Está en la página 1de 134

NDEX

pgina

a) INTRODUCCI
JUSTIFICACI DEL PROJECTE COMPETNCIES QUE ES TREBALLEN RACONS 1 3 11

b) PROGRAMACI DELS RACONS


RAC DE LA SALUT RAC DE PARES I MARES RAC DEL SUPERMERCAT RAC DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA RAC DEL RESTAURANT RAC DEL TEMPS 13 20 28 38 45 53

c) ACTIVITATS DELS RACONS


ACTIVITATS DEL RAC DE LA SALUT ACTIVITATS DEL RAC DE PARES I MARES ACTIVITATS DEL RAC DEL SUPERMERCAT ACTIVITATS DEL RAC DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA ACTIVITATS DEL RAC DEL RESTAURANT ACTIVITATS DEL RAC DEL TEMPS 60 74 85 98 109 123

a) INTRODUCCI
JUSTIFICACI

En el grup de tutores de les aules dacollida de Salt treballem per millorar la qualitat de lensenyament de la llengua catalana a lalumnat nouvingut. Cada curs elaborem algun projecte per anar sumant esforos, poder disposar de recursos comuns i anar-los ampliant. Els materials que elaborem estan a disposici de totes les escoles de Salt. Aquest curs 2008-2009 hem treballat els racons de joc simblic. Es parteix dunes propostes ldiques i engrescadores. Les activitats que es realitzen responen a la necessitat de lalumnat nouvingut de desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana (funci comunicativa). s consideren com a contingut especfic dins laula dacollida, de manera que tot lalumnat hi participa. Hi ha sis racons, un a cada centre. Presentem una programaci i cinc activitats per a cada un. Els criteris davaluaci shan seleccionat dentre els que concreta el Decret (nmero 4915 del DOGC, de 29 de juny de 2007), pel que fa a cicle inicial i sobretot a cicle mitj. El treball per racons ha de ser flexible en el tipus dactivitat, en el nivell daprenentatge de cada nen i nena, en el nombre dalumnat que hi participa... Es poden treballar activitats de llengua que possibilitin diferents competncies comunicatives (parlar, escoltar, llegir i escriure). s a dir, es poden treballar simultniament activitats diferents, tant pel que fa al grau de dificultat com a ls de diferents estratgies comunicatives. Aquestes activitats generen autonomia en els nens i les nenes. Es parteix dels seus coneixements lingstics previs, provinents del seu entorn quotidi i de laula dacollida, a fi dampliar-los i de poder adquirir i millorar les seves habilitats socials, ja que shi incorporen estris i materials que formen part de la vida quotidiana. Aquesta interacci entre el treball que es fa a laula dacollida i el rac produeix una adquisici de coneixements danada i tornada, que far que lalumnat pugui utilitzar les estructures lingstiques i el vocabulari en situacions comunicatives diverses. Es tracta, doncs, duna estratgia pedaggica que possibilita la participaci activa de lalumnat en la construcci dels seus coneixements. Als racons shi pot anar per parelles o en petit grup, per tal de compartir experincies, conixer costums de les diferents cultures, poder aprendre dels altres...

Cal recordar que el mestre o la mestra hi t un paper fonamental: presenta, modela, dinamitza i supervisa. Sense aquest guiatge lingstic i de modelatge de lactuaci, seria molt difcil que lalumnat pogus avanar en laprenentatge de la llengua. Els objectius educatius, el funcionament de cada rac, el material disponible, lespai i lavaluaci sespecificaran a les programacions corresponents. s necessari explicar a lalumnat quin tipus de revisi i davaluaci es far de cada activitat. En els sis racons que es presenten es contemplen totes les competncies bsiques, aix com les competncies especfiques de lrea de llengua. Les presentem per ordre de prioritat.

COMPETNCIES QUE ES TREBALLEN


1 Competncia comunicativa lingstica i audiovisual

La implicaci en el desenvolupament de la competncia comunicativa i lingstica s evident en els nostres racons, tal i com estan dissenyats i integrats a laula dacollida, sobretot pel que fa a lexpressi oral. En els racons s fonamental la comunicaci oral per expressar observacions i emocions, donar explicacions i opinions o demanar-ne, compartir vivncies, aprofundir en la comprensi i interpretaci de la realitat i, sobretot, gaudir amb una activitat que implica utilitzar la llengua per donar i rebre informaci en una situaci comunicativa concreta: anar a comprar, anar de visita al metge, preparar pats... La comunicaci escrita en els racons tamb hi s present, tot i que en menor mesura. Es pot treballar una varietat de textos lligats amb lactivitat de cada rac: textos explicatius i vivencials, textos descriptius (llistes, mens...), textos instructius (receptes de cuina o mdiques), textos organitzatius (horaris, graella de rols...), textos per a convncer (anuncis de promocions), textos de recull de les interaccions verbals (entrevistes, dramatitzacions) i textos referencials (llibres, diccionaris visuals). La comunicaci no verbal implica fer servir recursos visuals com ara imatges, material manipulable, que ajudin a la comunicaci i a la comprensi. Tamb implica expressi corporal, gestos, expressions facials i accions integrades en el procs de comunicaci amb els altres i de dramatitzaci. Tota la tipologia textual dels racons es pot treballar amb el suport dels mitjans audiovisuals, que permeten presentar o cercar elements lingstics nous, que lalumnat far servir al rac, seleccionar i treballar les estructures ja conegudes i produir textos que integrin tots els coneixements treballats. Es pot fer un bloc del rac, es poden enregistrar sessions de treball que llavors es visualitzaran per fomentar lesperit crtic, o es poden elaborar materials derivats de la feina del rac, com imatges, cartells o horaris.

Competncia dautonomia i iniciativa personal

En el treball per racons hi queden reflectits els continguts de valors i actituds personals de cada nen i de cada nena. El procs intern de cada activitat sense la presncia constant de ladult implica no sols laprenentatge de lautonomia en el sentit dinterioritzar determinades normes, sin tamb un aspecte de desenvolupar una activitat mental autnoma amb iniciativa personal, responsabilitat, capacitat descollir i coneixement de si mateix. El fet de discutir les activitats, darribar a acords i de reflexionar posteriorment sobre els resultats refora el carcter, lautonomia i el criteri propi. La discussi i el contrast del propi pensament amb els altres i lintercanvi basat en la collaboraci i lajuda, afavoreix el fet daprendre de les errades i dassumir-les. Fem nostres les paraules del filsof britnic Herbert Spencer: lobjecte de leducaci s formar ssers aptes per governar-se a si mateixos, i no perqu els altres els governin.

Competncia daprendre a aprendre

Aprendre a aprendre implica la conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements des dun sentiment de competncia o eficcia personal, i inclou el pensament estratgic, la capacitat de cooperar, dautoavaluar-se, i el maneig eficient dun conjunt de recursos i tcniques de treball intellectuals. Tot aix es desenvolupa per mitj dexperincies daprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com collectives. En el treball per racons lalumnat acondueix el propi aprenentatge de manera autnoma, dacord amb les prpies necessitats i objectius. Per tant permet augmentar progressivament la confiana en un mateix i el gust per aprendre. Es tracta duna activitat de petit grup, i per tant, ha de possibilitar tasques que impliquin cooperaci i coordinaci dinteressos. El fet de comentar les activitats, darribar a acords, de reflexionar posteriorment sobre els resultats, no solament subratlla i refora el carcter social de laprenentatge, sin que tamb fomenta el pensament crtic, obliga a prendre decisions i promou la curiositat de fer preguntes. Cal que el mestre o la mestra aprofiti aquestes situacions per observar els coneixements que lalumnat t en relaci a diferents aspectes, els procediments que posa en marxa per resoldre problemes, el tipus dinteracci que mant i les habilitats que fa servir per obtenir informaci. El rac s el lloc adequat per relacionar els coneixements previs i la prpia experincia personal amb nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. Permet experincies daprenentatge conscients i gratificants.

Competncia social i ciutadana

En els racons de llenguatge i joc simblic es treballa aquesta competncia de manera mplia i continuada en moltes de les activitats programades . Des del moment que el nen o la nena assumeix un rol per fer de botiguer i botiguera, de metge i metgessa, de pare o de mare..., parla i es relaciona amb altres personatges amb unes estructures lingstiques funcionals, manipula diferents estris i materials i segueix models proposats de lentorn on viu, amb la finalitat de portar a terme les tasques encomanades, aprn a desenvolupar habilitats socials positives i, de manera ms global, a comprendre la realitat social . Quan es proposa a un grup redut dalumnes darribar a acords i consensuar decisions per tal de distribuir els diferents rols, repartir o compartir el material i participar en les activitats, se linicia en lexercici de la ciutadania democrtica. Daquesta manera si han delaborar en grup qualsevol tasca per poder iniciar, desenvolupar o acabar el joc, aprenen a expressar la seva opini i a escoltar les idees dels altres. Quan els nens i les nenes han de construir, acceptar i practicar normes de convivncia per tal que les activitats programades en el rac funcionin amb xit , sels educa en uns valors democrtics i de tolerncia . Tanmateix davant de possibles dificultats que puguin sorgir sempre cal practicar el dileg com a mitj de gesti positiva de conflictes . El fet de parlar dels diferents costums i maneres dactuar en cada situaci comunicativa segons el seu pas dorigen, ajuda lalumnat a valorar les diferncies i respectar la diversitat. Quan saconsegueix que tots els tipus de rols siguin acceptats i desenvolupats tant per nens com per nenes duna manera natural i espontnia sest reconeixent la igualtat de drets entre homes i dones. El fet de tenir i utilitzar un material molt engrescador i que normalment lalumnat no troba a laula ordinria i sovint tampoc no t a casa, fa que els sigui responsable de tenir-ne cura, per tal que el rac de joc pugui tenir continutat i sen pugui gaudir el mxim de temps possible.

Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic

Aquesta competncia s interdisciplinria i actualitza el conjunt de competncies, a fi dinteractuar en l entorn ms proper, amb habilitats per desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal. Lalumnat aprn a mostrar actituds de respecte i responsabilitat envers les altres persones i envers ell mateix. Als racons de cuina, restaurant, supermercat, saprenen hbits de consum racional responsable en la vida quotidiana, i es considera la salut individual i collectiva, com menjar de manera saludable, anar al metge quan conv o interpretar una recepta mdica... Tamb es treballen aspectes bsics de la cura i de leducaci dels infants (rac de pares i mares). Amb lanlisi de missatges publicitaris (promocions, ofertes de productes alimentaris, de joguines infantils) sintenta desenvolupar lesperit crtic. En els racons saprn a valorar la conservaci dels recursos naturals i la protecci del medi ambient, amb hbits de reciclatge i consum racional, per a una millora de la qualitat de vida de les persones i de la societat.

Competncia artstica i cultural

La competncia artstica i cultural s molt present en les activitats que es duen a terme als racons de joc simblic de les aules dacollida. En un treball collaboratiu, on es posen en prctica totes les activitats de cooperaci, lalumnat crea representacions de la realitat, que li seran tils per a viure i conviure en societat. Sense perdre mai de vista lobjectiu principal dels racons a laula dacollida ladquisici rpida de la llengua com a eina per relacionar-se i per aprendre-, la capacitat creadora s primordial. Es decoren i sordenen els racons, es canten canons i sexpliquen contes tradicionals catalans i darreu del mn, es preparen menjars diversos... Interactuant als racons, lalumnat percep que est representant un paper: fa teatre. Les activitats permeten, doncs, apreciar les iniciatives i les contribucions de tothom.

Competncia matemtica

La necessitat dincloure la competncia matemtica en la programaci daquests racons sorgeix de la presncia contnua en la vida personal, escolar i social de lalumnat de les eines matemtiques com a instrument efica per interpretar i valorar diferents tipus dinformaci, aix com per resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana. Aix implica el coneixement i el domini delements matemtics bsics com la numeraci, les mesures, els smbols, les formes i els elements geomtrics i les monedes i els bitllets. Tamb ser de molta utilitat el raonament, la lgica matemtica, el clcul i lestimaci per poder-ho aplicar a tot tipus de situacions reals.

Tractament de la informaci i competncia digital

Els recursos informtics que es troben dins les aules dacollida sintegren tamb dins les activitats davaluaci i aprenentatge que es poden associar al rac. Buscar informaci, fer un bloc del rac amb fotografies de lalumnat Tot dactivitats que busquen el coneixement de les TAC, lautonomia, el sentit crtic, i la selecci de la informaci necessria per a les tasques a assolir. Daquesta manera, a travs duna experincia vivencial, lalumnat integra ls de les TAC com una eina comuna i bsica en el dia a dia.

10

RACONS
RAC DE LA SALUT

RAC DE PARES I MARES

RAC DEL SUPERMERCAT

RAC DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA

RAC DEL RESTAURANT

RAC DEL TEMPS

COORDINACI: Francesc Vila i Dolors Matill, de lEquip LIC del Servei Educatiu del Girons

11

b) PROGRAMACI DELS RACONS

12

RAC DE LA SALUT
OBJECTIUS Potenciar la coeducaci a travs del joc simblic. Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de laula. Saber jugar nens i nenes junts. Entendre i saber expressar estats dnim i dolors fsiques. Conixer la tasca del metge. Indicar la localitzaci duna malaltia o dolor fsic. Demanar als altres com es troben. Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. Conixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. Respectar i tenir cura del material del rac.

BSIQUES COMPETNCIES REA DE LLENGUA

1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania A. Competncia comunicativa B. Plurilinge i intercultural C. Literria A.1 Oral A.2 Escrita A.3 Audiovisual

13

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS DENSENYAMENT I APRENENTATGE

ANEM AL METGE
conixer el llibre blau de salut conixer la targeta sanitria conixer les malalties ms comunes saber interpretar analtiques simples saber explicar petits accidents i dolors fsics conixer les especialitats dels metges -

CONSULTA
saber dir qu ens passa verbalitzar qu notem verbalitzar com estem expressar qu sentim saber explicar els smptomes interpretar les receptes

FARMCIA
saber interpretar la medicaci indicada reconixer els medicaments ms usuals -

VISITA AL CAP
fer una visita prctica al CAP

14

FUNCIONS I EXPONENTS LINGSTICS 1. Vocabulari

ANEM AL METGE
targeta sanitria dentista, traumatleg, pediatra, dermatleg... malalties dulls, dossos, de la pell... parts del cos llibre blau del nen analtiques radiografies ... -

CONSULTA
constipat / refredat totes les parts del cos una cremada un tall un cop estats dnim (tristesa, por, nervis...). receptes mal... (de queixal, de cap, de panxa...).

FARMCIA
cot fluix gases iode (Betadine) tiretes termmetre pomada / crema gel, sab aigua oxigenada - benes - esparadrap - tisores - alcohol - guants - desinfectant - cures -

VISITA AL CAP
centre datenci primria recepci consulta sala despera torn

15

2. Estructures lingstiques

ANEM AL METGE
Bon dia! ja pot passar Bon dia, doctor! Segui i expliquim qu li passa Molt b, ara mirarem qu li passa T... (una infecci a lorella dreta...) Anir a la farmcia Passi-ho b! Passi-ho b i grcies, doctor Porta la targeta sanitria? Porta el llibre de vacunes? ... -

CONSULTA
Em trobo malament. em fa mal el cap, la panxa... Qu et passa? qu et fa mal? vols que tacompanyi al metge? Em fa mal el genoll, lesquena... tinc picor al cap... Vull anar a casa, no em trobo b Em podries portar al metge, si us plau? Qu et passa? com ests? com et sents? per qu plores? qu than dit? qu than fet?... Tinc por. tinc vergonya. estic trist/a, enfadat/da, disgustat/da... Li dono aquesta recepta ...

16

FARMCIA
Qu hi ha a la farmaciola? Tiretes, termmetre... Per a qu serveix? Quan la fem servir? Falten coses a la farmaciola? A on ho comprem? A quina farmcia puc anar? ... -

VISITA AL CAP
Salutaci (hola, bon dia...) Venim a fer una visita Posem-nos a la fila. agafem nmero Qu fan quan arriba una persona malalta? ...

17

MATERIAL

ANEM AL METGE
el llibre de vacunes (llibre blau) del nen imatges de metges especialistes targetes sanitries material daula i especfic (fonendoscopi, pinces, xeringues...) receptes el propi cos

CONSULTA

FARMCIA
la farmaciola tot el material de dins la farmaciola -

VISITA AL CAP
el propi cos. ledifici del CAP

18

CRITERIS DAVALUACI I ACTIVITATS DAVALUACI

CRITERIS DAVALUACI
Participar activament en les converses del Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Exposar temes a partir dun gui. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Escoltar i respectar els altres. Llegir de manera autnoma i comprensiva. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Mostrar seguretat en lortografia de base. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe.

ACTIVITATS DAVALUACI
Observaci directa. Observaci directa. Contestar preguntes sobre una exposici de lalumnat o del mestre o la mestra. Fer una exposici o resum dall que sha fet al Rac. Realitzar un discurs a partir dunes pautes. Enregistrament. Observaci directa. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Rac. Explicar per escrit una rutina o una acci del Rac. Correcci i millora en lortografia dels textos propis. Observaci directa. Observaci directa. Observaci directa.

19

RAC DE PARES I MARES


OBJECTIUS Potenciar la coeducaci a travs del joc simblic. Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de laula . Saber jugar nens i nenes junts . Conixer, fer i parlar de les activitats que fan els pares i mares per tenir cura dels fills. Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. Conixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. Respectar i tenir cura del material del rac.

1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania A. Competncia comunicativa A.1 Oral A.2 Escrita A.3 Audiovisual B. Plurilinge i intercultural C. Literria

BSIQUES COMPETNCIES

AREA DE LLENGUA

20

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS DENSENYAMENT I APRENENTATGE

ROBA
planxar la roba posar la roba o vestir treure la roba o despullar canviar la roba del llit -

HIGIENE i SON
banyar dutxar rentar el cabell eixugar pentinar posar colnia posar crema canviar els bolquers posar a dormir gronxar el bressol posar el xumet (pipu)

ALIMENTACI
preparar el biber escalfar el biber posar el pitet donar el menjar rentar el biber/ got/ cullera -

JOC I ENTRETENIMENT
fer jugar cantar una can jocs i canons de falda explicar un conte . portar a passeig

21

FUNCIONS I EXPONENTS LINGSTICS 1. Vocabulari

ROBA
gorra samarreta calcetes / calotets brusa / camisa pantalons vestit jersei / jaqueta mitjons sabates faldilla -

HIGIENE i SON
banyera esponja termmetre aigua calenta / freda tovallola sab crema pinta mirall colnia bolquers llit / bressol coix llenol / manta / cobrellit pijama xumet / (pipu)

22

ALIMENTACI
biber ( aigua / llet) plat cullereta got pitet tovall trona farinetes (papilla) -

JOC I ENTRETENIMENT
can conte sonall pilota ninot de peluix nec de goma cotxet

23

2. Estructures lingstiques

ROBA
Et vestir / et vestirem Et posar / et posarem.. Et vestir per .... ( anar a passeig..) Et canviar / et canviarem... (la roba, el bolquer..) Et despullar / et despullarem Et traur / et traurem -

HIGIENE i SON
s hora danar a dormir Tens son? Per qu plores? Texplicar / Texplicarem un conte . Et posar el xumet (pipo) s lhora de banyar Vols jugar amb lnec ? Laigua s freda / calenta Tensabonar / Tensabonarem Teixugar / Teixugarem Et posar / et posarem colnia / crema Et pentinar / et pentinarem

24

ALIMENTACI
Et preparar / et prepararem el biber Et donar / et donarem el biber Tagrada... ? Tho has acabat tot! Et posar / et posarem el pitet -

JOC I ENTRETENIMENT
Vols jugar a..? Anem a passeig Agafo la bossa Texplicar /Texplicarem un conte Et cantar una can: Canons de falda: Arri, arri, tatanet ... Aquest s el pare...

25

MATERIAL

ROBA
armariet i penjadors planxa roba de vestir roba de dormir

HIGIENE i SON

llitet o bressol roba de llit ( llenol, manta i cobrellit) banyera estris de neteja ( sab, pinta, colnia, crema , mirall ..) bolquers tovallola o barns

ALIMENTACI
trona o cadireta biber, plat, got, cullereta... capsa de farinetes (papilla) i bric de llet ullera gran pitet / tovall -

JOC I ENTRETENIMENT
cotxet o cadireta de passeig bossa, bitlletera, claus, mbil vell i mocadors de paper . osset de peluix sonall

26

CRITERIS DAVALUACI I ACTIVITATS DAVALUACI

CRITERIS DAVALUACI
Participar activament en les converses del Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Exposar temes a partir dun gui. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Escoltar i respectar els altres. Llegir de manera autnoma i comprensiva. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Mostrar seguretat en lortografia de base. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe.

ACTIVITATS DAVALUACI
Observaci directa. Observaci directa. Jocs dendevinalles, contestar preguntes sobre una exposici dun altre alumne o la mestra. Fer una exposici o resum dall que sha fet al Rac. Realitzar un discurs a partir dunes pautes. Enregistrament. Observaci directa. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Rac. Explicar per escrit una rutina o una acci del Rac. Correcci i millora en lortografia dels textos propis. Observaci directa. Observaci directa. Observaci directa.

27

RAC DEL SUPERMERCAT


OBJECTIUS Potenciar la coeducaci a travs del joc simblic. Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de laula. Saber jugar nens i nenes junts. Conixer i parlar de la necessitat de comprar. Utilitzar correctament les magnituds de massa i capacitat en els diferents productes del supermercat. Conixer el valor dels bitllets i monedes i utilitzar-lo de manera correcta. Conixer i utilitzar correctament el vocabulari propi del supermercat (productes i accions) Utilitzar de manera correcta les estructures orals per fer aquestes activitats. Respectar i tenir cura del material del rac.

1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania A. Competncia comunicativa A.1 Oral A.2 Escrita A.3 Audiovisual B. Plurilinge i intercultural C. Literria

BSIQUES COMPETNCIES

AREA DE LLENGUA

28

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS DENSENYAMENT I APRENENTATGE

ALIMENTS
classificar en grups: dolos, salats, slids, lquids, lctics, llegums, fruites, verdures, carn, peix, ... - on els podem comprar?: fruiteria, peixateria, fleca, carnisseria... - com els podem comprar? en paquets, a quilos, a dotzenes... -

LLISTA DE LA COMPRA
pensar i comentar qu ens fa falta escriure la llista de la compra

MONEDES I BITLLETS
manipular els diferents bitllets i monedes saber el valor real de cada bitllet i moneda relacionar el preu real i les monedes -

JOC I ENTRETENIMENT
cantar canons explicar contes jugar en el rac: comprar i vendre al supermercat

HORARIS BOTIGUES

- manipular el rellotge - posar les hores exactes - interpretar b lhorari de mat i tarda - confeccionar un rtol amb lhorari 29

FUNCIONS I EXPONENTS LINGSTICS 1. Vocabulari

ALIMENTS
peix i marisc: sardines, llenguado, llobarro, roger, closses, musclos... carn: cuixa de pollastre, salsitxes i salsitxes de Frankfurt... fruita: taronja, poma, pinya, llimona, pltan, ram, pera, sndria... verdura: tomquet, pastanaga, patata, alls, ceba, pebrot, bitxo, enciam, albergnia... cereals: blat de moro, blat... lactis: llet, mantega, iogurt, cacaolat, gelats... begudes: aigua, suc, refresc... llaunes: sardines, tonyina, fruita en almvar, olives... fleca i pastisseria: pa, barra, panet ... altres productes: ous, oli, salses...

LLISTA DE LA COMPRA

tots els productes del supermercat: aliments, productes de neteja, fleca...

30

MONEDES I BITLLETS
bitllets de 50, 20, 10 i 5 euros monedes de 2 i 1 euros i de 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cntims targetes -

JOC I ENTRETENIMENT
conte can joc simblic: comprar i vendre llauna, pot, ampolla, paquet, bossa...

HORARIS BOTIGUES
rellotge, hores, minuts i segons obrir tancar horari

31

2. Estructures lingstiques

ALIMENTS
Qu s aix? On puc anar a comprar? On venen...? Quant val...? Vull... -

LLISTA DE LA COMPRA
Qu necessito? Em falta...

MONEDES I BITLLETS
Quant val tot aix? A quin preu va? En tinc prou? Quants diners he gastat? Quants diners em queden? -

JOC I ENTRETENIMENT
Bon dia Qui s lltim? Agafa el nmero Vull... Grcies Adu

32

HORARIS BOTIGUES
A quina hora obriu? A quina hora tanqueu? Tanqueu al migdia? Quan feu vacances?

33

MATERIAL

ALIMENTS
sardines, llenguado, llobarro, roger, closses i musclos cuixa de pollastre, salsitxes i salsitxes de Frankfurt taronja, poma, pinya, llimona, pltan, ram, pera i sndria tomquet, pastanaga, patata, alls, ceba, pebrot, bitxo, enciam i albergnia blat de moro llet, mantega, iogurt, cacaolat i gelats aigua, suc i refresc sardines, tonyina i fruita en almvar llesques de pa, barra ... ous, oli, salses...

LLISTA DE LA COMPRA

paper i llapis

34

MONEDES I BITLLETS
bitllets de 50, 20, 10 i 5 euros monedes de 2 i 1 euros monedes de 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cntim. -

JOC I ENTRETENIMENT
tots els productes del supermercat balana mquina registradora carro de la compra bossa per portar la compra drap per netejar paper per embolicar bosses cabs

HORARIS BOTIGUES
rtol obert / tancat rtol horari comercial

35

CRITERIS DAVALUACI I ACTIVITATS DAVALUACI

CRITERIS DAVALUACI
Participar activament en les converses del Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Exposar temes a partir dun gui. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Escoltar i respectar els altres. Llegir de manera autnoma i comprensiva. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Mostrar seguretat en lortografia de base. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. 36

ACTIVITATS DAVALUACI
Observaci directa. Observaci directa. Contestar preguntes dun altre alumne o la mestra relacionades amb els aliments. Fer una exposici o resum dall que sha fet al Rac. Enregistrament. Observaci directa. Lectures en veu alta de textos breus relacionats amb el Rac: (rtols, llistats, aliments). I dels exercicis anteriors i posteriors. Explicar per escrit activitats del Rac: llista de la compra, relacionar els aliments amb els pats, fer un men... Correcci i millora en lortografia dels textos propis. Observaci directa. Observaci directa.

Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe. Comprendre situacions i problemes relacionats amb el rac i buscar solucions de manera autnoma. Desenvolupar agilitat en el clcul mental relacionat amb les estratgies de comprar i vendre. Estimaci de resultats. Utilitzar recursos TIC, la calculadora i mquina registradora veient la necessitat per fer els totals i els tiquets de compra.

Observaci directa. Observaci directa. Observaci directa. Observaci directa

37

RAC DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA


OBJECTIUS Potenciar la coeducaci a travs del joc simblic. Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de laula . Saber jugar nens i nenes junts. Conixer, fer i parlar de les activitats que fan les famlies a la cuina. Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. Conixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. Respectar i tenir cura del material del rac.

1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania A. Competncia comunicativa A.1 Oral A.2 Escrita A.3 Audiovisual B. Plurilinge i intercultural C. Literria

BSIQUES COMPETNCIES

AREA DE LLENGUA

38

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS DENSENYAMENT I APRENENTATGE

ALIMENTS
cuinar tallar bullir fregir muntar un plat escalfar servir pelar enfornar batre amanir barrejar ensucrar salar remenar lolla ratllar -

ESTRIS, ELECTRODOMSTICS I MOBILIARI


endrear rentar utilitzar engegar encendre i apagar el foc

PATS DEL DIA


esmorzar dinar berenar sopar -

ABANS I DESPRS DE CUINAR


comprar netejar fregar pensar escollir rentar tallar preparar parar taula - desparar taula - netejar - fregar

39

FUNCIONS I EXPONENTS LINGSTICS 1. Vocabulari

ALIMENTS
lactis: llet, iogurts, mantega, batuts, formatge, nata... cereals: farina, pa, flocs de cereals, blat de moro, pastes, croissant, brioix, torrades, galetes.... carn: xai, porc, vedella, bistec, salsitxes, hamburgueses, botifarra, embotits peix: peix fresc, peix congelat, filet, varetes, rodanxa, tipus de peix (sardina, tonyina...), peix enllaunat... verdures i fruites: enciam, patata, pastanaga...; pera, poma, kiwi, pltan altres: condiments: sal, pebre, espcies... productes envasats: sopes, llaunes, sucs, aiges... -

ESTRIS, ELECTRODOMSTICS I MOBILIARI


forquilla, ganivet, eixugam, cullera, tovall, estovalles, corr, batedora, escumadora, cullerot, plats, bols, pinces... microones, fogons, aspiradora, nevera, cuina vitrocermica, torradora, sandvitxera, batedora, liquadora... taula, cadires, prestatgeria, carret, rebost, trona...

40

PATS DEL DIA


esmorzar dinar berenar sopar receptes tradicionals, de diferents pasos i diades especials (Nadal, aniversaris...) -

ABANS I DESPRS DE CUINAR


drap fregall baieta escombra recollidor llista de la compra llibre de receptes fulletons de publicitat

41

2. Estructures lingstiques

ALIMENTS
Qu vols menjar? Vull menjar... Vols un/a ...? Magrada molt. No magrada gens / gaire ... s bo, s dolent, s salat, s fat, s cru, s massa cuit ... -

ESTRIS, ELECTRODOMSTICS I MOBILIARI


Necessito un /a ... per ... Dnam el / la ... si us plau. Posa ... al ... Guarda ... a ...

PATS DEL DIA


Qu vols menjar per esmorzar / dinar / berenar / sopar? Vull ... de primer, ... de segon i ... de postres Vols repetir? En vols ms? -

ABANS I DESPRS DE CUINAR


Qu farem avui? Qu necessitarem? Sens ha acabat el / la ... Hem danar a comprar ... Para la taula Frega els plats Endrea la cuina Despara la taula

42

MATERIAL

ALIMENTS
fireta de menjar (fruites, verdures, carn, pizza, hamburguesa, envasats... paquets buits de menjar real, aportat per lalumnat, el mestre o la mestra menjar real envasat per a activitats concretes (festes daniversari, preparem un entrep de...) -

ESTRIS, ELECTRODOMSTICS I MOBILIARI


fogons, microones i rentadora fireta pels plats, olles, paelles, gots, coberts... dues taules de laula per a distribuir aquests estris i una altra per a parar la taula una prestatgeria petita i un carro fruiter per a desar les firetes diverses de menjar o estris

PATS DEL DIA


-

ABANS I DESPRS DE CUINAR


escombra, pal de fregar i recollidor de joguina per netejar estovalles de plstic, de paper i de roba per parar la taula

43

CRITERIS DAVALUACI I ACTIVITATS DAVALUACI

CRITERIS DAVALUACI
Participar activament en les converses del Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Exposar temes a partir dun gui. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Escoltar i respectar els altres. Llegir de manera autnoma i comprensiva. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Mostrar seguretat en lortografia de base. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe.

ACTIVITATS DAVALUACI
Observaci directa. Observaci directa. Jocs dendevinalles, contestar preguntes sobre una exposici dun altre alumne o la mestra. Fer una exposici o resum dall que sha fet al Rac. Realitzar un discurs a partir dunes pautes. Enregistrament. Observaci directa. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Rac. Explicar per escrit una rutina o una acci del Rac. Correcci i millora en lortografia dels textos propis. Observaci directa. Observaci directa. Observaci directa.

44

RAC DEL RESTAURANT


OBJECTIUS Potenciar la coeducaci a travs del joc simblic. Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de laula . Saber jugar nens i nenes junts . Conixer i parlar de la necessitat de menjar b i de tenir bons hbits a taula. Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. Demanar alguna cosa per menjar i beure. Demanar i dir en qu consisteix un pat (qu hi ha per esmorzar, dinar o sopar). Utilitzar de manera correcta les estructures orals per fer aquestes activitats. Respectar i tenir cura del material del rac.

1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania A. Competncia comunicativa A.1 Oral A.2 Escrita A.3 Audiovisual B. Plurilinge i intercultural C. Literria

BSIQUES COMPETNCIES

AREA DE LLENGUA

45

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS DENSENYAMENT I APRENENTATGE

A TAULA

ESTRIS, PETITS ELECTRODOMSTICS I MOBILIAR DE RESTAURANT


parar i desparar taula. saber utilitzar els estris de cuina i els petits electrodomstics. netejar estris de cuina i endrear-los.

classificar els diferents plats segons els pats. classificar els aliments segons siguin entrants, primers o segons plats i postres, begudes, caf, te... classificar els aliments per a la seva elaboraci. interpretar una carta de restaurant. passar la comanda a la cuina verbalment.

PATS DEL DIA


preparar un esmorzar preparar un aperitiu preparar un dinar preparar un berenar preparar un sopar

ABANS I DESPRS DANAR AL RESTAURANT


conixer i aplicar les normes socials en un restaurant. fer reserves telefniques de taula. rebre i atendre els clients correctament. demanar i recollir per escrit correctament la comanda

46

FUNCIONS I EXPONENTS LINGSTICS 1.Vocabulari

A TAULA

ESTRIS, PETITS ELECTRODOMSTICS I MOBILIARI


Forquilla, ganivet, cullera, cullereta, gots, copes, tasses, plats, safates, tovall, estovalles, cafetera, Microones, nevera de gelats, sandvitxera... Taula, cadires, carret, trona, barra de bar, armaris i calaixos...

peix i marisc: sardines, llenguado, rap, gambes, calamars, closses, musclos... - carn: cuixa i pit de pollastre, salsitxes, botifarres, salsitxes de Frankfurt, bistec, llom arrebossat, vedella amb bolets, costelles i palpissos de xai, cargols... - fruita: taronja, poma, pinya, llimona, pltan, ram, pera, sndria, fruites en almvar, macednia... - postres i gelats: tall o copa de gelat, xarrup dol, flam, iogurt, crema catalana, tall de pasts... - amanides: tomquet, pastanaga, ceba, pebrot, enciam, olives, tonyina, soja germinada... - begudes: aigua, aigua mineral, suc, refresc, vi, gasosa, cava... - esmorzars: entrep, sandvitx, torradetes, croissant, donuts, mantega, melmelada, sucre, llet, cereals, caf, galetes, pa amb tomata... altres productes: salsa de tomata, oli, maionesa, qutxup, mostassa, escuradents, formatge ratllat...

47

PATS DEL DIA


esmorzar aperitiu dinar berenar sopar receptes tradicionals, de diferents pasos i diades especials (Nadal, aniversaris...)

ABANS I DESPRS DANAR AL RESTAURANT


telfon llibreta de comandes bolgraf interior, exterior salutacions: bon dia, bona tarda, passi-ho b, adu, adu-siau... moltes grcies

48

2.Estructures lingstiques:

A TAULA

ESTRIS, PETITS ELECTRODOMSTICS I MOBILIARI


Necessito un (ganivet) / una (forquilla) Dnam el (got) / la (copa) si us plau Posa (els tovallons) a taula Endrea (els coberts) al (bufet)

Aqu tenen la carta Voldrem menjar de men Qu volen de primer plat / de segon / de postres? Voldria... Grcies! Tagrada....? Magrada molt. No magrada gens/ gaire.... s bo, s dolent, s salat, s fat, s cru, s massa cuit.... Portins el compte, sisplau!

49

PATS DEL DIA


Qu vols/ volen menjar per esmorzar/dinar/berenar/sopar? Vull...de primer, ...de segon i...de postres. Ja han acabat? Voldran caf? -

ABANS DANAR AL RESTAURANT


Qu farem avui? A quin restaurant anirem? Encarreguem / reservem taula per a ... Bon dia, voldria encarregar taula per diumenge... Per a quantes persones? Volen estar a fora o a dins? Voldran men o carta?

50

MATERIAL

A TAULA
fireta de menjar (fruites, verdures, carn, pizza hamburguesa, peix, gelat, iogurts ... ) paquets buits de menjar real aportat pels alumnes o la mestra menjar real envasat per a activitats concretes (festes daniversari, preparem un entrep de...)

ESTRIS, ELECTRODOMSTICS I MOBILIARI

plats, olles, paelles, gots, coberts ... una taula de laula per a distribuir aquests estris i dues per a parar la taula una lleixa, un carro per a la registradora, una cafetera de bar, una caixa gran per a endrear la fireta

PATS DEL DIA


cafetera, tetera, tasses i platets, culleretes, safates... vasos daperitiu, platetes per a olives... plats, coberts, gots, copes, tovallons i estovalles...

ABANS I DESPRS DANAR AL RESTAURANT


escombra, pal de fregar i recollidor de joguina per netejar. estovalles de paper per parar la taula. tovallons de paper

51

CRITERIS DAVALUACI I ACTIVITATS DAVALUACI

CRITERIS DAVALUACI
Participar activament en les converses del Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Exposar temes a partir dun gui. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Escoltar i respectar els altres. Llegir de manera autnoma i comprensiva. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Mostrar seguretat en lortografia de base. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe.

ACTIVITATS DAVALUACI
Observaci directa. Observaci directa. Jocs dendevinalles, contestar preguntes sobre una exposici dun altre alumne o la mestra. Fer una exposici o resum dall que sha fet al Rac. Fer un discurs a partir dunes pautes. Enregistrament. Observaci directa. Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Rac. Explicar per escrit una rutina o una acci del Rac. Correcci i millora en lortografia dels textos propis. Observaci directa. Observaci directa. Observaci directa.

52

RAC DEL TEMPS


OBJECTIUS Potenciar la coeducaci a travs del joc simblic. Millorar les relacions socials entre els nens i les nenes de laula . Saber jugar nens i nenes junts . Conixer, fer i parlar de les activitats que fan a la televisi en lespai de la predicci meteorolgica. Saber utilitzar correctament frases i estructures orals per fer aquestes activitats. Conixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb aquestes activitats. Respectar i tenir cura del material del rac.
1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement i interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania A. Competncia comunicativa A.1 Oral A.2 Escrita A.3 Audiovisual B. Plurilinge i intercultural C. Literria

BSIQUES COMPETNCIES

AREA DE LLENGUA

53

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS DENSENYAMENT I APRENENTATGE

ROBA
triar la roba adequada a cada estaci/ temperatura posar-se la roba o despullar-se -

PREDICCI
interpretar els smbols meteorolgics exposar oralment la interpretaci davant dels companys i les companyes fer la conclusi oral de la predicci per a tota la setmana

ALIMENTACI
plantar i cultivar els productes de temporada comprar a la botiga els aliments de temporada Preparar els plats especfics de cada estaci de lany -

JOC I ENTRETENIMENT
interpretar com s la dona o l home del temps interpretar canons relacionades amb el temps i lestaci corresponent

54

FUNCIONS I EXPONENTS LINGSTICS 1. Vocabulari

ROBA

PREDICCI

gorra samarreta calcetes/calotets brusa/ camisa pantalons vestit jersei/jaqueta mitjons sabates faldilla

vent sol pluja nevades gelades calamarsa depressi anticicl isbares pertorbaci

55

ALIMENTACI
hort hortalisses (pastanaga, tomquet...) fruita (pltans, taronges...) verdura (mongeta, col...) llegums carn ous peix lactis (iogurts. Formatge, llet) escudella amanida canelons -

JOC I ENTRETENIMENT
can dita, refrany televisi nec de goma cotxe, autobs... ninots amb figura humana dhome i de dona

56

3. Estructures lingstiques

ROBA
- Et vestir / Et vestirem - Et posar / Et posarem.. - Et vestir per .... ( anar a passeig..) - Et canviar / Et canviarem... (la roba...) - Et despullar / Et despullarem - Et traur / Et traurem -

PREDICCI
Bon dia/ Bona nit La predicci per avui / per a aquesta setmana ser... Sesperen forts vents/ pluges... Avui fa/ Dem far un dia assolellat/ vents... Sinstalla lanticicl... que far que les pertorbacions passin pel nord/sud del pas/Europa...

ALIMENTACI
- Et preparar el menjar - Et donar/ Et donarem el dinar/ sopar... - Tagrada... ? - Tho has acabat tot !! - Et posar/ Et posarem el pitet

JOC I ENTRETENIMENT
- Est ennuvolat, fa sol...? - Anem a passeig - Agafo el paraigua, labric... - Et cantar una can/ Et dir una dita: A labril, cada gota val per mill ; Mar, marot, mata la vella i la jove si pot...

57

MATERIAL

ROBA
- armariet i penjadors - roba destiu - roba destiu i danar a la platja - roba de dormir

PREDICCI
- mapa del temps - pal assenyalador - smbols meteorolgics de cartr

ALIMENTACI
- aliments de plstic - olles i material de cuina - cuineta - estris dhorta

JOC I ENTRETENIMENT
- televisi de cartr - panell de suro - bossa, bitlleter - adhesius en forma de nvols, sol, pluja, neu, vent... - micrfon

58

CRITERIS DAVALUACI I ACTIVITATS DAVALUACI

CRITERIS DAVALUACI
Participar activament en les converses del Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Exposar temes a partir dun gui. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Escoltar i respectar els/les altres. Llegir de manera autnoma i comprensiva. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Mostrar seguretat en lortografia de base. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe.

ACTIVITATS DAVALUACI
Observaci Directa Observaci Directa Jocs dendevinalles, contestar preguntes sobre una exposici dun altre alumne o la mestra. Fer una exposici o resum dall que sha fet al rac. Realitzar un discurs a partir dunes pautes. Enregistrament. Observaci Directa Lectures en veu alta o amb exercicis posteriors de textos breus relacionats amb el Rac. Explicar per escrit una rutina o una acci del Rac. Correcci i millora en lortografia dels seus textos. Observaci Directa Observaci Directa Observaci Directa

59

c) ACTIVITATS DELS RACONS

60

ACTIVITATS DEL RAC DE LA SALUT

61

ACTIVITAT 1: QU TENIM A LA FARMACIOLA?


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Qu hi ha a la farmaciola? - Tiretes, termmetre... - Per a qu serveix? - Quan la fem servir? - Falten coses a la farmaciola? - A on ho comprem? Escoltar i comprendre: - El que hi ha dins la farmaciola. X

BSIQUES

COMPETNCIES

X X X X X X X

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Llegir i comprendre: - Una lectura sobre material de farmaciola. Escriure: - Llistat de les coses que hi ha a la farmaciola.

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

62

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac

METODOLOGIA:
ANIREM FINS A LA FARMACIOLA DE LESCOLA I VEUREM QU HI HA A DINS, SI HI FALTEN COSES I PER A QU HO FEM SERVIR. DESPRS FAREM UN LLISTAT ESCRIT DEL QUE HI HA A LA FARMACIOLA I DEL QUE HI FALTA. PODEM TREBALLAR EN PETIT GRUP MENTRE LA RESTA JUGA AMB LES COSES DE LA FARMACIOLA. UN ALTRE DIA FAREM UNA FARMACIOLA PER A LA CLASSE.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Comprendre i escriure informaci de produccions orals. Conixer i valorar amb actitud de respecte i inters. Llegir de manera autnoma i comprensiva.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa

63

ACTIVITAT 2: VISITA AL CAP


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Salutaci (hola, bon dia...). - Venim a fer una visita. - Qu fan quan arriba una persona malalta? - ... Escoltar i comprendre: - El personal sanitari. X X X X X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Llegir i comprendre:

Escriure:

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

64

MATERIALS:
cmera de fotos

METODOLOGIA:
VISITA AL CAP QUE TENIM AL COSTAT DE LESCOLA. LALUMNAT FAR PREGUNTES DE MANERA LLIURE AL PERSONAL SANITARI. ES FARAN FOTOGRAFIES DE LA SORTIDA PER TREBALLAR A LAULA MS ENDAVANT.

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI

Participar activament en les Observaci directa converses de lactivitat. Comprendre i extreure informaci de Observaci directa produccions orals. Realitzar petites intervencions Fotos davant duna cmera de fotos.

65

ACTIVITAT 3: REPRESENTEM UN DILEG ENTRE METGE PACIENT


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: Bon dia! Ja pot passar. Bon dia, doctor! Expliquim qu li passa. Em fa mal... (lorella...). Quants dies fa que li fa mal? Ara ho mirarem. T una infecci a... (lorella dreta...). Li faig la recepta dun medicament que li anir molt b. Quants dies mho haig de prendre? Dos dies, havent dinat i havent sopat. Grcies. Daqu tres dies la vull veure. Escoltar i comprendre: Visionat del vdeo de lactivitat. Llegir i comprendre: Escriure: X X X X X X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

66

MATERIALS:
el material del rac (termmetre, injeccions, tiretes, cot...) el trencaclosques de les parts del cos

METODOLOGIA:
FAREM UNA REPRESENTACI DUN DILEG (METGE/METGESSA PACIENT). ABANS DE COMENAR ES FAR UN REPS DE LES PARTS DEL COS. DESPRS CREEM UN ESCENARI A LAULA AMB UNA CONSULTA MDICA. EL PACIENT/LA PACIENT HA DEXPRESSAR DIFERENTS MALALTIES: MAL DE CAP, MAL DE PANXA, MAL DE COLL, VMITS, DIARREA... I EL METGE O LA METGESSA HA DESCOLTAR. DESPRS FER UNES PREGUNTES SOBRE LA MALALTIA , A QUINES PARTS DEL COS LI FA MAL, QUANTS DE DIES FA QUE LI FA MAL... DESPRS DICTAMINAR LA MEDICACI I EL QUE CAL FER. HO PODEM ENREGISTRAR EN VDEO I ES MIRA AMB TOT EL GRUP POSTERIORMENT.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe. Comprendre i extreure informaci de produccions orals.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Gravaci de vdeo Observaci directa Observaci directa

67

ACTIVITAT 4: EM FA MAL ...


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: Em fa mal la panxa, el coll... Em sento... (tinc por, estic trist, tranquil, nervis...). A quin metge haig danar? Dentista, traumatleg, otorrino, digestiu... Escoltar i comprendre: X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

X X X X X

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Llegir i comprendre:

Escriure:

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

68

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac imatges de les diferents parts del cos fotografies despecialitats de medicina

METODOLOGIA:
EL MESTRE/LA MESTRA COMENA DIRIGINT EL JOC I DIU: EM FA MAL LA PANXA I ELS NENS I NENES SHAN DE TOCAR LA PANXA. I AIX DIVERSES VEGADES AMB ALTRES PARTS DEL COS. DESPRS ELS NENS I LES NENES DIRIGIRAN EL JOC DE DOS EN DOS O DE TRES EN TRES. TOT SEGUIT HAN DE FER LEXPRESSI DE LA CARA QUE FARIEN SI REALMENT ELS FES MAL AQUELLA PART DEL COS. TAMB HAURIEN DE DIR A QUIN ESPECIALISTA HAURIEN DANAR I COM SE SENTEN QUAN TENEN MAL (EMOCIONS).

CRITERIS DAVALUACI Escoltar i respectar els altres. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Conixer les diferents parts del cos. Identificar diferents especialitats dels metges.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa

69

ACTIVITAT 5: LA FITXA DEL PACIENT


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria X X X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

Parlar i conversar: - Salutaci (hola, bon dia...). - Vinc a donar-li les dades personals. - Com et dius? - I els cognoms? - Quina edat tens? - Adrea. - Quines malalties has tingut? - Com ests ara? Escoltar i comprendre: - Donar respostes curtes a preguntes tancades. - Deduir conceptes a partir de les respostes donades. Llegir i comprendre: - La fitxa donada. Escriure: - Les respostes donades.

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA

Treballar segons el model de fitxa.

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

70

MATERIALS:
tot el material mdic manipulable del rac referent estris varis de laula

METODOLOGIA:
EN GRUPS DE 2 EN 2 (PACIENTS I METGES/METGESSES). EL METGE/ LA METGESSA T LA FITXA PER OMPLIR AMB LES DADES QUE HA DE DEMANAR I COMENA EL DILEG. QUI FA DE METGE/METGESSA ESCRIU I DESPRS FAN UN CANVI, QUI FEIA DE PACIENT SER EL METGE/LA METGESSA I ESCRIUR, I A LA INVERSA.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Comprendre i escriure informaci de produccions orals. Conixer i valorar els rols de pacient i metge amb actitud de respecte i inters. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

Observaci directa

71

ACTIVITAT 6: RECEPTES
1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Explicar les receptes i el que es necessita. - Quan vas anar al metge i estaves constipat, qu et va receptar? - Quan tenies febre... Escoltar i comprendre: - Parar atenci al que expliquen els altres per a realitzar una acci posterior. X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

X X

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS
Llegir i comprendre: - Interpretar i llegir una recepta mdica. Escriure: - Segons un gui o pauta escriure una recepta mdica.

DIMENSI LITERRIA

Fer el model de recepta mdica.

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Treballar amb diferents receptes que els metges han receptat daltres pasos.

72

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac els estris de la consulta mdica ordinadors material daula

METODOLOGIA:
EXPLICAREM COM S UNA RECEPTA MDICA I LENSENYAREM I COMENTAREM. RECORDAREM QUAN VAM ANAR PER LTIMA VEGADA AL METGE/LA METGESSA I EL QUE ENS VA RECEPTAR. DESPRS, DONAREM RECEPTES PER OMPLIR SEGONS EL MODEL. FAREM UN DILEG PER SABER, QUAN ANAVEN AL METGE AL SEU PAS, QU ELS RECEPTAVEN QUAN ESTAVEN MALALTS...

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa

73

ACTIVITATS DEL RAC DE PARES I MARES

74

ACTIVITAT 1: EXPLICAR 7 NORMES PER


JUGAR
1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Cada nen o nena explica una norma a la resta del grup. Estructures lingstiques : - Ara us explicar una de les normes que haurem de seguir per poder jugar ... X

BSIQUES

COMPETNCIES

X X

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escoltar i comprendre: - Escoltar amb inters i respecte les intervencions dels companys.

Llegir i comprendre: - Llegir la norma .

Escriure:

DIMENSI LITERRIA DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

75

MATERIALS:
full amb les normes escrites un cartonet plastificat per a cada norma una base amb velcro al costat del rac per a enganxar-hi els cartonets targetes per apuntar la data, el nom i el rol de joc graella per escollir les activitats

METODOLOGIA:
GRUPS DE FINS A 8-10 ALUMNES . EL MESTRE/LA MESTRA EXPLICA A TOT EL GRUP TOTES LES NORMES PER JUGAR AL RAC. ES REPARTEIX UN CARTONET AMB UNA NORMA A CADA NEN I NENA. CADASC LLEGEIX EL SEU INDIVIDUALMENT I EN SILENCI. CADA NEN I NENA LA LLEGEIX O LEXPLICA A LA RESTA (DEPENENT DEL SEU NIVELL LINGSTIC). ES PENGEN AL COSTAT DEL RAC (AMB VELCRO).

CRITERIS DAVALUACI Utilitzar el llenguatge comprensiu Comprendre i extreure informaci rellevant. Llegir de manera autnoma i comprensiva.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

76

ACTIVITAT 2: VESTIR I DESVESTIR


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal X

BSIQUES

COMPETNCIES

7. Coneixement interacci amb el mn fsic X 8. Social i ciutadania X 1. Competncia Oral X comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Els nens i nenes verbalitzen el que fan o el que faran. Estructures lingstiques : - Et vestir/ vestirem..per - Et posar/ posarem - Et canviar/ et canviarem - Et despullar / et despullarem X

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escoltar i comprendre: - Posar-se dacord oralment en la previsi de lactuaci ( escoltar-se i pactar ) Llegir i comprendre:

Escriure:

DIMENSI LITERRIA Parlar amb els nens de qui acostuma a DIMENSI cuidar els fills al seu pas i com ho fan. PLURILINGE I INTERCULTURAL

77

MATERIALS:
targetes de rol i graella dactivitats estenedor , planxa i fusta de planxar ( ocasionalment) nines armari per la roba. roba per les nines bolquers i tovalloletes

METODOLOGIA:
TEMPORITZACI : FINS A 20 MIN. GRUPS DE 2 O 3 ES POSEN DACORD EN EL PAPER QUE REPRESENTA CADASC I HO ANOTEN EN UNA TARGETA. SAPUNTEN A LA GRAELLA DACTIVITATS . ELS NENS I LES NENES HAN DANAR VERBALITZANT ELS EXPONENTS QUE SELS HA EXPLICAT A LA PRVIA I QUE TINDRAN EN UN LLOC VISIBLE.

CRITERIS DAVALUACI Participar a la conversa. Llenguatge comprensiu. Vdeo (ocasional). Escoltar i respectar. Compartir totes les tasques entre pare/ mare.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa

Observaci directa Observaci directa

78

ACTIVITAT 3:

JA TENIM SON !
X X

1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de lla informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal

BSIQUES

COMPETNCIES

7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania X 1. Competncia Oral X comunicativa Escrita X REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria X X X

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Parlar i conversar: - Verbalitzar les accions que es van fent per portar els nens a dormir, abrigar-los , cantar-los una can i llegir-los un conte. Estructures lingstiques : - s hora danar a dormir - Per qu plores ? Tens son? - Vols el xumet? - Et cantar una can - Texplicar un conte - Tabrigar Escoltar i comprendre: - Escoltar una can de bressol del CD. Llegir i comprendre: - Llegir un petit conte amb veu alta .

Escriure: - Escriure la lletra de la can i fer un dibuix per penjar al costat del llitet.

DIMENSI LITERRIA

Aprendre una can de bressol Conixer i llegir un petit conte popular .

79

Parlar amb els nens dels horaris danar a DIMENSI dormir del seu pas . PLURILINGE I Preguntar si saben alguna can de bressol INTERCULTURAL tradicional del seu pas

MATERIALS:
nines llitet manta xumet CD i MP3 conte popular petit

METODOLOGIA:
TEMPORITZACI : FINS A 35 MINUTS GRUPS DE DOS O TRES PRVIA : EL MESTRA O LA MESTRA FA DE MODEL. FA LES ACCIONS I VA REPRODUINT LES ESTRUCTURES LINGSTIQUES PROGRAMADES . ESCOLTEN DEL CD UNA CAN DE BRESSOL . SELS FA REPETIR LA CAN DIVERSES VEGADES FINS QUE LA TENEN MEMORITZADA. SELS DNA UN CONTE PETIT ( POT SER FOTOCOPIAT ) I EL LLEGEIXEN EN VEU ALTA ALTERNATIVAMENT. LEXPLIQUEN BREUMENT AL MESTRA O A LA MESTRA. ES POSEN DACORD EN EL PAPER QUE REPRESENTEN I HO ANOTEN A LA TARGETA. SAPUNTEN A LA GRAELLA DACTIVITATS. JUGUEN. HAN DANAR VERBALITZANT ELS EXPONENTS , CANTAR UNA DE LES DUES CANONS I EXPLICAR EL CONTE. EN GRUP ESCRIUEN LA CAN.

CRITERIS DAVALUACI Memoritzaci/interpretaci de la can. Lectura del conte de manera comprensiva. Escriptura de la can.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa. Gravaci amb MP3 Observaci directa. Observaci directa i correcci.

Utilitzaci dun llenguatge entenedor. Observaci directa. Conixer i valorar la diversitat de canons, contes i maneres de fer dels diferents pasos. Escoltar les explicacions prvies Observaci directa.

Observaci directa.

80

ACTIVITAT 4: MMM...QUINA GANA !


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal X X

BSIQUES

COMPETNCIES

7. Coneixement interacci amb el mn fsic X 8. Social i ciutadania X 1. Competncia Oral X comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar - Explicar com es prepara un biber i verbalitzar les expressions i accions que es diuen quan es dna el menjar als nens. Estructures lingstiques - Es necessita.. - Et preparar ... - Tagrada ? No tagrada ? - s bo ? - Tho has acabat tot ? Escoltar i comprendre: - Escoltar lexplicaci de la mestra de lelaboraci del biber. Llegir i comprendre: X X

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escriure:

DIMENSI LITERRIA Parlar amb els nens de lalimentaci pels nadons al seu pas dorigen.

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

81

MATERIALS:
nines capsa de farinetes i bric de llet. trona o cadireta . plat i cullereta pitet i tovall. biber MP3

METODOLOGIA:
TEMPORITZACI : FINS A 20 MINUTS GRUPS DE 2 O 3 . PRVIA : EL MESTRE O LA MESTRA FA DE MODEL. FA LES ACCIONS I VERBALITZA LES ESTRUCTURES LINGSTIQUES PROGRAMADES . ES POSEN DACORD EN EL PAPER QUE REPRESENTA CADASC I HO ANOTEN EN UNA TARGETA. SEXPLICA LELABORACI DEL BIBER . UN NEN O UNA NENA HA DE DONAR EL BIBER A LA CRIATURA. SEXPLICA QUE POT SER QUALSEVOL MEMBRE DE LA FAMLIA I ES PACTA QUI HO FAR .

CRITERIS DAVALUACI Escoltar les explicacions de la mestra. Verbalitzaci destructures.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Enregistrament amb MP3 i escolta posterior

82

ACTIVITAT 5:

ANEM A JUGAR !
1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita X X

BSIQUES

X X X X X X X X

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Parlar i conversar: - verbalitzar les accions que es van fent quan sortim a passejar i a jugar. Cantar canons de falda. Estructures lingstiques : - Anem a passeig. - Agafo la bossa . - Et posar al cotxet. - Agafem la jaqueta, fa fred. - Ja arribem al parc. - Vols jugar a...... - T , agafa .... - Seu a la falda. - Et cantar una can . Escoltar i comprendre: - Escoltar del CD i aprendre canons de falda.

Llegir i comprendre:

Escriure: - Escriure la lletra de les canons per fer-ne un canoner per tenir al rac. Aprendre canons de falda tradicionals catalanes.

DIMENSI LITERRIA

83

MATERIALS:
bossa cotxet pilota sonall ninot de peluix CD de canons de falda o enregistrades a l MP3 canoner

METODOLOGIA:
TEMPORITZACI : FINS A 40 MINUTS GRUPS DE DOS O TRES . PRVIA : EL MESTRE / LA MESTRA EXPLICA QUE S MOLT IMPORTANT JUGAR AMB LES CRIATURES I PORTAR-LES A PASSEJAR I QUE ELS AGRADEN MOLT JOCS DE FALDA. SESCOLTA EL CD AMB AQUESTES CANONS . EL MESTRE/LA MESTRA FA DE MODEL I REPRESENTA ALGUN JOC (EXEMPLES : ARRI , ARRI , TATANET / AQUEST S EL PARE ... / M, MANETES ..) ES MEMORITZEN LES CANONS I ES CANTEN SESCRIU LA LLETRA PER FER-NE UN CANONER. ES POSEN DACORD EN EL PAPER QUE REPRESENTEN PER PORTAR LES CRIATURES A PASSEIG I HO ANOTEN A LA TARGETA . SAPUNTEN A LA GRAELLA DACTIVITATS . ES PORTEN LES CRIATURES A PASSEIG, ES JUGA AMB ELLES I SELS CANTEN LES CANONS, TOT VERBALITZANT TOTS ELS EXPONENTS.

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI

Inters per les explicacions prvies . Observaci directa Memoritzaci i interpretaci dels jocs Observaci directa. Enregistrament de falda. amb MP3 Escriptura de les lletres de les Correcci del canoner canons. Enregistrament amb vdeo i Representaci del rol . visualitzaci Autoavaluaci dels propis alumnes Enregistrament amb vdeo i Utilitzaci dun llenguatge entenedor. visualitzaci Autoavaluaci dels propis alumnes

84

ACTIVITATS DEL RAC DEL SUPERMERCAT

85

ACTIVITAT 1: FEM CARTELLS PEL SUPERMERCAT


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria X X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

X X

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Parlar i conversar: - Quin nom posarem al supermercat? - Supermercat: ... - Horari - De dilluns a dissabte: - Mat de ... a... - Tarda de...a.... - Diumenge tancat. - Quins productes hi tenim? Tenim... - - Com els podem agrupar? Per grups de peix, fruita... Escoltar i comprendre: - Enumeraci de les paraules que hem de posar en els cartells: nom del supermercat, horaris, paraules que agrupen productes, fruita, verdura, peix, carn... Llegir i comprendre: Escriure: - Totes les paraules que hem de posar en els rtols. Primer les escriurem amb el llapis i desprs a lordinador. - Llegir petits poemes sobre el menjar que ens servir per motivar als alumnes.

DIMENSI LITERRIA

86

MATERIALS:
paper, llapis i goma ordinador llapis de colors cartolines de colors cola rellotge

METODOLOGIA:
1. 2. 3. 4. 5. PER GRUPS SELABORARAN ELS DIFERENTS CARTELLS DEL SUPERMERCAT AMB ELS NOMS: DEL SUPERMERCAT DE LES DIFERENTS SECCIONS DE TOTS PRODUCTES AMB EL PREU DE LHORARI DE LES OFERTES CADA GRUP DISPOSAR DE LLAPIS, PAPER, CARTOLINA I ORDINADOR PER CONFECCIONAR ELS RTOLS. QUAN ELS CARTELLS DEL PRODUCTES ESTAN FETS ES COLLOQUEN EN EL SUPERMERCAT.

CRITERIS DAVALUACI Participar en situacions comunicatives. Escoltar i respectar els altres. Llegir de manera comprensiva. Mostrar seguretat en lortografia de base. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Comprensi i s de les unitats de temps (setmana, dia, hora i minuts) i de les seves relaciona.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa Realitzant preguntes davant dun rellotge

87

ACTIVITAT 2: FEM LA LLISTA DE LA COMPRA PER LALIMENTACI DUN DIA.


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral X comunicativa Escrita X REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Qu comprem per esmorzar? Comprem... - Qu comprem per dinar? Comprem... - Qu comprem per berenar? Comprem... - Qu comprem per sopar? Comprem... - Tagrada ...? Magrada molt, no magrada... Escoltar i comprendre: - Respostes adequades al contingut de les preguntes. Llegir i comprendre: - Lectura dels aliments que es poden comprar - Quins escollirem per fer els pats? Escriure: - Fer la llista en un paper - - Escriure la llista a lordinador DIMENSI LITERRIA X

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

88

Parlar del nom dels diferents productes i DIMENSI pats en diverses llenges. PLURILINGE I INTERCULTURAL

MATERIALS:
-

productes dalimentaci del nostre supermercat llapis goma ordinador amb impressora

METODOLOGIA:
TREBALLAREM PRIMER AMB TOT EL GRUP (DE 4 A 8 ALUMNES). A LA SEGONA PART FARAN EL TREBALL PER PARELLES. AMB TOT EL GRUP PARLAREM DEL QU PODEM MENJAR PER ESMORZAR, DINAR, BERENAR I SOPAR. QU MENGEN ELLS? QU ELS AGRADA?.... DESPRS, PER PARELLES, TENINT DAVANT TOTA LA LLISTA DALIMENTS QUE HI HA EN EL NOSTRE SUPERMERCAT, CONFECCIONAREM LA LLISTA DEL QUE VOLEM COMPRAR. LESCRIURAN A LORDINADOR, LA IMPRIMIRAN I LA DESARAN PER ANAR A FER LA COMPRA.

CRITERIS DAVALUACI Participar en situacions comunicatives. Escoltar i respectar els altres. Llegir de manera comprensiva. Mostrar seguretat en lortografia de base.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa

89

ACTIVITAT 3: TREBALLEM LES MONEDES I ELS BITLLETS


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania X 1. Competncia Oral X comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Com podem pagar en el supermercat? Amb bitllets, monedes i targetes. - Quin valor tenen els bitllets? 50, 20, 10 o 5 euros. - Quin valor tenen les monedes? 2 i 1 euro i 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cntim. - Qu es una targeta? - Quant val la llet? Val......euros - Quant val.... ? Val - Quant val tot plegat? Val... - Li torno el canvi. Escoltar i comprendre: - Observaci de les monedes i els bitllets i comprendre el seu valor. - Observaci del preu dels productes del supermercat. - Comparaci del preu dels diferents productes. - Adquisici del mecanisme de funcionament de la mquina registradora. - Estratgies i solucions diverses per pagar els productes. X

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

90

Llegir i comprendre: - Assimilar el concepte deuro i cntim. Escriure:

DIMENSI LITERRIA Parlar de les monedes i bitllets dels DIMENSI diferents pasos dels alumnes. PLURILINGE I INTERCULTURAL

MATERIALS:
mquina registradora amb monedes a dins bitllets de 50, 20, 10 i 5 euros monedes de 2 i 1 euro i de 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cntims targetes de crdit

METODOLOGIA:
EN PETIT GRUP I DAVANT BITLLETS I MONEDES PER PODER MANIPULAR, ELS NENS I LES NENES REBEN UNA EXPLICACI DEL SEU VALOR REAL. SINSISTIR EN EL VOCABULARI: EUROS, CNTIMS, TARGETES... TAMB REBRAN EXPLICACI DEL FUNCIONAMENT DE LA MQUINA REGISTRADORA. DEIXAREM UNS MINUTS PERQU MANIPULIN EL MATERIAL. ES FAN GRUPS DE DUES PERSONES I ES REPARTEIXEN UNS QUANTS DINERS A CADA GRUP PER ANAR A COMPRAR, PAGAR I TORNAR EL CANVI.

CRITERIS DAVALUACI Participar en situacions comunicatives. Comprendre missatges orals.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa

Comprendre i extreure informacions. Observaci directa Escoltar i respectar els altres. Calcular mentalment i estimaci de resultats amb els preus. Observaci directa Observaci directa

91

Comprendre i utilitzar el significat de Observaci directa la suma i la resta.

92

ACTIVITAT 4: ANEM A COMPRAR AL SUPERMERCAT...


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

7. Coneixement interacci amb el mn fsic X 8. Social i ciutadania X 1. Competncia Oral X comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Salutacions: Bon dia, bona tarda, adu, fins dem... - Qui s lltim? Sc jo - Jo vull... - Voldria un quilo, , ... - Voldria un litre, , ... - Dnam un paquet de... - Vull una dotzena ... DIMENSI COMUNICATIVA Escoltar i comprendre: - Respostes adequades a les preguntes formulades. - Adquisici del concepte de quantitat: pes i capacitat. Llegir i comprendre: - Lectura i comprensi dels diferents productes i seccions del supermercat. X X

CONTINGUTS

Escriure:

DIMENSI LITERRIA

93

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Coneixement, comparaci i respecte dels productes diferents en diverses cultures. Comparaci del vocabulari dalguns aliments en diverses llenges.

MATERIALS:
materials manipulables del rac carro i bossa de la compra papers i bosses per vendre i embolicar alguns productes balana caixa registradora monedes i targes de crdit cmera de vdeo per enregistrar

METODOLOGIA:
ACTIVA I PARTICIPATIVA. JOC SIMBLIC DE COMPRAR I VENDRE. ES DISTRIBUIR LALUMNAT PER PARELLES. UN REPRESENTAR EL ROL DE COMPRADOR I LALTRE DE VENEDOR. SINTERCANVIARAN ELS PAPERS QUAN HAGIN ACABAT.

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI

Participar en situacions Observaci directa comunicatives i en les converses del rac. Utilitzar un llenguatge comprensible Observaci directa per a les funcions bsiques. Comprendre missatges orals. Observaci directa Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Tenir una actitud crtica enfront els estereotips de qualsevol classe. Escoltar i respectar els altres. Realitzar petites intervencions davant una cmera de vdeo. Observaci directa Observaci directa Observaci directa Enregistrament

94

ACTIVITAT 5: QUANT HEM GASTAT...?


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Fer preguntes tancades sobre el preu dels productes, tipus: - Quants diners tens per gastar? - Tinc... - Quant val un quilo/ un litre de...? - Val ... el quilo/litre - Quant valen les taronges? - Valen... - Quant val lampolla de llet? - Val ... Quant val la barra de pa? Quant s? - Quants diners than sobrat? - Mhan sobrat..... - ... Escoltar i comprendre: - Comparaci del preu dels diferents productes. - Respostes adequades segons el contingut de les preguntes. - Adquisici dels conceptes treballats en les diferents preguntes: noci de quantitat, numeraci i clcul. - Estratgies i solucions diverses davant del plantejament. X X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

CONTINGUTS

DIMENSI COMUNICATIVA

95

Llegir i comprendre: - Lectura comprensiva dels diferents rtols i preus del supermercat. - Interpretaci correcta del tiquet. Escriure:

DIMENSI LITERRIA DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

MATERIALS:
material manipulable del rac etiquetes de preus i rtols monedes/ bitllets caixa registradora calculadora diferents tiquets

METODOLOGIA:
LACTIVITAT ES DESENVOLUPA DINS DEL SUPERMERCAT SOTA LA SUPERVISI DEL MESTRE / DE LA MESTRA. PER PARELLES, UN NEN O UNA NENA POSA EN EL CARRO ELS PRODUCTES I UN ALTRE NEN O NENA EST A LA CAIXA, A LA MQUINA REGISTRADORA, ONI VA INTRODUINT EL PREU DE CADA PRODUCTE. FA LA SUMA TOTAL QUE HA DE PAGAR UTILITZANT MONEDES I BITLLETS. UNA VEGADA ASSOLIDA LA DINMICA DE COMPRAR I VENDRE AMB EL MESTRE / LA MESTRA, PER PARELLES O GRUPS PETITS, PODRAN ANAR AL RAC.

CRITERIS DAVALUACI Participar en situacions comunicatives. Comprendre missatges orals.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa

Comprendre i extreure informacions. Observaci directa Escoltar i respectar els altres. Observaci directa

96

Llegir de manera comprensiva.

Observaci directa

Seleccionar de forma adequada la Observaci directa unitat i instruments de mesura (pes, massa i capacitat). Elaboraci i interpretaci de registres Observaci directa i utilitzaci de les utilitzant les TICS. TIC ( mquina registradora, calculadora, i ordinador) Calcular mentalment i estimaci de Observaci directa resultats amb els preus. Comprendre i utilitzar el significat de Observaci directa la suma i la resta.

97

ACTIVITATS DEL RAC DE LA CUINA I LA GASTRONOMIA

98

ACTIVITAT 1: ENDEVINA QU DINEM!


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Fer preguntes tancades. - Donar respostes curtes a preguntes tancades. DIMENSI COMUNICATIVA Escoltar i comprendre: - Donar respostes curtes a preguntes tancades. - Deduir conceptes a partir de les respostes donades. Llegir i comprendre: X

BSIQUES

X X

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

CONTINGUTS

Escriure:

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Treballar amb diferents plats del mn.

99

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a aliments

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DECIDEIXEN QUIN PLAT DE LPAT PENSEN (PRIMER, SEGON O POSTRES). AMB PREGUNTES TANCADES (S/NO), LA RESTA HA DENDEVINAR QUIN PLAT VOL PREPARAR CADASC. SELA POT DEMANAR QUE DIGUIN QUINS ALIMENTS NECESSITARAN PER A PREPARAR CADA PLAT I COM EL CUINARAN.

CRITERIS DAVALUACI Participar en situacions comunicatives. Comprendre missatges orals. Interculturalitat i altres llenges. Percebre caracterstiques de les semblances entre llenges.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa

Comprendre i extreure informacions. Observaci directa

100

ACTIVITAT 2: RECEPTA DICTADA


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Explicar als que estan al rac qu necessiten i qu han de fer. - Corregir-los si sequivoquen. Agafa un/a... Talla... Barreja... No, aix no/S, est b Escoltar i comprendre: - Comprendre les ordres que dna un altre alumne per elaborar un plat. - Demanar aclariments. Aix? Aix? Ho tallo? Com ho faig? Llegir i comprendre: - lectura duna recepta. Escriure: X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

X X

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Treballar amb diferents plats del mn.

101

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a aliments i estris de la cuina

METODOLOGIA:
GRUPS DE 4 ALUMNES. ES PENJA UNA RECEPTA AL PASSADS I UNA PARELLA LA LLEGEIX I LEXPLICA A LALTRA, QUE ESTAR AL RAC. HAN DE PREPARAR UN PLAT A PARTIR DE LES EXPLICACIONS DELS COMPANYS I COMPANYES QUE LLEGEIXEN. LLAVORS ES CANVIEN ELS PAPERS.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Llegir de manera autnoma i comprensiva.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

Observaci directa

102

ACTIVITAT 3: PARAR TAULA


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Anomenar all que es posa a la taula. Aix s un/una.... A la dreta/esquerra.. hi poso... Escoltar i comprendre: - Estar atent a lordre i a all que posa laltre alumne. Llegir i comprendre: Escriure: X X X

BSIQUES

X X X

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Comparar com parem la taula aqu i en altres pasos.

103

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a elements necessaris per a parar la taula

METODOLOGIA:
GRUPS DE 2 ALUMNES. DONADA UNA SITUACI AMB CONVIDATS (BERENAR, ANIVERSARI, SOPAR..), ELS NENS I LES NENES HAN DE PENSAR COM I AMB QU ES PARAR LA TAULA. MENTRE POSEN LES COSES A LA TAULA I LA DECOREN, ANOMENEN ALTERNATIVAMENT QU HI COLLOQUEN I HAN DE DIR ALL QUE HI HA POSAT LALTRE ANTERIORMENT (CADENA DE PARAULES). SI SEQUIVOQUEN, ES DESPARA LA TAULA I ES TORNA A COMENAR.

CRITERIS DAVALUACI Escoltar i respectar els altres. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

104

ACTIVITAT 4: EL MEN
1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

X X

DIMENSI COMUNICATIVA

Parlar i conversar: - Explicar el plat que es vol fer i el que es necessita. Far..... Necessito... Primer/Desprs/al final... Escoltar i comprendre: - Parar atenci al que expliquen els altres per a realitzar una acci posterior. Llegir i comprendre: - Interpretar i llegir una recepta extreta de la xarxa. Escriure: - Segons un gui o pauta escriure la recepta del plat preparat. Treballar segons el model de recepta en tal que un text instructiu com. Llegir receptes a la xarxa per a realitzar un plat. Treballar amb diferents plats del mn.

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA -

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

105

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a aliments els estris de cuina i tot all necessari per elaborar un plat ordinadors

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DECIDEIXEN QUIN PLAT DE LPAT PENSEN (PRIMER, SEGON O POSTRES). CADASC EXPLICA COM ELABORAR EL SEU PLAT. SI T DUBTES DE COM FER-HO O DE QU NECESSITAR, HO BUSCAR A LA XARXA. UN COP TEATRALITZADA LELABORACI DEL PLAT, ES DNA UN GUI DUNA RECEPTA I CADA ALUMN4E ESCRIU EL PLAT DUN ALTRE NEN O NENA.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions orals.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa Observaci directa

106

ACTIVITAT 5: SI CUINEM TAMB NETEGEM


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Explicar i narrar all que van fent. - Frases en 1era persona... DIMENSI COMUNICATIVA Escoltar i comprendre: - Visionat del vdeo de lactivitat. Llegir i comprendre: Escriure: X

BSIQUES

X X X X X X

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

CONTINGUTS
DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

107

MATERIALS:
aliments reals comprats anteriorment estris de cuina, del rac o de la cuina de lescola estris de neteja

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 A 5 ALUMNES, DEPENENT DEL PLAT. ES DECIDEIX UN BERENAR O ESMORZAR QUE ES PUGUI PREPARAR A LAULA I ELS INGREDIENTS NECESSARIS. MENTRE ES PREPARA ES VA DIENT EL QUE ES FA. SENDREA I ES NETEJA I TAMB ES VA EXPLICANT. AQUESTA ACTIVITAT ES POT ENREGISTRAR EN VDEO I ES MIRA AMB TOT EL GRUP POSTERIORMENT.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Realitzar petites intervencions davant duna cmera de vdeo. Tenir una actitud crtica enfront dels estereotips de qualsevol classe. Comprendre i extreure informaci de produccions orals.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Enregistrament de vdeo Observaci directa Observaci directa

108

ACTIVITATS DEL RAC DEL RESTAURANT

109

ACTIVITAT 1: RECEPTES DEL MN


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia comunicativa Oral Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria

BSIQUES

COMPETNCIES

X X

X X X X

REA DE LLENGUA

Parlar i conversar: Explicar com selabora la recepta i el que es necessita. Far..... Necessito... Primer/Desprs/al final... Els ingredients sn:...

DIMENSI COMUNICATIVA

Escoltar i comprendre:

CONTINGUTS

Parar atenci al que expliquen els altres per a realitzar una acci posterior.

Llegir i comprendre:

Interpretar i llegir diferents receptes extretes de la xarxa.

110

Escriure: Segons un gui o pauta escriure la recepta del plat preparat. Treballar segons els models de receptes en tal que un text instructiu com. Llegir receptes a la xarxa per a realitzar un plat.

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL MATERIALS:


-

Treballar amb diferents plats del mn.

tot el material manipulable del rac referent a aliments els estris de cuina i tot all necessari per elaborar un plat ordinadors

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DECIDEIXEN QUIN PLAT PENSEN (PRIMER, SEGON O POSTRES). CADASC EXPLICA COM ELABORAR LA SEVA RECEPTA. SI T DUBTES DE COM FER-HO O DE QU NECESSITAR, HO BUSCAR A LA XARXA. UN COP TEATRALITZADA LELABORACI DE LA RECEPTA, ES DNA UN GUI DUNA RECEPTA I CADA ALUMNE ESCRIU EL PLAT DUN ALTRE NEN O NENA DEL GRUP.

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Observaci directa Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Observaci directa Utilitzar un llenguatge comprensible per a les Observaci directa funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals.

111

ACTIVITAT 2: QUINS PLATS TRIEM?


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia comunicativa Oral Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria

BSIQUES

COMPETNCIES

X X

X X X X

REA DE LLENGUA

Parlar i conversar: Mirar entre els diferents plats que hi ha a la carta i decidir quin ens agradaria. Demanar..... Magradaria... De primer/segon/postres. Tamb voldr caf/tallat...

DIMENSI COMUNICATIVA

Escoltar i comprendre:

CONTNGUTS

Parar atenci al que expliquen els altres per a realitzar una acci posterior.

Llegir i comprendre:

Interpretar i llegir plats de la carta extretes del joc del restaurant i dels mens realitzats.

112

Escriure: Segons un gui o pauta escriure el plat o plats que hem triat anteriorment. Treballar segons els plats tpics de cada pas i introduir lpoca de lany que se solen menjar.. Buscar i llegir plats tpics de diferents pasos. Treballar amb diferents plats del mn.

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL MATERIALS:

tot el material manipulable del rac referent a aliments els estris de cuina i tot all necessari per elaborar un plat ordinadors

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DECIDEIXEN QUIN PLAT DE CADA PAS PENSEN I EN QUIN PAT DEL DIA EL PODEN MENJAR. CADASC EXPLICA QUINS PLATS HA ESCOLLIT I PER QU. SI T DUBTES DE COM FER-HO O QU NECESSITAR, HO BUSCAR A LA XARXA. UN COP TEATRALITZADA LA DEMANDA DEL MEN, ES DNA UN GUI PER PODER ESCRIURE EL PLAT QUE HA DEMANAT EL SEU COMPANY O LA SEVA COMPANYA.

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Observaci directa Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Observaci directa Utilitzar un llenguatge comprensible per a les Observaci directa funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals.

113

ACTIVITAT 3: FEM UNA RESERVA?


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual X 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital X 4. Matemtica

BSIQUES

5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia comunicativa Oral Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria

COMPETNCIES

X X X X X X X X

REA DE LLENGUA

Parlar i conversar: Demanar reserva per una hora concreta/dir quantes persones vindrem.... Serem... Volem... Tenen men per grups? Arribarem a les 9:00/9:30... A nom de qui va la reserva? La reserva anir a nom de... De primer plat/de segon/de postres ... Primer/Desprs/Al final...

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escoltar i comprendre: Parar atenci al que expliquen els altres per a realitzar una acci posterior. Entendre les consignes i detalls de la reserva: hora, dia, lloc...

114

Llegir i comprendre: Interpretar i llegir diferents mens i cartes de restaurants extrets de la xarxa.

Escriure: Segons un gui o pauta escriure la reserva i els plats que podem triar. Treballar segons els models de mens variats un text instructiu com. Buscar i Llegir mens a la xarxa de diferents localitats segons el temps (calotada, cargolada...)per tal de decidir el que ms sajusta al nostre pressupost.

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Treballar amb diferents restaurants del mn.

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a aliments guies telefniques mens per a grups de diferents restaurants tot all necessari per elaborar una reserva ordinadors

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DECIDEIXEN QUIN RESTAURANT ELS AGRADA MS (SEGONS LOCALITAT I PREU). MIREN ELS DIFERENTS MENS PER A GRUPS TRIEN EL MEN QUE MS SADEQUA A LES SEVES NECESSITATS. CADASC EXPLICA QUIN HA ESTAT EL MOTIU PER PREFERIR EL RESTAURANT TRIAT. UN COP TEATRALITZADA LA TRIA DEL RESTAURANT ES BUSCA A LA XARXA DIFERENTS RESTAURANTS I MENS DALTRES INDRETS DEL MN ON ENS AGRADARIA ANAR.

115

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Observaci directa Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Observaci directa Utilitzar un llenguatge comprensible per a les Observaci directa funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals.

116

ACTIVITAT 4: MAJUDES A PARAR TAULA?


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual X 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital X 4. Matemtica

BSIQUES

5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia comunicativa Oral Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria

COMPETNCIES

X X X

X X X X

REA DE LLENGUA

Parlar i conversar: Demanar on es colloca cada estri a la taula. Begudes, aliments, estris... Colloca els coberts a taula. Posa el got davant del plat. Prepara laigua. La forquilla a lesquerra i el ganivet a la dreta. No et descuidis el tovallons... De primer plat/de segon/de postre... A dreta/esquerra, davant/darrera, primer/desprs/al final...

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escoltar i comprendre: Parar atenci al que expliquen els altres per a realitzar una acci posterior. Entendre les consignes i detalls de parar taula i recollir.

117

Llegir i comprendre: Interpretar i llegir diferents maneres de seure a taula i horaris dels pats extrets de la xarxa i/o dels propis alumnes.

Escriure: Segons un gui o pauta escriure les diferents formes de parar taula segons zones geogrfiques. Treballar segons els models de taules i estris per parar taula, un text instructiu com. Buscar i Llegir a la xarxa diferents localitats i cultures per tal de conixer i comparar.

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Treballar amb diferents maneres de parar taula.

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a aliments tot all necessari per parar taula: tovalles, tovallons, forquilles, plats ordinadors

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DECIDEIXEN COM PARAR TAULA. POSTERIORMENT COMPROVEN COM QUEDA I FAN UNA FOTOGRAFIA PER RECORDAR I PENJAR A LAULA. CADASC EXPLICA QUIN HA ESTAT EL MOTIU PER ESCOLLIR ON SHAN DE POSAR ELS ESTRIS.

118

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Observaci directa Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Observaci directa Utilitzar un llenguatge comprensible per a les Observaci directa funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals.

119

ACTIVITAT 5: DINEM!
1. Comunicativa, lingstica i audiovisual X 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital X 4. Matemtica

BSIQUES

5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia comunicativa Oral

COMPETNCIES

X X X

REA DE LLENGUA

2. Plurilinge i intercultural 3. Literria

X Escrita X Audiovisual X X X

Parlar i conversar: Parlar sobre el tipus de menjar. La varietat culinria o beguda que prenem normalment. Comentar les sensacions relacionades amb el menjar i beure. Tinc molta gana. Aquesta verdura s molt bona. Tens sed? La carn poc feta. Si us plau. Vols aigua... El caf molt calent. Grcies.

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escoltar i comprendre: Parar atenci al que expliquen els altres per a realitzar una acci posterior. Entendre les consignes i detalls de demanar el menjar i les sensacions relacionades amb el menjar.

120

Llegir i comprendre: Interpretar i llegir diferents maneres de seure a taula i horaris. Buscar a la xarxa les espcies tpiques dalguns pasos i comparar sensacions gustatives.

Escriure: Segons un gui o pauta escriure les diferents maneres de preparar un mateix plat a diferents pasos. Buscar i Llegir a la xarxa diferents localitats i cultures per tal de conixer i comparar preferncies culinries.

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Treballar amb diferents maneres de cuinar i fer servir els condiments.

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a aliments tot all necessari per parar taula: tovalles, tovallons, forquilles, plats, setrill... ordinadors

METODOLOGIA:
GRUPS DE 2 ALUMNES. DECIDEIXEN ON ANAR A MENJAR SEGONS LESPECIALITAT DE CUINA. COMPROVEN SI ELS AGRADA. CADASC EXPLICA QUIN HA ESTAT EL MOTIU PER ESCOLLIR EL RESTAURANT.

121

CRITERIS DAVALUACI

INSTRUMENTS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Observaci directa Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals. Escriure i realitzar textos relacionats amb el Rac. Observaci directa Utilitzar un llenguatge comprensible per a les Observaci directa funcions bsiques. Comprendre i extreure informaci de produccions Observaci directa orals.

122

ACTIVITATS DEL RAC DEL TEMPS

123

ACTIVITAT 1: QUIN TEMPS FA AVUI?


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Fer preguntes tancades. - Donar respostes curtes a preguntes tancades. - Quin temps fa avui? - Fa sol/ fred..? - Est ennuvolat...../Estem a 6C..... Escoltar i comprendre: - Donar respostes curtes a preguntes tancades. - Deduir conceptes a partir de les respostes donades. Llegir i comprendre: X

BSIQUES

X X x X

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escriure:

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

124

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a la predicci meteorolgica

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DECIDEIXEN QUIN TEMPS FA, A TRAVS DE LOBSERVACI DIRECTA DEL TEMPS I DE LESTACI METEOROLGICA DE LESCOLA. DESPRS ENGANXEN AL SURO ELS SMBOLS QUE HAN TRIAT PER AL TEMPS DAVUI.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

Observaci directa

125

ACTIVITAT 2: QU EM POSO AVUI?


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Decidir i posar-se dacord quin temps hi haur avui. - Triar la roba que posaran al/la fill/a. - Posat un jersei/ camiseta... - Abrigat... - Has agafat la bufanda?/ els guants... - S, ja me lhe posat/ No la trobo... Escoltar i comprendre: - Comprendre les ordres que dna un/a altre/a alumne/a per sortir vestit/da de casa. - Demanar aclariments. - Perqu? Jo no tinc fred/calor? Llegir i comprendre: X X

BSIQUES

X X

COMPETNCIES

REA DE LLENGUA

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

Escriure:

DIMENSI LITERRIA DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

126

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a la roba

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. UN NEN I UNA NENA FAN DE PARE I DE MARE DUN ALTRE NEN O NENA I HAN DE DECIDIR QUINA ROBA LI POSARAN EN FUNCI DEL MES QUE ESTEM I DEL DIA QUE FA. ELS ROLS ES PODEN ANAR CANVIANT DURANT LACTIVITAT.

CRITERIS DAVALUACI Participar activament en les converses del Rac. Comprendre i extreure informaci de produccions orals. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural amb actitud de respecte i inters. Llegir de manera autnoma i comprensiva.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

Observaci directa

127

ACTIVITAT 3: LA CISTELLA DE LA COMPRA


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Quins aliments hi ha segons lpoca de lany que estem. - Tenim enciams/ tomquets... aquest mes? - A questa setmana vull menjar.../ cuinarem... - Qu necessitarem comprar? - Quan val?/ Sn... cntims/euros... - Quants quilos/grams...vol? Escoltar i comprendre: - Estar atent als gustos de laltre/a. Llegir i comprendre: - Sha dentendre el valor dels preus i de les quantitats. Escriure: - Fer una llista per a la compra. X X X X X X X X X X

BSIQUES

COMPETNCIES

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Comparar quins aliments tenim aqu i quins a altres pasos.

128

MATERIALS:
tot el material manipulable del rac referent a elements necessaris per anar a comprar aliments al mercat

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. DOS ANIRAN A COMPRAR I UN FAR DE VENEDOR/A. SHAURAN DE POSAR DACORD A LHORA DANAR A COMPRAR EL MENJAR PER A CASA. DESPRS HAURAN DANAR A COMPRAR ELS ALIMENTS DE TEMPORADA AL MERCAT.

CRITERIS DAVALUACI Escoltar i respectar els altres. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

129

ACTIVITAT 4: EL CLIMA
1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Quin clima fa al teu pas? Continental, - mediterrani... - Quant de temps dura lhivern / estiu...? - Quantes hores de llum teniu a lestiu/ primavera...? - Aix fa que mengeu coses diferents?/ s, nosaltres tenim yucas, xirimoies... - Nosaltres tenim/ mengem... Escoltar i comprendre: - Estar atent/a als gustos i costums de laltre/a. Llegir i comprendre: Escriure: X X X

BSIQUES

X X X X

COMPETNCIES

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Comparar quins aliments tenim aqu i quins a altres pasos.

130

MATERIALS:
mapamundi atles fotos de pasos

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 O 4 ALUMNES. SHAURAN DE COMUNICAR ENTRE ELLS i ELLES PREGUNTANT I EXPLICANT QUIN S EL CLIMA DEL SEU PAS I COM AFECTA AIX ELS COSTUMS, LALIMENTACI...

CRITERIS DAVALUACI Escoltar i respectar els altres. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

131

ACTIVITAT 5: LA PERSONA DEL TEMPS


1. Comunicativa, lingstica i audiovisual 2. Artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i c. digital 4. Matemtica BSIQUES 5. Aprendre a aprendre 6. Competncia dautonomia personal 7. Coneixement interacci amb el mn fsic COMPETNCIES 8. Social i ciutadania 1. Competncia Oral comunicativa Escrita REA DE LLENGUA Audiovisual 2. Plurilinge i intercultural 3. Literria Parlar i conversar: - Quin s el pronstic per a avui?/ - dem? / la setmana? - mediterrani... - Avui/ dem... far un temps plujs/ assolellat... - El vent no superar els x km/hora... - La calamarsada afectar.../ el temporal durar... Escoltar i comprendre: - Estar atent/a als gustos i costums de laltre/a. Llegir i comprendre: - Saber llegir i entendre un mapa meteorolgic. Escriure: X X X

X X X

DIMENSI COMUNICATIVA

CONTINGUTS

DIMENSI LITERRIA

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL

Esbrinar si el pronstic del temps es fa igual a altres pasos.

132

MATERIALS:
mapa meteorolgic tv icones adhesives amb els diferents smbols meteorolgics (vent, pluja, sol, etc) micrfon gravadora termmetre

METODOLOGIA:
GRUPS DE 3 ALUMNES. HAURAN DE SABER INTERPRETAR UN MAPA METEOROLGIC I CREAR-NE UN DE NOU. TAMB HAURAN DE SABER EXPOSAR ORALMENT EL PRONSTIC DEL TEMPS DAVANT DELS ALTRES COMPANYS I COMPANYES.

CRITERIS DAVALUACI Escoltar i respectar els altres. Mostrar autonomia progressiva en laprenentatge. Utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bsiques.

INSTRUMENTS DAVALUACI Observaci directa Observaci directa Observaci directa

133