Está en la página 1de 208

Il DALIS

MATEMATIKA 9. Il DALIS

LEIDJ ODIS

Mieli devintokai, vadovl autori kolektyvas reng nuolat prisimindamas, kad po dviej met js laukia nelengvas pasirinkimas ko ir kaip toliau mokytis. Pagrindins mokyklos programoje numatyt mediag buvo stengtasi papildyti teiginiais, udaviniais, o kai kada net atskirais skyreliais, kurie bt naudingi moksleiviams, planuojantiems pasirinkti realin profil arba tiesiog norintiems inoti daugiau. Vadovlis susideda i dviej dali (I dalis 1 - 5 skyriai, II dalis 6 - 1 1 skyriai). Kad js galtumte dirbti savarankikai, teorin dalis yra platesn, pateikta daugiau isprst pavyzdi, bet maiau pratim ir uduoi. Kaip prasta, sunkesni uduoi numeriai paymti vaigdute. Kam udavini bus per maai, atskira knygute yra ileistas udavinynas. Kiekvienoje vadovlio dalyje pratimai ir uduotys numeruojami i eils, iskyrus skyrelius Pasitikrinkite", kuri udaviniai numeruojami atskirai kiekviename skyriuje, o j atsakymai pateikti kiekvienos dalies gale. Teorijos skyreliuose nuspalvintas klaustukas ymi klausimus, kuriuos turt atsakyti patys mokiniai. Pilkame fone pateikta neprivaloma teorin mediaga skirta temos pagilinimui. Udaviniai atitinkantys papildom mediag, yra nuspalvinti, o papildomi sunkesnieji udaviniai dar paymti spalvota vaigdute. Siekiant atkreipti js dmes, kai kurie apibendrinantys teiginiai ir formuls spalvotai rminti. vadovl kr ne tik autori kolektyvas, bet ir leidyklos specialistai, konsultantai, eksperimentuojantys mokytojai. Nuoirdiai dkojame visiems, prisidjusiems rengiant vadovl. Praome savo pastabas, pageidavimus ir pasilymus sisti adresu: Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-2600 Vilnius.

Vadovl reng autori kolektyvas: Irena Bagdonien, Jolanta Knyvien, Adelija Kuzmarskien, Aleksandras Kazimieras Pulmonas, Juozas inknas. Plikusas,

Su eksperimentiniu vadovliu dirbo mokytojai: R. Biekien, V. Bartkuvien, K. Intien, V. Jankeviien, R. Jonaitien, A. Karmanova, S. Kavalinien, R. Klasauskien, N. Kriauinien, R. Kuiauskien, D. Matien, G. Mikalauskien, L. Papukien, L. Prialgauskien, V. Siinien, O. Simanaviien, S. Staknien, V. Stokuvien, A. Sverien, A. sien, V. Viniautien, A. iulpa.

MATEMATIKA 9
II DALIS

VILNIUS

2003

UDK 51(075.3)

Ma615

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti 2000 05 31, Nr. 72 Antrasis pataisytas leidimas

Darbo vadovas Valdas Vanagas Redaktoriai: Juozas Mays, ydrn Stundien Jaktys Sniekut Aldona alien

Programin ranga: Tadeus Seibak, Rolandas

Kompiuterin grafika: Edita Tatarinaviit, Daiva

Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: Nijol Drazdauskien, Kalbos redaktor Diana Gustien alys

Konsultantai: Maryt Strikien, Elmundas

Leidyklos TEV interneto svetain www.tev.lt

ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 8 6 - 9 (2 dalis) ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 8 4 - 2 (2 dalys)

Leidykla TEV, Vilnius, 2001 dail. Edita Tatarinaviit, 2001

TURINYS
6 Apskritimas. Skritulys 7 Racionaliosios lygtys 8 Tikimybs. Kombinatorika. Statistika 9 Erdviniai knai 10 Paprastieji procentai ekonomikoje 11 Tyrimo udaviniai Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai 7 61 81 115 143 191

203

APSKRITIMAS. SKRITULYS
8 13 18 22 27 34 38 42 50 56

1. Apskritimo lygtis 2. Apskritimo ir tiess tarpusavio padtis 3 Dviej apskritim tarpusavio padtis 4. Centriniai kampai 5. brtiniai kampai 6. brtiniai daugiakampiai 7. Apibrtiniai daugiakampiai 8. Taisyklingieji daugiakampiai 9. Skritulio ipjova, nuopjova Pasitikrinkite

1 Apskritimo lygtis
Brinyje pavaizduoti apskritimas ir skritulys.

y
kri tuly S

Al )sktitin as

Apskritimu vadinama figra, kuri sudaro visi ploktumos takai, vienodai nutol nuo vieno tako. T tak vadiname apskritimo (ir skritulio) centru. Ploktumos dalis, apribota apskritimu, vadinama skrituliu. Atkarpa, jungianti kur nors apskritimo tak su jo centru, vadinama spinduliu. Spindulio ilg ymsime raide R. Atkarpa, jungianti du apskritimo takus, vadinama styga.

Styga, einanti per apskritimo centr, vadinama skersmeniu. Skersmens ilg ymsime raide d. Skersmens ilgis lygus dvigubam spindulio ilgiui, t. y. d = 2R. Apskritimo ilg C galima apskaiiuoti pagal formul: C = 2nR Skritulio plot S galima apskaiiuoti pagal formul: S = nR2 apskritimo ilgio ir ploto formules eina skaiius : = 3,141592654... reikm daniausiai imama dviej enkl po kablelio tikslumu, t. y. 14.

Koordinai ploktumoje nubrkime apskritim, kurio centras bt take A(3; 2), o spindulys R 5. Paimkime bet kur apskritimo tak M. Jo koordinates paymkime ir y. Atstumas nuo apskritimo centro A iki tako M lygus apskritimo spinduliui, t. y. AM = 5. Kita vertus, atstumas tarp dviej ploktumos tak A(3; 2) ir M(x; y) yra AM = y/(x - 3) 2 + (y - ( - 2 ) ) 2 . Vadinasi, - 3) 2 + (y + 2) 2 = 5. I ia ( - 3) 2 -f (y + 2) 2 = 5 2 . Gauta lygyb vadinama apskritimo, kurio centras A(3; 2), o spindulys 5, lygtimi. Bet kurio apskritimui priklausanio tako koordinats tenkina i lygt. Pavyzdiui, takas N(1; 1) priklauso apskritimui, nes ( - 1 - 3) 2 + (1 + 2) 2 = ( - 4 ) 2 + 3 2 = 25 = 5 2 , o takas P(3; 4) nepriklauso apskritimui, nes (3 - 3) 2 + ( - 4 + 2) 2 = O2 + ( - 2 ) 2 = 4 5 2 . Imkime apskritim, kurio centras yra take A(a; b), o spindulio ilgis R. io apskritimo lygtis yra: ( - a)2 + ( y - b)2 = R2

Kai apskritimo centras sutampa su koordinai pradia, apskritimo lygtis supaprastja: ( - O)2 + ( y - O)2 = R2,
X
2

y
y)

+ y2

= R2

) x'

Pratimai ir udaviniai
Brinyje pavaizduotas apskritimas, kurio centras O, ir atkarpos. Kurios i pavaizduot atkarp yra apskritimo: a) spinduliai; b) stygos; c) skersmenys?

Statins skersmuo yra 60 cm. a) Koks statins apkausto ilgis? b) Statins apkaustas sulenktas i plienins juostos. Koks buvo juostos ilgis, jeigu apkausto sujungimui reikjo 5% apkausto ilgio juostos? ( 3,14.) 3. 4. Kokio spindulio statinei galima sulenkti apkaust i 250 cm ilgio plienins juostos, jeigu 4% juostos ilgio reikia palikti apkausto sujungimui? Stadionas yra staiakampio su pusskrituliais i gal formos.
IOOm

IO W " )

Bgimo tako plotis yra 3 m. Bgikas apibga vien rat palei vidin tako pakrat, o kit palei iorin. Apskaiiuokite: a) nubgt atstum skirtum; b) stadiono plot (be tako); c) tako plot. Staiakampio formos ems sklypo plotis yra 31,4 m. Jame padarytas skritulio formos glynas, kurio skersmuo 20 m. Apskaiiuokite sklypo ilg , jeigu inoma, kad glyno plotas sudaro -- viso sklypo ploto.

6.

Raskite skritulio spindul, jeigu inoma, kad jo plotas u plot skritulio, kurio spindulys 9 cm: a) keturgubai maesnis; b) trigubai didesnis. Didiojo rato skersmuo yra 1,2 m, o maojo 0,8 m. Didysis ratas apsisuka 300 kart per minut.

7.

a) Kok keli nubgs" diro vienas takas per 1 sekund? b) Kiek kart per minut apsisuka maesnysis ratas? 8. kininkas aplink nam, kurio matmenys nurodyti brinyje, nori ikloti plytelmis tak. Prie tai jam reikia tako viet ipilti 5 cm storio smlio sluoksniu. 10,8m
1,4 m

6,4 m

Kiek ton smlio (deimtj tikslumu) reiks ukininkui, jeigu smlio tankis p = 1,6 ^ y ? 9. Skritulio, kurio spindulys yra 5 cm, plot apskaiiuokite taip: 1) skritulio ploto formulje reikm laikykite lygia 3; 2) gaut rezultat padidinkite 5%. Koki reikm reikia paimti, kad skaiiuodami to paties skritulio plot pagal skritulio ploto formul gautumte t pat rezultat?

10. Koordinai ploktumoje nubrkite apskritim, kurio centras bt take A(3; 2) ir kuris eit per tak M( 1; 1). Apskaiiuokite io apskritimo ilg 11. Apskritimo lygtis yra (x + 5) 2 + (y 2) 2 = 16. a) Raskite apskritimo centro koordinates ir spindul. b) Ar takai A ( - 5 ; 0), 5(0; - 1 ) , C ( - 1 ; 2) ir D ( - 3 ; 2) priklauso iam apskritimui? c) Raskite apskritimo ilg. d) Raskite apskritimu apriboto skritulio plot.

12. a) Paraykite lygt apskritimo, kurio centras yra koordinai pradioje ir kuris eina per tak M(2; 5). b) Nustatykite tak A(4; 5), B(3; 2^/5) ir C(5; 3) padt io apskritimo atvilgiu. 13. a) Paraykite lygt apskritimo, kurio centras yra take A (2; 5) ir kuris eina per tak M(4; 3). b) Nustatykite tak B{6; 1), C(5; 2) ir D(l; 5) padt io apskritimo atvilgiu. 14. Isprskite lygt: a) 5y 2 - 18y + 16 = 0; b) 8y 2 + y - 75 = 0; c) Jt 4 - 5x 2 + 4 = 0.

15. Ar yra toki m, su kuriais bt lygios reikms reikini: a) (4m -I- 5) 2 ir 4 (m + 5) 2 ; b) 5m + 3 ir (5m + 3) 2 ? 16. Duota lygtis 3x y = 2. a) Raskite kelet ios lygties sprendini. b) Pavaizduokite visus lygties sprendinius koordinai ploktumoje. c) Remdamiesi b) punkto grafiku raskite koordinates tak, kuriuose jis kerta koordinai ais. 17. Trikampio kratins yra 8 cm, 14 cm ir 20 cm. Raskite kratines trikampio, panaaus duotj, jeigu panaumo koeficientas k lygus: a) k = 1,5; ) k = 0,75. 18. Isprskite lygi sistem:
x
2 3 -+y - = i

,
}

a) ^ _ z _, 3 4 '

jc + 3 - 5y _ 3x - Ay + 3 2 ~ 3 ' 6 + 3 y \2x y

19. Dalijant tam tikr skaii i 12 ir 15 dalmuo gaunamas tas pats, tik pirmuoju atveju liekana yra 9, o antruoju 0. Raskite skaii. 20. Kiek procent skaiiaus 2 sudaro skaiius 67? A 30% B 33 % C 300% D 400% E 600% 21. Du dviratininkai startuoja tuo paiu metu. Vienas nuvaiuoja trasos rat per 12 minui, o kitas per 15 minui. a) Po kiek laiko vienas dviratininkas aplenks kit ratu? b) Kiek trasos rat bus nuvaiavs kiekvienas dviratininkas, kai vienas aplenks kit ratu?

2 Apskritimo ir tiess tarpusavio padtis


Nubrkime apskritim ir ties. Ties gali kirsti apskritim, liesti apskritim arba bti alia apskritimo. Priklausomai nuo apskritimo ir tiess tarpusavio padties ties su apskritimu gali turti du bendrus takus, vien bendr tak arba neturti bendr tak.

Ties, su apskritimu turinti du bendrus takus, vadinama kirstine-, ties, su apskritimu turinti tik vien bendr tak, vadinama liestine. Priklausomai nuo apskritimo ir tiess tarpusavio padties palyginkime atstum d nuo apskritimo centro iki tiess su apskritimo spinduliu R.

d<R

d =R

d>R

Kai ties kerta apskritim, tai atstumas nuo apskritimo centro iki tos tiess yra maesnis u apskritimo spindul; kai ties lieia apskritim, tai atstumas nuo apskritimo centro iki tos tiess yra lygus apskritimo spinduliui; kai ties yra alia apskritimo, tai atstumas nuo apskritimo centro iki tos tiess yra didesnis u apskritimo spindul. 1 uduotis. 1) Nubrkite apskritim, kurio centras O, ir apskritimo styg AB. 2) Nubrkite apskritimo skersmen CD, statmen stygai AB ( CD -L AB). Skersmens ir stygos susikirtimo tak paymkite M. 3) rodykite, kad AM = MB. Nurodymas. Nubrkite apskritimo spindulius OA ir OB ir nagrinkite trikamp AO B. Stygai statmenas apskritimo skersmuo dalija j pusiau.

2 uduotis. 1) Nubrkite apskritim, kurio centras O, ir to apskritimo liestin I. Apskritimo ir tiess / bendr tak paymkite raide M. 2) Nubrkite apskritimo spindul OM. 3) rodykite, kad OM Li. Nurodymas. Paymkite tiesje I bet kur tak N, nesutampant su taku M, ir nagrinkite atstumus ON ir OM. Apskritimo liestin yra statmena spinduliui, nubrtam lietimosi tak. Nesunku sitikinti, kad teisingas ir atvirktinis teiginys: Ties, einanti per apskritimo spindulio gal, priklausant apskritimui, ir statmena tam spinduliui, yra apskritimo liestin". Remiantis ia liestins savybe nesunku nubrti apskritimo liestin bet kuriame jo take naudojantis kampainiu arba matlankiu. PAVYZDYS. Nubrkime apskritimo, kurio centras O, liestin take M. 1. Nubriame spindul OM. M M 2. Pridj kampain arba matlank, kaip parodyta briniuose, briame apskritimo liestin take M. o J y

Per tak, esant alia apskritimo, galima nubrti dvi liestines. 3 uduotis. rodykite, kad AB AC, jei AB ir AC yra liestins apskritimo, kurio centras O. Nurodymas. Nubrkite apskritimo spindulius OB ir OC ir sitikinkite, kad AAOB = AAOC.

Apskritimo liestini, ieinani i vieno tako, atkarpos yra lygios.

Pratimai ir udaviniai
22. Kokia apskritimo ir tiess tarpusavio padtis (R apskritimo spindulys, d atstumas nuo apskritimo centro iki tiess), jeigu: a) R 75 cm, d 8,5 dm; b) R = 5 dm, d = 40 cm; c) R = 2,5 m, d = 25 dm? 23. a) Nubrkite apskritim ir jo skersmen. Per skersmens galus nubrkite liestines. Kokia liestini tarpusavio padtis? Atsakym pagrskite, b) Per apskritimo stygos, kuri nra skersmuo, galus nubrtos liestins. Kokia j tarpusavio padtis? 24. Ties AB yra liestin apskritimo, kurio centras O. Apskaiiuokite: a) OB, jei AB = 12 cm, OA = 13 cm; b) AB, jei OB = 8 cm, OA = 17 cm; c) OA, jei OB = 15 cm, AB = 20cm. 25. Duotas apskritimas, kurio centras O, o spindulys OB. Per tak B nubrta ties AB. Ar ties AB yra io apskritimo liestin, jeigu: a) OB = 15, OA = 25, AB = 20; b) OB = 6 , AB = 12, OA = 13? 26*. 1) 2) 3) 4) Nubrkite atkarp AB = 6cm. Nubrkite kelet apskritim, einani per abu takus A ir B. Kaip isidst toki apskritim centrai? Koks maiausias apskritimo, einanio per takus A ir B, spindulys? n u b r k i t e \ i s t i n : \ I ; \ \

27. Naudodamiesi liniuote ir kampainiu duotojo apskritimo l i e a) lygiagrei duotajai tiesei b) statmen duotajai tiesei /.

28. Nubrtas apskritimas, kurio centras O, ir keturkampis O B AC. K galite pasakyti apie keturkamp OBAC, jei AO yra to apskritimo spindulys, o BC to apskritimo styga, einanti per AO vidurio tak ir jam statmena? 29. Duotas apskritimas, kurio centras O. Per apskritimo tak A nubrtos dvi stygos, kuri vidurio takai yra M ir N, o = 45. Apskaiiuokite kamp M O N , jeigu stygos yra: a) skirtingose tiess OA pusse; b) vienoje tiess OA pusje. 30. Duotas apskritimas, kurio centras O. Per apskritimo tak A nubrtos liestin ir styga AB, su liestine sudaranti 59 kamp. Takas M stygos AB vidurio takas. Apskaiiuokite kamp AOM.

31. Tiess AB ir AC apskritimo, kurio centras O, liestins. Raskite AB ir OA, jei AC = 4cm, OB = 3 cm.

B Oi

32. Tiess AB, AC, AD ir AE apskritim, kuri centrai 0 \ , O2 ir O3, liestins. rodykite, kad takai B, C, D ir E priklauso apskritimui, kurio centras A.

33. Tiess AB ir AC lieia apskritim, kurio cent ras O, takuose B ir C. ZBAC = 60, AO = 9 cm. Raskite apskritimo spindul.

34. AB apskritimo, kurio centras O, skersmuo. C bet kuris apskritimo takas. AD, BE ir DE apskritimo liestins. a) Kokia keturkampio ADEB ris? b) Kokia ris trikampi: AOD, AOC, ADC, ODC, , OEB, OCB, CEBl 35.
a)

AB = I

AB = CD, OE = 2, OF= ?

BC = 8 m, AB = ?, OD = ?

36. AB ir C D vienas kitam statmeni apskritimo skersmenys. I apskritimo tako M ivesti statmenys M E ir M F atitinkamai skersmenis AB ir CD. Raskite apskritimo spindul, jei E F = 5 cm.

A[

Y
Ej

37. Nustatykite tarpusavio padt apskritimo x 2 + y 2 = 25 ir tiess: ) - y = 5; b) 4x + 3y = 30; c) 3x - 4y + 25 = 0. Jeigu apskritimas ir ties turi bendr tak, tai raskite j apytiksles koordinates.
Pavyzdys. Kokia apskritimo x1 + y2 25 ir tiess 4x + 3y = 0 tarpusavio padtis? Jeigu apskritimas ir ties turi bendr tak, tai raskite j koordinates. Sprendimas. I apskritimo lygties X 2 - I - J 2 = 25 matome, kad apskritimo spindulys lygus 5, o jo centras yra koordinai pradios takas. Nubrkime t apskritim ir ties 4x+3y = 0. Matome, kad ties kerta apskritim takuose A ir B. I brinio randame, kad tako A koordinats yra (3; 4), o tako B koordinats (3; 4). Atsakymas. Ties kerta apskritim takuose ( - 3 ; 4) ir (3; - 4 ) .

38. Raskite lygties sprendinius: a) 36 - ;2 = 0; a) 40.


JC2 1 2 *

b)

36JC

JC 2

= 0;

) -0,2: 2 + 80 = 0.

39. Iskaidykite dauginamaisiais: + 35; b) 2 a 2 - 5a + 3. Sudarykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt:

a) = - 6 , X2 = 10; b) x\ = - l | , x2 = 41. Dviej teigiam skaii aritmetinis vidurkis lygus 10, o j geometrinis vidurkis lygus 8. Raskite iuos skaiius. 42. Kampo N kratines kerta dvi lygiagreios tiess BC ir D E (takai B ir D yra vienoje kampo kratinje). inoma, kad NC : NE = fy : 5 i r BD = 12 cm. Raskite ND. 43. I 168 kg ketaus galima pagaminti 24 puodus ir 11 katil, o i 150 kg ketaus tokius pat 28 puodus ir 9 katilus. Kiek kilogram ketaus reikia vienam puodui ir kiek vienam katilui pagaminti? 44. Grafikai isprskite lygt:
a) f = J C
2

b) 6 - J C

f .

45. Kiek sveikj sprendini tenkina nelygyb 158 < y < 26? A 158 B 25 C 183 D 184 E 185

3 Dviej apskritim tarpusavio padtis


Nubrkime du apskritimus. Apskritimai gali: 1) kirstis (turti du bendrus takus); 2) liestis (turti vien bendr tak); 3) nesikirsti (neturti bendr tak). Pavyzdiui:

Lieiasi i iors

Lieiasi i vidaus

Koncentriniai apskritimai

Nesunku pastebti ry tarp dviej apskritim spinduli ilgi r, R ir atstumo tarp j centr d, priklausomai nuo apskritim tarpusavio padties. Pavyzdiui, kai apskritimai kertasi, lieiasi i iors arba yra vienas kito iorje, tai:

V.

^F

jI


d =R +r

f y\Ij Kj \
d>R + r

d<R + r

1 uduotis. Nustatykite ry tarp r, R ir d, kai apskritimai lieiasi i vidaus. 2 uduotis. 1) Nubrkite du susikertanius apskritimus, kuri centrai yra 0\ ir O2. 2) Nubrkite j bendrj styg AB ir jos susikirtimo su atkarpa O2 tak paymkite M. 3) rodykite, kad O 1 0 2 _L AB ir AM = MB. Nurodymas. Nubrkite spindulius 0\ A, Oi B, O2A, O2B ir nagrinkite trikampius AO\B ir AO2B. Susikertani apskritim centrus jungianti atkarpa yra statmena per susikirtimo takus ivestai bendrajai j stygai ir dalija j pusiau.

Brinyje pavaizduota ties, lieianti du apskritimus. Ji vadinama t apskritim bendrja liestine.

Du apskritimai priklausomai nuo j tarpusavio padties gali neturti bendros liestins, turti vien, dvi, tris arba keturias bendras liestines, pavyzdiui:

3 uduotis. Nubraiykite du apskritimus, kuriems nebt galima nubrti nei vienos bendrosios liestins.

Pratimai ir udaviniai
46. Dviej apskritim spinduliai yra R\ = 8 ir R2 = 5. Raskite atstum tarp t apskritim centr, jei apskritimai lieiasi: a) i iors; b) i vidaus. 47. Tiess AB ir CD apskritim, kuri centrai O\ ir O2, liestins. rodykite, kad AB = CD.

48. a) Apskritimai, kuri centrai 0\ ir O2, lieiasi take M. AB bendros apskritim liestins atkarpa tarp lietimosi tak A ir B. 0\A = 8cm, O2B = 6cm. Raskite AB.

b) AB apskritim, kuri centrai 0\ ir O2, bendros liestins atkarpa tarp lietimosi tak ir B. OiA = 8cm, O2B = 3cm, AB = 12cm. Raskite OjO 2 -

0l

Pavyzdys.

Duoti du apskritimai, kuri spinduliai yra 8 cm ir 3cm, o atstumas tarp j centr lygus 13 cm. Raskite j bendros liestins atkarpos tarp lietimosi tak A ir ilg. Duota\ 0\A = 8cm, OiB = 3cm, 0\ O2 = 13 cm, AB liestin. Rasti: AB. Sprendimas. I tako O2 nubrkime spinduliui OjA statmen O2D. Keturkampis O2BAD staiakampis. Todl AD = = O2B = 3cm, AB = O2D. Randame O i D = O1A -AD = 8 3 = 5 ( c m ) . I staiojo trikampio OiDO2 taikydami Pitagoro teorem randame O2D: O2D2 = OiO2 - OiD2 = 132 - 5 2 = 144, O2D = /144 = 12(cm). Vadinasi, AB = 12 cm. Atsakymas. 12 cm.

49. Kai Saul apvieia Mnul, u jo susidaro elis (brinyje utuuota pilkai) ir stebtojas esantis take T Sauls nemato. (Sakoma, kad vyko pilnas Sauls utemimas.) Sauls disko spindulys SA = 696000 km, o Mnulio MB = 1738 km. Atstumas nuo stebtojo iki Sauls centro ST = 150000000 km. Apskaiiuokite atstum tarp Sauls ir Mnulio centr SM. (Brinyje mastelis neilaikytas.)

50. Du smagraiai, kuri skersmenys yra 1,2 m, sujungti diru. Koks diro ilgis, jeigu atstumas tarp smagrai centr lygus 2,4 m?

51.

1) Raskite apskritim spindulius, centr koordinates ir atstum tarp j centr, kai apskritim lygtys yra: a) J C + y 2 = 4 ir (JC + 3) 2 + (y - 4) 2 = 1; b) J C + y 2 = 9 ir (JC + 3) 2 + (y - 4) 2 = 4; c) (JC - 2) 2 + (y + 3) 2 = 49 ir (JC + 4) 2 + (y - 5) 2 = 25. 2) Koordinai ploktumoje nubraiykite 1) punkte duotus apskritimus ir suraskite j bendr tak koordinates (jeigu j yra).
2 2 2

52. Isprskite lygt iskirdami dvinario kvadrat: a) JC 2 - 2JC - 15 = 0; b) J C + 1 IJC + 28 = 0. 53. Su kuriomis kintamojo t reikmmis trinaris t2 + lt + 6 ir dvinaris t + 1 gyja lygias reikmes? 54. Trapecijos ABCD {AB || CD) onini kratini AD ir BC tsiniai susikerta take M. inoma, kad AD = 10 cm, BC = 15 cm, DM = 8 cm. Raskite CM. 55. Staiojo trikampio vieno statinio ir ambins santykis yra 12 : 13, o kitas statinis lygus 15 cm. Raskite trikampio: a) neinomas kratines; b) auktin, nubrt ambin; c) ambins atkarpas, kurias j dalija stataus kampo pusiaukampin; d) statini projekcijas ambinje. 56. Paraykite lygt tiess, einanios per takus: a) A(1; 4) ir B{4; - 1 ) ; b) C ( - 4 ; - 1 ) ir D{ 1; 1). 57. Suprastinkite, jeigu galima, laipsni a 3 ir a2: a) sum d) dalmen b) skirtum e) sumos kvadrat c) sandaug f) sandaugos kvadrat

58. Futbolo komandos vienuolikos aikts aidj amiaus vidurkis yra 22 metai. Kai vien aidj teisjas paalino i aikts, likusi aidj amiaus vidurkis tapo 21 metai. Kiek met paalintam aidjui? 59. Dabar treiadienio pats vidurdienis. Kokia savaits diena ir kelinta valanda bus po 100 par ir 10 valand? A ketvirtadienio 22 vai. C pirmadienio 23 vai. E antradienio 22 vai. B penktadienio 23 vai. D penktadienio 22 vai.

4 Centriniai kampai
Brinyje pavaizduotas kampas, kurio virn yra apskritimo centre.

Centrinis kampas Kampas, kurio virn yra apskritimo centre, vadinamas centriniu kampu. Nubrkime apskritim, kurio centras O, ir centrin kam p AOB. Kampo kratins padalijo apskritim dvi dalis: lank AB ir lank AMB. Sakysime, kad centrin kamp AOB atitinka lankas AB\ ir atvirkiai, lank AB atitinka centrinis kampas AOB. Kuo didesnis centrinis kampas, tuo didesn lank jis atitinka. Kadangi kampai paprastai matuojami laipsniais, tai ir lanko didum kartais bna patogu nurodyti laipsniais, t. y. t lank atitinkanio centrinio kampo didumu. Pavyzdiui, jeigu centrinis kampas AOB lygus 65, tai j atitinkantis lankas AB irgi lygus 65, t. y. AB = 65. Tada ^AMB = 360 - 65 = 295. Apskritimo lanko didumu vadinamas j atitinkanio centrinio kampo didumas. Kadangi apskritimo ilgis paprastai matuojamas ilgio vienetais (m, cm, mm ir pan.), tai ir centrinio kampo didum galima matuoti j atitinkanio lanko ilgiu.

Centrinis kampas, atitinkantis lank, kurio ilgis lygus apskritimo spinduliui, vadinamas radianu.

Radianas danai pasirenkamas kamp matavimo vienetu.

Ireikkime vieno radiano kamp laipsniais. Kadangi apskritimas turi 360 laipsni, tai vieno laipsnio lanko ilgis lygus ^ apskritimo ilgio, t. y. 2nR 360 nR 180

Tuomet a laipsni lanko ilgis I yra , R I= a. 180 Mus domina, kiek laipsni turi lankas, kurio ilgis lygus apskritimo spinduliui, t. y .l = R. Gauname R = R a 180 . ir a = 180 . laipsni:

Vadinasi, vieno radiano kampas turi ^

, , /180\ Irad= ( ) ,

, . / 180 \ o l l ( _ ) 5.

I ia gauname, kad: 1 (rad), 180 a = a (rad). 180

Pavyzdiui: 7 90 = - (rad), 180 180 180 360 ~ 180 90 =

Pratimai ir udaviniai
60. Nubrkite apskritim ir paymkite jo tak A. Paymkite kit apskritimo tak B, kad: a) ^ A B = 30 c) AB = 120 b) ^ A B = 80 d) ^AB = 180

61. Styga AB apskritim dalija du lankus AMB ir ANB. Kokiu kampu styga AB matoma i apskritimo centro, jeigu ^ A M B : ^ A N B = 5 : 7 ? N 62. Stygos AB ilgis 6 cm. Apskaiiuokite lanko AB ilg, jeigu ^AB = 60.

63. Sieninio laikrodio vytuokls ilgis yra 0,5 m, o jos svyravimo kampas lygus 36. Raskite vytuokls galo briamo lanko ilg metrais. 64. I vielinio iedo, kurio ilgis 2nR, ilenktas lankas, kurio spindulys lygus AR. Raskite io lanko didum laipsniais. in & & ,,--V9' oi V J ~ I <ni

65. a) Raskite apskritimo, kurio centras O, lanko AB ilg centimetrais, jeigu apskritimo spindulys lygus 5cm, o ZAOB = 36. b) Apskritimo, kurio centras O, spindulys lygus 10 cm. Apskaiiuokite ZAOB, jei lankas AB lygus 6,28cm. 66. Apskritimo centrinis kampas AOB lygus 12. Raskite io kampo didum radianais. 67. Apskritimo centrinis kampas lygus 1,2 radiano. Raskite io kampo didum laipsniais. 68. Du skaiiai ir c yra proporcingi skaiiams b ir d, t. y. f = rodykite, kad:

4 a+b _ c+d.

>

L.4 a-b

> "T

_ cd.

\ a+b _

>

- 7=3-

c+d

69. a) Duota: MN || . rodykite, kad * Dj Dnntfluuota.


MB

= jf.

NC.

rodykite, kad MN || .

70. Bilietas kino teatr kainuoja 9 Lt. U 80 Lt galima sigyti mnesin abonement ir lankyti t mnes visus kino seansus u biliet mokant 5 Lt. 1. Marius per mnes planuoja 10 kart nueiti kino teatr. Ar jam naudinga sigyti abonement? 2. Sakykime, Marius kino teatre vien mnes buvo kart. Kiek pinig ileido Marius, jeigu jis t mnes: a) nepirko abonemento; b) nusipirko abonement? 3. Koordinai ploktumoje (Ox ayje 1 cm atitinka 2 kino seansus, o 1 cm Oy ayje 20 Lt) nubrkite tieses y = 9x, y = 5: + 80 ir apskaiiuokite j susikirtimo tako koordinates. 4. I grafiko nustatykite, koks turi bti kino seans skaiius, kad abonement sigyti bt naudinga. 5. Kino teatro administracija geriausiems kino teatro lankytojams silo nauj abonement u 200 Lt ir tuomet nereikia pirkti bilieto. a) Ar naudinga pirkti abonement, jei planuojame eiti kin 22 kartus? b) Nusibrai grafik nustatykite kino seans skaii, kuomet naudinga bt pirkti abonement. 71. Parduotuvs savininkas udjo prekei 30% antkain, o po to suteik pirkjui: a) 10% nuolaid; b) 15% nuolaid. Kiek procent sudar preks antkainis j pardavus? 72. Kiosko pajamos 8300 Lt. Kokios buvo kiosko ilaidos, jei: a) pelnas sudar 250 Lt; b) nuostolis sudar 50 Lt? 73. Dviratininkas, vaiuojantis 14,3 km/h greiiu, pradjo vytis pstj tuo metu, kai tarp j buvo 5,05 km. Kokiu greiiu jo pstysis, jeigu dviratininkas pavijo pstj per: a) 30 minui; b) 25 minutes? 74. Turistinio ygio dienos marruto dal nuo aki iki Krik skautai ketino nueiti per 6 valandas. Po 2 valand kelions turistai sumaino vidutin jimo greit 0,5 km/h ir todl ygyje utruko 30 minui ilgiau. Kokiu greiiu skautai jo i pradi? 75. Su kuria a reikme lygties a + y 2 = 1 vienas sprendinys yra 0,82? 76. Kuris i duotj skaii yra tarp skaii 5 ir 6? 2 B \/23 C 2V6 D 4^2 E 39

77. Paraykite Lietuvai reikmingus metus romnikais skaitmenimis: a) 1397; b) 1547; c) 1579; d) 1990.

78. Remdamiesi grafiku nustatykite funkcijos: a) f ( x ) = ax2 koeficiento a reikm:


. 1)L L...L...

V J

L --

i 2) i

j 1 ly

O4^

J
/

h H H ^ r t * j/f

b) f(x)=x2 :y J
\

+ bx + c koeficient b ir c reikmes: : ; 2 L j j j v

V 1Vo

/
1 /

\
-

/*

.....

L...J.

c) f ( x ) 2 + bx + c koeficient b ir c reikmes: D A

79. Raskite skaii a: +3,5-(-51) ~2\,:2\ a > b > c > d > 6

5 brtiniai kampai
Brinyje pavaizduotas kampas, kurio virn yra apskritimo takas, o kampo kratins kerta apskritim.

brtinis kampas

Kampas, kurio virn yra apskritimo takas, o kratins kerta t apskritim, vadinamas brtiniu kampu. Nubrkime apskritim, kurio centras O, ir brtin kamp ABC. Matome, kad brtin kamp ABC atitinka lankas AC. Sakysime, kad kampas ABC remiasi lank AC. Pastebkime, kad t pat lank AC remiasi ir centrinis kampas AOC. Koks yra ryys tarp kamp ABC ir AOC didum?

1 uduotis. Brinyje pavaizduotas brtinis kampas ABC, besiremiantis lank AC, bei j atitinkantis centrinis kampas AOC. 1) Persibraiykite brin ssiuvin. 2) Imatuokite brtin kamp ABC ir j atitinkant centrin kamp AOC. K pastebjote? Jeigu tiksliai imatavote, tai gavote, kad ZABC = ^ ZAOC.

brtinio kampo didumas lygus pusei j atitinkanio centrinio kampo didumo.

rodysime i savyb. Duota. ZABC brtinis kampas, ZAOC j atitinkantis centrinis kampas. rodyti: ZABC = ZAOC. Irodymas. Galimi 3 atvejai: 1) apskritimo centras yra brtinio kampo kratinje; 2) apskritimo centras yra alia brtinio kampo; 3) apskritimo centras yra brtinio kampo viduje. 1) Trikampis AOB lygiaonis, nes AO = OB = R. Kampas A OC io trikampio priekampis, todl ZAOC = ZBAO + ZABO = 2ZABC. Taigi ZABC = \ZAOC.

2) Nubrkime apskritimo skersmen BD. Tuomet ZABC = ZABD - ZCBD = = \ZAOD - \ZCOD = = \ZAOC.

3) atvej rodykite savarankikai. Nurodymas. I brtinio kampo virns nubrkite apskritimo skersmen ir remkits 1-uoju atveju. Pastebkime, kad brtiniai kampai, kurie remiasi t pat lank, yra lygs. Pavyzdiui, ZAMB = ZAN B = ZAP B.

I tikrj, kiekvieno brinyje pavaizduoto brtinio kampo didumas lygus pusei centrinio kampo AOB didumo. 2 uduotis. 1) Nubrkite apskritim, kurio centras O, ir jo skersmen AB. 2) Nubraiykite brtinius kampus AMB, ANB ir APB. 3) Kam lygus centrinis kampas AOB? 4) sitikinkite, kad ZAMB = ZANB = ZAPB = 90.

rodysime susikertani styg atkarp sandaugos teorem. Teorema. Jeigu dvi apskritimo stygos susikerta, tai vienos stygos atkarp ilgi sandauga lygi kitos stygos atkarp ilgi sandaugai. Duota: AB, CD apskritimo stygos, E styg susikirtimo takas. rodyti: AE EB = CE ED.

rodymas. Sujunkime takus ir C bei B ir D stygomis. Gavome trikampius AEC ir DEB. Kadangi ZACD = ZABD (remiasi t pat lank AD) ir ZAEC = ZBED (kryminiai kampai), tai AACE ^ ^ ADBE (trikampi panaumo poymis pagal du kampus). Vadinasi, = , t. y. AE EB = CE ED.

Pratimai ir udaviniai
80. Kuriame brinyje pavaizduotas brtinis kampas?
D

81. Raskite jc: d)


32

82. Ar teisingai paymti kamp didumai? Atsakym pagrskite (nematuodami).

83. Raskite :

110

150

84. a) Apskritimas trimis takais padalytas lankus, kuri ilgi santykis yra 1 : 2 : 3 . Raskite kampus trikampio, gauto sujungus iuos takus atkarpomis. b) Apskritimas keturiais takais padalytas lankus, kuri ilgi santykis yra 1 : 2 : 3 : 4 . Raskite kampus keturkampio, gauto sujungus iuos takus atkarpomis. 85. AB ir CD vienas kitam statmeni apskritimo skersmenys, M bet kuris apskritimo takas. Apskaiiuokite: ZAMD, ZAMB, ZAMC, ZBMC, ZDMC.

86. Apskaiiuokite trikampio ABC kampus.

87. Moksleivis padjo matlank, kaip parodyta brinyje. Koks kampo ABC didumas? A 60 B 120 C 30 D Nustatyti negalima 88. a) Duota: ZABC = 30. rodykite, kad A O C yra lygiakratis. b) Duota: AB = AO. Raskite ZACB.

89. Per dviej apskritim susikirtimo tak A nubrti skersmenys AC ir AD. rodykite, kad kitas apskritim susikirtimo takas B bei takai C ir D yra vienoje tiesje. Nurodymas. Nubrkite styg B ir nagrinkite kampus ABC ir ABD.

90. Du apskritimai kertasi takuose A ir B. Per tak A ivesta ties, kertanti apskritimus takuose M ir N, ir kita ties, kertanti apskritimus takuose M\ ir N\. rodykite, kad ZMBN = ZMiBNh 91. a) Duota: AB = 8 cm, CD = 10 cm. Raskite CE. b) Duota: CD = 20 cm. Raskite AB.

92. Naudodamiesi liniuote ir skriestuvu nubraiykite atkarp EF, kurios ilgis EF = ^AB CD.
C

2 cm A
4 cm D

93. Naudodamiesi liniuote ir skriestuvu nubraiykite dviej nesikertani apskritim bendrj liestin.

Pavyzdys. Naudodamiesi liniuote ir skriestuvu per tak A, esant alia apskritimo, kurio centras O, nubrkite apskritimo Iiestines. Sprendimas. Briame atkarp A O ir randame jos vidurio tak .

I tako O1 spinduliu OiA briame apskritim, kuris kerta duotj apskritim takuose B ir C.

Briame tieses AB ir AC, kurios yra duotojo apskritimo liestins, nes AB OB ir AC 1 O C (kodl?).

Nurodymas. 1) Nubrkite apskritim, kurio centras bt didesniojo apskritimo centre (take O2), o spindulys lygus apskritim spinduli skirtumui. 2) I tako 01 nubrkite liestin nubrtam apskritimui. 3) Liestin lygiagreiai pastumkite" atstumu, lygiu maesniojo apskritimo spinduliui.

94. Tiess, kuriose yra apskritimo stygos AB ir CD, kertasi take E, esaniame apskritimo iorje. rodykite, kad EB EA = ED-EC. Nurodymas. Nubrkite apskritimo stygas AD ir BC ir remkits trikampi ADE ir CBE panaumu. 95*. Arkos matmenys parodyti brinyje. a) Apskaiiuokite atram aukt. b) Apskaiiuokite blokeli, i kuri sumryta arka, aukt ir plot.

96. Apskritimo, kurio spindulys 6 cm, skersmuo CD dalija styg AB dvi dalis AE = 4cm ir EB = 5 cm. Apskaiiuokite atkarp CE k ED ilgius. 97. Isprskite lygt:
a) X2=4X + 96; b) 25 = 26y - y 2 ; c) JC4 + Ix2 - 3 = 0.

98. Ar egzistuoja tokia reikm, su kuria kvadratini trinari 5jc2 1 Ix 3 ir 4jc2 5x + 11 reikms yra vienas kitam prieingi skaiiai? 99. Sudarykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt: a) x\ = 3^5 ir X2 = 5; b) x\ = 2 /3 ir X2 = 2 + /3. 100. Trapecijos vidurin linija lygi 8 cm. striain vidurin linij dalija dvi dalis, kuri ilgi skirtumas lygus 2 cm. Raskite trapecijos pagrindus. 101. Nubraiykite funkcijos f ( x ) = 8 0,5 2 grafik. a) Nurodykite argumento reikmes, su kuriomis funkcijos reikms yra neigiamos. b) Kokia turi bti argumento reikm, kad funkcijos reikm bt didiausia? c) Kaip kinta funkcija, kai argumento reikms didja nuo 0 iki +oo? 102. Renkant mokyklos vyresnij klasi mokini prezident Vilius surinko 120 bals, Saul 50 bals, o Linas 30 bals. Kiek procent vis bals sudaro Viliaus surinkti balsai? A 60% B 220,(6)% C 80% D 120% E 50%

6 brtiniai daugiakampiai
Brinyje pavaizduoti daugiakampiai, kuri virns yra apskritimo takai.

Daugiakampis, kurio virns yra apskritimo takai, vadinamas brtu apskritim ([brtiniu) daugiakampiu, o apskritimas apibrtu apie daugiakamp (apibrtiniu) apskritimu. Apibrto apie daugiakamp apskritimo centras yra vienodai nutols nuo to daugiakampio virni. Vadinasi, nordami apie duot daugiakamp apibrti apskritim, turime surasti tak (apskritimo centr), vienodai nutolus nuo vis to daugiakampio virni. Pavyzdiui, apibrkime apskritim apie trikamp. Nubraiykime trikamp ABC.

Raskime takus, vienodai nutolusius nuo virni A ir B, t. y. nubrkime atkarpos AB vidurio statmen.

Raskime takus, vienodai nutolusius nuo virni B ir C, t. y. nubrkime atkarpos BC vidurio statmen. Nubrt statmen susikirtimo tak paymkime O. Takas O yra vienodai nutols nuo trikampio virni A ir B, B ir C, t. y. OA = OB = . Taigi takas O yra vienodai nutols nuo vis trij trikampio virni. (Jis priklauso ir atkarpos AC vidurio statmeniui.)

I tako O spinduliu OA = R briame apskritim.

Apie kiekvien trikamp galima apibrti apskritim. To apskritimo centras yra trikampio kratini vidurio statmen susikirtimo takas. 1 uduotis. Nubraiykite smailj, statj ir bukj trikampius. Apie juos apibrkite apskritimus. Kokia t apskritim centr padtis trikampi atvilgiu? Isiaikinkime, ar apie kiekvien keturkamp galima apibrti apskritim. 2 uduotis. 1) Persibraiykite ssiuvinius emiau pavaizduotus staiakamp, romb ir lygiaon trapecij. Pabandykite apie kiekvien i figr apibrti apskritim.

/ \s

/ / / /

\ \

Matome, kad apibrti apskritim galima ne visada. 2) Apskaiiuokite (jei reikia, imatuokite matlankiu) nubraiyt keturkampi prieingj kamp sumas. Kokia savybe pasiymi brtas apskritim keturkampis? Kiekvieno brtinio keturkampio prieingj kamp suma lygi 180. rodysime si savyb. B

Duota: ABCDbrtinis keturkampis. rodyti: ZA + ZC = 180, ZB + ZD = 180. rodymas. Kadangi kampas A remiasi lank BCD, o kampas C lank BAD ir ie lankai sudaro vis apskritim, tai ZA + ZC = 360 : 2 = 180. Analogikai rodoma, kad ZB + ZD = 180.

Teisingas ir atvirktinis teiginys: Jeigu keturkampio prieingj kamp suma lygi 180, tai apie j galima apibrti apskritim.

Ar galima apie staij trapecij apibrti apskritim? Kodl?

Pratimai ir udaviniai
103. 104. Nubraiykite trikamp ABC, kurio AB = 3cm, BC = 5cm, AC = = 7 cm. Raskite apie trikamp apibrto apskritimo centr. a) Trys kininkai nutar isikasti ulin. Kurioje vietoje jie turi j kasti, kad visiems kininkams atstumai iki ulinio bt vienodi?
A

*b) Keturi kininkai nutar isikasti ulin. Kurioje vietoje jie turi j kasti, kad atstum nuo kiek.A vieno kininko iki ulinio suma bt maiausia?

105.

Raskite raidmis paymt kamp didumus: a)

'

.C

b)

106.

Ar galima apie keturkamp apibrti apskritim, jeigu jo kamp didumai i eils yra: 1) a) 90, 90, 130, 50; b) 60, 140, 120, 40; c) 35, 85, 145, 95? 2) proporcingi skaiiams: a) 5, 7, 4, 2; b) 3, 2, 7, 6; c) 3, 7, 6, 2? a) apskritim, kurio spindulys yra 6,5 cm, brtas statusis trikampis, kurio vienas statinis lygus 8 cm. Apskaiiuokite trikampio plot ir perimetr. b) apskritim, kurio spindulys yra 7,5 cm, brtas statusis trikampis. Raskite trikampio statinius, jeigu vienas statinis 3 cm ilgesnis u kit statin, ir apskaiiuokite trikampio plot.

107.

108*. Kokios ries yra trikampis, jei apibrto apie t trikamp apskritimo centras yra: a) vienoje jo kratinje; b) vienoje jo auktinje; c) vienos jo auktins tsinyje? 109. Apie statj trikamp ABC (ZC = 90) apibrtas apskritimas. Raskite ilg pusiaukratins, ivestos i staiojo kampo virns, jeigu: a) AC = 8 cm, BC - 6 cm; b) AC = 18 cm, ZB = 30.

110.

Lygiaonio trikampio pagrindas yra 16 cm, o onin kratin lygi 17 cm. Raskite apie t trikamp apibrto apskritimo spindul.

111*. rodykite, kad: a) jeigu apie romb galima apibrti apskritim, tai tas rombas yra kvadratas; b) jeigu apie lygiagretain galima apibrti apskritim, tai tas lygiagretainis yra staiakampis. 112*. rodykite, kad: a) apie kiekvien staiakamp galima apibrti apskritim; b) apie kiekvien lygiaon trapecij galima apibrti apskritim. 113*. Nubraiykite staiakamp, kai inomas apibrto apie j apskritimo spindulys ir kampas tarp staiakampio striaini. 114. Apskritimo styga AB lygi to apskritimo spinduliui. Per stygos galus nubrtos dvi apskritimo liestins, susikertanios take C. a) Raskite kamp ACB. b) Apskaiiuokite keturkampio OACB perimetr (O apskritimo centras), jeigu apskritimo spindulys lygus 6 cm. Takai A ir apskritim dalija du lankus, kuri maesnysis lygus 100. Takas C didesnj lank dalija santykiu 5 : 8 imant nuo tako B. Raskite kamp: ) , b) ABC. Takai A, B ve C priklauso apskritimui, kurio skersmuo lygus 12 cm. Raskite styg AB, jeigu kampas ACB lygus 30. Raskite lygties sprendinius:
a) (JC - 2 ) 0 + 2) = -JC ( + 7); b) (JC - 1)(JC + 1) = 2(5JC - 10,5).

115.

116. 117. 118.

Motociklininkas pradjo vytis dviratinink, vaiuojant 10,5 km/h greiiu, tuo metu, kai tarp j buvo 7,5 km. Kokiu greiiu turi vaiuoti motociklininkas, kad pavyt dviratinink per: a) 15min; b) 12min; c) IOmin; d)imin? Kuriuos skaitmenis reikia parayti vietoj vaigdui, kad bt teisinga lygyb: 3** : *3 = 3*? Mekeriotojas pagavo lyd. Kai jo paklaus, kiek sveria lydys, jis atsak: Manau, kad uodega sveria 1 kg, galva tiek pat, kaip uodega ir pus liemens, o liemuo tiek pat, kaip galva ir uodega drauge". Kiek gi sveria lydys?

119. 120.

7 Apibrtiniai daugiakampiai
Brinyje pavaizduoti daugiakampiai, kuri kratins lieia apskritim.

Daugiakampis, kurio kratins lieia apskritim, vadinamas apibrtu apie apskritim (apibrtiniu) daugiakampiu, o apskritimas brtu daugiakamp (brtiniu) apskritimu. brto daugiakamp apskritimo centras yra vienodai nutols nuo to daugiakampio kratini. Vadinasi, nordami duot daugiakamp brti apskritim, turime surasti tak (apskritimo centr), vienodai nutolus nuo vis to daugiakampio kratini. Pavyzdiui, brkime apskritim trikamp. Nubraiykime trikamp ABC.

Raskime takus, vienodai nutolusius nuo kratini AB ir AC, t. y. nubrkime kampo A pusiaukampin.

Raskime takus, vienodai nutolusius nuo kratini AB ir , t. y. nubrkime kampo B pusiaukampin. Nubrt pusiaukampini susikirtimo tak paymkime O. I tako O nubrkime statmenis OD, OE ir O F atitinkamai kratines AB, BC ir AC. Kadangi OD = OE ir OD = OF, tai OD = OE = OF. Taigi takas O yra vienodai nutols nuo vis trij trikampio kratini. I tako O spinduliu OD = R briame apskritim.

kiekvien trikamp galima brti apskritim. To apskritimo centras yra trikampio pusiaukampini susikirtimo takas. Isiaikinkime, ar kiekvien keturkamp galima brti apskritim. Uduotis. 1) Persibraiykite ssiuvinius emiau pavaizduotus staiakamp, romb ir lygiaon trapecij. Pabandykite kiekvien i figr brti apskritim. A /S V
\

/ /

h \ / /

\ v\

Matome, kad ne kiekvien keturkamp galima brti apskritim. 2) Apskaiiuokite (jei reikia, imatuokite liniuote) nubraiyt keturkampi prieingj kratini ilgi sumas. Kokia savybe pasiymi apibrtas apie apskritim keturkampis? Kiekvieno apibrtinio keturkampio prieingj kratini ilgi sumos yra lygios. rodysime i savyb. Duota: ABCD apibrtims keturkampis. rodyti. AB + CD = AD + . rodymas. Keturkampio kratini AB, , CD ir DA lietimosi su apskritimu takus paymkime atitinkamai K, L, M ir N. Remdamiesi liestini, ivest i vieno tako, savybe paymkime j ilgius, kaip parodyta brinyje. Turime: AB + C D = a + b + c + d, BC + AD = b + c + a + d. Vadinasi, AB + CD = BC + AD.

N d D

Teisingas ir atvirktinis teiginys: Jeigu keturkampio prieingj kratini ilgi sumos yra lygios, tai j galima brti apskritim.

Pratimai ir udaviniai
121. 122. Nubraiykite trikamp ABC, kurio AB = 3 cm, BC = 5 cm, AC = = 7 cm. Raskite trikamp brto apskritimo centr. Raskite ::

123. 124. 125.

Staiojo trikampio statiniai yra 6 cm ir 8 cm. Raskite trikamp brto apskritimo spindul. Trikampio kratins yra 13 cm, 13 cm ir 10 cm. Raskite apie trikamp apibrto ir j brto apskritim spindulius. Ar galima brti apskritim keturkamp, kurio kratini ilgiai i eils proporcingi skaiiams: a) 3, 5, 4, 6; b) 2, 5, 4, 1; c) 1, 5, 7, 2? Raskite apie apskritim apibrtos trapecijos perimetr, jei: a) trapecija yra lygiaon, o jos onin kratin lygi 8 cm; b) trapecijos vidurin linija lygi 12 cm. Lygiaons trapecijos onin kratin lygi 6 cm ir su pagrindu sudaro 60 kamp. i trapecij brtas apskritimas. Raskite: a) apskritimo spindul; b) trapecijos pagrindus; c) trapecijos plot. Raskite bukojo lygiaonio trikampio kratines, jeigu trikampio pagrindas lygus 24 cm, o apie j apibrto apskritimo spindulys 13 cm. Kampas tarp apskritimo skersmens AB ir stygos AC lygus 60. Per tak C nubrta liestin, kertanti ties AB take D. a) rodykite, kad trikampis ACD yra lygiaonis. b) Raskite trikampio ACD perimetr ir plot, jeigu apskritimo spindulys lygus 4 cm.

126.

127.

128. 129.

130*. Per tak, esant alia apskritimo, nubrtos dvi kirstins, sudaranios 40 kamp. Tarp to kampo kratini esantis didesnysis apskritimo lankas lygus 110. Raskite maesnj lank.

131. 132.

Takai A, B ir apskritim dalija santykiu 5 : 8 : 1 1 . Raskite trikampio ABC kampus. Duotas kampas ABC = a. Nubr pagalbin apskritim nubraiykite kamp: a) lyg pusei kampo ABC; b) du kartus didesn u kamp ABC.

133*. rodykite, kad trikampio auktins (arba j tsiniai) susikerta viename take. Nurodymas. 1) Nubrkite tieses, einanias per trikampio virnes ir atitinkamai lygiagreias prieingoms kratinms. 2) sitikinkite, kad duotojo trikampio auktins yra gautojo trikampio kratini vidurio statmenys. 134. Duotas kvadratinis trinaris JC2 + 8x + 7. a) Iskirkite pilnj kvadrat. b) Raskite tokias argumento reikmes, su kuriomis trinaris bt lygus nuliui. c) Raskite funkcijos y = jc2 + 8jc+7 grafiko virns tako koordinates. d) Nubraiykite funkcijos = 2 + 8: + 7 grafik. e) Nurodykite reikmi intervalus, kuriuose trinario reikms teigiamos, neigiamos; trinario reikms maja, didja. Trapecijos ABCD (AB || DC) onini kratini AD ir BC tsiniai kertasi take M. inoma, kad AD = 12 dm. Raskite DM, jeigu: a) CB \ CM = 3 : 4; b) CB : CM = \ \ . Kurios i lygi yra ekvivalenios?
A + 2 = O Bf = I C JC2- 4 = 0 D2JC-3 = 1

135.

136. 137. 138.

Lygties JC2 + px 35 = 0 vienas sprendinys lygus 5. Raskite kit lygties sprendin ir koeficient p. Suprastinkite reikin 3(2m + 4 (m 9) + 2) j(2m 8). Su kuria m reikme reikinio reikm lygi: a) 4; b) - 1 3 ; c) -89,5; d) 72? Pagal algoritm lyginis skaiius sumainamas perpus, o nelyginis padidinamas 7 vienetais. inoma, kad i nelyginio skaiiaus n po trij algoritmo ingsni gautas skaiius yra lygus 17. Kokia yra skaiiaus n skaitmen suma? A7 B 8 C 9 DlO Ell

139.

8 Taisyklingieji daugiakampiai
Brinyje pavaizduoti lygiakratis trikampis ir kvadratas. K galite pasakyti apie i figr kratines? kampus? Ikilasis daugiakampis, kurio visos kratins lygios ir visi kampai lygs, vadinamas taisyklinguoju daugiakampiu. Lygiakratis trikampis ir kvadratas yra taisyklingieji daugiakampiai. Apie juos galima apibrti ir juos galima brti apskritimus. 1 uduotis. 1) Nusibraiykite lygiakrat trikamp ir kvadrat. 2) juos brkite apskritimus. 3) Apie juos apibrkite apskritimus. bet kur taisyklingj daugiakamp galima brti apskritim ir apie bet kur taisyklingj daugiakamp galima apibrti apskritim. brtinio ir apibrtinio apskritim centrai yra viename take. Tas takas vadinamas taisyklingojo daugiakampio centru. Lentelje pateikti sryiai tarp taisyklingojo trikampio, keturkampio ir eiakampio kratins a ir brtinio bei apibrtinio apskritim spinduli r, R.
Taisyklingasis daugiakampis

J a ~l , r
1

brtinis apskritimas

Apibrtinis apskritimas

/ a i V

r=~

Cp)'-f

-X

i/ R / \ I/
' O

2 uduotis. Remdamiesi tuo, kad apie taisyklingj eiakamp apibrto apskritimo spindulys lygus to eiakampio kratinei, nubraiykite taisyklingj eiakamp, kurio kratin lygi 2 cm.

Ih
Il

J =

rodykime, kad taisyklingj trikamp, kurio kratin lygi a, brto apskritimo spindul r ir apie j apibrto apskritimo spindul R galima apskaiiuoti pagal formules:
r

_ -

aj 6

aV3 3

1) Raskime taisyklingj trikamp brto ir apie j apibrto apskritim centrus. brto apskritimo centras yra trikampio pusiaukampini susikirtimo takas. Apibrto apskritimo centras yra trikampio kratini vidurio statmen susikirtimo takas. Kadangi lygiakraio trikampio pusiaukampins, pusiaukratins, auktins ir kratini vidurio statmenys sutampa, tai brto ir apibrto apskritim centrai sutampa. I dviej trikampio virni, pavyzdiui, ir C, nubrkime auktines BD ir CE. J susikirtimo takas O ir yra iekom apskritim centras. 2) Raskime brto ir apibrto apskritim spindulius. Akivaizdu, kad OD = r, OB = R. I staioj o trikampio ADB pagal Pitagoro teorem apskaiiuokime B D: 1 2 BD2 = AB2 - AD2 = AB2 - (-AB) V2 / BD = J-AB2 = AB = . V 4 2 2 Pagal trikampio pusiaukratini savyb turime: OD = -BD, t. y. 1 V3 \/3 z 3 'V = 2 V3 \/3 3 3 =-AB2, 4

OB = -BD,

3 uduotis. rodykite, kad kvadrat, kurio kratin lygi a, brto apskritimo spindul r ir apie j apibrto apskritimo spindul R galima apskaiiuoti pagal formules: r =

R=

rodykime, kad taisyklingj eiakamp, kurio kratin lygi a, brto apskritimo spindul r ir apie j apibrto apskritimo spindul R galima apskaiiuoti pagal formules:

r r

_ V3 2

R=a 1) Raskime apie taisyklingj eiakamp apibrto apskritimo centr. Nubrkime kamp ir pusiaukampines. J susikirtimo tak paymkime O. Kadangi ZA = ZB, tai Zl = Z2 = Z3 ir trikampis OAB yra lygiaonis. Vadinasi, OA = OB. Trikampiai OAB ir OBC lygs pagal dvi kratines ir kamp tarp j (OB bendra kratin, AB = BC ir Z2 = Z3), todl OC = OA. Analogikai galima rodyti, kad OD=OE = OF = OA. Taigi takas O apie taisyklingj eiakamp apibrto apskritimo centras. 2) Raskime io apskritimo spindul R. Akivaizdu, kad OA = R. Kadangi ZAOB = = 60, tai Zl = Z2 = 60 ir trikampis AOB yra lygiakratis. Todl OA = AB = a. Vadinasi, R= a. 3) Raskime brto eiakamp apskritimo spindul r. I centro O nubr statmen OK kratin AB turime: AK = KB = I staioj o trikampio OKA: OK2 = OA2 - AK2 = a2 - ( f ) 2 = OK = ^/! = Nesunku sitikinti, kad OKbrto eiakamp ABCDEF apskritimo spindulys. Taigi r =

Naudodami skriestuv ir liniuot duotj apskritim brkime kelet taisyklingj daugiakampi. Taisyklingasis trikampis Nubriame bet kokio spindulio apskritim. Tuo paiu spinduliu i bet kurio apskritimo tako M briame lankel, kuris kerta apskritim takuose A ir B. Per tak M nubriame apskritimo skersmen, kurio kit gal paymime C.

Sujungiame takus A, B ir C. Trikampis ABC taisyklingasis.

Taisyklingasis keturkampis (kvadratas) Nubriame bet kokio spindulio apskritim. Nubriame du jo tarpusavyje statmenus skersmenis AC ir BD.
J

B ,0 \

Takus A, B, C ir D nuosekliai sujungiame. Keturkampis ABCD kvadratas.

B O

4 uduotis. Su skriestuvu ir liniuote apskritim brkite taisyklingj atuonkamp.

Taisyklingasis penkiakampis Nubriame bet kokio spindulio apskritim ir du jo tarpusavyje statmenus skersmenis AB ir CD.

Tuo paiu spinduliu i tako B briame lankel, kuris apskritim kerta dviejuose takuose. Atkarpa, jungianti iuos takus, kerta spindul OB take E.

y2

I tako E spinduliu C E briame lankel, kuris kerta spindul OA take F.

Penkiakampio kratin

Deimtkampio kratin

I tako C spinduliu C F nuosekliai paymkime lankelius, kuriuos sujung atkarpomis gauname taisyklingj penkiakamp.

Pastaba. Ne bet kok taisyklingj daugiakamp galima nubraiyti skriestuvu ir liniuote. Pavyzdiui, skriestuvu ir liniuote negalima nubraiyti taisyklingojo septynkampio. K. Gausas* rod, kad skriestuvu ir liniuote galima nubraiyti taisyklingj n-kamp, kai n pirminis skaiius, tik tada, kai n iraika tokia: n = 2 * + l.

* Karlas Gausas (Carl Friedrich Gauss, 1777-1855) vienas ymiausi XVIII a. matematik.

Pratimai ir udaviniai
140. Upildykite lentel. Taisyklingasis daugiakampis Perimetras Plotas

+ a

O
141. Apskaiiuokite lygiakraio trikampio, kurio kratin lygi 3 cm, plot. 142. a) apskritim, kurio spindulys lygus 5 cm, brtas taisyklingasis trikampis. Apskaiiuokite jo kratins ilg. b) Apie lygiakrat trikamp, kurio kratin lygi 4 cm, apibrtas apskritimas. Apskaiiuokite jo spindul. 143. a) apskritim, kurio spindulys lygus 1 dm, brtas kvadratas. Apskaiiuokite jo kratins ilg. b) kvadrat, kurio kratin lygi 4 cm, brtas apskritimas. Apskaiiuokite jo spindul. 144. a) apskritim, kurio spindulys lygus 7 cm, brtas taisyklingasis eiakampis. Apskaiiuokite jo kratins ilg. b) taisyklingj eiakamp, kurio kratin lygi a, brtas apskritimas. Apskaiiuokite jo spindul. 145. Taisyklingojo -kampio perimetras lygus 120 m. Apskaiiuokite jo plot, kai: a) n = 3; b) n = 4; c) n = 6. 146. Lygiakraio trikampio auktin lygi 5 cm. Apskaiiuokite apie trikamp apibrto ir j brto apskritim spindulius.

147. Apskaiiuokite nuspalvintos dalies plot:


a)

b)

c)

a = 14 cm

2R = 8 cm

a = 20 cm

148. 1) Kokiu kampu i apskritimo centro matoma brtinio taisyklingojo n-kampio kratin? 2) Raskite taisyklingojo -kampio vidaus kamp sum. 3) Raskite taisyklingojo n-kampio vieno kampo didum. 149. a) Kiek kratini turi taisyklingasis /i-kampis, jeigu jo kamp suma yra: 1080; 1620; 1980? b) Kiek kratini turi taisyklingasis n-kampis, jeigu jo vienas kampas lygus: 144; 150; 170? 150. Apie taisyklingj trikamp, kurio kratin lygi 4 cm, apibrtas ir j brtas apskritimai. Apskaiiuokite iedo tarp apskritim plot. 151. Apie kvadrat apibrtas apskritimas. Apskaiiuokite kvadrato plot, jeigu apskritimo ilgis lygus 8 cm. 152. Apie taisyklingj eiakamp apibrtas ir j brtas apskritimai. Apskaiiuokite eiakampio ir iedo tarp apskritim plotus, jeigu didiojo apskritimo ilgis lygus 4-. 153. Ar yra toks taisyklingasis n-kampis, kurio centrinis kampas lygus 7? 5? Jeigu yra, kiek jis turi kamp? 154. 1) Apie lygiakrat trikamp ABC, kurio kratin lygi 4cm, apibrkite apskritim. 2) Per takus A, B ir C iveskite apskritimo liestines, kuri susikirtimo takus paymkite raidmis K, L ir M. 3) Kokia trikampio KLM ris? 4) Apskaiiuokite AKLM perimetr ir plot. 155. a) I rsto reikia ipjauti sij, kurios skerspjvis bt 450 cm 2 ploto kvadratas. Koks turt bti rsto skersmuo? b) I rsto reikia ipjauti sij, kurios skerspjvis bt kvadratas, kurio kratin lygi 32 cm. Koks turt bti rsto skersmuo?

157. Isprskite lygt: a) Jt2 - Ax + 1 = 0;

b) :2 + 2x - 5 = 0.

158. Ar yra trys vienas po kito einantys lyginiai skaiiai, kuri pirmj dviej kvadrat suma lygi treiojo skaiiaus kvadratui? 159. Duotas reikinys (2 )2 x(2 x). a) Suprastinkite reikin. b) Iskaidykite reikin dauginamaisiais. c) Isprskite lygt 2(1 x)(2 x) = 0 . d) Nubraiykite funkcijos y = (2 )2 (2 ) grafik. e) Kokia maiausioji duotojo reikinio reikm? f) Su kuriomis reikmmis duotojo reikinio reikms yra neteigiamos? g) Kokias reikmes gyja duotasis reikinys intervale [1; 3]? 160. inodami, kad bazin mnesin alga lygi 105 Lt, valandinis atlygis yra 5,8 Lt, kvalifikacijos koeficientas 9,3, o darbo laikas per mnes sudaro 175 h 15min, raskite darbuotojui apskaiiuot: a) tarifin mnesin atlyginim; b) pareigin mnesin atlyginim. 161. Raskite tiesi * + y = 3 ir 2jc y = 3 susikirtimo tako koordinates. 162. Negyvosios (Mirties) jros vandens vidutinis druskingumas yra 260 %o. Drusk sudtis: 52% magnio chloridas, 30% natrio chloridas (valgomoji druska), 12% kalcio chloridas. Be to, yra kalio karbonato, bromo. a) Kiek gram drusk yra 12 kg Negyvosios jros vandens? b) Kiek valgomosios druskos yra 12 kg Negyvosios jros vandens? 163. Lygybs (ab)^ = cceb raides pakeiskite skaitmenimis taip, kad skaii lygyb bt teisinga.

9 Skritulio ipjova, nuopjova


Nubrkime skritul ir bet kur jo centrin kamp. Centrinis kampas skritul dalija dvi dalis, kurios vadinamos ipjovomis.

Apskritimo lankas, ribojantis ipjov, vadinamas ipjovos lanku. nuspalvintos ipjovos lankas yra AB, o nenuspalvintos AMB. 1 UDAVINYS. Brinyje pavaizduotas skritulys, kurio spindulys lygus R. Apskaiiuokite i p j o v o s , atitinkanios centrin kamp a, lanko ilg ir plot. Duota: OA = R, ZAOB = a. Rasti: I ir S^p.

Brinyje

Sprendimas. 1) Kadangi apskritimo ilgis lygus 2 R, o visas apskritimas yra 360, tai vieno laipsnio centrin kamp atitinka lankas, kurio ilgis = ^ j = y ^ . Tuomet a laipsni centrin kamp atitinka lankas, kurio ilgis I = j ^ a. 2) Kadangi skritulio plotas lygus R2, tai vieno laipsnio ipjovos plotas lygus ^Jjj-. Tuomet a laipsni ipjovos plotas Sip = a. Atsakymas. I = j^ a,
p

= ^q

a.

Remdamiesi gautomis formulmis: I = fyo; ir 5ip = ^-, apskaiiuokime, pavyzdiui, ipjovos, kurios centrinis kampas lygus 144, o spindulys 5 dm, lanko ilg ir plot: 144 = 10 (dm 2 ).

I = 144 = 4 (dm), 180

5ip p =

360

Uduotis. Apskaiiuokite ipjovos kamp a ir plot Sjjp, jei inoma, kad apskritimo spindulys R = 10 cm, o ipjovos lanko ilgis I = 9,42 cm.

Nubrkime skritul ir bet kuri jo styg. Styga skritul dalija dvi dalis, kurios vadinamos nuopjovomis.

2 UDAVINYS. Brinyje pavaizduotas skritulys, kurio spindulys lygus R. Apskaiiuokite nuopjovos, atitinkanios centrin kamp a, lanko ilg I ir plot Snuop- (Nagrinkite du atvejus: kai a < 180 ir a > 180.) Duota: OA = R, ZAOB = a. Rasti: I ir Snuop.

Sprendimas. Akivaizdu, kad nuopjovos lanko ilg I galima apskaiiuoti pagal t pai formul, kaip ir ipjovos lanko ilg I = j^ a. Skritulio nuopjovos plot skaiiuosime taip: jeigu nuopjovos lankas maesnis u pusapskritim (a < 180), tai nuopjovos plot rasime i ipjovos ploto atm atitinkamo trikampio plot: Snuop = Sjp S AOB' jeigu nuopjovos lankas didesnis u pusapskritim Oa > 180), tai nuopjovos plot rasime prie ipjovos ploto pridj atitinkamo trikampio plot: Snuop = Sjp + Sao . Kam lygus nuopjovos plotas, jei nuopjovos lankas lygus pusapskritimiui (a = 180)? PAVYZDYS. Apskaiiuokime plot skritulio nuopjovos, kurios lankas yra 60, o skritulio spindulys lygus 5 cm. Duota: OA = 5 cm, ZAOB = 60. Rasti: S, nuop Sprendimas. Kadangi nuopjovos lankas maesnis u pusapskritim, tai taikysime formul: Snuop = S^p SA Ofi1) Apskaiiuokime S\$p: 52 25.. 60 = (cm 2 ).

Sip =

2) Apskaiiuokime Trikampis AOB yra lygiakratis, nes OA = OB 18QO 60 ir ZA = = ~ = 60. Vadinasi, AB = 5 cm. Apskaiiuokime trikampio AOB auktin h: 25 3 4 Saaob= ^
a b

5V3 (cm). 2

'

5 = 1 . 5 2 ' ' 2
(cm2}

3) Taigi Snuop = 2 | r _ 25V3 Atsakymas. -

cm 2 .

Pratimai ir udaviniai
164. Skritulio spindulys lygus 6 cm. Apskaiiuokite skritulio ipjovos plot, jeigu centrinis kampas lygus: a) 125; b) 150; c) 210; d) 300. Skritulio spindulys lygus 8 cm. Apskaiiuokite skritulio nuopjovos plot, jeigu centrinis kampas lygus: a) 120; b) 60; c) 90; d) 240. Apskaiiuokite pavaizduotos ipjovos plot ir perimetr: a)

165.

166.

b)

9,42

167.

Apskaiiuokite plot skritulio nuopjovos, kurios matmenys parodyti brinyje.

90 mm

120 mm

168.

Apskaiiuokite pavaizduotos detals plot.

169.

Apskaiiuokite nuspalvintos dalies plot:

171.

Kok plot nus oka?

172.

a) Keturi apskrito skerspjvio vienodo storio laidai vilkti 2 cm skersmens apvalkal. Kokio didiausio skersmens gali bti ie laidai? b) Keturi apskrito skerspjvio laidai, kuri skersmenys yra 0,5 cm, vilkti apvalkal. kokio skersmens apvalkal gali tilpti ie laidai?

173.

Vieno skritulio, kurio spindulys yra R, ketvirio plotas lygus kito skritulio, kurio spindulys yra r, tredalio plotui.

Raskite R priklausomyb nuo r ir apskaiiuokite R, kai: a) r = 15 cm; b) r = 20 cm. 174. Raskite nuspalvintos dalies plot: a) ^ ^ b)
L^"30 \ l 6 cm I /450 6 cm (/60 6 cm j

175*. Raskite trilapio" plot, jei apskritimo spindulys lygus 6 cm.

176.

Isprskite lygt: a)
Sx-7

2 '

x+x

b) 11 JC + ! 1;) (

2 '

177. 178.

Ar egzistuoja tokia reikm, su kuria kvadratinio trinario 16 8: 5: reikm bt lygi 20? Su kuria a reikme lygties ax2 - 3x 6 = 0 vienas sprendinys lygus 2? Koks kitas tos lygties sprendinys?

179.

Trikampio viena kratin padalyta 5 lygias dalis. Per dalijimo takus nubrtos tiess, lygiagreios kitai trikampio kratinei, kurios ilgis lygus 20 cm. Raskite nubrt lygiagrei tiesi atkarpas, esanias tarp trikampio kratini. Koordinai ploktumoje nubrtos tiess d\, d2, a) Tarp nurodyt lygi y = 2, y = 2x, = 3, y = 0,5; + 2, y = 2: 3 CI raskite pavaizduot tiesi lygtis. Uraykite, pavyzdiui, Tiess d\ lygtis yra y = . . . " ir 1.1. b) rodykite, kad d\ || d2. c) rodykite, kad d\ _L d. d) rodykite, kad d\ _L d-} Paraykite duot skaii romnikais skaitmenimis: a) 84; b) 95; c) 1863; d) 2429. Skaiius ^ uraytas apytikslia deimtaine trupmena. Apskaiiuokite tos apytiksls reikms absoliuij ir santykin paklaidas, jei apytiksl reikm yra: a) 0,3; b) 0,33; c) 0,34; d) 0,333. Septyni draugai su savimi turi tam tikr pinig sum, vidutinikai po 11 Lt kiekvienas. Jeigu vienas j turi 8 Lt, tai kiek lit vidutinikai turi kiti draugai? A 11 B 11,5 C 12 D 12,5 E 13 Daugiavaikje eimoje septyni vaikai mgsta kopst sriub, ei burokli, o penki irni. Keturi vaikai mgsta kopst ir burokli, trys kopst ir irni, du burokli ir irni, o vienas ir kopst, ir burokli, ir irni sriubas. Kiek eimoje yra vaik? d ir d$.
v
J

180.

/ / / / /
/

/ /

7 /
/

/ /

d2 /

d5

181. 182.

183.

184.

- D

"

-Ll

Pasitikrinkite
1. 2. Garveio rato skersmuo yra 0,75 m. Vaiuojant i vienos stoties kit garveio ratas apsisuko 10 800 kart. Koks atstumas tarp stoi? Apskaiiuokite plot iedo, esanio tarp dviej koncentrini apskritim, kuri skersmenys yra: a ) 4 c m i r 2 c m ; b) 75 m ir 450 dm; c) 2, IOm ir 7 dm. 1) Stalius padar apskrit stal, kurio skersmuo yra 1,2 m. Koks stalo krato ilgis? 2) Stal per skersmen galima prailginti dedant staiakampio formos lentas, kuri matmenys yra 1,2 m 0,3 m. Koks bus stalo krato ilgis djus 3 tokias lentas? 3) Kiek asmen gali sussti prie stalo 1) ir 2) atvejais, jeigu vienam asmeniui reikia madaug 70 cm vietos? Kvadrato kratin lygi 8 cm. Apskaiiuokite nuspalvintos figros: a) plot; b) perimetr.

3.

4.

5.

Aplink apval basein, kurio krato ilgis yra 69,08 m, norima 5 cm storio smlio sluoksniu ipilti 2 m ploio tak. Kiek ton smlio reiks, jeigu smlio tankis p = 1,6 t/m 3 ?

2 m

6.

1) Koordinai ploktumoje nubrkite apskritim, kurio lygtis yra: a) JC 2 + y 2 = 9; b) (JC + 2) 2 + (y - I) 2 = 16. 2) Raskite tak A ( - 2 ; 5), 5(3; - 4 ) , C( 1; 1) ir D(-3; 5) padt i apskritim atvilgiu dviem bdais (i brinio ir skaiiuodami). a) AB apskritimo, kurio centras O, liestin. OB = 3 cm, ZOAB - 30. Apskaiiuokite AB ir OA. B

7.

b) AB apskritimo, kurio centras O, liestin. AB = 4cm, A O B = 45. Raskite apskritimo spindul ir atstum nuo apskritimo centro O iki tako A. 8. a) Apskritimo spindulys yra 13 cm, o styga 24 cm. Raskite atstum nuo apskritimo centro iki stygos. b) Apskritimo styga lygi 80 cm. Atstumas nuo apskritimo centro iki tos stygos lygus 9 cm. Raskite apskritimo spindul. c) Apskritimo spindulys lygus 17 cm. Raskite ilg stygos, kuri nuo centro nutolusi 8 cm. Raskite apskritimo x 2 + y 2 = 64 ir tiess y = 8 bendr tak koordinates.

9.

10. Nubrkite bet kokio spindulio apskritim ir jo viduje paymkite tak M. Per tak nubrkite styg AB taip, kad takas M bt jos vidurio takas. 11. I tako A, nutolusio 27 cm atstumu nuo apskritimo centro, nubrtos dvi liestins. Kampas tarp liestini lygus 60. Apskaiiuokite apskritimo spindul ir liestini atkarp A B ir AC ilgius.

12. Duota: OxC = 10m, O2B = 5m, OiO2 = 13m, AB = 12m. Raskite: AO2 ir CB.

13. Duota: OxA = 9 cm, O2B = 6 cm. Raskite AB.

14. Raskite kamp : a)

ZBOC

= 35

Z CAB = 32, ZABC = 70

15. Duota: ZABC = 25. Apskaiiuokite ZDFE. I


Cc M F

I y,

16. Raskite kamp : a)

17. Raskite raidmis paymt kamp didumus: a) b) c)

18. Smailiojo trikampio ABC auktins BB\ ir CCi susikerta take E. rodykite, kad takai A, Ci, E ir B\ priklauso apskritimui.

19. Raskite :

20. a) Apie apskritim apibrta trapecija, kurios vidurin linija lygi 18 cm. Apskaiiuokite trapecijos perimetr, b) Apie apskritim apibrta lygiaon trapecija, kurios pagrindai yra 2 dm ir 8 dm. Apskaiiuokite apskritimo spindul. 21. apskritim brtas statusis trikampis, kurio vienas statinis 7 cm ilgesnis u kit, o perimetras lygus 40 cm. Raskite apskritimo spindul. 22. Staiojo trikampio statiniai yra 30 cm ir 40 cm. Raskite: a) apie trikamp apibrto apskritimo spindul; b) trikamp brto apskritimo spindul. 23. Apskritimo styga kerta apskritimo skersmen. Skersmuo styg dalija dvi 2 cm ir 9,5 cm ilgio dalis. kokias dalis styga dalija skersmen, jei apskritimo spindulys lygus 10 cm?

24. Nubrkite 3 cm spindulio apskritim. a) apskritim brkite ir apie j apibrkite lygiakraius trikampius. Apskaiiuokite j plotus. b) apskritim brkite ir apie j apibrkite kvadratus. Apskaiiuokite j plotus. c) apskritim brkite ir apie j apibrkite taisyklinguosius eiakampius. Apskaiiuokite j plotus. 25. Apskaiiuokite nuspalvint figr plotus:

26. Isprskite lygt: a) 3(JC + 4 ) 2 = 10(JC + 3,2);


b) (JC 4

2)2 + 48 =
2

(2 -

3JC)2;

c) JC = 2(9 JC - 16).

Su kuriomis reikmmis gyja lygias reikmes: a) dvinariai a2 6a ir 5a 18; b) trinariai 2 - Aa + 3 ir a2 + a + 1? 28. Duota kvadratin lygtis x2 Ix + 10 = 0. a) Raskite jos sprendini sum ir sandaug. b) Raskite jos sprendini kvadrat sum. c) Nustatykite jos sprendini enklus. d) Paraykite lygt, kurios sprendiniai bt 5 vienetais maesni u duotosios lygties sprendinius. 29. Trikampio kratins yra 3,3 cm, 4,4 cm ir 5,8 cm. Trikampio, panaaus duotj, perimetras lygus 40,5 cm. Raskite antrojo trikampio kratines. 30. Iskaidykite dauginamaisiais: a) a2 + Sa + 16 b) c 2 - A 2 d) 5y - 6y + 1 e) 4 2
c ) JC2 IOJC 24

f) JC - 37 + 36
4 2

31. Paraykite brinyje pavaizduot tiesi lygtis.

d2

\ \
I

fll

dy

32. Apskaiiuokite reikm reikinio:


a) a
2

8a +

7, kai a

A -

VFT;

b ) JC2 -

IOJC +

8 , k a i JC =

5 +

3 ^ 2 .

33. Sudti 68 dviej ri geleies laktai: po 3kg ir po 4 kg. I viso laktai sveria 227 kg. Kiek yra kiekvienos ries lakt? 34. inodami, kad bazin mnesin alga yra 105 Lt, valandinis atlygis 6,2 Lt, kvalifikacijos koeficientas 10,5, o darbo laikas per mnes 184 h 45 min, raskite darbuotojui apskaiiuot: a) tarifin mnesin atlyginim; b) pareigin mnesin atlyginim. 35. Suapvalinkite skaii 9,285 iki imtj ir raskite apvalinimo absoliuij ir santykin paklaidas.

7
Pasitikrinkite

RACIONALIOSIOS LYGTYS
62 65 69 73 78

1. Racionalieji reikiniai 2. Racionalij reikini sudtis ir atimtis 3. Racionalij reikini daugyba, dalyba ir klimas laipsniu 4. Racionaliosios lygtys

1 Racionalieji reikiniai
Tokie reikiniai, kaip a, 2x, + y, x2 + I, vadinami algebriniais reikiniais, o reikiniai racionaliaisiais. Racionaliojo reikinio reikm priklauso nuo kintamj reikmi, pavyzdiui, 1 2+(-1) 2-1 kai = 2, y = - 1 , tai 2+1 3 2-(-1) Reikinys | neturi prasms, kai b = 0. Trupmenos vardiklis negali buti lygus nuliui. ? Su kuriomis kintamj reikmmis neturi prasms reikiniai: , y?

Kai trupmenos skaitiklis lygus nuliui, o vardiklis nelygus nuliui, tai trupmenos reikm lygi nuliui. f = 0, kai a = 0, b 0 Pavyzdiui, trupmena ~ ~ lygi 0, kai 2 1 = 0 , t. y. kai = 1 arba jc = 1 (tada vardiklis 0). Su kuriomis kintamojo reikmmis trupmenos reikm lygi nuliui?

Atsimename toki paprastj trupmen savyb: trupmenos skaitikl ir vardikl padauginus (ar padalijus) i to paties nelygaus nuliui skaiiaus trupmenos reikm nepasikeiia. Si vadinamoji pagrindin trupmenos savyb tinka ir racionaliesiems reikiniams:

J patogu taikyti prastinant trupmenas, pavyzdiui: 20x 5-Ax

8jc

2jc Ax

5 2jc '

4jc-16

-4(4-JC) -A a = fA- i T = T
\ /

185. Apskaiiuokite trupmen reikmes: a) c) kai


JC

= 3

b) 5, kai p = 1 d) kai s = 2

kai y = 4

186. Suprastinkite trupmenas: )


e

b) ^
3(x+y) 4(x+.y)

c)
7(fl-2) bJ 14(2)

d)
n

Umn 7n

, 3- ^ 2(3-)

187. Pritaik greitosios daugybos formules suprastinkite trupmenas:


4
a+b

ifz!
t

ct

42

~- 2
.

Ht * 2 + 4 *+ 4
a-b ' ^ ^

e4

(a-b) 2
5xy+5y 2x+2

188. Ikl bendr dauginamj prie skliaustus suprastinkite trupmenas:


a)

6x+2 . 6x+12'

2a+2fr. ^ 3a+3fc'

4 xy ^ x2y-x'

a )

189. Pasakykite, kok reikin reikia rayti vietoj vaigduts, kad gautume teising lygyb: ) % = TT^ 13y ~~ I3xy
10 _ 4 * ~ (10) 100-a2
2

b) > x-l

(x-l)(x-l) (z+4)(*) z2-16

H 4 Z4 _ ' z-4 -

190. Su kuriomis kintamojo reikmmis trupmena neturi prasms?


a

e)

3x9 ^ Ilx b8

h4

a^5 > al a 6n2

C)

17+OT m+8 a2

a )

J4

^ 1

*h>

5c 4+10c x+l x2+l

191. Sugalvokite pavyzdi racionalij reikini, kurie su duotomis kintamojo reikmmis neturi prasms, kai: a) JC = 3 c) z = - 4 ir z = - 2 b) y = 0 ir y = 12 d) 5 = - 1 , .v = 7 ir .s- = 19 reikm lygi:

192. Su kuriomis kintamojo reikmmis trupmenos a) vienetui; b) nuliui?

193. Su kuriomis kintamojo reikmmis trupmenos reikm lygi nuliui? a) i Z


-JQ -36 f\ 2y10
2

b) SJ
4 f- 9 j+14

c) i
j7 *nM X !+ X-Tl ^ 3

d, *l
*: xb9 l > 3

e)
1

.,

X 2 -X Vi2

194. Apskritimo spindulys lygus 10 cm, o atstumas nuo apskritimo centro iki tako A lygus 15 cm. Raskite maiausi ir didiausi atstum nuo tako A iki apskritimo. 195. Duotas skritulys, kurio spindulys lygus 10 cm. I tako M, esanio alia skritulio, nubrtos dvi viena kitai statmenos liestins MA ir MB. Tarp lietimosi tak A ir B paimtas bet kuris lanko AB takas C ir per j nubrta treia liestin KL, sudaranti su Kestinmis MA ir MB trikamp KLM. Raskite io trikampio perimetr. 196. Su kuriomis a reikmmis teisinga lygyb: a) 5 (a + 3) = (5a + 3) 2 ; b) (3a + 5) 2 = (5a + 3) 2 ? 197. Dviej panaij trikampi atitinkam kratini santykis yra 3 : 2. Didesniojo trikampio perimetras lygus 54 cm. Raskite maesniojo trikampio perimetr. 198. Trikampio dvi pusiaukratins yra 6 cm ir 8 cm ilgio. kokio ilgio atkarpas dalija pusiaukratins j susikirtimo takas? 199. Isprskite lygi sistem: (2x l)(3y + 4) 2x(3y + 2)
a)

-33,

+ y = -2; (2x 5) 2 4(x2 + y) = 71, 2y = 7.

b)

200. Mergait, nuskynusi irni anktis ir jas iaiiusi, suskaiiavo, kiek anktyse yra irni. irni anktyse skaiius mergait sura dani lentelje. irni skaiius Danis a) b) c) d) e) 3 4 4 5 5 20 6 40 7 65 8 50 9 10 10 5 11 1

Pavaizduokite duomenis stulpeline diagrama. Kiek i viso buvo irni anktyse? Kiek i viso buvo anki? Apskaiiuokite irni skaiiaus anktyse vidurk. I suskaiiuot irni 207 buvo sukirmij. Kiek procent irni buvo sukirmij?

2 Racionalij reikini sudtis ir atimtis


Racionalieji reikiniai sudedami ir atimami taip pat, kaip ir paprastosios trupmenos. Sudedami (atimdami) trupmenas su vienodais vardikliais sudedame (atimame) j skaitiklius, o vardikl paliekame t pat: + c b bPavyzdiui: + 8 JC 3 2x 5 2 _ ( x + 8) + 2 _ x + 8 + 2 _ x + 10 JC 3 3 3 3 ' 1- 2x (1 x) 2x 1 + 3x 1 5 5 5 5
a+c.

b '

b~

ac

Sudedami (atimdami) trupmenas su skirtingais vardikliais pirmiausia jas subendravardikliname, o po to sudedame (atimame) kaip trupmenas su vienodais vardikliais:
a ad b + d bd a b c d ad bd

cb ad+cb I b bd cb db adcb bd

Pavyzdiui: 5+ 1 3_ _ 2(5 + x) 2x 2x 1 y 3_ _ 2(5 + x) + 3 _ 10 + 2x + 3 _ 13 + 2x 2x 2x 2x 2x 1 xy 1

y Tos paios taisykls galioja, kai sudedame ar atimame daugiau negu du racionaliuosius reikinius, pavyzdiui, 1 2 5+ 1 - 3 x _ 1 - 3x(5 + x ) - x ( l - 3x) _ 3x~ 32 _ 1 - 15x 3x 2 + 3x 2 _ 1 - 16x ^ 2 ~ 2

201.

Sudkite (atimkite) trupmenas: 5 7 a) -3 + -3 +1 7 d) +5 +5 -3 3 g) 4 + 4

b) e)

5
d+3

3 + 1+3

:+8 + 2_ 6 6x 6- 2+1 h) +4 +4

4 2 ) - l u-l 7 , 2+ f) 12JC b2 + i>+c i) 3 3

202.

Subendravardiklinkite trupmenas ir atlikite veiksmus: b) T77 12x - Tl 5 e) b-2


b2-4
h

2 d ) J+2 + 5x^5 + 203.

3 pz

O g - I f) +
y-6

y+18
y2-\2y+36

2 3 42+2

i)

+5 5xx2

+ c225

Atlikite veiksmus:

a) y +
d) 5 b - j 3
4

b ) \ - b e)6- h) - 6 ^

c) 3a - f f) a + i) p + ^ 5
2

204.

Suprastinkite: + ) X 2 -? 2 e)'
x

b) c2d2 f)
64a2b2 8 a+b

-d

2 -49b Yx-lb

x+5 C) 25:2 x 2 +2x+l > 2x +2

d) y216 2 924a+16a > 2 16a 9

4+y

205.

206.

Apskaiiuokite reikinio reikm: -10 kai c 3' b) 3c2 ^ J a) c4 23c' kai c 1 , 2 5 . 7a+4 re ikm nepriklauso nuo kintamojo rodykite, kad reikinio 5+3 ^0+2 ~ 3a+3 reikms.

207*. Kokie reikiniai turt bti parayti vietoj daugtaki, kad lygyb bt teisinga:
a )

z+l

b)
C)

3+i + -2

3z

Z ' M+5 + 2 _ 2(+5)(1)+2(21).

(Z+7)(Z-7)+...(3+Z).

Z!=! i _ 2 -~(+5)-( 2 -25). ... y5 1 - , _ 2c+c(c-4)+(7-c)(c+4) 0 d) t- c + 4 -t- c _4 -

208. Kokia yra dviej apskritim tarpusavio padtis, jei atstumas tarp j centr yra: a) 10 cm, o spinduliai lygs 8 cm ir 2 cm; b) 4 cm, o spinduliai lygs 11 cm ir 4 cm; c) 12 cm, o spinduliai lygs 5 cm ir 3 cm? 209. Krumpliaratis turi 24 krumplius. Kiek laipsni yra lankas, kur apima vienas krumplys su ima?
___ I / C

210.

Trikampio kratini santykiai yra 3 : 4 : 6. Trikampio kratini vidurio takai paeiliui sujungti atkarpomis. Susidariusio trikampio perimetras lygus 5,2 dm. Raskite duotojo trikampio kratines.

211*. trikamp brtas lygiagretainis, kuris su trikampiu turi bendr kamp, o kitos trys lygiagretainio virns yra trikampio kratinse. Trikampio kratins, sudaranios kamp, lygios 20 cm ir 25 cm, o lygiagretainio kratini santykis yra 6 : 5. Raskite lygiagretainio kratines (du atvejai). 212. Isprskite lygt: a) y 2 + y + 1 = 0 c) Ax2-Ix11 = 0 e) 3 J C - I I J C + 5 = 0
2

b) - z 2 + IOz - 2 = 0 d) p2 + 100/? + 200 = 0 f) t2 + 1 4 J C + 4 9 = 0

213*. Sudarykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt: a) jei = 2, X2 = 3 c) 214.


=

b) = 2 j , JC2 = I j d) jei = 2 ^ 3 ,
X
2

-1,

= -1

3\/3

a) Staiakampio plotas lygus 56 cm 2 , o perimetras 30 cm. Raskite staiakampio kratines. b) Staiojo trikampio ambin lygi 13 cm. Vienas statinis 7 cm ilgesnis u kit. Raskite trikampio statinius. Nubraiykite funkcijos y = x2 -2x kvadrat. - S grafik, prie tai iskyr pilnj

215. 216.

Prek kainavo a. Ji pabrango p%. Kiek kainuoja prek dabar? Aa + p F B ^ 100 C a + -?100 D+ 100 E
f l

- ^ 100

217.

Mekeriotoj varybose u kiekvien sugaut kar buvo skiriama po tris takus, o u kiekvienus tris pglius po vien tak. Ponas uv varyb metu sugavo 24 uvis. Kiek kari sugavo mekeriotojas, jei jis gavo 24 takus? Suo pastebjo kik u 150 sieksni. Kikis per 2 minutes nubga 500 m, o uo per 5 minutes nubga 1300 sieksni. Per kiek laiko uo pavys kik? (1 sieksnis 2,13 m.) Maryt, Karolis, Vytas, Andrius ir Povilas ijo grybauti. Mike Maryt rado 45 grybus, o berniukai nerado n vieno, nes idykavo. Maryt supykusi, kad berniukai nerado gryb, liep jiems bent parneti namo jos surinktus grybus. Berniukai visus Maryts grybus persidjo savo pintines. Beeidami namo du vaikai dar rado gryb: Karolis rado 2, o Andrius padvigubino buvusi jo pintinje gryb skaii. Vytas ir Povilas eidami namo toliau idykavo ir ibarst dal j pintinse buvusi gryb: Vytas pamet 2, o Povilas pus turt gryb. Grus namo paaikjo, kad kiekvieno berniuko pintinje gryb yra po lygiai. Po kiek gryb buvo kiekvieno berniuko pintinje, kai jie pasidalijo Maryts surinktus grybus?

218.

219.

3 Racionalij reikini daugyba, dalyba ir klimas laipsniu


Racionalieji reikiniai dauginami, dalijami ir keliami laipsniu taip pat, kaip ir paprastosios trupmenos. Daugindami trupmenas, atskirai sudauginame j skaitiklius ir vardiklius:
a c b ' d ac bd

Pavyzdiui: 5
JC

* - 1 _ 5 Oc - 1) _ 5* - 5 2JC JC 2x 2x 2

Dalydami trupmenas, pirmj trupmen dauginame i trupmenos, atvirktins antrajai:


a . c b d a b d c ad bc

Pavyzdiui: 3x
J C - 1 '

+ 1 2x ~

3JC
JC 1

2JC
+ 1 ~ (JC -

3JC 2x
1)(JC + 1) ~

6x 2
JC 2 -

Keldami trupmen laipsniu, tuo laipsniu keliame trupmenos skaitikl ir vardikl: (a\n _ g^
\b) ~ b"

Pavyzdiui:
/2-JC\2
X '

(2-JC)2
X
2

4 4x + x 2
JC2

1 + x\-2 )

/ ~ Vl

\2
JC/ ~

2
JC)2 ~

(1 +

1 + 2x

'

Atliekant veiksmus su racionaliaisiais reikiniais kartais galima juos suprastinti, pavyzdiui: - 1 2 (x-l)-2 _ 2 _ + 2 1 (x + 2)(x - 1) ~ + 2' X2 - xy y 7

y2 x(x - y) y 2 (x - y)y 2 = = = xy - y ; y 1

14 _ 7 b _ 1 "" ~ " 4 2 = J

Q2 - 9 3y

(fl~3)(fl + 3) 3y

1 ( + 3) 2

a-3 3y(a + 3)'

Pratimai ir udaviniai
220. Sudauginkite:
a

N 9a 2 ^ 165 ' 3

h\ x ^ 7


3m

C)

3a JOfc2
Ab 21 a

d) 2 221. Padalykite:

e)

f) I 2

n 5w . 15m2 ) ~6 ~ 1 \ 1 u

a2 . a ^ 12 60 1

C)

14 . 7 ^ . 2

a)

JX 6xi . 3x 5 20 6x2 . 3x
,N.

5 7 ' To^

222.

Pakelkite laipsniu: a) ( ? e) ( " K ) 2 W (f)-3 0 ( - )


3

c) ( f ) 4 8 ) ( ^ )
2

d) ( f ) " 2 h)(^)"
2

223.

Suprastinkite:

b e) ^

^fe 0

> 8) 5 4

> ffel WjfEfc

224.

Atlikite veiksmus:
n Q1-Cib b2 V 'T , x2+xy . +2 J "
b

ab+b2 3a ^ " T \ . 2+2 ' ' 2


) 2 e c

C)

6
4c

f) b2-c2 i)
a2b2 a2

. + 3 b+c 2c a a+b

g)iZ^
4 a225 . a+5 J-* 1 8 - 9

h
V4 KJ

*2-y2 3 12 ' x + 2

D cd ' c2-d2

c+d . c2+cd

225.

Sudkite arba atimkite trupmenas:


\ d

ItZ 4 -y-4

u\
u

4*

4_

a-b

a_ a+b

d) 2 * + A 226. 227. 228.


srt * 2 ~ 4 .
a

e ) ^ +
m 6a9.
b

Su kuriomis kintamojo reikmmis trupmenos reikm lygi nuliui:


20c-100.
c )

C2-IO.

" X T '

> ^ = T '

c-lO

'

*
e )

^2-25
X2+4X-5

Trupmenos All

reikm, kai JC = - 3 , Y = - 1 yra C -11 D 43

B -43
5 b2

Suprastinkite reikin ir pasirinkite teising atsakym: + ~ + \5a-5b


a b) a+3y

5a 2

B 5(a + b) (a+3y)2
r> 3ay (a+3y)2

C a-b
,, a-a2 ^ (a+3y)2

D ^ ;

3av (a+3y)2 _ b a+b

aa2 . (a+3y)3'

C)

a a-b

a2-b2
d4

B-i
/ X-4 _ 16
I B - X
2

c
\
)

a2-b2

a+b'

-Ji',

__5_

^L
x4

1+ 4

' \X +4X

B ^

x+4

C ^
x4

4X

x+4

229. 230.

Apskritimo styga atkerta lank, lyg 84. Kokiu kampu i io lanko tak matyti lanko galus jungianti styga? Raskite skritulio ipjovos plot, jei spindulys yra R = 1 cm, o lankas lygus: a) 6730'; b) 1545'.

231.

Isprskite lygt: a) Ix2 = O


d ) 4 JC 2 - 2JC = O g) J C
2

b) x(5-x)
e ) 3JC = 2 JC 2

= 0

c) (JC - 3)(JC + 1) = O
f ) 2 JC 2 = 8 i) 3 JC 2 + 5 J C - 2 = 0

- 3 = 0

h) J C 2 + 5 = 0

j) 2x2 + - 3 = 0 232.

k) 9x 2 6x + 1 = 0

1) x 2 - 6x = 2x + 1

Trapecijos pagrindai lygs 24 cm ir 30 cm. ios trapecijos viduje tarp onini kratini nubrta pagrindams lygiagreti atkarpa, kurios ilgis lygus 28 cm. Ar vienodai i atkarpa nutolusi nuo pagrind? Jei ne, tai prie kurio pagrindo ji yra ariau? Trikampio ABC kampo B pusiaukampin yra B D. Raskite trikampio kratins BC ilg, jei AD : DC = 8, o AB = 16 cm. Grafikai isprskite lygt: a) 2 + 3x = 0; b) - x 2 + 2x + 3 = 0; c) - x 2 + 1 = 0 .

233. 234.

235*. Jei 3m 2n = 0,8 (5m + n), tai reikinio r e i k m yra: A 8,6 236. B 13,44 C 2,24 D 5,6 Staiakampio formos kiemo ilgis yra 72 m, o plotis 23 m. Kiem norima iasfaltuoti 5,6 cm storio sluoksniu. Kiek ton asfalto reiks kiemui iasfaltuoti, jei asfalto tankis yra 1,1 g/cm 3 ? Sandaug 5 5 7 5 5 7 77 para laipsniu gausime A 12 12 238. B 12 35 C 35 12 D 35 35 E 1225 24

237.

Upildykite lentel:
Reikinys reikm Reikinio reikm -1 2x + 3 0 10,5 1
3

2 + 2x - 1 9 -2 0 3

239.

Vario ir cinko lydinyje vario buvo 640 g daugiau negu cinko. Po to, kai i lydinio buvo iskirta - jame buvusio vario ir 60% cinko, lydinys svr 200 g. Kokia buvo lydinio mas i pradi? I 27 apklaust mokini vokiei kalbos mokosi 20, o prancz 15 mokini. Kiek apklaust mokini nesimoko i kalb, jeigu abiej kalb mokosi 11 mokini?

240.

4 Racionaliosios lygtys
Sprsdami udavinius danai gauname lygt, kurios vardiklyje yra neinomj. UDAVINYS. Du darbininkai pagamino po 40 detali. Pirmasis darbininkas per valand pagamindavo dviem detalm daugiau negu antrasis. ICiek detali per valand pagamindavo pirmasis darbininkas, jeigu jis visas detales pagamino viena valanda greiiau negu antrasis? Sprendimas. Sakykime, kad pirmasis darbininkas per valand pagamindavo detali, tada antrasis pagamindavo (x - 2) detales. Pirmasis dirbo - valand, antrasis valandas. I antrojo darbininko sugaito laiko atm pirmojo darbininko laik gauname vien valand, t. y.: 40 2 40 _

Gavome lygt, kurios neinomasis yra vardiklyje. Tokias lygtis galima sprsti naikinant vardiklius, t. y. dauginant abi lygties puses i vis trupmen bendrojo vardiklio: ^ - = 1 I ( - 2) , 2 40 40 (x 2) (x 2) = 1 ( 2) , 2 40 JC - 40 ( - 2) = { - 2) ,
40JC - 40JC + 8 0 = 2 2,
4

80 = - 2, 2 - 2 - 80 = 0, D = ( - 2 ) 2 - 4 1 ( - 8 0 ) = 4 + 320 = 324, 2 +- 18 = 10, _ 1 = 2 + /324 = 2 2 2 -- 18 = - 8 . 2 = 2 - V 3 2 4 = 2 2

= Gavome du lygties ^M7 ' sprendinius. Nors skaiius 8 ir yra sudarytos lygties sprendinys, bet jis netenkina udavinio slygos, nes detali skaiius negali bti neigiamas. Patikrin sitikiname, kad antras sprendinys tinka.

Atsakymas. Pirmasis darbininkas per valand pagamindavo 10 detali. Kiek detali per valand pagamindavo antrasis darbininkas? Kiek laiko sugaio darydamas detales pirmasis darbininkas ir kiek antrasis?

Lygt ^ 2 ^ = 1 galjome sprsti ir kitaip, t. y. lygiai suteik pavidal

8(x) Tokio pavidalo lygties sprendiniai yra tie skaiiai, su kuriais skaitiklis lygus nuliui (/( JC ) = 0), o vardiklis nelygus nuliui (g(x) 0). Todl lygt = 0 sprendiame dviem etapais: 1) isprendiame lygt /( JC) = 0; 2) tikriname, ar su gautomis JC reikmmis G(jc) 0. Jeigu G(jc) = 0, tai tuos sprendinius atmetame. Isprskime tuo bdu lygt: 40
JC 2

40 _

40JC - 40(JC - 2) JC(JC 2 )

JC(JC

- 2) _

40JC - 40JC + 80 - JC2 + 2JC _


JC(JC 2 ) - J C 2 + 2JC + 8 0 JC(JC 2 ) _

Randame tas JC reikmes, su kuriomis gautos trupmenos skaitiklis lygus nuliui, t. y. sprendiame lygt
- J C 2 + 2JC + 8 0 = JC 2 2JC 80 = 0, 0,

jcj = 10,

JC2 = 8.
JC(JC

Tikriname, ar su gautomis JC reikmmis trupmenos vardiklis nuliui: kai JC = 10, tai x(x - 2) = 10(10 - 2) 0,
k a i JC = - 8 , t a i JC(JC 2) = - 8 ( - 8 2) 0.

2) nelygus

Vadinasi, skaiiai 8 ir 10 yra lygties sprendiniai.

Lygtys, kuriose yra racionalij reikini, vadinamos racionaliosiomis. Pavyzdiui: = O, -4 = 0 , ^ + ^ = 3. Racionalisias lygtis galima sprsti taip: 1) 2) 3) 4) rasti lygt einani trupmen bendrj vardikl, abi lygties puses padauginti i bendrojo vardiklio, isprsti gautj lygt, atmesti tuos sprendinius, su kuriais bendrasis vardiklis lygus nuliui.

Arba taip: /00 1) suteikti lygiai pavidal - = 0, 2) isprsti lygt f ( x ) = 0, 3) patikrinti, ar su gautomis neinomojo reikmmis g(x) 0. Jeigu g(x) = 0, tai tuos sprendinius atmesti. PAVYZDYS. Isprskime lygt = + T

Sprendimas. Isprskime lygt abi jos puses daugindami i trupmen bendrojo vardiklio. 1) Bendrasis vardiklis yra 2x(2 JC). 2) Abi lygties puses dauginame i 2JC(2 JC): 1
J C ( 2 JC ) 2 + JC 2 2 J C ( 2 JC),

8 = 2 2x

JC(2

JC).

3) Isprendiame gautj lygt 8=


4JC

2JC

- 6x + 8 = 0,
Jc2 =

D = 36 - 32 = 4,

6 - 2

x\ =

= 2,

6+2

= 4.

4) Patikriname, ar su gautomis reikmmis reikinys 2JC(2JC) nelygus nuliui:


kai = 2, tai 2 JC (2 - JC) = 2 2 ( 2 - 2) = 0,

kai = 4, tai 2x(2 - x) = 2 4(2 - 4) 0. Vadinasi, skaiius 2 nra lygties sprendinys. Atsakymas, = 4. Uduotis. Isprskite lygt
x(h) =

+ s u t e i k jai pavidal

=0

241.

Pakeiskite reikin trupmena: a ) A + x ; b) 1 + ; c) Isprskite lygt:

A~

H4

10+2fc 25-b2

2_ b-5

242.

0
a) _ 5 B) x+5 6_ _ 225 ~ 1
h4

4 240 240 _ o ^ _ 1+5 - 8 2x+3 5 2jt1 - x + 3

' 2-

4 _ x(x2) -

_ 1 2

i) H -2 1- +

i+ x -

, 2

243.

Du automobiliai vienu metu ivaiavo i vieno miesto kit. Pirmasis vaiavo 10 km/h greiiau u antrj ir todl atvaiavo viena valanda anksiau u antrj. Koks kiekvieno automobilio greitis, jei atstumas tarp miest yra 560 km? I oro uosto vienu metu iskrido du lktuvai vietov, esani u 1600 km. Vienas skrido 80 km/h greiiau u kit ir todl atskrido viena valanda anksiau. Raskite kiekvieno lktuvo greit. Kateris, nuplauks upe 12 km prie srov ir 5 km pasroviui, sugaio tiek laiko, kiek bt reikj plaukiant eeru 18 km. Koks katerio greitis stoviniame vandenyje, jei ups tkms greitis yra 3 km/h? Motorin valtis nuplauk 45 km pasroviui ir 22 km prie srov per 5 valandas. Raskite valties greit stoviniame vandenyje, jei ups tkms greitis yra 2 km/h. vejys iplauk valtimi prie srov i vietovs A ir nuplauks 9 km pradjo vejoti. Prajus 8 h po ivykimo srov atne j vl vietov A. Raskite ups tkms greit, jei valties greitis stoviniame vandenyje yra 6 km/h. Dviratininkas vaiavo i vietovs A vietov B 27 km ilgio keliu. Grdamas kitu keliu, kuris 7 km trumpesnis u pirmj, jis sumaino greit 2 km/h, bet vis tiek utruko 12 min trumpiau negu vykdamas i A B. Kokiu greiiu dviratininkas vaiavo i vietovs A Bl kininkai turjo iki tam tikro laiko suarti 600 ha. Kasdien jie suardavo 5 ha daugiau, negu buvo numatyta, todl darb baig 1 diena anksiau nustatyto laiko ir 30 ha virijo plan. Kiek hektar per dien turjo suarti kininkai pagal plan?

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

Pirmoji ryinink grup dirbo IOh tiesdama telefono ryio linij tarp dviej punkt, o paskui prie jos prisijung antroji grup. Po 8 h bendro darbo telefono ryio linija buvo nutiesta. Per kiek valand galt nutiesti t ryio linij kiekviena grup dirbdama atskirai, jeigu pirmoji grup tam darbui sugaio 3 h daugiau laiko negu antroji? Dvi statybinink brigados 5 dienas kartu stat sandl. Po to pirmoji brigada msi kito darbo. Sandl statyti baig antroji brigada per 3 dienas. Per kiek dien galt t darb atlikti kiekviena brigada dirbdama atskirai, jei antroji brigada viena gali pastatyti sandl 3 dienomis greiiau u pirmj? Meistras per nustatyt laik turjo pagaminti 120 detali. Gamindamas kas valand 2 detalmis daugiau, negu buvo numatyta, jis likus 3 h iki nustatyto laiko jau buvo pagamins 136 detales. Kiek detali per valand turjo pagaminti meistras pagal plan? Raskite toki reikm, kad trupmen ir T^rf
suma

251.

252.

253. 254. 255. 256. 257.

bt lygi 1.

Raskite toki y reikm, kad trupmen ^ r j ir ^ r j skirtumas bt lygus 1. Geleinkelio bgi poskio spindulys lygus 1200 m, o lanko ilgis lygus 450 m. Kiek laipsni yra lankas? Raskite kampo didum taisyklingojo: a) 10-kampio; b) 12-kampio; c) 25-kampio. Trapecijos ABCD (AB || DC) onini kratini AD ir BC tsiniai kertasi take M. inoma, kad CB CM = 1,6 m. Raskite CB, jeigu: a) AD : DM = 17 : 9; b) AD : DM = 4. Keturi klass draugai Arnas, Benas, Rokas ir Naglis lanko basein. Arnas baseine plaukioja kasdien, Benas kas antr, Rokas kas trei, o Naglis kas ketvirt dien. Kaip danai visi ie klass draugai susitinka baseine? A kas 6 dienas B kas 8 dienas C kas 10 dien D kas 12 dien E kas 18 dien Kiek sveikj sprendini tenkina nelygyb |x| < 64? Kubo briauna lygi 10 cm. Kiek procent padidt kubo tris, jeigu jo briaunas pailgintume 10%? velg skaii eilutse dsningum pratskite j dar trim skaiiais: a) 5, 6, 8, 11, 15, 20, 26, . . . b) 2, 3, 6, 7, 14, 15, 30, . . .

258.

259. 260. 261.

Pasitikrinkite
Suprastinkite: b) S
7 z C) X^

d)

Ab

e)
n

^
2 -* 2 4+4^

f)
J j y -x 2

g) p z p 2 2 1 4
7(2u+v)

5fl 10 h) 3(-2) D
5(2b+3a) 9a2Ab2

Su kuria kintamojo reikme trupmenos reikm lygi nuliui:

a)

Y1;

b)

25 2 ?M Ct - 7 ' c ^ "3- '

*dt a)

Z2-16?

z+4 4

Atlikite veiksmus:
a

) -a+Ta j\ m+n n ' mn mn

H\

4 a

=) + ; - 2
8

e") '

xy

I
1

x+y

f)
l)

S'f

g) JYs i . X H
b J

h) 2 . -TL g
k

X+1 . X +1 -V X - X 2

; ^ 3 . /v _ ^ -1 *> Pakelkite laipsniu: a) ( ) 2 ; b) ( ) 3 ;

25-IOx+:2 . 5- ^

. 42+8+4 92-6+1 2 4 ( j c + 1 ) 2

c) ( - ^ )

d) ( - | ) 2 ;

e) ( - , ) " 2 .

Suprastinkite reikinius:
a

J 7 a-b

of_

a2-2ab+b2

a^b

C a (a b)

a-b;

b) ( j ) 5 (* +
A ,
B x

c ^

Atlikite veiksmus: a)
C)

+
(1 + 1 ) : ( 1 - 1 )

b)
d)

(ft-):Sa

< = ) ( ^ + 1):(1-1)

( 1 ^ - 1 ) : ( - -

^ + !)

7.

Kuris i duotj reikini nra trupmen 2,a(a+b) vardiklis? A 9 a 2 {a - b)(a + b) C 9a(a - b){a + b)

9 a 2 (a-b) bendrasis

B 16 a 2 (a + b)(a - b) D (a + b)(a - b)

8.

Isprskite lygt:

9.

Turistas per 2 h nujo 3 km plentu ir 6 km viekeliu. Plentu jis jo 2 km/h didesniu greiiu negu viekeliu. Kokiu greiiu turistas jo viekeliu?

10. Vandens dviraiu Tomas per 1 h nuplauk 6 km pasroviui ir 4 km prie srov. Ups tkms greitis 2 km/h. Koks vandens dviraio greitis stoviniame vandenyje? 11. Vytas jo i miesto kaim keliu, kurio ilgis 12 km. Jis gro tuo paiu keliu 2 km/h didesniu greiiu, todl sugaio 1 h maiau. Kokiu greiiu Vytas gro? 12. Per 5 valandas motorin valtis nuplauk 48 kilometrus upe pasroviui ir tiek pat kilometr prie srov. Koks buvo motorins valties savasis greitis, jei ups tkms greitis 4 km/h? 13. Valtis, kurios greitis stoviniame vandenyje 5 km/h, per 20 h nuplauk 42 km pasroviui ir sugro atgal. Raskite ups tkms greit. 14. Vienas daytojas gali atlikti uduot 5 h greiiau u kit. Abu kartu jie atlieka i uduot per 6 h. Per kiek valand kiekvienas j atlieka uduot? 15. Dviej vienas po kito einani natralij skaii suma 71 maesn u j sandaug. Raskite iuos skaiius. 16. Isprskite lygt: a) Av2 = 8 c) II jc 2 = 0 e) z(3 - z) = 0 g)
jc
2

b) y 2 - 9 = 0 d) y 2 + 17 = 0 f) (v 4)(t> 1) = 0

2jc - 2 = 0

h) 4jc2 + jc - 3 = 0
j) (4 jc - 1)( jc +4) = 2 ( 3 j c - 2 )

i) 3y 2 2y + 4 = 0

17. Iskaidykite dauginamaisiais: a) ab ab2 z v2 I 6x iv d) x + +9 b)


JC2

-0,16

c) 2 - 9y 2 f) 3x2 + 8x 3

e) 2 - 5x - 14

18. Isprskite lygt grafikai: a) 2 = 2x; b) x2 - 6x + 5 = 0;

c) -x2 + 2x + 3 = 0.

19. Uraykite kvadratin lygt, jei jos sprendiniai yra: a) x\ = 5, X2 = 5; b) x\ = 2, x2 = 1. 20. I tako A nubrtos dvi apskritimo liestins AB ir AC. Kampas lygus 60, o lauts ilgis yra 10 dm. Raskite atstum tarp lietimosi tak B ir C. 21. Maiausias galimas atstumas tarp tak, priklausani dviem koncentriniams apskritimams, lygus 2 cm, o didiausias 16 cm. Raskite i apskritim spindulius ir iedo plot. 22. Kurio taisyklingojo daugiakampio kratin i jo centro matoma kampu, lygiu: a) 30; b) 12? 23. Raskite skritulio nuopjovos plot, jei skritulio spindulys yra 2 cm, o lankas lygus: a) 90; b) 60. 24. Trikampio plotas yra 125 m 2 . Raskite plot trikampio, panaaus duotj, jeigu panaumo koeficientas k lygus: a) k = 2,5; b) k = 0,5. 25. Trikampio dviej susikertani pusiaukratini atkarpos yra 2 cm, 3 cm, 4 cm ir 6 cm. Raskite i pusiaukratini ilgius. 26. Lygiaons trapecijos pagrindai yra IOcm ir 24 cm, o onin kratin lygi 25 cm. Raskite trapecijos: a) vidurin linij; b) auktin; c) plot; d) striain. Ar i trapecij galima brti apskritim?

8
1. vykio tikimyb 6. Koreliacija Pasitikrinkite

TIKIMYBES. KOMBINATORIKA. STATISTIKA


82 88 93 98 102 106 112

2. Tikimybs savybs 3. Galimybi medis 4. Daugybos taisykl 5. Danis ir tikimyb

1 vykio tikimyb
Prisiminkime bandymus, kuri rezultato negalime numatyti i anksto, pavyzdiui: mesta moneta gali atvirsti herbu arba skaiiumi, loimo kauliukas gali atvirsti viena i ei sien. i bandym rezultatas yra atsitiktiniai vykiai, t. y. tokie vykiai, kurie atliekant bandym gali vykti, o gali ir nevykti. Sakoma, kad metant monet gali vykti vienas i dviej atsitiktini elementarij vyki, o metant kauliuk vienas i ei atsitiktini elementarij vyki.
Metama moneta M e t a m a s loimo kauliukas

2 elementarieji vykiai

6 elementarieji vykiai

Elementariaisiais vykiais vadinami tokie atsitiktiniai vykiai, kuri negalima suskaidyti smulkesnius atsitiktinius vykius. Metant loimo kauliuk galima stebti vykius, kurie sudaryti i keli elementarij vyki. Pavyzdiui, vykis Atvirtusi akui skaiius yra lyginis" nra elementarusis, nes jis susideda i trij smulkesni vyki: atvirto dvi, atvirto keturios, atvirto eios akuts.

Pavyzdiui, vykiui Atvirto daugiau kaip keturios akuts" yra palanks du elementarieji vykiai: atvirto penkios, atvirto eios akuts. vykiui Atvirto ne daugiau kaip keturios akuts" yra palanks keturi elementarieji vykiai: atvirto viena, atvirto dvi, atvirto trys, atvirto keturios akuts. Pateikite daugiau su kauliuko mtymu susijusi neelementarij vyki pavyzdi.

Mokame matuoti ilg, plot, tr, svor ir pan. Pasvr galime nustatyti, kuris daiktas sunkesnis, imatav ilg galime nustatyti, kuris atstumas didesnis ir pan. O kaip palyginti atsitiktini vyki tiktinum? Danai girdime sakant: Maai tiktina, kad loterijos bilietas bus laimingas", Tiktina, kad iandien lis" ir pan.

Norint atsakyti klausim, kuris vykis tiktinesnis, skaiiuojamos ir palyginamos t vyki tikimybs. 1 PAVYZDYS. Metant monet herbo ar skaiiaus atvirtimas yra vienodai galimi. I tikrj, yra du elementarieji vykiai: Atvirto herbas" ir Atvirto skaiius", o atvirsti herbui, kaip ir atvirsti skaiiui, yra viena galimyb i dviej. Laikoma, kad herbo ir skaiiaus atvirtimo tikimybs yra lygios ir lygios j . Raoma: P(atvirto herbas) = P(atvirto skaiius) = 1

pirmoji lotyniko odio probabilitas (tikimyb) raid. 2 PAVYZDYS. Metant loimo kauliuk, kiekvienos i ei sien atvirtimas yra vienodai galimas. Pavyzdiui, vykiui Atvirto eios akuts" yra palankus vienas elementarusis vykis i ei galim.

Todl P(atvirto eios akuts) = 1

Kai elementarieji vykiai (bandymo baigtys) vienodai galimi, atsitiktinio vykio tikimyb apibriama taip: p, , _ Palanki vykiui elementarij vyki skaiius U Vis galim elementarij vyki skaiius

3 PAVYZDYS. Apskaiiuokime vykio Metant loimo kauliuk atvirto lyginis akui skaiius" tikimyb. iam vykiui palanks trys elementarieji vykiai (atvirto 2, 4 arba 6 akuts) i 6 galim (atvirto 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 akuts).

Todl 3 1 P(atvirto lyginis akui skaiius) = - = - .


6 2

Skaiiuodami vykio tikimyb: nustatome vis elementarij vyki skaii n, randame palanki nagrinjamam vykiui elementarij vyki skaii m, apskaiiuojame vykio tikimyb pagal formul P (vykio) = * Kai baigtys nra vienodai galimos, io tikimybs apibrimo taikyti negalima. Pavyzdiui, jei metama sulankstyta moneta ar metamas loimo kauliukas, kurio vienas kampas sunkesnis u kitus, tai bandymo baigtys nra vienodai galimos ir is tikimybs apibrimas netinka. UDAVINYS. Metamas loimo kauliukas ir stebima, kiek atvirto akui. Kuris vykis yra labiau tiktinas: A atvirto lyginis akui skaiius; B atvirto daugiau negu 4 akuts? Sprendimas. Apskaiiuokime abiej vyki tikimybes. vykiui A yra palanks 3 elementarieji vykiai i 6, todl: P(A) = = i vykiui B yra palanks 2 elementarieji vykiai i 6, todl: P(B) = 1 = 1 Palyginkime i vyki tikimybes: P(A) > P(B), nes X- > j . Atsakymas. Labiau tiktina, kad atsivers lyginis akui skaiius.

262. Metamas loimo kauliukas ir stebima, kiek atvirto akui. Apskaiiuokite tikimybes i atsitiktini vyki: a) A atvirto 3 akuts; b) B atvirto lyginis akui skaiius; c) C atvirtusi akui skaiius ne didesnis u 4; d) D atvirtusi akui skaiius ne maesnis u 4; e) E atvirtusi akui skaiius yra pirminis. 263. Klasje yra 14 mergaii ir 10 berniuk. Atsitiktinai pakvieiamas atsakinti vienas mokinys. Kokia tikimyb, kad tai bus mergait? 264. Dje yra 15 balt ir 12 juod vienodo didumo rutuli. Neirint i ds iimamas vienas rutulys. Kokia tikimyb iimti: a) balt rutul; b) juod rutul? 265. Krepyje yra 7 raudoni, 4 geltoni ir 5 mlyni vienodo didumo kamuoliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas kamuoliukas. Kokia tikimyb, kad jis yra: a) raudonas; b) geltonas; c) mlynas; d) alias? 266. Metami du skirting spalv loimo kau liukai ir stebima, kiek atvirto akui. a) Suraykite visus elementariuosius vykius upildydami lentel. b) Apskaiiuokite tikimybes vyki: A atvirto du eetai; B atvirto du lyginiai skaiiai; C atvirto du nelyginiai skaiiai; D atvirto lygs skaiiai; E bent vien kart atvirto dvi akuts.

(U)I (2)

267. Trys vienodos kortels, ant kuri paraytos raids A, L, O, atsitiktinai dedamos eil. Kokia tikimyb sudti od OLA? 268. Moneta metama tris kartus. Vartodami sutrumpinimus h (atvirto herbas) ir 5 (atvirto skaiius) suraykite visus galimus elementariuosius vykius. Apskaiiuokite tikimybes vyki: A herbas atvirto tik vien kart; B herbas atvirto tik du kartus; C herbas atvirto tris kartus; D herbas neatvirto; E herbas atvirto daugiau kart nei skaiius.

269. Metami du skirting spalv loimo kauliukai ir skaiiuojama atvirtusi akui suma. a) Baikite pildyti lentel. b) Apskaiiuokite tikimybes vyki: A suma lygi 7; B suma maesn u 7; C suma didesn u 7; D suma yra lyginis skaiius; E suma yra nelyginis skaiius. c) Nurodykite daugiau atsitiktini vyki, susijusi su iuo bandymu, ir apskaiiuokite j tikimybes.

7 7 7 7 7 7

270. Paveiksllyje matome 2000 met balandio mnesio kalendori. Atsitiktinai irenkama viena io mnesio diena. (Tai galima padaryti pasigaminus 30 vienod korteli, kuri vienoje pusje urayti skaiiai nuo 1 iki 30. Apvertus ir sumaiius korteles traukiama viena i j ir taip gaunama atsitiktin mnesio diena.) P 3 10 17 24 a) Apskaiiuokite tikimybes vyki: 4 11 18 25 A A irinkta diena yra 20-oji; T 5 12 19 26 B irinkta diena yra penktadienis; K 6 13 20 27 C irinkta diena yra sekmadienis; P 7 14 21 28 1 8 15 22 29 D irinkta mnesio diena yra nelygin; S 2 9 16 23 30 E irinkta diena yra po 20-osios. b) T pai uduot atlikite su i met io mnesio kalendoriumi. 271. Vartodami sutrumpinimus suraykite visus galimus elementariuosius vykius. Kiek j yra? a) Kartu metami loimo kauliukas ir 5 cent moneta ir stebima, kuo jie atvirto. b) Abiej suktuk rodykls sukamos vien kart /A b \ ir stebima, kuriame sektoriuje jos sustojo. ( ^ Vd CJ

c) Ant trij vienod korteli surayti skaiiai 1, 2, 3. Kortels apveriamos ir sumaiomos. Viena po kitos traukiamos trys kortels ir dedamos viena alia kitos. Taip sudaromas trienklis skaiius. 272. Metant monet 10 kart pirmuosius penkis kartus atsivert herbas, Ar likusius 5 kartus btinai atsivers skaiius?

273. Ar aprayt bandym baigtys yra vienodai galimos? a) Ant korteli suraytos raids a, b, c, d, e. Kortels apverstos ir padtos ant stalo. Atsitiktinai imama viena kortel. b) sukama rodykl ir stebima, kokios spalvos sektoriuje ji sustojo. ( alia, G geltona, M mlyna.) c) sukama rodykl ir stebima, kuriame sektoriuje ji sustojo. 274. Su kuriomis reikmmis trupmenos a) 0; b) - 1 ; c) 1; d) ?
2-

reikm lygi:

Su kuria reikme trupmena ^ x J 3 neturi prasms? 21 S. Suprastinkite reikin:

c)
'

\a2a

al )

A - a

~l

d) ( 5 + )

'"2 b-1

276. Styga dalija apskritim santykiu 4 : 1 1 . a) Raskite didum centrinio kampo, kuris remiasi i styg. b) Raskite didumus brtini kamp, kurie remiasi i styg. 277. Trikampio ABC kampo B pusiaukampin yra B D. Raskite kratin AC, jei AB : BC = 2 : 7, o atkarp DC ir AD ilgi skirtumas lygus 10cm. 278. Skritulys, kurio apskritimo ilgis yra 21,98 cm, rieda tiese AB. Kok keli pasislinks skritulio centras O, kol skritulys i I padties nurieds II padt? (I padtyje styga CD || AB, II padtyje styga DjCi _L AB.)
I II

J>1

279. a) Paraykite lygt tiess, einanios per takus A(2; 3) ir 5(3; 2). b) Paraykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt dvigubai didesni u lygties JC2 5x + 4 = 0 sprendinius. 280. Reikinio 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8H A -49 Bl C 49 D 50 E 51 h 50 reikm lygi:

2 Tikimybs savybs
Panagrinkime du su kauliuko mtymu susijusius atsitiktinius vykius: A atvirto 7 akuts; B atvirto maiau negu 7 akuts. vykis A negali vykti niekada. Toks vykis vadinamas negalimuoju. vykis B vyksta kiekvien kart metant kauliuk. Toks vykis vadinamas btinuoju. Metant kauliuk yra ei galimi elementarieji vykiai (atvirto 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 akuts). vykiui A nra nei vieno palankaus, o vykiui B palanks visi ei elementarieji vykiai, todl O P (A) = - = 0 , 6 () = - = 1.

Sakykime, kad atliekant bandym i viso yra n galim elementarij vyki. Kadangi negalimajam vykiui palanki elementarij vyki nra, tai P(negalimojo vykio) = ^ = O

Negalimojo vykio tikimyb lygi 0. Kadangi btinajam vykiui yra palanks visi n galimi elementarieji vykiai, tai P(butinojo vykio) = ^ - I

Btinojo vykio tikimyb lygi 1. Uduotis. vardykite dar kelet btinj ir negalimj su kauliuko mtymu susijusi vyki. Jei bandymo elementarij vyki skaiius yra n, tai bet kurio su juo susijusio vykio A palanki elementarij vyki skaiius m bus ne didesnis u n. Kadangi m ^ 0, tai akivaizdu, kad santykis ^ ^ 0. Kadangi visada m < n, tai Tf ^ 1 Todl bet kurio vykio A tikimyb m m P (A) = ^ 0 ir P (A) = < 1. n n

i tikimybs savyb uraoma taip: O ^ P(vykio) < 1

Bet kurio vykio tikimyb yra neneigiamas, ne didesnis u 1 skaiius. Visi bandymo elementarieji vykiai, kurie nra palanks vykiui A, sudaro vykiui A prieing vyk, kur ymsime A (skaitome ne A"). Pavyzdiui, jei metant loimo kauliuk vykis A yra atvirto daugiau kaip 2 akuts", tai jam prieingas vykis A yra atvirto ne daugiau kaip 2 akuts". Tai uraome taip: A = {3, 4, 5, 6}, A = {1, 2}. Apskaiiuokime i vyki tikimybes:

PW-

4
g

-3.

P(A) =

2
s

=3-

Matome, kad | + ^ = 1. Sakykime, kad vykiui A yra m palanki elementarij vyki i n galim. Tada jam prieingam vykiui A yra n m palanki elementarij vyki. Gauname: m n m m+n m n P (A) + P (A) = - + = = - = 1, n n n n

P(A) + P (A) = 1

Prieingj vyki tikimybi suma lygi 1. Taigi inodami vykio A tikimyb, jam prieingo vykio A tikimyb galime apskaiiuoti taip: P (A) = 1 - P (A).

281.

Apskaiiuokite vykiui A prieingo vykio tikimyb, jei vykio A tikimyb lygi: a) 0,83; b) 0,06; c) 0,024; d) ; e) ; f) Dionizas, apskaiiavs vyki A k B tikimybes, gavo: P(A) = I P(B) = - . ' Vidmantas, pasiirjs gautus skaiius, i karto pasak, kad taip buti negali. Ar teisus Vidmantas? Kurie teiginiai yra tikrai neteisingi: a) P(A) = b) c) d) e) f) g) P(B) = { f ; P(C) = - 0 , 5 ; jei P(D) = 0,256, tai_P(D) = 0,744; jei P(E) = tai P(E) = 0,18; jei P(F) = 0,8, tai P(F) = 0,02; jei P(G) = J^ r , tai P(G) = f?

282.

283.

284.

a) Tikimyb, kad studentas ilaikys egzamin, lygi Kam lygi tikimyb, kad studentas egzamino neilaikys? b) Tikimyb, kad i ds atsitiktinai paimta detal yra brokuota, lygi 0,005. Kokia tikimyb, kad i tos ds atsitiktinai paimta viena detal yra kokybika? Metamas loimo kauliukas ir stebima, kiek atvirto akui. vardykite vykius, prieingus duotiesiems: A atvirto lyginis akui skaiius; B atvirto maesnis u 4 skaiius; C atvirto skaiius 4; D atvirto ne didesnis u 4 skaiius. Dje yra 14 vienodo didumo kubeli: 3 raudoni, 7 mlyni ir 4 balti. Atsitiktinai traukiamas vienas i j. vardykite iems vykiams prieingus vykius: A itrauktas mlynas kubelis; B itrauktas baltas kubelis; C itrauktas raudonas kubelis; D itrauktas kubelis yra raudonas arba mlynas. Apskaiiuokite i vyki ir jiems prieing vyki tikimybes.

285.

286.

287.

Lentelje pateikti duomenys, kiek mergaii ir berniuk mokosi mokyklos IX-XII klasse.

Klas Mergaits Berniukai

IX

XI XII 31 35

40 36 34 32 38 30

Burt keliu vienas mokinys irenkamas sociologinei apklausai. Apskaiiuokite i vyki ir jiems prieing vyki tikimybes: A irinkta mergait; B irinktas XII klass berniukas; C irinktas XI klass mokinys; D irinktas ne devintokas; E irinkta X klass mergait; F irinktas IX arba X klass mokinys. 288. Metami du skirting spalv loimo kauliukai ir sumuojamos atvirtusios akuts. Apskaiiuokite i vyki ir jiems prieing vyki tikimybes: A atvirtusi akui suma maesn u 6; B atvirtusi akui suma lygi 8; C atvirtusi akui suma didesn u 9; D atvirtusi akui suma maesn u 13; E atvirtusi akui suma didesn u 14. Ant trij korteli urayti skaiiai 5, 6 ir 7. Kortels apveriamos ir sumaiomos. Viena po kitos atveriamos dvi kortels ir gaunamas dvienklis skaiius. Apskaiiuokite atsitiktini vyki ir jiems prieing vyki tikimybes: A gautas skaiius yra nelyginis; B gautas dalus i 5 skaiius; C gauto skaiiaus pirmasis skaitmuo didesnis u antrj; D gauto skaiiaus skaitmen suma maesn u 20. Ant korteli urayti skaiiai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kortels sudedamos dut. Atsitiktinai itraukiama viena kortel. Kokia tikimyb, kad ant jos uraytas skaiius yra duotosios nelygybs sprendinys: a) 4x 5 < 15; 291. b)3x+4<20; c ) - 5 x - 3 < 12; d)- jc + 1 > - 9 ?

289.

290.

Suprastinkite trupmen:
dJ

^ L 24xy2'

2x 1Q ~ y x225y2'

2-9 ' y2-6y+9'

d4 ;

X2-64 x2+5x-24'

292.

Isprskite lygt:
d>

i-!+

_ 6. - '

0)

_5_ _ 2x -

x+2 x+3'

293. Ar galima apibrti apskritim apie keturkamp, kurio kamp didum santykiai yra: a) 2 : 4 : 5 : 3; b) 5 : 7 : 8 : 9? 294. Apskritimo stygos ilgis lygus 7 cm. Raskite lanko, kur atkerta styga, ilg centimetrais, jei styga i apskritimo centro matoma kampu, lygiu: a) 60; b) 90; c) 120.

295. Nubrta trapecijos ABCD (AB || DC) striain AC. Kampai ACB ir ADC yra lygs. Raskite striains AC ilg, jeigu pagrindai AB ir DC yra atitinkamai lygs 27 cm ir 12 cm. 296. Duota funkcija f ( x ) = x2 +4x + 5. a) Ireikkite funkcij dvinario kvadratu. b) Nubraiykite funkcijos grafik. c) Raskite funkcijos didjimo ir majimo intervalus. Skaitiniame reikinyje 30 : 5 2 4 2 paraykite skliaustelius taip, kad gauto reikinio reikm bt lygi: a) - 8 4 ; b) - 1 3 ; c) - 5 ; d) - f

297.

298*. Skaiiai nuo 1 iki 99 surayti ratu didjania tvarka pagal laikrodio rodykl. Sigitas, nubrauks i pradi 1, toliau nubraukia i eils kas antr skaii pagal laikrodio rodykl, kol lieka tiktai vienas skaiius. Koks tai skaiius? 299. Per kontrolin darb Sigut 1 taku vertinam udavin sprendia 2 min., 2 takais 5 min., o 3 takais 8 min. Kiek daugiausiai tak galt surinkti Sigut per 15 kontrolinio darbo minui? A6 B7 C8 D9 ElO

3 Galimybi medis
1 PAVYZDYS. Mokyklos valgykloje yra 3 ri bandeli su varke, su uogiene ir su cinamonu bei 2 ri grim arbata ir apelsin sultys. Keliais skirtingais bdais galima isirinkti bandel ir grim?

Galima rinktis vien i trij bandeli: su varke (), su uogiene (u) arba su cinamonu (c), kitaip sakant, yra trys skirtingi bandels pasirinkimo bdai. Tai galima pavaizduoti taip:
B a n d e l s pasirinkimas

Galima rinktis vien i dviej grim: arbat (a) arba sultis (i), kitaip sakant, yra du skirtingi grimo pasirinkimo bdai. Tai galima pavaizduoti taip:
G r i m o pasirinkimas -

^ ^

Kadangi kiekvienam i trij bandels pasirinkim yra du galimi grimo pasirinkimai, tai bandels ir grimo pasirinkim kartu galima pavaizduoti taip:
Bandel Grimas

Nubraime schem, dar vadinam galimybi mediu. is medis turi 6 virnes. Ties virnmis uraytas jas atitinkantis bandels ir grimo pasirinkimas. Taigi i viso yra 6 skirtingi bdai pasirinkti bandel ir grim. (Raudona aka vaizduoja bandels su uogiene ir arbatos pasirinkim.) Uduotis. Nupiekite galimybi med, jei pirmiausiai pasirinktume grim.

2 PAVYZDYS. Migl planuoja, k veikti savaitgal. Ji pervelg laikraius ir sura tokias galimybes: & - /uzibv/xe'-ii
rlCLsus<jili

/^'
/U no

c&oarruv -Jca/yu OJ j
fism ff J
j

^'^

nuzcti J /!& /I KCtutt / fS)' - /^ wwtuj

Sfl

Keliais skirtingais bdais gali praleisti savaitgal Migl, jei kiekvien dien ji pasirinks po vien i ivardyt galimybi? Nubraiykime Migls pasirinkimo galimybi med:
Penktadienis etadienis Sekmadienis Rinkinys

Matome, kad i viso yra 12 medio virni. Taigi yra 12 skirting bd Miglei praleisti savaitgal.

300. Juls mama gamina sumutinius. Ji ima duon arba baton, ant kuri deda kump, uv arba sr. Braiydami galimybi med suskaiiuokite, kiek skirting ri sumutini gali pagaminti Juls mama. 301. pirmj pieimo brelio usimim reikia atsineti pieimo ssiuvin ir vienos ries da. Parduotuvje Tomas gali rinktis plon, stor ar pusstor ssiuvin ir akvarel arba gua. Nupiekite Tomo pasirinkimo galimybi med. Suraykite visas galimybes, raskite j skaii. 302. Dainius turi baltus, pilkus, melsvus ir gelsvus markinius bei 3 skirtingus kaklaraiius. Keliais skirtingais bdais jis gali pasirinkti markinius ir kaklarait? 303. Plaukimo varybose dl 1 - 3 viet rungiasi Antanas, Valdas, Jonas ir Tadas. Kiek yra skirting 1 - 3 viet paskirstymo galimybi? 304. Aist, Goda, Paulius ir Valius pasilyti klass taryb. Keliais skirtingais bdais i i 4 kandidat gali bti irinktas klass seninas ir jo pavaduotojas? 305. Mokyklos valgykloje iandien siloma:

Sriubos Burokli Ryi

Antrieji

patiekalai

Grimai Kompotas Sultys

Maltinis Cepelinai Varkiai

Rimas pietums nori pasirinkti vien i sriub, vien i antrj patiekal ir vien i grim. Nubraiykite Rimo pasirinkimo galimybi med. Kiek galimybi yra i viso? 306. Devintokai nutar kiekvien trimestr vaiuoti vien kelion. ICiek yra skirting pasirinkimo galimybi mokslo metais, jei renkamasi i io srao: I trimestras Pal, Kernav, Zervynos; II trimestras Anykiai, Rusn; III trimestras Nida, Moltai? Pasinaudodami galimybi mediu suraykite jas visas. 307. Piedami galimybi med nustatykite, kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i skaitmen: a) 4, 5, 6; b) 0, 4, 5, jei skaitmenys skaiiuje kartotis negali.

308. Metamas loimo kauliukas ir moneta. Piedami galimybi med nustatykite, kiek yra skirting io bandymo baigi. Kokia tikimyb, kad: a) atvirto 5 akuts ir herbas; b) atvirto 6 akuts; c) atvirto herbas? 309. Kiek skirting trienkli skaii, neturini vienod skaitmen, galima sudaryti i skaitmen 1, 2, 3? Visus tokius skaiius uraome ant vienod korteli, sumaiome ir atsitiktinai itraukiame vien. Kokia tikimyb, kad ant kortels uraytas skaiius yra: a) lyginis; b) nelyginis? 310. Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 0, 1,2, jei skaitmenys: a) negali kartotis; b) gali kartotis? 311. Moneta metama 4 kartus ir stebima, kuo ji atvirto. Braiome galimybi med ir jei atvirto skaiius, tai raome s, o jei atvirto herbas h.

metimas

a) Kiek yra io bandymo galim elementarij vyki? b) Apskaiiuokite tikimybes vyki: herbas atvirto tik vien kart", herbas atvirto lygiai du kartus", herbas atvirto lygiai tris kartus". c) Apskaiiuokite tikimybes vyki: herbas atvirto bent du kartus", skaiius atvirto bent vien kart". d) Nurodykite dar kelet su iuo bandymu susijusi vyki.

312. Vienoje urnoje yra mlynas ir baltas, o kitoje geltonas, mlynas ir alias kamuoliukai. Atsitiktinai i kiekvienos urnos traukiama po vien kamuoliuk. Kokia tikimyb, kad: a) abu itraukti kamuoliukai yra skirting spalv; b) itrauktas tik vienas mlynas kamuoliukas; c) itrauktas bent vienas mlynas kamuoliukas? 313. I didelio kiekio eim, kuriose auga po 3 skirtingo amiaus vaikus, atsitiktinai pasirenkama viena eima. Koks gali bti berniuk ir mergaii pasiskirstymas (pradedant vyriausiu vaiku, baigiant jauniausiu)? Suraykite visas galimybes braiydami galimybi med. Kokia tikimyb, kad eimoje yra: a) 3 berniukai; b) daugiau berniuk negu mergaii; c) bent dvi mergaits; d) tik viena mergait? Pastaba. Berniuko ir mergaits gimimo tikimybes laikykite vienodomis. 314. Su kuriomis reikmmis reikinys a) lygus nuliui; b) neturi prasms? f:

315. Laivas pasroviui nuplauk 36 km ir tuoj pat apsisuks sugro atgal. Plaukdamas atgal laivas utruko 1 h ilgiau negu kelionje pasroviui. Raskite laivo savj greit, jeigu ups tkms greitis yra 3 km/h. 316. Kiek kratini turi taisyklingasis daugiakampis, kurio kiekvienas vidaus kampas lygus: a) 135; b) 150? 317. Dviej panaij trikampi atitinkam kratini santykis yra 2 : 3 . Maesniojo trikampio plotas lygus 16 m 2 . Raskite didesniojo trikampio plot. 318. Raskite penkis vienas po kito einanius sveikuosius skaiius, kuri pirmj trij kvadrat suma lygi paskutinij dviej kvadrat sumai. 319. Apytiksliai apskaiiuokite ups vagos skersinio pjvio plot pagal lentelje pateiktus gylio matavimo duomenis.
Atstumas nuo kranto (m) Gylis (m)
0 1 2 3 4 5

0 0
6

10 0

0,65 0.9
7 8 9

1,5 1,85 2,4 2,35 1,75 1,25 0,6


10

4 Daugybos taisykl
1 PAVYZDYS. Mokyklos valgykloje yra 3 rusi bandels ir 2 rusi grimai. Keliais skirtingais bdais galima isirinkti bandel ir grim? Praeitame skyrelyje braiydami galimybi med sitikinome, kad i viso yra 6 skirtingi bandels ir grimo rinkiniai.

Suinoti pasirinkimo galimybi skaii galima ir nebraiant medio. Bandel galima pasirinkti 3 skirtingais bdais. Tada kiekvienai i 3 ri bandeli galima 2 bdais parinkti grim. Todl bus 3-2 = 6 skirtingos galimybs pasirinkti bandel ir grim.
3 2 3-2 = 6

Galimybi pasirinkti daikt por skaiius lygus galimybi pasirinkti pirmj daikt skaiiaus ir galimybi pasirinkti antrj daikt skaiiaus sandaugai. Daugybos taisykl
I-ojo daikto pasirinkimo galimybi skaiius

II-ojo daikto pasirinkimo galimybi skaiius

Galimybi pasirinkti daikt por skaiius

Suformuluokite daugybos taisykl pasirinkti tris daiktus; keturis daiktus.

Kuo daugiau pasirinkimo galimybi, tuo daugiau ak turi galimybi medis ir tuo nepatogiau j braiyti. 2 PAVYZDYS. Krepinio varybose dalyvauja 8 komandos. Pavadinkime jas A, B, C, D, F, F, G, H. Keliais bdais gali bti paskirstytos pirmosios trys vietos? Pabandykime surayti visas galimybes braiydami galimybi med.

Ivieta IIvieta IIIvieta C D B E C F D G

A E H

B F

C G

E H

GH

8 8-7 8-7-6

ia pavaizduota tik dalis galimybi medio. Matome, kad nubraiyti vis med sunku tai uimt daug laiko ir vietos. Taiau medio virni kiek galima apskaiiuoti. Kadangi pirmj viet gali uimti viena i 8 komand, antrj viena i 7 likusi, o treij viena i likusi 6, tai io medio virni skaiius lygus 8 7 6 = 336. 3 PAVYZDYS. Moneta metama 4 kartus stebint, kuo ji atvirto. Kiek i viso yra galim elementarij vyki atliekant bandym? iuo atveju kiekvien kart metant monet yra 2 galimybs: atvirto herbas arba atvirto skaiius. Kitaip sakant, pirmj daikt" (pirmojo metimo baigt) galima pasirinkti 2 bdais, antrj daikt" (antrojo metimo baigt) taip pat galima pasirinkti 2 bdais ir 1.1. Kadangi moneta metama 4 kartus, tai i viso yra 2 2 2 2 = 16 elementarij vyki. 4 PAVYZDYS. I skaitmen 1, 2, 3, 4, 5 sudaromi dvienkliai skaiiai. Skaiiaus skaitmenys gali kartotis. Tiek pirmj, tiek ir antrj skaitmen galime pasirinkti 5 bdais. Todl remdamiesi daugybos taisykle gauname, kad i duotj skaitmen galime sudaryti 5 5 = 25 skirtingus dvienklius skaiius. Pastaba. I skaitmen 1, 2, 3, 4, 5 galima sudaryti 5 -4 = 20 dvienkli skaii su skirtingais skaitmenimis, nes pirmj skaitmen galima parinkti 5, o antrj 4 bdais.

320. Pietums galite rinktis vien i 3 sriub, vien i 5 antrj patiekal ir vien i 2 desert. Kiek skirting piet (sriuba, antrasis patiekalas, desertas) galima pasirinkti? 321. Mokykloje yra 4 sporto ir 3 technins krybos breliai. Tadas nori lankyti vien sporto ir vien technins krybos brel. Kiek skirting galimybi pasirinkti jis turi? 322. Eidama koncert Rita renkasi sijon, palaidin ir varkel. Keliais skirtingais bdais ji gali apsirengti, jei turi 3 skirtingus sijonus, 5 palaidines ir 2 varkelius? 323. Sauliaus tvai nori usisakyti vien i 8 dienrai, vien i 6 sporto urnal ir vien i 5 urnal jaunimui. Kiek yra skirting pasirinkim? 324. Nuo sodybos iki eero veda trys skirtingi keliukai, o nuo eero iki miko keturi. Kiek yra skirting galimybi pasiekti mik sustojant prie eero? 325. Keliais skirtingais bdais 4 keleiviai gali sussti vienoje lktuvo eilje, kurioje yra: a) 4 vietos; b) 6 vietos? 326. Kiek skirting raidi ketvert galima sudaryti i raidi A, O, R, S? Kokia tikimyb, kad atsitiktinai sudjus raides bus sudarytas odis: a) ORAS; b) SORA; c) VORAS? 327. Urakto kod sudaro du skaitmenys ir dvi raids. Kodui sudaryti vartojame 10 skaitmen ir 23 raides. a) Kiek skirting kod gali bti, jei kodo skaitmenys ir raids nesikartoja? b) Koks bt kod skaiius, jei tartume, kad ir skaitmenys, ir raids gali kartotis? c) Kokia tikimyb atspti kod pirmuoju bandymu? 328. Kiek yra i viso galim elementarij vyki, kai metame 2 kartus: a) monet; b) loimo kauliuk; c) monet ir loimo kauliuk? Kiek bus elementarij vyki kiekvienu atveju, jei mesime 3 kartus; 4 kartus? 329. Kiek skirting trienkli skaii, neturini vienod skaitmen, galima sudaryti i skaitmen: a) 7, 8, 9; b) 0, 7, 8; c) 6, 7, 8, 9; d) 0, 6, 7, 8, 9?

330. Kiek skirting keturenkli skaii galima sudaryti i skaitmen: a) 1, 2, 3, 4; b) 0, 2, 3, 4; c) 1, 2, 3, 4, 5, 6; d) 0, 1, 2, 3, 4, 5? Udavin isprskite dviem atvejais kai skaiiuje skaitmenys nesikartoja ir kai kartojasi. 331. Bgimo varyb finale dalyvauja 5 mokiniai. Keliais skirtingais bdais gali bti paskirstytos trys prizins vietos? 332. 15 komand dalyvauja krepinio varybose. Keliais bdais jos gali uimti pirmsias tris vietas? 333. Treiadien devintokams numatytos eios ei skirting dalyk pamokos. Kiek skirting treiadienio tvarkarai galima sudaryti? 334. I 9 kandidat renkamas mokyklos tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Kiek gali bti skirting rinkim rezultat? 335. Kiek skirting trienkli skaii, neturini vienod skaitmen, galima sudaryti i skaitmen 3, 4, 5? Kiek tarp j bus: a) lygini; b) dali i 5; c) nelygini? 336. Su kuriomis : reikmmis trupmenos 337. Suprastinkite reikin: >(*-*)(!-*) , (a C) \5 5\ aJ a 9a+20
2 a)

reikm lygi nuliui?

4 ( ^ - ^ ) : 4 , b2+5b-6 . (b 6 \6 6\ )

338. Atstumas upe tarp dviej miesteli yra 12 km. Kateris i vieno miestelio kit ir atgal nuplaukia per 2 h 8 min. Raskite katerio savj greit, jeigu ups tkms greitis yra 3 km/h. 339. Raskite skritulio ipjovos plot, jei spindulys yra R, o lankas lygus: a) 45; b) 30. 340. Nubraiykite funkcijos y = 2 Ax + 5 grafik ir nustatykite: a) su kuriomis argumento reikmmis funkcijos reikms yra teigiamos; b) su kuriomis argumento reikmmis funkcija maja; c) ar yra toki argumento reikmi, su kuriomis funkcijos reikm Iygi - 2 ; d) parabols virns tako koordinates. 341. 900 g sausaini kainuoja maiau negu 10 Lt, o Ikg t pai sausaini kainuoja daugiau negu 11 Lt. Kiek gali kainuoti 1 kg t pai sausaini? AlLlLt B 11,15Lt C 11,2Lt D 11,25Lt E 11,3Lt

5 Danis ir tikimyb
1 PAVYZDYS. Krepininkas meta baud. Nors yra dvi baigtys pataik", nepataik", bet jos nra vienodai galimos. Juk nieko neinome apie krepininko pasirengim: gal jis pradedantis mgjas, o gal profesionalas.

Galima laikyti, kad kiekvienas krepininkas turi" savo pataikymo tikimyb. Kaip galima bt bent apytiksliai tas tikimybes nustatyti? Sakykime, kad krepininkas profesionalas met per sezon 1000 baudos me

tim, i kuri 850 pataik. Santykin pataikym dan galime laikyti apytiksle tikimybe krepininkui pataikyti metant baudos metim. Kartais tikimyb ireikiama procentais; tada sakoma, kad krepininko baudos metimo pataikymo tikimyb yra 85%. 2 PAVYZDYS. Atsitiktinai renkams elektros lemput i sukraut parduotuvs lentynoje. Ji gali bti gera arba bloga (nedega). Kokia tikimyb, kad atsitiktinai paimta lemput bus bloga?

Atsitiktinio vykio pasirinkta lemput yra bloga" tikimybs taip pat negalsime apskaiiuoti pagal vykio tikimybs formul P(A) = j . Norint bent apytiksliai nustatyti blogos lemputs pasirinkimo tikimyb reikt nepatingti ir patikrinti kuo daugiau, sakykime, 10000 tos ries lempui. Rad i j 150 blog galtume teigti, kad tikimyb sidti parduotuvje krep blog itirtos ries lemput yra ^ = 0,015 arba 1,5%. Panaiais atvejais neinom vykio tikimyb vertiname santykiniu vykio daniu. Aiku, tai manoma padaryti tik tada, kai bandym galima kartoti daug kart. Jei atlikus bandym n kart atsitiktinis vykis vyko r kart, tai santykis ~ vadinamas santykiniu to vykio daniu. Raoma f (vykio) = j. Pavyzdiui, jei metant monet 10 kart herbas atsivert 6 kartus, tai herbo atsivertimo santykinis danis /(atvirto herbas) = 0,6. Jau seniai pastebta, kad didjant bandym skaiiui santykinis vykio danis artja prie to vykio tikimybs, t. y. galima sakyti, kad P(vykio) s /(vykio). i danio savyb ir naudojama neinomai vykio tikimybei nustatyti. inome, kad metant monet herbo (arba skaiiaus) atsivertimo tikimyb lygi \ . Tai reikia, kad labai daug kart metant monet herbo atsivertimo santykinis danis maai skirsis nuo
Vokiei matematikas D. Kerichas eksperimentavo mtydamas monet. T pat bandym atliko prancz gamtininkas ir raytojas G. de Biufonas (1707-1788) bei angl statistikas K. Pirsonas (1857-1936). Pateikiame kai kuriuos rezultatus: Bandytojas G. Biufonas D. Kerichas K. Pirsonas K. Pirsonas Bandym skaiius Herbo atsivertim skaiius 4040 10000 12000 24000 2048 5087 6019 12012 Santykinis danis 0,5069 0,5087 0,5016 0,5005

Danai iame skyriuje sprendme udavinius, susijusius su monetos ar loimo kauliuko mtymu. ie udaviniai galt pasirodyti nelabai rimti. Vis dlto tikimybi teorija pradjo pltotis XVI-XVII amiuje sprendiant udavinius, susijusius su loimo kauliukais. Taigi galima sakyti, kad kauliukai dav pradi sudtingai, mogui labai svarbiai mokslo akai.

342. Meskite monet 40 kart. Apskaiiuokite skaiiaus atsivertimo santykin dan. Palyginkite savj rezultat su klass draug rezultatais. Apskaiiuokite vis mokini bandym bendr santykin dan. Palyginkite gautj rezultat su inoma vykio Metant monet atsivert skaiius" tikimybe. 343. Metamos dvi skirtingos verts monetos. Stebimi vykiai: A atsivert abu skaiiai; B skaiius atsivert vien kart; C herbas atsivert du kartus. Pakartokite bandym 50 kart ir apskaiiuokite i vyki santykinius danius. Palyginkite gautus danius su inomomis tikimybmis. 344. Metamas loimo kauliukas ir stebimi ie vykiai: A atsivert viena akut; B atsivert eios akuts; C atsivert nelyginis akui skaiius; D atsivert lyginis akui skaiius. Pakartokite bandym 30 kart ir apskaiiuokite i vyki santykinius danius. Palyginkite gautus danius su atitinkamomis tikimybmis. 345. Metami du skirting spalv loimo kauliukai ir stebimi ie vykiai: A atvirtusi akui suma lygi 7; B atvirtusi akui suma maesn u 7; C atvirtusi akui suma didesn u 7. Pakartokite bandym 30 kart ir apskaiiuokite i vyki santykinius danius. Palyginkite gautus danius su atitinkamomis tikimybmis. 346. Bandomajam matematikos egzaminui atsitiktinai buvo irinkta 40 deimtok. Egzamino rezultatai pateikti lentelje. Paymys Mokini skaiius 2 1 3 2 4 3 5 3 6 5 7 9 8 7 9 6 10 4

Apskaiiuokite santykin dan vykio, kad atsitiktinai irinktas deimtokas: a) ilaikys egzamin; b) neilaikys egzamino; c) ilaikys egzamin patenkinamai (gaus 4, 5 ar 6); d) ilaikys egzamin gerai (gaus 7 ar 8); e) ilaikys egzamin labai gerai (gaus 9 ar 10).

347. Atlikite veiksmus ir suprastinkite:

a)
348. Lygiakraio trikampio kratin lygi 12 cm. Raskite: a) trikampio auktin; b) trikampio plot; c) apie trikamp apibrto apskritimo spindul; d) trikamp brto apskritimo spindul. 349. Kampo M vienoje kratinje paymti takai ir D, o kitoje C ir E. Ar lygiagreios tiess AC ir DE, jeigu inoma, kad: a) MD : AD= 11 : 8,5 ir MC = b) MA = JTiMD, MC = 28cm ir CE = 20cm? 350. Isprskite lygi sistem: v 2m T + m 10 ~ n 3 In ~6

a)

!
- .2

j
4

351. Su kuriomis kintamojo reikmmis turi prasm reikinys:


a

) TT=T?' 3x 12'

b) V3x - 12;

c) ^ L =2 ; V= 3x -1

d) V ^ - 1 2 ?

6 Koreliacija
Iki iol rinkdami duomenis statistikai tyrme kur nors vien poym: paymi skaii, temperatr, uolio dyd, bgimo laik ir pan. Dabar tirsime du to paties objekto poymius ir iekosime ryio tarp j. Pavyzdiui, ar priklausomi yra mogaus gis ir svoris, gis ir pdos dydis, vaiko amius ir svoris ir kt. Paprastai tarp poymi iekoma tiesinio sryio. 1 PAVYZDYS. Jonas apklaus 12 savo klass draug nordamas isiaikinti, ar yra ryys tarp berniuk gio ir j bat dydio. Apklausos duomenys pateikti lentelje.
Vardas gis (cm) Bat dydis Art- Man- Pau- Kstu- Kristu- Mindau- Kaspa- And- Ar- Liutas lius ras tis pas gas ras rius nas das 179 42 188 47 180 43 182 45 185 45 178 43 182 44 177 42 185 46 187 47 Petras 178 41 Saulius 176 41

Surinktus duomenis Jonas pavaizdavo koordinai ploktumoje takais (x; y), kur JC bat dydis, Y gis.
- Ugis 190
188 -

186 184182-

180 178176 1741

41 42 43 44 45 46 47 48

1II

1 ! 1 1

Bat dydis

Matome, kad auktesnis mogus daniausiai avi didesnius batus. Takai, vaizduojantys nagrinjamus duomenis, grupuojasi apie ties, kurios krypties koeficientas yra teigiamas. Tokiu atveju sakoma, kad tarp poymi yra teigiama koreliacija (arba, kad stebimi poymiai yra teigiamai koreliuoti). Berniuk gis ir bat dydis yra teigiamai koreliuoti.

2 PAVYZDYS. Lentelje pateikti duomenys apie tai, kiek laiko 13 devintok irjo televizori ir kiek laiko ruo pamokas vien i mokslo met savait. iurjo televizori (h) 4 Ruo pamokas (h) 0 2 6 3 7 12 14 10 8 4 4 6 8 18 16 5 1 3 9

11 13 11 9

10 7

Pavaizduokime iuos duomenis koordinai ploktumoje takais (x; y), kur televizijos laid irjimui skirtas laikas, y pamok ruoai skirtas laikas.

20 * irjo televizori (h)

iuo atveju galima teigti, kad kuo ilgiau mokinys irjo televizori, tuo maiau laiko ruo pamokas. Nagrinjamus duomenis vaizduojantys takai grupuojasi apie ties, kurios krypties koeficientas neigiamas. Tokiu atveju sakysime, kad tarp poymi yra neigiama koreliacija (poymiai yra neigiamai koreliuoti). Vadinasi, televizoriaus irjimo laikas ir laikas, skirtas pamok ruoai, yra neigiamai koreliuoti. Automobilio amius ir jo kaina yra tarpusavyje neigiamai koreliuoti. Paaikinkite, k tai reikia?

3 PAVYZDYS. Rasa norjo isiaikinti, ar yra ryys tarp vaiko gimimo mnesio ir jo gio. Ji surinko ir koordinai ploktumoje pavaizdavo dviej devint klasi mokini duomenis.
gis

190 -
188 186 .

184
182

^ ^ j.- -4

180-178-176 174 172 170 168 166 -164 162


160

j^ -j

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mnuo

Matome, kad iame pavyzdyje takai, vaizduojantys nagrinjamus dydius, nesigrupuoja apie kuri nors pasvirj ties. Tokiais atvejais sakoma, kad tiriami poymiai (iuo atveju gimimo mnuo ir gis) nra koreliuoti nra nei teigiamos, nei neigiamos koreliacijos. Kitaip dar sakoma, kad tarp tiriam poymi nra sryio.

352. Pasakykite, ar yra tiesinis ryys (koreliacija) tarp pavaizduot poymi. Tuo atveju, kai jis yra, nurodykite, ar jis teigiamas, ar neigiamas. a)

b)

X
I

c)

d)

>

353. Pasakykite, ar pateikti poymiai yra teigiamai koreliuoti, neigiamai koreliuoti, ar tarp j koreliacijos nra. Paaikinkite, kodl taip manote. a) Nuvaiuot kilometr skaiius ir sunaudoto benzino kiekis. b) Udirbt ir ileist pinig suma. c) Krepininko aiktelje praleistas laikas ir pelnyti takai. d) Tv ir vaik gis. e) Moksleivi gis ir j mokymosi rezultatai. f) Suaugusio mogaus gis ir svoris. g) Parduotos produkcijos kiekis ir pelnas. h) Bulvmis usodintos ems plotas (ha) ir gautas derlius (cnt).

Pavaizduokite duomenis koordinai ploktumoje: a) X Y b) Z Y c) X Y 1 1 1 4 2 1 3 0 3 4 4 2 5 4 6 3 30 0 60 5 100 10 120 20 140 30 150 30 1 7 2 8 3 5 4 3 5 1 6 2 7 0

Nustatykite, ar tarp poymi X ir Y yra koreliacija. Ar ji teigiama, ar neigiama? 355. Savo klasje surinkite ir pavaizduokite koordinai ploktumoje iuos duomenis: a) mokini gis ir svoris; b) mokini gimimo mnuo ir svoris. Ar ie poymiai yra koreliuoti? Ar tai teigiama, ar neigiama koreliacija? 356. Surinkite duomenis ir pavaizduokite juos koordinai ploktumoje: a) klass mergaii ir j mam gis; b) klass berniuk ir j ti gis. Ar nagrinjami poymiai yra koreliuoti? Ar tai teigiama, ar neigiama koreliacija? 357. Surinkite duomenis, pavaizduokite juos koordinai ploktumoje ir nustatykite, ar js klass mokini matematikos ir usienio kalbos trimestro paymiai yra tarpusavyje koreliuoti. 358. Ar gali i trupmenini reikini reikms bti lygios nuliui: 264. h 4 x-8 p a ^ 8 ' bJ 264 359. Atlikite veiksmus ir suprastinkite:

a ) { = (-W)
0 ( ^ - ^ ) ( * - ? )

b, ^ . (-)2
d) ( s - p l )
:

Ffe

360. Duotas 30 kampas. Nubrkite 2,5 cm spindulio apskritim, kuris liest vien io kampo kratin ir kurio centras bt kitoje kratinje. Apskaiiuokite atstum nuo kampo virns iki apskritimo centro. 361. Trapecijos onin kratin padalyta 8 lygias dalis ir per dalijimo takus nubrtos tiess, lygiagreios pagrindams, kuri ilgiai yra 50 cm ir 30 cm. Raskite lygiagrei tiesi atkarp, esani tarp trapecijos onini kratini, ilgius. 362. Su kuriomis kintamojo z reikmmis trinariai 2 z 2 + 5z 4 ir 3 z 2 z + 1 gyja lygias reikmes? 363. i

A 2^

B 2g

C 2|

D 2j

E 2j

F 2^

364. inoma, kad a < b. Palyginkite: a) a 5 ir b 5 b) ^a ir ^b

c) a - 2 ir b - 1 d) -2a ir -2b 365. Natralij skaii sum 1 + 2 + 3 + 4-1 h n galima apskaiiuoti pagal formul 5 = a) Pasinaudoj formule upildykite lentel. n S b) Pasinaudoj formule apskaiiuokite, kiek paveiksle pavaizduota rutuli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pasitikrinkite
1. 2. 3. Loterijoje yra 1000 biliet. 300 i j laimi. Atsitiktinai traukiamas vienas bilietas. Kokia tikimyb, kad jis yra laimingas? Metant monet tikimyb ikristi skaiiui yra viena antroji. Js metate monet du kartus. Ar btinai visada ikris herbas ir skaiius? Metamas loimo kauliukas ir stebima, kuo jis atvirto. Kokia tikimyb, kad atvirs: a) trys akuts; b) daugiau kaip trys akuts; c) maiau kaip trys akuts? Metami du loimo kauliukai ir sumuojamos atvirtusios akuts. Apskaiiuokite tikimybes vyki: A atvirtusi akui suma lygi 4; B atvirtusi akui suma yra dalus i 3 skaiius. Dutje yra 15 vienod korteli. Ant kiekvienos i j po vien surayti skaiiai nuo 1 iki 15. Atsitiktinai traukiama viena kortel. Apskaiiuokite i vyki ir jiems prieing vyki tikimybes: A itrauktas lyginis skaiius; B itrauktas dalus i 5 skaiius; C itrauktas didesnis u 9 skaiius. Paraykite du btinuosius ir du negalimuosius su iuo bandymu susijusius vykius. Kavinje galima rinktis grietininius arba pienikus ledus ir paskaninti juos arba rieutais, arba okoladu, arba uogiene. Kiek skirting pasirinkimo galimybi turi kavins lankytojas, kuris nutar suvalgyti vien porcij led su vienos ries priedu? (Nubraiykite galimybi med.) Algirdas ruoiasi pirkti kompiuter, kurio pagrindins sudedamosios dalys yra procesorius, vaizduoklis ir spausdintuvas. Parduotuvje yra 4 ri procesori, 3 ri vaizduokli ir 5 ri spausdintuv. Keliais skirtingais bdais Algirdas gali sukomplektuoti kompiuter? Keliais skirtingais bdais penki mons gali sustoti eil? 10 komand dalyvauja rankinio turnyre. Kiek bd yra joms pasiskirstyti tris prizines vietas?

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10. I skaitmen 1, 2, 3, 4 sudaromi skirtingi keturenkliai skaiiai. Kiek skaii galima sudaryti, jei: a) skaiiuje skaitmenys nesikartoja; b) skaiiuje skaitmenys gali kartotis? 11. Vilni ir Alyt jungia trys keliai, o Alyt ir Druskininkus keturi keliai. Kiek yra bd nuvaiuoti i Vilniaus Druskininkus per Alyt? 12. Meskite monet 30 kart. Apskaiiuokite skaiiaus atsivertimo santykin dan. Palyginkite gautj dan su inoma vykio atvirto skaiius" tikimybe. 13. Pasakykite, ar yra tiesinis ryys (koreliacija) tarp pavaizduot poymi. Tuo atveju, kai koreliacija yra, nurodykite, ar ji teigiama, ar neigiama. Uy

) y

c) y

! i
.

L...

X 14. Su kuria A: reikme trupmena a) neturi prasms; 252 a) 2x+10 12*! a) \ ( 3 _ _ 2 _ \ \2x 3x J ' 5 b) lygi nuliui? 15. Suprastinkite reikin: b)

6x+9 x23x _\ c+3)

C)

2 v xyL

2yx x2y

, c2+2c15 ( c2 c+5 ' V4C -9

16. Automobilis 130 km keli nuvaiavo 10 minui greiiau negu autobusas, kadangi jo greitis buvo 5 km/h didesnis. Per kiek laiko atstum nuvaiavo autobusas? 17. Skritulys, kurio apskritimas lygus 18,84 cm, rieda tiese AB. Kok keli pasislinks skritulio centras O, kol skritulys i pradins padties CD || AB pereis padt DiCi Il ABl

18. Dvi lygiagreios stygos AB ir CD yra skirtingose apskritimo centro O pusse. Apskritimo spindulys yra 15 cm, o styg AB ir CD ilgiai atitinkamai lygs 18 cm ir 24 cm. Raskite: a) stygos AB nuotol nuo centro; b) stygos CD nuotol nuo centro; c) atstum tarp styg AB ir CD. 19. Nubraiykite funkcijos y = -x2 + 6x - 9 grafik. Su kuriomis argumento reikmmis funkcija: a) didja; b) maja? 20. Apskaiiuokite: a) ( 2 , 8 . 2 f - 5 ) : l ; b) ( l - l : ) 0,6.

21. Isprskite nelygyb: a) 5x < - 4 5 c) l,2(x + 5) + l , 8 x > 7 + 2* b) 6x > 42 d) ^ < f

22. Kvadrato kratin pailginta 30%. Kiek procent padidjo kvadrato plotas? A 30% B 60% C 64% D 69% E 75%

9
2. Taisyklingoji piramid 3. Kgis 4. Sfera. Rutulys 5. em Pasitikrinkite

ERDVINIAI KUNAI
116 119 126 130 136 140

1. Ties ir ploktuma erdvje. Atstumas nuo tako iki ploktumos

1 Ties ir ploktuma erdvje. Atstumas nuo tako iki ploktumos


Brinyje pavaizduotas staiakampis gretasienis ABCDA\B\C\D\, kurio viena siena ABCD yra ploktumoje a. BiW y Kiekviena staiakampio gretasienio briauCi / K na yra erdvs tiess atkarpa (galima siAi vaizduoti, kad briaunos neribotai pratsDi \ tos). Kiekviena staiakampio gretasienio siena / <*/ yra erdvs ploktumos dalis (galima siC / vaizduoti, kad sienos neribotai padidin/ / D / tos).
, - - y

Ploktumas ymsime arba viena raide, pavyzdiui, ploktuma a, arba trimis ploktumos takais, nesaniais vienoje tiesje, pavyzdiui, ploktuma ABC, ploktuma BCD ploktuma ADC. Ploktuma ir ploktuma A\B\C\ neturi bendr tak. Tokios ploktumos vadinamos lygiagreiomis. Ivardykite daugiau brinyje pavaizduot lygiagrei ploktum por. Dvi tiess AAi " DD\ neturi bendr tak ir priklauso vienai ploktumai AA\D\. Tokios tiess vadinamos lygiagreiomis. Ivardykite dar kelet lygiagrei tiesi por. Tiess AiA ir DC neturi bendr tak ir jos nra vienoje ploktumoje. Tokios tiess vadinamos prasilenkianiomis. Ivardykite daugiau brinyje pavaizduot prasilenkiani tiesi. Akivaizdu, kad ties DD\ yra statmena tiesms AD ir DC. Ji yra statmena ir bet kuriai ploktumos a tiesei, einaniai per tak D, pavyzdiui, tiesei BD. Sakoma, kad ties DD\ yra statmena ploktumai a. Ivardykite daugiau tiesi, statmen ploktumai a; ploktumai 116 BB\C\.

Per tak A, esant alia ploktumos a, nubrkime iai ploktumai statmen ir pasvirj tieses. J susikirtimo su ploktuma takus paymkime atitinkamai ir C. \ / sitikinsime, kad AB < AC. B cV Kadangi ties AB yra statmena ploktumai a, a tai ji yra statmena bet kuriai ploktumos a tiesei, einaniai per tak B. Vadinasi, ties AB yra statmena ir tiesei . Tai reikia, kad trikampis ABC yra status ( = 90, AB ir BC statiniai, AC ambin). inome, kad staioj o trikampio ambin yra ilgesn u kiekvien jo statin. Todl AC > AB. Vadinasi, trumpiausias atstumas nuo tako A iki ploktumos a yra AB. Atkarpos AB ilgis vadinamas atstumu nuo tako A iki ploktumos a. Kampas tarp Atkarpa AB dar vadinama statmeniu i pasvirosios ir tako A ploktumai a, atkarpa AC ploktumos pasvirja, nubrta i tako A ploktum a, o atkarpa BC- pasvirosios AC projekcija ploktumoje a. Kampas ACB vadinamas kampu tarp pasvirosios AC ir ploktumos a. Statmuo i tako ploktum yra trumpesnis u kiekvien i to tako nubrt pasvirj. To statmens ilgis vadinamas atstumu nuo tako iki ploktumos.

Pratimai ir udaviniai
366. 1) Remdamiesi briniu pasakykite: a) ploktumai B B\ C\ lygiagrei ploktum; b) tiesei AiDi lygiagreias tieses; c) tiesei BD lygiagrei ties; d) su tiese AAi prasilenkianias tieses; A\B\D\, e) atstum nuo tako C iki ploktumos f) tiesei AD lygiagreias tieses; g) ploktumai AA\D\ statmenas tieses. 2) Per takus Ai ir C nubrkite ties. A r j i statmena ploktumai ABCl striaini susikirtimo tak nubrkite 3) Per staiakampio A\B\C\D\ statmen ploktumai ABC.

367. Atkarpos AB ilgis lygus 25 cm, o galas B yra ploktumoje a. Raskite atstum nuo tako A iki ploktumos a, jeigu atkarpos AB projekcija ioje ploktumoje lygi 15 cm. 368. Atstumas nuo tako A iki ploktumos a lygus 12 cm. Raskite pasvirosios AB ploktumai a ilg, jeigu jos projekcija PB lygi 5 cm. 369. Atstumas nuo tako A iki ploktumos a lygus 17 cm. Raskite pasvirosios AB ploktumai a ilg, jeigu jos projekcija ioje ploktumoje lygi 8 cm. 370. Duotas kubas ABCDA\B\C\D\, kurio briauna lygi a. Takai E, F ir G yra atitinkami briaun A\B\, DD\ ir BB\ vidurio takai. Apskaiiuokite lauts AEGCiFA ilg.

A D 371. Keliais skirtingais bdais galima nuvaiuoti i Pabali Noreikus per Leonikius, jei i Pabali Leonikius veda 3 keliai, o i Leoniki Noreikus 2 keliai? A3 B 5 C 6 D 8 E 9 372. Moneta metama du kartus kiekvien kart stebint, kokiu onu ji atvirsta. Suraykite visas baigtis, kai herbas atvirsta bent vien kart. 373. Suprastinkite reikin: a) (6) 2 : ( - ) ; b) ( - 2 * 3 y ) 2 ( - ) . 374. Meistras ir jo mokinys dirbdami kartu gali vykdyti usakym per 2 valandas. Per kiek laiko usakym gali vykdyti meistras be savo mokinio, jeigu inoma, kad meistras usakym gali vykdyti 3 valandomis greiiau negu mokinys? 375. Kiek kratini turi taisyklingasis daugiakampis, kurio kiekvienas priekampis lygus: a) 36; b) 24? 376. Raskite ipjovos spindul, jei ipjovos plotas yra S, o centrinis kampas lygus: a) 72; b) 36'. 377. Mokykloje mokosi tarp 500 ir 1000 vaik. Jei jie bt sugrupuoti arba po 18, arba po 20, arba po 24, visuomet likt 9 mokiniai. Kiek mokini mokosi mokykloje? 378. Nustatykite dsningum, kaip sudaryta skaii seka 2; 5; 10; 17; 26; 37; 50; Paraykite reikin, pagal kur galima apskaiiuoti bet kur ios sekos skaii.

2 Taisyklingoji piramid
Brinyje pavaizduotos trys piramids. I piramidi virni nubrti statmenys pagrindo ploktum. Statmuo, nubrtas i piramids virns pagrindo ploktum, vadinamas piramids auktine.

a) pavyzdyje trikamp piramid SABC, kurios pagrindas lygiakratis trikampis ABC, o auktin SO\ ia O trikampio ABC centras; b) pavyzdyje keturkamp piramid S ABC D, kurios pagrindas kvadratas ABC D, o auktin 5 0 ; ia O kvadrato ABCD centras; c) pavyzdyje eiakamp piramid SABCDEF, kurios pagrindas taisyklingasis eiakampis ABCDEF, o auktin SO\ ia O eiakampio centras. Piramid, kurios pagrindas yra taisyklingasis daugiakampis, o auktin eina per pagrindo centr, vadinama taisyklingja piramide. Pavaizduosime taisyklingj trikamp piramid. S 1) Kadangi piramids pagrindas lygiakratis trikampis, tai jo centras yra pusiaukratini susikirtimo takas. Nubraiome bet kok trikamp ABC ir surandame jo pusiaukratini susikirtimo tak O. 2) I tako O ikeliame statmen ploktumai ABC. 3) Statmenyje paymime tak S ir j sujungiame su takais A, B ir C. 4) SABC taisyklingoji trikamp piramid.

Uduotis. Brinyje pavaizduota taisyklingoji keturkamp piramid S ABC D. Kvadrato ABCD kratin lygi 6cm, o piramids auktin SO yra 5 cm. 1) Ivardykite staiuosius trikampius, kuri statusis kampas bt O. 2) Apskaiiuokite briaun SA, SB, SC, SD ilgius. 3) Kokios ries yra trikampiai ASB, BSC, CSD ir DSAl Apskaiiuokite t trikampi auktines. Taigi sitikinote, kad taisyklingosios keturkamps piramids onins sienos yra lygs lygiaoniai trikampiai. Be to, lygios ir t trikampi auktins. Tai yra teisinga visoms taisyklingosioms piramidms. onins sienos auktin, ivesta i virns S, vadinama taisyklingosios piramids apotema. (Brinyje SE apotema.) Taisyklingosios piramids apotemos ilgis ymimas raide h. 4) Apskaiiuokite piramids SABCD oninio paviriaus plot.

Taisyklingosios piramids oninio paviriaus plotas lygus pagrindo perimetro ir apotemos sandaugos pusei. Taigi taisyklingosios piramids oninio paviriaus plot galima apskaiiuoti pagal formul:

ia P pagrindo perimetras, h apotemos ilgis.

Taisyklingosios (kaip ir netaisyklingosios) piramids tur skaiiuosime pagal formul: ia S1pagr pagrindo plotas, H piramids auktin.

3 Jpagr

Trikamp piramid, kurios visos keturios sienos yra lygs lygiakraiai trikampiai, vadinama tetraedru.

UDAVINYS. Apskaiiuokite tetraedro, kurio briauna lygi 5 m, viso paviriaus plot ir tr. Duota: DABC tetraedras, AB = BC = AC = DA = DB = DC = 5m. Rasti: Spav, V. Sprendimas. 1. Piramids viso paviriaus plotas lygus 4 trikampi plot sumai, t. y. S p a v = 4 S A B C > n e s DABC tetraedras.
Kadangi Sabc = jBC ' AE, tai Sabc = j 5 AE = jAE.

I staiojo trikampio A EB pagal Pitagoro teorem turime: AE2 = Kadangi BE = \, o BC = AB, tai AE2 = A f i 2 - ( ^ A f i ) " = Tada 5 5\/3
=

AB2-BE1

'

3 5 2 _ 75 4 ~ T'

A E

/75_5v/3 " T '

25\/3

j}

ir

25-V3 r ? V v = 4 - - ^ - = 2 5 ^ 3 (m 2 ).

2. Piramids tris skaiiuojamas pagal formul: V = ^ Spagr H. Spagr = S a b c 25 V ( m )

Trikampis DOA status, tai 2 = AD2 - AO 2 = 5 2 - AO2 = 25 - AO 2 . Kadangi O trikampio AfiC pusiaukratini susikirtimo takas ir jis pusiaukratines dalija santykiu 2 : 1 (skaitant nuo virns), tai: 2 2 5 5/3 = - A = - = . 3 3 2 3 Tada 2 = 25 - ( ! ) 2 = f Tuomet V = - 2 M - 5V6
=

ir H = ^ f = 125^2
(m3)

Atsakymas. Spdv = 25V3 m 2 , =

m3.

Piramids trio formul Piramids trio formuls rodymas labai sudtingas. Pateiksime pavyzd piramids, kurios tr galima apskaiiuoti pagal formul V = S H, kur S piramids pagrindo plotas, H piramids auktin. Brinyje pavaizduotas kubas ABCDA\B\C\D\, B, Ci kurio briauna lygi a. Kubo striains susikerta YY take O. Jos kub dalija 6 vienodas piramides, Brinyje parykinta viena piramid OABCD D I Kadangi kubo tris lygus a 3 , tai 1 3
YO A B C D = ^
A

A 2

-.-V-Y A

D Pirmids OABCD 1
V O A B C D = ^
a

pagrindo plotas lygus a 2 , o auktin


2

todl

/1 \
X j
a

) '

Taigi ios piramids tris lygus jos pagrindo ploto ir auktins sandaugos tredaliui, t. y. V = -SH.

Pagal toki pat formul skaiiuosime vis piramidi (taisyklingj ir netaisyklingj) tr.

Pratimai ir udaviniai
379. Kurie i pavaizduot erdvini kn yra taisyklingosios piramids? a) b) c)

380. Kurios i brinyje pavaizduot figr yra tetraedro iklotins?

381. Kurios i brinyje pavaizduot figr yra taisyklingosios keturkamps piramids iklotins?

Persibraiykite piramids iklotines ssiuvin ir skaiiais nurodykite, kurias kratines reikia suklijuoti vien su kita, kad gautume piramid. Pavyzdyje a) tos kratins parodytos. 382. Taisyklingosios keturkamps piramids pagrindo kratin yra a, auktin H, apotema h, oninis pavirius Sgon, visas pavirius -Spav5 tris V. Upildykite lentel: a a) b) c) d) e) f) g) 4 12 10 X X 360 6 14 24 3 5 64 240 H h 5 Son Spav

383. Apskaiiuokite taisyklingosios keturkamps piramids tur ir oninio paviriaus plot, jei pagrindo kratin lygi 10 dm, o onin briauna 15 dm. 384. Ponia Petraitien nutar savo papuoal dut padengti plonu aukso sluoksniu. Dut yra staiakampio gretasienio formos, kurio pagrindas kvadratas. Jo kratins ilgis yra 24 cm. Gretasienio auktis 12 cm. I viraus dut udengta taisyklingosios keturkamps piramids formos dangteliu. Piramids pagrindas sutampa su gretasienio virutiniu pagrindu, o piramids onin briauna lygi 20 cm. a) Nubraiykite duts vaizd. b) Apskaiiuokite duts viso paviriaus plot. c) inoma, kad 0,00195 g aukso galima padengti 1 cm 2 duts paviriaus. Apskaiiuokite aukso, reikalingo dutei padengti, mas (0,01 g tikslumu). d) U darb meistras ima 20% sunaudoto aukso verts mokest. Kiek kainuos duts padengimas auksu poniai Petraitienei, jeigu 1 g aukso kainuoja 70 Lt? 385. SABC taisyklingoji trikamp piramid.
S

Upildykite lentel: AB CD 9 6 6/3 V3 8 2V7 CO OD SO 6 8 8 SD V


Cv 0 SOIl

Spav

386. Taisyklingosios eiakamps piramids pagrindo kratin yra a, o auktin H. Apskaiiuokite ios piramids oninio paviriaus plot, viso paviriaus plot ir tr, jei: a) a = 6 cm, H = V 2 l cm; b) a = 1,2 dm, H = 4 , 8 dm; c) a = 8 dm, H = 14 dm. 387. Taisyklingosios keturkamps piramids onin briauna lygi 8 cm ir pagrindo ploktum pasvirusi 60 kampu. Apskaiiuokite piramids: a) oninio paviriaus plot; b) tr. Ridenami du loimo kauliukai. a) Suraykite visas galimas baigtis, kai atvirsta lyginiai akui skaiiai. b) Kokia tikimyb, kad atvirs lyginiai akui skaiiai? Dutje yra 5 balt ir 2 juod sil vienodi kamuoliukai. Kiek maiausiai reikia paimti tamsoje sil kamuoliuk, kad i j du bt vienodos spalvos? A2 B3 C4 D5 E 6 Suprastinkite reikin: 4 n . nx+mx+ny+my . ' y ' x2j2 ' _ m2-n1 ' m+n ' mx+mynxny'

388.

389.

390.

391.

Styga AB dalija apskritim du lankus, kuri maesnysis lygus 130, o didesnj lank styga AC dalija santykiu 31 : 15 (pradedant nuo A). Raskite kampo didum. Isprskite lygt x2 + 2x - 8 = 0: a) grafikai; b) iskirdami dvinario kvadrat; c) pagal sprendini formul; d) pagal formul, atvirktin Vijeto teoremai. Jeigu a = b + 2, tai b a = A2 B-2 CO Dl E-I

392.

393. 394.

Kokia yra sidabrins ploktels praba, jei ploktel sveria 80 g ir joje yra 70 g gryno sidabro?

395*. Vienalyt staiakampio formos ploktel sveria 10 g. Kaip j sukarpyti tris dalis, kad kiekvienos j mas bt sveikieji gram skaiiai ir kuriomis bt galima pasverti bet kok daikt nuo 1 g iki 10 g?

3 Kgis
Statj trikamp sukdami apie vien jo statin gauname sukin, vadinam kgiu. Statinis SO vadinamas kgio auktine. Jos ilg ymsime H. Kitas statinis OA bria skritul, kuris vadinamas H kgio pagrindu. Pagrindo spindulio ilg ymsime r. Trikampio ambin SA vadinama kgio sudaromja. Jos O ilg ymsime I. Kgio sudaromoji bria kgio onin paviri. oninio paviriaus plot ymsime Sgon. Kgio oninio paviriaus plot galima apskaiiuoti pagal formul:

Ttrl

Kam lygus kgio viso paviriaus plotas? Kgio tris, panaiai kaip piramids tris, skaiiuojamas pagal formul: V = j SN; ia V kgio tris, S pagrindo plotas, H kgio auktin. Kadangi S = r2, tai kgio tris yra

V =

\2

UDAVINYS. Apskaiiuokite kgio viso paviriaus plot ir tur, jei jo auktin lygi 12 cm, o pagrindo spindulys 5 cm. Sprendimas. 1) Apskaiiuojame pagrindo plot Spagr = n r 2 = 257 cm 2 . 2) Apskaiiuojame oninio paviriaus plot Son = nrl = 5. I staioj o trikampio AOB randame / = AB = 5 2 + 122 = = 13 (cm). Taigi Son = 5 13" = 65 (cm 2 ). 3) Randame viso paviriaus plot Spav = Ssotl + Spagr = 65+25 = 90 (cm 2 ). 4) Apskaiiuojame tr V = \nr2H = | 25 12" = \00 (cm 3 ). Atsakymas. Spav = 907rcm 2 , V = 1007 3 .

sitikinkime, kad kgio oninio paviriaus plotas Son = TtrlKgio, kurio sudaromoji yra I, o pagrindo spindulys r, oninio paviriaus plotas lygus plotui skritulio ipjovos SAB, kurios lanko AB ilgis lygus pagrindo apskritimo ilgiui 2r. Skritulio, kurio spindulys yra I, plotas lygus I 2 . Vien lanko ilgio vienet atitiks ipjova, kurios
_2

plotas yra

= j, o 2nr lank ipjova, kurios

plotas yra ^ 2 = . Pastebkime, kad kgio ir piramids triai skaiiuojami pagal t pai formul
V = -Spagr H .

Jeigu kgio pagrind brime taisyklingj daugiakamp ir jo virnes sujungsime su kgio virne, tai gausime taisyklingj piramid, kuri yra brta kg. Brinyje pavaizduota taisyklingoji eiakamp piramid, brta kg. Dvigubinant piramids pagrindo virni skaii piramids pagrindo plotas arts prie kgio pagrindo ploto, o tuo paiu piramids tris arts prie kgio trio.

Pratimai ir udaviniai
396. Duotas kgis. Apskaiiuokite: a) r, kai H = 3 dm, I = 5 dm; b) H, kai r = 8 cm, I 10 cm; c) /, kai H = 15, r = 8. 397. Apskaiiuokite kgio pagrindo apskritimo ilg, jei: a) kgio pagrindo spindulys lygus 6,5 cm; 14,7 mm; b) kgio pagrindo skersmuo lygus 4 dm; 2V2 m.

398. Upildykite lentel pagal pateiktus kgio duomenis:


r

H 12

I 13 -v/5

Spagr

Son

a) b) c) d) e) 9

TC

12 41 144 369 768:

399. Kaip pasikeis kgio oninio paviriaus plotas, kai: a) jo pagrindo spindul pailginsime 3 kartus; b) jo sudaromosios ilg sutrumpinsime 3 kartus; c) jo pagrindo spindul pailginsime 5 kartus, o sudaromj sutrumpinsime 2 kartus? 400. Kiek kart ritinio tris yra didesnis u kgio tr, jei: a) ritinio auktin ir pagrindo spindulys yra atitinkamai lygs kgio auktinei ir pagrindo spinduliui; b) ritinio auktin 2 kartus ilgesn u kgio auktin, o j pagrindai yra lygs; c) ritinio ir kgio auktins yra lygios, o ritinio pagrindo spindulys yra lygus kgio pagrindo skersmeniui; d) ritinio tiek auktin, tiek pagrindo spindulys yra 2 kartus ilgesni u kgio auktin ir pagrindo spindul? 401. Staiojo trikampio statiniai yra 4 dm ir 3 dm. Kurio kgio tris bus didesnis: kai trikamp suksime apie ilgesnj statin ar kai apie trumpesnj? 402. Lygiakratis trikampis, kurio kratin lygi 6 cm, sukamas apie kratin. Raskite gautojo sukinio paviriaus plot ir tr. 403. Lygiaonis trikampis, kurio pagrindas yra 12 cm, o auktin 8 cm, sukamas apie ties, einani per trikampio virn ir lygiagrei pagrindui. Raskite sukinio tr ir paviriaus plot. 404. kg, kurio auktin lygi 6 cm, brta taisyklingoji keturkamp piramid, kurios pagrindo kratin yra 4 cm. Raskite: a) kgio tr ir oninio paviriaus plot; b) piramids tr ir oninio paviriaus plot.

405. kg brta taisyklingoji eiakamp piramid, kurios pagrindo kratin lygi 6 dm, o auktin 8 dm. Apskaiiuokite: a) kgio ir piramids oninius pavirius; b) kgio ir piramids trius. 406. Kgio formos smlio krvos pagrindo apskritimo ilgis yra 125,6 dm, o sudaromoji lygi 23,2 dm. Kiek ton smlio supilta krv, jei smlio tankis p 1 7
^

407. Lygiaonis trikampis, kurio plotas lygus 16/3 dm 2 , o vienas kampas lygus 120, sukamas apie ilgiausij kratin. Raskite sukinio tr. 408. Auga medis su keturiomis storomis akomis. Kiekviena stora aka turi 5 vidutinio storumo akas. Kiekviena vidutinio storumo aka turi 6 maas akas, o kiekviena maa 7 maytes akeles. Ant kiekvienos mayts akels yra po 3 iedus. Kiek i viso ied yra medyje? 409. Moneta metama tris kartus kiekvien kart uraant, kokiu onu ji atvirsta. a) Suraykite visas baigtis, kai herbas atvirsta ne daugiau kaip du kartus. b) Kokia tikimyb, kad herbas atvirs ne daugiau kaip du kartus? 410. Isprskite lygt: x(x3) 2x-5; - a) "2 = b) ~ 2x + 1= (4 +7)

"3 * .

411. Trikampio ABC kratin AB lygi 15 dm, o kratin BC 20dm. Kratinje AB atidta atkarpa BD = 9 dm, o kratinje BC- atkarpa BE = = 12dm. Ar trikampiai ABC ir DBE yra panas? 412. Gegns AB ir BC yra 9m ilgio, o atstumas tarp j gal AC yra 15 m. Raskite gegni santvaros aukt BD.
B

413. Sandaug ireikkite standartiniu pavidalu: a) 25 80; b) 0,2 0,08; c) 0,25 0,0008; 414. Apskaiiuokite:
a

d) 125 0,000016.

M V1M

Vb

:0 01

'

b) i V i

: 1,5.

4 Sfera. Rutulys
Kamuolys ir biliardo rutulys skiriasi vienas nuo kito ne tik savo dydiu. Kamuolys yra tuiaviduris, o biliardo rutulys pilnaviduris.

i .

ji

Sukdami pusapskritim apie jo skersmen gauname sfer, o sukdami pusskritul apie skersmen gauname rutul.

Sfera

Rutulys

Sfera tai figra, sudaryta i erdvs tak, vienodai nutolusi nuo vieno tako duotuoju atstumu. Tas takas vadinamas sferos centru, o atstumas sferos spinduliu. Atkarpa, jungianti du sferos takus ir einanti perjos centr, vadinama sferos skersmeniu. Erdvs dalis, apribota sfera, vadinama rutuliu. Sferos centras vadinamas rutulio centru, sferos spindulys rutulio spinduliu, sferos skersmuo rutulio skersmeniu. Sferos paviriaus plot galima apskaiiuoti pagal formul: S = AnR1 Formulse R ymi sferos (rutulio) spindulio ilg. PAVYZDYS. Raskime kamuolio paviriaus plot ir vidaus tr, jei kamuolio skersmuo yra 18 cm. Kadangi kamuolio spindulys yra = 9 (cm), tai S = 4- 92 = 324- (cm2) ^ 1017 (cm 2 ), = j7r 9 3 = 92 (cm 3 ) 3052 (cm 3 ). Rutulio tr galima apskaiiuoti pagal formul: = nR3

Jau Archimedas pastebjo toki sferos savyb: spindulio R sferos, dtos ritin, kurio auktis lygus sferos skersmeniui, o spindulys sferos spinduliui, paviriaus plotas lygus io ritinio oninio paviriaus plotui. Kadangi ritinio spindulys lygus R, o auktin H = 2R, tai ritinio oninio paviriaus plotas lygus InR-IR = AnR2. Taigi Ssferos = AnR2.

Son.ritinio Ssferos

Sferos ir ploktumos tarpusavio padtys Itirsime sferos, kurios spindulys R, o centras O, ir ploktumos a tarpusavio padtis. Ploktuma gali kirsti sfer, liesti sfer arba bti alia sferos.
/

f i

\R Jv O

d>R Kai ploktuma kerta sfer, tai atstumas nuo sferos centro iki ploktumos yra maesnis u sferos spindul; kai ploktuma lieia sfer, tai atstumas nuo sferos centro iki ploktumos lygus sferos spinduliui; kai ploktuma yra alia sferos, tai atstumas nuo sferos centro iki ploktumos yra didesnis u sferos spindul. Jei ploktuma kerta sfer, tai susikirtimo vietoje gaunamas apskritimas. I tikrj, sakykime M sferos ir ploktumos bendras takas. Tuomet M P 2 = = OM2 OP2 = R2 d2. Bet kuriam kitam ploktumos ir sferos takui N teisinga lygyb: PN2 = ON2 -OP2 = R1 - d2. Taigi MP = PN. Visi ploktumos ir sferos bendri takai priklauso apskritimui, kurio spindulys r = y/R2 d2. Taigi ploktuma kerta sfer apskritimu. Kai ploktuma eina per sferos centr (d = 0), pjvyje gauname apskritim, kurio spindulys lygus sferos spinduliui. (Tas apskritimas vadinamas sferos didiuoju apskritimu.) Ploktuma, einanti per sferos centr, dalija j dvi lygias dalis pussferes, o ploktuma, neinanti per sferos centr, dalija sfer dvi nelygias dalis nuopjovas.

d<R

d=R

UDAVINYS. Sferos spindulys lygus 5 cm. Sfera kertama ploktuma, nuo sferos centro nutolusia 2,7 cm. Apskaiiuokite apskritimo, kuriuo ploktuma kerta sfer, spindul. Duota: OM = 5 cm, 00\ = 2,7 cm. Rasti: 0\M. Sprendimas. Kadangi 00\ statmuo ploktumai, tai O M status. Pagal Pitagoro teorem: 2 2 OxMl 2 = = OM2 - OO2 ~ = 5 - 2,7 = 17,71, OiM = V^Tn % 4,2 (cm). Atsakymas. ~ 4,2cm. Brinyje pavaizduota rutulio, kurio spindulys R, nuopjova. Atkarpa AP vadinama nuopjovos aukiu. Brinyje AP = H. Nuopjovos tris skaiiuojamas pagal formul: RH2-\nH3

V =

Nuopjovos oninio paviriaus plotas skaiiuojamas pagal formul: S = IttRH Uduotis. Vilniaus planetariumas yra rutulio nuopjovos formos. Rutulio skersmuo lygus 11,5 metr. Atstumas tarp aukiausio rutulio nuopjovos tako ir ems ploktumos yra 7,5 metrai. Apskaiiuokite: a) OO1; b) BOi; 7,5 m c) planetariumo uimamos ems plot; d) planetariumo uimam tr.

415. Futbolo kamuolio skersmuo yra 22 cm. Apskaiiuokite: a) kamuolio paviriaus plot; b) vidins jo dalies tr. 416. Krepinio kamuolio didiojo apskritimo ilgis yra 76 cm. Apskaiiuokite: a) kamuolio paviriaus plot; b) kamuolio vidaus tr. 417. Upildykite lentel (R rutulio spindulys, S paviriaus plotas, V tris). R 3 900 1200418. Upildykite lentel (R sferos spindulys, d atstumas nuo ploktumos iki sferos centro, r ploktumos ir sferos pjvio apskritimo spindulys). S V

R 65

d 77

r 56 36

419. Tinklinio kamuolio vidaus trio ir jo paviriaus ploto santykis lygus 3,5, t. y. ^ = 3,5. Apskaiiuokite kamuolio: a) skersmen; b) paviriaus plot; c) vidaus tr. 420. Lentelje duoti 10 planet spinduliai. Upildykite lentel.
Planeta Merkurijus Venera Marsas Jupiteris Saturnas Uranas Neptnas Plutonas em Mnulis R (km) S V 2420 6150 3395 71600 59 650 23 550 25 500 2975 6380 1738

421. a) Arbzo skersmuo yra 28 cm. Jo ievs (nevalgomos dalies) storis lygus 1 cm. Apskaiiuokite arbzo valgomos dalies tr. b) 40 cm skersmens arbzas apytiksliai sveria tiek pat, kiek ir du arbzai, kuri skersmenys yra 30cm ir 33,5 cm. Kas naudingiau: pirkti didj arbz ar du mauosius? Nurodymas. Palyginkite didiojo arbzo valgomos dalies tr su kit dviej arbz valgom dali triais, laikydami, kad vis arbz ievs storis vienodas ir lygus 1 cm.

422. Ledai parduodami kgio formos vafliniuose indeliuose, kuri h = 6 cm, r = 1,5 cm. Pardavja pripildo piln indel led ir ant viraus udeda pusrutulio formos (spindulio 1,5 cm) led gabal. a) Apskaiiuokite led tr ( 3,14). b) Kiek porcij led galima paruoti i pilno cilindro formos aldytuvo, kurio H = 24 cm, d = 30 cm? 423. Cisternos skerspjvis parodytas brinyje. Cisterna sudaryta i 3 m ilgio ir 1,2 m skersmens ritinio ir i galuose esani dviej pussferi. Apskaiiuokite cisternos: a) tr; b) paviriaus plot; c) talp hektolitrais.
3 m

424. Ant sferins nuopjovos udtas kgis. Pagal brinyje pateiktus duomenis apskaiiuokite gauto kno tr ir paviriaus plot. O

425. Ridenami du skirting spalv loimo kauliukai. a) Suraykite visas galimas baigtis, kai atvirsta nelyginiai akui skaiiai. b) Kokia tikimyb, kad atvirs nelyginiai akui skaiiai? 426. Dutje yra 5 balt ir 2 juod sil vienodi kamuoliukai. Kiek maiausiai reikia paimti tamsoje sil kamuoliuk, kad i j tikrai bt 3 balt ir 1 juod sil kamuoliukai? 427. Suprastinkite reikin:
3i a2-2a+l . Aa -Aa O -Ai 2 a+1 a \

c29 b) x2+6x+9 d)

52-15

x+3

428. Apie apskritim apibrta trapecija, kurios perimetras lygus 24 cm. Raskite trapecijos: a) pagrind sum; b) vidurin linij; c) onini kratini ilgi sum.

429. Norint imatuoti medio aukt nuo jo kamieno gairmis nuymima ties ir toje tiesje smeigiami em du kuoliukai taip, kad j galai Ai ir B\, o taip pat medio virn M bt vienoje tiesje. Raskite medio aukt, jei inoma, kad AD = 22,5 m, AB = 1,25 m, o kuoliuk AAi ir BB\ aukiai atitinkamai lygs 1,25 m ir 2,25 m. M

430. Atstumas tarp vietovi A u B lygus 41 km. I vietovs A vietov B pasroviui plauk motorin valtis, kurios savasis greitis yra 18 km/h. I vietovs B vietov A plauk kita valtis, kurios savasis greitis yra 16 km/h. Susitikus paaikjo, kad viena valtis plauk 1 h, o kita 1,5 h. Raskite ups tkms greit. 431. Dvi brigados turjo pasiti 360 por bat. Viena brigada plan vykd 112%, o kita 110%. Abi brigados kartu pasiuvo 400 por bat. Kiek por bat kiekviena brigada pasiuvo vir plano? 432. Lentelje pateikta priklausomyb tarp atstumo nuo kairiojo ups kranto (metrais) ir ups gylio y (metrais): X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0,2 0,5 1,0 1,6 2,0 2,7 3,4 3,2 3,1 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,3 1,0 0,6 0,3 0,0

a) Nubraiykite ups vagos skersin pjv. b) Raskite skersinio pjvio plot. c) Apskaiiuokite pratekanio per sekund vandens tr, jeigu ups tkms greitis yra 0,7 m/s.

5 em
ems planeta yra sferoido formos, t. y. knas iaurs polius N beveik rutulio formos tik truput suplotas per iaurs skersmen. Toliau laikysime, kad em yra \ pussfer rutulio formos, o jos pavirius sfera, kurios spindulys lygus 6380 km ( 6400 km). Skersmuo, per kur em yra suplota, vadinamas ems aimi. Apie j em sukasi. Skersmens galai vadinami poliais: iaurs poliumi (N) ir Piet poliumi (S). Ploktuma, statmena aiai ir einanti per ems centr, kerPiet ta sfer didiuoju apskritimu, kuris vadinag pussfer mas ekvatoriumi. Ekvatorius sfer dalija dvi Piet polius pussferes: iaurs ir piet. Per bet kur sferos tak M, skirting nuo poli, eina vienintelis didysis pusapskritimis, kurio skersmuo NS. Jis vadinamas tako M dienovidiniu. Tako M dienovidinis ekvatori kerta take B. Dienovidinis, einantis per Grinvio (netoli Londono) observatorij, vadinamas nuliniu (Grinvio) dienovidiniu. Jis kerta ekvatori take A. Kampo AOB didumas laipsniais vadinamas tako M ilguma. Kadangi kampas AOB yra ryt pusje nuo Grinvio dienovidinio, tai sakysime, kad tako M ilguma yra ryt. Brinyje tako M ilguma 80 ryt. Grinvio ir vis io dienovidinio tak ilguma 0. Bet kurio ems paviriaus tako, esanio nuo Grinvio dienovidinio rytus ar vakarus ilguma yra tarp 0 ir 180.

Kokia tako K ilguma?

W Vakarai

Grinvio dienovidinis

Tako M dienovidinis

Ploktuma, statmena ems aiai ir neinanti per ems centr, kerta sfer apskritimu, kuris vadinamas lygiagrete. Brinyje pavaizduota lygiagret, einanti per takus M k K . Kampo MOB didumas laipsniais vadinamas tako M platuma. Jeigu lygiagret yra iaurs pussferje, tai platuma vadinama iaurs platuma, o jei piet pussferje, tai piet platuma. Brinyje tak M k K platuma yra iaurs 60.

Bet kurio ems paviriaus tako, esanio iaurs ar piet pussferse, platuma yra tarp 0 ir 90. ems paviriaus vietovs ilguma ir platuma vadinamos vietovs geografinmis koordinatmis. Brinyje pavaizduot tak M k K koordinats uraomos taip: M(80E; 60N), K(20W; 60N).

Pratimai ir udaviniai
433. Apskaiiuokite ekvatoriaus ilg (R ^ 6400 km). 434. Apskaiiuokite dienovidinio ilg. 435. Apskaiiuokite 45N, 60S, 30N lygiagrei ilgius. 436. Apskaiiuokite brinyje pavaizduoto: a) tako M dienovidinio nuo tako M iki ekvatoriaus ilg; b) tako L dienovidinio nuo tako L iki ekvatoriaus ilg.

437. Duota: ZCOA ZBOM Apskaiiuokite a) C ir B; b)

= 10, ZAOB = 70, = 60 atstum tarp tak: K ir M.

438. Egipto miesto Kairo koordinats yra 30 ryt ilgumos ir 30 iaurs platumos. Peterburgo koordinats yra 30 ryt ilgumos ir 60 iaurs platumos. Apskaiiuokite apytiksliai atstum tarp Kairo ir Peterburgo (dienovidinio dalies ilg). 439. Suprastinkite reikin: 16_ _L v _ 5 2+6+5 a ) (75+- ) x2-9 ' -1 b) ( - 2 + ^ j ) y2-y-6' 440. Isprskite lygt: a) 4x4 - 5jc2 + 1 = 0; 441. Suprastinkite trupmen a4 - Ila2 + 24 a4 Ila2 + 72' 442. Isprskite lygt pakeisdami neinomj: b)
(JC2

b) 5x 4 - 4x 2 + 1 = 0;

*c) x2 + \x\-2

= 0.

- 8) 2 + 4(x2 - 8) - 5 = 0. b) kx2 - 4x + 1 = 0?

443. Su kuriomis k reikmmis lygtis turi du skirtingus sprendinius: a) 2 - 4x + k = 0; 444. Duota lygtis x2 6x + 4 = 0. a) Paraykite lygt, kurios sprendiniai x\ ir x 2 bt 2 vienetais didesni u duotos lygties sprendinius. b) Raskite ^ r + 445. trikamp ABC brtas rombas ADEF taip, kad j kampas A yra bendras, o virn E yra kratinje . Raskite rombo kratin, jei AB = c ir AC = b.

446. Vienas i rodikli, apibdinani alies krybin potencial technikos srityje, yra paraik patentams ir alies mokslo darbuotoj skaiiaus santykis. Pagal lentelje pateiktus duomenis patvirtinkite arba paneikite teigin: Kuo alyje daugiau mokslo darbuotoj, tuo daugiau pateikiama joje paraik patentams".
Paraik patentams alis Paraik patentams per metus skaiius Mokslo darbuotoj skaiius ir alies mokslo darbuotoj skaiiaus santykis Austrija Japonija JAV Kanada Pranczija Vokietija 2600 78500 76000 1850 14000 3300 2300 386000 752000 52600 139000 270000 0,11 0,19 0,10 0,03 0,10 0,12

Pasitikrinkite
Atkarpa AB, kurios ilgis lygus 12cm, ploktum pasvirusi: a) 60 kampu; b) 45 kampu; c) 30 kampu. Raskite: 1) atkarpos AB projekcijos ilg ploktumoje a ; 2) atstum nuo tako A iki ploktumos a. Taisyklingosios keturkamps piramids onin briauna lygi IOcm ir pasvirusi pagrindo ploktum 45 kampu. Apskaiiuokite piramids: a) tr; b) oninio paviriaus plot. Taisyklingosios trikamps piramids onin briauna pasvirusi pagrindo ploktum 60 kampu, o jos projekcija ploktumoje lygi 6 cm. Apskaiiuokite piramids: a) tr; b) oninio paviriaus plot. Taisyklingosios trikamps piramids auktin lygi 12 cm, o pagrindo auktin 15 cm. Raskite piramids viso paviriaus plot. ABCDA\B\C\Di kubas, kurio briauB] c

'

A. EABCD tur, jei takas E briaunos BB\ vidurio takas.


/
B

Ei^
X -

C D

Pagal brinio duomenis apskaiiuokite kgio viso paviriaus plot ir tr:

7.

Lygiaonio trikampio pagrindas lygus 10 cm, o auktin 12 cm. is trikampis sukamas apie ties, einani per trikampio virn ir statmen duotajai auktinei. Raskite gauto kno tr ir viso paviriaus plot.

8. 9.

Kugio sudaromoji lygi 15 cm ir pasvirusi pagrindo ploktum 45 kampu. Apskaiiuokite kgio tr ir oninio paviriaus plot. Rutul, kurio spindulys lygus 50 cm, kerta ploktuma, nuo centro nutolusi 30 cm. Apskaiiuokite: a) gautojo pjvio plot b) rutulio tr c) rutulio paviriaus plot d) rutulio nuopjov trius

10. Rutulio skersmeniui statmena ploktuma dalija skersmen 3 cm ir 9 cm dalis. Raskite rutulio nuopjov trius. 11. Kuri rutulio trio dal sudaro tris rutulio nuopjovos, kurios auktis lygus 0,1 rutulio skersmens? 12. Tuiavidurio rutulio iorinis skersmuo lygus 20 cm, o sieneli storis yra 2 cm. Raskite tr mediagos, i kurios padarytas rutulys. 13. Ledai parduodami kgio formos indeliuose, kuri h = 8 cm, r = 2,5 cm. Apskaiiuokite led tr ( 3,14). 14. Boktas yra ritinio formos, o jo virus udarytas pussfere. a) Pagal brinyje nurodytus duomenis apskaiiuokite bokto tr. b) Kiek kilogram da reiks nudayti boktui, jeigu nudayti I m 2 plotui reikia 150 g da ( 3,14)?
2,4 m

4,8 m

15. Boktas yra ritinio su kugiku virumi formos. Apskaiiuokite bokto tur pagal pateiktus matmenis (1 m 3 tikslumu).

16. Laivas ryte prane savo koordinates: 40 vakar ilgumos ir 40 iaurs platumos, o vakare 40 vakar ilgumos ir 37 iaurs platumos. Kok atstum nuplauk laivas? (ems spindulys lygus 6380 km.)

17. Naujojo Orleano koordinats (90 W, 30 N), o Kairo - (30 E, 30 N). Apskaiiuokite atstum tarp i miest (lygiagrets dalies ilg). 18. Tamsaus kambario spintos lentynoje yra 5 poros vienod rudos spalvos ir 5 poros vienod juodos spalvos kojini. Kiek maiausiai reikia paimti kojini, kad i j bt galima sudaryti vienos spalvos kojini por? A2 B6 ClO Dll E 12 19. Moneta metama du kartus kiekvien kart uraant, kokiu onu ji atvirsta. a) Suraykite visas baigtis, kai pirmasis atvirsta herbas. b) Kokia tikimyb, kad pirmasis atvirs herbas? 20. Ridenami du skirting spalv loimo kauliukai. atvirtusi akui suma lygi 8? 21. Isprskite lygt: _3_ + _J_ _ 10. d)
-2 +2 '
w

Kokia tikimyb, kad

+5

_ -3
~ y-5

> yi-Sy

22. Staiojo trikampio statiniai yra 8 cm ir 6 cm. Raskite: a) trikampio ambin; b) apibrto apskritimo spindul; c) brto apskritimo spindul. 23. Trapecijos pagrind santykis yra 5 : 9, o viena jos onini kratini lygi 16 cm. Kiek reikia pratsti i onin kratin, kad ji susikirst su kitos onins kratins tsiniu? 24. 25. Apskaiiuokite: a) /3(6 3 2) 3 |2 7 15|; Suprastinkite: a) 5/5(2/0 /5);
9 9

b) 2 -13 2 -1 2| 4(8 - 4 - 2 ) .

b) 5 ^ 2 ( 3 v ^ - 2/).

26. a) Jei ^x = 0, tai | + = b) Jei

+ i = 0, tai

27. Turimo ieno utenka 160 dien sueriant karvms kasdien po 75 kg. Kiek dien utekt io ieno karvms kasdien sueriant po 80 kg? 28. I skardos lapo reikia ikirpti apskritas poverles, kuri skersmuo bt 28 mm. Raskite atstum tarp tiesi, kuriose reikia idstyti poverli centrus.

10
1. Paskolos ir palkanos 2. Vertybiniai popieriai 3. Pirkimas isimoktinai 5. Verslo atsiperkamumas Pasitikrinkite

PAPRASTIEJI PROCENTAI EKONOMIKOJE


144 154 163 169 177 185

4. Pridtosios verts ir pelno mokesiai

1 Paskolos ir palkanos
Nuo seniausi laik, kai tik atsirado pinigai, mons skolino ir skolinosi vieni i kit. Tenka skolintis perkant ar statantis bst, sigyjant vien ar kit brangesn daikt. mons skolinasi verslui vystyti, bankai kad galt suteikti kreditus, valstyb ilgalaikms ekonominms arba socialinms programoms vykdyti. Visus iuos nepaliaujamai judanius pinig srautus reguliuoja palkanos. Palkanos tai mokestis u naudojimsi pasiskolintais pinigais. io mokesio dyd nusako palkan norma, tai yra sutarti metiniai procentai nuo pasiskolintos sumos. 1 PAVYZDYS. Pasiskolinus 5000 lit su 10% palkan norma po met reiks grinti 500 lit daugiau, nes palkanos yra 5000 ^ = 500 (Lt). Todl grintina suma po met bus 5000 + 500 = 5500 (Lt). Palkanos, skaiiuojamos tik nuo paskolintosios sumos, vadinamos paprastosiomis palkanomis. Tik tokias palkanas skaiiuosime iame vadovlyje. 2 PAVYZDYS. Isiaikinkime, k reikia pasakymas: Paskolinau 1000 lit t met laikotarpiui su 15% metini paprastj palkan". Aiku, kad po pirmj met skolininkas turi mokti 1000 ^ = 150 (Lt) palkan. Jei skolininkas negrina visos skolos, tai po sekani met jam vl teks sumokti 150 Lt palkan. Taip jis moks tol, kol po t met pasibaigs sutartis ir reiks grinti pasiskolintus 1000 lit. Kaip palkanos auga kiekvienais metais ir kaip didja grintina suma po kiekvien met, matome ioje lentelje:
U kiek met skaiiuojamos palkanos 1 2 3 Palkan dydis (Lt) 1 0 0 0 - ^ = 1 5 0 - 1 = 150 1 5 0 - 2 = 300 1 5 0 - 3 = 450 Grintina suma po t met (Lt) 1 0 0 0 + 1 5 0 - 1 = 1150 1 0 0 0 + 1 5 0 - 2 = 1300 1 0 0 0 + 1 5 0 - 3 = 1450

150 t = 150f

1 0 0 0 + 150- 1 = 1 0 0 0 + 150i

Jeigu paskolint sum paymtume raide S, o palkan norm p, tai metines palkanas P\ galima apskaiiuoti pagal formul

Apskritai jeigu suma S skolinama t met laikotarpiui su p procent metini paprastj palkan, tai palkanos Pt u t met apskaiiuojamos pagal formul Pt = P1 . t = S P t, 100

o grintina suma St po t met pagal formul St = S

+ Pt

= S + S -- t = s(l 100 V

-100

Formulje koeficientas (l + qq t) parodo, kiek kart daugiau reikia grinti po t met pasiskolinus bet koki sum S su paprastj palkan norma p. Pavyzdiui, pasiskolinus bet koki sum ketveriems metams su 25% paprastj palkan norma, grinti teks dvigubai daugiau, nes 1 + ^ -4 = 2. Kiek kart daugiau reiks grinti pamus paskol deimiai met su 10% metinmis paprastosiomis palkanomis? Nubraiykime nagrinto 2 pavyzdio palkan Pt ir grintinos sumos St grafikus priklausomai nuo laiko t. Sudarome lenteles ir atidedame takus koordinai ploktumoje.
Laikas t (m.) 1 2 3 4 . . . Laikas t (m.) 1 2 3 A ...

Palkanos P1 (Lt) 150 300 450 6 0 0 . . . Grintina suma S1 (Lt) 1150 1300 1450 1600 . . .

Pt
600 450 300 150

1600 1450 1300 1150 lOOO 150+ 4

y y
1 2

Pirmuoju atveju takai priklauso funkcijos y = kx grafikui; ia y yra palkanos, metai, o koeficientas k yra vieneri met palkanos P\. Antruoju atveju takai priklauso tiesins funkcijos y = kx + b grafikui; ia y yra grintina suma, metai, k palkanos u vienerius metus, o b pasiskolinta suma (paskolos dydis).

Tiek Pt, tiek St priklausomyb nuo met skaiiaus galime urayti skaii sekomis: t 1 150 1150 2 300 1300 3 450 1450 4 600 1600 5 750 1750 ... TT~ .. ~

Jt
St

ios sekos yra ypatingos tuo, kad j nariai yra skaiiai, kurie pradedant antruoju skiriasi nuo gretimo skaiiaus tuo paiu pastoviu dydiu, t. y. skaiiumi 150. Tai jau pastamos sekos aritmetins progresijos, o skaiius 150 yra kiekvienos i progresij skirtumas. Remiantis aritmetins progresijos -tojo nario formule an = a\ + (n \)d apskaiiuokime palkanas u deimt met: 150 + ( 1 0 - 1 ) - 1 5 0 = 1500 (lit) ir grintin sum po 10 met: 1150 -f (10 - 1) 150 = 2500 (lit). Aritmetins progresijos pirmj n nari suma Apskaiiuokime aritmetins progresijos a\, fl3> > kurios skirtumas d, pirmj n nari sum Sn. Uraykime j dvejopai: Sn = a\ + 2 + a3 H Sn = an + an-i + an-2 l- f l n-2 + an-l +an, f a 3 + a 2 + ai. (1) (2)

Progresijos nari, parayt vienas po kitu, kiekvienos poros suma lygi a\ +an. I tikrj: a2 + an-l = (1 + d) + (an - d) = a\ + an, H2 = ( + 2d) + ( - 2d) =+, a + _ = (aj + 3d) + ( 3d) = + ,

Kadangi toki por yra n, tai sudj panariui (1) ir (2) lygybes gauname: 2 Sn = (ai + an)n. Vadinasi, aritmetins progresijos pirmj n nari sum galima apskaiiuoti pagal formul _ (oi +a)n Sn2

1 UDAVINYS. Darbuotojo atlyginimas sausio mnes buvo 800 Lt. Pus met kas mnes darbuotojo atlyginimas didjo po 2% nuo sausio mnesio atlyginimo. Kiek udirbo darbuotojas per pus met? Sprendimas. Darbuotojo udarbis per pus met yra aritmetins progresijos, kurios pirmasis narys a\ = 800, o skirtumas d = 16 (800 - ^Q = 16), pirmj ei nari suma Sg. etasis narys, t. y. atlyginimas birelio mnes buvo a6 = 800 + (6 - 1) 16 = 880 (Lt). Remdamiesi aritmetins progresijos n nari sumos formule apskaiiuojame (,+6).6 2
=

800 + 880 2

6 =

5040

Atsakymas. Per pus met darbuotojas udirbo 5040 Lt. Grkime dar prie paskolos S su p procent palkan norma nagrinjimo. Paprastosios palkanos gali bti skaiiuojamos ne tik u metus, bet ir kitokiais laiko tarpsniais, pavyzdiui, u mnesius ar net u dienas. Formulje Pt = S ^ t vietoj t ra y j arba ^ , gauname atitinkamas formules paprastosioms palkanoms per m mnesi arba per d dien apskaiiuoti: ^
m =

p m ^ ' Too I 2 '

Pd =

d ' m ' m

Taip pat galima rasti ir grintinas sumas: p


S

m
12

"

= i | 1 +

1 0 0

Pavyzdiui: 1) Jeigu S = 1200 Lt, p = 7%, m = 21 mn., tai palkanos u 21 mnes bus PlX mn. = 1200 = 147 (Lt).

2) Jeigu S = 1080 Lt, p = 10%, d = 150 d., tai grintina suma po 150 dien bus W = 1080(1 + - 5 5 ) - 1080(1 + 4 ) = 1125 (Lt).

Pastaba. Vokietijos bankuose metai laikomi lygiais 360 dien, o mnuo 30 dien. Pranczijoje met trukm prilyginama 360 dien, o mnesio atitinka faktin kalendoriaus dien trukm (28, 29, 30 arba 31 diena). Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, skaiiavimuose laikomasi Vokietijos bank praktikos.

2 UDAVINYS. Pasiskolinta 5000 Lt su 12% metini paprastj palkan. Kreditas grinamas lygiomis dalimis per 2 metus po 1250 Lt kas pusmet kartu sumokant dar ir palkanas. Sudarykite paskolos grinimo plan ir apskaiiuokite, kokia bus grintina suma. Sprendimas. Kas pus met reiks mokti po 5000 | = 300 (Lt) palkan. mokos kas pusmet bus po 1250 + 300 = 1550 (Lt). Paskolos grinimo planas: Pusmeiai 1 2 3 4 I viso: Palkanos (Lt) 300 300 300 300 1200 Kredito grinimo suma (Lt) 1250 1250 1250 1250 5000 Paskolos likutis (Lt) 3750 2500 1250

Grintina suma per 2 metus bus 5000 -f- 1200 = 6200 (Lt).

I BANK

ISTORIJOS

Kai kurios bankins operacijos buvo inomos Babilonijoje (2000 m. prie Krist), Graikijoje (IV a. prie Krist). Romoje ventovs, valstybins inybos ir stambs pirkliai priimdavo saugoti pinigus, tauriuosius metalus, brangenybes, duodavo paskolas u labai dideles palkanas. Viduriniais amiais pinig keitjai ir auksakaliai pradjo priiminti indlius, atlikinti pervedimus ir teikti paskolas. Pirmieji bankai atsirado Lombardijoje (Italija). Valstybins valdios aktais pirmieji bankai buvo steigti Barselonoje (Ispanija, 1401 m.), Genujoje (Italija, 1407 m.). Lietuvoje bankai atsirado po baudiavos panaikinimo. Lietuvos Respublikoje pirmasis buvo Prekybos ir pramons bankas, steigtas 1918 m. Teisti Lietuvos pinigai, oficialiai vadinami auksinais, galiojo iki 1922 met, kol buvo vestas litas. Lito" pavadinim pasil V. Vaidotas, Seimo ekonomins komisijos sekretorius. Litas panaikintas 1940 m. SSSR okupavus Lietuv, o grintas apyvart 1993 m. birelio 25 d.

447. Pasiskolinta 3600 Lt esant 15% palkan normai. Kiek paprastj palkan reiks mokti u: a) 2 metus; b) 4 metus; c) 6,5 met; d) 10 mnesi; e) 300 dien? 448. Pasiskolinta 4000 Lt su 12% metinmis paprastosiomis palkanomis. Kokia bus grintina suma po: a) 2 met; b) 3 met; c) 5,5 met; d) 11 mnesi; e) 200 dien? 449. Pasiskolinta penkeriems metams 500 Lt su 10% palkan norma. Nubraiykite grafik, kuris vaizduot priklausomai nuo laiko: a) paprastsias palkanas; b) grintin sum. 450. Raskite: a) paprastj palkan norm, jeigu per ketverius metus u pasiskolint 8000 Lt sum teko sumokti 2880 Lt palkan; b) kuriam laikui buvo paskolinta 1500 Lt, jei gauta 675 Lt esant 7,5% paprastj palkan normai; c) paskolint sum, jeigu po 5 met buvo gauta 875 Lt esant 7% paprastj palkan normai; d) paprastj palkan norm, jeigu po trej met u pasiskolint 7500 Lt sum reikjo grinti 9525 Lt; e) laik, kuriam buvo gautas 12000 Lt kreditas su 11% paprastj palkan norma, jeigu iam laikui prajus kartu su palkanomis grinti reikjo 16400 Lt; f) kredito sum, jeigu po 21 mnesio u kredit su 10,5% paprastj palkan norma kartu su palkanomis grinti reiks 14205 Lt.
Pavyzdiai. 1. (Paskolos S radimas, kai inomos sumoktos palkanos.) Koks buvo paskolos dydis, jeigu u paskol ketveriems metams esant 8% metini paprastj palkan gauta 128 Lt palkan? Sprendimas. Paskolos sum S apskaiiuojame remdamiesi formule Pt = ^ t, kai p = 8%, t = 4, P4 = 128 Lt: 128 = S - ^ - 4 , Atsakymas. 400 Lt. 0,3251 = 128, S = 400.

2. (Palkan normos p radimas.) Kokia buvo metin paprastj palkan norma, jeigu u pasiskolintus trejiems metams 520 Lt kartu su palkanomis grinta 598 Lt? Sprendimas. Palkan norm p apskaiiuojame remdamiesi formule St = 5(1 + t), kai S = 520, t = 3, S3 = 598: 598 = 520(1 + 4 - 3 ) , Atsakymas. 5%. 1 + & = 1,15, p = 5.

3. (Paskolos laiko tarpsnio t radimas.) Apskaiiuokime, keleriems metams pasiskolinta 750 Lt suma, jeigu inoma, kad u j reiks sumokti 247,5 Lt paprastj palkan, kai j norma yra 6%. Sprendimas. Met skaii t apskaiiuojame remdamiesi formule Pt = S J^5 t, kai S = 750 Lt, p = 6%, P, = 247,5 Lt: 247,5 = 750 ^ 5 t, Atsakymas. 5,5 met. 45i = 247,5, t = 5,5.

451. Kiek lit bus atsiimta po trej met paskolinus 1200 Lt su paprastj palkan norma, lygia: a) 10%; b) 12%; c) 14%; d) p%7 452. Paskolinta 72000 Lt su 18% metini paprastj palkan. Kiek palkan bus gauta u paskol po: a) 5 met; d) 5 mnesi; b) 3 met; e) 5 dien; c) 4,5 met; f) 2 met 2 mnesi ir 2 dien?

453. Kuriam laikui reikia skolinti 6000 Lt, kad atsiimant bt gauta 10500 Lt, kai metins paprastosios palkanos yra: a) 25%; b) 20%; c) 15%; d) 12%? 454. Kiek pinig reikia paskolinti norint gauti: a) 270 Lt paprastj palkan per 2 metus esant 9% palkan normai; b) 3600 Lt paprastj palkan per 3 metus esant 12% palkan normai; c) 300 Lt paprastj palkan per 9 mnesius esant 8% palkan normai; d) 25 Lt paprastj palkan per 40 dien esant 10% palkan normai? 455. Firma paskolino savo darbuotojui 40000 Lt, u kuriuos darbuotojas turs mokti 20% metini paprastj palkan. Paskol su palkanomis reiks grinti po 5 met. a) Koki sum turs grinti darbuotojas? b) Nubraiykite grintinos sumos augimo per 5 metus grafik. 456. Paskolos grintinos sumos po vieneri, dvej, trej, ketveri met atitinkamai buvo 34500 Lt, 39 000 Lt, 43 500 Lt, 48 000 Lt. a) Kokia buvo pasiskolinta pinig suma? b) Kokia paskolos palkan norma? c) Kokia grintina suma bus po atuoneri; deimties met? d) Po kiek met grintina suma bus 57 000 Lt; 70500 Lt? e) Nubraiykite paskolos palkan Pt grafik. f) Per kiek laiko reikia grinti paskol, kad grintina suma St neviryt dvigubos paskolos? trigubos paskolos?

457. Pavaizduotas palkan grafikas.

J
^ a* S M

250200 150 100


50

I 2

I 3

Laikas t (metai) I I 4 5

I. inodami, kad metins paprastosios palkanos yra 12,5%, remdamiesi grafiku apskaiiuokite: a) palkanas po 1 met, 2 met, 3 met, 4 met, 5 met, 10 met; b) pasiskolint sum; c) grintin sum po 1 met, 2 met, 3 met, 4 met, 5 met, 10 met; d) po kiek met palkan suma bus 300 Lt, 400 Lt, 600 Lt, 750 Lt; e) po kiek met grintina suma bus lygi dvigubai, trigubai, keturgubai pasiskolintai sumai. . a) Paraykite funkcij, atitinkani paskolos palkan Pt priklausomyb nuo met skaiiaus t. b) Apskaiiuokite palkanas u paskol, kai t = 1,5; 1,75; 2,25; 2,5 met. III. a) Paraykite funkcij, atitinkani grintinos sumos St priklausomyb nuo met skaiiaus t. b) Apskaiiuokite grintin sum u paskol, k a i i = 2 ^ ; 2 j ; 2 | ; 3 ^ met. c) Nubraiykite paskolos grintinos sumos S(t) grafik. 458. Paskolos palkanas Pt (litais) galima apskaiiuoti priklausomai nuo laiko t (metais) pagal formul P (t) = 2400i, t ^ 5. Apskaiiuokite palkan norm ir raskite grintin sum St po penkeri met, jeigu paskolos suma yra: a) 20000 Lt; b) 18 000 Lt; c) 24000 Lt; d) 19 200 Lt; e) 20500 Lt.
Pavyzdys. e) Sprendimas. Kadangi 20 500 Lt paskolos palkanos u vienerius metus yra P ( I ) = 2400 1 = 2400 (Lt), tai pagal paprastj palkan formul randame: 2400 = 20 500 1; p 11,707%. Pastaba. Jeigu nra nurodytas apskaiiavimo tikslumas, palkan norma paprastai uraoma trimis deimtainiais enklais po kablelio. Grintina suma po penkeri met bus 20 500 + 2400 5 = 32 500 (Lt). Atsakymas, % 11,707%; 32500 Lt.

459. Ubaikite pildyti lentel:


Paskola (Lt) Palkan norma (%) Paprastosios palkanos (Lt) po Grintina suma (Lt) po

1 met 2 met a) b) c) d) e) f) 8500 7500 10 9 9,5 8,5 760 595 600 855

3 met

1 met 2 met

3 met

8100 9855

460. Indlininkas padjo bank 6000 Lt. Apskaiiuokite palkan norm, jeigu: a) u 8 mnesius priskaiiuota 240 Lt palkan; b) u 84 dienas priskaiiuota 105 Lt palkan. 461. Pasiskolinta 7200 Lt su 8% metini paprastj palkan. Paskola grinama per 0,5 met lygiomis dalimis kas mnes kartu sumokant ir palkanas. a) Kiek lit paskolos reikia grinti per mnes? b) Kiek reikia mokti palkan per mnes? c) Sudarykite paskolos grinimo plan. 462. Gautas 12 600 Lt kreditas su 9% metini paprastj palkan. Kreditas grinamas per 2 metus lygiomis dalimis kas ketvirt kartu sumokant ir palkanas. Sudarykite kredito grinimo plan. 463. Darbininko atlyginimas sausio mnes buvo 750 Lt. Kiek udirbo darbininkas i viso per metus, jei vliau kas mnes atlyginimas palyginti su sausio mnesiu buvo didesnis: a) 3,5%; b) 2,5%? 464. eima sausio mnes suvartojo 200 kW elektros energijos. Pus met kas mnes eimai pavykdavo sutaupyti po: a) 3%; b) 4% sausio mnesio suvartotos elektros energijos kiekio. Kiek kilovatvalandi elektros energijos suvartojo eima per pus met?

465. Rutulys yra apgaubtas ritinio paviriumi. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite: a) rutulio spindul; b) ritinio aukt; c) rutulio paviriaus plot; d) rutulio tr. 466. I lygiakraio trikampio, kurio kratin 20 cm, sulankstytas tetraedras. a) Kaip tai padaryta (nupie trikamp nurodykite lenkimo linijas)? b) Apskaiiuokite tetraedro oninio paviriaus plot. c) Apskaiiuokite tetraedro tr. 467. Knygoje yra 200 puslapi. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai atversto puslapio numeris yra skaiiaus 25 kartotinis? 468. Suprastinkite reikin: Ix-f+, y a) b) =14' y 469. Kampo B vienoje kratinje yra takai ir D, o kitoje C ir E. Ar lygiagreios tiess AC ir DE, jeigu inoma, kad BA : AD = 3 : 4, BC = 12cmir BE = 28cm? 470. Paraykite sistem lygi, kurios koordinai ploktumoje pavaizduotos tiesmis.

V/
/

\
2

I I 1

471. Kokios turi buti a ir b reikms, kad funkcijos y = ax + bx 3 grafikas eit per takus K(2; 3) ir L (4; 5)? Nubraiykite ios funkcijos grafik. 472. Keliais nuliais baigiasi sandauga 1 2 3 4 5 6 . . . 99 100? 473. Skaiius 1,5; ; /2 ir paraykite didjania tvarka. 474. I 28 mokini angl kalbos mokosi 18, o vokiei kalbos 15 mokini. Kiek mokini mokosi abiej kalb, jeigu 4 mokiniai mokosi vien prancz kalbos?

2 Vertybiniai popieriai
Obligacijos
Kaip jau minjome, skolintis tenka net valstybei. Ji savo skolas padengia ileisdama vertybinius popierius. Valstybei tai naudinga, nes pardavusi didel kiek vertybini popieri ji gauna l brangiai kainuojantiems neatidliotiniems vidaus projektams vykdyti. Gyventojams tai taip pat naudinga, nes po kurio laiko valstyb superka savo vertybinius popierius u auktesn kain. i abipus naud paaikinsime nagrindami vien i valstybs vertybini popieri ri obligacijas. Obligacija (lotynikai obligatio sipareigojimas, pasiadjimas) vertybinis popierius, parduodamas gyventojams pigiau, o prajus nustatytam laikotarpiui, iperkamas brangiau u vadinamj nominalij kain (ji paprastai urayta ant obligacijos). Galima sakyti, kad valstyb, parduodama obligacijas, skolinasi i gyventoj pinigus u tam tikras metines palkanas. Kuo maiau dien lieka iki obligacij ipirkimo, tuo brangiau jos parduodamos, bet visuomet obligacijos pardavimo kaina yra maesn u ipirkimo kain. Skirtumas tarp obligacijos nominaliosios verts ir jos pardavimo kainos yra pirkjo udarbis (palkanos), kur jis gauna i valstybs u paskolintus pinigus (i tikrj jis perka i valstybs vertybinius popierius, kuriuos po kiek laiko parduoda atgal valstybei ir gauna daugiau). Norint vertinti, kiek galima tiktis udirbti perkant obligacijas, reikia inoti obligacijos nominalij vert, palkan norm (ia vl galvoje turime paprastsias metines palkanas), ir laik, likus iki obligacijos ipirkimo dienos. Daniausiai is laikas skaiiuojamas dienomis ir laikoma, kad metai turi 365 (o ne 360, kaip paskol ar kredit atveju) dienas, bet taip pat skaiiuojamas mnesiais (1/12 met), ketviriais (1/4 met) ir pusmeiais (1/2 met). 1 PAVYZDYS. Banke kabo skelbimas:

Nuo . m. sausio 1 d. pradedamas 12% Valstybs obligacij pardavimas


Nominalioji vert 200 lit. Ipirkimo terminas kit met sausio 1 d.
Skubkite pirkti, nes obligacij kaina vis kils: 188,68 Lt 178,57 Lt liepos 1 d. sausio 1 d. 198,20 Lt 194,17 Lt ^ g r u o d i o 1 d. spalio 1 d.

Tai reikia, kad valstyb skolinasi i perkaniojo tam tikr sum pinig ir sipareigoja kit met sausio 1 d. grinti 200 Lt. O kokiu bdu nustatoma obligacijos pardavimo kaina, t. y. kaip kinta paskolos suma priklausomai nuo laiko? Jeigu obligacija parduodama pirmj dien u S lit, tai valstyb j ipirks po vieneri met u 200 lit sumokjusi 12% palkanas. Vadinasi, obligacijos pardavimo kain galime rasti i schemos: 5 Lt - 100% 5 = 200 L t - 1 1 2 % 112
200

100

178,57 (Lt).

Analogikai obligacijos kaina po puss met randama taip: S Lt - 100% 200 Lt - 106% . 100 + s = ^ 188,68 (Lt). 106
200

(ia pasinaudojome tuo, kad u pus met reikia grinti tik pus palkan, t.y. 12% i = 6%.) Matome, kad obligacijos nominalioji vert N yra ne kas kita, kaip paskolos grintina suma S i , kuri galima rasti i formuls

o palkanas Pt galima apskaiiuoti remiantis formule *5

'

I tikrj, perkant obligacijas sausio 1 d., po met palkanos sudarys: Pl met = 178,57 ~ o po puss met: ^0,5 met = 188,68 = H,32 (Lt) (200 - 188,68 = 11,32). 1 = 21,43 (Lt) (200 - 178,57 = 21,43),

IUU

Patikrinkite, ar teisingai skelbime nurodyta obligacijos kaina likus iki ipirkimo trims mnesiams; vienam mnesiui.

Ry tarp paskolos ir obligacij galima iliustruoti tokia schema:

Palyginus palkan normas galima nusprsti, kur naudingiau investuoti pinigus: pirkti obligacijas ar padti pinigus bank. 2 PAVYZDYS. Vaidoto ttis nori pelningai panaudoti sutaupytus 3000 lit. Jis gali po 90,9 Lt nusipirkti 100 lit nominaliosios verts obligacij, kurios bus iperkamos po 292 dien, arba padti pinigus bank kaip terminuot indl su 10% metini palkan. Pasiaikinkime, kas pelningiau? Apskaiiuokime obligacijos palkan norm. Pasinaudosime grintinos sumos radimo formule, kai terminas skaiiuojamas dienomis:

ia mes laikome (obligacijos atveju), kad metuose yra 365 dienos. stat inomas reikmes gauname: 100 90,9 p 292 100 365'

Matome, kad perkant obligacijas palkan norma (12,514%) yra didesn negu terminuoto indlio metins palkanos (10%), todl naudingiau pirkti obligacijas. I tikrj, Vaidoto ttis u 3000 lit (tiksliau u 2999 litus 70 cent) nusipirks 33 obligacijas per 292 dienas udirbt 300,30 Lt, o i banko u padtus 3000 lit tik po met gaut 300 lit.

Akcijos Akcija yra nuosavybs vertybinis popierius, t. y. dokumentas, liudijantis, jog akcin bendrov yra investuota tam tikra pinig suma. Akcija suteikia teis jos turtojui (akcininkui) gauti akcins bendrovs pelno dal (dividend). Nominalioji akcijos vert oficialiai patvirtinta ileidiam akcij vert, o akcij kursas kaina, kuria vertybini popieri biroje perkamos ir parduodamos akcijos. Skirtingai nuo obligacij, kuri pardavimo ir ipirkimo kaina yra i anksto inoma (ir inoma formul, kuri ias kainas sieja), akcij kursas yra tam tikra prasme atsitiktinis. Jis svyruoja, priklausomai nuo valstybs ar atskiros mons ekonomins padties, pasilos ir paklausos, bei kit (kartais visai paalini), veiksni. Akcijas geriausia pirkti, kai j kursas emas (numanant, kad jis nebekris emiau), o parduoti, kai kursas auktas (spjant, kad jis nebekils). 3 PAVYZDYS. Paveiksle pavaizduotas Auksino" banko akcij kurso kitimas per metus.

II

III

IV

VI

VII V I I I IX

XI

XII M n u o

Kada buvo geriausia pirkti akcijas? Kiek apytiksliai galima buvo udirbti nusipirkus 100 akcij gruodio pradioje ir pardavus jas paskutin met dien? 1 UDAVINYS. Pirkta penkiolika vienod 450 Lt nominaliosios verts akcij, kai j kursas buvo 8% maesnis negu nominalioji vert. Vliau pardavus tas akcijas buvo gauta 10% pelno nuo moktos sumos. Kiek lit pelno buvo gauta pardavus vien akcij? Koks buvo akcij kursas (procentais) jas parduodant? Sprendimas. Perkant akcijas j kursas buvo 100 8 = 92(%) nominaliosios akcij verts, todl u jas buvo sumokta 45qq2 = 414 (Lt). Pardavus akcijas gauta 41IQq10 = 41,4 (Lt) pelno. Vadinasi, viena akcija udirbo" 41,4 : 15 = 2,76 (Lt). Vienos akcijos nominalioji vert 450 : 15 = = 30 (Lt). Akcija buvo pirkta u 414 : 15 = 27,6 (Lt), o parduota ji buvo u 27,6 + 2,76 = 30,36 (Lt), t. y. esant ( 30 > 36 ^ q 30 H 00 = 1,2(%) didesniam negu nominalioji vert, kursui. Atsakymas. 2,76 Lt; 1,2% didesnis negu nominalioji vert.

Vekseliai Ikikarinje Lietuvoje labai populiars buvo vekseliai savotika paskolos forma. Vekselis tai pasiadjimas arba nurodymas sumokti vekselio turtojui tam tikr pinig sum iki nurodytos datos. is vertybinis popierius yra tarpusavio skol grinimo garantija, kai skolintojas ir paskolos gavjas nenori ar negali naudotis bank paslaugomis. Vekseli pavyzdiai:

; ][L
0

1
* 398378*)

i
"

v**,Ltmt*.

"

Pri=H3 . i WZ^mJ^afrM ^mJL*. Tekstantls^devyni imtai . i^St&sStxt-:n-..;: ^, jj Ji00 ' vtksettu o Ser.v..: .ebi.-ass privaUtemmck_2ii c JbjJJbiss; ^ .
L

' "

P*

_ -

VtkseUs JtfM- it-Krtts.

JM^* .

t. ^^ KO^^JL, f&Krt*, . b . ,/i . i , . ^--r^

Otbm^Mf

' /'V Y

,^JfJp^f.

1 9 Bot &--.23 dienu. Bronius 1

Vekselio turtojas prireikus pinig veksel gali parduoti kitam asmeniui arba vertybini popieri institucijai dar iki vekselio apmokjimo termino. Suprantama, parduodant pigiau nei vekselyje nurodyta suma, t. y. veksel diskontuojant (atskaitant diskonto sum palkanas pagal susitart tarp pirkjo ir pardavjo diskonto norm, t. y. procentus). Kuo vekseliai panas obligacijas ir kuo jie skiriasi?

2 UDAVINYS. Bankas gegus 1 d. perka veksel, kurio vert 1500 Lt, o apmokjimo terminas sueina gegus 3 1 d . Sutariama 12% diskonto norma. Koki sum u veksel sumokjo bankas? Sprendimas. Iki vekselio apmokjimo termino pabaigos liko 31 1 = 3 0 (dien). Pagal paprastj palkan formul P j = S jqq ' fo diskonto suma yra 1500 12 30 = 15 (Lt).

100 360

Bankas u veksel sumokjo 1500 15 = 1485 (Lt). Atsakymas. 1485 Lt.

Pratimai ir udaviniai
475. Obligacija, kuri bus iperkama po puss met su 8% metini palkan, iandien banke kainuoja 288,46 Lt. a) Kiek lit skolinasi bankas i mogaus, perkanio obligacij? b) Kokia obligacijos nominalioji vert (vienet tikslumu)? c) Kiek lit palkan sumoks bankas obligacijos turtojui ipirkdamas obligacij? 476. Obligacija, kuri bus iperkama po met su 10% palkan norma, parduodama u: a) 50 Lt; b) 68,18 Lt; c) 136,36 Lt; d) 9,09 Lt; e) 27,27 Lt. Kokia obligacijos nominalioji vert (vienet tikslumu)? 477. 50 Lt nominaliosios verts obligacija, kuri bus iperkama: a) po puss met, parduodama u 47,85 Lt; b) po pusantr met, parduodama u 42,92 Lt; c) po 4 mnesi, parduodama u 48,31 Lt; d) po 8 mnesi, parduodama u 46,99 Lt; e) po 9 mnesi, parduodama u 46,67 Lt. Kiek procent metini paprastj palkan sumoks bankas obligacijos turtojui ipirkdamas obligacij? 478. Obligacijos nominalioji vert 30 Lt. Ji bus iperkama po 73 dien, o iandien banke parduodama u 29,4 Lt. Kokia obligacijos palkan norma? 479. Pirkjas sigijo 2590 Lt nominaliosios verts 6% obligacij. Kiek pirkjui kainavo obligacijos, jei jos bus ipirktos po: a) 209 dien; b) 150 dien?

480. Kiek bus sumokta palkan iperkant Vyriausybs ileistas obligacijas: a) 40 mln. Lt sumai 300 dien terminui su 10% metini palkan; b) 60 mln. Lt sumai 180 dien terminui su 8% metini palkan? 481. Kas naudingiau: a) pirkti 500 Lt nominaliosios verts obligacij u 475 Lt likus iki ipirkimo termino 292 dienoms, ar tuos 475 Lt padti bank tam paiam laikotarpiui esant metini palkan normai 6,5%? b) pirkti 200 Lt nominaliosios verts obligacij u 190 Lt likus iki ipirkimo termino 219 dien, ar tuos 190 Lt paskolinti mogui, sutinkaniam mokti 9% metini palkan? 482. Akcijos nominalioji vert 250 Lt. iandien ji parduodama: a) 16%; b) 12%; c) 9%; d) n% maesniu kursu. Kokia iandien yra akcijos kaina? 483. Akcijos nominalioji vert 200 Lt. iandien j biroje galima sigyti u: a) 190 Lt; b) 195 Lt; c) 206 Lt; d) 215 Lt. Koks akcijos kursas biroje palyginus su nominalija verte? 484. 6000 Lt vekselis parduodamas su 8% diskonto norma. Raskite diskonto sum ir vekselio kain, jeigu iki vekselio apmokjimo termino liko: a) 15 dien; b) 24 dienos; c) 51 diena; d) n dien. 485. 1825 Lt vekselis diskontuotas banke su 10% diskonto norma. Kiek buvo lik dien iki vekselio apmokjimo termino, jeigu diskonto suma: a) 10 Lt; b) 15 Lt; c) 25 Lt; d) n Lt? 486. 2000 Lt paskolinti ketveriems metams u 10% metini paprastj palkan. a) Apskaiiuokite palkanas per 4 metus. Kasmetines palkanas pavaizduokite grafiku. b) Apskaiiuokite grintin sum u 4 metus. Kasmetines grintinas sumas pavaizduokite grafiku. c) Paraykite formul, pagal kuri galima apskaiiuoti palkanas Pt priklausomai nuo met skaiiaus t, ir apskaiiuokite Pt, kai t = 0,5; t = 2,25. d) Paraykite formul, pagal kuri galima apskaiiuoti grintin sum St, priklausomai nuo met skaiiaus t ir apskaiiuokite St, kai t 1,5; t = 2,75. e) Paraykite skaii sek palkanas u paskol kasmet. f) Paraykite skaii sek grintin paskolos sum kasmet. g) Paraykite formul, pagal kuri galima apskaiiuoti palkanas Pm priklausomai nuo mnesi skaiiaus m, ir apskaiiuokite Pm, kai m = 8; m = 15.

h) Paraykite formul, pagal kuri galima apskaiiuoti grintin sum Sm priklausomai nuo mnesi skaiiaus m, ir apskaiiuokite Sm, kai m = 9; m = 17. i) Paraykite palkan P j kaip dien skaiiaus d funkcij P (d) ir apskaiiuokite P (180), P (250). j) Paraykite grintinos sumos ScI kaip dien skaiiaus d funkcij S (d) ir apskaiiuokite 5(200), S(350). k) Apskaiiuokite palkanas ir grintin sum u paskol po 2 met 2 mnesi ir 2 dien; 3 met 3 mnesi ir 3 dien. 487. Pasiskolinta 3000 Lt su 6% metini paprastj palkan. Sudarykite paskolos grinimo plan, jei ji grinama per 1,5 met lygiomis dalimis kartu sumokant ir palkanas: a) kas ketvirt; b) kas pusmet. 488. Ar seka an yra aritmetin progresija: a) an = n + 3, n e N; b) an = n2 - 1, n e 489. Tiesje yra paymti takai A\, A2, A3, . . . , A2Q taip, kad kiekvienos atkarpos tarp dviej gretim tak ilgis yra 2 cm didesnis u prie tai esanios atkarpos ilg. Atkarpa A\A2 lygi 3cm. Raskite ilg atkarpos: a) AiA 1 0 ; b) A i A 2 0 ; e) Ai 0 A 1 5 ; d) A 1 5 A 2 0 . 490. Turistai pirmj dien nujo 20 km, o kiekvien kit 10% pirmosios dienos kelio daugiau negu dien prie tai. Kok keli nujo turistai per: a) 5 dienas; b) 7 dienas? 491. Pagal brinio duomenis raskite ritinio oninio ir viso paviriaus plotus, tr.

492. Metami du loimo kauliukai. Kuris vykis labiau tiktinas: A atvirtusi akui suma lygi 11; B suma lygi 2? 493. Automobilis nuvaiavo 140 km. Jeigu jo greitis bt buvs 10 km/h didesnis, tai keli jis bt nuvaiavs 20 minui greiiau. Kokiu greiiu vaiavo automobilis? 494. Staiojo trikampio statini santykis yra 8 : 15, o ambin lygi 6,8 cm. Raskite trikampio: a) statinius; b) plot; c) perimetr; d) auktin, nubrt ambin. Koks apie trikamp apibrto ir trikamp brto apskritimo spindulys?

495. Kai ^

=4, tai ^

= ... b) ( 3 ^ 5 - 4)(/5 + 4); c) ( 2 ^ 3 - 3) 2 .

496. Suprastinkite: a) ( 5 V 2 - 3 ) ( 2 ^ 2 + 1); 497. Apskaiiuokite: a) 2 : 1-1,61


C

b)|-l|-5
d

HB ~ T U I : I B + ~n\

^ \~3i ~

' l37

498. Gabriel u vien ssiuvin, du pietukus ir trintuk sumokjo 1,6 Lt. Ona u 2 tokius paius ssiuvinius, 3 pietukus ir 3 trintukus 3,3 Lt. Kiek reikia mokti Albinai u 2 ssiuvinius, 5 pietukus ir trintuk? 499. Traukinys po elektros linija pravaiuoja per 5 sekundes, o tuneliu, kurio ilgis yra 150 m per 15 sekundi. Koks traukinio ilgis ir kokiu greiiu jis vaiuoja?

3 Pirkimas isimoktinai
U ger mokymsi ttis paadjo Vaidotui skirti 500 lit pasiruoti vasaros atostogoms pas moiut. Vaidotas nort pirkti turistin dvirat ir neiojam televizori (juk ir kaime norsis irti krepinio empionat). Taiau dviratis kainuoja 200 lit, o televizorius net 600 lit, tad gaut pinig neutenka. Viena laim, kad firma Po truput" silo pirkti t televizori isimoktinai: sumoki 300 lit, ir televizorius tavo. Tiesa, po to visus metus kas mnes reiks mokti po 40 lit, bet iri jau dabar, o kol sutaupytum trkstamus pinigus vis vasar tekt sdti kaime be televizoriaus.

Kiek kainuoja televizorius perkant j isimoktinai? Kai neutenka pinig u norim prek susimokti i karto arba preks kaina yra tokia didel, kad gaila tiek pinig ileisti ikart, praktikuojamas pirkimas isimoktinai. iuo atveju i karto mokama tiktai dalis preks kainos, bet prek atiduodama pirkjui. Todl galima laikyti, kad pirkjas skolinasi i pardavjo tam tikr pinig sum, kuri lygi preks kainos ir pradinio nao skirtumui. Per sutart laik palkanos u paskolintus pinigus kartu su likusia preks kainos dalimi grinama mnesiniais (metiniais, ketvirtiniais) naais. Norint vertinti, kas naudingiau pirkti prek isimoktinai ar skolintis pinig ir pirkti prek ikart, reikia palyginti palkan normas.

PAVYZDYS. Jeigu muzikin centr, kurio kaina 1600 Lt, isimoktinai siloma pirkti mokant 600 Lt pradin na, ir po to 2 metus mokant mnesinius naus po 60 Lt, tai: muzikinio centro kaina perkant isimoktinai yra 600 + 60 24 = 2040 (Lt); palkanos yra 2040 - 1600 = 440 (Lt); pirkjo paskolinta" suma yra 1600 600 = 1000 (Lt); pagal paprastj palkan skaiiavimo formul Pt = S yj^ t, (ia t = 2, S = 1000) pirkimo isimoktinai palkan norma randama: 440 = 1000 2, 100 440 = 20p, p = 22%.

Tai reikia, kad toks pirkimas isimoktinai atitinka 1000 lit paskol dviej met laikotarpiui su 22% paprastj palkan norma. Dabar galima pasvarstyti, kaip geriau elgtis Vaidotui. Kadangi jis galjo i karto nusipirkti dvirat ir sumokti u televizori tik 300 lit, jam reikjo pasiskolinti dar 300 lit. Jei pirkimo isimoktinai palkan norma maesn u paskolos palkan norm, tai geriau pirkti isimoktinai, bet jei galima pasiskolinti pigiau geriau skolintis ir pirkti ikart. Ar verta Vaidotui pirkti televizori isimoktinai metams, jei kaimynas Rimas gali paskolinti metams 300 lit su 50% metini palkan? O jei su 65%?

Pratimai ir udaviniai
500. emiau apraytose situacijose apskaiiuokite: kain isimoktinai; palkan sum; pasiskolint sum; palkan norm. a) Krslas, kurio kaina 1230 Lt, parduodamas isimoktinai u 495 Lt pradin na ir 98 Lt dydio mnesinius naus per vienerius metus. b) Stal, kainuojant 1050 Lt, galima nusipirkti isimoktinai u 350 Lt pradin na ir 2 metus mokant 40 Lt mnesinius naus. 501. Videoaparatr, kurios kaina 2400 Lt, galima pirkti isimoktinai mokant 1200 Lt pradin na ir mokant vienodus naus kas mnes. Apskaiiuokite mnesin na, kad videoaparatros kaina perkant isimoktinai bt 2700 Lt, o imokti skol reikia per: a) pustrei met; b) dvejus metus.

502. Mokant i karto kompiuteris kainuoja 4200 Lt, o perkant isimoktinai reikia sumokti 1500 Lt pradin na ir dar 2,5 met mokti po 120 Lt kas mnes. a) Kokia kompiuterio kaina perkant isimoktinai? b) Kiek palkan tenka mokti perkant kompiuter isimoktinai? c) Kokia pasiskolinta i parduotuvs suma" perkant kompiuter isimoktinai? d) Kokia pirkimo isimoktinai palkan norma? 503. Spinta kainuoja 2000 Lt. Perkant isimoktinai pradinis naas yra 800 Lt, o isimokti reikia per dvejus metus mokant 68,75 Lt mnesinius naus. a) Kokia spintos kaina j perkant isimoktinai? b) Kiek palkan reikia mokti perkant spint isimoktinai? c) Kokia pasiskolinta i parduotuvs suma" perkant spint isimoktinai? d) Kokia pirkimo isimoktinai palkan norma? 504. Skalbimo maina kainuoja 1800 Lt. J galima nusipirkti isimoktinai per 1,5 met, mokant lygiomis dalimis. Kiek kainuot skalbimo maina perkant j isimoktinai, jeigu: a) pradinis naas sudaro 40% skalbimo mainos kainos, o palkan norma yra 8%; b) pradinis naas sudaro 30% skalbimo mainos kainos, o palkan norma yra 12%?

Pavyzdys.

Skalbimo main, kainuojani 1200 Lt, galima pirkti isimoktinai lygiomis dalimis mokant naus 30 mnesi. inome, kad pradinis naas sudaro 25% skalbimo mainos kainos, o pirkimo isimoktinai palkan norma yra 18%. Kiek kainuos skalbimo maina perkant isimoktinai? Sprendimas. Pradinis naas yra 1200 0,25 = 300 (Lt). Sakykime, kad mnesinis naas Lt, tada skalbimo mainos kaina isimoktinai: 300 + 30 = (300 + 30x) (Lt), o palkanos (lygios skirtumui tarp kainos isimoktinai ir kainos perkant ikart): (300 + 30x) - 1200 = (30x - 900) (Lt). Skirtumas tarp kainos isimoktinai ir pradins mokos yra pirkjo 2,5 met (30 mnesi) laikotarpiui pasiskolinta" suma 1200 300 = 900 (Lt). inodami palkan norm, pagal paprastj palkan skaiiavimo formul, randame x: 30x - 900 = 900 ^ Atsakymas. 1605 Lt. 2,5, 30x - 900 = 405; = 43,5.

Vadinasi, skalbimo mainos kaina isimoktinai 300 + 1305 = 1605 (Lt).

505. aldytuvas kainuoja 2400 Lt. J galima nusipirkti mokant vienodus mnesinius naus per dvejus metus. Koks aldytuvo pirkimo isimoktinai pradinis naas ir koks bt mnesinis naas, jeigu: a) pradinis naas sudaro 33 j % aldytuvo kainos, o palkan norma 10%; b) pradinis naas sudaro 20% aldytuvo kainos, o palkan norma 15%? 506. Paveiksle pavaizduotas 1250 Lt paskolos penkeriems metams palkan grafikas.

600 400200-

Laikas t (metais)

Remdamiesi grafiku: a) nustatykite palkanas u 4 metus; 5 metus; b) nustatykite grintin sum po 4 met; 5 met; c) raskite paskolos palkan norm; d) apskaiiuokite palkanas u 3 metus ir 4 mnesius; 1 metus 1 mnes ir 1 dien; e) paraykite funkcij P (m), atitinkani palkanas Pm priklausomai nuo mnesi skaiiaus m, ir apskaiiuokite P(25); P(30); f) paraykite funkcij S (d), atitinkani grintin sum Sj priklausomai nuo dien skaiiaus d, ir apskaiiuokite 5(900); 5(1200). 507. Taupymo laktas, kuris bus iperkamas po puss met su 9% palkan norma, parduodamas u: a) 191,39 Lt; b) 143,54 Lt. Kokia taupymo lakto nominali vert? Pastaba. Taupymo laktas vertybinis popierius analogikas obligacijai. 508. Obligacija, kurios nominalioji vert 50 Lt, bus iperkama po 175 dien. iandien banke ji parduodama u: a) 48 Lt; b) 47 Lt. Kokia obligacijos palkan norma (imtj tikslumu)?

509. U kiek lit galima sigyti 50 Lt nominaliosios verts obligacij, jeigu ji bus iperkama po: a) 90 dien esant 7% metini palkan; b) 72 dien esant 6,5% metini palkan? 510. Kokia yra obligacijos nominalioji vert, jeigu likus iki jos ipirkimo termino: a) 90 dien, ji parduodama u 98 Lt esant 8% palkan normai; b) 135 dienoms, ji parduodama u 38,5 Lt esant 10% palkan normai? 511. Akcija, kurios nominalioji vert 200 Lt, pirkta u 185 litus. Koks pelnas ar nuostolis bus pardavus j: a) 8%; b) 7,5%; c) 7%; d) 5,2% maesniu kursu, negu nominalioji vert? 512. Akcijos nominalioji vert 50 Lt. Akcij biroje ios akcijos kursas balandio mnes pateiktas lentelje. Dienos Kaina (Lt) 1 48 5 49,5 10 50 15 52 20 51,5 25 50 30 49,5

a) Nubraiykite akcijos kurso balandio mnes grafik. b) Koks buvo akcijos kursas, palyginus su nominalija verte, mnesio pradioje, viduryje ir gale? c) Kokiu laikotarpiu akcijos kursas kilo? krito? d) Kokiu laikotarpiu akcijos kursas buvo didesnis u nominalij akcijos vert? maesnis u nominalij akcijos vert? e) Kada akcij buvo galima nusipirkti u nominalij vert? 513. Turistai pirmj dien nujo 15 km, o kiekvien kit dien 12% pirmosios dienos kelio daugiau negu dien prie tai. Per kiek dien turistai nujo: a) 126 km; b) 182,4 km? 514. Kiek reikia sudti i eils natralij skaii pradedant vienetu, kad suma neviryt: a) 210; b) 2070? 515. Pagal brinio duomenis raskite taisyklingo sios piramids: a) apotem; b) oninio paviriaus plot; c) viso paviriaus plot; d) tr.

516. Ritinio formos duts skersmuo yra 10 cm, o auktis 5 cm. a) Raskite duts tr. b) Raskite duts viso paviriaus plot. c) Kiek kvadratini metr skardos sunaudojama 1000 toki dui pagaminti, jeigu silms ir atliekoms reikia pridti 15% skardos? 517. Dje yra 4 spalv rutuliai: 50 ali, 20 balt, 20 raudon ir 10 mlyn. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai itrauktas rutulys yra mlynas arba baltas? 518. Trikampio ABC kratinje BC paymtas takas D. Ar atkarpa AD yra trikampio pusiaukampin, jeigu AB = 12cm, AC = 15 cm, BD = 8 cm ir DC = 10 cm? 519. Isprskite lygt: +2 - -^ = ~ 2 ; b ) rf + I=T = 2 520. Apskaiiuokite patogiausiu bdu: a)
19 42 a)

' +10'62 + 1 9 , 4 - 1 0 , 6 ;

b)

- 39,4 35,4.

521. Trikampio dvi kratins b = c = 8 cm. Kokio ilgio gali bti trikampio treioji kratin a? 522. Raskite bet kurios penkiakamps vaigds kamp (Zi + Z2 + ZJ + 4 + Z5) sum. / 2 \ /<5/ / / 4 ^

W
523. Galono nesisteminio biral ir skysi trio vieneto atitikmuo litrais yra skirtingas: D. Britanijoje 1 galonas yra 4,54609 i, o JAV 3,78543 i. a) Kiek litr (0,01 tikslumu) atitinka 12 galon benzino JAV ir D. Britanijoje? b) Kiek galon (0,1 tikslumu) atitinka 200 litr benzino JAV ir D. Britanijoje?

4 Pridtosios verts ir pelno mokesiai


Pridtosios verts mokestis Daiva su mama vaikiodama po prekybos centr Viskas namams" atkreip dmes keistas kai kuri preki kainas: spinta 1180 Lt, spintel 118 Lt, kilimlis 11,8 Lt, vak - 1,18 Lt. Vis nedav ramybs ir skalbimo mainos, skalbini ds, skalbimo milteli, skalbini segtuko paslaptingi kain skaitmen sutapimai: 590Lt, 59Lt, 5,9Lt, 0,59 Lt. Daiva band pati sau viena minti i keist kain skaii msl. Deja. Gal gale Daiva apie skaii galvosk prasitar mamai ekonomistei. Dl visko kalti procentai, pamaiktavo mama. Procentai? ypteljo Daiva ir kiek pagalvojusi nuvito. Supratau: j yra 18%! Taip. Tik 1000 Lt spintos kainos tenka prekybos centrui, o 180 Lt valstybei, paaikino mama. O pardavus spintel 100 Lt tenka parduotuvei ir 18 Lt valstybei, ts minusi keist kain msl Daiva. Pridtosios verts mokesiu (PVM) yra apmokestinamos visos preks ar teikiamos paslaugos. Pridtosios verts mokestis vestas nuo 1994 m. gegus 1 d. io mokesio tarifas Lietuvoje 2000 metais buvo 18% nuo kainos be PVM. Jo moktojas yra galutinis preks pirkjas ar paslaugos gavjas.

Kiek PVM sumokjo Daiva pirkdama prekybos centre pakuot skalbimo milteli? tuzin skalbini segtuk?

1 PAVYZDYS. Suukavimas kainuoja 12,5 Lt be 18% pridtosios verts mokesio. Kiek kainuoja suukavimas su PVM? Paymj iekom kain x, pagal schem randame: 12,5 L t - 1 0 0 % ; L t 1 1 8 % 12,5 > = 100 118
IlO

118 > jc = 12,5 . 100

U suukavim klientas moka: 12,5

= 14,75 (Lt).

I io pavyzdio matyti, kad kirpjas i kliento pam 14,75 lito, bet kirpyklai atiteko tik 12,5 lito, o kiti 2,25 lito sumokti valstybei kaip PVM. 2 PAVYZDYS. Paltas parduotuvje kainuoja 800 Lt. Kiek lit palto mamenins kainos sudaro PVM? Pagal schem: 800 L t - 1 1 8 % jc L t 18% > goo 118 = 18 ^ jc = 800 18 ; 118'

palto PVM yra 800 j 122,03 (Lt), Apskritai jeigu pirkinio kaina a Lt, tai PVM yra a iuoti pagal schem Lt100% a
18

Lt ir j galima apskai-

I8 ' 8
JC

118

Lt

100 JC %

Gauname, kad bet kurio pirkinio kainos PVM sudaro r f t 100 1800 a -l^ = = 15,25423 . . . 15,254 (%). a 118 Todl 2 pavyzdyje palto mamenins kainos PVM galima apskaiiuoti dar ir taip: 800 122,03 (Lt). Kiek lit atitenka prekybos centrui Viskas namams" i keist" kain, kurios atkreip Daivos dmes?

Pelno mokestis VIII klasje skaiiavome gamybos ar prekybos mons peln, kur sudaro pajam ir ilaid (arba plauk ir bendrj snaud) skirtumas. Taiau monei gautu pelnu, pasirodo, diaugtis dar anksti. Visos mons, turinios pelno, moka pelno mokest. 2000 metais jo tarifai buvo 24% arba turint lengvat 10% nuo gauto pelno. I pelno iskaiiavus pelno mokest, gauname grynj peln. 3 PAVYZDYS. mons pajamos (plaukos) per metus yra 3123 000 lit, o ilaidos (gamybos bendrosios snaudos) 2 492 400 Lt. Koks mons grynasis pelnas per metus, jei pelno mokesio tarifas 24%? mons pelnas per metus yra 3 123 000 - 2492400 = 630 600 (Lt), o pelno mokestis 630600 j^ = 151 344 (Lt). Vadinasi, mons metinis grynasis pelnas lygus 630 600 - 151 344 = 479 256 (Lt). I gauto pelno atmetus pelno mokest lieka grynasis pelnas, kur mon gali ileisti savo nuoira: imokti dividendus, investuoti gamybos pltim, ileisti vertybini popieri pirkimui ar padti bank ir pan.

524. Krslo kaina be pridtosios verts mokesio yra 1042,37 Lt. a) Kiek lit PVM pridedama parduotuvje? b) Kiek kainuoja krslas parduotuvje? 525. Bald komplektas kainuoja 5400 Lt. a) Kiek lit sudaro PVM? b) Kokia bald komplekto kaina be PVM? 526. Kiek sumokta pridtosios verts mokesio, jeigu maisto produkt parduotuvje kasos aparatas u pirkin imu ek: a) 12,32Lt d) 4,12 Lt g) 0,92 Lt b) 45,6Lt e) 101,45 Lt h) 234,87 Lt c) 63,89Lt f) 183 Lt i) 10,62 Lt?

527. Klek kainavo pirkinys, jeigu pridtosios verts mokestis sudaro: a) 27 Lt d) 0,5 Lt g) 36 ct b) 45 Lt e) 13,42 Lt *h) a Lt c) 1,2 Lt f) 20,06 Lt *i) (JC 1) Lt?

528. Kiek lit sudar pridtosios verts mokestis, jeigu parduotuv pardav preki u: a) 35 tkst. Lt; b) 50 tkst. Lt; c) 1,5 mln. Lt; d) 0,3 mln. Lt? 529. Megztin, sigyt u 125 Lt, parduotuv pardav su 24% antkainiu. a) Kiek lit antkainio prisidjo parduotuv? b) Kokia megztinio mamenin kaina? c) Kiek lit megztinio pardavimo kainos sudaro PVM? d) Kiek udirbo parduotuv, pardavusi 10 toki megztini ir sumokjusi PVM valstybei? 530. aldytuvo didmenin kaina 1920 Lt. Parduotuv j parduoda su 29% antkainiu. a) Kokia aldytuvo mamenin kaina? b) Kiek lit aldytuvo pardavimo kainos sudaro PVM? c) Kiek udirbo parduotuv, pardavusi 15 toki aldytuv ir sumokjusi PVM valstybei? 531. Koks mons pelno mokestis ir grynasis pelnas, jeigu mons pelno mokesio tarifas 24%, o pelnas: a) 667 Lt; b) 301,6 Lt; c) 12000 Lt; d) 2400 Lt?

Pavyzdys.

Bendrovs grynasis pelnas, sumokjus 24% pelno mokesio, yra 6080 Lt. Koks buvo bendrovs pelnas? Sprendimas. I bdas. Kadangi grynasis pelnas sudaro 100 24 = Ib(cZc) bendrovs pelno, tai pagal schem

6080 Lt 76% Lt100%

6080 76

100

J C = 6080

100 76

bendrovs pelnas buvo 6080 = 8000 (Lt). II bdas. Sakykime, kad bendrovs pelnas buvo Lt, tada pelno mokestis 0,24xLt. Kadangi grynasis pelnas sudaro 6080 Lt, tai: - 0,24x = 6080, 0,76x = 6080, = 8000. Atsakymas. 8000 Lt.

532. Ubaikite pildyti lentel.


Pelnas (Lt) a) b) c) d) 1500 Pelno mokesio tarifas (%) 10 24 10 24 192 558 193,8 Pelno mokestis (Lt) Grynasis pelnas (Lt)

533. Drabui parduotuvs plaukos u parduotas prekes sudar 45 000 Lt. Toms prekms sigyti parduotuv buvo ileidusi 29 000 Lt. Kitas ilaidas sudar: 18% nuo plauk, gaut pardavus prekes, PVM, patalp eksploatacija 1500 Lt, reklama 650 Lt, darbuotoj algos 4000 Lt, apsauga ir ryi paslaugos 600 Lt, elektra 122,6 Lt. a) Kiek lit sudar PVM? b) Apskaiiuokite visas parduotuvs ilaidas. c) Koks parduotuvs pelnas? d) Kiek parduotuv turi sumokti pelno mokesio, jeigu jo tarifas 24%? e) Koks parduotuvs grynasis pelnas? 534. Darovi parduotuv per mnes pardav preki u 15 200 Lt. I viso parduotuv turjo tokias ilaidas: pirko vaisi ir darovi u 10500 Lt, sumokjo u parduotas prekes PVM, patalp nuoma atsijo 300 Lt, ryiai ir apsauga 320 Lt, rangos atnaujinimas 250 Lt, darbuotoj algos 1200 Lt.

a) b) c) d) e)

Kiek lit sudar PVM? Apskaiiuokite darovi parduotuvs prekybos visas ilaidas. Koks parduotuvs pelnas? Kiek parduotuv sumokjo pelno mokesio, jeigu jo tarifas 24%? Koks parduotuvs grynasis pelnas?

535. Sofos kaina 1500 Lt. Perkant isimoktinai pradinis naas yra 0,4 ios kainos, o isimokti reikia mokant po 120 Lt mnesinius naus per: a) 9 mnesius; b) 10 mnesi. Kokia sofos pirkimo isimoktinai palkan norma? 536. Kokia obligacijos palkan norma (deimtj tikslumu), jeigu: a) u 100 Lt nominaliosios verts obligacij likus iki jos ipirkimo 73 dienoms reikia mokti 98,23 Lt; b) u 500 Lt nominaliosios verts obligacij likus iki jos ipirkimo 292 dienoms reikia mokti 461,25 Lt? 537. Akcija pirkta, kai jos kursas buvo: a) 10% maesnis u nominalij vert, o parduota u 380 Lt, kai jos kursas buvo 5% maesnis u nominalij vert; b) 5% didesnis u nominalij vert, o parduota u 280 Lt, kai jos kursas buvo 12% didesnis u nominalij vert. Koks buvo gautas pelnas arba patirtas nuostolis pardavus akcij? 538. Paveiksle pavaizduotas paskolos grintin sum per ketverius metus grafikas.

4000-


3500 30002500 500 Laikas t (metais)

? (
g

Remdamiesi grafiku: a) nustatykite grintin sum po 3 met; 4 met; b) nustatykite paskolos palkanas u 3 metus; 4 metus; c) nustatykite paskolos palkan norm; d) apskaiiuokite grintin sum po 2 met ir 7 mnesi; 3 met 11 mnesi ir 4 dien; e) paraykite funkcij P (d), atitinkani palkanas P d priklausomai nuo dien skaiiaus d, ir apskaiiuokite P(1001), P(800); f) paraykite funkcij S (m), atitinkani paskolos grintin sum Sm priklausomai nuo mnesi skaiiaus m, ir apskaiiuokite 5(30), S(45). 539. Aritmetins progresijos (a n ) pirmas narys lygus 32, o skirtumas yra 1,5. Ar pateikti skaiiai yra ios progresijos nariai: a) 0; b) - 2 8 ; c) 7; d) - 4 0 ? 540. Kad nusipirkt dvirat, eima nusprend pirmj savait sutaupyti 10 Lt, o kiekvien sekani savait 5 Lt daugiau, negu savait prie tai. a) Kiek pinig sutaupys eima deimtj; dvyliktj savait? b) Koki sum sutaupys eima per 10; 12 savaii? 541. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite piramids: a) viso paviriaus plot; b) tr.

542. Bokto stogas yra kgio formos. Stogo skersmuo yra 4 m ir auktis 1,5 m. Stogas dengiamas skardos laktais, kuri matmenys yra 0,7 m 1,4 m. Sils ir atraios sudaro 10% stogo ploto. 1) Raskite stogo: a) laito ilg; b) paviriaus plot; c) tr. 2) Kiek reikia skardos lakt stogui udengti? 543. Metami du loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad atvirtusi akui suma yra 3 arba 4? 544. Trikampio dviej susikertani pusiaukratini ilgesniosios atkarpos yra 4 cm ir 5 cm. Raskite i pusiaukratini ilgius. 545. Suprastinkite trupmen: 4 16-fl2 3a+12 25x+4 2 x -x-12
)

x24x+4 2-2 *\ 2x2+x6 c > 8x2 10x3


0)

225 *f\ 627a3


U

X2+6X+5

2a2

546. rodykite tapatyb: + _ a(b+1). d; f-fc ~ x-b2 ' "

fl+ _ i - - 1 -ab a

547. Parabol y = 2 buvo pastumta per: a) 5 vienetus dein ir 4 vienetus auktyn; b) 3 vienetus kair ir 1 vienet emyn; Kokios funkcijos grafik vaizduoja gauta parabol? 548. Futbolo vart virpstas 16 pd trumpesnis u skersin (1 pda 304,8 mm). Vart perimetras lygus 40 pd. a) Kokie vart skersinio ir virpst ilgiai centimetrais? b) Koks vart plotas kvadratiniais decimetrais? c) Kokia futbolo vart striain (10 centimetr tikslumu)? 549. U 5 m audinio sumokta 36 Lt. Kiek kainuoja 4 m to paties audinio? 550. Varybose dalyvavo 4 futbolo komandos. Kiekviena komanda susitiko su kita. U pergal buvo skiriami 3 takai, o u lygisias 1 takas. Komandos surinko: 5, 3, 3 ir 2 takus. Kiek varybose buvo lygij? Al B2 C3 D4 E5

5 Verslo atsiperkamumas
Bet kurio verslo prekybos, gamybos, paslaug teikimo ar kitose srityse svarbiausias tikslas turti pelno. Pradedant versl daniausiai tenka dti (investuoti) savo santaup ar skolint pinig. Usiimant verslu susidaro vairi ilaid (verslo snaud). PAVYZDYS. Sakykime, bald dirbtuv per mnes pagamina 100 krsl. Dirbtuv nuomoja patalpas su ranga u 800 Lt per mnes, nuolatini darbinink atlyginimams per mnes ileidia 4000 Lt, mokesiams 1200 Lt, apsaugai, ryiams, reklamai 250 Lt, mediagoms ir aliavoms, elektros energijai vienai kdei pagaminti 30 Lt. Vadinasi, krsl gamybos bendrosios ilaidos per mnes sudaro 800 + 4000 + 1200 + 250 + 30 100 = 9250 (Lt). Pasirinkus bet koki veiklos r svarbu vertinti daugel aspekt: ar pavyks susigrinti investuotas las, kada atsiras pirmasis pelnas, koks bus pelnas realizavus visas pagamintas prekes (o gal ir nuostolis), nuo ko priklauso gaunamos pajamos ir verslo snaudos. Teisingai vertinus savo norus ir galimybes pradedant bet koki veikl btina rasti atsakym du klausimus: 1. Kiek maiausiai preki (gamini) turi bti realizuota i anksto numatyta kaina, kad bt padengtos verslo ilaidos (snaudos)? i kaina turi bti normali", t. y. ne per didel, kad prek vartotojai pirkt, bet ir ne per maa, kad pakankamai greitai atsipirkt investuotos los. Taiau visais atvejais, kad verslas nebankrutuot, preks (gaminio, paslaugos) kaina btinai turi bti didesn u jos savikain. 2. Apskaiiuoti t preks (gaminio) kain apytiksliai numaius (tiriant ir analizuojant rink, surinkus iankstinius usakymus ir 1.1.), kiek preki (gamini) pavyks realizuoti ir per kok laik. I pavyzdio matome, jog krslo savikaina 9250 : 100 = 92,5 (Lt). Todl jo pardavimo kaina turi bti didesn u 92,5 Lt. Jeigu plaukos per laiko tarpsn (pvz., mnes, metus) virija bendrsias verslo ilaidas, tai verslas pelningas. Jeigu atvirkiai nuostolingas. Kartais, jei ir gaunama pelno, bet jis pasiekiamas per ilg laiko tarp, gali bti nedaug naudos.

Uduotis. Vaidotas suman pelning versl". iem, kada buteli supirkimo kainos emiausios (paprastumo dlei, sakykime, kad vieno butelio kaina buvo 20 cent), jis supirko butelius i vis pastam po 22 centus. I viso jam pavyko surinkti 800 buteli. Po pusmeio, kai vasar pakilo supirkimo kainos, jis visus butelius pardav po 25 centus. Be to, 20 lit kainavo buteli nuveimas taros supirktuv. Kas naudingiau padti pinigus bank su 7% metini palkan ar usiimti tokiu buteli bizniu" toliau? cy Kiek reikia turti plauk per mnes pavyzdyje apraytu krsl gamybos atveju, kad verslas bt pelningas? Kuomet jis bus nuostolingas? Bendrosios verslo ilaidos susideda i kintamj ir pastovij ilaid. Kintamosios ilaidos tai ilaidos, kurios kinta priklausomai nuo verslo apimties. Tai ilaidos mediagoms, aliavoms, darbuotoj darbo umokesiui, perveimams, sandliavimui ir pan. Pastoviosios ilaidos tai verslo organizavimo ilaidos, kurios nepriklauso nuo gamybos apimties: patalp nuoma arba statyba, draudimas, valdymo, ryi ir komunikacijos ilaidos, rangos nusidvjimas, palkanos u paskolas ir pan. Pavyzdiui, apraytame krsl gamybos pavyzdyje kintamosios ilaidos 30 100 = 3000 (Lt), o pastoviosios ilaidos 800 + 4000 + 1200 + 250 = 6250 (Lt). Kai kada net sunku i karto suvokti, kuriai ilaid riai priklauso kai kurios ilaidos. *y Kaip js manote, kuriai ilaid riai priklauso telefono vedimo paruotos produkcijos sandlyje ilaidos. Kodl? UDAVINYS. Moteris suman prekiauti kartais pyragliais su msa. Prekyviets su visa ranga nuoma skaitant ir leidim prekiauti kainavo 30 Lt per dien. Ji susitar, kad kulinarijos cechas tieks po 200 toki pyragli per dien po 0,8 Lt u vien pyragl. a) Kiek pyragli su msa reikia parduoti, kad atsipirkt ilaidos, jeigu pyragliai bus pardavinjami po 1 Lt? b) Koks bus gautas pelnas pardavus per dien 200 pyragli po 1 Lt? c) Koks bus nuostolis pardavus per dien tik 120 pyragli po 1 Lt? d) Po kiek lit reikia parduoti pyraglius, kad atsipirkt ilaidos pardavus tik 120 pyragli per dien?

Sprendimas. I bdas. a) Skirtumas tarp pyraglio pardavimo ir sigijimo kainos, t. y. antkainis, yra 1 0,8 = 0,2 (Lt). Kadangi pajamos i antkainio turi padengti pastovisias ilaidas, t. y. 30 Lt, tad ilaidos apsimoks pardavus 30 : 0,2 = 150 (pyragli). Atsakymas. 150 pyragli. b) Pardavus 200 pyragli: plaukos - 1 200 = 200 (Lt); bendrosios ilaidos - 30 + 0,8 200 = 30 + 160 = 190 (Lt); pelnas - 200 - 190 = IO(Lt). Atsakymas. 10 Lt. c) Pardavus 120 pyragli: plaukos - 1 120 = 120 (Lt); bendrosios ilaidos - 30 + 0,8 120 = 30 + 96 = 126 (Lt); nuostolis 126 - 120 = 6 (Lt). Atsakymas. 6 Lt. d) Sakykime, kad pyraglio pardavimo kaina turi bti : Lt. Pardavus 120 pyragli: plaukos 120 = 120x (Lt); bendrosios ilaidos - 30 + 0,8 120 = 30 + 96 = 126 (Lt). Kadangi bendrosios ilaidos atsiperka, kai plaukos lygios ioms ilaidoms, tai
120jc = 126, JC = 1,05.

Atsakymas. 1,05 Lt. II bdas. Jeigu po 1 Lt parduota n pyragli, tai plaukos lygios 1 n = n (Lt), o bendrosios ilaidos 30 + 0,8 n = 0,8 + 30(Lt). Vadinasi, funkcija I (n) = n (n ^ 200) atitinka plaukas (litais), o funkcija B (n) = 0 , 8 n + 30 (n < 200) atitinka bendrsias ilaidas (litais) priklausomai nuo parduot pyragli skaiiaus n.

Vienoje koordinai sistemoje nubraiome funkcij I (n) = n, n ^ 200 ir B (n) = 0 , 8 n + 30, n ^ 200 grafikus: S B(n)

200

0 180 M

1 160 Cl.
140+

120
100

80 60
40

20
-H -H -H -H

10

20

110 120 130 140 150 160 170 180 190 2 0 0 "

-H

Pyragliai (vienetais)
-H

Remdamiesi grafikais nustatome: a) I (n) = B(n), kai n = 150. Atsakymas. 150 pyragli. b) /(200) - (200) = 200 - (0,8 200 + 30) = 200 - 190 = IO(Lt). Atsakymas. 10 Lt. c) 5(120) - /(120) = 0,8 120 + 30 - 120 = 126 - 120 = 6 (Lt). Atsakymas. 6 Lt. d) Jeigu po J C Lt parduota 120 pyragli, tai plaukos lygios 120 = 120* (Lt), o bendrosios ilaidos 30 + 0,8 120 = 126(Lt). Vadinasi, funkcija /(JC) = = 120: atitinka plaukas (litais) u 120 pyragli priklausomai nuo parduodamo pyraglio kainos J C (litais).

Nubraiome funkcijos I () = 120* grafik:


:

o S g C S

140 126 120

100
80

60
40

20

Pyraglio kaina (Lt) 95 1, 00 1,05 1,10 1,15 1,20 -

Pagal grafik I () = 126, kai = 1,05. Atsakymas. 1,05 Lt.

Pratimai ir udaviniai
551. Akcin bendrov per mnes gali numegzti 1500 megztini. Pastoviosios ilaidos sudaro 18 000 Lt per mnes, o kintamosios ilaidos vienam megztiniui 80 Lt. Kiek maiausiai megztini reikia parduoti, kad mnesio bendrosios ilaidos bt padengtos, jeigu megztinio pardavimo kaina yra: a) 100 Lt; b) 95 Lt; c) 105 Lt; d) 92 Lt?

552. Siuvykla per mnes gali pasiti 2000 sijon. Pastoviosios siuvyklos ilaidos kas mnes sudaro 12000 Lt, o kintamosios ilaidos vienam sijonui 60 Lt. Po kiek lit reikia parduoti sijon, kad siuvyklos bendrosios ilaidos atsipirkt pardavus: a) 1000 sijon; b) 1500 sijon; c) 1200 sijon; d) 1600 sijon?

553.

Bat dirbtuv per mnes gali pasiti 900 por bat. Kintamosios ilaidos porai bat pasiti yra 100 Lt, o dirbtuv parduotuvei juos parduoda su 20 Lt antkainiu. Dirbtuvs pastoviosios ilaidos yra 12000 Lt per mnes. Koks pelnas ar nuostolis bus dirbtuvei realizavus: a) 450; b) 500; c) 700; d) 850; e) 900 por bat?

554.

mon per mnes gali pagaminti 1200 vienet ildytuv, kuriuos ji realizuoja po 118 Lt u kiekvien. Kintamosios ilaidos vienam ildytuvui sudaro 75 Lt, o pastoviosios mons ilaidos per mnes 25 000 Lt. a) Kiek maiausiai ildytuv reikia realizuoti per mnes, kad atsipirkt bendrosios ilaidos? b) Koks bus pelnas realizavus 1100 ildytuv? c) Koks mons grynasis pelnas realizavus 1100 ildytuv, jeigu pelno mokestis yra 24%? d) Koks bus nuostolis pardavus 800 ildytuv? *e) Po kiek lit reikia parduoti vien ildytuv, kad pardavus 800 gamini ir sumokjus PVM atsipirkt bendrosios ilaidos? Klas organizuoja vienos dienos ekskursij autobusu. Ekskursijos ilaidas bt galima suskirstyti taip: ilaidos, nepriklausanios nuo mokini skaiiaus autobuso nuoma ir ekskursijos vadovas 540 Lt; ilaidos, priklausanios nuo ekskursant kiekio bilietai muziej, vaisvandeniai ir sumutiniai po 3 Lt asmeniui. Autobuse gali tilpti 36 mons. Kok reikia nustatyti mokest vienam mogui, kad atsipirkt ilaidos esant tokiam ekskursijos dalyvi skaiiui: a) 24; b) 30; c) 32; d) 36?

555.

556*. Hubas organizuoja diskotek. Diskotekos parengimo ilaidos: patalp, muzikos ir viesos efekt aparatros nuoma kainuoja 350 Lt, patentas organizavimui 250 Lt, didjaus atlyginimas 150 Lt, o ilaidos kiekvienam diskotekos dalyviui gaivieji grimai, loterija, informacin mediaga 5 Lt. Diskotekoje gali tilpti ne daugiau 250 moni. a) Kiek ilaid turs diskotekos organizatoriai, jeigu dalyvaus 100; 200; 250; J C moni? b) Kok reikia nustatyti jimo mokest vienam klubo lankytojui, kad atsipirkt visos ilaidos dalyvaujant moni? Apskaiiuokite, kai JC = 100; 125; 200; 250; 80. c) Grafiniu bdu nustatykite, kiek lankytoj turi bti diskotekoje, kad atsipirkt visos ilaidos su IOLt jimo mokesiu. d) Grafiniu bdu nustatykite, su kiek diskotekos lankytoj klubas patiria nuostol (turi pelno), jeigu jimo mokestis yra 11 Lt.

557.

Valgyklos pastoviosios ilaidos (patalp nuoma, elektra, virtuvs ranga, mokesiai, atlyginimai ir kt.) yra 300 Lt per dien. Maistas vienam asmeniui gaminamas u 5 Lt. Vienas lankytojas u pietus vidutinikai sumoka 8 Lt. a) Kiek lankytoj reikia valgyklai kasdien, kad bt padengtos visos ilaidos? b) Kiek pelno ar nuostolio turs valgykla, jei joje per dien apsilankys 120 lankytoj; 90 lankytoj?

558*. Daiva ir Vaidotas nutar vasar usidirbti prekiaudami ledais. U 240 Lt per savait jie isinuomojo veiml su aldikliu skaitant ir leidim prekiauti. I Pingvino" firmos Daiva ir Vaidotas perka ledus po 1 Lt, o parduoda po 1,6 Lt u porcij. Pingvinas" gali tiekti ne daugiau kaip 1200 porcij per savait, a) Upildykite prekybos balanso lentel. Parduota porcij (vienetais) 0 200 400 600 800 1000 1200 Ilaidos (Lt) 240 Pajamos (Lt) 0 Pelnas (nuostolis) (Lt) -240

1440

1920

480

b) Paraykite reikin, pagal kur galima apskaiiuoti Daivos ir Vaidoto pajamas priklausomai nuo parduot led porcij skaiiaus x. c) Paraykite reikin, pagal kur galima apskaiiuoti Daivos ir Vaidoto ilaidas priklausomai nuo parduot led porcij skaiiaus :. d) Kurias reikmes gali gyti parduot led porcij skaiius e) Kokios gali bti didiausios (maiausios) Daivos ir Vaidoto pajamos? f) Paraykite reikin, pagal kur galima apskaiiuoti Daivos ir Vaidoto peln ar nuostol priklausomai nuo parduot led porcij skaiiaus x. g) Pagal parayt reikin nustatykite, kada Daivos ir Vaidoto ilaidos atsipirks. h) Koki prasm turi nelygybs 0,6* - 240 > 0; 0,6: - 240 < 0? Isprskite ias nelygybes. Paaikinkite j sprendini prasm. 559. Pasiskolinta 5400 Lt suma u 12% metini paprastj palkan. Kiek lit reiks grinti po 1 met ir 4,5 mnesi?

560.

U 480 Lt pirkta akcij, kuri nominalioji vert 500 Lt. Po kurio laiko jos parduotos: a) 3% maesniu kursu negu akcij nominalioji vert; b) 2% didesniu kursu negu akcij nominalioji vert. Koks pelnas gautas kiekvienu atveju? Tarp skaii 6 ir 2 paraykite keturis skaiius, kurie su duotaisiais sudaryt aritmetin progresij. Raskite tos aritmetins progresijos a) S2o; b) S 3 0 . kub, kurio briauna lygi a, brtas rutulys. a) Kiek procent kubo paviriaus ploto sudaro rutulio paviriaus plotas? b) Kiek procent kubo trio sudaro rutulio tris? Metami du loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad vieno atvirs nelyginis akui skaiius, o kito 6 akuts? Nubrta trapecijos ABCD (AB || DC) striain B D. Kampai ADB ir BCD yra lygs. inoma, kad BC = 15cm, CD = IOcm ir BD = = 20 cm. Raskite: a) AB ir AD\ b) trapecijos perimetr. Raskite skritulio nuopjovos plot, jei styga lygi a, o lankas yra 120. Kuri lygyb yra klaidinga?

561.

562.

563. 564.

565. 566.

Pasitikrinkite
1. Kokia suma buvo pasiskolinta, jeigu per dvejus metus reikjo sumokti 4374 Lt palkan esant 18% paprastj palkan normai? A 11250Lt B 11750 Lt C 12050 Lt D 12150Lt E 12250 Lt Koki sum su palkanomis bus galima atsiimti i banko padjus j 4500 Lt pusei met su 4% palkan norma? A 90Lt B 180Lt C 4410Lt D 4590Lt E 4680Lt Ubaikite pildyti lentel.
Paskola S (litais) a) b) c) d) e) f) 2500 7500 2,5 3 520 Palkan norma p (procentais) 3 5 4,5 4,5 m. 2 m. 3 mn. 261d. 39,15 Laikas t 2,5 m. 3 m. 600 225 9525 1267,5 Paprastosios palkanos Grintina suma P, (litais) S, (litais)

2.

3.

4.

mogus pasiskolino 8000 Lt, u kuriuos reiks mokti 15% metini paprastj palkan. Koki sum teks sumokti, jeigu paskol su palkanomis reiks grinti po: a) 2 met; b) 3 met; c) 7 mnesi; d) 153 dien? Nubraiykite grintinos sumos grafik. Apskaiiuokite paprastj palkan norm, jei u: a) 15 000 Lt, paskolintus 1,5 met laikotarpiui, gauta 6300 Lt palkan; b) 12 000 Lt, paskolintus 2,5 met laikotarpiui, gauta 4500 Lt palkan. Kuriam laikui reikia paskolinti 7500 Lt sum, kad grintina suma skaitant ir paprastsias palkanas bt 10000 Lt esant palkan normai: a) 20%; b) 10%? Per kiek laiko reiks grinti 18 000 Lt sum pamus 12000 Lt paskol su: a) 20%; b) 16% metini paprastj palkan?

5.

6.

7.

Paveiksle pavaizduotas paskolos su 10% palkan norma palkan grinimo grafikas.


250

200
150

100
50 Laikas t (metais)

Remdamiesi grafiku: a) apskaiiuokite pasiskolint sum; b) paraykite reikin, pagal kur galima rasti palkanas Pt priklausomai nuo met skaiiaus t, ir apskaiiuokite Pg, P\o; c) paraykite reikin, pagal kur galima rasti grintin sum St priklausomai nuo met skaiiaus t, ir apskaiiuokite Sj, Sg; d) nubraiykite grintinos sumos St grafik; e) apskaiiuokite palkanas u 3 metus ir 9 mnesius; 8 mnesius ir 15 dien; f) paraykite funkcij P (m), atitinkani palkanas Pm priklausomai nuo mnesi skaiiaus m, ir apskaiiuokite P(15) ir P(21); g) paraykite funkcij S(d), atitinkani grintin sum 5 j priklausomai nuo dien skaiiaus d, ir apskaiiuokite 5(200), 5(450). 9. kininkas pasiskolino 24000 Lt su 15% metini paprastj palkan. Paskola grinama per 2,5 met lygiomis dalimis su palkanomis. Koks vienos mokos dydis mokant: a) kas mnes; b) kas ketvirt?

10. Pasiskolinta 8100 Lt su 12% metini paprastj palkan. Paskol reikia grinti per 1,5 met kas mnes grinant j lygiomis dalimis, kartu sumokant pastovisias palkanas. a) Kiek paskolos reikia grinti kas mnes? b) Kiek reikia mokti palkan kas mnes? c) Kokia yra visa paskolos grinimo moka (grintina suma) per mnes?

11. Paveiksle pavaizduotas paskolos grintinos sumos per ketverius metus grafikas.
'3 S 2750S 25003 in

2250. 2000

%
Laikas t (metais) 1 2 3 4

250-

Remdamiesi grafiku: a) apskaiiuokite paskolos palkan norm; b) paraykite reikin, pagal kur galima rasti grintin sum St priklausomai nuo met skaiiaus t, ir apskaiiuokite S\ 5, S-, r, c) paraykite reikin, pagal kur galima rasti palkanas Pt priklausomai nuo met skaiiaus t, ir apskaiiuokite Pi 75, P 9 1;
'
4

d) nubraiykite paskolos palkan Pt grafik; e) apskaiiuokite grintin sum po 2 met ir 10 mnesi; 9 mnesi ir 27 dien; f) paraykite funkcij P (d), atitinkani palkanas Pj priklausomai nuo dien skaiiaus d, ir apskaiiuokite P (750), P (400); g) paraykite funkcij 5(ra), atitinkani grintin sum Sm priklausomai nuo mnesi skaiiaus ra, ir apskaiiuokite 5(23), 5(45). 12. Pasiskolinta 8100 Lt su 12% metini paprastj palkan. Paskol reikia grinti per 2 metus kas ketvirt imokant paskol lygiomis dalimis, kartu sumokant pastovisias palkanas. Sudarykite paskolos grinimo plan. 13. Kokia obligacijos palkan norma (deimtj tikslumu), jeigu: a) u 200 Lt nominaliosios verts obligacij likus iki jos ipirkimo 146 dienoms reikia mokti 192,68 Lt; b) u 400 Lt nominaliosios verts obligacij likus iki jos ipirkimo 219 dien reikia mokti 377,36 Lt? 14. Kas naudingiau: pirkti 500 Lt nominaliosios verts obligacij u 490 Lt likus 146 dienoms iki ipirkimo termino ar 490 Lt padti bank 146 dienoms esant metinei palkan normai 5%?

15. U kiek lit galima sigyti iandien 50 Lt nominaliosios verts obligacij, jeigu ji bus iperkama po: a) 146 dien su 7,5% metini palkan; b) 292 dien su 9,5% metini palkan? 16. 200 Lt nominaliosios verts obligacij bankas parduoda su 6% palkan norma likus iki jos ipirkimo termino 73 dienoms. Kiek palkan bus gauta bankui iperkant obligacij po 73 dien? A 2,35Lt B 2,36Lt C 2,37Lt D 2,38Lt E 2,39Lt 17. Raskite diskont ir vekselio kain, jeigu 3150 Lt vekselis diskontuojamas su: a) 9% metini palkan likus iki vekselio apmokjimo termino 24 dienoms; b) 12% metini palkan likus iki vekselio apmokjimo termino 90 dien. 18. Lova kainuoja 1600 Lt. Perkant isimoktinai pradinis naas yra 1000 Lt ir 9 mnesius reikia mokti po 100 Lt kas mnes. a) Kokia yra lovos kaina perkant isimoktinai? b) Kiek lit palkan tenka mokti perkant lov isimoktinai? c) Koki sum pirkjas pasiskolino" i pardavjo pirkdamas lov isimoktinai? d) Kokia pirkimo isimoktinai palkan norma? 19. Spinta kainuoja 2500 Lt. Perkant spint isimoktinai pradinis naas yra 1700 Lt ir 1,5 met reikia mokti po 75 Lt kas mnes. Kokia spintos pirkimo isimoktinai palkan norma? 20. Kompiuteris kainuoja 3000 Lt. J galima nusipirkti isimoktinai lygiomis dalimis per vienerius metus. a) Koks kompiuterio pirkimo isimoktinai mnesinis naas, jeigu pradio _

nis naas sudaro 6 6 k o m p i u t e r i o kainos, o metin palkan norma yra 23%? b) Kiek kainuoja kompiuteris perkant j isimoktinai, jeigu pradinis naas sudaro 75% kompiuterio kainos, o metin palkan norma yra

20%?
21. Jeigu pirkinio kaina 36 Lt, tai pridtosios verts mokestis sudaro Lt. Kam lygus A 5,48 B 5,49 C 6,48 D 6,49 E 7,49 d) 1748Lt? 22. Kiek sumokta PVM, jeigu parduotuvje pirkinys kainavo: a) 8,35Lt; b) 38,52Lt; c) 284,5Lt; 23. U kiek lit parduota preki, jeigu PVM sudaro: a) 6,35Lt; b) 26,50Lt; c) 785Lt; d) 187,6tkst. Lt?

24. Ubaikite pildyti lentel.


Pelnas (litais) a) b) c) d) e) f) g) h) 1500 120 2000 2000 Pelno mokesio tarifas (procentais) 24 10 24 10 24 24 180 73,5 456 3040 1140 380 Pelno mokestis Grynasis pelnas (litais) (litais)

25. Akcin bendrov per mnes gali pagaminti 1500 gamini, kuriuos ji parduoda po 147,5 Lt (su PVM) u vienet. Kintamosios ilaidos vienam gaminiui sudaro 90 Lt, o akcins bendrovs pastoviosios ilaidos per mnes yra 42000 Lt. a) Kiek maiausiai gamini reikia parduoti per mnes, kad bt padengtos bendrosios ilaidos? b) Koks bus akcins bendrovs pelnas pardavus 1300 gamini? c) Koks bus akcins bendrovs grynasis pelnas, jei pelno mokesio tarifas yra 24%? d) Koks bus akcins bendrovs nuostolis pardavus tik 1000 gamini? e) Po kiek lit reikia pardavinti gaminius (su PVM), kad atsipirkt akcins bendrovs bendrosios ilaidos pardavus tik 1000 gamini? 26. Klas organizuoja ivyk teatr autobusu. Autobuso nuoma kainuoja 315 Lt, o bilietai teatr, vaisvandeniai, ledai vienam mogui 10 Lt. Autobuse gali tilpti 45 mons. Kok reikia nustatyti mokest vienam ivykos dalyviui, kad atsipirkt ivykos bendrosios ilaidos vaiuojant: a) 30 moni d) 45 monms b) 35 monms *e) n moni (n ^ 45)? c) 42 monms

27. Pagal brinio duomenis raskite k gio: a) oninio paviriaus plot; b) viso paviriaus plot; c) tr.

28. Geleinio rutulio skersmuo yra 20 cm. Raskite rutulio: a) paviriaus plot; b) tr. Kokia yra io rutulio mas, jeigu geleies tankis yra 7,8 g/cm 3 ? 29. Metami du loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad: a) atvirtusi akui suma yra 5 arba 6; b) vieno j ikris 5, o kito 6 akuts? 30. Pagal paveikslo duomenis (metrais) apskaiiuokite kratins ilg.

31. Suprastinkite reikin: Ij-1 i+n i I a) b) f ^ ; c) f - ^ H-?' +i' b


>

d) 4
2.

a a

32. Isprskite grafikai sistem j 33. Kai = 0,06, tai = ...

-v

34. I miesto kaim vaiuojant lengvuoju automobiliu 60 km/h greiiu galima nuvaiuoti per 40 minui. Kiek laiko utrukt kelion vaiuojant 75 km/h greiiu? 35. Aritmetins progresijos (a n ) pirmas narys lygus 28, o skirtumas yra 2,5. a) Ar skaiiai 0,5 ir 8 yra ios progresijos nariai? Jeigu yra, tai kelinti nariai? b) Raskite 2', c) Apskaiiuokite Si 5; S25 v o . 36. Seima sausio mnes suvartojo IOm alto vandens. Pus met kas mnes eimai pavyko sutaupyti po: a) 2%; b) 3% sausio mnes suvartoto alto vandens kiekio. Kiek kubini metr alto vandens suvartojo eima per pus met? 37. Raskite sum vis natralij dvienkli a) lygini skaii; b) nelygini skaii.

TYRIMO UDAVINIAI
1. Oilerio skrituliai 2. Invariantai 3. Skaii pasaulyje 4. Mgstantiems geometrij 192 194 197 200

1 Oilerio skrituliai
Kai kuriuos udavinius pavyksta isprsti j sprendim iliustruojant tam tikromis schemomis, kurios paprastai vadinamos Oilerio skrituliais. 1 PAVYZDYS. Klasje mokosi 23 devintokai. Dvylikai j patinka humanitariniai mokslai, dvideimt vienam realiniai mokslai. Keliems mokiniams patinka ir humanitariniai, ir realiniai mokslai? Sprendimas. Pagal slyg aiku, kad daliai klass mokini patinka ir humanitariniai, ir realiniai mokslai. Situacij pavaizduojame Oilerio skrituliais: Kadangi klasje 23 devintokai, o realiniai mokslai patinka 21-am j, tai tik humanitariniai mokslai patinka 2321 = 2 (dviem) devintokams, o tik realiniai mokslai 23 12 = 11 (vienuolikai) devintok. Vadinasi, ir humanitariniai, ir realiniai mokslai patinka 12 2 = 1211 = 10 (deimiai) devintok. Atsakymas. 10 mokini. 2 PAVYZDYS. Visi mokyklos atuntokai domisi kolektyviniais aidimais krepiniu, futbolu ir rankiniu. Tiktai krepiniu serga" 16, tiktai futbolu 12, tiktai rankiniu 10 atuntok. Krepiniu ir rankiniu domisi 6 atuntokai, krepiniu ir futbolu 5, futbolu ir rankiniu 4. Nei vienas atuntokas nesidomi visais trimis iais aidimais. Kiek atuntok domisi krepiniu, kiek futbolu ir kiek rankiniu? Kiek atuntok mokykloje? Sprendimas. Udavinio sprendimas akivaizdus i Oilerio skrituli brinio. Krepiniu domisi 16 + 6 + 5 = 27 (atuntokai). Futbolu domisi 12 + 5 + 4 = 21 (atuntokas). Rankiniu domisi 10 + 6 + 4 = 20 (atuntok). Mokykloje mokosi 1 6 + 1 2 + 1 0 + 6 + 5 + 4 = 53 (atuntokai). Atsakymas. 53 atuntokai.
12

16

10 I

1.

Klasje mokosi 25 devintokai. Penkiolikai j patinka humanitariniai mokslai, dvideimt dviem realiniai, o dvylikai ir humanitariniai, ir realiniai mokslai. Keliems devintokams patinka: a) tik humanitariniai mokslai; b) tik realiniai mokslai? I 28 mokini angl kalbos mokosi 18, o vokiei kalbos 15. Kiek mokini mokosi abiej kalb, jeigu visi ie mokiniai mokosi angl arba vokiei kalb? Visi klass mokiniai lanko sporto arba muzikos brelius. 18 klass mokini lanko sporto, 12 muzikos, o 4 ir sporto, ir muzikos brelius. Kiek mokini klasje? Vienoje eimoje yra daug vaik. 5 vaikai mgsta barius, 6 kopst sriub, 7 irni sriub, 2 barius ir kopst sriub, 3 barius ir irni sriub, 4 kopst ir irni sriubas, 1 visas tris ias sriubas. Kiek vaik eimoje? I 17 moni grups 10 moka anglikai, 13 vokikai ir pranczikai, 2 anglikai, vokikai ir pranczikai. Ar nra klaidingi ie duomenys? Paaikinkite. Stebukl al sudaro penkios dalys: Roin, Geltonoji, alioji, Violetin valstijos ir Smaragd miestas. alioji, Roin ir Violetin valstijos ribojasi su likusiomis keturiomis dalimis. Geltonoji valstija ir Smaragd miestas nesiriboja vieni su kitu. inoma, kad Geltonj valstij i vis pusi juosia Didioji dykuma, kuri atskiria Stebukl al nuo likusio pasaulio. Pavaizduokite schema Stebukl alies dalis. Oilerio skrituliai vaizduoja sporto varyb vis dalyvi, mokani anglikai, lietuvikai ir rusikai, skaii. a) Kiek varyb dalyvi moka ir lietuvikai, ir anglikai, ir rusikai? b) Kiek varyb dalyvi moka ir lietuvikai, ir anglikai; ir lietuvikai, ir rusikai; ir anglikai, ir rusikai? c) Kiek varyb dalyvi moka lietuvikai; anglikai; rusikai? d) Kiek varyb dalyvi nemoka anglikai; lietuvikai; rusikai? e) Kiek yra i viso sporto varyb dalyvi? Grupje yra 20 mergin, kuri kiekviena lanko bent vien i trij breli: vairuotoj, fotograf ir kulinar. 19 mergin lanko vairuotoj, 9 fotograf ir 9 kulinar. Kiek daugiausia mergin gali lankyti visus tris brelius?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2 Invariantai
Yra udavini, kuriuose klausiama, ar galima pasiekti tam tikr rezultat, kartojant t pai operacij. Tuomet verta paiekoti ko nors pastovaus savybs ar dydio, kurie nekinta. Tai kas pastovu, kas nekinta kartojant t pai operacij, vadinama invariantu (invarians lotynikai nesikeiiantis). 1 PAVYZDYS. Marius ir Rokas keiiasi pato enklais. Marius turi 100 pato enkl, o Rokas 50 pato enkl. Ar po keleto pasikeitim enklais Rokas gali turti 85 enklus, o Marius 75 pato enklus? Sprendimas. Akivaizdu, kad ne. Juk i pradi Marius ir Rokas abu kartu turjo 100 + 50 = 150 pato enkl. Keiiantis enklais j suma nesikeiia (yra invariantas). Todl po keleto pasikeitim ji negali bti lygi 75 + 85 = = 160 150. Atsakymas. Negali. 2 PAVYZDYS. achmat lent (8 8) galima padengti trisdeimt dviem 1 x 2 plytelmis. Ar galima achmat lent, i kurios ipjauti du prieing kamp langeliai, padengti trisdeimt viena 1 x 2 plytele?

Sprendimas. Pastebkime, kad viena 1 2 plytele udengiami vienas baltas ir vienas juodas langeliai. Kadangi pavaizduotoje lentoje juod langeli yra 30, o balt 32, tai 31 plytele ios lentos padengti negalima. Atsakymas. Negalima.

9.

rodykite, kad lentels su 64 langeliais (8 8) negalima padengti 13 figr, kurios yra pavidalo A, ir 2 figromis, kurios yra pavidalo B. A B

10. Ar galima padengti lentel su 10x10 langeli 25 tokio pavidalo figromis: a)

b)

11. Uraykite 11 skaii: 6 nulius ir 5 vienetus ir 10 kart i eils atlikite toki operacij: ibraukite du bet kuriuos skaiius ir prie likusi skaii priraykite vien nul, jeigu ibrauktieji skaiiai buvo vienodi, priraykite vienet, jeigu ibrauktieji skaiiai buvo skirtingi. sitikinkite, kad visi aidjai gavo t pat rezultat skaii 1. Kodl? 12. BAB galaktikos alfabetas susideda tik i dviej raidi A ir B. Du odiai vadinami sinonimais, jeigu vien i kito galima gauti pridedant ar atimant kiek reikia kart raides BA" arba AABB". Pavyzdiui, odiai ABAB, ABABAB, ABABABAABB yra sinonimai. 1) Ar odiai BABA ir ABABA yra sinonimai? 2) Ar odiai BAA ir ABB yra sinonimai? 13. Vienoje eilje auga ei mediai, tarp kuri yra 10 metr tarpai. Kiekviename medyje tupi po vien paukt. Jeigu vienas pauktis i vieno medio nuskrenda kit, tai i kurio nors kito medio tok pat atstum, taiau prieinga kryptimi, skrenda kitas pauktis. Ar gali visi paukiai perskristi vien med? Ar gali visi paukiai perskristi vien med, jeigu auga 7 mediai ir kiekviename i j tupi po vien paukt? 14. Ant stalo stovi 7 stiklins dugnu auktyn. Vienu metu apveriamos bet kurios 4 stiklins. Tomas kartodamas i operacij bando visas stiklines pastatyti kaip prasta dugnu emyn. Ar tai manoma? Ar tai manoma, jeigu ant stalo stovi 6 stiklins? 9 stiklins? 15. 30 korteli nudaytos dviem skirtingomis spalvomis: kiekvienos kortels viena pus nudayta alia spalva, o kita geltona. Visos kortels idliotos vien eil ant stalo, be to, 8 kortels atverstos geltonja puse vir. Vienu jimu galima perversti 17 korteli. Ar manoma po keleto toki jim visas korteles atversti: a) alija puse: b) geltonja puse?

16. Lentoje urayti skaiiai 1, 2, 3, . . . , 19, 20. Galima nutrinti bet kuriuos du skaiius A ir , o vietoj j parayti skaii A + B 1. Koks skaiius bus lentoje atlikus 19 toki operacij? 17. Lentoje urayti skaiiai 1, 2, 3, . . . , 19, 20. Leidiama nutrinti du bet kuriuos skaiius A ir B, o vietoj j urayti vien, kuris lygus AB +A + B. Kok gausime skaii po 19 toki operacij? 18. Lentoje urayti skaiiai 1, 2, 3, . . . , 125. Galima nutrinti bet kuriuos du skaiius, o vietoj j parayti liekan, gaut nutrintj skaii sum padalijus i 11. Po 124 toki operacij liko vienas skaiius. Koks tai skaiius? 19. Duoti keturi skaiiai 3, 4, 5, 6. Kartojama tokia operacija: kiekvienas skaiius pakeiiamas kit trij skaii aritmetiniu vidurkiu, pavyzdiui, vietoj skaiiaus 3 uraomas skaiius 5, nes 4 + + 6 = 5. rodykite, kad kartojant i operacij, negalima gauti skaii ketverto 1, 3, 5, 8. 20. Lentoje surayti skaiiai nuo 1 iki 49. Linas nutrina du skaiius A ir B ir vietoj j parao j skirtum A B, jei A ^ B, arba skirtum B A, jei B ^ A. Ar gali Linas lentoje parayti vien tik nulius? 21. Ieva pam du popieriaus lapus ir kiekvien i j sukarp 4 dalis. Po to kai kurias dalis taip pat sukarp 4. Ar galima taip tsiant karpym gauti 50 dali? 60 dali? 22. Vienas lentels 8 x 8 langelis nudaytas juodai, visi kiti baltai. rodykite, kad nemanoma nudayti lentel baltai perdaant lentels stulpelius ir eilutes. Eilut arba stulpelis vadinami perdaytais, jeigu pakeiiama kiekvieno langelio spalva toje eilutje arba stulpelyje. 23. Skritulys padalytas 6 sektorius, kaip parodyta brinyje. Kiekviename sektoriuje yra padta po vien kubel. Vienu jimu galima bet kuriuos du kubelius perkelti kur nors gretim sektori. Ar manoma surinkti visus kubelius vien sektori, po tam tikro jim skaiiaus? 24. Skaiiai surayti lentelje m n. Be to skaii, esani viename stulpelyje arba vienoje eilutje suma lygi 1. rodykite, kad m = n.

3 Skaii pasaulyje
25. Dvienkli skaii sandaugas 14 16, 32-38, 81 89 apskaiiuokime tokiu bdu: deimi skaitmen padauginkime i vienetu didesniojo skaiiaus ir prie gautos sandaugos i deins priraykime vienet skyriaus skaitmen sandaug, t. y.: 14 16 = J l ^ J A ^
1-2 4-6

32 38 = J ^ J j L
3-4 2-8

81 X 89 = 72
8-9

09^
1-9

a) Sudauginkite pagal i taisykl skaiius: 53-57; 65-65; 91-99.

(Pasitikrinkite su skaiiuokli.) b) Kada galima taikyti i taisykl? Atsakyti klausim jums pads du raktai: 1. Palyginkite dauginamj deimtis. 2. Panagrinkite vienet skyri skaitmen sum. c) Pritaikykite i taisykl trienkliams skaiiams ir sudauginkite: 120-180 950 - 950 530-570 670 630 230-270

26. Paimkime keturis vienaenklius skaiius 1, 2, 3, 6. Sudarykime i j du dvienklius skaiius 12 ir 63. Tada sudauginkime: 12 63 = 756. Sukeiskime t dviej skaii skaitmenis vietomis: 21 ir 36. Sudauginkime gautus skaiius: 21 36 = 756. Gavome vienodus atsakymus. Taikykime atradim skaiiams: 2, 3, 6, 9: 23 96 = 2208; 32 69 = 2208. Raskite daugiau toki vienaenkli skaii ketvert, i kuri taip sudaryt skaii sandaugos bt lygios. Toki ketvert yra net 10.

27. Yra trupmen, kuri reikms nepasikeiia ibraukus skaitiklyje ir vardiklyje vienodus skaitmenis. Pavyzdiui, _ I ~~ 5' 3 44 _ 344 7,531 ~~ 731' 266 j6 _ 26 JS _ 2 JS _ 2 />665 ~~ ~65 ~ ~j5 ~ 5'

Raskite visas trupmenas, kuri skaitiklyje ir vardiklyje yra po du skaitmenis ir kurias galima suprastinti" ibraukiant skaitiklio vienetus, o vardiklio deimtis, t.y. ^ = f (a c). 28. Palindromas (palindromos graikikai sugrtantis) yra natralusis skaiius, kuris skaitomas vienodai nuo pradios ir nuo galo. Palindromus galime stebti ir elektroniniuose laikrodiuose, jei nekreipsime dmesio takelius tarp skaii, pvz.: 1:01; 4:44; 12:21. Kiek palindrom parodys laikrodis per 12 valand? 29. Ar yra tokie du natralieji skaiiai m ir n, su kuriais bt teisinga lygyb mn(m + n) = 1999? 30. Ar tiesa, kad skaiius n2 + n + 41 yra pirminis su bet kuria sveikja n reikme? 31. Ar tiesa, kad keturi i eils einani natralij skaii suma nedali i keturi? 32. Ar gali 100 i eils einani natralij skaii bti sudtiniai? Koks didiausias i eils einani natralij skaii skaiius gali bti, kad visi skaiiai bt sudtiniai? 33. Ar skaiius 444 . . . 4 dalus i 8?
2000

34. Ar yra toks sveikasis skaiius, kur dalijant i 9 gaunama liekana 2, o dalijant i 6 liekana 1? 35. Raskite kuri nors natralij n reikm, su kuria 2n + 15 bt sudtinis skaiius. 36. Lentoje buvo parayti du skaiiai a ir b. Greta j buvo parayti skaiiai c = a + b, po to d = c + b ir 1.1. Kam lygi ei pirmj skaii suma, jeigu penktasis skaiius lygus 7? 37. Petras suddamas du sveikuosius skaiius vieno skaiiaus (dmen) gale prira nereikaling nul ir gavo sum 6641 vietoj 2411. Kokius skaiius jis sudjo?

38

Dvienklio skaiiaus skaitmenys sukeisti vietomis ir gautasis skaiius sudtas su pradiniu. Suma yra natraliojo skaiiaus kvadratas. Kokio skaiiaus? Raskite visus tokius skaiius. Sudarme 24 keturenklius skaiius naudodami skaitmenis 2, 4, 5 ir 7 (skaiiaus skaitmenys nesikartoja). Jei suraytume visus 24 skaiius didjimo tvarka, tai koks bt 17-asis skaiius? Deimties skirting natralij skaii aritmetinis vidurkis lygus 10. Koks yra didiausias galimas i skaii? Apskaiiuokite: a) ( 1 - 1 ) ( 1 - ^ ) - - - ( 1 - 2 5 5 ) ; b) 1 + 2 + 3 + 1 + --- + 4; c) 2379 23 782 378 - 2378 23 792 379.

39

40, 41,

42, 43. 44. 45, 46, 47, 48, 49,

Su kuriomis a reikmmis trupmena

yra sveikasis skaiius?

Ar egzistuoja du i eils einantys natralieji skaiiai, kuri vienas bt 18-os kartotinis, o kitas 17-os? rodykite, kad skaiius 199,6(1996" 1) yra sveikasis su bet kuria natralija n reikme. Dviej skaii suma lygi 13,5927. Jeigu didesniajame i j kablel perkeltume kair per vien skaitmen, tai gautume maesnj skaii. Kam lygs tie skaiiai? rodykite, kad skaiius 1999 2000 + 2 nra sveikojo skaiiaus kvadratas. Raskite skaii N, kurio skaitmen suma bt lygi skirtumui 328 N. Kuris i skaii j 555 555 553 a r 6 666 666 663 y r a
didesnis?

Raskite natralj skaii A, jeigu inoma, kad du i trij duotj teigini yra teisingi, o vienas neteisingas. 1) A 7 natraliojo skaiiaus kvadratas; 2) paskutinysis skaiiaus A skaitmuo yra 1; 3) A 8 natraliojo skaiiaus kvadratas. rodykite teigin: Jeigu natraliojo skaiiaus kvadratas dalijasi i 3, tai jis dalijasi ir i 9". Ar gali natraliojo skaiiaus kvadrato skaitmen suma bti lygi 2001?

50, 51.

4 Mgstantiems geometrij
52. Kiek skirting kvadrat galima gauti utuavus du i devyni ma kvadrat? Kvadrat, gaut pasukus ar apvertus, nelaikome skirtingais. Pavyzdiui, parodytieji kvadratai nra skirtingi.

53. I keturi kvadratli, nepaymt raidmis, ir vieno kvadratlio, paymto raide, lankstoma atvira kubo formos dut. Kiek daugiausiai toki dui galima ilankstyti?

A B
D F G

C E H

54. Ant kubo sien urayti i eils einantys natralieji skaiiai. Skaii, urayt ant prieing kubo sien, sumos yra lygios. Kam lygi suma vis ei skaii, urayt ant kubo sien? 55. Nusibraiykite kvadrat ir padalykite j 17 maesni kvadrat. 56. Languotame popieriuje nubraiyti penki kampai. Raskite j sum.
1 2 3 4 5

57. Raskite sum ZBAE + ZCAE + B C D

ZDAE.

58. Raskite nuspalvint figr plot sum.

59. Kaip skriestuvu ir liniuote duotj 54 kamp padalyti 3 lygius kampus? 60. Turint ne maiau kaip 3 vienodas plytas ir liniuot reikia imatuoti plytos striain. Kaip tai padaryti? 61. Ar galima statj kamp padengti staiakampmis plytelmis 1 2 taip, kad jokios dvi i j nesudaryt kvadrato 2 x 2 ? 62. Ar galima lygiakrat trikamp udengti dviem maesniais lygiakraiais trikampiais? 63. Sugalvokite, kaip nudayti kubo sienas, kad bdamas trijose skirtingose padtyse jis atrodyt taip:

64. Figra sudaryta i kvadrat. Raskite kairiojo apatinio kvadrato kratin, jeigu paties maiausiojo kvadrato kratin lygi 1.

65. Trikampio ABC kratinje BC takas E paymtas taip, kad ZBEA = ZCED. Raskite atkarp AE ir DE ilgi santyk, jei AD = DC.

66. Ikilojo keturkampio ABCD viduje paymtas takas M ir sujungtas su kratini vidurio takais K, R, S, T. Keturkampis AKMT lygiagretainis. rodykite, kad keturkampis MRCS taip pat yra lygiagretainis.

A T D 67. Nubraiykite kvadrat, kurio trys virns priklausyt trim duotosioms lygiagreioms tiesms. 68. Kampo kratinje paymkite tak A. duotj kamp brkite apskritim, kuris eit per tak A. 69. Smailiojo kampo viduje paymkite du takus A ix B. Kampo kratinse raskite tokius takus L ir M, kad lauts ALMB ilgis bt maiausias. 70. Ar galima ikilj septyniolikakamp padalyti 14 trikampi? 71. Raskite visus ploktumos takus, kuri atstum iki tiesi einani per vienetinio kvadrato kratines suma bt lygi 4. 72. Ikilojo keturkampio kratins yra keturi skrituli skersmenys. Ar udengs skrituliai keturkamp?

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai

1. 2. 3. 4. 5. 6.

8100- m % 25 434 m. ) cm 2 9,42 cm 2 ; b) 900 m 2 2826 m 2 ; ) 98- dm 2 307,72 dm 2 . 1) 1,2- m 3,768 m; 2) 5,568 m; 3) 5 ir 8. a) ( 6 4 - 12") cm 2 26,32 cm 2 ; b) (8 + 8) cm % 33,12 cm. 3,84-1 121. 2) a) Takai A, B ir D yra apskritimo iorje, o takas C apskritimo viduje; b) takas A priklauso apskritimui, takai B ir D yra apskritimo iorje, o takas C apskritimo viduje. 7. a) AB = ; OA = 6cm; b) OB = 4cm; OA = 4V2cm. 8. a) 5 cm; b) 41 cm; c) 30cm. 9. (0; - 8 ) , (8; 0). 10. Nurodymas. Nubrkite spindul, einant per tak M. R = 13,5 cm; AB = AC = ^- cm. 12. AO2 = 13 m; CB = 12m. . 14. a) 17,5; b) 60; c) 156; d) 48; e) 63; f) 96. 25. 16. a) 120; b) 60; c) 30. a) JC = 88; ) = 95, = 91; c) = = 90, = 132. Nurodymas. sitikinkite, kad keturkampio AC\EB\ prieingj kamp suma lygi 180. 19. a) 8; b) 12; c) 4. 20. a) 72 cm; b) 2 dm. 21. 8,5 cm. 22. a) 25 cm; b) 10 cm. 23. 1 cm ir 19 cm. 24. a) Sib = ^ ^ c m 2 ; Sap = 2 7 ^ 3 cm 2 ; b) Sib = 18 cm 2 ; Sap = 36cm 2 ; c) Sib = 25. 26. 27. 28. 29. 30. Sap = 18^3 cm 2 . ) 9- cm 2 ; b) 12" cm 2 ; c) 9( - 2) cm 2 ; d) (12 - 9>/3) cm 2 . a) -2; - 2 ; b) - 2 ; 3; ) - 4 ; -y/2; V2; 4. a) a = 2 arba a = 9; b) a = 0,5 arba a = 2. a) 7; 10; b) 29; c) abu teigiami; d) a(x2 + 3JC) = 0, a 0. 9,9 cm; 13,2cm; 17,4cm. a) (a + 4)(a + 4) = (a + 4) 2 ; b) (c - 2 ) ( c + 2); c) (JC + 2)(JC - 12); U. 13. 15. 17. 18.

d) 5(y - i ) ( y - 1 ) = (5y - l)(y - 1); e) x 2 (x - 1)(JC + 1); r f) (JC + 6)(JC + 1)(JC - 1)(JC - 6 ) . S 31. d\: y = 3; d2\ y = 2x + 2; dy. y = x; y = ^x 2. 32. a) 2; b) I. 33. 45 laktai po 3kg, 23 laktai po 4kg. 34. a) 1145,45 Lt; b) 1102,5 Lt. 35. 0,005; 0,0005.

7
1. 2. a) f ; b) f ; c) f ; d) f ; e) ; f) g f c g) j +
k

h) 1; i)

j)

^ 7 ' ^ 3a-26' a) - ; b) - 5 ; 5; c) 0; 7; d) 4. M ~ 4 3x5.


m

~ 5 - \

h\ .

0 X', j) J ^ t ; ) 2 ( 5 - ) ; 1 ) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ) ; b) . a) ; b) - ; ) *; d)

^ i .

e) ^ ; f) .

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

B, C, D. a) 2; b) 2; c) - l j ; d) 21. 4 km/h. 10 km/h. 6 km/h. 20 km/h. 2 km/h. Per IOh ir per 15 h. 9 ir 10. a) - y / 2 ; s/2; b) 3; 3; c) 0; d) sprendini nra; e) 0; 3; f) 1; 4; g) - 1 - s/b; 1 + y/b; h) 1; i) sprendini nra; j) -2\; 0. a) ab(l b); b) (x-0,4)U + 0,4); c) (jc-3y)(jc + 3y); d) (jc + 3)(jc + 3); e) (x + 2)(x - 7); f) (x + 3)(3jc - 1). a) 0; 2; b) 1; 5; c) - 1 ; 3. a) a(x2 + IOx + 25) = O, a 0; b) a(x2 + - 2) = O, a 0. 5 dm. 9 cm, 7 cm, 32 em 2 . a) 12-kampio; b)b) 30-kampio. ) (- 2) cm 2 ; ( - ) cm 2 . a) 781,25 m 2 ; b) 31,25 m 2 . 6 cm, 9 cm. a) 17 cm; b) 24 cm; c) 408 cm 2 ; d) V^itf cm. Negalima.

8
. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 0,3. Nebtinai. a) i ; b) ; c) . P(A) = ; P (5) = . _7_ P (A) = P (B) = i ; P(fi) = f ; P (C) = P(A) 15
6.

P (C) = f .

60. 120. 9. 720. 10. a) 24; b) 256.

8.

11.

12.

12. /(atvirto skaiius) . 13. a) Teigiama koreliacija; b) teigiama koreliacija; c) neigiama koreliacija; d) koreliacijos nra. 14. ) = 5; b) = 1,5. 15. a) ; b) c) d) 2x; e) 16. Per 2 h IOmin. 17. 9,42 cm. 18. a) 12 cm; b) 9 cm; c) 21 cm. 19. a) Funkcija didja, kai argumentas kinta nuo oo iki 3; b) funkcija maja, kai argumentas kinta nuo 3 iki +oo.

20. a) gj; b) 0,2. 21. a) JC < - 9 ; b) 22. D.

JC

<

-7; c)

JC

> 1; d) > 3.

9
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.

1) a) 6 cm; b) 6 /2 cm; ) cm; 2) a) 6V3 cm; b) 62 cm; ) 6 cm. a) ^ c m 3 ; b) 100/3 2 . a) 162cm 3 ; b) 2 7 3 9 2 . 270/3 cm 2 . 288 cm 3 . a) Spav = 90:; = ; b) Spav = 864; V = 2592-; ) Spav = 200; V = 320\ V = 960- cm 3 ; Spav = 552 cm 2 . = 1 cm 3 ; Spav = ^ cm 2 . dm 3 ; dm 3 . ) 16- dm 2 ; b)
45 cm 3 , 243- cm 3 .
250

dm 3 ; ) 100 dm 2 ; d)

11

-1-

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

If2^cm3. 52 (cm 3 ). ) 8,064- s 25,32 m 3 ; b) % 6,78 kg. 518m 3 . 334 km. 11600 km. D. a) hh, hs; b) . a) 5; b) - 2 . a) 10 cm; b) 5 cm; c) 2 cm. 20 cm. a) - 3 ; b) - 8 . ) 502 - 75; b) 30 - 20V^3. a) ; b) - . 150 dien. 14\/3 mm = 24,2 mm.

10
I. 3. D. 2. D. a) Pt = 39 Lt, St = 559 Lt; b) S = 4000 Lt, St = 4600 Lt; c) t = 2 m, S i = 2725 Lt; d) p = 6%, Pt = 2025 Lt; e) S = 1200Lt, Pt = 67,5 Lt; f) S = 1800Lt, St = 1839,15 Lt. a) 10400Lt; b) 11 600Lt; c) 8700Lt; d) 8510Lt. 5. a) 28%; b) 15%. 9 1 1 a) I^ met; b) 3 j met. 7. a) Per 2,5 met; b) per 3| met. a) 500Lt; b) Pt = 50i; 300Lt; 500Lt; c) St = 500 + 50r; 850Lt; 950 Lt; d) Nurodymas. Nubraiykite funkcijos S (t) = 50? + 500 grafik; e) 187,5 Lt; 35,42 Lt; f) P (m) = 62,5 Lt; 87,5 Lt; g) s (d) = d + 500; ^ 527,78 Lt; 562,5 Lt. a) 1100 Lt; b) 3300 Lt. 10. a) 450 Lt; b) 81 Lt; c) 531 Lt. a) 12,5%; b) St = 2000 + 2501; 2375 Lt; 2812,5 Lt; c) Pt = 250f; 437,5 Lt; 625 Lt; d) Nurodymas. Nubraiykite funkcijos P (t) = 250/, t . 4 grafik; e) 2708,33 Lt; 2206,25 Lt; f) P(d) = d\ ^ 520,83 Lt; ^ 277,78 Lt; g) S (m) = 2000+ ; ^ 2479,17 Lt; 2937,5 Lt. Nurodymas. Per ketvirt reikia grinti 1012,5 Lt paskolos; 243 Lt palkan. Grinimo moka per ketvirt yra 1255,5 Lt. a) ^ 9,5%; b) ^ 10,0%. Naudingiau pirkti obligacij, nes iuo atveju p % 5,102%. a) U 48,54 Lt; b) u 46,47 Lt. 16. C. a) 18,9Lt, 3131,1Lt; b) 94,5Lt, 3055,5Lt. a) 1900Lt; b) 300 Lt; c) 600Lt; d) 66%. 19. 45% ^ 45,8%. a) 102,5 Lt; b) 3150 Lt. 21. B. a) 1,27 Lt; b) 5,88 Lt; c) 43,4Lt; d) 266,64Lt. U: a) 41,63 Lt; b) 173,72 Lt; c) 5146,11Lt; d) 1229822,22 Lt. a) 480 Lt; 1520 Lt; b) 200 Lt; 1800 Lt; c) 750 Lt; 570 Lt; d) 735Lt; 661,5Lt; e) 600Lt; 144Lt; f) 4000Lt; 960Lt; g) 24%; 360Lt; h) 500 Lt; 24%. a) 1200; b) 3500 Lt; c) 2660Lt; d) 7000 Lt; e) po 155,76Lt. a) 20,5 Lt; b) 19 Lt; c) 17,5 Lt; d) 17 Lt; e) (10 + - ) Lt. ) 9 ploto vienet; b) (576 + 96^61) ploto vienet; c) 3840 trio vienet. ) 400-cm 2 ; b) ^ 3 . ^ 32,656kg. 29. a) ; b) .

4. 6. 8.

9. II.

12. 13. 14. 15. 17. 18. 20. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28.

30. 6m. 31. a) i ; b) a; c) d) 32. (2; 1). 33. 0,02. 34. 32min. 35. a) Skaiius 0,5 yra dvyliktas progresijos narys, o skaiius 8 yra devintas progresijos narys; b) 19,5; 44,5; c) 157,5; 50. 36. a) 57 m 3 ; b) 55.5 m 3 . 37. a) 2430; b) 2475.