Está en la página 1de 208

I DALIS

LEIDJ ODIS

Mieli deimtokai, vadovl autori kolektyvas reng nuolat prisimindamas, kad po met js laukia nelengvas pasirinkimas, ko ir kaip toliau mokytis. Pagrindins mokyklos programoje numatyt mediag buvo stengtasi papildyti teiginiais, udaviniais, o kai kada net atskirais skyreliais, kurie bt naudingi moksleiviams, planuojantiems pasirinkti realin profil arba tiesiog norintiems inoti daugiau. Vadovlis susideda i dviej dali (I dalis 1 - 7 skyriai, II dalis 8 skyrius ir mediaga, skirta kursui pakartoti). Kad js galtumte dirbti savarankikai, teorin dalis yra platesn, pateikta daugiau isprst pavyzdi, bet maiau pratim ir uduoi. Kaip prasta, sunkesni uduoi numeriai paymti vaigdute. Kam udavini bus per maai, atskira knygute yra ileistas udavinynas. Kiekvienoje vadovlio dalyje pratimai ir uduotys numeruojami i eils, iskyrus skyrelius Pasitikrinkite", kuri udaviniai numeruojami atskirai kiekviename skyriuje, o j atsakymai pateikti kiekvienos dalies gale. Teorijos skyreliuose nuspalvintas klaustukas ymi klausimus, kuriuos turt atsakyti patys mokiniai. Pilkame fone pateikta neprivaloma teorin mediaga, skirta temos pagilinimui. Udaviniai, atitinkantys papildom mediag, yra nuspalvinti, o papildomi sunkesnieji udaviniai dar paymti spalvota vaigdute. Siekiant atkreipti js dmes, kai kurie apibendrinantys teiginiai ir formuls spalvotai rminti. vadovl kr ne tik autori kolektyvas, bet ir leidyklos specialistai, konsultantai, eksperimentuojantys mokytojai. Nuoirdiai dkojame visiems, prisidjusiems rengiant vadovl. Praome savo pastabas, pageidavimus ir pasilymus sisti adresu: Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-2600 Vilnius.

Vadovl reng autori kolektyvas:

Irena Bagdonien, Jolanta Knyvien, Aleksandras Plikusas, Kazimieras Pulmonas, Juozas inknas.

Su eksperimentiniu vadovliu dirbo mokytojai: R. Biekien, V. Bartkuvien, K. Intien, L. Jaktien, V. Jankeviien, R. Jonaitien, A. Karmanova, S. Kavalinien, R. Klasauskien, N. Kriauinien, R. Kuiauskien, D. Matien, G. Mikalauskien, L. Papukien, V. Siinien, S. Staknien, V. Stokuvien, A. verien, A. sien, V. Viniautien, A. iulpa.

MATEMATIKA 10
I DALIS

UDK 51(075.3)

Ma615

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota 2001 02 06 Nr. 74 Antrasis pataisytas leidimas

Recenzavo Matematikos ir informatikos institutas

Darbo vadovas Valdas Vanagas Redaktoriai: Juozas Mays, ydrn Stundien Jaktys Sniekut Aldona alien

Programin ranga: Tadeu eibak, Rolandas

Kompiuterin grafika: Edita Tatarinaviit, Daiva

Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: Nijol Drazdauskien, Gamybos vadovas Algimantas Kalbos redaktor Diana Pakeviius

Gustien alys

Konsultantai: Maryt Strikien, Elmundas

Leidyklos TEV interneto svetain www.tev.lt

ISBN 9 9 5 5 - 4 9 1 - 0 4 - 3 (1 dalis) ISBN 9 9 5 5 - 4 9 1 - 0 5 - 1 (2 dalys)

Leidykla TEV, Vilnius, 2001 dail. Edita Tatarinaviit, 2001

TURINYS
Nacionalinis biudetas Mokesiai. Akcizas Draudimas 1 Sudtiniai procentai 2 Funkcij grafikai 3 Lygi ir nelygybi sistemos 4 Kvadratins nelygybs 5 Kombinatorika ir tikimybs 6 9 12 15 35 65 81 105

6 Smailiojo kampo trigonometrins funkcijos 133 7 Trikampi sprendimas Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai Trigonometrini funkcij reikmi lentel 167 198 207

Nacionalinis biudetas
Kaip mons ar eimos sudarinja savo biudetus, taip Vyriausyb kiekvieniems metams parengia nacionalin alies biudet. Jame numatomos bsimj met pajamos ir ilaidos. I kur pajam gauna mons, jau inome: atlyginimai, palkanos, pardavimai, laimjimai, ... Kur pinigus ileisti, ino kiekvienas: bstas, maistas, pirkiniai, mokesiai, ... Dar iokios tokios nenumatytos ilaidos ir biudetas deficitinis... ? Kada biudetas yra subalansuotas? perteklinis? deficitinis? O kaip atrodo nacionalinis biudetas? Pirmiausia pajamos. Jos daugiausiai susidaro i mokesi. Mokesius moka visi alies pilieiai, moka firmos ir mons, gamintojai ir paslaug teikjai, importuotojai ir eksportuotojai, moka pirkjai ir pardavjai. Be to, valstyb gauna ir nemokestini pajam: u suteikt naudoti turt, em, gamtos iteklius, u paskolas, renka baudas ir kitas rinkliavas u vairi valstybs institucij paslaugas. alies ilaid yra labai daug ir vairi: ekonomikai, socialinei sferai, kitoms valstybs funkcijoms. Visas jas sunku ir ivardyti... Uduotis. Panagrinkite kitame puslapyje pateikt Lietuvos Respublikos 1999 met nacionalin biudet ir atsakykite klausimus: 1. Kokios biudeto pajamos; ilaidos litais? Uraykite jas standartine skaiiaus iraika. 2. Ar biudetas perteklinis, ar deficitinis? Kokiu atveju biudetas bt subalansuotas? 3. Kiek procent (tkstantj tikslumu) vis biudeto pajam sudar ems mokestis; kiti mokesiai? 4. Kuris i jau nagrint mokesi sudaro didiausi biudeto pajam dal? Kiek tai sudaro procent vis pajam? 5. Kiek procent (imtj tikslumu) vis biudeto ilaid sudar ilaidos socialinei apsaugai; vietimui? 6. Kiek procent (deimtj tikslumu) vis biudeto ilaid sudar ilaidos but ir komunaliniam kiui; vieajai tvarkai ir visuomens apsaugai?

Lietuvos Respublikos 1999 met nacionalinis biudetas


Tkst. (Lt) PAJAMOS Mokestins Pajam, pelno ir kapitalo mokesiai: fizini asmen pelno mokestis juridini asmen pelno mokestis Turto mokesiai: ems mokestis ems nuomos mokestis nekilnojamojo turto mokestis turto dovanojimo ir paveldjimo mokestis Vidaus preki ir paslaug mokesiai: PVM akcizai Tarptautins prekybos ir sandori mokesiai Kiti mokesiai Nemokestins ILAIDOS 8983600 8376071 2 937 222 2 576 394 360828 246606 18 795 47 452 178210 2149 4784 873 3466514 1 318 359 192611 214759 607529 9108723 (%) 100 93,24

6,76 100 12,25 273 762 90797 469 908 38 920 166265 76195 52,36 2787 578 562157 1 023 648 395 683 35,39 760955 494274 973 069 995 512

1115847 Ekonomikai: but ir komunaliniam kiui kuro ir energijos tiekimo paslaugoms ems ukiui, mikininkystei, uvininkystei, veterinarijai mineralini itekli gavybai, pramonei ir statybai transportui ir ryiams kitai ekonominei veiklai 4769066 Socialinei sferai: vietimui sveikatos apsaugai socialinei apsaugai sveikatingumui (sportui), rekreacijai, kultrai 3223810 Kitoms valstybs funkcijoms: bendrosioms valstybs paslaugoms krato apsaugai vieajai tvarkai ir visuomens apsaugai kitos ilaidos PERTEKLIUS/DEFICITAS - 1 2 5 123

1.

Paraykite 1999 met nacionalinio biudeto ilaidas milijono tikslumu. Apskaiiuokite gautos apytiksls reikms: a) absoliuij paklaid; b) santykin paklaid procentais. Paraykite 1999 met nacionalinio biudeto pajamas deimties milijon tikslumu. Apskaiiuokite gautos apytiksls reikms: a) absoliuij paklaid; b) santykin paklaid procentais. Vieneri met nacionalinio biudeto mokestins pajamos sudar 5 471 955 tkst. lit, o nemokestins pajamos 429 853 tkst. lit. Kokios buvo t met nacionalinio biudeto pajamos (litais)? Atsakym paraykite: a) imt tkstani tikslumu ir uraykite standartine skaiiaus iraika; b) imt milijon tikslumu ir uraykite standartine skaiiaus iraika. Vieneri met nacionalinio biudeto mokestins pajamos buvo 7954 815 tkst. lit didesns u nemokestines pajamas, o t met visos pajamos sudar 9 377 765 tkst. lit. a) Kokios buvo t met nacionalinio biudeto mokestins pajamos? b) Kiek procent (deimtj tikslumu) t met biudeto vis pajam sudar mokestins pajamos? Vieneri met nacionalinio biudeto mokestins pajamos buvo 8 666 290 tkst. lit, o tai apytiksliai sudar 92,4% biudeto vis pajam. a) Kokios buvo t met nacionalinio biudeto pajamos? b) Kiek lit sudar t met nacionalinio biudeto nemokestins pajamos? Remdamiesi Lietuvos Respublikos 1999 met nacionalinio biudeto duomen lentele apskaiiuokite, kiek procent (deimtj tikslumu) vis pajam sudar: a) fizini asmen pelno mokestis; b) juridini asmen pelno mokestis; c) nekilnojamojo turto mokestis. Remdamiesi Lietuvos Respublikos 1999 met nacionalinio biudeto duomen lentele apskaiiuokite, kiek procent (deimtj tikslumu) vis ilaid socialinei sferai sudar ilaidos: a) vietimui; b) sveikatos apsaugai; c) socialinei apsaugai; d) sveikatingumui (sportui), rekreacijai, kultrai. Nubraiykite nacionalinio biudeto socialins sferos ilaid paskirstymo stulpelin ir skritulin diagramas.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokesiai. Akcizas
iame pasaulyje neivengsi tik dviej dalyk mokesi ir mirties. B. Franklinas (JAV politikas ir mokslininkas, 1706-1790)

Kaip matme nagrindami nacionalin biudet, didiausij dal pajam sudaro alies piliei ir moni (fizini ir juridini asmen) mokami mokesiai. Mes jau nagrinjome pajam, Sodros, pelno, pridtosios verts mokesius.
Akylesnis skaitytojas turbt pastebjo, kad Sodros mokesio pajamos j nacionalin biudet netrauktos Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudetai tvarkomi atskirai. Beje, j dydis kartu lygus beveik dviem tredaliams nacionalinio biudeto dydio.

I viso Lietuvoje yra daugiau kaip 20 vairi mokesi, kuriuos moka tiek gamintojai, tiek vartotojai. O kodl visi turi mokti mokesius, koki naud jie atnea savo alies pilieiams, kiekvienam eiliniam mogui? Pirma, mokesiai yra pagrindinis nacionalinio biudeto pajam altinis. Antra, kai kurie mokesiai saugo alies gamintojus ir darbo vietas. Pavyzdiui, importo muito mokestis saugo vien ar kit gamybos ak nuo lugimo dl pigi preki veimo i usienio. Beje, taip yra visose valstybse. Treia, mokesiais slopinama visuomens dalies kai kuri alinga veikla ar proiai (pavyzdiui, akcizai rkalams ar alkoholiui, padidinti mokesiai u aplink teriani gamyb ir pan.). Ketvirta, mokesi lengvatomis skatinama tam tikra naudinga alies ekonomikai veikla (investicijos moni modernizavim, gamybos naumo didinimas, darbo viet sukrimas, labdara ir kt.). Penkta, mokesi tarif keitimu valdoma alies ekonomika (remiamos besivystanios ar gyvybikai btinos aliai gamybos akos, skatinamas eksportas, ribojama perteklin produkcija). Vienas i svarbiausi ms dar nenagrint mokesi yra akcizo mokestis. Jo moktojai yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys kai kuri preki gamintojai ir importuotojai. Reikia inoti, kad kai perkame maist ar grimus, naudojame dujas ar elektr, vaiuojame automobiliu ar skrendame lktuvu, tai beveik visas produkt ar kuro kainas jau skaiiuotas akcizo mokestis. Juo paprastai apmokestinami energetiniai resursai, vairs kvaialai, kai kurios prabangos preks, erotinio pobdio produkcija, kava, gaminiai i kakavos.

Akcizo mokesio tarifai nusakomi arba konkreia pinig suma, arba apmokestinamosios verts dalimi procentais. Jei akcizo kokiai nors prekei nra, sakoma, kad tai nulinis akcizo tarifas. 1 PAVYZDYS. U 25 tonas benzino sumoktas 30250 Lt akcizo mokestis. Koks akcizo mokestis u 1 ton benzino; u 18,5 tonos benzino? Kadangi akcizo mokestis u 25 tonas benzino yra 30 250 Lt, tai u vien ton sumokta 30250 : 25 = 1210 (Lt) akcizo. iuo atveju sakoma, kad akcizo mokesio tarifas ireiktas konkreia pinig suma. Akcizo mokestis u 18,51 benzino yra 1210 18,5 = 22 385 (Lt). 2 PAVYZDYS. Akcizo mokesio tarifas ne senesniems kaip 5 met ypa prabangiems automobiliams yra 15% automobilio kainos, virijanios 60000Lt. sigyjant tok automobil sumoktas 1125 Lt akcizo mokestis. Apskaiiuokime sigyto automobilio kain. Kadangi akcizo mokestis 1125 Lt sudaro 15% sumos, virijanios 60000 Lt, tai i virijanti suma lygi 112 I 5 5 100 = 7500 (Lt). Automobilis i viso kainavo 60000 + 7500 = 67 500 (Lt). Nors ir ne visiems tai patinka mokesius mokti reikia visiems. Valstyb turi specialias institucijas, kurios priiri piliei, moni ir organizacij mokesi mokjim. Gal galite pasakyti, kokios institucijos atlieka i prieir?
XVII a. prancz valstybs veikjas anas Batistas Kolbertas apie mokesi sistem yra pareiks: Apmokestinimas tai menas nupeti s taip, kad pk bt kuo daugiau, o gagenimo kuo maiau". O buvs JAV valstybini mokesi skyriaus komisijos narys Martimeras aplinas apie mokesius yra pasaks taip: Mokesi rinkjas nuo ikam meistro skiriasi tuo, kad pastarasis palieka nors kail". Yra vairiausi mokesi. Pavyzdiui, i istorijos pamok girdtas vadinamasis pagalvs mokestis. Tai feodalizmo ir vlesni laik kai kuri ali neprivilegijuot luom miestiei, valstiei ir pirkli svarbiausias mokestis valstybei. Pagalvs mokestis Lietuvos Didiojoje kunigaiktystje ir jos teritorijoje buvo mokamas XVII-XIX a., bet XIX a. pabaigoje pakeistas: miestieiams ir pirkliams pajam ir turto mokesiu, valstieiams ems mokesiu. Dabartin Lietuvos mokesi sistema sukurta po Nepriklausomybs atkrimo. Laikotarpiu nuo 1990 iki 1996 met priimti visi dabartini mokesi statymai. Lietuvos mokesi sistema yra labai panai Vakar Europos valstybi mokesi sistemas.

8.

Naftos, igaunamos alies teritorijoje, akcizo mokesio tarifo dydis lygus 20% igautos naftos pardavimo kainos. Kiek mokesi moka kompanija, igavusi ir pardavusi naftos u: a) 1,5 mln. lit; b) 3,2 mln. lit? mons ir organizacijos moka nekilnojamojo turto mokest. io mokesio metinis tarifas yra 1% turto verts. Kokia nekilnojamojo turto vert, jeigu mokestis u metus yra: a) 250Lt; b) 175,5 Lt; c) 2,3 tkst. Lt; d) 0,8 tkst. Lt?

9.

10. mons kiekvien mnes moka keli mokest, kurio tarifo dydis yra 0,1-0,5% tos mons pajam. Nuo kiek iki kiek lit gali bti keli mokestis mons, jeigu jos pajamos yra: a) 25 000Lt; b) 600000Lt; c) 38,7 tkst. Lt; d) 2,1 mln. Lt? 11. Privaios ems savininkas kiekvienais metais moka ems mokest. Dirbamai (ems kio paskirties) emei to mokesio tarifas yra 1,5% ems kainos. Kiek kininkas sumoks ems mokesio u dirbam em, jeigu jos plotas yra: a) 18 ha; 25 ha, o 1 ha kaina 2,5 tkst. Lt; b) 40,5 ha; 60,2 ha, o 1 ha kaina 1,8 tkst. Lt? 12. U veam Lietuv mazut reikia mokti akcizo mokest, lyg 20 Lt u ton, o u veamus vis ri tepalus 240 Lt u ton. Kiek akcizo mokesio reikia mokti veant: a) 250 ton mazuto ir 3,5 tonos tepal; b) 475 tonas mazuto ir 12,5 tonos tepal; c) 3,05 tkst. ton mazuto ir 0,85 tonos tepal; d) 1,89 tkst. ton mazuto ir 2,4 tonos tepal? 13. Akcizo mokesio tarifas ne senesniems kaip 5 met ypa prabangiems automobiliams yra 15% kainos, virijanios 60 tkst. lit. Koks akcizas u automobil, kurio kaina yra: a) 65 000 Lt; b) 72 000 Lt; c) 75 000 Lt; d) 80 000 Lt? 14. Importuojamas alus apmokestinamas 0,4 Lt akcizu u litr. Koks akcizo mokestis u 250: a) dekalitr (da); c) kilolitr (k); b) hektolitr (M); d) megalitr (Mt) alaus?

Draudimas
Ne tik i reklamos, bet ir i nukentjusi vairi nelaiming atsitikim metu esame girdj, kad draustis pigiau". O kokia draudimosi prasm apskritai? mons, drausdami savo turt, draudimo kompanijoms sumoka tam tikr pinig sum, kuri sudaro tik kelet procent (ar procento dali) nuo apdraudiamojo turto verts, o draudimo kompanijos sipareigoja vykus nelaimei sumokti (priklausomai nuo daugybs slyg) vis arba dal apdrausto turto verts. PAVYZDYS. mogus vieneriems metams apdraud savo turt nuo gaisro 25 000 Lt sumai, sumokdamas 0,5% draudimo sumos. Draudimas mogui kainavo 2 5 0 ^ 0 ' 5 = 25 000 0,005 = 125 (Lt). Jei gaisras tais metais sunaikint vis apdraust turt, mogus i draudimo kompanijos gali tiktis 25 000 Lt kompensacijos. Aiku, kad drausdamos kompanijos tikisi, jog nelaim nevyks. Todl paprastai draudimo mokestis yra nedidelis, palyginti su draudimo suma. Kartu draudjai veda visoki apribojim, kad sumaint savo rizik. Visais atvejais draudimo mokestis nurodomas arba tam tikra pinig suma, arba draudiamos sumos procentais. 1 UDAVINYS. Draudiant nam turt vieneriems metams nuo vairi nelaimi iki 10000 Lt suma, vienoje draudimo bendrovje reikia mokti 50 Lt. Be to, taikoma 28% nuolaida. Apskaiiuokite, kiek toje bendrovje kainuoja nam turto draudimas vieneriems metams 9999 Lt suma. Sprendimas. Kadangi bet kurios draudimo sumos iki 10000 Lt nam turto draudimo tarifas yra 50 Lt, tai draudimo mokestis su nuolaida yra 50 ^ = = 50 14 36 (Lt). 2 UDAVINYS. Antrus metus eksploatuojamo lengvojo automobilio draudimo 50000 Lt sumai vieneriems metams nuo vagysts tarifas yra 2,6% draudimo sumos, o septintus metus eksploatuojamo lengvojo automobilio draudimo ta paia suma 2,1% draudimo sumos. Apskaiiuokite draudimo mokest kiekvienu atveju. Sprendimas. Naujesnio automobilio draudimo nuo vagysts mokestis 50000-2,6 = 50000 0,026 = 1300 (Lt), 100 o senesnio 50000-2,1 = 50000 -0,021 = 1050 (Lt). 100

3 UDAVINYS. Petraitis ir Jonaitis vainja t pai met laidos automobiliais. Petraitis vairuoja jau 20 met, o Jonaitis 3 metus. Abu draudia savo automobilius 40000 Lt sumai nuo avarijos vieneriems metams. Jonaitis u draudim sumokjo 2200 Lt, o Petraitis 1440 Lt. Apskaiiuokite Petraiio ir Jonaiio automobili draudimo tarifus procentais. Sprendimas. Petraiio automobilio draudimo tarifas yra 1^qoQq0 = 3,6(%), o Jonaiio -
2

= 5,5(%).

Paaikinkite, kodl Petraiio ir Jonaiio automobili draudimo tarifai yra nevienodi. Uduotis. O kad bt aikiau, kada draudimo kompanijoms ir kokiomis slygomis verta drausti, isprskite tokj udavin. Viename Lietuvos pakratyje, tarp gdi mik, sikrs maas Draudogalos kaimelis. Nors kaimelis ir maas, bet pakankamai turtingas: pardav surinktus grybus, ikopint med, konservuotas uogienes ir ber sul, jo gyventojai prato gyventi be rpesi. O kad bt dar ramiau, visas pagrindinis gyventoj turtas buvo apdraustas i ia ir kilo kaimelio vardas. Kaimelis turi tik vien gatv, kurios abiejose pusse isidst visi 12 ki. Kiekvienas namukas su visu jame esaniu turtu vertintas net 40000 Lt suma. Be to, kiekvienas eimininkas turi po du automobilius: vien sau, kit eimynai vainti. Kadangi gyvena kaimieiai labai ramiai, nam nerakindami, eismo taisykli nesilaikydami, draudimo saugomi, tai ir smulki rpesi vis turi: kart per metus usidega kuris nors namas prarandama 20% turto; kart per metus kur nors nam trenkia aibas sudega 25% turto; kart per pusmet vagys apvagia kur nors k prarandama 10% turto; kart per mnes vaindami savo vienintele gatve kaimo gyventojai apgadina vienas kito mainas bet nestipriai, nes remontas kiekvienam avarijos dalyviui vertinamas tik 5% draudimo verts. Draudimo kompanija Kaimelio garantas" kiekvieniems metams draudia: visus namus ir j turt visa verte nuo gaisro su 1,5% tarifu, nuo stichini nelaimi su 0,8% tarifu ir nuo vagysi su 1,6% tarifu; kiekvieno eimininko abi mainas kiekvien 10000 lit sumai nuo avarij: vien su 4%, o antrj su 8% tarifu; kiekvien main nuo vagysts 2,8% tarifu irgi 10000 lit sumai; Ar verta draudimo kompanijai drausti Draudogalos kaimelio gyventojus suraytomis slygomis inant, kad: a) per metus nepavagiama n viena maina; b) per metus pavagiama bent viena maina?

15. Draudiant narn turt 12 000 Lt sumai nuo stichins nelaims reikia mokti 72 Lt, o draudiant nam turt tai paiai sumai nuo vagysts 192 Lt. Draudiant 12000 Lt sumai nuo stichins nelaims ir nuo vagysts kartu, reikia mokti 20% maiau negu draudiant atskirai. Kiek procent draudimo sumos reikia mokti draudiant abiejomis rizikomis kartu? 16. kininkas apdraud nam turt nuo stichins nelaims ir gaisro 11 000 Lt sumai, sumokdamas 0,72% draudimo sumos, ir kinio pastato turt tokiai pat sumai, sumokdamas 1,025% draudimo sumos. Kiek kainavo draudimas kininkui? 17. Mrinio gyvenamojo namo draudimo 75 000 Lt sumai nuo gaisro ir kit nelaimi tarifas yra 0,15%, o medinio gyvenamojo namo draudimo tokiai paiai sumai 0,195%. Kiek lit brangiau kainuoja medinio gyvenamojo namo draudimas? 18. Sodo namelio draudimo 40000 Lt sumai nuo gaisro, stichini nelaimi ir silauimo tarifas yra 0,275%, o sodybos draudimas tokiai paiai sumai kainuoja 70 Lt daugiau. Koks sodybos draudimo mokesio tarifas (procentais)? 19. inoma, kad lengvojo automobilio draudimas vieneriems metams nuo: a) vagysts sudaro 2,4% draudimo sumos; b) autovykio sudaro 3,2% draudimo sumos; c) stichins nelaims 0,8% draudimo sumos; d) treij asmen tyins veikos 1,2% draudimo sumos. Kokiai sumai kiekvienu atveju Jonaitis gali apdrausti savo lengvj automobil, jeigu kiekvienu atveju jis planuoja ileisti draudimui tik 180 lit? 20. Transporto priemoni savinink civilins atsakomybs draudimas transporto priemons vairuotojui 50000 Lt sumai vieneriems metams turtinei alai atlyginti kainuoja 490 Lt, o asmens alai atlyginti 160 Lt. Kai draudiamasi kelerius metus i eils, taikomos nuolaidos: draudiantis antrus metus 5%, treius 10%, ketvirtus 15%, penktus 20%, etus ir daugiau 25%. a) Kiek procent draudimo sumos sudaro turtins alos atlyginimo ir kiek asmens alos atlyginimo mokos, draudiantis pirmais metais? b) Kiek kainuoja turtins alos atlyginimo ir kiek asmens alos atlyginimo draudimas 50000 Lt sumai, draudiantis i eils antrus; ketvirtus; etus; atuntus metus?

SUDTINIAI PROCENTAI
16 22 27 33

1. Sudtins palkanos 2. Sudtini procent udaviniai 3. Sudtiniai procentai ir geometrin progresija Pasitikrinkite

1 Sudtins palkanos
Jau mokame skaiiuoti paskolos paprastsias palkanas. Pavyzdiui, jeigu su kaimynu Jonu susitarta dl 10% metini paprastj palkan, tai jam paskolinta 2500 Lt suma kasmet padidja tuo paiu dydiu 250 Q 0 10 = 250 (Lt). Po vieneri met Jonas turt grinti 2750 Lt, po dvej 3000 Lt, o po trej 3250 Lt ir 1.1. Paprastj palkan esm ta, kad jos kasmet skaiiuojamos nuo pradins paskolos sumos. Taiau turimus tuos paius 2500 Lt galima padti bank, kuris skaiiuoja sudtines palkanas. ios palkanos randamos skaiiuojant sudtinius procentus, t. y. procent procentus. Jeigu bankas moka 10% metini sudtini palkan, tai indlis kasmet padidja 1 + = 1,1 karto, nes kit met palkanos skaiiuojamos jau nuo priaugusio indlio. Vadinasi, po met indlis bus 2500 1,1 = 2750 (Lt), po dvej met - 2750 1,1 = 3025 (Lt), o po trej 3025 1,1 = 3327,5 (Lt) ir 1.1. O tai akivaizdi sudtini palkan nauda indlininkui, palyginus su paprastosiomis palkanomis u paskol kaimynui Jonui. Kiek kart kasmet padidja indlis banke, kuris skaiiuoja 8% metini sudtini palkan? 1 uduotis. Apskaiiuokite, kam bus lygus 10000 Lt indlis banke, kuris moka 8% metini sudtini palkan, po vieneri, dvej, trej, ketveri, penkeri met. Apskritai jeigu pradinis indlis banke yra S, o bankas moka p% metini sudtini palkan, tai indlis kasmet padidja (l + ) karto. Todl: po met jis bus Si = S(l + po dvej - S 2 = S 1 (1 + = S(l + (l + = S(l + ^ ) 2 ;

po trej - S 3 = S 2 ( l + 4 ) = 5(1 +

(l + fa) = S(l + ^ ) 3 ;

po ketveri - S 4 = S 3 ( l + fa) = S(l + fa)3 (l + fa) = S(l + ^ ) 4 ; po met - S i = S,_, (l + fa) = S(l + ^ ) ' "
1

-(1 + 1) = ^ ( 1 +

fa)'

Vadinasi, jeigu pradinis indlis banke yra S, o sudtini palkan norma p%, tai indlio banke sum St po t met galima apskaiiuoti pagal formul S( = 5 ( l + ) ' , teN

1 UDAVINYS. bank dvejiems metams buvo padta 1500 Lt. Po dvej met indlio suma banke buvo 1685,4Lt. Raskite banko palkan norm, jei bankas skaiiuoja sudtines palkanas kart per metus. Sprendimas. Kadangi S = 1500Lt, S 2 = 1685,4Lt, Ot = 2 m., tai
1685,4

= ,500(! + J l ) 2 ,

(1 + ^ )

= 1,1236.

I ia 1 + Y^q = 1,06 (reikinio 1 + reikm negali bti neigiama), p = 6%. Atsakymas. Banko sudtini palkan norma yra 6%. 2 UDAVINYS. Po trej met banke, kuris skaiiuoja 6% metini sudtini palkan, indlio suma buvo 1786,52 Lt. Kiek pinig buvo padta bank? Sprendimas. Kadangi t = 3m., S3 = 1786,52 Lt, p = 6%, tai 1786,52 - 1500 (Lt). 1,063 Atsakymas. bank buvo padta 1500 Lt. S= Sudtins palkanos gali bti skaiiuojamos ne tik u metus, bet ir kitokiais laiko tarpsniais, pavyzdiui, kas pusmet, kas ketvirt, kas mnes. Jeigu sudtins metins palkanos p% u indl S skaiiuojamos m kart per metus, tai kaskart skaiiuojamos sudtins palkanos, o priskaiiuota suma Smt po t met, t. y. po m-t laiko tarpsni, bus: Smt = S{\ + -foof', m e N, t e N 1786,52 = S 1,06 3 ,

i formul gaunama analogikai kaip ir Sf = S(1 + t e . Pavyzdiui, jei bankas skaiiuoja sudtines palkanas kas mnes (m = 12), 12 1 tai po met (t = 1) indlis bus Si 2 .i = S(l + y^ooo) 3 UDAVINYS. Apskaiiuokite palkan sum, kuri susidaro po trej met, padjus 1500 Lt bank, kuris moka 6% metini sudtini palkan, jeigu palkanos skaiiuojamos kas pusmet. Sprendimas. iuo atveju palkanos skaiiuojamos du kartus per metus (m = 2), todl laiko tarpsni yra 2 3 = 6, o pusmetins palkanos sudaro 6 j = 3 (%). Vadinasi, bankas u 1500 Lt indl 6 kartus skaiiuos sudtines 3% palkanas. Todl po 3 met banke u 1500 Lt indl bus priskaiiuota: S 6 = 5(1 + 1) 6 = 1500 1,03 6 ^ 1791,08 (Lt). Palkanos sudaro 1791,08 - 1500 = 291,08 (Lt). Atsakymas. 291,08 Lt.

Priklausomai nuo palkan ries yra pastovij palkan ir majanij palkan paskolos. Pastovij palkan paskolas aptarme 9 klasje nagrindami paprastuosius procentus. J esm ta, kad palkanos vis laik skaiiuojamos nuo pradins paskolos sumos, nors paskola grinama dalimis ir skolos suma vis maja. Kai paskola grinama dalimis, o palkanos skaiiuojamos tik nuo likusios negrintos paskolos dalies, ji vadinama majanij palkan paskola. PAVYZDYS. 4500 Lt paskola turi bti grinta per 3 metus lygiomis dalimis su kasmetinmis 9% majaniosiomis palkanomis. Sudarykime paskolos grinimo plan. Kasmet reikia grinti 4500 : 3 = 1500 (Lt), t. y. tredal paskolos. Paskolos likutis: po met - 4500 - 1500 = 3000 (Lt); po dvej met - 3000 - 1500 = 1500 (Lt); po trej met - 1500 - 1500 = 0 (Lt). Kasmet reikia sumokti palkan: pirmj met gale 4500 0,09 = 405 (Lt); antrj met gale - 3000 0,09 = 270 (Lt); treij met gale - 1500 0,09 = 135 (Lt). Paskolos grinimo plan patogu surayti lentel:
Mokjimai (metai) 1 2 3 I viso: Paskolos likutis (litai) 4500 3000 1500

Palkanos (litai) 405 270 135 810

Grinama paskola (litai) 1500 1500 1500 4500

I viso grinama (litai) 1905 1770 1635 5310

2 uduotis. Sudarykite paskolos grinimo plan, jei 4500 Lt paskola turi bti grinta per 3 metus lygiomis dalimis su kasmetinmis 9% pastoviosiomis palkanomis.

21. bank padta 8000 Lt. Kokia indlio suma bus banke po 2 met, jei bankas kart per metus skaiiuoja: a) 5%; b) 5,5%; c) 6%; d) 6,5% sudtines palkanas? 22. a) Padta 3000 Lt bank, kuris moka 7,5% metini sudtini palkan. Kiek palkan bus gauta i banko po dvej met? b) Verslininkas gavo 3000 Lt paskol dvejiems metams su 7,5% metinmis paprastosiomis palkanomis. Kiek palkan sumoks verslininkas? 23. Paskolinta 7500 Lt trejiems metams su 6% palkan norma. Kiek bus gauta palkan u paskol, jei sutartos: a) paprastosios palkanos; b) sudtins palkanos? 24. Apskaiiuokite palkan sum, kuri gaunama per 4 metus su 4,5% sudtini metini palkan norma padjus bank: a) 3000 Lt; b) 3500 Lt; c) 4000 Lt; d) 4500 Lt. 25. Indlio banke suma (litais) priklausomai nuo met skaiiaus t apskaiiuojama pagal formul St = 1500 1,08?. a) Kiek lit padta bank? b) Kokia banko metini sudtini palkan norma? c) Apskaiiuokite indlio sum po 1; 3; 4 met. d) Kiek u indl bus priskaiiuota palkan po 8 met; po 10 met? 26. ICiek metini sudtini palkan skaiiavo bankas, jei padtas 2000 Lt indlis per dvejus metus iaugo iki: a) 2163,2Lt; b) 2205Lt; c) 2247,2Lt; d) 2226,05Lt? 27. Kiek pinig reikia padti bank su 8% metinmis sudtinmis palkanomis, kad susidaryt 12 tkst. lit suma po: a) 2 met; b) 3 met; c) 4 met; d) 5 met? 28. Petraitis padjo 7500 Lt bank, kuris moka 6% metini sudtini palkan. Po kiek laiko jo indlis banke priaugs iki: a) 8932,62 Lt; b) 9468,58 Lt? 29*. Indlininkas atidar 10000Lt sskait banke, kuris moka 7,5% metini sudtini palkan. Po keleri met toje sskaitoje bus ne maiau kaip: a) 15000Lt; b) 16000 Lt; c) 17 500 Lt; d) 18500Lt?

30. Kiek kart ir kokio didumo (procentais) sudtins palkanos u laiko tarpsn buvo skaiiuojamos banke u indl padt: a) dvejiems metams su 7% metinmis palkanomis skaiiuojant jas kas pusmet; b) trejiems metams su 12% metinmis palkanomis skaiiuojant jas kas mnes? 31. Apskaiiuokite palkan sum, kuri susidaro per 2 metus padjus 10 000 Lt bank, mokant 12% sudtini palkan, jeigu bankas palkanas skaiiuoja kas: a) pusmet; b) keturis mnesius; c) ketvirt; d) mnes. 32. Metams padta 10000 Lt bank, kurio palkan norma yra 12%. Kaip naudingiau indlininkui, ar kai bankas skaiiuoja sudtines palkanas kas keturis mnesius, ar kas du mnesius? 33. 4000 Lt paskola turi bti grinta per 4 metus lygiomis dalimis su kasmetinmis 13% majaniomis palkanomis. Sudarykite paskolos grinimo plan. 34. 20 000 Lt paskola turi bti grinta per 5 metus lygiomis dalimis su kasmetinmis 15% majaniomis palkanomis. a) Sudarykite paskolos grinimo plan. b) Kiek skolininkas i viso sumoks per 5 metus? 35. Kiek palkan reiks sumokti u 2400 Lt paskol, kuri turi bti grinta per 3 metus lygiomis kasmetinmis dalimis su: a) 10% majaniomis palkanomis; b) 6% pastoviosiomis palkanomis? 36. Apdraudiant but daugiabuiame name nuo gaisro ir kit nelaiming atsitikim reikia mokti 0,11% buto draudimo sumos. a) Kiek reikia mokti draudiant but 55 000 Lt; 60 000 Lt sumai? b) Kokiai sumai apdraustas butas, jeigu draudimo moka yra 49,5 Lt; 82,5 Lt? 37. Statybininko draudimas traumos atveju metams kainuoja 180 Lt. Kokiai sumai apsidrauds statybininkas, jeigu jam reikjo mokti nuo draudimo sumos: a) 2,0%; b) 1,8%; c) 1,5%; d) 1,2%? 38. Akcizo mokesio tarifas ne senesniems kaip 5 met ypa prabangiems automobiliams yra 15% kainos, virijanios 60000 Lt. Apskaiiuokite sigyto automobilio kain, jei sigyjant tok automobil buvo sumoktas akcizo mokestis, lygus: a) 675 Lt; b) 1575 Lt.

39. Prek kainavo 18 Lt. Penkis kartus po tiek pat lit atpiginus prek dabar ji kainuoja: a) 15 Lt; b) 14 Lt. Apskaiiuokite, kiek lit kiekvien kart atpigo prek, ir paraykite preks kain nuo pradins iki dabartins reikmi sek. 40. Lygiakraio trikampio kratin lygi 4-/. Apskaiiuokite: a) trikampio auktin; b) trikampio plot; c) apibrto apie trikamp skritulio plot; d) brto trikamp apskritimo ilg. 41. Vtra nulau 16 m aukio med. Medio virn remiasi em 8 metr atstumu nuo kamieno. Kokiame auktyje nuo ems nulo medis?

42. Tomas ir Gintaras vaiuoja dviraiais iediniame treke. Tomas treko ied nuvaiuoja per 4 minutes, o Gintaras per 3 minutes. Kas kiek laiko Gintaras aplenkia Tom? A3min B 4min C 7min D 12min E25min 43. Trijose dutse yra irniai, kruopos ir cukrus. Ant vienos duts parayta Kruopos", ant antros irniai", o ant treios Kruopos arba cukrus". inoma, kad dui turinys neatitinka ura ant dui. Kurioje dutje kas yra?

2 Sudtini procent udaviniai


Ne tik palkan skaiiavimai susij su sudtiniais procentais. Vystantis laisvajai rinkai labai populiars tampa preki perkainojimai priklausomai nuo paklausos, sezono arba net nuo veni. Jau mokame apskaiiuoti, kokia bus preks kaina, j atpiginus (pabranginus) kelet kart po tiek pat procent. Pavyzdiui, jei prek kainavusi 20 Lt buvo atpiginama tris kartus po 5%, tai: po pirmojo atpiginimo ji kainavo 20 0,95 = 19 (Lt); po antrojo - 19 0,95 = 18,05 (Lt); po treiojo - 18,05 0,95 ^ 17,15 (Lt). Kiek bt kainavusi prek, j branginant 3 kartus po 5%? Jeigu prek, kurios kaina buvo S, atpiginama (pabranginama) n kart po p procent, tai kiekvien kart preks kaina sumaja (l - f a ) karto. Todl: po pirmojo kainos sumainimo preks kaina bus Si = S(l -^); po antrojo - S 2 = S 1 (1 = S(1 - J^ 0 ) ; po treiojo - S
3

= S 2 (l - too) = s ( l - j f ) ;

po -tojo kainos sumainimo preks kaina bus

=M1 - ^ M 1 -

Uduotis. Analogikai samprotaudami paraykite preks, kainavusios SLt, kain po pirmojo, antrojo, treiojo, . . . , n-tojo kain pabranginimo po p%. Apskritai jeigu prek kainavusi S buvo n kart atpiginama (pabranginama) po p procent, tai jos dabartin kain Sn galima apskaiiuoti pagal formul S" = S( 1 T fa)n

1 UDAVINYS. Prek atpigo tris kartus po 12%. Dabarji kainuoja 102,22 Lt. a) Kiek kainavo prek i pradi? b) Kiek procent (imtosios tikslumu) atpigo prek? Sprendimas, a) Kadangi n = 3, p = 12%, S3 = 102,22 Lt, tai pagal formul: 102,22 = 5(1 - j ^ ) 3 , 102,22 = S -0,88 3 ,
%31

S=

150 (Lt).

b) Prek atpigo "50-10. )

,85

(%).

Atsakymas, a) ^ 150 Lt; b) Rs 31,85%.

2 UDAVINYS. Prek kainavo 40 Lt. Du kartus po tiek pat procent pabranginus prek, ji dabar kainuoja 48,4 Lt. Kiek procent kiekvien kart pabrango prek? Sprendimas. Pagal formul: 48,4 = 4 0 f l + ) , V 100/ Kadangi 1 + fa > 0, tai ( \ + ) = 1,21. V 100/

,+

= yTJi

1 +

= u

"=

l0%

Atsakymas. Prek kiekvien kart pabrango po 10%. 3 UDAVINYS. Gyvenamojo namo pradin vert yra 100000 Lt. Kasmet namo vert sumaja po 0,9%. Kokia bus gyvenamojo namo likutin vert po: a) 5 met; b) 10 met? Sprendimas. a) Po 5 met gyvenamojo namo likutin vert bus:

100000 ( l - - ^ ) 5 = 100000 (1 - 0,009) 5 = = 100000-0,991 5 95 580,27 (Lt), b) Po 10 met gyvenamojo namo likutin vert bus: 100000- ( l - - M
/ 0 , 9 \ 10

= 100000 0,991 i n

91 355,89 (Lt).

Atsakymas, a) 95 580,27 Lt; b) 91 355,89 Lt.

44. Prek kainavo 75 Lt. Kokia preks dabartin kaina, jei ji po 10% atpigo: a) du kartus; b) tris kartus; c) keturis kartus; d) penkis kartus? 45. Prek kainavo 75 Lt. Kokia preks dabartin kaina, jei ji po 8% pabrango: a) du kartus; b) tris kartus; c) keturis kartus; d) penkis kartus? 46. Prek atpigo du kartus po 15%. Dabarji kainuoja 130,05 Lt. a) Kiek kainavo prek i pradi? b) Kiek procent i viso atpigo prek? c) Kiek kainavo prek po pirmojo kainos sumainimo? d) Kiek kainuot prek jos dabartin kain padidinus du kartus po 15%? 47. Prek atpigo du kartus po 5%. Dabar ji kainuoja 126,35 Lt. a) Kiek kainavo prek i pradi? b) Kiek procent i viso atpigo prek? c) Kiek kainavo prek po pirmojo kainos sumainimo? d) Kiek kainuot prek jos dabartin kain sumainus dar tris kartus po 5%? 48. Prek kainavo 50 Lt. Keliais procentais kiekvien kart pakito preks kaina, jei du kartus po tiek pat procent: a) atpiginus prek, dabar ji kainuoja 38,72 Lt; b) pabranginus prek, dabar ji kainuoja 58,32 Lt? 49. Atidarius parod pirmj dien j aplank 2000 moni, o kiekvien kit dien vis 10% lankytoj maiau, negu prie tai buvusi. Kiek moni (deimties tikslumu) aplank parod: a) treij dien; b) ketvirtj dien; c) per 3 dienas; d) per 4 dienas? 50. Bakterij skaiius mgintuvlyje kasdien padidja penkis kartus. a) Kiek bakterij mgintuvlyje bus po 4 dien, jei dabar j yra 500? b) Kiek kart bakterij skaiius mgintuvlyje po 4 dien bus didesnis u j pradin skaii? 51. Tam tikros ries piktoli skaiius sklype, j nenaikinant, kasmet padidja trigubai. Dabar piktoli yra 50. Kiek i piktoli bus sklype po: a) dvej met; b) trej met? 52. Stakls pirktos u 25 000 Lt. Kasmet jos nuvertja po 20%. a) Kokia bus stakli vert po 6 met; po 9 met? b) Kiek procent (tkstantosios tikslumu) nu verts stakls per 6 metus; per 9 metus?

53. Du metus kasmet miesto gyventoj skaiius sumajo po tiek pat procent. Po kiek procent sumajo kasmet miesto gyventoj skaiius, jeigu jis sumajo nuo 250000 iki: a) 230400; b) 220900. 54. Prek kainavo a Lt. Kaip ir kiek procent pakito preks kaina, jei prek buvo: a) atpiginta du kartus po 10%, o po to pabranginta du kartus po 10%; b) pabranginta du kartus po 20%, o po to atpiginta du kartus po 20%? 55. Jeigu preks kaina du kartus po tiek pat procent bt padidinta, tai prek kainuot 11 236 Lt, o jeigu sumainta tai kainuot 8836 Lt. Kiek kainuoja prek? 56. Isprskite lygt: a) 42= r z = 0;
' 16 '

b) ^
'

X2-AX

= 0.

57. Kavins savinink, tirdama snaudas vienam didkukuliui pagaminti ir realizuoti, nustat, kad vieneto savikaina S(Jc) centais t dien, kai iverdama ir realizuojama ; didkukuli, yra:
a) S( JC ) = 2 JC 2 - 280 JC + 10 100; b ) S(x) = 3x2 - 480 JC + 19 4 7 0 .

1) Kiek reikia parduoti didkukuli, kad vieneto savikaina bt maiausia? 2) Kokia minimali didkukulio savikaina? 58. I a) b) c) d) e) skaii 1,5; 3; 2; 0; 1; 7r; /3; irinkite: natraliuosius skaiius; sveikuosius skaiius; racionaliuosius skaiius; iracionaliuosius skaiius; realiuosius skaiius.

59. Treniruotje aidiant krepin aidj pelnyti takai pavaizduoti diagramoje.


> 5 J 4

O 3 S.? C 2" 1

* , , , , ? , , ,
10111213 Pelnyt tak skaiius

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a) Kiek moni treniruotje aid krepin? b) Kiek tak (deimtosios tikslumu) vidutinikai peln vienas aidjas?

60. Duot skaii paraykite standartine iraika ir nustatykite, kokia jo eil: a) 80000; b) 0,0173. 61. Raskite :, jeigu: a) 5000 = A 0,05 B 0,5 ; b) 0,05 C5 D 50 E 500

62. Trikampis ABC (ZC = 90) - statusis, kurio AC = 6cm, BC = 3cm. Atkarpoje AC paymtas toks takas M, kad AM = (0 < < 6), o spindulyje CB (atkarpos CB iorje) toks takas K, kad BK = x. a) rodykite, kad trikampio ACK plotas yra lygus (3* + 9) cm 2 . b) Raskite trikampio BCM plot. c) Raskite keturkampio AMBK plot. d) Su kuria reikme keturkampio AMBK plotas lygus trikampio BCM plotui? e) Toje paioje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcijos S\(x), reikianios trikampio BCM ploto priklausomyb nuo x, grafik ir funkcijos S2(x), reikianios keturkampio AMBK ploto priklausomyb nuo , grafik. f) Remdamiesi punktu e) nustatykite, su kuriomis reikmmis keturkampio ploto (x) reikms yra maesns u trikampio ploto 5| (x) reikmes.
63.

Nuo staiakampio popieriaus lapo nukirpus vien kamp gautas penkiakampis, kurio kratini ilgiai didjania tvarka yra 3 cm, 5 cm, 9 cm, 10 cm ir 13 cm. Raskite gautojo penkiakampio plot.

64*. Veja yra staiakampio formos. Jos ilgis yra x, o plotis y. Vejos viduryje yra rengtas staiakampis baseinas. Basein juosia vienodo ploio c vejos takas. Baseino ilgis yra a, o plotis b. Paraykite priklausomyb: a) tako ploio c nuo ir a; b) tako ploto 5i nuo a, b ir c) baseino ploto 5 2 nuo x, y ir c.

3 Sudtiniai procentai ir geometrin progresija


Nagrintuose dviejuose skyreliuose sitikinome, kad sudtins palkanos, sprendiant vairius udavinius, buvo skaiiuojamos pagal vien ir t pat algoritm. Jo esm tam tikro dydio pradins reikms dauginimas vis i to paties pastovaus skaiiaus. Sis skaiius, priklausomai nuo konkreios situacijos, yra I - - L 100 arba 1+
P 100'

ia p sudtiniai procentai. 1 PAVYZDYS. Apskaiiuokime 5000 Lt indlio, padto bank, kuris skaiiuoja 6% metini sudtini palkan, augim pirmaisiais penkeriais metais. Pirmj met pradioje indlio suma banke yra 5000 Lt. Kadangi kasmet indlis padidja (l + - ) = 1,06 karto, tai: antrj met pradioje banke bus 5000 1,06 = 5300 (Lt), treij met pradioje - 5300 1,06 = 5000 1,062 = 5618 (Lt), ketvirtj met pradioje - 5618 1,06 = 5000 1,063 = 5955,08 (Lt), penktj met pradioje - 5955,08 1,06 = 5000 1,064 = 6312,38 (Lt). Kaip matome, nagrinjamo pavyzdio indlio sum bn (litais) n-tj met pradioje galima apskaiiuoti ir pagal formul bn = 5000 1,06 - 1 . I eils suraykime indli sumas kiekvien met pradioje: 5000; 5300; 5618; 5955,08; 6312,38; ...

ios sekos kiekvienas narys, pradedant antruoju, gaunamas prie j esant nar padauginus i skaiiaus 1,06. Nelygi nuliui skaii seka (Jbn), kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, lygus prie j einaniam nariui, padaugintam i pastovaus nelygaus nuliui skaiiaus (tas skaiius vadinamas geometrins progresijos vardikliu), vadinama geometrine progresija.

Geometrins progresijos nariai paprastai ymimi taip: b\, b^, ..., bn, ...; ia bn O, n e N; b\ pirmasis progresijos narys,..., bn n-tasis progresijos narys. inant geometrins progresijos pirmj nar b\ ir vardikl q, galima nuosekliai apskaiiuoti antrj, treij ir apskritai bet kur jos nar: bl = b\q,
b

3 = biq = Cb\q)q = biq2,

b4 = b3q = (b\q2)q = b{q3,

bn =

hqn~l

i formul vadinama geometrins progresijos -tojo nario formule. tai keletas geometrini progresij pavyzdi: a) kai b\ = 1 ir q = 0,2, gauname 1; 0,2; 0,04; 0,008; . . . ; b) kai b\ = 1 ir q = 4, gauname 1; 4; 16; 64; . . . ; c) kai b\ = 2 ir q = - 4 , gauname 2; 8; 32; - 1 2 8 ; 2 PAVYZDYS. Apskaiiuokime motorins valties, kurios pradin vert buvo 6000 Lt, likutines vertes per pirmuosius ketverius metus, jei kasmet valties vert sumaja po 15% buvusios verts. Raskime motorins valties vert po 10 met. Motorins valties likutines vertes per pirmuosius ketverius metus galima apskaiiuoti prie metus buvusi vert dauginant i skaiiaus 1 = 0,85. Valties vert bus: pirmaisiais metais 6000 Lt; antraisiais metais 6000 0,85 = 5100 (Lt); treiaisiais metais - 5100 0,85 = 6000 0,85 2 = 4335 (Lt); ketvirtaisiais metais - 4335 0,85 = 6000 0,85 3 = 3684,75 (Lt). Motorins valties vert po 10 met, t. y. vienuoliktaisiais metais, galima apskaiiuoti pagal formul b\\ = b\ ql Taigi jos likutin vert po 10 met bus 6000 0,85 10 ^ 1181,25 (Lt). 3 PAVYZDYS. Apskaiiuokime, kiek i viso udirbo darbuotojas per ketvirt, jeigu inome, kad pirmj mnes jo atlyginimas buvo 800 Lt, o po to kas mnes, atlyginimas didjo vis 3%. Antrj mnes darbuotojas udirbo 800 1,03 = 824 (Lt), treij mnes 824 1,03 = 848,72 (Lt), o per tris mnesius darbuotojas i viso udirbo 800 + 824 + 848,72 = 2472,72 (Lt).

Kaip matome, kai reikia rasti tik keli geometrins progresijos nari sum, paprasiausiai apskaiiav iuos narius juos sudedame. Jeigu reikia apskaiiuoti keliolikos ar keliasdeimties nari sum, skaiiavimus labai palengvina geometrins progresijos pirmj n nari sumos formul. Apskaiiuokime geometrins progresijos b\, b2, 3, , kurios vardiklis yra q, pirmj n nari sum Sn: Sn=bi+b2 + b3 + --- + bn-i+bn. (1)

ios lygybs abi puses padaugin i q gauname: Snq = b\q + b2q+b3q + b bn-iq + bnq. = bn, tai (2)

Kadangi b\q = b2, b2q = b3, b3q =b4, ..., bn-iq Snq = b2 + b3 + b + --- + bn+bnq.

I (2) lygybs panariui atm (1) lygyb ir sutrauk panaiuosius narius gauname: Snq = b2 + b3+b4-\ 1-bn + bnq, Sn = b\ + b2 + b3 + b4 H Snq - Sn = bnq - bi, Sn{q - 1) = bnq - b\. I ia
^n

h bn,

e _ bnq-b\.
q_\

, 1,

4 PAVYZDYS. Darbuotojo atlyginimas sausio mnes buvo 800 Lt. Metus laiko kas mnes darbuotojo atlyginimas didjo po 2%. Apskaiiuokime, kiek i viso darbuotojas udirbo per metus. Sprendimas. Darbuotojo udarbis per metus atitinka geometrins progresijos, kurios pirmasis narys b\ = 800, o vardiklis q = 1 + = ' O^5 pirmj dvylikos nari sum Si 2 . Dvyliktasis narys yra b\2 = 800 1,02 1 2 - 1 = = 800 1,02 11 994,70. Pagal formul S12 = bn ^Zi 1 turime: Si l2 z % 994 214,594 !,70-1 ! ,02-800 = - = 10 729,7 (Lt). 1,02-1 0,02

65. bank padta 10000 Lt. Indlis kasmet padidja 8%. Paraykite, kaip augo indlis banke pirmais ketveriais metais. 66. Paraykite medienos kiekio miko sklype reikmi sek per penkerius metus, jeigu pradinis medienos kiekis lygus 3,0 IO4 m 3 , o medienos prieaugis per metus sudaro: a) 10%; b) 12%. 67. eima ilo 40000 Lt ir nutar kasmet ileisti 20% likutins laimjimo sumos. Kiek lit laimjimo bus lik po: a) 3 met; b) 4 met; c) 5 met; d) 6 met? 68. Slgis inde yra 750 mm Hg. Kiekvienu siurblio stmoklio judesiu i indo isiurbiama 15% jame esanio oro. Apskaiiuokite, koks bus oro slgis (vieneto tikslumu) inde po: a) dviej; b) keturi; c) septyni; d) deimties stmoklio judesi. 69. Miesto gyventoj prieaugis per metus sudaro vidutinikai 5%. Dabar mieste gyvena 50000 gyventoj. Kiek reikia tiktis mieste gyventoj (imt tikslumu) po: a) penkeri met; b) deimties met? 70*. Ilousi Aukso kap" eima kasmet ileisdavo po 25% likutins pinig sumos. Po 4 met eimai buvo lik 126562,5 Lt. a) Kokia buvo laimjimo suma? b) Kiek laimjimo bus lik eimai po 10 met? c) Kiek lit ileido eima per ketverius pirmuosius metus; penkerius pirmuosius metus? 71*. Po keleri met i palikimo sumos beliks 62,5 Lt, jei kasmet pdiniai ileidia po 50% likusios sumos, o palikta buvo 8000 Lt? 72. Bakterij skaiius inde kasdien padidja keturis kartus. Kiek bakterij bus inde po 5 dien, jei i pradi j buvo: a) 500; b) 600? 73. lygiakrat trikamp, kurio kratin lygi 32 cm, brtas kitas trikampis, kurio virns yra pirmojo trikampio kratini vidurio takai. antrj trikamp tokiu paiu bdu brtas treiasis trikampis ir 1.1. a) sitikinkite, kad i trikampi perimetrai sudaro geometrin progresij. b) Kiek procent pirmesniojo trikampio perimetro sudaro paskesniojo trikampio perimetras? c) Raskite septinto tokio trikampio perimetr. d) Apskaiiuokite septyni pirmj trikampi perimetr sum.

74. Darbininko atlyginimas sausio mnes buvo 750 Lt. Vliau kas mnes jis didjo po: a) 2%; b) 3,5%. Kiek i viso darbininkas udirbo per metus? 75. eima sausio mnes suvartojo 200 kWh elektros energijos. Pus met kas mnes jiems pavyko sutaupyti elektros energijos, palyginti su prajusiu mnesiu, po: a) 3%; b) 4%. Kiek kilovatvalandi elektros energijos eima suvartojo per pus met?

76. bank, kurio metini sudtini palkan norma 5%, padta 4000 Lt. Paraykite formul, pagal kuri galima apskaiiuoti indlio sum banke po t met, jeigu bankas palkanas skaiiuoja kas: a) pusmet; b) ketvirt. 77. Indlis, padtas bank, kuris skaiiuoja sudtines palkanas, po vieneri met iaugo iki 6300 Lt, o po dvej met iki 6615 Lt. a) Kokia banko palkan norma? b) Kiek pinig buvo padta bank? c) Iki kiek iaugs indlis po 5 met; 8 met? 78. Nam turto draudimo didesnei negu 150000 Lt sumai mokos tarifas yra 0,2%. Taikoma iki 50% nuolaida priklausomai nuo turto apsaugos pobdio, jeigu draudiama nebe pirmus metus ir pan. Kokia gali bti maiausia moka draudiant turt: a) 151 000 Lt; b) 160 000 Lt; c) 175 000 Lt; d) 200 000 Lt sumai? 79. Akcizo mokesio tarifas reaktyvini varikli kurui, ibalui, dyzeliniams degalams, skystam krosni kurui yra vienodas. U 2,5 tkst. ton dyzelini degal sumoktas 1 400 000 Lt akcizo mokestis. Koks akcizo mokestis bus u: a) 780 ton dyzelini degal; c) 450 ton ibalo; b) 1250 ton reaktyvini varikli kuro; d) 2050 ton skysto krosni kuro? = x2 1 ir gQt) = 3x 3

80. Raskite tak, kuriuose kertasi funkcij f(x) grafikai, koordinates. 81. Apskaiiuokite reikinio reikm:

6 3 J ~ -(-i) a> )3 ' V 27/ ; ' b) ' (V50 Vv - 5/18) 3 V2; 82. Isprskite nelygybi sistem:

) ( - 1 ) ( ^ 3 + l).

4 - 3x > + 6, 2x + 3 < + 2.

84. Plytelmis reikia ikloti lygiakraio trikampio formos aiktel, kurios kratas lygus 2 m. Parduotuvje yra plyteli, kurios yra lygiakraio trikampio formos ir kuri kratas yra 1 dm ilgio. Kiek reikia toki plyteli aiktelei ikloti? AlOO B 200 C 300 D 400 E 600 85*. Reikia pagaminti 36 dm 3 trio staiakampio gretasienio formos atvir d. Kokie turi bti ds matmenys, kad briaun ilgiai decimetrais bt ireikiami natraliaisiais skaiiais, didesniais u 1, o ds paviriaus plotas bt maiausias?

Pasitikrinkite
1. bank, kurio metini sudtini palkan norma yra 6%, padta 5000 Lt. Kiek palkan bus gauta po: a) dvej; 2. b) trej; c) ketveri; d) penkeri met?

bank padta 2500 Lt dvejiems metams. Kiek metini sudtini palkan (procentais) mokjo bankas, jei i suma iaugo iki: a) 2809 Lt; b) 2862,25 Lt?

3.

Koki pinig sum reikia padti bank, kuris moka 6% metini sudtini palkan, kad ji priaugt iki 5000 Lt po: a) 2 met; b) 3 met?

4.

kininkas 8000 Lt padjo bank, kuris moka 8% metini sudtini palkan. Po keleri met indlio suma banke bus: a) 9331,2 Lt; b) 10077,7 Lt?

5.

Pagal formul St = 5000 1,075' galima apskaiiuoti, iki kiek iaugs indlis po t met. a) b) c) d) Kokio dydio indlis buvo padtas bank? Kokia banko sudtini palkan norma? Apskaiiuokite, iki kiek iaugs indlis po 1; 2; 3; 4; 5 met. Kiek u indl bus priskaiiuota sudtini palkan po 7 met; 9 met?

6.

Raskite sudtines palkanas, kurios gaunamos per 3 metus padjus bank 5000 Lt sum su 12% palkan norma, jeigu palkanos skaiiuojamos kas: a) pusmet; b) ketvirt; c) keturis mnesius; d) du mnesius.

7.

6000 Lt paskola turi bti grinta per 3 metus lygiomis dalimis su kasmetinmis 12% majaniomis palkanomis. a) Kokia kasmetin paskolos grinimo suma? b) Kiek metini palkan reiks mokti u pirmus; antrus; treius metus?

8.

6000 Lt paskola turi bti grinta per 4 metus lygiomis dalimis su kasmetinmis 12% majaniomis palkanomis. Sudarykite paskolos grinimo plan. 8000 Lt paskola turi bti grinta per 5 metus lygiomis dalimis su kasmetinmis 15% majaniomis palkanomis. Sudarykite paskolos grinimo plan.

9.

10. Prek atpigo du kartus po 8%. Dabarji kainuoja 126,96Lt. a) Kiek kainavo prek i pradi? b) Kiek i viso procent atpigo prek? c) Kiek kainavo prek po pirmojo kainos sumainimo? d) Kiek kainuot prek jos dabartin kain sumainus dar du kartus po 8%? 11. Aparatas, pirktas u 400 Lt, kasmet nuvertja po 15%. a) Kokia bus aparato vert po 4 met; 5 met? b) Kiek i viso procent nuverts aparatas per 4 metus; 5 metus? 12. Kasmet ravint tam tikros ries piktoles dirvoje pavyksta sumainti 50% nuo likusio j kiekio. Kiek piktoli liks po 5 met, jei dabar j yra: a) 1000000; b) 200000? 13. eima, laimjusi 25 000 Lt, nutar kasmet ileisti 20% likutins laimjimo sumos. Kiek lit gals ileisti eima: a) treiaisiais metais; b) ketvirtaisiais metais? 14. Tam tikros ries pauki skaiius kasmet padidja tris kartus. Pirm kart skaiiuojant buvo 2000 pauki. Kiek i pauki bus po: a) 4 met; b) 6 met? 15. Darbuotojo atlyginimas sausio mnes buvo 750 Lt. Kiek i viso udirbo darbuotojas (lito tikslumu) per pus met, jei kas mnes darbuotojo atlyginimas didjo po: a) 3%; b) 4%? 16. eima sausio mnes sutaup 200 Lt. Kiekvien kit kalendorini met mnes eimos sutaupytos sumos didjo vis tuo paiu procentu, ir kovo mnes eima sutaup 204,02 Lt. Kiek lit (lito tikslumu) sutaup eima: a) rugsjo mn. c) per tris met ketvirius 17. Isprskite lygt: a) Jt2 + 12x = 0 c) 2 - 7x - 60 = 0 18. Isprskite nelygybi sistem:
a

b) gruodio mn. d) per metus?

b) 3x 2 - = 0 d) 2 + 5x - 24 = 0

M ^ y

'

3 5x > + 7, b) j 2x + 1 < + 2 b)5-!-(-3)-2 d) 3 - 2 3 4 2 9

19. Apskaiiuokite: a) ( V 5 - 2 ) ( V 5 + 2) c) - 3 - 2 + 4 " 1

FUNKCIJ GRAFIKAI
36 44 48 54 61

1. Funkcija f(x) = 1 2. Funkcijos/(x) = VJC ir g (JC) =3Vx 3. Funkcijosy = | / ( J C ) | grafikas 4. Grafik transformacijos Pasitikrinkite

l.,,.""

'1 'i 't.il Itii "|1 f j '

1 Wslliil^ A l ' ViiiiiiiHih <. ^*!)! sV.vwK'1'" flliiiiiii*V. hillllllil ""'. 1 ZS!*""

1 Funkcija f () 3
Anksiau nagrinjome funkcijas, kuri pavidalas yra: f(x)=kx, f ( x ) = kx + b, f ( x ) = ,
k

o f ( x ) = ax+bx

+ c.

Pateikiame kelet toki funkcij grafik pavyzdi:

iame skyrelyje nagrinsime funkcijas, kuri pavidalas yra f ( x ) = ax; ia jc nepriklausomas kintamasis, a skaiius (a # 0).

Pavyzdiui, tokio pavidalo formule uraoma kubo trio V priklausomyb nuo jo briaunos ilgio JC: V = JC3. (iuo atveju a = 1.) 1 uduotis. Formule uraykite rutulio trio V priklausomyb nuo jo spindulio ilgio R ir nurodykite, kam lygus koeficientas a. Kadangi reikinys 3 turi prasm su visomis kintamojo reikmmis, tai funkcijos / ( ) = 3 apibrimo sritis yra realij skaii aib, t. y. D( f ) = = ( - o o ; +oo). Kadangi / ( - ) = a ( - x ) 3 = - a x 3 = /(x), tai funkcija yra nelygin, o jos grafikas yra simetrikas koordinai pradios tako atvilgiu.

Funkcija / ( ) = 3 Tai atskiras funkcijos f ( x ) = 3 atvejis, kai a = 1. Nubraiykime funkcijos / ( x ) = x 3 grafik. Sudarykime funkcijos reikmi lentel: X
y = X

...
3
j

-3 -27

-2 -8

-1 -1

0 0

1 1

2 8

3 27

...

Koordinai ploktumoje paymkime takus, kuri koordinats suraytos lentelje, ir per juos glodiai brkime kreiv:

Kuo daugiau tak paymtume, tuo tikslesn bt kreiv. Gautoji kreiv vadinama kubine parabole. Kubin parabol yra simetrika koordinai pradios tako atvilgiu. * Kokia funkcijos f () = x 3 reikmi sritis? Su kuriomis reikmmis funkcija gyja teigiamas reikmes, neigiamas reikmes; didja, maja? Kubine parabole vadiname bet kokios funkcijos /(JC) = 3 , a O, grafik. 2 uduotis. Nubraiykite grafikus funkcij g(x) = 2x 3 ir h{x) = ^x 3 . Ivardykite funkcijos / ( ) = 3 , kai > O, savybes.

Funkcija / ( ) = 3 Tai atskiras funkcijos / ( x ) = 3 atvejis, kai a = 1. Nubraiykime funkcijos f ( x ) = x3 grafik.


X

-3
3

-2 8

-1 1

0 0

1 -1

2 -8

y =

27

3 -27

27- 7

W\ W
8:

3
\

-3-2

-iQ .

I I I
r\2 3

-27-

t 1

Kokia funkcijos / ( X ) = JC 3 reikmi sritis? Su kuriomis reikmmis funkcija gyja teigiamas reikmes, neigiamas reikmes; didja, maja? 3 uduotis. Nubraiykite grafikus funkcij g(x) = 2x3 ir h(x) = ^x 3 . Ivardykite funkcijos / ( x ) = 3 , kai < O, savybes. Kai > O, kubin parabol yra I ir III ketviriuose, kai < 0 11 ir IV ketviriuose.
y = OX3 ,a

>

y = 3,

a <

I
a

Funkcija f () =xn,n

e N

Funkcija f () = xn, kai n naturalusis skaiius, vadinama laipsnine funkcija su natraliuoju rodikliu. Jau nagrinjome laipsnines funkcijas, kai n = 1, 2, 3, t. y. / ( * ) = , f(x) = ir f ( x ) = 3. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykime grafikus laipsnini funkcij imdami lygines n reikmes, pavyzdiui, n = 2; 4 (r. a) pav); kitoje koordinai ploktumoje imdami nelygines n reikmes, pavyzdiui, n = 3; 5 (r. b) pav). a) y. Il = S b)...... y. I i JI< . L ^1 h
-

h H 1h

Il

t \

'V 1 O

i f t

I \

c^ I ""1

Laipsnines funkcijos f ( x ) = xn, n e N, grafikas, kai n lyginis skaiius didesnis u 2, primena parabol y = x 2 ; kai n nelyginis skaiius didesnis u 3, kubin parabol y = x 3 . Kai n lyginis skaiius, tai f(x) = (x)n =Xn = f{x) funkcija yra lygin, o jos grafikas simetrikas ordinai aies atvilgiu. Funkcijos reikmi sritis neneigiami skaiiai: E ( f ) = [0; +oo). Kai n nelyginis skaiius, tai f(x) = (x)n = -xn = f{x) funkcija yra nelygin, o jos grafikas simetrikas koordinai pradios tako atvilgiu. Funkcijos reikmi sritis realij skaii aib: E ( f ) = (oo; +oo). 4 uduotis. Nurodykite daugiau laipsnines funkcijos su natraliuoju rodikliu savybi.

86. Nubraiykite grafik funkcijos: a) f (X) = I x 3 ; b ) / ( x ) = - x 3 ;

c) f () = - f x 3 ;

d) / ( x ) = x 3 .

87. Raskite koeficiento k reikm, jeigu inoma, kad kubin parabol y = kx3 eina per tak M: a) M(2; 16); b) M(3; - 5 4 ) ; c) Af(; 24); d) M ( - ; 2). 88. Nustatykite, kurios i duotj funkcij didja visoje apibrimo srityje: a) f () = 2x 3 d) f () = - X g) f () = 2-3x
3

b) f ( x ) = -Ax e) f () = 4x2 h) f () = 4x3

c) f ( x ) = x 3 f) f ( x ) =5 + 2x

89. Grafikai isprskite lygt: 1 3 a) 3 =5; b) I Ajc 2" = 3

c)x3=4-x2;

d ) - 3 = + 2.

90. Nustatykite, kurios i duotj funkcij yra lygins, kurios nelygins, kurios nra nei lygins, nei nelygins:
a) f ( ) = 2 JC 3 b) f ( ) = - x 2
3

c) / ( J C ) =

-2x3

d)

/(JC)

= 4-

e)

/(JC) = X - 1

f) f ( x ) = - 2 x 2 - 1

91. Grafikai nustatykite lygties sprendini skaii: a) 3 = j d) 2x 3 = 3 \x2 b) j x 3 = 6 2x e) - 3 = f c) 3 = 2 3 f) f x 3 =

92. Grafikai isprskite nelygyb: a) 3 > 1 d) x3 > 3 - g) | x 3 < 3x b) - 3 < 8 e) 3 < 2 + 1 h) - \ x 3 > - c) \x3 > 4 f) \x3 > 4 -

93. a) Remdamiesi funkcij f ( x ) = x 3 ir g(x) = x 2 savybmis, didjimo tvarka idstykite skaiius: - 0 , 9 ; - 0 , 5 ; 0,2; 1,2; ( - 0 , 5 ) 2 ; (0,9) 2 ; (1,2) 2 ; (3,5) 2 ; ( - 0 , 5 ) 3 ; ( - 0 , 9 ) 3 ; (0,2) 3 ; (1,2) 3 . b) Remdamiesi funkcij f ( x ) = x3 ir g(x) = x 2 savybmis, majimo tvarka idstykite skaiius: -0,13; 0,7; 2,6; ( - 0 , 7 ) 2 ; ( - 2 , 6 ) 2 ; (0,7) 3 ; (-0,13) 3 ; (2,6) 3 .

94. Raskite n, jei inoma, kad funkcijos f(x) = xn grafikas eina per tak: a) M (2; 32); b) M(4,5; 20,25); c) M ( - 2 ; 16); d) M ( - 4 ; - 6 4 ) . 95. Nubrkite ties, kuri eit per tak M(3; 2), o tiess krypties koeficientas k bt lygus: a) 1; b) - 2 ; c) 3; d) 0; e) . 96. Pavaizduotas turisto kelions dviraiu grafikas. Dal kelio turistas vaiavo lyguma, dal kilo kaln, dal leidosi nuo kalno. Turistas vis keli nuvaiavo per 2 h 30 min.

Remdamiesi grafiku, nustatykite: a) kiek kilometr turistas vaiavo lyguma; kilo kaln; leidosi nuo kalno; b) kiek laiko turistas vaiavo iki aukiausios kelio vietos; c) kiek kilometr turistas nuvaiavo per pirmsias pusantros valandos; per paskutin valand; d) kokiu greiiu turistas vaiavo kiekvien kelio dal: lyguma; kaln; nuo kalno; e) vidutin kelions greit. 97. Duota funkcija / ( x ) = a) / ( 1 ) - / ( 2 ) = b) / ( 2 ) - / ( 3 ) = c) / ( 1 0 ) - / ( 1 1 ) *d) f (n) - f (n + rodykite, kad yra teisinga lygyb:

/(1) /(2); / ( 2 ) f (3), = /(10)-/(11); 1) = f (n) f (n + 1).


2 2

98. Duotos funkcijos f(x) teisinga lygyb: a) / ( 3 ) + g(-1) = 2 c) / ( - 5 ) + g(6) = 0 *e) f ( l + x ) + g(l-x)=x

ir g(x) =

rodykite, kad yra

b) / ( 7 ) + g(5) = 6 d) / ( - 2 ) + g(3) = 0 *f) f(-x)+g(l+x) = 0

99.

Nebraiydami funkcijos grafiko raskite koordinates tak, kuriuose grafikas kerta koordinai ais:
a) / ( ) = 6x - 4 b ) / ( J C ) = 2 JC 2 + 2 x 2

c) /(JC) = ijc + 2JC + 3


2

d) /( JC) = JC - 8JC + 14
f) /(JC) = ^

e) f ( ) = 4 JC 2

12JC + 9

100*. a) rodykite, kad funkcija /(JC) = 3JC + 7 didja visoje apibrimo srityje. b) rodykite, kad funkcija /( JC ) = 4 5JC maja visoje apibrimo srityje. c) rodykite, kad funkcija / ( J C ) = J C 2 4 J C + 7 intervale (oo; 2) maja, o intervale (2; +oo) didja.
Pavyzdys. rodykite, kad funkcija f ( x ) = 6 - I l x maja visoje apibrimo srityje. Sprendimas. Reikia rodyti, kad didesn argumento reikm atitinka maesn funkcijos reikm. Tarkime, kad x 2 > x\, ir nagrinkime atitinkam funkcijos reikmi skirtum: / ( x 2 ) f(x\) 6 1 Ix 2 (6 1 lxi) = 6 - 1 Ix2 6 + 1 \x\ = = 11(2 xi) < 0, nes X2 x\ > 0, kai X2 > Kadangi / ( x 2 ) f{x\) < 0, tai / ( x 2 ) < f(xi), kai x 2 > x\. Vadinasi, funkcija maja.

101. bank, kuris skaiiuoja 8% metini sudtini palkan, padtas 2000 Lt indlis. Po dvej met indlis priaugo iki 2332,8 Lt. Iki kokios sumos iaugs indlis po: a) 3 met; b) 4 met; c) 5 met; d) 6 met? 102. kininkas apdraud nuo stichins nelaims ir gaisro savo namo turt 15 000Lt sumai, sumokdamas 0,71% draudimo sumos, ir kinio pastato turt 12000 Lt sumai, sumokdamas 1,03% draudimo sumos. Kiek kainavo draudimas kininkui?

103. U 57,5 tonos tepal sumoktas 13 800 Lt akcizo mokestis. Koks vienos tonos tepal akcizo mokesio tarifas ir kiek lit reikt sumokti akcizo u: a) 76,2 tonos; b) 104,5 tonas tepal? 104. Upildykite lentel:
a) b) c) d) Preks mamenin kaina (Lt) 15,25 PVM (Lt) 15,25 15,25 199,99 Preks kaina be PVM (Lt)

105.

Akcija, kurios kursas 4% didesnis u nominalij vert, iandien parduodama u: a) 52 Lt; b) 31,2 Lt. Kokia akcijos nominalioji vert?

106. Kgio sudaromoji lygi 13 dm, o kgio auktins ir jo pagrindo spindulio skirtumas 7 dm. Apskaiiuokite kgio: a) viso paviriaus plot; b) tr. 107*. kamp, kurio didumas lygus 50, brtas apskritimas. Kampo kratini ir apskritimo bendri takai dalija apskritim ir du lankus. Per vien tak priklausant maesniajam lankui, nubrta apskritimo liestin. Kokio didumo kampu i apskritimo centro matoma nubrtos liestins dalis, esanti tarp kampo kratini? 108. Ar panas trikampiai, kuri kratini ilgiai yra: a) 4 dm, 3dm, 2 dm ir 16 cm, 10 cm, 12 cm; b) 12cm, 16cm, 18cm ir 2,7m, 2,4m, l,8m? 109. Isprskite lygi sistem: 2x + y = 8, \ 2x + 3y = - 4 , a, 3 x + 4 y = 7; u M 5x + 6y = 4. 110. Paraykite trupmeniniu reikiniu: a) a :b b) c :
O l ? ? g) a +I d) 2 -

O ^T +
111.

h) -

Trupmenos vardiklis 5 vienetais didesnis u skaitikl. Jeigu trupmenos skaitikl ir vardikl sumaintume vienetu, ji bt lygi Raskite t trupmen.

112. Pirmoje dutje yra 10 balt ir 8 ali rutuliai, o antroje 14 balt ir 10 ali rutuli. a) Kokia tikimyb atsitiktinai itraukti ali rutul i pirmos duts? b) Kokia tikimyb atsitiktinai itraukti ali rutul i antros duts? c) I kurios duts itraukti balt rutul tikimyb yra didesn? 113. Kiek daugiausia etadieni gali bti keliamaisiais metais? A 51 B 52 C 53 D 54 E nemanoma suskaiiuoti

2 Funkcijos f () = fx ir g(x) =
Funkcija f () = -Jx Prisiminkime kvadratins aknies apibrim: Kvadratine aknimi i neneigiamo skaiiaus a vadinamas toks neneigiamas skaiius, kurio kvadratas lygus a. Pavyzdiui: \[ = 2, nes 2 2 = 4 ir 2 yra neneigiamas skaiius; A/9 = 3, nes 3 2 = 9 ir 3 yra neneigiamas skaiius. Kvadratin aknis i neigiam skaii neturi prasms, nes nra tokio skaiiaus, kur pakl kvadratu gautume neigiam skaii. Funkcijos fix) = Jx apibrimo srit sudaro neneigiami skaiiai, t. y. D ( / ) = = [0; +oo). " ^ Imdami patogias" reikmes sudarykime funkcijos fix) = *Jx, ^ 0, reikmi lentel:
X

0 0

1 4 1 2

1 1

9 3

16 4

25 5

Koordinai ploktumoje paymkime takus, kuri koordinats suraytos lentelje, ir per juos glodiai brkime kreiv:

Funkcija / ( x ) = -Jx didja visoje apibrimo srityje. Funkcijos reikmi sritis visi neneigiami skaiiai, t. y. E ( f ) = [0; +oo).

Il

Funkcija g(x) = Ux Prisiminkime kubins aknies apibrim: Kubine aknimi i skaiiaus a vadinamas skaiius, kurio kubas lygus a. Pavyzdiui: I f l = 2, nes 2 3 = 8; = - 2 , nes ( - 2 ) 3 = - 8 . Funkcijos g () = l/x apibrimo sritis realij skaii aib, t. y. D (g) = = ( - o o ; +oo). Kadangi g(x) = I f ^ x = Ux = g(x), tai funkcija yra nelygin, o jos grafikas yra simetrikas koordinai pradios tako atvilgiu. Imdami patogias" reikmes, sudarykime funkcijos g(x) = Ux reikmi lentel: X y = Ifx -8 -2 -1 -1 1 8 1 ~2 1 O 8 1 O 1 1 8 2

Koordinai ploktumoje paymkime takus, kuri koordinats suraytos lentelje, ir per juos glodiai brkime kreiv:

21-8

y=\x

-2-

Funkcijos g(x) = I f x reikmi sritis realij skaii aib, t. y. E(g) = = ( - o o ; +oo). Uduotis. rodykite, kad funkcija g(jc) = I f x didja visoje apibrimo srityje.

114. Nubraiykite funkcijos y = f ( x ) grafik, jei: a) / ( x ) = -Jx d) f () = V=Z g) f (x)= 4 X f i 115. Grafikai isprskite lygt: a) f x = 5 d) 2 f =X
2

b) f ( x ) = 2fx e ) f ( x ) = 3Xfi h) f () = 3 / -X

c) f ( x ) = f ) f () = -2Xfi

b) 3*fi = x3 o) Ux = 3- h) XJx = 3

c) y/x = 3 f) Ux = 2x2

g) 2 X f i = 2

116. Grafikai nustatykite lygties sprendini skaii: ) / = f d)-2Jx = g) 2-2x + 1 =3Xfi b) - J x = A - X 2 e) Xfi=X-X2 h) 2Xfi = x2-3x-4 c) 2 Jx = f)2Xfi= \x3 x2-2x

117. Raskite koeficiento k reikm, jei inoma, kad funkcijos f ( x ) = k f x grafikas eina per tak M: a ) M ( 4 ; 4 ) ; b) M ( 9 ; - 9 ) ; c) M ( | ; 2); d) 5); e) M(4; 3). 118. Raskite koeficiento m reikm, jei inoma, kad funkcijos f ( x ) = m X f i grafikas eina per tak M: a)M(8;8); b ) M ( l ; - 3 ) ; c ) M ( ; 3 ) ; d ) M ( ^ ; 7 ) ; e)M(^|;5). 119. Remdamiesi funkcijos f ( x ) = f x savybmis, palyginkite: a) / ( f ) ir / ( ) c) / ( )
ir

b) / ( 4 ) ir / ( 3 ) d) f ir f ( )

/(0,4)

120. Remdamiesi funkcijos f ( x ) = X f i savybmis palyginkite: a) / ( ) ir / ( f ) c) / ( - f ) ir /(0,53) b) / ( - f ) ir f ( - ) d) / ( f ) ir / (

121. Grafikai isprskite nelygyb: a) f x > 2 d) 2 Xfi > I g) | x 3 > 2 y f i b) X f i < 2 e) f x < h) -\x3 > fx c) 2 f x > - 4 )\3<2 Xfi

122 Staiakampio gretimos kratins apytiksliai lygios 14,0 m ir 6,5 m. Raskite kvadrato, kurio plotas lygus to staiakampio plotui, kratins ilg. 1 2 3 Kubo tris V ~ 5160cm 3 . Raskite jo briaun. 1 2 4 I skardos reikia pagaminti kubo formos bak, kuriame tilpt apytiksliai 300 vandens. Raskite kubo briaunos ilg (0,1 m tikslumu). Rutulio tris skaiiuojamas pagal formul V = ^3, kur V rutulio tris, R rutulio spindulys, ^s 3,14. Raskite spindul rutulio, kurio tris bt 254 cm 3 . 126 Isprskite lygi sistem:
125,

a) i - = i ' ' \ x + y = 5;
127,

b) J Jfr - D O ; + 1 ) = -2, \x + y = l.

Raskite koeficiento k reikm, kai inoma, kad funkcijos /( JC ) = for2, k 0, grafikas eina per tak, kurio koordinats yra: a) ( - 2 ; - 4 ) ; b) (1; - 1 ) ; c) (2; 1); *d) (0; 0). 128, Isprskite lygt: a) J C 2 - 1 = 0 ; b)jc 2 -2jc = 0; c) J C 2 - 6 X + 8 = 0; d) J C 2 - 2 J C + 3 = 0.
129, 130,

Apskaiiuokite: a) 5 _ 1 + ( - 2 2 ;
Jei

b) - 2 ~ 2 + 5.

+2

tai

131,

132,

Trikampio vidaus kamp didumai sutinka kaip 1 : 2 : 3. Sio trikampio trumpiausioji kratin lygi 6 cm. Raskite trikampio: a) kampus; b) perimetr; c) plot; d) trumpiausij auktin. Reikia pagaminti 48 dm 3 trio staiakampio gretasienio formos d. Kokie gali bti ds matmenys, jeigu jie turi bti natralieji skaiiai, didesni u vienet? Kiek kart tarp 6 vai. ryto ir 6 vai. vakaro laikrodio valandin ir minutin rodykls bna statmenos? A 2 B 6 C 12 D 22 E 24 Sumaiyta 20 kg pieno, kurio riebumas 4,5%, ir 30 kg pieno, kurio riebumas 4,2%. a) Koks pieno miinio riebumas? b) Kiek kilogram vandens reikia pilti miin, kad naujojo miinio riebumas bt 2,5%; 3,2%? vykio A tikimyb lygi 0,(3). Apskaiiuokite iam vykiui prieingo vykio A tikimyb.

133.

134.

135.

3 Funkcijos y = I f () | grafikas
inome, kad skaiiaus modulis parodo, kiek tas skaiius skaii tiesje yra nutols nuo nulio. Kadangi atstumai reikiami neneigiamais skaiiais, tai \x\ ^ 0. Neneigiamo skaiiaus modulis lygus paiam skaiiui, o neigiamo skaiiaus modulis lygus jam prieingam skaiiui, t. y.:
M =

\-x,

kai JC ^ 0 , kai < 0.

Nubraiykime funkcijos f ( x ) = |JC| grafik. Funkcijos apibrimo sritis realij skaii aib, t. y. D ( f ) = R, o reikmi sritis neneigiami skaiiai, t. y. ( / ) = [0;+oo). Pastebkime, kad funkcija f ( x ) = |x| yra lygin, nes / ( J C ) = |JC | = |x| = = / ( J C ) . inome, kad lygins funkcijos grafikas yra simetrikas y aies atvilgiu. Todl braiyti funkcijos /( JC) = \x\ grafik galima taip: 1) Braiome grafik intervale [0; +oo). Kadangi |JC| = x, kai ^ 0, tai funkcijos f ( x ) = |JC| grafikas intervale [0; +oo) sutampa su funkcijos h(x) = grafiku. 2) Nubrtam spinduliui randame spindul, simetrik y aies atvilgiu. y
-

J Jy f
--

Remiantis modulio apibrimu funkcijos f ( x ) = |JC| grafik galima braiyti ir taip:

1) Briame pagalbin ties Y = JC.

/ f 0

2) Tiess daliai, esaniai po aimi (JC < 0), braiome spindul, simetrik aies atvilgiu. Funkcijos /( JC) = = I JC I grafik sudaro du spinduliai pirmojo ir antrojo ketviri pusiaukampins.

y 0 X

Remiantis modulio apibrimu I f/ _ i f(x), I / W l - - f (x) t Todl funkcijos y kai fix) ^ O, kai f ( x ) < 0 . grafik galima braiyti taip:

= |/(JC)|

nubraiome funkcijos y = fix) grafik (nerykiai, pagalbine linija); braiome grafik, simetrik JC aies atvilgiu tai grafiko daliai, kuri atitinka neigiamas funkcijos reikmes (yra emiau JC aies). Ne emiau JC aies esanios dalys sudaro funkcijos y = | / ( J C ) | grafik. 1 PAVYZDYS. Nubraiykime funkcijos /(JC) = |2JC - 4\ grafik.
V

/
/
1

1) Briame pagalbin ties y = 2JC 4.

1 / 2

/
_4/ j

)
2) Spinduliui, esaniam po JC aimi, briame spindul, simetrik JC aies atvilgiu.
-

r 71 . .1 / :>
/

/ _4
v

3) Funkcijos /(JC) = |2JC 4| grafik sudaro du spinduliai, turintys bendr virn ir esantys ne emiau JC aies. 1 uduotis. Nubraiykite funkcijos fix)
= |2JC

0 + 4 | grafik.

Jf

2 PAVYZDYS. Nubraiykime funkcijos f ( x ) = \x2 - 2x - 3| grafik

1) Briame parabol y = Xi

2x 3.

2) Parabols daliai, esaniai emiau aies, braiome kreiv, simetrik aies atvilgiu.

3) Funkcijos f ( x ) = \x2 - 2x - 3\ grafik sudaro vir aies esanti kreiv.

2 uduotis. Nubraiykite funkcijos f ( x ) = \2x2 5x + 3| grafik. 3 PAVYZDYS. Brinyje pavaizduotas funkcijos y = f ( x ) grafikas.
v 4321 1 2

i 1
7

i I
J'

1 I 1 II
8

-A

\1 ll\

I
13

k5

-2-3 -5-

Nubraiykime funkcijos y = | / ( J C ) | grafik. Kiekvienai grafiko daliai, esaniai po aimi, braiome kreiv, simetrik aies atvilgiu. Dalys, esanios ne emiau JC aies, sudaro funkcijos y = | / ( x ) | grafik: 5 4V j \ V n I 1 -A A7 i
/ " "

/ ; ./.

>\

L J J J : : ...

Z V -V- L-:2 -2- 4 V x -3-A-5-

y 'S
;

I I

VI ' ih
/

.15
/

i \!
/

Pratimai ir udaviniai
136.

Nubraiykite funkcijos y grafikas:


a)
b)

|/(JC)|

grafik, kai duotas funkcijos y =


d) j,

/(JC)

/I2 0

2\*

-2\0 -3
s

-2\

/2

-44

137. Ar gali duotasis grafikas buti funkcijos y = | / ( x ) | grafiku? a)

b)

c )

138. Nubraiykite funkcijos y = | / ( x ) | grafik, jeigu: a) / () = 2x + 3 d) f ( x ) =x2 g) f () =


3

b) f () = e)
/(JC)
=

c) f ()

=X2-4

+ 2x-3

2x

f) f W = "I

h) f () = X f i

139. Grafiniu budu nustatykite, kiek sprendini turi lygtis: a) |2x 8| = 3x 3 d) |x 2 - 3 x - 4 | = 4 140. Grafikai isprskite lygt: a) |x 3 | = 8; b) V* = W; c)|f|=2; d)|^|=x2. c) |x 3 | ^ 1 f) | - x 2 - 2x + 3| ^ 3 141. Grafikai isprskite nelygyb: a) |x| < 2 d) |x + 1| > 5 g) |x| > 2 b) |x| > 4 e) |x 2 4| > 1 h) I x\ > I JC I b)
|JC

4| = 3

c) | 2| = + 2 f) |x 2 - 2x - 8| = 9

e) | x 2 - 5 | = 6 -

142. Ar funkcija / ( x ) yra lygin, jeigu: a) / ( ) = |xI d) f () = \x\ g)/() = Ix2-II b ) / ( ) = IIl e) f () = |2x - 6 | h)/() = |x2-2x|? c) / ( ) = |x 3 | f) f ( x ) = | - |

143*. K galima pasakyti apie funkcij / ( x ) = x, g(x) = h(x) = (v/x) 2 , x ^ 0 , grafikus: A vis trij funkcij grafikai sutampa; B funkcij / ( x ) ir g(x) grafikai sutampa; C funkcij / ( x ) ir h(x) grafikai sutampa; D funkcij g(x) ir h(x) grafikai sutampa; E vis trij funkcij grafikai skirtingi? 144. kininkas 12 500 Lt padjo bank, kuris moka 8,5% metini sudtini palkan. Po keleri met padta kininko suma priaugs iki: a) 14715,31Lt; b) 15966,11 Lt? 145. inoma, kad automobilio draudimas nuo: a) vagysts sudaro 2,45% draudimo sumos; b) stichins nelaims sudaro 0,79% draudimo sumos. Kokiai sumai kiekvienu atveju mogus gali apdrausti savo lengvj automobil, jei kiekvienam draudimui jis planuoja ileisti po 150 lit? 146. Alus apmokestinamas 0,4 Lt akcizu u litr. Koks akcizo mokestis u: a) 5500 dekalitr; b) 28,5 kilolitre alaus?

147. Cecho grynasis pelnas 650 Lt. Koks cecho pelnas, jeigu pelno mokesio tarifas lygus: a) 29%; b) 24%; c) 10%; *d) % 148. Nuomotojas inuomojo patalpas nuomininkui, sumokjo PVM ir turi pajam: a) 500 Lt; b) 600 Lt. Kiek lit kainuoja patalp nuoma nuomininkui? 149. Ritinio auktin 3 cm ilgesn u pagrindo spindul. Ritinio oninio paviriaus plotas lygus 80-cm2. Raskite ritinio: a) pagrindo skersmens ilg; b) tr. 150. Raskite x:

kamp, lyg: a) 30; b) 45; 152. Isprskite lygt: a ) j 2 = l;

c) 60;

d) 150;

e) 200.

b ) ^ i = 0 .

153. Isprskite nelygyb: a) (3x + 5)(3x - 5) > (3x - I) 2 + 10; b) (2x + I) 2 < 4(x - l)(x + 1) + 17. 154. Mokykloje veikia keturios sporto sekcijos krepinio, gimnastikos, lengvosios atletikos ir rankinio bei trys men studijos choro, dails ir pramogini oki. Darius nori lankyti vien sporto sekcij ir vien men studij. Kiek pasirinkimo galimybi turi Darius? 155. Apskaiiuokite: 3 4

a)(2- )-43- :3-2; b) -()" 3 + 3"1; ) ()4; d) (2^"4

156. Andrius ujo tir. Sumokjo u 5 vius. U kiekvien taikl v Andrius buvo premijuotas dviem papildomais viais. I viso Andrius ov 17 kart. Kiek kart Andrius pataik? A6 B4 C5 D 12 E 7

4 Grafik transformacijos
1 PAVYZDYS. Nubraiykime funkcijos g(x) = x3 + 3 grafik. Pastebkime, kad funkcijos g{x) = x3 + 3 reikms 3 vienetais didesns u atitinkamas funkcijos f ( x ) = x3 reikmes: X y =JC
3

-3 -27

-2 -8 -5
3

-1 -1 2

0 0 3

1 1 4

2 8 11

3 27 30

y =x3+ 3

-24

Vadinasi, funkcijos g(x) = x + 3 grafiko tak ordinats yra 3 vienetais didesns u atitinkam funkcijos f ( x ) = 3 grafiko tak ordinates. Taigi funkcijos g(x) grafik galima gauti i funkcijos f ( x ) grafiko, pastmus j auktyn trimis vienetinmis atkarpomis.

11"

1 uduotis. Remdamiesi funkcijos f ( x ) = 3 grafiku nubraiykite funkcijos g(x) = 3 2 grafik. Funkcijos y = f () + n grafik galima gauti i funkcijos y = f () grafiko, pastmus j atstumu \n\ auktyn, kai n > O, arba emyn, kai n < 0.

2 PAVYZDYS. Nubraiykime funkcijos g(x) = (x - 2) 3 grafik. Pastebkime, kad funkcijos g(x) = (x 2) 3 reikms yra lygios funkcijos fix) = Xi reikmms, kai funkcijos g(x) = ( 2) 3 argumento reikms yra 2 vienetais didesns u funkcijos fix) = 3 argumento reikmes: X

-3 -27

-2 -8

-1 -1 -27

0 0 -8

1 1 -1

2 0

3 1

y = (x 2)

Vadinasi, funkcijos g () = ( - 2) 3 grafiko tak abscises yra 2 vienetais didesns u atitinkamas funkcijos g () = 3 grafiko tak abscises. Taigi funkcijos g(x) = (x 2) 3 grafik galima gauti i funkcijos fix) = 3 grafiko, pastmus j dein dviem vienetinmis atkarpomis.
-j 8 /r -i
m

- f

2 uduotis. Remdamiesi funkcijos f ( x ) = x 3 grafiku nubraiykite funkcijos g(x) = ( + 3) 3 grafik. Funkcijos y = / (x + m) grafik galima gauti i funkcijos y = f ( x ) grafiko, pastmus j atstumu \m\ dein, kai m < O, arba kair, kai m > 0.

Il
3

...

ii
j L_ =ST f

;
J i j

Il .
=V -j-

/ /
/ 1 1 I i
/ O

3 PAVYZDYS. Nubraiykime funkcijos g(x) = ( - 2) 3 + 3 grafik. Funkcijos g(x) grafik galima gauti i funkcijos f(x) = x 3 grafiko, pastmus j dein dviem ir auktyn trimis vienetinmis atkarpomis. y_
i 11 I j

l
j

fa
1
+ f

^ i

n 0"

..j

n
s( I : 3 /

Ht Il i I
T

/I
Vqir T vit /ii 4

1-

-U U
f

,
1

- -'I

: z

I j I
. e
ij

H [ 2
j X.

-i

3 uduotis. Nubraiykite funkcijos f ( x ) = ( + 3) 3 2 grafik. Funkcijos y = f (x + m) + n grafik galima gauti i funkcijos y = f ( x ) grafiko, pastmus j atstumu \m\ dein, kai m < O, arba kair, kai m > O, ir atstumu \n\ vir, kai n > O, arba emyn, kai n < 0.

157. Remdamiesi funkcijos /( JC ) grafiku nubraiykite funkcijos g(x) grafik, kai: a) g(x) = / ( J C ) + 2; b) gix) = f ( x ) - 3; c) gix) = f i x - 2); d) gix) = fix +, E) ( ) = /(JC + 2 ) - 3 ; f ) gix) = f i x - 1 ) + 3; g) ^(JC) = /(JC - 2 ) - 4 . 158. Nubraiykite funkcijos /( JC ) grafik: a) f i x ) = f7+3 d) f i x ) =x -3
3

b) f i x ) = Jx e) f i x ) = ^x +
3

-2 2

c) fix) f) / ( J C )

= V ^ 2 =

V^+2

159. Kurios funkcijos grafikas galt bti nubraiytoji kreiv:


A fix) = =

V4-x; = Vx + 4;
- V - 4 - j c ;

E fix)

= =

- 4; Vx^4? ir gix) gra2)

160. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij fix) fikus:


a) f i x ) = V J ir g(jc) = 2 f x

b) / ( J C ) = f b c ir g(jc) = V 2( JC -

c)

/(JC)

ir g(jc) =

*d) fix)

= f3x

ir g(jc) = - 9

161. Nurodykite, kaip remiantis funkcijos fix) funkcijos g(jc) grafik, jeigu: a) g(jc) = c) gix) =
|JC |JC

= |JC| grafiku galima gauti


|JC +

- 3| + 1 - 4| - 2

b) gix) = d) gix) =

2\ - 3 + 4| + 3

Nubraiykite funkcijos gix) grafik. 162. Nurodykite, kaip remiantis funkcijos f i x ) = ^ grafiku galima gauti funkcijos gix) grafik: a) g(*) =
c) g(x)

1
3

b) g(x) = d) g(x) =

^ ^

2 t

= 1+2 -

+ 3

Nubraiykite funkcijos g(jc) grafik.

163. Formule uraykite funkcij, kurios grafik gautume, jeigu pastumtume: a) hiperbol y = | per 3 vienetus kair ir 5 auktyn; b) kubin parabol y = 4x 3 per 2 vienetus dein ir per 1 emyn; c) kreiv y = f x per 5 vienetus dein ir per 4 auktyn; d) grafik y = \x | per 4 vienetus kair ir per 6 emyn; e) kreiv y = f x per 1 vienet kair ir per 3 emyn; f) hiperbol y = j per 6 vienetus dein ir per 1 auktyn. 164. Funkcijos fix) apibrimo sritis yra intervalas [4; 6]. Raskite apibrimo srit funkcijos: a) f(x + 2); b ) / ( * - 3 ) ; c ) / ( * ) + 2; d) / O ) - 4; e ) / ( - 2 ) + 3. 165. Funkcijos fix) reikmi sritis yra intervalas [6; 3]. Raskite reikmi srit funkcijos: a)/(*+2); b)/(x-3); c)/(x)+4; d)/(x)-2; e)/(x-4)+3. 166. Duota funkcija fix) = a) Raskite funkcijos fix) apibrimo srit. b) Funkcij fix) ura pavidalu fix) = jqij + b, raskite a ir b reikmes. c) Nubraiykite funkcijos fix) grafik. 167. Duota funkcija fix) = . a) Raskite funkcijos fix) apibrimo srit. b) Funkcij f ( x ) ura pavidalu fix) = -Jz2 + b, raskite a ir b reikmes. c) Kokios reikms negali gyti funkcija f(x)l d) Nubraiykite funkcijos fix) grafik. =
c

168*. Remdamiesi funkcijos fix) ir c enklus: A a < O, b > O, c < 0; B a < 0, b < 0, c > 0; C a < 0, b > 0, c > 0; D a > 0, b > 0, c > 0; E a > 0, b < 0, c < 0.

^ f grafiku nurodykite koeficient a, b

Nurodymas. Funkcij uraykite pavidalu fix) kite, kad / ( 0 ) > 0 .

+ a, ir pasteb-

169*. Duotos funkcijos: f () = 1, g(jc) = /( I) 2 , h(x) = [ f x l) . Kuris atsakymas yra teisingas: A vis funkcij grafikai sutampa; B funkcij /( jc ) ir g(x) grafikai sutampa; C funkcij / ( ) ir h(x) grafikai sutampa; D funkcij g(x) ir h(x) grafikai sutampa; E vis funkcij grafikai yra skirtingi? 170. 171. Funkcija /( jc ) yra didjanti. Didjanios ar majanios yra funkcijos:
a)/(jc-2); b) 4 + / ( * ) ; c) - / ( j c ) ; d)/(+ 3)-4; e) 2 - / ( * ) ?

a) Funkcijos/( jc ) apibrimo sritis yra intervalas [1; 4]. Kurios funkcijos apibrimo sritis yra intervalas [3; 2]? b) Funkcijos /( jc ) reikmi sritis yra intervalas [3; 5]. Kurios funkcijos reikmi sritis yra intervalas [1; 7]?
A / ( j c + 2) D/(JC)-2 B/(JC-2) E /(JC + 2 ) + 2 C/(JC) + 2

172. 173.

Raskite geometrins progresijos (Jbn) pirmj atuoni nari sum, kai: a) b\ = 0,375, b2 = 0,75; b)b5 = l,q = . Upildykite lentel:
Vekselio vert (Lt) 1500 2000 Diskonto norma (%) 8,5 9 9,5 8 Laikas iki vekselio apmokjimo (dienos) 100 75 130 80 61,75 22,22 Diskonto norma (Lt) Diskontuoto vekselio kaina (Lt)

a) b) ) d)

174.

Kvadratins lygties jc 2 IOjc + c = 0 maesnysis sprendinys lygus jei = 4. Raskite: a) lygties didesnj sprendin x 2 \ b) c. Raskite nubraiytos detals: a) tr; b) viso paviriaus plot.
R30

175.

1 0 0
OZ 50 ,

176. Isprskite lygi sistem:

177. rodykite tapatyb: i^i. = , -U O-, 1; i L ~ ' I-Jt 1- 1+jt _x X +1 +1 -1 _ i12 v izl _ U _V2 O 1 l 2 > __ + +1 2x 1' ' 2 ' ' ' 2 ' i - 2x 1 xl JC-1 X
a)
1+

178. Kokiu skaitmeniu baigiasi skaiius 2 4 n + 2 , n e 179. Mokykloje yra 29 klass, kuriose i viso mokosi 730 mokini. Ar ioje mokykloje yra klasi, kuriose mokosi ne maiau kaip 26 mokiniai? Kodl? 180. Trikampio kratins lygios 17 cm, 25 cm ir 28 cm. Raskite: a) atkarpas, kurias ilgiausi kratin dalija j nubrta auktin; b) auktin, nubrt ilgiausi kratin; c) trikampio plot; d) auktin, nubrt 25 cm ilgio kratin. 181. Isprskite nelygybi sistem: 5x 1 + 2x 3 > 2, 6 - 3 x + 1 8 - 8 * ^ 13, b) 3x + - 7 ^ 5. 9x - Ax - 3 < 17; 182. I eils einani trij sveikj skaii kvadrat suma lygi 365. Raskite iuos skaiius. 183. Apskritimu, kurio ilgis 100 m, juda du knai. Juddami ta paia kryptimi jie susitinka kas 25 sekunds, o juddami prieinga kryptimi kas 5 sekunds. a) Kiek metr per sekund priartja knai vienas prie kito juddami prieingomis kryptimis, t. y. kokia kn greii suma? b) Kiek metr per sekund prisiveja vienas knas kit kn juddami ta paia kryptimi, t. y. koks kn greii skirtumas? c) Koks kiekvieno kno judjimo greitis? 184. Tvo met skaiius 5 didesnis u trij jo sn met sum. Po 10 met tvas bus du kartus vyresnis u savo vyriausij sn; po 20 met du kartus vyresnis u vidurinj sn; po 30 met du kartus vyresnis u savo jauniausij sn. Kiek met dabar tvui ir kiekvienam jo snui?

Pasitikrinkite
1. 2. 3. 4. Funkcijos /( JC) = kx3 grafikas eina per tak M (2; 4). Raskite koeficiento k reikm ir nubraiykite funkcijos grafik. Nubraiykite funkcijos /( JC) = a f x grafik, jeigu inoma, kad jis eina per tak 4). Raskite koeficiento k reikm, jeigu inoma, kad fun'kcijos /( JC) = k Ux grafikas eina per tak N(64; 6). Nubraiykite grafik funkcijos: a)
/(JC)
=

JC3
3

b)

/(JC)

3fx

c)

/(JC)

Ifi Uv^

d) f ( x ) = - ^ 5. 6.

e) /( JC) = - l f i

f ) f () =

Grafikai nustatykite lygties sprendini skaii: a) f x = b)


JC3 =

c ) f x =

2-x.

Grafiniu bdu isprskite nelygyb: a) |JC 4| > 2; b ) | 4 - X 2 | < 2 ; c ) \ f x \ > l . Pavaizduotas funkcijos f ( x ) = ^ ^ 1 grafikas.

7.

Nurodykite koeficient a ir k enklus. 8. Nurodykite, kurios i duotj funkcij nra didjanios: a) d) 9.


/(JC) /(JC)
= = JC

> O > O

b) / ( J C ) = e)
/(JC)
=

2JC

- 5

c) f)

/(JC) /(JC)

= =

J C 2 , JC > -

./F,

JC

-JC3

VI

Su kuriomis koeficiento k reikmmis funkcija /( JC) = kx + 7 maja? didja?

10. Raskite didiausi arba maiausi funkcijos f ( x ) reikm: a) f ( x ) = 3x2 - 1,5; b) f ( x ) = -\(x - 4)2 + 2. 11. Nurodykite, kurios i duotj funkcij yra nelygins: a) f () = 3x d) f () = 3 +
2

b) f () = 3 e) f () = ^

c) f (X)
f ) f ()

_4

12. Remdamiesi funkcijos y = f ( x ) grafiku, nurodykite, kiek sprendini turi lygtis: a)/(*) =4; ) f () = 2.

13. Funkcijos f ( x ) reikmi sritis yra intervalas [5; 7]. Raskite duotj funkcij reikmi srit, jeigu inoma, kad funkcijos apibrtos visoje realij skaii aibje:
a

) f(x ~4);

b) f(x+4);

c ) / ( x ) + 3;

d)/(x)-5;

) / ( * - 3 ) + 6.
= f (
x

14. Remdamiesi funkcijos y = f ( x ) grafiku nubraiykite funkcijos y = g(x) grafik, jei: a) *(*) = / ( * ) - 2 ; c) g(x) = f(x - 3). ) g(x) = f ( x ) + 3;

y 2 -2

N i 2 3

15. Nubraiykite funkcijos y = \f(x) \ grafik, kai duotas funkcijos y = f ( x ) grafikas: a)


y

b)
y 2-

r 2 \
x

V \

16. Nubraiykite funkcijos y a) f () = \2x + 4| c) f ( x ) = \x + 2\

f ( x ) grafik: b) f ( x ) = \x-4\ d) f ( x ) = \x - 3|

17. Nubraiykite funkcijos y = f (x) grafik: a) f ( x ) = \x + 2\,xe [ - 7 ; 7]; b) f ( x ) = \x\ + 2 , 6 ( - 5 ; 2]; c) f ( x ) = |jc - 3|, * e [ - 4 ; 4).

18. Kiek procent metini sudtini palkan skaiiuoja bankas, jei per dvejus metus banke: a) 12000 lit indlis iaugo 14126,7 lito sum; b) 13 000 lit indlis iaugo 15587,33 lito sum? 19. Kokiai sumai mogus gali apdrausti savo lengvj automobil, jei jis planuoja ileisti 126 Lt, o lengvojo automobilio draudimas nuo: a) stichins nelaims sudaro 0,81% draudimo sumos; b) vagysts sudaro 2,43% draudimo sumos? 20. U 75,6 tonos benzino sumoktas 91476Lt akcizo mokestis. Apskaiiuokite akcizo mokest u: a) 57,8 tonos benzino; b) 96,2 tonos benzino. 21. Kiek kainavo pirkinys, jei u j sumoktas pridtosios verts mokestis sudar: a) 3,45 Lt; b) 8,73 Lt? 22. mons grynasis pelnas 750 Lt. Koks mons pelnas, jeigu pelno mokesio tarifas yra: a) 29%; b) 24%? 23. U 7500 lit paskol reikia mokti metines paprastsias palkanas, lygias: a) 8%; b) 9%. Paraykite formul paskolos grintinai sumai S (litais) apskaiiuoti priklausomai nuo laiko t (metais). 24. Isprskite lygi sistem:

25.

Suprastinkite trupmen:

26. Isprskite lygt: > T ~~ - ~6~' c^ T ~ T - ~~" 27. Staiojo trikampio statini ilgi suma lygi 31 cm, o j ilgi skirtumas lygus 17 cm. Raskite trikampio: a) statini ilgius; b) plot; c) perimetr; d) ilg statmens, nubrto i ambins vidurio ilgesnj statin.
a
\ 2

2x

5 .

l.\

X2

3x

1-

28. Lygiagretainio plotas lygus 120cm 2 , perimetras 50cm, o atstumas nuo lygiagretainio simetrijos centro iki ilgesniosios kratins 4 cm. Raskite lygiagretainio: a) ilgesnij kratin; b) trumpesnij kratin; c) striaines. 29. Trikampio vidaus kamp santykiai 3 : 5 : 7 . Kokie yra io trikampio: a) priekampi santykiai; b) iors kamp santykiai? 30. Kgio auktin lygi 12 cm, o kgio tris lygus 100 cm 3 . Raskite kgio: a) pagrindo spindulio ilg; b) oninio paviriaus plot. 31. Su kuriomis reikmmis reikinio: a) 2 skaitins reikms yra didesns u reikinio (x 2) 2 + 16 skaitines reikmes; b) ( I) 2 skaitins reikms yra maesns u reikinio x(x 5) + 7 skaitines reikmes?

3 LYGI IR NELYGYBI SISTEMOS


1. Lygi sistemos, kai viena lygtis yra netiesin 2. Tiesini nelygybi su dviem kintamaisiais sistemos Pasitikrinkite 66 74 79

1 Lygi sistemos, kai viena lygtis yra netiesin


Jau mokame sprsti dviej tiesini lygi su dviem neinomaisiais sistemas. Tiesini lygi su dviem neinomaisiais sistemos sprendiniu vadinama tokia neinomj reikmi pora, su kuria kiekviena sistemos lygtis virsta teisinga lygybe. 3x + v = 14 2X _ 3y 2 s P ren dinys,

nes 3 4 + 2 = 14 ir 2 4 - 3 2 = 2. Lygi sistemas sprendme grafiniu, keitimo ir sudties bdais. Uduotis. Isprskite lygi sistem visais trimis budais. Panagrinkime, kaip sprendiamos lygi sistemos, kuri viena lygtis yra tiesin, o kita netiesin, pavyzdiui, + y = 3, 2 xy = 1. Tokios sistemos sprendiniu taip pat vadiname neinomj reikmi por, su kuria kiekviena sistemos lygtis virsta teisinga lygybe. Pavyzdiui, skaii pora (0,5; 2,5) yra ios lygi sistemos sprendinys, nes 0,5 + 2,5 = 3 ir 0,5 2 0,5 2,5 = 1, o skaii pora (0; 3) nra sprendinys, nes nors 0 + 3 = 3, bet O2 - 0 3 - 1 . Ar poros (1; 2), (2; 1) yra lygi sistemos j ^Xy _ j sprendiniai?

iI E i ir=

UDAVINYS. Raskite tiess y = 4x + 3 ir apskritimo J C 2 + y 2 = 9 susikirtimo tak koordinates. Sprendimas. Vienoje koordinai ploktumoje nuyI braiome ties y = 4JC + 3 ir apskritim JC2 + y 2 = 9. U Nubrtos tiess kiekvieno tako koordinats yra lygties y = 4x + 3 sprendiniai, o apskritimo kiekvieno tako I I / I I I koordinats yra lygties JC2 + y 2 = 9 sprendiniai.

/0

BT

Vadinasi, tiess ir apskritimo susikirtimo tak koordinats tenkina ir tiess, ir apskritimo lygtis, todl jos yra lygi sistemos y = 4x + 3, X2 + y 2 = 9 sprendiniai. Isprendiame i lygi sistem grafiniu bdu. Remdamiesi briniu randame tiess ir apskritimo susikirtimo tak koordinates A(0; 3) ir (1,5; 2,6). abi sistemos lygtis sistat gautas koordinates sitikiname, kad tako A koordinates suradome tiksliai, nes 3 = 4 - 0 + 3 ir 0 2 + 3 2 = 9, o tako B apytiksliai, nes - 2 , 6 Ri 4 ( - 1 , 5 ) + 3 ir ( - 1 , 5 ) 2 + ( - 2 , 6 ) 2 9. Tikslius sprendinius rasime sprsdami lygi sistem keitimo bdu. sistemos antrj lygt x 2 + y 2 = 9 vietoj y ra jo iraik i pirmosios lygties (4x + 3) turime: x 2 + (4x + 3) 2 = 9. Isprendiame gaut lygt su vienu neinomuoju: 2 + 16x 2 + 24* + 9 = 9, 17x2 + 24x = 0, x(17x + 24) = 0, x = 0 arba 17x + 24 = 0, 7 1 ^ = - Tr Gautsias reikmes ra lygt y = 4x + 3 apskaiiuojame atitinkamas y reikmes: kai = 0, tai y = 4 0 + 3 = 3; 7 / 7\ 11 kai x = - l , tai 7 y = 4 - ( - 1 - +3 = - 2 - . 17 V 17/ 17 Taigi sistema turi du sprendinius (0; 3) ir (1 jj, 2 Atsakymas. Ties y = 4x + 3 ir apskritimas x 2 + y 2 = 9 susikerta takuose (0; 3) ir (\yj, 2-pj). Lygi sistem, kurios viena lygtis yra tiesin, o kita netiesin, keitimo bdu sprendiame taip: tiesins lygties vien neinomj ireikiame kitu; gautj iraik raome kit sistemos lygt; isprendiame gaut lygt su vienu neinomuoju; apskaiiuojame atitinkamas kito neinomojo reikmes.

1 PAVYZDYS. Isprskime lygi sistem


J J C 2 - 3 y 2 = 13,

\ x 2 + 3y 2 = 19. ios sistemos abi lygtys yra netiesins. I bdas. Pastebkime, kad sudj sistemos lygtis gauname lygt su vienu neinomuoju:

' X
X
2

- I y

13,

+ 3y = 19,

Ix2 = 32, 2 = 16, Xl = - 4 , X2 = 4. Atitinkamas y reikmes gausime stat gautsias reikmes bet kuri pradins sistemos lygt (pvz., pirmj): kai = 4, tai kai = 4, tai 2 2 ( - 4 ) - 3y = 13, 4 2 - 3y 2 = 13, 3y 2 = 3, 3y 2 = 3, y2 = I = ~1 = -1, 4 = 12 = i; Vadinasi, sistema turi keturis sprendinius: (4; 1), (4; 1), (4; 1), (4; 1). II bdas. i lygi sistem galjome sprsti ir keitimo bdu: ireikti x 2 arba 3y 2 i vienos lygties ir gautj iraik statyti kit lygt. III bdas. Isprskime sistem i abiej lygi ireikdami x 2 : 2 = 1 3 + 3y 2 , ^ 2 = 19 - 3y 2 . Kadangi kairiosios lygi puss lygios, tai turi bti lygios ir deiniosios, t. y.: 13 + 3y 2 = 19 3y 2 . Isprend i lygt su vienu neinomuoju, gauname yi = 1; y2 = 1. Atitinkamas reikmes gausime stat y reikmes bet kuri i pradioje gaut x 2 iraik. Atsakymas. ( - 4 ; - 1 ) , ( - 4 ; 1), (4; - 1 ) , (4; 1).

2 PAVYZDYS. Isprskime lygi sistem -f xy = 12, 3y + xy = 25. Labiausiai mums trukdo" sandauga xy, bet j nesunku paalinti sudties bdu. Dauginame pirmj lygt i 1 ir sudedame su antrja lygtimi:
F - J C - xy = - 1 + j 3y + jcy = 25, 2 ,

- X

+ 3y = 13.

I lygties jc+3y = 13 neinomj ireikiame neinomuoju y: = 3y13. Gautj JC iraik statome bet kuri (iuo atveju antrj) pradins sistemos lygt ir gauname lygt su vienu neinomuoju: 3y + (3y - 13)y = 25. Isprendiame j: 3y + 3y 2 - 13y - 25 = O, 3y 2 - IOy - 25 = 0, D = 100 - 4 3 ( - 2 5 ) = 400, 10-20 2
yi

S-

2 =

10 + 20
6

= 5.

Atitinkamas reikmes gauname stat rastsias y reikmes lygyb JC = 3y 13: 2 kai y = - 1 - , tai kai y = 5, tai
JC JC

/ 5\ = 3 ( - - j - 13 = - 1 8 ,

= 3 5 13 = 2.

Vadinasi, sistema turi du sprendinius (18; 1|), (2; 5).

Pratimai ir udaviniai
185. Isprskite tiesini lygi sistem: a) j 2 * " ?Iy ==3 '16 Ix+ i 3(x - 5) - 1 = 6 - 2x, c) \ 3(x y) 7y + 4 = O
Ks
0

f 2x
3X

- 3y = 13, + 4y = - 4

d)
2 c

\ = 2 3y

- 5 , = 16

{
x

_ =

Ar jos sprendinys yra skaii pora: d) (1; 2)? ( - 4) 2 + (y - 5) 2 = 9, y =X 3x 4y = 2, y = 0,5x2

a) (1; 2); b) (2; 1);

c) ( - 2 ; - 1 ) ;

187. Grafikai isprskite lygi sistem: +y = A, - y = 2, b) xy = A a) 2 2 X + = 25 d) g) y = 2 2x - y + 3 = O


y = X2
e)

c)

y = +2, f) y - 0,2x = 3 ' y =


X+
2

- 6x + 8, y+ 2x = 5

2 y
2

j y = x2 + 1 , i) [ x y = 3 16

188. Isprskite lygi sistem: a) d) g) = 3 X


X
2

X,

= 39
0,8,

b)
e)

+ = 9, y2+ = 29 X + y = 6,
X 2
2

c)

Ixy = - 2 xy + y 2 = 37, y = 3 y - = 7,
X
2

xy = 2,4 2x - y = 0, i2 - 1 = 1

2 y

= 12 5

0 i)

h)

+ y = 1,
1 _

189. Isprskite lygi sistem: a) c) 2x 2 - y 2 = 30, 2x 2 + y 2 = 42 f x 2 + 3x - 4y = 20, U 2 - 2x + y = 5

b)

3x xy = 10, y + xy = 6 + 3x 4y = 12, j xy xy + 2x 2y = 9

190. Nebraiydami raskite koordinates tak, kuriuose: a) ties y = 2x 1 kerta parabol y = x 2 3x + 3; b) ties y = 12 kerta apskritim x 2 + y 2 = 64. 191. Dviej skaii suma lygi 17, o j sandauga yra 42. Raskite tuos skaiius.

192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.

Dviej skaii skirtumas lygus 6, o j sandauga yra 216. Kokie tai skaiiai? Dviej skaii suma lygi 10, o j kvadrat suma lygi 212. Raskite tuos skaiius. Staiakampio perimetras lygus 46 cm, o jo striains ilgis yra 17 cm. Apskaiiuokite staiakampio kratini ilgius. Staiojo trikampio vienas statinis 3 cm ilgesnis u kit, o jo ambin lygi 15 cm. Raskite io trikampio statini ilgius. Apskaiiuokite jo plot. Staiojo trikampio perimetras lygus 48 cm, o ambins ilgis yra 20 cm. Apskaiiuokite trikampio plot. Staiakampio formos sklypo plotas yra 800 m 2 . Sklypas aptvertas 120 m ilgio tvora. Apskaiiuokite sklypo ilg ir plot. I vienos vietovs tuo paiu metu ijo dvi turist grups. Viena jo iaur, o kita rytus. Po 4 h paaikjo, kad atstumas tarp j lygus 24 km ir kad pirmoji grup nujo 4,8 km daugiau u antrj. Kokiu greiiu jo kiekviena turist grup? I staiojo kampo virns jo kratinmis tuo paiu metu pradeda judti du knai. Po 15 s atstumas tarp j lygus 3 m. Pirmasis knas per 6 s pasislenka tokiu atstumu, kokiu antrasis per 8 s. Kokiu greiiu juda kiekvienas knas?

199.

200*. Staiakampio formos aiktels pakraio ilgis buvo 24 m. Kai vien jos krat pailgino 3 m, o kit sutrumpino 4 m, aiktels plotas padidjo 1,5 karto. Kokie yra dabartiniai aiktels matmenys? 201. Paprastosios trupmenos vardiklis 3 vienetais didesnis u skaitikl. Padidinus skaitikl 7 vienetais, o vardikl 5 vienetais, trupmena padidt j . Raskite i trupmen. Jei prie trupmenos skaitiklio ir vardiklio pridtume po 1, tai gautume trupmen, lygi j . Jei i tos paios trupmenos skaitiklio ir vardiklio atimtume po 3, tai gautume trupmen, lygi j . Raskite pradin trupmen. Greitasis traukinys 480 km vaiuoja 3 valandomis ilgiau, negu lktuvas nuskrenda 1920 km. Traukinio greitis yra 8 kartus maesnis u lktuvo greit. Apskaiiuokite traukinio greit ir lktuvo greit. Atstumas tarp dviej miest geleinkeliu yra 150 km. Greitasis traukinys j nuvaiuoja 45 minutmis greiiau negu paprastas keleivinis traukinys. Paprastas keleivinis traukinys kas valand nuvaiuoja IOkm maiau u greitj. Kokiu greiiu vaiuoja kiekvienas traukinys?

202.

203.

204.

205. Atstumas tarp Akmenyns ir Smlyns lygus 50 km. I j tuo paiu metu ivaiav motociklininkai susitiko po 30 minui. Po to vienas j atvyko Smlyn 25 minutmis vliau, negu kitas Akmenyn. Raskite kiekvieno motociklininko greit. 206. I miest A ir B tuo paiu metu vienas prieais kit ivaiavo du automobiliai. Po valandos jie susitiko ir nesustodami vaiavo toliau tuo paiu greiiu. Pirmasis atvyko miest B 27 minutmis vliau negu antrasis A. Atstumas tarp miest yra 90 km. Apskaiiuokite kiekvieno automobilio greit. 207. Lina su mama buto langus ivalo per 2 valandas. Dirbant atskirai Lina utrunka 3 valandomis ilgiau nei jos mama. Per kiek laiko ivalo buto langus Lina ir per kiek jos mama, dirbdamos atskirai? 208. Dviem mokini grupms buvo pavesta apeldinti mokyklos sklyp. Dirbdamos drauge jos t darb atlikt per 6 dienas. Pirmoji grup dirbdama atskirai gali atlikti j 5 dienomis greiiau u antrj. Per kiek dien kiekviena grup apeldint sklyp dirbdama atskirai? 209. Dvi darbinink grups, dirbdamos kartu, suremontuoja tam tikr kelio ruo per 12 dien. 8 dienas jos dirbo kartu, bet po to pirmajai grupei buvo skirtas kitas darbas, todl antrajai prireik dar 7 dien kelio ruoo remontui ubaigti. Per kiek dien galt suremontuoti t kelio ruo kiekviena grup, dirbdama atskirai? 210. Vandentiekio bakas pripildomas dviem vamzdiais per 2 h 55min. Pirmuoju vamzdiu galima pripildyti j 2 h greiiau negu antruoju. Per kiek laiko galima pripildyti bak kiekvienu vamzdiu atskirai? 211. Grup turist turjo sumokti po lygiai u ekskursij, kuri kainuoja 360 lit. Bet du turistai neatvyko, todl kitiems teko primokti dar po 6 litus. Kiek moni sumokjo u ekskursij ir po kiek lit? 212. Nupirkta dviej ri preki: pirmosios ries u 210 Lt, antrosios u 156 Lt. Pirmosios ries preki pirkta 3kg daugiau negu antrosios. Vienas kilogramas pirmosios ries preki kainavo vienu litu brangiau. Kiek kilogram kiekvienos ries preki nupirkta? 213. Raskite funkcijos y = f ( x ) apibrimo srit, jei: a) f(x) = f x + f', b) f ( x ) = f x 1 + f x 1. 214. Funkcijos f () = kx -f b grafikas eina per takus A(2; 3) ir B{5; 4). Raskite k ir b reikmes. 215. Mrinio gyvenamojo namo draudimo 60000 Lt sumai nuo gaisro ir kit nelaimi tarifas yra 0,16%, o medinio gyvenamojo namo draudimo tokiai paiai sumai 0,2%. Kiek lit pigiau kainuoja mrinio namo draudimas?

216. Darelyje kasdien praysta vis tris kartus daugiau ratili ied negu dien prie tai. Jeigu pirmadien buvo prayds vienas iedas, tai kiek j: a) prays ketvirtadien; etadien; b) yds i viso penktadien; sekmadien? 217. Obligacija, kuri bus iperkama po puss met su 8,5% palkan norma, kainuoja: a) 191,85 Lt; b) 23,98 Lt. Kiek lit palkan sumoks bankas u 5 iperkamas obligacijas? 218. Kvadrato striains, kurios lygios 7, yra koordinai ayse. Raskite kvadrato: a) virni koordinates; b) kratins ilg; c) perimetr; d) plot; e) gauto pastmus duotj kvadrat per 2 ilgio vienetus dein ir per 3 ilgio vienetus emyn, virni koordinates. 219. Trikampio kratini ilgiai yra 16 cm, 24 cm ir 32 cm. kokio ilgio atkarpas dalija trikampio kratin j nubrta: a) didiausiojo kampo pusiaukampin; b) maiausiojo kampo pusiaukampin? 220. Ar galima keturkamp brti apskritim, jeigu jo kratini ilgiai yra: a) 5 cm, 9 cm, 13 cm ir 10 cm; b) 8 cm, 12 cm, 15 cm ir 11 cm? 221. Ritinio, kurio viso paviriaus plotas lygus 1127 cm 2 , auktis 6 cm ilgesnis u pagrindo spindul. Raskite ritinio: a) pagrindo spindul ir aukt; b) ainio pjvio plot; c) aukio ir pagrindo skersmens santyk; d) tr. 222. rodykite tapatyb:
d

4 _ 4 _ _i _ 3 > a+2 a-2

+ 1 _ 6a3. 2-4~2-4'

0)

i_\

5 2b-3

2 2b+3

b-1 4b2-9

_ ~

15fr+8 4b2-9'

223. Tikimyb i 28 klass mokini atsitiktinai irinkti berniuk lygi . a) Kiek berniuk mokosi klasje? b) Kiek mergaii mokosi klasje? c) Kokia tikimyb atsitiktinai irinkti klass mergait? 224. Apskaiiuokite reikini V ir /8 - /18: a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen; e) kvadrat skirtum; f) skirtumo kvadrat; g) skirtumo kub.

2 Tiesini nelygybi su dviem kintamaisiais sistemos


Nelygyb, kuri galima urayti pavidalu ax + by + c > O (ax + by + c ^ O, ax + by + c < O, ax + by + c 0), kur a, b, c skaiiai, be to, a ir b O, 0 ir y kintamieji, vadinama tiesine nelygybe su dviem kintamaisiais. Tiesini nelygybi su dviem kintamaisiais pavyzdiai: jc - 2y + 3 > O, Ix - 2y + 4 ^ O, 3x < 5y + 2. Nelygybs su dviem kintamaisiais sprendiniu vadinama tokia kintamj reikmi pora, kuri paveria nelygyb teisinga skaitine nelygybe. Pavyzdiui, poros (1; 0), (4; 2), (2; 1) yra nelygybs 2y + 3 > 0 sprendiniai, nes 1 - 2 - 0 + 3 = 4 > 0 , 4 - 2 - 2 + 3 = 3 > 0, - 2 - 2 - ( - 1 ) + 3 = = 3 > 0. Nesunku pastebti, kad toki por nelygybs sprendini yra be galo daug. Isprsti tiesin nelygyb su dviem kintamaisiais reikia rasti visas kintamj JC ir Y reikmi poras, su kuriomis nelygyb yra teisinga. Paprastai tiesins nelygybs su dviem kintamaisiais sprendiamos grafiniu bdu. PAVYZDYS. Isprskime nelygyb - 2y + 3 > 0. Koordinai ploktumoje nubraiykime ties 2y + 3 = 0. ios tiess tak koordinats yra lygties 2 y + 3 = 0 sprendiniai. Pavyzdiui, A(l; 2): 1 - 2 2 + 3 = 0; (3; 3): 3 - 2 3 + 3 = 0. Nubrta ties padalijo ploktum dvi pusy 'D(2; 6) ploktumes. Paimkime po kelet tak, prio-o * klausani ioms pusploktumms ir statyE{ 0; kime j koordinates nagrinjam nelygyb: C H ; 2) ; C(4; 2): - 4 - 2 2 + 3 = - 5 < 0, <4(1; 2) G(5;2) D(2; 6): 2 - 2 - 6 + 3 = - 7 < 0 , i I I i i i t ii 1 O 1 (0; 3): 0 - 2 - 3 + 3 = - 3 < 0 , F(3;-2) 0(0; 0): 0 - 0 - 0 + 3 = 3 > 0 , F(3; - 2 ) : 3 - 2 ( - 2 ) + 3 = 10 > 0, G( 5; 2): 5 - 2 - 2 + 3 = 4 > 0 . Pastebkime, kad vienoje pusploktumje esani tak (C, D ir E) koordinats tenkina nelygyb 2y + 3 < 0, o kitoje pusploktumje esani tak (O, F k G) koordinats tenkina nelygyb 2y + 3 > 0.

Visus nelygybs 2y + 3 > O sprendinius atitinkantys takai yra ubrukniuotoje pusploktumje. Pastaba. Tiess x~2y+3 = O tak koordinats nra nelygybs 2y + 3 > O sprendiniai, todl ties nubrta punktyrine linija.

Ties ax + by + c = O dalija ploktum dvi pusploktumes. Vienoje j yra takai, kuri koordinats yra nelygybs ax + by + c > O sprendiniai, kitoje takai, kuri koordinats yra nelygybs ax + by + c < O sprendiniai. Pastaba. Iekant, kurioje pusploktumje yra nagrinjamos nelygybs sprendiniai, utenka paimti vien pusploktumes tak ir patikrinti, ar to tako koordinats tenkina sprendiam nelygyb. Uduotis. Isprskite nelygyb 2x + 4y ^ 16. Sprsdami tiesini nelygybi su dviem kintamaisiais sistemas, iekome kintamj reikmi por, kurios tenkina kiekvien sistemos nelygyb. Tokias sistemas taip pat patogu sprsti grafikai. 1 UDAVINYS. Laima gimtadienio ventei norjo nupirkti dviej ri rieut. Vienos ries rieut kilogramas parduotuvje kainavo 9 litus, kitos 4 litus. Kiek kiekvienos ries rieut galjo nupirkti Laima, jei ji turjo 24 litus ir norjo nupirkti ne maiau 3 kilogram rieut? Sprendimas. Sakykime, kad Laima pirko kg vienos ries ir y kg kitos ries rieut. Ji buvo nutarusi pirkti + y ^ 3 kilogram rieut ir galjo ileisti 9x + 4y ^ 24 lit. Taigi turime dviej tiesini nelygybi su dviem kintamaisiais sistem + y ^ 3, j 9jc -f 4y ^ 24;
A A era * > O rr y > 0.

Sprendiame gaut nelygybi sistem: 1) Koordinai ploktumoje pavaizduojame nelygybs + y ^ 3 sprendinius:

2) Koordinai ploktumoje pavaizduojame nelygybs 9 + 4y ^ 24 sprendinius:

3) Ubrkniuot pusploktumi bendrosios dalies tak koordinats yra nelygybi sistemos x + y > 3, 9x + 4y ^ 24 sprendiniai.

Grkime prie tekstinio udavinio, kuriam sprsti sudarme i nelygybi sistem. Tekstinio udavinio slyg tenkina tie sistemos sprendiniai, kuri > O ir y > O, t. y. takai, esantys pirmajame ketvirtyje. Taigi nagrintas tekstinis udavinys turi be galo daug sprendini, kuriuos vaizduojantys takai yra ubrkniuotame trikampyje. Nurodykime kelet udavinio sprendini: Laima galjo pirkti 2 kg vienos ir 1,5 kg kitos ries, arba 1 kg vienos ir 3 kg kitos ries rieut ir 1.1.

225. Koordinai ploktumoje pavaizduokite nelygybs sprendinius: a) y ^ 4 - ; b) y < 2x - 5; c) 3x + y > 6; d) 3y - 2x ^ 24. 226. Isprskite tiesini nelygybi sistem grafikai:
a)

\ >x, Iy >- X + y ^ 6, d ) { 2x - y ^ O
g

{j<2f+i v + 2 < y,
e>

j 2y - 3 > 2x ' 2x + y < 12, > O, y ^O

. Ix + 2y 8, M 3x - 2y > O

"h)

{ y i 1 - 3x fx + 2y < 7, > i 3x - 4y < 1 + 2y < 10, + y ^ 15, *i) ^ 0, >0

c)

227. Uraykite nelygybi sistem, kurios sprendiniai pavaizduoti brinyje:

228. Dutje yra raudon ir mlyn pietuk. Jei raudon pietuk bt dvigubai daugiau, tai bendras pietuk skaiius bt didesnis u 24. Jei mlyn pietuk bt dvigubai daugiau, tai bendras pietuk skaiius bt maesnis u 27. Kiek mlyn ir kiek raudon pietuk galt bti dutje? Pavaizduokite sprendinius grafikai. Nurodykite tris galimus variantus. 229. Eidama turg Austjos mama planuoja pirkti persik ir abrikos. Turguje kilogramas persik kainuoja 8 Lt, o kilogramas abrikos 7 Lt. Kiek kilogram persik ir kiek abrikos gali nupirkti Austjos mama, jei iems vaisiams ji nutarusi ileisti ne daugiau kaip 32 Lt ir nori nupirkti j bent 4 kilogramus? 230. Gamykloje gaminamos dviej ri vandens slids standartins ir sportins. Viena pora standartini slidi pagaminama per 6 h, o sportini per 8 h. Kiekvienos ries slidi apdailai papildomai skiriama atitinkamai 1 h ir 3 h. Abiej ri slidi gamybai per savait skiriama ne daugiau kaip 120 h, o apdailai ne daugiau kaip 30 h. Kiek por kiekvienos ries slidi gali pagaminti gamykla per savait?

231. Nubraiykite funkcijos y = f{x) grafik, jei: a)/W = ^i; b) f ( x ) = . 232. Koki sum sumoka bankas u: a) 800 Lt veksel, likus 70 dien iki jo apmokjimo termino, jeigu diskonto norma 8%; b) 1250 Lt veksel, likus 90 dien iki jo apmokjimo termino, jeigu diskonto norma 7,5%? 233. Tilto arka yra parabols formos lankas. Parabols virn yra io lanko viduryje. Arka turi 5 vertikalias atramas, pastatytas takuose, kurie dalija styg, jungiani arkos galus, lygias dalis. h
2c

Raskite i atram ilgius, jei styga yra 2x = 120 (m), o arkos auktis h = 14,4 m. 234. Nubrta trapecijos vidurin linija. Ar susidariusios dvi trapecijos yra panaios? 235. Apskaiiuokite: ) (2 -/)2 ( \ / 3 4) 2 ; b) ^ ( 2 - V5) 2 + /(2 + V) 2 .

236. Kiek kvadrat galima pamatyti brinyje? A 25 B 14 C 19 D 27 E 23

Pasitikrinkite
1. Isprskite lygi sistem grafikai: a ) K = 2 i " 2 ' I* + y = i {?-=*- 2. Isprskite lygi sistem:
= 8,
{ 5JC + 4Y = 8
B

b) d,

X + y = 6, 2 (JC + I) + y
2JC

= 36

y = 0,5 JC 2 - 3,

+ 5y = 10

M X Y

- I O

jy2-2x-2xy
{ 2y = 7 '

= 1,

, 2 + 2y 2 = 228,
e)

i + xy + y = 11,
i * - xy + y = 1

j 3JC2 - 2 y 2 = 172

3.

Nebraiydami isiaikinkite, ar susikerta: a) parabol y = JC2 6JC + 8 ir ties JC + y = 4; b) ties y = 8 JC ir apskritimas JC2 + y 2 = 32. Dviej vienas po kito einani natralij skaii suma 71 maesn u j sandaug. Raskite iuos skaiius. Dvi moterys kartu darb atlieka per 6 h. Pirmoji moteris t darb viena dirba 5 h ilgiau negu antroji. Per kiek laiko gali atlikti vis darb kiekviena moteris dirbdama atskirai? Keleivinis traukinys per 3 h nuvaiuoja IOkm didesn atstum negu prekinis per 4 h. Prekinio traukinio greitis 20 km/h maesnis u keleivinio traukinio greit. Raskite keleivinio ir prekinio traukini greit. Staiakampio glyno plotas lygus 56 m 2 , o tvorels, juosianios glyn, ilgis yra 30 m. Raskite glyno matmenis. Staiojo trikampio ambin lygi 13 cm. Vienas statinis 7 cm ilgesnis u kit. Raskite trikampio statinius. Apskaiiuokite trikampio plot. Dviej skaii skirtumas lygus 5, o j kvadrat suma lygi 125. Raskite iuos skaiius. > i Y >-JC-I1 ' j y < 2JC + 1; , f 2JC - y ^ 4, l3jc + 2y^6.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

10. Isprskite grafikai tiesini nelygybi sistem:


w

i y < 2 j c + 2, ' j 5y 1 ^ JC;

c;

11. Nubraiykite funkcijos y = f ( x ) grafik, jei: a)/(*) = |*-3|; b) f ( x ) = | * | - 3 ; c) f ( x ) = ^ ; d)/W = 12. Funkcija / ( * ) = x 2 . a) Nubraiykite funkcijos grafik. b) Paraykite funkcijos reikmi srit. c) Nurodykite funkcijos didiausi ir maiausi reikmes intervale: [-l;3];[-4;2];[-3;-l];[l;2]. 13. Buto draudimo nuo gaisro ir kit nelaiming atsitikim tarifas yra 0,12% buto draudimo sumos. Kiek reikia mokti draudiant but 70000 Lt; 75 000 Lt sumai? 14. Tikimyb i 25 klass mokini atsitiktinai irinkti mergait lygi a) Kiek mergaii mokosi klasje? b) Kiek berniuk mokosi klasje? c) Kokia tikimyb atsitiktinai irinkti klass berniuk? 15. Suprastinkite reikin: a) ( y - l ) ( y + 3 ) - ( y + l ) 2 c) (x - y)(jt + y)(x2 + y 2 ) b) (* + 1 ) 2 - ( * - 2 ) ( x + 4 ) d) (n - m)(m + n)(m2 + n2)

16. keturkamp brtas apskritimas. Keturkampio trys i eils paimtos kratins yra: a) 9 cm, 10 cm, 13 cm; b) 8 cm, 11 cm, 12 cm. Raskite ketvirtosios kratins ilg. 17. Kgio, kurio oninis pavirius lygus 135 2 , sudaromoji lygi 15 cm. Raskite kgio: a) pagrindo spindul ir aukt; b) ainio pjvio plot; c) aukio ir pagrindo skersmens santyk; d) viso paviriaus plot; e) tr. 18. Trij molig mass vidurkis 5 kg, o i ir ketvirtojo moligo mass vidurkis 5,5 kg. Kokia ketvirtojo moligo mas?

4
Pasitikrinkite

KVADRATINS NELYGYBS
82 86 93 98 103

1. Kvadratini nelygybi grafinis sprendimas 2. Kvadratini nelygybi algebrinis sprendimas 3. Nelygybi sprendimas interval metodu 4. Netiesini nelygybi sistemos

1 Kvadratini nelygybi grafinis sprendimas


UDAVINYS. Po vartininko smgio kamuolys pakilo IOm aukt ir nusileido u 40 m nuo jo. Sakykime, kad kamuolio lkimo trajektorija parabol (r. pav.). Koks buvo atstumas (horizontaliai) nuo smgio vietos, kai kamuolys lk vir aiktels bdamas aukiau nei 1,9 m?

Sprendimas. Nubrkime ties y = 1,9. Remdamiesi briniu raskime parabols ir tiess sankirtos tak MkN abscises: x\ = 2, x2 = 38. Su iomis reikmmis kamuolio pakilimo auktis y lygus 1,9 m. Kai 2 < < 38, tai parabol yra vir tiess, o tai reikia, kad kamuolys bdamas tokiu atstumu nuo smgio vietos buvo pakils vir aiktels daugiau negu 1,9 metro. Atsakymas. Daugiau kaip 2 m, bet maiau kaip 38 m atstumu. 1 uduotis. rodykite, kad nubrtosios parabols lygtis yra y = ~]2 + , ir isprskite lygt ^ x 2 + = 1,9. K parodo ios lygties sprendiniai? Galima sakyti, kad sprsdami udavin isprendme kvadratin nelygyb: 1 ? - 2 + > 1,9. 40 Nelygybs, kurias galima urayti pavidalu ax2 -f bx + c > 0, ax2 + bx + c < 0, ax2 + bx + c ^ 0, ax2 + bx + c ^ 0, kai a 0, vadinamos kvadratinmis nelygybmis. Galima sakyti, kad nelygybs ^ x 2 + x > 1,9 sprendinius radome grafiniu bdu, t. y. radome tas reikmes, su kuriomis funkcijos / ( x ) = - ^ x grafikas yra vir funkcijos g{x) = 1,9 grafiko.
2

+x

Grafiniu budu galima apytiksliai isprsti bet koki kvadratin nelygyb. 1 PAVYZDYS. Grafiniu bdu isprskime kvadratin nelygyb 2 < + 6. Sprendimas. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykime funkcij / ( x ) = 2 ir g(x) = + 6 grafikus. Nelygybs 2 < + 6 sprendiniai yra tos reikms, su kuriomis teisinga nelygyb / ( x ) < g(x). Su tomis jc reikmmis parabols takai yra emiau tiess tak. I brinio matome, kad parabol yra emiau tiess, kai 2 < < 3. Vadinasi, 2 < + 6, kai e ( - 2 ; 3). Atsakymas. (2; 3). 2 uduotis. Remdamiesi parabols y = 2 6 ir tiess y = O grafikais isprskite kvadratin nelygyb 2 6 < 0. 2 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb x2 > \x - 2. Sprendimas. Vienoje koordinai ploktumoje nu9 i braiykime parabol y = ir ties y = ^x 2. Nelygybs sprendiniai yra tos reikms, su kuriomis parabol yra aukiau tiess. Taip yra su visomis kintamojo reikmmis. Nelygybs sprendinys yra kiekviena reikm. Atsakymas. (oo; +oo). r\ i 3 uduotis. Remdamiesi parabols y = ^x ir tiess y = 2 grafikais 9 1 isprskite kvadratin nelygyb x z Ix > 2.

237. Kurios i duotj nelygybi yra kvadratins: a) 3x 2 - - 4 > O c) Ix2 - 3 > O e) 2 2 > O
g) (3x + l ) ( x - 5) < 3 x 2 + 2

b) 4x - 3 2 < O d) 5x2 + 8x - 2 < O f) 4x + 3 < O


h) (JC - 4)(2JC + 4) > 2 x 2 - 7?

238. Remdamiesi vienu i pavaizduot brini isprskite nelygyb: a) > 4; b) JC 2 < 4; c) JC 2 ^ 9; d) JC 2 > 9.
2

239. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij /(JC) ir g(x) grafikus ir isprskite nelygyb f ( x ) ^ g(x): a) f () = x 2 , g() = 2 c) f () = 3- 2x2, g(x) = 1 240. Grafiniu bdu isprskite nelygyb: a) 2x 2 ^ 3x + 2 d) x 2 ^ 2x - 3 b) 9 e)
- X

b) f () = -2, g(x) = -4 d) f () = 3, g(x) =X2-I

4JC SC
2

-2x2

c) 5x + 2 < 3x 2 f) x 2 - 2x O

- 3x ^ 2

241. Grafikai parodykite, kad: a) nelygyb 2 < 3x 3 neturi sprendini; b) nelygybs X 2 > 2x 4 sprendinys yra bet kuris skaiius. 242. Kuriame brinyje pavaizduotas funkcijos f ( x ) = 2 4x grafikas?

243. Nubraiykite funkcijos y = / ( ) grafik ir nustatykite funkcijos didjimo intervalus: a) f () - | 4 - x 2 | ; b) / ( x ) = |x 2 - 4x|. 244. bank padta 3000 Lt. Koki sum bus galima atsiimti po met i banko, skaiiuojanio 10% metines sudtines palkanas kas: a) pus met; b) du mnesius; c) keturis mnesius; d) tris mnesius? 245. Isprskite lygi sistem: a) 2x + 3y = 30, 5x - I l y = 1;

b) 5x 3x

3y = 4, 5 y = 12.

246. Suprastinkite reikin: a) (5y/l 3)(2>/2 + 1);

b) (3-/12 - V75) / 3 . Eatsakymaskitoks

2 247. Jeigu + j \ - = 6, tai x + X A 34 B 36 C 38 D 43

248. Isprskite lygt f - f + = . 249. Agn turi 8 paymius. J vidurkis lygus 6. Kokius Agn turi gauti tris paymius, kad paymi vidurkis bt 7? 250. Isprskite nelygybi sistem: v i 1 - 2x < 3, J 2 - 3x > 1, 1 3x + 2 < 1; i 2x + 1 < 2. 251. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite detals: a) tr; *b) viso paviriaus plot.
. 20 ^

100
60

252. Ridenami du skirting spalv loimo kauliukai. Apskaiiuokite tikimybes vyki: A abiej kauliuk atvirtusi akui suma dalijasi i 3; B abiej kauliuk atvirtusi akui suma dalijasi i 5. 253. Trys vieno mnesio penktadieniai buvo lygins to mnesio dienos. Kuri savaits diena buvo to mnesio 18-oji?

2 Kvadratini nelygybi algebrinis sprendimas


Sprendiant nelygybes grafiniu bdu, daugelio j sprendiniai randami tik apytiksliai, be to, sugaitama daug laiko braiant grafikus. Panagrinkime kitus kvadratins nelygybs sprendimo bdus. 1 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb JC2 JC 6 < 0. Iskaidykime kairij nelygybs pus dauginamaisiais: 6 = 0, D = 25, Jfj = 2, X2 = 3;
o

6 = (JC + 2)(JC 3),


(JC

+ 2)(JC - 3) < 0.

Dviej dauginamj ( JC +2) ir (JC 3) sandauga ( JC +2)(x 3) yra neigiama, kai dauginamieji yra skirting enkl, t. y. vienas teigiamas, o kitas neigiamas. Tai galima parayti nelygybi sistemomis:
JC + 2 > 0 , JC - 3 < 0; J X + 2 <0, JC - 3 > 0.

i sistem sprendiniai yra duotosios nelygybs sprendiniai. gautas sistemas:


> -2,

Isprendiame

j JC

<

-2,

< 3; <//////////<
-2 3

1 > 3. Sistema sprendini neturi.

Vadinasi, nelygybs sprendiniai priklauso intervalui (2; 3). Pastaba. Tiriant, kada sandauga (x + 2)(x 3) yra neigiama (teigiama, neneigiama, neteigiama) galima sudaryti lentel: X + 2 -3 (x + 2)(JC - 3) Atsakymas. (2; 3). 86 (-oo; - 2 )

-2 0

( - 2 ; 3)

(3; +oo)

+
0 0

+ +

Raskite nelygybs 2 6 ^ O sprendinius. 2 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb x2 - x + 2 > 0. Kvadratinis trinaris x 2 ^x + 2 neturi reali akn (nra toki reikmi, su kuriomis jis lygus 0), nes D = ( - ^ ) 2 4 - 1 - 2 = - 7 1 < 0 . Vadinasi, ? i kvadratinis trinaris ^x + 2 su visomis reikmmis yra arba teigiamas, arba neigiamas. Pam bet kuri reikm sitikiname, kad ^x + 2 > 0. Pavyzdiui, kai = 0, tai O2 \ 0 + 2 = 2 > 0. Taigi visi skaiiai yra duotosios nelygybs sprendiniai. Atsakymas. (oo; +oo). Raskite nelygybs x 2 ^x + 2 ^ 0 sprendinius. 3 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb 4x 2 > 9. Pertvarkykime nelygyb: Ax2 9 > 0. Iskaidykime kairij nelygybs pus dauginamaisiais (remdamiesi kvadrat skirtumo formule): (2x - 3)(2x + 3) > 0. Dviej dauginamj (2x 3) ir (2x+3) sandauga (2x 3)(2 jc +3) yra teigiama, kai abu dauginamieji yra vienod enkl: arba abu neigiami, arba abu teigiami. Taigi:
9 1

I2x + 3 < 0;
2x < 3, 2x < 3; \ x < 1,5, 1 < 1,5;

2* - 3 < 0,

h arDa

i 2* - 3 > 0, 1 2x + 3 > 0.

Isprendiame abi gautas nelygybi sistemas:

i 2x > 3, i 2x > 3; > 1,5, > 1,5; ///////////,

WWXVsV^ -1,5 *

1,5

Vadinasi, nelygybs sprendiniai sudaro intervalus (oo; 1,5), (1,5; +oo).

Pastaba. Nustatant sandaugos ( 2x 3)(2x + 3) enkl galima sudaryti lentel: : 2x 3 2x + 3 (2x 3)(2x + 3) (-00;-1,5)

-1,5

(-1,5; 1,5)

1,5 0

(1,5; +00)

0 0

+
0

+ + +

Atsakymas. (00; 1,5), (1,5; +00). Remdamiesi lentele raskite nelygybs 4x2 ^ 9 sprendinius. 4 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb 3x 2 + 4 < 0. Pastebkime, kad reikinys 3x2 su visomis reikmmis yra neneigiamas, o pridj 4 gausime teigiam sum. Akivaizdu, kad nelygyb neteisinga su visomis kintamojo reikmmis. Atsakymas. Sprendini nra. Sprsdami kvadratines nelygybes pastebjome, kad nelygybs sprendiniai gali sudaryti skaii interval, du intervalus. Yra nelygybi, kuri sprendiniai yra visi realieji skaiiai, ir nelygybi, neturini realij sprendini. Sprendiant kvadratines nelygybes galima remtis lentele:
Koeficiento a enklas Diskriminanto D = b2 - Aac enklas Parabols y = ax2 + bx + c eskizas 2 Nelygybs + bx + c > sprendiniai Nelygybs + bx + c < sprendiniai Nelygybs + bx + c ^ sprendiniai Nelygybs + bx + c ^ sprendiniai

+ +

+
0

Xl\_/X 2

V7 V X =1 X/,X
Xl
2

XlZ-Vt2 / \x"

Xl = X2 ^ x
x

"

0 (00; Xi) (X2; + 0 0 ) ( - 0 0 ; +00) 0 (*i; ) sprendini nra

( 00; Xi) (xi; +00) sprendini nra

O b X2)

sprendini nra

sprendini nra (-; xi) ( +oo)

ax2

( - 0 0 ; Xi) (X2; +00) (00; +00) sprendini nra

ax2

0 ( - 0 0 ; Xi] [x 2 ; +00) ( - 0 0 ; +00) ( - 0 0 ; +00) 0 sprendini nra

[xi\xi]

Xl ( = X2)

ax2

Xi ( = X2)

(00; Xi] [x2; +00) ( - 0 0 ; +00) (00; +00)

254. Funkcijos / ( x ) = ax2 + bx + c (a < 0) reikm lygi 0, kai = 1 ir ; = 3. Justas, Daiva ir Adomas ssiuviniuose nubrai skirtingus funkcijos y = / ( x ) grafiko eskizus ir sprendia nelygyb f ( x ) > 0.
Justas Daiva Adomas

Ar galima teisingai isprsti nelygyb remiantis skirtingais eskizais? 255. Isprskite nelygyb: a) jc2 ^ 4 e) jc2 - 25 > 0 ) 2 >9 f) 2 - 1 < 0 c) JC 2 - 49 ^ 0 g) 3x 2 ^ 0,48 d) 2 ^ 64 h) JC 2 + 36 < 0

256. Isprskite nelygyb: a) d) g) j) 2 + 4x < 0 3x - x 2 < 0 - X 2 + 2x - 3 < 0 2 - 18x + 17 ^ 0 b) e) h) k) l,3x 2 2 (3 2 > 0 6x - 7 ^ 0 5x + 4 < 0 5x) 2 > 49 c) 2x2 - 3x > 0 f) - X + 6x ^ 9 i) - 2 + 5x - 6 ^ 0 1) 81 - (3 + 2x) 2 < 0
2

257. Nurodykite tokias c reikmes, kad nelygyb x 2 + cx + 4 > 0 tenkint visos reikms. 258. rodykite, kad su visomis reikmmis: a) trinaris x 2 6x + 10 gyja teigiamas reikmes; b) trinaris x2 + 20x 200 gyja neigiamas reikmes. 259. Reikinio \ JA x2 apibrimo sritis yra intervalas: A [0; 2] B (2; +oo) C ( - o o ; 2] E teisingas atsakymas nenurodytas a) 2x 2 + ax + 8 = 0; a) 2 + 2 mx + m = 0; D [ - 2 ; 2]

260*. Su kuriomis a reikmmis lygtis neturi sprendini: b) x 2 + ax + 25 = 0? b) mx2 + 5x + 4m = 0? 261*. Su kuriomis m reikmmis lygtis turi du realius skirtingus sprendinius:

262.

Ar tiesa, kad nelygyb n2 n > 3n 4 yra teisinga su visais natraliaisiais skaiiais n? a) Raskite teigiamus nelygybs 2 6 ^ O sprendinius. b) Raskite neigiamus nelygybs Ix2 Ix + 22 ^ O sprendinius.

263.

264*. Raskite nelygybs 6x2 + 13x + 15 > O sprendinius, priklausanius intervalui [1; 0]. 265. Kuri nelygyb teisinga su visomis reikmmis: a) 2 ++2 > O- b) 2 + - 2 > 0; c) 2x 2 + 3x + 7 > O?

266*. a) Su kuriomis reikmmis reikinys ^2+3^ Igyj a teigiamas reikmes? b) Su kuriomis m reikmmis reikinys I 0 m I 5 f f ^ Igyj a neigiamas reikmes? 267*. Raskite numerius teigiamj sekos nari, jeigu sekos -tojo nario formul yra: ) an = n2 + 6n+ 16; b) an = n2 8 + 7; ) an = n2 3,5 + 6 . 268*. Sodininkas nori atitverti staiakampio formos plot sodinukams. Jis nort panaudoti 12 m ilgio tvorel ir aptverti plot, ne maesn u 8 m 2 . a) Kokio ilgio turt bti staiakampio kratins? b) Kokio ilgio turt bti staiakampio kratins, kad jo plotas bt didiausias? 269. Apie skritul apibrtos lygiaons trapecijos plotas yra S, o smailusis kampas prie pagrindo lygus 30. 1) rodykite, kad trapecijos plotas S lygus dvigubam auktins ilgio h kvadratui, t. y . S = 2h2. 2) Kokio ilgio turt bti auktin, kad trapecijos plotas bt ne maesnis u 8 cm 2 ir ne didesnis u 18 cm 2 ? kininkas i keleri met patirties nustat apytiksl priklausomyb tarp 1 ha ibert tr kiekio (kg) ir pelno pokyio (Lt) lyginant su pelnu, gaunamu netriant dirvos. i priklausomyb galima ireikti kvadratine funkcija f ( x ) = 0, Ix 2 + 24x. a) Kok kiek tr rekomenduotumte vienam hektarui, kad pelno pokytis bt didesnis u 800 Lt? b) Kok kiek tr rekomenduotumte vienam hektarui, kad pelno pokytis bt didiausias? c) Ar tiesa, kad, didinant iberiam tr kiek, pelno pokytis didja?

270.

271*. a) Nebraiydami grafik raskite tas reikmes, su kuriomis /(JC) = 2 grafiko takai bt aukiau funkcijos grafiko tak. b) Nebraiydami grafik raskite tas reikmes, su kuriomis /(JC) = JC2 6JC grafiko takai bt emiau funkcijos grafiko tak.

funkcijos g(x) = 4 funkcijos g(x) = 7

272*. Iilgai autostrados reikia supilti pylim, apsaugoj ant gyventojus nuo triukmo. Pylimo skersinis pjvis yra parabols, kurios lygtis y = = -^ JC 2 + 2JC, formos (y pylimo auktis metrais, JC pylimo plotis metrais). a) rodykite, kad pylimo plotis prie ems yra 6 metrai, o didiausias auktis 3 metrai. b) Koks bt pylimo plotis auktyje, didesniame negu 1 metras? didesniame negu 2 metrai? Atsakym pateikite 0,1 metro tikslumu. 273. Per laik t (h) nuvaiuot traukinio keli s (km) galima apskaiiuoti pagal formul: s (t) = 60 t 2 + 601 + 20. Apskaiiuokite, po keli valand traukinys bus nuvaiavs daugiau negu 680 kilometr. Brinyje: AB = 9cm, BC = 3 cm, AD = 12cm. 1) rodykite, kad staiakampio AEFG plot galima ireikti funkcija S(JC) = 12JC JC2. 2) Su kuriomis reikmmis staiakampio plotas didesnis u 20 cm 2 ? *3) Su kuria JC reikme staiakampio plotas yra didiausias?

274.

275*. Traukiniu Pajris" vakar i pradins stoties ivaiavo 198 keleiviai. Tarpinse stotyse vieni keleiviai ilipdavo, kiti lipdavo. Bet traukinio palydovas, iek tiek imanantis matematik, nustebo, kad kiekvienu momentu traukinyje esani keleivi skaii buvo galima apskaiiuoti pagal formul f (n) = 198 2n2 + 14n; ia n jau pravaiuot tarpini stoi skaiius. (Jam taip pat patiko, kad formul tiko ir tada, kol dar nebuvo pravaiuota n viena tarpin stotis, t. y. ir su n = 0.) Galinje stotyje visi keleiviai ilipo. a) Kiek daugiausiai galjo bti tarpini stoi? b) Imdami t didiausi galim tarpini stoi skaii, raskite n reikm, kai keleivi traukinyje buvo daugiausia. 276. Isprskite lygi sistem: \ (X - IXy 2) = -8, a xy_ _ JLi. ) { { Z b) I y-2 - - 2'

2 - xy + y2 = 7, - y = l.

277.

Nubraiykite funkcijos grafik. Paraykite funkcijos grafiko virns tako koordinates ir funkcijos didjimo interval. a) y = -2 - 2; b) y = x2 - 6x; c) y = x2 + 6x + 8.

278. Asmens, kurio amius 17-70 met, draudimo nuo mirties ir traumos mokos tarifas sudaro 2,25% draudimo sumos, o 1 - 1 6 met asmens 0,6% draudimo sumos. Kiek kainuoja draudimas eimai: mamai, ttei ir dviem vaikams iki 16 met, kiekvien draudiant 10000 Lt suma? 279. Jeigu 1 < 2x + 3 < 1, tai reikinio 2x + 4 reikms yra tarp skaii: A 2 ir 6 B - 2 ir 0 C 0 ir 2 D 2 ir 4 E 6 ir 8 280. Kiek skaitmen yra skaiiuje, kur gausime apskaiiav reikinio 212 5 8 reikm? A 20 B 12 ClO D 96 E atsakymas kitoks 281. Staiojo trikampio vienas statinis lygus 15 cm, o ambin 25 cm. Raskite: a) trikampio perimetr; b) trikampio plot; c) apibrto apie trikamp apskritimo spindul; d) brto trikamp apskritimo spindul. 282. Raskite kubo viso paviriaus plot ir tr, jei kubo sienos striain lygi: a) 8 cm; b) 8V2 cm. 283. Valgykloje pietums yra 3 ri salot, 4 ri sriubos, 5 ri antrj patiekal ir 2 ri grim. Kiek yra skirting piet pasirinkimo galimybi valgant po vien r: a) sriub ir antrj patiekal; b) sriub, antrj patiekal ir grimo; c) salot, sriub, antrj patiekal ir grimo? 284. Atuonerios vienodos stakls per 5 dienas bendro darbo pagamina 2000 detali. Trejos tokios pat stakls, jeigu kartu veiks, pagamins 1500 detali per A 10 dien B 9 dienas C 8 dienas D 7 dienas E 6 dienas

3 Nelygybi sprendimas interval metodu


UDAVINYS. Isprskite nelygyb (x + 3)(x - 1)(jc - 4) < 0. Sprendimas. Sandaugos (x + 3)(x 1)(jc 4) enklas priklauso nuo dauginamj + 3, 1 ir 4 enkl. Akivaizdu, kad sandauga lygi nuliui, kaix = 3,x = l , x = 4. Paymkime iuos takus skaii tiesje:
-3 1

Kiekviename i interval (oo; 3), (3; 1), (1;4), (4;+oo) sandaugos (x + 3)(x l)(x 4) enklas pastovus. Lentelje suraykime dauginamj ir sandaugos reikmi enklus tuose intervaluose: + + 0 + 0 0 0 (+ 3)(*-!)(*-4) + Galima sakyti, kad sandaugos enklas pasikeiia prieingu, pereinant per takus 3, 1, 4. Sandaugos enklo kitim skaii tiesje galima pailiustruoti briniu:

X + - 1

(-oo; - 3 )

-3 0
-

( - 3 ; 1)

(i;4)

(4; +oo)

+
-

+
0
-

+ +
-

+ +

-3

Matome, kad duotoji nelygyb yra teisinga intervaluose (oo; 3), (1; 4). Atsakymas. (oo; 3), (1; 4). Sakykime, kad turime tiesini dauginamj sandaug (.X - xi)(x - 2) . (* xn),

kur x\, X2, ., xn kintamojo reikms, su kuriomis atitinkami dauginamieji X Xl, X X2, . . . , X Xn lygus nuliui. Nagrinkime atvej, kai x\, x% xn nelygs vienas kitam. Pereinant per skaii tiess takus x\, , , xn paeiliui keiia savo reikms enkl dauginamieji x\, x^, . . . , Xn. Tuo paiu pakinta ir j sandaugos enklas. i savyb taikoma sprendiant nelygybes, kuri pavidalas yra: ( xi)(x X2) -...-(XXn) > 0

(arba su nelygybs enklais ^ , < , ^ ).

1 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb (JC + 2)(JC - 1)(JC - 3) ^ 0. Skaii tiesje paymkime JC reikmes, su kuriomis sandauga (JC + 2)(JC 1)(JC 3) lygi nuliui, t. y. 2, 1, 3. Gavome 4 intervalus.

Raskime funkcijos reikms enkl kuriame nors intervale. Patogu imti deiniausi. Intervale (3; +oo) visi dauginamieji teigiami, todl j sandauga irgi teigiama. T interval atitinkani skaii tiess dal paymkime + . Toliau, einant i deins kair, sandaugos enklai intervaluose vis keiiasi:

I paveiksllio matome, kad nelygyb teisinga, kai JC priklauso intervalams [ - 2 ; 1], [3;+oo). Atsakymas. [2; 1], [3; +oo). Toks nelygybs sprendimo bdas vadinamas interval metodu. 2 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb (2 - J C ) ( J C 2 - 4 JC + 3)(JC - 1 ) ^ 0 . Kvadratin trinar J C 4 J C + 3 iskaid dauginamaisiais (JC 1)(JC 3), dauginamj ( 2 - ) pakeit dauginamuoju (JC 2) ir abi nelygybs puses padaugin i 1 gauname nelygyb (X 1)2(JC 2)(JC 3) < 0. Lentelje suraykime dauginamj ir sandaugos reikmi enklus:
2

X ( - D 2
2
x-3
(x 1) 2 ( JC 2)(x 3)

( - o o ; 1)

1 0
-

d;2)

( 2 ; 3)

(3; + o o )

+
-

+
-

+
0
-

+ +
-

+ +
0 0

+ + + +

Koordinai tiesje paymkime takus = I, = 2, jc = 3 i r nurodykime sandaugos (JC 1)2(JC 2)(JC 3) enkl kiekviename intervale.
1 2 2 3

Kadangi (JC I) ^ 0, kai e R, tai sandauga nekeiia enklo pereinant per tak x = l. Matome, kad nelygyb teisinga intervale [2; 3] ir tuomet, kai x = l. Atsakymas. 1, [2; 3]. Isprskite nelygyb x(x z 5x 14)(x + 2) ^ 0.

Interval metodu patogu sprsti ir racionalisias nelygybes. 3 PAVYZDYS. Isprskime nelygyb o. Dauginamieji ; + 3, JC 4 ir daliklis 1 keiia enkl pereinant per takus - 3 , 1, 4. Tuo paiu keiiasi ir trupmenos (*+3K*- 4 ) enklas. Mintieji skaiiai padalija skaii ties 4 intervalus:
-3 1 4

Kai = 3 ir : = 4 , trupmena (*+*- 4 ) lygi nuliui. Todl skaiiai 3 ir 4 yra duotosios nelygybs sprendiniai (tie takai skaii tiesje utuuoti). Kadangi duotoji trupmena neturi prasms, kai = 1, tai skaiius 1 nra nelygybs sprendinys (takas = 1 skaii tiesje paymtas baltu skrituliuku). Viename intervale nustatykime trupmenos enkl. Pvz., intervale (4; +oo) reikiniai JC + 3, 1, JC 4 ir duotoji trupmena gyja teigiamas reikmes. Toliau, einant i deins kair, trupmenos enklai intervaluose pakaitomis keiiasi:

Matome, kad nelygyb teisinga intervaluose: [3; 1), [4; +oo). Atsakymas. [3; 1), [4; +oo). Isprskite nelygyb < O

Pratimai ir udaviniai
285. Isprskite nelygyb:
a) (JC + 4)(JC + 1)(JC - 6) > O
c) ( JC + 8)(JC 2

b) (JC + 2,7)( JC - 2,3)( JC - 7) < O


d ) JC(JC 2

3)(JC -

10)

<

2)(JC -

4)(JC 2

12)

>

e) (JC - 1) (JC + 1)(JC - 3) < 0

f) (JC - 4JC + 3)(3 JC - 2JC - 1) ^ 0

286. Isprskite nelygyb: a)f3>0; b)fg<0; c) > 0.

287. Isprskite kvadratin nelygyb interval metodu:


a) (3 JC -2)( JC + 4) ^ 0; b) ( 2 J C - 7 ) ( J C - 5 ) < 0; c) (4JC + 1 ) ( 2 - J C ) > 0.

288. Isprskite nelygyb: a) < 4 ;


Pavyzdys.

b) I > 3;

c) 1 < ;

d) < 1.

Isprskime nelygyb ~ < 3. Sprendimas. Pertvarkykime nelygyb:

f - 3 < O, X < 0.
Pereinant per takus 0 ir | skaitiklis ir vardiklis, o taip pat ir trupmena keiia enkl. Trupmenos Atsakymas.
x

enklai intervaluose:

(oo; 0), ( | ; + o o ) .

289. Isprskite nelygyb:


a

) ire
x+1

^
,X-I ^ 9/

^ T^ + ~

<

fl

5x(2x+l) <

+2

(7x6)(2x+l)

290. Isprskite nelygyb:

H)

(*+l)2 < n 2 x +2jc_3

( 2 9)(x2) > x^+2x3

l)

x2(x-l)(x-2) x 2 (x5)

<

Q U

291. Raskite funkcijos /(jc) apibrimo srit: OZW = V t S " c) W = J j 4zix_ Ex b)/W

/ Ix- 14

/ 5x--6

2 +4 d ) // ( ) -= / 4 1-2

292. Raskite funkcijos / ( x ) apibrimo srities intervalus, kuriuose funkcija yra pastovaus enklo:
) / ( * ) = ; b ) / ( X ) = 4 - 9x2; c) / ( x ) =

293. Duota funkcija / ( ) = (* 2 - 4 )(^ 2 -6x-l6)x 7 _ R a s ^ t e v s a s x reikmes, su kuriomis teisinga nelygyb: a ) / ( x ) > 0 ; b) / ( x ) < 0; c ) / ( x ) ^ 0; d ) / ( x ) ^ 0. 294. Duota funkcija / ( x ) = ( 1 -* 2 )^ 2 ^ 4 *- 5 )* 3 . Raskite visas reikmes, su kuriomis teisinga nelygyb: a ) / ( x ) > 0 ; b ) / ( x ) < 0 ; c ) / ( x ) ^ 0; d ) / ( x ) ^ 0.

295. Isprskite lygi sistem: i _ - 25 y jc 12' b) a) v-2 ,. 2 + = 25; 296. Isprskite lygt:

z -16 - 15' 2 _ 16.


b) (JC - ) 2 - 3(JC - ) - 4 = 0.

a) (JC2 - 8 ) 2 + 4( JC 2 - 8) - 5 = 0;

297. Apskritimo viduje susikertani styg ilgiai yra IOcm ir 11 cm. Vien styg susikirtimo takas dalija 4 cm ir 6 cm ilgio atkarpas. kokio ilgio atkarpas is takas dalija kit styg? 298. Apie statj lygiaon trikamp apibrto ir j brto apskritim spinduliai atitinkamai lygs R ir r. Raskite trikampio: a) ambins ilg; b) statini ilgius. 299. Isprskite lygt: a) I JC - 19991 = 2000; b) |2000 - JC| = 2001.

300. Prek kainavo 25 Lt. Ji pabrango 12%, todl preks paklausa sumajo 20%. Kaip ir kiek procent pasikeit plaukos u parduotas prekes? 301. eiaenklis skaiius baigiasi skaitmeniu 7. Jeigu skaitmen perkeltume skaiiaus priek, tai skaiius padidt 5 kartus. Raskite skaii. 302. Dirbtuvs per mnes gali pagaminti 500 kdi. Dirbtuvi pastoviosios ilaidos per mnes sudaro 8100Lt, o kintamosios ilaidos vienai kdei pagaminti yra 100 Lt. Kiek maiausiai kdi reikia realizuoti, kad mnesio bendrosios ilaidos bt padengtos, jeigu kds realizavimo kaina yra: a) 120 Lt; b) 125 Lt; c) 136 Lt; d) 140 Lt? 303. Keturkampis pyragas supjaustytas pagal striaines 4 gabalus. Trys gabalai pasverti: j mass buvo 120 g, 180 g, 200 g. Kokia ketvirtojo gabalo mas, jeigu viso pyrago storis vienodas? A 250 g D 325 g B 275 g C 300 g E nemanoma apskaiiuoti

304. I muzikant kas septintas achmatininkas, o i achmatinink kas devintas muzikantas. Ko daugiau: muzikant ar achmatinink?

4 Netiesini nelygybi sistemos


Toliau sprsime nelygybi sistemas, kurios sudarytos ne vien i tiesini nelygybi. K vadiname nelygybi sistemos sprendiniu? 1 UDAVINYS. Raskite reikinio
V2 jc - 4 + y/5x 2

apibrimo srit. Sprendimas. Mums reikia rasti visas reikmes, su kuriomis abu poaknyje esantys reikiniai gyja neneigiamas reikmes. Vadinasi, reikinio apibrimo sritis nelygybi sistemos 2x - 4 ^ O, i 5x-2 ^O sprendiniai. Isprendiame kiekvien sistemos nelygyb. Ix - 4 ^ O, ^ 2; 5x - 2 O, jc (5 - J C ) > 0.

Randame abiej sistemos nelygybi bendruosius sprendinius:

Atsakymas. [2; 5]. 1 uduotis. Raskite reikinio


JC

y/9-2 + apibrimo srit.

2 UDAVINYS. Isprskite nelygybi sistem + 13 > 14:, + 45 < 18x.


X
2

Sprendimas. Isprendiame kiekvien sistemos nelygyb: 2 + 13 > 14x, 2 - Ux + 13 > O, (JC - l)(x - 13) > 0; v//// X Randame abiej nelygybi bendruosius sprendinius: /////6 1 O 3 '//////j x 2 + 45 < 18x, x z - 18x + 4 5 < 0, (x - 3)(x - 15) < 0.
.2

Atsakymas. (13; 15). 3 UDAVINYS. Isprskite nelygybi sistem i |2x + 1| ^ 3, I |x - 5 | < 10. Sprendimas. Sprendiame pirmj sistemos nelygyb |2x + 1| ^ 3. ios nelygybs sprendiniai yra tos kintamojo reikms su kuriomis 2x + 1 ^ 3, 2x ^ 2, > 1; arba 2x + 1 ^ - 3 , 2x ^ 4, x ^ 2.

Sprendiame antrj sistemos nelygyb |x 5| < 10. ios nelygybs sprendiniai yra tos reikms su kuriomis - 1 0 < - 5 < 10, - 1 0 + 5 < x - 5 + 5 < 10 + 5, 5 < < 15. Randame abiej sistemos nelygybi bendruosius sprendinius:

Atsakymas, (5; 2], [1; 15).

4 UDAVINYS. Raskite nelygybi sistemos


3x2-x+\
X
2

^ O,

< 36 7x+6 ^ 0. Trinario 3x z + 1

sveikuosius sprendinius. Sprendimas. Isprskime nelygyb diskriminantas D = I - 4 3 < 0 . Vadinasi, parabol y = 3x 2 + 1 nekerta aies. Kadangi 3 > 0, tai parabols akos nukreiptos auktyn:

Tai reikia, kad su visomis reikmmis 3x 2 + 1 > 0 . Vadinasi, nelygyb


j

C2 i-;+1 l x I 6 i ^ 0 yra teisinga, kai JT2 - Ix + 6 ^ 0. 2 Ix + 6 5 0, . 2 < 36.

Vietoj duotosios sistemos pakanka isprsti sistem Isprskime kiekvien gautos sistemos nelygyb: 2 - Ix + 6 ^ 0, ( - l)(x - 6) ^ 0;

2 < 36, 2 - 36 < 0, (x - 6)(x + 6) < 0.

Raskime abiej nelygybi bendruosius sprendinius: -6 1 6 * Nelygybi sistemos sprendiniai sudaro interval [1;6), i kurio dar reikia irinkti sveikuosius sprendinius. Atsakymas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 uduotis. Raskite lyginius skaiius, tenkinanius nelygybi sistem
2x2-4x+l x2+6
<

5*-l > _ i1 3

^ i l >

305. Isprskite nelygybi sistem: a) c) 4x 2 - 21 - 7 > 0, -2> 0


X

+ 1 < 0, 2 - 16 > 0 2x 5 < 0


8 ^ 0,

+ 4x - 5 > 0, 2x - 3 < 0
2

d) { x

306. Raskite sveikuosius nelygybi sistemos sprendinius: a) 307.


x2-7x+6 2x2-x+l
X
2

<0,

b)

< 49

" 3x2-4x+l < 2x2+6 7x3 _ , 1 > 3

1,

Isprskite nelygybi sistem: 2, , U-1 .K 4| ^ 1 |jc 3| < 6, c) | x - 2 | ^ 2


a)

1 |2x - 5| < 3, M |3x - 11 ^ 4 i |x - 5 | ^ 3,

308. Isprskite nelygybi sistem: a)


{ 1

x2-x-6^0, 2 - 4x < 0 2 ^ 0, 3x 2 2 > 0

b) e)

1 _ 4 <- 4 3 3 ^ x'

c) f)

2 - - 20 ^ 0, 2 - 5 x - 14 > 0 3 - 9x ^ 0, 3x + 1 ^ 0

d) 309.

4x - X ^ 0 , 2 3x > 0
3

Raskite reikinio apibrimo srit:

b) y / \ x \ ^ 3 + \ [ x ^ \ - 9 + - = = ; c) V7 310. - 2| + V x + 2 +

Raskite visas reikmes, su kuriomis lygtis turi prasm (lygties sprsti nereikia): a) V l O O - X 2 = 3 + Vx 2 - 25; b) Vx 2 - 3x + 2 = 1 + V l 6 - x 2 .

311*. a) Su kuriomis a reikmmis lygtis x 2 (2a l)x + 1 a = 0 turi du skirtingus teigiamus sprendinius? b) Su kuriomis m reikmmis lygtis x 2 (2m 6)x + 3m + 9 = 0 turi skirting enkl sprendinius? c) Su kuriomis k reikmmis lygtis x 2 (2k + 4)x 5 2k = 0 turi du skirtingus neigiamus sprendinius?

312.

Raskite visus nelygybi sistemos I (JC - 1)CJC - 3) < O, 1 JC > 2 sprendinius, tenkinanius nelygyb |JC| < 4 . a) Raskite maiausi sveikj nelygybs |JC 3 > 3JC | sprendin, tenkinant nelygyb JC2 < 14.
O O

313.

b) Raskite didiausi sveikj nelygybs |JC 2 < 2JC | sprendin, tenkinant nelygyb JC2 < 15. 314. Isprskite lygi sistem: 2 2 J C + y = 25, a) J C 2 + y = 25, 2 y - J C = 5. jc + y = 13; 315*. Isprskite lygt:
2 2

316. 317. 318. 319. 320. 321.

r a) 7 ^ 7 - ^ = = 1; -Jx ' b) 2 V ^ T -5 = -Jx-\ ' Nubraiykite funkcijos y = /(JC) grafik, jei:

a) / ( J C ) = 3 + ^ t ;

b)

/(JC)

j j - 3.

I plieninio rutulio, kurio mas p kg, nudildintas kubas, kurio striain lygi rutulio skersmeniui. Raskite plieno atliek mas. Isprskite lygt:
a) JC2 + 1999JC - 2000 = 0; b) JC2 - 2001JC - 2002 = 0.

Trikampio viena kratin = 7 cm, o kita b = 2 cm. Kokio ilgio gali bti treioji io trikampio kratin c? Prek kainavo 20 Lt. Dabarji kainuoja 16 Lt. plaukos pardavus atpigintas prekes padidjo 10%. Kiek procent padidjo preki paklausa? Kokie yra lygiaons trapecijos, kuri striain dalija du lygiaonius trikampius, kamp didumai? A 60 ir 120 B 30 ir 150 C 72 ir 108 D 50 ir 130 E nemanoma rasti Keturios juodmargs ir trys alos karvs per 5 dienas duoda tiek pat pieno, kiek ir trys juodmargs ir penkios alos karvs per 4 dienas. Kurios karvs produktyvesns (duoda daugiau pieno) juodmargs ar alos? Apskaiiuokite: a) 7 ( V 5 - I) 2 + 7 ( V 5 - 3) 2 ; b) ^(Vb - \)2 ^(Vb-l)2.

322.

323.

Pasitikrinkite
1. 2. Grafiniu budu isprskite nelygyb: a) \x2 - 1 > -x; b) x2 - 4x ^ 5; Isprskite nelygyb:
a) 2 - 4x - 5 > O b) (x + 1)(2jc - 5) < O c) x 2 - 2x + 1 ^ O

c) 1 - x2 > - 3 .

d) Ix2 37x + 35 < O e) JC 2 < 4 g) 92 > O h) x2 >32 j) 0,09x2 ^ 0,04 k) 3x 2 - 47x - 50 > 0 3. 4. Raskite reikinio 4x2 apibrimo srit.

f) x 2 - 4x + 4 > O i) 2-4x ^O 2 1) (2x - I) > 4

rodykite, kad daugianaris gyja neneigiamas reikmes su visomis reikmmis: a) 25x 2 + 1 - 10x; b) 1 + 36x 2 - 12x. Raskite didiausi sveikj a reikm, su kuria kvadratinis trinaris Ca + 4)x 2 20x + a + 4 turi dvi skirtingas realias aknis. Isprskite nelygyb f z j ^ > 3. A [ - ; ] D ( - o o ; ) , ( ; +oo) B ( - o o ; - ) , ( ; +oo) E [ - ; )
Igyja

5. 6.

C ( - ; )

7.

Su kuriomis reikmmis funkcija / ( x ) = reikmes? A j < < 2 B 1 < < 5 C j < < 5 D1<<2;2<<5

neigiamas

E|<x<l;2<x<5 ~ ^ ^ ^
s

8.

Raskite visus nelygybi sistemos j ^c ~ kinanius nelygyb |x| < 3.

P r e n c ^nius, ten-

9.

Isprskite nelygyb A ( - o o ; - 3 ) , 0, (1; +oo) C ( - o o ; - 3 ) , [1; +oo)

^ 0. B ( - o o ; - 3 ) , 0, [1; +oo) D ( - 3 ; 1) E ( - 3 ; 0); (0; 1]

10. Isprskite nelygybi sistem: . i (x + 3)(x 2) > 0, f ( x + l ) ( x - 3 ) < 0 , V { ( + 4)(x - 3) ^ 0; M C* - l)(x - 2) ^ 0. 11. Isprskite nelygybi sistem:

* (L'-iV,? ) I ^ 6 '

12. Isprskite lygi sistem: a) _3, X+ y = 5; b) p y = -12, J \ x - y = l;


)\ J 2

-2 \ x 2 _

= 9,
y = 0

13. Nubraiykite funkcijos y = f ( x ) grafik ir raskite funkcijos majimo intervalus, jei: a) f ( x ) = \x2 9|; b) f ( x ) = \6x - x 2 |. 14. Asmens draudimo nuo traumos mokos tarifas sudaro 1,75% draudimo sumos. Kokia suma (1Lt tikslumu) apsidraud mogus nuo traumos, jeigu jam draudimas su 15% nuolaida kainavo: a) 371,88 Lt; b) 334,69 Lt? 15. Gaminio savikaina buvo 25 Lt. J pavyko du kartus po tiek pat procent sumainti iki: a) 20,25 Lt; b) 16Lt. Kiek procent kiekvien kart sumajo gaminio savikaina? 16. Suprastinkite trupmen:
4
)

X2-I . 25x+4'

>

x2+4x5. 2 25 '

4 4 l l a 2 + 2 4 . ' a4-9 '

Uj

4-81 4-172+72

17. Staiojo trikampio vienas statinis 3cm ilgesnis u kit statin ir 3cm trumpesnis u ambin. Raskite: a) trikampio kratini ilgius; b) trikampio plot; c) apibrto apie trikamp apskritimo spindul; d) brto trikamp apskritimo spindul; e) auktin, nubrt ambin; f) pusiaukratin, nubrt ambin. 18. Dviej rutuli spinduli santykis lygus 2 : 3 . Koks yra i rutuli: a) paviriaus plot santykis; b) tri santykis? 19. Valgykloje pietums yra 2 ri salot, 3 ri sriubos, 4 ri antrj patiekal ir 5 ri grim. Kiek yra skirting piet pasirinkimo galimybi valgant po vien r: a) antrj patiekal ir grim; b) sriub ir antrj patiekal; c) salot, antrj patiekal ir grim; d) sriub, antrj patiekal ir grim? 20. eiminink turi 500 g 9% acto, o nori pasigaminti 5% acto marinat. Kiek vandens reikia marinatui pasigaminti?

5
1. Rinkiniai 3. Atsitiktinis dydis 4. Matematin viltis Pasitikrinkite

KOMBINATORIKA IR TIKIMYBS
106 115 121 125 130

2. Nepriklausomi vykiai

1 Rinkiniai
1 UDAVINYS. Kiek yra trienkli skaii, sudaryt i skaitmen 7, 8, 9, jei skaiiuje skaitmenys kartotis negali? Sprendimas. Suraykime visus galimus sudaryti skaiius: 789, 798, 879, 897, 978, 987.

Taigi i viso yra 6 tokie skaiiai. Nebtina visus skaiius surayti galima taikyti daugybos taisykl. imt skyriuje gali bti bet kuris i trij skaitmen, t. y. j galima pasirinkti 3 bdais; kad ir koks bt pasirinktas pirmas skaitmuo, deimi skyriuje gali bti kiekvienas i likusi dviej skaitmen 2 bdai; vienet skyriuje lieka paskutinis nepaimtas skaitmuo 1 bdas. Vadinasi, pasirinkti visus tris skaitmenis galima 3 - 2 - 1 = 6 bdais. Atsakymas. 6 skaiiai. Kiek yra keturenkli skaii, sudaryt i skaitmen 1, 2, 3, 4, jei skaiiuje skaitmenys kartotis negali? 2 UDAVINYS. Vienos klass mokiniai renka senin ir pavaduotoj i keturi kandidat. Keliais skirtingais bdais gali baigtis rinkimai? O DMESIO! Irinkime klass senin ir pavaduotoj! Kandidatai: O
AUDRIUS BRONIUS CELESTINA DONETA

Sprendimas. Kandidatus paymkime pirmosiomis j vard raidmis: Audrius A, Bronius B, Celestina C, Doneta D. Suraykime visas galimas rinkim baigtis:
Seninas Pavaduotojas Rinkinys

A A A B B B D D D C C C B D A D C C A B D A B C AB AC AD BA BC BD CA CB CD DA DB DC

I viso gavome dvylika skirting rinkini.

Iekodami, kiek yra toki rinkini, vl galjome taikyti daugybos taisykl. Senin galima pasirinkti i keturi kandidat (keturi bdai). Jeigu seninas jau pasirinktas, tai pavaduotoj galima pasirinkti i likusi trij kandidat (trys bdai). Todl galim senino ir pavaduotojo rinkini yra 4 3 = 12. Atsakymas. 12 bd. ty Kiek yra skirting bd irinkti js klass senin ir pavaduotoj renkant i vis js klass mokini? 3 UDAVINYS. I keturi kandidat reikia irinkti du atstovus mokyklos taryb. Keliais skirtingais bdais galima tai padaryti?
O

DMESIO! Irinkime du atstovus mokyklos Kandidatai:


AUDRIUS BRONIUS CELESTINA DONETA

taryb!

Sprendimas. iuo atveju tvarka, kuria ivardysime du irinktus atstovus, yra nesvarbi. Pavyzdiui, rinkinys AC, kaip ir rinkinys CA, reikia, kad mokyklos taryb irinkti du tie patys mokiniai Audrius ir Celestina. Kokia tvarka juos ivardysime, visai nesvarbu. Taigi iame udavinyje skirtingais laikome tik tuos rinkinius, kurie skiriasi bent vienu elementu. Suraykime visas galimas toki rinkim baigtis: AB, AC, AD, , BD, CD.

I viso gavome eis skirtingus rinkinius. Iekant toki rinkini skaiiaus nebtina juos visus surayti. Kadangi, skirtingai negu 2 udavinyje, AB ir BA (kaip ir AC bei CA ir 1.1.) reikia t pat rinkin, tai iekom rinkini iame udavinyje bus 2 kartus maiau negu 2 udavinyje: 4-3 =

12 ^ = 6

Atsakymas. 6 bdais. 9 * Kiek yra skirting bd irinkti du atstovus mokyklos taryb renkant i vis js klass mokini?

Kliniai Pirmame udavinyje irame visus rinkinius, sudarytus i trij element 7, 8 ir 9: 789, 798, 879, 897, 978, 987. Matome, kad rinkiniuose nra pasikartojani element (nra vienod skaitmen), o rinkiniai vienas nuo kito skiriasi tik element idstymo tvarka. Tokie rinkiniai vadinami kliniais. Kliniais i n element vadinami tokie rinkiniai, kuri kiekvienas sudarytas i vis n element ir kurie vienas nuo kito skiriasi tik element idstymo tvarka. Klini, sudaryt i n element, skaii ymime Pn. Klini i n element skaii galima rasti pagal daugybos taisykl. Kadangi pirm element i duotj n element galima imti bet kur, tai jam pasirinkti yra n bd. Pasirinkus pirm element, antr galima rinktis i likusi (n 1) element. Vadinasi, antr element pasirinkti galima (n 1) bd. Taigi kiekvienam parinktam pirmajam elementui turime (n 1) antrj element. I viso toki pirmojo ir antrojo element por bus n (n 1). Taip samprotaudami gausime, kad trei element pasirinkti galima (n 2) bd, . . . , n-tj (paskutinj) 1 bdu (paskutinis liks elementas). I viso klini i n element yra n (n 1) (n 2) . . . 1. Natralij skaii nuo 1 iki n sandauga trumpai uraoma n\. Raome: n (n 1) (n 2) . . . 1 = n\ Skaitome: en faktorialas. Taigi Pn =n-(n-l)(n-2)-...-1 =n\

Pavyzdiui, kliniai, sudaryti i trij element A, B n C, yra: ABC, AC, , BCA, CAB ir CBA. Trij element klini skaii galima apskaiiuoti pagal formul: P3 = 3! = 3 2 1 = 6.

Gretiniai Antrame udavinyje (i 4 kandidat renkant senin ir pavaduotoj) surame visus rinkinius, sudarytus i dviej skirting element, paimt i keturi element A, B, C ir D: AB, AC, AD, , , BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. iuose rinkiniuose nra pasikartojani element (nra vienod raidi), o rinkiniai vienas nuo kito skiriasi arba tuos rinkinius einaniais elementais, arba element idstymo tvarka (pavyzdiui, rinkiniai AB ir BA yra skirtingi). Tokie rinkiniai vadinami gretimais. Antrame udavinyje sudarme gretinius i 4 element po 2. Gretimais i n element po k vadinami tokie rinkiniai, kuri kiekvienas turi k element, pasirinkt i n element, ir kurie vienas nuo kito skiriasi arba bent vienu elementu, arba element idstymo tvarka. Gretinius, sudarytus i k element, kurie pasirinkti i n element, trumpiau vadiname gretimais i n po k. Gretini i n element po k skaii ymime A. J galima apskaiiuoti pagal daugybos taisykl. Kadangi pirm element galima pasirinkti n bd, antrj (n 1) bd, . . . , tj (paskutin) (n (k 1)) = (n k + 1) bd, tai gretini yra n (n - 1) . . . (n - k + 1). Taigi Akn = n (n I) (n2) .. . (nk + l) Pavyzdiui, gretiniai i trij element A, B k C po du bus ie: AB, AC, , , CA ir . Kiek j bus, galima apskaiiuoti taip: A] = 3 2 = 6.

rodykite, kad A^ = Pn.

Deriniai Treiame udavinyje (i 4 kandidat renkant du atstovus mokyklos taryb) surame visus rinkinius, sudarytus i dviej skirting element, paimt i keturi element A, B, C ir D, kai element tvarka rinkiniuose yra nesvarbi: AB, AC, AD, , BD ir CD. Matome, kad rinkiniuose nra pasikartojani element, o rinkiniai vienas nuo kito skiriasi juos einaniais elementais. Pavyzdiui, rinkiniai AB ir B A, prieingai nei 2 udavinyje, nelaikomi skirtingais. Tokie rinkiniai vadinami deriniais. Treiame udavinyje sudarme derinius i 4 element po 2. Deriniais i n element po k vadinami tokie rinkiniai, kuri kiekvienas turi po k element, pasirinkt i n element, ir kurie vienas nuo kito skiriasi bent vienu elementu. Derinius, turinius k element, kurie pasirinkti i n element, trumpiau vadiname deriniais i n po k. Derini skaii C^ galima apskaiiuoti padalijus gretini i n po k skaii i klini po k skaiiaus, t. y. 'k _ K _ (-1)(-2)-...-(-*+1) n - Pk - fc(Jfcl)(Jfc2)-...-1 Pavyzdiui, deriniai, sudaryti i trij element A, B ir C po du, bus: AB, AC ir . Nesuraius pai derini, j skaii galima rasti pagal formul:
2 c

A2_3-2_
2

^ - T

- 2 -

rodykite, kad

= 1 ir C\ = n.

324. Parduotuvje yra 4 ri led: abrikosini, brakini, karamelini ir rieutini. Veronika nori isirinkti: a) 2 porcijas skirting ri led; b) 3 porcijas skirting ri led. Suraykite visas jos pasirinkimo galimybes. Kiek j yra? 325. I 5 ri bandeli Artras nori pasirinkti: a) dvi; b) tris; c) keturias skirting ri bandeles. Kiek skirting galimybi jis turi?

Pavyzdys.

b) Trij bandeli rinkiniai abc, acb, bac, bca, cab, cba tai vienas ir tas pats rinkinys, tik idliotas kita tvarka. Tris bandeles i eils galime isirinkti taip: pirmj 5 bdais, antrj 4 bdais, treij 3 bdais. Taigi, jei tvarka svarbi, gautume 5 - 4 - 3 pasirinkimo bd. Kadangi ia pasirinkimo tvarka nesvarbi, o kiekvien bandeli trejet galima sutvarkyti 3 - 2 - 1 skirtingais bdais, tai tris bandeles i penki galima isirinkti = 10 skirting bd.

326. I 6 skirting spalv pietuk Juras nori isirinkti: a) du; b) tris; c) keturis skirting spalv pietukus. Kiek pasirinkimo galimybi jis turi? 327. a) 7 mokiniai dalyvavo plaukimo varybose. Keliais skirtingais bdais gali pasiskirstyti trys prizins vietos? b) I 7 gabiausi klass matematik reikia irinkti tris dalyvauti mokyklos matematik olimpiadoje. Keliais skirtingais bdais galima tai padaryti? 328. Mokykloje veikia 8 breliai. Romas nutar lankyti 3, o Lina 2 brelius. Kiek skirting pasirinkimo galimybi turi Romas? kiek Lina? 329. Spaudos konferencijoje 10 urnalist pasisveikino vienas kitam paspausdami rankas ir apsikeit vizitinmis kortelmis. a) Kiek buvo rank paspaudim (kai du pasisveikina, sakysime, kad tai vienas rankos paspaudimas)? b) Kiek vizitini korteli idalyta? 330. 14 turnyre dalyvavusi achmatinink suaid vienas su kitu po vien partij. Kiek partij suaista i viso? 331. Kirpykla, paskelbusi konkurs laisvoms kirpj darbo vietoms uimti, gavo 15 praym. Keliais skirtingais bdais ji gali pasirinkti 3 kirpjus?

Dje yra 10 skirting spalv rutuli. Kiek yra skirting galimybi itraukti: a) vien; b) du; c) tris; d) keturis rutulius? 333. a) Keliais skirtingais bdais skaitytojas gali isirinkti 4 knygas i 12? b) Keliais skirtingais bdais i 12 knyg galima parinkti 4 ir jas sunumeruoti? Keliais skirtingais budais 5 sunumeruot kdi eilje gali sussti: a) 2 mons; b) 3 mons; c) 4 mons; d) 5 mons?

334.

335*. Kiek skirting tiesi galima nubrti per 6 ploktumos takus, jei jokie 3 i j nra vienoje tiesje? 336*. Kiek striaini turi ikilasis: a) eiakampis; b) dvylikakampis? 337*. Paymti 8 skirtingi apskritimo takai. a) Kiek skirting apskritimo styg galima nubrti per iuos takus? b) Kiek galima nubraiyti skirting trikampi, kuri virns yra paymtieji takai? c) Kiek galima nubraiyti skirting keturkampi, kuri virns yra paymtieji takai? 338*. Gimtadienio ventje visi sveiai pasisveikino paspausdami vienas kitam rank. Kiek svei dalyvavo gimtadienyje, jei i viso buvo 28 rank paspaudimai? 339*. Lauko teniso varyb kiekvienas dalyvis susitiko po vien kart su visais kitais tenisininkais. I viso suaistos 36 partijos. Kiek tenisinink dalyvavo varybose? 340. Ant korteli uraytos raids: N a) b) c) d) Kiek Kiek Kiek Kam K A G skirting penki raidi rinkini i j galima sudaryti? yra toki rinkini, kuri pirmoji raid K? yra toki rinkini, kuri pirmoji raid K, o paskutin A? lygi tikimyb, kad atsitiktinai sudarytas raidi penketas susids

N G od K e) Kam lygi tikimyb, kad atsitiktinai sudarytas raidi penketas prasids raide K? f) Kam lygi tikimyb, kad atsitiktinai sudarytas raidi penketas prasids raide K, o pasibaigs raide A?

341. I 6 berniuk ir 8 mergaii burt keliu renkama 3 mokini delegacija. a) Kiek yra skirting galimybi irinkti 3 mokini delegacij? b) Kiek yra skirting galimybi irinkti 3 berniukus? *c) Kiek yra skirting galimybi irinkti 2 berniukus ir vien mergait? *d) Kiek yra. skirting galimybi irinkti 2 mergaites ir vien berniuk? 342. Kam lygi tikimyb, kad, atsitiktinai parinkus 3 mokini delegacij i 6 berniuk ir 8 mergaii, joje bus: a) tik berniukai; b) tik mergaits; *c) 2 berniukai ir 1 mergait; *d) 2 mergaits ir 1 berniukas? 343. I ds, kurioje yra 8 balti ir 4 juodi rutuliai, atsitiktinai iimami 2 rutuliai. Kokia tikimyb, kad: a) abu jie yra balti; b) abu jie yra juodi; c) vienas rutulys juodas, o kitas baltas? 344. Loimo kauliukas metamas du kartus. Uraomas pirm ir antr kart ikritusi akui skaiius. Taip gaunamas dvienklis skaiius. a) Kiek skirting dvienkli skaii galima sudaryti tokiu bdu? *b) Kiek i j yra lygini? *c) Kiek toki dvienkli skaii yra dals i 5? *d) Kam lygi tikimyb, kad tokiu bdu sudarytas skaiius yra lyginis? *e) Kam lygi tikimyb, kad tokiu bdu sudarytas skaiius yra 5 kartotinis? 345. I 15 moni 6 yra kairiarankiai, kiti deiniarankiai. I ios grups atsitiktinai parenkami 5 mons. Kokia tikimyb, kad i parinktj: a) visi yra kairiarankiai; b) visi yra deiniarankiai; *c) 3 yra kairiarankiai ir 2 deiniarankiai; *d) 2 yra kairiarankiai ir 3 deiniarankiai? 346. Mokyklos paskutinio skambuio ventje mokytoja 10 pirmok rikiuoja vien eil. a) Kiek yra skirting galimybi sustatyti pirmokus? *b) Kiek yra skirting galimybi sustatyti pirmokus taip, kad du i j Justas ir Povilas stovt greta? *c) Jei mokiniai sustos atsitiktinai, kam lygi tikimyb, kad Justas ir Povilas stovs greta? 347. Apskaiiuokite: a) P5- b) P 8 ; c) P 12 .

348. Apskaiiuokite: a) A 2 0 ; b) A510; 349. Apskaiiuokite: a) C 2 0 ; b) Cf 0 ;

c) Aje; c) Cj80;

d) A520; d) C| Q ;

e) A125; e) C ^ ;

f ) A120. f) C2J];

350. Isprskite nelygyb: a) 2 + + 4 > 0 d)-x2 + x - 4 ^ 0 b) 2 + + 4 < 0


) ?

c) - x 2 + - 4 ^ 0

^ < 0

351. Raskite staiojo trikampio perimetr, jei jo statini ilgi skirtumas lygus: a) 15 cm, o plotas yra 240cm 2 ; b) 23 cm, o plotas yra 210 cm 2 . 352. Koordinai ploktumoje pavaizduokite nelygybi sistemos sprendinius: + y > 0, ^ 0, a) y ^ x + l, b) y < 0, y <2. x + y ^ 1; 353. Karietos upakalinio rato apskritimo ilgis 2 kartus didesnis u priekinio rato apskritimo ilg. Jeigu upakalinio rato apskritimo ilgis bt 2 dm maesnis, o priekinio 4 dm didesnis, tai 120 m kelio akarpoje upakalinio rato apsisukim skaiius bt 20 maesnis u priekinio rato apsisukim skaii. Raskite abiej rat apskritim ilgius. 354. Su kuriomis y reikmmis duotj reikini reikms yra lygios: a) 4y 2 + 6y ir 3y(y - 5); b) y(13 + 7y) ir 5y(y + 1,6)? 355. Lygiaonio trikampio onin kratin lygi 4 cm, o virns kampas yra 120. Raskite apibrto apie trikamp apskritimo: a) skersmens ilg; b) centro atstumus iki trikampio kratini. 356. Kaip pasikeis kgio tris, jeigu jo pagrindo spindul pailginsime 3 kartus, o auktin sutrumpinsime 3 kartus? 357. Du apskritimai turi bendr centr. Maesniojo apskritimo spindulys sudaro 80% didesniojo apskritimo spindulio. Kaip pasikeis iedo tarp apskritim plotas, jeigu: a) abu spindulius pailginsime 20%; b) didesnj spindul pailginsime 10%, o maesnj sutrumpinsime 5%? 358. Isprskite lygi sistem: , { 2x + 5y = 25, { 4x + 3y = 15;
D)

f Ix - 3y = 15, { 5x + 6y = 27.

2 Nepriklausomi vykiai
1 PAVYZDYS. Meskime monet ir loimo kauliuk. inome, kad vykio A kauliukas atsivers 5 akutmis" tikimyb P (A) = g. sitikinkime, kad i tikimyb nepasikeis nuo to, kuria puse atsivers moneta. I viso yra 2 6 = 12 galim monetos ir kauliuko metimo baigi: {H, I}, {H, 2}, {H, 3}, [H, 4}, {H, 5}, {H, 6}, {5,1}, {5,2}, {5,3}, {5,4}, {5,5}, {5,6}. Jei inome, kad atsivert skaiius, tai manomi tik ei elementarieji vykiai: {5,1}, {5,2}, {5,3}, {5,4}, {5,5}, {5,6},

i kuri mums yra palankus tik vienas vykis {5, 5}, ir todl vykio A tikimyb, kai vyko vykis 5 (atsivert skaiius) P (A, kai vyko 5) =

Lygiai taip pat sitikiname, kad kai moneta atsiveria herbu, tai penkiuks" atsivertimo tikimyb vl yra lygi g. Tokiu atveju sakome, kad vykio A penkiuks atsivertimas tikimyb nepriklauso nei nuo vykio H, nei nuo vykio 5. Apskaiiuokime tikimyb vykio A ir 5" kauliukas atsivert penkiuke, o moneta skaiiumi. Kadangi vykiui A ir 5" palankus tik vienas elementarusis vykis {5, 5} i 12 aukiau surayt galim, tai P(A ir 5) = Kadangi P (A) = , o P (5) = \ , tai P(A ir 5) = P (A) P (5), nec n es
1 - 1 1 T2 - 6 2

Sakoma, kad vykiai A ir B yra nepriklausomi, kai vieno j vykimas neturi takos kito vykio tikimybei.

Tikimyb, kad vyks du nepriklausomi vykiai A ix B, lygi t vyki tikimybi sandaugai: P (A ir B) = P (A) P(S) Kartais mums visikai aiku, kad vieno bandymo rezultatai nepriklauso nuo kito bandymo rezultat. (Tokie bandymai vadinami nepriklausomais bandymais.) Pavyzdiui, metant monet ir kauliuk, monetos metimo rezultatas neturi takos kauliuko metimo rezultatui; metant du kauliukus, vieno kauliuko metimo rezultatas neturi takos kito kauliuko metimo rezultatui. Taigi jei vykis A susijs su vienu i toki bandym, o vykis B su kitu, tai tie vykiai A ir B yra nepriklausomi ir jiems galima taikyti tikimybi sandaugos taisykl. Nagrinkime vykius, kai bandymai nepriklausomi, o kiekvienas vykis susijs vis su kitu bandymu. Tada tikimybi sandaugos taisykl galima taikyti bet kuriam vyki skaiiui. 2 PAVYZDYS. Meskime monet keturis kartus. Kiekvienkart metant tikimyb atsiversti herbui P(H) = kaip ir tikimyb atsiversti skaiiui P (S) = j . Metant monet antr kart herbo ar skaiiaus atsivertimas nepriklauso nuo to, kuria puse moneta atsivert pirmuoju metimu. Treiojo metimo rezultatas nepriklauso nuo pirmj dviej metim rezultat ir 1.1. Pavyzdiui, tikimyb, kad pirmus du kartus atsivers herbas, o po to du kartus skaiius, yra P(HHSS) = P(H) P(H) P(S) P(S) = \ \ = i .

UDAVINYS. Dviejose dse yra vienodo dydio, bet skirting spalv rutuliai. Pirmoje dje yra 5 raudoni ir 7 balti rutuliai, o antroje 8 raudoni ir 12 balt. I abiej di atsitiktinai traukiama po vien rutul. Kokia tikimyb, kad abu rutuliai bus raudoni? Sprendimas. Paymkime vykius: A i pirmos ds itrauktas rutulys yra raudonas", B i antros ds itrauktas rutulys yra raudonas", A ix B abu itraukti rutuliai yra raudoni". Aiku, kad P(A) = , () = ^ = . Kadangi i antros ds itraukto rutulio spalva nepriklauso nuo to, kokios spalvos rutulys itrauktas i pirmos ds, tai vykiai A ix B yra nepriklausomi ir todl P(A ir B) = V 5 2 12 5 1 -. 6

Atsakymas. Tikimyb, kad abu rutuliai bus raudoni, lygi g.

Skaiiuojant vykio Air B tikimyb svarbu nustatyti, ar tie vykiai yra nepriklausomi. 3 PAVYZDYS. I ds, kurioje yra 2 balti ir 1 mlynas rutuliai, neirint traukiamas vienas rutulys. Pairima, kokios spalvos rutulys itrauktas, ir jis grinamas d. Tada antr kart traukiamas rutulys. Apskaiiuokime tikimyb vykio, kad pirmasis itrauktas rutulys yra baltas, o antrasis mlynas, t. y. F(BM). Akivaizdu, kad tikimyb antru traukimu itraukti mlyn rutul nepriklauso nuo to, koks rutulys buvo itrauktas pirmuoju, nes jis buvo grintas d. Vadinasi, vykiai B ir M yra nepriklausomi, todl P (BM) = P ( S ) -P (M) = i = |

Dabar iek tiek pakeiskime slyg. I tos paios ds traukime du rutulius, tik, itraukus pirmj, jo negrinkime d, o traukime antr rutul. Ir iuo atveju apskaiiuokime tikimyb vykio, kad pirmasis itrauktas rutulys yra baltas, o antrasis mlynas. Dabar tikimyb antruoju paimti mlyn rutul priklauso nuo to, kokios spalvos rutulys buvo prie tai itrauktas: jei pirmasis itrauktas mlynas rutulys, tai tikimyb antruoju traukimu itraukti mlyn rutul P (M) = 0; jei pirmasis itrauktas rutulys yra baltas, tai P (M) = j . Todl vykiai B ir M nra nepriklausomi. iuo atveju apskaiiuoti tikimyb P (BM) galima remiantis klasikiniu tikimybs apibrimu. Suraykime visas bandymo baigtis: B1B2, B1M, B2Bh B2M, MBh MB2.

vykiui BM palanks 2 elementarieji vykiai (B\M ir B2M) i 6 galim. Todl 2 1 P (BM) = - = - . o J Kaip matome P (BM) P (B) P (M), nes .

359. Metama moneta ir loimo kauliukas. Kam lygi tikimyb, kad: a) moneta atsivert herbu, o loimo kauliukas eetu; b) moneta atsivert skaiiumi, o loimo kauliukas skaiiumi, daliu i 3? 360. Loimo kauliukas metamas du kartus. Kam lygi tikimyb, kad: a) pirm kart ikrito 4 akuts, o antr kart ikritusi akui skaiius yra didesnis u 4; b) pirm kart ikrito nelyginis akui skaiius, o antr kart ikritusi akui skaiius yra maesnis u 3? 361. Dviejose dse yra vienodo dydio, bet skirting spalv rutuliai. Pirmoje dje yra 8 raudoni ir 4 balti rutuliai, o antroje 6 raudoni, 2 balti ir 2 juodi rutuliai. I abiej di atsitiktinai iimama po vien rutul. Kokia tikimyb, kad: a) abu iimti rutuliai yra raudoni; b) abu iimti rutuliai yra balti; c) i pirmos ds iimtas rutulys yra raudonas, i antros baltas; d) i pirmos ds iimtas rutulys yra baltas, o i antros juodas; e) i pirmos ds iimtas rutulys yra raudonas, o i antros ds iimtas rutulys nra raudonas? 362. Tikimyb, kad aulys vienu viu pataikys taikin, lygi 0,8. aulys auna du kartus. Kokia tikimyb, kad: a) abu kartus aulys pataiko taikin; b) abu kartus aulys nepataiko taikin; c) pirmu viu aulys pataiko, o antru nepataiko taikin; d) pirmu viu aulys nepataiko, o antru pataiko taikin?
Pavyzdys. b) Paymkime vykius: Ai aulys nepataik taikin pirmuoju viu; A 2 aulys nepataik taikin antruoju viu. vykiai Ai ir A2 yra nepriklausomi, todl P (Ai ir A2) = P (Ai) P (A2). P (Ai) = P (A 2 ) = 1 - 0,8 = 0,2; P (A, ir A 2 ) = 0,2 0,2 = 0,04.

363. Trys auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna taikin. Pirmojo aulio pataikymo tikimyb lygi 0,85, antrojo 0,8, treiojo 0,7. Kokia tikimyb, kad: a) visi auliai pataikys taikin; b) visi auliai nepataikys taikin; c) pirmasis aulys pataikys, o antrasis ir treiasis nepataikys; d) pirmasis ir antrasis auliai pataikys, o treiasis nepataikys?

364. Gaminant detal atliekamos 3 nepriklausomos operacijos. Tikimyb gauti blog detal po kiekvienos operacijos lygi 0,01. Apskaiiuokite tikimyb pagaminti ger detal. 365. Kambaryje dega dvi skirtingos lemputs. Tikimyb, kad per mnes perdegs pirmoji lemput, lygi 0,12, o kad perdegs antroji 0,2. Kokia tikimyb, kad per mnes: a) perdegs abi lemputs; b) neperdegs nei viena lemput; c) pirmoji lemput perdegs, o antroji ne; d) pirmoji lemput neperdegs, o antroji perdegs? 366. Tikimyb, kad studentas ilaikys matematikos egzamin, lygi 0,8, o kad ilaikys fizikos egzamin 0,7. Kam lygi tikimyb, kad: a) studentas ilaikys abu egzaminus; b) studentas neilaikys nei vieno egzamino? 367. I 50 istorijos biliet studentas imoko 40, o i 60 geografijos biliet 45. Kokia tikimyb, kad studentas laikydamas egzaminus itrauks: a) istorijos biliet, kur jis imoko; b) geografijos biliet, kur jis imoko; c) ir istorijos biliet, ir geografijos biliet, kuriuos jis imoko; d) ir istorijos biliet, ir geografijos biliet, kuri jis neimoko? 368. Sukdamas laims rat" vien kart berniukas k nors laimi su tikimybe, lygia . Kam lygi tikimyb, kad berniukas laims kiekvien kart, kai rat suks: a) 2 kartus; b) 3 kartus; c) 4 kartus? 369. Isprskite lygi sistem: + y = -3, * - y = -1, + z = 5, b) y - z = 1, a) = 3; X2+ z2 = 10. 370. 18 000 Lt paskola turi bti grinta per 3 metus kas pusmet lygiomis dalimis su 12% majaniomis metinmis palkanomis. a) Kiek procent palkan mokama vienu mokjimu? b) Sudarykite paskolos grinimo plan. 371. Raskite pasiskolint sum, jeigu po dvej met esant 11%: a) paprastj metini palkan reiks grinti 7930 Lt; 10248 Lt; b) sudtini metini palkan reiks grinti 7392,6 Lt; 11 088 Lt. 372. Atlikite veiksmus: a) A - b b) - s f e ; c)^:(8x2); d) J f 5 21 ab.

1,75

6,25
i

374. Pagal brinio matmenis raskite simetrikos detals: a) perimetr; b) plot.

O 8 0 , I 2 0

yR

375. ritinio formos ind, kurio pagrindo skersmuo lygus 20 cm, pripilta vandens iki 15 cm aukio. a) Kiek litr vandens pripilta inde? b) Iki kokio aukio (centimetro deimtj tikslumu) pakils vanduo inde, jei j panardinsime 6 cm spindulio rutul? 376. Duotas kvadratinis trinaris JC2 + 6. a) Raskite kvadratinio trinario aknis. b) Iskaidykite kvadratin trinar dauginamaisiais. c) Nubraiykite funkcijos / ( J C ) = J C + JC 6 grafik. d) Ar turi is trinaris didiausi ar maiausi reikm? Koki? e) Su kuriomis reikmmis trinario reikms yra teigiamos; neigiamos? f) Su kuriomis reikmmis trinario reikms yra neteigiamos; neneigiamos?
2

377. Dviej skaii ir y sandauga lygi 12. a) Ireikkite skaiiaus y priklausomyb nuo skaiiaus x. b) Raskite JC, kai y = 18; 30; - 4 8 ; - . c) Nubraiykite skaiiaus Y priklausomybs nuo skaiiaus JC grafik. 378. Apskaiiuokite jums patogiausiu bdu:
Q4 a)

26 2 , 26-34 , 3 4 2 . 600 + 300 + 6 0 0 '

b)

872

500

87-37 , 37 2 250 + 500"

379. okolado plytelje yra 30 (6 5) dali. Kiek kart reiks lauti, kad bt gauti 30 gabaliuk okolado? (Lauant plytel jos dali udti vien ant kitos negalima.)

3 Atsitiktinis dydis
Nagrinkime bandym: moneta metama du kartus ir stebima, kiek kart moneta atsivert herbu. Atsitiktin vyk herbas neatsivert" galima nusakyti taip: atsivertim herbu skaiius X = O"; vyk herbas atsivert vien kart" nusakyti taip: atsivertim herbu skaiius X = 1"; vyk herbas atsivert du kartus" nusakyti taip: atsivertim herbu skaiius X = 2". Taigi iuo atveju su bandymu susijusius atsitiktinius vykius galima nusakyti atsitiktiniu dydiu X reikianiu monetos atsivertim herbu skaii. is atsitiktinis dydis gali gyti tris skaitines reikmes: O, 1 ir 2. Jau esame anksiau suskaiiav i reikmi gijimo tikimybes: P(X = 0)

=I

P(X = = \ ,

P(X = 2) = i

Atsitiktin dyd paprastai nusakome lentele, kurioje nurodome visas atsitiktinio dydio gyjamas reikmes ir tikimybes, su kuriomis tos reikms gyjamos. Ms pavyzdyje apraytas atsitiktinis dydis X nusakomas taip: Atsitiktinio dydio X gyjamos reikms Tikimybs 0 1
4

1 1
2

1
4

Kadangi nurodytos visos reikms, kurias gali gyti atsitiktinis dydis X, tai apatinje eilutje surayt tikimybi suma turi bti lygi 1. I tikrj:
1 1 1

T o + 7 4 + 2 4 =

,L

Pastaba. Atsitiktinio dydio X reikmi ir jas atitinkani tikimybi visuma vadinama atsitiktinio dydio X skirstiniu arba pasiskirstymo dsniu. Uduotis. Moneta metama tris kartus. Sakykime, kad X yra atsivertim herbu skaiius. Nurodykite atsitiktinio dydio gyjamas reikmes, j gijimo tikimybes ir upildykite atsitiktinio dydio skirstinio lentel.

380. Ar nurodytos lentels gali ireikti kurio nors atsitiktinio dydio skirstin? a) X P Z P 0 1
3

1 1
3

c)

1 1
3 25

3 1 3 1
5

b) 1 7 1
2

Y P W P

-1
2 5

3 1
5

10
3 5

0,26

1 9 11 10

d)

2 0,1

4 0,4

6
3 20

8 0,35

381. Vien kart metame loimo kauliuk. Atsitiktinis dydis X yra atvirtusi akui skaiius. Uraykite jo skirstin. 382. Metamos dvi monetos: 10 cent ir 20 cent. Atsitiktinis dydis Y atvirtusi skaiiumi monet nominal suma. Uraykite jo skirstin. 383. Du kartus metame loimo kauliuk. Atsitiktinis dydis X ikritusi akui suma. Atsitiktinis dydis Y ikritusi akui sandauga. Uraykite j pasiskirstymo dsnius. 384. Metamas loimo kauliukas ir 5 cent moneta. Atsitiktinis dydis Z atvirtusi akui ir cent suma. Atsitiktinis dydis W atvirtusi akui ir cent sandauga. Uraykite i atsitiktini dydi skirstinius. 385. a) I 100 loterijos biliet 20 biliet laimi po 1 Lt, 20 po 2 Lt, 10 po 5 Lt, 4 po 10 Lt, kiti bilietai nelaimi nieko. Atsitiktinis dydis X laimjimo dydis pirkus vien biliet. Uraykite jo skirstin. b) I 200 loterijos biliet 80 biliet laimi po 1Lt, 20 po 5 Lt, 12 po 10 Lt, 4 po 20 Lt, 2 po 50 Lt, kiti bilietai nelaimi nieko. Atsitiktinis dydis Y laimjimo dydis pirkus vien biliet. Uraykite jo skirstin. 386. I ds, kurioje yra 2 balti ir 3 juodi rutuliai, atsitiktinai itraukiami du rutuliai. Atsitiktinis dydis X itraukt balt rutuli skaiius. Atsitiktinis dydis Y itraukt juod rutuli skaiius. Raskite i atsitiktini dydi pasiskirstymo dsnius. 387. I ds, kurioje yra 2 balti ir 3 raudoni rutuliai, atsitiktinai itraukiami 3 rutuliai. Atsitiktinis dydis X itraukt balt rutuli skaiius. Atsitiktinis dydis Y itraukt raudon rutuli skaiius. Uraykite i atsitiktini dydi skirstinius. 388. I 10 detali 4 yra nestandartins. Atsitiktinai paimamos 3 detals. Atsitiktinis dydis X yra paimt nestandartini detali skaiius. Uraykite jo skirstin.

389. Loterijos ratas suskirstytas 4 lygius sektorius ir suymtas taip, kaip parodyta paveiksle:

Ratas sukamas vien kart. Atsitiktinis dydis X laimjimo dydis litais, kuris lygus isuktam skaiiui minus bilieto kaina. Raskite atsitiktinio dydio X skirstin, jei vienas rato pasukimas kainuoja 2 Lt. 390. rodykite tapatyb:

\ __3 > 2+6

a 2 a2+6a+9

a+13 . ~ 2(a+3)2'

UJ

L\

5 a2-8a+16

6 5a-20 ~

a+1 5(-4)2'

391. Isprskite nelygyb: a)


JC2 -

Ax + 4 ^ 0

b) 2 - 4x + 4 ^ 0 e) 2 - f x X l < 0

c)

JC2 -

4x + 4 > 0
1

d) x 4x + 4 < 0

f) ^ +

> 1

392. Dviej skaii skirtumo ir j sumos santykis lygus 3 : 8, o i skaii skirtumo ir j sandaugos santykis yra 6 : 55. Raskite iuos skaiius. 393. Seka (a n ) yra aritmetin progresija: a) - 3 0 ; - 2 6 ; - 2 2 ; - 1 8 ; . . . ; b) - 2 6 ; - 2 3 ; - 2 0 ; - 1 7 ; . . . Paraykite progresijos -tojo nario formul ir apskaiiuokite: i) fl2oo; 2) S200 394. inoma, kad i 8 kg saus lin iaudeli ieina 0,7 kg lin pluoto. a) Paraykite formul, pagal kuri bt galima apskaiiuoti lin pluoto mas M (kilogramais) inant saus lin iaudeli mas m (kilogramais). b) Pagal parayt formul apskaiiuokite, kiek lin pluoto ieina i 100 kg; 150 kg; 250 kg; 400 kg saus lin iaudeli. c) Pagal parayt formul apskaiiuokite, kiek reikia saus lin iaudeli, kad gautume 17,5 kg; 21 kg; 262,5 kg; 367,5 kg lin pluoto. 395. Penki mokiniai nusipirko 100 ssiuvini: Karolis ir Vytautas nusipirko 52 ssiuvinius, Vytautas ir Gediminas 43, Gediminas ir Povilas 34, Povilas ir Vilius 30. Kiek ssiuvini nusipirko kiekvienas mokinys?

396. Skritulio, kurio spindulys lygus 18 cm, nuopjovos lankas lygus: ) 67 cm; b) 12 cm. Raskite nuopjovos perimetr ir plot. 397. Apie apskritim apibrtos trapecijos perimetras lygus 72 cm. Raskite trapecijos vidurins linijos ilg. 398. Nubraiykite statj trikamp, kurio statiniai lygs 4 cm ir 6 cm. Nubraiykite pana j trikamp, kai panaumo koeficientas yra: a) k 0,75; ) k 1,5. 399. Kgio oninio paviriaus iklotin yra pusskritulis, kurio skersmuo 24 cm. Raskite kgio: a) sudaromj; b) pagrindo spindul; c) aukt; d) tr. 400. Apskaiiuokite reikini \/75 /27 ir 2: a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen; f) sumos kvadrat; g) sumos kub. e) kvadrat sum;

4 Matematin viltis
Jaunimo kavins eimininkas, pastebjs, kad lankytojams nusibodo stumdyti biliardo rutulius ir aisti smigin, sugalvojo nauj azartin aidim. Jis perdar smiginio lent sukut su nevienodai padalytu plotu. Didiausioje dalyje pusskritulyje (lygiai 50% ploto) buvo uraas 10 cent", antroje dalyje skritulio ketvirtyje (lygiai 25% ploto) parayta 20 cent", o liks ketvirtadalis buvo padalytas dar pusiau: viename atuntadalyje buvo parayta 30 cent", kitame 50 cent". Taisykls buvo labai paprastos: kiekvienas sumokjs 20 cent turi teis sukti rodykl, o po kiekvieno sukimo gauna i kasos tiek, kiek nurodyta sektoriuje, kuriame rodykl sustoja. (Jei rodykl sustoja ant ribos, ji pastumiama sektori, esant pagal laikrodio rodykl.) Kavins eimininkas numat, kad aidimas jam nebus nei pelningas, nei nuostolingas. Bet aidimas turt pritraukti kavin daugiau lankytoj, todl bus parduota daugiau preki. Padidjusi apyvarta turt atneti apiuopiam naud. Kodl eimininkas man, kad pats aidimas nebus nei pelningas, nei nuostolingas? klausim galima atsakyti imokus apskaiiuoti matematin vilt. Tarkime, kad sukutis yra sureguliuotas taip, kad tikimyb rodyklei sustoti tam tikrame sektoriuje yra tiesiogiai proporcinga to sektoriaus plotui. Todl:

P(rodykl P(rodykl P(rodykl P(rodykl

sustojo sustojo sustojo sustojo

10cent 20 cent 30 cent 50 cent

sektoriuje) = j , sektoriuje) = sektoriuje) = sektoriuje) =

Kadangi ivardyti visi galimi vykiai, tai j tikimybi suma lygi 1: I l 2+ 4 l


+

l 8
+

i =

Taigi aidjo ilois X yra atsitiktinis dydis, kurio skirstinys yra Iloio X reikms Tikimybs 10 1
2

20 1
4

30 1
8

50 1
8

Kavins eimininkas vidutin aidjo laimjimo dyd galjo vertinti taip. Tarkime, kad sukutis sukamas daug kart, sakykime, 1000 kart. Tiktina, kad madaug pusje sukim, t. y. apie 500 kart, rodykl sustos 10 cent sektoriuje, ketvirtadalyje sukim, t. y. apie 250 kart, rodykl sustos 20 cent sektoriuje, atuntadalyje sukim, t. y. apie 125 kartus, 30 cent sektoriuje ir taip pat atuntadalyje sukim apie 125 kartus 50 cent sektoriuje. Taigi per 1000 aidim aidjai ilo apie 10 500 + 20 250 + 30 125 + 50 125 ( = 20000) cent. Vidutinikai per vien aidim aidjas iloia apie 10 500 + 20 250 + 30 125 + 50 125 _ 1000 ~ _ 500 _ 250 _ 125 _ 125 = 10 T ^ + 20 + 30 + 50 1000 1000 1000 1000 = 10 + 20 \ + 30 I + 50 I = 20 (cent). 2 4 8 8 Taip samprotaudami t pat vidutin ilo gautume, jei tartume, kad buvo aista 3000 ar 10000 kart. Matome, kad paskutinje skaiiavim eilutje visos galimos atsitiktinio iloio reikms padaugintos i tikimybi t sum iloti ir tos sandaugos sudtos. Gauta suma ir vadinama atsitiktinio dydio X matematine viltimi, kuri ymime EX. Taigi EX = 10 P (IOct) + 20 P (20ct) + 30 P (30ct) + 50 P (50ct) = = 10 + 20 \ + 30 I + 50 I = 20 (ct). 2 4 8 8 Kadangi aidjas moka 20 ct u biliet, tai reikia, kad aidimas nra naudingas nei aidjui, nei kavins eimininkui. Matematin viltis EX yra teorinis" vidutinis ilois. Tai reikia, kad, aidiant aidim daug kart, ilois, tenkantis vienam bandymui, turt bti artimas 20 cent. Panaiai apibriama ir bet kurio atsitiktinio dydio X matematin viltis. Sakykime, kad atsitiktinis dydis X gyja k reikmi x\,x2, ...,Xk su tikimybmis pi, P2,..., Pk- Uraykime tai lentele: Atsitiktinio dydio X reikms Tikimybs
X1

Xl Pl

Xk Pk

Pl

Kadangi kuri nors reikm bandymo metu btinai gyjama, tai Pl +P2 + + Pk = IAtsitiktinio dydio X matematin viltis lygi: EX = XiPi + x2P2 H 1 " XkPk-

Pratimai ir udaviniai
401. Atsitiktinio dydio skirstinys yra pateiktas lentele. Raskite jo matematin vilt: a) X P 1 1
3

3 1
2

5 1

b)

Y P

-2 0,2

0 0,4

4 0,1

0,3

402. Sportininko pataikymo taikin tikimybs pateiktos lentelje: -"^ \ Tak skaiius Tikimyb 6 7 8 9 10 0,05 0,10 0,15 0,50 0,20

(S))))

Kokia io sportininko vienu uviu gaut tak matematin viltis? 403. Loterijos ratas padalytas 6 lygias dalis ir suymtas taip, kaip parodyta paveiksle. Laimjimo dydis litais isuktas skaiius minus bilieto kaina. Ratas sukamas vien kart. Apskaiiuokite aidjo iloio matematin vilt, kai vienas rato pasukimas kainuoja: a) 4 litus; b) 6 litus. 404. Loterijos ratas padalytas 8 lygius sektorius. Laimjimo dydis isuktas skaiius (centais). Kokia turt bti minimali vieno pasukimo kaina, kad loterija nebt nuostolinga aidjui?

405. I 300 biliet vienas yra laimingas. Laimjimo dydis 150 lit. Loreta nusipirko vien biliet. Kokia iloio matematin viltis? 406. Loterijai atspausdinta 1000 biliet. 200 j laimi po 1 Lt, 100 po 5 Lt, 50 po 20 Lt, 50 po 30 Lt, 600 biliet be laimjim. Kiek maiausiai turt kainuoti vienas bilietas, kad loterija bt nenuostolinga organizatoriams ( organizavimo ilaidas neatsivelgiama)? 407. Panagrinkite tok aidim: aidjas meta kauliuk vien kart ir gauna tiek lit, kiek akui ikrito. a) Kokia kiekvieno laimjimo dydio tikimyb? b) Kokia iloio matematin viltis metant kauliuk vien kart? 408. aidime dalyvaujantis aidjas meta dvi monetas ir gauna 1 lit, jei ikrito abu skaiiai, o kitais atvejais jis nelaimi nieko. a) Apskaiiuokite, kam lygi tikimyb, kad aidjas laimi 1 lit (t. y. kad metus dvi monetas ikrito du skaiiai). b) Kokia gali bti didiausia vieno metimo kaina, kad aidimas nebt nuostolingas aidjui? 409. aidime dalyvaujantis aidjas, sumokjs 3 litus, meta dvi monetas vien kart. Jei ikrenta du skaiiai, aidjas gauna 6 litus, jei ikrenta vienas skaiius, aidjas gauna 3 litus, o jei skaiius neikrenta, jis negauna nieko. Kokia iloio matematin viltis metant monetas vien kart? Ar pelningas toks aidimas organizatoriams? 410. Metamos 3 monetos: 1 cento, 2 cent ir 5 cent. aidjas laimi 1 lit, jei ikrito trys skaiiai, 50 cent jei ikrito du skaiiai, 20 cent jei ikrito vienas skaiius, ir 10 cent jei ikrito trys herbai. Kokia turt bti minimali vieno metimo kaina, kad aidimas nebt nuostolingas organizatoriams? 411. Isprskite nelygyb:
a

) f - I > 3 ;

b 7

) TW>X>

c) 2 6x < 0.

412. Dviej skaii aritmetinis vidurkis lygus 20, o j geometrinis vidurkis lygus 12. Raskite tuos skaiius. 413. Geometrins progresijos ( b n ) pirmasis narys lygus 2/2, o vardiklis yra lygus /2. Raskite: a ) b 3 ; b ) b 5 \ c) S 9 ; d) S 7 . 414. U kiek lit pirkta maisto produkt, jeigu juos perkant sumoktas pridtosios verts mokestis sudar: a) 3,24 Lt; b) 8,46 Lt?

415. apskritim brto keturkampio trij i eils paimt kamp didum santykiai yra 1 : 2 : 3 . Raskite keturkampio kampus. 416. Du knai, juddami tolygiai apskritimu viena kryptimi, susitinka kas 56 min, o juddami prieingomis kryptimis kas 8 min. Abiem knams judant apskritimu prieingomis kryptimis, tam tikru momentu atstumas tarp j buvo 42 m, o po 24 sekundi 28 m. Raskite kn greiius ir apskritimo ilg. 417. Atstumas tarp dviej dviratinink, vaiuojani viena kryptimi, lygus 6 km. Per minut vienas dviratininkas priartja prie kito km. a) Koks atstumas tarp dviratinink bus po 45 min; 54 min; 72 min; 10 min? b) Po kiek minui atstumas tarp dviratinink bus 1 ^ km; j km? 418. Bandomajam matematikos egzaminui atsitiktinai irinkti 49 deimtokai. Bandomojo egzamino rezultatai pateikti lentelje: Paymys Mokini skaiius 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 8 7 9 8 6 9 5 10 3

a) Nubraiykite bandomojo matematikos egzamino rezultat stulpelin diagram. b) Apskaiiuokite bandomojo matematikos egzamino rezultat vidurk. c) Apskaiiuokite bandomojo matematikos egzamino rezultat median. d) Laikydami vyki santykinius danius lygiais j tikimybms, apskaiiuokite tikimybes vyki: A atsitiktinai irinktas deimtokas ilaikys egzamin (gaus ne maiau 4); B atsitiktinai irinktas deimtokas neilaikys egzamino (gaus 1; 2 arba 3); C atsitiktinai irinktas deimtokas ilaikys egzamin patenkinamai (gaus 4; 5 arba 6); D atsitiktinai irinktas deimtokas ilaikys egzamin gerai (gaus 7 arba 8); E atsitiktinai irinktas deimtokas ilaikys egzamin labai gerai (gaus 9 arba 10).

Pasitikrinkite
1. Yra 8 skirtingos saldaini rys. Kiek skirting galimybi turi Asta, jei ji nori paragauti: a) du; b) tris skirting ri saldainius? Benas parduotuvje renkasi lauko teniso raket ir kamuoliuk. Kiek skirting pasirinkimo galimybi jis turi, jei parduotuvje yra 5 firm rakei ir 4 firm kamuoliuk? 6 mokiniai pageidauja kalbti susirinkimo metu. Keliais skirtingais bdais galima sudaryti norini kalbti sra (eils tvarka sudarant sra yra svarbi)? Miesto mokini konferencijoje dalyvauja 24 vyresnij klasi mokiniai. a) Keliais skirtingais bdais burt keliu i vis konferencijos dalyvi gali bti irinkti mokini tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius? b) Keliais skirtingais bdais i vis konferencijos dalyvi gali bti irinkti 2 atstovai alies mokini taryb? Kaldiniame vakarlyje dalyvavo 12 draug. Susitik jie pasisveikino, paspausdami vienas kitam rank ir pasikeit atvirukais su linkjimais. a) Kiek buvo rank paspaudim? b) Kiek i viso atviruk buvo idalyta? Aido tvai yra turist klubo nariai. Klub lanko 16 moni. Klubo prezidentas ir jo pavaduotojas renkami burt keliu. Kokia tikimyb, kad Aido ttis taps klubo prezidentu, o mama pavaduotoja? Triraidiui kodui sudaryti vartojamos 3 skirtingos raids i 8. a) Kiek skirting kod galima sudaryti? b) Kam lygi tikimyb atspti kod pirmuoju spjimu? Vienoje dje yra 5 raudoni ir 4 balti rutuliai, sunumeruoti nuo 1 iki 9. Atsitiktinai traukiami 3 rutuliai. a) Kiek yra skirting galimybi itraukti 3 rutulius? b) Kiek yra skirting galimybi itraukti 3 raudonus rutulius? c) Kam lygi tikimyb itraukti 3 raudonus rutulius? Apskaiiuokite: A\2, A614, c | 0 , c f 4 , P, P,.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 130

10. Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna taikin. Pirmojo aulio pataikymo tikimyb lygi 0,8, antrojo 0,6. Kokia tikimyb, kad: a) abu auliai pataikys taikin; b) abu auliai nepataikys taikin; c) pirmas aulys pataikys, o antras ne; d) pirmas aulys nepataikys, o antras pataikys taikin? 11. Dviejose dse yra vienodo dydio, bet skirting spalv rutuliai. Pirmoje dje yra 6 raudoni ir 4 balti rutuliai, o antroje 4 raudoni, 2 balti ir 2 ali rutuliai. I abiej di atsitiktinai itraukiama po vien rutul. Kokia tikimyb, kad: a) abu itraukti rutuliai yra raudoni; b) abu itraukti rutuliai yra balti; c) i pirmos ds itrauktas rutulys yra baltas, o i antros raudonas; d) i pirmos ds itrauktas rutulys yra raudonas, o i antros alias? 12. Ar pateiktos lentels gali ireikti kurio nors atsitiktinio dydio skirstin? Jei taip raskite jo matematin vilt. X P c) Z
P

0 0,1 -5 1
20

5 0,3 0 0,75

10 0,5 1
3 40

15 0,1 5 0,125

b)

Y P W
P

2 1 7 10 1
3

4 3 7

6 5 7 20 0,5 30 1 6

d)

13. Tikimyb laimti loterijoje 50 lit lygi 0,01; 10 lit 0,03; 5 litus 0,2; 1 lit 0,5; nelaimti nieko 0,26. Kokia aidjo iloio matematin viltis? 14. Metamos trys monetos: 1 cento, 2 cent, 5 cent. Atsitiktinis dydis X atvirtusi skaiiumi monet nominal suma. Uraykite jo skirstin. 15. Loterijos ratas padalytas 5 lygius sektorius. Laimjimo dydis litais isuktas skaiius. Kokia turt bti minimali vieno pasukimo kaina, kad loterija nebt nuostolinga aidjui? 16. Su kuriomis reikmmis reikinio x 2 skaitins reikms: a) didesns u 9 c) ne didesns u 100 b) maesns u 16 d) ne maesns u 64?

17. Isprskite nelygyb: a)


- X
2

Ax < O

b) 6x - 2 > O e)
x 2

c) -x2 + 6x - 9 ^ O f) ^ +
2

d) - 2 + 8x - 16 ^ O

Jj

>O

^O

18. Staiakampio gretim kratini ilgi skirtumas lygus: a) 5 cm, o io staiakampio plotas yra 150 cm 2 ; b) 6 cm, o io staiakampio plotas yra 135 cm 2 . Raskite staiakampio kratini ilgius. 19. 24 cm ilgio vak degdama sutrumpja 2 cm per pusvaland. a) Per kiek valand sudegs vak? b) Po kiek degimo valand vaks ilgis bus 18 cm; 8 cm? 20. Vieno kvadrato plotas lygus 72cm 2 , o kito 2cm 2 . a) Kiek kart pirmojo kvadrato kratin yra ilgesn u antrojo kvadrato kratin? b) Raskite kvadrat perimetrus. 21. Raskite x:

22. Ritinio ainio pjvio striain lygi 13 cm. io ritinio auktis lygus 12 cm. Raskite ritinio: a) pagrindo plot; b) oninio paviriaus plot; c) viso paviriaus plot; d) tr23. Iskaidykite dauginamaisiais: a ) a 3 + a 2 + a + l; b ) a 3 + a 2 - a - l .

6
Pasitikrinkite

SMAILIOJO KAMPO TRIGONOMETRINS FUNKCIJOS


134 141 148 155 163

1. Smailiojo kampo sinusas 2. Smailiojo kampo kosinusas 3. Smailiojo kampo tangentas 4. Staij trikampi sprendimas

1 Smailiojo kampo sinusas


Atuntoje klasje rodme Pitagoro teorem, kad staiojo trikampio ambins kvadratas lygus statini kvadrat sumai: C2=a2 + b2. I itos lygybs matome, kad ambin yra ilgesn u bet kur statin: c > a, c > b. Taip pat inome, kad statinis, esantis prie 30 kamp, lygus pusei ambins. Vadinasi
ZI U

statinis, esantis prie 30 kamp _ a_ _ \ ambin ~~ 2a ~ 2' Rasime statinio, esanio prie 45 kamp, ir ambins santyk. Sakykime, kad ZA = 45. Kadangi ZA+ ZB = 90, tai ZB = 45. Taigi statusis trikampis, kurio vienas kampas lygus 45, yra lygiaonis. Jo statini ilgius paymj raide a, pagal Pitagoro teorem randame ambin: c = a j 2 . Apskaiiuojame santyk statinis, esantis prie 45 kamp _ a _ __ _ V2 ambin ~~ a j2 ~ s/2 ~~ 2 '

Uduotis. rodykite, kad staiajame trikampyje santykis statinis, esantis prie 60 kamp _ V | ambin ~~ 2

Staiojo trikampio smailiojo kampo sinusu vadinamas prie t kamp esanio statinio ir ambins ilgi santykis.

Kampo A sinus ymsime sin A. Taigi


sin

. _ statinis, esantis prie kamp A ambin

t. y.

SinA =

= f.

Kadangi ambin yra ilgesn u bet kur statin, t. y. c > a, tai | < 1. Vadinasi, sin A < 1. Analogikai galima sitikinti, kad sin B < 1. sitikinsime, kad staiuosiuose trikampiuose, kuri smailieji kampai lygs, lygs ir t kamp sinusai. Brinyje pavaizduoti du statieji trikampiai ABC ir A\B\C\, ir C i statieji, o smailieji kampai A ir Ai lygs. B
B\

kuri kampai C

A1

_d

C1

ie trikampiai yra panas pagal du lygius kampus, todl


BC ~ab B1C1 A1B1

t. y.

sin A = sin A .

Vadinasi, kampo sinuso reikm nepriklauso nuo to, kok statj trikamp nagrinsime. Taigi galima kalbti apie kampo sinus, nesiejant kampo su staiuoju trikampiu. Jau anksiau sitikinome, kad sin 30 = j , sin 45 = sin 60 = ^

Beje, i i lygybi pastebime, kad didesn kampo reikm atitinka didesn sinuso reikm. rodysime, kad, didjant smailiajam kampui, to kampo sinusas didja. rodymas. Brinyje pavaizduoti du statieji trikampiai ABC ir A\BC, turintys bendr statin , bet nelygius prie j esanius kampus: ZBAC < ZBAiC. B

A1

Kadangi AC > A1C,

o AB2

= BC2 + AC2,

AB > AxB ir

< -BC f , t.y. sin A < sinAj.

AxB2

= BC2 + A 1 C 2 , tai

inant kampo didum, galima rasti to kampo sinus ir atvirkiai, inant kampo sinus, galima rasti ir pat kamp. 1 PAVYZDYS. Apskaiiuokime sin 40 reikm. 1. Su matlankiu nubriame kamp A, lyg 40. 2. Vienoje kampo kratinje atidedame bet kokio ilgio atkarp AB, pavyzdiui, AB = 100 mm. 3. I tako B kit kampo kratin nubriame statmen BC ir imatuojame jo ilg: BC ^ 65 mm. 4. Apskaiiuojame santyk ^ ^ ^ = 0,65. Taigi sin40 c 0,65.

65 mm

Pastaba. Tikslesn sin 40 reikm galime apskaiiuoti skaiiuokli arba rasti vadovlio gale esanioje lentelje. Skaiiuokl nustat padt DEG" pagal schem gauname 0,642787609. Vadovlio gale esanioje lentelje smailij kamp sinus reikms pateiktos tkstantj tikslumu. Sinus stulpelyje randame, kad sin 40 ~ 0,643. Sprsdami udavinius, apsiribosime sinus reikmmis tkstantj tikslumu. 2 PAVYZDYS. Apskaiiuokime sin2533 / remdamiesi lentele, o po to skaiiuokli. I lentels matyti, kad sin 2533' reikm yra tarp sin 25 reikms 0,423 ir sin 26 reikms 0,438. Laikysime, kad, maai kintant kampo reikmei, sinusas kinta proporcingai kampo kitimui. Taigi 1 kampo pokyt atitinka sinuso 0,438 - 0,423 = 0,015 pokytis. Kai kampas padidja 33', jo sinusas padidja '^ 3 3 = 0,008. Vadinasi, sin2533' 0,423 + 0,008 = 0,431. Skaiiuokli sin2533 / skaiiuojame taip (skaiiuoklio padtis DEG"): 0 Sin gauname 0,431298587. 0
Sin

Taigi sin 2533' 0,431. Pastaba. Jeigu kampo reikm duota radianais, to kampo sinus skaiiuokli skaiiuojame skaiiuokl nustat padt ,". Pavyzdiui, sin j reikm skaiiuojame taip:
2

INV

sin gauname ~ 0,407;

o sin 1,2 taip: 1 Sin gauname ^ 0,932.

3 PAVYZDYS. Nubraiykime kamp A, kai sin A = didum. 1. Nubraiome statj kamp MCN.

ir apskaiiuokime jo

M 2. Vienoje kampo kratinje atidedame 3 ilgio vienet atkarp CB. M

C N B

3. I tako B, kaip i centro, spinduliu, lygiu tokiems pat 5 ilgio vienetams, briame lankel, kuris kerta kit kampo kratin take A. Sujung takus B ir A atkarpa gauname statj MA trikamp ACB. Kampas A yra iekomasis, nes sin A = 3 = 3. 4. Matlankiu imatuojame kampo A didum: ZA 37c Pastaba. Kampo A reikm galima rasti lentelje, esanioje vadovlio gale,
o

arba apskaiiuoti skaiiuokli. Stulpelyje sin" iekome skaiiaus 0,600(= arba maiausiai nuo jo besiskirianio skaiiaus. Toks skaiius lentelje yra 0,602. J atitinka 37 kampas. Taigi ZA 37. Skaiiuokli kampo A reikm randame taip (skaiiuoklio padtis DEG"): 0 6 INV sin 1 gauname 36,870.

I tikrj, kampas A yra maesnis u 37. Lentelje randame, kad sin 36 ^ 0,588. Kadangi sin 37 ^ 0,602, tai t kamp 1 (= 37 - 36) pokyt atitinkantis j sinus pokytis yra lygus 0,602 - 0,588 = 0,014. Turime: 60' 0,014, minui (0,602 - 0,600); 0,002 60 0,014 9 (minuts).

Kadangi, kampui majant, sinusas maja, tai ZA 37 9' = 3651 / . Skaiiuodami skaiiuokli buvome gav, kad ZA 36,87. Laipsnio dalis paversime minutmis: 1 60 minui, 0,87 minui; Taigi ZA ^ 3652'. = 0,87 60 = 52 .

419. Pasakykite, kas turt buti parayta vietoj daugtaki. A B K


M

sin A = L ^inB =

sin = sin L =

420. Naudodamiesi matlankiu nubraiykite statj trikamp, kurio vienas kampas lygus: a) 34; b) 53; c) , d) Imatav reikiamas trikampio kratines, apskaiiuokite apytiksles reikmes: 1) sin34; 2) sin53; 3 ) s i n ^ ; 4)sin^. Gaut rezultat patikrinkite skaiiuokli. 421. Nubraiykite kamp A, kurio sinusas lygus: a) 0,25; b) J; c) *d) . Naudodamiesi matlankiu raskite apytiksl jo didum. 422. rodykite, kad jeigu A ir B yra staiojo trikampio smailieji kampai, tai sin2 A + sin 2 = 1. 423. Kas daugiau: a) sin23 ar sin67; b) sin42 ar ; c) sin24 ar ? , sin 30, sin ^ f .

424. Idstykite didjimo tvarka: sin23, sin41, sin

425. Naudodamiesi lentele, raskite: a) sin 20; b) sin 70; c)sin3553'; d) sin76 16'. Gaut rezultat patikrinkite skaiiuokli. 426. Naudodamiesi lentele, raskite smailiojo kampo didum (1 tikslumu), jeigu jo sinusas lygus: a) 0,515; b) 0,986; c) 0,584. Gaut rezultat patikrinkite skaiiuokli. 427. Staiajame trikampyje ABC (ZC = 90) BC = 5 cm, AB = 9 cm. 1) Nubraiykite trikamp ABC. 2) Apskaiiuokite tiksl statinio AC ilg. 3) Apskaiiuokite kampo ABC didum 1 tikslumu. 4) Apskritimas, kurio centras B, o spindulys , kerta ambin AB take M. Ties, einanti per tak M ir lygiagreti statiniui AC, kerta statin BC take N. Apskaiiuokite tiksl atkarpos BN ilg.

428. 1) Nubraiykite naturalaus dydio staiakamp ABC D, kurio kratins AB = 6,4cm, BC = 4 , 8 cm. 2) Apskaiiuokite kampo ACD didum (1 tikslumu) ir pasitikrinkite matlankiu. 3) Nubrkite atkarpos AC vidurio statmen ir jo susikirtimo su tiese AB tak paymkite raide E. 4) rodykite, kad ZECD = 2ZACD. 429. Staiajame trikampyje ABC (ZC = 90): CB = 60 mm, sin B = Raskite AB. 430. Trikampio ABC kampas B lygus 70. Kampo A pusiaukampin ir ties, kurioje yra priekampio C pusiaukampin, susikerta take D. Apskaiiuokite ZADC. 431. + = ?

432. Apskaiiuokite kamp .

433. Konferencijoje bus skaitomi 8 praneimai. Keliais skirtingais budais galima sudaryti konferencijos praneim program (sra)? 434. Kiek keturenkli skaii, neturini vienod skaitmen, galima sudaryti i skaitmen: a) 1, 2, 3, 4; b) 1, 2, 3, 4, 5; c) 0, 1, 2, 3; d) 0, 1, 2, 3, 4? 435. Isprskite nelygyb: a) 2 + 9 < 6x; b ) ( 2 - x ) x < l ; c) IOOx2 < 1; d) > 2 .

436. Apskaiiuokite staiakampio kratines, jei jo striain lygi 25 cm, o perimetras yra: a) 62 cm; b) 70 cm. 437. Paraykite lygt tiess, einanios per takus: a) A(2; - 5 ) ir 5(3; 5); b) C ( - 4 ; 7) ir D(4; - 1 ) .

438. Trupmenos skaitiklis 2 vienetais maesnis u vardikl. Jeigu prie skaitiklio pridtume 2, o i vardiklio atimtume 1, tai gautume trupmen, 4,5 karto didesn u duotj trupmen. Raskite duotj trupmen. 439. Apie apskritim apibrta staioji trapecija, kurios onini kratini ilgiai yra 24 cm ir 25 cm. Apskaiiuokite: a) c) e) g) h) i) trapecijos perimetr; b) trapecijos pagrindus; trapecijos vidurin linij; d) trapecijos plot; trapecijos striaines; f) apskritimo ilg; kiek procent trapecijos perimetras ilgesnis u apskritimo ilg; trapecijos ploto dal, esani skritulio iorje; trapecijos ir skritulio plot santyk.

440. Su kuriomis J C reikmmis duotj reikini skaitins reikms yra lygios: 2 a) (JC 3) + (JC + 4) 2 - (JC - 5) 2 ir 17JC + 24;
-

b ) (JC + 5 ) 2 + (JC - 2 ) 2 + (JC - 7)(JC + 7 ) ir II JC + 3 0 ?

441. Kokia turi bti kintamojo reikm, kad duotojo trinario reikm bt didiausia?
a ) - X 2 + 7JC - 12; b ) - 4 J C 2 - 12JC - 9.

442. Apskaiiuokite skaii 5 I O - 5 ir 8 IO - 4 : a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen. Rezultat paraykite standartine iraika. 443. Kasant ulin, pirmojo iedo kasimas kainuoja 20 Lt, o kiekvieno kito 25 Lt brangiau, negu prie tai buvusio. a) Paraykite formul -tojo iedo kasimo kainai (litais) apskaiiuoti. b) Kiek kainuoja 8-ojo iedo; 12-ojo iedo kasimas? c) Kurio iedo kasimas kainuoja 145 Lt; 270 Lt? d) Kiek kainuoja ei ied; devyni ied ulinio ikasimas? 444. Marrutu vainja trys autobusai kas 30 min. Kokiu laiko intervalu vaint iuo marrutu penki autobusai, vainjantys kaip ir anie tuo paiu vidutiniu greiiu? A 20 min B 18 min C 16 min D 15 min E 12 min

2 Smailiojo kampo kosinusas


Uduotis. Brinyje pavaizduoti trys statieji trikampiai, kuri vienas kampas yra 30, 45 ir 60.

rodykite, kad: statinis, esantis prie 30 kampo _ J ambin 2 ' statinis, esantis prie 45 kampo _ J j ambin 2 ' statinis, esantis prie 60 kampo _ j_ ambin 2-

Staiojo trikampio smailiojo kampo kosinusu vadinamas prie to kampo esanio statinio ir ambins ilgi santykis.

sttinis b prie

Kampo A kosinus ymsime cos A. Taigi cos ^ _ statinis, esantis prie kampo A ambin t. y. cos A = =

Kadangi c > b, tai ^ < 1 ir cos A < 1. Remiantis staij trikampi panaumu nesunku sitikinti, kad staiuosiuose trikampiuose, kuri smailieji kampai lygs, lygs ir t kamp kosinusai. Anksiau sitikinome, kad cos 30 = , cos 45 = cos60 =

Matome, kad didesn kampo reikm atitinka maesn kosinuso reikm.

inant kampo didum, galima rasti to kampo kosinus ir atvirkiai, inant kampo kosinus, galima nubraiyti pat kamp ir rasti jo didum. 1 PAVYZDYS. Apskaiiuokime cos 46. 1. Su matlankiu nubraiome kamp A, lyg 46. 2. Vienoje kampo kratinje atidedame bet kokio ilgio atkarp AB, pavyzdiui, AB = 5 cm. 3. I tako B kit kampo kratin nubriame statmen . 4. Imatuojame AC ilg: AC 3,5 cm. 3^5 = _ 0,7. Taigi cos 46 ^ 5. Apskaiiuojame santyk ^ ^ Pastaba. Skaiiuokl nustat padt DEG" pagal algoritm gauname 0,69465837. I lentels randame, kad cos 46 ~ 0,695. Taigi cos 46 ^ 0 , 6 9 5 . 2 PAVYZDYS. Remdamiesi lentele arba su skaiiuokli apskaiiuokime cos 6528'. Pastebsime, kad, kampui didjant, kosinuso reikm maja. Kadangi cos 65 0,423, o cos 66 0,407, tai 1 kampo pokyt atitinka kosinuso 0,407 - 0,423 = 0,016 pokytis. Kai kampas padidja 28', jo kosinusas sumaja ~'% 6 ' 2 8 -0,007. Taigi cos6528' 0,423-0,007 = = 0,416. Skaiiuokli cos 6528' skaiiuojame taip (skaiiuoklio padtis DEG"): cos gauname 0,415222566 % 0,415. Taigi c o s 6 5 2 8 ' ^ 0,415. 3 PAVYZDYS. Nubraiykime kamp A, kurio cos A = | ir apskaiiuokime jo didum. Kaip ir 1 skyrelio 3 pavyzdyje, nubraiome statj N trikamp ACB, kurio statinis AC lygus 3 ilgio vieB netams, o ambin 5 ilgio vienetams. AC ^ Kampas A yra iekomas, nes cos A = ^ = j . Matlankiu imatuojame kampo A didum: ZA 53. +-+- MA
COS

3,5

_ = 0,7.

Pastaba. Kampo A reikm galima rasti lentelje arba apskaiiuoti skaiiuokli. Kosinus stulpelyje iekome 0,600 arba jai artimos reikms. Tai skaiius 0,602. J atitinka 53 kampas. Taigi ZA ^ 53. Skaiiuokli kampo A reikm randame taip (skaiiuoklio padtis DEG"):
0 6 I N V cos
1

gauname s 53,13.

I tikrj, kampas A yra didesnis u 53. Lentelje randame, kad cos 54 s 0,588. 60 minui (0,602 - 0,588), minui - (0,602 - 0,600); 0,002 -60 * = *
n / . 9 (mmUteS)

Kadangi, kampui didjant, kosinusas maja, tai ZA = 53 +9' = 539'. Skaiiuodami skaiiuokli buvome gav, kad ZA ^ 53,13. Laipsnio dalis paversime minutmis: 1 - 60 minui, -. x _ g 13 . 60 ^ 8'. 0,13 J : rainui; Taigi ZA 538'. To paties kampo A sinusas ir kosinusas susieti lygybe:

sin2 A -f cos 2 A = 1

I tikrj, kadangi sin A = p, cos A =

tai:

j a2 b2 a2+ b2 9 sin A + cos A = - + = ~ = 1. cz C C


Z 1

445. Pasakykite, kas turt buti parayta vietoj daugtaki. A,


M

cos A = ' B K \

cos = ^ cos L =

cos B

446. Naudodamiesi matlankiu nubraiykite statj trikamp, kurio vienas kampas yra: a) 19; b) 70; c) g ; d) Imatav reikiamas trikampio kratines apskaiiuokite apytiksles reikmes: 1) cos 19; 2) cos70; 3 ) c o s ; 4)cos^. Gaut rezultat patikrinkite skaiiuokli. 447. Nubraiykite kamp A, kurio kosinusas lygus: a) 0,4; b) f ; *c) , *d) Matlankiu raskite jo didum. 448. Kas daugiau: a) cos27 ar cos53; b) cos61 ar ; c) cos 58 ar ?

449. Jeigu A ir B yra staiojo trikampio smailieji kampai (t. y. ZA + = = 90), tai sin A = cos B; sin = cos , t. y. sin(90 ) = cos , cos(90 ) = sin A. rodykite. 450. Remdamiesi formule cos A = sin(90 - A) rodykite, kad, didjant kampui A, to kampo kosinusas maja. 451. Patikrinkite, kad: a) sin 2 30 + cos 2 30 = 1; c) sin2 4 5 + cos 2 45 = 1. b) sin2 60 + cos 2 60 = 1;

452. a) Smailiojo kampo sinusas lygus 0,2. Apskaiiuokite io kampo kosinus. b) Smailiojo kampo kosinusas lygus Apskaiiuokite io kampo sinus. o c) Apskaiiuokite sin ir cos , jeigu inoma, kad sin = ^cos a. 453. Naudodamiesi lentele raskite smailiojo kampo didum, jeigu jo kosinusas lygus: a) 0,669; b) 0,967; c) 0,468. Gaut rezultat patikrinkite skaiiuokli.

454.

Naudodamiesi lentele raskite: a) cos27; b)cos58; c)cos3753 / ; d) cos74 12'. Gaut rezultat patikrinkite skaiiuokli. Idstykite didjania tvarka: cos 35, cos 27, c o sZZL ^ , c o s ^ , cos60. 15' Suprastinkite: b) sin a sin a cos2 a d) sin4 a + cos4 a + 2 sin2 a cos2 a

455. 456.

457. 458.

Naudodamiesi lentele arba su skaiiuokli raskite: a)sin4625'; b) sin62 10r; c)cos3245 / ; d)cos5110 / . rodykite, kad staiajam trikampiui ABC (ZC = 90) teisinga lygyb: cos2 A + cos2 B = 1.

459*. Ikilojo keturkampio ABCD striainje BD paymtas takas M ir per j nubrtos tiess, lygiagreios kratinms DC ir AD. Jos kerta keturkampio kratines BC ir A B atitinkamai takuose ir F. rodykite, kad EF || AC. 460*. a) Keturkampis ABCD lygiagretainis. Kamp A ir pusiaukampins kerta ties, kurioje yra kratin DC, takuose M ir N. Raskite atkarpos MN ilg, jeigu AB = a, AD = b (b > a). b) Staiakampio ABCD kratins AB = a, AD = b. Kamp A ir D pusiaukampins kerta kratin BC arba ties, kurioje yra , takuose M ir N. Raskite atkarpos MN ilg, kai: 1) a > b\ 2) a < b. 461. Staiajame trikampyje ABC: ZC = 90, ZB = 60. I kampo B ivesta pusiaukampin yra 1 cm trumpesn u ilgiausi statin. Raskite pusiaukampins ilg. Jeigu trikampio ABC pusiaukratin AD lygi pusei kratins , tai trikampis ABC yra statusis. rodykite. Kodui sudaryti vartojamos 4 skirtingos raids i 9. a) Kiek skirting kod galima sudaryti? b) Kokia tikimyb atspti kod pirmu spjimu? Ant keturi korteli uraytos raids S, U, L, A. Kortels uveriamos ir sumaiomos. Atsitiktinai viena po kitos imamos kortels ir dedamos viena alia kitos i kairs dein. Apskaiiuokite tikimyb, kad bus sudtas odis ALUS.

462. 463.

464.

465.

Isprskite nelygyb: a) 4x - 2 < 5 c) - 3 < 5 - 2x ^ 1 e) (4 - x2)2(x - l)(x - 8) ^ O b) x(x + 5) - 2 > 4x d) O ^ \x - 3 < 1 f) (x2 - 4x + 3)2(x - 4)(x - 2) ^ O

466.

Remdamiesi briniu, raskite parabols y = ax2 + b + c koeficientus a, b ir c:

467.

Kredito grintin sum (litais) K (t) priklausomai nuo laiko t (metais) galima apskaiiuoti pagal formul K (t) = 8000 + 720i, t < 3. a) Kokio dydio yra kreditas? b) Apskaiiuokite kredito palkan norm. c) Paraykite kredito palkan formul Pt priklausomai nuo laiko t (metais). d) Pagal kuri formul galima bt apskaiiuoti kredito grintin sum (litais) K (t) priklausomai nuo laiko t (metais), jeigu reikt mokti 9% metini sudtini palkan? e) Paraykite formul, pagal kuri galima apskaiiuoti kredito grintin sum K (m) priklausomai nuo mnesi skaiiaus m. f) Paraykite formul, pagal kuri galima apskaiiuoti kredito grintin sum K (d) priklausomai nuo dien skaiiaus d. Koks yra dviej ritini tri santykis, jeigu ritini pagrind spinduli santykis yra 1 : 2, o auki santykis 1 : 4 . Suprastinkite reikin: 3 2 2 ( \ - 4 . * x +y x+y . d 2 C) ^ \ b ) ' ^ 1>> / ' F^F - 21=25;' 2x 1 , 3y2 _
h)

468. 469.

Tlz^

+l

x+2 2FZ2

470*. Isprskite lygi sistem: x+3 y2 Z 9 2 3 - ' a) 4 ^ 3 '

0
N

+L 3Y+2 _ 5 ~ 4 -

471.

Nubraiykite funkcijos y = x2 + 2x + 3 grafik. Nustatykite: a) su kuriomis argumento reikmmis funkcijos reikm lygi nuliui; b) kokia didiausia funkcijos reikm; c) su kuriomis argumento reikmmis funkcijos reikms didja; maja; d) su kuriomis argumento reikmmis funkcijos reikms yra neneigiamos; neteigiamos. Darbdavys susitar su darbininku u pirm mnes mokti jam 800 Lt, po to kas mnes jo atlyginim didinant 5 Lt. a) Paraykite darbininko atlyginimo (litais) priklausomai nuo laiko (mnesiais) apskaiiavimo formul. b) Koks bus darbininko atlyginimas u deimtj; penkioliktj; dvideimtpenktj mnes; trisdeimtj mnes? c) U kur mnes nuo sidarbinimo darbininko atlyginimas bus 890 Lt; 975 Lt? d) Kiek udirbs darbininkas per 18 mnesi; 27 mnesius?

472.

473*. Du aukso lydiniai, kuri vienas 950-os prabos, o kitas 800-os prabos, sulydyti su dviem gramais gryno aukso. Naujojo lydinio mas 25 gramai ir jis yra 906-os prabos. a) Kiek gram aukso yra naujame lydinyje? b) Kokia kiekvieno pirmj dviej lydini mas? 474. Uvakar man dar buvo 14 met, o kitais metais sukaks 17 met. Ar taip gali bti?

3 Smailiojo kampo tangentas


Uduotis. Brinyje pavaizduoti trys statieji trikampiai, kuri vienas kampas yra 30, 45 ir 60.

rodykite, kad: statinis, esantis prie 30 kamp _ statinis, esantis prie 30 kampo 3 ' statinis, esantis prie 45 kamp _ , statinis, esantis prie 45 kampo ' statinis, esantis prie 60 kamp _ statinis, esantis prie 60 kampo B Staiojo trikampio smailiojo kampo tangentu vadinamas prie t kamp esanio statinio ir prie to kampo esanio statinio ilgi santykis.
A statinis b prie C

Kampo A tangent ymsime tg A. Taigi statinis, esantis prie kamp A statinis, esantis prie kampo A t ^
a

= = I-

Remiantis staij trikampi panaumu galima sitikinti, kad staiuosiuose trikampiuose, kuri smailieji kampai lygs, lygs ir t kamp tangentai. Atlik uduot sitikinome, kad tg30 = - , tg45 = 1, t g 60 = V3

Matome, kad didesn kampo reikm atitinka didesn tangento reikm.

Kai duotas kampas, galima rasti to kampo tangent ir atvirkiai, inant kampo tangent, galima nubraiyti pat kamp ir rasti jo didum. 1 PAVYZDYS. Apskaiiuokime tg 64. 1. Su matlankiu nubraiome kamp MAN, lyg 64. 2. Kampo kratinje AN atidedame atkarp AC, lygi, pavyzdiui, 100 mm. 3. I tako C nubriame statmen, kuris kratin AM 204 mm kerta take B. 4. Imatuojame BC ilg: BC ^ 204 mm. A IOOMMC 5. Apskaiiuojame santyk ^ yj^ = 2,04. Taigi tg 64 s 2,04. Pastaba. Skaiiuokl nustat padt DEG" pagal algoritm gauname 2,050303842. I lentels randame, kad tg64 5 2,050. Taigi tg64 ^ 2,050. 2 PAVYZDYS. tg2318 / . Kadangi tg23 0,424, o tg24 0,445, Remdamiesi lentele arba su skaiiuokli apskaiiuokime
6 4 tan
=

tai 1 kampo pokyt atitinka tangento 0,445 - 0,424 = 0,021 pokytis. Kai kampas padidja 18', jo tangentas padidja Taigi tg2318 / i 0,424 + 0,006 = 0,430. Skaiiuodami skaiiuokli pagal schem
2 3 + 1 8
:

~ 0,006.

tan

gauname 0,430668039.

Taigi tg 23 18' 0 , 4 3 1 .

3 PAVYZDYS. Nubraiykime kamp A, kurio tg A = 0,81 ir apskaiiuokime jo didum. 1. Nubraiome statj kamp C. 2. Vienoje kampo kratinje atidedame atkarp CB, pavyzdiui, lygi 81 mm, o kitoje kratinje atkarp CA, lygi 100mm. Trikampis ABC statusis, be to, tgA = = - = 0,81. 3. Matlankiu imatuojame kampo A didum: ZA s 39. A 100 mm

81 mm C

Pastaba. Skaiiuokl nustat padt DEG" pagal algoritm


0 1 I N V tan" 1 OO
to
1

gauname 39,00747255.

Lentelje tangento stulpelyje randame 0,81. Jis atitinka 39 kamp. Taigi ZA 39. To paties kampo A sinus, kosinus ir tangent sieja lygyb:
B
A

S I N A

COS A

I tikrj, tgA = f

c _ sin A . ~ cos A '

Sudarysime kamp a, lygi 30, 45, 60 sin a, cos a ir tga reikmi lentel:
a sin

30
1 2 V3 2 3

45 ir
72

60
73 T 1 2 V3

cos a tg a

V2 2 1

475. Pasakykite, kas turt buti parayta vietoj daugtaki. tgA = + tg = BK 476. Naudodamiesi matlankiu nubraiykite kamp, lyg; a) 20; b) 70; c) , d) g . Apskaiiuokite io kampo tangent. 477. Nubraiykite kamp, kurio tangentas lygus: a) 0,49; b) f ; c) 4; *d) - . Matlankiu imatuokite io kampo didum. 478. a) sin a = 0,2. Apskaiiuokite cos a, tga. b) cos a = Apskaiiuokite sin a, tga. c) tga = Apskaiiuokite sin a, cos a. 479. Danai staiajame trikampyje nagrinjamas statinio, esanio prie smailiojo kampo, ir statinio, esanio prie smailj kamp, ilgi santykis. Jis vadinamas to kampo kotangentu. B Taigi ctg A =
A statinis b prie C

tgtf = 5 tg^ = ^

a) rodykite: 1) ctg A = f f f ;

2) tg A ctg A = 1.

b) Apskaiiuokite: ctg 30, ctg45, ctg 60. 480. Ar gali to paties kampo tangentas ir kotangentas bti lygs atitinkamai: a) ir 0,8; b) ir J; c) 2 - Vb ir 2 + Vb; d) 3 - V ir 3 + V?

481. rodykite, kad: a) tg(90 - a) = ctga 2 1c) ' 1 + tg a = cos 2 t e) sin a = 1 .+ ^t g? a ' b) ctg(90 - a) = tga d)/ 1 + ctg2 a = -a

f) cos a = ,1 ,+tg}2

482.

Apskaiiuokite: a) 4 sin 30 + 6 cos 60 - 3 tg 45; b) 2 sin2 45 - 4 tg 2 60 + 8 sin2 60;


.
'
2

2 tg 2 60
COS 6 0 - c o s 2 4 5 '

483. 484. 485.

Raskite: a) tg(90 - a), jei tga = 2,5;

b) ctg(90 - a), jei ctgc* = .

Naudodamiesi lentele apskaiiuokite: a) tg35; b) tg53. Naudodamiesi lentele arba skaiiuokli apskaiiuokite kampo didum, jeigu jo tangentas lygus: a) 0,268; b) 0,875; c) 11,25. rodykite, kad, kampui didjant, tan-

486*. Remdamiesi lygybe t g a = gento reikms didja. 487. 488.

Naudodamiesi lentele arba skaiiuokli, apskaiiuokite: a)tg4540'; b) tg6315'. Suprastinkite:


\ sin 3 a ' cos cos 3 a ' U tga ' l-tg2a Ctg2 a - 1 . ctga ' 2 sin c o s - cos a > 1-3 sina+sin2a-cos2a'

489*. Staiojo trikampio ABC (ZC = 90) pusiaukratin AD = 10cm, pusiaukratin BE = cm. Apskaiiuokite ambins AB ilg. 490. Apskritimas, kurio ilgis yra 5 cm, ridenamas apie lygiakrat trikamp, kurio kratin lygi 5 cm. Kiek kart apsisuks apskritimas, kol gr pradin padt? Apie apskritim apibrta lygiaon trapecija, kurios perimetras lygus 80 cm, o smailusis kampas yra 30. Raskite trapecijos plot.

491.

492*. lygiaon trikamp ABC (AB = ) brtas apskritimas. rodykite, kad jo centras yra auktinje BD. Kokiu santykiu centras dalija auktin BD, jeigu AB = 1 cm, AC = 6 cm? 493. I tako M, esanio alia apskritimo, nubrtos dvi liestins, lieianios apskritim takuose A ir B. Per bet kur apskritimo maesniojo lanko AB tak C nubrta liestin, kertanti kitas liestines takuose N ir P. Apskaiiuokite trikampio MNP perimetr, jeigu AM = 20cm.

494.

I 3 karinink ir 10 kareivi reikia sudaryti patrul taip, kad patrulyje bt vienas karininkas ir du kareiviai. Kiek yra skirting patrulio sudarymo bd?

495. Lentelje pateikti ligonio temperatros (0C) nuo liepos 10 d. iki 20 d. duomenys:
Dienos Temperatra 10 40,2 11 40,4 12 38,6 13 38 14 37,6 15 37,8 16 37,7 17 37,4 18 37,6 19 37,2 20 36,8

Pavaizduokite duomenis koordinai ploktumoje takais (; y), kur liepos mnesio dienos, y ligonio temperatra ( 0 C). Nustatykite, ar stebti duomenys yra koreliuoti ir kaip. 496. Su kuriomis sveikosiomis kintamojo reikmmis kvadratinio trinario: a) 2 4x + 4 skaitins reikms yra maesns u kvadratinio trinario 18 2 skaitines reikmes; b) 30 5 2 skaitins reikms yra didesns u kvadratinio trinario 2 + + 10 skaitines reikmes? 497. Raskite staiojo trikampio statini ilgius ir plot, jei jo ambin lygi 50 cm, o perimetras yra: a) 112 cm; b) 120 cm. 498. Pirmas bankas u indl priskaiiuoja 12% metini sudtini palkan kas ketvirt, o antras 13% metini sudtini palkan kas pusmet. Kuriame banke naudingiau padti 5000 Lt dvejiems metams? 499. Preks didmenin kaina 25 Lt, o mamenin: a) 33 Lt; b) 34 Lt. Parduotuvs ilaidas sudaro PVM, o taip pat kitos ilaidos, kurios lygios 25% preks antkainio. Koks parduotuvs grynasis pelnas pardavus prek, jeigu pelno mokesio tarifas 24%? 500. Su kuriomis J C reikmmis duotj trupmen skaitins reikms yra lygios:

\ 3x7 . > " + 5 " 1 7+2'

5+2x ir 3x+3 p 3 T=F

501. Dvienklio skaiiaus vienet skaitmuo 2 maesnis u deimi skaitmen, o io skaiiaus ir jo skaitmen sumos sandauga lygi 252. Raskite skaii. 502. Grafikai isprskite lygi sistem:

-3,

b)|iif = = 2 5 '

503. Su kuriomis reikmmis duotosios trupmenos reikm lygi nuliui; su kuriomis trupmena neturi prasms:
' 3 ' ' x+l'
c

^ x 2 + 4 x 12'

d )

^ 9

504. Seimai pavyko sausio mnes susitaupyti 250 Lt, o kiekvien kit mnes vis 15 Lt daugiau. a) Paraykite formul sutaupytai pinig sumai (litais) per bet kur mnes apskaiiuoti. b) Kiek susitaup eima gegus mnes; lapkriio mnes? c) Kur mnes eima susitaup 295 Lt; 355 Lt? d) Kiek pinig susitaup eima per pus met; per metus? 505. Sandaug para laipsniu apskaiiuokite: a) ( - 4 ) 5 5 5 ( - 4 ) - 4 5~ 4 ; b) 6 6 ( - 3 ) 6 " 3 ( - ) - 3 . 506. Rokas i degtuk kasdien dlioja vis naujus kvadratlius taip, kad buvusio kvadrato kratin pailginama degtuko ilgiu.

U
I diena

UJ LLI
II diena

D J J U J J LLUI
III diena

Kiek nauj degtuk reiks Rokui vienuolikt dien buvusiam kvadratui papildyti? A 22 B 40 C 44 D 48 E 88

4 Staij trikampi sprendimas


Remiantis sinuso, kosinuso ir tangento apibrimais bei Pitagoro teorema galima rasti visus staiojo trikampio elementus (kratines ir kampus), kai inomi du jo elementai, i kuri bent vienas kratins ilgis. Vis staiojo trikampio element radimas, kai duoti du jo elementai, vadinamas staij trikampi sprendimu. Galimi 4 pagrindiniai staij trikampi sprendimo udavini tipai.

1. inoma ambin c ir smailusis kampas, pavyzdiui, A. Kadangi ZA + ZB = 90, tai inodami ZA randame ZB, t. y. ZB = 90 - ZA. Statinius galima rasti remiantis formulmis: sin = cos = I ia: a = c sin A, b = c cos A. Pastaba. Radus statin a, statin b galima rasti ir remiantis Pitagoro teorema. 1 PAVYZDYS. Duota: c = 120 mm, ZA = 25. Rasti: a, b, ZB. Sprendimas. ZB = 90 - 25 = 65. I formuls sin A = | randame: a = c sin = 120 sin 25 120-0,423 51 (mm). I formuls cos A = | randame: b = ccos = 120-cos25 ^ 120-0,906 ^ 109(mm). Statin b galima apskaiiuoti ir pagal Pitagoro teorem: b /1202 51 2 ^ 109 (mm). Atsakymas, ~ 51 mm, b ^ 109 mm, ZB = 65. 2. inomas statinis a ir smailusis kampas A. ZB = 90 ZA. Statin b ir ambin c galima rasti remiantis formulmis: tgA = sin A = I ia: a h -2c u L
tg A ' sin A

2 PAVYZDYS. Duota: a = 70mm, ZA = 48. Rasti: b, c, ZB. Sprendimas. ZB = 90 -ZA = 90 - 48 = 42. ambin c skaiiuosime pagal formul sin A = | : Statin b galima apskaiiuoti pagal Pitagoro teorem: 70 2 ~ 63 (mm), arba pagal formul Atsakymas, b 63 mm, c 94mm, ZB = 42. 3. inomas statinis a ir ambin c. I formuls sin A = " pagal lentel, esani vadovlio gale, arba skaiiuokli randame kamp A. Po to apskaiiuojame kamp B: ZB = 90 ZA. Statin b galima rasti i formuls cos A = b = c cos A, arba remiantis Pitagoro teorema. 3 PAVYZDYS. Duota: a = 24cm, c = 35 cm. Rasti: ZA, ZB, b. Sprendimas. sinA = 0,686. I lentels sinus stulpelyje randame skaiiui 0,686 artimiausi skaii 0,682. Jis yra 43 eilutje. Taigi ZA 43. Tada ZB 9 0 - 4 3 = 47. Statin b apskaiiuojame remdamiesi Pitagoro teorema: b = /35 2 - 24 2 25,5 (cm). Atsakymas. ZA ~ 43, ZB 47, b m 25,5 cm. 4. inomi statiniai a ir b. Apskaiiuojame tg A = Lentelje randame kampo A didum. Apskaiiuojame kamp B: ZB = 90 - ZA. ambin galima apskaiiuoti remiantis Pitagoro teorema: c = y/a2 + b2. 4 PAVYZDYS. Duota: a = 82 mm, b = 40 mm. Rasti: ZA, ZB, c.
82

Sprendimas, tg A = ^ = 2,05. Lentelje randame, kad ZA 64. ZB 90 - 6 4 = 26. c = ^ 8 2 2 + 40 2 91 (mm). Atsakymas. ZA 64, ZB 26, c 91 mm.

507. Isprskite staiuosius trikampius: a) c) e) g) ZA = 18, AC = 10 ZA = 62, AB = 12 ZB = 56, BC = 6 a = 25, c = 42 b) d) f) h) ZA ZB ZB a = = 18, BC = 10 = 25, AC = 4,5 = 80, AB = 14 12, b = 32

508. Apskaiiuokite x:

509. Keturkampis ABCD rombas, kurio AC = 10cm, BD = 14cm. Apskaiiuokite rombo kampus ir perimetr.

510. Trapecijos maesnysis pagrindas lygus 2 dm, o auktin 1,2 dm. Apskaiiuokite trapecijos plot, jeigu jos onins kratins pasvirusios pagrind 50 ir 35 kampais. 511. Kelio atkarpos AB nuolydis yra ireikiamas procentais. Pirmiausia yra apskaiiuojamas santykis jf, t. y. sin A, ir jis ireikiamas procentais. Pavyzdiui, jei keliu nuvaiavus 1 km, pakylama 125 m aukt, tai kelio nuolydis yra sin A = ^ = 0,125 arba 12,5%. Apskaiiuokite geleinkelio nuolyd ir nuolydio kamp, jeigu traukinys, nuvaiavs 1500 m, pakilo 20 m aukt. 512. a) Apskaiiuokite ups plot AD remdamiesi briniu:

IOm

b) Pagal brinio duomenis apskaiiuokite, kiek metr elektros laido reiks nutiesti nuo elektros stulpo (A) iki namo (B).

Nurodymas. I virns B nubrkite auktin BE kratin AC.

513. Remdamiesi briniais apskaiiuokite atstum tarp A ir B.


a

b)

IOm 5 m

514. Terasos matmenys nurodyti brinyje. Apskaiiuokite terasos aukt h.

515. Tilto per up, kurios dugnas plokias, matmenys parodyti brinyje. 1) Apskaiiuokite kiekvienos atramos aukt (1 cm tikslumu): AB, C D, EF, GH, JK ir LM. 2) Raskite aukiausio tilto tako nuotol iki ups dugno.

516. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite bokto aukt (CD). C

Nurodymas. 1) Paymkite CE = . 2) Ireikkite BE ir AE -o funkcija. 3) Apskaiiav raskite bokto aukt. 517. brtinis kampas a (a < 90) remiasi apskritimo styg, kurios ilgis a. Raskite apskritimo spindul. 518. AB, AC apskritimo liestins, AO = 12,5cm, R = 4cm. Apskaiiuokite B AC. 519. Ant staiakampio formos biliardo stalo padti du rutuliai N u M taip, kad NA = 25 cm, MB = 35 cm, o AB = 90 cm. aidjas nori su rutuliu N pataikyti M mudamas trajektorija NCM (ANCA = ZMCB). Apskaiiuokite kampo NCA didum. A C B

520. Keturkampis ABCD staiakampis, kurio AB = 7,2cm, BC = 5,4cm. 1) Nubraiykite staiakamp ir jo striain AC. 2) Apskaiiuokite kamp ACD. 3) I striains vidurio ikelkite statmen ir jo susikirtimo su kratine BC tak paymkite raide E. 4) rodykite, kad AAEC yra lygiaonis. 5) Apskaiiuokite ZAEC. 521. NCMB staiakampis, kurio BM = 4cm; AB = 9cm. Apskaiiuokite Z 5 A C .

522. Staiakampio gretasienio pagrindas yra kvadratas. 1) Raskite gretasienio tr ir oninio paviriaus plot, jeigu gretasienio auktin H, o striain pasvirusi pagrindo ploktum kampu a.. 2) Apskaiiuokite gretasienio tr ir oninio paviriaus plot, kai a = 68, H =21,5 dm. 523. Staiosios prizms pagrindas statusis trikampis, kurio smailusis kampas a, o ambin c. Sienos, kuri yra prie kamp a, striain su pagrindo ploktuma sudaro kamp . 1) Raskite prizms tr 2) Apskaiiuokite prizms tr, kai c = 20 cm, a = 39, = 64.

524. a) Taisyklingosios keturkamps piramids pagrindo kratin a, o onin briauna pasvirusi pagrindo ploktum kampu a. 1) Raskite piramids tr. 2) Apskaiiuokite piramids tr, kai a = 4 dm, a = 56. b) Taisyklingosios trikamps piramids pagrindo kratin a, o onin briauna pasvirusi pagrindo ploktum kampu a. 1) Raskite piramids tr. 2) Apskaiiuokite piramids tr, kai a = 8,5 dm, a = 65. 525. Taisyklingosios keturkamps piramids onins sienos auktin (apotema) lygi b. Ji pasvirusi pagrindo ploktum kampu a. 1) Raskite piramids tr ir oninio paviriaus plot. 2) Apskaiiuokite piramids tr ir oninio paviriaus plot, kai b = 24,6 dm, a = 67. 526. Klasje mokosi 30 mokini. a) Keliais skirtingais bdais gali bti irinktas klass seninas ir jo pavaduotojas? b) Keliais bdais galima deleguoti tris klass atstovus mokyklos mokini konferencij? 527. Per tam tikr skaii tak, esani vienoje ploktumoje ir idstyt taip, kad nra trij tak vienoje tiesje, nubrtos visos tiess, jungianios tuos takus poromis. Kiek buvo tak, jeigu nubrta: a) 10 tiesi; b) 21 ties; c) 28 tiess; d) 55 tiess?

528. Raskite sveikuosius duotos nelygybs sprendinius: )( + 5)^2(2 + 2); b) Il - (x + I)2 ^ x.

529. Isprskite lygi sistem: a) x + 2y = 0,


JC + y
2 2

= 6*;

b )

y 2 + xy = 2, 3y = 7. b) 3JC - 2y - 7 = 0 ir J C + y + 1 = 0.

530. Raskite duot tiesi susikirtimo tako koordinates: a)2jt y + 4 = 0 i r j c y 1 = 0 ;

531. Formule y = *fx ireikta kvadrato kratins priklausomyb nuo jo ploto. a) Nubraiykite funkcijos /(JC) = y/x grafik. b) Koki prasm turi reikinys A^Jxl c) Su kuria teigiama ; reikme kvadrato ploto ir io kvadrato perimetro skaitins reikms yra lygios? d) Su kuria teigiama reikme kvadrato ploto ir io kvadrato striains skaitins reikms yra lygios?

532. Raskite aritmetins progresijos pirmj nar, skirtum ir dvideimtj nar, jei jos antrasis narys lygus 4, o: a) penktasis narys yra 5; b) ketvirtasis narys yra 16. 533. Akcija, kurios nominalioji vert 25 Lt, iandien biroje parduodama u: a) 23 Lt; b) 23,5 Lt; c) 26,5 Lt; d) 28,5 Lt. Koks akcijos kursas, ireiktas procentais nominaliosios verts atvilgiu? 534. Pagal brinio matmenis raskite detals: a) tr; *b) viso paviriaus plot.

100 535. Garlaivis 210 km atstum pasroviui nuplaukia 4 valandomis greiiau negu prie srov. Raskite garlaivio savj greit, jeigu ups tkms greitis lygus 3 km/h. 536. Suprastin reikinius 25 : 5 3 ir ^ ( 2 - 4 ) - 1 apskaiiuokite j: a) sum; b) skirtum; d) dalmen; e) skirtumo kvadrat; g) sumos ir skirtumo dalmen. c) sandaug; f) kvadrat skirtum;

537. Cechas per mnes gali pagaminti 200 stal. Stal gamybos pastoviosios ilaidos kas mnes sudaro 12000 Lt, o kintamosios ilaidos vienam stalui pagaminti yra 300 Lt. Po kiek lit reikia parduoti stal, kad atsipirkt visos cecho ilaidos realizavus: a) 160 stal; b) 150 stal; c) 120 stal; d) 100 stal. 538. Laikrodis su rodyklmis rodo 19 vai. 15min. Kok kamp sudaro valandin ir minutin rodykls? 539. Egzamin ilaik daugiau kaip 93% mokyklos deimtok. Kiek maiausiai galjo bti egzamin laikiusi deimtok?

Pasitikrinkite
1. Pasakykite, kas turt buti parayta vietoj daugtaki.
G

sin E = sin G =
E F

2.

Nubraiykite smailj kamp A, kurio sinusas lygus: a) ; b) 0,8. 1) Matlankiu imatuokite jo didum. 2) Apskaiiuokite kampo didum 1 tikslumu naudodamiesi lentele. Idstykite didjania tvarka: sin 35, sin f , sin f , sin 70, sin f , sin 89. Kas daugiau: a) sin 63 ar b) sin 29 ar Duota: CB = 3,6, AB = 6. 1) Apskaiiuokite: a) ZBACb) AC;
C) SABC-

3. 4. 5.

2) I kampo C nubrta auktin CD. Apskaiiuokite CD ilg. 6. Pasakykite, kas turt bti parayta vietoj daugtaki.
E G

cos E = cos G = tg E = tg G = ^ Nubraiykite kamp, kurio kosinusas lygus: a) 0,6; b) . 1) Matlankiu imatuokite kampo didum. 2) Apskaiiuokite kampo didum 1 tikslumu pagal lentel. Idstykite didjania tvarka: cos 29, cos cos J , cos 62, cos cos 80.

9.

Kas daugiau: a) cos 29 ar a) sin 49 d) sin 598' b) cos63 ar f ? b) cos 76 e) cos 3148' c) tg34 f) tg5942 /

10. Apskaiiuokite naudodamiesi lentele ar skaiiuokli:

11. Suprastinkite: a) sin3 + cos 2 sin a; b) cos 3 a + sin2 a cos a; c) cos 3 a sin a cos 2 a + cos a sin2 a sin3 a ; d) (cos a + sin a ) 2 + (cos a sin a ) 2 . 12. Trikampis ABC - statusis (ZC = 90). Raskite AB, jei: a) sin A = AC = 36 cm; b) cos A = \, CB = 20 cm. 13. Nubraiykite kamp, kurio tangentas lygus: a) 0,63; b) f 1) Matlankiu imatuokite kamp. 2) Apskaiiuokite kamp naudodamiesi lentele (1 tikslumu). 14. a) sin = 0,8. Apskaiiuokite cos ir tga. b) cos a; = i. Apskaiiuokite sin ir tga. c) t g a = j2- Apskaiiuokite sin ir cos a. 15. 1) Apskaiiuokite kamp ABD 2) Apskaiiuokite kamp C B D.

16.

Suprastinkite: a) (1 + sina)(tga + ctga)(l sina);

b)

.tga

c)

17. Apskaiiuokite a) . b) X/ B Mr D \ 12 C B
x

Xio D

\ 9

5
C B

474

18. Akmens anglies sluoksnis pasvirs horizont 52 kampu. Sluoksn griant vertikaliai, reikjo pragrti 18,5 m. Koks akmens anglies sluoksnio storis hl 19. Pagal brinyje pateiktus matmenis apskaiiuokite atstum AB.

56 m

20. Apskritime nubrta I ilgio styga nuo apskritimo centro nutolusi atstumu d. Kokiu kampu i styga matoma i apskritimo centro? Apskaiiuokite kamp, kai / = 30 cm, d = 8 cm. 21. Isprskite staiuosius trikampius: a) a = 12, ZB = 35 c) a = 4, c = 7 e) a = 6, b = 9 b) b = 8, ZB = 75 d) c = 15, ZA = 42 f) a = 1, c = 2

22. Apskaiiuokite kampo didum:


118/

a
92

/
62

/C

X d

23. Trikampyje ABC (ZC = 90): DE = 3,6cm, AD = 4,8 cm, DC = 3,2 cm. Apskaiiuokite: 1) AB
2) SABC;

Z)

3) Z A D (1 tikslumu). 24. Apie apskritim apibrtas keturkampis, kurio trij paeiliui einani kratini ilgiai 9, 12, 6. Apskaiiuokite keturkampio perimetr.

25. Taisyklingos keturkamps piramids briauna, lygi b, pagrindo ploktum pasvirusi kampu a. 1) Raskite piramids tr. 2) Apskaiiuokite piramids tr, kai b = 16 cm, a = 64. 26. Raskite nelygybs sveikuosius sprendinius: a) 2 + Ax + 4 < 4; b) Jt2 + Ax + 4 < 9. 27. Petraii eima sausio mnes sutaup 5 kWh elektros energijos, o kiekvien kit mnes vis 3 kWh daugiau. a) Paraykite formul sutaupytai elektros energijai (kWh) per mnes apskaiiuoti. b) Kiek elektros energijos sutaup eima liepos mnes; spalio mnes? c) Kur mnes eima sutaup 17kWh; 38kWh? d) Kiek i viso elektros energijos sutaup Petraii eima per pus met; per metus? 28. Raskite tak, kuriuose kertasi funkcij f ( x ) = 2 ir g(x) = + 8 grafikai: a) abscises; b) ordinates. 29. Raskite tiess A x - 3y 6 = 0 i r koordinai ai susikirtimo tak koordinates. Nubraiykite i ties. 30. Su kuriomis reikmmis duotos trupmenos reikm lygi nuliui; su kuriomis trupmena neturi prasms: a t E f ; b) g = g 7 31. Atlikite veiksmus: a) ( 4 , 2 - - 4 ) (5,0-IO- 2 ); b) . Rezultat paraykite standartine iraika. 32. Agrofirma planavo apsti rugiais 180 ha. Kasdien apsdama 3 ha daugiau, negu buvo planuota, agrofirma baig sj 2 dienomis anksiau. a) Kiek hektar planavo kasdien apsti agrofirma? b) Per kiek dien planavo agrofirma baigti sj?

7
Pasitikrinkite

TRIKAMPI SPRENDIMAS
168 174 182 189 195

1. Kamp nuo 0 iki 180 trigonometrins funkcijos 2. Sinus ir kosinus teoremos 3. Bet koki trikampi sprendimas 4. Taisyklingj daugiakampi perimetrai ir plotai. Apskritimo ilgis ir skritulio plotas

iSUt

kO 1 Kamp nuo 0 iki 180' trigonometrins funkcijos Sprsdami udavinius apie staiuosius trikampius rmms smailiojo kampo trigonometrinmis funkcijomis. Trigonometrini funkcij apibrim praplsime ir bukiesiems kampams, kad galtume sprsti udavinius apie bet kokius trikampius. Koordinai ploktumoje nubrkime pusC(0;R) apskritim, kurio centras sutampa su koordinai pradia, o spindulys lygus R. Nagrinsime kampus, kuri viena kratin sutampa su teigiamja Ox pusae, o kita kratin kerta t pusapskritim. B(-R; 0) O A(R-,G) Kai kampas yra smailusis, pusapskritimio ir kampo kratins susikirtimo takas yra pirmajame ketvirtyje, o kai bukas antrajame ketvirtyje. Taigi kiekvien kamp atitinka vienas pusapskritimio takas. Sakykime, kamp a atitinka takas M, kurio koordinats yra J C ir y. Kai kampas a yra smailusis, tai sin = , cos = , t g a = ia J C ir tako M koordinats. R R x Akivaizdu, kad ie santykiai nepriklauso nuo spindulio R, o tik nuo kampo a didumo. Panaiai apibrime sin a, cos a, tg a ir bukiesiems kampams. Pavyzdiui, kai = ZAON, tai V1 yi sin = ', cos = tg = , ia jei ir tako N koordinats. R R jei Kai spindulys OM sutampa su Ox teigiamja pusae, tai kampas tarp j lygus 0. Tuomet takas M sutampa su taku A(R\ 0) ir SinO0 = - = 0, cos0 = - = 1, tg0 = - = 0. b R R R Kai a = 90, takas M sutampa su taku C(0; R) ir R 0 sin 90 = - = 1, cos 90 = - = 0, R R o tangentas yra neapibrtas, nes J C = 0, y = R. Kai a = 180, takas M sutampa su taku B (R ; 0) ir 0 . sin 180 = - = 0, cos 180 = R -R = - 1 , tg 180 = - ^ = 0 . R
Y JC Y

Kadangi pusapskritimio bet kurio tako koordinats tenkina lygt 2+y2 = R2, 2 2 y ^ O, tai sin2 + e o s 2 = + = 1. Taigi lygyb sin 2 +cos 2 a = 1 teisinga su bet kuriais 0 ^ ^ 180. Kadangi 0 ^ y ^ R, R ^ ^ R, tai 0 sina ^ 1, 1 ^ cosa ^ 1, kai 0 ^ ^ 180. 6 skyriuje, sprsdami 449 ir 481 udavinius sitikinome, kad smailiesiems kampams teisingos formuls: sin(90 a) = cos , cos(90 ) = sin , tg(90 ) = ctg

Kampai ir 90 vadinami papildomaisiais kampais. Suraskime ry tarp gretutini kamp trigonometrini funkcij. Teorema. Jeigu 0 < a < 180, tai sin(180 a) = sina, Jei, be to, a 90, tai tg(180 a) = - t g a ios formuls ir puslapio viruje rmintos formuls vadinamos redukcijos formulmis. Uduotis. Apskaiiuokite 120, 135 ir 150 kamp sinuso, kosinuso ir tangento reikmes. Redukcijos formuli rodymas Nagrinsime 3 atvejus: 1) < 90; 2) = 90; 3) > 90. 1) Brinyje pavaizduoti kampai Z N O M = a ir Z.NOM\ = 180 - a , \\ = a. ANOM = AN\OM\, nes jie turi lygias ambins ir lygius kampus prie jos. I i trikampi lygumo iplaukia, kad MN = MiNh ON = ONh t. y. y = yi, = . Todl s i n ( 1 8 0 - a ) = ^ = ^ = sin a, cos(180 - a ) = ^ = I i lygybi gauname: tg(180 - a ) = sin(180 a) cos(180 a) sina cos -tga. ^ = cos a.
1 MI(XUY1)

cos(180 a ) = cosa

/ \ 180 aX
N1 O

K
N

M(Xiy)

2) Kai = 90, patikriname, kad sinusui ir kosinusui gautos formuls yra teisingos. (90 kampo tangentas neegzistuoja!) 3) Kai > 90, tai = 180 - < 90. Kampui pritaikome sinuso redukcijos formul: sin(180 ) = sin , t. . sin (180 (180 )) = sin(180 ) arba sina = s i n ( 1 8 0 - a ) .

Taigi matome, kad formul sin(180 a ) = sina teisinga ir tuo atveju, kai kampas yra bukas. Analogikai galima sitikinti, kad formuls cos(180 a) = cos a, tg(180 a ) = t g a teisingos, kai kampas yra bukas. Lentelje suraytos 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 ir 180 kamp sinuso, kosinuso ir tangento reikms. 0 sin cos tg 0 1 0 30 1 V3 2 /3 45 V2 T V2 2 1 60 V3 T 1 2 V3 90 1 0

120 1 2 -V3

135 V2 ~T V2 2 -1

150 1 2 V3 2 V3 "X

180 0 -1 0

Pratimai ir udaviniai
540. Apskaiiuokite:
o

a) cos a, tga, jei sina = 90 < a < 180; b) sina, tga, jei cosa = c) sina, cosa, jei t g a = 541. Naudodamiesi lentele arba skaiiuokli raskite nurodyt kamp trigonometrini funkcij reikmes: a) 100; b) 160; c) 175. 542. a) Apibrkite kotangent bukajam kampui. b) Apskaiiuokite ctg 90. Kodl neegzistuoja kotangentas 0, 180? c) rodykite, kad ctg(180 a) = ctg a. 543. Naudodamiesi lentele arba skaiiuokli raskite kamp a: a) cosa - 0,707; b) t g a = 0,7; c) ctg a = 4.

544.

Apskaiiuokite: a) cos45 + sin45 - cos 120 - 2 sin 135; b) sin 120 tg 60 - cos 150 tg 30 - 2 sin 150 cos 120; c) sin f + cos f - tg + \ ctg L; d) sin I f - c o s ^ - c o s i f - 2 sin J . Nubraiykite kamp , kurio: a) sina b) cosa = 0,6; Nustatykite sandaugos enkl: a) sin 118 cos 100 c) cos 118 -SinllS 0 tg 118 b) tg 92 cos 102 d) sin 151 ctg95

545. 546.

) t g a = 2; d) ctg a -- 0,5.

547.

Suprastinkite: a) sin(90 - a) - cos(180 - a) + tg(180 - a) + ctg(90 - a); b) sin(7r a) + cos ( <*) t S ( j ~ a ) ~ ctSC7r a ) Apskaiiuokite sina, cosa, tga, jei ctg a = 2. Apskaiiuokite: a) jei sina = , 90 < a < 180;
=

548. 549.

b) sin +2 C O Sa { { ' cosa3 sina' J


c

1 2'

> tg g +ctg' J e i cos a = - 0 , 4 . + cos

550.

Apskaiiuokite: a) cos ^ + cos jQ + cos b) cos 2 ^ + cos 2 ^ + cos 2 % + cos 2

551.

2 b) cos2 acos4 a; c ) 7 tg 2 a - sin2 tg a. 552*. Brinyje pavaizduoti du take M besilieiantys apskritimai. AB ir CD j bendros liestins (A, B, C, D lietimosi takai), AC = a, BD = b. Raskite trapecijos BDCA onins kratins ilg Nurodymas. Per lietimosi tak M nubrkite abiem apskritimams bendr liestin ir sitikinkite, kad jos atkarpa tarp liestini AB ir CD yra trapecijos vidurin linija.

Suprastinkite: 2 2 2 a) / cos + cos tg ;

553. Du apskritimai, kuri centrai 0\ ir O2, lieiasi i iors take A. Per tak A nubrta ties kerta abu apskritimus takuose ir C. Raskite R\ : R2, jeigu 2 AB = AC (ia Rx ir R2 apskritim spinduliai). 554. Trikampis ABC lygiakratis. Apskritimas, kurio skersmuo , o centras O, kerta kratin BC take D. Spindulyje OC atidkite atkarp CE = . rodykite, kad: 1) takas D yra kratins BC vidurio ikas; 2) ties DE- apskritimo liestin; 3) DE JL AB. 4) Apskaiiuokite DE, jeigu AB = a. 555. Brinyje OB || DC. Raskite atkarpos ilg, jeigu apskritimo spindulys R. C
D

556. 1) Duota: atkarpa c bei kampai a ir . / Nubraiykite trikamp ABC, kurio ZA = a, B = , AB = , naudodamiesi: a) matlankiu ir liniuote su padalomis; b) skriestuvu ir liniuote. *2) Kiek toki trikampi galima nubraiyti priklausomai nuo c, a ir reikmi? 557. Apskaiiuokite rombo kampus, jei jo perimetras lygus: a) 40 cm, o auktin yra 5/3 cm; b) 16V3 cm, o auktin yra 6 cm. 558. Mokykloje mokosi 49 deimtokai, i kuri 24 merginos. Keliais bdais i i deimtok galima irinkti merginos ir vaikino por vakaro vedaniaisiais? 559. Visi klass deimtokai baigdami mokykl apsikeit fotonuotraukomis. Kiek klasje buvo deimtok, jeigu apsikeitimui prireik i viso: a) 650 fotonuotrauk; b) 870 fotonuotrauk? 560. Ikilajame daugiakampyje nubrtos striains, kuri i viso yra 20. a) Kiek kratini turi daugiakampis? b) Kokia io daugiakampio vis vidaus kamp suma?

561. Su kuriomis reikmmis trupmenos a) teigiamos; b) neigiamos; c) neteigiamos;

re

ikms yra: d) neneigiamos?

562. Skalbimo maina kainuoja 1200 Lt. Perkant j isimoktinai pradinis naas yra 700 Lt ir 2 metus reikia mokti mnesinius naus po: a) 25 Lt; b) 30 Lt. Kokia skalbimo mainos pirkimo isimoktinai paprastj palkan norma? 563. rodykite tapatyb: S
b) :

S?

=
=

-5,,-,0, 2(1 +a2)' - , .

1 +2a+a2 ' IO-IOa2

564. Viena i atkarp, gauta susikirtus trikampyje pusiaukratinms, lygi 6 cm. Kokio ilgio yra ta pusiaukratin, kurios dalis yra 6 cm? 565. Dviej skaii aritmetinis vidurkis lygus 13, o geometrinis vidurkis yra 5. Raskite tuos skaiius. 566. Jonas ir Petras drauge nupjov piev per 2 valandas. Petras vienas i piev galjo nupjauti trimis valandomis greiiau negu Jonas. Per kiek laiko i piev galjo nupjauti Jonas ir per kiek Petras? 567. Grafikai isprskite lygt: ) 3 = 2-; b) 2+4 = X3. 568. Isprskite nelygybi sistem: 4 ^ 5 2x, ,4 J 5 3JC > 8 x, a) j \3-2x <7 + x; U^lO-Jt. 569. Apskaiiuokite skaii 3 IO 20 ir 6 IO 22 : a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen. Rezultat paraykite standartine iraika. 570. rodykite, kad trikampis, kurio virns A(2; 0), B(4; 3) ir C(1; 3), yra lygiaonis. 571. Krepinio komandos startinio penketuko aidj amiaus vidurkis buvo 23,6 met. Pakeitus vien aidj perspektyviu devyniolikameiu, aiktels aidj amiaus vidurkis tapo 22,8 met. Kokio amiaus aidjas ijo i aiktels? 572. Atstumas tarp dviej dviratinink, vaiuojani plentu, lygus 35 km. Vieno dviratininko greitis 12 km/h, kito 15 km/h. Koks atstumas tarp dviratinink bus po 2 valand (inagrinkite visus galimus atvejus)?

2 Sinus ir kosinus teoremos


Trikampio plot, kai inoma kratin a ir j nubrta auktin h, galima apskaiiuoti pagal formul S = ^ah. a Imoksime skaiiuoti trikampio plot, kai inomos dvi trikampio kratins ir kampas tarp j. Teorema. Trikampio plotas lygus dviej kratini ilgi ir kampo tarp j sinuso sandaugos pusei, t. y. A
SABC

\absinC C a B

Duota: AABC, BC = a, AC = b, ZC. rodyti: SABC = \absinC. rodymas. Galimi trys atvejai: 1) ZC = 90; 2) ZC < 90; 3) ZC > 90. 1) Kai ZC = 90, nesunku patikrinti, kad formul S = ^ab sin C a yra teisinga. I tikrj, - a b s i n 90 = Iab-I 2 2 = \ab = S. 2 C a B Taigi gavome gerai inom formul staiojo trikampio plotui skaiiuoti, kai inomi abu jos statiniai. 2) ir 3) atvejus nagrinsime kartu. Brinyje pavaizduoti du trikampiai ABC, kuri vieno kampas C yra smailus, o kito bukas. A A

I virns A nubrkime auktin h kratin BC arba jos tsin. Pagal kamp C ir (180 ZC) sinus apibrim turime: sin C = sin(180 C) = , t. y. h = b sin C ir h = sin(180 C) =bsinC. Abiem atvejais: S = a h = ^flbsinC.

Remdamiesi k tik rodyta trikampio ploto formule rodysime teorem, siejani visas trikampio kratines ir kampus. Sinus teorema. Trikampio kratini ilgiai proporcingi prie jas esani kamp sinusams, t. y. A a _ b c
sin A sin B sin

B Duota: ,

C = SET=

AB = , AC = b, = a. rodyti: =

rodymas. Jau rodme, kad: S = ^ab sin , S = ^bc sin A, S = ^ac sin B. I pirmj dviej lygybi gauname ^ab sin = ^bc sin A. I ia = I pirmosios ir treiosios lygybi iplaukia, kad ^ g = ^ ^ .

Sprendiant trikampius danai reikalinga ir teorema, siejanti trikampio kratines ir kamp kosinusus. Kosinus teorema. Trikampio kratins ilgio kvadratas lygus kit dviej kratini ilgi kvadrat sumai minus dvigubai t kratini ilgi ir tarp j esanio kampo kosinuso sandaugai: A O1 = b2 + c2 -2bccosA, b = a + c - 2ac cos B, c = a +b
2 2 2 2 2 2

(1) (2) (3)

- 2abcosC.

rodymas. Pastebsime, kad i vienos formuls lengvai gaunama kita formul atlikus raidi a, b, c, A, B, C ciklik keitim, parodyt schemoje.

Todl rodysime tik vien formul, pavyzdiui, C2=U2+ b2 2abcos C. Trikampyje ABC kampas C gali bti: 1) statusis; 2) smailusis; 3) bukasis.

1) Kai ZC = 90, formul c2 = a2 + b2 - 2abcos C yra teisinga. I tikrj, a2+b22ab cos C = a2 + b2 - 2ab 0 = a2 + b2 = c1. Taigi, kai ZC = 90, rodoma formul virsta Pitagoro teorema. Todl kosinus teorema kartais vadinama apibendrintja Pitagoro teorema. A 2) Jeigu kampas C smailusis, tai trikampyje ABC \\ h / yra dar bent vienas smailusis kampas, pavyzdiui, ZB. I virns A nubr auktin AD gauname du sta\ D iuosius trikampius ACD ir ABD. B a C 1 _ rr>2 _ b u2 I staiojo trikampio ACD randame CD = b cos C ir ADl 2 CDz, 2 2 2 2 o i trikampio ABD randame c = AD + DB = AD + (a - CD)2 = = AD2+a 2aCD+CD2. i lygyb ra CD ir AD2 iraikas gauname: c2 = b2 - CD2 +a2 - 2ab cos C + CD2 = a2 +b2 - 2 ab cos C. 3) Sakykime, kad kampas C yra bukasis. I virns A nubr auktin AD gauname du staiuosius trikampius ACD ir ABD. I trikampio ACD: AD2 = b2-CD2 ir CD = b cos(180-C) = -b cos C. I trikampio AB D: c2 = AD2 + BD2 = AD2 + (a + CD)2. i lygyb ra AD2 ir CD iraikas gauname: CD2 + a2 + 2a(-b cos C) + CD2 = a2 + b2 - 2ab cos C. I kosinus teoremos iplaukia, kad lygiagretainio striaini kvadrat suma lygi jo kratini kvadrat sumai:
AC2

+ BD2

= AB2

+ BC2

+ CD2

AD2

Sakykime, keturkampis ABCD lygiagretainis. Trikampiams ABC ir ABD taikome kosinus teorem:
AC2
BD
2

= AB2 = AB
2

+ BC2 + AD
2

- 2AB
-2AB

BC cos B,
AD cos .

(D (2)

Kadangi cos = cos(180 - ) = - cos A (ZA + ZB = 180), = AD ir AB = CD, tai sudj (1) ir (2) lygybes gauname: AC 2 + BD2
= AB2 + BC2 + C D2 + AD2 = 2 (AB2 + BC2).

573.

Apskaiiuokite plot: a) trikampio, kurio kratini ilgiai yra 12 cm ir 8 cm, o kampas tarp j lygus 135; b) lygiaonio trikampio, kurio onin kratin lygi 10 cm, o kampas prie pagrindo yra 39. a) rodykite, kad lygiagretainio plotas lygus jo kratini ilgi ir kampo tarp j sinuso sandaugai, b) Apskaiiuokite lygiagretainio ABCD plot, kai AB = 13, BC = 8, o ZA = 68. 1) rodykite, kad staiakampio plot S galima apskaiiuoti pagal formul S = sina; ia d staiakampio striains ilgis, o kampas tarp striaini. *2) rodykite, kad ikilojo keturkampio plot S galima apskaiiuoti pagal formul S = jd\d2sma, ia d\ ir d2 striaini ilgiai, o kampas tarp striaini. Remdamiesi sinus teorema rodykite, kad: a) jeigu trikampio du kampai lygs, tai trikampis yra lygiaonis; b) trikampyje prie didesn kamp yra ilgesn kratin, o prie ilgesn kratin yra didesnis kampas.

574.

575.

576.

577*. Remdamiesi kosinus teorema: a) rodykite, kad jei trikampio ilgiausioji kratin c tenkina sry: 1) c2 < a2 + b2, tai trikampis yra smailusis; 2) c2 = a2 + b2, tai trikampis yra statusis; 3) c2 > a2 + b2, tai trikampis yra bukasis; b) nustatykite trikampio r pagal kampus ir apskaiiuokite didiausi trikampio kamp, jeigu jo kratins yra: 1) 17, 8, 15; 2) 17, 8, 16; 3) 17, 8, 10. 578. rodykite, kad bet kuriam trikampiui ABC (AB = c, AC = b, BC = a) yra teisingos lygybs: a = b cos C + ccos B ; b = c cos A + a cos C; c = a cos B + b cos A. 1) Remdamiesi trikampio ploto, kai inomos dvi kratins ir kampas tarp j, formule rodykite, kad kampo A pusiaukampins ilg galima apskaiiuoti pagal formul
.
la

579.

_ 2be cos j

b+c

2) Apskaiiuokite la, kai b = 8 cm, c = 5 cm, ZA = 98.

580. a) Remdamiesi kosinus teorema rodykite, kad trikampio ABC pusiaukratins ma ilgis skaiiuojamas pagal formul
m2

_ b2+c2+2bccos

a 4 Nurodymas. 1) Pusiaukratin ma = AD pratskite ir atidkite atkarp DE = ma. 2) rodykite, kad keturkampis ABEC lygiagretainis. 3) Trikampiui ABE pritaikykite kosinus teorem pastebdami, kad ZABE = 180 - ZBAC. b) Apskaiiuokite ma, kai b = 12cm, c = 9cm, ZA = 156. 581. Apie trikamp ABC (AB = c, BC = a, CA = b) apibrtas apskritimas, kurio spindulys yra R. rodykite, kad ^ f = = = 2 R. Nurodymas. Nagrinkite tris atvejus: 1) trikampis yra statusis; 2) trikampis yra smailusis; 3) trikampis yra bukasis, ir i vieno kampo virns nubrkite apskritimo skersmen.
1) ^ 2)

582. apskritim, kurio centras O, brtas trikampis ABC. I centro ivestas statmuo kratin BC kerta apskritim take D. rodykite, kad: 1) ZBCD = f ; 2) DC = 2 R sin f , CE = 2 R sin j cos j, BC = 2 R sin A; 3) sin A = 2 sin j cos j . 583. Duotas trikampis ABC (AB = c, BC = a, AC = b). 1) Remdamiesi trikampio ploto formule S = bcsin A ir 581 udaviniu rodykite, kad trikampio plot galima apskaiiuoti pagal formul S = apie trikamp ABC apibrto apskritimo spindulys. = ia R 2S 2) rodykite, kad trikamp brto apskritimo spindulys r a+b+c' 584. Trikampio ABC plotas lygus 16cm 2 . Apskaiiuokite kratins AB ilg, jeigu AC = 5 cm, BC = 8 cm ir kampas C yra: a) smailus; b) bukas.

585*. Trikampio ABC kratins AB = c, BC = a, AC = b. ) 1) rodykite, kad sin2 A = (a+b+c)(a+b-c)(b+c-aKc+a-b). Nurodymas. Remkits formulmis 9 9 ij2 sin A = I - cos A ir cos A = 2) Sakykime, 2p = a + b + c. rodykite, kad sinA = 2_ z f p i p - a)(p - b)(p - c).
bc

3) rodykite, kad SABc = f p ( p - a)(p - b)(p - c). (i formul vadinama Herono formule.) b) Apskaiiuokite plot trikampio, kurio kratini ilgiai yra: 1) 16 cm, 9 cm, 11 cm; 2) 10 cm, 10 cm, 16 cm. 586*. a) Raskite apie trikamp apibrto ir j brto apskritim spindulius, kai: 1) a = 26, b = 28, c = 30 2) a = 15, b = 13, c = 4 |0 3) a = 8, b = 10, c = 14 4) a = 8, ZA = 30, ZC = 90 5) a = 2, ZA = 60, ZC = 90 6) a = 25, sin A = , ZC = 90 b) Lygiaonio trikampio onin kratin lygi 13 cm, o auktin 5 cm. Raskite apie trikamp apibrto ir j brto apskritim spindulius. 587. statj trikamp ABC, kurio ambin AB yra 13 cm, brto apskritimo spindulys lygus 2 cm. Raskite kampo A tangent. Apskaiiuokite kampo A reikm 1 tikslumu. Keturkamps piramids pagrindas yra staiakampis, kurio striain lygi d, o kampas tarp striaini a. onins piramids briaunos pasvirusios pagrindo ploktum lygiais kampais . Raskite piramids tr. Staiakampio gretasienio striain lygi d ir pasvirusi pagrindo ploktum kampu a. Kampas tarp pagrindo striaini lygus . Raskite gretasienio tr. Kgio sudaromoji pasvirusi pagrindo ploktum kampu a. kgio pagrind brto trikampio kratin lygi b, o prie j esantis kampas . Raskite kgio oninio paviriaus plot. Lygiagretainio ABCD kratins CD vidurio takas M sujungtas su virne B. Atkarpa BM kerta striain AC take N. Raskite: a) BN : NM; b) AC : NC.
t

588.

589.

590.

591.

592. Duotos trys atkarpos. Skriestuvu ir liniuote nubraiykite trikamp ABC, kurio kratins AB = c, BC = a, AC = b.

a b c

593. Duota: atkarpos a ir b; kampas a. b 1) Skriestuvu ir liniuote nubraiykite trikamp ABC, kurio BC = a, AC = b, ZA = a. *2) Kiek toki trikampi galima nubraiyti priklausomai nuo a, b ir a reikmi? Nurodymas. Atskirai tirkite atvejus, kai a < 90 ir kai a > 90. 594. Ant penki korteli urayti skaitmenys 1, 2, 3, 4, 5. Kortels uveriamos ir sumaiomos. Vien po kitos atsitiktinai atveriame dvi korteles ir gauname dvienkl skaii. a) Kiek yra i viso toki skaii? b) Kurie i vyki yra vienas kitam prieingi: A gautas skaiius yra 5 kartotinis; B gautas skaiius sudtinis; C gautas skaiius pirminis; D gautas skaiius nelyginis; E gautas skaiius lyginis; F gautas skaiius nesidalija i 5? c) Apskaiiuokite vis ivardyt vyki tikimybes. 595. Kiek yra trikampi, kuri perimetras lygus 15 cm, o kratini ilgiai ireikti sveikaisiais centimetr skaiiais? 596. Dje yra 5 ali, 4 balti ir 3 raudoni rutuliai. Apskaiiuokite tikimyb, kad atsitiktinai itrauktas rutulys yra: a) alias arba baltas; b) alias arba raudonas. 597. Su kuriomis J C reikmmis trinario: 2 a) JC + 2JC 2 skaitins reikms yra maesns u trinario 2 J C 2 3x + 4 skaitines reikmes; b) JC2 + 5JC - 17 skaitins reikms yra didesns u trinario Ix1 - I x - I skaitines reikmes? 598. Firmos pajamos per savait yra 29 tkst. lit, o ilaidos: a) 27,6 tkst. lit; b) 27,65 tkst. lit. Koks firmos pelno mokestis, jeigu pelno mokesio tarifas 29%? 599. Suprastinkite reikin: <0 + A: - ; O(If)-2; d) ( g ) " 3 .

600. Isprskite lygt: a) 2jc(JC 3) = 7(JC 3) c) (JC - 4) 2 = 25 601. Raskite funkcijos reikmi srit: a) /(jc) =Jc 2 - 4 c) g(x) = - ( x - l ) 2 + 4 b) /(jc) = (jc - 3) 2 d) g(jc) = - j c 2 - 1 b) ^ +
d 2

= jc2 - 3x + 2
8

) T - f + 7I =

602. Aritmetins progresijos (a n ) narius galima apskaiiuoti pagal formul: a) a n = 7 + 2n; b) an = 5 0,5n. Raskite: 1) a\, d, , 25; 2) s20603. Staiakampio, kurio kratins lygios 12 ir 5, simetrijos ays yra koordinai ayse. 1) Raskite staiakampio: a) virni koordinates; b) striains ilg. 2) Paraykite lygt tiess, einanios per prieingas staiakampio virnes. 604. Apskaiiuokite 1 - . Al B | C j D I E atsakymas kitoks

605. Dvienklio skaiiaus deimi skaitmuo yra 4. Jeigu prie io dvienklio skaiiaus pridtume 27, tai gautoji suma bt parayta tais paiais skaitmenimis, tik atvirkia tvarka. Raskite skaii. 606. Raskite rutulio spindul, jeigu inoma, kad rutulio tris ir paviriaus plotas ireikiami tuo paiu trio ir ploto vienet skaiiumi. 607. pauki ferm atve lesal, kuri utekt antims 30-iai dien, o sims 45-ioms dienoms. Kelioms dienoms utekt i lesal ir antims, ir sims eriant jas ankstesnmis lesal normomis? 608. Atstumas tarp dviratininko ir motociklininko, vaiuojani plentu viena kryptimi, yra 3km. Dviratininko greitis yra 10 m/s, o motociklininko 54 km/h. Per kiek laiko motociklininkas pavys dviratinink?

3 Bet koki trikampi sprendimas


etajame skyriuje nagrintas staij trikampi sprendimas yra atskiras atvejis udavini, kuriuos prasta vadinti trikampi sprendimo udaviniais. iame skyrelyje apskaiiuosime bet kokio trikampio elementus (kratines ir kampus), kai inomi trys jo elementai, i kuri bent vienas kratins ilgis. Nagrinsime keturis trikampi sprendimo atvejus.
V

1. inomos dvi kratins a, b ir kampas C tarp j. Kratin c randame pagal formul: c2 = a2 + b2 - 2ab cos C. Kamp A rasime remdamiesi formule: a2 = b2 + c 2 - Ibc cos A, cos = ^ 2 " ^ ZB = ISO0 - (ZA +ZC). 1 PAVYZDYS. Duota: a = 14cm, b = 10cm, ZC = 70. Rasti: c, ZA, ZB. Sprendimas. 1) c 2 = 142 + I O 2 - 2 14-10cos70 ^ 196+100-280-0,342 = = 200,24, c V200.24 ^ 14,2 (cm). 2) cos ' ^ 0 2 2 t o ' 4 2 ~ ' 3 6 7 Lentelje randame, kad ZA ^ 68. 3) ZB 180 - (68 + 70) = 42. Atsakymas, c 14,2 cm, ZA 68, ZB 42. 2. inoma kratin a ir du kampai B ir C prie jos. Kadangi trikampio kamp suma lygi 180, tai ZA = 180 ZB ZC. Kratines b ir c rasime remdamiesi sinus teorema. 2 PAVYZDYS. Duota: a = 12 cm, ZB = 62, ZC = 50. Rasti: b, c, ZA. Sprendimas. 1) ZA = 180 - 62 - 50 = 68. 2) Pagal sinus teorem = I ia b = Taigi b = 12-0,883 11,4 (cm). ~ 0,927 3) Analogikai c = Atsakymas, b 11,4 cm, c ~ 9,9 cm, ZA = 68.

3. inomos trys kratins. Remdamiesi kosinus teorema randame vieno trikampio kampo kosinus, pavyzdiui, C: cos C = a "tbayc , o po to ir kampo C didum. Analogikai galima rasti ir kitus kampus, bet galima j iekoti ir remiantis sinus teorema. Suradus kampus verta patikrinti, ar ZA + ZB + ZC = 180 (bent apytiksliai). 3 PAVYZDYS. Duota: a = 8 cm, b = 5 cm, c = 10 cm. Rasti: ZA, ZB, ZC. Sprendimas. 1) cos C = ^ 5 ^ 1 2 = -0,138. Kadangi cos C < 0, tai kampas C yra bukas. Lentelje randame kamp 1 8 0 - Z C : 1 8 0 - Z C 82, 180 - 82 = 98 ZC 2) cos = = 0,61; ZA 52c 100 2-5-10 3) cosfi = 0,869; ZB 30. Patikrinimas. ZA + ZB + ZC 52 + 30 + 9 8 = 180. Atsakymas. ZA 52 ZB ** 30, ZC 98.
V

4. inomos dvi kratins a ir b ir kampas, esantis prie vien i j, pavyzdiui, kampas A. Remdamiesi sinus teorema apskaiiuojame sin B = b sin A Lentelje randame kampo B didum. Priklausomai nuo a, b ir A reikmi galimi trys atvejai: 1) jeigu b s ^ A > 1, tai toks trikampis neegzistuoja; 2) jeigu a = 1, tai ZB = 90 (trikampis statusis); 3) jeigu b sin < 1, tai yra du kampai: ZB\ ir ZB2 = 180c ZB\, kuri sinusas lygus tam paiam skaiiui. Jeigu b > a, tai yra du iekomi trikampiai. Jeigu b ^ a, tai yra vienas toks trikampis (ZB ^ ZA ir kampas B negali bti bukasis). Kamp C rasime pagal formul ZC = 180 ZA ZB, o kratin c pagal formul c = < m . 4 PAVYZDYS. Duota: a = 12cm, b = 20cm, ZB = 68. Rasti: ZA, ZC, . Sprendimas. 1) I sinus teoremos: ^ f e : J r g randame sinA = ^ S
12 sin 68
20

^ 0,556. Kadangi 20 > 12, tai kampas A negali bti bukas. Vadinasi, ZA 34. 2) ZC 180 - 34 - 68 = 78 a sin C 12 sin 78 3) I sinus teoremos: = sin C randame c = sin A sin 34 * 21 *0 Atsakymas. ZA 34, ZC 78, 21 cm.
~ 20

12-0,927

5 PAVYZDYS. Duota: a = 15 cm, b = 8 cm, ZB = 29. Sprendimas. 1) sin A = ^ B = 15-sin29

Rasti: ZA, ZC, c. 1 5 ^ 4 8 5 ^ q,909.

Kadangi 15 > 8, tai yra du kampai, kuri sinusai lygs 0,909: ZAi ~ 65 ir ZA 2 180 - 6 5 = 115. 2) ZCi 180 - 65 - 29 = 86; ZC 2 180 - 115 - 29 = 36. 3) Kadangi c =
~ 2 ~

tai C1 g ^

^ 16,5 (cm);

8 sin 36 8-0,588 ^ q t sin 29 ~ "0A83" ~ 9 ' 7 ^ c m )

Atsakymas. 1) ZA ^ 65, ZC 86, c 16,5 cm; 2) ZA 115, ZC 36, c 9,7 cm. 6 PAVYZDYS. Rasime atstum tarp dviej neprieinam objekt A ir B.

Pasirenkame du punktus C ir D, i kuri matomi abu objektai (r. brin). Imatuojame atstum CD ir kampus: ZACD = a, ZBCD = , ZCDA = ir ZCDB = . I trikampio ACD (inoma kratin CD ir du kampai prie jos ir y) randame kratin AC: ^ DC sin y DCsiny ~~ sin(180 - ( + )) ~ sin(a + )'

I trikampio BCD randame kratin : j DC sin 8 sin ( + )'

I trikampio ACB (inomos dvi kratins ir kampas tarp j) pagal kosinus teorem randame AB: AB = Jac2 + BC2 - 2AC cos(a - ).

609. Raskite neinom trikampio kratin: a) a = 8, b = 9, ZC = 48; b) a = 7, c = 12, Zfi = 73; c) b = 0,8, c = 1,5, ZA = 121. 610. Isprskite trikamp ABC, kai duotos dvi kratins ir kampas tarp j: a) a = 50, b = 20, ZC = 100 c) b = 14, c = 10, ZA = 70 b) a = 20, b = 10, ZC = 15 d) a = 14, c = 21, ZB = 124

611. Isprskite trikamp ABC, kai duota kratin ir du kampai: a) a = 12, ZB = 62, ZC = 50 c) c = 23, ZA = 24, Zfi = 82 b) b = 52, ZA = 38, ZC = 73 d) a = 30, ZA = 18, Zfi = 96

612. Isprskite trikamp ABC, kai duotos trys kratins: a) a = 20, b = 45, c = 50 c) a = 12,5, b = 14,8, c = 20 b) a = 53, b = 48, c = 40 d) = 125, fc = 243, c = 288

613. Isprskite trikamp AfiC, kai duotos dvi kratins ir kampas prie vien i j: a) a = 25, b = 36, Zfi = 72 c) a = 10, c = 12, ZA = 110 e) c = 10, b = 8, Zfi = 42 b) c = 10, b = 8, ZC = 85 d) a = 10, b = 8, ZA = 110 f) c = 10, b = 5, ZB = 42

614. Remdamiesi briniu raskite atstum Afi. Apskaiiuokite atstum, kai BC = 50 m, ZABC = 54, ZACB = 32.

615. Ikilajame keturkampyje ABC D: AB = 835 m, AD = 750 m, ZBAD = = 60, ZABC = 120, ZBCD = 80. Raskite keturkampio ABCD perimetr (1 m tikslumu) ir jo plot (1 m 2 tikslumu).

616. a) Ikilajame keturkampyje ABC D: AB = 10 m, BC = 9 m, CD = = 15 m, AD = 12 m, ZB = 100. Apskaiiuokite keturkampio ABCD striaines AC, BD ir kampus, b) Ikilajame keturkampyje ABC D: ZA = 110, ZB = 85, AB = 9 m, BC = Hm, AD = 14m. Apskaiiuokite striain AC, kratin CD, kampus C ir D bei striain BD. 617. Nubraiykite trikamp ABC, kurio BC = S cm, AB = 5 cm ir ZCBA = = 60. Apskaiiuokite: a) ; )5.

618. a) Lygiaons trapecijos pagrindai yra 12 cm ir 7 cm, o onin kratin pasvirusi pagrind 63 kampu. Apskaiiuokite trapecijos plot. b) Lygiaons trapecijos pagrindai yra 35 cm ir 21 cm, o onin kratin pasvirusi pagrind 46 kampu. Apskaiiuokite trapecijos onin kratin ir plot. 619. Lygiagretainio gretimos kratins yra 8 cm ir 15 cm, o vienas kampas lygus 75. Apskaiiuokite: a) lygiagretainio plot; b) lygiagretainio striaines; c) kamp tarp lygiagretainio striaini. 620. I tako M, esanio alia ploktumos a, nubrtas ploktum a statmuo MP ir dvi pasvirosios MK ir ML. Apskaiiuokite: a) pasvirj ilgius; b) kampus tarp pasvirj ir ploktumos, jeigu MP = 15 cm, PK = 8 cm, PL = 12 cm. 621. Kvadrato kratin lygi 15 cm. Kiekviename jo kampe ipjovus kvadratukus suklijuojama staiakampio gretasienio formos dut. Jos auktis yra 2 kartus didesnis u pagrindo kratins ilg. Apskaiiuokite duts tr ir paviriaus plot. 622. Kubo paviriaus plotas lygus 726 cm 2 . Apskaiiuokite kubo tr. 623. Ritinio tris yra 1 i. Apskaiiuokite jo spindul ir auktin, jeigu jo pagrindo skersmuo lygus auktinei. 624. Apskaiiuokite kgio tr, jeigu kgio oninis pavirius yra 26 cm 2 , o sudaromoji lygi 3,8 cm. 625. Lygiakratis trikampis, kurio kratin yra a cm, sukamas apie a, einani per trikampio virn ir lygiagrei trikampio kratinei. Apskaiiuokite gauto kno tr ir paviriaus plot.

626.

Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna taikin. Pirmojo aulio pataikymo tikimyb 0,75, antrojo 0,9. Kokia tikimyb, kad: a) abu auliai pataikys taikin; b) abu auliai nepataikys taikin; c) pirmas aulys pataikys, o antras ne; d) pirmas aulys nepataikys, o antras pataikys taikin? Parayti visi galimi keturenkliai skaiiai, sudaryti i skaitmen 1, 2, 3 ir 4 (skaiiuje nra vienod skaitmen). Koks paties didiausio ir paties maiausio skaii skirtumas? A 2203 B 2889 C 3003 D 3087 E 3333

627.

628*. Duota kvadratin lygtis: a) 6x2 + tx + 6 = 0; b) Ix2 + tx + 32 = 0. Su kuriomis t reikmmis lygtis neturi reali sprendini; turi vien sprendin; turi du skirtingus sprendinius? 629. Bald komplekto kain perkant isimoktinai sudaro pradinis 500 Lt naas ir mnesins mokos po 60 Lt mokant: a) pusantr met; b) dvejus metus. Kokia bald komplekto mamenin kaina, jeigu kaina perkant isimoktinai 25% didesn u mamenin kain? Isprskite lygt: a 1

630.

=
b) C ( - 3 ; 1) ir D(2; - 4 ) .

631.

Paraykite lygt tiess, einanios per takus: a) A(2; 2) ir B( 1; 5);

632*. Automobilis vaiuoja tolygiai greitdamas su pagreiiu 0,6 m/s 2 . a) Paraykite automobilio nuvaiuoto kelio s (metrais) formul priklausomai nuo laiko t (sekundmis). b) rodykite, kad bet kuri dviej i reikmi santykis yra lygus atitinkam t reikmi santykio kvadratui. c) Nubraiykite kelio s grafik kintant laikui t. d) Pagal grafik nustatykite laik, per kur automobilis nuvaiavo 7,5 m; 15 m. 633. Tarp skaii 2 ir 14 terpkite: a) 3 tokius skaiius; b) 5 tokius skaiius, kad jie su duotaisiais sudaryt aritmetin progresij. Kvadrato striains, kurios lygios 8, yra koordinai ayse. Paraykite lygtis tiesi, kuriose yra kvadrato kratins.

634.

635. Visos kartojimo uduotys ruoiantis egzaminui sunumeruotos nuo 1 iki 147. Kiek skaii reikjo ioms uduotims sunumeruoti? A 147 B 321 C 333 D 369 E 401 636. Du kininkai prikl po buvo 5 ha maesnis, bet kininko. a) Koks buvo kiekvieno b) Koks buvo kiekvieno
, (710 15 )(810~ 25 ). < * > 4.10-20 '

4200 cnt miei. Vieno kininko miei plotas vidutinis derlingumas 2 cnt didesnis negu kito kininko miei plotas? kininko miei vidutinis derlingumas?
6-10- 1 8 (410 _ 1 2 )(310 5 )'

637. Apskaiiuokite reikinio reikm:


M

638. Iskaidykite dauginamaisiais: a) b2 - 4b3 + Ab - 1 c) b - a - a2 + b2 b) 2y - y 2 - 6JC + 9* 2 d) Ax2 - 2x - y 2 + y

639. Traukiniu vaiuoja 737 turistai. Kiek yra traukinio vagon ir kiek viet vagone, jeigu visi vagonai yra upildyti ir kiekviename vagone vaiuoja vienodas turist skaiius?

4 Taisyklingj daugiakampi perimetrai ir plotai. Apskritimo ilgis ir skritulio plotas


Apskritimo, kurio spindulys R, ilg skaiiavome pagal formul C = InR.

Skritulio, kurio spindulys R, plot skaiiavome pagal formul S = Trtf 2 . iame skyrelyje ivesime formules taisyklingj daugiakampi perimetrams ir plotams skaiiuoti. Remdamiesi jomis bandysime pagrsti apskritimo ilgio ir skritulio ploto formules. Grietas i formuli ivedimas remiasi rib teorija, kuri pagrindinje mokykloje nenagrinjama. Taisyklingj daugiakampi perimetrai ir plotai UDAVINYS. Apskaiiuokite spindulio R apskritim brto ir apie j apibrto taisyklingj -kampi perimetrus ir plotus. Duota: OA1 = R- apskritimo spindulys, A\ A2A3 . . . A n brtas taisyklingasis n-kampis, BiB 2 B 3 . . . B n apibrtas taisyklingasis n-kampis. Rasti: Pnj, Pna, Sn, Sn3L. Sprendimas. Sakykime, kad AxA2 = an, B1B2 = bn. Tuomet ZAiOA2 = ZB1OB2 = 360 ZA1OE = ZB1OF =
180

I staij trikampi OA1E ir OB1F gauname A1E = = R s i n ^ . t y B1F = I = Z j R t g i f ^ , t.y. an = 2 R sin 180 bn
2

(1) (2)

Pavyzdiui, kai n = 3, 4 ir 6, tai: a3 = 2 R sin 60 = Rfb, a4 = 2 R sin 45 = Rf2,

a6 = 2 R sin 30 = R. ^-.

b3 = 2 R tg 60 = 2Rf3, b4 = 2 R tg45 = 2 R, b6 = 2 R tg 30 = I (1) ir (2) formuli iplaukia, kad an = bn cos

Gautos formuls sieja tris dydius R, an ir bn. inant vien i j galima rasti kitus du dydius. Remdamiesi (1) ir (2) formulmis gauname:

Pn- = nan = 2 nR sin

(4)

Pna

= nbn=2n

Rtg^

(5)

Apskaiiuosime trikampi A1OA2 ir B\ OBj plotus. Remdamiesi trikampio ploto formule, kai inomos dvi trikampio kratins ir kampas tarp j, gauname:
SA1OA2

1 = ^OAi 2

. 360 R2 . 360 OA 2 -Sin = sin . n 2 n

Remdamiesi trikampio ploto formule, kai inoma trikampio kratin ir j nubrta auktin, gauname: 1 SBlOB2 = ^bnOF Vadinasi, 180 = R2t g .

Sni = n-SAl oA2 = ^-nsm

(6)

Sn, = n -SB1OB2 = R2ntg

Apskritimo ilgis Ivesime formul apskaiiuoti apskritimo ilgiui, kai inomas spindulys. spindulio R apskritim brkime ir apie j apibrkime taisyklinguosius n-kampius. J perimetrai skaiiuojami pagal (4) ir (5) formules. Su skaiiuokli nesunku sitikinti, kad, didinant daugiakampio kratini skaii, Pnl didja, o P na maja. Remiantis rib teorija rodoma, kad, neribotai didinant daugiakampio kratini skaii n, Pn ir Pna artja prie to paties skaiiaus. Tas skaiius vadinamas apskritimo ilgiu ir ymimas raide C. Nagrinkime dabar du apskritimus, kuri spinduliai R ir R'. Apie juos apibrkime taisyklinguosius n-kampius ir apskaiiuokime j perimetr santyk: P na PL 2nPtg^ 2ntf'tg!^ _ 2R 2 R''

Gautoji lygyb teisinga su bet kuria n reikme. Kai n neribotai didinsime, Pm arts prie C, o P na arts prie C'. Vadinasi, C _ 2R C~2Rr C C' IR ~~ IRr

t y

'

Gavome, kad apskritimo ilgio ir jo skersmens santykis nepriklauso nuo apskritimo spindulio. Tas santykis ymimas graikika raide . Taigi = JT, t. y. C = 2kR.
rodyta, kad skaiius iracionalus. Archimedas ( a. pr. Kr.), skaiiuodamas apskritim, kurio spindulys lygus 1, brto ir apie t apskritim apibrto taisyklingj 96-kampi perimetrus, nustat, kad

3 < < 3 .
71 70 Adrianas Mecijus XVI a. surado 7 tikslius skaiiaus skaitmenis: = 3,1415929... skaii lengva atsiminti paraius paeiliui po du kartus tris pirmuosius nelyginius natraliuosius skaiius: 113355. Paskutiniai io skaiiaus trys skaitmenys yra Mecijaus duotos reikms skaitiklis, o pirmieji trys skaitmenys trupmenos vardiklis. Dabartiniu metu yra inoma vir milijono skaiiaus skaitmen. Apskritimo ilgio ir skersmens santyk raide pradjo ymti Leonardas Oileris (1707-1783). graikiko odio " (perifereia) pirmoji raid.

,10

,10

Skritulio plotas Nagrinjant skritul, kurio spindulys R, brt ir apie j apibrt taisyklingj n-kampi plotus, pagal (6) ir (7) formules galima sitikinti (su skaiiuokli), kad, didinant kratini skaii n, brt skritul daugiakampi plotai didja, o apibrt maja. Kai n neribotai didja, tie plotai artja prie to paties skaiiaus, kuris vadinamas skritulio plotu. Jis ymimas raide S. Kadangi Sna = R2 n tg = \Pna R, tai, n neribotai didjant, gauname S= \lnR 2 R = R2.

Taigi skritulio, kurio spindulys R, plotas apskaiiuojamas pagal formul: S = R2.

Pratimai ir udaviniai
640. Taisyklingojo trikampio kratin lygi 6 cm. Apskaiiuokite apie trikamp apibrto apskritimo spindul ir apie apskritim apibrto taisyklingojo trikampio kratin. 641. Apie apskritim apibrto taisyklingojo keturkampio kratin lygi 8 cm. Raskite apskritimo spindul ir apskritim brto taisyklingojo keturkampio kratin. 642. Apie apskritim apibrto taisyklingojo eiakampio kratin lygi 12 cm. Raskite apskritimo spindul ir apskritim brto taisyklingojo eiakampio kratin. 643. Apskritimo spindulys lygus 10 cm. Apskaiiuokite: a) apskritim brto ir apie j apibrto taisyklingj penkiakampi perimetrus ir plotus; b) apskritim brto ir apie j apibrto taisyklingj deimtkampi perimetrus ir plotus. 644. a) Atstumas tarp lygiagrei taisyklingojo eiakampio kratini lygus 24 cm. Apskaiiuokite eiakampio plot, b) Atstumas tarp lygiagrei taisyklingojo atuonkampio kratini lygus 50 cm. Apskaiiuokite atuonkampio plot.

645.

Metalin ploktel 15 kniedi reikia pritvirtinti prie agregato. Knieds turi bti vienodais atstumais isidsiusios apskritime, o atstumas tarp j centr 30 mm. Apskaiiuokite to apskritimo spindul.

646*. a) rodykite, kad brinyje pavaizduotos nuopjovos plot galima apskaiiuoti pagal formul: Snuop = ^rirm'a ~~ s i n a Ob) rodykite, kad brinyje pavaizduotos nuopjovos plot, kai kampas a matuojamas radianais, galima apskaiiuoti pagal formul:
R2

Snuop = sina). Pastaba. Praktikoje nuopjovos plotas danai apskaiiuojamas pagal formul Snuop ~ ^b h; ia b nuopjovos pagrindas, o h nuopjovos auktin. 647. 1) Apskaiiuokite plot nuopjovos, jei skritulio spindulys yra 10 cm, o centrinis kampas atitinkantis nuopjov lygus: a) 52; b) 2) Apskaiiuokite plot nuopjovos, kurios b 10,2 cm, o h = 6,3 cm. 648*. Raskite plot skritulio dalies, esanios tarp dviej lygiagrei styg, jeigu skritulio spindulys lygus R, o stygos i centro matomos 30 ir 90 kampais (du atvejai). 649. 18 cm spindulio skritul brtas taisyklingasis devynkampis. Apskaiiuokite plot nuopjovos, kuri atkerta nuo skritulio io devynkampio kratin. Apskaiiuokite nuopjovos plot, jei skritulio spindulys lygus 5 dm, o centrinis kampas, atitinkantis nuopjov lygus 1,2 radiano. Skritulio ipjovos perimetras 28 cm, o plotas 49 cm 2 . Raskite spindul. skritul brto kvadrato kratin nuo skritulio atkerta nuopjov, kurios plotas lygus ( 2 4) cm 2 . Raskite kvadrato kratin. Kampas tarp spindulio OM, kertanio vienetin pusapskritim, ir teigiamos pusas Ox lygus a. Raskite tako M koordinates, kai: a) OM = 2, a = 30; b) OM = 3, a = 90; c) OM = 1,5, = 135; d) OM = U = 180; e) OM = 5, a = 120.

650. 651. 652. 653.

654. Apskaiiuokite lygiaonio trikampio kamp prie virns A, jeigu io trikampio plotas lygus plotui kvadrato, kurio kratin yra . A

655. Apskaiiuokite plot trikampio, kurio kratin lygi a, o prie jos esantys kampai ir . 656. Metamos 50 et, 20 ct ir IOct monetos. Apskaiiuokite tikimyb vykio A atsivertusi skaii suma lygi 60". 657. Nagrinjamos trys figros: kvadratas, kurio kratins ilgis yra JC, staiakampis, kurio plotis yra o ilgis | + 4, ir lygiakratis trikampis, kurio kratins ilgis yra + 1. 1) Apskaiiuokite i figr perimetrus P\(x), P2(x) ir P3(x). 2) Staiakampje koordinai ploktumoje (O ayje ilgio vienetas 0,5 cm, o Oy ayje lcm) nubraiykite funkcij P\(JC), P2(X) ir P3(x) grafikus d\, d2 ir d3. 3) Apskaiiuokite grafik susikirtimo tak koordinates. 4) Remdamiesi grafiku suraykite figr perimetrus didjimo tvarka, kai: a) JC = 6; b) = 3,5. 5) Nurodykite, kurios figros perimetras yra didiausias (priklausomai nuo reikms). 6) a) Apskaiiuokite mint figr plotus Si(X), S2(x) ir S3(x). b) Plotus paraykite didjimo tvarka, kai = 3. C) Su kuria J C reikme kvadrato plotas lygus dvigubam staiakampio plotui? d) Su kuriomis reikmmis (JC teigiamas) kvadrato plotas yra maesnis u staiakampio plot?

Pasitikrinkite
1. Apskaiiuokite: a) cosa, tga, jei sina =
14

90 < a < 180;


4

b) sina, tga, jei cosa = c) sina, cosa, jei t g a = ; 2. d) sina, cosa, tga, jei ctga = j . Nubraiykite kamp, kurio: a) sina = b) cosa = j , c) tga = 1) Kampo didum imatuokite matlankiu. 2) Apskaiiuokite kampo didum I 0 tikslumu remdamiesi lentele. Apskaiiuokite: a) cos25 + cos 65 + cos 115 - sin65; b) sin 35 + sin 75 - sin 105 - cos 55; c) sin45 tg 135 - cos 135 tg45 + sin 135 cos 135; d) cos 2 25 + cos 2 65 + cos 2 115 + sin2 65; e) sin ^ + cos j + sin j + cos - + sin - + cos ; f) sin \
2

3.

+ cos ^jL _ sin f + cos + sin


2 2 2

+ cos ;

g) sin ft + sin + sin ^ + sin %, 4. 5. Naudodamiesi lentele apskaiiuokite: a) sin 112; b) cos 132; c) tg 156. Naudodamiesi lentele ar skaiiuokli apskaiiuokite: a) sin9850' d) cos 165 12' 6. b) s i n H O 0 ^ 7 e)tgl0249 / c) cos 13952/ f) tgl6112 /

Nurodykite sandaugos enkl: a) sin 123 - tg 141 - cos 97; b) tg 95 - cos 105; c) cos 96 - ctg 120 - tg 152. Apskaiiuokite plot lygiaonio trikampio, kurio kampas prie pagrindo lygus 51, o onin kratin lygi 12 cm. Lygiagretainio dvi gretimos kratins yra 8 cm ir 12 cm, o kampas tarp j lygus 50. Apskaiiuokite: a) lygiagretainio plot (Icm 2 tikslumu); b) lygiagretainio striaines (lcm tikslumu); c) kamp tarp lygiagretainio striaini.

7. 8.

9.

Remdamiesi briniu raskite medio aukt. Apskaiiuokite aukt, kai d = 10 m, a = 1,8m, a = 37, = 32.

10. R spindulio apskritim brtas trikampis, kurio du kampai yra 45 ir 60. Raskite trikampio plot. 11. a) Trikampio plotas lygus 9, dvi kratins yra 5 ir 6, o kampas tarp j smailus. Raskite treij trikampio kratin. Nurodymas. Remkits trikampio ploto formule ir kosinus teorema. b) Trikampio plotas lygus 32, dvi kratins yra 10 ir 8, o kampas tarp j bukas. Raskite treij trikampio kratin. 12. Raskite neinom trikampio kratin: a) a = 10, b = 8, ZC = 52; c) a = 25, c = 18, Zfi = 134. b) b = 12, c = 15, ZA = 63;

13. Isprskite trikamp ABC, kai duotos dvi kratins ir kampas tarp j: a) a = 25, b = 16, ZC = 125c c) b = S, c= 15, ZA = 80 b) a = 20, b = 15, ZC = 20 d) a = 12, b = 25, ZC = 132

14. Isprskite trikamp ABC, kai duota kratin ir du kampai: a) b = 18, ZA = 20, ZC = 95; c) c = 30, ZA = 25, Zfi = 49. b) a = 25, Zfi = 48, ZC = 72;

15. Isprskite trikamp ABC, kai duotos trys kratins: a) a = 14, b = 17, c = 21; c) a = 130, b = 235, c = 298. b) a = 9, b = 6, c = 7;

16. Isprskite trikamp AfiC, kai duotos dvi kratins ir kampas prie vien i j: a) a = 18, c = 25, ZC = 80; c) a = 14, b = 18, Zfi = 95; b) b = 24, c = 18, Zfi = 74; d) c = 12, a = 10, ZA = 50.

17. Statusis trikampis sukamas apie statin, kurio ilgis yra 12 dm. Kampas prie io statinio lygus 30. Raskite gauto sukinio tr ir viso paviriaus plot.

18. Su kuriomis reikmmis: a) trinaris 2 -(- 6x 8 gyja teigiamas reikmes; b) trinaris x2 6x + 8 gyja neigiamas reikmes; c) trupmena * gyja neneigiamas reikmes; d) trupmena ^2
)5

gyja neteigiamas reikmes?

19. Vaizdo kamera kainuoja 1500 Lt. Perkant isimoktinai pradinis naas yra 900 Lt ir 2 metus reikia mokti mnesinius naus po: a) 37,5 Lt; b) 35 Lt. Kokia vaizdo kameros pirkimo isimoktinai paprastj palkan norma? 20. Isprskite nelygybi sistem:
a)

f 1> f. 1 ( + I)2 > ( - 4 ) ( * + 4 ) ;

j - I) 2 < (x - 3 ) 0 + 3), + O f . d ) ^ + ^ - 3 .

21. Suprastinkite reikin:

) A - ^ f i

) - : ( f t - 2 ) ; c ) g - 5 x ;

22. Tekintojas per tam tikr laik turjo pagaminti 450 detali. Virydamas dienos norm 10 detali, tekintojas pagamino 480 detali jau trimis dienomis anksiau numatyto termino. a) Kiek detali turjo pagaminti tekintojas per dien? b) Per kiek dien tekintojas turjo atlikti usakym? 23. Suprastin reikinius 32 2~ 6 ir 3 - 4 27 apskaiiuokite j: a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen; e) kvadrat sum; f) kvadrat skirtum; g) dalmens kub. 24. Ikl bendr dauginamj u skliaust rodykite, kad: a) 2 IO12 + 5 IO13 + 4 IO14 = 4,52 IO i4 ; b) 2 10~ 12 + 5 I O - 1 3 + 4 I O - 1 4 = 2,54 10~ 12 ; c) 8 IO9 - 6 IO10 - 2 IO11 = - 2 , 5 2 IO11; d) 8 " 9 - 6 IO" 1 0 - 2 " 11 = 7,38 10~ 9 . 25. Pirmame vario ir sidabro lydinyje, sverianiame 2 kg, yra 12,5% sidabro, o antrame, sverianiame 3kg, yra 18% sidabro. a) Kiek kilogram sidabro yra pirmame lydinyje? b) Kiek kilogram sidabro yra antrame lydinyje? c) Kokia lydinio, gauto sulydius abu lydinius, mas ir kiek naujajame lydinyje yra sidabro? d) Kiek procent sidabro yra naujajame lydinyje? e) Kiek kilogram kiekvieno duotj lydini reikia paimti, kad sulyd paimtas dalis gautume 4kg lydin su 15,25% sidabro? 26. Vaiuojant 75 km/h greiiu kelion truko I h 20min. Kiek laiko trukt S kelion vaiuojant: a) 6 | % didesniu greiiu; b) 20% maesniu greiiu?
r

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai

1
1. 3. 5. 6. 7. a) 618 Lt; b) 955,08 Lt; c) 1312,38 Lt; d) 1691,13 Lt. 2. a) 6%; b) 7%. a) 4449,98 Lt; b) 4198,10 Lt. 4. a) Po 2 met; b) po 3 met. a) 5000Lt; b) 7,5%; c) 5375 Lt, 5778,13 Lt, 6211,48 Lt, 6677,35 Lt, 7178,15 Lt; d) 3295,25 Lt, 4586,19Lt. a) 2092,60 Lt; b) 2128,80 Lt; c) 2116,56 Lt; d) 2141,23 Lt. a) 2000 Lt; b) 720 Lt, 480 Lt, 240 Lt.
Mokjimai (metai) Paskolos likutis (litai) 6000 4500 3000 1500

Palkanos
(litai) 720 540 360

Grinama paskola (litai) 1500 1500 1500 1500 6000 Grinama paskola (litai)

I viso grinama (litai) 2220 2040 1860

1
2
3 4 I viso: Mokjimai (metai)

180

1680
7800 I viso grinama (litai)

1800
Palkanos (litai)

Paskolos likutis (litai)

1
2
3 4 5 I viso:

8000
6400 4800 3200

1200
960 720 480 240 3600

1600 1600
1600 1600

2800
2560 2320

2080
1840

1600

1600 8000

11600

10. a) 150Lt; b) 15,36%; c) 138 Lt; d) 107,46 Lt. 11. a) 208,80Lt, 177,48 Lt; b) 47,8%, 55,63%. 12. a) 31 250; b) 6250. 13. a) 3200 Lt; b) 2560 Lt. 14. a) 162000; b) 1 458 000. 15. a) 4851 Lt; b) 4975 Lt. 16. a) 217 Lt; b) 223 Lt; c) 1874 Lt; d) 2536 Lt. 17. a) - 1 2 , 0; b) 0, ; c) - 5 , 12; d) - 8 , 3. 18. a) Sprendini nra; b) < 19. a) 1; b) c) d) 81.

3.

=1,5.

5. 6. 7. 9.

a) Vienas sprendinys; b) du sprendiniai; c) vienas sprendinys. a) < 2, > 6; b) - 2 , 4 < < - 1 , 4 ; 1,4 < < 2,4; c) < 1, > 1. < , < 0. 8. e) ir f). Kai k < 0, funkcija maja; kai k > 0 didja.

10. a) 1,5 maiausia funkcijos reikm; b) 2 didiausia funkcijos reikm. 11. a), b), c) ir f). 12. a) Vien; b) du. 13. a) [ - 5 ; 7]; b) [ - 5 ; 7]; c) [ - 2 ; 10]; d) [ - 1 0 ; 2]; e) [1; 13].

15.

a)
1

b)

O 2

18. a) 8,5%; b) 9,5%.

19. a) 15 555,56Lt; b) 5185,19Lt. 21. a) 22,62 Lt; b) 57,23 Lt.

20. a) 69 938 Lt; b) 116402 Lt. 22. a) 1056,34 Lt; b) 986,84 Lt.

23. a) S = 7500 + 600i; b) S = 7500 + 6751. 24. a) (2; - 1 ) ; b) (2; - 1 ) . 26. a) 1, 2 ; b ) - , 2. 27. a) 24cm, 7 cm; b) 84 cm 2 ; c) 56 cm; d) | | . 28. a) 15 cm; b) 10 cm; c) VOcm, ^ 1 4 5 cm. 29. a) 6 : 5 : 4; b) 27 : 25 : 23. 30. a) 5 cm; b) 65 cm 2 . 31. a) > 5; b) < 2. 25. a) 3; b) .

3
1. 2. 3. 6. 7. a) (1; 0); b) ( 0,2; ^ 5,8), ( 4,8; 1,2) ; ) ( 2,8; ^ 2,8), ( - 2 , 8 ; ^ - 2 , 8 ) ; d) ( - 3 , 6 ; ^ 3,6), ( 2,8; 0,9).

) (1; f); b) (-2; 5), (5; -2); ) (2; -2); d) (5; - 1 ) , (-3; -5); e) ( - 1 0 ; 8), ( - 1 0 ; - 8 ) , (10; - 8 ) , (10; 8); f) (1; 5), (5; 1).
a) Taip; b) taip. 7 m 8 m. 4. 9 ir 10. 5. Per 10 h, per 15 h. 9. - 5 ir - 1 0 arba 10 ir 5. Keleivinio traukinio greitis yra 70 km/h, o prekinio 50 km/h. 8. 5 cm, 12 cm, 30 cm 2 .

12.

).

b) ( - o o ; 0]; c) didiausia reikm yra 0, maiausia didiausia reikm yra 0, maiausia didiausia reikm yra 1, maiausia didiausia reikm yra 1, maiausia 14. a) 10; b) 15; c) .

9; 16; 9; 4.

13. 8400 Lt; 9000Lt.


4

15. a) - 4 ; b) 9; c) x - y 4 ; d) n4 - m4.
2

16. a) 12 cm; b) 9 cm.

17. a) 9 cm, 12 cm; b) 108 cm ; c) 2 : 3; d) 216 cm 2 ; e) 324- cm 3 . 18. 7 kg.

4
1. 2. a) < 2, > 1; b)
JC ^

1, JC ^ 5; ) 2 <

JC

< 2.

) ( - ; - 1 ) , (5; +oo); b) ( - 1 ; 2,5); ) 1; d) (1; 17,5); e) ( - 2 ; 2); f) ( - o o ; 2), (2; +oo); g) ( - o o ; 0), (0; +oo); h) ( - o o ; - 8 ) , (8; +oo); i) [0; 4];j) [ - ; ]; k) ( - o o ; - 1 ) , (16; +oo); 1) ( - o o ; ( l ; +oo). [0; 4]. a) 5. E. (2; 3).
B.

3. 4.
5.

25 JC 2
6.

+ 1C .

IOJC

(5JC

- I) 2 > 0; b) 1 +

36 JC 2

12JC

(6JC

I) 2

0.

7. 8.
9. 10.

a) [4; 3), (2; 3]; b) (1; 1], [2; 3).

11. a) ( - 3 ; 3]; b) [7; 10).

14. 15.

a) 25 000 Lt; b) 22 500 Lt. a) 10%; b) 20%.


i _ ii M a) x 4 , b) *-!

1 f, 10.

c)

2+3,

fl2-8.

2_8.

2+9

17. a) 9 cm, 12 cm, 15 cm; b) 54cm 2 ; ) 7,5 cm; d) 3 cm; e) 7,2cm; f) 7,5 cm.
18. 19. 20.

) 4 : 9; b) 400 g.

: 27.

) 20; b) 12; ) 40; d) 60.

5
1.
2.

a) 28; b) 56.
20.

3. 4. 5. *

720. a) 12 144; b) 276. a) 66; b) 132. _L


240'

7. 8. 9.

a) 336; b) a) 84; b) 10; c) . A 4 2 = 880; A6u = 2 162 160; C| Q = 15 504; C f 4 = 3003; P 4 = 24; P 6 = 720.

10. a) 0,48; b) 0,08; c) 0,32; d) 0,12. 11. a) j ; b) j ; c) ; d) . 12. a) Taip; EX = 8; b) ne; c) taip; E Z = 0,45; d) taip; EX = 18 13. 2,3. 14. X
I) r

0
1 8

1 1
8

2 1 8

3
1 8

5 1
8

6 8

7 1
8

8 1 8

15. 2,2 Lt. 16. a)


JC

< -3,

JC

> 3; b) - 4 <

< 4; c) - 1 0 ^

^ 10; d)

^ -8,

^ 8.

17. a) < 0, > 4; b) 0 < < 6; c) = 3; d) = 4; e) - 2 ^ ^ 3, > 7; f) ^ 1, 2 ^ < 3. 18. a) 10 cm, 15 cm; b) 9 cm, 15 cm. 19. a) Per 6h; b) po 1,5 h, po 4h. 20. a) 6; b) 24%/2 cm, 4V2 cm. 21. a) 1; b) 3. 22. ) 6,25 2 ; b) 2; c) 72,57rcm2; d) 75 3 . 23. a) (a + 1)(<2 + 1); b) (a + l) 2 (a 1).

I. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. II. 13. 14.

sin E = g f , sin G = f g . sin f , sin 35, sin J , sin

2. 2) ) 24; b) ^ 53. sin 70, sin 89.

a) sin63 > b) sin29 < 1) a) 37; b) 4,8; c) 8,64; 2) 2,88. cosE = f g , cosG = g f , t g = tgG = 2) a) ^ 53; b) ^ 37. 8. cos 80, cos 62, cos f , cos f , cos f , cos 29.

a) cos 29 > ; b) cos 63 < . a) 0,755; b) 0,242; ) 0,675; d) 0,858; e) 0,850; f) 1,711. a) sin a; b) cos a ; c) cos a sin a; d) 2. 12. ) 60 cm; b) 12/5. 2) ) ^ 32; b) ^ 30. a) cosa = 0,6, t g a = b) sina = tga = 5 19 c) sin a = cos a = . 15. 1) 27; 2) ^ 29. 16. a) ctga; b) sin a; c) sin2 a .
17

^ x = osW * U ' 3 ; b ) * = IS TF ~ 6,3; c) J C = 4 + 3tg47 7,2; d) Nurodymas. Kadangi ZABC = 180 - 50 - 38 = 92, tai trikampis ABC nra status. I kampo A nubrkite trikampio auktin AD. Trikampis ADBstatusis. Tada = ^ f f s 5,544. 18. h = 18,5sin38 ^ 11,4m. 19. AB = 5^88 ~ 52,7m. Nurodymas. I kampo A nubrkite auktin ir nagrinkite du staiuosius trikampius. 20. a, kur tg f = ; a % 124.
a

21. a) ZA = 55, b = 12tg35 ^ 8,4, c =


2

14,7;

22. 25. 26. 27. 28. 30. 31.

b) ZA = 15, a = 8tg 15 2,1, c = ^ 8 + 2,1 2 8,3; c) b = V33 5,7, sinA = ZA s 35, ZB ^ 55; d) ZB= 48, a = 15 sin42 10; b = N/125 11,2; e) c = V 7 10,8, tg A = f , ZA 34, ZB 56. 88. 23. 1) 10cm; 2) 24cm 2 ; 3) 53. 24. 30. 1) V = 6 3 since cos 2 a ; 2) 471 cm 3 . a) - 3 , - 2 , - 1 ; b) - 4 , - 3 , - 2 , - 1 , 0. a) Pn = 3n + 2; b) 23kWh, 32kWh; c) gegus mn., gruodio mn.; d) 75kWh, 258 kWh. a) - 2 , 4; b) 6, 12. 29. (0; - 2 ) , (1,5; 0). Trupmenos reikm lygi nuliui, kai: a) = 0; b) = 5. Trupmena neturi prasms, kai: a) = 3 ir = 3; b) = 0 ir = 5. a) 2,1 IO - 5 ; b) 5 10~ 3 . 32. a) 15 ha; b) per 12 d.

7
a) cosa = 4, t g a : 19 cosa = JJ; d) sina q j ; b) sina = 5, t g a = Ts' b)
3 y 2_ c o s a = /5'

c) sina

_5_ 13'

- 7 ! ' tga = - 2 . c)
3

2.

-5

5 *

-2-1 0

2x

-5-4

2) ) 37 arba 3. 4. 5. 6. 7.

143; b) 120; c) 143.

a) 0; b) 0; c) - ; d) 2; e) 1; f) 0; g) 2. a) Ri 0,927; b) a) Ri 0,988; b) f) -0,340. 70,4 cm 2 . a) Ri 74cm 2 ; b) Ri 9cm, Ri 18 cm; c) R 63c


a

-0,669; c) Rs -0,445. 0,864; c) Ri -0,765; d) -0,967; e) Ri -4,396;

a) Teigiama; b) teigiama; c) neigiama,

8.
9. 10.

+ ) ' ~ 38,5 m.

d sina sin . ^ -

7?2 sin 75 2

11. ) /13 Ri 3,6; b) y/260 Ri 16,1. 12. a) 8 , 1 ; b) 14,3; c) 3 9 , 7 . 13. a) c 36,6, ZA 34, ZB Ri 21; b) c 7,8, ZA 119 ZB c) a Ri 15,7, ZB Ri 30, ZC Ri 70; d) c Ri 34,2, ZA Ri 15 ZB
14 14. Z /t a) f 05 , a 18 sin o 20 ~ ^ z0,8, _ t j c sin65
25 sin48C sin6Qo

41; 33.

18sin95 -, sin65o
25sin72

19,8; * 27,5; Ri 23,6. 42,

IV) /4 O 60 Dj ZA U , h-
\ r C)

Ri 2 1 , 4 , C =

sin 60 -^06
30sin49c

/CC 106 sin 25 ~ Z I O b ,an - 30 sin 106o

13,2, "b -=

15. a) ZA Ri 41, ZB Ri 54, ZC Ri 85; b) ZA Ri 87, ZB ZC 51; c) ZA Ri 25, ZB Ri 49, ZC Ri 106.

16. a) sinA = b) sinC = c) sinA = d) sin =


L1 _ -

18s 18

^ 8 q o , ZA 45, ZB 55, b =
4

s 20,8 s 21,6 10,1


1 8

, ZC 46, ZA 60, = ^ 7 4 ZA 51, ZC s 34, =


12sin 17 ^ o 8 sin 113 ~ 3 ' 8

14s n 95 8 , 1 2

^ff

y ,

ZCi 67, ZC 2 113, ZB1 % 63, ZB2 17

12sin63 ~ i i v. _ sin67 ~ U ' 6 ' 2 -

17.

192- dm 3 , 144: dm 2 .

18. a) (2; 4); b) (2; 4); c) [1; 2], (3; +oo); d) ( - o o ; 2], (3; 5). 19. a) 25%; b) 20%. 20. a) (-8,5; - 6 ] ; b) (5; 16]. 21 a) 5; b) ; ) 22. a) 30; b) per 15 d. 23. a) b) ; c) ; d) l ; e) 3 ; f) ; g) 3. 25. a) 0,25 kg; b) 0,54 kg; c) 5 kg, 0,79kg; d) 15,8%; e) 2 kg ir 2 kg. 26. a) 1 h 15 min.; b) 1 h 40min. d) 3 .

TRIGONOMETRINI FUNKCIJ REIKMI LENTELE


Laipsniai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 sin 0,000 017 035 052 070 0,087 105 122 139 156 0,174 191 208 225 242 0,259 276 292 309 326 0,342 358 375 391 407 0,423 438 454 469 485 0,500 515 530 545 559 0,574 588 602 616 629 0,643 656 669 682 695 0,707
tg COS

Laipsniai 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

sin 0,719 731 743 755 0,766 777 788 799 809 0,819 829 839 848 857 0,866 875 883 891 899 0,906 914 921 927 934 0,940 946 951 956 961 0,966 970 974 978 982 0,985 988 990 993 995 0,996 998 999 999 1,000 1,000

tg

COS

0,000 017 035 052 070 0,087 105 123 141 158 0,176 194 213 231 249 0,268 287 306 325 344 0,364 384 404 424 445 0,466 488 510 532 554 0,577 601 625 649 675 0,700 727 754 781 810 0,839 869 900 933 966 1,000

1,000 1,000 0,999 999 998 0,996 995 993 990 988 0,985 982 978 974 970 0,966 961 956 951 946 0,940 934 927 921 914 0,906 899 891 883 875 0,866 857 848 839 829 0,819 809 799 788 777 0,766 755 743 731 719 0,707

1,036 072 111 150 1,192 235 280 327 376 1,428 483 540 600 664 1,732 804 881 1,963 2,050 2,145 246 356 475 605 2,747 2,904 3,078 271 487 3,732 4,011 4,331 4,705 5,145 5,671 6,314 7,115 8,144 9,514 11,430 14,301 19,081 28,636 57,290
OO

0,695 682 669 656 0,643 629 616 602 588 0,574 559 545 530 515 0,500 485 469 454 438 0,423 407 391 375 358 0,342 326 309 292 276 0,259 242 225 208 191 0,174 156 139 122 105 0,087 070 052 032 017 0,000

ISBN 9955-491-04-3 (1 dalis) ISBN 9955-491-05-1 (2 dalys)