Está en la página 1de 176

I DALIS

MATEMATIKA 7. I DALIS

LEIDJ ODIS

Mieli septintokai, js pradedate nauj matematikos mokymosi vidurinje mokykloje etap. Prie jus vadovlis, paraytas pagal P. Gudyno ir A. Zabulionio program laikantis t pai tradicij, kaip ir ankstesnieji vadovliai Matematika ir pasaulis" 5 ir 6 klasei. ia js rasite ir skyrelius Pasitikrinkite", ir pastamus personaus i Kvadratijos, Skritulijos ir Trikampijos, ir domybi i matematikos istorijos. Taiau kartu tai jau kitoks vadovlis - jame daugiau matematikos ir maiau linksmybi. Vieniems jis turt padti perprasti matematik, o kitus paskatinti kopti jos auktumas. Vadovlis susideda i dviej dali (I dalis - 1-5 skyriai, II dalis - 6-12 skyriai). Kad mokiniai galt dirbti savarankikai, teorin dalis yra platesn, pateikta daugiau isprst pavyzdi, bet maiau pratim ir uduoi. Kam udavini bus per maai, atskira knygute yra ileistas udavinynas. Kiekvienoje vadovlio dalyje pratimai ir uduotys numeruojami i eils, iskyrus skyrelius Pasitikrinkite", kuri udaviniai numeruojami atskirai kiekviename skyriuje, o j atsakymai pateikti kiekvienos dalies gale. Teorijos skyreliuose nuspalvintas klaustukas ymi klausimus, kuriuos turt bandyti atsakyti patys mokiniai. Kaip jau prasta, sunkesni uduoi numeriai - nuspalvinti. is vadovlis yra ilgo ir kruoptaus darbo rezultatas. Daugiau kaip metus autori kolektyvas, leidyklos specialistai ir konsultantai, eksperimentuojantys mokytojai dar visk, kad js ivystumte kiek galima geresn ir domesn vadovl. Nuoirdiai dkojame visiems, prisidjusiems prie vadovlio rengimo. Praome savo pastabas, pageidavimus ir patarimus sisti adresu: Leidykla TEV, Akademijos g. 4, Lt-2021 Vilnius.

Vadovl reng autori kolektyvas: Nijol Cibulskait, Kornelija Intien, Aleksandras Plikusas, Kazimieras Viktorija Siinien, Juozas inknas, Vladas Vitkus. Pulmonas,

Su eksperimentiniu vadovliu dirbo mokytojai: V. Antanaviit, R. Biekien, V. Bartkuvien, A. Demenien, A. Grakauskien, V. Jankeviien, R. Jonaitien, A. Karmanova, R. Klasauskien, N. Kriauinien, A. Liegien, L. Papukien, L. Prialgauskien, O. Simanaviien, J. Skrinskait, S. Staknien, V. Stokuvien, A. Sverien, A. sien, R. Veikutyt, V. Viniautien, A. iulpa.

MATEMATIKA 7
I DALIS Scanned by Cloud Dancing

VILNIUS 2 0 0 3

UDK

512/514(075.3) Ma 615

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti 1998 06 23, grifo Nr. 216

Darbo vadovas Valdas Vanagas Redaktorius Juozas Mays Programin ranga: Tadeu eibak, Rolandas Jaktys Kompiuterin grafika: Kristina Anciuvien, Dana Valentinaviien alien

Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: Nijol Drazdauskien, Aldona Menin redaktor Edita Kalbos redaktor Danut Tatarinaviit Giliaseviien alys

Konsultantai: Maryt Strikien, Elmundas

Leidyklos TEV interneto svetain www.tev.lt

ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 3 7 - 0 (1 dalis) ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 3 8 - 9 (2 dalys)

Leidykla TEV, Vilnius, 1998 dail. Taida Balinait, 1998 dail. Irena Guobien, 1998

TURINYS
Vasar prisiminus ... 1 Teigiamj ir neigiamj skaii veiksmai 2 Algebriniai reikiniai. Lygtys 3 Laipsnis. aknis 4 Kampai 5 Trikampiai 6 11 51 91 119 137

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai 169

Vasar prisiminus ...


Daiva ir Vaidotas su tveliais vasar keliavo plaustu nuo Kauno iki Rusns. Planuodami yg, vaikai perskait . Kudabos knyg Kur Nemunas teka" (Vilnius, 1970). Susidomj istorinmis Panemuns vietovmis, jie gerai istudijavo knygelje esant trump Nemuno turistinio marruto apra ir nupie ygio schem.

uJ

<fl O S <

4/ A1
U N

i?

^GAlHfe & (!) () Piliakalniai Istorin Pietvs pilies vieta Istorin Patuvos pilies vieta Istorin Bisenos pilies vieta

.1

1. 2.

Kok mastel pasirinko vaikai, piedami schem, jeigu inoma, kad nuo Kauno iki Rusns upe yra 210 km? Planuojant eimos yg plaustu nuo Kauno iki Rusns, norjosi isiaikinti galim jo trukm. Tam reikjo suinoti Nemuno tkms vidutin greit. Daiva ir Vaidotas atliko bandym. Vaikai 3 kartus imatavo laik, per kur mesta Nemun vytel nuplauk 60 m atkarp. Vytel t atkarp nuplauk per 1 min 12 s, 1 min 10 s ir 1 min 14 s. Pagal bandymo rezultatus nustatykite: a) Koks vytels plaukimo laiko vidurkis iame 60 m Nemuno ruoe? b) Koks apytiksliai Nemuno tkms vidutinis greitis centimetrais per sekund (cm/s); metrais per minut (m/min); kilometrais per valand (km/h)? a) Kiek dien truko kelion plaustu pasroviui, jeigu kasdien eima plaukdavo nuo 8 0 0 iki 13 00 ir nuo 15 iki 20 00 ? b) Kiek laiko kasdien turt eima plaukti plaustu, kad kelion trukt ne ilgiau penki par? c) Kelint kelions dien eima praplauk Rambyno kaln? Atgal eima gro motorine valtimi per 3 dienas. Koks valties savasis greitis, jeigu kasdien eima plaukdavo po 10 valand? Kada eima gro namo, jeigu kelion pradjo birelio 25 dien 8 vai. ir Rusnje praleido 2,5 paros? Kiek dien ir kiek nakt Daiva ir Vaidotas nebuvo namuose?

3.

4. 5.

ENDRIEJAVAS

KRYKALNIS

NEMAKIAI

KALTINNAI

ARIOGALA

VAIIAI

RASEINIAI

KLAIPDA

LAUKUVA

RIETAVAS

VIDUKL

KLAIPDA VAIIAI ENDRIEJAVAS RIETAVAS LAUKUVA KALTINNAI KRYKALNIS NEMAKIAI VIDUKL RASEINIAI ARIOGALA BABTAI KAUNAS 24 40 54 76 91

24

40 16

54 30 14

76 52 36 22

91 67 51 37 15

110 117 126 141 166 196 220 86 70 56 34 19 93 77 63 41 26 7 7 16 31 56 9 24 49 79 15 40 70 25 55 79 30 54 24 102 117 142 172 196 86 72 50 35 16 9 101 126 156 180 87 65 50 31 24 15 112 142 166 90 75 56 49 40 25 120 144 105 129 86 79 70 55 30 110 103 94 79 54 24

16 30 52 67 14 36 51 70 77

22 37 56 63 72 15 34 41 50 65

110 86 117 93

19 26 35 50 75

126 102 86

141 117 101 87

166 142 126 112 90

196 172 156 142 120 105 86

220 196 180 166 144 129 110 103 94

BABTAI

KAUNAS

KLAIPDA - KAUNAS

4NM

- senasis emaii plentas - greitkelis, atidarytas 1978 metais

RASEINIAI

^paOGALA

Kit vasar Daiva ir Vaidotas su tveliais galvoja keliauti dviraiais senuoju emaii plentu. Naudodamiesi atstum lentele, atsakykite klausimus. 1. Koks atstumas tarp Klaipdos ir Kauno? 2. Koks miestelis yra marruto pusiaukelje? 3. Kokie miesteliai nuo Krykalnio nutol vienodu atstumu ir koks tas atstumas?

TEIGIAMJ IR NEIGIAMJ SKAII VEIKSMAI


12 17 21 26 30 33 39 43 47

1. Prieingieji skaiiai. Skaiiaus modulis 2. Skaii palyginimas 3. Teigiamj ir neigiamj skaii sudtis 4. Teigiamj ir neigiamj skaii atimtis 5. Keli skaii sudtis ir atimtis. Algebrin suma 6. Teigiamj ir neigiamj skaii daugyba ir dalyba. Atvirktiniai skaiiai 7. Keli skaii daugyba. Klimas laipsniu 8. Skaitinis reikinys ir jo reikm Pasitikrinkite

1 Prieingieji skaiiai. Skaiiaus modulis


Visiems prasta vartoti teigiamuosius ir neigiamuosius skaiius matuojant temperatr. Neigiamieji skaiiai vartojami ir norint nurodyti tako padt kurio nors kito tako atvilgiu, skaiiuojant pajamas ir ilaidas bei daug kur kitur. Pavyzdiui: 5 gali reikti penki laipsni alt", o + 5 - penki laipsni ilum"; 5 gali reikti penki lit ilaidas", o + 5 - penki lit pajamas" ir 1.1. Pasivainkime senuoju emaii plentu. Plento ilgis apie 220 kilometr; pusiaukelje yra Krykalnis. Pavaizduokime keli schema (skaiiai rodo atstum tarp gretim gyvenviei): KLAIPDA 54 22 3 > s J < D 3 s J Krykalnis 34 34 25 s 3 a o -d
<

KAUNAS 54

Sutapatinkime i schem su skaii tiese taip, kad Krykalnis atitikt nul, kair nuo nulio (neigiama skaii tiess kryptimi) atidkime Klaipd, dein (teigiama kryptimi) - Kaun. KLAIPDA -110
-56

-34

Krykalnis
o

+31

+56

KAUNAS

+110

Kaunas skaii tiesje sutampa su skaiiumi 4-110, o Klaipda - su skaiiumi 110. Sakysime, kad Klaipda ir Kaunas Krykalnio atvilgiu - prieingos vietovs, o skaiiai 110 ir +110 - prieingieji. Suraskite daugiau schemoje pavaizduot prieingj vietovi. Kokius skaiius jos atitinka?

Du skaiiai, kurie skiriasi tik enklu, vadinami prieingaisiais.

Prie teigiam skaii daniausiai pliusas praleidiamas - raome, pavyzdiui, ne +5, bet 5: + 5 = 5. Skaiius O yra nei teigiamas, nei neigiamas. Kadangi +O = - O = 0, tai nulis yra pats sau prieingas. Prieing skaii gauname para prie j minus. Pavyzdiui skaiiui + 5 prieingas yra (+5). Skaii tiesje (+5) atitinka skaii 5:
-(+5)

I 4 t -6 -5 -4

1 t -3 -2

t -1

1 0

1 1

1 2

t 3

1 4

+ 5

1 6 *

Taigi: (+5) = 5; ir apskritai

(+a)

a.

Skaiiui 5 prieingas yra (5). Skaii tiesje (5) atitinka skaii 5:


-(-5)
-4 h

-6 - 5 - 4

-3 -2

-1

Taigi: (5) = 5; ir apskritai

(a) = +a = a.

Prieingieji skaiiai yra prieingose 0 pusse ir yra vienodai nuo jo nutol.

Skaiiaus modulis parodo, kiek tas skaiius skaii tiesje nutols nuo nulio. Pavyzdiui: -3-2-10
|-2| = 2

1 2 3

-2-10

1 2+3 1+31 = 3

t.y. skaiius 2 nuo O nutols per 2 vienetus, skaiius + 3 - per 3 vienetus. K galite pasakyti apie prieingj skaii modulius? Kam lygi prieingj skaii suma?

P r a t i m a i ir u d a v i n i a i
1. 2. 3. 4. Pagal kelio Klaipda-Kaunas schem paraykite, kokius skaiius atitinka Laukuva, Ariogala, Krykalnis. Koki vietov kelio Klaipda-Kaunas schemoje atitinka skaiiai: 56; + 3 1 ; - 3 4 ; 0; 110? Skaiiams 3; 4; 3,5; 1,5; 5^ paraykite prieingus ir paymkite juos skaii tiesje. Kokius skaiius atitinka paymti takai?
A B C

D 2 3 4 5 6 *

-6 -5 -4

-3 -2

-1

Prisiminkite. Skaii tiess tak atitinkantis skaiius vadinamas to tako koordinate, pavyzdiui, tako D koordinat yra 4. Raome D(A).

5.

Apskaiiuokite: a) I31 + 1 d) 7 5 : | - 5 | b) |4| + |4| e) O : |6| + 2 c) 5 |0| f)|-15|-2-25

6. 7.

Kokia reikinio k reikm, kai = 2; 2; 3; 0; 0,2; j ? Sakiniu nusakykite, kuriam skaiiui prieingas yra duotasis skaiius: a) - 2 e)+10 b) - 3 , 5 f)+0,5 c) - 0 , 2 g) - n d) h)m

Pavyzdys:

2:

skaiius minus du yra prieingas skaiiui plius du.

8.

Atspkite neinomojo reikm: a) jc - 0,99 = 1 c) (z - 9,25) -2 = 0 b) + = 0 d) (0,04 + ) :1 = 1

9.

Rasa nuravjo 5 m ilgio braki lysv per | h, o jos sesuo Lina - 3 m ilgio lysv per ^ h. Kuri mergait dirbo spariau?

10. Ubaikite sakinius ir pasvarstykite, ar jie visada teisingi: a) b) c) d) Mano Mano Mano Mano draugo draugas man yra draugo prieas man yra prieo draugas man yra prieo prieas man yra

11. Apskaiiuokite figros plot ir perimetr: a) 36 25


12
1,2

b)
1,6

3,8

3,5 12. Kas daugiau: 0,2 h ar g h? Keliomis minutmis? Kelis kartus?

13. Persibraiykite ssiuvin uvdr":

a) Uraykite tak A\ ir Ai, B\ ir B2, C\ ir C2, D\ ir Dj, E\ ir E2, F\ ir F2 koordinates. Kokios yra atitinkam tak abscises? ordinats? Kokia savybe pasiymi ie takai? Kaip manote, ar yra daugiau ia savybe pasiymini tak? b) Nupiekite koordinai ploktumoje savo piein, pasiymint ta paia savybe, kaip ir uvdros pieinys.

2 Skaii palyginimas
Skaiiams palyginti vartojami nelygybs enklai: > (daugiau) ir < (maiau). Uraas su nelygybs enklu vadinamas nelygybe. Sakoma odiais Trys daugiau u du Minus atuoni maiau u vien Minus penki maiau u minus du Uraoma nelygybe 3 >2 8 < 1 -5 <-2

Nelygybs su enklais > ir < dar vadinamos grietosiomis nelygybmis, norint pabrti, kad lyginami skaiiai ar reikiniai nra ar negali bti lygs. Skaiius 5, 2, O, 3, 5 paymkime skaii tiesje: -5
t 1 1I

< -2 < O <


f

3 < 5
IHI 1 -

-10 - 8

-6

-4

-2

Skaii tiesje didesnis skaiius yra deiniau. Jei skaiius a neigiamas, tai jis yra maesnis u kiekvien teigiam skaii ir maesnis u nul. Raome: Skaitome: Vaizduojame: a <0 skaiius a maesnis u nul; skaiius a neigiamas.
0

Ar teisingas teiginys: I dviej neigiam skaii didesnis tas, kurio modulis maesnis"? Nordami enklais urayti odius nemaiau" ir nedaugiau" vartojame nelygybs enklus: ^ - nemaiau (daugiau arba lygu) ir ^ - nedaugiau (maiau arba lygu).

Sakoma odiais Oro temperatra T ne maesn u 5 0 C Oro temperatra T ne maesn u 20 0 C Oro temperatra T ne didesn u 5 0 C Oro temperatra T ne didesn u 15 0 C

Uraoma nelygybe 7>5 T ^ -20 T^ -5 7 4 15

Nelygybs su enklais ^ ir ^ dar vadinamos negrietosiomis nelygybmis. Jei skaiius a neneigiamas, tai jis yra arba teigiamas, arba lygus nuliui. Raome: Skaitome: a ^O skaiius a didesnis arba lygus nuliui; skaiius a teigiamas arba nulis; skaiius a neneigiamas. O
a

Vaizduojame:

Teigin Psiojo greitis v ne maesnis u 3km/h, bet maesnis u 7 km/h" galima parayti tokia dvigubja nelygybe: 3 ^ v < 7, bei pavaizduoti skaii tiesje. 1 1 -2 -1 1 1 1 0 1 2 1 ! 1 1 * 3 4 5 6 7 8 1 "

Pratimai ir udaviniai
14. Palyginkite skaiius: a) - 4 ir - 6 e) - 5 , 5 ir 0 15. Skaiius: a) 2; 3; 0; 3,5; 5 paraykite didjimo tvarka; b) 14; 18; 10; 0,5; 10^ paraykite majimo tvarka. 16. Paraykite visus sveikuosius skaiius, kurie skaii tiesje yra tarp: a ) - 3 , 5 ir 2,8 c) - 1 0 0 , 2 ir - 9 6 , 7 b ) - 1 , 2 ir 4,1 d) - 2 0 2 , 3 ir-197 b) - 5 ir 2 f) 0 ir l \ c) - 3 ir - 5 g) - 1 0 , 5 ir - 1 0 , 0 5 d) 2 ir 5,5 h) lO ir 10J

17. Paraykite teigin nelygybe: a) c) e) g) 4 - neigiamas skaiius - teigiamas skaiius a + 1 - neteigiamas skaiius jc - ne maesnis u 3 b) d) f) h) 10,5 - teigiamas skaiius y - neteigiamas skaiius b - neneigiamas skaiius y - ne didesnis u 2

18. Pasakykite bent tris nelygybs sprendinius: a) d)


JC JC

^ -4 ^ -2

b) JC > - 4 e) - 3 ^ JC < 4

c) JC < - 2 f) - 2 < JC ^ 3

19. Keliais bdais perskaitykite nelygybes: a ^ 3; a ^ 2. 20. Skaii tiesje paymkite jos dal, atitinkani nelygybs sprendinius: a) JC > - 4 ; b) JC ^ - 4 ; c) JC < 3; d) JC O I 1-2 0

Pavyzdiai: > -2
> - 2

11
-2 0

21. Paymt skaii tiess dal uraykite nelygybe: a) I 1 I -3-2-10 1 1 1 1 2 3 b) -H 1 1 -2 -1 0 1 h 1 2

22. Skaiius a yra neteigiamas. Uraykite teigin nelygybe. Perskaitykite nelygyb trimis bdais. Pavaizduokite nelygybs sprendinius skaii tiesje. 23. Patikrinkite, ar 1 2 2 1+3 1 3 3 1+3+5 g.

Analogikai uraykite 24. Apskaiiuokite: a)i + d) 4 6 | gj5|+7 b)I + e) 4 - f h)2:3

c) 7 : f) 5 - i) 0,1 ^

25. Pasakykite odiais: a) c) f) h) 4 e N (e - priklauso); b) - 2 , 5 . Z ( - nepriklauso); 3 < 0; d) 4,5 > 0 ; e) ^ 0 ( - skaiius); y ^ 0 (y - skaiius); g) - 5 ^ T < 5 (T - temperatra C); 6 < b ^ 10 (b - banko palkan norma procentais).

26. Suprastinkite trupmen:


a)

78 . 704'

L1 6 8 . ^ 702'

1+2+3. 1-2-3 '

J \ 2-3-4 ^ 2+3+? O C

27. a) Kiek reikia sumainti trupmen

kad ji pasidaryt lygi g?

b) Trupmen | sumainkite jos tredaliu. c) Trupmen ^ padidinkite jos ketvirtadaliu. o # d) Sumainus trupmen 2 kartus, ji tapo lygi . Kokia buvo pradin trupmena? 28. Drambliukas eina dein pus. Nupiekite j, einant kair pus.

3 Teigiamj ir neigiamj skaii sudtis


Panagrinkime dvi dviratininko keliones i Krykalnio.

KLAIPDA Laukuva

Kaltinnai
15 km

Krykalnis KAUNAS Nemakiai Vidukl


19 km ^ 7 km ^ 9 km ^ ^

-34

+16

a) Dviratininkas 7 km vaiavo Nemakius ir dar 9 km Vidukl. Dviratininko buvimo vieta (Krykalnio atvilgiu) atitinka sum: +7 7 + 9 = 16 (Vidukl) O 'i 7 +9 +16

b) Dviratininkas 19 km vaiavo Kaltinnus ir dar 15 km Laukuv. Dviratininko buvimo vieta (Krykalnio atvilgiu) atitinka sum: ^ -15 ^ -19 i' -34 -19

( - 1 9 ) + ( - 1 5 ) = - 3 4 (Laukuva)

i O

Taip pat akivaizdu, kad 4 lit ir 10 lit pajamos yra 14 lit pajamos, t.y.

4 lit ir 10 lit ilaidos yra 14 lit ilaidos, t.y.

Norint sudti du skaiius su vienodais enklais, reikia: parayti bendr dmen enkl, sudti t skaii modulius.

Panagrinkime dvi kito dviratininko keliones i Krykalnio.

KLAIPDA Kaltinnai
-19

Krykalnis Nemakiai
19 km , 0 7 km ^ 7

KAUNAS
^

a) Dviratininkas 7 km vaiavo Kauno link, po to, apsisuks, 26 km Klaipdos link. Dviratininko buvimo vieta (Krykalnio atvilgiu) atitinka sum: 7 + ( - 2 6 ) = - 1 9 (Kaltinnai) -19 =26 : 0
Z

~ 7

b) Dviratininkas vaiavo 19 km Klaipdos link, po to, apsisuks, 26 km Kauno link. Dviratininko buvimo vieta (Krykalnio atvilgiu) atitinka sum:
+26

( - 1 9 ) + 26 = 7 (Nemakiai)

^ -19

-A9_

'

Akivaizdu, kad 4 lit pajamos ir 10 lit ilaidos yra 6 lit ilaidos, t.y.

4 + (-10) = - 6 ,

^ +/ = V ?

o 4 lit ilaidos ir 10 lit pajamos yra 6 lit pajamos, t.y.

( - 4 ) + 10 = +6.

/ -

Norint sudti du skaiius su skirtingais enklais reikia: i didesniojo t skaii modulio atimti maesnj', prie gautj skaii parayti enkl to dmens, kurio modulis didesnis. Pavyzdiui: enklas

2 + (-5) = C O = - ! ? sumos modulis enklas -7 + (+5) = O = - 2 sumos modulis

- , nes 121 < 1-51 3, nes | - 5 | - | 2 | = 5 - 2 = 3

'

- , nes 1-71 > 151 2, nes | - 7 | - |5| = 7 - 5 = 2

'

Pratimai ir udaviniai
29. Nustatykite, kurioje pusje ir kokiu atstumu (kilometrais) nuo Krykalnio yra automobilis, ivyks i Krykalnio ir nuvaiavs: a) b) c) d) i pradi 20 km Kauno kryptimi, po to 30 km Klaipdos kryptimi; i pradi 2 km Klaipdos kryptimi, po to 30 km Kauno kryptimi; i pradi 5 km Klaipdos kryptimi, po to dar 70 km ta paia kryptimi; i pradi IOkm Kauno kryptimi, po to IOkm Klaipdos kryptimi.

30. Padidjo ar sumajo pas jus pinig (ir kiek), jei turjote: a) 50 Lt ilaid ir 30 Lt ilaid? c) 70 Lt pajam ir 70 Lt ilaid? b) 60 Lt pajam ir 70 Lt ilaid? d) 50 Lt ilaid ir 60 Lt pajam?

31. Termometras rod 0 C. Kiek rodo termometras, jeigu temperatra: a) i pradi pakilo 5 C, po to nukrito 7 C; b) i pradi nukrito 2 C, po to dar 3 0 C; c) i pradi nukrito 9 C, po to pakilo 5 C? 32. Sudkite pavaizduodami skaii tiesje: a ) - 4 + (-1) d) - 4 + 0 b)-4 + 3 e) - 2 + ( - 5 ) c) 5 + ( - 7 ) f) 0 + ( - 3 )

Pavyzdys:

4 + (-3) = 1

-1

+4
-2 -1 0 CD 2 3 4 5

33.

Apskaiiuokite: a ) - 3 2 + (-18) d) - 0 , 0 2 + 2 b)-32+18 c) 1,8 + (-5,04)

Pavyzdys:

-4+2: nustatome sumos enkl: ", nes | 4^ > |91' 2||; randame sumos modul: - 2 % = - = ~ 18 - = f = 1^. 18 Atsakymas. - 4 g + 2 | = l-j|.

34. Palyginkite: a) - 4 , 0 5 ir - 4 , 1 ;

b) - 1 3 ir - 1 3 ;

c) - ( - 3 ) ir 3,002.

35. Paraykite penkis kuo didesnius vienas po kito einanius sveikuosius skaiius, kurie yra maesni u skaii 3,1. 36 Skaii tiesje paymkite jos dal, atitinkani nelygybs sprendinius: a) > 1 d) ^ 2 37. Isprskite lygtis: a) |x| = 7; 38 b) |x| = 3; c) |x| = 1; d) |x| = 0. Kuris i brini vaizduoja, kad j lygu g? a) b) < 2 e) - 4 < < O c) ^ 1 f) O ^ ^ 3

EES I l

b) 712 + 2019 + 88 d) 4536 - 3999 + 2464 f) 1,7 16 + 8,3 16

Kokias lygybes vaizduoja likusieji briniai? 39. Apskaiiuokite kuo paprastesni bdu ir raskite kiekvieno rezultato 40%; 150%: a) 606 + 1025 + 94 c) 5658 - 2999 + 1342 e) 5,4 42 - 5,4 32

40. Paraykite visus skaiiaus 30 daliklius. Raskite j sum. 41. Kuri paros dalis prajo ir kuri paros dalis dar liko, jei laikrodis rodo 8 vai. vakaro? 42. Apskaiiuokite figros perimetr: a) 15 .n 20 b)
1,8

1,4

4 Teigiamj ir neigiamj skaii atimtis


Atimtis yra veiksmas, atvirktinis sudiai. Pavyzdiui, norint i 6 atimti 2, reikia rasti skaii, prie kurio pridj 2 gautume 6. Taigi 6 2 = 4, nes 4 + 2 = 6. Taip pat atimame skaiius, kuri bent vienas yra neigiamas. Raskime skaii 3 ir 5 skirtum: 3 (-5) = +(-5) = 3 =8 Taigi 3 - ( - 5 ) = 3 + 5 = 8. Raskime skaii 3 ir 5 skirtum: -3-5=

+5 = - 3
= -8

Taigi - 3 - 5 = - 3 + ( - 5 ) = - 8 . Raskime skaii 3 ir 5 skirtum: -3-(-5) = + ( - 5 ) = (-3) =2 Taigi - 3 - ( - 5 ) = - 3 + 5 = 2. I pavyzdi matome, kad atimt galima pakeisti sudtimi. Atimti skaii - tai tas pat, kas pridti jam prieing skaii, t.y. a b = a + (b)4, a (b) = a + b.

Pastebsime, kad i didesnio skaiiaus atmus maesn, visada gausime teigiam skaii, o i maesnio didesn - neigiam. Atm vien i kito lygius skaiius, gausime 0. Pavyzdiui: 3 > 2 -10 < - 7 -5 = -5 ir ir ir 32 = 1> 0 -10-(-7) =-10 + 7 = - 3 < 0 -5-(-5) = -5 + 5 = 0

Naudojantis ia atimties savybe, skaiius galima palyginti. Jeigu i pirmojo skaiiaus atmus antrj: skirtumas teigiamas, tai pirmasis skaiius didesnis u antrj; skirtumas neigiamas, tai pirmasis skaiius maesnis u antrj; skirtumas lygus 0, tai skaiiai yra lygs. Pavyzdiui, palyginkime trupmenas | ir . 5 6 35 36 1 5 6 Kadangi - - = = < 0, tai - < - .

Pratimai ir udaviniai
43. Apskaiiuokite: a) 2 - 8 d) 0 - ( - 8 ) b) 2 - ( - 8 ) e) - 2 - ( - 3 ) c) 0 - 8 f) - 8 - ( - 6 )

Atimiai atvirktiniu veiksmu patikrinkite, ar teisingai apskaiiavote. 44. Kiekvien skaii sumainkite 10 vienet: 12; 4; 0; 1; 3; 10. Sudtimi patikrinkite, ar teisingai apskaiiavote. 45. Apskaiiuokite reikinio y reikm, kai: a) = 4, y = 9 c) = 4, y = - 9 46. Apskaiiuokite: a) 1 - ( - 2 ) + 3 d) 0 - ( - 4 ) + ( - 5 ) b) 0 - ( - 6 ) + 5 e)-4+ (-3)-1 c) 2 - ( - 3 ) - 1 f)-8-11-(-1) b) = - 4 , y = 9 d) = - 4 , y = - 9

47. Palyginkite skaiius: a)-199 ir-201 d) ir I b)-304 ir-298 e) - 0 , 8 ir - c) ir f) - f ir - 0 , 7 5

48. Raskite skaii skirtum:


a

) T1 i r d) - 3 , 0 4 ir 0,2

^ ~7 ir 3 e) ir 0,5

) ~ 4 ' 2 ir _ 0 ' 8 f) 0,75 ir

49. I maiausio sveikojo vienaenklio skaiiaus atimkite didiausi sveikj dvienkl skaii. 50. Maiausia temperatra prie ems paviriaus yra buvusi 89,2 0 C. Ji 70,8 0 C didesn u maiausi temperatr Mnulyje. Kokia maiausia temperatra Mnulyje? 51. Paraykite nelygybi: a) b) c) d) 52. ^ < > ^ 3 visus sveikuosius neigiamuosius sprendinius; 3 visus sveikuosius teigiamuosius sprendinius; 3 visus sveikuosius neteigiamuosius sprendinius; 3 visus sveikuosius neneigiamuosius sprendinius.

Suskaiiuokite: a)..l.8-10-12; b) + + .

53. Raskite skaii, kurio: a) 25% yra g j 12 24; 54. Upildykite lentel. Deimtain trupmena Paprastoji trupmena Procentai b) 20% yra

{f + + +

1 12,5 1
4

0,9 125

55. Kokio skaiiaus: a) 0,9 dalys yra 72;

b) dalis yra 4?

56. Inagrinkite pavyzdius ir paaikinkite, kas juose atliekama: a) 7 2 ^ = 7 2 0 0 0 ^ = b) 15


=

=20f; 5 ^ ^ 1
=

(15.600)=54000 =

5 4 ^ .

57. Koks skaiius turt bti paraytas debeslio vietoje? a) 3 0 ! = O f = ) 1 B = 0 ? e) I f = O ^


b

)120!f =

O ? O f f O f r

d) 2 , 5 i s = ) ' * ? = < W 200; =

8) * > f = O i S

5 Keli skaii sudtis ir atimtis. Algebrin suma


Reikin, kuriame yra tik sudties ir atimties veiksmai, visada galima parayti kaip sum. Pavyzdiui: 5 - 7 = 5 + (-7); - 4 + 5 - 6 = (-4) + 5 + (-6); - 4 + 3 - ( - 1 3 ) = ( - 4 ) + 3 + 13. Tokie reikiniai yra vadinami algebrinmis sumomis. Algebrini sum dmenys gali bti tiek teigiami, tiek ir neigiami skaiiai. Algebrin sum 4 + 5 6 pavaizduokime skaii tiesje:
- 6

+5 -4

J
1 2 3

-6(3)-4 - 3 - 2 - 1 0 Baikite pildyti lentel. a 1 -1 -1 b -2 2 -2 c 3 -3 -3 a+b -1 -3

b+a -1 1

b+c
...

a+ (b+ c) 2

(a+b)+

-5

-6

Kurie i upildyt stulpeli sutampa? I pavyzdi matome, kad skaii sudiai visada galioja perstatymo ir jungimo dsniai, kad ir kokie bt skaiiai a, b ir c - teigiami, ar neigiami, ar nulis: a + b = b + a; ( + b) + c = a + (b + c). Pasakykite odiu sudties perstatymo ir jungimo dsnius. Algebrins sumos dmenis galima bet kaip keisti vietomis, suma nuo to nesikeiia.

Perstatymo ir jungimo dsniai danai padeda supaprastinti skaiiavimus. Pavyzdiui: 1) - 4 + 5 - 6 = 5 + ( - 4 ) + ( - 6 ) (perstatymo dsnis) = 5 + ((4) + (6)) (jungimo dsnis) = 5 + (-10) = 5; 2) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5 = = 1 0 + 10 + 1 0 + 10 + 5 = = 45; 3) 2 - ( - 4 ) - 4 = 2 + 4 - 4 = 2 + 0 = 2; 4) _ 4 + (_6) + 6 = - 4 - 6 + 6 = - 4 + 0 = - 4 ; 5) - 5 - 6 - 4 - ( - 5 ) + 10 = - 5 - 6 - 4 + 5 + 1 0 = 0 - 1 0 + 1 0 = 0.

Pratimai ir udaviniai
58. Apskaiiuokite patogesniu bdu: 1 2 + 3 4 + 5 6 + 7 8 + 9. 59. Reikin paraykite algebrine suma be skliaust: a) - 5 + ( - 2 ) d) 3 + ( - 5 ) + ( - 1 ) b) 3 + ( - 7 ) e ) - 1 + (-2) + (-3) c) - 5 + ( - 3 ) + ( - 4 ) f) 3 + ( - 4 ) + ( - 5 ) + 6

60. a) Sudkite skaii 4 ir 10 sum ir 15; b) Prie skaiiaus 1,5 pridkite skaii 2,4 ir 5,1 sum; c) Prie skaii 5 ir 1,3 sumos pridkite skaii 4 ir 1,7 sum. 61. Apskaiiuokite kuo paprastesni bdu: a) - 3 + ( - 4 ) + 5 c ) - 2 + 6 + (-3) + 2 62. Apskaiiuokite reikini reikmes: a) 20 - ( - 3 0 ) + ( - 7 ) + 5 + ( - 3 ) ; b) - 4 8 + 52 + ( - 3 6 ) - ( - 1 6 ) - 108; c) - 1 , 2 - ( - 2 , 0 2 ) - 1 , 5 ; b) 1 + ( - 3 ) + 2 d ) - 1 + (-4) + 3 + (-2)

63. Duoti skaiiai: 5; 4; 3. Raskite: a) skaii, prieing i skaii sumai; b) skaii, prieing iems skaiiams, sum; c) i skaii moduli sum; d) i skaii sumos modul; e) i skaii moduli sumai prieing skaii. 64. Apskaiiuokite reikinio a + b + c reikm, kai: a) a = -5, b = 1, c = - 1 c) a= 0,8, b = - 2 , 3 , c = 1,5 e) a = b = f, c = -
Pavyzdys:

b) a = 30, b = - 3 0 , c = - 1 0 d) a = - 5 , 0 2 , b = 4,8, c = - 0 , 4 f) a = l , b =-5 c= l\

Kai a = - 1 8 , b = - 1 2 ir c = 18, tai a + b + c 18 + (12) + 18 = 18

12+18 = 12.

65. Perskaitykite nelygybes: a) JC ^ 4 d) b) > 4 e) - 2 < JC < 3 c) < 5 f)-2^jc<3

66. Paraykite penkis kuo maesnius vienas po kito einanius sveikuosius skaiius, didesnius u skaii 3,7. 67. Paraykite nelygybmis, tarp kuri gretim sveikj skaii yra skaiius: a)-19; b) 0,2; c) - 3 ; d)-99. 68. Paraykite maiausi sveikj: a) dvienkl skaii; b) keturenkl skaii. 69. Raskite skaii 12 ir 18 maiausij bendrj kartotin ir didiausij bendrj dalikl. 70. Kiek skirting trienkli skaii galima parayti skaitmenimis 5, 7 ir 8, jei kartoti skaitmen skaiiuje negalima? 71. Kuri dal skaii ^ ir 0,25 sumos sudaro i skaii skirtumas? 72. Padalykite ir raskite kiekvieno dalmens 20%; 75%: a) 9,036 : 0,45 c) 10,514 : 0,035 b) 0,4812 : 0,6 d) 0,5632 : 0,08

73. Tigras, litas ir leopardas yra kai eimos plrieji induoliai. Leopardo mas apie 75 kg, tigro - 280 kg, o lito - 3,7 karto didesn u leopardo mas. Apskaiiuokite i trij gyvn mass aritmetin vidurk. (Atsakym suapvalinkite iki 1 kg.)

6 Teigiamj ir neigiamj skaii daugyba ir dalyba. Atvirktiniai skaiiai

gos modulis lieka tas pats. Jeigu keiiame abiej dauginamj enklus, tai sandauga keiia enkl du kartus, todl rezultatas lieka tas pats.

3 2 = (-3) (-2) = 6

Dviej skaii su skirtingais enklais sandauga yra neigiamas skaiius, o su vienodais enklais - teigiamas skaiius. Sandaugos modulis lygus dauginamj moduli sandaugai. Pavyzdiui: 1)(-4)-2 = -(4-2) = -8; 3) 4 2 = 8; 2)4-(-2) = -(4-2) = -8; 4) ( - 4 ) ( - 2 ) = 4 - 2 = 8.

Jeigu bent vienas dauginamasis lygus nuliui, tai sandauga lygi nuliui. Pavyzdiui: ( - 6 ) -0 = 0; 0 ( - 5 ) = 0; Ox=O. Jeigu sandauga lygi nuliui, tai bent vienas dauginamasis lygus nuliui. Pavyzdiui, jei IOx = 0, tai Dalyba yra atvirktinis veiksmas daugybai. Pavyzdiui, norint 6 padalyti i 2, reikia rasti skaii, kur padaugin i 2 gautume 6. Taigi 6 : 2 = 3, nes 3 - 2 = 6. Taip pat iekomas dalmuo skaii, kuri bent vienas yra neigiamas. Raskime dviej skaii dalmenis, keisdami dalinio ir daliklio enklus: (-6) : 2 = -3, 6:(-2) = -3, ( - 6 ) : ( - 2 ) = 3, nes - 3 2 = - 6 ; nes ( - 3 ) ( - 2 ) = 6; nes 3 ( - 2 ) = - 6 .

Dviej skaii su skirtingais enklais dalmuo yra neigiamas skaiius, o su vienodais enklais - teigiamas skaiius. Dalmens modulis lygus dalinio ir daliklio moduli dalmeniui. Pavyzdiui: 1) (8) : 4 = - ( 8 : 4) = - 2 ; 2) 8 : ( - 4 ) = - ( 8 : 4) = - 2 ; 3) ( - 8 ) : ( - 4 ) = +(8 : 4) = 2; ^f = = - f = -2;

= - f = -2;

= = = f = 2.

Dalyti i O negalima

Bet nul galima dalyti i bet kurio nelygaus nuliui skaiiaus: O : ( - 4 ) = O, nes O ( - 4 ) = 0.

TAIP!

O kodl negalima dalyti i nulio? Pasvarstykime, kam gi galt bti lygus skaiius 5 padalytas i 0 5 : 0 = ??? Mums reikt rasti skaii ???, kur padaugin i 0, gautume 5 ??? - 0 = 5 inome, kad bet kok skaii padaugin i 0, gauname 0 ??? - 0 = 0 Gavome neteising lygyb 0= 5 Tai reikia, kad tokio skaiiaus nra, t. y. dalyti i 0 negalima. Daugindami ar dalydami skaiius: nustatome rezultato enkl; randame rezultato modul. Pavyzdiui:

enklas I / (-2) (-5) = = +10 = 10 j sandaugos modulis enklas \ O' : ( 4) = QI I = 3 f V^ dalmens modulis

+, nes dauginamieji vienod enkl I i i i 10, nes | - 2 | 1-51 = 2 5 = 10

nes dalinys ir daliklis skirting enkl i i i . 3, nes 1121 : | - 4 | = 3

Pavyzdiui, 5 ir i. ir 5 . -3 ir ; 5 ir 0,2 yra vienas kitam atvirktini skaii poros, nes j sandauga lygi 1.

Skaiiui atvirktin randame dalydami 1 i to skaiiaus. Raskime, pavyzdiui, skaiiui ^ atvirktin skaii:

4 - 5 ) - 0 = 5)-^
Skaiiui ^ atvirktinis skaiius yra 4. Patikrinimas. | (4) = 1. Iekant atvirktinio skaiiaus, galima duotj skaii parayti paprastja trupmena ir j apversti", t.y. skaitikl ir vardikl sukeisti vietomis. Pavyzdiui, raskime skaii, atvirktin skaiiui 2: paveriame 2 paprastja trupmena: 2 = 2 v 1 trupmen f apveriame, gauname ; patikriname: 2 i = 1.

Tarp koki dviej sveikj skaii yra vis skaii, didesni u 1, atvirktiniai skaiiai? Nulis neturi atvirktinio skaiiaus, nes O ir bet kurio kito skaiiaus sandauga yra lygi O (o ne 1).

Pratimai ir udaviniai
74. Dabar termometras rodo 0C. Pasakykite, kiek termometras: a) rod prie 2 h, jeigu temperatra kas valand kilo 3 C; krito 2 0 C; b) rodys po 2 h, jeigu temperatra kas valand krenta 4 C; kyla 3 C. 75. Koks enklas turt bti paraytas kvadratlio vietoje (<, > ar =)? a) 4 (1) 0 d) 6 0 0 g) 0 ( - 5 ) - 3 76. Apskaiiuokite: a) - 6 - ( - 2 ) e) - - 2 77. Apskaiiuokite: a) =f e) - : 2 b) - 3 : ( - 6 ) f) 8 : ( - ) c) 0 : ( - 5 ) g) - : ( - l ) d) = ^ h) 15 : (-0,04) b) 2 - ( - 4 ) 0 8-(4) c) 0 - ( - 5 ) g)-l-(-lf) d)-1-8 h)-15-0,04 b) ( - 4 ) - ( - 1 ) 0 e) 0 (6) (3) h) 0 5 : (3) )-4:(-2)0 f) 0 6 : 3 i)0:(-2,5)B0

Rezultat patikrinkite daugyba. 78. Kiekvien i skaii 8; 6; 1,2; 2; 5; 6^; 10 A ireikkite dviej dauginamj sandauga, kuri vienas lygus 2.

Pavyzdys:

-10i = -IOi

- 2 - >
5

- l O : ( - 2 ) = 10* : 2 = 3. = T =
=-2-5i

79. Kiekvien i skaii 0; 1; 16; 49; 81 ireikkite dviej lygi dauginamj sandauga. Keliais bdais tai galima padaryti kiekvienu atveju? 80. Raskite skaii sum, skirtum, sandaug ir dalmen: a) - 1 2 ir 4; b) - 8 ir - 2 ; c) 6 ir - 1 , 5 .

81. Kiekvienam i skaii 2^; 6; 0,5 ir 2^ paraykite: a) atvirktin skaii; b) prieingj skaii.

82. Raskite : a) 5x = O e) 2x = 1 b) \x = O f ) -5x = I c)


3(jc

- 1) = O = -1

d) -2(x + 2) = 0 h) -2(x + 2) = -1

g)

Patikrinkite surastus sprendinius.

Pavyzdys:

+ 2) 4 = 0. Sprendimas. Kadangi dviej dauginamj sandauga lygi nuliui, o antras dauginamasis 4, tai pirmas dauginamasis turi bti lygus O, t.y. + 2 O, 2. Patikrinimas. Kai = - 2 , tai (x + 2) 4 = ( - 2 + 2) 4 = O 4 = 0. Atsakymas, = 2.

83. Upildykite lentel:


a - a : a -I5 -3 -

1,5

2\

10

84. Kurie i skaii 7514; 12570; 256068; 2055 dalijasi i 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10? 85. Kuris teiginys teisingas? C O n a) Trupmenos g, -j paraytos majimo tvarka. b) Trupmenos f , g. -j paraytos majimo tvarka.
7 c o o c 7

c) Trupmenos -j, g, 5 paraytos didjimo tvarka. d) Trupmenos g, ^ paraytos didjimo tvarka.

86. I past 24 aguroi sklOsudygo 21. Kuri skl dalis O sudygo? 87. Klasje 24 mokiniai. I j | mokosi angl kalbos, o | - vokiei kalbos. Kiek mokini mokosi abiej i kalb, jei kiekvienas mokinys mokosi bent vienos i t kalb? 88. Kiek laiko trunka kelion Nemunu i Raudons Vytnus ir atgal motorine valtimi, kurios savasis greitis 15 km/h, jeigu Nemuno tkms greitis iame ruoe 3 km/h? Atstumas tarp Raudons ir Vytn yra apytiksliai 9 km.

7 Keli skaii daugyba. Klimas laipsniu


Baikite pildyti lentel. a b c ab -2 2 ba -2 6 bc ac ... 3 (ab)c -6 ... -6 a(bc) a(b + c) ab + ac 1 1 ... 5

1 -2 3 -1 2 -3 -1 -2 -3

... - 6

Kurie lentels stulpeliai sutampa? I pavyzdi matome, kad skaii daugybai galioja perstatymo, jungimo ir skirstymo dsniai, kai kiekvienas i skaii a, b, c gali bti tiek teigiamas, tiek neigiamas: ab = ba\ Cab)c = a{bc); a{b + c) = ab + ac. Pasakykite odiu daugybos perstatymo, jungimo ir skirstymo dsnius. Dauginamuosius galima bet kaip keisti vietomis - sandauga nuo to nesikeiia. Perstatymo ir jungimo dsniai padeda paprasiau apskaiiuoti keli skaii sandaug. Apskaiiuokime, pavyzdiui, sandaug 2 7 (5) keliais bdais: a) ( - 2 ) 7 ( - 5 ) = (-2 7 (-5) = ( - 1 4 ) ( - 5 ) = 14 5 = 70; b) ( - 2 ) 7 ( - 5 ) = (-2) 7 - (-5) = ( - 2 ) ( - 3 5 ) = 2 35 = 70; c) ( - 2 ) 7 ( - 5 ) = (-2) f - (-5) = (-2) (-5) 7 = 10 7 = 70;

d) ( - 2 ) 7 ( - 5 ) = (-2) 7 (-5) = 7 (-2) (-5) = 7 10 = 70.

Keli nelygi nuliui skaii sandaugos enklas priklauso tik nuo neigiam dauginamj skaiiaus. Jis yra: j e i g u sandaugoje yra nelyginis skaiius neigiam dauginamj; +", jeigu sandaugoje nra neigiam dauginamj arba j yra lyginis skaiius. Sandaugos modulis lygus moduli sandaugai. Pavyzdiui: 1) 2 ( - 7 ) 5 = - 7 0 ; 3) 2 7 5 = 70; 2 ) - 2 - 4 - ( - 5 ) ( - 2 5 ) = -1000; 4) - 2 ( - 4 ) ( - 5 ) ( - 2 5 ) = 1000.

Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui. Pavyzdiui: 2 1 D 3 - ( - 4 ) - 0 - ( - - ) =0; 2 1 2)--0--=0; 2 3 3) - ( - 4 ) - * - 0 = 0.

Kai skaii i savs dauginame kelet kart, tai toki daugyb galima trumpiau urayti laipsniu: ( - 2 ) 2 = ( - 2 ) ( - 2 ) = 4; ( - 2 ) 3 = ( - 2 ) ( - 2 ) ( - 2 ) = - ( 2 2 2) = - 8 ;

("i) = ("i) ' (~i)= 1;


("4)

~ ("4)

' ("4)

~~

4 ' 4 ) ~~ ~ 6 4

Atkreipkite dmes, kad: - 2 2 = - ( 2 2) = - 4 ; - 2 3 = -(2-2-2) = -8; - ( - 2 ) 3 = - ( ( - 2 ) ( - 2 ) ( - 2 ) ) = - ( - 8 ) = 8. Daugybos skirstymo dsnis danai padeda supaprastinti skaiiavimus su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaiiais. Pavyzdiui: 1) 2 ( - 3 ) + 2 ( - 7 ) = 2 ( - 3 - 7) = 2 ( - 1 0 ) = - 2 0 ; 2) - 2 ( - 3 ) + ( - 2 ) ( - 7 ) = - 2 ( - 3 - 1 ) = - 2 - ( - 1 0 ) = 20; 3) - 2 3 - 2 ( - 7 ) = - 2 (3 - 7) = - 2 ( - 4 ) = 8; 4) 3 ( - 1 3 ) + 3 3 = 3 ( - 1 3 + 3) = 3 ( - 1 0 ) = - 3 0 .

Pratimai ir udaviniai
89. Pasakykite sandaugos enkl: a) - 2 - ( - 1 ) - 3 d) - 5 - ( - 2 ) g) 0,2 - ( - 7 ) ( - 5 ) j) - 4 - 3 - 2 . ( - 1 ) 90. Sudauginkite: a) - 2 ( - ) ( - 1 , 5 ) 5 ( - 0 , 6 ) c) - 2 \ 1,5 5 0,6 e) - 2 ( - i ) - ( - 1 , 5 ) ( - 5 ) ( - 0 , 6 ) Raskite sandaugos modul. 91. Apskaiiuokite sandaug jums patogesniu bdu: a) - 2 - ( - 1 6 ) - 5 c) - 1 , 5 - 7 - 2 92. Apskaiiuokite: a)-|-8.(-2) b)-1-7-- c) . ( - f ) ( - 2 8 ) b) - 2 5 ( - 7 ) ( - 2 ) d) - 4 ( - 2 ) - ( - 2 5 ) ( - 5 ) b) 2 ( - ) ( - 1 , 5 ) ( - 5 ) 0,6 d) - 2 ( - i ) 1,5 5 ( - 0 , 6 ) 0 - 2 3 ( - 5 ) 0 (-153) b) 2 - ( - 1 ) - 3 e) - - 5 - ( - 2 ) h) - 0 , 2 ( - 7 ) 5 k) - 4 - ( - 3 ) - 2 - ( - 1 ) c) - 2 - ( - 1 ) - ( - 3 ) f) 2 - 5 - 2 i) - 0 , 2 - ( - 7 ) - ( - 5 ) 1) - ( - 3 ) - 2 - ( - 1 )

d)
2

H ) -HD

e)-lf.I-H)
h) ( - 1 ) - ( - 3 ) k) ( - 3 ) 3 n) ( - 1 ) 2 (2)3
2

f)-l.(- 3 3).(_i)
1)-(-3)2 1) - 3 3 o) - I 2 (23)

g)(-3) j) - 3 2 m)(-3)3 (-2)

93. Ikl bendr dauginamj prie skliaustus, apskaiiuokite: a) c) e) g) 94. - 2 18 + 12 ( - 2 ) - 2 7 4 - 23 4 69- 89 - 5 8 + 19 - 8 - 4 - 8 b) d) f) h) 1,3 ( - 3 ) - 0 , 3 ( - 3 ) -3,5-(-5)+0,5-(-5) 4-12-14-12 6 ( - 7 ) - 30 ( - 7 ) - 7 - 4

Apskaiiuokite: a) 8- ( - 1 0 2 + 2) ( - 2 ) c) ( - 1 0 4 + 4 ) - ( - 6 ) - ( - 3 ) b) - 2 4 - ( - 9 8 9 - 11) ( - 1 ) d) (1001 - 1) (3 - 3) ( - 2 )

95. Ubaikite a) jei = b) jei a = c) jei a =


Pavyzdys:

lygybes: 2, y = 4, tai xy = ... \ 1, b = 2, tai a + ba ...; 2, b = 3, tai a ab =


Jeigu m = 4, n = 3, tai -mn -n+m = - ( - 4 ) (-3) - (-3) + (-4) = -12 + 3 - 4 = -13.

96. Atlikite veiksmus: a) - 2 ( - 3 + 2) d) ( - 1 - I) 3 b) ( - 4 - 1): ( - 1 ) e) - 2 - ( - 3 ) + 2 c) ( - 4 - I) 2 f) - 3 - 2 : ( - 1 )

97. Su kuriomis reikmmis teisinga nelygyb: a) 2x > O e) 2x < O b) 2x < O f) 2x ^ O c) 2x ^ O g) -2x > O d) 2x ^ O h) -2x ^ O?

Kiekvien atsakym pavaizduokite skaii tiesje. 98. Su kuriomis a ir b reikmmis: a) ab > 0; b) ab < 0; c) ab = O? 99. Tarp kuri gretim natralij skaii yra trupmena: a) 3,2; b) I O t ^ 0 ; c) l f ; d) 1001,05? Atsakym paraykite dviguba nelygybe. 100. Kuri I^ valandos dal sudaro a) 3 minuts? b) ^ minuts? 101. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite figros plot ir perimetr.

102. Dviejose lentynose yra po 60 knyg. I pirmos lentynos antr perdtos 6 knygos. a) Kiek knyg dabar yra kiekvienoje lentynoje? b) Keliomis knygomis dabar pirmoje lentynoje yra maiau negu antroje?

8 Skaitinis reikinys ir jo reikm


Reikiniai, sudaryti i skaii, veiksm enkl ir skliaust, vadinami skaitiniais reikiniais. Pavyzdiui, 2 2 + ( 1) (3 5 4) yra skaitinis reikinys. J sudaro skaiiai 2; 1; 3; 5; 4 ir sudties, atimties, daugybos bei klimo kvadratu veiksmai. Jei skaitiniame reikinyje nra veiksm skliaustuose, tai i pradi atliekame klimo laipsniu, po to - daugybos ir dalybos, ir paskiausiai - sudties ir atimties veiksmus. Jei skaitiniame reikinyje yra apskliaust veiksm, tai pirmiausia minta tvarka atliekame veiksmus skliaustuose. Atlik reikinyje visus veiksmus, gausime skaii - reikinio reikm. Pavyzdiui:

-2-(-1 + 3-4) = -2-(-2)=4; ( - 2 - 1 ) - ( 3 - 4 ) = - 3 - ( - 1 ) = 3; ( - 2 - 1 + 3) : ( - 4 ) = O : ( - 4 ) = 0. Kam lygi reikinio 2Z + (1) (3 5 4) reikm? Panagrinkime kelet trupmenini reikini: X2 4,8' l 3' - j + I' -2,5-4 5-7,2-

Apskaiiuoti j reikmes padeda pagrindin trupmenos savyb. ty * Pasakykite pagrindin trupmenos savyb ir paaikinkite, kaip apskaiiuotos trupmenini reikini reikms:
2 2) 6 ~ 1 5' 4) -2,5-4 5-7,2 -10 36 21' 5 18 i 2 .

3,2

3 , 2 10 4 , 8 10

3 2 : 16 4 8 : 16 ~ 1) 6 1) 6 3 - 2

2 3'

10

4,8 1 2 i 1 3 1 + 3

(I (

3 + 2

Tekstinius udavinius danai patogu sprsti sudarant reikinius. 1 UDAVINYS. Dvi dienas vidutin oro temperatra buvo 3 C, o kitas tris 4 0 C. Kokia buvo vidutin penki dien oro temperatra? Sprendimas. Penki dien oro temperatros vidurkis buvo: ( ( - 3 ) - 2 + ( - 4 ) -3) : 5 = ( - 6 - 12) : 5 = - 1 8 : 5 = - 3 , 6 (C). Atsakymas. Vidutin penki dien oro temperatra buvo 3,6 C. Paaikinkite, kaip buvo sudarytas reikinys. 2 UDAVINYS. Aura ir Rasa ijo i nam viena prie kit tuo paiu metu ir susitiko po 0,05 valandos. Auros greitis buvo 80 m/min, o Rasos - | Auros greiio. Koks atstumas tarp mergaii nam? Sprendimas. 1) Valandas paveriame minutmis: 0,05 h = 0,05 60 min = 3 min. 2) Atstumas tarp mergaii nam yra: (80 + - 8) 3 = (80 + 70) 3 = 150 3 = 450 (m). Atsakymas. Atstumas tarp mergaii nam yra 450 m. Kodl valandas vertme minutmis? Kaip sudarme reikin?

Pratimai ir udaviniai
103. Apskaiiuokite: a) - 2 - 3 + 4, - 2 - ( - 3 + 4), ( _ 2 - 3) 4 2 , - 2 : ( - 3 + 4), - 2 - ( - 3 ) + 4; d)-8-2-5, ( - 8 - 2) ( - 5 ) , - 8 ( - 2 - 5), -8:(-2)-52, (-8-2):(-5)2; b) - 6 + 2 - 4, -6:2-4, ( - 6 + 2) : ( - 4 ) 2 , -6-(2-4), -(6 + 2)-(-4); e) - 2 - 1 + 3 - 4 , -2-(-1+3)-4, ( - 2 - 1 ) - ( 3 - 4), - 2 : ( - 1 + 3-4), ( - 2 - 1 + 3):(-4); c) 5 - 1 - 2, 5-(-1-2), (5 - 1) : ( - 2 ) , 5-(-1)-2, (5-1)-2; f) 2 - 3 - 4 + 1 , (2 - 3) ( - 4 ) + 1, (2 - 3) ( - 4 + 1), (2-3-4):1, 2-3-(-4+1);

g ) - 8 + 6 - 4 + 2, h)-1-2-3-4, ( - 8 + 6 ) - ( - 4 ) + 2, (-1-2):(-3)-4, - 8 - ( 6 - 4 ) + 2, -(1-2)-(-3)-4, - 8 : ( 6 - 4 + 2), -(1-2)-(-3-4), (-8 + 6-4)-2; -(1-2-3):(-4); 104. Raskite reikinio reikm:

i) 5 - 3 O, 5 ( - 3 ) 2 - O, -5-3:0, 0:(-5-3), ( - 3 ) 3 - 5 3 - O3

a > (" + ):
c) ( - 5 + 3) : ( - 2 , 8 ) + 0,8 e) - 1 , 7 - 21,06 : ( - 5 , 2 ) - 8 - 1 , 3 g) ( - 4 , 3 - ( - 5 ^ ) ) ( - 2 ) 105. Ubaikite lygybes: a) jei b) jei c) jei d) jei = : = = = d)

b)(- + ^ H
+ 5) ( - 3 , 6 ) + 5,6 f) - 3 , 2 - 27,09 : ( - 4 , 5 ) - 7 - 1 h) ( - 7 - ( - 6 ) ) - ( - 4 , 8 )

1, y = 3, tai + xy = . . . ; 1, y = 2, z = 3, tai xyz + xy = 1, y = 1, z = 2, tai yz - xz = ...; 1, Y = 2, tai Y JC + : =

...;

106. Atlikite veiksmus: a)3f-2:4l: c)3-6:2l-l b) 2 - 3 : 1 d)3.2::2|

107. Apskaiiuokite: 4 06. 3,5. -1,2. 0,8 . 0,03. -0,04. 0,003. 0,001. Q d ) 4,2' 9,5' 8,6' -5,6' 1,2' -3,6' 0,5 ' 0,2 ' 1 0,2 1 1 2 1 8. I f 5. 3. 4 . 3. b) 1 ' 3 ' 1 ' 1' 1 ' -J' 4 12 ~2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 8. 6 4. 3 2. 4 ' 2 C) 1' 1 1 ' 1 1 1 1' 1 ' 1 - 2 3 2 4 '2 ~ 3 2 108. Isprskite lygtis:

?' i 1 +
b)
=

- I.

) 0,4: = - 3 , 2 c) - l j c = l

d) -0,05: = 1,2

109. Keturi dien oro temperatra buvo: - 4 , 8 C; 2 0 C; - 1 , 2 0 C ir - 6 ' Koks t keturi dien oro temperatros vidurkis?

110. a) Keliais vienetais skaiius 24 maesnis u skaii 6? b) Keliais vienetais skaiius 8 didesnis u skaii 25? 111. Apskaiiuokite skaii 12 ir 8: a) skirtumo ir sumos sandaug b) skirtumo ir sumos dalmen c) sandaugos ir dalmens sum d) dalmens ir sandaugos skirtum 112. Imatav kelet kart ds aukt, mokiniai gavo tokius rezultatus: 0,97 m; 1,03 m; 0,95 m; 0,99 m; 0,94 m; 1,04 m; 1,05 m. a) Suapvalinkite matavim rezultatus iki deimtj; b) Tarp kuri skaii (metrais) yra ds aukio H reikm, jeigu inoma, kad suapvalinta iki deimtj jo reikm yra 1,0 m? Atsakym paraykite dviguba nelygybe ir pavaizduokite skaii tiesje. 113. Staiakampio, kurio kratins lygios 30 m ir 50 m, plotas yra maesnis u kvadrato, turinio t pat perimetr, plot . . . m 2 . 114. Paltas kainavo 420 Lt. J nupigino 5%. Keliais litais atpigo paltas? 115. Dvi draugs Viktut ir Nijolyt, gyvenanios toje paioje gatvje, susitar susitikti. Viktut jo 80 m/min, o Nijolyt - 70 m/min greiiu. Vienu metu ijusios i nam viena prieais kit mergaits iki susitikimo jo 6 minutes. a) Kok atstum iki susitikimo nujo Viktut? kok Nijolyt? b) Koks nuotolis tarp mergaii nam? 116. Koordinai ploktumoje pavaizduotas turisto kelions grafikas. Ayje atidtas laikas, ireiktas valandomis, o ayje y - turisto nuo nam nueitas atstumas, ireiktas kilometrais. a) Kiek kilometr nukeliavo turistas? b) Kiek laiko turistas poilsiavo? c) Kiek nutols nuo nam turistas buvo po 4 vai. ygio? d) Kiek kart ir kada turistas buvo nutols nuo nam 10 km?
n

2420 16 128 4 n U
4
-

....

c J

I I I 1 1 IZ 14 1n J IO ! i
!

....

Pasitikrinkite
9 1

1.

Skaiiams 6; g; 2,5; juos skaii tiesje.

3^; 0,3 paraykite prieingus ir paymkite


-

2. 3.

Kiekvienam i skaii 3; 4; 0,2; | paraykite: a) prieingj skaii; b) atvirktin skaii. Paaikinkite, kodl teisingos lygybs: ) |:| = , kai < 0; b) |:| = , kai ^ 0.

4.

Paraykite visus sveikuosius skaiius, tenkinanius nelygyb: a) - 2 < 4; b)-3^x<l; c) \x\ < 3; d) | * K 3. c Skaiius a) majimo tvarka;

5.

0,4 paraykite: b) didjimo tvarka.

6.

Raskite takus, skaii tiesje nutolusius: a) nuo 0 per 4 vienetus; b) nuo 5 per 5 vienetus.

7.

Kok sveikj skaii reikia atimti i 2, kad gautume skaii: a) lyg - 5 ; b) maesn u 5; c) didesn u 3?

8.

Reikin paraykite algebrine suma be skliaust ir apskaiiuokite: a) - 7 + ( - 3 ) - ( - 4 ) + (+5) c) - 1 + ( - 2 ) - 3 + ( - 4 ) - ( - 5 ) b) - 7 - ( - 3 ) - ( - 4 ) - (+5) d) - 1 - ( - 2 ) + ( - 3 ) - ( - 4 ) + ( - 5 )

9.

Apskaiiuokite: a) - 2 , 7 + 1,2 d)-5,27-4,3 g) - 4 1 . 0 , 2 j) - 4 2 b) - 3 - ( - 2 ) e) - 5 , 4 - ( - 3 , 1 ) + 4 , 2 h)-41:(-2 k) ( - 4 ) 2 c) 6 - lOg f) i) 1) IOO2 0 -0,5-(-0,18)

10. Kuris uraas teisingas: a) 2 3 > - 2 3 ; b) ( - 3 ) 3 ^ 3 2 ; c) - 4 2 = 4 2 ; d) ( - 5 ) 2 = - 5 2 ?

11. Koks skaiius turt buti paraytas debeslio vietoje? a) 10 + O =


7 7

b)-10 + > =

c) 1 0 - O O -10

= -

7 7

d ) - 1 0 - O =

e) - 1 0 - O = " 7

+ O = "

12. Koks enklas turt bti paraytas kvadratlio vietoje? a) 1 2 3 = 4 d) 4 (4) = O 13. Raskite : a)
4 jc

b) - 5 = - 1 e) 1 3 ( - 2 0 ) = - 7

c)-2B0 = 0 f) - 5 ( - 1 ) = 5

= 0,9

b) 6x = 3 | e) - 3 , 2 + = - 5

) || = 2 f) - 5 = - T

d) |;+4| = 3

14. Pavyzdiais paaikinkite: a) sudties ir daugybos perstatymo dsn; b) sudties ir daugybos jungimo dsn; c) daugybos skirstymo dsn. 15. Skaii tiesje paymkite jos dal, atitinkani nelygybs sprendinius: a) ^ 3 e) 5 < : < O 16. Atlikite veiksmus: a) - 3 - 2 - 1 + 4 c) ( - 3 ) ( - 2 - 1 + 4) e) ( - 3 - 2 ) - ( - 1 + 4 ) g) " i ' 1 +
- i |
:

b) < 3 f) O ^ : < 4

c) > 3 g) - 2 < ^ 2

b) ( - 3 - 2 ) : ( - 1 ) + 4 d) ( - 3 - 2 - 1 ) : 4 f) - 6 - 5 , 1 : ( - 2 , 5 ) - 4 -
4

) +

h)-1,8: - - ( - 2 , 4 ) j) (3-1^):(-2,5)

'> 0 , 3 - 0 , 3

1.6

17. Raskite trupmeninio reikinio reikm:

)0
I _ I

d ) f - i
5 + 5

2 3 3 4 1 1 2'3 e) 1 1 3 '2

C)

ii

2 3 3 "4 f) 2 3 3'4

18. Apskaiiuokite patogesniu bdu: a) - 1 , 6 - 2 , 4 + 7 , 6 - ( - 1 , 6 ) c) - 2 6 ( - 5 ) ( - ) e) - 2 5 (-0,56) ( - 4 ) 19. Upildykite lentel. Paprastoji trupmena
3

b) - 1 4 , 6 - 3 , 6 + 4,6-3,6 d) - 1 8 - ( - 5 - 18,5) + (7,5 - 5) f) - 7 - (7 - 1 l ) + (3 - 11,25)

Deimtain trupmena

Procentai

2^5 32 0,04 430 20. Koks skaiius turt bti paraytas debeslio vietoje? a) 25% paros yra b) 20% kilometro yra c) 15% hektaro yra valandos; metr; ar; Lt; detali;

d) 150% atlyginimo, kuris lygus 500 Lt, yra e) 200% uduoties, kuri sudaro 15 detali, yra f) 4% valandos yra min.

21. Vien mnes kininkas turjo 800 Lt ilaid. Kit mnes jo ilaidos buvo 125 litais didesns. Trei mnes kininkas gavo 2000 Lt pajam. Koks kininko pajam ir ilaid balansas per tris mnesius? 22. Skautai upe plaustu nuplauk 75 km per 25 h. Atgal jie gro motorine valtimi, kurios savasis greitis 28 km/h. Kiek laiko skautai plauk atgal? 23. I dviej vietovi, tarp kuri yra 280 km, tuo paiu metu vienas prieais kit ivaiavo lengvasis automobilis ir sunkveimis. Lengvojo automobilio greitis 80 km/h, o sunkveimio greitis sudaro | lengvojo automobilio greiio. Po keli valand automobiliai susitiko?

24. I dviej vietovi, tarp kuri yra 210 km, tuo paiu metu vienas prieais kit ivaiavo du automobiliai ir susitiko po 1,5 h. Koks antrojo automobilio greitis, jeigu pirmojo greitis 60 km/h? 25. I vietovs 60 km/h greiiu ivaiavo automobilis, o po 10 minui paskui j - kitas automobilis, kurio greitis 20 km/h didesnis. Per kiek laiko antrasis automobilis pavys pirmj? 26. (Senovinis udavinys.) Asil ir mulas jo greta, apkrauti vienodo svorio maiais. Asil skundsi natos sunkumu. Ko tu skundiesi", sako mulas, jeigu tu man duotum vien savo mai, mano nata bt du kartus sunkesn u tavo, o jeigu a tau duoiau vien mai, ms kroviniai bt vienodi". Kiek mai ne kiekvienas?

2
1. Raidinis reikinys 2. Reikinio reikms Pasitikrinkite

ALGEBRINIAI REIKINIAI. LYGTYS


52 57 64 71 80 87

3. Reikini pertvarkymas 4. Lygties su vienu neinomuoju sprendimas 5. Udavini sprendimas sudarant lygtis

1 Raidinis reikinys
kininkas veisia sod. Pavasar jis pasodino 5 vynaites ir 4 slyvaites. Ruden kininkas dar ruoiasi pasodinti obelaii ir kriauaii. Kiek vaismedi jis tada turt sode?

Mes neinome, kiek obelaii ir kiek kriauaii nori pasodinti kininkas. Neinomi dydiai paprastai ymimi raidmis. Tam daniausiai vartojamos maosios lotyn abcls raids a, b, c, x, y, z ir kt. Jei tarsime, kad kininkas ruden pasodins a obelaii ir b kriauaii, tai vaismedi kiekis bus lygus sumai: Vynaits 5 ir + slyvaits 4 ir + obelaits a ir + kriauaits b

raidinis reikinys Ura, sudaryt i skaii, raidi, veiksm enkl ir skliaust, vadiname raidiniu reikiniu.

Sakoma odiais Skaiius, gautas skaii z padidinus septyniais Skaiius, 7 kartus didesnis u skaii z Skaii ir y sumos pus Skaii m k n skirtumo ir skaiiaus 5 dalmuo Skaiiaus m ir skaii n ir 5 dalmens skirtumas

Uraoma reikiniu
z + '1
7z
x+y

1 arba 2 (x + )
mn

5 m f arba m n : 5

(m --n): 5 arba

Tik prasming ura vadiname raidiniu reikiniu. Pavyzdiui, 9 + a + b yra raidinis reikinys, o 9 : +)(b nra raidinis reikinys.

Pratimai ir udaviniai
117. Uraykite raidiniu reikiniu: a) skaii : ir y sum; skirtum; sandaug; dalmen; santyk; b) skaiiaus c kvadrat; kub; c) skaii a ir b sumos ir t pai skaii skirtumo sandaug; kvadrat skirtum; dvigub sandaug; aritmetin vidurk.

1%;
pus; tredal;

118. a) Skaiiaus penktadalis yra A j + Bf C 5x D :5 E C y 3 (y : 3)

b) Trigubo skaiiaus y ir skaiiaus y tredalio sandauga yra A(3 + y)-(y + ) B3y(y + ) D 3y \y

c) Skaii z, ir i aritmetinis vidurkis yra


Kz + v + f . 2 B
O z + v + t : 3

119. Raidin reikin paraykite odiais: a) e) m : n )\- f) 3 mn c) 3 (a + b) g) i

d) -b h) ^m

120. Paulinai dabar + 9 metai. Uraykite Paulinos ami: a) prie 8 metus; b) po 14 met; c) prie + 4 metus; d) po 10 met.

121. Uraykite raidiniu reikiniu: a) skaiiaus puss ir skaiiaus JC ketvirtadalio suma; b) skaiiaus tris ketvirtadalius; c) trigubo skaiiaus ir jo puss skirtumas. Apskaiiuokite gaut reikini reikmes, kai lygus: 1; 6; 0,1; j . 122. Vien i dviej neinom dydi paymj raide, sudarykite raidin reikin. a) Kiek centneri bulvi prikasta i dviej lauk, jei i pirmo lauko prikasta 2 cnt maiau nei i antro lauko? b) Kiek ton kviei prikulta, jei pirma kuliamoji prikl 2 kartus daugiau kviei nei antra? c) Koks burokli derlius, jei jis sudaro penktadal vis darovi derliaus? d) Keliais centneriais i met mork derlius didesnis u prajusi, jei met jis 1,5 karto didesnis?

Pavyzdys:

Kiek hektar ems suarta per abi dienas, jei antr dien suarta 3 ha daugiau negu pirm? Sprendimas. Jei pirm dien suart plot paymsime ha, tai antr dien suarta (JC + 3) ha. Per abi dienas suarta + + 3) hektar ems.

123. K reikia rayti klaustuko vietoje (a, m, n, r, I, k - teigiami skaiiai)? a)

b)

c)

124. Ubaikite pildyti:

a)
+3

b)

O
60
40 -40 -42

1
12
-9
-20

4 15
- 6

20

28
-28

40

1 0 0
13

-15

d)
3
-6

e)
-120

:(-6)

f)
121 44

14

0
J_
3

-42

- 6

125. Apskaiiuokite jums patogesniu budu: a) - 0 , 6 + 1 , 1 3 - 1,3 - 1,13 + 0,6; b) 29,24 0,6 : ( - 0 , 6 ) - 9,24 : ( - 0 , 8 ) 0,8; c) 6,5 (0,5) (7). 126. Neskaiiuodami nurodykite reikinius, kuri reikms yra lygios: A 19 (1,9 + 0,9) D 19 1 , 9 + 1 , 9 - 0 , 9 G 1,9 19 + 0,9 19 B (19 + 0,9) 1,9 E 0,9 1,9 - 19 0,9 H 1,9 0 , 9 - 1 9 C 0,9 (1,9 - 19) F 19 1,9 + 0,9 19 I 1 , 9 - 1 9 0,9

127. Skaiiai a ir b yra teigiami, o skaiiai m ir n - neigiami. Kurios nelygybs visada teisingos? Kurios nelygybs teisingos ne visada? Aa >m En^a B H Fb <m Cm >b GO>n Da >b HO<b

128. Isprskite udavin sudarydami skaitin reikin. Dviratininkas 2 valandas vaiavo asfaltuotu keliu 16 km/h greiiu ir 3 valandas miko keliuku, kas valand nuvaiuodamas 10 km. Kok atstum nuvaiavo dviratininkas per 5 valandas?

129. Kiek procent figros nuspalvinta? Kuri figros dalis nenuspalvinta?


a) b) c)

d)

130. Pasakykite, kiek madaug bt: a) 19% nuo 150 t c) 52% nuo 97 Lt b) 9% nuo 800 m d) 66% nuo 660 m 2

131. Ir kvadrato, ir staiakampio perimetras yra 12 cm. a) Kokia kvadrato kratin? b) Kokios galt bti staiakampio kratins? Pateikite 3 pavyzdius. c) Palyginkite kiekvieno js sugalvoto staiakampio plot su kvadrato plotu. 132. Kasdamas ulin, kininkas suleido em eis staiakampio gretasienio formos rentinius. Rentinio matmenys parodyti brinyje. Kiek kubini metr ems teko ikasti kininkui?

2 Reikinio reikms
Vis vaismedi skaiiui rasti praeitame skyrelyje sudarme reikin 9 + a+ b. iame reikinyje raids a ir b ymi ruden sodinam obelaii ir kriauaii skaiius. Jei kininkas sodins 6 obelaites ir 3 kriauaites (a = 6, b = 3), tai sode bus 9 + a + b = 9 + 6 + 3 = 18 (vaismedi). Tas pats raidinis reikinys bus tinkamas vis sodo vaismedi skaiiui rasti ir tada, jei kininkas nusprs sodinti ir kit obelaii ar kriauaii skaii. Jei a = 7, b = 2, tai 9 + a + b = 9 + 7 + 2 = 18. Jei a = 8, b = 4, tai 9 + a + b = 9 + 8 + 4 = 21. 18 ir 21 irgi yra raidinio reikinio 9 + a + b reikms. Raidinio reikinio reikm priklauso nuo raidi reikmi; tos raids vadinamos kintamaisiais. Upildykite lentel. Raidinis reikinys a = 5
a 5 5 a

Raidinio reikinio reikm, kai a = 1 a =O a= 1 a 5

5 (a a)
5 5a

-1 -1 O
neturi prasms

M a

-1

Kurie reikiniai gyja be galo daug reikmi, tik vien reikm, dvi reikmes? Kurie reikiniai su tam tikromis kintamojo reikmmis neturi prasms?

Pratimai ir udaviniai
133. Upildykite lentel: a) -2 2 -2 -2 y -3 3 3 3 z -5 5 5 -5 + y+ z - y+ z - (y + z)

b)
a b c 2 3 -4 -5 9 a (b : c) (a b) : c a : (b c) 3 6 4 - 6 5 -8 - 2 -10 8 9

134. Apskaiiuokite reikinio a + b c reikm, kai: a) b) c) d)


\

a a a a
a

= 5, > = 2 ir c = 1; = 20, b = - 3 0 ir c = - 1 0 ; = 0 , 8 , b = - 2 , 3 ir c = 1,1; = -5,02, b = 3,8 ir c = - 0 , 4 ;


1 , 5 1

= = -rb=61IC 4> f) a = l | , b = i r c = 2 | .

Pavyzdys:

Kai = - 3 8 , b = - 1 2 ir c = 27, tai a+b-c=-38 + ( - 1 2 ) - 27 = - 5 0 - 27 = - 7 7 .

135. Jeigu: a) = 2, y = 4, tai 2 = . . . ; b) = 1, & = 2, tai a + = ...; C ) JC = 1 , = 5, tai + X Y = ...;


3

d) a = 2, b = 3, tai a cr'b =

Pavyzdys:

Jeigu m = 4, n = - 3 , tai -mn2 -n+m = - ( - 4 ) ( - 3 ) 2 - ( - 3 ) + ( - 4 ) = 36 + 3 - 4 = 35.

136. Apskaiiuokite reikinio A-


137.
j i 3 I 2 )

reikm, kai lygus:

i 2'

1 6 ,.

Apskaiiuokite

Riskirkite

Nr. 1 2 3 4 5 6
n

Lygtis +2=0 5x = 0,5 3x = 6 + 6 = 15 f+4 =4 f =8 2121 = 2 IJC 6JC = 0,3 - 2 = -2 30(x - x) = 0 4x = 1245
= 1 9 2

Reikinys 2 9x 5x 5 2x 3 + 3x + 1 - 1 0,3x 2345x


-X

Reikinio reikm 49 1 333 0,015 1245 0 3 -10 visi sl 100 -13 11 2 0,9 -4 G N E I T A G A
R

8 9 10 11 12 13 14

333

2 2x 3x 2 +1 + 12

I S I Y
L

- =192 + (9 - 8)(99 - 88)(-) = = (7 - 8)(77 - 88)

Teisingus atsakymus atitinkanias raides ra lentel, perskaitysite geometrins figros pavadinim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

138. Sudarykite raidinius reikinius. Apskaiiuokite j reikmes, kai = 2,5 ir y = 1,5. a) Koks trikampio perimetras? b) Koks staiakampio plotas?

c) Kiek kart antras vamzdelis ilgesnis u pirm, jei jis y dm ilgesnis u pirm?

dm

d) Kiek kilogram obuoli yra treioje dje, jei visose dse kartu yra IOy kg obuoli?

kg

kg

e) Bgikas nubgo km daugiau, negu jam liko nubgti. Koks visos trasos ilgis?

139. Daumantas - krepinio mgjas. Jis suinojo, kad krepininko naudingumo rodiklis N skaiiuojamas pagal formul: N = (T + 0,4 A + 0,55 + 0,5 P - R - 0,4 K - 0,3 G) : L, kur: T - tak skaiius u taiklius metimus; A - atkovot kamuoli skaiius; B - blokuot metim skaiius; P - rezultatyvi perdavim skaiius; R - netaikli metim skaiius; K - prarast kamuoli skaiius; G - praang skaiius; L - aiktelje praleistas laikas (min). 1) Reikinys 0,4A reikia, kad atkovot kamuoli skaii A dauginame i 0,4, t. y. u vien atkovot kamuol skiriama 0,4 tako. Paaikinkite prasm reikini: 0,5 P-, 0,5 B; 0,4 K-, 0,3 G; -R - OAK - 0,3G;

T + 0,4A + 0,55 + 0,5P;

2) Daumantas nori palyginti A. Sabonio ir Z. Ilgausko naudingum rungtynse, kai j komandos aid viena prie kit. aidj rodiklius jis sura lentel. T A. Sabonis . Ilgauskas 23 15 A 11 5 B 2 0 P 8 0 R 7 5 K 3 1 G 0 2 L 34 28

Daumantas apskaiiavo tokius naudingumo rodiklius: A. Sabonio 0,71, . Ilgausko 0,39. Patikrinkite, ar skaiiavimai atlikti teisingai. 3) Vidutinikai pelnyt per minut tak skaiius V skaiiuojamas pagal formul V = ^ . Kiek tak A. Sabonis vidutinikai per minut peln daugiau nei . Ilgauskas?

140. Gyvasis karvs svoris P (kilogramais) nustatomas apytiksliai pagal formul: P = I - karvs nugaros ilgis nuo keteros iki uodegos centimetrais; k - apimtis ties mentimis centimetrais. Raskite gyvj karvs svor, kai: a) / = 112 cm, k = 175 cm; b) I = 124,5 cm, k = 168,4 cm; c) I = 9,8 dm, k = 10,7 dm.

141. Perskaitykite nelygybes: ) JC ^ 10; b) JC < - 5 ; c) 0 ^ JC < 3; d ) - 0 , 4 < ^ 6; e) |JC| ^ 2. Nelygybs sprendinius pavaizduokite skaii tiesje. Kiek sveikj skaii tenkina kiekvien nelygyb? 142. Raskite skaii: a) atvirktin skaii 2| ir I j sumai; Q b) prieing skaii i r 4,3 skirtumui. 143. Kurios lygybs yra proporcijos? a) 15,3-2 = 30,6: 1 b) 9 : 2 = 3,5 + 1 c) 12 : 4 = 27 : 9 4 121 _ 11 _ ^16 _ 32 f4 0,1 _ 0,001 H a ej IJ ^ 33 - 3 3 - -6 10000 - 100 144. Kiek yra skaii: a) dvienkli, b) trienkli, c) lygini dvienkli, d) trienkli trij kartotini? 145. a) Brinyje pavaizduotas ems sklypo planas. Kiek hektar ems yra, jei brinio mastelis 1 : 20000? b) Kaip pavaizduot ems sklyp galima padalyti 4 vienodas dalis?
9 1

146. Rytis ir Migl yra brolis ir sesuo. Kaip vaikai jo i mokyklos namus, pavaizduota grafikai.

Laikas (vai.) a) b) c) d) e) Kada gro namo Rytis, o kada Migl? Koks atstumas tarp mokyklos ir nam? Koks kiekvieno vaiko jimo greitis (km/h)? Kuri valand Migl pasivijo Ryt? K dar galite suinoti i grafiko?

147. Mokyklos pamok laiko tvarkaratis pateiktas lentelje: Pamoka 1 2 3 4 5 6 Prasideda 8.00 8.55 9.50 10.50 11.45 12.50 Baigiasi 8.45 9.40 10.35 11.35 12.30 13.35

Mokykloje 12.30 vyks sporto vent. Mokyklos taryboje nusprsta sutrumpinti pamok laik. Visos pamokos trumpinamos 10 minui. Kiekviena pertrauka sutrumpinama iki 10 min. Sudarykite nauj pamok laiko tvarkarat. 148. Kieme bgiojo uniukai ir gansi sys. I viso buvo 24 kojos. Kiek galjo bti uniuk ir kiek s? (Raskite visus galimus atsakymus.)

3 Reikini pertvarkymas
Sprendiant udavinius tenka susidurti su gana ilgais ar net gremzdikais raidiniais bei skaitiniais reikiniais. Todl reikia mokti reikinius pertvarkyti, supaprastinti. Pirma paprastai tvarkomos sandaugos. Sutvarkysime sandaug

ja . . ( - - ) .
ioje sandaugoje yra penki dauginamieji, - trys skaitiniai: 3, j ir du raidiniai: a ir b. (Daugybos enklas tarp skaiiaus ir raids ar tarp dviej raidi danai praleidiamas.) Naudodamiesi tuo, kad sandaugos reikm nepriklauso nuo dauginamj eils tvarkos, sugrupuojame atskirai skaitinius ir atskirai raidinius dauginamuosius; skaitinius sudauginame, o raidinius priraome deinje: 4 / K 4
= (-2
= - 2

/1\

/ )ab ab.

1\

Kiekvien sandaug galima taip sutvarkyti, kad ji turt tik vien skaitin dauginamj. Tas skaitinis dauginamasis vadinamas koeficientu. Taigi reikinio ^a 3b (5) koeficientas yra 2. Pavyzdiui: reikinio ^a koeficientas yra reikinio b koeficientas yra 1, nes b = 1 b\ reikinio koeficientas yra nes = | y;

reikinio c koeficientas yra 1, nes c = 1 c. UDAVINYS. kininko eima bulviakasio metu pirm dien prikas 15 mai bulvi, o antr dien - 12 mai bulvi. Kiekviename maie yra a kg bulvi. Kiek kilogram bulvi prikasta per abi dienas?

I diena 15 mai po kg 15 -a

ir +

II diena 12 mai po a kg 12

Taigi, prikasta 15 + 12a kilogram bulvi. Reikin 15a + 12a sudaro du dmenys 15a ir 12a. Dmen koeficientai 15 ir 12 skiriasi, bet raidin dalis (a) ta pati. Dmenys, turintys vienod raidin dal, vadinami panaiaisiais nariais. Dmenys 15a ir 12a yra panas nariai. Sprendiant udavin galima buvo galvoti ir taip: Kadangi i viso prikasta 15 + 12 mai, o kiekviename maie yra po kg bulvi, tai prikasta (15 + 12)a kilogram bulvi". Akivaizdu, kad 15a + 12a = (15 + 12)a = 27a. Sudedant panaiuosius narius, sudedami j koeficientai, o raidin dalis lieka ta pati. Kai sudedame panaiuosius narius, tai sakome, kad juos sutraukiame.

Pavyzdiui, sutraukime panaiuosius narius: 4a + 3 = 7; 3a a = 4a; 9a + a 3 = IOa 3. Kai dmen yra daugiau, panaiuosius narius patogu pabraukti, pavyzdiui: 4a + - 4a + ^ = Oa + 2b = 2b\ \2b + a - 9y - 2b + f + Axy + 8c + 8 = IOfc + 1 \a - 9y + 4xy + 8c + 8. Upildykite lentel. a b c a + (b c) a+bc a (b c) ab+c

A 6 - 8 -4 6 -8 4 - 6 8 -4 -6 -8 Matome, kad reikini a + (b c) ir + fc c bei reikini (b c) ir b + c reikms atitinkamai lygios, t.y.

a + (b c) = a + b c Kai prie skliaustus yra enklas +", atskliaudiant enklai prie skliaustuose esanius dmenis nepasikeiia.

a (b c) = a b + c Kai prie skliaustus yra enklas ", atskliaudiant enklai prie skliaustuose esanius dmenis keiiami prieingais.

Kai reikin uraome be skliaust, tai sakome, kad atskliaudiame. Atskliaudus, panaiuosius narius sutraukiame. Pavyzdiui: 5 + (a + 3b - A) = 5 + a + 3b - A = a + 3b + 1, a (a +3b A) = aa 3b+ A = -3b + 4; (1 - a) - (4 + a) = 1 - a - 4 - a = - 3 - 2a. Kai skaii dauginame i reikinio arba reikin i skaiiaus, tai kiekvien reikinio nar dauginame i to skaiiaus. Pavyzdiui: 2 (a + 3b - 4) = 2 a + 2 3b + 2 ( - 4 ) = 2a + 6b - 8; (a + 3b A) ( - 2 ) = a ( - 2 ) + 3b ( - 2 ) - 4 ( - 2 ) = - 2 a - 66 + 8; - ( 4 + a) ( - 3 ) = (4 + a) 3 = 4 3 + a 3 = 12 + 3a.

149. Pasakykite reikinio koeficient: a) 2y e) - f b) ab f) - 4 - 0 , 5 * c) - ^ y x g)-3b d) 6,2 xyz h) {-\b)

i) 2x 2y j) 0, Ix ( - 3 ) ( - 1 )

k) 6x (8y)

1) a ( - 2 )

150. Sutraukite panaiuosius narius. Parinkite teising atsakym. Reikinys 3x + 2x +


X + X

A 5x 8* 2a 3x 0,8y 16a + 12 b q- p 6x
XX

C 5 + 3x 2X 0 2x 2 + 0,2 14 + 8a 4- 6b 22 pq

6a + Ia - 13 + 0,2y + 2 y 8 + 8a + 6 + 6b 10 p - I l ^ - Up + \2q

13a - 13 2,2 y 14 + 14 ab 0

151. Atskliauskite ir sutraukite panaiuosius narius: a)8 + (aV5) c) (y - 7 + a) + (8 - y) e) (x + y) + (x y) g) - ( 0 , 5 - x) - ( - 0 , 5 + 5x) b) (x + 11) + (x - 12) d) (3,2 + m) + (4,5 - m) + (3m - 1) f) ( a + 2) - (b+ 4) h) - ( 8 - m) - (4 - 2 m + a)

152. Atskliaud nustatykite, kuris atsakymas yra teisingas. Reikinys 7(x + 3) - 5 ( y - 8) (4 +R) (a + 6)2 k 3(4x - 5y) ( - 2 0 x - 15) -Ox - 1) (3y - 2) ( - 4 ) A Ix + 3 5y - 40 4 4- R 2 ak + 12 k \2x - 5y 4x + 3 3x - 1 3y 4- 8 B Ix + 21 5y 8 4n + R 2ak+12ak 4x - 15y 4x 3 3x + 1 3y - 8 C Ix + 10 5y + 40 4R \2k + 2ak \2x - 15y 4x - 3 3x + 1 8 - 12y

153. sitikinkite, kad su kiekviena ;c reikme reikinio 2(x 4) (16 + 2x) reikm lygi 8.
Pavyzdys: sitikinkite, kad su kiekviena a reikme reikinio (6a 1)5 2(1 + 15a) reikm lygi 7. Reikin atskliaudiame ir sutraukiame panaiuosius narius: (6a - 1)5 - 2(1 + 15a) = 6a 5 - 1 5 - 2 1 - 2 15a = = 30a - 5 - 2 - 30a = - 7 . Matome, kad reikinio reikm visada lygi 7, t. y. nepriklauso nuo kintamojo a reikms.

154. Atskliauskite ir sutraukite panaiuosius narius: a)2(i + 6 ) - i + 4 c) 5(m - 1) + 2(m + 2) - (3m + 3) e) 0,4(2 - 6a) - 0,3(7a - 2) 155. Paraykite reikin a + 5 4- * y: a) dviej reikini suma; b) dviej reikini skirtumu. 156. Isprskite udavinius, sudarydami reikin: a) Gaidelis prirak 11,5 kg rieut, o vitel - 0,8 kg daugiau. Kiek kilogram rieut prirak gaidelis ir vitel kartu? b) Broliui kitais metais bus 15 met, o jo sesutei iandien 2 metukai. Kiek kart brolis iandien vyresnis u seser? Kiek kart sesuo bus jaunesn u brol kitais metais? c) Pirmadien mama parduotuvje ileido 19,7 Lt. Kiekvien kit savaits dien ji ileisdavo 1,5 Lt daugiau, negu ankstesn dien. Kiek vidutinikai pinig ileido mama per dien t savait? 157. a) Skaiiaus m tredalis yra + Bf C 3m D m- E \m F m :3 b) 3a 2(a 1) d) (a - 1 , 1 ) - 4 - ( - 2 ) (a + 1,1) f) - f ) + (Bljc - 9)

b) Padauginus skaii i dviej gavome t. Koks buvo pradinis skaiius? A 21 B t -2 C D t + 2 E t :2 F t- t

c) Kiek met buvo seneliui prie 5 metus, jei po 2 met jam bus met? A 5 Bx-3 C +7 D 2:+ 7 E j t - 7 F7-x

d) Koks pavaizduoto staiakampio perimetras? 2x


x

A 6x

B 8jc

C I2x

D Sx2

e) Kuris skaiius parodo pavaizduoto staiakampio trumpesniosios kratins ir perimetro santyk? a 3a A B C D3 E6

158. Pirmu vamzdiu baseinas pripildomas vandeniu per 6 h, o antru per 8 h. Per kiek laiko prisipildys baseinas, jei vanduo bgs i karto abiem vamzdiais? (Atsakym uraykite 0,1 h tikslumu.) 159. Nubraiykite kvadrat, kurio kratins AB galai yra A(0; 1) ir B(3; 1). Apskaiiuokite jo perimetr ir plot. 160. Koks enklas turt bti paraytas kvadratlio vietoje (>, < ar = )?
a

) 2 " 2T3
) \
U

) 3 1+3+5
9

) 7 2

1+3+4+5

^ T3

-20+5

f)

-17-5

161. Suprastinkite trupmenas , j . Kuri trupmena ariausiai 1? 162. Rimant a litr uog prirenka per 2 valandas. Giedr b litr uog - per 3 valandas. Kiek litr uog abi mergaits kartu prirenka per valand? Sudarykite raidin reikin ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = 3, b = 4. 163. kininko vaikai Monika, Vytas, Laima, Algis ir Jonas grybavo. Paaikjo, kad: 1) Monika gryb rado daugiau u Vyt, bet maiau u Laim; 2) Algis rado 130 gryb, bet maiau u Vyt; 3) Monika rado 20 gryb daugiau u Alg; 4) Jonas rado 5 grybais maiau negu Laima, bet 10 gryb daugiau negu Vytas; 5) du vaikai rado t pat gryb skaii. Kiek gryb rado kiekvienas vaikas?

164. Perskaitykite reklamin skelbim ir atsakykite klausimus. POLIETILENIN PLVEL Stabilizuota, skirta iltnamiams dengti. Atspari sauls spinduliams. Tinka naudoti du sezonus. Poymis - melsvas atspalvis. Storis (mm) 0,120 Plotis (m) 6 1 m kaina (Lt) 4,39

Nestabilizuota, skirta inspektams dengti, statybos darbams. 0,100 6 3,24 1,62 0,100 3 3,82 0,120 6 0,120 3 1,91 0,150 6 4,79 0,150 3 2,39 3,20 0,200 3 Juoda, nepralaidi viesai. 6 0,120 0,120 3 2,87 1,43

a) Kiek kainuos 4 metrai stabilizuotos plvels? 15 metr nestabilizuotos 3 m ploio ir 0,120 mm storio plvels? 10 metr juodos 6 m ploio plvels? b) Kuri plvel pirktumte pavaizduotam iltnamio dvilaiiam stogui udengti? Atsakym pagrskite.

4 Lygties su vienu neinomuoju sprendimas


Pieinyje pavaizduotos pusiausviros padtyje esanios lktins svarstykls. Kairje svarstykli pusje yra penki vienodi stiklainiai su medumi, o deinje - vienas toks pat stiklainis medaus ir trys svarsiai po 2 kg.

Nustatykime, kiek sveria vienas stiklainis su medumi. Paymkime neinom stiklainio su medumi mas raide (kg). Tada kairioji svarstykli pus sveria 5x kilogram, o deinioji - (x + 6) kilogram. Svarstykls yra pusiausviros, todl svarstykli abiej pusi mass yra lygios, t.y.: 5x = + 6. ioje lygybje ymi stiklainio su medumi mas ir kol kas yra neinomas. Lygyb, kurioje yra neinomasis, vadinama lygtimi. Nordami suinoti stiklainio su medumi mas, turime rasti toki reikm, kuri stat vietoje neinomojo (kintamojo) gausime teising skaitin lygyb. Ta reikm vadinama lygties sprendiniu. Lygties sprendiniu vadinama neinomojo reikm, su kuria lygtis tampa teisinga skaitine lygybe. Patikrinkime, ar jc = 2 yra lygties 5jc = jc + 6 sprendinys? statome 2 kair lygties pus: 5jc = 5 2 = 10. 10 8, todl 2 nra lygties sprendinys. statome 2 dein lygties pus: J C + 6 = 2 + 6 = 8.

Gal ; = 1,5 yra lygties sprendinys? statome 1,5 vietoje neinomojo kair ir dein lygties puses ir sitikiname, kad gautos abiej lygties pusi reikms yra lygios. Taigi = 1,5 yra duotosios lygties sprendinys. Vadinasi, vieno stiklainio su medumi mas yra 1,5 kg. Stiklainio su medumi mas JC galima rasti keiiant svorius abiejose svarstykli pusse arba pertvarkant lygt 5JC = + 6. Nuimkime nuo kiekvienos svarstykli puss po vien stiklain medaus.
5 JC JC = JC +

6 JC

4JC

= 6

Nuo pusiausvir svarstykli abiej pusi numus (arba udjus) vienodos mass daiktus, svarstykls liks pusiausviros.

Prie abiej lygties pusi galima pridti (arba atimti) t pat skaii ar reikin.

Abiejose svarstykli pusse mas sumainus (arba padidinus) kelis kartus, svarstykls liks pusiausviros.

Abi lygties puses galima padauginti (arba padalyti) i to paties skaiiaus ar reikinio (nelygaus nuliui).

Panagrinkime lygi sprendimo pavyzdius su paaikinimais:


Perkeliame - 5 kit lygties pus ir pakeiiame jo enkl prieingu: = 8,2 + 5

1.

- 5 = 8,2

O? - 5 + 5 = 8,2 + 5
Prie abiej lygties pusi pridedame 5

= 13,2

2.

Perkeliame +5 kit lygties pus ir pakeiiame jo enkl prieingu: = 8,2 - 5

X + 5 = 8,2

+ 5 - 5 = 8,2 - 5
I abiej lygties pusi atimame 5

= 3,2

3x = 32 3x : ( - 3 ) = 32 : ( - 3 ) g 1 0 j yra lygties sprendinys. Abi lygties puses dalijame i (3).

= io|
f = 32

f'3
= 96

32-3

Abi lygties puses dauginame i 3. 96 yra lygties sprendinys.

5(x + 2) = 6 - 3x 5x + 10 = 6 3x 5x + 3x = 6 - 10 8x = -4 X = -0,5
8x 4

Atskliaudiame. 3x perkeliame kair pus, o 10 dein ir pakeiiame j enklus prieingais. Sutraukiame panaiuosius narius. Abi lygties puses dalijame i 8. 0,5 yra lygties sprendinys.

165. Kuri lygi sprendinys yra skaiius 12? a) - 5 = 7 d) f = 24 g)


JC

b) 3 0 - = 18 e) f + 1 = 5 h)
JC

c) IO JC = 1200 f) JC (JC - 12) = 0 i) = 2

0,5 = 60

= 0

166. Sugalvokite lygt, kurios sprendinys bt: a)3; b) 3; c) 0; d) ; e) 0,2; f)-l.

167. Atspkite lygties sprendin: a) 35 + = 105 d) f = 9 g) (5 x) 3 = 0 b) 30 - y = 40 e) r - 1 5 = 7 h)^ = 0 c) 25 m = 75 f) 20 + 2 k = 40 1 ) = -" 1

168. K reikt pridti (ar atimti) prie abiej lygties pusi, iekant neinomojo? a) 4-2 = 12 d) 2x = 4 Isprskite lygtis. 169. Koks enklas turt bti paraytas kvadratlio vietoje? a) 2x + 7 = 10 2x = 1 0 7 d) 6 c 3 = 6 6c = 6 - 3 ) 2 d = I c) -2a = a+ S 2a = 8 f) y 4- 0,4 = 0,8y 5 y0,8y = - 5 0 , 4 b) - 2 = 1 2 e) 2x 3 = + 3 c) 2x = + 4 f) x - 3 = 2x + 3

2d = 7 e) AUb = T -b = TUA-

170. Ireikkite reikin skaiiaus ir kintamojo sandauga: a) 5x; b) f ; c)-l,5x; d) - I 5 ; e) f) 6 . Koks reikinio koeficientas? 171. Koks skaiius turt bti paraytas debeslio vietoje? a) 2x = 10 = 10: d) j a = 10 = 10: b) f = 10 * = 10>
e

c) - 2 x = 10 x = 10: f) = a+ 1 -54-4 = (+!)

) - ^

= l

a 4 - 7 = 1

172. Isprskite lygt, abi jos puses daugindami arba dalydami i atitinkamo skaiiaus: a)3x = l d) = 2 b) f = l e) f = 4 c) 3 5x = 2 f) - 5 x = 4

Pavyzdys:

jq

/ bdas.

A b i lygties puses dauginame i ^ : 2x 7 7 ' 2 tn 7 2

//

bdas.

A b i l y g t i e s p u s e s d a l i j a m e i : 2x . 2 7 ' 7 ~ = n '7 35.

= 35.

III bdas.

A b i lygties p u s e s d a u g i n a m e i 7, ^ 7 = 10-7

o p o to d a l i j a m e i 2: 2x : 2 = 70:2 35.

Ix = IQ

173. Isprskite lygt: a) c) e) g) i) 4x + 6x = 1 5x + 6 = 3 + 2x 3x + 1 = - 8 3 2x + 1 = 1 4x + ( - 5 ) = 9 + ( - 6 ) + 12 b) d) f) h) j) 3x - 5 = 35 5x + 2x = 9 - 6 x + 3 = 8x - 3 2x + ( - 2 ) = 4 4x - 5 = 9 - 6 + 2x

174. Isprskite lygt: a) f + f


d

b) f = 1 - f e) = f +

c) 0,2x = x

) T + 3 =

f) 6 =

- |

175. Isprskite lygt: a) a = 6 2 c) 0,6* - 0 , 1 = x + 0,9 e)3-y = !


g) 5 = x 5

b) 1 + 2 = \b d) l\z = \+z

f) f + 0,5 = m 1 h) 4x = 4x + 1 j) 3/ 2m = 3 2 + \m

i) 0,1 = 5x + 2x + 2x

176. Isprskite lygt dviem budais: a) c) e) g) i) 4(* - 2) = 16 100(2* - 3) = 200 2x - 6 = 1 0 4 * + 12 = 1 0 0 10 = 5 + 5* b) 2(* + 2) = 8 d) (0,5* + 2) 25 = 50 f) 3* + 9 = 15 h ) - 0 , 8 * - 0 , 8 = 0,16 j) - 2 7 = - 3 + 9*

Pavyzdys:

Isprskime lygt 2(x + 8) = 86. I bdas. 2(x + 8) = 86 + 8 = 43


JC

II bdas. 2(x + 8) = 86 2x + 16 = 86 2x = 8 6 - 16 2x = 70 = 35

= 43 - 8

= 35

177. Suprastinkite: a) (* + 4 - a) - (-* + 4 a) c) (5 - 4c) + (c - 5) + c e) 6(x - 1,5) - (1 + 3*) g) - ( * + 2) + ( 2 - * ) 178. Isprskite lygt: a) c) e) g) i) 9(3 - *) + 4 = * - 6 (*) 3 + 1,2 = 3* * 0,8* - (2 - * ) = 6 + * 10,5 + (* + 6) = - 2 * * = 2* b) 4 ( 3 - 2 * ) = 3(1 - 0 , 5 * ) d) ( 1 - * ) -5 = 0,3(* - 7 ) f ) - 2 ( 3 * - 1) = 5 - (* - 4 ) h) 9,5* - (1 - 9 * ) = - 1
j) 2* = 2*

b) 4(* + 1) - 5* - 4 d) (2 - 3a)2 - (5 - a) f ) 2 - (* + 4)2 + (2* - 1) h) 2 2 - 5 (a - 1)

179. Reikinys a + a + a yra lygus: Aa+ 3 B a3 C (a + 1) 3 D 3a

180. Rimants puoktje yra a ramuni, ivils - trimis daugiau, o Egls dvigubai daugiau nei Rimants. Visos mergaits kartu turi ramuni: A 3a + 3 4 + 3 4+ 6 D 4+ 9 181. Perskaitykite pagal pateikt pavyzd. Obuoliai 3 + 8 Kriaus + 10 - 10 - 8 Pavyzdys Deimia kriaui daugiau nei obuoli

182. Persibraiykite ir baikite pildyti lentel: Eil. Nr. 1 2 3 4 5 6 Duota 4 Padidinkite Sumainkite Padidinkite Sumainkite trigubai trigubai 3 vienetais 3 vienetais 7 + 3 + 6 3 - 9 a 6 1 3 12 3 a 3

183. a) Skaii sumainus dviem vienetais, jis lygus m. Koks buvo skaiius prie sumainim? A m 2 B m 4-2 C m+m D m -2 E m :2 F m m

b) Pintinje yra y 4- 10 obuoli. Juos idalino 5 vaikams po lygiai. Po kiek obuoli gavo kiekvienas vaikas? A 1 + 10 B 5y + 10 C 5y + 50 D f + 2 c) Kstutis turi + 2 aplankalus, o kiekviename aplankale po 10 pato enkl. Kiek i viso pato enkl turi Kstutis? +12 +20 10 + 20 D ^ +

d) Nupirkta kg saldaini po 5 litus u kilogram ir (x + 3) kg saldaini po 7 litus u kilogram. Kiek kainavo pirkinys? A 2x + 3 B \2x + 26 C 12x + 21 D 2x + 26

184. Kuriais reikiniais ireikiamas staiakampio perimetras? m+2

m+2 A m + (m + 2) D Am + 4 B 2m + 2m + 2 E 2(m + 2 + m) C m (m + 2) F 2(2m + 2)

185. Nuo Klaipdos iki Vilniaus per iaulius 390 km. eima 3 valandas vaiavo traukiniu km/h greiiu. Likus keli vaiavo autobusu. IGek kilometr eima vaiavo autobusu? Sudar raidin reikin, apskaiiuokite jo reikm, pasirink tris skirtingas reikmes. 186. Triui narveliams padaryti nupirkta a rii vielos po 35 m ir b rii po 45 m kiekviename. Kiek narveli galima padaryti i ios vielos, jei vienam narveliui reikia 40 m vielos? Apskaiiuokite, kai a = 4, b = 3. 187. Apskaiiuokite: s . Z ?I - Z oi . IO d) J,J
3 5 N

1Q+1 . -_1 0 O)
1 1 + 1 0 1 0

15

C)

-L 75 _ 160 15 "+" 75 160

H4 a

1+2+3+4+5 1-2-3-4-5

188. Uraykite visus sveikuosius skaiius, kuri modulis: a) maesnis u 4; b) ne didesnis u 5. 189. kininkas 5% bulvi derliaus paliko sklai, 10% valgymui, 20% gyvuli rimui, o likusias bulves pardav. Pavaizduokite bulvi derliaus paskirstym skrituline ir stulpeline diagramomis. Jei sklai palikta 1,3 cnt bulvi, tai kiek ton bulvi prikas kininkas? 190. Per 6 valandas kininkas suar 32 arus pdymo. atsakykite klausimus: a) b) c) d) Kiek kart kininkas ilsjosi? Kiek laiko kininkas dirbo? Koks plotas suartas tarp dviej poilsio pertrauk? Kada kininkas spariausiai dirbo? Inagrinj grafik,

e) Kiek ar kininkas suar paskutin darbo valand?


Plotas (a) 32 24 16 8

Laikas (h)

191. Met pradioje bitininkas turjo 180 sen bii eim ir 200 avili (avilyje gyvena viena bii eima). Vliau jis sigijo dar 27 jaunas bii eimas. a) Kiek medaus i viso turt suneti bits, jei viena sena bii eima vidutinikai sunea 25 kg medaus, o viena jauna - 8 kg medaus? b) Kokios bitininko ilaidos, jeigu: trkstami aviliai pirkti po 100 Lt u vien; cukraus bitms maitinti pirkta po 3 Lt u kilogram, 8 kg vienai eimai; vaist bitms pirkta u 5 Lt vienai eimai? c) Kiek bus gauta pajam pardavus med po 25 Lt u kilogram, jei kiekvienai bii eimai reikia palikti po 8 kg medaus? d) Kok peln turs bitininkas met gale?

5 Udavini sprendimas sudarant lygtis


Tekstinius udavinius danai patogu sprsti sudarant lygtis. Sprendiant tokius udavinius patartina: atidiai perskaityti udavinio slyg; neinom dyd paymti raide (pavyzdiui ), urayti slyg trumpiau ir sudaryti lygt; isprsti sudaryt lygt; patikrinti, ar gautas sprendinys tenkina udavinio slyg ir parayti atsakym. 1 UDAVINYS. kininkas 12 ha ems paskyr javams. iemkeniais jis apss 3 ha didesn plot nei vasarojumi. Kok plot jis apss vasarojumi?

Lygties sudarymas. Sakykime, kad vasarojumi kininkas apss ha, tada iemkeniais jis apss (jc + 3) ha. iemkeniai ^ir^ vasarojus yra I ^ h a (jc + 3) + J C = 12

Lygties sprendimas. ( + 3) + J C = 12 X + 3 +JC = 12 2 + 3 = 12 2 = 9 = 4,5 Patikrinimas. Isprend lygt gavome, kad vasarojumi kininkas apss 4,5 ha. Kadangi iemkeniais jis apss 3 ha daugiau, tai iemkeniais bus apsta 4,5 + 3 = 7,5 (ha). I viso bus apsta 4,5 + 7,5 = 12 (ha). Atsakymas. kininkas vasarojumi apss 4,5 ha. 2 UDAVINYS. Pirmame sandlyje buvo supilta 2 kartus daugiau kviei nei antrame. Kai i pirmo sandlio ive 68 tonas, o i antro - 41 ton grd, tai pirmame sandlyje liko tiek pat ton kviei kaip ir antrame. Kiek kviei i pradi buvo pirmame sandlyje? Sprendimas. Antrame sandlyje i pradi supilt kviei kiek paymkime jc ton. Udavinio slyg galima trumpai surayti lentele: I sandlis Buvo Ive Liko 2jc ton 68 tonas (2jc 68) tonos II sandlis jc ton 41 ton (jc 41) tona

Sudarome lygt ir j isprendiame: 2jc 68 = jc 41 2jc - J C = 68 - 41 = 21 Patikrinimas. Antrame sandlyje i pradi buvo 27 tonos, o pirmame - 2 27 = 54 (tonos). Bet tada iveti 68 tonas i pirmo sandlio negalima (kaip ir iveti i antro sandlio 41 ton). Vadinasi, taip bti negaljo. Atsakymas. Udavinys neturi sprendini.

192. Sudar lygt, raskite neinomj: a) skaiiaus JC ir jo puss suma lygi 4; b) skaii y padidin trimis vienetais, gavome 10; c) skaii a sumain eiais vienetais, gavome skaii, prieing skaiiui a; d) skaii JC ir 2 sandauga lygi skaii JC ir 3 skirtumui. 193. Uraykite lygtimi:

Skaii v padaugin i 3, gausime tiek pat, kiek ir skaii v padaugin i dviej ir pridj 5. Sudarome lygt: 3v = 2v + 5.

194. Sudar lygtis isprskite udavinius. a) kininkas turi 12 ha dirbamos ems. iemkeniais jis planuoja apsti 3 ha maesn plot nei vasarojumi. Kok plot jis paliks vasarojui? b) kininkas turi 12 ha dirbamos ems. iemkeniais jis planuoja apsti 3 kartus didesn plot nei vasarojumi. Kok plot jis paliks vasarojui? c) Vasarojumi apstas 2 kartus didesnis plotas nei iemkeniais. Kiek apsta vasarojumi ir kiek iemkeniais, jei vasarojus uima 4 ha didesn plot nei iemkeniai? d) Vasarojumi apstas 2 kartus maesnis plotas nei iemkeniais. Kiek apsta vasarojumi ir kiek iemkeniais, jei vasarojus uima 4 ha maesn plot nei iemkeniai?

195. a) Pasinaudoj pateikta lygtimi, sugalvokite udavin pagal piein. Isprskite j.

Lygtis: 3* + JC + ( + 5) = 50. b) Pagal piein sugalvokite udavin. Isprskite j.

20

III

196. (Senovinis udavinys.) Skrenda s brys, o prieais - viena sis. - Sveikos, 100 s! - pasisveikino sis. - Ms ne imtas, - atsako pulko vedlys. - Jei ms bt tiek, kiek yra, ir dar tiek, ir dar pus tiek, ir dar ketvirtadalis tiek, ir dar viena sis, tai tada ms bt 100. Kiek s skrido pulke? 197. Norint apsti vis lauk, kiekviena sjamoji turi amsti po 7 ha. Dviem sjamosioms sugedus, likusioms teko apsti po 8 ha. Kiek sjamj turjo dirbti ir kok plot jos apsjo?

198. Martynas sudjo tris i eils einanius natraliuosius skaiius ir gavo 51. Jis ura lygt (n - 1) + n + (n + 1) = 51. K Martynas paymjo raide n l A didiausi i trij skaii; B vidurin i trij skaii; C maiausi i trij skaii; D skirtum tarp didiausio ir maiausio skaii. 199. Koks buvo sugalvotas skaiius, jei: a) padidinus 36 vienetais, jis padidjo trigubai; b) sumainus trigubai, jis sumajo 12 vienet? 200. Vienoje lentynoje 75 knygos, kitoje - 27. Kiek knyg reikia perstatyti i pirmos lentynos antr, kad antroje lentynoje bt dvigubai maiau knyg nei pirmoje? 201. Kriau 5 kartus sunkesn u slyv. Kiek sveria kriau ir kiek slyva, jei 4 tokios kriaus ir 14 toki slyv kartu svert 1 kg 700 g? 202. Suprastinkite: a) 5a - 9b - 4a + 12b c) c - 3 - (7 - 2c) 203. Isprskite lygt: ) d) g) j) o) 6x = 1 48x = 240 I f y = 26 + = 112 m = m b) 3,6x = 1,2 e) 6x = 2,7 h) 3x = - 3 8 36 + 2 = - 5 n) 4c - 40 = 86 P) - 3 ( y - 2) = 6 c) 5x - 1 = 6 f) l,2x + 1 = 1
4

b) 7(2 - 1,5a) - (9a + 0,4) d) 3 - 2(0,36 - 9 + c) + (c + 1,2b)

i)

D 0,25x + 5 = 3 r) z-(\z + 3) = s) 2 / - 2 / = 0

Il

m) a a = 12

204. Upildykite lentel. a 1,3


3 7

b 8,7 3 -2

c 5 1
3

a + bc

(a + b)c

+b

a +

1
7

205. Koks enklas turt buti paraytas kvadratlio vietoje ( < , > , = ) ? 25% skaiiaus pus skaiiaus skaiius, kurio skaiius, kurio 32 17 6% lygu 4 75% lygu 120 ketvirtadalis skaiiaus 32 50% skaiiaus 16 skaiius, kurio | lygi 4 75% skaiiaus 600

206. Vielinis trikampis, kurio kratins 5 cm, 4 cm ir 3 cm buvo itiesintas. I gauto vielos gabalo lankstomas staiakampis, kurio visos kratins ireikiamos sveikaisiais skaiiais. Nupiekite visus galimus skirtingus staiakampius. 207. Pavaizduotos figros perimetras lygus 120 cm. Koks ios figros plotas?

A 29

B 58

C 116

208. Paros oro temperatros svyravimai parodyti lentelje. Laikas (vai.) Temperatra ( 0 C) 0 5 4 6 8 8,5 12 11 16 13 20 10 24 7

a) Raskite paros oro temperatros vidurk. b) Nubraiykite grafik, vaizduojant paros oro temperatros kitim. 209. a) Kiek kart maojo skritulio spindulys maesnis u didiojo skritulio spindul? b) Koks maojo skritulio plotas, jei didiojo skritulio plotas lygus 36 ? c) Kiek kart skiriasi didiojo ir maojo skrituli plotai?

210. Isinagrinkite kininko sodybos piein ir jo vaizd koordinai ploktumoje. Ar visi objektai pavaizduoti teisingai?

a) b) c) d)

Kok plot uima statiniai? Kokios ulin yminio tako koordinats? vertinkite tvenkinio plot arais. Koks tvoros ilgis? (Tvora paymta punktyrine linija.)

OOq

(metrai)

kinis pastatas

O020 Q Q O
Namas

O
/ / Tvenkinys \

O
10 (metrai)

Pasitikrinkite
1. Paraykite raidiniu reikiniu: a) skaii 2 ir sum; skirtum; sandaug; dalmen; b) skaiiaus y ketvirtadal; 75%; kvadrat; 300%; c) skaii ir y sumos kvadrat; kvadrat sum; trigub sandaug; aritmetin vidurk. 2. Vartodami odius suma, skirtumas, sandauga ir dalmuo, paraykite sakiniais iuos reikinius: a) + 5 d) g) ( + 2)(x - 2) 3. b) 5 e) (3 - ) 2 h) g f c) 5 + I f) ( + 1) : 3 i) 0 3x

Vienoje mokykloje mokosi 200 mokini. Kiek mokini mokosi kitoje mokykloje, jeigu joje yra: a) b) c) d) y y mokini daugiau; kart daugiau mokini; mokini maiau; kart maiau mokini?

4.

Sudarykite atitinkamus reikinius: a) Vienoje obuoli b) Vienoje obuoli pintinje yra obuoli, o kitoje - 3 obuoliais daugiau. Kiek yra abiejose pintinse? pintinje yra obuoli, o kitoje - 3 kartus daugiau. Kiek yra abiejose pintinse?

5.

Koks staiakampio plotis, perimetras ir plotas, jeigu staiakampio ilgis 12 m, o plotis: a) a metr maesnis; b) a kart maesnis?

6.

Apskaiiuokite reikinio 4 2a reikm, kai a = - 1 3 ; -6; - 2 , 3 ; 0; 6; 13,5.

7.

Apskaiiuokite reikinio reikm, kai = ir y = 5: a)|x|-|y|; b) + .

8.

Upildykite lentel. X ) b) ) + 5 - 7 -4 1 9 0 0,2 5 10

9.

Sutraukite panaiuosius narius: a) 13a + 4 - Ia - 25 c) - 7 , 5 a - 2,5b + 4a e) - x - + 4 + | jc b) 24m - 9m + 7 - 14m d) An - 6,4 - 5,6n f) l b - \ \ b + l + \ b

10. Suprastinkite reikin: a) 3(x - 5) + IOx c) 20y + 2(y - 8) e) (2a + 1) 2 a + 5 b) - (3 - 1) d) 5b - (2b - 4) f) (1 - 2a) 5 - 6 + a

11. Suprastinkite reikin ir apskaiiuokite jo reikm: a) m + 1,3 4 m 0,5 + 2 m, kai m = 3; 0; 5; b) 3a + 2,1 5 a 1,6 + a, kai = 4; 0; 7; c) 2(a + 3) - 3(a + 2), kai = - 1 , 5 ; 0; 2 ; d) - 4 ( 1 - a) + 6(2 + a), kai = - 2 ; 0; 3,5. 12. Nustatykite, kurie reikiniai su visomis kintamj reikmmis gyja vienodas reikmes. a) A 6 + + D 6+ 2 b)A^f b TO
-

B 6 E 6 + 2 B yjj 20 F (fc10)-2
1

C 2+ 6 F 12; C (b - 20) : 10 20. F b


b

TO

'

c) 2 + D ( 6 x + 9y)

2( + ) E + 2

^ ( 4 + 6) F 6 ( \ + \).

13. Pagal brin raskite kiekvieno kelio ilg: a) b)

Kuris kelias yra ilgesnis ir kiek, kai m = 3 ir n = 2? 14. Isprskite lygtis ir patikrinkite surastus sprendinius: a) 4x - 22 = O d)x-2 = -x b) 4 - 2x = 6 e) 1,3(*~ 5) = 1,8* c) 6x - 2 = 3* + 7 f) (4x - 2) = 9

15. Su kuria kintamojo y reikme reikinio 4y + 10 reikm lygi: a) - 6 ; b) 16? 16. Su kuria kintamojo a reikme reikini 34 Ia ir 3a 16 reikms yra lygios? 17. Su kuria kintamojo reikme reikini 3x 15 ir + 3 skirtumas yra lygus 0? 18. Sudarykite lygtis ir jas isprskite: a) Prie skaiiaus pridtas trigubas skaiius x, ir gauta 30. Raskite skaii x. b) I skaiiaus 21 atmus skaii y ir rezultat padauginus i 2, gauta 34. Raskite skaii y. 19. a) Virv, kurios ilgis 6,3 m, perpjauta dvi dalis taip, kad viena dalis 2 m ilgesn u kit. Raskite virvs kiekvienos dalies ilg. b) Virv, kurios ilgis 6,3 m, perpjauta dvi dalis taip, kad viena dalis 2 kartus trumpesn u kit. Raskite virvs kiekvienos dalies ilg. 20. U ssiuvinius, knygas ir spalvotus pietukus sumokta 17 Lt. Kiek kainavo atskirai ssiuviniai, knygos ir spalvoti pietukai, jeigu u knygas sumokta 3 kartus daugiau negu u spalvotus pietukus ir 4 Lt daugiau negu u ssiuvinius? 21. Staiakampio ems sklypo plotis 20 m maesnis u jo ilg, o perimetras lygus 200 m. a) Raskite staiakampio ems sklypo kratines. b) Apskaiiuokite ems sklypo plot arais. c) Pasirink mastel, nubraiykite staiakampio ems sklypo plan ssiuvinyje.

22. Kurios nelygybs yra teisingos su visomis neigiamosiomis a reikmmis? A 6 < 6 D 9 < O B 7 > 7 E 1 > +^ F - + >

23. Raskite skaii aritmetin vidurk: ) 13; - 1 7 ; 15; b) - 8 , 4 ; - 4 , 6 ; 5,2; 10,2. 24. a) Kurio stulpelio nuspalvinta dalis atitinka: 20%; 25%; 75% ? 3350%;

b) Kiek kiekvieno stulpelio nuspalvinta dalis sudaro nenuspalvintos dalies procent? 25. Raskite proporcijos neinom nar: a)2:y = 2 : l ; b)

= f.

J 26. Pirmas automobilis per g h nuvaiavo 60 km, o antras per j h - 54 km. a) Kurio automobilio greitis buvo didesnis? b) Kiek kart didesnis? c) Keliais kilometrais per valand didesnis? 27. Pirmu vamzdiu baseinas pripildomas per 40 min, o antru - per 60 min. a) Kuri baseino dal per 1 min pripildo pirmas vamzdis? b) Kuri baseino dal per 1 min pripildo antras vamzdis? c) Kuri baseino dal per 1 min pripildo abu vamzdiai kartu? d) Per kiek minui abiem vamzdiais pripildoma pus baseino? e) Per kiek minui abiem vamzdiais pripildoma f baseino?

LAIPSNIS. AKNIS

1. Skaiiaus kvadratas. Kvadratin aknis 2. Iracionalieji skaiiai 3. Skaiiaus kubas. Kubin aknis 4. Laipsnis su natraliuoju rodikliu 5. Deimties laipsniai. Standartin skaiiaus iraika Pasitikrinkite

92 97 102 105 110 115

1 Skaiiaus kvadratas. Kvadratin aknis


Senojoje Lietuvos sostinje Kernavje vyksta archeologiniai tyrinjimai. Vasar student grup kasinjo kvadratiniame sklype, kurio kratin 4 metrai. Kokiame plote kasinjo studentai? Kvadrato plotas skaiiuojamas pagal formul S = a2. Kai a = 4 m, tai S = 4 2 = 4 4 = 16 (m 2 ). Studentai dirbo 16 kvadratini metr plote. S = a2 a

Dviej dauginamj, kuri kiekvienas lygus a, sandauga ymima a2 ir vadinama skaiiaus a kvadratu arba skaiiaus a antruoju laipsniu. Pavyzdiui: I 2 = 7 7 = 49; 0,5 2 = 0,5 0,5 = 0,25; (I)2 = | =

Isprskime atvirktin udavin. Archeologini kasinjim metu buvo atkastos keli statini kvadrato formos pamat liekanos: pirtels - 4 m 2 , amatininko dirbtuvs - 9 m 2 , gyvenamojo namo - 25 m 2 .

Kokie i pamat kratini ilgiai?

?m 25 m2 9m
2

?m ?m 4 m2 Pirtels pamat kratin lygi 2 m, nes 2 2 = 4; amatininko dirbtuvi - 3 m, nes 3 2 = 9; gyvenamojo namo - 5 m, nes 5 2 = 25. Pamat kratins yra 2 m, 3 m ir 5 m ilgio. Iekodami kvadrato kratins, kai inomas jo plotas, atliekame veiksm, atvirktin klimui kvadratu. Tas veiksmas vadinamas kvadratins aknies traukimu ir ymimas enklu V , pavyzdiui: /4, y/9, V25. Pats enklas V vadinamas kvadratins aknies enklu (arba radikalu), reikinys po aknies enklu vadinamas poaknio reikiniu (arba poakniu). Kvadratin aknis i neigiam skaii neturi prasms, nes nra tokio skaiiaus, kur pakl kvadratu gautume neigiam skaii. Kvadratine aknimi i neneigiamo skaiiaus a vadinamas toks neneigiamas skaiius, kurio kvadratas lygus a. Pavyzdiui: nes 2 2 = 4 ir 2 yra neneigiamas skaiius; " 1 /1\2 ,/ - = - , nes ( = V9 3 V3/ Vo = 0, nes O2 = 0 ir 1 . 1 ft - ir >0; 9 3 0 - neneigiamas;

a/4 neturi prasms (nes nra skaiiaus, kurio kvadratas lygus 4).
Kadaise y/25 buvo ymima taip: radix25 (radix" lotyn kalba reikia aknis"). Ilgainiui i i odio liko tik pirmoji raid, i kurios ir atsirado j primenantis aknies enklas r V . |

211. Nusibraiykite ir upildykite kvadrat lentel: a


a
2

10 11 12

13 14 15 25

212. Iskaidykite dviem lygiais teigiamais dauginamaisiais skaiius: a) 9; b) 36; c) 0,25; d) 0,64; e) f)

213. Apskaiiuokite: a) ( ) 2 f) ( - ) 2 b) 0,1 2 g) ( - ' 9 ) 2 c) ( - 6 ) 2


h

d) ( f ) 2 i) - ' 8 2

e)0,62 J) - ( 2 ) 2

) (1I)2

214. Naudodamiesi 211 pratimo lentele pasakykite, kam lygu: a) V36 f) V I 6 9 b) /64 g) 4 c) VT h) y/196 d) V l 2 l i) V225 e) V49 j) V625

215. a) Kvadratinio kartono lakto kratin yra 70 cm. Koks lakto plotas? b) Kvadratinio padkllio po puodeliu plotas yra 49 cm 2 . Kokia padkllio kratin? 216. Kvadratinio ems sklypo plotas yra 16 ar. Koks sklypo kratins ilgis?

Prisiminkite:

1 a = 100 m 2

1 a IOm IOm

217. Apskaiiuokite: a) VIOO f) y/0JM M b) y/900 g) y / 0 ^ 9 D c) V1600 h) -v/


d) /2500

i) V 0 ^ 9
n)

e) VIOOOO j) v t
o)

Pavyzdiai:

y / 0 J 5 = 0,5, nes 0,5 2 = 0,25 ir 0,5 > 0;

M=M=I=1I^ (1S2=3Air l^0-

218. Apskaiiuokite reikini reikmes: ) d) V49 + -4/I44 g)V0^9 + V0^5 b) V4 VT e) V64 - h)V0^4-2V c) V25 : f) V225 - 4\/36 i) V9 + V 2 5

Pavyzdys:

0,4

- I 7 = 0,4 - 1 = - 0 , 6 .

219. Su kokia jc reikme yra teisinga lygyb? a) y/x = 4 d) V* = 1 b) / 4 = 0 e) 5Vx - 1 = 0 c) Vx = O f) IOVx = 5

220. Ar yra tokia reikm, su kuria teisinga lygyb V* = 4?


o

221. Staiakampio ems sklypo ilgis lygus 1400 m, o plotis sudaro jo ilgio. Apskaiiuokite sklypo plot hektarais.

Prisiminkite:

1 ha = 100 a = 10 000 m 2

[ 1 h a j100 IOOrn

222. Apskaiiuokite: a) + 0 , 5 - 0 , 5 c) 1,75 :

b) f - 0 , 4 + ^ :0,4 d) 5 - 0,9 - (4 -

i f : 0,2

223. Paverskite paprastsias trupmenas deimtainmis, suapvalinkite iki imtj ir apskaiiuokite: a) f + 0 , 7 d) 0 , 3 9 - b) 2,3 + e) 0,2 I c) 3g 1,45

f) 5,53 - 5

224. Kurios nelygybs yra teisingos, kai > 0: a) 5 - < 5 ; b)3,7-x>3,7; c ) - x < 0; d)-9,25-x>0?

225. Atskliauskite: a) - ( I O x + + 4) ) (2 - - 9) ( - 7 ) ) ( - 5 -Ylx- 3,5) ( - ) b) 3( 2) d) ( - 6 + 0,8) ( - 0 , 4 ) f) - 1 , 2 ( x - \ + \z)

226. Moksleivi grups ygis pavaizduotas grafikai.

a) Kiek kilometr buvo nukeliav moksleiviai po 2 valand nuo kelions pradios? b) Kiek laiko jie ilsjosi? c) Kiek kart ir kada moksleiviai buvo nutol 10 km nuo nam? d) Kokiu greiiu grup jo pirmas 4 valandas? 227. Lietuvoje sav energetini itekli nedaug, todl jos energetika priklauso nuo importuojam energijos altini: nafta sudaro 34% vis Lietuvoje vartojam energijos itekli, atomin energija - 32%, dujos - 25%, anglys - 5% . Vietinis kuras (malkos, durps ir kt.) sudaro 4% vis alyje vartojam energijos itekli. Pavaizduokite duomenis diagrama. (Pasvarstykite, kokia diagrama ia patogesn - stulpelin ar skritulin.)

2 Iracionalieji skaiiai
Raskime kvadrato, kurio plotas lygus 2 m 2 , kratin. Iekodami kvadrato kratins ilgio, i jo ploto traukiame kvadratin akn, t. y. iekome y/2 reikms skaiiaus, kur pakl kvadratu, gautume 2. Aiku, kad didesn skaii pakl kvadratu gauname didesn skaii. Todl ir kvadratin aknis i didesnio skaiiaus yra didesnis skaiius. Pasiirj brin matome, kad iekoma kvadrato kratin bus didesn u 1 m ir maesn u 2 m:

1 m2 Im

2 m2 /2 m = ? 2 m

<

y/2

< 2

Skaii tiesje y/2 yra tarp 1 ir 2: -Y2 1 Vadinasi, skaiiaus y/2 deimtainis uraas prasideda taip: y/2 = 2 1,...

Dabar raskime deimtj skaitmen - kelkime kvadratu skaiius 1,1; 1,2; 1,3; . . . , kol gausime skaii, didesn u 2: 1,1 2 = 1,21; 1,2 2 = 1,44; 1,3 2 = 1,69; 1,4 2 = 1,96; 1,5 2 = 2,25.

Kadangi 1,42 < 2 < 1,5 2 , tai 1,4 < y/2 < 1,5. H 1,3 1 1,4 -2 1,5 H 1,6 1 1,7 1 1,8 I1,9

1,1

1,2

Vadinasi, Vz deimtainio urao pradia yra 1 , 4 . . . Toliau, iekodami imtj skaitmens, kelkime kvadratu skaiius 1,41; 1,42; kol gausime skaii, didesn u 2: 1,412 = 1,9881; 1,422 = 2,0164.

Kadangi 1,412 < 2 < 1,422, tai 1,41 < y/2 < 1,42.

1 Vadinasi /2 = 1,41...

1,41 1,42

Tsdami proces, gautume y/2 deimtain ura su norimu enkl po kablelio skaiiumi: \/2 = 1,4142135... Deja, kad ir kiek skaitmen po kablelio rastume, tai nebus tiksliai y/2. Gauta deimtain trupmena nebus periodin. Kitaip sakant, kvadrato, kurio plotas yra 2 m 2 , kratins ilgio negalima ireikti nei baigtine, nei begaline periodine deimtaine trupmena. Todl bet koks deimtainis kvadratins aknies i 2 uraas, turintis baigtin enkl skaii, yra apytikslis. Skaiiai, kurie ireikiami begalinmis deimtainmis neperiodinmis trupmenomis, vadinami iracionaliaisiais. Rasti apytiksles kvadratini akn reikmes galime skaiiuokli. Skaiiuodami skaiiuokli, kuris rodo 8 enklus, gausime tokias akn reikmes: y/b 1,7320508; y/l & 2,6457513; y/5 2,2360679; V 2,8284271; y/6 2,4494897; ^ 1 0 ^ 3,1622776.

Iracionalieji skaiiai - tai ne tik kvadratins aknys. Pavyzdiui, skaiius taip pat yra iracionalusis. Iracionalij skaii yra be galo daug, j aib ymima I . Iracionaliuosius skaiius prijung prie racionalij skaii, gausime vis realij skaii aib R.
Skaiius, kuriais skaiiuojame daiktus, vadiname natraliaisiais, j aib ymima N . Natralieji, jiems prieingi skaiiai ir nulis sudaro sveikj skaii aib Z . Sveikieji skaiiai, visos baigtins ir visos begalins periodins trupmenos sudaro racionalij skaii aib Q. odis ratio" lotynikai reikia prot". Taigi racionalieji skaiiai - tai protingi" skaiiai. Iracionalieji skaiiai - protu nesuvokiami" skaiiai. Iracionalj skaii - apskritimo ilgio ir jo skersmens santyk apytiksliai apskaiiavo dar Archimedas (287-212 m. pr. Kr.). Jis nustat, kad skaiius apytiksliai lygus y ~ 3,14. Skaiius ymimas graikiko odio periferia", reikianio apskritim", pirmja raide. iuo metu yra apskaiiuota reikm su daugiau negu milijonu enkl po kablelio.

228. Kurie i i skaii yra iracionalieji? a) 23 d) 5,(4) 229. Palyginkite: a) VT ir 9 d) 0,06 ir V 0 ^ 5 b) VIO ir 3 e) ^ ir - 2 c) 6 ir f) - 5 ir ^ 2 ^ 5 b) - 1 4 e) I c) 0,123456789101112... f) 0,101101110...

Pavyzdiai:

/1.44 > 1, nes 1,2 > 1;

V26 > 5, nes V26 > V25.

230. Paraykite, tarp kuri gretim sveikj skaii yra iracionalusis skaiius: ) /3; b) V5; c) V6; d) V7; e) - n/8; f) Vl0; g) -.

Pavyzdiai:

s / l yra tarp 1 ir 2, nes / 2 % 1,4. - / 1 0 yra tarp - 4 ir - 3 , nes VlO % 3.2.

231. Palyginkite skaiius: a) 1,7 ir 1,(7) d) ir 0,334 b) - 2 , ( 4 ) ir - 2 , 4 e) ir 3,(14) c) ir 0,666 f) 3,1415 ir

232. Raskite kvadrato kratins ilg, kai: a) kvadrato plotas lygus 25 m 2 ; b) kvadrato perimetras lygus 11 m. 233. Apskaiiuokite apvalindami iki imtj: a) 2 + V3 d) 7 4" ->/5 b) 7 - V5 e) ( + >/0) -10 c) VlO - yfl f ) - < + V

Pavyzdys:

Apskaiiuokime apvalindami iki imtj 7 ( /2). Atsakymas.

1) /2 1,41; 2) -1,41 3,14-1,41 = 1,73; 3)7-1,73=12,11. 1 ( - /2) % 12,11.

234. Apskaiiuokite apskritimo ilg ir skritulio plot, kai jo spindulys r = 2,3 cm ( 3,14). Atsakym suapvalinkite iki imtj. 235. Apskaiiuokite reikinio 3x 2y reikm, kai: a) = - 2 , y = - 5 ; b) * = - , = 0,125; c) = 0, y = 0; d) = 0,15, y = - . 236. Dviej kamp suma lygi 124. Vienas kampas yra keturis kartus didesnis u kit. Apskaiiuokite i kamp laipsninius matus. 237. Trikampio ems sklypo viena kratin 80 m, antra sudaro 60% pirmos, o treia - 4 m ilgesn u antr. Apskaiiuokite sklypo perimetr. 238. Vykdant archeologinius kasinjimus, 1 ha ploto sklype buvo nukastas 1 m storio ems sluoksnis 70,5 a plote, 1,5 m storio ems sluoksnis 10 a plote ir 2 m storio ems sluoksnis likusiame plote. Kiek i viso buvo ikasta kubini metr ems? 239. Padalykite figr a) 2 lygias dalis; b) - 3 lygias dalis, a) b)

240. Kai Nijols paklaus, kiek met jos broliukui, ji atsak mslingai: - Paimkite triskart Juozuko metus po trej met ir atimkite triskart jo metus prie trejus metus. Kiek met Nijols broliukui? 241. Ar teisingos lygybs? a) c) e) g) i) - ( - 7 , 3 ) = 7,3 1 -1-(-4,6)=4,6 7 + 3- 5 = 50 2 (6 - (5 + 1)) = 0 6 + (-6) = 5 + (-5) b) d) f) h) j) a(x + 2) = ax + 2 15x + 20 = 5(4x + 3) 4x = 4 6x + 2x + 1 = 9x 2 - ( + 1) = - + 1

242. Staiakampio plotas lygus x, kvadrato - y.

Nupiekite figras, kuri plotai lygus: a) b) j x + y; c) * + y ; d) \x + | y .

243. Pagal mitybos normas, su maistu gaunami baltymai turi sudaryti 12-13% maisto raciono energetins verts, riebalai - 30%, angliavandeniai - ne maiau kaip 55%. Lietuvos faktins mitybos duomenys veria susirpinti. Vidutinikai vienas Lietuvos gyventojas riebal suvartoja 10% daugiau, angliavandeni - 15% maiau negu reikia pagal racionaliosios mitybos normas, ir tik suvartojam baltym kiekis atitinka norm (1996 m. duomenys). a) Pavaizduokite stulpelinmis diagramomis faktins mitybos ir mitybos pagal normas duomenis. b) Pasidomkite, koki produkt reikt vartoti daugiau.

3 Skaiiaus kubas. Kubin aknis


Atlikus archeologinius kasinjimus kvadratiniame sklype, kurio kratin 2 metrai, buvo ikasta kubo formos duob. Kiek kubini metr ems ikasta? Kubo tris skaiiuojamas pagal formul V = a 3 . Kai a = 2 m, tai V = 2 3 = 2 2 2 = 8 (m 3 ). Buvo ikasta 8 kubiniai metrai ems. a Trij dauginamj, kuri kiekvienas lygus a, sandauga ymima a3 ir vadinama skaiiaus a kubu arba skaiiaus a treiuoju laipsniu. Pavyzdiui: 4 3 = 4 4 4 = 64; Isprskime atvirktin udavin. Ikastos ems tris yra 27 m 3 . Kokia yra kubo, talpinanio tiek ems, kratin? Kubo kratin lygi 3 m, nes 3 3 = 27. Iekodami kubo kratins, kai inomas jo tris, atliekame veiksm, atvirktin klimui kubu. Tas veiksmas vadinamas kubins aknies traukimu ir ymimas enklu / , pavyzdiui: \, , V5. Kubine aknimi i skaiiaus a vadinamas skaiius, kurio kubas lygus a. enklas V vadinamas kubins aknies enklu, reikinys po juo - poaknio reikiniu (arba poakniu). Pavyzdiui: ^ 2 7 = 3, nes 3 3 = 27; ^ = , nes ( ) 3 = . (-I)3 = (-) (-) (-) =

I kuri vienaenkli skaii itrauk kubin akn gausime sveikj skaii? Traukdami kubin akn i t natralij skaii, kurie nra kito natraliojo skaiiaus kubas, gauname iracionalj skaii. Pavyzdiui, 2 = 1,2599210..., Ub = 2,0800838 . . . .

244. Uraykite reikinius trumpiau: a) 9 - 9 d) - 5 ( - 5 ) g) - 6 ( - 6 ) ( - 6 ) j) - 5 - y - y - y Pavyzdiai: ( _ 2 b) e) - j . ( - y ) h)-.(-'). (-') ^ 4'2' 2'2

J 3

f) 7 - 7 - 7 i) 3 1) - 7 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 .3 .3 .3= . (3) 3 .

? ) . ( _ 2 J ) . ( _ 2 J ) = (_2>7)3;

245. Nusibraiykite ir upildykite kub lentel: a a3 246. Iskaidykite skaiius trimis lygiais dauginamaisiais: a) 8 e) 343 i) 1000000 b) 27 f) j) 0,027 c) 125 g) 2T6 k) 0,001 d) 0,216 h) 1000 1) 3 i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10

247. a) Kam lygi kratin kubo, talpinanio 1000 m 3 vandens? b) Kam lygi kubo formos akvariumo kratin, jei jame telpa 641 vandens?

Prisiminkite:

1 dm 3 = 1 I U 1 dm

248. Apskaiiuokite: a) ( ) 3 e) ( I ) 3
3 b)) (4) (3 o --((D D3

c) 0,3 3 g) ( 4 ) 3

d) ( - 0 , 4 ) 3 l h) 6

249. Naudodamiesi 245 pratimo lentele, pasakykite, kam lygu: a) 343; b) /25; c) 512; d) ^/729; e) . 250. 1,26 m 3 lent sukrauta trimis eilmis. Lentos yra 2 m ilgio, 15 cm ploio ir 2 cm storio. Kiek lent yra vienoje eilje? 251. Apskaiiuokite reikini reikmes: ) /64 4-/2^5 d) / : V0,0001 g) V 4 - 8 252. Apskaiiuokite: a) 1-71+ 1 - 7 1 - 1 - 2 1 c) | - 2 0 , 5 | + 3 | - 8 , 5 | IIOj b) | - 5 | - |4| + 4 : | - 1 | d) | - l | + | - 3 2 | : 8 - | - 5 | b) VL44 - 2 ^ 9 e) ^/0^9 - 0,03 h)2VT25 ) ! / + V 0 ^ 5 f ) J l : l i) -

253. Pasakykite dalmen ir liekan, kuri gausite padalij 3 5 7 9 + 3 i 5. 254. Isprskite lygtis, pasinaudodami atvirktini skaii savybe: a) x = 1 d) b = 1 b) - f j = 1 e) l m = 1 c) \a = 1 f) 3 ^n = 1

255. Sutraukite panaiuosius dmenis:


a) IOJC + 5JC - 3 - 4x + 3 b) 5 , 2 y + 4 y - 8, 1 - Y

c) 1, Ix + 9y 1, Ix + 4 8,2y

d) 24x - 25 + 3,5y + 25 - 14,5y

256. Benzino kaina rugsjo mnes buvo 1,8 Lt u litr, o spalio mnes benzinas pabrango 5%. Kiek kainavo litras benzino spalio mnes? 257. parduotuv atve a ton bulvi. Pirm dien pardav 20% vis bulvi, antr - 45% vis bulvi, likusias bulves pardav trei dien. Kuri dien parduota maiausiai bulvi? Ar yra udavinyje perteklinis duomuo? Nubraiykite stulpelin diagram, rodani, kuri dal bulvi parduotuv pardav kiekvien dien. 258. Motorine valtimi vejai nuplauk 36 km ir jiems dar liko nuplaukti 10% viso kelio. Apskaiiuokite vidutin valties greit, inodami, kad kelion truko 2,5 h. 259. Kaip padalyti kvadrat 4 lygiaplotes dalis, kad kiekviena dalis liestsi (t. y. turt bendr atkarp) su trimis likusiomis?

4 Laipsnis su natraliuoju rodikliu


Keli vienod dauginamj sandaugas, pavyzdiui: 5 5, 4 4 4, 6 6 6 6, galime urayti trumpiau: 5 2 , 4 3 , 6 4 . Reikinys an vadinamas laipsniu, a vadinamas laipsnio pagrindu, on - laipsnio rodikliu. n - laipsnio rodiklis a - laipsnio pagrindas Laipsnis

Sandauga n dauginamj, kuri kiekvienas lygus a, ymima an ir vadinama skaiiaus a n-tuoju laipsniu. Laipsnis 1 yra pats skaiius a. Taigi: a = a1, a a = a2, a a a
=

a
=

3 4

a a a a

a a ... =".
n dauginamj

Pavyzdiui, apskaiiuokime 3 4 ir (2)5: 3 4 = 3 3 3 3 = 81, (-2)5 = (-2) (-2) (-2) (-2) (-2) = -32.

Teigiamojo skaiiaus bet koks laipsnis yra teigiamas skaiius. Neigiamojo skaiiaus laipsnis gali bti ir teigiamas, ir neigiamas skaiius: (-2)1 = -2, ty (-2)2 = (-2)-(-2) = 4 , (-2)3 = (-2)-(-2)-(-2) = -8.

Kada neigiamojo skaiiaus laipsnis bus teigiamas skaiius? O kada - neigiamas?

260. Paraykite sandaugas laipsniu. Pasakykite laipsnio pagrind ir rodikl. a) 0,6 0,6 0,6 d) \ \ \ \ \ g) (ab){ab)(ab)(ab) b) ( - 3 ) ( - 3 ) ( - 3 ) e) a-a-a-a-a-a h) - . . . - c) ( f ) ( ) ( )

f) (-y)(-y)(-y)(-y)
i) 5 5 5

1 0d a u g n ia m j
c) ( - 3 ) 4

261. Pakelkite laipsniu: a) 2 4 b) 0,5 3 d) - 3 4 e) () 4

O4

g) H ) 5

h) (I) 5

i )(2) 3

j) f

262. Upildykite lentel: n 2


n

3n 5n IOn 263. Pasinaudoj 262 pratimo lentels duomenimis, paraykite kaip a) kvadrat: 400; 0,09; 0,0025; 1; b) kub: 27 000; 0,008; 0,125; - ^ c) penki laipsn: 25; 625; 3125; d) deimties laipsn: 10; 100; 100000. 264. Upildykite lentel: X a) b) c) d) e) -1 0 1 -0,1 10
X1 X3 X5
c

; ~ j \ 3;

5 4- 4-

265. Nekeldami laipsniu, palyginkite: a) O ir 8 5 d) ( - 4 ) 9 ir ( - 9 ) 4 b) ( - 9 ) 3 ir e) (2,5) 4 ir ( - 2 , 5 ) 4 ) ( - 3 ) 3 ir ( - 3 ) 2 f) - 6 , 7 4 ir 6,7 3

266. Apskaiiuokite reikini reikmes: a) 3 3 + 5 2 d) 2 5 - 3 3 267. Apskaiiuokite: a) 5 2 2 e) - 4 3 5 i)(-10)4 b) (5 2) 2 f) 32 ( - 6 ) j) - I O 4 c) ( - 0 , 4 ) 3 g) 2 4 0,3 9-()2 d) 0,3 3 h) 0,1 3 1000 1)(-2)3- b) 6 2 + 7 2 e) 21 - 3 4 c) 9 2 - 4 2 f) (27 - 29) 2

Pavyzdys:

7 -0,1 3 + ( - 5 ) (0,2) 3 = 7-0,001 + ( - 5 ) - 0 , 0 0 8 = 0 , 0 0 7 - 0 , 0 4 = - 0 , 0 3 3 .

268. Apskaiiuokite: a) ( - 1 ) 3 + (2)3 d) 2 3 3 3 2 4 g) 4 0,2 3 - 5 0,5 2 269. Upildykite lentel: -2 a) b) c) d) 2JC


2

b) 23 + ( - 3 ) 4 e) 2 5 2 + 5 - 2 3 h) ( ) 3 : 6

) ( - 3 ) 2 + ( - 4 ) 3 f) 0,2 3 3 - 0,2 : 2 4 i) ( - 3 2 ^

-1

4;3 0,01* 4 -0,5x5

270. Isprskite lygtis: a) j c - 5 g = - 8 ^ ; b) * : 2,3 = 4,7; c) Ix = - 0 , 3 .

271. Apskaiiuokite: a) 40% skaiiaus 215 c) 12% skaiiaus 3,2 272. Apskaiiuokite reikinio b) 80% skaiiaus 7 d) 7% skaiiaus 0,5 8 y reikm, kai = 0,75 ir y = lg.

273. Trys darbininkai udirbo 5000 Lt. Pirmasis gavo | vis udirbt pinig. Antrasis gavo 1,5 karto daugiau u pirmj. Sugalvokite klausimus ir atsakykite juos. 274. Koks pavaizduotos figros perimetras?

2a

5b 275. Padalykite figr 4 lygias dalis a) b)

276. Lentelje pateiktas Lietuvos administracinis paskirstymas: Apskritis Alytaus Kauno Klaipdos Marijampols Panevio iauli Taurags Teli Utenos Vilniaus Plotas (km 2 ) 5 425 8170 5 746 4463 7 880 8 751 3 874 4139 7 201 9 651 Gyventoj skaiius (1996 m.) 202600 756 300 415 800 198 500 323 600 401 700 130100 182 800 202 600 897 900

a) Kurioje apskrityje didiausias ir kurioje maiausias gyventoj tankumas, t. y. gyventoj skaiius 1 km 2 ? b) Pavaizduokite gyventoj skaii apskrityse stulpeline diagrama. 277. Lentelje pateikta trij valstybi elektros energijos gamybos duomenys (1992 m.).
Valstyb Dalis pasaulio elektros energijos gamyboje (%) JAV Pranczija Brazilija 26,6 3,7 2,0 Dalis elektros energijos gamyboje toje alyje (%) Vandens jgains 10,6 19,7 91,6 Atomins jgains 19,4 70,3 2,0

Paraykite deimtaine trupmena, suapvalinta iki deimtj: 1. Kuri visos kiekvienoje alyje pagamintos elektros energijos dal sudaro: a) vandens jgainse pagaminta elektros energija; b) atominse jgainse pagaminta elektros energija? 2. Kuri dal pasaulio gamyboje 1992 m. sudar JAV, Pranczijoje ir Brazilijoje kartu pagaminta elektros energija?

5 Deimties laipsniai. Standartin skaiiaus iraika


Uduotis. Nusibraiykite ir baikite pildyti lentel. Skaiius tkstantis milijonas milijardas (bilijonas) trilijonas kvadrilijonas kvintilijonas sekstilijonas Deimtainis uraas 1000 1000000 1000000000 7 ? ? Nuli skaiius ? ? 9 12 15 18 21 Uraas laipsniu IO3 IO6 ? ? Santrumpa tkst. mln. mlrd. trln. kvdrln. kvntln. skstln.

9 9

Numatoma, kad XXI amiaus pradioje ms planetoje gyvens ei milijardai du imtai milijon moni. Nurodyt gyventoj skaii galima urayti skaitmenimis ir trumpuoju bdu: 6 200 000 000 = 6 mlrd. 200 mln. = 6 , 2 mlrd. Didelius skaiius danai patogu bna urayti naudojant deimties laipsn, pavyzdiui: 6 200000000 = 6,2 IO9. Toks uraas su deimties laipsniu vadinamas standartine skaiiaus iraika. Teigiamo skaiiaus iraika a 10", kur 1 ^ a < 10, vadinama standartine. Skaiius n vadinamas skaiiaus eile. Pavyzdiui: 3579 = 3,579 IO3, ia a = 3,579, o eil n = 3; 2700000 = 2,7 IO6, ia a = 2,7, o eil n = 6; 129 000000 000 = 1,29 IO11, ia a = 1,29, o eil n = 11. Kuo patogus skaiiaus uraas standartine iraika?

278. Paraykite skaiius trumpuoju bdu ir standartine iraika: a) Lietuvoje 1997 m. buvo apie 3 700000 gyventoj; b) Pasaulyje 1990 m. buvo apie 320000000 automobili, 120000 lktuv, 200 000 lokomotyv. 279. Ireikkite 10 laipsniais ilgio matavimo vienetus: a) 1 cm = V b) 1 dm = c) 1 m = mm; cm = dm = mm; cm = dm = mm; cm = mm.

d) 1 km = > m = a) 1 cm 2 b) 1 dm 2 = v d) 1 a = O e) 1 ha = Olkm2 = a) 12000 d) 4290000 O mm 2 ; cm 2 = O m2; a= >


h a

280. Ireikkite 10 laipsniais ploto matavimo vienetus:


3

mm 2 ; cm 2 = mm 2 ;

c) 1 m 2 = b dm 2 = m2;

= C b a = O m

281. Paraykite skaiius standartine iraika: b) 200 000 e) 67 800000 c) 730000 f) 56340

282. Standartine iraika uraykite didiausi ir maiausi svaikj skaii, kurio eil bt lygi 3. 283. Palyginkite skaiius: a) 2,3 IO8 ir 2,3 IO7 c) 4,25 IO4 ir 3,1 IO4 b) 7,918 IO15 ir 6,25 IO16 d) 10000 ir IO4

284. Susmulkinkite trio ir talpos vienetus: a) 1 m 3 ; b) 1 dm 3 ; c) 1 cm 3 ; d) 1 i .

285. Pasinaudodami lentele (r. 110 psl.), skaiius paraykite trumpuoju bdu: a) ems atmosferos mas yra apie 5,157 IO15 ton; b) ems mas yra apie 5,974 -IO 21 ton; c) Ms planetos geologins anglies atsargos yra apie 1,36 IO13 ton.

286. Paraykite nurodytus Lietuvos oro teral kiekio skaiius (1990 m. duomenys) trumpuoju bdu: a) Elektrn elektrin kasdien imeta or apie 2 IO5 kg grynos sieros; b) Maeiki naftos perdirbimo gamykla per metus or imeta 1,26IO 5 t nuoding mediag; c) Akmens cemento gamykla per metus or imeta 6,7 IO4 t teral. 287. Per 30 met planetoje pagaminta ir ibarstyta 1,5 min. ton pesticido DDT. Per atmosfer ir sausumos vandenis pasaulio vandenyne susikaup apie 40% pagaminto pesticido DDT kiekio. Kiek kilogram DDT itirpo pasaulio vandenyne? Paraykite gaut skaii standartine iraika. 288. Paraykite dviguba nelygybe, tarp kuri gretim sveikj skaii yra skaiiai:
a) VTT;

b) vT3;

C)

XJ9.
b) ( - 3 , 3 8 + 2,22) ( - l ) d) ( - 5 ) 2 : 125 7

289. Apskaiiuokite: a) - 0 , 7 4- 0,3 - 5,8 c) ( - 7 ) 2 g - 0,8 : ( - 2 )

290. Koordinai ploktumoje nubrkite ties, einani per takus L(0, 2) ir M(1,0). Tiesje paymkite tak N, kurio abscis 2 ir tak P, kurio ordinat 4. 291. Nustatykite skaii eiluts dsningum ir pratskite j trimis skaiiais: 0; -3; 1; -2; 2; -1; 3; ...

292. Lentelje nurodytas gyventoj skaiius (1990 m.) emynuose. emynas Afrika Australija Azija Europa Piet Amerika iaurs Amerika Gyventoj skaiius (min.) 672 27 3232 694 299 427

Pavaizduokite gyventoj skaii stulpeline diagrama.

293. Dl irdies lig rkaliai staiga mirta 5-8 kartus daniau negu nerkantys. Rkantys 6 kartus daniau nei nerkantys mirta nuo ltinio bronchito arba plaui lig. Plaui viu rkaliai serga 20 kart daniau negu nerkantys. Rkymas yra daugiau negu 95% vis plaui, gerkls, lieuvio vio lig prieastis. Jei surkomi du pakeliai per dien ar daugiau, tai gyvenimas sutrumpja 8-12 met. Kiekvienas surkantis po pakel per dien, per metus traukia plauius apie 800 g tabako dervos. Ji padengia madaug 1% rkaliaus plaui paviriaus. Dervoje yra benzopireno - kancerogenins mediagos, kurios 2 mg sukelia v bandomajam gyvnui. Toks benzopireno kiekis yra 10000 cigarei. Per par sveiko mogaus irdis vidutinikai susitraukia 100 tkstani kart, kad kraujagyslmis pervaryt 10 ton kraujo. Rkaliaus irdis, kad perpumpuot tiek kraujo, turi susitraukti 115-120 tkst. kart, o tai labai j alina: irdies priepuoliais rkantieji serga 12-14 kart daniau negu nerkantieji; irdies infarktu rkaliai suserga 2-3 kartus daniau.

Tabako nikotinas pasiskirsto taip: 20% vienos cigarets nikotino nusda rkaniojo organizme, 25% - suyra degant cigaretei, 5% - lieka nuorkoje, 50% - pasklinda ore, kuriuo kvpuoja aplinkiniai. mons, dirbantys prirkytose patalpose, gauna nikotino ne k maiau negu patys rkaliai. 1. 2. Nubraiykite nikotino pasiskirstymo skritulin diagram. Sakykime, kad tiriame 100 nerkanij ir 100 rkanij. a) Jei staigus infarktas itiko 5 nerkaniuosius, tai kiek toki atvej apytikriai turt bti tarp rkanij? b) Jei ltiniu bronchitu serga 10 nerkanij, tai kiek apytikriai rkanij turt sirgti ia liga? Kiek tai sudarys procent? 3. Vidutin Lietuvos gyventoj amiaus trukm tokia: vyr - 62, moter - 67 metai. Kokia amiaus trukm surkani 2 pakelius per dien ir daugiau: a) vyr; b) moter? Sakykime, kad ukietjs rkalius surko 2 cigarei pakelius per dien. a) Per kiek dien jis gauna tok benzopireno kiek, kuris sukelia v bandomajam gyvnui? b) Kiek pinig ileidia jis per metus cigaretms, jei vienas pakelis kainuoja 3 Lt? 5. 6. Ireikkite per par kraujagyslmis pervaromo kraujo kiek gramais ir paraykite t skaii standartine iraika. Apskaiiuokite, kiek susitraukim daugiau per par padaro rkanio mogaus irdis nei nerkanio, ir kiek susitraukim tai sudarys per metus. sivaizduokite, kad js pradedate rkyti po vien pakel (20 cigarei) per dien septintoje klasje ir vis dlto igyvenate vidutin Lietuvos gyventoj ami. a) Kiek kilogram tabako dervos per vis js gyvenim susikaupt organizme, jei pats organizmas neapsivalyt? b) Kiek apytiksliai automobili (sakykime, kainuojani 30000 Lt) js prarkysite per vis gyvenim, jei rkysite net ne paias brangiausias (sakykime, po 3 Lt u pakel) cigaretes?

4.

7.

Pasitikrinkite
Paraykite sandaug laipsniu: a) ( - 2 ) ( - 2 ) ( - 2 ) d) 0 , 5 - 0 , 5 - 0 , 5 - 0 , 5 g) ( - 3 ) ( - 3 ) . . . ( - 3 ) 10 kart Pakelkite laipsniu: a) 3 4 e) - 0 , 1 4 Itraukite akn: ) 36 e) ^ ! b) / f) 27000 b) 4 3 f) 0,2 3 c) ( - 2 ) 6 d) ( - 2 ) 5 h) ^ )
3

>H
e) h) 4 y-y- v ... y' 33 kartus

c) 4 4 4 4 4 f) (ab)(ab)(ab) i) 2x 2x 2x

g ) H)4
) g) V225

d )
h) I/64

Atlikite veiksmus: a) ( - 0 , 2 ) 3 e) 24 5 a) 8 e) 3 6. 7. b) 0,23 f) ( - 2 ) 4 5 b) 36 f) 1 5 | O (12 d)

()2 12

g) (-D 1 5
c) 0,001 g) 64

h) ( - 1 ) 2 0 0

Ireikkite kvadratu arba kubu: d) 1,44 h) 1

Skaiius 2250 ir 1080 iskaidykite pirmini dauginamj laipsniais. prastiniu pavidalu paraykite skaii, kai duota jo iraika pirmini dauginamj laipsniais: a) 2 4 3 2 5; b) 2 3 3 4 7 2 .

8.

Skaii, parayt skyri vienetais, uraykite prastiniu pavidalu: a) b) c) d) 2 10 + 7; 4 IO2 + 5 10 + 2; 6 IO3 + 0 2 + 2 10 + 4; 5 IO4 + 7 IO2 + 9 10.

9.

Paraykite skaiius j skyri vienetais: a) 503; b) 840; c) 1042; d) 3003.

10.

Apskaiiuokite: a) - ( - 1 ) 5 - ^ / 9 + 1 - 4 1 ; b) - ( - I ) 6 - 7 6 + | - 5 | .

11. Koks skaitinio reikinio reikms paskutinis skaitmuo: a) 1044 + 135; b) 25 6 - 194?

12. Apskaiiuokite reikini reikmes: a) - O , ! 2 - V0,0064+ ( - 1 , 2 ) 2 ; b) ( - 0 , 6 ) 2 + V 0 , 0 6 2 5 - 1,1 2 . 13. Palyginkite: a) 1,2 ir - V M 4 c) - ir - 0 , 9 b) 1,8888 ir 1,(8) d) V0,0025 ir ^

14. Paraykite dviguba nelygybe, tarp kuri gretim sveikj skaii yra: a) V35; b) -->/5; c) VT2; d) - 1 / 5 .

15. sitikinkite, kad: a) 2,5 /8 ( - f ) 2 : ^ V0,0001 = 4,5; b) - 6 2 : - + 0,2 3 : V0,000001 = - | . 16. Kam lygios reikms reikini: a) 2 ; x2; (x)2, kai ; = 5, = 3; b) 3 ; -jc 3 ; ( - ) 3 , kai = - 4 , jc = 2? 17. Raskite kvadrato kratin, kai: a) kvadrato perimetras lygus 27 cm; b) kvadrato plotas lygus 3 cm 2 . 18. Raskite kubo kratin, kai: a) kubo tris lygus 1000 cm 3 ; b) kubo vienos sienos plotas lygus 16 cm 2 ; c) kubo viso paviriaus plotas lygus 6 cm 2 .

19. Upildykite lentel: X


) b) ) d) e)

- 2 - 1 0

3x 4x2
- X
3

2x 4 3x 3 2x 4 - 3 - 4x 2

f)

20. Paraykite skaiius standartine iraika: a) 92 min.; b) 3,5 mlrd.; c) 128 tkst.; d) 12 540.

21. Koks enklas turt bti paraytas kvadratlio vietoje (>, < ar a) 2,753 IO5 9,454 IO4 c) 1,111 1 0 1 0 1,112-10 1 0 b) 9,2 IO11 9,2 IO12 d) 5,22 IO3 5220

22. Koks skaiius turt bti paraytas debeslio vietoje? a) 23567 = O ) = o 104 b) 5210 = 5,21
d

) =

23. Isprskite lygtis ir sprendinius patikrinkite: a) 3x + 12 = 4


c) 2(3JC - 2) - (3 - JC) = 5

b) 2(JC - 3) + 4 =

d) (2JC - 1) - 2(5 - 3x) = 0

24. a) Kai l\x = 1, tai 2 + = b) Kai = 2,5, tai = c) Kai I 4- = 0, tai = t^Jb'

d) Kai \x = 0, tai + =

25. Raskite sveiksias reikmes, su kuriomis but teisinga nelygyb: a ) - 1 , 2 ^ JC < 1 ; a) ; b) ; b) - 0 , 3 < JC ^ 2; d) 70%. c) |JC| ^ 0,9. 26. Apskaiiuokite skritulio ipjovos kamp, kuris sudaro pilnutinio kampo: c) 40%; 27. Dviej skaii suma 361, o t pai skaii skirtumas 97. Raskite tuos skaiius. 28. Virv, kurios ilgis 16,8 m, padalijo dvi dalis santykiu 3 : 4. Raskite virvs kiekvienos dalies ilg. 29. Sklypas, kurio plotas 430 ha, padalytas du laukus taip, kad vienas laukas 140 ha maesnis u kit. Raskite kiekvieno lauko plot.

4
2. Kampo pusiaukampin Pasitikrinkite

KAMPAI

1. Kamp rys. Kamp ymjimas 122 126 129 133

3. Gretutiniai ir kryminiai kampai 4. Centrinis kampas. Apskritimo lankas

1 Kamp rys. Kamp ymjimas


Uraykite nubrtuosius kampus, naudodamiesi kampo enklu ir trimis raidmis.

Imatuokite matlankiu iuos kampus ir, ymdami juos viena raide, uraykite j didumus. Kartais kampas ymimas ir skaiiumi, paraytu kampo viduje prie virns. Brinyje skaiiais 1, 2, 3, 4 paymti keturi kampai, susidar susikirtus dviem tiesms. Raome: Z / , Z2, 3, 4.

Kampas, tai ploktumos dalis, kuri riboja du spinduliai, ieinantys i vieno tako, vadinamo kampo virne. Spinduliai vadinami kampo kratinmis. Prisiminkime kamp ris: Smailusis kampas Statusis kampas Bukasis kampas

0 < Z 1 < 90

Z 2 = 90

90 < Z 3 < 180

Itiestinis kampas

Ivirktinis kampas

Pilnutinis kampas 6

Z 4 = 180c

180 < Z 5 < 360

Z 6 = 360

294. Nubraiykite 125 kamp ir paymkite j raidmis. 295. Kampo 1 didum imatuokite, Z2 - apskaiiuokite, o 3 - paraykite neskaiiav ir nematav. Kam lygi vis trij kamp didum suma?

3 296. Laikrodis, turintis valandin ir minutin rodykles, rodo lygiai 12 valand. a) Kurios ries kampu pasisuks minutin rodykl prajus 10 min; 15 min; 20 min; 30 min; 45 min; 60 min? b) Kada minutins rodykls pasisukimo kampas yra bukasis (nurodykite laiko tarp tarp 12 ir 13 valandos)? c) Keli laipsni kampu pasisuka valandin rodykl per 1 valand?

Pilnutinio kampo dalijimas 360 lygi dali, kuri kiekviena vadinama vienu laipsniu (1), yra susijs su eiasdeimtaine skaiiavimo sistema. Tokia skaiiavimo sistema buvo naudojama senovs Babilonijoje (2000 m. pr. Kr.). Jos privalumas yra tas, kad skaiius 60 nors ir nedidelis, bet turi net 12 dalikli. Laipsnis dar dalijamas 60 minui, o minut - 60 sekundi.

Raome: Skaitome:

4515'30" 45 laipsniai 15 minui 30 sekundi

Lietuvoje kai kur ir dabar agurkai, kopstai, kiauiniai skaiiuojami kapomis (po 60).

2 Kampo pusiaukampin
Nubraiykite itiestin, statj ir 60 laipsni didumo kampus. Matlankiu padalykite juos pusiau. A m . O B
L

N
M

C
D F

ZAOB = 180, ZAOC= ZBOC = 90.

Z KLM = 90, Z KLN = Z NLM = 45.

Z CDF = 60, Z CDG = Z GDF = 30. KLM ir CDF

Spinduliai , LN ir DG yra atitinkamai kamp AOB, pusiaukampins.

Spindulys, kuris ieina i kampo virns ir dalija kamp pusiau, vadinamas kampo pusiaukampin. Kampo pusiaukampin galima nubraiyti skriestuvu ir liniuote. Pavyzdiui, nubrkime pusiaukampin OA duotajam kampui O. bed skriestuvo kojel kampo virn O, nubrkime lank, kertant abi kratines. Gautus susikirtimo takus paymkime M ir N.

Vienodu spinduliu i tak M ir N nubrkime du vienas kit kertanius lankus.

i lank susikirtimo tak paymj raide A, nubrkime spindul OA. O Imatav sitikinkite, kad OAkampo O pusiaukampin.

Uduotis. Ant atskiro lapo nubraiykite kamp ir jo pusiaukampin. Ikirpkite kamp ir, lenkdami per nubrt pusiaukampin, sitikinkite, kad ji dalija kamp pusiau.

297. Kaip paaikintumte od pusiaukampin"? 298. a) Kuri dviej vienos ries kamp suma yra pilnutinis kampas? b) Kuri ri dviej kamp suma gali bti pilnutinis kampas? 299. Nubraiykite 120 kamp. Skriestuvu ir liniuote iveskite io kampo pusiaukampin. 300. Duota: O C - pusiaukampin \ OD- pusiaukampin Z COB; OF- pusiaukampin Z C O D ; ZFOD = 10. Apskaiiuokite: AOB. 301. Nusibraiykite smailj kamp AOB. Skriestuvu ir liniuote nubrkite spindul OC taip, kad OB bt kampo AOC pusiaukampin. 302. Praktin uduotis. Naudodamiesi virvute ir kreida padalykite vien klass grind kamp pusiau. Sugalvokite kit bd. 303. Laikykime, kad biliardo rutulys visada atoka nuo stalo krato kaip parodyta kairiajame brinyje, t. y. Z i = Z2. O

a) Apskaiiuokite Z i , Z2, Z3. b) Nubraiykite rutulio keli, pakeisdami pradin kritimo kamp. 304. Raskite kvadrato kratins ilg, jeigu jo plotas lygus: a) 49 m 2 e) 1 cm 2 b) 100 a f) 50 cm 2 c) 4 ha g) 0,1 dm 2 d) 5 km 2 h) 4a 2

305. Apskritimo, kurio centras O, ilgis lygus 0,4- dm. Ar priklauso iam apskritimui takas A, kai OA = 2 cm? 306. Paraykite standartine iraika planet vidutin nuotol nuo Sauls (kilometrais):

Merkurijus Venera em Marsas Jupiteris

57 900 000 108 200 000 149 600 000 227 900000 778 400000

Saturnas Uranas Neptnas Plutonas

1 425 600 000 2 870 000 000 4 501 000 000 5 885 000000

307. Apskaiiuokite \a\ a, kai a 5; 5; 0,5.

308. Ireikkite: a) b) c) d) kilogramais: 14 200 g; 8008 g; 700 700 g; tonomis: 500 kg; 500 cnt; 1500 kg; valandomis: 6300 s; 1500 min; 345 s; hektarais: 2000 dm 2 ; 5000 m 2 ; 5 a.

309. Isprskite lygt: a) 3(JC + 2) - 5(JC - 1) = 13; b) -2(x - 3) + 4(2 - x) = - 3 * - 1.

310. Staiakampio viena kratin lygi a, o perimetras - 10. Uraykite raidiniu reikiniu staiakampio plot. 311. Raskite dsningum ir pratskite piein. a)

312. Kiek trikampi matote iame brinyje?

3 Gretutiniai ir kryminiai kampai


Jei i itiestinio kampo virns nubrime spindul, tai t kamp padalysime du kampus, vadinamus gretutiniais. C Z AOC ir ZCOB A O B - gretutiniai.

Gretutini kamp suma lygi 180, nes kartu jie sudaro itiestin kamp. Nubrus dvi susikertanias tieses, susidar keturi kampai. Prieingieji kampai vadinami kryminiais.

Zl ir Z3 - kryminiai, Z2 ir Z4 - kryminiai. Pastebkime, kad: Zl ir Z2 - gretutiniai, Z3 ir Z2 - taip pat gretutiniai. Vadinasi, teisingos lygybs: Zl + Z2 = 180, Z3 + Z2= 180. iose lygybse sumos ir antrieji dmenys lygs, todl lygs ir pirmieji dmenys, t.y. Zl = Z3. Kryminiai kampai yra lygs. Brinyje lygius kampus prasta ymti vienodais lankeliais. Paaikinkite, kodl lygs kampai 2 ir 4.

313. Suraykite: a) gretutini kamp poras; b) krymini kamp poras. 314. Slidininkai okdami nuo tramplino palinksta priek. Nordami, kad uolis bt kiek galima tolesnis, jie turi labai priglusti prie slidi. Pagalvokite kodl? Apskaiiuokite Z2, jei inoma, kad Z i = 30.

315. Duota: Z i = 60. Raskite: 1,2,4.

316. a) Paaikinkite, kodl paymti kampai nra gretutiniai.


150

30

145

b) Ivardinkite gretutini kamp poras. \ A O /C D

317. Kokiu kampu praskstos irkls?

318. Duota: OB OD; ZBOC = 150. Apskaiiuokite: ZAOB, ZAOD,

ZDOC.

319. Suraskite kam lygus ir apskaiiuokite skaiiais paymtus keturis kampus: a) b)

320. Apskaiiuokite lygiaonio trikampio kratini ilgius, kai trikampio: a) perimetras 20 cm, o pagrindas 2 kartus maesnis u onin kratin; b) perimetras 22 cm, o pagrindas 2 cm didesnis u onin kratin. 321. Raskite kubo briaunos ilg, jeigu jo tris lygus: a) 8 m 3 ; b) 1000 mm 3 ; c) 0,027 dm 3 ; d) 125 i. 322. Skritulio, kurio centras O, plotas lygus 16 cm 2 . Ar priklauso iam skrituliui takas M, kai OM = 0,5 dm? 323. Apskaiiuokite skaitinio reikinio reikm: a) - - 2,4 + : ( - g ) ; b) - f : ( - f ) - l .

324. Palyginkite reikini ^a 2 ir ( \ reikmes, kai a = 9; 3; 1^; 0,3. 325. Suapvalinkite skaii 385,4716 iki: a) tkstantj d) vienet b) imtj e) deimi c) deimtj f) imt

326. Tomas ivaiavo dviraiu prie eero 12 km/h greiiu. Po 10 minui i tos paios gyvenviets jam i paskos dviraiu 14 km/h greiiu ivaiavo jo draugas Saulius. Kaip toli nuo gyvenviets yra eeras, jeigu abu berniukai prie jo atvaiavo tuo paiu metu?

4 Centrinis kampas. Apskritimo lankas


Skritulio ipjovos vaizduoja, kuri dal vis mokyklos mokini sudaro I-IV, V-X ir XI-XII klasi mokiniai. Uduotis. a) Imatuokite skritulio ipjov kampus AOB, BOC ir COA. b) Apskaiiuokite kiekvienos mokini grups skaii, jeigu inoma, kad i viso mokykloje yra 900 mokini, o AO B = 120, ZCOA = 210, ZBOC = 30.

b C

Skritulio ipjovos kampas dar vadinamas centriniu kampu. Jo virn yra skritulio centre. Nubr du skritulio spindulius, pilnutin kamp padalijame du centrinius kampus. Nordami paymti mus dominant kamp, jo viduje nuo vienos kratins iki kitos nupieiame lankel. Centrinio kampo viduje esani apskritimo lanko dal vadiname t centrin kamp atitinkaniu lanku. Lank ymime enklu

Pilnutin kamp atitinka visas apskritimas, itiestin - pus apskritimo, statj - ketvirtadalis apskritimo.

ZAOB-

centrinis kampas

^ AB - centrin kamp AOB atitinkantis lankas

UDAVINYS. Apskritimo, kurio spindulys 3 cm, centrinis kampas MON lygus 30. Apskaiiuokime j atitinkanio lanko MN ilg.

Pirmiausia apskaiiuojame apskritimo ilg: C = 2r = 2 3 = 6 (cm). Kadangi pilnutin kamp (360) atitinka visas apskritimas, tai vieno laipsnio centrinis kampas atitinka ^ q apskritimo dal: j^ = ^ (cm). Todl 30 centrin kamp atitiks 30 kart didesnis lankas: 30 = j (cm). stat apytiksl reikm, gausime apytiksl lanko MN ilg: ^ M N 3,14 : 2 = 1,57 (cm).

Pratimai ir udaviniai
327. Duota: ABOC = 80; Z A O C - itiestinis. a) Kiek laipsni turi centriniai kampai AOB ir AOCl b) Uraykite lankus, atitinkanius kampus , AOB ir AOC. 328. Udavinyne yra 900 udavini: lengv udavini yra 240, vidutini 480, sunki - 150 ir labai sunki - 30. Skrituline diagrama pavaizduokite udavini pasiskirstym.

329. Apskritimo skersmenys susikerta statmenai. Paymkite lankeliais po vien centrin kamp, atitinkant: a) b) c) d) ketvirtadal apskritimo, pus apskritimo, I apskritimo, vis apskritim.

330. a) Skritulyje, kurio spindulys 4 cm, nubraiytas centrinis kampas lygus 60. Apskaiiuokite j atitinkanio lanko ilg. b) Skritulyje, kurio spindulys 5,3 cm, nubraiytas centrinis kampas lygus 45. Apskaiiuokite j atitinkanio lanko ilg (0,1 cm tikslumu). 331. Pasirinkus 6 cm ilgio spindul, nubraiyta skritulin diagrama. Skritulio ipjovos lanko ilgis lygus 4n cm. Apskaiiuokite t lank atitinkanio centrinio kampo didum. 332. Seninija tyr, koki staig trksta rajono gyventojams. Apklausos rezultatai suymti lentelje. Nr. staiga 1 2 3 4 Vaistin Kirpykla Skalbykla Maisto preki parduotuv Registracija m m m m m m m m m / / / m m m m m m m m m m m m m m Danis

Ubaikite pildyti lentel ir nubraiykite skritulin diagram. 333. Raskite kamp x.

334. Apskaiiuokite gretutini kamp pusiaukampini sudaryto kampo didum.

335. Apskaiiuokite reikinio reikm: ^ y f f e - J ) 22 + 3 3 b) ( 0 + 0 2 7 ) . 5 d) /2 5 :

336. Bibliotekinink 172 matematikos vadovlius idalijo septintj ir atuntj klasi moksleiviams. Atuntokai gavo 15% vadovli daugiau, negu septintokai. Kiek vadovli gavo septintokai? 337. Motorin valtis t pat atstum upje pasroviui plauk 3 valandas, o prie srov - 4 valandas. Apskaiiuokite ups tkms greit, jeigu savasis valties greitis 17,5 km/h. 338. Suprastinkite reikin 3 / 1 8\ - ( - 2 - + - J - (5,6 - 4x) + (3,5x - 2) ir apskaiiuokite jo reikm, kai = 0; 1.

339. Raskite ry tarp ir y reikmi ir baikite pildyti lenteles. X y X X -8 -2 18 -6 1 2 3 -6 0 -6 2 2 4 3 3 1 2 2 -30 1 3 -2 10 40 100

340. Laikraiui spausdinti naudojamos spausdinimo mainos ERAR-313 ir ERAR-314. ERAR-313 atspausdina 6000 lap per valand, o ERAR-314 - 2000 lap. Kiek laiko prireikt atspausdinti 120000 laikraio egzempliori po 40 lap kiekviena i main? Kiek laiko tira spausdint abi mainos kartu?

Pasitikrinkite
1. Uraykite nubraiyt smailj kamp, naudodamiesi kampo enklu ir a) trimis raidmis; b) viena raide. B

2.

Duota: Z2 = 130. Apskaiiuokite: Z i ; Z5; 4.

3.

Apskaiiuokite gretutinius kampus.

4.

Uraykite visus brinyje pavaizduotus smailiuosius kampus. A

5.

Ivardykite visus bukuosius kampus iame brinyje.

6.

Pasakykite, kurie teiginiai teisingi visada, kurie ne visada, ir kurie visada neteisingi. a) Smailusis kampas yra maesnis u statj; b) Statusis kampas lygus pusei itiestinio kampo; c) Kampas lygus tredaliui itiestinio kampo yra smailusis; d) Smailusis kampas lygus tredaliui itiestinio kampo; e) Visi statieji kampai yra lygs; f) Nra kampo lygaus 360. Nubraiykite 75 kamp ir atlikite nurodytas uduotis. 1. Kiekvienoje kampo kratinje paymkite po vien tak ir sujunkite juos atkarpa. 2. Nubrkite spindul, einant tarp io kampo kratini. 3. Su matlankiu imatuokite susidariusi deimties kamp (ne itiestini) didumus. 4. Skaiiuodami, patikrinkite matavim rezultatus.

7.

8. 9.

Statj kamp spindulys dalija du kampus, kuri laipsnini mat santykis 2 : 3 . Raskite kamp didumus. Kokio didumo kamp sudaro laikrodio minutin ir valandin rodykls, kai laikrodis rodo lygiai: a) 14 valand; b) 15 valand; c) 16 valand; d) 18 valand?

10. Kokio didumo kampu pasisuka laikrodio, rodanio lygiai 12 vai., minutin rodykl per: a) 5 min; b) 15 min; c) 40 min; d) 50 min?

11. Nubraiykite 140 kamp. Skriestuvu ir liniuote: a) iveskite io kampo pusiaukampin; b) padalykite kamp 4 lygias dalis. 12. Duota: AB - skersmuo, OC- spindulys, ZBOC = 126. a) Kiek laipsni turi centriniai kampai AOC ir b) Uraykite lankus atitinkanius kampus AOC, BOC, AOB. 13. Skritulyje, kurio spindulys lygus 6 cm, nubraiytas centrinis kampas 120c Apskaiiuokite kamp: a) atitinkanio lanko ilg; b) papildanio iki pilnutinio kampo lanko ilg. 14. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite figros perimetr ir plot.

15. Staiakampio ilgis 10 cm, o perimetras a cm. Paraykite reikiniu staiakampio plot; plot. 16. Kvadrato formos sklypo plotas lygus 36 a. Kiek metr tvoros reikia iam sklypui aptverti? 17. Apskaiiuokite: a) - 4 f : ( - l ) - 3 ) - j 36 b) - 4 : ( - 2 ) - 3 d) / 4 - 17 + 0,3 2

18. Isprskite lygtis ir patikrinkite surastus sprendinius: a) 2(x - 3) - (4 - x) + 25 = 0 ) - = b) - ( 3 d)


(JC

JC)

+ 2(JC - 3) = 3

+ 2) : 3 = : 2.

19. Su kuria reikme reikinio 4(2 ) skaitin reikm lygi: a) 0; b) - 6 ; c) 6; d) 1,6? 20. Suapvalinkite skaii 845,2739 iki: a) tkstani e) deimi b) tkstantj f) deimtj c) imt g) vienet d) imtj

21. Gegus mnes mokykloje moksi 800 moksleivi. Birel 15% vis mokini baig mokslo metus. Kiek moksleivi baig mokytis birelio mnes? 22. Motorins valties savasis greitis 15 km/h, o ups tkms greitis 3 km/h. Kiek kilometr per 2 valandas motorin valtis nuplaukia pasroviui; prie srov?

TRIKAMPIAI

1. Trikampio auktins 2. Trikampio pusiaukratins 3. Trikampio pusiaukampins 4. Lygios ploktumos figros 5. Trikampi lygumo poymis pagal dvi kratines ir kamp tarp j 6. Trikampi lygumo poymis pagal kratin ir du kampus prie jos 7. Trikampi lygumo poymis pagal tris kratines Pasitikrinkite

13 8 141 145 148 151 155 161 165

1 Trikampio auktins
Naudodamiesi kampainiu, i trikampio virns B nubrkime statmen ties,

Pastebkime, kad smailiajame trikampyje statmuo BD yra trikampio viduje, bukajame - jo iorje, o staiajame - sutampa su trikampio kratine . Statmens atkarpa nuo trikampio virns iki tiess, kurioje yra prieinga trikampio kratin, vadinama trikampio auktine. Kartais trikampio kratin, kuri nubrta auktin, vadinama trikampio pagrindu. Auktin galima nubrti i bet kurio trikampio kampo virns. Jeigu tiksliai nubrtume visas tris trikampio auktines, tai pastebtume, kad auktins arba j tsiniai visada susikerta viename take.

AF, BE, CD - trikampio ABC auktins

PT, SV, RZtrikampio PRS auktins

Kaip be kampainio nubrti treij trikampio ABC auktin? B

Pratimai ir udaviniai
341. Nubraiykite smailj trikamp ir visas tris jo auktines. 342. Nubraiykite statj trikamp ir jo auktines. K pastebjote? 343. Nubraiykite visas tris bukojo trikampio auktines. 344. Praktin uduotis. Braiydami, matuodami ir skaiiuodami patikrinkite, ar teisingas teiginys: Kiekvienos trikampio kratins ir j nubrtos auktins ilgi sandauga yra ta pati". 345. Duota: ZBAC = 49; ZACB = 87. Apskaiiuokite: Zl. A C 346. Nubraiytas staiakampis ABCD ir ivestos jo kamp A ir B pusiaukampins AM ir BN. Kokiu kampu susikerta ios pusiaukampins?
D

347. Kvadrato formos ems sklypo plotas 289 m 2 . Koks sklyp juosianios tvoros ilgis?

348. Jeigu staiakampio ilg padidintume 4 cm, tai jo plotas padidt 20 cm 2 . Apskaiiuokite staiakampio plot. Ar galima apskaiiuoti staiakampio ilg?

20 cm2

4 cm

349. Ireikkite apskritimo spindul r i formuli: a) d = 2r; b) C = 2; c) 5 = 7rr 2 . 350. Paraykite prastiniu bdu skaiius, kuri standartin iraika yra: a) 1,4876 IO8; b) 1,001 IO6; c) 2,15 IO5; d) 7,060745 IO7. 351. Koks enklas (< arba >) turt bti raytas kvadratlio vietoje? a) 600 cm 3 c) 0,5 dm 3 e) 0,001 m 3 7 dm 3 800 cm 3 500 cm 3 b) 470 mm 3 d) 60 m 3 f) 75000 mm 3 10 cm 3 25000 dnr 0,05 dm 3

352. Dviej skaii suma lygi 25. Maesnj skaii padidinus 2 kartus, o didesnj - 3 kartus, naujoji suma bt lygi 69. Raskite iuos skaiius. 353. Vienas darbininkas uduot gali atlikti per 6 valandas, o kitas - per 4 valandas. Per kiek laiko i uduot atlikt abu darbininkai, dirbdami kartu? 354. Upildykite kvadratus taip, kad jie tapt magikais: a) -10 4 -2 -6 -8 -9 b) -12 - 2 1 12 - 6 6 -15 9 -18

2 Trikampio pusiaukratins
Nubrkime atkarp, jungiani trikampio virn A su prieingos kratins BC vidurio taku D.

Atkarpa, jungianti trikampio virn su prie j esanios kratins viduriu, vadinama trikampio pusiaukratine. Atkarpa AD- trikampio ABC pusiaukratine. Kiekviename trikampyje galima nubrti tris pusiaukratins. Jeigu tiksliai nubrtume visas tris trikampio pusiaukratins, tai pastebtume, kad jos visada susikerta viename take.

AN, BP, CM - trikampio ABC pusiaukratins.

Ar gali trikampio pusiaukratins susikirsti ne trikampio viduje? Uduotis. Isikirpkite trikamp i popieriaus lapo ir j lankstydami gaukite trikampio pusiaukratins.

355. Nubraiykite trikamp ir visas tris jo pusiaukratines. 356. Trikampio GEF kratin GF lygi 8,6 cm. Nubrta pusiaukratin EM. Raskite atkarpos M F ilg. 357. Duota: AF ir BD - trikampio ABC pusiaukratines; AB = 5,2 cm; AD = 3 cm; BF = 1,5 cm. A Apskaiiuokite: trikampio ABC perimetr. 358. Nubraiykite bet kok lygiaon trikamp. I kampo virns, esanios prie pagrind, iveskite trikampio pusiaukratin ir auktin. Padarykite ivad. 359. Takai P iv R yra trikampio MNK kratini MK ir KN viduryje. Kaip liniuote be padal galima rasti kratins MN vidurio tak? D B

360. Pusiaukratin, nubrta vien lygiaonio trikampio onin kratin, dalija trikampio perimetr dvi dalis - 9 cm ir 5 cm ilgio. Apskaiiuokite trikampio kratines. 361. Bukojo kampo viduje i jo virns nubrti du statmenys jo kratinms. Kampo tarp t statmen didumas lygus 60. Apskaiiuokite bukojo kampo didum.

362. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite kamp x.

363. Suprastinkite reikin 4(1,5a 0,5) (3a 2) + (1,4 3,2a) ir apskaio iuokite jo reikm, kai a = 2,05; 1 364. Su kuria kintamojo reikme reikinio 2 reikm 5 vienetais maesn u reikinio ^ 4 reikm? 365. Isprskite lygt: a) -Ax + 5 = 2(3 - 2x); b) - ( 3 - 5jc) = 6(x -

366. Skaiius idstykite didjimo tvarka: 5,(3); -2,7; 7,62; -1,(75); 8,(7); -9; V.

367. Antroje lentynoje yra 2 kartus maiau knyg negu pirmoje ir 20 knyg daugiau negu treioje. Antroje ir treioje lentynoje kartu knyg yra 1,5 karto maiau negu pirmoje. Kiek knyg yra kiekvienoje lentynoje? 368. Pagal kur mastel Lietuvos emlap galima sutalpinti ssiuvinio lape: a) b) c) d) 1 : 250000, 1 cm - 50 km, 1 : 1000000, 1 cm - 250 m?

369. Pasakykite trkstamus lentels skaiius. X -9 -5 2 4 3 6 8

Atidkite takus (; y) koordinai ploktumoje. K pastebjote?

370. Tik pastaraisiais metais Lietuvoje imta plaiau kalbti apie aplinkos terim sunkiaisiais metalais. Per paskutinius du deimtmeius alies gamtin aplink pakliuvo po kelis imtus ton chromo, nikelio, cinko, vario ir kiek maiau kadmio. Su ems kio produkcija (darovmis, msa ir pienu) sunkieji metalai patenka mogaus organizm. Ypa mogui pavojinga sunkij metal savyb yra sugebjimas kauptis organizme. Pastaraisiais metais sunkij metal kiekis uvininkystei nustatyt didiausi leistin kiek Neryje emiau Vilniaus virija keliolika, Nemune emiau Kauno - 20-30, Nevyje emiau Panevio - 40-70 kart. Kulpje emiau iauli vario ir chromo kiekis imtus kart didesnis u norm. Baltijos jroje cinko ir vario jungini randama iki 1,5-3,5 miligramo litre, kai leidiama norma - tik 0,01 miligramo litre. Baltijos jros 1/4 dugno dl didelio utertumo virsta dykuma. Ten nebra bentoso, reikalingo maitintis dugninms uvims - pleknms, otams. Dl organini mediag irimo deguonies Baltijos jroje sumajo 2-2,5 karto. a) Baltijos jros plotas 386 000 km 2 , o vidutinis gylis - 86 m. Kiek cinko ir vario jungini yra visoje Baltijos jroje? b) Apskaiiuokite Baltijos jros dugno, virstanio dykuma, plot. c) Kiek kart virijama leistina cinko ir vario norma Baltijos jroje? d) Sugalvokite daugiau klausim ir atsakykite juos.

3 Trikampio pusiaukampins
Nubrkime trikampio ABC kampo A pusiaukampin. Zi = Z2

Trikampio kampo pusiaukampins atkarpa nuo jo virns iki prie j esanios kratins vadinama trikampio pusiaukampin. Atkarpa AD - trikampio ABC pusiaukampin. Kiekviename trikampyje galima nubrti tris pusiaukampins. Jeigu tiksliai nubrtume visas tris trikampio pusiaukampins, tai pastebtume, kad jos visada susikerta viename take.

AD, BE, CF - trikampio ABC pusiaukampins.

Ar gali trikampio pusiaukampins susikirsti ne trikampio viduje? Uduotis. Isikirpkite trikamp i popieriaus lapo ir j lankstydami gaukite trikampio pusiaukampins.

371. Nubraiykite trikamp ABC. Iveskite trikampio pusiaukampines: kampo A - naudodamiesi matlankiu, kampo B - skriestuvu ir liniuote, po to kampo C - tik liniuote. 372. Nubrta trikampio FHG pusiaukampin HE. Kampo GHF didumas lygus 74. Apskaiiuokite kampo FHE didum. 373. Nubrkite kamp A. Jo kratinse nuo virns atidkite lygias atkarpas AB ir AC. Sujunkite atkarpa takus B ir C. Kaip vadinamas gautas trikampis? I virns A nubrkite io trikampio pusiaukampin, pusiaukratin ir auktin. K pastebjote? 374. Duota: AM ir CN - trikampio ABC pusiaukampines; ACAM = 19; AACN = 36. Apskaiiuokite: AABC. 375. Nubraiykite vairiakrat bukj trikamp. I vienos trikampio virns nubrkite pusiaukampin, pusiaukratin ir auktin. Imatuokite j ilgius ir palyginkite paraydami dvigub nelygyb. 376. Nematuodami nustatykite staioj o lygiaonio trikampio kamp didumus. Pastaba. Lygiaonio trikampio kampai prie pagrindo yra lygs.
D

377. Duota: CD- pusiaukampin; AACB = 90; AA = 30. Apskaiiuokite: ACDB.

378. Apskaiiuokite staiojo trikampio ABC (AC = 90) smailiuosius kampus, kai BE = CE. A,

-B

379. a) Nubraiytas trikampis ABC. J galima vardyti vairiai, pavyzdiui: trikampis ABC, trikampis , Keliais bdais tai galima padaryti? b) Nubraiytas keturkampis ABC D. Keliais bdais j galima vardyti, jei leidiama pradti arba raide A, arba raide Bl 380. Palyginkite reikini 2,87 : ir 1,45 reikmes, kai = 1,4. 381. BCiekvienam aies takui priskiriamas y aies takas, kaip parodyta brinyje.

Baikite pildyti lentel: X -5 -3 6 -2 4 2 0 0 1 -4 3 -6 -20

382. ems sklypo 55% usta kvieiais, likusi dalis - mieiais. Kvieiais usta 8 ha daugiau negu mieiais. Koks plotas ustas kvieiais ir koks mieiais? 383. Dviratininkas nuvaiavo 0,2 kelio. Jam dar liko vaiuoti 12 km daugiau negu nuvaiavo. Koks visas dviratininko kelias?

4 Lygios ploktumos figros


Jeigu dvi ploktumos figras galima udti vien ant kitos taip, kad jos sutapt (pastumiant, pasukant, apveriant), tai sakoma, kad figros yra lygios. Pasakykite, kaip pieinyje pavaizduotas lygias figras galima sutapdinti (pastumiant, pasukant, apveriant)

Trikampiai, kuriuos galima udti vien ant kito taip, kad sutapt, taip pat yra lygs.

AABC=ADEF Sutampanios lygi trikampi kratins vadinamos atitinkamomis kratinmis, o sutampantys kampai - atitinkamais kampais. Taigi lygi trikampi atitinkamosios kratins yra lygios ir atitinkamieji kampai lygs: AB -- DE, BC = EF, AC = DF, ZA = ZD, ZB = ZE, ZC = ZF. Brinyje lygios kratins danai ymimos vienodais brkneliais, o lygs kampai - vienodais lankeliais.

384. Nubraiykite: a) b) c) d) e) dvi lygias atkarpas; du lygius kvadratus; du lygius staiakampius; du lygius apskritimus; du lygius kampus. B

385. Pasiirj brin ubaikite sakinius. a) Trikampio kratin AB yra prie kamp . . . ; b) Trikampio kampas B yra prie kratin . . . ; c) Trikampio kratin BC yra prie kamp . . . ; d) Trikampio kampas C yra prie kratin . . . ; e) Prie trikampio kratins AB yra kampai . . . ir f) Trikampio kampai A ir C yra prie kratins . . .
,C

386. Trikampiai KLM ir PSR yra lygus. Paraykite atitinkam kratini ir atitinkam kamp lygybes. L S

388. Ar lygios i figr kratins ir kampai: a) lygiakrai trikampi, kuri perimetrai lygs; b) kvadrat, kuri plotai lygs; c) staiakampi, kuri perimetrai lygs; d) staij lygiaoni trikampi, kuri plotai lygs? 389. Ar a) b) c) d) gali bti lygs trikampiai: smailusis ir statusis; bukasis ir smailusis; lygiaonis ir statusis; smailusis ir lygiakratis?

390. Penkiakampiai ABCDE ir LKPNM udti vienas ant kito sutampa. Lygybmis uraykite sutampanias kratines ir sutampanius kampus. A
D

E D N

5 Trikampi lygumo poymis pagal dvi kratines ir kamp tarp j


Uduotis. (Atlikite atskirame popieriaus lape.) 1. Nubraiykite du lygius kampus MBN ir M\B\N\.

2.

Skriestuvu, kampo kratinse BM ir B\M\ nuo virns atidkite pasirinkto ilgio lygias atkarpas BA = B\A\. Kampo kratinse BN ir B\N\ atidkite kito ilgio lygias atkarpas BC = = S1C1.

3.

Nubrkite atkarpas AC ir A 1 C 1 .

Gavote du trikampius ABC ir A\B\C\, turinius po dvi lygias kratines (AB = A 1 B\ \ BC = B\C\) ir po lyg kamp tarp t kratini (ZB = = ^B1).

4.

Ikirp ir udj nubraiytuosius trikampius vien ant kito sitikiname, kad jie sutampa.

Uduotis. Atlikite t pai uduot tik atkarp B\A\ atidkite spindulyje B\N o atkarp B\C\ - spindulyje B\M\. Gautus trikampius prie ikirpdami nuspalvinkite. sitikinkite, kad iuo atveju trikampius galima sutapdinti tik vien j apvertus. Galime suformuluoti trikampi lygumo poym (pagal dvi kratines ir kamp tarp j): Du trikampiai yra lygs, jei vieno trikampio dvi kratins ir kampas tarp j yra atitinkamai lygs kito trikampio dviem kratinms ir kampui tarp j.

Pratimai ir udaviniai
391. Nubraiykite trikamp, kai inomos jo dvi kratins ir kampas tarp j: a) 5 cm, 2 cm, 70 c) 4,8 cm, 1,9 cm, 90 b) 3 cm, 4 cm, 110 d) 3,5 cm, 3,5 cm, 60

392. ABC = DEF, nes AB = DE, BC = EF, ZB = ZE. B E

Suraykite kitas lygi kratini ir lygi kamp poras. 393. Trikampiai KML ir PRS yra lygs. M R

Kurios trikampio P R S kratins ilg galima pasakyti nematuojant? Suraykite visas t trikampi atitinkam kratini ir atitinkam kamp poras.

394. Duota: FH J_ GH; VS 1 TS; GH = TS; FH = VS. Paaikinkite, kodl lygs trikampiai FHG ir VST.

395. Imatavus buvo gauta, kad DE = 90 m. Kam lygus kdros ilgis

396. Duota: AB 1 BD; CD _L BD; AB = CD. Paaikinkite, kodl trikampiai ABD h CDB yra lygs.

397. Duota: MN = K N ; NP = NR. Paaikinkite, kodl trikampiai MNR ir K N P yra lygs.

398. Duota: BD _L AC; AD = DC. Paaikinkite, kodl trikampis ABC yra lygiaonis.

400. Apskaiiuokite reikinio 2x4 + x2 4x reikm, kai = 2; j . 401. Naudodamiesi skaiiuokli, apskaiiuokite 0,01 tikslumu: a) V2; V3; V5; /7 c) VslVb b) V3 V d) Vl : 0,5V2

402. Uraykite su periodu skliausteliuose: a) 0,66666... d) I 403. Palyginkite: a) f ir d) ir b) - 8 ir - 8 , 0 1 e) - ir - 2 c) ir 4 f) - 0 , 2 5 ir - b) l e) 4 c) f) f

404. Nubraiykite trikamp, kurio virns yra takuose A(2; 5), 5(4; 3), C(2; 3). Apskaiiuokite trikampio plot. 405. Kvadrat galima padalyti 4 lygias dalis, pavyzdiui taip:

Padalykite kvadrat 3 lygias dalis.

6 Trikampi lygumo poymis pagal kratin ir du kampus prie jos


Uduotis. (Atlikite atskirame popieriaus lape.) 1. Nubraiykite dvi lygias pasirinkto ilgio atkarpas AB ir I 1 B I A1 A\B\. 1 B1

2.

Imdami kamp virnmis takus A ir Ai, nubraiykite du lygius kampus, kuri viena kratin bt atkarpos AB ix A\B\.

3.

Imdami kamp virnmis takus B ir B\, nubraiykite du lygius kampus, kuri viena kratin bt atkarpos BA ir B\A\.

Gavote du trikampius ABC ir A\ B\C\, turinius po lygi kratin (AB = = A\B\) ir po du lygius kampus prie t kratini (ZA = ZAi; ZB = ZBi). 4. Ikirp ir udj trikampius vien ant kito sitikiname, kad jie sutampa.

Galime suformuluoti trikampi lygumo poym (pagal kratin ir du kampus prie jos): Du trikampiai yra lygus, jei vieno trikampio kratin ir du kampai prie jos yra atitinkamai lygs kito trikampio kratinei ir dviem kampams prie jos. Duota atkarpa ir du kampai. Ar visada galima nubraiyti trikamp, kurio kratin bt ta atkarpa, o kampai prie jos - nurodytieji kampai.

Pratimai ir udaviniai
406. Nubraiykite trikamp, kai inoma jo viena kratin ir du kampai prie jos: a) 2 cm, 65, 80 c) 3,8 cm, 90, 58 b) 4 cm, 30, 125 d) 5 cm, 45, 45

407. Parinkite antrj kamp prie atkarpos AB galo A tok, kad trikampio nubraiyti nebt manoma. A B

Padarykite ivad. 408. Duota: CD = FG\ ZC = Z F ; Z D = ZG. D

Suraykite brinyje nepaymt lygi kratini ir lygi kamp poras.

409. Trikampiai JKL ir MPO yra lygus. Nematuodami raskite dar vienos trikampio MPO kratins ilg ir jo treiojo kampo didum. M 3,5 cm p

411. Duota: ZCBD = ZBD; ZBDC = ZDB . Ar AABD = ACBD'? Kodl?

412. a) Duota: KM MN; LN 1 MN; MO = ON. Ar lygs trikampiai KMO ir LNOl Atsakym pagrskite. b) Duota: MO ON; KM _L ; LN -L . Ar ZMOK Ar = = ZLONl ALONl

413. Duota: AB LCD; CO = ; Zl = Z2. Ar lygs trikampiai AOC ir BODl Kodl? C

414. Su kuria reikme teisinga proporcija: a) ^ = ^ = b) 2,4: = 0,3 : 56

415. Apskaiiuokite odiu, paeiliui atlikdami veiksmus: 12:0,6 -6 0,5 +4,2 100 0,1 -4,8 :2 +0,2 b) 1,4-5 :7 1,1 +1,3 e) 1,2-7 -1,2 :9 0,3 c) 7-0,7 :0,9 0,02 +0,66

f) 4 - ( - 1 , 5 ) -2,6 :2 +4,1

416. Brinyje paymt tak koordinates suraykite lentelje, j"


JC

6 5 4 3
2

1 2 4 6 8 10

Apskaiiuokite reikinio reikm. 417. Koldnams pagaminti imama 0,6 kg msos ir 3 stiklins milt. Kiek reikia milt koldnams pagaminti i 1 kg msos? 418. Dvienklis skaiius turi 2 deimtis ir a vienet. Tarp io dvienklio skaiiaus skaitmen paraytas skaitmuo 0. Kam lygus gautojo trienklio ir duotojo dvienklio skaiiaus skirtumas? 419. Temperatra Celsijaus laipsniais ireikiama Farenheito laipsniais pagal formul C = ^(F-32), ia F - Farenheito laipsni skaiius, o C - atitinkamas Celsijaus laipsni skaiius. Apskaiiuokite: a) vandens virimo temperatr Celsijaus laipsniais, jeigu Farenheito skalje ji lygi 212 laipsni;

b) normali mogaus kno temperatr Farenheito laipsniais, jeigu Celsijaus skalje ji lygi 36,6 0 C. Ireikkite temperatr Farenheito laipsniais, kai ji inoma Celsijaus laipsniais. 420. Inagrinkite lentel. (1992 m. duomenys) ir atsakykite klausimus. Valstyb Kinija Indija Indonezija Tailandas Ryi derlius (min. t) 187,0 109,5 45,8 20,0 Uauginta 1 gyventojui (kg) 171 126 231 340 Eksportas (min. t) 0,4 0,5
-

4,0

a) Kurioje alyje iauginamas didiausias ryi derlius? b) Kuri alis daugiausia ryi parduoda kitoms alims? c) Kaip manote, kodl daugiausiai ryi eksportuotoja Tailandas?

7 Trikampi lygumo poymis pagal tris kratines


Uduotis. (Atlikite atskirame popieriaus lape.) 1. Nubraiykite dvi lygias pasirinkto ilgio atkarpas AB ir I 2. t 1 B I A1 A\B\. 1 1 B1

Skriestuvu i tak A ir Ai tuo paiu spinduliu nubrkite po lank. Pakeit atstum tarp skriestuvo kojeli, i tak B ir B\ vl nubrkite po lank.

I A 3.

1 B

I A1

1 B1

Lank susikirtimo takus paymj raidmis C ir C\, nubraiykite trikampius ABC ir A\B\C\.

Trikampiai ABC ir A\B\C\ turi po tris atitinkamai lygias kratines (AB = = -, AC = AiC\\ BC = BlCi). 4. Ikirp ir udj trikampius vien ant kito sitikiname, kad jie sutampa.

Galime suformuluoti trikampi lygumo poym (pagal tris kratines): Du trikampiai yra lygus, jei vieno trikampio trys kratins yra atitinkamai lygios kito trikampio trims kratinms. (y Duotos trys atkarpos. Ar visada galima nubraiyti trikamp, kurio kratins bt duotosios atkarpos?

Pratimai ir udaviniai
421. Nubraiykite trikamp, kurio trij kratini ilgiai yra: a) 2 cm, 3 cm, 4 cm; b) 5 cm, 5 cm, 3,5 cm.

422. Nubraiykite lygiakrat trikamp, kurio kratins ilgis 4,5 cm. 423. Lygiaonio trikampio dviej kratini ilgiai yra 4 cm ir 7 cm. Koks gali bti treios kratins ilgis? Nubraiykite trikampius ir apskaiiuokite j perimetrus. 424. Lygiaonio trikampio: a) pagrindas 6 cm. Kokia gali bti onin kratin? b) onin kratin 6 cm. Koks gali bti pagrindas? 425. Keturkampyje ABCD kratins AB = AD\ BC = DC. rodykite, kad AC dalija keturkampio kampus ir C pusiau.

Sprendimas. 1) AB = AD duota, BC = DC duota. 2) AABC = AADC pagal tris kratines, nes AC bendra. 3) Lygiuose trikampiuose prie lygias kratines yra lygs kampai: ZBCA = ZDCA, nes yra prie lygias kratines AB ir AD; ZBAC = = ZDAC, nes yra prie lygias kratines BC ir DC. Vadinasi, AC dalija kampus ir C pusiau. Ar gali atkarpa BD dalyti kampus B ir D pusiau? 426. Duota: AB = BD; AC = CD.

Kodl trikampiai ABC ir DBC lygus? Suraykite visas t trikampi atitinkam kratini ir atitinkam kamp poras. 427. Duota: AB = A 1 Si; BC = SiC 1 ; AC = A 1 C 1 . Surad JC, apskaiiuokite trikampi kratini ilgius.

428. Nubrta staiojo lygiaonio trikampio ACB (ZC = 90) pusiaukratin CM. Paaikinkite, kodl atkarpa CM yra io trikampio ir pusiaukampin, ir auktin.

429. varybas reikia pasisti tris sportininkus i keturi. Keliais budais tai galima padaryti? 430. Apskaiiuokite paprasiausiu bdu: a) 14,7 3^ 14,7;

b) 7,23 ( - 9 , 9 ) - ( - 9 , 9 ) (-2,77). 431. Sode auga obelys ir kriaus. Kriaus sudaro 0,4 vis vaismedi. Kiek vaismedi auga sode, jeigu obel yra 6? 432. Kiek hektar uima pavaizduota ganykla ir kiek metr vielos reiks norint ganykl aptverti 2 eilmis? a)
240 m

b)
400 m 50 m 160 m

300 m

IOOrn

Pasitikrinkite
Nubraiykite bukj kamp, Skriestuvu ir liniuote nubraiykite jo pusiaukampin. Duota: Zx = 115. Raskite: Z i , Z2, Z5.

Skritulio, kurio spindulys 9 cm, ipjovos centrinis kampas lygus 100. Apskaiiuokite j atitinkanio lanko ilg. Nubrta trikampio ABC auktin BD. Trikampio ABD plotas lygus 4,2 cm 2 . Apskaiiuokite BD, jeigu AD = 3,5 cm. B

Atkarpos AM, BN, CK yra trikampio ABC pusiaukratines. B

Apskaiiuokite trikampio ABC perimetr, jeigu AK = a, BM = b, CN = c.

6.

Imatav trikampio ABC dvi kratines ir kamp tarp j, nubraiykite trikamp DEF, lyg trikampiui ABC. B

7.

Nubraiykite trikamp, kurio kratini ilgiai but lygus duotosioms atkarpoms a, b, c. I a b C 1 1 1

8.

Duota: PR _L UR; PR _L PT; UR = PT. Pagrskite trikampi URP ir RPT lygum.

9.

Nubrtos lygiaonio trikampio ABC kamp prie pagrindo AC pusiaukampins AE ir CD. Pritaikykite trikampiams AEC ir CDA lygumo poym pagal kratin ir du kampus prie jos.

10. Duota: ZA = ZC = 90; AB = CD, AE = FC. rodykite: AABF = ACDE.

11. Raskite: a) MBK(21; 28); b) DBD(36; 96). 12. Suprastinkite trupmen: a) 13. 10 b) 5 J7 3+
5-7'

Apskaiiuokite: (~2) a) - 2 ( 6 2 3) 2|3 1 2| b) 12| (-2)2 c)

^+
a 1,25

d) - ( - ( - D 9 ) + 6 ( - V 4 ) + | - V 9 |

14. Baikite pildyti lentel. fa i l 9 15. Suprastinkite reikin ir apskaiiuokite jo reikm: a) 0,6(x 3) + + 2, kai = 0,5; b) 4(0,5y - 6) - 14y + 21, kai y = . 16. Su kuria reikme: a) reikini 5x + 3 ir 36 reikms lygios; b) reikinio Ix 2 reikm 10 vienet didesn u reikinio 2x reikm? 17. Jei j = j , tai * = . . . . 18. Lygiaonio trikampio pagrindas 1,3 cm, o io trikampio perimetras lygus 3,5 cm. Raskite trikampio onin kratin. 19. Lygiaonio trikampio perimetras lygus 26 cm, o jo pagrindas 6 kartus trumpesnis u onin kratin. Raskite io trikampio kratines. 2-a2

20. Lygiaonio trikampio perimetras lygus 3,2 m. Jo pagrindas 1 m trumpesnis u onin kratin. Raskite trikampio kratines. 21. Valtis per 2 h nuplaukia 24 km. Per kiek laiko ji nuplauks 16 km? 22. U 3,2 Lt nupirkti 8 ssiuviniai. Kiek toki ssiuvini galima nupirkti u 8 Lt? 23. Kambario plotis 4 m, ilgis 1,5 karto didesnis u plot, o auktis sudaro j ilgio. a) Raskite kambario tr. b) Apskaiiuokite kambario oro mas, jeigu 1 m 3 oro mas apytiksliai 1,3 kg. 24. Parduotuvje buvo 600 kg milt. Iki piet parduota ^ vis milt, o po S} piet - j likuio. Kiek kilogram milt liko? 25. Mokykloje mokosi 425 mokiniai. 56% j yra mergaits. a) Kiek mergaii mokosi mokykloje? b) Kiek berniuk mokosi mokykloje? 26. Jonas ir Petras nuienavo piev per 2 h. Vienas Petras i piev galjo nuienauti per 6 h. Per kiek laiko i piev galjo nuienauti vienas Jonas?

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai 1


1 . 6 i , g, 1 S g, Jj, I O 1 1 1 2 3 + 4 1 5 f6 x H I 1 t - 4 - 3 - 2 - 1

2. 4.

a) - 3 ; 4; - 0 , 2 ; - f ; b) ; - ; 5; l . a) 1; 0; 1; 2; 3; 4; b) 3; 2; 1; 0; c) - 2 ; - 1 ; 0; 1; 2; d) - 3 ; - 2 ; - 1 ; 0; 1; 2; 3.

5. 6. 7. 8.

a) - j ; - 0 , 4 ; - ; b) - f ; - 0 , 4 ; - . a) 4 ir - 4 ; b) 0 ir 10. a) 3; b) didesn u 3; c) maesn u 5. a) b) c) d) -7 -7 -1 -1 - 3 + 4 + 5 = -1; + 3 + 4 - 5 = -5; - 2 - 3 - 4 + 5 = -5; + 2 - 3 + 4 - 5 = -3.

9.

a) - 1 , 5 ; b) - l ; c) - 3 ; d) - 9 , 5 7 ; e) 1,9; f) 0,09; g) - g ; h) 1; i) - 0 , 4 ; j ) - 1 6 ; k) 16; 1) 0.

10. a). 11. a) - 3 ; b) 17; c) 17; d) - 1 7 ; e) - 3 ; f) 3. 12. a) Dalybos; b) daugybos; c) daugybos; d) atimties; e) sudties; f) daugybos arba dalybos. 13. a) jc = -0,225; b) = - ; c) Jt = - 2 ir = 2; d) = - 1 ir = - 7 ; e) = - 1 , 8 ; f) = -2-r*.

15,

a)

b)

c)

d)

e)
-5 O x

f)
0

g) 4 -2 2

d)
-1 5

16. a ) - 2 ; b) 9; c ) - 3 ; d ) - 1 , 5 ; e ) - 1 5 ; f ) - 5 ; g) 2 g ; h ) 5; i> - 8 0 ; j) l . 17. a) 33; b) ; c ) d ) - ; e ) - 1 ; f) - .

18. a) - 1 6 ; b) - 3 6 ; c) - 1 0 ; d) 7,5; e) - 5 6 ; f) - 1 1 .

Paprastoji trupmena 3 8 71 2 8 25 'I 1 25 4 4IO 4

Deimtain trupmena 0,375 2,5 0,32 1,4 0,04 4,3

Procentai 37,5 250 32 140 4 430

20. a) 6; b) 200; c) 15; d) 750; e) 30; f) 2,4. 21. 275 Lt. 22. 3 h. 23. Po 2 h. 24. 80 km/h. 25. Per 30 min. 26. Asil ne 5, o mulas - 7 maius. 170

2
1. A ) 2 + JC; 2
2

; 2;

: ;

b) J; 0,75 ; ; ; c) (+ )2; 2+ 2; ; 2. a) Skaii ; ir 5 suma; b) skaii 5 ir skirtumas; c) skaiiaus 5 ir skaiiaus JC puss suma; d) skaii 1 ir JC dalmuo; e) skaii 3 ir JC skirtumo ir skaiiaus 2 sandauga; f) skaii JC ir 1 sumos ir skaiiaus 3 dalmuo; g) skaii JC ir 2 sumos ir t pai skaii skirtumo sandauga; h) skaii JC ir 3 skirtumo ir t pai skaii sumos dalmuo; i) skaii O ir 3x sandauga.
3. a) 2 0 0 + JC; b) 200 JC; C) 2 0 0 - Y ; d) . .

4. 5.

a)

JC +

(JC

+ 3) = 2JC + 3; b)

JC

+ 3JC

4x. = 144 - 12a; ^

a) 12 - a; 2(24 - a) = 48 - 2a; 12(12 -a) b) -g; 2(12 + ^ = 2 4 + ^ ; 1 2 * =

6. 7. 8.

30; 17; 8,6; 4; - 2 ; - 8 ; - 2 3 . a) - t f ; b) 6 | .


JC

-4 -12 -7 -19

a)

3JC 3JC 3JC

1 9 1 3

0 0 5

0,2 0,6 5,6 -6,4

5 15 20 8

o
31 36 24

b)
c) 9.

+5 -7

- ' I

-7

a) 4 - 19a; b) m + 7; c) - 3 , 5 a - 2,5b; d ) - 1 , 6 / 1 - 6 , 4 ; e ) - | J C + 4 ; f)

10. a) 13* - 1 5 ; b) 4 + 1; ) 22 - 16; d) 3b + 4; e) + 7; f) - 1 - 9 . 11. a) 2m - 3,2: - 9 , 2 ; - 3 , 2 ; 6,8; b) 3 - 4 , 5 : - 1 6 , 5 ; - 4 , 5 ; 16,5; c) - : 1,5; 0; - 2 ; d) 10+ 8: - 1 4 ; 8; 43.

12. a) A, C, E; b) A, C, D; c) A, C, D, E, F. 13. 3m + 3n ir 16m 12n; Antras kelias ilgesnis 9 ilgio vienetais. 14. a)
JC

= 5,5; b)

JC

= 1; c)

JC

= 3; d)

JC

= 1,5; e)

JC

= 13; f)

JC

= 5.

15. a) Kai y = - 4 ; b) kai y = 1,5. 16. Kai a = 5. 17. Kai 18. a)


JC JC

= 9.
3JC

= 30,

JC

= 7,5; b) (21 - y) 2 = 34, y = A.

19. a) 4,15 m ir 2,15 m; b) 2, I m ir 4,2 m. 20. Spalvoti pietukai - 3 Lt, ssiuviniai - 5 Lt, knygos - 9 Lt. 21. a) 60 m, 40 m; b) 24 arai. 22. B, C, E. 23. a) 3; b) 0,6. 24. a) A, C, B, D, E; b) A - 25%, B - 50%, C - 33%, D - 100%; E - 300%. 25. a)
Y

= 1; b)

JC

= 1,44.

26. a) Antro; b) 1,125 karto; c) 9 km/h. 27. a) ; b) i ; c) ; d) 12min; e) 18min.

3
1. a) ( - 2 ) 3 ; b) ( ) 2 ; c) 4 5 ; d) 0,5 4 ; e) JC6; f) (ab)3, g) ( - 3 ) 1 0 ; h) y 3 3 ; i) 2. 3. 4. 5.
(2 JC) 3 .

a) 81; b) 64; c) 64; d) - 3 2 ; e) -0,0001; f) 0,008; g) 5 ^ ; h) \2. a) 6; b) c) 0,2; d) 0,2; e) l; f) 30; g) 15; h) 400.

a) -0,008; b) -0,008; c) 16; d) 16; e) - 8 0 ; f) 80; g) - 1 ; h) 1. ) 2 3 ; b) 6 2 ; c) 0,1 3 ; d) 1,2 2 ; e) ( l f ) 2 ; f) ( 2 ) 3 ; g) 4 3 arba 8 2 ; h) I 2 arba I 3 .

6. 8. 9.

2 3 2 5 3 ; 2 3 3 3 5.

7. a) 720; b) 31 752.

a) 27; b) 452; c) 6124; d) 50790. a) 5 IO2 + 3; b) 8 IO2 + 4 10; c) 1 IO3 + 4 10 + 2; d) 3 IO3 4- 3. 11. a) 9; b) 4. 12. a) 0,87; b) - 0 , 6 .

10. a) 2; b) 0.

13. a) Daugiau; b) maiau; c) daugiau; d) lygu. 14. a) 5 < 35 < 6; b) - 3 < - / 5 < - 2 ; c) 2 < < 3; d) - 2 < - l < - 1 . 16. a) 25, - 2 5 , 25; 9, - 9 , 9; b) - 6 4 , 64, 64; 8, - 8 ; - 8 . 17. a) 6,75 cm; b) V$ cm. 18. a) 10 cm; b) 4 cm; c) 1 cm.

19. a) - 6 ; - 3 ; 0; 3; 6; b) - 1 6 ; - 4 ; 0; - 4 ; - 1 6 ; c) 8; 1; 0; - 1 ; - 8 ; d) 32; 2; 0; 2; 32; e) 2; - 2 ; 0; 2; - 2 ; f) 24; - 1 ; 0; - 3 ; 8. 20. a) 9,2 IO7; b) 3,5 IO9; c) 1,28 IO5; d) 1,254 IO4. 21. a) Daugiau; b) maiau; c) maiau; d) lygu. 22. a) 2,3567; b) IO3; c) 100; d) 0,1. 23. a) JC = - 4 ; b) = 2; c) JC = ; d) JC = L \ . 24. a) l \ ; b) 7,5; c) - f ; d) . 25. a ) - 1 , 0; b) 0, 1, 2; c) 0. 26. a) 72; b) 6730'; c) 144; d) 252. 27. 229; 132. 28. 7,2 m; 9,6 m. 29. 145 ha; 285 ha.

4
1. 2. 3. 4. 5. 6. a) ZACB; b) ZC. Z i = 50, Z3 = 50, Z4 = 130. 122, 58. ZAOB, ZAOB, a) b) c) d) e) f) ZBOC, ZAOD, ZCOD, ZAOC, ZAOC, ZBOD, ZBOD. ZAOD.

teisingas; teisingas; teisingas; ne visada teisingas; teisingas; neteisingas.

7.

d) Kryminiai kampai turi bti lygs; gretutini kamp suma turi bti lygi 180; trikampio kamp suma turi bti lygi 180. 36; 54. a) 60; b) 90; c) 120; d) 180.

8. 9.

10. a) 30; b) 90; c) 240; d) 300. 12. a) ZAOC = 54; ZAOB = 180; b) AC, ^BC, 13. a) 4 cm; b) 8 cm. 14. 104 + 18- (ilgio vienet); 1000 + 18" (ploto vienet). 15. a) f - 10 (cm); b) 10( - 10) = 5a - 100 (cm 2 ). 16. 240 m. 17. a)$;b)-lj;c)-g;d)8,09.
JC JC

^AB.

18. a) 19. a)

= - 5 ; b) = 2; b)
JC

JC

= 4; c)

JC JC

= 4,5; d)

JC

= 4.

= 3,5; c)

= 0,5; d) = 1,6.

20. a) 1000; b) 845,274; c) 800; d) 845,27; e) 850; f) 845,3; g) 845. 21. 120.

22. a) 36 km; b) 24 km.

5
2. 3. 4. 5. 8. Z i = 65, 2 = 115, 3 = 65. 5 cm. 2,4 cm. 2( + b + ). / RT ir ARPT poym, nes PRlygs pagal dviej kratini ir kampo tarp j lygumo bendra kratin.

11. a) 84; b) 12. 12. a) f ; b) . 13. a ) - 2 ; b) 1; c) 4; d ) - 1 0 . 14. ; 0,4375; 2 ; - 3 | . 15. a) 1,6* + 0,2; 1; b) 12y 3; 7. 16. a) 5,5; b) 2,4. 17. 18. 19. -7. 1,1 cm. 12 cm, 12 cm, 2 cm.

20. 0,4 m; 1,4 m; 1,4 m. 21. Per 1 h 20 min.

22.

20.

23. a) 72m 3 ; b) 93,6kg. 24. 270 kg. 25. a) 238; b) 187. 26. Per 3 h.

Pirmj vadovlio leidim parm Atviros Lietuvos fondas

ISBN 9986-546-37-0

9"7 8 9 9 8 6 M5 4 6 3 7 5