sua pikadowa sada. Wulke wobrazy ke kdej
temje wabja do pytanja a wotkrywanja jednotliwych sowow.
Sownik je licencne wudae nakadnistwa Langenscheidt.
54
P

I
R
U

K
I
Jendelsko-hornjoserbski ulski sownik
wudawael: Domowina,
Rny centrum WITAJ
awtor: prof. dr. Edward Wornar
sobuawtor: Mrin Strauch
1. nakad 2007, Ludowe nakadnistwo Domowina
580 str., kruta wjazba, 19,90
ISBN 978-3-7420-1186-2
skaz. o. 0/88/07-1
Hornjoserbsko-jendelski sownik
Upper Sorbian-English Dictionary
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor: dr. Gerald Stone
gramatiske pehlady: dr. Helmut Jen, Horst Petrik
1. nakad 2002, Ludowe nakadnistwo Domowina
336 str., kruta wjazba, 7,00
ISBN 978-3-7420-1197-8
skaz. o. W0/98/02-1
Hornjoserbsko-ruski sownik
zestajer: K. K. Tromowi
Zhromadne wudae Ludoweho nakadnistwa
Domowina a nakadnistwa Ruska r, Moskwa
nakad 1974, Ludowe nakadnistwo Domowina
564 str., kruta wjazba, 6,90
skaz. o. 5895346
Sownik k ulskej literarnej wubje
5.-12. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor a zestajer: dr. Mrin Vlkel
2. nakad 2011, Ludowe nakadnistwo Domowina
60 stronow, broura, 4,90
ISBN 978-3-7420-1265-4
skaz. o. 0/111/11-2A
Piruka
k Wuknu serbsce a Zwuuju serbsce
za ltniki 1 do 4
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Christel Krawcec
1. nakad 2001, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., broura, 7,90
ISBN 978- 3 -7420 -1217 -3
skaz. o. W0/100/01- 1
P

I
R
U

K
I
Rimy serbsce
Wir sprechen sorbisch
Handreichung fr Kindergrtnerinnen
und Erzieherinnen
Autorinnen: Angela Langerowa, Borbora oina
1. Auage 1999, Ludowe nakadnistwo Domowina
187 Seiten, 6,90
ISBN 978 -3 -7420 -1177 -0
Best. Nr. 0/87/99- 1
Rimy serbsce/Wir sprechen sorbisch soll als kleines
Nachschlagewerk ein stndiges Hilfs - und Arbeitsmittel fr all
jene sein, die Kinder auf eine zwei oder mehrspra chige
Schulerziehung vorbereiten, besonders fr Teilnehmer und
Interessenten der WITAJ -Initiative. Der Sprachbegleiter besteht
aus zwei Teilen, im ersten ndet man eine Auswahl von Wrtern
und Formen aus dem Sprachwortschatz des Kindergartenkindes
und des jngeren Schulkindes. Im zweiten Teil wird in acht
Themen versucht, den Alltag der Kinder mit typischen Stzen,
Redewendungen oder Wortgruppen darzustellen.
Die Broschre wendet sich an Eltern,
die eine frhe sorbischsprachige
Erziehung ihres Kindes in Erwgung
ziehen. Es wird nicht nur auf die
Vorteile einer frhen zweisprachigen
Erziehung gezeigt, sondern auch
dargelegt, auf welche Art und Weise
Kinder Kenntnisse der sorbischen
Sprache nach der Immersions-
methode, die der Konzeption
WITAJ zugrunde liegt,
erwerben. Die Eltern werden
ber die Rolle der Erzieherin
bei der Sprachvermittlung
informiert und erhalten
Anregungen, wie sie ihr Kind
beim Sorbisch Lernen auch ohne
Sorbischkenntnisse unter sttzen
knnen. Im Anhang ndet der
Leser einen berblick smtlicher
Kindertagessttten Sachsens mit
sorbischsprachigen Angeboten
sowie Hinweise zur weiterfhrenden
Literatur.
WITAJ ein Geschenk fr Ihr Kind
Domowina WITAJ-Sprachzentrum telefon (0 35 91) 55 04 00 witaj-baut zen
@
sorben.com
57
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Wuknu serbsce
zestajaoj a wobdaoj: Mikaw Krawc,
Jadwiga Panwicowa
ilustratorka: Jarmila Dicov- Ondrejkov
1. nakad 1993, Ludowe nakadnistwo Domowina
16 opjenow z wobrazowymi sldami a tekstami,
dw wutihanskej opjeni z hrajnymi kartami,
wjacebarbne, 16 Bgen mit Bildfolgen und Texten
2 Ausschneidebgen mit Spielkarten
mehrfarbig, Mappe, 4,90
ISBN 978 -3 -7420 -0954 -8
skaz. o. 3/73/93- 1B
Praj to serbsce
Lehrbuch fr Klasse 3
Autorin: Walburga Scapan
Illustration: Inge Grtzig
Fotos: Jrgen Matschie, Matthias Bulang
1. Auage 1993, Domowina -Verlag
72 S., mehrfarbig mit Ausschneidebogen, 2,00
ISBN 978 -3- 7420-0955 -5
Best. Nr. 3/74/93- 1C
Praj to serbsce
Lehrbuch fr Klasse 4
Autorin: Walburga Scapan
Illustration: Inge Grtzig
Fotos: Jrgen Matschie, Matthias Bulang
3. Auage 1997, Ludowe nakadnistwo Domowina
96 S., mehrfarbig mit Ausschneide und Bastelbogen, 2,00
ISBN 978- 3- 7420 -1012- 4
Best. Nr. 4/57/97 -3C
Serbske naoki a wanja
Sorbische Bruche und Traditionen
dowa mapa za wuerjow/ -ki a kubarjow/ -ki
z ilustracijemi a wopisowanjom
Arbeitsmappe fr LehrerInnen und ErzieherInnen
mit Illustrationen und Beschreibungen
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Carola Lanzyna
ilustratorka: Daa Bacmakov
2. nakad 2008, Ludowe nakadnistwo Domowina
10 str., wjacebarbne, 9,90
ISBN 978- 3 -7420- 1260- 9
skaz. o.: 0/106/08- 2B
58

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Jan, Minka a Bobik na przdninach
wobrazowa kniha za di, ki serbsce wuknu
awtoraj: Eugen Splen, Ldia Zubajov
serbski tekst: Beno Budar
ilustratorka: Jarmila Dicov-Ondrejkov
2. nakad 1997, Ludowe nakadnistwo Domowina
144 str., wjacebarbne, kruta wjazba
ISBN 978 -3 -7420 -1114- 5
skaz. o. 0/70/97
Suchaj, itaj, powdaj!
ilustrowana kniha za pstowarnje a zakadnu ulu
zestajerka a wobdarka: Wra oic
ilustratorce: Maria urekov,
Daa Dicov-Bacmakov
2. sylnje wobdany nakad 2010,
Ludowe nakadnistwo Domowina
124 str., wjacebarbne, broura, 9,90
ISBN 978-3-7420-1181-7
skaz. o. 1/88/10-2B
Kniha skia welakore materialije za ltnu a efektiwnu zabru ze
serbskej ru. Wona wobsahuje:
1. Hrnka a basniki
2. Rymowanja
3. Stawizniki a bajki
4. Rjany njezmys
5. Dialogi a krtke sceny.
59
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
erwjenawka a druhe bajki
bajkowa kniha po bratromaj Grimm
za pstowarnje a zakadnu ulu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Mnika Jurkowa, Marija R.-oina
melodija: Marija R.-oina
ilustratorka: Gudrun Lenz
1. nakad 2005, Ludowe nakadnistwo Domowina
wjacebarbne, kruta wjazba, 12,90
ISBN 978-3-7420-1261-4
skaz. o. 0/107/05-1
Desa z nminy peoenych a wobdanych bajkow bratrow
Grimm wotpowduje rnym znajomosam di mjez
5 do 10 lt. Bohae ilustrowana kniha je wosebje za ulerjow,
koti serbsku r wuknu, zestajana a hodi so za itanske
zwuowanja a wuwiwanje renja. Bajki su zdla w rnje
naronej formje spisane. Podl tekstow w jednorej a lochkej
serbinje je wjeti. Kdej bajce je spw pidaty, kotry
je po melodiji a tekse na rozdlnu starobu a rne znajomnose
dsa wusmrjeny.
60

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Meine sorbische Sprachtruhe
Material za spchowanje we wubje serbiny
Material fr die Sprachfrderung im Sorbischunterricht
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajaa: Janina Krygarjowa
wobrazy: Konrad Golz
1. nakad 2004, Ludowe nakadnistwo Domowina
9,90
ISBN 978-3-7420-1290-6
skaz. o. 0/115/04-1
Meine sorbische Sprachtruhe kann fr die differenzierte Arbeit
in den Klassenstufen 1 bis 4 sowohl im Frontalunterricht als auch
in der Freiarbeit und im Frderunterricht eingesetzt werden. Darber
hinaus kann sie fr bungen zu Hause genutzt werden. Die Sprach-
truhe behandelt sechs Themenbereiche aus der unmittelbaren
Erlebnis- und Erfahrungswelt der Kinder im Grundschulalter.
Anhand von jeweils einem detailreich illustrierten Erzhlbild
und den dazugehrigen Wortschatzkarten werden die Kinder
zum Sprechen und Beschreiben animiert.
61
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Mein sorbisches Bildwrterbuch
Wrterbuch fr Kinder, die die sorbische Sprache
erlernen wollen
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Michaela Rehor
ilustrator: Konrad Golz
3. nakad 2003, Ludowe nakadnistwo Domowina
120 str., wjacebarbne, kruta wjazba, 12,90
ISBN 978-3-7420-1154-1
skaz. o. 0/83/03-3
Dieses Buch wurde fr Kinder entwickelt, die WITAJ-Kinder-
einrichtungen besuchen oder besucht haben. Aus der Umwelt
der Vorschul- oder jngeren Schulkinder werden ca. 1000
Begriffe des Grundwortschatzes veranschaulicht und vermittelt.
Da alle Bilder in deutscher und sorbischer Sprache unterlegt sind,
besteht die Mglichkeit der Kontrolle.
Mein sorbisches Computer-Bildwrterbuch
Multimedialny datowy noak za pedulske a ulske di
Multimedialer Datentrger fr Schul- und Vorschulkinder
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorce: Daniela Heelemanowa, Manuela Smolina
wobrazy: Konrad Golz
2. nakad 2009, Ludowe nakadnistwo Domowina
5,00
ISBN 978-3-7420-1376-7
skaz. o. 0/99/09-2
Anlehnend an Mein sorbisches Bildwrterbuch sind dieselben
1000 Illustrationen audiovisuell verarbeitet, d.h. man kann
die sorbische Sprechvariante hren und die Schreibvariante
sehen. Hinzu kommen etwa 400 kommunikative Beispielstze.
Die deutsche bersetzung kann abgefragt werden. Zur ber-
prfung der Sprachkenntnisse knnen mit Hilfe der Mausfunk-
tion Begriffe entsprechend den Bildern zugeordnet werden.
Bei richtiger Zuordnung wird das Wort angesagt. Zur Belebung
wurden 10 sorbische Kinderlieder mit themenbezogenem Inhalt
eingefgt. Fr Windows 98, XP, 2000 und Vista geeignet.
62

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Kikerahi, bio je ti!
spwnik a CD za pedulske di, hornjoserbsce
zestajaa: Leka Thomasowa
ilustracije: Antje Flad
wudawaelej: Zaoba za serbski lud,
Domowina, Rny centrum WITAJ
128 str., wjacebarbne, kruta wjazba
skaz. o. ZP 33/09-CD
19,00 (spwnik a CD)
12,00 (CD)
12,00 (spwnik)
Do bohae ilustrowaneho spwnika je zapijatych 120 znatych
a nowych serbskich dacych spwow ze iwjenskeho wobuka
pedulskeho dsa. Koncipowany je spwnik za serbinu
wuknjace di we WITAJ-kubaniach. Kdemu spwej
je pidate zjee wobsaha w nmskej ri. Ze spwnikom wuda so
CD z 38 wubranymi titulemi, kotre su so zdla z pedulskimi
dimi nahrawali.
Das Liederbuch Kikerahi, bio je ti wurde besonders
fr zweisprachig aufwachsende Kinder in WITAJ-Gruppen
und -Kindergrten zusammengestellt. Das Buch beinhaltet
120 bekannte und neue Lieder, die dem Sprach- und Entwick-
lungsstand des Vorschul- und frhen Schulkindes entsprechen
und den Alltag der Kinder widerspiegeln. Jedem Lied
ist eine kurze Inhaltsangabe in deutscher Sprache beigefgt.
Parallel zum Buch gibt es eine gleichnamige CD mit aus-
gewhlten Liedern.
63
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Moja huba, to ta ini?
dowy material za rne
kubanje w pstowarni
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Wanda Wokowa
ilustracije: Isa Bryccyna
5,00 (kitna paizna)
skaz. o. P-0/110/07-1
Material wobsahuje nadawki a dowe opjena, kotre ma by
pomoc pi wuwiu zakadnych kmanosow za pozdii wobchad
ze spisownej ru. Dowy material wobsahuje 18 temow
ze welakimi eiemi. Sld eiow ma so po principje wot
lochkeho k eemu, na p. huba zwuki sowa awditiwne
diferencowanje zkowanje. Kda tema zahaji so z krtkej
stawizniku, kotra poda takrjec semantiski ramik. Figura wipna
Jwa so w kdej stawiznice jewi. Slduja zwuowanja abo hry.
Pi wuhotowanju je so symbolowe pasmo dodao. Zwuowanja
su hownje za pedulske di myslene, nkotre hoda pak so
te z mdimi pstowarskimi dimi pewjes. Te za ulskich
nowakow hoda so zwuowanja do ulskeje abo spchowanskeje
wuby zaples.
Das Arbeitsmaterial zur Sprecherziehung beinhaltet Aufgaben
und Arbeitsbltter, die eine Hilfestellung bei der Entwicklung
der Grundfhigkeiten im Umgang mit der Schriftsprache bieten.
Das Material besteht aus 18 Themen mit verschiedenen
Schwerpunkten. Die Reihenfolge der Schwerpunkte wurde nach
dem Prinzip vom leichten zum schweren erstellt. Jedes Thema
beginnt mit einer kurzen Geschichte, die sozusagen den seman-
tischen Rahmen darstellt. Eine Leitfigur die neugierige Eva
erscheint in jeder Geschichte. Es folgen bungen und Spiele
mit jeweiligen Anleitungen. Die bungen und Aufgaben sind
besonders fr Vorschulkinder geeignet, knnen aber auch
mit jngeren Kindern durchgefhrt werden. Auerdem eignen
sie sich auch fr Schulanfnger, die die ersten Worte schreiben
und lesen lernen und besonderer Frderung bedrfen.
Stup dale
spwy, basnje, hrnka, hry, rejki, hdanka
a pisowa za serbske a nmske di zakadneje ule
Lieder, Gedichte, Reime, Spiele, Tnze,
Rtsel und Sprichwrter fr sorbische
und deutsche Kinder der Grundschule
zestajaoj: Leka Viccyna, Beno Budar
ilustratorka: Gabriele Bumler
1. nakad 1993, Ludowe nakadnistwo Domowina
112 str., wjacebarbne, kruta wjazba, 8,90
ISBN 978-3-7420-0956-2
skaz. o. 1/72/93-1B
64

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Datstwo nhdy Kinderzeit frher
Pewodnik po Serbskim muzeju w Budyinje za di
Ein Fhrer durch das sorbische Museum in Bautzen fr Kinder
awtorka: dr. Gizela Brukowa
wuhotowar: Ralf Reimann
skaz. o. PW 0/27/03-1
Zeiwk mee sej za kitnu paiznu 2,50
w Serbskim muzeju skaza.
Wot 7. ltnika sem hodi so knika wuiwa jako dodatny
a wudosponjacy material za wuknjacych, koti su serbinu hakle
w uli nawuknyli. W samostudiju me so poskiena maizna
wubrnje za systematiske wospjetowanje rnych znajomosow
zasadi. Rne srdki (leksika a gramatika) zarua komunikaciju
k wanym temam wdneho dnja. Pez zrozumjace itanje
krtkich tekstow ze serbskeje originalneje literatury budi
so zajim za dalu zabru ze serbskej literaturu.
Das Bchlein zum Obersorbischen wendet sich an jeden, der sich
fr die sorbischen Mitmenschen, ihr Leben und ihre Kultur
interessiert, der Kontakte herstellen oder pflegen und sich dabei
der obersorbischen Sprache bedienen mchte. In erster Linie
richtet sich das vorliegende Bchlein an Leute, deren Mutter-
sprache Deutsch ist. Nicht nur Schler und erwachsene Lerner
sind angesprochen, sondern auch all jene, die sich bereits frher
einmal mit der obersorbischen Sprache befasst haben.
Einblicke Dohlady
Deutsch-obersorbisches Gesprchs- und Lesebchlein
Herausgeber: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Autoren: Eckhard Paul, Jana Schulz
Illustrationen: Thomas Binder
3. Auflage 2009, Domowina-Verlag
143 S., farbig, 6,90
ISBN 978-3-7420-1158-9
Best-Nr. 0/84/09-3
65
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
NOWE
Bjarnat Krawc a wumcy jeho swjby
broura k wustajecy skadnostnje 150. posmjertnych
narodnin Bjarnata Krawca
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2012
awtorojo: Christina Boguszowa, Jadwiga
Kaulfrstowa, Juro Mtk, Marko Palman
poradowar: Mrko ota
22 str., wjacebarbne, broura
2,50 (kitna paizna)
skaz. o. P- 0/197/12- 1A
NOWE
Die Familie KrawcSchneider und ihre Knstler
Broschre anlsslich des 150. Geburtstages von Bjarnat Krawc
Herausgeber: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum 2012
bersetzerin: Judit Suchec
22 Seiten, 2,50 (Schutzgebhr)
Bestell. Nr. P -0/203/12- 1A
NOWE
Krawcowa rodina a jej umlci
broura k wustajecy skadnostnje 150. posmjertnych
narodnin Bjarnata Krawca w skej ri
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2012
peok: Pavel lechta
lektorat: Jana tillerov
22 str., wjacebarbne, broura, 2,50 (kitna paizna)
skaz. o. P -0/207/12 -1A
NOWE
Artyci rodziny Krawc-Schneider
broura k wustajecy skadnostnje 150. posmjertnych
narodnin Bjarnata Krawca w plskej ri
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2012
peok: Jolanta Bombera-Rtschke
22 str., wjacebarbne, broura, 2,50 (kitna paizna)
skaz. o. P -0/210/12- 1A
66

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Daca serbska kwasna rewija
tekst a spwy z CD
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2009
awtorka: Wra Wiazowa
ilustratorka: Christin Hanuec
16 str., skaz. o. L -1/144/09- 1
Je snco wusnyo?
hra za di w tyrjoch wobrazach
awtorka: Wra Wiazowa (ideja, teksty a spwy)
ilustratorka: Kristin Hanuec
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
20 str., skaz. o. L -0/187/11- 1
orty za di
wudosponjacy material za serbinu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2006
awtorka: Wra oic
ilustratorka: Christin Hanuec
skaz. o. L -0/80/06 -1
Torta za ulskich nowakow
daca rewija
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2007
awtorka: Wra Wiazowa
ilustratorka: Christin Hanuec
16 str., skaz. o. L- 0/104/07 -1
Mj pisany pedulski zeiwk
dowy material za di w starobje 5 do 6 lt
Zeiwk wobsahuje zwuowanja k drobnej motorice
a pedzwuowanja za pisanje, lienje a koncentraciju.
Jednotliwe dowe opjena, kotre su drkowane
a dada so po potrjebje ze zeiwka wuwza, hoda so
te w swobodnym dle wuiwa.
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Martina Gollnick
wuhotowarka: Isa Bryccyna
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
1,50 (kitna paizna)
skaz. o. P-0/125/08-1
Mj pisany
pedulski
zeiwk
Hdamy, molujemy a liimy z Witkom
67
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
May abejcej cycakow
wopisowanje a fota k 52 cycakam za zabru
w peduli a zakadnej uli
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajia: Gunda Heyderowa
hornjoserbska wersija: Judit Markec
fota: swobodne internetowe ra
mapa A5, 5 (kitna paizna)
skaz. o. P-0/160/09
Bajki a powse za jewio
zestajaa: Jadwiga Kaulfrstowa
wudawael: Domowina Rny centrum WITAJ, 2012
48 stron, jednobarbne, broura, 3,00 (kitna paizna)
skaz. o. P-0/213/12
Zbrka 20 sceniskich hrow za di w pstowarskej
a zakadnoulskej starobje. Hry maja rozdlny cykowny
wobjim a libu hrajerjow. Diwa so na welake serbskorne
kmanose sobuskutkowacych. Tak ma te bjeze weho
di, kotre serbsce wuknu, rle pewza.
Mrchen und Sagen fr die Bhne: Sammlung 20 szenischer
Spiele fr Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.
Die Stcke unterscheiden sich in Umfang, Anzahl der Spieler
und Anforderungen an deren Sorbischkenntnisse.
68

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Piraa
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustracije: Jenny Triebelojc
tekst: Gunda Heyderowa
peok: Wra oic
10 wjacebarbnych wobrazow (A3) z tekstom a sownikom
5,00 (kitna paizna)
skaz. o. P-0/151/10
Zwrjata w zymje
wusldkowe karty k darnice
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajerka/awtorka: Annett Ddikowa
ilustratorka: Gudrun Lenz
28 str., wjacebarbne, zeiwk, 1,50 (kitna paizna)
skaz. o. L-0/189/11-1A
Sowne karty za serbinu
za 1. a 2. ltnik, nazorosrdk
wubr sowow (werby, pronomeny,
substantiwy, adjektiwy) z ble
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. P0/40/03-1
Prawopisne zwuowanja
pikady za diktaty wot 1. do 4. ltnika
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L-1/126/08
16
W nazymje
Rjana nazyma tu je.
tomy so pisanja a pody zrawja.
Snco so hio zahe chowa.
Husto wtik duje a mrele po njebju ri. Potom so deuje.
Pi tajkim wjedrje wostanje samo micka pi kachlach leo.
Di wobleku so opu drastu a ba na uku pi lsu.
Tam je wjesoe honjenje za zmijemi.
oty zmij najwye stupa. Marko wjeseli so hio na zymu.
Wn chce snhakowa a sankowa.
K hodam peje sej nowe smykae. (75 sowow)
Nazyma tu je
Je nazyma. Wtik sylnje duje.
Nan da w zahrode. Wn hraba pisane liso na wulku hromadu.
Hromada je oo za je w zymje.
Di hromada w parku ode a kastanije.
Dd je w lsu. Wn pyta hriby.
W korbiku ma dd marony a prawaki. (47 sowow)
Rjana nazyma
Ratarjo zbraja na polach brny.
Dd pyta w lsu hriby. W koiku ma prawaki a kozaki.
Liso pada. Nan hraba rjane pisane liso na wulku hromadu.
Norbert pomha nanej. Wn jeho chwali.
Di hromada ode a kastanije.
Jadwiga pasli zwrjatka. Hoso jda na kermui tykanc a bjesaduja. (49 sowow)
3. ltnik
69
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
itaj a wuk!
serbina 1. 4. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2004
awtorka: Christel Krawcec
ilustratorka: Martina Gollnick
36 str.
skaz. o. P-0/50/04-1
Dowa mapa serbina
1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2005
awtorka: Lucija Kukec
ilustratorka: Erika Baarmann
36 str.
skaz. o. L-1/53/05-1
Darnika bajki
serbina 3. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2005
awtorka: Milenka Vickec
ilustratorka: Martina Gollnick, Gudrun Lenz
25 dowych opjenow
skaz. o. L-3/83/05-1
Wubne materialije za dwurnu
pedmjety zwjazowacu wubu
za primarny schodenk
Unterrichtsmaterialien fr den zweisprachigen
fcherverbindenden Unterricht
tema: Begegnungen mit Panzen und Tieren
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. P-0/48/04-1
Hodinske plany
dowy material za ule ze serbskej wubu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
A4 abo A3
skaz. o. L-0/176/10
itanske znamjeka
dowy material za ule ze serbskej wubu
wudawael : Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L-0/140/08
Informaciski zeiwk LUTKI
Informaciski zeiwk Lutki je wusmrjeny na starich a jich di
w pstowarskej starobje, kotre serbsce ra abo serbsce wuknu.
W fachowym pinoku so stari wo tym informuja, kak mhli
swoje di pi wuknjenju serbiny podprowa, byrnje snano
sami serbsce njereli. Jim so rozjasnja, na kotre wanje sej di
w zanej starobje druhu r piswojeja a kotre faktory jich rne
wuwie spchuja. K wotpowdnej temje so wo dle w pstowar-
njach rozprawja ka te wo aktualnych
poskitkach a wosebitych podawkach
w zwisku z piswojenjom serbiny.
Za di wuhotuja so wosebite dace
strony. Maskotka Witko postrowja
je w k dym zeiwku z maej stawizniku.
Wobrazy k tomu ma di same
wumolowa a k nim powda. Te wjeselo
pi hdanju a uenju je garantowane.
Spwy, rymy, jazykokopolaki to wo
chce by nawuknjene. Samo nawody
k eksperimentam za maych wdomost-
nikow poskiuje zeiwk Lutki. A za di
a starich, koti chceda nkotre nowe
serbske sowa nawukny, je may
wuknjenski kuik pihotowany.
Poslednju stronu Lutkow wuiwa RCW,
zo by itarjow wo swojich zarjadowanjach,
nowo wuwitych didaktiskich materialijach
za wuiwanje w pstowarni abo te
wo nowej dacej literaturje informowa.
Zeiwk steji dom w pstowarnjach
ze serbskornym kubanjom darmotnje
k dispoziciji.
Lutki mee sej te darmotnje jako
PDF-dataju pipsa da abo w ianej
formje z ptu. Za porto woblii
so narunacy pinok we wysokosi 3,20.
Silwija Wjecyna

telefon (0 35 91) 55 04 18

s.wenke-witaj
@
sorben.com
LUTKI 4 | 2012 5
Hm
, pola Milenki wonja za sdkej okolodu a gum
ijowym
i barikam
i.
A zubny erik sej m
ysli: Ow, tu so m
i lubi. To je rjany blek za m
j nowy
dom
k. Dyrbie wak wde, zo bydla zubne eriki w zubach a zo lubuja
sdkose. Tu wostanje Zubolak pola Milenki. Wozm
je sej swj m
liki
ham
or a twari sej w prawym
zadnim
zubje swj dom
k. Da wodnjo
a w nocy. Brze je rjana bydlenska stwa hotowa. Potom
natwari sej te
kupjel a spansku stwu. Wn je cyle zboowny, zo m
a ntko telko rum
a.
LUTKI 4 | 2012 19
W
ie in der Geschichte vom
Zahnteufel Zubolak gibt es viele Kinder, die nicht gern
ihre Zhne putzen. H
ier ein paar Tipps fr m
ehr Spa dabei:
N
e
u
e
Z
ah
n
b

rste
: Eine Zahnbrste, vom
Kind selbst ausgesucht und gekauft,
steigert die M
otivation m
it ihr zu putzen ungem
ein!
R
itu
ale
: Sagen Sie vor dem
Zhneputzen m
it dem
Kind einen Reim

(Siehe S. 17) oder singen Sie ein gem
einsam
es Zahnputzlied:

Z
u
b
y
rje
d
zi, zu
b
y
rje
d
i d
y
r
b
i k

d
y
z n
a
s, zu
b
y

rje
d
i, zu
b
y
rje
d
i k

d
y
w
je
o
r (k

d
e ra
n
je) z
a
s.

h
n
e
p
u
tze
n
, Z

h
n
e
p
u
tze
n
, d
a
s m
u
ss je
d
e
s K
in
d
.
Z

h
n
e
p
u
tze
n
, Z

h
n
e
p
u
tze
n
b
is sie sa
u
b
e
r sin
d
.

G
e
m
e
in
sam
k
e
it: Putzen Sie doch einm
al m
it dem
Kind gem
einsam
die Zhne
unter dem
M
otto Ich putze deine Zhne und du m
eine!
Z
ah
n
g
e
sch
ich
te
n
: N
achdem
Sie die Geschichte vom
Zubolak gelesen haben,
putzt Ihr Kind m
it etw
as Glck die Zhne ganz von selbst. W
enn es noch nicht
klappt, knnen Sie Ihr Kind m
it Aussagen w
ie: Oh, in deinem
Zahn da oben sehe
ich noch etw
as. Ob das ein Zahnteufelchen ist? zum
Zhneputzen erm
untern.
P
o
k
iw
y za starich

Tip
p
s f
r E
lte
rn

S
p
a


b
e
im

Z

h
n
e
p
u
t
z
e
n
?
72

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
NOWE
ulerski denik
Wuo je denik w nowym pisanym wuhotowanju ze welakimaj
wobalkomaj.
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2013, Ludowe nakadnistwo Domowina
2,00
skaz. o. 0/131/13-1A a 0/19/13-1A
ABC-zeiwk
dowy material za 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
pido: Andrea Meerowa
ilustrator: Konrad Golz
40 str., 1,00 (kitna paizna)
skaz. o. L-0/115/08-2
Z pedleacym ABC-zeiwkom maja ulerjo 1. ltnika pidatny
material, ki sui ke kreatiwnej zabrje z ru a k rozrjenju
sowoskada. Kda strona zeiwka wnuje so stajnje jednomu
pismikej a zwukej. Holcy a hlcy su namowjeni, pyta za sowami
z wotpowdnym nazwukom. Pi tym sya pytany zwuk
na spoatku sowa (ka A awto). Z nkotrymi pismikami
(na p. , ) njehoda so sowa z wotpowdnym nazwukom twori.
Tu dyrbja ulerjo za sowami pyta, hde sya zwuk srjed sowa
(na p. ld, md).
Pioha k ABC-zeiwkej
dowy material za 1. ltnik
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustrator: Konrad Golz
blok, wjacebarbny
skaz. o. L-0/120/08
NOWE
Wjertawa Serbski alfabet
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Isa Bryccyna
1. nakad 2013
0,50 (kitna paizna)
skaz. o. L-0/205/12-1A
Wjertawa Serbski alfabet je za zapoatkarsku wubu.
Kdemu pismikej je ilustracija pirjadowana. Z wotpowdnym
nawjeranym pismikom hoda so nadawki spjelni, ka sowa
z tutym pismikom mjenowa abo alfabet wot tutoho pismika
pednjes atd.
73
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
ABC zwuowa
koprowanski material za 1. ltnik
dowa mapa ze zwuowanjemi k zabrje z hornjoserbskim
alfabetom z pipooenej CD ze wmi koprowanskimi
opjenami jako PDF
Arbeitsmappe zum kreativen Erlernen des Alphabets
mit beigelegter CD mit allen Kopiervorlagen als PDF
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2009
zestajaa: Simona slina
ilustratorka: Isa Bryccyna
mapa A4, wjacebarbna, 4,00 (kitna paizna)
skaz. o. L-0/148/09-1
Zwuk po zwuku prawje pisa
koprowanski material za 1. ltnik
material ze zwuowanjemi k wuspnemu zwukowanju
a nawuknjenju pisanja, z pipooenej CD
ze wmi koprowanskimi opjenami jako PDF
Arbeitsmaterial zum erfolgreichen Lautieren und Erlernen
der obersorbischen Schriftsprache mit beigelegter CD
mit allen Kopiervorlagen als PDF
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2009
zestajaa: Simona slina
ilustrator: Konrad Golz
zeiwk A4, 144 str., 2,00 (kitna paizna)
skaz. o. L-0/152/09-1
16
2
rukajcy
rubiko
nohajcy
at
anorak
kola
pas
fala
A
a
M5
74

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
k
u
l
a
Zwuki prawje sye
koprowanski material za 1. ltnik
material k trenowanju praweho syenja zwukow z pipooenej
CD ze wmi koprowanskimi opjenami jako PDF
Arbeitsmaterial zum ben des konzentrierten Hrens von Lauten
mit beigelegter CD mit allen Kopiervorlagen als PDF
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2009
zestajaa: Simona slina
ilustratorka: Erika Baarmann
zeiwk A4, 140 str.
2,00 (kitna paizna)
skaz. o. L-1/127/09-1
Rymowy memo
hra k trenowanju pomjatka a zwuowanju itanja
Spiel zum Gedchtnistraining
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2009
zestajaa: Simona slina
ilustratorka: Erika Baarmann
kruty papjerc, 2,50 (kitna paizna)
skaz. o. L-0/162/09
Rymowy memo wabi k ltnej zabrje ze serbskej ru
a wob sahuje cykownje 36 rymowych kartkow. K stajnje jednomu
serbskemu zapijeu ma uler/ka rymej wotpowdowace sowo
namaka, kotre pedlei jako ilustracija. Rymowy memo
hodi so wuiwa w pstowarni a jako pidatny wubny srdk
w zakadnej uli.
Beilage zur sorbischen Fibel fr Eltern
Beilage zur sorbischen Fibel Naa bla fr Eltern, deren Kinder
in der Schule sorbisch lesen lernen, mit Erluterungen zu den
sorbischen Buchstaben sowie einzelne Stze ergnzenden
Vokabeln, die in der Fibel in Form von Bildern dargestellt sind.
Herausgeber: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Zusammengestellt: Jadwiga Kaulfrstowa
Best.-Nr. P-0/184/11
itanski wupokaz 2
material ke kontrolowanju itanskich zamnosow
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
2. nakad 2008
skaz. o. L- 2/117/08 -2
itanski wupokaz 3
material ke kontrolowanju itanskich zamnosow
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2008
skaz. o. L- 3/126/08 -1
itanski wupokaz 4
material ke kontrolowanju itanskich zamnosow
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2009
skaz. o. L- 4/137/09 -1
NOWE
CD itanka 2 do 4
CDje z wubranymi tekstami (basnje, powdanka, bajki a wcne
teksty) z itankow za suchanje we wubje serbiny
rnicy: ulerjo SZ a SS Ralbicy, Weronika Statnikowa,
Micha Cy
technika a tihanje: SAEK, widejowy kruk
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ, 2012
skaz. o. P -0/201/12
5,00 (kitna paizna)
PROJEKT Y ZA WAS!
Redakciji Pomjenja je wuski kontakt k itarstwu jara wany. Tohodla
poskiujemy zajimowanym ulam a rjadownjam wopyt redakcije
a pednok Kak nastanje asopis Pomjo. Wzo pijdemy
te rady do ulow, zo bychmy nastae serbskeho daceho
msanika pedstajili. Te na ulskich swjedenjach abo swjede-
njach serbskeje re smy so hio ze welakimi projektami wobdlili.
Praeje so nas, my wam rady pomhamy! Zo steji Pomjo te
za zabawu a wjeselo, wo tym mee so na wubdowanjach
a zarjadowanjach za di peswdi, kotre prawidownje
organizujemy (hlej foto Warjenski kurs z Tomaom).

Ptr ota

telefon (0 35 91) 550 374
peter.scholze
@
sorben.com

plomjo
@
sorben.com
itanka 2
powdanka, wcne teksty a basnje k suchanju
RCW2012
itanka 3
powdanka, wcne teksty a basnje k suchanju
RCW2012
itanka 4
powdanka, wcne teksty a basnje k suchanju
RCW2012
76

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
CD Pewod spwow z Wjeseli hercy 1/2 a 3/4
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2012
Domowina Rny centrum WITAJ, Budyin 2012
SAEK Budyin
5,00 (kitna paizna)
skazanske iso: L 0/211/12
CD z pewodami 30 wubranych titulow z hudbneju wubnicow
Wjeseli hercy 1/2 a 3/4 . Playback wersije su myslene za prnju
fazu nadanja spwow abo jako pozadkowa hudba pi
spwanju.
Karaoke DVD Pewod spwow z Wjeseli hercy 1/2 a 3/4
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
1. nakad 2013
Domowina Rny centrum WITAJ, Budyin 2013
SAEK Budyin
5,00 (kitna paizna)
skazanske iso: L0/185/13
DVD z pewodami 15 wubranych titulow z hudbneju wubnicow
Wjeseli hercy 1/2 a 3/4. Hudbne pewody spwow su z ilustra-
cijemi a fotami podkadene, tekst spwow so wotpowdnje
melodiji na wobrazowce pokazuje. DVD je jako animacija
do sobuspwanja namyslena.
Fit a sylni w iwjenju
wudosponjacy material za wcnu wdu, spchowanje wosobiny
k prewenciji agresijow, stresa a wotwisnose
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ 2006
Peok nmskeho materiala Biskopianskeje Sye
za do z dimi a modinu
66 str.
skaz. o. P-0/109/06-1
Domiznowda/wcna wuba
Heimatkunde/Sachunterricht
1. ltnik/Schuljahr
wudate wot ST 1997, wobdane wot RCW 2002
awtorka: Daniela Knoblichowa
2. ltnik/Schuljahr
wudate wot ST 1997, wobdane wot RCW 2002
awtorka: Lucija Kukec
3. ltnik/Schuljahr
wudate wot ST 1998, wobdane wot RCW 2002
awtorka: Madlena Nasticcyna
4. ltnik/Schuljahr
wudate wot ST 1998, wobdane wot RCW 2002
awtorka: Andrea mitowa
Pewody spwow
z Wjeseli hercy
Na as
dowe opjeno, hde me uler zapisa as,
dny tydenja, msacy a poasy
peok z nminy (Steinberger Verlag)
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
77
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Domizniske karty uicy
Geographische Karten der sorbischen Lausitz
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
graka: Handrij Bje
redakcija: Jurij J. ota
5,00 (kitna paizna)
skaz. o. P-0/33/04-1
Karta serbskeje uicy
mjez Kltrom, Kaponicu a Budyinom
plakat A1, sfadowana karta
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
graka: Handrij Bje
redakcija: Jurij J. ota
5,00 (kitna paizna)
skazanske iso: P-0/168/10
Materialije k iwjenskemu rumej sadowa uka
za hornjoserbske pstowarnje,
zakadne a srjedne ule
wudawael: Sakska krajna zaoba piroda a wobswt
zeserbi a wobda w nadawku RCW: Jan Kral (Boranecy)
skaz. o. L-0/34/06-1
5,00 (kitna paizna)
Dowe opjena za wcnu wubu
za 3. do 4. ltnik k temam Serbja w Nmskej,
Zhromadne iwi by a wukny, iwjenje nhdy
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: dr. Gizela Brukowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
16 opjenow
skaz. o. L-3/82/09-1
Wobrazowy sownik
hornjoserbskich rostlinskich mjenow
CD-ROM za Windows 98, 2000, XP a Vista
awtor: Jurij Brankak
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L-0/43/04-1
5,00 (kitna paizna)
Ptaki naeje domizny
CD-ROM hodi so na Windows 98, 2000, XP a Vista
awtor: Jan Kral (Rant)
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L-0/75/05-1
5,00 (kitna paizna)
78

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Zabra z ru
koncentraciske zwuowanja na kompjuteru
hry, zwuowanja, itanske teksty
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L-5/95/07-1A
Serbska literatura
CD z lyriskimi tekstami za literarnu wubu w srjednych ulach
a na gymnaziju
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
rnicy: Blanka Funcyna, Mrko Brankak
a Fabian Kaulfrst
technika: Micha Cy, SAEK
reija: Madleka oic
2,50 (kitna paizna)
skazanske iso: P-5/173/10
Ruudi
DVD
do hornjoserbiny synchronizowany estiski dacy lm
wudawael: Zaoba za serbski lud
peok: Boena Braumanowa
technika: Micha Cy, SAEK
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
100 mje., 10,00 (kitna paizna)
Gilles
DVD
do hornjoserbiny synchronizowany belgiski dacy lm
Gilles je jara uiwy a wubrnje hraty dacy lm, kotry
wobjednawa temy ka smjer, lubos, peelstwo a pytanje
za swjskim iwjenskim puom.
wudawael: Zaoba za serbski lud
peok: Lubina Hajduk-Velkovijowa
synchronizacija: Micha Cy, SAEK
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
90 mje., 10,00 (kitna paizna)
79
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Karla a Katrina
DVD
Do hornjoserbiny synchronizowany, jara iwy a pisany danski
dacy lm, kotry wobjednawa temy ka peelstwo, prnju
lubos a swjbne iwjenje.
Za pihladowarjow wot 10 lt.
Danska 2008
wudawael: Zaoba za serbski lud
peok: Lubina Hajduk-Velkovijowa
synchronizacija: Micha Cy, SAEK
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
83 mje., 10,00 (kitna paizna)
Komentary a pokiwy
k du z wubnicu Naa maerina 8
a dowym zeiwkom Zwuujemy a pisamy 8
material za wuersku potrjebu
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. P -8/41/03 -1
Koprowanske pedohi
za maerinu 9. ltnik
awtoraj: Felicitas Kralowa, Jrgen Schfer
ilustratorka: Isa Bryccyna
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. P -9/57/04 -1A
Wujasnjenja a pokiwy k du z nowym
wubnym planom za pedmjet serbina
na serbskich srjednych ulach
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L- 0/59/04 -1
Dodatny material za rjadnik,
hdnoenje ulerskich wukonow
awtorka: Felicitas Kralowa
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L- 0/84/05
Sownik zapijeow
k nowemu wubnemu planej
awtorka: Felicitas Kralowa
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skaz. o. L -0/88/05
80

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
6
Haj, pisane su sanki
7
Knoik Frido
daca diwadowa hra ze spwami
tekstowa knika a CD
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Sabina urowa
skaz. o. P- 0/65/04- 1
Di po wm swe
zbrka rozprawow wo doch z cyeho swta
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
64 str., broura, wjacebarbne, 2,50 (kitna paizna)
skaz. o. L -0/165/12 -1A
Feliks a Florian
serbski comic
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor: pan Hanu
ilustrator: pan Hanu
64 str., broura, 2,50 (kitna paizna)
skaz. o. L -0/194/11- 1A
]e pfewso horco na iuiym pfIpoIdn}u
w IndIske} sioIIcy Neu-eIhI. AIe hoI-
coma} }e io wso}edne. Wone} maie} }enoz
wocI za maIy buIIk, kIz m}ez nIma} iam
a sem Iia. Bhaie} a skakaie} po pros-
nym dwor}e, a doIhe corne wIosy pa-
da}a }Ima} pfeco zaso do m}ezwoca.
Iavanya a Sukanya hra}eie} p}erkobuI
a io k prn}emu raze}.
Soife sie} dzew}ec a dzesac Ii siare}.
Sie} so w maIe} w}esce w }uzne} IndI-
ske} narodzIIo}. Tam su Iudzo iak chude,
zo nIma}a anI mIIIny anI wody w swo-
}Ich chzkach. Zo bychu p}en}ezy za
zIw}en}e dosahaII, dyrb}a husiohdy iez
dzcI dzIac a swo}bu sobu zasiarac.
Iavanya a Sakanya sie} woi ran}a hac do
w}ecora kozy pasIo}. CyIy dzen sIonco
na n}e}u smaIese, a woi w}eIe bhan}a
boIesie} noze. W}ecor dyrb}esie} hIsce
wodu z w}esne}e siudn}e crac a domo}
nosyc. ruhdy hromadzIsie} iez dr}ewo
za wohen. Tak mozese mac ,daI warIc.
To }e wosebIia cockowa }dz w IndIske}.
,Smo} }enoz }edne Iio do suIe chodzI-
Io}, pra}I Sukanya. ,Poiom bu nas nan
chory, a dyrb}achmo} doma na}u macerI
pomhac. K hracu n}em}esie} docyIa
chwIIe. Tak dzse io hac do }ednoho
dn}a w apryIu zasIeho Iia. MIody muz
z m}enom Ra}u pfIndze do wsy. Won
chcyse koniroIowac, hac dzcI iez wo-
4
R
ads o lic ic
hac kozy pasc
dwe sotre z Indiskeje
Lavanya a 5ukanya w suIskej rumnesci
Witaj_Kinder aus aller Welt.indd4 4
23 04 20
D
z

e
c
i

p
o

w
sem
s
w
e
c
e
H9M
81
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Sportowe plakaty
ti A2 plakaty za sportowu zabru w peduli a zakadnej uli
drei A2 Plakate fr Sportangebote im Vor- und Grundschulalter
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
zestajaa: Gunda Heyderowa
hornjoserbsce: Silwija Wjecyna
ilustratorka: Barbara Beger
skazanske iso P-0/172/10
Alfabet
serbski a nmski alfabet w ulskim wuchadnym pismje
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
plakat A0, wjacebarbne
skaz. o. L-0/85/05
Serbski wobrazowy alfabet
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
plakat A1 ( 1,00) abo A0 ( 1,50), wjacebarbne
skaz. o. L-0/130/08
Narodninski kalender
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Isa Bryccyna
2,50 (kitna paizna)
skaz. o. L- 0/163/09
Domowina Rny centrum WITAJ
Domowina WITAJ-Sprachzentrum
Pstowe namsto 3 Postplatz 3
02625 Budyin Bautzen
telefon (0 35 91) 55 04 00
faks (0 35 91) 55 03 75
witaj-bautzen@sorben.com
www.witaj-sprachzentrum.de
Narodninski
kalender
Ilu
stra
cije
: Isa
B
r
y
ccy
n
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
APRYL JUTROWNIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OKTOBER WINOWC
Hdaj z nami 2!
31
32
Pyram
ida
W kdym rjede pidrui so
nowy pismik, rjad me so
zmni.
Kiowka
Wodorunje: 3 sudo- bjo, 5 wjes pola Beje
Wody, 6 je nastajichu na
itniu, 7wumene ito, 10 spw w operje, 13wosoba serbskeho kwasa, 14 sudobjo, 15huboka dra
Padorunje: 1 grat k wtenju kosy, 2jz- dido, 3 sportowc, 4je k piu, 8mstno k sedenju, 9 poka, 11napis na kiu, 12rka
w Italskej, te muske pedmjeno
1
2
3
4
5
6
7
8
1 wokal
2 jednota pdy
3 strana choros
4 jednore jzdido 5 sudobjo
6 stolica Turkowskeje 7 swtosawny dirigent
8 staanka

1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
krizowka 2.indd 19
82

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Hdaj z nami! 1
zbrka hdankow
awtor: Mikaw Krawc
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skazanske iso: L -0/186/11 -1A
1,50 (kitna paizna)
Hdaj z nami! 2
zbrka hdankow
awtor: Mikaw Krawc
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
skazanske iso: L -0/192/11 -1A
1,50 (kitna paizna)
W blokomaj pedlei nahladna liba hdankow welakich
druinow. Wone hoda so za di wot nhde 5. ltnika.
Pi wuhdanju radimy powitkownje wulke pismiki zapisa,
hewak mhli pi pisanju mjenow njedorozumjenja nasta.
Pi pedohach z maymi pismikami pak wuhdanja w toho runja
maych pismikach zapie.
Karta Nmskeje
politiska karta Nmskeje
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
plakat A0 abo A3
skaz. o. L-0/89/05-1
5,00 (kitna paizna za A0)
83
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
CD za zrozumjace suchanje
CD fr das verstehende Hren
z tekstowym zeiwkom/mit Textheft
Serbina cuzorna wuba
Sorbisch Fremdsprachenunterricht
3./4. ltnik/Schuljahr, wudae/Ausgabe 1998, ST
5. ltnik/Schuljahr, wudae/Ausgabe 1999, ST
6. ltnik/Schuljahr, wudae/Ausgabe 2001, RCW
7. ltnik/Schuljahr, wudae/Ausgabe 2002, RCW
8. ltnik/Schuljahr, wudae/Ausgabe 2003, RCW
9. ltnik/Schuljahr, wudae/Ausgabe 1997, ST
10. ltnik/Schuljahr, wudae/Ausgabe 1997, ST
Mudra hjka
kartowa hra za serbinu 2. 5. ltnika
za rozrjenje sowoskada a skruenje gramatiki
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtorka: Ellen Schmidowa
peok: Silwija Wjecyna
ilustracije: Konrad Golz
64 wobrazowych kartow + 64 sownych kartow
wjacebarbne, 5,00
skaz. o. WP/01/01-1hs
Na frasu
diwadowa hra
Dodatny itanski material za literarnu wubu
8. do 10. ltnika serbskich srjednych ulow a gymnazija
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor: Rainer Hachfeld
1. nakad 2008
56 str., broura
skaz. o. L-9/118/08-1
Marja Janowa
a druhe dramatiske twrby
wobsahuje tyri twrby serbskeje noweje dramatiskeje literatury
Marja Janowa, Jurij Brzan
Ncny pacient, Ptr Malink
Mj wumrjeny kraj, Jurij Koch
Na kierjach, Beno Budar
zestaja: Hinc Cuka
1. nakad 1988, Ludowe nakadnistwo Domowina
174 str., jednobarbne, broura, 1,90
ISBN 978-3-7420-0237-2
skaz. o. 11/17/88-1
84

W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
oma
diwadowa hra
Dodatny itanski material za literarnu wubu 9. a 10. ltnika
serbskich srjednych ulow a gymnazija
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor: Reinhold Tritt
1. nakad 2009
50 str., broura
skaz. o. L-10/128/09-1
Fetzer
diwadowa hra
Dodatny itanski material za literarnu
wubu 8. do 10. ltnika
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor: Sven Grunert
zeserbioj: Jan a Beno Budar
1. nakad 2007
44 str., broura
skaz. o. L-0/93/07-1
NOWE
Koki
sadba kokow ze sydom kokami
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
ilustratorka: Gudrun Lenz
10,00 (kitna paizna)
skaz. o. L-0/212/12-1A
Za wuerjow zakadnych ulow su wuli nowe koki z ltnymi
motiwami a serbskim popisom. Jedna sadba z cykownje
7 kokami pai 10 eurow.
85
W
U
D
O
S
P
O

N
J
A
C
Y

M
A
T
E
R
I
A
L
Naboina 6/7
Islam
dowy material za katolsku naboinu
awtorka: Birgit Blkowa
ilustrator: Karl Fischer
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
36 str., rynkowa wjazba, dwubarbne
skaz. o. L -6/96/06 -1A
Naboina 9/10
Buddhizm
koprowanske pedohi za katolsku naboinu
awtorka: Ludmila Bizoldowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
16 str.
skaz. o. L -9/167/10- 1
Wuknjenje pi stacijach
koprowanske pedohi k temje Islam
awtorka: Birgit Blkowa
ilustrator: Karl Fischer
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
15 str.
skaz. o. L -6/111/07- 1
Koprowanske pedohi | naboina | 6./7. ltnik
2. stacija:
Pje stopow islama
-
Rjaduj nadpisma, symbole a teksty a nalp tute do jednotliwych stopow!
Narysuj po swojej fantaziji tchu, do kotreje ma dale zapijea zarjadowa!
ISLAM

kultura
salat
putnikowanje


towarnos saum


modlitwa

posenje
sakat
wuznae wry
ahada
swjba
had
politika
wotedawk
Islamske prawida
iwjenja maja swj
zakad we wrywu-
znau: la ilaha
illa-illah Njeje
Boha nimo Allah, a
Mohammed je jeho
psanc. Wuznae k
jednomu a jnkr-
nemu Bohu je naj-
wanie wuprajenje
wriwych.

Pje razow wdnje
ma so muslim mod-
li. Ped modlitwu
so muslim wumyje a
diwa na istu drastu.
Za modlitwu samu je
iste mstno trbne.
Tam, hde runje je,
pooi matu abo
pestrjenc. Pi mod-
litwje je kdy pohib
a a rukow, haj k-
de sowo postajene.
Kdy, ki ma za to
trbne nancne srd-
ki, ma znajmjea
jnu w iwjenju do
swjateho msta put-
nikowa. Putnicy w
bej drase kroa
sydom razow wokoo
Kaaby a koa orny
kamje. Putnikowa-
nje zwuraznja zhro-
madnos muslimow.
W pstnym msacu
ramadanje njesm-
da muslimojo wod-
njo js a pi. To je
najwidomnia zhro-
madnos witkich
muslimow. Z pose-
njom zmni so iwje-
nje; ma wjace asa
k pemyslowanju a
stara so ble wo
pomr k sobuowje-
kam.
Jamonu dawa rka,
zo dli swoje wob-
sydstwo z chudymi,
potrbnymi a puo-
wacymi. Kdy doros-
eny muslim, ki ma
wyu zasubu, ma lt-
nje 2,5 % do 10 % z
toho statej za potr-
bnych sobuowjekow
woteda. Tu njejedna
so jeno wo jamonu,
ale wo socialnu solida-
ritu.
87
D
O
L
N
O
S
E
R
B
S
K
A

W
U
C
B
A
W

D
O
M
N
O
S
T
N
E

P
U
B
L
I
K
A
C
I
J
E

Z

R
C
W
Mehrsprachigkeit Voraussetzung und Chance
fr das berleben kleiner Sprachgemeinschaften
Dokumentation 1/Dokumentacija 1
Herausgeber: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Redaktion: Jadwiga Gerberichowa, Manuela Smolina
76 Seiten
Best-Nr. WP/14/02-1
Nur als pdf zum downloaden unter www.witaj-sprachzentrum.de
Prni zeiwk rjada Dokumentacija, wudawaneho wot Rneho
centruma WITAJ, wopija wdomostne pinoki mjezynarodneju
sympozijow ule za dolnoserbsku rc a kulturu z lta 2002.
Institutny direktor a doholtnaj wdomostnaj sobudaerjej
Slderskeho centruma za wjacernos w Brsselu referuja
k temam mjeinowe sldenje a rna politika ka te mjeiny
w kontekse ulskeje rneje politiki a wuprajeja so k swojim
wobkedbowanjam k dwurnosi w Choebuzu.
Das erste Heft der Schriftenreihe Dokumentation/Dokumen-
tacija, herausgegeben vom WITAJ-Sprachzentrum, beinhaltet
wissenschaftliche Beitrge zweier im Jahr 2002 durchgefhrter
internationaler Symposien der Schule fr Niedersorbische
Sprache und Kultur. Der Institutsdirektor und zwei langjhrige
wissenschaftliche Mitarbeiter des Forschungszentrums fr Mehr -
sprachigkeit in Brssel uern sich zu den Themen Minderheiten-
forschung und Sprachenpolitik bzw. Minderheiten im Kontext
der Schulsprachenpolitik sowie zu ihren Beobachtungen der
Zweispra chigkeit in Cottbus.
Serbske ulstwo jako zjawne mjeinowe ulstwo
w kontekse europskich dojednanjow / Das sorbische
Schulwesen als Minderheitenschulwesen im Kontext
europischer bereinkommen
Dokumentacija 2/Dokumentation 2
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
48 stronow
skaz. o. P0/61/04-1
Broura dokumentuje zhromadnu kubansku konferencu
Domowiny a Poradowaceho wubrka za praenja serbskeho luda
pi Zwjazkowym ministerstwje nutkowneho z dnja 19.03.2004.
Pedsyda Domowiny Jan Nuk pedstaji w swojej analyzy aktualnu
situaciju serbskeho ulstwa a ada sej w pje eiach doho-
dobne zasadne rjadowanje serbskeho ulstwa jako zjawne mje-
inowe ulstwo. Prof. dr. Hofmann, pedsyda Poradowaceho
wubrka Europskeje rady wupraji so k wobsahej a skutkownosi
Europskeje charty regionalnych abo mjeinowych row
a k Ramikowemu dojednanju za kit narodnych mjein.
W dalich tyrjoch pinokach rozjimuje so serbska ulska politika
z wida Serbow ka te politiskich zamowitych Kraja Braniborskeje
a Swobodneho stata Sakskeje.
Die Broschre dokumentiert die Beitrge ber die gemeinsame
Bildungskonferenz der Domowina und des Beratenden Ausschus-
ses fr Fragen des sorbischen Volkes beim Bundesministerium
des Innern vom 19.03.2004. Der Vorsitzende des sorbischen
Dachverbandes Jan Nuk verdeutlicht in seiner Bestandsaufnahme
die aktuelle Situation des sorbischen Schulwesens und fordert
in fnf Schwerpunkten eine dauerhafte grundstzliche Regelung
des sorbischen Schulwesens als ffentliches Minderheitenschul-
wesen. Prof. Dr. Hofmann, Vorsitzender des Beratenden Aus-
schusses des Europarates uert sich zu Inhalt und Wirkungswei-
se der Europischen Charta der Regional- oder Minderheiten -
sprache und des Rahmenbereinkommens zum Schutz nationaler
Minderheiten. In weiteren vier Beitrgen wird die Schulpolitik aus
Sicht der Sorben sowie politischer Vertreter des Landes Branden-
burg und des Freistaates Sachsen errtert.
Aktualne paanja serbskego ulstwa w Dolnej uycy /
Aktuelle Fragen des sorbischen/wendischen Schulwesens
in der Niederlausitz
Dokumentacija 3/Dokumentation 3
wudawa: Domowina, Rcny centrum WITAJ
32 bokow
skaz. c. P0/78/05-1
Broura jo dokumentacija prdneje kubaskeje konference
upy Dolna uyca z. t. Dwa zastupnika ulskeje administracije
a wjednik dolnoserbskego wtlenja Serbskego instituta z. t.
su swj wid na serbski l ulstwa a na swje mnosi pomocy
dali, aby se serbska wucba w Dolnej uycy zmcnia.
Die Broschre ist eine Dokumentation der ersten Bildungskonfe-
renz des Regionalverbandes der Domowina Niederlausitz e. V.
Zwei Vertreter der Schuladministration und der Leiter der nieder-
sorbischen Abteilung des Sorbischen Instituts e. V. stellten ihre
Sicht auf den sorbischen/wendischen Anteil des Schulwesens und
ihre Mglichkeiten zur Hilfe dar, um den sorbischen/wendischen
Unterricht in der Niederlausitz zu strken.

W

D
O
M
N
O
S
T
N
E

P
U
B
L
I
K
A
C
I
J
E

Z

R
C
W
88
Das bilinguale Sprachprogramm WITAJ in der Kinderta-
gessttte und in der Schule in der Niederlausitz
Dokumentation 4/Dokumentacija 4
Herausgeber: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Autorin: Madlena Norberg
128 Seiten
Best-Nr. L0/103/06-1
Knigy su zbrka wsym nastawkow k bilingualnemu rcnemu
programoju w Dolnej uycy w iowni a uli. Awtory/-ki
pedstajaju temu ze wakorakich perspektiwow. Ti zakadne
artikle se zabraju z piswjenim rcy powyknje, te druge
wopisuju konkretnu serbsku situaciju.
Der Sammelband umfasst acht Beitrge zum Thema bilinguales
Sprachprogramm in der Niederlausitz in der Kindertagessttte
und Schule. Die AutorInnen stellen das Thema aus verschiedenen
Perspektiven dar. Drei Grundartikel beschftigen sich mit der
Aneignung der Sprache im Allgemeinen, alle weiteren beschrei-
ben die konkrete sorbische/wendische Situation.
WITAJ-projekt w pstowarnjach Hornjeje a srjedneje
uicy mjezybilanca a zhladowanje do pichoda /
Das WITAJ-Projekt in Kindertagessttten im Freistaat
Sachsen Zwischenbilanz und Ausblick in die Zukunft
Dokumentacija 5/Dokumentation 5
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
redakcija: Jadwiga Kaulfrstowa
skaz. o. P-0/134/08-1
We 18 pinokach w serbinje a nminje zhoni itar na zakade
konkretnych pikadow, kak kubarki, wuerki a stari ze serbsko-
rnym kubanjom pstowarskich a ulskich di wobchadeja,
kotre wuspchi ma wobkedbowa a w im wida mnose,
posrdkowanje serbiny polpi. Wdomostnicy pedstajeja
wusldki rneho kubanja w pstowarnjach po modelu WITAJ
ka te wuspchi wobwliwowace faktory. Nimo toho wopija naj-
we lakorie nahlady na model WITAJ wobsahowacy zbrnik
chronologiju WITAJ-hibanja a pehladaj witkich pstowarnjow
a zakadnych ulow Sakskeje, kotre serbsko-rne kubanje
poskiuja.
In 18 Beitrgen in obersorbischer und deutscher Sprache erfhrt
der Leser anhand konkreter Beispiele, wie ErzieherInnen,
LehrerInnen und Eltern mit der sorbischsprachigen Erziehung
von Kindergarten- und Schulkindern deutschsprachiger Familien
umgehen, welche Erfolge sie beobachten knnen und worin
sie Mglichkeiten sehen, die Vermittlung der sorbischen Sprache
zu verbessern. Wissenschaftlerinnen stellen Ergebnisse der
Spracherziehung in Kindertagessttten nach dem Modell WITAJ
und den Erfolg beeinussende Faktoren vor. Auerdem beinhal-
tet der Sammelband, der verschiedenste Anschauungen vom
Modell WITAJ enthlt, eine Chronologie der WITAJ-Bewegung
und bersichten smtlicher Kindergrten und Grundschulen
Sachsens, die eine sorbischsprachige Erziehung und Bildung
anbieten.
W

D
O
M
N
O
S
T
N
E

P
U
B
L
I
K
A
C
I
J
E

Z

R
C
W
89
2. kubaska konferenca w Dolnej uycy Serbska rc
jo ywa pinosk serbskeje wucby k piswjenju kompe-
tencow / 2. Bildungskonferenz in der Niederlausitz
Die sorbische (wendische) Sprache lebt Kompetenz-
erwerb im Sorbisch-(Wendisch-)Unterricht
Dokumentacija 6/Dokumentation 6
wudawa: Domowina, Rcny centrum WITAJ
redakcija: Kito Ela
112 bokow
skaz. c. P-0/146/09
W 6. zwzku dokumentacijow Rcnego centruma WITAJ su
pinoski 2. kubaskeje konference w Dolnej uycy wzjawjone.
W srjejiu togo zardowanja jo stojao psrdnjenje dopzna-
ow k praktiskemu pesajenju wcejrcnego wukubanja w ped-
ulskem casu a we wucbje wych ltnikow. Wuzwignu dej se how
pednosk w nazgnjenjach pi wuywanju metody imersije wt
knni Le Pape Racine ze wicarskeje. Nadejomy pak teke pegld
w statkowanju wakich gremijow w kraju Bramborska pi
realizrowanju wcejrcnego wukubanja we wucbje serbiny.
Im Band 6 der Dokumentationen des WITAJ-Sprachzentrums
sind die Beitrge der 2. Bildungskonferenz in der Niederlausitz
ver ffentlicht. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand die
Vermittlung von Erkenntnissen zur praktischen Umsetzung
mehrsprachiger Ausbildung im Vorschulalter und im Unterricht
aller Schulstufen. Hervorzuheben ist hier der Vortrag der Schwei -
zer Pdagogin Le Pape Racine zu Erfahrungen bei der Nutzung
der Immersionsmethode. Ebenso gibt es eine bersicht ber das
Wirken verschiedener Gremien im Land Brandenburg bei der
Verwirklichung der mehrsprachigen Ausbildung im Sorbisch-/
Wendischunterricht.
WITAJ in Brandenburg Stand und Weiterentwicklung
eines erfolgreichen bilingualen Sprachprogramms
Dokumentation 7/Dokumentacija 7
Herausgeber: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum
Autorin: Madlena Norberg
214 Seiten
Best.-Nr. P-0/145/10-1
Pedlaeca publikacija jo analyza bilingualnego rcnego pro-
gra ma WITAJ w Dolnej uycy wt iownje pez ulu a k do-
kubanju ceptarjow. W sedym kapitlach dostanjo cyta pegld
w trbnych ramikowych wumnjenjach, rcnych wobstojnosach
w Dolnej uycy a praktiskem pesajenju bilingualneje wucby
w Bramborskej. Knigy bazruju na pepytowanjach a wobgldo-
wanjach, ako su se w sldnych ltach gtowali a daju na wtpo-
wdnych mstnach koncepcionelne naraenja k dalnemu
wuwiu rcnego programa. Tam, o jo se gio, jo se bilingualny
rcny program WITAJ pirownowa z pdobnymi programami
w Nimskej.
Die vorliegende berarbeitete Konzeption grndet sich auf eine
Analyse des WITAJ-Projekts in den Jahren 20062008. Darauf
aufbauend versucht sie, Entwicklungsmglichkeiten aufzuzeigen,
die fr das erfolgreiche Weiterbestehen des bilingualen Sprach-
programms WITAJ nutzbringend sein knnten. Auch haben
Gesetzes-Novellierungen im brandenburgischen Bildungswesen
der letzten Jahre das bilinguale Sprachprogramm WITAJ nicht
unbeeinusst gelassen, woraus sich weiterhin die Notwendigkeit
der Aktualisierung der Konzeption ergab. Ein anderer wichtiger
Grund fr die berarbeitung der Konzeption ist die Weiterfh-
rung des bilingualen Unterrichts am Niedersorbischen
Gymnasium.

W

D
O
M
N
O
S
T
N
E

P
U
B
L
I
K
A
C
I
J
E

Z

R
C
W
90
Serbscy ulerjo srjedneho schodenka. Analyza rnych
zamnosow nastupajo spisownu r
Dokumentacija 8/Dokumentation 8
wudawael: Domowina, Rny centrum WITAJ
awtor: Timo Mekank
214 stronow
skaz. o. P-0/175/10-1
Publikacija wobsahuje wusldki analyzy rnych kmanosow
ulerjow 6. ltnika. Wona je so na zakade ulerskich nastawkow
zhotowia, kotre su so na centralnych olympiadach serbskeje re
w ltach 1992 do 2009 pisali. Wuchadio za zwsenje rnych
kmanosow su adanja sakskeho wubneho plana za pedmjet
serbinu w 5. a 6. ltniku, ale te zwoprawdenje adanjow
we wubnych srdkach za wubu serbiny.
Die Publikation enthlt die Ergebnisse der Analyse sprachlicher
Fhigkeiten von Schlern aus der Klassenstufe 6. Diese erfolgte
anhand von sorbischsprachigen Aufstzen, welche auf den
zentralen Olympiaden der sorbischen Sprache in den Jahren
1992 bis 2009 geschrieben wurden. Ausgangspunkt fr die
Feststellung der sprachlichen Fhigkeiten sind die Anforderun-
gen des schsischen Lehrplans fr das Fach Sorbisch in den
Klassenstufen 5 und 6 sowie deren Umsetzung in den Lehr-
materialien fr den Sorbischunterricht.
91
Z
A
P
I
S

T
I
T
U
L
O
W
A
72 ABC-zeiwk z piohu
73 ABC-zwuowa
87 Aktualne paanja serbskego ulstwa
81 Alfabet, hs.
B
67 Bajki a powse za jewio
74 Beilage zur sorbischen Fibel fr Eltern
39 Biologija plus 5, wubnica
39 Biologija plus 6, wubnica
39 Biologija plus 5/6, dowy zeiwk
65 Bjarnat Krawc a wumcy jeho swjby
38 Bh a swt 7./8. ltnik
19 Budyin a wokolina
C
75 CD itanka 2 do 4
76 CD Pewod spwow k Wjeseli hercy
83 CD za zrozumjace suchanje

59 erwjenawka a druhe bajki
69 itanske znamjeka
75 itanski wupokaz 2
75 itanski wupokaz 3
75 itanski wupokaz 4
69 itaj a wuk!
10 itanka 2
11 itanka 3
12 itanka 4
34 itanka 5
34 itanka 6
34 itanka 7
34 itanka 8
34 itanka 9/10
D
88 Das bilinguale Sprachprogramm WITAJ
79 Dodatny material za rjadnik
4 Domino ze sowami
40 Domizna a swt, Sakska 5
40 Domizna a swt 6
40 Domizna a swt 7
40 Domizna a swt 8
40 Domizna a swt 9
40 Domizna a swt 10
77 Domizniske karty uicy
76 Domiznowda/Wcna wuba za koprowanje
D
66 Daca serbska kwasna rewija
64 Datstwo nhdy/Kinderzeit frher
80 Di po wm swe
69 Darnika bajki
69 Dowa mapa serbina
77 Dowe opjena za wcnu wubu w 3. a 4. ltniku
76 Koprowanske pedohi za wcnu wubu
E
64 Einblicke Dohlady
F
80 Feliks a Florian
84 Fetzer, diwadowa hra
76 Fit a sylni w iwjenju
G
78 Gilles, DVD
H
82 Hdaj z nami 1!
82 Hdaj z nami 2!
69 Hodinske plany
54 Hornjoserbsko-jendelski sownik
54 Hornjoserbsko-ruski sownik
10 Hry z alfabetom, CD
I
7 IAU
16 Ich schreibe deutsch 1
42 Informatika SI
J
25 Ja tu sym 1
25 Ja tu sym 2
25 Ja tu sym 3
25 Ja tu sym 4
92

Z
A
P
I
S

T
I
T
U
L
O
W
58 Jan, Minka a Bobik na przdninach
53 Jendelsko-serbski sownik za zakadnu ulu
54 Jendelsko-hornjoserbski ulski sownik
66 Je snco wusnyo?
K
76 Karaoke DVD Pewod spwow k Wjeseli hercy
79 Karla a Katrina, DVD
82 Karta Nmskeje
77 Karta serbskeje uicy
62 Kikerahi, bio je ti!
38 Kniha za naboinu
80 Knoik Frido
22 Koowokoo kolesa, darnika
84 Koki
79 Komentary a pokiwy
79 Koprowanske pedohi za maerinu 9. ltnik
L
39 Level Biologija 7
17 Lienske pue, 1. ltnik
17 Lienske pue, 1. ltnik, zeiwk
17 Lienske pue, 2. ltnik
17 Lienske pue, 2. ltnik, zeiwk
17 Lienske pue, 3. ltnik
17 Lienske pue, 3. ltnik, zeiwk
17 Lienske pue, 4. ltnik
17 Lienske pue, 4. ltnik, zeiwk
35 Literarna itanka 1
35 Literarna itanka 2
15 LRS pedtest
M
67 May abejcej cycakow
83 Marja Janowa
77 Materialije k iwjenskemu rumej sadowa uka
87 Mehrsprachigkeit Voraussetzung und Chance
fr das berleben kleiner Sprachgemeinschaften
61 Mein sorbisches Bildwrterbuch
61 Mein sorbisches Computer-Bildwrterbuch, CD
16 Meine deutsche Fibel
60 Meine sorbische Sprachtruhe
38 Mjez wami
18 Ml 1, dowa kniha
18 Ml 2, wcna kniha
18 Ml 2, dowy zeiwk
18 Ml 3, wcna kniha
18 Ml 3, dowy zeiwk
18 Ml 4, wcna kniha
18 Ml 4, dowy zeiwk
66 Mj pisany pedulski zeiwk
63 Moja huba, to ta ini?
13 Moja serbina 2
13 Moja serbina 3
14 Moja serbina 4
8 Moja serbska fibla
83 Mudra hjka
N
83 Na frasu, diwadowa hra
38 Naboina 5/6
38 Naboina 7/8
85 Naboina 9/10 Buddhizm
85 Naboina 6/7 Islam
81 Narodninski kalender
76 Na as
3 Naa fibla
10 Naa maerina 2
11 Naa maerina 3
12 Naa maerina 4
31 Naa maerina 5
31 Naa maerina 6
31 Naa maerina 7
31 Naa maerina 8
32 Naa maerina 9
32 Naa maerina 10
33 Naa maerina 11/12
49 Naa serbina 9/10
49 Naa serbina 10
P
68 Piraa, hs.
7 Pisam serbsce 1, 1. dl (ulske wuchadne pismo)
8 Pisam serbsce 1, 1. dl (iane pismo)
8 Pisam serbsce 1, 2. dl (ulske wuchadne pismo)
8 Pisam serbsce 1, 2. dl (iane pismo)
13 Pisam serbsce 2
13 Pisam serbsce 3
93
Z
A
P
I
S

T
I
T
U
L
O
W
14 Pisam serbsce 4
5 Pismikowe woknjeka
5 Pismikowy mandala
6 Pismikowy memo, hs.
68 Prawopisne zwuowanja
57 Praj to serbsce 3
57 Praj to serbsce 4
72 Pioha k ABC-zeiwkej
54 Piruka k Wuknu serbsce a Zwuuju serbsce
77 Ptaki naeje domizny, CD
20 Ptaki w naej domiznje, darnika
52 Punik po hornjoserbinje
35 Pynje rozlga se grono
R
55 Rimy serbsce Wir sprechen Sorbisch
48 Ru serbsce 1
48 Ru serbsce 2
24 Rejuj z nami, plakat
78 Ruudi, DVD
74 Rymowy memo, hs.
S
15 Saperlika Praj to hinak!
89 Serbscy ulerjo srjedneho schodenka
78 Serbska literatura, CD
23 Serbska wjes nhdy/Das sorbische Dorf frher
49 Serbske ludowe basnistwo
57 Serbske naoki a wanja
37 Serbske stawizny 1
37 Serbske stawizny 2
37 Serbske stawizny
87 Serbske ulstwo jako zjawne mjeinowe ulstwo
w kontekse europskich dojednanjow
81 Serbski wobrazowy alfabet, hs.
6 Skruuj serbski alfabet
68 Sowne karty za serbinu
53 Sownik jendelsko-serbski
54 Sownik k ulskej literarnej wubje
79 Sownik zapijeow k nowemu wubnemu planej
53 Sownik/Wrterverzeichnis
58 Suchaj, itaj, powdaj!
81 Sportowe plakaty
63 Stup dale

24 to rados rjeu dawa
72 ulerski denik
42 ulski wopyt na sudnistwje
T
42 Technika a kompjuter
52 Terminologija za pedmjet biologija
51 Terminologija za pedmjet fyzika
52 Terminologija za pedmjet geografija
51 Terminologija za pedmjet hudba
51 Terminologija za pedmjet chemija
52 Terminologija za pedmjet informatika
51 Terminologija za pedmjet matematika
52 Terminologija za pedmjet naboina
51 Terminologija za pedmjet socialnowda
52 Terminologija za pedmjet stawizny
51 Terminologija za pedmjet wcna wuba
41 Terra 5
41 Terra 6
41 Terra 7
41 Terra 8
41 Terra 9
41 Terra 10
41 Terra 11
41 Terra 12
66 Torta za ulskich nowakow
43 Trojozynk Hudba 5/6
43 Trojozynk Hudba 7/8
43 Trojozynk Hudba 9/10
W
38 Wra a swt
88 WITAJ-projekt w pstowarnjach Hornjeje
a srjedneje uicy
89 WITAJ in Brandenburg Stand und Weiterentwicklung
eines erfolgreichen Sprachprogramms
72 Wjertawa Serbski alfabet
9 Wjesele wuknjemy 1
9 Wjesele wuknjemy 2
9 Wjesele wuknjemy 3
24 Wjeseli hercy 1/2
24 Wjeseli hercy 3/4
28 Wobrazowe karty (za ulerja)
94
Z
A
P
I
S

T
I
T
U
L
O
W
77 Wobrazowy sownik hornjoserbskich
rostlinskich mjenow, CD
33 Wobrazy serbiny 9
33 Wobrazy serbiny 10
26 Wdny mu a druhe duchi, wuerske doporuenje
28 Wokabelowy zeiwk
12 Wopisowanje initosow, darnika
53 Wot A do
36 Wotkrywa a rozumi 5
36 Wotkrywa a rozumi 6
36 Wotkrywa a rozumi 7
36 Wotkrywa a rozumi 8
36 Wotkrywa a rozumi 9/10
69 Wubne materialije za dwurnu wubu
29 Wuerske doporuenja k Wuknjemy serbsce 1
27 Wuknjemy serbsce 1
29 Wuknjemy serbsce 2
28 Wuknjemy serbsce CD
85 Wuknjenje pi stacijach
79 Wujasnjenja a pokiwy ...
3 Wuknu a zwuuju pisa (ulske wuchadne pismo)
4 Wuknu a zwuuju pisa (iane pismo)
57 Wuknu serbsce (mapa/Mappe)
29 Wuknu serbsce 3
29 Wuknu serbsce 4
44 Wuknu serbsce 5
44 Wuknu serbsce 6
45 Wuknu serbsce 7
45 Wuknu serbsce 8
Z
46 Z Kitom wuknjemy 1
46 Z Kitom wuknjemy 2
78 Zabra z ru
12 Zajek Hopl a jeho peeljo
4 Zkowe kartki
22 Zwrjata w zymje, darnika
68 Zwrjata w zymje, wusldki
14 Zwuuj sobu 1!
14 Zwuuj sobu 2!
3 Zwuujemy a pisamy 1 (ulske wuchadne pismo)
4 Zwuujemy a pisamy 1 (iane pismo)
10 Zwuujemy a pisamy 2
11 Zwuujemy a pisamy 3
12 Zwuujemy a pisamy 4
31 Zwuujemy a pisamy 5
31 Zwuujemy a pisamy 6
31 Zwuujemy a pisamy 7
32 Zwuujemy a pisamy 8
32 Zwuujemy a pisamy 10
29 Zwuujemy serbsce 2
29 Zwuuju serbsce 3
29 Zwuuju serbsce 4
44 Zwuuju serbsce 5
44 Zwuuju serbsce 6
45 Zwuuju serbsce 7
45 Zwuuju serbsce 8
73 Zwuk po zwuku prawje pisa
74 Zwuki prawje sye

84 oma, diwadowa hra
66 orty za di
95
S
K
A
Z
A
N
S
K
I

F
O
R
M
U
L
A
R
Skazanku psele na Ludowe nakadnistwo Domowina, faks (03591) 577207!
Skazam wotpowdnje podatym mnosam dodawanja:
(prou ISBN bjez smukow zapisa)
mnstwo ISBN titul
Wotpsar
iso skazarja (je-li znate)
mjeno, pedmjeno
drha, iso
pstowe wodenske iso, mstno
telefon (je-li su praenja)
e-mail
datum, podpismo
dodawanje prou na moju priwatnu adresu na adresu ule
zlibowanka na moje mjeno na mjeno ule
adresa ule, kok ule
96

B
E
S
T
E
L
L
F
O
R
M
U
L
A
R
Schicken Sie Ihre Bestellung per Fax (03591) 577207 an den Domowina-Verlag!
Ich bestelle zu den angegebenen Bezugsmglichkeiten:
(bitte ISBN ohne Bindestriche eintragen)
Menge ISBN Titel
Absender
Kundennummer (falls bekannt)
Name, Vorname
Strae, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon (fr Rckfragen)
E-Mail
Datum, Unterschrift
Lieferung bitte an meine Privatadresse an meine Schulanschrift
Rechnung auf meinem Namen auf den Namen meiner Schule
Schulanschrift, Schulstempel
Wudawael: Domowina Zwjazk uiskich Serbow z.t., Rny centrum WITAJ
Spchowane wot Zaoby za serbski lud,
kotra dstawa ltnje piraki Zwjazka,
Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje.
Wuhotowanje: Simona slina
Fota: RCW (str. 21, 45, 55, 75); panthermedia.net Yuri Arcurs (str. 30);
Fotolia.com: Christian Schwier (titul), pressmaster (str. 2, 50), PerlenVorDieAugen (str. 56),
Monkey Business (str. 86)
i: WIRmachenDRUCK GmbH
Skaz. o.: L-0/13/13
SKAZANSKE ADRESY
Ludowe nakadnistwo Domowina
Domowina-Verlag GmbH
Rozrjenje / Vertrieb
Sukelnska / Tuchmacherstr. 27
tel.: (0 35 91) 57 72 62
faks: (0 35 91) 57 72 07
vertrieb
@
domowina-verlag.de
www.domowina-verlag.de
Domowina, Rny centrum WITAJ-Sprachzentrum
Pstowe namsto 3 / Postplatz 3
02625 Budyin / Bautzen
tel.: (0 35 91) 55 04 00
faks: (0 35 91) 55 03 75
witaj-bautzen
@
sorben.com
www.witaj-sprachzentrum.de
R NY C E NT R U M
S P R A C HZ E NT R U M