Está en la página 1de 176

MATEMATIKA 8.

Il DALIS

LEIDJ ODIS

Mieli atuntokai, prie jus vadovlis, paraytas laikantis t pai tradicij, kaip ir vadovlis 7 klasei. Vadovlis susideda i dviej dali (I dalis - 1-6 skyriai, II dalis - 7-12 skyriai). Kad js galtumte dirbti savarankikai, teorin dalis yra platesn, pateikta daugiau isprst pavyzdi, bet maiau pratim ir uduoi. Kam udavini bus per maai, atskira knygute yra ileistas udavinynas. Kiekvienoje vadovlio dalyje pratimai ir uduotys numeruojami i eils, iskyrus skyrelius Pasitikrinkite", kuri udaviniai numeruojami atskirai kiekviename skyriuje, o j atsakymai pateikti kiekvienos dalies gale. Teorijos skyreliuose nuspalvintas klaustukas ymi klausimus, kuriuos turt bandyti atsakyti patys mokiniai. Smulkesniu riftu pateikta neprivaloma teorin mediaga. Kaip jau prasta, sunkesni uduoi numeriai - nuspalvinti. is vadovlis yra ilgo ir kruoptaus darbo rezultatas. Daugiau kaip metus autori kolektyvas, leidyklos specialistai ir konsultantai, eksperimentuojantys mokytojai dar visk, kad js ivystumte kiek galima geresn ir domesn vadovl. Nuoirdiai dkojame visiems, prisidjusiems rengiant vadovl. Praome savo pastabas, pageidavimus ir pasilymus sisti adresu: Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-2021 Vilnius.

Vadovl reng autori kolektyvas: Nijol Cibulskait, Kornelija Intien, Aleksandras Plikusas, Kazimieras Viktorija Siinien, Juozas inknas, Vladas Vitkus. Pulmonas,

Su eksperimentini vadovliu dirbo mokytojai: V. Antanaviit, R. Biekien, V. Bartkuvien, V. Jankeviien, R. Jonaitien, A. Karmanova, S. Kavalinien, R. Klasauskien, N. Kriauinien, R. Kuiauskien, A. Liegien, L. Lukait, L. Papukien, L. Prialgauskien, O. Simanaviien, S. Staknien, V. Stokuvien, A. Sverien, A. sien, V. Viniautien, A. Ziulpa.

MATEMATIKA 8
Il DALIS

Scanned by Cloud Dancing

VILNIUS

2003

UDK 51(075.3) Ma615

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti 1999 06 18, grifo Nr. 266

Darbo vadovas Valdas Vanagas Redaktoriai: Juozas Mays, ydrn Stundien Programin ranga: Tadeu eibak, Rolandas Jaktys

Kompiuterin grafika: Edita Tatarinaviit, Inga Pauktien Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: Nijol Drazdauskien, Aldona alien Kalbos redaktor Danut Giliaseviien

Konsultantai: Maryt Strikien, Elmundas alys

Leidyklos TEV interneto svetain www.tev.lt

ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 7 5 - 3 (2 dalis) ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 6 4 - 8 (2 dalys)

Leidykla TEV, Vilnius, 1999 dail. Edita Tatarinaviit, 1999

TURINYS
7 Tiesins nelygybs 8 Simetrija 9 Tiesioginis ir atvirktinis proporcingumas
s/

45 75

M. K. iurlionio kelias 10 Matavimai ir paklaidos 11 Gamybairprekyba 12 Tyrimo udaviniai Ekskursij a po Dzkij os nacionalin park Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai

105 111 133 153 164 170

1. Tiesin lygtis 2. Skaii ir reikini palyginimas 3. Skaitini nelygybi savybs 4. Skaii intervalai 5. Nelygybi sprendimas 6. Nelygybi sistemos Pasitikrinkite

TIESINES NELYGYBS
8 15 20 25 29 36 41

1 Tiesin lygtis
1 UDAVINYS. Naudojantis sporto sale su treniruokliais reikia mokti 20 lit mnesin mokest ir u kiekvien treniruots valand dar po 3 litus. Kiek valand per mnes sportavo vaikinas, jei u mnes sumokjo 95 litus? Sprendimas. Sakykime, kad vaikinas sportavo valand. Tada jam reikia sumokti 3x + 20 lit. inodami, kad i suma lygi 95, sudarome lygt: 3* + 20 = 3x + 20 - 20 = 3x = 3x _ 95, 95 - 20, 75, 75

= 25. Vadinasi, vaikinas per mnes sportavo 25 valandas. I tikrj, 3 -25+20 = 95. Atsakymas. 25 valandas. Udavin isprendme sudarydami lygt. Apskritai tekstinius udavinius danai patogu sprsti sudarant lygt. Sprendiant lygtis galima: prie abiej lygties pusi pridti arba atimti t pat skaii ar reikin; abi lygties puses dauginti arba dalyti i skaiiaus, nelygaus nuliui. Sprsdami udavin i abiej lygties pusi atmme skaii 20 ir po to abi lygties puses padalijome i 3. Uduotis. Panagrinkite 2 udavinio sprendim ir paaikinkite, kaip buvo isprsta lygtis. 2 UDAVINYS. Pitagoras, paklaustas, kiek jo mokykloje mokosi mokini, atsak: pus mokini mokosi tik matematikos, ketvirtoji dalis tik muzikos, septintoji dalis tik astronomijos, o 3 mokosi tik retorikos. Kiek mokini moksi Pitagoro mokykloje? Sprendimas. Tarkime, kad Pitagoras turjo mokini. Tada ^x moksi matematikos, muzikos, astronomijos, o 3 retorikos. I viso buvo mokini, todl -
1 1 1
4- -JC +

O -I-

3 =

Sprendiame gautj lygt: 1 1 1 28 - x + 28 - x + 28 - x + 28 3 = 28x, 2 4 7 14JC + 7jc + 4JC + 84 = 28JC,


25 + 84 = 28jc,

25jc - 28jc + 84 3JC + 84 3jc + 84 - 84 3jc 3x

= = = = _

28x - 28x, O, O - 84, -84, -84

= 28.

Patikrinkime, ar gautas lygties sprendinys tenkina udavinio slyg: pus moksi matematikos, t. y. 14 mokini, ketvirtadalis muzikos, t. y. 7 mokiniai, septintadalis astronomijos, t. y. 4 mokiniai, ir dar 3 mokiniai retorikos. Vadinasi, i viso Pitagoro mokykloje moksi: 1 4 + 7 + 4 + 3 = 28 (mokiniai). Atsakymas. 28 mokiniai. Sprsdami 1 ir 2 udavinius sudarme lygtis: 3x + 20 = 95 ir - + - + ^x + 3 = x,

kurias suvedme pavidal ax = b, t. y. 3x = 75 ir 3x = 84. Lygt, kuri galima urayti pavidalu ax = b (a ir b skaiiai, neinomasis), vadiname tiesine lygtimi su vienu neinomuoju. Lygties sprendiniu vadinama neinomojo reikm, su kuria lygtis tampa teisinga lygybe. Pavyzdiui, lygties 5x + 10 = I l x - 2 sprendinys yra skaiius 2, nes kai = 2, tai 5 2 + 10 = 11 2 2. Uduotis. Sugalvokite lygt, kurios sprendinys bt skaiius 3.

Tiesin lygtis ax = b, priklausomai nuo a ir b, gali turti vien sprendin, neturti sprendini arba turti be galo daug sprendini. Jei a O, tai lygtis turi vienintel sprendin Jei a = O, o b O, tai su kiekviena reikme gausime neteising lygyb O x b. Vadinasi, iuo atveju lygtis sprendiniu neturi. Jei a = 0 ir b = 0, tai su kiekviena reikme gausime teising lygyb 0 = 0. Taigi kiekviena reikm yra lygties sprendinys (j yra be galo daug). ax = b
- - 0

x = Vienas sprendinys

0 x=b
Sprendini nra

O x=O Kiekvienas skaiius yra sprendinys

Isprsti lygt reikia rasti visus jos sprendinius arba nustatyti, kad lygtis sprendini neturi. Pavyzdiui, isprskime lygtis: a) 5x-2 = 3x + 10, 5x - 3x = 10 + 2, 2x = 12, = 6. Atsakymas, = 6. b) Ix +2 = Ix -4, Ix-Ix = -A- 2, c) 2x - 4 = 4(0,5* - 1), 2x - 4 = 2x - 4, 2x - 2x = -4 + 4,

0 jc = -6.

Nra nei vienos reikms, su kuria galiot lygyb Ox = -6. Atsakymas. Sprendini nra.

O-X=O.

Su visomis reikmmis galioja lygyb 0 = 0. Atsakymas. Sprendinys bet kuris skaiius.

Uduotis. Sugalvokite ir uraykite tiesin lygt su vienu neinomuoju, kad ji: a) turt vien sprendin; b) neturt sprendini; c) turt be galo daug sprendini.

Pratimai ir udaviniai
1. Isprskite lygtis (odiu): a) Ix = 28 d) 18x = 36 g) f = 10 j) 2 = 25 = b) 8 8x * =
2x

40 o) X -- A e) 4 == - 4
_ n

c) -Ax - 0 f) 2 = i) 3*_=6=0 1) W = 1

h) ^ f 5 = 0 k) y/x = 5

2.

Isprskite lygtis: a) 8x - 7 + = 9x - 3 - 4x; b) 9x + 6 + 14* = + 5 + 24x; c) IOx + 40 - 3x = 98 - 9x - 26; d) 12x + 7 + I l x = 2x + 5 + 21x; e) -Ix - 5(12 - 3x) = 13x - 8(3x - 2); f) 4 (t + 1,5) = 8(1 - O + 2(1,25 1 - 1); g) 3(y + 4) = 7(2y 1) 6(11 y); h) - 5 ( a + 12) = 8(1 - ) - 17(2 - 3).

3. H 4.

Raskite lygties sprendin ir suapvalinkite iki imtj: a) 4x = 154; a ) f - f = l; b) 15x = 438; b ) f + | = 15; c) - 4 3 x = 27; d) - 8 1 x = - 2 5 8 . d) f f - ^ = - 3 . Isprskite lygtis: c) ^ + f - f = 13;

5.

Vyriausias brolis sveria du kartus daugiau u seser, o sesuo sveria 3 kartus daugiau u maj sesut. Visi kartu jie sveria 100 kg. Kiek sveria maoji sesut? Kiek mergaitei met, jei ji tris kartus jaunesn u mam, mama 2 metais jaunesn u tv, o kartu jiems 100 met? alvaris vario ir cinko lydinys. i metal masi santykis alvaryje yra 3 : 2. alvario lydiniui buvo paimta 420 g vario. Kiek buvo paimta cinko? Skaii 5005 padalykite dalis, proporcingas skaiiams: a) 2 ir 3; b) 4 ir 7; c) 3 ir 10; d) ir ; e) 2 ir

6. 7.

8.

9.

Skaii 2478 padalykite dalis, proporcingas skaiiams: a) 2; 5 ir 7; b) ; ir f


9 1

9 10. Kapitonas, paklaustas, kiek moni yra jo kuopoje, atsak, kad | kuopos yra sargyboje, dirba, ^ ligoninje ir dar 27 mons ia pat. Kiek moni yra kuopoje? 11. Isprskite lygtis, iskaid kair lygties pus dauginamaisiais: a) 2 - 25 = 0 d) 3x 2 21 = 0 g)l6^2-?5=0 b) y 2 Yg = 0 e) 9m 2 16 = 0 h) 0,36y 2 1 = 0 c) 0,25 -X2 f) 4x 2 =O - 81 = 0

i) - 1 0 0 + O5Olp2 = O

12. Isprskite lygtis dviem budais: a) Qc + 3) 2 - ( j c - 2) 2 = 95 c) (y + I) 2 (y 4) 2 = 5 e) (2JC - 3) 2 - (3* - 2) 2 = O b) Qc - 5) 2 - Qc + I) 2 = 48 d) (2 - y) 2 - (7 - y) 2 = - 2 5 f) ( - 3y) 2 - ( y - 3) 2 = O

Pavyzdys.

Isprskime lygt ( 3) 2 ( + 2) 2 = 5. Sprendimas. I bdas. ( - 3) 2 - ( + 2) 2 = - 5 , 2 - 6x + 9 - (x2 + Ax + 4) = - 5 , 2 - 6x + 9 - 2 - Ax - 4 = - 5 , -IOx + 5 = -5, -IOx = -10, = I. II bdas. (( - 3) - ( + 2))((* - 3) + ( + 2)) = - 5 , (x - 3 - - 2)(x - 3 + + 2) = - 5 , 5(2x - 1) = - 5 , 2x - 1 = 1, 2x = 2, x = l. Atsakymas. 1.

13. a) Staiakampio ilgis 2 kartus didesnis u jo plot. Jei staiakampio ilg padidintume 4 dm, o plot sumaintume 5 dm, tai staiakampio plotas sumat 32 dm2. Koks staiakampio ilgis ir plotis? b) Jei kvadrato vien kratin sumaintume 24 m, o kit 3 m, tai gautojo staiakampio plotas bt 14,4 m 2 maesnis u kvadrato plot. Koks kvadrato kratins ilgis? 14. Isprskite lygtis:
a)|jc + 3 | = 4 d) |7 + J C | = 0 b ) |4 JC| = 3 e) |5JC| = 2 5 C)|5-JC| = f) ||| = -4 -4

15. Raskite J C i proporcij: a)


JC

: 15 = 140 : 35 =

b) 3 : 405 =

JC

: 210

c) ^ 7 =

e)7:4=*:8

0^:0,18 =

^ : *

16. Pasak padavimo, ek valdov Liubaa nusprend itekti u to i besiperanij, kuris sugebs isprsti udavin: Karalait pirmam besiperaniajam i krepelio dav pus jame buvusi slyv ir dar vien, antram besiperaniajam pus likuio ir dar vien slyv, treiam vl pus likusi slyv ir dar tris. Krepelyje nebeliko n vienos slyvos. Kiek slyv buvo krepelyje?". 17. Apskaiiuokite kamp :

18. Apskaiuokite kiekvienos figros plot: a)


9 cm

b)

12 cm 8 cm

4 cm

2 cm

12 cm

19. Nuduo trikampio formos stiklo kampas. Kaip stiklius pagal likusi dal galt ipjauti tokios pat formos stikl? 20. Kalkinant dirv, priklausomai nuo dirvos rgtingumo j beriama 200400 g m 2 kalki. Ar pakaks 0,7 m3 kalki 10 ar sklypui? (1 m3 kalki sveria 600 kg.)

21. Per takus A(0; 4) ir 5(4; 0) nubrta ties AB.


4 A

\ C

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kam lygios trikampio AOB kratins OA ir O Koks yra trikampis AO Paaikinkite, kodl atstumas nuo tako O iki tiess AB yra . rodykite, kad AB = 4^2. Apskaiiuokite . Raskite tako C koordinates.

22. Apskaiiuokite reikinio reikm: a) 0,01 ( - 0 , 5 ) - 3 c) 0,25 2 ( ) - 3 + 5 23. b) - 0 , 1 2 5 - 2 : ( ^ ) - 1 d) - 4 - 1 5 + 2,5 2 - 2~ 2 :

Ridenami du skirting spalv loimo kauliukai. Suraykite visas baigtis, kai viename ir kitame kauliukuose atvirtusi akui suma: a) lygi 10; b) dalijasi i 5.

24. a) Kokia banko palkan norma, jeigu u 2500 Lt indl banke po met gauta 87,5 Lt palkan? b) Kiek pinig reikia padti bank, norint per metus gauti 200 Lt palkan, esant 3% palkan normai? 25. varybas atvyko 117 vaik. Jie suskirstomi grupes po 4 ir po 7. Koks didiausias galimas grupi po 4 vaikus skaiius, jei visos grups yra pilnos? A 21 B 22 C 23 D 24 E 25 F 29

2 Skaii ir reikini palyginimas


Vaikinas laikratyje perskait du skelbimus.
SPORTO KLUBAS

Sporto klubas

STIPRUOLIAI
Mnesiui - 20 Lt Vienos valandos treniruot - 3 Lt
Pakalns g.147, korpusas, III a. Tel.: 222-333, 555-666

PALINAI
Mnesinis mokestis -10 Lt Vienos valandos treniruot - 3,5 Lt Ms adresas: [Kalno g.15

Vaikinas per mnes nort treniruotis 30 valand. Kurio klubo nariu jam labiau apsimoka tapti? Klube Stipruoliai" 30 valand treniruoi jam kainuos 20 + 3 30 = 110 (Lt), o klube Galinai" jis sumoks 10 + 3,5 30 = 115 (Lt). Palygins abi sumas, jis nutar sportuoti Stipruoli" klube, nes ten jis moks maiau (110 < 115). Lygindami du skaiius arba reikinius, paprastai raome enkl > " (daugiau), < " (maiau) arba = " (lygu). Jau inote, kad skaii ayje didesn skaii atitinka takas, ess dein nuo tako, atitinkanio maesn skaii. Pavyzdiui,
a b c a < b < c

Ne visada patogu naudotis skaii tiese lyginant du skaiius. 1 uduotis. Palyginkite skaiius, paraydami enkl > , < arba = : a) f ir b) 7,4829 ir 7,4831; c) ir 0,8.

i uduot turbt atlikote taip: a) subendravardiklinote trupmenas ir parate enkl < "; b) palyginote skyri skaitmenis ir parate enkl < "; c) pakeitte deimtain trupmen paprastja (arba paprastj deimtaine) ir parate enkl = ".

Danai patogus ir toks bdas: apskaiiuojamas skaii skirtumas ir nustatoma, ar jis yra teigiamas ar neigiamas, ar lygus nuliui. Skaiius a didesnis u skaii b, jei skirtumas a b yra teigiamas. Skaiius a maesnis u skaii b, jei skirtumas a b yra neigiamas. Skaiius a lygus skaiiui b, jei skirtumas a b lygus nuliui. Pavyzdiui: 5 > 3, nes 53 = 2 > 0 ; - 3 < - 1 , nes - 3 - ( - 1 ) = - 2 < 0; 4 = 4, nes 4 - 4 = 0.

a-b>

01

|fl-ft=0|

|a-6<0|

a>b

a =b

a <b

1 UDAVINYS. Palyginkite skaiius a ir b, jei skirtumas a b lygus 8; 2; 0. Sprendimas. Kadangi a b = 8 > 0, tai a > b. Kadangi a b = 2 < 0, tai a < b. Kadangi a b = 0, tai a = b. 2 uduotis. Pritaikykite bd 1 uduoties pavyzdiams. 2 UDAVINYS. sitikinkite, kad reikinio (JC 2)(JC 6) reikm yra maesn u reikinio (JC 4) 2 reikm su kiekviena kintamojo J C reikme, t. y. teisinga 2 nelygyb (JC - 2)(JC - 6) < (JC - 4) . Sprendimas. Raskime reikini ( 2)(JC 6) ir (JC 4) 2 skirtum.
(JC
=

- 2)(JC - 6) JC2 -

(JC

- 4) 2 =
JC2 +

JC 2

6JC

2JC

+ 12 - ( 2 -

8JC

+ 16) =

8JC

+ 12 -

8JC

- 16 = - 4 .

Su kiekviena J C reikme is skirtumas yra neigiamas (4 < 0). Vadinasi, yra teisinga nelygyb (JC 2)(JC 6) < (JC 4) 2 .
Bet kuriems dviem skaiiams a ir b yra teisingas tik vienas i sryi: a > b, a < b, a = b. Jei a > b, tai b < a; jei a < b, tai b > a. Nelygyb a ^ b reikia, kad a > b arba a = b. Skaitome: a daugiau arba lygu b", arba a ne maesnis u b". Nelygyb a ^ b reikia, kad a < b arba a = b. Skaitome: a maiau arba lygu b", arba a ne didesnis u b". Nelygybs, kuriose yra enklas > arba < , vadinamos grietosiomis, o nelygybs, kuriose yra enklas ^ arba < , vadinamos negrietosiomis.

26. Palyginkite skaiius a ir b, paraydami enkl > , < arba = , kai: a) a - b = - 0 , 2 ; b) a - b = 0; c) a-b = 2,2. 27. a) inoma, kad m > n. Ar gali skirtumas m n bti lygus 2,3; 5; O? b) inoma, kad m ^ n. Ar gali skirtumas m n bti lygus 4; 3,6; O? 28. Palyginkite reikini 2a(a 4) ir (a 2)(2 a 4) reikmes, kai a = 6; 4; 0. sitikinkite, kad su kiekviena a reikme pirmojo reikinio reikm yra maesn u antrojo reikinio reikm. 29. Palyginkite reikini 5x(x + 2) ir (5x 10) ( + 4) reikmes, kai = 0,5; j; 0. sitikinkite, kad su kiekviena reikme pirmojo reikinio reikm yra didesn u antrojo reikinio reikm. 30. sitikinkite, kad su kiekviena reikme nelygyb yra teisinga: a) b) c) d) ( + 2)(x - 5) < ( + l)(x - 4); (x - 4)(;c + 2) > ( - 5)(x + 3); (2x - 3)(x - 3) > (x - l)(x - 8); (5 - x)(7 + 2x) < (2 - x)(l + 2x).

31. Nustatykite, ar ios nelygybs yra teisingos su kiekviena y reikme: a) (y - 4)(y + 6) < (y + 2)(y - 2) b) 36y 2 - 2 > (6y - 5)(6y + 5) c) (7 - 2y)(7 + 2y) < 49 - y(4y + 1) d) (5y + 2) 2 > 5y(y + 4) 32. Prie kiekvieno i skaii 1, 0, 1, 2 pridtas tas pat skaiius m. Palyginkite gaut kratini ir vidurini skaii sandaugas. Ar rezultatas priklauso nuo m reikms? 33. Teigin Teigiamojo skaiiaus ir jam atvirktinio skaiiaus suma ne maesn u 2" uraykite nelygybe. Pasirink kelias reikmes, sitikinkite, ar ji teisinga. 34. Jei a ^ 0 ir b ^ 0, tai teisinga nelygyb ir b reikmes, sitikinkite tuo. 35. Palyginkite reikini reikmes: a) 2 , 8 - 3 - ( - 4 , 2 ) ir ( 2 , 8 - 3 ) - ( - 4 , 2 ) ; b) - 5 1,25 + 10,25 ir -5(1,25 + 10,25);
C)

^ yfab. Pasirink kelias a

0,2-0,0032-0,15 0,3-0,048-0,17 1 1 0,51-0,0016-0,9 0,08-0,5

36.

Palyginkite: a) 2 1 0 5 9 ir IO9 c) 6 1 5 ir 2 1 6 3 1 2 b) 14 11 ir 2 1 . 7 1 2 d) 5 1 1 6 1 3 ir 30 1 2

Pavyzdys.

3 13 5 15 ir 15 14 : 3 13 5 15 = 3 13 5 13 5 2 = (3 5) 13 5 2 = 1513 25, 15 14 = 1513 15, 1513 25 > 1513 15, todl 3 13 5 15 > 15 14 .

37. Pakelkite kvadratu:


a) (3 + a ) 2 ; b ) (JC - 8 ) 2 ; c) (2y IO JC ) 2 ; d) (7m + 6 n ) 2 .

38. Apklausus 300 moni, kaip jie praleidia laisvalaik, gauti tokie duomenys (kiekvienas apklaustasis galjo pasirinkti tik vien i pateikt atsakym): sportuoja 30%, iri televizori 25%, skaito 20%, keliauja 10%, veikia k kita 15%. sivaizduokite, kad ie duomenys pavaizduoti skrituline diagrama. Apskaiiuokite, koks bus ipjovos, vaizduojanios skaitaniuosius, kampas. 39. Lentelje pateikti varybose dalyvavusi mokini skaiiai. Septintokai Mergaits Berniukai 16 14 Atuntokai 18 19 Devintokai 24 20

a) Kiek i viso mokini dalyvavo varybose? b) Uraykite trupmena, kuri dalyvavusi varybose mokini dal sudaro atuntokai. c) Kiek procent (1% tikslumu) devintok skaiiaus sudaro septintok skaiius? d) Ko daugiau mergaii ar berniuk dalyvavo varybose? Kiek procent daugiau (1% tikslumu)? 40. Suprastinkite reikin ir apskaiiuokite jo reikm: a) l | x _ 1 y 8 5x 3 y~ 7 , kai = - 0 , 2 , y = 0,7; b) f x ~ 3 y 4 3 5 x 3 y - 5 , kai = - 8 1 , y = 0,2.

41. Kuri figra yra staiakampio gretasienio iklotin? a) b)

c)

d)

42. Raskite pavaizduot atkarp ilgius.

44. Vienoje seninijoje yra trys gyvenviets A, B ir C. Gyvenviet B yra u 8 km pietvakarius nuo A, o C u 4km rytus nuo B. Kitoje seninijoje yra kitos trys gyvenviets L, P ir M. Gyvenviet M yra u 4km pietus nuo P, o L u 8km pietryius nuo P. Nubraiykite abiej seninij planus masteliu 1 cm : 2 km ir rodykite, kad atstumas tarp gyvenviei ir C lygus atstumui tarp gyvenviei M k L .

3 Skaitini nelygybi savybs


Paimkime, pavyzdiui, akivaizdiai teising nelygyb 6 < 8. Priddami, atimdami, daugindami ir dalydami abi nelygybs puses i to paties skaiiaus irkime, ar nelygyb liks teisinga. I. Prie abiej pusi pridkime 2:
6 < 8, 6 + 2 < 8 + 2,

I abiej pusi atimkime 2:


6 < 8,

8 < 10;

6 - 2 < 8-2, 4 < 6.

1 uduotis. T pat atlikite su nelygybe 10 > 8. Prie teisingos skaitins nelygybs abiej pusi pridj (arba atm) t pat skaii, gauname teising nelygyb. II. Abi puses padauginkime i 2:
6 < 8, 6-2 < 8-2,

Abi puses padalykime i 2:


6 < 8, 6 : 2 < 8 : 2,

12 < 1 6 ; 2 uduotis. T pat atlikite su nelygybe 10 > 8.

3 < 4.

Teisingos skaitins nelygybs abi puses padaugin (arba padalij) i to paties teigiamojo skaiiaus, gauname teising nelygyb.
d<r

2<6*2; u-l <6--2,2.<2; f<


WbLfQufci /','acl

III. Abi puses padauginkime i 2: 6 < 8; 6 - ( - 2 ) = -12, 8 - ( - 2 ) = -16. Kadangi 12 > 16, tai
6 (-2) > 8 (-2), -12 > -16;

Abi puses padalykime i 2: 6 < 8; 6 : (-2) = -3, 8 : (-2) = -4. Kadangi 3 > 4, tai 6 : (-2) > 8 : (-2), - 3 > -4.

Atkreipkite dmes, kad nelygybs enklas pasikeit prieingu. 3 uduotis. T pat atlikite su nelygybe 10 > 8. Teisingos skaitins nelygybs abi puses dauginant (arba dalijant) i to paties neigiamojo skaiiaus, nelygybs enklas keiiasi prieingu.
a~< -z^y-^

-J- * "

4 uduotis. Panagrinj schem, analogikai pavaizduokite nelygybs a < b abiej pusi dalyb i c (c 0).
a < b

pridti c X atimti c dauginti i c > 0 dauginti i c < 0


-

a +c <b + c a - c <b - c ac < bc ac > bc

a<b

45. Paraykite nelygyb, kuri gausite: a) prie abiej nelygybs 24 > 10 pusi pridj skaii 10; 3,5; 2^;
S}

b) i abiej nelygybs 5 < 13 pusi atm skaii 4; 2,5; 4^; c) abi nelygybs 18 > 20 puses padaugin i 3; 2; - ; Qi^3; d) abi nelygybs 36 < 12 puses padalij i 6; g; 12; 0,5. 46. inome, kad m > n. Paraykite nelygyb, kuri gausite: a) prie abiej ios nelygybs pusi pridj skaii 4; 6; b) i abiej nelygybs pusi atm skaii 9; 2; c) abi nelygybs puses padaugin i 4; 2; 0,4; d) abi nelygybs puses padalij i 5; - i ; f ; 0,25. 47. inome, kad a < b. Koks enklas (< ar > ) turt bti paraytas vietoj kvadratlio: a) 1,2a 1,2b '
a - 1 0 b-10
o

b) -IOOaB-IOOfe
qJ

"""TT1 ~

bo

48. Koks skaiiaus m enklas, jei inoma, kad: a) 15m > 12m; b) 15m > 12m; c) 6m > 2m\ d) 0,25m < Am! 49. inoma, kad 5 < < 6. vertinkite reikinio reikm: a) 2a; b)-a; c) a + 2,5; d) 3 , 1 - a ; e) 3 a + 4.

Pavyzdys.

vertinkite reikinio 2 a reikm, kai 3 < a < 8. Sprendimas. Padauginkime kiekvien nelygybs nar i 1. Dauginant i neigiamojo skaiiaus, nelygyb keiia enkl prieingu, todl - 3 > -a > - 8 . Paraykime gautj nelygyb mums prastu bdu: 8 < a < - 3 . Pridkime prie abiej nelygybs pusi skaii 2: 2 8 < 2 a <2 3. Gauname: 6 < 2 a < 1.

50. Lygiakraio trikampio kratin lygi cm. vertinkite jo perimetr, kai: a) 2,5 < a < 2,6; a) 2vT7; b) 5^ < < 5 j . < 4,13, vertinkite reikm reikinio: c) Wf + 0,72; d) 2,4 - W f . 51. inodami, kad 4,12 < b) - 0 , 5 ^ 1 7 ;

52. Palyginkite skaiius J C ir y, jei j skirtumas lygus: a) 2,3; b) - 3 , 4 ; c) 0.

53. Apskaiiuokite:
a)
c\

J^ +
2 4 1|

ll

ill i o
1,5

17 b) " 7 2,4

) 2 . . 1

+
4+

11

2,5

c^

25

4,8

. 3,5-lf + 4,5

JL 7 f.
a

1,8

.42

3 2,7

54. Kuris skaiius maesnis: a) 5 1 0 ar 4 5 9 c) 6 IO6 ar 0,6 IO7 55. Pakelkite kvadratu: a) (2x 2 - 3y 2 ) 2 c) (mx + y f 56. Pakeiskite sandauga:
a) 8 m 2 n 2 + IOmn 2
b) ( 3 p 3 + 2q2)2

b) ( - 3 ) 5 ar - 3 ( - 3 ) 4 20 ^ ( _ 3 ) 2 1 ? 0 ar d) - 2 ( - 3 ) 2

d) (\q - ffcc) 2

c) ISxy3 - 9y4

b) 6x3y3 - 12x2y2 d) 3a 3 b 3 + 15 V

57. Kurios i lygybi yra tapatybs: a)


(JC

+ 6 ) 0 - 7) + =

(JC

+ 5)(JC - 5) - 17;
= (JC + IO) 2 + (JC 3)(2x + 4) + 5 JC?

b ) 3( JC 2 + 2 ) - 2 ( x 2 - 3 ) = (JC + 3 ) 2 - 6JC; c ) (JC + 10)(JC d) (2 JC +

10) - ( 1 0 0 - 2)
15 = (JC -

IO)2;

1)( JC + 2 ) -

58. Isprskite lygtis: a) (4 +


JC) =

b) f (c - 10) = 8 d) ( + 5) = 2 f) 5y = l(6-y)

c ) 4 = ( 2 y + l) e) ^(jc + 4 ) = 3x 59. Suprastinkite reikinius: a) 3xy 6y c) a ( - 2 a 2 ) 3

b) - 5 a 2 b 2b2
d) \m3 2 5 m 2 ( - 2 m )

60. Raskite skaii 4, 8, 8, 6, 10, 12, 6: a) vidurk; b) median. 61. a) rodykite, kad DE || BC. b) Raskite ZBDE.

62. Rombo formos parko plotas 1452 m 2 . Takeli, einani per striaines, ilgi santykis 3 : 4. Norima parko pakraius kas 5 m apsodinti medeliais. Kiek medeli reiks? 63. Keturi nyktukai pasistat namelius staiakampio ems sklypo, kurio matmenys 80 m 60 m, kampuose. Namelius jie ketina sujungti keliukais pagal vien i 3 projekt:

Kuriuo atveju bendras keliuk ilgis yra maiausias?

4 Skaii intervalai
Skaii tiesje paymkime takus 4 ir 2. Kiekvien tak tarp j atitinka skaiius, didesnis u 4 ir maesnis u 2. Teisingas ir atvirkias teiginys: jei skaiius J C tenkina slyg -4 <x <2,

tai jis vaizduojamas taku, esaniu tarp tak, kuri koordinats 4 ir 2. Sakoma, kad visi skaiiai JC, tenkinantys nelygyb < 4 < < 2, sudaro skaii interval, arba tiesiog interval, nuo 4 iki 2. Nelygyb: Vaizduojame: Raome: Skaitome: Pavyzdiai:
Nelygyb -4 < <2 Vaizduojame -4 -4 -4 -4 2 2 2 2 2 2 2
2

4 < J C< 2
-4 I

(4; 2) Intervalas nuo 4 iki 2

Intervalas ( - 4 ; 2) [ - 4 ; 2] [ - 4 ; 2) ( - 4 ; 2]

Skaitome Intervalas nuo 4 iki 2 Intervalas nuo 4 iki 2, skaitant 4 ir 2 Intervalas nuo 4 iki 2, skaitant 4 Intervalas nuo 4 iki 2, skaitant 2

-4 < ^ 2 -4 < < 2 -4 < < 2 > 2 > 2 <2

(2; +oo) Intervalas nuo 2 iki +oo [2; +oo) Intervalas nuo 2 iki +oo, skaitant 2 ( - o o ; 2) Intervalas nuo oo iki 2 ( - o o ; 2] Intervalas nuo oo iki 2, skaitant 2 _ (oo; +oo) Intervalas nuo oo iki +oo

< 2 - o o < < +oo

64. Pavaizduokite skaii tiesje intervalus: a) [ - 6 ; - 1 ] e) ( - o o ; 3) b) ( - 3 ; 4] f) (4; +oo) c) (2; 5) g) ( - o o ; 0] d) ( - 4 ; 0) h) (0; +oo)

65. Uraykite nelygybmis skaii tiesje pavaizduotus intervalus:


a) b) c)

d) 11

e) -100 100

f)

4,1

66.

Skaii tiesje pavaizduokite skaiius, tenkinanius nelygybes: a) 2


^JC

<8

b)-25 <

JC

<-15

c)

JC

^ 5,5

d) 8 j < JC ^ 1 0

e ) - 1 2 ^ JC < 4

f)JC>0

67. a) Kurie -5; b) Kurie -8;

i i skaii priklauso intervalui (6; 11,5): - 6 ; - 7 ; 0; 12; 11,4; 11,(5)? i i skaii priklauso intervalui [7,5; 2,3]: - 7 , 5 ; - 7 , 2 ; - 7 ; 6,2; 0; 2,(3)?

Uraykite pagal pateikt pavyzd.


Pavyzdiai. -5 (-6;-1); 5 i [0; 5).

68.

Kurie i skaii 3,7; 2g; 1; 0; 4; 7,2; 10,54 priklauso intervalui: a) [3,7; 0); b) ( - 2 ; + o o ) ; c) ( - o o ; - 1 ) ; d) [ - 1 ; 10,55] ?

69. Ar priklauso intervalui (oo; 4) skaiius 3,97? Nurodykite du skaiius, didesnius u 3,97, priklausanius iam intervalui. Ar yra didiausias skaiius, priklausantis iam intervalui? Ar yra iame intervale maiausias skaiius? 70. Nurodykite bent tris sveikuosius skaiius, priklausanius iam intervalui, ir tris nepriklausanius: a)[-10;-3]; a) ( - 6 ; 6); b) (7; 14); b) [ - 4 ; 11,5); c) ( - o o ; 6); c) (4;+oo); d) [ - 3 ; + o o ) . d) ( - o o ; - 8 ] . 71. Nurodykite maiausi sveikj skaii, priklausant intervalui:

72.

Skaii tiesje pavaizduokite skaiius, tenkinanius nelygybes: a) I JC I ^ 3; b) |JC| ^ 3; c) |JC| < 2; d) |JC| > 2.
Pavyzdys. \x \ ^ 2:

73.

Ar teisingos ios nelygybs, kai a > b: a) 5a > 5b d) -a < -b b) - 2 < b - 2 e) 3a + 1 > 3b c) a > 2b f) - 1 , 2 a < - 1 , 2 b ?

74. Pakelkite kvadratu: a) ( 3 a + 2\bfb) (2jc - 3 \ y f c) ( f + J ) 2 ; d) ( f - ) 2 .

75. Isprskite lygtis: a)|jc|+2 = 8; b)|jc|-4 = 9; a)4 + j c - J c + 4 = 0 c) m + 2n 2n m = 2m

C)|JC + 3 | = 6 ;

d) |JC - 13| = 6.

76. Kur reikt padti skliaustus, kad lygyb bt tapatyb: ) 3a b a b = 2a d) p q + p q = O?

77. Dviej skaii aritmetinis vidurkis lygus 30. Raskite tuos skaiius, jei vienas j: a) 5 kartus maesnis u kit; b) 10 vienet didesnis u kit. 78. Lygiagretainio kratini ilgiai yra 12 cm ir 10 cm, o vienos auktins ilgis lygus 5 cm. Koks gali bti kitos auktins ilgis? Nurodymas. Reikia nagrinti du atvejus i slygos neaiku, kuri i kratini atitinka duotoji auktin. 79. Gydytojas paskyr ligoniui keturias vaist injekcijas kas pusantros valandos. Pirmoji j buvo padaryta 8 valand. Kada padaryta paskutin injekcija? 80. Apklausus pirmokus ir treiokus, kiek kart per dien jie gr vandens, gauti tokie duomenys: Pirmokai Treiokai a) b) c) d) 3 0 2 3 5 4 8 9 6 6 5 0 1 3 6 2 0 3 3 2 1 0 0 5 2 2 0 1 1 3

Kiek i viso mokini buvo apklausta? Raskite kiekvienos amiaus grups median, vidurk. Kurios grups atsakymai vairesni? Sudarykite dani lenteles ir pavaizduokite duomenis grafikai.

81. Vieno kvadrato virn yra kito kvadrato centre, Abiej kvadrat kratins po 5 cm. 1) rodykite, kad AOEM = AO FN. 2) rodykite, kad nuspalvintos dalies plotas lygus kvadrato O E B F plotui. 3) Apskaiiuokite nuspalvintos dalies plot.
D C ^

82. Dainora turi paymius 9, 7, 6, 7. a) Koks jos paymi vidurkis? b) Kok maiausi paym mergaitei reikt gauti, kad jos paymi vidurkis bt didesnis u 7,5? A D 83. Duota: ABCDRaskite: Z2. rombas, Zi = 29.

84. I plyt sudtas staiakampis gretasienis. Kiekvienos plytos matmenys 5 cm IOcm 20 cm. Gretasienio plotis lygus plytos vienai briaunai. Priekin gretasienio siena pavaizduota brinyje.

a) Koks gretasienio plotis? b) Kiek sudta plyt, jeigu tarp j tarp nra? 85. Ritinio oninio paviriaus iklotin yra staiakampis, kurio viena kratin lygi 60 cm, o striain 100 cm. a) Kokio ilgio gali bti ritinio pagrindo spindulys? b) Raskite ritinio tr.

5 Nelygybi sprendimas
Prisiminkite Stipruoli" ir Galin" klub reklaminius skelbimus. Sporto klubas
SPORTO KLUBAS

STIPRUOLIAI
Mnesiui - 20 Lt Vienos valandos treniruot - 3 Lt
Pakalns g.147, II korpusas, III a. Tel.: 222-333, 555-666

CALINAI
Mnesinis mokestis -10 Lt Vienos valandos treniruot - 3,5 Lt Ms adresas: [Kalno g.15

Jei per mnes vaikinas treniruosis Stipruoli" klube valand, tai jis moks (3jc + 20) Lt, o jei Galin" (3,5* + 10) Lt. Kiek valand per mnes turt treniruotis vaikinas, kad Stipruoli" klube jis mokt maiau negu Galin" klube? Sudarytoje lentelje jau apskaiiuota, kiek lit reiks mokti per mnes sportuojant klube Stipruoliai" ir kiek Galinai" priklausomai nuo valand skaiValand skaiius X 1 2 3 Stipruoliai" (mokestis litais) 3* + 2 0 23 26 29 Galinai" (mokestis litais) 3,5jc + 10 13,5 17 20,5

10

50

45

20 21

80 83

80 83,5

30

UO

115

I lentels matyti, kad usiimindamas maiau kaip 20 valand per mnes, vaikinas Galin" klube mokt maiau, o jei sportuot daugiau kaip 20 valand, tai pigiau bt tapti Stipruoli" klubo nariu.

Suinoti, kiek valand turt treniruotis vaikinas, kad Stipruoli" klube jam reikt mokti maiau negu Galin", galima isprendus nelygyb: 3* + 20 < 3,5* + 10. Nelygybs sprendiamos panaiai kaip lygtys. Sprsdami nelygybes, remsims iomis j savybmis: prie abiej nelygybs pusi galima pridti arba atimti t pat skaii ar reikin; abi nelygybs puses padauginus arba padalijus i teigiamojo skaiiaus, nelygybs enklas nesikeiia; abi nelygybs puses padauginus arba padalijus i neigiamojo skaiiaus, nelygybs enklas keiiasi prieingu. Isprskime sudaryt nelygyb: 3* + 20 < 3,5* + 10, 3* + 20 3,5* < 3,5* + 10 - 3,5*, - 0 , 5 * + 20 < 10, - 0 , 5 * + 20 - 20 < 10 - 20, -0,5* < -10, -0,5* : (-0,5) > - 1 0 : (-0,5), * > 20. Tai reikia, kad, jei vaikinas treniruosis Stipruoli" klube daugiau kaip 20 valand, jam reiks mokti maiau, negu t pat laik treniruojantis Galin" klube. Su vienomis kintamojo * reikmmis nelygyb 3* + 20 < 3,5* + 10 virsta teisinga skaitine nelygybe, o su kitomis ne. Pavyzdiui, vietoj * ra skaii 30, gausime teising nelygyb, o ra skaii 3, gausime neteising nelygyb. Sakome, kad skaiius 30 yra nelygybs 3* + 20 < 3,5* + 10 sprendinys, o 3 nra sprendinys. Nelygybs sprendiniu vadinama kintamojo reikm, kuri nelygyb teisinga skaitine nelygybe. paveria

Isprend nelygyb 3* + 20 < 3,5* + 10 gavome, kad visi skaiiai, didesni u 20 (* > 20), yra ios nelygybs sprendiniai. Isprsti nelygyb reikia rasti visus jos sprendinius arba sitikinti, kad sprendini nra.

Pavyzdiui, isprskime nelygybes: 1) + 6 < 8 + 66<8 6 < 2


2 *

(i abiej nelygybs pusi atimame 6)

Atsakymas, (oo; 2). 2) -2* - 6 ^ -4 2* 6 + 6 ^ 4 + 6 (prie abiej nelygybs pusi pridedame 6) 2x < 2 -Ix ^ 2 (abi nelygybs puses dalijame i 2; 2 ^ 2 pakeiiame nelygybs enkl prieingu)
JC ^ - 1

Atsakymas. [1; +oo). - 5 > O


2 ^ '

~2 ^ ^ -10.

Atsakymas, e (oo; 10]. i uduotis. Paaikinkite, kaip isprsta nelygyb: 8 ^ 7 2x, 3JC + 2JC - 8 ^ 7 - 2JC + 2x, 5x - 8 ^ 7, 5JC 8 + 8 ^ 7 + 8, 5JC ^ 15, 5 JC 15
3JC
JC

^ 3.

Atsakymas. [3; +oo).

Isprskime kelet sudtingesni nelygybi: 4) + 6 > + 8, > 8 6, O

>

2.

Nelygyb O > 2 sprendini neturi, nes su bet kuria reikme gauname neteising nelygyb O > 2. Atsakymas. Sprendini nra. 5) + 6 ^ + 6,

6 6, O-X^O.
Nelygyb O - i yra teisinga su bet kuria reikme, nes su bet kuria reikme gauname teising nelygyb 0 ^ 0 . Atsakymas. (oo; +oo). 6) + 6 < + 4,

< 4 6,
0
< -2.

Nelygyb O < 2 sprendini neturi, nes su bet kuria reikme gauname neteising nelygyb O < 2. Atsakymas. Sprendini nra. 7)

+ 6 >

JC

- 8,

> 8 6, 0- > -14. Nelygyb O > 14 yra teisinga su bet kuria reikme, nes su bet kuria reikme gauname teising nelygyb O > 14. Atsakymas. Visi realieji skaiiai (oo; +oo). 2 uduotis. Kurios nelygybs neturi sprendini: a) 0 - x > 0 d) O ^ 7 b) O > O e) O x ^ - 1 0 c) O < 6 f) 0-x>-15?

86. 87.

Kurie i skaii 3; 2; 0; 1,5; 3; IOj yra nelygybs 3* + 2 < 8 sprendiniai? Duota nelygyb 4y 5 > 11. Nustatykite, ar skaiius y yra ios nelygybs sprendinys, kai: a) y = 5 d) y = 4 b) y = - 2 e) y = 10,5 c) y = 0 f) y = l \

88.

Nurodykite bet kuriuos du nelygybs sprendinius: a) 3* > 5 ) -* ^ 2x b) 2x < x+2 d) 5 * 0 + 2 ) > O

89. Isprskite nelygyb ir pavaizduokite jos sprendini aib skaii tiesje, o atsakym uraykite intervalu: a) 6 > O b)
JC

+ 12 ^ O

c)

3JC

> 18

d) Ax < 20 h) - * ^ 8

e) 0,5* ^ 4

f) - 3 * ^ 15

g) * < - 3

90. Isprskite nelygyb ir jos sprendini aib pavaizduokite skaii tiesje, o atsakym paraykite su priklausymo enklu e": a) Ax - 2,8 < 2* c) 0,3* ^ 7 - 0,5* e) 8 - 20* > 18* - 30 b) 12 - * > 5 d) 15 ^ 5* - 19 f) 7* - 77 ^ 11* - 77

91. Isprskite nelygyb ir jos sprendinius uraykite nelygybe: a)8 + 5 y < 2 1 + 6 y c) - 2 0 + 3) < 4(y - 5) e) (10 - 15y) ^ (14 - 35y) g) 7y(y - 1) > 7y 2 + 3 b) 17 - y > 10 - 6y d) l,5(2y - 4) ^ 10(0,5y + 4) f) 6y - (y + 8) - 3(2 - y) > 2 h) (y - D 2 < d - )2 +

Pavyzdys.

y <-2.

-Iy 2 > 3y + 18, -Iy- > 1 8 + 2, - I O y > 20,

Atsakymas, y < 2.

92.

Su kuriomis a reikmmis dvinaris: a) Aa 1 gyja teigiamsias reikmes; b) Ia 21 gyja neigiamsias reikmes; c) 11 3a gyja reikmes, didesnes u 101; d) 1,8a + 15 gyja reikmes, maesnes u 18,6?

93.

Su kuriomis p reikmmis dvinario: a) 9 4p reikms maesns u dvinario 9p 4 reikmes; 1 7 b) | p + 7 reikms didesns u dvinario I p + ^ reikmes?

94. Isprskite nelygybes: a) + > 1 1 c) -95.


-

b) - < - 3 0 d) * + >
-A

<51

Su kuriomis natraliosiomis n reikmmis: a) suma (4 5n) + (2n + 8) yra teigiama; b) skirtumas (Mn + 9) (6n + 20) yra neigiamas?

96. Raskite visus natraliuosius skaiius, tenkinanius nelygyb: a) 4,8(n - 4) - 3,7(2 - n) < 24,4; b) 5,6(n - 3) + 3,2 (n - 2) < 20,8. 97. a) Su kuriomis reikmmis reikinio (3* + 2 ) ( 3 * 2) reikm didesn u reikinio (3* 2) 2 reikm? b) Su kuriomis y reikmmis reikinio (2y + I) 2 reikm maesn u reikinio (2y + 5)(2y 5) reikm? 98. Staiakampio kratins ilgis 9 cm. Koks turi bti kitos staiakampio kratins ilgis, kad staiakampio perimetras bt maesnis u perimetr kvadrato, kurio kratin 21,5 cm? Staiakampio vienos kratins ilgis 20 cm. Koks gali bti kitos staiakampio kratins ilgis, kad jo perimetras bt maesnis u perimetr kvadrato, kurio kratin lygi 10 cm?

99.

100. Staiakampio gretasienio pagrindo ilgis 150 mm, o plotis 80 mm. Koks turi bti gretasienio auktis, kad jo tris bt maesnis u tr kubo, kurio briauna 120 mm? 101. Turistai suman i stovyklos motorine valtimi plaukti upe prie srov, o paskui pasroviui grti atgal. Ups tkms greitis 2,5 km/h, o valties savasis greitis 19,9 km/h. Kaip toli gali nuplaukti turistai, kad kelion trukt ne ilgiau kaip 8 valandas?

102. sitikinkite, kad nelygyb yra teisinga su visomis J C reikmmis:


a) (JC 5)
2

>

JC(JC -

10);

b) x(x + 6) < (JC + 3) 2 ; c) (JC - 1 1)(JC + 11) < (JC - 8)(JC + 8); d) (JC - 3)(JC + 3) > (JC + 5)(JC - 5). 103. Pasirinkite teisingo atsakymo raid. Teiginys Jei Jei Jei Jei Jei Jei Jei y < 0, tai J C ne didesnis u 3, tai J C ne maesnis u 5, tai 1 > 1 y, tai 2 JC ^ 6, tai 5JC < 10, tai -4y < 20, tai
JC

A y JC ^ 3 JC < 5 JC < y -JC ^ 3 JC < 2


>

B neaiku < 3 JC = 5 JC > y 26 ^ < 5


< 2 4

C <y = 3 JC ^ 5 neaiku JC < 3 JC > 2 -5

JC

>

104. Koks reikinys turt buti paraytas vietoj debeslio, kad trinar but galima parayti dvinario kvadratu:
a) y 2

- 4y + g b

b) 9a 2 + 6b + d) 4 - O O
81

c) 1 + > + 36b 2 e) 100 + +


25a2

+ 49y 2 + ST m 2 ?

- 0

105. Pakeiskite sandauga: a) Ap 9 c) a2b - c2 106. Suprastinkite: a)


(JC 2

b) IOOa4 - 8 1 b 4 d) y 4 - Jc4Z2

y)2

(2JC

y)2

b) 3(2a - 3b) 2 + 2(3b + 2a)2 d) |(4a + 3b) 2 + (8b - 3a) - (-2).


2

c) 4 (ay - 2a) 2 - 2(3a - ay)2 107. Apskaiiuokite: a) 2 - 2 - ( - 2 ) - 2 - 2; b)

6 Nelygybi sistemos
UDAVINYS. Dviratininkas vaiuoja tam tikru greiiu. Jeigu jis padidint greit 5 km/h, tai per 2 valandas nuvaiuot maiau kaip 50 kilometr. Jeigu dviratininkas sumaint greit 4 km/h, tai per 3 valandas jis nuvaiuot daugiau kaip 33 kilometrus. Kokiu greiiu galjo vaiuoti dviratininkas? Sprendimas. Sakykime, kad dviratininkas vaiuoja J C km/h greiiu. Jeigu jis padidint greit 5 km/h, tai jo greitis bt (JC -f- 5) km/h ir per 2 valandas dviratininkas nuvaiuot 2 (JC + 5) kilometrus. Jo nuvaiuotas atstumas bt maesnis u 50 kilometr, todl 2 (JC + 5) < 50. Jeigu dviratininkas sumaint greit 4 km/h, tai per 3 valandas nuvaiuotas atstumas bt didesnis u 33 kilometrus, t. y.: 3 (JC
- 4 )

> 33.

Reikia surasti tokias J C reikmes, su kuriomis bt teisingos abi nelygybs 2 (JC + 5) < 50 ir 3 (JC 4) > 33. Tokiais atvejais sakoma, kad reikia isprsti nelygybi sistem, kuri uraoma su riestiniu skliaustu {, t. y. 2 (JC + 5) < 50, 3 (JC - 4) > 33. Sprendiame kiekvien sistemos nelygyb: i JC + 5 < 25, U - 4 > 11;
I JC < IJC 20,

> 15.

Abiej nelygybi J C < 20 ir J C > 15 sprendinius pavaizduokime vienoje skaii tiesje ir raskime bendrus abiem nelygybms sprendinius:
. 15 20
x

; e (15; 20)

Atsakymas. Dviratininkas vaiuoja didesniu kaip 15 km/h, bet maesniu kaip 20 km/h greiiu. Sprsdami udavin, sudarme dviej nelygybi su vienu kintamuoju sistem.

Nelygybi su vienu kintamuoju sistemos sprendiniu vadinamos tos kintamojo reikms, su kuriomis yra teisinga kiekviena sistemos nelygyb. Isprsti nelygybi sistem reikia rasti visus jos sprendinius arba sitikinti, kad j nra. Pavyzdiui, isprskime nelygybi sistem: I f 6x - 2 > 10, 3x + 1 ^ 10; 6x > 12, 3x ^ 9; Ix > 2 ,
1x^3. 2 3 *

Atsakymas, e [3; +oo). Pastaba. Atsakym galima urayti ir nelygybe: ^ 3. 1 3 - 2x ^ 17, I 4x - 12 ^ 4; 2x ^ 14, 4x ^ 16; ^ -7, N N N N N N N N N 4 ^ 4. -7

Matome, kad nelygybs < 7 ir ^ 4 bendr sprendini neturi. Sakoma, kad duotoji sistema sprendini neturi. Atsakymas. Sprendini nra. Dvigubsias nelygybes galima sprsti pakeiiant jas nelygybi sistema. Pavyzdiui, isprskime dvigubj nelygyb: 14 < 4 + 5x < 24. J pakeiiame nelygybi sistema: 4 + 5x < 24, 4 + 5x ^ 14. Isprendiame nelygybi sistem: J 5x < 20, 1 5x ^ 10;
^ 4> 1x^2. ^^^^^//''' 2 4
x e

C2; 4]

Atsakymas. 2 < < 4.

108. Ar skaiius 5 yra nelygybi sistemos sprendinys? 5 > -1

0{

2x < 15, 3x ^ 15

qM

ix 5" < 2

109. Kurie i skaii 3; 2; 0; 3; 4; 5 yra nelygybi sistemos sprendiniai? . { 2 x - 7 < 1, t + 2 > 0


w

(5x-2<-2, t4 ^ + 4

110. i nelygybi sistem sprendinius pavaizduokite skaii tiesje:


X > 3463
10' 0 ) IiS- S

J* <

^ U ^ - I iiSr1'

a\ X < - 4

d)l,>-9

f {
) ( 2y ? + "6 < 0 O { 5-y^O

8> 4 4
5 ? ->6 9 > M) 2y

{ JC

JC

< -2,
< 2

111. Isprskite nelygybi sistem ir atsakym uraykite intervalu:


u

5y<-5,

f 16 - 4y > 0, ' \6y 4 > 12 ~ J 5x - 1 < 6(JC + 2), rM Ix + 30 > 4(JC + 6)

v f 3(JC + 1) ^ 2JC + 3, eM 2(x - 3) < - 2

112. Isprskite nelygybi sistem ir nurodykite visus sveikuosius skaiius, kurie yra nelygybi sistemos sprendiniai: , 10a < 3 3 , aM 6 - 4a < 12
c)

i 1 <21-5y, 0M 1 < 6y + 14
d ) i 3 7 I 0,

|2-3x<17, 17 2x > 0

18x<0, 2 - 0 , Ix ^ 0

113. Isprskite nelygybi sistem:


a

J 2 x + 2 < x 1, M - 5 - 2x > + 1 J 1 1 * + 12 < 5 ( 2 * + 10), i 7(x - 3) ^ 6x - 23

0M Hv a M

i 25 - 6 x < 4 + x, 3x + 7 < 1 + 4x f5x+6<x, 3x + 12 > + 17


|(JC + 2) 2 > ( - l)(x + 1),

C)

. i 3(x - 7) < 4(x + 2), 1 2(5 x) > 3(x 5)

( x

_2)0 + 2)<(X-3)2

114. Isprskite dvigubsias nelygybes: a)6<jc 1 < 8


c) - 1 4 < 3 - J C < 0 e ) - 3 5 < 6(JC + 3 ) < - 3 0

b) 1 < 1 J C c 10
d) 20 < 2 3JC < 10 f) 0 < 3(2JC - 3 ) < 15

115. Su kuria a reikme dvinario 5a 2 reikms priklauso skaii intervalui: a ) ( - l ; 2 ) ; b) [4; 8]; c) ( - 3 ; 4]; d) [6; 100)? 116. Su kuria b reikme dvinario 3 2 b reikms priklauso skaii intervalui: a ) [ - 4 ; 0 ] ; b) (8; 12]; c) ( - 9 ; - 1 ) ; d) [ - 2 ; 7)? 117. Jei turistas per dien nuplaukt 5 km daugiau, tai per 5 dienas veikt daugiau kaip 90 km. Jei turistas per dien nuplaukt 5 km maiau, tai per 6 dienas veikt maiau kaip 90 km. Kiek kilometr turistas galjo nuplaukti per dien? 118. Rokas, nordamas sportuoti Galin" klube, nutar pirkti sportinius svarsius. Jei vieno svarsio kaina bt 2 Lt didesn, tai u 6 svarsius jis mokt daugiau kaip 90 lit. Jei vieno svarsio kaina bt 2 litais maesn, tai u 5 svarsius mokt maiau kaip 60 Lt. Kiek galjo kainuoti vieni svarsiai. Kiek sprendini turi is udavinys? 119. Jei prie dvienklio skaiiaus pridsime jo pus, tai gautoji suma bus didesn u 117, bet maesn u 123. Raskite dvienkl skaii. Kiek sprendini turi is udavinys? 120. Apskaiiuokite racionaliausiu bdu:
dJ

1,2-87,5-1,2-85,5. 4-6,7+4-3,3 '

M 0)

9-54,1-9-44.1 2,7-37,8+2,7-62,2

121. Raskite sum: a) 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + + 1997 - 1998 + 1999; b)-1+2-3 + 4- 5+ 6 1997 + 1998 - 1999. 122. Kuri JC lit dal sudaro 20 cent? A ^ B 5* ) 20 123. Jeigu automobilis vaiuoja 90 km/h greiiu, tai per sekund jis nuvaiuoja . . . metrus. A 22 a) sum; B 23 C 24 D 24,5 c) sandaug; E 25 d) kvadrat sum.
IO JC + JC 2

124. Suprastin reikinius J C (JC + 3) ir 2 (4 (2JC + 5)), raskite j: b) skirtum;


5 = 3.

125. inoma, kad

Apskaiiuokite reikinio 25

reikm.

126. Pauliaus ir jo sesers met suma lygi 20. Pauliaus amius, sumaintas dvigubu sesers met skaiiumi, yra 2 metai. Kiek Pauliui ir jo seseriai met? 127. Isprskite lygt: a) x(x + 3)(jc + 8) = 0; a) 0,2 IO- 3 ; b) \x - 1| + 2 = 1. c) 75 IO" 1 -2~ 3 ; d) 2 _ 1 3 2 " 1 . 128. Sandaug paraykite deimtaine trupmena: b) 1 , 2 - 1 0 - 4 ; 129. Du miesto autobusai tuo paiu metu ivaiuoja i iedo" skirtingais marrutais. Vieno j marruto trukm 40 minui, o kito 30 minui. Po kiek laiko abu autobusai vl vienu metu ivaiuos i iedo"? 130. Koordinai ploktumoje paymkite takus A(6; 0), 5(0; 3), C(4; 4), D(0; 0). Raskite tiesi AB ir CD susikirtimo tako koordinates. 131. Trikampio kampas 40 didesnis u jo priekamp. Raskite trikampio kamp. 132. Jeigu kvadrato T plotas lygus 16 cm 2 , o kvadrato R perimetras yra 28 cm, tai kvadrato P perimetras lygus . . . A 17 B 22 C 28 D 44 E 121
T R P

133. Kvadrato langeliai nuspalvinti taip, kaip parodyta paveiksle. Keliais langeliais nuspalvint langeli yra maiau, negu nenuspalvint? A 6 B 8 C10 D 12 E 14 134. Duota: SABCD piramid, AB = BC, Zfi = 90, SO _L AC, SO _L BD, SE J_ BC, BE = EC, AB = 6cm, SO = 8 cm. Raskite: AC, SC, SE, SABSc, SABSD-

135. Kub, kurio briauna 8 cm, i pradi nuda raudonai, o po to supjaust maus kubelius, kuri kiekvieno briauna 1 cm. Kiek procent sudaro kubeliai su: a) trimis raudonomis sienomis c) viena raudona siena b) dviem raudonomis sienomis d) bent viena raudona siena?

Pasitikrinkite
1. Isprskite lygtis: a) 8( + 3) = 64; b) A(y - 2) = 80; c) 3* - 8 - 9* = + 4 - 10*; d) 1 1 - 5 * + 1 8 = 11* - 1 4 + * ; e) 8 + 3(* - 5) = 17; f) 5 ( * - 2) - 1 9 = 21; g) 5(8* - 1) - 7(4* + 1) + 8(7 - Ax) = 19; h) 7(6* - 1) - 5(12* - 7) = 23 - 3(2* + 1). 2. Raskite du skaiius, kuri: a) suma lygi 74, o skirtumas lygus 24; b) suma lygi 60, o skirtumas lygus 80. 3. 4. 5. Lygiaonio trikampio perimetras lygus 48 cm, pagrindas 3 cm ilgesnis u onin kratin. Raskite trikampio kratines. Palyginkite skaiius a ir b, kai a b lygu: a) 11,2; a) b) c) d) 6. a) b) c) d) 7. 8. b) 0,01; c)-100; d) 0. sitikinkite, kad su bet kuriomis * reikmmis yra teisinga nelygyb: (* 7)(* + 1) > (* + 3)(* 9); (Ay + I) 2 > (Ay + 3)(4y - 3) + 8y; (3m - 2)(3m + 2) < (3m - 2) 2 + 12m ; (5a - 1)(5 a - 1) > (5a + I) 2 - 10(2a + 1). prie abiej nelygybs 4 > 7 pusi pridj skaiius 10,5; 7; 3^; i abiej nelygybs 7 < 4 pusi atm skaiius 7; 4; 8,5; abi nelygybs 3,2 > 2 puses padaugin i skaii 5; 4; abi nelygybs 48 < 30 puses padalij i skaii 3; 6; 0,2. b) 8 + 6* > 7?

Paraykite nelygyb, kuri gausite:

Kurie i skaii 5; 1; 0; 2,5; 10 yra nelygybs sprendiniai: a) 4* 2 < 1; Skaii tiesje pavaizduokite skaiius, tenkinanius nelygybes: a) - 1 < * < 1 1 d) 5 < * < 8 g) * < - 2 b) 10 < * < 7 e) * ^ 4 h) * > 0 c) 3 < * < 9 f) * < 3 i) * < 0

9.

Nurodykite didiausi sveikj skaii, priklausant intervalui: a) [8; 17]; a) (4,2; 7); b) [5; 23); c) ( - 4 ; - 1 ] ; d) ( - 3 ; 1). d) [ - 0 , 5 ; 7).

10. Nurodykite maiausi sveikj skaii, priklausant intervalui: b) [ - 3 , 7 ; - 1 ] ; c) (2,6; 11]; 11. Isprskite nelygyb, jos sprendini aib pavaizduokite skaii tiesje, o atsakym uraykite intervalu: a) + 8 > 0; b) - 15 < 0; c) Ix < 21; d) - 4 x < - 1 2 . 12. Isprskite nelygyb, jos sprendini aib pavaizduokite skaii tiesje: a) 3x 4 ^ + 8 c) 1 - 4x ^ 3(2x - 4) b) 7 < 18 6x d) (6x - 15) < |(36x - 12)

13. Isprskite nelygyb ir jos sprendinius uraykite nelygybe: a) 9y + 8 < Iy + 12; b) 1 2 - y > 1 5 - 2 y; c) 7y (y + 2) 2(3 y) ^ 2; d) y + 10(0, Iy + 0,5) - 4(2,5y + 1,5) > 3. 14. Su kuriomis m reikmmis reikinys: a) b) c) d) 3m 24 gyja teigiamas reikmes; 5m + 11 gyja neigiamas reikmes; 2(m + 1) 3(m 2) gyja reikmes, didesnes u 15; 3(2 m) + 4(7 m) gyja reikmes, ne didesnes u 83?

15. Nelygybi sistem sprendinius pavaizduokite skaii tiesje:


*>7; b) { J g C ) j i i o f d)

X < -7, > 0.

16. Isprskite nelygybi sistem: a)

jj> "4. * i 2x + 1 ^ - 7 , 1 1 2x < 1


^ 8, < 6 3 ^ 11, 4 > 4

b)

< 15, j 3x 6x ^ 12 f 2(x - 1) > + 7, ' f 8 > 3(x + 2)

17. Raskite nelygybi sistemos sveikuosius sprendinius:


d M x

+ 8 + 4 i 2x cM - +

f dM

7 - 2x < 0, 3x - 19 < 0 ~ f 3 - 2 * <9, a M 3x - 2 < 1

18. Dviratininkas vaiuoja pastoviu greiiu. Jeigu jis padidint greit 3 km/h, tai per 4 valandas nuvaiuot daugiau kaip 80 km. Jeigu dviratininkas sumaint greit 3 km/h, tai per 5 valandas nuvaiuot maiau kaip 80 km. Kokiu greiiu vaiuoja dviratininkas? 19. Isprskite dvigubas nelygybes: a)0<x + 2<4 c) 9 < 2jc + 3 < 13 e) 12 < 4(x - 5) < 60 b) 4 < : 1 < 0 d) - 1 0 < 4- < -5 f) - 1 8 < 3( + 6) < 18

20. Staiakampio kratins ilgis lygus 10 cm. Koks turi bti kitos kratins ilgis, kad staiakampio perimetras bt maesnis u perimetr kvadrato, kurio kratin lygi 15 cm? 21. Mama, davusi Eglei 20 lit ir reikaling pirkini sra, leido jai u likusius pinigus nusipirkti led. Egl ileido 17 lit 85 centus. Kiek porcij led Egl gali nusipirkti, jei viena porcija kainuoja: a) 1 Lt; b) 1 Lt 15 ct; c) 2 Lt 80 ct? c) ( - \b)2, d) ( l a + 2 b ) 2 . 22. Pakelkite kvadratu: a) (3a - 5b)2, b) (2x + ly)2, 23. Ar KL Il MNl Pagrskite.
N

24. Nordami suinoti atstum nuo tako B iki tako A, prie kurio nemanoma prieiti, nusmaigstome gairmis ties BC, imatuojame kampus ABC ir ACB ir atidedame juos kitoje kratins BC pusje. rodykite, kad AB = BD.
A

25.

Staiakampio viena kratin lygi 40 cm, o striain 50 cm. Raskite staiakampio: a) perimetr; b) plot; c) kratini santyk.

26. Vaikai 10 minui spjo msles. Kiek msli jie spjo pavaizduota stulpeline diagrama.

1210O " 6 4
2t 1 1 I \ I I 2 3 4 5 6 7 8 Msli skaiius

a) Kiek vaik spjo msles? b) Pavaizduokite duomenis dani lentele. c) Raskite, kiek vidutinikai msli spjo vienas vaikas. 27. Apskaiiuokite: a) 0 , 2 5 - 1 ( ) " 2 ; b) - 2 ^ + 0 , 5 " 1 ; c) ( - 2 ) - 2 - 0 , 2 " 1 ; d) 3~ 4 : (3~ 2 ) 3 . 28. Jeigu automobilis per sekund nuvaiuoja 20 metr, tai jo greitis . . . km/h. A 60 29. B 64 C 68 D 72 E 76 Kubo formos duts briaunos yra lygios 10 cm. Kiek padidt duts tris, jeigu kiekvien briaun pailgintume 10%?

1. Simetrija tiess atvilgiu 2. Simetrija tako atvilgiu 3. Simetrikos figros 4. Atkarpos vidurio statmens ir kampo pusiaukampins savybs Pasitikrinkite

SIMETRIJA
46 52 59 66 7]

1 Simetrija tiess atvilgiu


Brinyje pavaizduotos dvi lygios figros, uimanios tam tikr padt tiess d atvilgiu.

Pastebkime, kad, lap perlenkus per ties d, figros sutaps. Tokias dvi figras vadinsime simetrikomis tiess atvilgiu, o ties simetrijos aimi. 1 uduotis. 1. Persibraiykite brin ssiuvin. 2. Atkarpa sujunkite bet kuriuos du atitinkamus katin takus, pavyzdiui, nosis. 3. K galite pasakyti apie nubrtos atkarpos ir tiess d tarpusavio padt? Takai A ir A\ yra simetriki tiess d atvilgiu, jeigu: 1) atkarpa AA\ yra statmena tiesei d, t. y. AA\ d\ 2) ties d eina per atkarpos AA\ vidur, t. y. AP = Ai P. Kiekvien tiess d tak laikysime simetriku sau paiam.
d A.^1

Akivaizdu, kad katinus vaizduojani figr visi takai yra simetriki tiess d atvilgiu. Dvi figros yra simetrikos tiess atvilgiu, jeigu kiekvienas vienos figros takas yra simetrikas kitos figros takui tos tiess atvilgiu.

Pastebkime, kad tiess atvilgiu simetrikos figros yra lygios, pavyzdiui:

Braiant figr, simetrik duotajai, nebtina kiekvienam tos figros takui iekoti simetriko pakanka rasti kelis (ar net vien) simetrikus takus. 1 PAVYZDYS. Raskime atkarp A\B\, simetrik atkarpai AB tiess d atvilgiu. Raskime takus Ai ir B\, simetrikus atkarpos AB galams A ir B. Atkarpa sujunkime takus Ai ir B\. Atkarpos AB ir Aifii yra simetrikos tiess d atvilgiu. Tuo galima sitikinti, sulenkus lap per ties atkarpos AB ir Ai fi] sutaps. Pastaba. Tiess AB ir Aifii taip pat yra simetrikos tiess d atvilgiu. J susikirtimo takas M priklauso simetrijos aiai d.

/
Bf d

Bi

A
\ M

Ii

Kad atkarpos A B ir AiBi yra simetrikos tiess d atvilgiu, rodysime nelenkdami lapo. d
p
R,

Duota. BP = B1P, BB1 J . d , AQ = AiQ, AAi _L d. rodyti: 1) AB = A\B\; 2) bet kuris atkarpos AB takas yra simetrikas atkarpos A \ B\ atitinkamam takui.
1

A1

rodymas. 1) I tak B ir B\ nubrkime statmenis BC ir B\C\ atkarp AA\. Kadangi BB Il AAi (kodl?), tai keturkampis BCCiBi staiakampis, vadinasi, BC = Bi Cu BP = CQ, PBi = QCu AC = AQ- QC = A1Q - QC1 = A1Ci. Taigi A C B = AA\C\B\ (pagal dvi lygias kratines ir kamp tarp j). Todl AB = AiB\ ir ZABC =

ZAiBlCu

2) I bet kurio atkarpos AB tako M nubrkime statmen tiesei d, kuris kerta atkarp AB\ take , atkarpas BC ir S j C i atitinkamai takuose N ir Ni, o ties d take L. rodysime, kad M ir Mi yra simetriki tiess d atvilgiu. Kadangi BN = BiNi (kodl?), tai AMNB = AM]N\B\ (pagal kratin ir du lygius kampus prie jos). Vadinasi. MN = MiNi ir ML = Mi L. Taigi takai M ir Mi yra simetriki tiess d atvilgiu.

2 PAVYZDYS. Raskime apskritim, simetrik duotajam apskritimui tiess d atvilgiu.

Raskime tak O simetrik duotojo apskritimo centrui O. I tako 0\ nubrkime spindulio r apskritim. Apskritimai yra simetriki tiess d atvilgiu.

Pastaba. Jeigu simetrijos ais d eina per apskritimo centr, tai tas apskritimas yra simetrikas pats sau. 2 uduotis. 1. Nubraiykite trikamp ABC ir alia jo ties d. Raskite trikamp A\B\C\, simetrik trikampiui ABC tiess d atvilgiu. 2. Nubraiykite kamp ABC ir alia jo ties d. Raskite kamp A\B\C\, simetrik kampui ABC tiess d atvilgiu.
Teorema.

Staiajame trikampyje statinis, esantis prie 30 kamp, lygus pusei

ambins.

Duota: AABC, ZC = 90, ZB = 30. AB AB rodyti: AC = -

rodyti i teorem galima nubraiius trikampiui ABC simetrik trikamp A\BC tiess BC atvilgiu. rodykite.

136. Kuriuose paveikslliuose vliavls yra simetrikos tiess I atvilgiu?


I

11
a)
A B

lt

4
c)

j\/
D

137. Persibraiykite languotame popieriuje kiekvien brin atskirai ir raskite figr, simetrik duotajai figrai tiess d atvilgiu.
b)
A B

d)
A B

\B
d d d

e)

f)

g)

h)

J)

k)

m)

n)

o)

P)

138. Ar teisingas teiginys: jeigu AB = BC, tai takai A ir C yra simetriki bet kurios tiess, einanios per tak B, atvilgiu?

139. Staiojo trikampio ABC ambin AC lygi 1,3 dm, o statinis AB 1,2 dm. a) Raskite trikampio ACA\ perimetr, jeigu takas Ai yra simetrikas takui A tiess BC atvilgiu. b) Raskite trikampio ACCi perimetr, jeigu takas Ci yra simetrikas takui C tiess AB atvilgiu. 140. a) Nubraiykite trikamp ABC i, simetrik trikampiui ABC tiess d atvilgiu, b) Nubrkite trikampi ABC ir ABC\ auktines, pusiaukratines ir pusiaukampines, ieinanias i virni C ir Ci. K pastebjote?
B

141. Trikampio ABC virn C netilpo lape. Nubrkite io trikampio auktin, ieinani i virns C. Nurodymas. Nagrinkite simetrij tiess AB atvilgiu. 142. Takai ir Ai yra simetriki tiess d atvilgiu. Naudodamiesi tik liniuote, nubrkite ties a\, simetrik tiesei a tiess d atvilgiu. 143. Pavaizduotame popieriaus lape takai A ir A \ yra simetriki tiess d atvilgiu, o takui B simetrikas takas B\ yra u lapo. Persibraiykite brin ssiuvinius. Nebraiydami u lapo: a) raskite tiesi AB\ ir BA\ susikirtimo tak; b) imatuokite atkarp Aifii ir ABi ilgius; c) imatuokite kamp AiAfii ir AA\B\ dydius.

144. Koordinai ploktumoje atidkite takus A (2; 0), fi(2; 3), C(0; 3), D(2; 0), E(2; 3). Raskite koordinates tak, simetrik jiems: a) Ox aies atvilgiu; a) Ox aies atvilgiu; b) Oy aies atvilgiu. M(x;y): b) Oy aies atvilgiu? 145. Kokios yra koordinats tako, simetriko takui

146. Ubaikite pildyti lentel:

AB 8/3

DC

AC

AD 10

BC

BD

5 4 6 16 147. Metalofone trksta dviej plokteli: re ir si. Metalofono plokteli ilgiai pateikti lentelje. Nata Ploktels ilgis (mm) do 124 re mi 110 fa 107 sol 101 Ia 95 si do 88

Raskite re ir si plokteli ilgius, jeigu vis plokteli ilgi suma 832 mm, o re ploktel 1,3 karto ilgesn u si ploktel. 148. Mariaus matematikos paymiai yra 7, 8 ir 5. Kok paym turi gauti Marius, kad jo paymi vidurkis bt ne maesnis u 7? 149. Apskaiiuokite: a) c) 4 - 5 3 , 3 : 6; d) l - 6 (|)

150. Koks kvadrato kratins ilgis, jei, vien kvadrato kratin padidinus 3 m, o kit sumainus 2 m, gaunamas staiakampis, kurio plotas: a) lygus duotojo kvadrato plotui; b) ne maesnis u duotojo kvadrato plot? 151. Per metus 850 Lt indlis iaugo iki 884 Lt. a) b) c) d) Kiek palkan gauta u indl per metus? Kokia yra banko palkan norma? Kokio dydio buvo indlis, jeigu po met jis banke iaugo iki 1008,8 Lt? Kiek palkan bus gauta po met, padjus bank 1500 Lt?

152. Beno varke yra 3 kiens. Keliais bdais Benas gali du skirtingos verts banknotus sidti ias kienes? A 4 B6 C 8 D 9 E 3

2 Simetrija tako atvilgiu


Brinyje pavaizduotos dvi lygios figros, uimanios tam tikr padt tako O atvilgiu.

Pastebkime, kad, pasukus vien figr apie t tak 180 kampu, ji sutaps su kita. Tokias dvi figras vadinsime simetrikomis tako O atvilgiu, o t tak simetrijos centru. 1 uduotis. 1. Persibraiykite simetrikus matlankius ssiuvin. 2. Atkarpa sujunkite bet kuriuos du atitinkamus matlanki takus. 3. K galite pasakyti apie nubrtos atkarpos ir tako O tarpusavio padt?
,Ax

Takai A ir A\ yra simetriki tako O atvilgiu, jeigu takas O yra atkarpos AA\ vidurio takas, t. y. AO = OA\. Tak O laikysime simetriku sau paiam.

/ f o

Akivaizdu, kad vieno matlankio takai yra simetriki kito matlankio takams centro O atvilgiu. Dvi figros yra simetrikos centro atvilgiu, jeigu kiekvienas vienos figros takas yra simetrikas kitos figros takui to centro atvilgiu.

Pastebkime, kad simetrikos tako atvilgiu figros yra lygios, pavyzdiui:

r ^

O O

Braiant figr, simetrik duotajai centro atvilgiu, pakanka rasti kelis (ar net vien) simetrikus takus. 1 PAVYZDYS. Raskime atkarp A\B\, simetrik atkarpai AB tako O atvilgiu.
A

Raskime takus A\ ir B\, simetrikus atkarpos AB galams A ir B. Takus Ai ir B\ sujunkime atkarpa. Atkarpos A\B\ yra simetrikos tako O atvilgiu. Tuo galima sitikinti, pasukus atkarp AB 180 kampu apie tak O atkarpos AB ir A\B\ sutaps. Pastaba. Tiess AB ir A\B\ taip pat yra simetrikos tako O atvilgiu.

Nesukdami atkarpos AB 180 kampu apie tak O, rodysime, kad atkarpa AB yra simetrika atkarpai A i B\ centro O atvilgiu. B A1 Duota: AO = OAx, BO = OBx. rodyti: 1) AB = AxBx-, 2) bet kuris atkarpos AB takas yra simetrikas atkarpos AxBx atitinkamam takui.

rodymas. 1) AAOB = AAxOBx, nes AO = OAx, BO = OBx ir ZAOB = ZAxOBl, (kryminiai kampai). Taigi AB = AxBx ir ZBAO = ZBxAxO. 2) Per bet kur atkarpos AB tak M ir tak O nubrkime ties, kuri kerta atkarp A\BX take Mx. rodysime, kad takai M ir Mx yra simetriki centro O atvilgiu. AMOA = AMxOAx, nes OA = OAx, ZBAO = ZBxAxO ir ZMOA = ZMxOAx. I to iplaukia, kad MO OMx, t. y. takai M ir Mx yra simetriki tako O atvilgiu.

Nesunku sitikinti, kad tako atvilgiu simetrikos atkarpos (tiess) yra lygiagreios. Duota: Afi ir Ai B\ simetrikos tako O atvilgiu. rodyti: AB \\ A\BX. rodymas. Kadangi atkarpos AB ir A\B\ yra simetrikos tako O atvilgiu, tai AO = OAi ir BO = 0B\. Atkarpos AAi ir BB\ yra keturkampio ABA\B\ striains.

Kadangi tos striains susikirsdamos viena kit dalija pusiau, tai keturkampis ABA\ B Y ra lygiagretainis. Vadinasi, AB || Ai Bi. 2 PAVYZDYS. Raskime apskritim, simetrik duotajam apskritimui tako M atvilgiu.

Raskime tak Oi, simetrik duotojo apskritimo centrui O tako M atvilgiu. I tako O j nubrkime spindulio r apskritim. Apskritimai yra simetriki tako M atvilgiu. Pastaba. Jeigu simetrijos centras M sutampa su apskritimo centru, tai tas apskritimas yra simetrikas sau paiam. 2 uduotis. 1. Nubraiykite trikamp ABC ir paymkite alia jo tak O. Raskite trikamp A i f i i C b simetrik trikampiui ABC tako O atvilgiu. 2. Nubraiykite kamp AfiC ir paymkite alia jo tak O. Raskite kamp AifiiCi, simetrik kampui AfiC tako O atvilgiu.

153. Persibraiykite ssiuvinius kiekvien brin ir nubraiykite figr, simetrik duotajai tako O atvilgiu:
a)
A

b)
B

c)
A B

O
-f--

A
-

154. Trikampyje ABC: ZA = 45, ZC = 75, o trikampyje DE F: ZD = 45, ZF = 80. I trij emiau pateikiam tvirtinim tik vienas yra teisingas teiginys. Kuris? A Abu trikampiai simetriki centro atvilgiu. B Abu trikampiai nra simetriki centro atvilgiu. C Neaiku, ar ie trikampiai yra simetriki centro atvilgiu.

155.
A B C D E F G

Pairj brin pasakykite, kas turt buti parayta vietoj daugtaki. a) b) c) d) Takas Takas Takas Takas A yra simetrikas takui . . . tako . . . B yra simetrikas takui . . . tako . . . C yra simetrikas takui . . . tako . . . . . . yra simetrikas takui . . . tako E atvilgiu. atvilgiu. atvilgiu. atvilgiu.

156. Takai A\, B\ ir Ci simetriki takams A, B iv C tako O atvilgiu. Ar takai A], B\ ir Ci priklauso vienai tiesei, jeigu: a) AB = 4 cm, BC = 9 cm, AC = 12 cm; b) AB = 6 cm, CA = 13 cm, BC = 7 cm? 157. Trikampio ABC pusiaukratins AD vidurio takas yra E. rodykite, kad takams B ir C centro E atvilgiu simetriki takai B\ ir C\ ir takas A yra vienoje tiesje. 158. Takas M yra atkarpos AB vidurio takas. Ant atkarpos AB galo B utiko raalo ir atsirado dm. Raskite atkarp, simetrik atkarpai AB tako O atvilgiu.

159. Trikampyje ABC: AB = 9,5 cm, BC = 3,8 cm ir AC = 7 cm. Kratins AC vidurio takas yra M. Takas D yra simetrikas takui B tako M atvilgiu. Apskaiiuokite keturkampio ABCD perimetr. 160. Takai A ir Ai yra simetriki tako O, kuris brinyje nepaymtas, atvilgiu. Nubraiykite figr, simetrik duotajai tako O atvilgiu: b)
c)

.A1

161. Nubraiykite figr, simetrik duotajai tako O atvilgiu:


a)

b)

p7

P o

l7

162. Ubaikite sakinius, vietoj daugtaki raydami tiess atvilgiu" arba tako atvilgiu". a) Figra F\ simetrika figrai / . . . b) Figra Fi simetrika figrai F3 . . . Kiekvienu atveju nurodykite simetrijos centr arba simetrijos a. 163. Staiajame trikampyje statinio, esanio prie 30 kamp, ir ambins ilgi suma lygi 12 cm. Apskaiiuokite trikampio perimetr ir plot. 164. Apskaiiuokite rombo plot, jei: a) jo kratin lygi 6,5 cm, o smailusis kampas 30; b) jo perimetras lygus 38 dm, o bukasis kampas 150. 165. 100 g banan turi 90 kcal energijos. Kiek daugiausia gram banan galima suvalgyti, kad gautos energijos kiekis neviryt 405 kcal?

166. a) Apskaiiuokite

S a b c

Sb DE F-

b) Su kuria reikme S a b c $ B DEFnc) Su kuriomis reikmmis 2 S a b c ^ $ B DE F^ d) Su kuriomis reikmmis S a b c ^ 3 S b d e f c ? 2


F 1 D

167. inoma, kad staiakampio perimetras ne maesnis u 18,6dm ir ne didesnis u 21,6 dm, o viena kratin ne maesn u 3,1 dm ir ne didesn u 3,5 dm. vertinkite kitos kratins ilg. 168. Staiakampio ilgis (x + 7) cm, plotis (x + 1 ) cm, o kvadrato kratins ilgis (x + 3) cm. a) Apskaiiuokite staiakampio ir kvadrato perimetrus. b) Apskaiiuokite staiakampio ir kvadrato plotus. c) Ar gali staiakampio ir kvadrato perimetrai bti lygs? Jeigu taip, tai su kuria reikme? d) Ar gali staiakampio ir kvadrato plotai bti lygs? Jeigu taip, tai su kuria reikme? 169. Apskaiiuokite racionaliausiu bdu: a) ( - 0 , 5 4 ) - 1,56 - f ; b) - 0 , 7 7 - - \ 2,83.

170. Suprastinkite reikin: a) 3(1 - 2x)(2x + 1) c) (x + y)2 - ( x - y)2 b) ( a - 2){a + 2) - 2(5 - a) d) 7(c + d)2 - 14cJ

171. Dviej skaii suma lygi 48. Raskite iuos skaiius, jeigu 40% didesniojo o yra lygu I maesniojo. 172. Tepalo cisternos matuoklis rod, kad buvo upildyta cisternos. Po to, kai cistern buvo supilta dar 120 dekalitr tepalo, matuoklis rod, jog upildyta cisternos. Kokia cisternos talpa dekalitrais? A 560 da B 420 da C 280da D 240 da E210da 173. Dviese aidiamas toks aidimas. Ant staiakampio staliuko aidjai paeiliui vien alia kitos deda vienodas monetas. Pralaimi tas, kurio monetai ant stalo nebelieka vietos. Kaip turi aisti pirmasis aidjas, kad laimt? 174. Pastebj dsningum, nupiekite vietoj daugtaki atitinkamas figras.

Nurodymas. Remkits simetrija tiess atvilgiu.

3 Simetrikos figros
Paveikslliuose pavaizduoti medio lapas, vabalas ir drugelis yra simetriki patys sau tam tikros tiess atvilgiu. Sulenkus lap per t ties, skirtingose pusse esanios pieini dalys sutaps (jos yra lygios).

Ties, kurios atvilgiu figra yra simetrika pati sau, vadinama tos figros simetrijos aimi. Figra gali neturti simetrijos aies, turti vien ar kelias simetrijos ais. vairi figr, turini kelias simetrijos ais, nesunku isikirpti i popieriaus. Paveikslliuose pavaizduoti trys karpiniai, turintys vien, dvi ir atuonias simetrijos ais. Pirmasis karpinys yra ikirptas i vien kart per vertikali a sulenkto popieriaus lapo, antrasis i staiakampio formos lapo, sulenkto du kartus: per vertikali ir horizontali ais, o treiasis i keturis kartus sulenkto lapo. Lenkimo linijos parodytos punktyrais.

Lentelje pavaizduota kai kuri geometrini figr simetrijos ays.


Figra Simetrijos ays Simetrijos ai skaiius Simetrijos ai padtys Vidurio statmuo. Ties, einanti per t atkarp. Ties, einanti per kampo pusiaukampin. Tiess, einanios per prieing kratini vidurio takus.

Atkarpa

Dvi

Kampas

Viena

Staiakampis

Dvi

Rombas

Dvi

Tiess, einanios per striaines.

Kvadratas

Keturios

Tiess, einanios per prieing kratini vidurio takus ir per striaines. Kiekviena ties, einanti per apskritimo centr.

Apskritimas

Be galo daug

Uduotis. 1) Pabaikite braiyti figr, kuri simetrika tiess d atvilgiu. 2) rodykite, kad gautoji figra turi eias simetrijos ais.

120

1 IAO

Paveikslliuose pavaizduoti pieiniai yra simetriki patys sau tako (centro) atvilgiu. Pasuk figr apie t tak 180 kampu, gausime t pat vaizd, koks buvo ir prie pasukant.
9

o 0 0
A

0
6
O 0

0
Oo

Takas, kurio atvilgiu figra simetrika pati sau, vadinamas figros simetrijos centru. Simetrik figr centro atvilgiu pavyzdiai:
Figra Atkarpa Kvadratas Simetrijos centras Simetrijos centro padtis Vidurio takas striaini susikirtimo takas

Apskritimas

Apskritimo centras

rodykime, kad kiekvieno lygiagretainio striaini susikirtimo takas yra to lygiagretainio simetrijos centras. Duota: ABCD lygiagretainis, O e BD ir O e AC. rodyti: takas O lygiagretainio simetrijos centras.

rodymas. Kadangi lygiagretainio striains susikirtimo take dalijasi pusiau, tai takai A ir C; B ir D yra simetriki tako O atvilgiu, todl ir atkarpos AB ir CD; AD ir CB yra simetrikos O atvilgiu. Vadinasi, lygiagretainis ABCD yra simetrikas pats sau centro O atvilgiu.

175. I akies nustatykite, ar ties d yra figros simetrijos ais. d) e)

176.

ABCDEFGHIJKL
Kurios raids turi: a) vien simetrijos a c) daugiau negu dvi simetrijos ais

MNDPSTUVZ

b) dvi simetrijos ais d) neturi simetrijos ai?

177. Kiek simetrijos ai turi: a) lygiakratis trikampis c) vairiakratis trikampis b) lygiaonis trikampis d) status lygiaonis trikampis?

178. rodykite, kad lygiaonio trikampio pusiaukratins, nubrtos onines kratines, yra lygios ir susikerta take, priklausaniame trikampio auktinei, nubrtai pagrind. 179. Pel apgrau staiakamp, kvadrat ir romb. Nubrkite t figr (inoma, neapgraut) simetrijos ais.

180. Pateikite simetrijos ai turini figr pavyzdi i mus supanios aplinkos. 181. I popieriaus lapo ikirpkite figr, turini: a) vien; b) dvi; c) keturias simetrijos ais.

182. Pirmasis odis turi horizontali, o antrasis vertikali simetrijos a.


d

Paraykite kelet odi, turini: a) vertikali simetrijos a; b) horizontali simetrijos a; c) ir vertikali, ir horizontali simetrijos ais. 183. Nubraiykite keturkamp, kuris turt tik vien simetrijos a, nesutampani n su viena striaine. 184. Keturkampio ABCD simetrijos ais yra ties AC. a) Kurios kratini poros turi bti lygios? b) Ar gali visos keturkampio kratins bti lygios? 185. Papildykite i trij nuspalvint dali sudaryt figr taip, kad ji bt simetrika tiess d atvilgiu. Apskaiiuokite gautosios figros plot, jeigu didiojo kvadrato kratin lygi 4 cm. 186. Pasinaudojant aine simetrija, ukoduotas odis. Pasakykite, koks tai odis, jeigu ukoduotas jis atrodo taip: SIIAIE-LBnv

187. Nubrkite pavaizduotos figros visas simetrijos ais:


a) b) c)

188. Duota: AC keturkampio ABCD simetrijos ais, AD = 7cm, BC = 3cm, BO = 2cm. Apskaiiuokite:
a ) PABD ; b ) PABCD; c) SABCD-

>4

O C

XB

a) Kiek simetrijos ai turi kiekviena snaig? b) Kurios snaigs turi simetrijos centr? c) Kaip galima bt pakeisti vien snaig, kad ir ji turt simetrijos centr? 190. a) Ar egzistuoja trikampis, turintis simetrijos centr? b) Ar egzistuoja kampas, turintis simetrijos centr? c) Kiek simetrijos centr turi ties? 191. Kurios figros turi simetrijos centr; simetrijos a (ais)?

192. Ikirpkite i standaus popieriaus du lygius lygiaonius trikampius. Kaip juos reikia padti ploktumoje, kad gautume figr, turini dvi simetrijos ais ir simetrijos centr? Ar toks bdas vienintelis? 193. a) Pabaikite braiyti figr, papildydami j 7 atkarpomis taip, kad gauta figra bt simetrika duotojo tako atvilgiu.

b) Nusibraiykite i figr ir j papildykite taip, kad gauta figra but simetrika tiess atvilgiu, o takas O bt jos simetrijos centras.

194. Suprastinkite:

V6-VT2'

VI

D)

/ . /245. V 35 V 21 '

c^

V2-V7-V35 VT5.V2l-yT4

195. Reikinius uraykite pavidalu ay/b; ia a ir b sveikieji skaiiai: a) 4%/l8 + /128 3\/32 c) V20 - v^25 + 2V245 b) 5^27 - 2^75 + d) V75 - 212 + 2V27

196. Iskaidykite dauginamaisiais: a) (3* - 5) 2 - (3x - 5); b) (3x + 4) + 9x2 - 16; c) ( 2x + 1)(jc - 2) - (4x - 1)(2 - x); d) (3 - 2x)(2x + 5) - (3x - 5)(2x - 3). 197. a) Suprastinkite: (x - 4) 2 - (x - 2) (x - 8). Remdamiesi gautu rezultatu, apskaiiuokite: I999996 2 - 19999981999992. b) Suprastinkite: n2 (n \)(n + 1). Remdamiesi gautu rezultatu, apskaiiuokite: 19981999 2 - 19981998 19982000. 198. Kiek procent vienos valandos sudaro 1800 sekundi?
A

3%

C 5 %

D 50%

200%

199. I skaitmen 0, 1, 2, kuriuos galima ir kartoti, paraykite visus galimus: a) trienklius natraliuosius skaiius; b) trienklius nelyginius natraliuosius skaiius.

4 Atkarpos vidurio statmens ir kampo pusiaukampins savybs


Atkarpos vidurio statmuo yra atkarpos simetrijos ais, o kampo pusiaukampin kampo simetrijos ais. Atkarpos vidurio statmens kiekvienas takas yra lygiai nutols nuo tos atkarpos gal.
1 teorema. d M P

Duota: AB atkarpa, AP = PB, d _L AB, P d. rodyti: AM = MB, Med.

r r

" lI

rodymas. Tiesje d paymkime bet kur tak M, nesutampant su taku P. Tak M sujunkime su atkarpos AB galais. Gavome du trikampius: AAPM ir ABPM. AAPM = ABPM, nes AP = PB, MP - bendra ir ZAPM = ZBPM = 90. Vadinasi, AM = MB.
i savyb galima rodyti ir remiantis simetrija. Ties d yra atkarpos AB simetrijos ais. Todl takai A ir B yra simetriki ios tiess atvilgiu. Tiesje d paymkime bet kur tak M. Takas M yra simetrikas sau paiam tiess d atvilgiu. Vadinasi, atkarpa AM yra simetrika atkarpai BM. Todl jos yra lygios.

(Atvirktin 1 teoremai.) Jeigu takas yra vienodai nutols nuo atkarpos gal, tai jis priklauso tos atkarpos vidurio statmeniui.
2 teorema.
d

Duota: AB atkarpa, AM = MB. rodyti: takas M priklauso atkarpos AB vidurio statmeniui.

rodymas. Trikampis AMB yra lygiaonis, nes AM = BM. Per tak M ir atkarpos AB vidurio tak P nubrkime ties d. Ties d trikamp AMB dalija du lygius trikampius ir BPM, nes AM = MB, AP = PM, o MP bendra. Vadinasi, ZMPA = ZMPB = 90. Taigi ties d yra atkarpos AB vidurio statmuo. Vadinasi, takas M priklauso atkarpos AB vidurio statmeniui. Kur yra lygiaonio trikampio simetrijos ais? Kiek simetrijos ai turi lygiakratis trikampis?

3 teorema. Kiekvienas kampo pusiaukampins takas yra lygiai nutols nuo kampo kratini. D Duota: ZABC, ZABD = ZCBD, M e BD. rodyti: takas M vienodai nutols nuo BA ir B C, t. y. ME = MF.

rodymas. I tako M nubrkime statmenis kampo kratinms BA ir BC, t. y. ME LBA ir MF L BC. Atkarp ME ir MF ilgiai yra tako M atstumai iki kampo kratini. Trikampiai BEM ir BFM yra statieji. ZEBM ZFBM, nes BD yra ZABC pusiaukampin. Todl ir ZEMB = Z.FMB. Vadinasi, ABEM = ABFM (pagal kratin BM ir atitinkamai lygius kampus prie jos). Taigi M E = M F , t. y. takas M vienodai nutols nuo kampo kratini. 4 teorema. (Atvirktin 3 teoremai.) Jeigu kampo vidaus takas yra lygiai nutols nuo kampo kratini, tai jis priklauso kampo pusiaukampinei. D Duota: ZABC, ME J_ AB, MF L BC ir ME = MF. rodyti: takas M priklauso kampo ABC pusiaukampinei BD, t. y. ZEBM = ZFBM.

rodymas. Trikampiai MEB ir MFB yra statieji, todl pagal Pitagoro teorem BE2 = BM2 - ME2 ir BF2 = BM2 - MF2. Kadangi ME = MF, tai BE2 = BF2. Vadinasi, ir BE = BF. Taigi AMEB = AMFB (pagal tris kratines). Vadinasi, ZEBM = ZFBM. UDAVINYS. Duota atkarpa AB ir alia jos esantis takas D. Nubraiykime lygiaon trikamp, kurio pagrindas AB, o trikampio virn C, nutolusi 2cm nuo tako D. Sprendimas. Lygiaonio trikampio virn C yra vienodai nutolusi nuo atkarpos AB gal. Vadinasi, ji yra atkarpos AB vidurio statmenyje. Nubriame atkarpos AB vidurio statmen. Kita vertus, virn C yra nutolusi 2 cm atstumu nuo tako D. Vadinasi, takas C priklauso apskritimui, kurio centras D, o spindulys 2 cm. Nubriame apskritim. Atkarpos AB vidurio statmens susikirtimo su apskritimu takai C ir Ci yra iekomo trikampio virns. Sujung takus C\ ir Ci su takais A ir B atkarpomis, gauname du lygiaonius trikampius. Priklausomai nuo tako D padties apskritimas ir statmuo gali kirstis dviejuose takuose, liestis arba nesikirsti. Taigi galima nubraiyti du trikampius, vien arba nei vieno.

200. vairiakraio trikampio vienos kratins vidurio statmuo kerta tiktai vien i likusi kit dviej kratini. Kuri ilgesnij ar trumpesnij? 201. Nubraiykite smailj trikamp ir nubrkite jo kratini vidurio statmenis. Jie turi susikirsti viename take. T pat atlikite su bukuoju ir staiuoju trikampiais. Kur yra kratini vidurio statmen susikirtimo takas? 202. Ssiuvinyje paymkite takus A, B ir C: AB = 4cm, AC = 3cm, ZBAC = 100. Nubraiykite tok lygiaon trikamp ABM, kad takas M bt nutols nuo tako C 3 cm atstumu. 203. rodykite, kad lygiagretainio kamp pusiaukampins susikirsdamos sudaro staiakamp. 204. Smailiojo trikampio ABC ilgiausioji kratin yra BC. ioje kratinje raskite tok tak D, kad ZDAC bt lygus kampui ACB. 205. Kampo AOB viduje duotas takas P. Raskite tak, vienodai nutolus nuo kampo kratini, o nuo tako P nutolus 3 cm atstumu.
A/

206. Nubrkite kamp ir jo viduje paymkite du takus. Raskite tak, vienodai nutolus nuo kampo kratini ir nuo paymtj tak. 207. AABC lygiaonis, BD auktin. AE = FC, M bet kuris auktins B D takas. Kaip rodyti, kad AEMF yra lygiaonis?

208. Prie lygiagretainio ABCD kratini AD ir BC ior nubraiyti lygiakraiai trikampiai AED ir BKC. rodykite, kad lygiagretainio striaini susikirtimo takas O yra atkarpos K E vidurio takas. 209. Prie lygiagretainio ABCD kratini AD ir BC ior nubraiyti kvadratai ADEF ir BCLK. rodykite, kad atkarpos KE, LF susikerta take O (lygiagretainio striaini susikirtimo takas) ir tas takas dalija jas pusiau.

210. Kampo A kratinse atidtos dvi lygios atkarpos AB ir AC. Takas D yra vienodai nutols nuo tak B ir C. rodykite, kad takas D priklauso kampo pusiaukampinei. 211. rodykite, kad ties, statmena kampo pusiaukampinei, kampo kratinse atkerta lygias atkarpas. 212. Kaip kampo kratines kertanioje tiesje rasti tak, vienodai nutolus nuo kampo kratini? 213. alia geleinkelio (d.) yra dvi gyvenviets (A ir B). Kur reikia statyti geleinkelio stotel (C), kad atstumai nuo stotels iki gyvenviei bt vienodi?

214. Isprskite nelygybi sistem: J 1 - < 2x, j 6 - 2x > 3(x - 3); . i 12 - 5jc < 3(JC - 4), c ) 1 4jc 2 > 2(3 x).
a)

b) 10

-3x < 8(JC - 7), 20 < 19 - 3jc;

215. Skautai motorine valtimi planuoja i Merkins Nemunu plaukti pasroviui ir grti atgal. Nemuno tkms greitis 3km/h. Kelionje planuojama utrukti ne ilgiau kaip 3 h. Kok didiausi atstum nuo Merkins gali nuplaukti skautai, kad spt laiku grti atgal? Motorins valties savasis greitis yra: a) 18 km/h; a) b) c) d) e) b) 12 km/h; c) 9 km/h; d) 15 km/h. 216. audymo treniruotje Marius taikin iov 30 kart. Kiek kart Marius nepataik taikin? Rezultatus suraykite variacine eilute. Sudarykite rezultat dani lentel. Nubraiykite rezultat histogram. Koks rezultat vidurkis, mediana?

217. Moneta metama tris kartus. Suraykite visas baigtis, palankias vykiui: a) skaiius atvirto ne maiau nei du kartus; b) skaiius atvirto maiau nei du kartus.

218. Apskaiiuokite reikinio: a) (.2 + y2) : xy reikm, kai j c = vTT + /3, y = V - ; b) 2 2 xy -f- y2 reikm, kai = 3 + /5, = 3 /5219. Iskaidykite dauginamaisiais: a) Ib2 - 63 d) 81 -4 a) 0,000085; b) 108 - 2 )3 + 82 + 16 ) 0,00000256; ) 4 - 16 f) 4 - 63 + 9 2 d) 9 070000.

220. Paraykite skaiius standartine iraika: b) 620000; 221. Pagal brinio duomenis raskite kgio pagrindo: a) spindul; b) apskritimo ilg; c) plot.

222. Trapecijos pagrindai lygus 12 cm ir 8 cm, o kampai prie didesniojo pagrindo 30 ir 45. Apskaiiuokite trapecijos plot. 223. Jeigu tarptautiniuose atsiskaitymuose vienas euras (EUR) atitinka 4,3208 lito (LTL), tai kiek lit atitinka 500: a) b) c) d) e) f) Airijos svar (IRP), inant, kad 1 euras atitinka 0,787564 IRP; Austrijos iling (AUS), inant, kad 1 euras atitinka 13,7603 AUS; Belgijos frank (BEF), inant, kad 1 euras atitinka 40,3399 BEF; Ispanijos peset (ESP), inant, kad 1 euras atitinka 166,386 ESP; Italijos lir (ITL), inant, kad 1 euras atitinka 1936,27 ITL; Portugalijos eskud (), inant, kad 1 euras atitinka 200,482 ?
f) 500 POE atitinka 500 : 200,482 = 2,4939894... (EUR), t. y. 4,3208 2,4939894 % 10,78 (LTL).

Pavyzdys.

224. Senovs Egipto udavinys i Rajundo papiruso (2000-1700 m. pr. Kr.) rankraio, saugomo Brit muziejuje. Skritulio plotas lygus plotui kvadrato, kurio kratin yra ^ skritulio skersmens. Kokia iuo atveju apytiksl skaiiaus reikm?
Q

Pasitikrinkite
Persibraiykite languotame popieriuje kiekvien brin ir raskite figr, simetrik duotajai figrai tiess d atvilgiu. c)
d

Nubraiykite trikamp ABC, kurio AB = 2 cm, BC = 3 cm, AC = 4 cm. a) Raskite takui B simetrik tak B\ tiess AC atvilgiu. b) Apskaiiuokite keturkampio ABCB\ perimetr. Paymkite du takus A ir B. Nubrkite ties d, kad takai A ir B bt simetriki tiess d atvilgiu, naudodamiesi: a) liniuote su padalomis ir kampainiu; b) skriestuvu ir liniuote be padal. Nubraiykite bet kok kamp. Nubrkite jo pusiaukampin, naudodamiea) matlankiu ir liniuote; b) skriestuvu ir liniuote. Ssiuviniuose nubrkite ties I ir alia jos vienoje pusje paymkite du nevienodai nuo tos tiess nutolusius takus A ir B. 1) Raskite takus Ai ir B\, simetrikus takams A ir B tiess I atvilgiu. 2) Nubraiykite keturkamp ABB\ A b Koks tai keturkampis? Nubrkite jo striaines. 3) Kodl lygiaons trapecijos striains yra lygios?

6.

Tiesje d paymtas takas P. Kurie i teigini A, B ir C yra teisingi? A Yra toki ploktumos tak A ir B, kad AP = PB ir takai A ir B yra simetriki tiess d atvilgiu. B Bet kurie du ploktumos takai, kuriems teisinga lygyb AP = PB, yra simetriki tiess d atvilgiu. C Yra ploktumos tak AkB, nesimetrik tiess d atvilgiu, kuriems galioja lygyb AP = P B .

7.

a) Ssiuviniuose nubrkite ties d ir alia jos vienoje pusje paymkite du takus A kB. Tiesje d raskite tak C, kad trikampis ACB bt lygiaonis (AC = BC). b) Nubrkite smailj kamp ir jo skirtingose kratinse paymkite du takus A kB. Nubraiykite lygiaon trikamp ABC, kurio pagrindas AB, o virn C yra kampo kratinje. Nubrkite ties I ir alia jos paymkite tak A. Nubraiykite kvadrat, kurio viena virn sutapt su taku A, o dvi virns bt tiesje I. Ant lygiakraio trikampio virns utiko raalo. Nubrkite visas tris jo simetrijos ais.

8. 9.

10. Persibraiykite ssiuvinius kiekvien brin ir nubraiykite figr, simetrik tako O atvilgiu. a) O H)

b)

c) O

jV O

f)

O g) A J!0 ! e te ' Jy

\
)
r

O O

h) O

\\

11. Tiess AB ir CB yra statmenos, be to, CO = OB. a) Raskite tak A\, simetrik takui A tako O atvilgiu. b) rodykite, kad AxC _L CB.

C O A B
_

12. Nubraiykite vairiakrat trikamp ABC. a) Raskite takams A ir B simetrikus takus Ai ir B\ tako C atvilgiu. Kokios ries keturkampis b) Nubraiykite tok trikamp ABC, kad keturkampis ABA\B\ bt: staiakampis; rombas; kvadratas. 13. I standaus popieriaus ikirpkite du nelygius kvadratus. Padkite juos taip, kad gauta figra turt: a) tik vien simetrijos a, o simetrijos centro neturt; b) tik simetrijos centr; c) keturias simetrijos ais ir simetrijos centr (du bdai). Pastaba. Galima kvadrat udti ant kvadrato. 14. Kurios i pavaizduot raidi turi simetrijos centr?

A BCD EFGHIJK L MNDPS T UVZ


15. Dalis figros, turinios dvi simetrijos ais l\ ir I2, nuvalyta. Nubraiykite i figr.

/ 1

16. Nusibraiykite atkarp, romb, kvadrat ir raskite j simetrijos centrus.

17. Ar brinyje pavaizduotos lentels turi simetrijos centr, simetrijos a (arba ais)?

18. Nusibraiykite dvi atkarpas AB ix CD. Raskite ploktumoje tok tak M, kad trikampiai AMB ir CMD bt lygiaoniai (AB ir CD trikampi pagrindai). Ar visada toks takas egzistuoja? 19. Apskaiiuokite ir y:
a)

b)

c)

12

20. Staiosios trapecijos pagrindai 4 cm ir 7 cm, o smailusis kampas 30. Apskaiiuokite trapecijos plot.
21.

Isprskite nelygybi sistem: ,6: + 7 , 2 > 0, ,2 ^ 2,6; b)

22.

Iskaidykite dauginamaisiais: a) (3* - 2) - (3x - 2) 2 c) (x - 4) + (X - 2) d)

il
a3 -

5x + 4,5 ^ 0,

b) (4 - 9 2 ) IOa2

- ( 2 -

3JC)

+ 25a

23. Viena prekybos baz parduoda elektrinius virdulius. Ji ima 80 Lt u kiekvien virdul ir dar 100 Lt u vis virduli partij. Kita prekybos baz virdulius parduoda po 90 Lt ir taiko 5% nuolaid. a) Smulkus prekeivis nori pirkti virduli. Apskaiiuokite, kiek jam kainuot ie virduliai perkant pirmoje bazje ir kiek antroje. b) Kiek reikia pirkti virduli pirmoje bazje, kad apsimokt?

9
Pasitikrinkite

TIESIOGINIS IR ATVIRKTINIS PROPORCINGUMAS


76 86 95 101

1. Dviej dydi tarpusavio priklausomyb. Funkcija 2. Dviej dydi tiesioginis ir atvirktinis proporcingumas 3. Figr didinimas ir mainimas

1 Dviej dydi tarpusavio priklausomyb. Funkcija


Gyvenime danai susiduriame su tarpusavyje priklausomais dydiais. Pavyzdiui, kvadrato plotas priklauso nuo kratins ilgio, automobilio sunaudot degal kiekis nuo nuvaiuoto atstumo, nuvaiuotas atstumas nuo vaiavimo laiko ir pan. 1 PAVYZDYS. Dviratininkas vaiuoja 20 km/h greiiu. Dviratininko nuvaiuotas kelias s priklauso nuo vaiavimo laiko t. Kadangi vaiavimo greitis pastovus, tai kelias s lygus greiio v ir laiko t sandaugai. Todl, pavyzdiui: per 1 valand dviratininkas nuvaiuoja 20 1 = 20 (km); per 2 valandas dviratininkas nuvaiuoja 20 2 = 40 (km); per t valand dviratininkas nuvaiuoja 20 t kilometr. Taigi dviratininko nuvaiuoto kelio s priklausomyb nuo vaiavimo laiko t, kai vaiavimo greitis yra 20 km/h, galima urayti formule
5 -

20 t.

Dviratininko vaiavimo laikas t ir nuvaiuotas kelias s kinta, todl ie dydiai vadinami kintamaisiais dydiais. Kintamojo s reikm priklauso nuo kintamojo t reikms, todl s vadinamas priklausomu kintamuoju, o t nepriklausomu kintamuoju. Norint pabrti, kad kintamasis . v priklauso nuo t, kartais raoma taip: 5(i) = 201 (skaitome: es nuo t lygu 20t).

Dviratininko nuvaiuoto kelio priklausomyb nuo laiko galima nusakyti ne tik formule, bet ir lentele bei grafiku. Pasirinkime kelias nepriklausomo kintamojo t reikmes (paprastai jos imamos vienodais intervalais, kitaip sakoma, tam tikru ingsniu), pavyzdiui, kas vien: 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . , ir, apskaiiav atitinkamas s reikmes, upildytame lentel: t (h) s (km) 1 2 3 60 4 5 6

20 40

80 100 120

Koordinai ploktumoje (laikydami, kad abscisi ayje 1 cm atitinka 1 h, o ordinai ayje 1 cm atitinka 20km) paymkime takus (f; s), kuri koordinats nurodytos lentelje.

120

s (km)

100
80 60

40 20

Pastebkime, kad ie takai priklauso spinduliui, kurio pradia sutampa su koordinai pradia. Imdami kitas t reikmes, taip pat gautume takus, priklausanius iam spinduliui. Matome, kad kiekvien nepriklausomo kintamojo t reikm atitinka vienintel priklausomo kintamojo s reikm. Toki priklausomyb vadinsime funkcine priklausomybe, arba funkcija. Sakysime, kad s yra t funkcija. Daniausiai nepriklausomas kintamasis ymimas raide ir vadinamas argumentu, o priklausomas kintamasis raide y ir vadinamas funkcija. Kintamasis y yra kintamojo funkcija, jeigu kiekvien kintamojo reikm atitinka vienintel kintamojo y reikm. Raome: y = f(x). Skaitome: ygrek lygu ef nuo iks.

Visos galimos nepriklausomo kintamojo reikms sudaro funkcijos apibrimo srit, o gyjamos priklausomo kintamojo reikms funkcijos reikmi srit. 2 PAVYZDYS. Staiakampio gretasienio formos akvariumui, kurio matmenys parodyti brinyje, reikia paruoti vandens. Raskime reikiamo vandens kiekio priklausomyb nuo vandens aukio akvariume.

6 dm

Sakykime, kad pilto akvarium vandens auktis lygus h dm. Tada jo tris y = 6 4 h = 24h (dm3) = 24h (t). Formul V(A) = 24h ireikia vandens kiekio akvariume priklausomyb nuo aukio. Pavyzdiui, V(I) = 24-1 = 2 4 ; V(3,5) = 24 -3,5 = 84. Taigi iame pavyzdyje vandens kiekis akvariume yra vandens aukio funkcija. Nepriklausomas kintamasis h (funkcijos apibrimo sritis) gali gyti tik neneigiamas reikmes, ne didesnes u 5 (akvariumo auktis 5 dm), o priklausomas kintamasis V (funkcijos reikmi sritis) neneigiamas, ne didesnes u 120 reikmes (akvariumo tris 120 dm3).

Gamtos moksluose, medicinoje ar technikoje priklausomyb tarp dviej kintamj dydi danai nusakoma grafikai. Pavyzdiui, barografas braio kreiv (barogram), kuri parodo, kaip kinta atmosferos slgis per tam tikr laik; i seismogram, kurias braio seismografai, galima prognozuoti besiartinanius ems drebjimus, cunamius. 3 PAVYZDYS. Panagrinkime paros oro temperatros grafik, nubraiyt termografu.

I grafiko matyti, kada temperatra buvo neigiama, kada teigiama, kada ji kilo, kada krito, o kada buvo pastovi. Nuo O valandos iki 12 valandos ir nuo 22 valandos temperatra buvo neigiama (grafikas yra po abscisi aimi), o nuo 12 valandos iki 22 valandos temperatra buvo teigiama (grafikas yra vir abscisi aies). Nuo O valandos iki 4 valandos ir nuo 20 valandos iki 24 valandos temperatra krito (grafikas eina emyn), nuo 4 valandos iki 14 valandos temperatra kilo (grafikas eina auktyn), o nuo 14 valandos iki 20 valandos ji buvo pastovi. Kada temperatra buvo emiausia? Kada aukiausia? Kada lygi nuliui?
Pastebsime, kad ne kiekviena kreiv yra funkcijos grafikas. Pavaizduota kreiv nra funkcijos grafikas, nes kai kurias argumento reikmes atitinka dvi y reikms. Pavyzdiui, argumento reikm = x\ atitinka dvi y reikms \ ir >'2 (ties, lygiagreti Oy aiai, kreiv kerta dviejuose takuose).

225. Formulmis uraykite staiakampio perimetro; ploto priklausomyb nuo trumpesniosios jo kratins, jeigu: a) staiakampio viena kratin 4 cm trumpesn u kit; b) staiakampio viena kratin 5 cm ilgesn u kit. 226. Grafiku pavaizduota vienu metu pasodint egls ir bero aukio priklausomyb nuo amiaus.

a) b) c) d)

Koks kiekvieno medio auktis buvo po 20 met; 40 met; 100 met? Kokio amiaus kiekvienas medis buvo 5 m; 10 m; 25 m? Kokio amiaus abiej medi auktis buvo vienodas? Kiek metr uaugo kiekvienas medis per pirmuosius 20 met; per laiko tarp nuo 30 iki 50 met? e) Kokio amiaus egl buvo tokio pat aukio, kaip 55 met beras? f) Kokio amiaus beras buvo tokio pat aukio, kaip 35 met egl? 227. Matuojant inde ildomo vandens temperatr, sudaryta tokia lentel: (min.) 0 ( 0 C) 15 1 29 2 42 3 55 4 67 5 76 6 84 7 93 8 97 9 100 10 100 11 100

Laikydami, kad ayje 1 cm atitinka 1 min, o y ayje 1 cm atitinka 10 0 C, nubraiykite vandens temperatros priklausomybs nuo laiko grafik. Remdamiesi grafiku, nustatykite: a) kokia buvo vandens temperatra inde po 5 min; 6,5 min; 9 min; 10,5 min b) po kiek minui nuo ildymo pradios vanduo inde buvo 29 C, 70 0 C, 90 C, 93 C, 100C. c) keliais laipsniais pakilo vandens temperatra ildant nuo 3 iki 8 minui.

228. Dydi ir y atitinkamos reikms nurodytos lentelse:

a)

2 1 2 10 2 6

5 2,5 4 20 5 12

12 6 5 25 7 16

b)

3 7 1,5 2,25 4 10

5 11 3 9 9 22,5

8 17 5 25 12 30

c)

d)

e)

f)

X C F

Kuri i formuli atitinka kiekviena lentel? A y = 5x B y = 2 D y = 2,5x E y = 2x --1

y = 2(x + l) y = 0,5

229. Kiekvienam natraliajam skaiiui, ne didesniam u 20, priskiriama jo dalijimo i 4 liekana. a) Sudarykite atitinkam reikmi lentel. b) i priklausomyb pavaizduokite grafikai. 230. Kiekvienam natraliajam skaiiui, ne didesniam u 20, priskiriamas prie j esani pirmini skaii kiekis. a) Sudarykite atitinkam reikmi lentel. b) i priklausomyb pavaizduokite grafikai. 231. Grafikas vaizduoja atmosferos slgio P priklausomyb nuo vietovs aukio H vir jros lygio.

Auktis (km)

a) Remdamiesi grafiku, ubaikite pildyti lentel: H P b) Atsakykite klausimus: 1) Koks apytiksliai slgis yra Elbruso virnje (5630 m)? 2) Koks apytiksliai slgis Everesto virnje (8850 m)? 3) Kokiame auktyje slgis lygus 450 mm? 232. Apskaiiuokite /(1), /(3), /(0,5), kai funkcija apibrta formule: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) f(x) = ;
Pavyzdys.

b) fix) = ^ ;

c) f(t) =
| reikm, kai

Apskaiiuokite funkcijos, apibrtos formule f (u) = u = -2, t. y. / ( - 2 ) . Sprendimas. duot formul vietoj u ra 2, gauname:

_ 5(-2) + 1 _ - 9 /(-2) - 7 , , - T(-2)2 + 1

233. Apskaiiuokite, su kuria J C reikme funkcijos reikm lygi 15, kai funkcija apibrta formule: a)/(*) = 1,5*+4; b) g(jc) = 12 x. 234. Koordinai ploktumoje nubraiytas funkcijos y = /(JC) grafikas.

Remdamiesi grafiku, nustatykite: a) b) c) d) e) funkcijos apibrimo srit ir reikmi srit; su kuriomis argumento reikmmis funkcijos reikm lygi nuliui; / ( - 3 , 5 ) ; / ( - 1 ) ; / ( - 0 , 5 ) ; /(3,5); /(6,5); su kuriomis argumento reikmmis funkcijos reikm lygi 1; 1,5; su kuriomis argumento reikmmis funkcijos reikms yra teigiamos; neigiamos.

235. Lygiagretainio kratin ; dm, o auktin, nubrta t kratin 2 dm. a) Formule uraykite lygiagretainio plot 5 (JC). b) Apskaiiuokite 5(2,5); 5(0,75). c) Su kuria argumento J C reikme funkcijos 5(JC) reikm lygi 10,6? 236. Knygoje yra 420 puslapi. Kasdien Antanas perskaito po 30 puslapi. a) Paraykite formul /(JC), kuri nurodyt, kiek puslapi jam liks perskaityti po J C dien. b) Kokias reikmes gali gyti nepriklausomas kintamasis JC? c) Apskaiiuokite /(5). K gautasis skaiius reikia? d) Po keli dien Antanui liks skaityti 120 puslapi?
Pavyzdys. Vandens rezervuaro talpa 900 m3. Rezervuaras yra pripildytas vandens. Per minut sunaudojama 2 m3 vandens. Raskite vandens kiek; rezervuare, prajus laikui t. Sprendimas. Po i min rezervuare yra (i) 900 21 (m 3 ) vandens. Kadangi vandens kiekis rezervuare negali bti neigiamas, tai t gali gyti tik tokias reikmes, su kuriomis 900 21 ^ 0. I ia randame, kad t < 450. Kita vertus, t ^ 0. Taigi nepriklausomas kintamasis t gali gyti neneigiamsias reikmes, ne didesnes u 450. Pavyzdiui, kai t = 1 h 40 min = 100 min, tai (100) = 900 - 2 100 = 700 (m3). I formuls (i) 900 21 nesunku rasti, po kiek laiko rezervuare bus, pavyzdiui, 450 m3 vandens: 450 = 900 2f ir t = 225 min = 3 h 45 min.

237. a) Funkcija apibrta formule /(JC) = 4JC + 5. Ubaikite pildyti lentel:


JC

-3,5

-2,5 -1

-0,5 0 7

1,5 15 19

/W

b) Funkcija apibrta formule /( JC ) = 2JC2 3. Ubaikite pildyti lentel:


JC

-3

-2

-1

fix)

c) Nubraiykite abiej funkcij grafikus. 238. a) Ar takai A ( - 3 ; - 7 ) , B(-2; - 6 ) , C(3; 7) ir >(4,5; 8) priklauso funkcijos, apibrtos formule /(JC) = 2JC 1, grafikui? b) Ar takai A(4; 3), B(8; 2), C(9; 15) ir D(10; 12) priklauso funkcijos, i^ apibrtos formule /(JC) = -, grafikui?

239. a) Lygiaons trapecijos ABCD pagrindai lygus 3 cm ir 5 cm, o auktin 2 cm. Apskaiiuokite trapecijos striains ilg.

b) Apskaiiuokite lygiaons trapecijos, kurios pagrindai 4 dm ir 6 dm, o onin kratin 5 dm, striains ilg. c) Lygiaons trapecijos auktin lygi 6 cm, o jos plotas 84cm 2 . Apskaiiuokite trapecijos perimetr, jeigu trapecijos smailusis kampas lygus 45. 240. Keturkampis ABCD trapecija, EF auktin. Apskaiiuokite trapecijos plot. B
y

F
A

C E 1 D

241. Kostas natralj skaii n padidina 3 vienetais ir pakelia kvadratu, o Migl skaii n pakelia kvadratu ir padidina 27 vienetais. Migl gavo didesn skaii negu Kostas. Raskite n. 242. Apskaiiuokite duts tr.

243. a) Apatinis staiosios trapecijos pagrindas 5 cm ilgesnis u virutin. Raskite trapecijos auktin ir onin kratin.

b) Keturkampis ABCD trapecija. Apskaiiuokite BC ir DC. B C

A S D 244. Tvenkinyje 90 cm nuo kranto auga gl, kurios iedas ikils vir vandens 30 cm. Puiant vjui, gl palinksta, ir jos iedas lieia tvenkinio krant. Raskite tvenkinio gyl toje vietoje, kur auga gl.

245. Petraitis kurorte gali apsistoti viename i dviej viebui. Poilsyje" 1 para kainuoja 300 Lt, o Pkelyje" 250 Lt, taiau ia reikia mokti 500 Lt usakymo mokest. a) Apskaiiuokite, kiek Petraiiui kainuot kiekviename viebutyje praleistos 8 paros; 21 para. b) Apskaiiuokite Petraiio ilaidas kiekviename viebutyje per n par. c) Kiek par daugiausiai turi praleisti Poilsio" viebutyje Petraitis, kad jo ilaidos bt maesns negu u t pat laik Pkelio" viebutyje? 246. Giedrius ir Marius kartu turi 60 kasei. Jeigu Giedrius padovanot Mariui 4 kasetes, tai Giedriaus likusi kasei skaiius bt maesnis u trigub Mariaus kasei skaii. Jeigu Marius padovanot Giedriui 3 kasetes, tai Giedriaus kasei skaiius bt didesnis u keturgub Mariui likusi kasei skaii. Kiek kasei turi Giedrius ir kiek Marius?

247. Suprastinkite reikin: a) 0,5jc - 3 4x5 c) 248. Palyginkite: a) i J ir i V 2 2 ; 249. Isprskite lygt: a) + 3 ) ( 2 * - 1) =O c) \x - 1| = 2 b) (3jc + 1)(jc - 2 ) = 0 d) \x + 11 = 3 b) V56 ir 9 J . b) 6 a ~ 3 b 2 \aAb~x d) \2x6y~2 : (3x2y~5)

250. Tarnautojo neapmokestinamasis minimumas 242 Lt. Koks tarnautojui priskaiiuotas mnesinis atlyginimas, jeigu pajam mokestis, sudarantis 33% priskaiiuoto atlyginimo dalies, virijanios neapmokestinamj minimum, yra: a) 217,14Lt; b) 241,89Lt; c) 266.64Lt; d) 332,64Lt? 251. Ridenami du skirting spalv loimo kauliukai. Suraykite visas vyki baigtis, kai viename ir kitame kauliukuose atvirtusi akui suma lygi: a) 5; b) 6; c) 7; d) 8.

2 Dviej dydi tiesioginis ir atvirktinis proporcingumas


Prisiminkime praeitame skyrelyje nagrint pavyzd apie dviratinink, vaiuojant 20 km/h pastoviu greiiu. 1 PAVYZDYS. Dviratininko nuvaiuoto kelio s priklausomyb nuo vaiavimo laiko t uraykime lentele.
t S

1 20

2 40

3 60

80 100 120

I lentels matyti, kad, padalij dydio s reikmes i atitinkam t reikmi, gauname t pat skaii, t. y.: 20 _ 40 _ 60 _ _
20

Du dydiai vadinami tiesiogiai proporcingais, jeigu j atitinkam reikmi santykiai yra lygs. Skaiius, kuriam lygs tiesiogiai proporcing dydi atitinkam reikmi santykiai, vadinamas proporcingumo koeficientu. Taigi dviratininko nuvaiuotas kelias ir vaiavimo laikas yra tiesiogiai proporcingi dydiai, o tiesioginio proporcingumo koeficientas lygus 20. Akivaizdu, kad per dvigubai ilgesn laik dviratininkas nuvaiuoja dukart didesn atstum, o per trigubai trumpesn laik triskart maesn atstum.

t S

20

Mg^

40

60

80

100

120

Taigi dviej dydi tiesiogin proporcingum galima nusakyti ir taip: Du dydiai yra tiesiogiai proporcingi, jeigu vieno dydio reikmei kelis kartus padidjus (sumajus) kito dydio reikm tiek pat kart padidja (sumaja).

Dviratininko nuvaiuoto kelio priklausomyb nuo vaiavimo laiko pavaizduokime grafikai. :s Sfl O U 60 40 90 .J 0 L1 i. i J J 4 J
T 1 I I

Taigi tiesiogiai proporcing dydi grafikas yra spindulys, kurio pradia sutampa su koordinai pradia. Remdamiesi iuo grafiku, galima rasti, pavyzdiui, kad per 2,5 h dviratininkas nuvaiuoja 50 km; kad 70 km dviratininkas nuvaiuos per 3,5 h. 2 PAVYZDYS. Reikia nuvaiuoti 120 km atstum. Raskime, kokiu pastoviu greiiu reikia vaiuoti, kad kelion trukt 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, ..., t h. Kai greitis pastovus, nuvaiuotas kelias 5 lygus greiio v ir laiko t sandaugai, t. y. s = v t. I ia randame, kad v = f . iuo atveju s = 120 km, todl v=
120
.

Sudarykime lentel: t 1 2 3 4 30 5 24 6 20

V 120 60 40

I lentels matyti, kad, padaugin greiio reikmes i atitinkam laiko reikmi, gauname t pat skaii, t. y.: 120 1 = 60 2 = 40 3 = 24 5 = 20 6 = = 120. Du dydiai vadinami atvirkiai proporcingais, jeigu j atitinkam reikmi sandaugos yra lygios. Skaiius, kuriam lygios atvirkiai proporcing dydi atitinkam reikmi sandaugos, vadinamas atvirktinio proporcingumo koeficientu.

Taigi greitis yra atvirkiai proporcingas kelionje sugaitam laikui, o atvirktinio proporcingumo koeficientas lygus 120. Kita vertus, kelionje utrunkant dvigubai ilgiau laiko, tenka vaiuoti dvigubai liau, o kelionje sugaitant trigubai maiau laiko, tenka vaiuoti trigubai greiiau. t
4 5

120

60

40

30

24

20

Taigi dviej dydi atvirktin proporcingum galima apibrti ir taip: Du dydiai yra atvirkiai proporcingi, jeigu vieno dydio reikmei kelis kartus padidjus (sumajus), kito dydio reikm tiek pat kart sumaja {padidja). Antrame pavyzdyje nagrint greiio ir laiko priklausomyb pavaizduokime grafikai. Koordinai ploktumoje (laikydami, kad abscisi ayje 1 cm atitinka 1 h, o ordinai ayje 1 cm atitinka 20 km/h) paymkime takus ( t ; v), kuri koordinats nurodytos lentelje.

i120"
T L O O

80

60
40

20

6/(h)

6 t (h)

Sujung paymtus takus kreive, gauname greiio priklausomybs nuo laiko, kai vaiuojama 120 km, grafik. Remdamiesi iuo grafiku, randame, pavyzdiui, kad, norint kelionje utrukti 1,5 h, reikia vaiuoti 80 km/h greiiu, o vaiuojant 50 km/h greiiu, kelion truks madaug 2,5 h.

252. Ar dydiai : ir y, kuri reikms nurodytos lentelje, yra tiesiogiai proporcingi (jei taip, tai kam lygus proporcingumo koeficientas)? : b) X 8 2 10 2,5 12 9,6 20 16 12 3 14 3,5 32 25 35 28 16 4

253. a) Ubaikite pildyti lentel: I II III IV Apskritimo spindulys (cm) Apskritimo ilgis (cm) Spindulio kvadratas Skritulio plotas (cm 2 ) 2 1,5 1 0,5

b) Ar proporcingi I ir II eiluts dydiai? I ir IV eiluts dydiai? III ir IV eiluts dydiai? 254. Kurie i dydi yra tiesiogiai proporcingi? a) b) c) d) e) f) g) Kvadrato perimetras ir kvadrato kratins ilgis. Kvadrato plotas ir kvadrato kratins ilgis. Kvadrato kratin ir kvadrato striain. Cukraus mas ir jo kaina. Laikas ir pastoviu greiiu nuvaiuotas kelias. Vielos ilgis ir mas. kino teatr parduot biliet kaina ir irov skaiius, kai visi bilietai kainuoja vienodai. h) kino teatr parduot biliet kaina ir irov skaiius, kai pirmosiose keturiose eilse ir paskutinse dviejose eilse bilietai yra pigesni, o likusiose 20 eili bilietai yra brangesni ir kainuoja vienodai. i) Trikampio plotas ir trikampio auktin (trikampio kratin, kuri nubrta auktin, yra inoma). 255. 2,5 kg obuoli kainuoja 4,5 Lt. a) Kiek lit kainuoja kg obuoli? b) Kiek lit kainuoja 4 kg obuoli? c) Ar uteks 20 Lt nupirkti IOkg obuoli?

256. Dydiai ir y yra tiesiogiai proporcingi. Ubaikite pildyti lentel: X b) X 1 4 2 4 5 8 8 11,2 9 2,25 4 5,5 7 16 20 25

257. 0,65 m varinio laido sveria 117 g. a) Kiek kilogram varinio laido prireiks, norint nutiesti 3,8 km dviej laid elektros linij? b) Kokio ilgio laidas sveria 57,6kg? 258. Dviej teigiam dydi : ir y priklausomyb nusakyta taip: Skaiius y gaunamas prie 2 ir sandaugos pridjus vienet". a) Uraykite i priklausomyb formule. b) Ubaikite pildyti lentel: X c) Nubraiykite ios priklausomybs grafik. d) Ar i priklausomyb yra tiesioginis proporcingumas (atsakym pagrskite)? 259. Kno mas m proporcinga jo triui V, tai yra m = pV. Proporcingumo koeficientas p vadinamas mediagos tankiu. Tankis matuojamas mass ir trio santykio vienetais, pvz.: kg/m3, kg/dm3, g/cm3, t/m3. Ubaikite pildyti lentel: m Kreida Granitas Aliuminis U,9g 567 kg 20 cm3 7 V cm3 2,7 kg/dm3 2,6 g/cm3 P 1 2 3 4 5 6

260. Ar lengva but parsineti namo rast aukso luit, kurio matmenys 25 cm 20 cm 12 cm? (Aukso tankis p = 19,32kg/dm3.)

261. Automobilis vaiuoja 90 km/h greiiu. Pavaizduokite automobilio nuvaiuoto kelio grafik ir juo remdamiesi nustatykite: a) kiek kilometr automobilis nuvaiuos per 3 h 15min; b) kiek laiko automobilis vaiuos 240 km. 262. Lktuvas skrenda 850 km/h greiiu. a) Laikydami, kad Ox ayje 2 cm atitinka 1 h, o Oy ayje 1 cm atitinka 400 km, nubraiykite lktuvo nuskristo atstumo grafik. b) Remdamiesi grafiku, raskite, kiek kilometr nuskris lktuvas per 31 h. 263. Spyruokl pailgja proporcingai pakabintai masei. Spyruokls ilgis 15 cm. Pakabinus 200 g svarel, spyruokls ilgis pasidar 18 cm.
////////////////////

\m\

a) Grafikai pavaizduokite spyruokls pailgjimo priklausomyb nuo mass. b) Remdamiesi grafiku, raskite spyruokls ilg. kai pakabintas 320 g svarelis. Gaut rezultat patikrinkite skaiiuodami. 264. I Alytaus ta paia kryptimi vienu metu ivyko dviratininkas, kurio greitis yra 20 km/h, ir automobilis, kurio greitis 80 km/h. a) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite j nuvaiuoto kelio grafikus (pasirinkite mastel: ayje 1 cm atitinka 1 h, o y ayje 1 cm atitinka 40 km). b) Remdamiesi grafiku, raskite, koks yra atstumas tarp dviratininko ir automobilio po 2,5 h. c) Kiek valand vliau u automobil dviratininkas pravaiuos vietov, esani u 50 km nuo Alytaus? 265. Ar dydiai ir y, kuri reikms nurodytos lentelje, yra atvirkiai proporcingi (jei taip, tai nurodykite atvirktinio proporcingumo koeficient)? X b) X 1 90 2 30 2 45 3 10 3 30 4 7 4 22,5 5 6 5 18 7 4,3 6 15

266. Dydiai ir y atvirkiai proporcingi. Ubaikite pildyti lentel ir raskite atvirktinio proporcingumo koeficient: a) X b) X 0,1 0,2 3 6 7 6 0,5 3 0,8 5 4 2 1 1,4 0,7

267. Automobilis, vaiuodamas vidutiniu 80 km/h greiiu, i miesto A miest B atvyko per 4 h. Kiek laiko jis sugai grdamas, jeigu vaiuos vidutiniu 100 km/h greiiu? 268. Aliuminio tankis 2,7kg/dm3, o geleies 7,8kg/dm3. I aliuminio ir geleies padaryti vienodos mass taeliai. Kurio taelio tris didesnis ir kiek kart? 269. Apskaiiuokite trapecij perimetrus: a) b)

270. Laiptelio auktis yra 0,3 m, o ilgis 0,5 m. Lenta gerai slysta laiptais, jeigu slysdama ji kiekvienu momentu remiasi bent dviej laipteli briaunas. Kokio maiausio ilgio turi bti lenta, kad ji graiai slystu laiptais emyn?

271. Ritinio formos puoduko auktis 10 cm, skersmuo 7 cm. Kiek vandens telpa iame puoduke? (Laikykime = -.) A maiau nei 0,4 i B j l Cl i D daugiau nei 11

272. 16 darbinink atliko darb per 21 dien. Kiek reiks darbinink iam darbui atlikti per 14 dien (darbo naumas nesikeiia)? 273. Jei garlaivis plaukt 20 km/h greiiu, tai utrukt kelyje vai. Kiek laiko jis utrukt kelionje plaukdamas t pat nuotol 18,4km/h greiiu? 274. Dviej teigiam dydi ir y priklausomyb nusakyta taip: Skaiius y gaunamas prie 2 ir dalmens pridjus 1". a) Uraykite i priklausomyb formule. b) Ubaikite pildyti lentel: X c) Nubraiykite ios priklausomybs grafik. d) Ar i priklausomyb yra atvirktinis proporcingumas (atsakym pagrskite)? 275. Ubaikite pildyti ias lenteles, jeigu inoma, kad ir y dydiai yra: a) tiesiogiai proporcingi; b) atvirkiai proporcingi: 1) X 1 2 4 16 8 16 2) X 3 6 30 12 18 36
1 4 1 3 1 2 1 2

276. Dydiai ir y yra arba tiesiogiai, arba atvirkiai proporcingi. Ubaikite pildyti ias lenteles: a) X 24 54 18 3 6 12 8 24 16 48 b) X 36 12 27 3 6 16 12 8 24 48

15

81

d)

JC

54 6

12

81 4

36

277. Duotas staiakampis, kurio ilgis 2 kartus didesnis u plot. a) Padalykite staiakamp dvi dalis taip, kad i j bt galima sudti statj trikamp. b) Padalykite staiakamp dvi dalis taip, kad i j bt galima sudti lygiaon trikamp. c) Padalykite staiakamp tris dalis taip, kad i j bt galima sudti kvadrat. 278. rodykite nelygyb: a) (a - 2 ) 2 > a (a - 4 ) ; b) ( a - 3 ) ( a + 2) < (a - 0,5) 2 . 279. Skaii 172 paraykite dviej skaii: a) skirtumu taip, kad maesnysis skaiius bt lygus 80% didesniojo skaiiaus; b) suma taip, kad didesnysis skaiius bt lygus 150% maesniojo skaiiaus. 280. Apklausus devintj klasi berniukus paaikjo, kad j baltini dydiai yra tokie: 42, 38, 40, 39, 42, 40, 43, 41, 40, 40, 42, 41, 39, 41, 40, 41, 38, 41, 41, 39, 40, 42, 40, 38, 38, 39, 41, 40, 39, 43. a) b) c) d) Sudarykite imties variacin eilut; imt uraykite dani lentele. Raskite imties plot, didiausi ir maiausi imties reikmes. Pavaizduokite imt takine diagrama, daugiakampiu, histograma. Apskaiiuokite imties vidurk ir median.

281. Raskite dvigubos nelygybs visus sveikuosius sprendinius: a) - 1 < 2x - 1 ^ 5; b) - 3 < 7 - 2y < 0. 282. Komandinje achmat olimpiadoje i viso dalyvauja 85 berniukai ir 51 mergait. Kiekvienoje komandoje yra po tiek pat berniuk ir po tiek pat mergaii. a) Kiek komand dalyvauja olimpiadoje? b) Kiek komandoje berniuk ir kiek mergaii? 283. Kiek pusantro metro uoli turi atlikti kikis, kad nuuoliuot atstum, lyg 500 m + 500 dm + 500 cm + 500 mm? A 368 B 369 C 370 D 371 E 372

3 Figr didinimas ir mainimas


Brinyje pavaizduoti trikampis ir jo du kartus padidintas vaizdas bei staiakampis ir jo du kartus sumaintas vaizdas (irint pro lup).

itaip gautas figras vadinsime panaiomis. Pastebkime, kad didinant trikamp jo kratins pailgjo du kartus, o mainant staiakamp sutrumpjo du kartus. Tuo tarpu didinam ar mainam figr kampai nepasikeit. Braiant planus, emlapius, darant maketus, kopijuojant dokumentus tenka didinti ar mainti objekt matmenis. Paveiksle pavaizduotos Lietuvos schemos, gautos sumainus realius dydius 7 500 000 ir 5 000 000 kart.

1 : 7 500 000 Kiek kart reikia padidinti figr F\, kad gautume figr F2?

Uduotis. Brinyje pavaizduoti du stats trikampiai, du staiakampiai ir du apskritimai. Trikampis A\B\C\ gautas padidinus trikamp ABC du kartus, staiakampis D\E\F\G\ sumainus staiakamp DEFG tris kartus, o apskritimas, kurio centras 0\, padidinus apskritim, kurio centras O, 1,5 karto. AB = I AC=? BC=I A1B1 = ? A1C1 = ? B1C1 = ?
A1B. _
AB AtC1 B1C, BC * _ ' 9 o

AC ~
_ ~ r.

PAABC=? PAAlBiCt = ' P AABC Ci SAABC= ? Saa,B,Q - ?


SAA1BICI SAABC

PaaiBIC1 _ ry
_ Cf

E1 D D1

F,
Gi

DE=I
L i

D1E1 = ? E1F1 = ?
9 PDIE1F= IGI

E1Fi - _' ii
Pp\E\FiG\ _ rp

DE

=9

,= 9

PDEFG
Sp,E,F,G, SDEFC _ r)

JDEFG -

9 SDiEiF= iGI

1) Persibraiykite brin ssiuvin.

r=? C=? 5=?

n=? C1 = ? S1 = ?

Q= c 9 ii=.
S

2) Raskite trikampi, staiakampi kratini ilgius bei apskritim spindulius. (Laikykite, kad 1 langelis lygus 1 centimetrui.) 3) Apskaiiuokite trikampi ir staiakampi atitinkam kratini ilgi santykius bei apskritim spinduli santykius. 4) Apskaiiuokite trikampi, staiakampi perimetrus bei apskritim ilgius. 5) Apskaiiuokite trikampi, staiakampi perimetr bei apskritim ilgi santykius. 6) Apskaiiuokite trikampi, staiakampi ir skrituli plotus. 7) Apskaiiuokite trikampi, staiakampi ir skrituli plot santykius. 8) K galite pasakyti apie nagrint figr perimetrus ir plotus?

Apskritai, panaioms figroms teisingi ie teiginiai: Kratini santykiai yra lygs. Tas santykis (paprastai ymimas raide k) vadinamas panaumo koeficientu. Perimetr santykis lygus panaumo koeficientui (k). Plot santykis lygus panaumo koeficiento kvadratui (k2). Kai figra Fi gauta i figros Fi j didinant, tai panaumo koeficientas k > 1. Kai figra F2 gauta i figros F\ j mainant, tai panaumo koeficientas k < 1.

Pratimai ir udaviniai
284. Kvadratas, kurio plotas IOOm2, sumaintas 5 kartus. Koks gauto kvadrato plotas? 285. Pavaizduot figr padidinus 1,5 karto, nuspalvintas kampas bus: A 60 B 120 C 40

286. Plane, kurio mastelis 1 : 2500. ems sklypas pavaizduotas staiakampiu, kurio kratini ilgiai 3 cm ir 5 cm. a) Plane pavaizduotas staiakampis yra sumaintas ems sklypo vaizdas. Koks i staiakampi panaumo koeficientas? b) Apskaiiuokite ems sklypo plot. 287. Trikampis A\B\C\ gautas trikampio ABC matmenis: a) sumainus 2 kartus; b) padidinus 1,5 karto. Apskaiiuokite trikampio A\B\C\ plot. 288. a) Apskritimo spindulys 24 cm. Jis sumaintas 6 kartus. Apskaiiuokite gauto apskritimo ilg ir skritulio plot, b) Lygiagretainio kratini ilgiai padidinti 3,5 karto. Gauto lygiagretainio kratins yra 10,5 m ir 14 m. Kokie pradinio lygiagretainio kratini ilgiai? 289. Apskaiiuokite gauto staiakampio plot, jei: a) staiakampio, kurio plotas lygus 25 cm2, kratins padidintos 1,8 karto. b) staiakampio, kurio plotas 128 cm2, kratins sumaintos 8 kartus.

290. a) Lygiagretainio ABCD kratins AB = 12cm, = 7cm, lygiagretainio A\B\C\D\ kratins A\B\ = 4,8cm, B\C\ = 2,8cm. Ar galima sakyti, kad lygiagretainis A\B\C\D\ yra gautas i lygiagretainio ABCD j sumainus? b) Trikampio ABC kratins AB = 5 cm, BC = 7 cm ir AC = 9cm, o trikampio A\B\C\ kratins A\Bi = 2cm, S i C i = 2,5cm, A\C\ = 3,6cm. Ar galima sakyti, kad trikampis A\B\C\ yra gautas i trikampio ABC j sumainus? 291. Trapecijos plotas lygus 8 cm 2 . Jos kratins padidintos k kart. Gautos trapecijos plotas 50 cm 2 . Apskaiiuokite k. v O O 292. ems sklypo, kurio plotas 3240 m , plotas plane lygus 90cm . Koks plano mastelis? 293. 1) Apskaiiuokite tr V staiakampio gretasienio, kurio briaunos a, b ir c. 2) Apskaiiuokite tr V\ staiakampio gretasienio, kurio briaunos ka, kb ir kc. 3) sitikinkite, kad Vi = k3 V. 294. Kubo, kurio tris 1 m 3 , kratins ilgis sumaintas 20 kart. Koks gauto kubo tris? Atsakym uraykite kubiniais centimetrais. 295. Staiakampio gretasienio tris V = 128 cm3. Jo kratins sumaintos k kart. Gauto staiakampio gretasienio tris Vi = 16 cm3. Raskite k. 296. Degtuk duts matmenys 5,5 cm 3,7 cm 1,5 cm. Kiek degtuk dui telpa d, kurios matmenys 1,1 m 0,74 m 0,3 m? 297. Keturkampis ABCD staioji trapecija. Kaip nematuojant sitikinti, kuri i kratini ilgi sum yra didesn: AD + DC ar AB + BCl A^ B

298. Apskaiiuokite x, y, z ir u:

299. Ar status yra trikampis C, jei: a) (2; 3), 5(5; 7), (7; - 1 ) ; b) ( - 4 ; 5), (0; 7), (5; - 3 ) ; c) (0; 0), 5(2; 6), (4; 2)? 300. Trikampis 5 lygiakratis. Tako koordinats (0; 6). Raskite tak A ir C koordinates.
B (0; 6)

C X

301. a) Lygiaonio trikampio pagrindo ilgis yra 28 cm, o jo perimetras maesnis u 80 cm. Kokia gali bti io trikampio onin kratin? b) Lygiaonio trikampio onin kratin lygi 48 cm, o perimetras maesnis u 150 cm. Koks gali bti io trikampio pagrindo ilgis? 302. Panaudoj kvadrat skirtumo formul, apskaiiuokite reikinio reikm:
a)

17,62-2,42. 7,6 '

0>

38 2 3 : 55.52-14.52'

303. Isprskite nelygybi sistem:


a

4 i -Ax + 16 < 2x - 20. M 2x - 3 < 5x - 15;

i ~6x + 4 > 2x - 20, [ -3x - 15 < 10 + 2x. b) (y + 7 ) ( y - 2 ) > ( y + l l ) ( y _ 6 ) .

304. rodykite, kad su kiekviena kintamojo y reikme nelygybs yra teisingos: a) ( J + 5 ) 0 ; - 7 ) < ( y + 4 ) ( y - 6 ) ; 305. Moneta metama tris kartus. Suraykite visas baigtis, palankias vykiui: a) herbas atvirto ne daugiau nei du kartus; b) herbas atvirto daugiau nei du kartus. 306. 50 g valgomosios druskos itirpinta 750 g vandens. Kokia yra gauto valgomosios druskos tirpalo koncentracija? A 6%
.4 4 - 6 - 2 .

B 6,2%

C 6,25%

D 6,(6)%

E 6,75%

307. Suprastinkite trupmen ir apskaiiuokite:

9~ 6 27~ 3

308. Apskaiiuokite: a)l-2y^|; b) 0 , 5 ^ 0 ^ 4 + \ .

309. Kokio trumpiausio ilgio virv galima supjaustyti tik : a) keturi arba penki metr gabalus; b) keturi arba ei metr gabalus? 310. Senovs Egipto udavinys i Rajundo papiruso (2000-1700 m. pr. Kr.) rankraio, saugomo Brit muziejuje. Reikia rasti skaii, jeigu inoma, kad io skaiiaus ir jo dviej tredali suma, sumainta ios sumos tredaliu, yra lygi 10.

Pasitikrinkite
1. 2. Apskaiiuokite /(0), /(1), /(2), kai funkcija apibrta formule: a) f () = 5x + 4; b) f (u) = ; c) f (t) = ^f2. Kvadrato kratin lygi J C cm. a) rodykite, kad kvadrato striains ilg galima apskaiiuoti pagal formul d(x) = V2x. b) Apskaiiuokite d(4); d(2^/2). c) Kam lygi kratin kvadrato, kurio striain vT cm? Trikampis ABC status, AB = 6 cm, BC = 15 cm. Kratinje 5 C paymtas takas M. Paymkime atkarp CM = JC. a) Staiakampio ABMN plot 5(x) uraykite formule. b) Apskaiiuokite 5(1,5); 5(5). c) Su kuria reikme staiakampio plotas lygus trikampio plotui? d) Su kuria reikme staiakampio plotas lygus I trikampio ploto?

3.

4.

Vidutinis vaiko ugis h (cm) priklauso nuo vaiko amiaus t (metais). t (metai) h (cm) 0 40 1 69 2 81 3 87 4 93 5 6 7 8 9 10 11

99 108 114 121 127 132 135

Pagal funkcijos h = f (t) lentel nustatykite: a) koks 5 met vaiko gis; b) kokio amiaus vaiko gis yra 87 cm; 114 cm; 132 cm; c) kiek centimetr vaikas pagjo nuo 3 iki 7 met. 5. Koordinai ploktumoje nubraiytas funkcijos y = g(x) grafikas.
3

/ \ 1 , /, , , ,\o -5/ -4 -3 -2 -1 \

6 7 *

-2

a) b) c) d) 6.

Raskite funkcijos apibrimo ir reikmi sritis. Sudarykite funkcijos reikmi lentel su ingsniu 1. Su kuriomis reikmmis funkcijos reikm lygi 1; 1? Su kuriomis reikmmis funkcijos reikms yra teigiamos; neigiamos?

Trys grafikai vaizduoja automobilio stabdymo kelio priklausomyb nuo greiio, vaiuojant apledjusiu (kreiv OA), lapiu (kreiv OB) ir sausu asfaltu (kreiv ).
(m)

1601208040

/
20 40 60 80

/C

100

120

a) Koks automobilio stabdymo kelias kiekvienu atveju, jei automobilis vaiuoja 50 km/h greiiu; 60 km/h greiiu? b) Kokiu greiiu turi vaiuoti automobilis apledjusiu, lapiu ir sausu asfaltu, kad stabdymo kelias neviryt 60 m? 7. a) Ar takai A(2; - 3 ) , 5 ( - 0 , 5 ; 7), C( 1,4; - 0 , 5 ) ir >(-1,6; 11,5) priklauso funkcijos, apibrtos formule f(x) = 5 4x, grafikui? b) Ar takai M ( - l ; 0 , 5 ) , iV(3; 4), 5 ( - 2 , 5 ; 0,3) ir - 1 ) priklauso funkcijos, apibrtos formule f(x) = j j , grafikui? Per 8 minutes i vamzdio iteka 150 vandens. a) Kiek vandens iteka vamzdiu per min? b) Ar galima per 2 h pripildyti 2,51 talpos cistern? c) Per kiek laiko pripildoma 750 i talpos cisterna? Vielos mas proporcinga jos ilgiui. 25 m vielos sveria 1 kg. a) Raskite proporcingumo koeficient. b) Kiek sveria 195 m tokios vielos? c) Viela sveria 12,4 kg. Koks jos ilgis?

8.

9.

10. a) I krano per 1 sekund nulaa du laai vandens, kuri kiekvieno tris 40mm 3 . Kiek litr vandens ilaa per 30 par? b) 18 la tris 1 cm 3 . I krano per 1 sekund nulaa 3 laai. Kiek litr vandens ilas per 1 h? 1 par? 1 mn.? 11. Dujinis ildytuvas, skirtas 50 m 3 patalpai ildyti, sunaudoja 0,6 m3/h duj, o dujinis ildytuvas, skirtas 75 m 3 patalpai ildyti, sunaudoja 0,8 m3/h. a) Kokio ildytuvo reikt 4,8 m 4,25 m 3,05 m kambariui ildyti? b) Mintame kambaryje gruodio mnes ildytuvas kiekvien dien rytais veik 1 h 45 min, o vakarais 3 h 45 min. Kiek reikia mokti u dujas, jeigu 1 m 3 j kainuoja 0,727 Lt? 12. Raskite ; ir y.

13. Raskite staiakampio plot.

14. Raskite staiosios trapecijos perimetr ir plot.


12
6

15. Ar trikampis ABC yra status, jei: a) A(1,5; 2), 5(1,5; - 2 ) , C(6,5; 8); 16. Ubaikite pildyti lentel: Tikrasis plotas Mastelis Plotas emlapyje 30 a 1 : 1000 1 : 40000 20 mm2 37,5 cm2 0.025 m2 1,5 ha 2,5 km2 b) A(3; 2), 5 ( - 2 ; 3), C(3; - 3 ) ?

17. Ridenami du skirting spalv loimo kauliukai. Suraykite visas vyki baigtis, kai viename ir kitame kauliukuose atvirtusi akui suma lygi: a) 4; b) 9; c) 10; d) 11. 18. Palyginkite: a) 2-Jb ir ; b) / ir ^.

19. Didesnje dutje telpa 30 saldaini, o maesnje 18 toki pai saldaini. Raskite maiausi i saldaini skaii, kad jie visi tilpt tiek didesnse, tiek ir maesnse dutse. Kiek reiks tokiu atveju vien ir kit dui? 20. Raskite dvigubos nelygybs visus sveikuosius sprendinius: a ) - 1 ^ 2x + 1 < 5; 21. Suprastinkite reikin: a) IOa - 2 5 ~ \ b) ( * - 2 ) - 1 ; c) IOJC4y~2 : (2x3y~3). 22. Audriaus per trimestr gauti gimtosios kalbos paymiai tokie: 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 9, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 8, 10, 10. a) b) c) d) Sudarykite imties variacin eilut; imt uraykite dani lentele. Raskite imties plot. Pavaizduokite imt daugiakampiu, histograma. Apskaiiuokite imties vidurk ir median. b)-3<4-x^0.

M. K. iurlionio kelias
Ekskursij pradkime nuo Senosios Varnos, kur prasideda M. K. iurlionio kelias. Stabtelkime prie paminklinio akmens, yminio viet namo, kuriame 1875 m. rugsjo 22 d. gim didysis lietuvi dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas iurlionis (T). Per trisdeimt penkerius gyvenimo metus M. K. iurlionis (1875-1911) sukr daugiau nei 200 muzikos ir apie 300 savitos menins iraikos tapybos krini. J avjo ir trauk liaudies menas. Originali, liaudika, didels fantazijos ir gilios minties iurlionio kryba ireik mogaus ir gamtos harmonij. Pasitikdami M. K. iurlionio 100-j gimtadien, keletas liaudies meistr papuo keli nuo didiojo menininko gimtosios Varnos iki jo jaunysts miesto Druskinink stogastulpiais (i uolo rst padarytais droiniais su stogeliais). Jie stovi po vien arba grupelmis. Pirmoji uolini stogastulpi grupel keleiv pasitinka jau Senojoje Varnoje ia M. K. iurlionio kelio pradia. Stogastulpis iurlionio gimimas" vaizduoja didiojo menininko atjim pasaul i dviej ied tv rankas kylant kdik (2). onuose ikalti muzikantas, besiklauss gamtos gars, ir tapytojas, susimsts, kaip perteikti j supant gamtos gro. Stogastulpis iurlionis" tai iurlionio Miko simfonija", kur arfomis groja ne vjas, o pats iurlionis. Ivaiavus i Senosios Varnos, deinje kelio pusje, prie Glbo eero, ididiai ikls galv mus pasitinka altys ilvinas" (). Vaiuojant Perlojos link ikyla Dekoratyvinis obeliskas", sudarytas lyg i dviej dali: apatin primena senuosius antkapius su Sauls ratais, o virutin, su piramids formos metalo stogeliu, besibaigianiu savitu pumpuru, simbolizuoja mogaus svajon pakilti erdves (T). alia stogastulpis Muzikos ritmai", papuotas ikaldint muzikos instrument rapsodija. Bdami Perlojoje, nepamirkite aplankyti Lietuvos didiojo kunigaikio Vytauto paminklo. Pastatytas 1930 metais, jis atlaik visas okupacijas, karus ir negandas, tarsi simbolizuodamas Lietuvos valstybs tvirtyb (s).

O Gudakiemis

Merkin
103,0 km

Kibyiai

OVilkiautinis

Panara

108,3 km

Puvoiai

Likiava

DZKIJOS

Vieiunai

Si

O Grtas

l i ^ ^ B l i j M l "|''

' if Druskininkai
\

'127,3 km

Ratnyc/ Lateeris

Prie miko mus pasitinka stogastulpis, sukurtas M. K. iurlionio harmonizuotos dainos Bkit, bareliai" motyvais (). Meistras puikiai perteik dainos simbolius ir vaizdius. alia stogastulpis Varpininkas": ilas senolis skambina varpu, kurio gaudesys sklinda miko tolumas ... 1. Kokio trio rsto reikjo uoliniam stogastulpiui Bkit, bareliai" minti, jei droiant buvo iskaptuota 30% medio? paga-

M. K. iurlionio kelias kerta Dzkijos nacionalin park ir baigiasi Druskininkuose, kurie parko teritorij nebepatenka. Jau Dzkijos nacionaliniame parke mus pasitinka stogastulpis vent". J puoia dvi kompozicijos daininink grups ir kaimo kapelos, kurias jungia M. K. iurlionio harmonizuot dain tekstai (7). 2. Kokius erdvinius geometrinius knus velgiate stogastulpyje vent"? Uraykite pastebt erdvini kn paviri ir tri formules. Pakelje, netoli Merkins, prie tvenkinio ir j tekanio upelio ant kalnelio stovi trys stogastulpiai Mstytojas", Varpin", Keturi karaliai" ir dekoratyvinis suolas (e). 3. Suraskite simetrikas figras iame skulptriniame ansamblyje. galimas simetrijos ais arba simetrijos centrus. Nurodykite

U Merkins mus pasitinka Paros laikai" (?). Pasigroj stogastulpiu, keliaujame toliau. Tuoj pat u tilto per Merk puikuojasi iurlionis-aulys" Stogastulpis Kankliuojanti dzk", pastatytas prie kelio prieais pakels sodyb, mus pasitinka tarsi nam idinio saugotoja uolas papuotas saule, dzkikais baltaiediais, ilaglmis ir rtomis. 4. Nurodykite kelet simetrik figr mintuose stogastulpiuose.

Pakels laito viruje matome arin dvistog stogastulp Met laikai", kur puoia keturios skulptrls, simbolizuojanios keturi met laik darbus: sj, rugiapjt, obuoli skynim, miko darbus Prieais rodykl Randamoni girininkij stovi stogastulpis Pavasaris", skirtas iurlioniu eimos atminimui Meistrui uolas pasirod per trumpas, todl jis prats beveik trij metr aukio kompozicij dekoratyvinmis stoginlmis, jose rengdamas inkillius.

MnUii'

5. Mozaikoje, sudliotoje i iurlionio paveiksl element, suraskite simetrijas bei erdvines figras.

6. Apskaiiuokite stogastulpio Pavasaris" viso aukio ir pagrindins dalies procentin santyk, jei inoma, kad jis sudarytas i dviej dali;, pirmoji, pagrindin, dalis yra vidutinio mogaus gio, o antrosios auktis apie 3 m. 7. Ivardykite stogastulpiuose Met laikai" ir Pavasaris" matomus erdvinius geometrinius knus. Vaiuojant link Druskinink, deinje kelio pusje i proskynos inyra trij stogastulpi ansamblis Beveik trij metr aukio M. K. iurlionio monograma" ikart atkreipia keleivio dmes. Paioje virnje ikaltas siluetu skaii 100 primenantis maas pauktelis. Tolliau mus pasitinka spindini metalo aki, medalionu ir apykakle pasidabin Menininkas" bei Saul". Pastarajame pavaizduotas po saule sdintis Perknas, kuris svaido aibus ir lietumi gaivina emiau iskobtus iedus. 8. Pasigroj Sauls" stogastulpio spinduliais, atsakykite: a) Kiek procent vis spinduli sudaro geltoni spinduliai? b) Kiek procent gelton spinduli sudaro balti spinduliai? Netoli Druskinink praeivio ak patraukia susikaupusi, visa savo esybe pasinrusi muzikos gars pasaul Smuikinink" (). Druskinink miesto prieigose iurlionio keli ubaigia trij uol grup: Zodiako enklai", Miko melodijos" (jame idrotos vairiais medio instrumentais grojani moni figrls) ir stogastulpis, skirtas mik augintojams ir jau anksiau stovjs ant kalnelio, supilto Druskinink Girios aido" krjo Antano Valaviiaus iniciatyva

10

MATAVIMAI IR PAKLAIDOS
112 116 119 122 126 131

1. Apytiksls dydi reikms 2. Absoliuioji paklaida 3. Santykin paklaida 4. Matavimo tikslumas 5. Matavimo vienet sryiai Pasitikrinkite

1 Apytiksls dydi reikms


Evaldo gimtadien atj septyni jo klass draugai nusprend 9- aukt keltis liftu visi kartu. Bet Ramnas perspjo: - Lifto keliamoji galia tik 380 kg galime strigti. Augustinas nuramino: - Pernai kilome atuoniese ir nestrigome. Gal gale, strig tarp 3 ir 4 aukto, draugai turjo ger pusvaland apmstymams. Ramnas: A sveriu daugiausiai i ms 58 kg. Jei kiekvienas i ms svertume bent po 55 kg, tai 55 7 = 385 (kg) i anksto buvo aiku, kad strigsime". Ieva: Nieko panaaus a sveriu maiausiai i ms 50 kg. Vadinasi, liftas vienu metu gali pakelti 380 : 50 = 7,6 toki kaip a, arba bent 7 sunkesnius u mane". Loreta: Nesiginykite, prisiminkite, k veate dovan!". Nors ir pavlav, draugai Evald nudiugino dideliu daugiau kaip 2 kg sverianiu tortu ir dviem IOkg treniruoi svarsiais. Ar i turim duomen galima numatyti, kad liftas ustrigs? inoma, kad daugiausiai sveria Ramnas 58 kg. Vadinasi, svei bendra mas yra maesn kaip 58 7 = 406 (kg). inoma, kad maiausiai sveria Ieva 50 kg. Vadinasi, svei bendra mas yra didesn kaip 50 7 = 350 (kg). Tiksli vis svei mas paymj m galima urayti dviguba nelygybe: 350 < m < 406. Tai reikia, kad m reikm gali bti bet kuris skaiius didesnis u 350, bet maesnis u 406 (m e (350; 406)). Sakysime, kad 350 yra reikm su trkumu, o 406 reikm su pertekliumi. Reikm su trkumu ir reikm su pertekliumi galima patikslinti inant, kad vienas vaikas sveria 50 kg, o kitas 58 kg. Todl maiausia vis vaik galima mas yra didesn kaip 50 6 + 58 = 358 kilogram, o didiausia maesn kaip 58 6 + 50 = 398, t. y.: 358 < m < 398. Prisimin, kad draugai dar ve 2 svarsius po IOkg ir daugiau kaip 2 kg sveriant tort, galima tvirtinti, kad lifte buvo daugiau kaip 380 kilogram. Vadinasi, atuntokai galjo numatyti savo likim.

Praktikoje danai susiduriame su skaiiais, kurie yra tik apytiksls tam tikr dydi reikms. 1 PAVYZDYS. Ant milt pakelio parayta Mas (500 10) g". Tai reikia, kad milt esani tame pakelyje mas m gali bti tarp 500 10 = 490 gram ir 500 + 10 = 510 gram, t. y.: 490 < m < 510. Milt mas m = (500 10) g dar galima urayti ir taip: m Ri 500g (10g tikslumu). inynuose ir matematinse lentelse apytiksls reikms uraomos taip, kad skirtumas nuo tikslios reikms neviryt paskutins skilties vieneto. Pavyzdiui, uraas, kad automobilis sveria 2,340 tonos reikia, kad tiksli automobilio mas m yra tarp 2,339 ir 2,341 tonos, t. y. 2,339 < m < 2,341. Tokiais atvejais sakoma, kad skaiius uraytas tiksliaisiais skaitmenimis. 2 PAVYZDYS. inyne parayta, kad Mnulio mas yra 7,35 IO22 kg. Tai reikia, kad Mnulio mas m yra tarp 7,34 IO22 ir 7,36 IO22 kilogram, t. y.: 7,34 IO22 < m < 7,36 IO22. iuo atveju skaiius 7,35 IO22 pateiktas standartine iraika su trimis tiksliais skaitmenimis 7, 3 ir 5.

Pratimai ir udaviniai
311. Kostas su mama usuko parduotuv nusipirkti maisto produkt. Parduotuvje mama prisikrov piln krep produkt. Kostas pamat dviraio spidometr, apie kur jau seniai svajojo, ir papra mamos j nupirkti. Mama atsisak Spidometras kainuoja 39 litus, o a turiu tik 80 lit, neuteks pinig". Bet Kostas, vilgterjs pirkini kainas, greit sumet: Uteks ir dar liks bent pora lit!". Pasiirj pirkini kainas, pasakykite, ar teisus buvo Kostas.

312. Tepalo indelio etiketje parayta: Mas 250 5 g". Kiek maiausiai ir kiek daugiausiai tepalo gali bti indelyje? 313. Lentelje pateikti duomenys apie moksleivi ir auktj mokykl student skaii Lietuvoje. 1997/98 Mokini skaiius (tukst.) Student skaiius (tkst.) 566,4 67,1 1998/99 580,8 74,5

Raskite, tarp koki skaii yra tikslus moksleivi ir student skaiiai, jei duomenys lentelje pateikti: a) tiksliais skaitmenimis; b) suapvalinus iki imt. 314. Lentelje pateikti penki didiausi Lietuvos miest gyventoj skaiiai (1999 sausio 1 d.) tiksliais skaitmenimis. Miestas Vilnius Kaunas Klaipda iauliai Panevys Gyventoj skaiius (tukst.) 578,4 414,2 202,5 146,8 133,7

a) Kiek daugiausiai gyventoj gali buti trijuose didiausiuose miestuose? b) Kiek maiausiai gyventoj gali bti iuose penkiuose miestuose? 315. Ar bus nuvaiavs dviratininkas 3141 m, jei inoma, kad dviraio ratas, kurio skersmuo 1 m, apsisuko 1000 kart? 316. inoma, kad 3,6 < / < 3,7. vertinkite: a) 5/13;
Pavyzdys.

b) 10 + ;
3,6 < /13 < 3,7. 3,6 0,72 < Vl3 .

c) 12 - 2-/13.

< o,74.

317. inoma, kad 4,4 < /20 < 4,5. vertinkite: a) 3n/20; b) 15 - V20; c) 20 - 3^20.

318. a) Kvadrato kratins ilgis a yra: 7 cm < a < 7,5 cm. vertinkite io kvadrato perimetr, b) Lygiakraio trikampio perimetras P yra: 22,5 cm < P < 24 cm. vertinkite io trikampio kratins ilg. 319. Keliant kvadratu skaiius, kurie labai maai skiriasi nuo vieneto, vietoj formuls ( 1 ) 2 = 1 2 + 2 praktikoje naudojama apytiksl lygyb ( I i f l ) 2 ^ l i 2 a . Pavyzdiui: 1,003 2 = (1 + 0,003) 2 1 + 20,003 = 1,006. Remdamiesi ia lygybe, apskaiiuokite apytiksliai: a) 1,05 2 ; b) 1,005 2 ; c) 1,004 2 ; d) 0,99 2 ; e) 0,98 2 ; f) 0,97 2 . 320. Pasakykite, kurios figros plotas didiausias, kurios maiausias. A B
20,01

5'01

9,9

ZEZ 20

321. Kareiviai isirikiavo kolon eilmis po 12, o paskui persirikiavo kolon eilmis po 8, ir abiem atvejais visos eils buvo upildytos. Kiek buvo kareivi, jeigu inoma, kad j skaiius tarp 180 ir 200? 322. Moneta metama du kartus. Suraykite visas baigtis, palankias vykiui: a) herbas atvirto bent vien kart; b) skaiius atvirto bent vien kart. 323. Jeigu tarptautiniuose atsiskaitymuose vienas euras (EUR) atitinka 4,3208 lito, tai kiek lit atitinka: a) 600 Suomijos marki (FIM), inant, kad euras atitinka 5,94573 FIM; b) 600 Italijos lir (ITL), inant, kad euras atitinka 1936,27 ITL?

2 Absoliuioji paklaida
inant apytiksl dydio reikm, kyla klausimas, kiek ji skiriasi nuo tikslios. PAVYZDYS. Valdukas ir Nijolyt matlankiu matavo trikampio vidaus kampus.

Valduko matavimo rezultat suma lygi 183, Nijolyts 179. Kadangi trikampio vidaus kamp suma lygi 180, tai Valduko gauta apytiksl reikm yra su pertekliumi ir nuo tikslios skiriasi 3, o Nijolyts su trkumu ir nuo tikslios reikms skiriasi 1. iuos skaiius gauname apskaiiav apytiksls reikms ir tikslios reikms skirtumo modul: |183 - 180|=3; 1179 180| = 1.

Dydio apytiksls ir tikslios reikmi skirtumo modulis vadinamas apytiksls reikms absoliuij paklaida. Paymj apytiksl dydio reikm , o tiksli a, absoliuij paklaid galime urayti taip: I jc a\. Kuo maesn absoliuioji paklaida, tuo apytiksl reikm yra artimesn tiksliajai reikmei. Taigi Nijolyt suklydo maiau, nes 1 < 3.

324. Apskaiiuokite absoliuij paklaid, kai inoma apytiksl reikm J C ir tiksli reikm a: a) a - 2,5; JC = 2,4 c) = 22; JC = 23 e) ci ^, 2 9 g ) a = ^I -; = 0,18 b) a = 30; JT = 29,6 d) a = 19,5; JC = 19,51 ^, h) a = = 0,3 f)

325. Kokia absoliuioji paklaida padaryta apvalinant skaiius: a) 0,2359 0,2 d) j 0 , 5 b) 0,2359 ^ 0,24 e) ^ 0,61 c) 0,2359 0,236 f) f 0,86?

326. Suapvalinkite skaii iki deimtj ir raskite gautos apytiksls reikms absoliuij paklaid: a) 15,27; a) 2,357; b) 2,19; c) 6,23; d) 7,25. 327. Suapvalinkite skaii iki deimtj; iki imtj: b) 15,622; c) 100,011. Raskite gaut apytiksli skaii absoliuisias paklaidas. Kuriuo atveju paklaida maesn? 328. Simas ir Rimas susiginijo, kuris greiiau apytiksliai apskaiiuos staiakampio plot. Jie skaiiavo taip: Simas: 29,52 29,66 30 30 = 900; Rimas: 29,52 29,66 29 30 = = 30 30 - 30 = 870.
29,66

29,52

a) Kaip manote, kuris i j apskaiiavo greiiau? b) Kuris apskaiiavo tiksliau? 329. Mokiniai matavo mokyklinio suolo ilg. Gauti tokie rezultatai: 1,22 m; 1,12 m; 1,18 m; 1,21 m. Suolo gamybos instrukcijoje nurodytas jo tikslus projektinis ilgis yra 1,20 m. Kokia kiekvienu atveju yra absoliuioji paklaida? 330. Kokia galjo bti apytiksl dydio reikm, jeigu absoliuioji paklaida yra maesn u 0,1, o tiksli dydio reikm yra: a) 2,7; b) 3,2; c) 30?

331. I 20 metr ilgio vielos reikia ilankstyti staiakamp, kurio plotas but ne maesnis kaip 21 m 2 . a) Kokia gali bti trumpesnioji tokio staiakampio kratin? b) Kokio didiausio ploto staiakamp galima ilankstyti? c) Ar, atkirpus 4 m, i likusio vielos gabalo galima ilankstyti staiakamp, kurio plotas bt didesnis kaip 15 m 2 ? 332. Mama su Vilma turguje nusipirko maiau kaip 50 kiauini. Eidama namo Vilma nustat, kad nusipirkt kiauini skaiius dalijasi i 2, 3, 5, 10, 15. Kiek kiauini buvo nupirkta? 333. Su kuriomis kintamojo y reikmmis reikinio: a) 2(8y 1) reikm didesn u reikinio 7 3y reikm; b) 5 j + 1 reikm maesn u reikinio 3(2 + 3y) reikm? 334. Raskite reikm, su kuria reikini: a) ( + 4 ) ( 3 x) ir x(x + 6) reikmi suma lygi 7; b) (5 x) ir (x 2)(* + 2) reikmi suma lygi 1. 335. Lydinyje yra 8 kg vario ir 32 kg alavo. a) Kiek procent vario yra lydinyje? b) Kiek procent alavo mass sudaro vario mas?

3 Santykin paklaida
Valdukas ir Nijolyt band spti, kiek apytiksliai odi yra j paraytuose rainiuose.

Penktokas Valdukas mano, kad jis para apie 100 odi, atuntok Nijolyt galvoja, kad ji para apie 500 odi. Kompiuteris parod, kad Valduko rainyje yra 90, o Nijolyts 510 odi. Abu vaikai apsiriko tuo paiu odi skaiiumi, t. y. absoliuiosios paklaidos yra vienodos: |100-90| = 10; |500 - 510| = 10. = ^ apytiksls reikms

Valduko spjimo absoliuioji paklaida sudaro ^ dal, o Nijolyts ^JO = j dal. Kadangi ^ <

tai galima laikyti, kad Nijolyt spjo tiksliau. absoliuiosios

Dydio apytiksls reikms santykine paklaida vadiname paklaidos ir apytiksls reikms santyki

Paymj apytiksl dydio reikm , o tiksli a, santykin paklaid galime urayti taip: \x a\ Santykin paklaida leidia palyginti skirting dydi apytiksli reikmi tikslum. Ji danai reikiama procentais. Pavyzdiui, Valduko padaryta santykin paklaida lygi ^ arba 10%, o Nijolyts Jq, arba 2%. Galima sakyti, kad Nijolyt spjo 5 kartus tiksliau.

336. Apskaiiuokite santykin paklaid, kai inoma apytiksl reikm Jt ir tiksli reikm a. (Remkits praeito skyrelio 324 pratimo rezultatais.) a) a = 2,5; Jt = 2,4 c) a = 22; = 2 3 e) = ; = g) a = ; = 0,18 b) a = 30; Jt = 29,6 d) a = 19,5; Jt = 19,51 f) a = = \ h) a = ; = 0,3

337. Kokia padaryta absoliuioji ir kokia santykin paklaida apvalinant skaiius: a) 0 , 3 ; l ^ 1,3; b) \ 0,6; 10 10,6? Padarykite ivad. 338. Petriukas, imatavs matlankiu trikampio vidaus kampus, gavo, kad j suma lygi 181. Onut, imatavusi matlankiu keturkampio vidaus kampus, gavo, kad j suma lygi 361. Kuris vaikas matavo kruopiau? 339. Suapvalinkite skaiius iki deimtj ir raskite kiekvienos apytiksls reikms santykin paklaid: a) 18,25; b) 14,061; c) 8,764. 340. Suapvalin skaii nurodytu tikslumu, apskaiiuokite gautos apytiksls reikms santykin paklaid procentais: a) 8,69 iki vienet c) 233 iki deimi b) 0,362 iki deimtj d) 0,195 iki imtj

341. Taryb Sjungos teritorija buvo lygi apytiksliai 22400000 km2. Kokia galjo bti padaryta didiausia absoliuioji ir kokia didiausia santykin paklaida, jei pateiktas skaiius yra tikslaus skaiiaus apytiksl reikm: a) suapvalinta iki imt tkstani; b) su trimis tiksliais skaitmenimis? Palyginkite a) ir b) atvejais gautus rezultatus. 342. Ant radijo detals urayta: Vara 20 10%". K tai reikia? 343. a) Lygiakraio trikampio kratini ilgis a yra: 8 cm < a < 8,5 cm. vertinkite io trikampio perimetr, b) Kvadrato perimetras P yra: IOcm < P < 12 cm. vertinkite io kvadrato kratin.

344. Jeigu j + | + | = A2 4

tai = D9
E 12

345. U dvi knygas sumokta 19,8 Lt. Kiek kainavo kiekviena knyga, jeigu pirmoji: a) 20% pigesn u antrj; b) 20% brangesn u antrj? 346. Su kuriomis kintamojo reikmmis reikinio: a) 100(jc 2) reikm maesn u reikinio 50(x 2) reikm; b) 2(x + 1) reikm ne maesn u reikinio 200(JC + 1) reikm? 347. Du rokeriai tuo paiu metu ivaiavo i Alytaus Lazdijus. Vienas vis keli vaiavo 50 km/h greiiu, o kitas pirmj kelio pus 60 km/h greiiu, o antrj 40 km/h greiiu. Kuris rokeris Lazdijus atvyko anksiau? 348. Jeigu tarptautiniuose atsiskaitymuose vienas euras (EUR) atitinka 4,3208 lito, tai kiek lit atitinka: a) 450 Liuksemburgo frank (LUF), inant, kad 1 euras atitinka 40,3399 LUF; b) 450 Olandijos gulden (NLG), inant, kad 1 euras atitinka 2,20371 NLG (kartais naudojamas senovinis guldeno pavadinimas florinas, sutrumpintai ymimas DFL); c) 450 Pranczijos frank (FRF), inant, kad 1 euras atitinka 6,55957 FRF; d) 450 Vokietijos marki (DEM), inant, kad 1 euras atitinka 1,95583 DEM?

Taip atrodo 1 milijonas USD (100 pakeli po 100 vieno imto verts kupiur).

4 Matavimo tikslumas
Pasvrus molig kilograminmis svarstyklmis, nustatyta, kad jo mas m yra didesn uz 25 kg, bet maesn uz 26 kg, t. y.: 25 kg < m < 26 kg. Pasvr molig tikslesnmis svarstyklmis, jo mas nustatytume tiksliau. Jei dydis randamas naudojantis kokiu nors matavimo prietaisu, matavimo tikslumas priklauso nuo to prietaiso skals kai ji sudalyta smulkesni matavimo vienet padalomis, matavimas bus tikslesnis. A
=

B 1
1

=B
{ ! | [ | 1 1 ! | |

Centimetrins liniuots padalos vert 1 cm

Milimetrins liniuots padalos vert 1 mm

B 0 5 6 M IIMihiiilii I I I I
ra

2 3 4 Miliiiiliii iiiliiiilii I I I I I I I I I I I I I 0,1 m m 0

1 1 1

8 9 1 0 H IMI ' Illllh

Slankmaio padalos vert 0,1 mm

Galima teigti, kad strypelio ilgis, gautas matuojant centimetrine liniuote, apytiksliai lygus 2 cm (lcm tikslumu); matuojant milimetrine liniuote 1,9 cm (lmm tikslumu); matuojant slankmaiu 1,95 cm (0, Imm tikslumu tai matosi i apatins skals, kuri padalyta 10 lygi dali, atitinkani milimetro dalis). Maiausia matavimo prietaiso padalos vert vadinama to prietaiso tikslumu. Aiku, kad matavimo rezultatas bus tiksliausias matuojant slankmaiu, kurio padalos vert, arba tikslumas, lygus 0,1 mm. Matavimo slankmaiu rezultat galima urayti taip: s 19,5 mm (0,1 mm tikslumu), arba = (19,5 0 , 1 ) mm.

Laikoma, kad absoliuioji matavimo paklaida yra maesn u prietaiso tikslum h, t. y.: \x ABI < h. Tai reikia, kad matavimo slankmaiu rezultatas 19,5 mm nuo tikslios strypelio ilgio reikms AB skiriasi maiau kaip 0,1 mm, t. y.: 119,5 - ABI < 0,1. Vadinasi, tikslus strypelio ilgis yra didesnis u (19,5 0,1) mm ir maesnis u ( 1 9 , 5 + 0,1) mm: 19,4 < AB < 19,6. Santykin matavimo paklaida yra maesn u prietaiso tikslumo ir matavimo rezultato santyk: \x-AB\
< .

Todl ms nagrinjamo matavimo slankmaiu santykin paklaida maesn u 0,1 19~5


=

1 195'
L ' a p y t l k s l i a i

'5%-

PAVYZDYS. Imatuota, kad mogaus plauko storis d % 0,15 mm (matavimo prietaiso tikslumas h = 0,01 mm), o atstumas nuo ems iki Mnulio I ~ 384000 km (h = 500 km). Kuris matavimas yra kokybikesnis (tikslesnis santykins paklaidos prasme)? Sprendimas. 1) Plauko storio matavimo santykin paklaida maesn u h 0,01 1 - = = , a 0,15 15 t. y. apytiksliai 6,67%.

2) Atstumo nuo ems iki Mnulio matavimo santykin paklaida maesn u h 500 5 1 - = : = = t . I 384000 3840 768 y. apytiksliai 0,13%.

Matome, kad matuojant plauko stor santykin matavimo paklaida didesn, vadinasi, atstumo nuo ems iki Mnulio matavimas kokybikesnis (tikslesnis santykins paklaidos prasme).

349. Kokiu termometru medicininiu ar kambario tiksliau matuojama temperatra? Kam lygus i termometr tikslumas? 350. Laboratorijoje strypelio ilgis buvo imatuotas liniuote su milimetrinmis padalomis, slankmaiu (padalos vert 0,1 mm) ir mikrometru (padalos vert 0,01 mm). Gauti rezultatai: a = 9,8 mm, b = 9mm, c - 9,78 mm. Kuriuo prietaisu matuojant gauti pateikti rezultatai? Uraykite matavim rezultatus nurodydami matavimo prietaiso tikslum. 351. Matavimo rezultatas uraytas taip: d = (270 l)mm. a) Kokia matavimo skals padalos vert? b) Kam lygi reikm su trkumu; su pertekliumi? c) Kam lygus matavimo tikslumas hl 352. Matavimo rezultatas uraytas taip: = (2,27 0,5) cm. absoliuij ir santykin matavimo paklaidas. vertinkite

353. Dviej dydi matavimo rezultatai yra I = 1 5 , 0 0 , 5 ir L = 140,00,5. Kuris matavimas tikslesnis? 354. Palyginkite geleinkelio vagono mass M ir vaist dozs mass m svrimo kokyb (tikslum), kai M ^ 631 (0,51 tikslumu) ir m 0,15 g (0,01 g tikslumu). 355. Palyginkite stiklo storio b ir lentynos ilgio I matavimo kokyb, kai b ~ 0,4 cm (0,1 cm tikslumu) ir / 100,0 cm (0,1 cm tikslumu). 356. Svarstyklmis buvo pasverta 25 kg kruop 100 g ir 1,5 kg milt 5 g tikslumu. vertin santykines paklaidas, palyginkite svrim kokyb. 357. Apskaiiuota, kad ms planetos amius yra 4450 50 mln. met. Kiek maiausiai ir kiek daugiausiai met gali bti emei? 358. Pasakykite skaiiaus a apytiksl sveikj reikm su trkumu ir su pertekliumi, kai = 5,6; 14,76; 103,23. Rezultat paraykite dviguba nelygybe.
Pavyzdys. a = 7,15. Didiausia sveikoji reikm su trukumu yra 7, o maiausia su pertekliumi 8: 7 < 7,15 < 8.

359. Paraykite dvigub nelygyb atitinkani apytiksl lygyb: a ) i 7 , 2 (0,1 tikslumu) c) 69 (1 tikslumu)
Pavyzdys.

b) J C 2,26 (0,01 tikslumu) d) J C 0,327 (0,001 tikslumu)

Jei 3,4 (0,1 tikslumu), tai 3,3 < < 3.5.

360. vertinkite skaiiaus apytiksls reikms santykin paklaid, kai a) JC 5,5 (0,1 tikslumu) c) J C 1,41 (0,01 tikslumu) b) JC 10,01 (0,1 tikslumu) d) J C 2,22 (0,01 tikslumu)

361. Lygiaonio trikampio vienas kampas 30 maesnis u kit. Raskite trikampio kampus. 362. Oro slgis matuojamas atmosferomis. Padidjus slgiui viena atmosfera, manometro rodykl pasisuka dein 6 kampu. Kokiu kampu pasisuks manometro rodykl, slgiui padidjus 8 atmosferomis? 363. eiminink, udegusi dujas, puod ant ugnies pastato per 12 s. Kiek kubini metr duj sudega per metus be reikalo, jeigu dujos per dien udegamos 10 kart ir inoma, kad per 1 h j sudega 700 dm3? 364. I 1 cnt pieno gaunama 8 - 9 kg srio. Kiek srio galima padaryti i pieno, primelto i 100 karvi per mnes (30 dien), jeigu i vienos karvs per dien primeliama 15-20 kg?

5 Matavimo vienet sryiai


Mantas pastebjo, jog kieme auganios puies virn nudegusi", o spygliai nudiv. Pasidomjs Mantas suinojo, jog medius aloja rgtieji liets. Juos sukelia oro teralai ypa sieros junginiai, o j pasaulio pramon kasmet imeta or apie 150 megaton! Mantas nusprend suskaiiuoti, kiek kilogram sieros jungini per metus vidutinikai tenka kiekvienam i 6 milijard planetos gyventoj. Tam prireik isiaikinti, k reikia odis megatona ir kaip vienus matavimo vienetus versti kitais. Lentelje pateiktos kartotini ir dalini matavimo vienet dalys, j ymjimas ir jas atitinkantys daugikliai.
Pirmoji megaodio dalis Reikm ymjimas Daugiklis kilohektodekadeimt da IO1 decideimtoji d IO" 1 centiimtoji c -2 millmikro-

milijonas tkstantis imtas M IO6 k IO3 h IO2

tkstantoji milijonoji m IO" 3 IO" 6

Pavyzdiui: 1 kilometras = 1 1 0 metr = 1000 metr; 100 centimetr = 100 IO - 2 metr = 1 metras. Imm = 1 IO - 3 m = 0,001 m; Ikg = 1 IO3 g = 1000 g. hektolitras,

Remdamiesi lentele, paaikinkite, k reikia odiai megatona, dekagramas, mikrometras (dabar jis vadinamas mikronu). Mantas skaiiavo taip: 150 M t = 150 000 0001 = 150000000000 k g = 150mlrd. kg. Vidutinikai kiekvienam planetos gyventojui tenka: 150mlrd. kg : 6mlrd. = 25 kg.

'

Vadinasi, vienam planetos gyventojui per metus vidutinikai tenka apie 25 kg sieros jungini.

Lentelje kartotini ir dalini matavimo vienet daugikliai urayti deimties laipsniais, todl, vienus matavimo vienetus veriant kitais, patogu veiksmus atlikti su deimties laipsniais. Pavyzdiui, ireikkime: a) megatonomis 4 200 000 ton: 4 2000001 = 4,2 IO61 = 4,2 Mt; b) mikronais 0,000005 metro: 0,000005 m = 5 10~ 6 m = 5 ; c) metrais 75 000 milimetr: 75 000 mm = 75 000 10~ 3 m = 75m. Visi ia minti vienetai priklauso standartinei vienet sistemai, vadinamai SI. Taiau vairiose alyse yra vartojamos ir kitos matavimo sistemos tikriausiai ne kart teko matyti ar girdti odius: barelis, galonas (trio matai), mylia, jrmyl (ilgio matai), svaras, uncija (svorio matai). Kokius dar inote ne SI sistemos vienetus? Gal galite pasakyti kuri nors i j sryius su atitinkamais SI vienetais?

Pratimai ir udaviniai
365. Paraykite skaiius standartine iraika: a) 3100 e) 0,05 i) 20 IO5
Pavyzdys.

b) 5420 f) 0,078 j ) 0,03 IO4

c) 62tkst. g) 0,00023 k) 0,245 10~ 4

d) 43mln. h) 0,00006 1) 375 10~ 3

128 IO" 4 = 1,28 IO2 IO" 4 = 1,28 IO" 2 .

366. Ireikkite nurodytais matavimo vienetais: a) kilotonomis 32 0001; 40501; b) hektolitrais 3001\ 42001; c) milisekundmis 0,002 s; 0,0015 s; d) decigramais 0,8 g; 0,24 g; e) mikronais 0,000007 m; 0,0000045 m; f) miligramais 0,001 g; 0,0063 g.

367. Skaiius paraykite standartine iraika ir ireikkite juos nurodytais matavimo vienetais: a) megatonomis (Mt) 2 t 2 500 t 2 050 0001
Pavyzdys.

b) dekalitrais (da^) 460 4000 i 4i

c) mikrometrais () 0,00000007 m 0,00000027 m 0,00000207 m

0,005 g miligramais: 0,005 g = 5 IO - 3 g = 5 mg.

368. Kasmet pasaulio vandenyn patenka apytiksliai 15 Mt naftos produkt. Kiek kilogram naftos produkt pateko pasaulio vandenyn per paskutinj deimtmet? Atsakym paraykite standartine skaiiaus iraika. 369. Pasakykite, kuris i duotj skaii maesnis: a) 7,3 IO4 m ar 7,352 IO4 m c) 3 mg ar 0,0003 g b) 1,02 IO 2 Mtar 1,2- IO61 d) 7000 i ar 701 dai

370. Atstumas nuo ems iki Kentauro Alfos vaigds apytiksliai yra 207 000 astronomini vienet (astronominis vienetas atstumas nuo ems iki Sauls, lygus 150 mln. km). Ireikkite apytiksl atstum nuo ems iki Kentauro Alfos kilometrais ir atsakym paraykite standartine iraika. 371. emlapyje, kurio mastelis 1 : 20 000 000, Didioji kin siena yra 20 cm ilgio. a) Kiek kilometr tikrovje atitinka 1 cm emlapyje? b) Koks Didiosios kin sienos ilgis metrais tikrovje? c) Kokio apytiksliai ilgio iame emlapyje yra kelias Vilnius-KaunasKlaipda, jei jo ilgis tikrovje 3,15 IO5 m? 372. Suapvalinkite skaiius 0,00843; 1,00281; 14,1252; 217,0962 iki: a) tkstantj; b) imtj; c) deimtj. 373. Apskaiiuokite reikinio +y reikm, prie tai = 1,0539 ir y = 2,0216 suapvalin iki: a) tkstantj; b) imtj; c) deimtj; d) vienet. Kuriuo atveju santykin paklaida maiausia? 374. Pasakykite, kokiu tikslumu suapvalinti skaiiai: a) 3,347 % 3,35 d) 9,3071 9,31 g) 12,993 13 b) 6,236 6,24 e) 7,296 7,30 h) 214,937 210 c) 0,101 0,1 f) 12,995 13,00 i) 728,45 700

Raskite absoliuisias apvalinimo paklaidas.

375. Staiakampio kratins yra 9 ir 4. a) Raskite kratin kvadrato, kurio plotas lygus io staiakampio plotui. b) Padalykite j dvi dalis, i kuri bt galima sudti kvadrat. 376. I centnerio saulgr gaunama 0,4-0,45 cnt aliejaus. Kiek reikia saulgr, norint gauti 16 cnt aliejaus? 377. Kurios koordinai sistemos aies atvilgiu simetriki takai: a) A(3; 5) ir A1 (3; - 5 ) ; b) B{-5; - 4 ) ir B1(5; - 4 ) ? 378. a) Takai A ( 7 ; . . . ) ir B ( . . . ; 3) simetriki OJC aies atvilgiu. Raskite j koordinates. b) Takai A(... ; 5) ir B(l\ . . . ) simetriki Oy aies atvilgiu. Raskite j koordinates. B C 379. Apie staiakamp ABCD rieda apskritimas, kurio ilgis 1 m. Kiek jis padarys piln apsisukim, kol gr pradin padt, jei staiakampio kratini ilgiai 2 m ir 4 m? J380. achmat turnyre visi aidjai vienas su kitu aidia po vien partij. a) Apskaiiuokite, kiek partij turi bti suaista, jei turnyre dalyvauja 7 aidjai; 10 aidj. b) Kiek aidj dalyvavo turnyre, jei buvo suaistos 28 partijos; 55 partijos? 381. Miko ekosistemoje grybai, kaip radioaktyvaus metalo cezio (cheminis enklas Cs) kaupjai, uima pirmj viet. Lietuvos mikuose augani gryb radioaktyvumas buvo pradtas tirti tuoj po ernobylio atomins elektrins avarijos 1986 metais. T met ruden vidutinis cezio aktyvumas sausos mass kilograme buvo apie 700 bekereli (ymima Bq), o 1987 metais pasiek jau beveik 2500 Bq. Daugiausia cezio per pastarj deimtmet grybuose buvo nustatyta 1993 metais 5000 Bq. 1) Didiausia leistina cezio koncentracija sausoje mediagoje 3700 Bq kilograme. Apskaiiuokite, kiek kart virijo leistin norm gryb utertumas 1993 metais. Gryb utertumas priklauso ne tik nuo to, kiek radioaktyvi mediag ikrito toje vietovje, bet ir nuo miko reljefo bei dirvoemio. Net tos paios ries grybai, augantys ant kalvos, gali turti gerokai maiau cezio, nei augantys papdje. Dar daugiau cezio sukaupia pelki grybai. 1993 metais gryb radioaktyvumas Vokietijoje virijo norm beveik 21,4 karto, Lenkijoje 42,4 karto, vedijoje 105,4 karto.

2) Apskaiiuokite, kiek bekereli diovint gryb kilograme buvo 1993 metais Vokietijoje, Lenkijoje, vedijoje rinktuose grybuose. Atsakymus suapvalinkite iki tkstani. 3) Nubraiykite gryb utertumo cezio radionuklidais 1993 metais slygoje mintose Baltijos alyse stulpelin diagram. Radioaktyviuosius teralus vairi ri grybai kaupia nevienodai labiau uterti bna raukltieji gudukai, baravykini eimos grybai, aliuoks, mds. Pavyzdiui, 1998 metais maiausiai radioaktyvs vairi ri grybai augo Teli, Vilniaus, iauli, Kauno, Taurags, Utenos apskrii mikuose 45 Bq/kg, o labiausiai buvo utertos Varnos rajono Mergeerio miko mds, turjusios 236 Bq/kg. 4) Remdamiesi Dzkijos monitoringo stoties 1996 met duomenimis nustatykite, kurie grybai tame regione buvo labiausiai uterti cezio-134 ir 137 nuklidais. Grybai Raudonoji musmir md Rudoji mekut Juosvaalis baltikas alsvasis baltikas Kazlkas Baravykas rudakepuris Cs-134 (BqZkg) 0 3,70 4,30 0 0 0,90 0 Cs-137 (BqZkg) 18,10 287,00 305,00 56,20 170,00 110,00 76,00

Nuplovus grybus, j radioaktyvumas sumaja apie 20 procent, ivirus apie 40 procent, ikepus ar umarinavus 30 procent. 5) Apskaiiuokite, kiek cezio turjo: a) nuplautos ir ikeptos; b) ivirtos ir umarinuotos mds, rinktos 1998 metais Taurags apskrityje ir Varnos rajono Mergeerio mike. 6) Kaip reikt apdoroti grybus, kad j utertumas radioaktyviosiomis mediagomis sumat labiausiai?

Pasitikrinkite
1. a) Rombo kratins ilgis a yra: 5 cm < a < 6 cm. vertinkite jo perimetr. b) Kvadrato plotas S yra: Icm 2 < S < 4 cm 2 . vertinkite jo perimetr. Lietuvoje 1999 m. gyveno 3,7 milijono gyventoj. Tarp koki skaii buvo tikslus gyventoj skaiius, jei duomenys pateikti: a) suapvalinus iki imt tkstani; 3. b) tiksliais skaitmenimis? Suapvalinkite skaii iki nurodyto skyriaus ir apskaiiuokite absoliuij paklaid: a) 3,9 iki vienet; b) 65,43 iki deimtj; c) 1,257 iki imtj. Suapvalinkite skaii iki deimtj. Raskite absoliuij ir santykin apvalinimo paklaid: a) 8,24; 5. b) 9,35; c) 10,29. Matavimo rezultatas paraytas lygybe d (4,7 0 , 1 ) mm. Kokia matavimo skals padalos vert? Kam lygi reikm su trkumu; su pertekliumi? Paraykite matavimo rezultat dviguba nelygybe. Apskaiiuokite dviej medini ruoini ilgio matavimo rezultat santykines paklaidas ir nustatykite, kuris matavimas tikslesnis: A d ^ 17,6 cm (0,1 cm tikslumu); 7. B / ^ 69,5 cm (0,5 cm tikslumu). Imatavus degtuko ilg ir stalo ilg y gauta: 50 mm (1 mm tikslumu) ir y 1625 mm (1 mm tikslumu). a) vertinkite kiekvieno matavimo absoliuij paklaid. b) vertinkite kiekvieno matavimo santykin paklaid. c) Kuris matavimas ir kiek kart tikslesnis? Ireikkite nurodytais matavimo vienetais: a) kilotonomis 610001; 29051; b) hektolitrais 54021\ 311, c) miligramais 0,027 g; 0,95 g; d) mikrometrais 0,00062 m; 0,000009 m. Ireikkite nurodytais matavimo vienetais ir paraykite atsakymus standartine iraika: a) 12 Mt tonomis c) 4250 ml litrais b) 760 da litrais d) 0,3 metrais

2.

4.

6.

8.

9.

10. Nubraiykite du keturkampius, kurie turt: a) tik 1 simetrijos a; b) tik 2 simetrijos ais. 11. Raskite nuspalvintos dalies plot (atsakym uraykite vienet tikslumu).

12. Dvi grups mokini atuonmei ir dvylikamei buvo apklaustos, kiek laiko per dien jie aidia kompiuteriu. Duomenys pavaizduoti lentelje. 8-mei grup 12-mei grup 12 0 6 0 9 7 3 12 1 16 0 17

Laiko intervalai [10; 20) [20; 30) [30; 40) [40; 50) [50; 60) [60; 70) a) Kiek kiekvienos grups vaik buvo apklausta? b) Pavaizduokite duomenis grafikai. 13. Aurimas turi alios, mlynos ir juodos spalv dinsus, taip pat pilkos, rausvos ir gelsvos spalv striukes. Keliais skirtingais bdais Aurimas gali apsirengti iuos drabuius? 14. Duoti skaiiai 5 4 6 3. Tarp j para po kart veiksm enklus +", x", ", gaukite skaitin reikin, kurio reikm lygi: a) - 1 6 ; b) - 9 ; c) 17; d) 19; e) 23; f) 26. 15. Palei keli nuo Matuiz Valkinink link kas 45 m yra mediniai elektros stulpai, kuriuos nusprsta pakeisti naujais gelbetoniniais kas 60 m. Kas kiek metr naujieji stulpai stovs senj vietoje? 16. Raskite pavaizduotos figros plot ir perimetr.
2 13 2

GAMYBA IR PREKYBA
1. Preks kaina. Antkainis 2. Pajamos. Pelnas 3. Nuolaida Pasitikrinkite 134 140 146 151

1 Preks kaina. Antkainis


Atvaiavusi i kaimo moiut stebisi, koks brangus mieste pienas. Sako: Pas mus kaime j superka u centus, o ia, mieste, pardavinja u litus. O ir i tikrj, pasiirkime, kaip vienas litras pieno keliauja iki ms stalo.

Kaip matome, pienui artjant prie ms, jo kaina vis laik auga. Kainuoja ir karvs paaras, ir moiuts trisas, ir pieno supirkjo darbas. Reikia mokti u pieno aldym, saugojim, veiojim, krovim, pilstym butelius, pardavim ir daug kit darb. Pabandykite surayti, kas ir kokius darbus atlieka, kol pienas patenka ant ms stalo. Fabrike, gamykloje ar bendrovje daromi baldai, siuvami batai ar gaminami maisto produktai. Buitini paslaug monse mus kerpa, valo ms drabuius, o transporto mons vea autobusais ar traukiniais, skraidina lktuvais. Vartotojas u sigytas prekes ar gautas paslaugas moka tam tikr pinig sum, kuri vadinama preks ar paslaugos kaina.

cp Pamstykite, kodl pienas, kuris kaime buvo supirktas beveik ta paia kaina, * parduotuvse danai kainuoja labai skirtingai. Bet koki gamyb ar paslaugas visuomet lydi vairios ilaidos: gamybos snaudos, prekybos ilaidos, mokesiai ir kt. Preks savikaina yra dalis vis ilaid (gamybos snaud), tenkanti preks vienetui pagaminti. PAVYZDYS. Matematikos vadovlio viso tirao gamyba (knygos maketo gamyba, darbuotoj ir autori atlyginimai, popierius, vireliai, spaustuvs paslaugos, transporto ir kitos kins ilaidos, mokesiai) leidyklai kainavo 302 500 lit. Kadangi buvo ileista 55 000 vadovlio egzempliori, tai vieno vadovlio savikaina yra 302500 : 55 000 = 5,5 (lito). Kuo daugiau preki parduodama ikart, tuoju kaina maesn todl gamintojo didmenin kaina visada maesn u mamenin kain. Mamenin kaina yra ta kaina, u kuri prek i pardavjo perka vartotojas. Kad ir kiek bt pardavj ir pirkj (kaip pavyzdyje su pienu), pardavimo kaina visuomet didesn u preks sigijimo kain. I i kain skirtumo, vadinamo antkainiu, pardavjai apmoka prekybos ilaidas ir dar turi usidirbti.
(mamenin) /g Pirkimo (didmenm) kainai Antkainis

Vaina

A*

Kas ir kokius antkainius udeda pienui, iam keliaujant ant mus stalo? Norint suinoti, koki dal pirkimo kainos sudaro antkainis, skaiiuojamas procentinis antkainis. UDAVINYS. Knygynas pirko album i leidyklos u 15 Lt, o pardav u 19,5 Lt. Koks iuo atveju yra antkainis ir procentinis antkainis? Sprendimas. Antkainis yra 19,5 15 = 4,5 (Lt). Procentin antkain randame, pavyzdiui, sudar proporcij: 15 Lt 100% 4,5 Lt x% 15 _ 4,5 * 100 ~ T " *= 4,5 100
15

=30(%).

Atsakymas. Antkainis lygus 4,5 Lt, o procentinis antkainis yra 30%. Pastaba. Atkreipkite dmes, kad procentinis antkainis visuomet skaiiuojamas nuo pirkimo kainos, t. y. jis parodo, koki dal sigijimo kainos prisidjo pardavjas, parduodamas prek.

382. Per mnes cechas pagamino 320 aparat, kuri kiekvieno savikaina 250 Lt. Kiek i viso ilaid (gamybos snaud) turjo cechas? 383. Gamykla per mnes pagamino 400 spint. Visos gamybos snaudos buvo 1,8 mln. Lt. Kokia yra vienos spintos savikaina? 384. Parduotuv pirko svetains komplekt i fabriko u 4000 Lt, o pardav u 4800 Lt. a) b) c) d) Kokia svetains komplekto didmenin kaina? Kokia svetains komplekto mamenin kaina? Koks svetains komplekto antkainis? Koks svetains komplekto procentinis antkainis?

385. Kostiumo mamenin kaina yra 558 Lt, o didmenin 450 Lt. a) b) c) d) U kiek lit parduotuv pirko kostium? U kiek lit parduotuv parduoda kostium? Koks kostiumo antkainis? Koks kostiumo procentinis antkainis?

386. Megztinis parduotuvje kainuoja 96 Lt, o parduotuvs antkainis 16 Lt. a) U kiek lit parduotuv sigijo megztin? b) Koks megztinio procentinis antkainis? 387. Mokinys knygyne pirko knyg u 11,22 Lt. Knygos procentinis antkainis yra 32%. a) U kiek lit knygynas sigijo knyg? b) Koks knygos antkainis? 388. Cechas per vien savait pagamina 500 detali. J gamybos snaud 4,5% sudaro 1080 Lt. Kokia yra vienos detals savikaina? 389. a) Kokia palto didmenin kaina, jei palt, kurio pasiuvimo savikaina 480 Lt, siuvykla parduoda parduotuvei 2,5% brangiau? b) Kokia palto didmenin kaina, jei palt, kurio pasiuvimo savikaina 800 Lt, siuvykla parduoda parduotuvei 3,5% brangiau? 390. a) Knygas, kuri vienos savikaina 5 Lt, knygynas pirko u 5,5 Lt. Keliais procentais knyg didmenin kaina didesn u j savikain? b) Leidykla knyg knygynui pardav 7,5% brangiau u savikain, ir knygos didmenin kaina pasidar 8,6 Lt. Kokia yra knygos savikaina?

391. Gamykla, parduodama detal, prie jos savikainos prideda 10%. Parduotuv, parduodama i detal, prideda dar 30% antkain. a) U koki kain parduotuv perka detal, jei jos pagaminimo savikaina yra 40 Lt? b) Kokia detals kaina parduotuvje? c) Koks detals antkainis, skaiiuojant j nuo savikainos? 392. Preki baz parduoda prekes parduotuvms 20% brangiau nei u jas mokjo gamyklai. Parduotuv dar prideda 33^% antkain. a) Kokia yra preks savikaina, jeigu baz parduoda j parduotuvei u 30 Lt? b) Kokia preks kaina parduotuvje? c) Koks preks antkainis, skaiiuojant j nuo savikainos? 393. Ubaikite pildyti lentel: Preks pirkimo kaina a) b) c) d) 2228 Lt 22,5 Lt 57,97 Lt 641,7 Lt 31,62 Lt 42,6% Preks pardavimo kaina 2562,2 Lt 16% Antkainis Procentinis antkainis

394. Parduotuv sigijo 600 ssiuvini po 0,35 Lt ir 500 ssiuvini po 0,38 Lt. Visi ssiuviniai buvo parduoti po 0,4 Lt. Apskaiiuokite vis ssiuvini: a) pirkimo kain; b) pardavimo kain; c) pardavimo procentin antkain. 395. Paraykite daugianariu: a) 3a2(2a2 - a + 3) b) (3a - b)2
d) (2x - l)(2jt + 1) c) (2x - 1)(6JC + 5)

e) (a - 2)(a + 2) - a(a - 1)

f) (a - 2) 2 - (a 2 + 4)

396. Trikampio kamp dydi santykis yra 1 : 2 : 3. a) Raskite io trikampio kampus. b) Kokia trikampio ris (pagal kampus)? 397. Raskite reikinio Jtz - 2x + 1 reikm, kai Jt = 5; Jt = 1,5.

398. Isprskite nelygyb:


a) .r + 6 < 0 , 8 x - (2 - JC); b) 5 - (4 - JC) ^ - 2 ( 3 J C 1).

399. Apskaiiuokite: a) - 3 - 1 - ( ) - 2 ; a) 5m3 + 15 m 2 c) ab2 - 2ab e) a{a + c) b{c + a)


g) IOOJC2 9

1,)(2^-0,2-2

400. Iskaidykite dauginamaisiais:


b ) 4JC2 9Y2

d) m(m 2) + n(m 2) f) 3a 2 - 6 ab + 3 b 2 h) y 2 - IOy + 25

401. Staiojo trikampio statiniai lygus 30 cm ir 40 cm. a) b) c) d) a) b) c) d) Raskite trikampio ambins ilg. Apskaiiuokite trikampio plot. Koks staiojo kampo virns nuotolis nuo ambins? Kiek procent ambins ilgio sudaro statini ilgi suma? Koks rombo kratins ilgis? Koks kitos rombo striains ilgis? Raskite rombo plot. Apskaiiuokite rombo auktin.

402. Rombo perimetras lygus 80 cm, o viena i striaini 32 cm.

403. Trij vienas po kito einani nelygini skaii suma lygi k. Kam lygi kit po j einani trij nelygini skaii suma? 404. Koks bendras gegni (jos nuspalvintos) ilgis? Atsakym uraykite 0,5 m tikslumu.

3,6 m

405. Pagal duot lentel nubraiykite atmosferos slgio kitimo priklausomybs nuo aukio grafik. Auktis (m) 100 1074 670 2270 579 4345 447 7550 293 10 820 184

754 Slgis (mm gyvsidabrio stulpelio)

Pagal grafik apytiksliai nustatykite: a) slg, kai auktis 600 m; 1500 m; 3000 m; 4000 m; 65 000 m; 10 000 m; b) kokiame auktyje slgis lygus 600 mm, 400 mm; 250 mm; 200 mm; 150 mm. 406. Visa mokyklos teritorija, skaitant ir pat pastat, yra staiakampio formos.

Mokykla

Glynas

Mastelis 1:600

a) Imatuokite ir apskaiiuokite mokyklos teritorijos plot ir tvoros ilg. b) Mokyklos teritorijoje norima rengti staiakamp aidim aiktel. Nuspalvinkite plot, kuriame galt bti rengta aiktel, jeigu ji turi bti ne ariau kaip 9 m nuo mokyklos ir ne ariau kaip 3 m nuo glyno. c) Kokio didiausio ploto aiktel, tenkinani punkto b) reikalavimus, galima rengti? Koks bus jos ilgis ir plotis?

2 Pajamos. Pelnas
vaigds" maisto preki parduotuvs vedja po skmingos velykins prekybos buvo puikiai nusiteikusi kas plauk vos ne 100000 lit. Taiau diaugsming nuotaik iek tiek temd sskaitos i preki tiekj jiems reiks sumokti beveik 80 000 lit. Bet nra ir taip blogai parduotuv gavo apie 20 000 pajam. 1 UDAVINYS. Parduotuv i urmo bazs buvo gavusi 1000kg vynuogi po 6,5 Lt, o pardav po 9,99 Lt. Kiek pajam turjo parduotuv, pardavusi visas vynuoges? Sprendimas. Parduotuvs plaukos buvo 9,99 1000 = 9990 (lit), o urmo bazei turjo sumokti 6,5 1000 = 6500 (lit). Vadinasi, pajamos pardavus 1000 kg vynuogi yra 9990 6500 = 3490 (Lt). Atsakymas. 3490 Lt. Kaip matote, parduotuvs pajamas sudaro pinigai, gauti i parduotuvs udto antkainio. Pavyzdiui, udavinyje parduotuvs antkainis yra 9,99 6,5 = 3,49 (Lt) u kilogram. Todl visos pajamos yra 3,49 1000 = 3490 (Lt). Be pajam, parduotuv, kaip ir bet kuri kita prekybos, paslaug teikimo ar gamybos mon, turi ir visokiausi ilaid: patalp nuoma, ranga, reklama, mokesiai, atlyginimai ir kt. Kartais ios ilaidos dar vadinamos katais. Atm i pajam ilaidas, suinome gauto pelno dyd.
-TT-JSPajamos Z6 Ilaidos > > Pelnas

Jeigu ilaidos virija pajamas, tai pelnas pasidaro neigiamas. Tuo atveju ilaid ir pajam skirtumas vadinamas nuostoliu. PAVYZDYS. Parduotuvs savininkas sigijo 1000 por vasarini basui po 24 litus ir pardavinjo jas po 34 litus. Iki rudens jis pardav net 735 poras ir nutar suskaiiuoti peln. Buhalteris suskaiiavo, kad prekybos ilaid dalis (sandliavimas, transportavimas, pardavj atlyginimai ir kt.), tenkanti prekybai basutmis, yra madaug 1 litas kiekvienai porai.

Savininko skaiiavimai yra tokie:

t IouJ^
c

p C

J a*M&L C /I' ^ ^

p ^ E

4 IT=MffQ

Kaip matome, basui poros pardavimo antkainis buvo 10 lit, o pardavus 735 poras gautas 10 lit nuostolis. Tad ar vertjo jas pirkti ir pardavinti?

K galtumte patarti parduotuvs savininkui, kad jo nuotaika praskaidrt? 2 UDAVINYS. Kioskas, taikantis 28% antkain, pardav preki u 5120 Lt. Prekybos ilaidos sudar: mokesiai 210,8 Lt, patalp nuoma ir ranga - 279,2 Lt, reklama ir ryi paslaugos 112 Lt, atlyginimai 438 Lt. Koks gautas pelnas ir kiek jis sudaro procent preki sigijimo kainos? Sprendimas. Preki pardavimo kaina sudaro 100 + 28 = 128 (%) j sigijimo kainos. Raskime preki pirkimo kain (paymime j ): 5120 L t - 1 2 8 % 5120-100 ^x = = 4000 (Lt). J C Lt100% 128 Prekybos ilaidos: 210,8 + 279,2 + 112 + 438 = 1040 (Lt). Kadangi pajamos yra 5120 - 4000 = 1120 (Lt), tai pelnas: 1 1 2 0 - 1040 = 80 (Lt). Pelnas nuo preki sigijimo kainos sudaro: 4000 L t 1 0 0 % 80-100 > y = = 2 (%). 80 L t y% 4000 Atsakymas. Pelnas yra 80 Lt; jis sudaro 2% preki sigijimo kainos. Kok antkain turt taikyti kiosko savininkas, kad gaut ne maesn kaip 10% peln?

407. Parduotuv sigijo darovi u 5600 Lt, o pardav jas u 6500 Lt. Koks parduotuvs pelnas (nuostolis), jei prekybos ilaidos sudar: a) 850Lt; b) 920Lt? 408. Kiosko prekybos ilaidos 2500 Lt. Kiek pajam turjo kioskas, jei jo: a) pelnas 250 Lt b) nuostolis 70 Lt c) pelnas 142 Lt d) nuostolis 58 Lt? 409. Kiosko pajamos 6000 Lt. Kokios kiosko prekybos ilaidos, jei jo: a) pelnas 350 Lt b) nuostolis 30 Lt c) pelnas 247 Lt d) nuostolis 17 Lt? 410. Parduotuv spint sigijo u 2500 Lt, o j pardav u 3250 Lt. a) Kiek kainavo parduotuvei 10; 17 toki spint? b) Kiek plauk turjo parduotuv, pardavusi 10; 17 toki spint? c) Kiek pajam gavo parduotuv, pardavusi 10; 17 toki spint? 411. a) Parduotuv kostium sigijo u 550 Lt, o j pardav u 659 Lt. Kiek pajam gavo parduotuv, pardavusi 10 toki kostium? b) Elektrotechnikos salonas aldytuv pirko u 1520 Lt, o pardav u 1589 Lt. Kiek pajam gavo salonas, pardavs 5 tokius aldytuvus? 412. Detals sigijimo kaina 2,5 Lt, o pardavimo 4 Lt. a) Kiek plauk turs parduotuv, pardavusi 1; 5; 10; 50; 100 toki detali? b) Paraykite reikin, pagal kur galima apskaiiuoti parduotuvs plaukas, gautas pardavus n toki detali. c) Kiek detali pardav parduotuv, jei turjo 92 Lt; 120 Lt plauk? d) Kiek detali turi parduoti parduotuv, kad gaut pajam ne maiau kaip 120 Lt; daugiau kaip 66 Lt? 413. Knygos sigijimo kaina 8 Lt, o pardavimo 10,5 Lt. a) Kiek plauk turi knygynas, pardavs 1; 3; 15; 30; 120 toki knyg? b) Paraykite reikin, pagal kur galima apskaiiuoti knygyno plaukas, gautas pardavus toki knyg. c) Kiek knyg pardav knygynas, jei turjo 178,5 Lt; 304,5 Lt plauk? d) Kiek knyg turi parduoti knygynas, kad pajamos sudaryt ne daugiau kaip 120 Lt; maiau kaip 150 Lt?

414. Per dien kepykla ikepa 2500 bandeli. Dienos gamybos snaudos yra 500 Lt. Kavinje tos bandels pardavinjamos su 35% antkainiu. a) b) c) d) Kokia yra bandels kepimo savikaina? Kiek kainuoja bandel kavinje? Kiek lit per dien gaut kepykla, pardavusi visas ikeptas bandeles? Kiek lit pelno per dien turt kepykla, pardavusi visas ikeptas bandeles, jei j realizavimo ilaidos sudaro 125 Lt?

415. Visos 800 sukneli pasiuvimo snaudos sudaro 71 tkst. Lt. Siuvykla sukneles pardavinja su 24% antkainiu. a) b) c) d) Kokia yra vienos suknels pasiuvimo savikaina? Kokia kaina pardavinjamos suknels? Kiek lit gaut siuvykla, pardavusi visas pasitas sukneles? Kiek lit pelno turt siuvykla, pardavusi visas pasitas sukneles, jei j realizavimo ilaidos sudaro 1500 Lt?

416. Kiek lit pajam bus gauta pardavus: a) 20 kostiumli; n kostiumli, kuri kiekvieno didmenin kaina 250 Lt, o mamenin Lt; b) 15 por bat; n por bat, kuri kiekvienos didmenin kaina jeLt, o mamenin 300 Lt? 417. Televizoriaus didmenin kaina Lt, o mamenin 32% didesn. a) b) c) d) e) Kokia yra televizoriaus mamenin kaina? Koks yra pardavimo antkainis? Koks yra pardavimo procentinis antkainis? Kiek televizori pardav parduotuv, jei gavo 4,8JC Lt pajam? Kiek parduotuvei reikia parduoti televizori, kad pajam bt gauta daugiau negu 20* Lt?

418. Kompaktini disk grotuvo mamenin kaina Lt yra 25% didesn u jo didmenin kain. a) b) c) d) Kokia yra grotuvo didmenin kaina? Koks yra pardavimo antkainis? Koks yra pardavimo procentinis antkainis? Kokios yra parduotuvs, pardavusios 20 toki grotuv; n toki grotuv, plaukos? e) Kiek grotuv pardav parduotuv, jei pajamos sudar Lt? f) Kiek reikia parduoti grotuv, kad pajam bt gauta daugiau negu 1,5* Lt?

419. Kaip prekeiviui seksi prekyba, jei jo pajam ir prekybos ilaid: a) skirtumas yra 50 Lt c) santykis yra 4 : 5 e) procentinis santykis yra 80% b) skirtumas yra 200 Lt d) santykis yra 6 : 5 f) procentinis santykis yra 120%?

Pavyzdiai. Jei prekeivio pajam ir prekybos ilaid santykis yra 5 : 6, tai reikia, jog pajamos (5 dalys) yra maesns u prekybos ilaidas (6 dalys), tad prekeivis patirs nuostol. Jei prekeivio pajam ir prekybos ilaid procentinis santykis yra 125% arba = tai reikia, jog pajamos (5 dalys) yra didesns u prekybos ilaidas (4 dalys), todl prekeivis turs pelno.

420. Bendrov pardav preki u 45 tkst. lit. Toms prekms sigyti ji buvo ileidusi 34 tkst. lit. Patalp eksploatacija bendrovei kainavo 1500 lit, reklama 650 lit, darbuotoj atlyginimai 4000 lit, apsauga ir ryi paslaugos 600 lit, elektra 122,5 lito, mokesiai 1677,5 lito. a) Kokios bendrovs pajamos? b) Kokios yra bendrovs ilaidos? c) Koks bendrovs pelnas? 421. Parduotuv sigijo preki u 12000 Lt, sumokjo u patalp nuom 300 Lt, elektr, ryius ir apsaug 320 Lt, rang 250 Lt, darbuotoj atlyginimams 1200 Lt ir mokesi 460,55 Lt. sigytos preks realizuotos u 15 020 Lt. a) Kokios parduotuvs pajamos? b) Kokios yra parduotuvs ilaidos? c) Koks parduotuvs pelnas? 422. a) Drabui parduotuv, sigijusi preki u 12 000 Lt, jas pardav su 15% antkainiu. Kaip jai seksi prekyba, jei buvo sumokta 274,5 Lt mokesi, o visos kitos ilaidos sudar 1600 Lt? b) Drabui parduotuv prekes pardav su 15% antkainiu ir gavo 9200 Lt. Kaip jai seksi prekyba, jei buvo sumokta 183,5 Lt mokesi, o kitos ilaidos sudar 1050 Lt? 423. Suprastinkite reikin: a) 2ab2 (Sa2b3); 424. Ar skaiius 1 yra: a) lygties 1 2x + 2 = + 5 sprendinys; b) nelygybs 2 \ ^ sprendinys? b)(\xy2f, c) g g ; d)

425. Apskaiiuokite: a) b) 2 - 1 - 5 . ( - 0 , 4 ) 2 . b) b2 a2 2 a 1. 426. Iskaidykite dauginamaisiais: a) a2 ax + xy ay; 427. Staiakampio striain lygi 10 cm, o jo kratini santykis lygus 3 : 4. a) Raskite staiakampio kratines. b) Kiek striaini susikirtimo takas yra nutols nuo staiakampio kratini? c) Nubraiykite staiakampio simetrijos ais. d) Nubraiykite staiakamp, simetrik duotajam staiakampiui jo trumpesns kratins atvilgiu. 428. Duotos trupmenos a) Paraykite jas didjimo tvarka. b) Kurias i i trupmen galima parayti deimtainmis baigtinmis trupmenomis? 429. a) Ant laido, esanio tarp dviej stulp, vidurio pakabinta lempa. Stulpo auktis 12 m. Lempos auktis 25 cm. Atstumas nuo lempos iki ems 6,5 m. Koks laido ilgis (0,01 m tikslumu)?

Cl5 cm


12,5 m

B C N

b) Kiek laido (1 m tikslumu) sunaudota gatvs apvietimui, jeigu gatvs ilgis 800 m, o stulpai stovi kas 50 m? 430. Maudantis vonioje per vien kart sunaudojama 50 1 alto ir 130 i karto vandens. 1 m 3 alto vandens kainuoja 3 Lt 11 ct, o karto 14 Lt. a) Kiek kainuoja vienas maudymasis vonioje? b) Jeigu vonioje maudomasi 2 kartus per savait, tai kiek kainuos maudymasis per metus?

3 Nuolaida
Visi laukia veni. Ir ne tik todl, kad j metu galima neiti mokykl ar darb. Prie ventes geriausia pirkti. Parduotuvs viena per kit silo nuolaidas preki kainos sumainamos nuo keli iki keliasdeimt procent.

Kartais nuolaida daroma norint iparduoti sumajusios paklausos, sezono pabaigai usilikusias ar susikaupusias prekes. Nuolaida daroma ir parduodant prekes i karto dideliu kiekiu (urmu).

Nuolaida

Daniausiai nuolaida ireikiama pradins kainos procentais, t. y. vadinamja procentine nuolaida. UDAVINYS. Kostiumlis, pavasar kainavs 120 Lt, ruden parduotas u 99 Lt. Kokia kostiumlio pardavimo nuolaida procentais? Sprendimas. Kostiumlio kainos nuolaida yra 120 99 = 21 (Lt). Procentin nuolaida bus: 120 L t 100% 21 Lt x/c
X

2 1 100 ~ 120
=

Atsakymas. 17,5%.

431. Batai, kuri pradin kaina buvo 250 Lt, parduoti su 12% nuolaida. a) Kiek lit sudar nuolaida? b) U kiek lit parduoti batai? 432. Preki ipardavimo su 15% nuolaida metu Jonas nusipirko batus u 119 Lt. a) Kokia bat pradin kaina? b) Kiek lit sudar nuolaida? 433. Taupos" parduotuvje visoms prekms taikoma ventin 4,5% nuolaida. a) Kiek reiks mokti kasoje u 84 Lt kainuojant preki rinkin? b) Kiek preks bt kainavusios be nuolaidos, jeigu u jas sumokta 91,68 Lt? 434. U 50 Lt bazje sigytai prekei parduotuvs savininkas udjo 30% antkain. Kadangi jam nepavyko preks parduoti, jis padar pirkjui 5% nuolaid. a) Kokia buvo planuota preks pardavimo kaina? b) ICiek lit sudaro nuolaida pirkjui? c) U kiek lit parduota prek pirkjui? d) Kiek parduotuvs savininkas gavo pajam? e) Koki dal (procentais) preks sigijimo kainos sudaro pajamos?
Pavyzdys. Jeigu u 120 Lt sigytai prekei parduotuvs savininkas udjo 40% antkain, bet jos nepardavs padar pirkjui 10% nuolaid, tai: planuota preks pardavimo kaina buvo ' 2 ^ 4 0 = 168 (Lt); nuolaida pirkjui sudar ltI^j0 = 16,8 (Lt); prek parduota pirkjui u 168 16,8 = 151,2 (Lt); parduotuvs savininkas gavo 151,2 120 = 31,2 (Lt) pajam; pajamos sudaro j 100 = 26 (%) preks sigijimo kainos.

435. Drabui parduotuvs savininkas urmo bazje sigytus po 300 Lt kostiumus pardavinjo su 20% antkainiu, bet nuolatiniam pirkjui padar 8% nuolaid. a) Kokia buvo planuota preks pardavimo kaina? b) U kiek lit parduotas kostiumas nuolatiniam pirkjui? c) Kiek lit pajam gavo parduotuvs savininkas, pardavs kostium nuolatiniam pirkjui? d) Kiek procent vieno kostiumo sigijimo kainos sudar pajamos, gautos pardavus kostium nuolatiniam pirkjui?

436. a) Prek kainavo 80 Lt. Prie Kaldas prekeivis jos kain sumaino 20%. Kiek procent prekeivis turi padidinti naujj preks kain, nordamas po Naujj met gauti u prek tiek pat, kiek ir prie atpiginim? b) Prekei, pirktai bazje u 80 Lt, prekeivis udjo 25% antkain. Kiek procent prekeivis turt sumainti naujj preks kain, kad ji kainuot kaip bazje? 437. Parduotuvs savininkas, sigijs preki u a Lt, nutar udti 45% antkain. Pirkjui, perkaniam visas prekes urmu, jis padar 20% nuolaid. a) U kiek lit norta parduoti prekes be nuolaidos? b) U kiek lit preks buvo parduotos urmu? c) Kiek pajam gavo parduotuvs savininkas, pardavs prekes urmu? 438. Preks, kainavusios a lit, kaina buvo sumainta 15%, bet, nepardavus ikart, buvo padaryta dar 20% nuolaida. a) U kiek norta parduoti prek pirm kart sumainus kain? b) U kiek lit prek buvo parduota? c) Kiek procent buvo sumainta preks kaina per abu kartus? 439. Per pirmuosius metus automobilis praranda 20% verts, o per antruosius 15% likusios verts. Kokia bus automobilio vert po dvej met, jeigu naujas jis buvo pirktas u: a) 40000 Lt; b) 25 000 Lt? 440. Kompiuteris per metus nuvertja 12%. Kiek nuverts per dvejus metus kompiuteris, pirktas u: a) 4000 Lt; b) 2500 Lt? 441. Parduotuv pardav preki u 18 000 Lt. Toms prekms sigyti ji buvo ileidusi 14500 Lt. Prekybos ilaidos sudar 2400 Lt. Koks parduotuvs pelnas? 442. Darovi parduotuv sigijo preki u a Lt, o pardav jas su 30% antkainiu. Parduotuvs prekybos ilaidos sudar 75% pajam. a) b) c) d) U koki sum parduotuv pardav sigytas prekes? Kiek lit pajam turjo parduotuv? Klek lit sudar parduotuvs prekybos ilaidos? Koks darovi paduotu vs pelnas?

443. Darovi parduotuv sigytas prekes pardav su 20% antkainiu ir gavo u jas a Lt. Parduotuvs prekybos ilaidos sudar 60% pajam. a) b) c) d) U koki sum parduotuv sigijo preki? Kiek lit pajam turjo parduotuv? Kiek lit sudar parduotuvs prekybos ilaidos? Koks darovi parduotuvs pelnas?

444. Suprastinkite reikin: a) (y - 2)(1 -y) + 3 y(2y + 3); b) ( 2x - 1)(JC - 5) - 2(x - 3) 2 + 13. b) ( a - c ) 3 = a 3 - 3 a 2 c + 3 a c 2 - c 3 . 445. rodykite tapatyb: a) ( a - c ) ( a 2 + ac + c2) = a 3 - c 3 ; 446. Isprskite lygt: a) + 2(3x - 2) = 10; 447. Raskite reikinio b) f + f = 10. =

reikm, kai =

448. Iskaid dauginamaisiais, isprskite lygt: a) J C - 25 = 0 c) jc3 - 3jc2 -AX + 12 = 0


2

b) 2 - 2x + 1 = 0 d) X2 + 8* + 16 = 0

449. Su kuriomis reikmmis reikinio J C + 3 reikms yra: a) didesns u reikinio 3JC 15 reikmes; b) ne didesns u reikinio 3JC 15 reikmes? 450. Staiosios trapecijos pagrindai lygs 6 cm ir 11 cm, o ilgesnioji onin kratin 13 cm. a) b) c) d) Raskite trapecijos auktin. Apskaiiuokite trapecijos perimetr. Apskaiiuokite trapecijos plot. Raskite trapecijos striaines.

451. Lygiaons trapecijos onins kratins ir trumpesnysis pagrindas yra po 10 cm. Trapecijos auktin lygi 8 cm. a) b) c) d) Raskite trapecijos ilgesnj pagrind. Apskaiiuokite trapecijos perimetr. Apskaiiuokite trapecijos plot. Koks trapecijos striains ilgis?

452. Duoti trys skaiiai: 20; 16; 5. Raskite tok ketvirt skaii, kad visi skaiiai sudaryt proporcij. Kiek sprendini turi udavinys? 453. inoma, kad skaiius yra nelyginis. Kurie i skaii 2; 3; + 1; 2; a 2 ; 2 + 1 yra nelyginiai? Kodl? 454. a) Tiesje reikia paymti tris lygias atkarpas. Kiek maiausiai tak reikia paymti ioje tiesje? b) Tiesje paymta 120 tak, vienodai nutolusi vienas nuo kito. Kiek gauta lygi atkarp?

455. Remdamiesi briniu, apskaiiuokite namo stogo plot. a)

456. Palyginkite skaiius:


b) - ir

457. Raskite duts tr.

458. Brinyje pavaizduotas grandininis tiltas. Apskaiiuokite konstrukcij AB, CD, EF ilgius 0,1 m tikslumu, jeigu GB : BD : DF = 13 : 6 : 6.

Pasitikrinkite
1. Baton cecho vis mnesio ilaid suma lygi 24 000 Lt. a) Kokia yra vieno batono savikaina, jeigu per mnes buvo ikepta 30 000 baton? b) Kiek baton galima ikepti ileidus tiek pat pinig, o vieno batono savikaina bt 0,75 Lt? Cechas per mnes pagamina 525 aparatus. 40% vis gamybos ilaid sudaro 420 tkst. lit per mnes. a) Kiek per mnes cechas turi ilaid? b) Kokia yra vieno aparato pagaminimo savikaina? Parduotuv perka prek i bazs u 90 Lt, o parduoda j pirkjui su 15% antkainiu. a) Koks preks pardavimo antkainis litais? b) Kokia preks pardavimo kaina? c) Kokios yra parduotuvs plaukos, pardavus n preki? d) Kiek pajam turi parduotuv, pardavusi n preki? Parduotuv parduoda prek su 12% antkainiu pirkjui u 89,6 Lt. a) Koks preks pardavimo antkainis litais? b) Kiek kainavo prek parduotuvei? c) Koks yra parduotuvs pelnas, pardavus 1000 toki preki, jei vieno vieneto pardavimo ilaidos sudaro 8 Lt? Ubaikite pildyti lentel: Preks pirkimo Preks pardavimo kaina kaina a) b) c) d) 6. 7. 1,2 Lt 424 Lt 42 Lt 56,7 Lt 10,03 Lt 1,53 Lt 0,78 Lt 32,5% Antkainis Procentinis antkainis

2.

3.

4.

5.

Kiosko prekybos ilaidos 1800 Lt. Kiek pajam turjo kioskas, jei jo: a) pelnas 420 Lt; b) nuostolis 20 Lt? Parduotuv sigijo preki u 40 000 Lt, o pardav jas u 43 500 Lt. Parduotuvs prekybos ilaidos ioms prekms parduoti sudar 7,8% vis plauk. a) Kiek lit sudar prekybos ilaidos? b) Koks parduotuvs pelnas?

8.

Virtuvs bald komplekto pagaminimo savikaina 3500 Lt. Gamykla parduoda virtuvs bald komplekt parduotuvei 5% brangiau, negu jo savikaina. Parduotuv dar prideda 22% antkain. a) U kiek lit virtuvs bald komplekt perka parduotuv i gamyklos? b) Koks virtuvs bald komplekto antkainis parduotuvje? c) U kiek lit parduotuv parduoda virtuvs bald komplekt? d) Kiek lit plauk gauna parduotuv, pardavusi 12 toki komplekt? e) Kiek pajam gauna parduotuv, pardavusi 12 toki komplekt? ICioskas pardav preki u 8200 Lt. Toms prekms sigyti kioskas buvo ileids 6000 Lt. Kiosko prekybos ilaidos buvo 1400 Lt. a) Kiek kioskas gavo pajam? b) Koks kiosko pelnas?

9.

10. Iparduodant prekes su 16% nuolaida, Algis nusipirko batus u 109,2 Lt. a) Kokia buvo bat ankstesn kaina? b) Kiek lit sudar nuolaida? 11. Parduotuvs savininkas bazje pirktai prekei, kuri kainavo 40 Lt, udjo 15% antkain, o po to nuolatiniam pirkjui suteik 6% nuolaid. a) U koki kain parduotuvs savininkas norjo parduoti prek? b) U koki kain jis prek pardav? 12. Preks, kainavusios Lt, kaina buvo sumainta du kartus po 15%. a) Kiek kainavo prek sumainus kain pirm kart? b) Kiek kainavo prek sumainus kain antr kart? 13. Paraykite reikin daugianariu: a) (b + 5) 2 ; b) x2(2x2 3x + 4); 14. Isprskite nelygyb: a)
5(JC

c) (JC - 1 0 ) + 10).

- 1) + 8 ^ 1 -

3(JC

+ 2);

b) 2(3 - z) - 3(2 + z) > z - 12.

15. Apskaiiuokite: a) 3 - 2 - 4 - 1 ; 1,)* 16. Iskaidykite dauginamaisiais: a)


JC 2

- jcy;

b)

JC 2

- 49;

c)

JC 2

4- 8JC + 16;

d) 5y -

5JC +

y2 - xy.

17. Rombo striains lygios 8 cm ir 6 cm. a) Raskite rombo kratin. b) Apskaiiuokite rombo plot. c) Raskite rombo auktin.

1. Laimk aidim

12

TYRIMO UDAVINIAI
154 155 157 158 159 161

2. Atrask netikr monet 3. Ipilstyk skysius 4. Perrink ir surask sprendinius 5. Mgstantiems geometrij 6. Karpyk ir dliok...

1 Laimk aidim
PAVYZDYS. Vienas mokinys pasako vienaenkl natralj skaii, kitas prideda prie jo kur nors vienaenkl natralj skaii ir pasako sum. Prie ios sumos pirmasis vl prideda kur nors vienaenkl natralj skaii ir vl pasako sum ir 1.1. Laimi tas, kuris pirmas pasako 45. Kaip pradedantysis turt aisti, nordamas laimti aidim? Sprendimas. Pradkime aikintis nuo galo. Laimi tas, kuris pasako skaii 45. Vadinasi, aidjas, kuris pasakys bet kur i devyni skaii 44, 43, 42, 36, pralaims, nes jo varovas po to i karto gals pasakyti 45. Priepaskutinis laimintis" skaiius yra 35, nes jis priveria varov pasakyti vien i nurodyt pralaiminij" skaii. Kiti devyni majania tvarka einantys skaiiai 34, 33, 32, . . . , 26 vl yra pralaimintys, o 25 laimintis. Ir taip toliau. Taigi laimintys skaiiai yra ie: 45, 35, 25, 15, 5. Pradedantysis laimi, jei i karto sako 5 ir po to tik laiminius skaiius. 1. Pavyzdyje aprayt aidim du atuntokai aidia iki 100, t. y. laimi tas, kuris pirmas pasako 100. Kaip reikia aisti norint laimti? Kuris laimi teisingai aisdamas: pradedantysis ar jo partneris? Ant stalo padti 28 domino kauliukai. Juos paeiliui ima du berniukai. Vienu kartu galima paimti ne daugiau kaip 5 kauliukus. Laimi tas, kuris ima paskutinis (ir kauliuk ant stalo nelieka). Kaip pradedantysis turt aisti, nordamas laimti aidim? Vytas aidia skaiiavimo automatu, kuris, metus 5 centus, padaugina automato skalje esant skaii i 3 arba, metus 2 centus, prie automato skalje matomo skaiiaus prideda 4. aidimas pradedamas automato skalje esant skaiiui 0. Kaip turi aisti Vytas, kad, ileids maiausiai cent, gaut skaii 2000? Ratu stovi vaikai, i eils laikantys 48 numerius. Reikia irinkti vien vedantj tokiu bdu. Skaiiuojama didjania tvarka i eils pradedant nuo laikaniojo pirmj numer, kas antram vaikui liepiant ieiti i rato, t. y. pirmasis lieka, antrasis ieina, treiasis lieka, ketvirtasis ieina ir 1.1. Ratas vis maja, kol jame lieka vienas vaikas. Nustatykite, kur numer laikantis vaikas bus irinktas vedaniuoju.

2.

3.

4.

2 Atrask netikr monet


PAVYZDYS. I 9 vienod monet viena yra netikra, iek tiek lengvesn u kitas. Kaip du kartus sveriant lktinmis svarstyklmis be svarsi nustatyti netikr monet? Sprendimas. Ant svarstykli lkteli padedame po tris monetas, o tris monetas atidedame. Jeigu kuri nors lktel pakyla, tai ant jos ir yra lengvesnioji moneta. Jei svarstykls pusiausviros, tai lengvesn moneta yra tarp trij atidt. Taigi nustatme trejet monet, tarp kuri yra netikra. Dabar ant lkteli dedame po vien monet i to trejeto ir vien atidedame. Jei viena lktel pakyla, tai ant jos yra lengvesn moneta, o jei svarstykls pusiausviros, tai lengvesn moneta yra atidta.

5.

I 27 monet viena yra netikra, truput sunkesn u kitas. Pakilojus nemanoma jos atskirti nuo tikrj. Kaip nustatyti netikr monet, tris kartus sveriant lktinmis svarstyklmis be svarsi? Tarp 81 i pairos vienodos monetos viena yra truput lengvesn u kitas. Kaip keturis kartus sveriant lktinmis svarstyklmis be svarsi nustatyti lengvesnij monet? Sprendim pateikite schema, raydami monet skaii skritulliuose.

6.

7.

Tarp 76 i pairos vienod monet viena yra lengvesn. Kaip keturis kartus sveriant lktinmis svarstyklmis be svarsi surasti lengvesnij monet? Turime i pairos vienodas monetas, tarp kuri viena yra netikra (ji iek tiek skiriasi i kit savo mase). Kaip nustatyti, ar ji sunkesn, ar lengvesn u kitas? Leidiama sverti lktinmis svarstyklmis be svarsi ne daugiau kaip du kartus. Isprskite udavin imdami: a) 30 monet; b) 35 monetas. I penki maieli su monetomis keturiuose monetos yra tikros (kiekvienos mas 10 g), o viename netikros (kiekvienos mas l i g ) . Kaip vien kart sveriant svarstyklmis su svarsiais nustatyti, kuriame maielyje yra netikros monetos?

8.

9.

10. Turime 4 panaias monetas. Trys i j sveria 5 g, ketvirta moneta yra kitokios mass. Kaip naudojantis lktinmis svarstyklmis ir vienu 5 g svareliu dukart sveriant surasti netikr monet ir nustatyti, sunkesn ji ar lengvesn u kitas?

3 Ipilstyk skysius
PAVYZDYS. Turime 10 litr talpos ind, pripilt pieno, ir tuius 7 ir 3 litr talpos indus. Kaip naudojantis iais indais padalyti pien pusiau? Sprendimas. Vienas i galim pilstymo variant pateiktas lentelje.
10 i Ii 10 0 0

3 7
0

3 4 3

6 4
0

6
1

9
1 0

9
0 1

2 7
1

2 5 3

5 5
0

3i

Pamginkite patys padalyti pien pusiau pilstydami maiau kart. 11. Kaip pasemti 4 litrus vandens, turint tik du indus: 3 ir 5 litr? 12. Turime 24 litr ind, piln vandens, ir 3 tuius indus, kuri talpa 13, 11 ir 5 litrai. Padalykite vanden tris lygias dalis. (Pasistenkite tai padaryti kuo maiau pilstydami.) 13. Yra trys 25 i talpos indai. vien ind pilta 111, antr 7 i, trei 6 i vandens. kiekvien ind galima pilti i kito indo dar tiek vandens, kiek jame jau yra. Kaip pilstyti vanden, kad visuose induose jo pasidaryt po lygiai? 14. Statinje yra 30 i benzino. Kaip pasemti i jos 6 i benzino, turint 9 1 ir 5 i talpos kibirus? 15. Du turistai susitiko moter su dviem pilnais 15 i talpos bidonais pieno. Turistai turjo 5 ir Ai talpos indus, o norjo nusipirkti po 2 i pieno. Moteris tuoj pat pripyl praom kiek. Kaip ji tai padar?

16. Turime dvi tuias 5 ir 8 kibir talpos statines ir dvylikos kibir statin, piln vandens. Kaip perpilti vanden dvi statines po lygiai?

4 Perrink ir surask sprendinius


iame ir kituose io skyrelio udaviniuose skirtingos raids ymi skirtingus skaitmenis, o vienodos t pat skaitmen. PAVYZDYS. Iifruokite sudt: PENKI
+

PENKI DEIMT

Vienas i sprendini yra: 74265


+

74265 148530

17. Pavyzdyje pateiktas penket" sumavimo udavinys turi penkis sprendinius. Suraskite kitus keturis sprendinius. 18. Iifruokite: a) B 2 X 7B 6396 b)
X

AB A CCC

c) +

B AAAA AAAA BAAAA

d)

AB a Z b _ BCAC; ia C = A + B

19. Paraykite septynis aritmetinio rebuso sprendinius. ALNA ALNA ALNA KLAIDA 20. Skaiiai a, b ir c tenkina lygyb \a\ = b2(b c), be to, vienas i j yra teigiamas, vienas neigiamas ir vienas lygus nuliui. Kuris i skaii yra teigiamas, kuris neigiamas ir kuris lygus nuliui?

5 Mgstantiems geometrij
21. Kampo viduje paimtas takas. Kiek yra atkarp, kuri galai bt kampo kratinse ir kurias takas dalyt pusiau? Kaip atsakymas priklauso nuo tako padties? Nurodymas. Galite paimti liniuot su padalomis, pridti j prie duotojo tako, sukioti ir stebti, kaip kinta atkarpos. 22. Kampo viduje paimtas takas. IGek yra atkarp, kuri galai bt kampo kratinse ir kurias takas dalyt santykiu 1 : 2? Kaip atsakymas priklauso nuo tako padties? Nurodymas. r. 21 udavinio nurodym. 23. Taisyklingojo trikampio viduje paimtas takas. Kiek yra atkarp, kuri galai bt trikampio kratinse (arba virnse) ir kurias tas takas dalyt pusiau? Kaip atsakymas priklauso nuo tako pasirinkimo? Nurodymas. Remkits 21 udaviniu. 24. Kiek skirting geometrini kn galima sukonstruoti i 3 kubeli, glaudiant juos sienomis vien prie kito taip, kad sutapt glaudiamu sien briaunos. (Laikome, kad geometriniai knai nesiskiria, kai juos galima sutapdinti vartant ir stumdant.) Itirkite atvej su 4 kubeliais. 25. a) Keliais skirtingais bdais galima nudayti tetraedr naudojant tik dvi (tris) spalvas? (Viena siena daoma viena spalva.) b) Itirkite, keliais skirtingais bdais galima nudayti kub naudojant tiktai dvi spalvas; tris spalvas.

26. Jei du lygus kvadratai turi bendr kratin, tai sakysime, kad turime domino.

Jei trys lygs kvadratai sujungiami taip, kad kiekvienas turt bent vien bendr kratin su kitu kuriuo nors kvadratu, tai sakysime, kad turime trimino.

Jei keturis lygius kvadratus jungsime pagal aukiau ivardytas taisykles, tai tursime tetramino. Yra 5 skirtingi tetramino (figros laikomos skirtingomis, jei j negalima sutapdinti). Nupiekite kiekvien tetramino. 27. Ant stalo yra n vienod monet, nelieiani viena kitos. Monet vadinsime laisva, jei j galima nustumti nuo stalo nepalietus kit monet. Kiek maiausiai gali bti laisv monet? (Eksperimentuokite su monetomis arba braiykite vienodo spindulio apskritimus.) a) Koks bus atsakymas, kai n 1? b) Koks bus atsakymas, kai n = 2? c) Ar gali kuri nors moneta bti nelaisva, kai n = 3? d) Ant stalo keturios monetos (n = 4). Ar gali kuri nors moneta bti nelaisva? Ar gali bti nelaisvos dvi monetos? e) Pratskite tyrim. Pabandykite sugalvoti bendr atsakym visiems atvejams. Nurodymas. Pavyzdiui, jei turime 6 monetas, tai gali bti keturios laisvos monetos:

6 Karpyk ir dliok ...


28. Dviem tiesmis padalykite trikamp : a) du trikampius ir vien penkiakamp; b) du trikampius ir vien keturkamp; c) du trikampius, vien keturkamp ir vien penkiakamp; d) tris trikampius, vien keturkamp. 29. a) Perkirpkite lygiaon trikamp dvi dalis taip, kad i j bt galima sudti staiakamp. b) T pat padarykite su staiuoju trikampiu. c) Sukarpykite bet kok trikamp keturias dalis taip, kad i j bt galima sudti staiakamp. d) Sukarpykite bet kok trikamp tris dalis taip, kad i j bt galima sudti staiakamp.

30. Pabandykite sukarpyti lygiakrat trikamp 2 (3, 4, 6, 8, 12 ir 16) lygius trikampius. 31. Ikirpkite i languoto popieriaus du lygius staiuosius trikampius. vairiai dedant iuos trikampius vien prie kito lygiomis kratinmis, galima sudaryti kelet figr. Languoto popieriaus lape pamginkite nubrti kelias figras, kurios gaunamos taip jungiant trikampius. K bendra turi sudarytos figros? 32. Paimkite staiakamp popieriaus lap. Pamginkite j perkirpti dvi dalis, i kuri bt galima sudti trikamp. Ar galima j perkirpti dvi dalis, i kuri bt galima sudti lygiagretain? O trapecij? 33. I languoto popieriaus ikirptas pavaizduotas staiakampis, kur sudaro 28 kvadratliai. J reikia sukarpyti 4 vienodas dalis (dalys laikomos vienodomis, kai udtos viena ant kitos sutampa). Keliais bdais galima atlikti i uduot? (Tikrai yra ne maiau kaip 3 bdai.) inoma, staiakamp nebtina karpyti, patogu pieti languotame popieriuje.

34.

Duotj figr padalykite tris dalis taip, kad i j galima but sudti kvadrat (dalijimo linijos gali eiti tik kvadratli kratinmis). a) _ b)

35. I vienetini kubeli sudtas 5 x 5 x 5 matmen kubas ir nudaytas jo pavirius. Tas kubas iardytas. Keli kubeli bus nudaytos lygiai trys sienos (dvi sienos; viena siena; n vienos sienos)? Sudarykite lentel ir suraykite joje gautas reikmes, kai vienetini kubeli matmenys yra 2 x 2 x 2 , 3 x 3 x 3 , 4 x 4 x 4 ir 1.1. Gal galite nustatyti bendras formules, kai kubeli matmenys yra n n? 36. Staiakampio gretasienio formos taelio matmenys yra 6 cm, 4 cm ir 3 cm. Jo pavirius nudaytas. Taelis supjaustytas kubelius, kurio kiekvieno briauna 1 cm (ir. br.). Kiek yra kubeli, turini nudaytas: a) tris sienas; b) dvi sienas; c) vien sien; d) n vienos sienos?
dvi nudaytos sienos viena nudayta siena trys nudaytos sienos

37. Figra, pavaizduota pieinyje, sudta i vienetini kvadrat. Jos perimetras lygus 12. Ar galima prie jos pridti dar kelis vienetinius kvadratus, kad naujos figros perimetras bt 18? (Nauj kvadrat galima pridti tik taip, kad jo bent viena kratin sutapt su jau esamo kvadrato kratine ir kad figroje neatsirast skyli".) Kiek maiausiai vienetini kvadrat reikia iam tikslui pasiekti? Kiek daugiausiai vienetini kvadrat galima pridti, kad gautos figros perimetras bt 18?

38. Turime lygiakrat trikamp. Pirmu ingsniu kiekvienoje jo kratinje paymimi vidurio takai ir sujungiami, tada gautasis trikampis nuspalvinamas. Antru ingsniu tas pats atliekama su kiekvienu nenuspalvintu trikampiu ir 1.1. Kokia pradinio trikampio dalis lieka balta, atlikus 5 tokius pakeitimus?

39.

16 kvadrat sunumeruoti popieriaus lape taip, kaip parodyta pieinyje.


1 5 2 6 3 7 4 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Gulintis ant stalo popierius (jo negalima apversti ir sukinti) lenkiamas keturis kartus tokia tvarka: 1) ulenkiama virutin pus ant apatins; 2) ulenkiama apatin pus ant virutins; 3) ulenkiama dein pus ant kairiosios; 4) ulenkiama kair pus ant deiniosios. Kokiu numeriu paymtas kvadratas yra viruje po 4-to sulenkimo? 40. Kiek reikt toki staij trikampi kaip deinje pavaizduotasis, kad tiksliai galtume udengti: a) kvadrat, kurio kratins ilgis yra 10 cm; b) kubo, kurio briaunos ilgis yra 20 cm, paviri?

5 cm

Ekskursija po Dzkijos nacionalin park


Tenai, Kur pueli alia garbana, Kur Nemuno juosta Ir sesi daina, Ten skraido kalneliuose Smiltis gelsva... Tenai eer vainike Dainava. A. Matutis

Maloniai kvieiame aplankyti graiausias Dzkijos krato vietas, susipainti su istorine j praeitimi, tradicijomis ir kultra. Kelions metu, velgdami senovini sodyb pastatus, maosios architektros darbus stogastulpius, nurodykite pastebtus erdvinius geometrinius knus. Ruodamiesi kelionei, susipainkime su Dzkijos nacionaliniu parku. Dzkijos nacionalinis parkas kurtas 1991 m. turtingiausiose gamtiniu ir kultriniu poiriu Alytaus, Lazdij ir Varnos rajon emse. Apie 50 tkst. ha plot uima mikai, daugiausia puynai, aliu kilimu dengiantys smlt Dainavos lygum su emyninmis kopomis ir kalvot Dzk auktum. Parke gausu vandens telkini: srovena 30 upi (nuo upokni iki Lietuvos upi tvo Nemuno), tyvuliuoja 46 eerai. Ties Merkine Nemun teka Merkys antroji pagal dyd parko up, kurios ilgis 203 km. Parke auga daugiau kaip 700 ri auktesnij augal: tarp j apie 300 ri gryb, 45 saman ir 15 kerpi. Parko teritorijoje gyvena apie 40 ri induoli: tarp j 4 kanopini rys, 11 plrij, 13 grauik. 1. Nubraiykite parko augal ri skritulin diagram ir induoli stulpelin diagram. Kelion pradsime Merkinje senojoje Dainavos krato sostinje, kuri garsi savo istorine praeitimi ir reto groio kratovaizdiais. Prie Nemuno ir Merkio mons gyveno nuo neatmenam laik. Dubii, Maksimoni, Lyneerio akmens amiaus gyvenvietse rasta daug akmenini darbo ir kovos nagi: ovali kirveli, grteli, eberkl amenli, strli trikampi antgali, gremtuk, rtuk, peili.

Merkin pirm kart paminta 1359 m. Novgorodo metratyje kaip viena svarbiausi Ryt Europos XIV a. tvirtovi. XIV-XVI a. iose vietose ilsdavosi ir mediodavo Lietuvos didieji kunigaikiai. Nuo XVI a. pradios Merkin turjo Magdeburgo teises, iliko du miesto rib ymintys stulpai, statyti 1579 m. Seniau prie j buvo pritvirtintas Merkins miesto herbas mitinis vienaragis. Senoji Merkins dalis urbanistikos paminklas su ilikusiu originaliu gatvi tinklu, aikte, pastatais. Gotikin, vliau gijusi ankstyvojo baroko bruo, v. Mergels Marijos mimo dang banyia architektros paminklas, joje yra 11 dails paminkl. 2. Apskaiiuokite Merkins banyios tvoros aukt ir ilg (.inodami savo ingsnio ilg). Merkinje yra namas, kuriame 1648 m. mir Lietuvos didysis kunigaiktis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza. 1882 m. mieste buvo steigta rusika mokykla, kuri kelias iemas lank bsimasis raytojas Vincas Krv-Mickeviius. 1994 m. mokyklos kiemelyje buvo pastatytas V. Krvs paminklas. 3. Kokias erdvines figras velgiate V. Krvs paminkle?

iaurinje nacionalinio parko dalyje plyti V. Krvs ratuose amintos Subartoni kaimo apylinks. Subartoni kaimas rykiausiai atstovauja lauk dzkams. Tai gatvinis valakinio tipo kaimas, 1933 m. iskirstytas vienkiemius. Senojo kaimo viduryje stovi grai dzkika troba, kurioje gim ir augo raytojas V. Krv. Kaimo moni pasakojimai, Dainavos krato padavimai, apylinki piliakalniai, eerai, gds mikai nuo vaikysts strigo raytojo atmintin ir kvp j parayti geriausius krinius. 4. Apskaiiuokite kiemelio, kuriame yra V. Krvs-Mickeviiaus memorialinis muziejus, plot ir vertinkite, kiek procent to ploto uima pastatai. Gerokai pajj palei Nemun, pasiekiame iogelius. Tai panemuns dzk kaimas, sikrs deiniajame Nemuno krante, Manyios upelio ir Nemuno santakoje. Kaime ilikusi bene seniausia Lietuvoje pirmin planin padriko kupetinio tipo gyvenviets struktra. is kaimas turi senas sielinink ir medienos apdorojimo tradicijas. Kitoje Nemuno pusje matyti Likiava taip pat senas kaimas, sikrs Likiavos piliakalnio viruje. Manoma, kad Likiavos kaimas apgyventas ir dvaras pastatytas XV a. Likiavos piliakalnis yra pietvakarius nuo Likiavos, jame stkso nebaigtos statyti mrins banyios boktas. Likiavos pilis, skirtingai negu kitos gynybins pilys, buvo pradta statyti kairiajame Nemuno krante. Mrins pilies statyba nutrko laimjus algirio m, nes atslgo kryiuoi antpuoliai.

Dar kart kirtus Nemun ir nujus gerok kelio gal, pasirodo Margionys kaimas, garsus savo kultrinmis tradicijomis, klojimo teatru. I io kaimo lauk altini iteka skaidrus ir vandeningas 18 km ilgio Skroblaus upelis. Skroblus vandeningiausias Dzkijos nacionalinio parko upelis, Lietuvos upeli karalius. Upelio pradioje vandens nuotkis sudaro 50, o prie Merkio 700 litr per sekund. Kito tokio vandeningo upelio, kur maitina tik versms,

Lietuvoje nra. Gilus ir status, eglmis apaug upelio laitai karo metais buvo gera priedanga monms nuo okupant. 5. Kiek kart vandens nuotkis Skroblaus pabaigoje yra didesnis negu jo pradioje'? 6. Kiek litr vandens per ketvirt valandos prateka Skroblaus iotimis? Kitas ms sustojimas Marcinkonys ilgiausias Lietuvos kaimas, kuriam pradi dav XVI a. miko valg gyvenviet. XIX a. antrojoje pusje, nutiesus Varuvos-Sankt Peterburgo geleinkel, Marcinkonys pradjo spariai augti. ia sikrs Dzkijos nacionalinio parko informacijos centras. Marcinkonys garss savo etnografiniu ansambliu, juose yra Etnografinis ir epkeli valstybinio rezervato muziejai, Simono ir Judo Tado banyia, pastatyta apie 1880 m. Tai medins architektros paminklas, ventoriuje ir banyioje yra net deimt dails paminkl. Marcinkonys didelis kaimas. Kad bt lengviau orientuotis, marcinkonikiai sugalvojo atskir dali pavadinimus: Gaidiai, Naujadvar, Naujaliai, Kuuliai.

7. Nurodykite Marcinkoni banyios fasade galimas simetrijos ais ir j atvilgiu simetrikas figras.

Zervynos savitas, unikalus 48 sodyb kaimas, Dzkijos nacionalinio parko dalis. Jo pavadinimas kils i jotvingi kalbos odio zerventi" srauniai tekti". Per Zervynas teka graioji Gud girios up la, auktupyje vadinama Pelesa, kurios ilgis 85 km. Viena i atodang ties Zervynomis siekia net 25 m aukt. los slnyje sikrusiuose etnografiniuose kaimuose randama titnago ir akmens dirbini. Zervyn kaime yra labai sen trobesi, stovini apie 100 met, vienas j kirviu nutaytas prie 200 met. 8. Nurodykite los ilg centimetrais. Uraykite skaii standartine iraika. Artja ms kelions pabaiga. Kertame Dzkijos nacionalinio parko teritorijos rib ties Maniagire. Lik sveika, graioji Dzkija, Krvs apdainuota, liaudies padavimais apipinta. 9. Pagal pateikt emlap apytiksliai apskaiiuokite nacionalin park marruto ilg. ekskursijos po Dzkijos

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai

7
1. 2. 3. a) 5; b) 22; c) 4; d) 2 ^ ; e) 8; f) 10; g) 1; h) f. a) 49 ir 25; b) 70 ir - 1 0 . 15 cm, 15 cm, 18 cm. a) a > b; b) a > b\ c) < >; d) = b. a) b) c) d) 14,5 > 3,5; - 3 > - 1 4 ; l \ > - 3 ; - 1 4 < - 3 ; - 3 < 8; - 1 5 , 5 < - 4 , 5 ; 16 > - 1 0 ; - 1 2 , 8 < 8; 0,4 > - 0 , 2 5 ; - 1 6 < 10; 8 > - 5 ; 240 > - 1 5 0 . -1 11 *
X

4.
6.

7.

a ) - 5 ; - 1 ; 0; b) 0; 2,5; 10.

a) c) e) g) i)
9.

b) d)

3
4

t)
h)

-2 o

a) 17; b) 22; c) - 1 ; d) 0.

10. a) 5; b) - 3 ; c) 3; d) 0. 11. a) ( - 8 ; +oo); b) ( - o o ; 15]; c) ( - o o ; 3); d) [3; +oo).


12. a) 6 * b)
d

c)

13. a) y ^ 2; b) y > 3; c) y ^ 1,25; d) y < 14. a) m > 8; b) m < - 2 ^ ; c) m < - 7 ; d) m ^ - 7 .

15. a)
)

b)

-4

d) Sprendini nra

16. a) e (4; 2); b) sprendini nra; c) e [0; -t-oo); d) sprendini nra.

17. a) 0; 1; b) 4, 5, 6; c) - 4 ; - 3 ; - 2 ; - 1 ; d) - 3 ; - 2 ; - 1 ; 0; 1.
18. Dviratininkas vaiuoja didesniu kaip 17 km/h, bet maesniu kaip 19 km/h greiiu.

19. a) - 2 ^ ^ 2; b) - 3 < < 1; c) 3 < ^ 5; d) 9 < ^ 14;


e) 8 < ^ 20; f) - 1 2 < < 0. 20. Maesn u 20 cm. 21. a) Dvi; b) vien; c) nei vienos. 22. a) 9a 2 30ab + 25b 2 ; b) 4x 2 + 28xy + 49y 2 ; c) \ - \b + \b\ d) I ^ a 2 + 5 + 5 ^ 2 . 23. KL | f MN, nes, pavyzdiui, AKLP 70). = 68, o = 70 (68 #

24. AB = BD, nes AABC = ADBC pagal kratin ir du kampus prie jos. 25. a) 140 cm; b) 1200cm 2 ; c) 3 : 4. 26. a) 49; b) Msli skaiius Danis c) i 4; 27. a) 36; b) l|; c ) - 4 | ; d) 9. 28. D. 29. 331 cm 3 . 2 10 3 12 4 9 5 7 6 2 7 3 8 6

8
2. 5. b) 10 cm. 2) Lygiaon trapecija; 3) trapecijos striains AB\ ir B\A yra simetrikos tiess / atvilgiu, todl jos yra lygios. A ir C. a) Takas C yra atkarpos AB vidurio statmens ir tiess d susikirtimo takas; b) takus A ir B pasirink taip, kad atkarpos AB vidurio statmuo bt lygiagretus vienai kampo kratinei, gausite vien trikamp. Takus A ir B pasirink taip, kad atkarpos AB vidurio statmuo kirst abi kampo kratines, gausite du trikampius. Nurodymas. Raskite takui A simetrik tak Ai tiess I atvilgiu. Nuo atkarpos AAi ^r tiess I susikirtimo tako O tiesje I atidkite dvi atkarpas OB = OC=OA. Viena ais trikampio kratins vidurio statmuo, o kitos dvi trikampio kamp pusiaukampins.

6.
7.

8.

9.

11. b) Nurodymas. rodykite, kad trikampiai AOB ir OA\C yra simetriki centro O atvilgiu. 12. a) Lygiagretainis; b) smailusis lygiaonis trikampis (AC = ), statusis trikampis (ZC = 90), statusis lygiaonis trikampis (ZC = 90). 14. H, I, N, O, S, Z. 17. a) c) d) f) Simetrijos centras; b) vertikalioji simetrijos ais; vertikalioji ir horizontalioji simetrijos ays, simetrijos centras; simetrijos centras; e) simetrijos centras; vertikalioji simetrijos ais; g) horizontalioji simetrijos ais.

18. Nurodymas. Takas M yra atkarp AB ir CD vidurio statmen susikirtimo takas. Jeigu minti statmenys yra lygiagrets, tokio tako M nra.

19. a) = 5, y = 5%/3; b)
20.

JC

= 12, y = 6^3; c)

JC =

4^3, y

SV3.
-2.

21. a) (12; 2]; b) sprendini nra.


22. a) 3 ( 3 * - 2 ) ( 1 - JC); b) (2 - 3JC)(1 + 3JC); C) (JC - 2)(JC + 3); d) a(a 5)2.

23. a) 80JC + 100 ir 85,5 JC ; b) ne maiau 19 virduli.

9
1. 2.
3.

a) /(O) = 4, / ( - 1 ) = - 1 , /(2) = 14; b) /(0) = - 1 , / ( - 1 ) = - , /(2) = - 5 ; ) /(0) = 0, / ( - 1 ) = b) d(4) = 4V2, d(2V2) = 4; c) 3 cm.
a ) S(JC ) = 9 0 - 6 JC ; b ) S ( l , 5 ) = 8 1 , 5 ( 5 ) = 6 0 ; c ) 7 , 5 c m ; d ) 10cm.

/(2) = f .

4. 5.

a) 99 cm; b) 3 metai, 7 metai, 10 met; c) 27 cm. a) Apibrimo sritis [5; 6]; reikmi sritis [1,5; 3];
- 5
-1,5

- 4
1,3

-3
2,8

- 2

-1 1

0 -1

1
-1,5

6
1,5

2,6

- 0 , 6 0,6

1,2

1,4

6.

a) Vaiuojant 50km/h greiiu stabdymo kelias: ~ IOOm apledjusiu keliu, 70 m lapiu keliu ir 30 m sausu keliu. Vaiuojant 60 km/h greiiu atitinkamai 140 m, 90 m ir 40 m; b) ne didesniu kaip 35 km/h, 45 km/h ir 78 km/h. a) A taip, B taip, C ne, D ne; b) M ne, / V taip, P ne, Q taip. a) 18,75JC; b) ne (pripildom tik 2,251); c) per 40min. a) ; b) 7,8kg; c) 310m. 10. a) ss 207; b) 0,6i, 14,4, 432^.

7. 8. 9.

11. a) Kambario tris 62,22m 3 . Reikalingas ildytuvas, skirtas 75 m 3 kambariui ildyti; b) 99,16 Lt. 12. J C = 5; Y = 10V3. 13. ploto vienet. 15. a) Statusis; b) nestatusis. 3,2ha 1 : 40000 20 mm2 1,5 ha
1 : 2000

14. P = 4 2 + 6/3, 5 = 7 2 + 18/3. Tikrasis plotas Mastelis Plotas emlapyje 30 a 1 : 1000 30 cm2

2,5 km2 1 : 10000 2,5 dm2

37,5 cm2

17. a) (3; 1), (1;3), (2; 2); b) (3;6), (6;3), (4; 5), (5; 4); c) (4; 6), (6; 4), (5; 5); d) (6; 5), (5; 6). 18. a) 2V3 = 3 A /l; b) i /8 < 3 /.

19. 90 saldaini: didesni dui reikia 3, o maesni 5. 20. 21. 22. a) - 1 , 0, 1; b) 4, 5, 6. a) 50; b) 4x2; c) a) 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10; Paymys Danis b) 6; c)
5r, 41 3/4 / \ / \ .... / \ / V
5~

4 1

5 2

6 5

7 4

8 3

9 2

10 3

4 I 3 Q21i 1 1 1 1 1 -i- 4 5 6 7 8 9 10 Paymys

1 - X 1 1 1 i I i 1 4 5 6 7 8 9 10 Paymys

d) vidurkis lygus 7,2; mediana lygi 7.

10
1. 2. 3. 4. a) 20cm < P < 24cm; b) 4cm < P < 8cm. a) Tarp 3,65mln ir 3,74mln; b) tarp 3,6mln ir 3,8mln. a) 3,9 s 4; 0,1; b) 65,43 ^ 65,4; 0,03; c) 1,257 ^ 1,26; 0,003. a) 8,24 ^ 8,2; 0,04; c) 10,29 ^ 10,3; 0,01; 5. 6. 7. 8. 0,1 mm; 4,6 mm, 4,8 mm; 4,6 mm < d < 4,8 mm. A p^g; B j^g; tikslesnis matavimas A. a) Absoliutins paklaidos maesns negu 1 mm; b) santykins paklaidos maesns negu j^j', c) tikslesnis stalo ilgio matavimas 32,5 karto. a) 61 kt; 2,905 kt; b) 54,02; 0,37 \ c) 27 mg; 950mg; d) 620 ; 9 . b) 9,35 ^ 9,4; 0,05;

9.

a) 12000000t = 1,2 IO71; b) 7600 = 7,6 IO 3 1; ) 4,250 = 4,25 d) 0,0000003 m = 3 10~7 m.

11. a) 31 cm 2 ; b) 47 cm2.
12. a) Atuonmei apklausta 31, dvylikamei 52. b) Nurodymas. Patartina duomenis vaizduoti stulpeline diagrama. 13. Nurodymas. I viso yra 9 skirtingi apsirengimo bdai. 14. a) 5 - 4 x 6 + 3; b) 5 + 4 - 6 x 3 ; c) 5 x 4 - 6 + 3; d) 5 - 4 + 6 e ) 5 x 4 + 6 3 ; f ) 5 + 4 x 6 3. 15. Kas 180 m. 16. P = 32 + 2VHM; S = 54.

11
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a) 0,8 Lt; b) 32 000 baton. a) 1050 tkst. Lt; b) 2000 Lt. a) 13,5 Lt; b) 103,5 Lt; c) 103,5nLt; d) 13,5 Lt. a) 9,6 Lt; b) 80 Lt; c) 1600 Lt. a) 14,7Lt, 35%; b) 8,5Lt, 18%; c) 1,98Lt, 65%; d) 320Lt, 104Lt. a) 2220 Lt; b) 1780 Lt. a) 3393 Lt; b) 107 Lt. a) 3675 Lt; b) 808,5 Lt; c) 4483,5 Lt; d) 53 802 Lt; e) 9702 Lt. a) 2200 Lt; b) 800 Lt.

10. a) 130 Lt; b) 20,8 Lt. 11. a) 46 Lt; b) 43,24Lt. 12. ) 0,85: Lt; b) 0,7225: Lt.

13. a) b 2 + 10b + 25; b) 2;4 - :3 + 4:2; ) :2 - 100. 14. ) * ^ - 1 ; b) z < 2.


15. a ) - ; b) 81.

16. a) j c C j c - ); b) ( - )( + 7); ) ( + 4) 2 ; d) ( - *)(5 + ).

17. ) 5 cm; b) 24 cm 2 ; ) 4,8 cm.

Pirmj vadovlio leidim parm Atviros Lietuvos fondas

ISBN 9986-546-75-3