Está en la página 1de 176

I DALIS

LEIDJ ODIS

Mieli atuntokai, prie jus vadovlis, paraytas laikantis t pai tradicij, kaip ir vadovlis 7 klasei. Vadovlis susideda i dviej dali (I dalis - 1-6 skyriai, II dalis - 7-12 skyriai). Kad js galtumte dirbti savarankikai, teorin dalis yra platesn, pateikta daugiau isprst pavyzdi, bet maiau pratim ir uduoi. Kam udavini bus per maai, atskira knygute yra ileistas udavinynas. Kiekvienoje vadovlio dalyje pratimai ir uduotys numeruojami i eils, iskyrus skyrelius Pasitikrinkite", kuri udaviniai numeruojami atskirai kiekviename skyriuje, o j atsakymai pateikti kiekvienos dalies gale. Teorijos skyreliuose nuspalvintas klaustukas ymi klausimus, j kuriuos turt bandyti atsakyti patys mokiniai. Kaip jau prasta, sunkesni uduoi numeriai - nuspalvinti. is vadovlis yra ilgo ir kruoptaus darbo rezultatas. Daugiau kaip metus autori kolektyvas, leidyklos specialistai ir konsultantai, eksperimentuojantys mokytojai dar visk, kad js ivystumte kiek galima geresn ir domesn vadovl. Nuoirdiai dkojame visiems, prisidjusiems prie vadovlio rengimo. Praome savo pastabas, pageidavimus ir pasilymus sisti adresu: Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-2600 Vilnius.

Vadovl reng autori kolektyvas: Nijol Cibulskait, Kornelija Intien, Aleksandras Plikusas, Kazimieras Pulmonas, Viktorija Siinien, Juozas inknas, Vladas Vitkus.

Su eksperimentiniu vadovliu dirbo mokytojai: V. Antanaviit, R. Biekien, V. Bartkuvien, V. Jankeviien, R. Jonaitien, A. Karmanova, S. Kavalinien, R. Klasauskien, N. Kriauinien, R. Kuiauskien, A. Liegien, L. Lukait, L. Papukien, L. Prialgauskien, O. Simanaviien, S. Staknien, V. Stokuvien, A. verien, A. sien, V. Viniautien, A. iulpa.

MTEMATIKA 8
I DALIS

Scanned by Cloud Dancing

VILNIUS

2002

UDK 51(075.3)

Ma615

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti 1999 06 18, grifo Nr. 265

Darbo vadovas: Valdas Vanagas Redaktoriai: Juozas Mays, ydrn Stundien Programin ranga: Tadeu eibak, Rolandas Jaktys Kompiuterin grafika: Edita Tatarinaviit Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: Nijol Drazdauskien, Aldona alien Gamybos vadovas: Algimantas Pakeviius Kalbos redaktor: Danut Giliaseviien Konsultantai: Maryt Strikien, Elmundas alys

Leidyklos TEV Internet'o svetain: www.tev.lt

ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 6 3 - X (1 dalis) ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 6 4 - 8 (2 dalys)

Leidykla TEV, Vilnius, 1999 dail. Taida Balinait, 1999 dail. Edita Tatarinaviit, 1999

TURINYS
Mstyk ir skaiiuok Skaiiuok ir taupyk Ne visa auksas, kas auksu iba... 1 Laipsnis 2 Kvadratin aknis 3 Reikini pertvarkymai 4 Pitagoro teorema 5 Erdviniai knai 6 Statistika 6 8 11 13 47 65 103 123 137

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai 169 Priedas 175

Mstyk ir skaiiuok
Trys draugai nori pasidalyti ilotus prizus: kepurait, kamuol ir skt. Keliais bdais jie gali tai padaryti? Uraykite visus galimus variantus. Schemoje pavaizduotas gatvi tinklas. Keliais skirtingais bdais galima nuvaiuoti i sankryos A sankry B, jei tamsiau paymtomis gatvmis eismas draudiamas (du kartus ta paia gatvs atkarpa vaiuoti negalima)? Ivardykite visus galimus marrutus. a) Keliais skirtingais bdais 3 draugs gali sussti ant suolo viena alia kitos? b) Keliais skirtingais bdais 3 draugs gali sussti ant suolo viena alia kitos, jei Kornelija ir Regina nori sdti greta? a) 4 draugai pasisveikino paduodami vienas kitam rank. Kiek buvo pasisveikinim? b) 4 draugai pasisveikino vienas kitam sakydami labas". Kiek kart buvo itartas odis labas"? a) Keliais bdais skaii 18 galima ireikti dviej natralij skaii suma, jei sumos, uraytos tais paiais dmenimis, bet atvirkia tvarka, laikomos vienodomis? Suraykite galimus variantus. b) Keliais bdais skaii 18 galima ireikti dviej sveikj skaii sandauga, jei sandaugos, uraytos tais paiais dauginamaisiais, bet atvirkia tvarka, laikomos vienodomis? Suraykite galimus variantus. a) Paraykite visus dvienklius skaiius, sudarytus i skaitmen 1, 3, 5, 7, 9, jei skaiiuje skaitmenys kartotis negali. b) Paraykite visus dvienklius skaiius, sudarytus i skaitmen O, 2, 4, 6, 8, jei skaiiuje skaitmenys gali kartotis. a) Kai kuri valstybi vliavos yra sudarytos i trij lygi horizontali juost. Kiek skirting vliav gali bti sudaryta i geltonos, raudonos ir alios juost? b) Kiek skirting vliav galima sudaryti i geltonos, alios, raudonos ir baltos spalvos horizontali juost, jei vliava sudaroma tik i 3 skirting spalv juost, o vidurin juosta yra balta?

? balta ?

8.

Udavini sprendimo konkurse buvo trij sudtingumo lygi 30 uduoi: 10 sunki, 10 vidutini ir 10 lengv. U teisingai isprst sunk udavin skiriami 3 takai, u vidutin 2 takai, u lengv 1 takas. Kiekvienas konkurso dalyvis galjo sprsti tik 6 pasirinktus udavinius. Taiau norint gauti priz, surinkt tak skaiius turjo bti ne maesnis u 15. Upildykite lentel, rodani visus galimus prizo laimjimo variantus (vienas galim variant lentelje parodytas). Teisingai isprst udavini skaiius Sunkus 6 Vidutinis 0 Lengvas 0 Tak skaiius 18

9.

Saldaini dut sveria 600 g, o sausaini pakelis 250 g. Kokius galima i j sudaryti skirtingus rinkinius, jei rinkinio mas neturi viryti 2 kg? Variantus suraykite lentelje: Saldaini dui skaiius 3 2 Sausaini pakeli skaiius

Bendras svoris Ikg 800 g

Ikg 700 g

10. Nordamas pasiekti mus, voras i tako A ropoja tak B po vien kart i eils praropodamas takus C, K ir E (tuo paiu keliu voras gali ropoti tik vien kart). Paraykite kelis voro marrutus. Kiek i viso yra skirting keli vorui pasiekti mus?

Skaiiuok ir taupyk
Danai girdime odius biudetas", balansas", santaupos". K jie reikia? Biudetas (anglikai budget, pranczikai bougette krepelis) tai asmens, eimos, mons arba valstybs tam tikro laikotarpio pajam ir ilaid paskirstymas. Biudetas padeda numatyti pajam altinius, planuoti ilaidas, taupyti. Biudetas yra subalansuotas, kai pajamos yra lygios ilaidoms. Jei ilaidos virija pajamas, tai turime deficitin, o jei pajamos virija ilaidas perteklin biudet. Uduotis. Panagrinkite Jonaii eimos (3 asmenys) vieno mnesio biudet ir atsakykite klausimus.
MNESIO BIUDETAS (litais) Numatomos pajamos Atlyginimas ( rankas) Palkanos Honorarai Kitos I viso: 2680 100 0 200 2980 Numatomos ilaidos Pastoviosios ilaidos: Bstas Transportas Maistas Mokymosi reikmenys Kitos (1) I viso: Kintamosios ilaidos: Drabuiai ir avalyn Saldumynai Kinas, pramogos Draudimo mokesiai Medicinos paslaugos Kitos (2) I viso: Ilaidos (1) + (2) Ilaidos ir planuojamos santaupos 360 130 900 160 200 1750

300 150 200 100 60 120 930 2680 2980

Planuojamos santaupos

300

1. Ivardykite numatom pajam altinius. Kas gali sudaryti, jus manymu, kitas pajamas? 2. Kas sudaro numatomas pastovisias ilaidas? Kintamsias ilaidas? 3. Pasakykite, kiek Jonaii eima planuoja sutaupyti mnes. 4. Ar Jonaii eima turi indli banke?

5. Isiaikinkite, ar 2680 Lt darbo umokesio yra priskaiiuojama, ar imokama suma. 6. Koks yra Jonaii eimos mnesio biudetas (subalansuotas, deficitinis ar perteklinis)?

Pratimai ir udaviniai
11. Praktin uduotis. Padedami tveli ir remdamiesi Jonaii eimos biudeto pavyzdiu, sudarykite Js eimos mnesio biudet. 12. Praktin uduotis. Susidarykite asmenin savaits biudet. 13. Inagrinkite eimos mnesio biudet ir atlikite uduotis.
MNESIO BIUDETAS (litais) Numatomos pajamos Atlyginimas ( rankas) Palkanos Honorarai Smulkus namudinis verslas Kitos I viso: 1520 85 50 230 200 Numatomos ilaidos Pastoviosios ilaidos: Bstas Transportas Maistas Mokymosi reikmenys Kitos (1) I viso: Kintamosios ilaidos: Drabuiai ir avalyn Pramogos, laikraiai Saldumynai Draudimas Medicinos paslaugos Kitos (2) I viso: Ilaidos (1) + (2) Ilaidos ir planuojamos santaupos 240 95 800 100 100 1335

300 120 50 20 50 90 630 1965

Planuojamos santaupos

170

Apskaiiuokite: a) numatom pajam sum; b) numatom ilaid ir planuojam santaup sum. Subalansuotas, deficitinis ar perteklinis is eimos biudetas?

14. Banke per metus 12000Lt indlis iaugo iki 12 840Lt. metini palkan norma?

Kokia banko

15. Kiek pinig reikia padti bank, norint gauti 1000 Lt palkan per metus, jei metini palkan norma yra 6%? 16. Terminuotasis 8500 Lt indlis metams padtas bank su 7% metini palkan norma ir 2000 Lt indlis iki pareikalavimo su 4% metini palkan norma. Kiek palkan bus gauta po met: a) u terminuotj indl? b) u indl iki pareikalavimo? 17. Pernai mieste gyveno 60000 gyventoj. Per metus gyventoj skaiius padidjo 9<%o. Kiek padidjo gyventoj skaiius? 18. Rimgaudas ir Daumantas norjo nusipirkti led. Daumantui porcijai led trko 1 Lt 20 ct, o Rimgaudui tik 2 ct. Bet ir kartu sudjus pinigus, draugams pinig neuteko net vienai porcijai led. Kiek kainuoja porcija led?

Ne visa auksas, kas auksu iba ...


Taurieji metalai auksas, platina, sidabras, paladis daniausiai naudojami papuoal, monet ir pan. gamybai. Jie beveik nesutinkami grynu pavidalu, o tik lydiniuose. Taurieji metalai sudaro tik tam tikr j dal. T dal nusako lydinio praba (lotynikai probo bandau). Praba daniausiai reikiama promilmis (tkstantosiomis dalimis). Gryn auks atitinka praba 1000.
COC

Pavyzdiui, 585-tosios prabos auksiniame iede gryno aukso yra dalys. Juvelyriniai dirbiniai danai gaminami i auktesns prabos 958, 916, 900, 750 ir 585 prabos aukso lydini. Kartais aukso dalis lydinyje nusakoma karatais (ct). Gryn auks atitinka 24 ct. Lydinys, kurio j dal sudaro grynas auksas, yra 1 karato. Pavyzdiui, 23 karat aukso lydinio praba yra madaug 958. UDAVINYS. 585-tosios prabos auksinio iedo mas yra 6 g. a) Raskite gryno aukso kiek iede. b) Keli karat yra io iedo auksas? Sprendimas. a) I bdas. Viename auksinio iedo grame yra gram gryno aukso. Ziede
CQC

gryno aukso yra eis kartus daugiau: 6 = 3,51 (g). II bdas. 6 g 1000%o, 6 * 6-585 > = > = = 3,51 (g). 6 g 585%c 1000 585 1000 b) I bdas. 6 gram mass iede yra 3,51 gram aukso. Vadinasi, aukso dalis iede yra . Padaugin trupmenos skaitikl ir vardikl i 4 suinome, kiek 24-j dali (t. y. karat) yra iede: 3,51 -4 _ 14,04 6 - 4 ~ 24 Vadinasi, iedas yra 14,04 karat. II bdas. 24 ct 1000 praba, jc ct 585 praba 24 585-24 > _ _ > _ 14 04 (ct) 1000 585 1000 ' v ''

19. a) Auksinio iedo praba 585. Kiek gram gryno aukso yra iede, jei jo mas 8 g? b) Sidabrins apyranks mas 25 g. Kiek gram gryno sidabro yra apyrankje, jeigu jos praba 875? 20. a) Auskaro mas 4 g, o jame yra 3,664 g gryno aukso. Kokia auskaro praba? b) Grandinls mas 12 g, joje yra 10,5 g gryno sidabro. Kokia grandinls praba? 21. Auksinio lydinio mas 5 g. Gryno aukso ir pried santykis lydinyje yra 9:1. a) Kokia yra lydinio praba? b) Kiek gram gryno aukso yra lydinyje? 22. Sidabrins taurs mas 1,5 kg. Gryno sidabro ir pried santykis 4 : 1 . a) Kokia yra taurs praba? b) Kiek gram gryno sidabro yra lydinyje, i kurio pagaminta taur? 23. a) Kokios prabos yra aukso lydiniai, kurie yra 18 ct; 14 ct; 20 ct; 12 ct? b) Kiek karat turi aukso lydiniai, kuri praba 980; 855; 750; 900? 24. Kiek gram gryno aukso yra auksinje segje, kurios mas 18 g, jeigu lydinys, i kurio pagaminta seg, yra: a) 20 karat; b) 18 karat; c) 14 karat; d) 23 karat?

LAIPSNIS
14 19 31 36 40 44

1. Laipsnis su natraliuoju rodikliu 2. Laipsni su vienodais pagrindais daugyba ir dalyba 3. Sandaugos, trupmenos ir laipsnio klimas natraliuoju laipsniu 4. Laipsnis su sveikuoju neigiamuoju rodikliu 5. Laipsni su sveikuoju rodikliu veiksmai 6. Standartin skaiiaus iraika Pasitikrinkite

1 Laipsnis su natraliuoju rodikliu


Prisiminkime, kaip keliame natraliuoju laipsniu, pavyzdiui: 43 = 4-4-4 = 64;

(-0,2) 4 = -0,2 (-0,2) (-0,2) (-0,2) = 0,0016;

) - H)--1-(-1)-(-5)- 2 7

2 7

Sandauga n dauginamj, kuri kiekvienas lygus a, ymima an ir vadinama skaiiaus a n-tuoju laipsniu. Skaiiaus a pirmuoju laipsniu vadinamas pats skaiius a.

...
dauginamj

= ,

1 = a.

an laipsnis a laipsnio pagrindas n laipsnio rodiklis

Apskaiiuojant skaitini reikini reikmes, pirmiausia keliama laipsniu, o po to atliekami kiti veiksmai, pavyzdiui: 3 IO2 = 3 100 = 300; ( - 5 ) 2 - 3 4 = 25 - 81 = - 5 6 ; _l2 _ ?! . ( _ I \ 2 3 V 2/
=

_ ! _ i . I = - I - I = 3 4 3

- i i 3

Jei reikinyje yra skliaust, pirmiausia atliekami veiksmai skliaustuose, pavyzdiui: ( 3 , 2 - 2,9) 4 = 0,3 4 = 0,0081; (2,09 - 0,3 2 ) 3 = (2,09 - 0,09) 3 = 2 3 = 8; 1 - 5 2 ( ^ - 1 ^ ) = 1 - 5 2 2 = 1 - 25 2 = 1 - 50 = - 4 9 .

Apskaiiuoti laipsni ir skaitini reikini su laipsniais reikmes patogu naudojantis skaiiuokli. Pavyzdiui, norint rasti 4 6 , galima skaiiuoti pagal schem: X 4 X 4 X 4 X 4 X 4
=

4096

Taiau galima skaiiuoti nekartojant pagrindo: pakanka vesti 4, vien kart

Reikinio 3,4 3 : 1,7 reikm skaiiuokli galima apskaiiuoti taip: 3,4 X


= =

1,7

23,12

Reikinio (42,5 4,6) 2 8,3 3 reikm apskaiiuokime, naudodamiesi atmintimi: 8,3 MR M+ 42,5 4,6 MR 864,623

atminties ikvietimo klavias (anglikai memory recall).

Abakas vienas pirmj skaiiavimus palengvinani prietais pasaulyje, naudotas jau senovs Kinijoje ir Japonijoje nuo VI-VII a. (ir dar tebevartojamas Tolimuosiuose Rytuose). Senovje tai buvo paprasiausia staiakamp lentel, subraiyta tiesiomis linijomis. Juosta tarp linij atitiko skaii grupes: vienetus, penketus, deimtis, penkias deimtis, imtus ir 1.1. tas juostas dedant akmenukus arba skridinlius buvo galima pavaizduoti skaiius ir atlikti paprasiausius skaiiavimus. Vliau abakai pasidar panaesni skaitytuvus (pastaruosius dar prie deimtmet matydavome ms parduotuvse). iuolaikinio abako lentos (c) deinje pusje esantys skridinliai reikia penketus, t. y. vienas deinysis skridinlis lygus penkiems kairiesiems. Virbai, irint nuo apaios, atitinka skaii klases: pats apatinis - vienetus, antras nuo apaios - deimtis, treias - imtus ir 1.1. Brinyje matote skaii 1986, atidt senoviniame graik (a) ir iuolaikiniame kin (b) abake. O dabar pasakykite, koks skaiius atidtas abako pieinyje (c). 500 50 5

1000 100 10

1 IO4
IO3 IO2

(f ) >$1

-e " H

10 1 a)
b)

c)

25. Pakelkite laipsniu: a)0,3 2 ; a) 161; b) ( f ) 4 ; b) I 1 6 ; C) ( - i ) 3 ; ) ( - 1 ) 5 ; d) ( - i ) 2 ; d) ( - 1 ) 1 0 0 ; e) ( - 2 , 5 ) 2 ; e) ( - 1 ) 1 0 1 ; f) (2) 3 . f) O4.

26. Pasakykite, kam lygu: 27. Apskaiiuokite: a) 2 2 f) ( - o , i ) 3 b) - 2 2


g)() 2

c) ( - 2 ) 2 h) H )
2

d) O, I 3 i) - ( 2

e) -O, I 3 j) %

28. Apskaiiuokite reikini reikmes: a) 2 2 + 2 3 e) 2 3 2 b) (3)2 2 3 f) 1,3 2 : 10 c) 42 + 5 3 g) l : ( ) 3 d)-(lf)2-2 h)0,l2-0,22

29. Naudodamiesi 175 puslapyje esaniomis natralij skaii nuo 1 iki 10 kvadrat ir kub bei skaii 2, 3 ir 5 laipsni lentelmis, apskaiiuokite: a) 9 2 + 7 3 e) - 2 6 : 64 b) 8 3 - 2 8 c) 3 7 - 9 3 d) 5 6 3 f) 3 2 5 - 3 5 g) ( - 5 ) 3 2 3 + 100 h) (35 - 7 3 ) : ( - 4 )

30. Skaiiuokli apskaiiuokite laipsnius ir suapvalinkite atsakymus iki imtj: a) 3,12 3 ; b) 0,73 4 ; c) 1,85 5 ; d) 2,04 6 ; e) 1,14. 31. Skaiiuokli apskaiiuokite reikini reikmes ir suapvalinkite atsakymus iki deimtj: a) 2,08 3 : 1,56 d) (1,27 + 6,32) 3 32. Apskaiiuokite: a) 6jc3, kai = - 2 ; - 1 ; 0; 0,2; b) 100 - y 2 , kai y = - 1 5 ; - 1 ; 1; 15; 25. 33. Nustatykite, koks enklas (>, < ar =) turt bti paraytas kvadratlio vietoje: a) 0,9 2 ( - 0 , 9 ) 2 c) 7 5 2 (7 5) 2 b) ( - 0 , 2 ) 3 ( - 0 , 3 ) 3 d) - 5 4 3 - 5 ( - 4 ) 3 b) 1,6 4 8,3 e) 0,01 ( - 4 , 5 ) 4 c) 0,46 3 8,2 f) 2,06 5 - 33,12 : IO4

34. Atsakymus klausimus paraykite reikiniu su laipsniu ir, jei manoma, apskaiiuokite reikinio reikm. a) Mgintuvlyje yra 500 bakterij. Bakterij kiekis mgintuvlyje per valand padidja dvigubai. Kiek j bus mgintuvlyje po 1 valandos? 2 valand? 3 valand? n valand? b) Pauki populiacija kasmet padidja 1,5 karto. Kiek bus pauki po 3 met, jei dabar j yra 1000? 35. Pasakykite, koks skaiius turt bti paraytas vaigduts vietoje: a)(*)2 = 9 d) (*) 3 = 8 g) 2* = 32 j) 5* = 5 b) (*) 2 = 1 e) (*) 3 = - 8 h) ( - 3 ) * = - 2 7 k) ( - 5 ) * = - 5 c) (*) 2 = 10000 f) (*) 3 = - 1 000000 i) 100* = 1 0 ^ 0
100 nuli

36. Skaii paraykite laipsniu, kurio rodiklis lygus 2: a)2;


Pavyzdys.

b)lg;
201 =

c) 13|;
=

d) 3 .
=

^4Ij2

37. Medinio kubelio turis lygus 64 cm 3 . a) Kam lygi kubelio kratin? b) Kiek kubini centimetr padids kubelio tris, kratin padidinus 1 cm? c) Keliais centimetrais reikt padidinti kubelio kratin, kad jo tris bt 64 m 3 ? 38. Ivardykite statinius ir ambin:
d)

39. Apskaiiuokite reikinio reikm: a) l | + 4 5 : 3 ^ - 2 3 , 6 c) 1 7 , 8 - 3 7 : 2 ^ - 1 ^ b) V05 - V25 d) 4 - V 1 2 T

40. Raskite neinomus kampus: a) b) c) d) e)

330

41. Vienoje dje uogiens stiklaini buvo tris kartus daugiau negu kitoje. Kai i pirmosios ds 17 stiklaini buvo perdta antrj d, abiejose dse j pasidar po lygiai. Kiek stiklaini uogiens buvo kiekvienoje dje i pradi? 42. Kaina buvo sumainta 25%, ir dabar prek kainuoja 150 Lt. Kiek prek kainavo iki kainos sumainimo? 43. Isprskite lygtis: a)
3JC

= -3 = 1

b) \x = 1 e) = -1

c) -IOOO JC = 0 f) 0 , I J C - 3 = 3

d)

44. Motorin valtis 90 km pasroviui nuplauk per 6 h, o atgal gro per 10 h. Koks ups tkms greitis? Nurodykite teising atsakym. A 6km/h B 3km/h C 2km/h D 12km/h E4km/h 45. Staiakampyje yra 9 skaiiai ir 6 matematiniai enklai.
5 4 6 8 (X) 4 2 3

16
Panaudojant visus skaiius ir visus enklus galima sudaryti tris teisingus teiginius, pavyzdiui: 3 + 5 = 8; 4x4=16; 2 + 6 < 10.

Paraykite dar tris tokius teising teigini trejetus.

2 Laipsni su vienodais pagrindais daugyba ir dalyba


Panagrinkime dviej laipsni su vienodais pagrindais sandaug. Pavyzdiui, raskime sandaug laipsni 5 2 ir 5 4 : 52 54 = ( 5 5 ) ( 5 - 5 - 5 - 5 ) = 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 56.
2 4 6

Vadinasi, 52 54 = 5 2 + 4 . Matome, kad dauginant 5 2 i 5 4 gauname laipsn, kurio pagrindas 5, o laipsnio rodiklis lygus 2 ir 4 sumai. i taisykl galima taikyti dauginant bet kuriuos laipsnius su vienodais pagrindais. I tikrj, am-an = (a-a-a
v m dauginamj

...

a) (a-a-a

V n dauginamj

-...- a) = a-a-a

v (m+n) dauginamj

-...- a =

'+.

am.an=am+n

( / > 6

JV)

Analogikai sitikinkite, kad am an - ak = am+n+k

(m, n, k e N).

Dauginant laipsnius su vienodais pagrindais, pagrindas paliekamas tas pats, o laipsni rodikliai sudedami. Pavyzdiui: 32 - 35 = 3 2 + 5 = 37; c4 - c10 = c 4 + 1 0 = c14; (-2)3 (-2)4 = (-2)3+4 = (-2)7; 10 IO2 IO5 = IO 1 + 2 + 5 = IO8.

Taisykl galima taikyti ir atbulai, pavyzdiui: 54 = 5 53 = 52 52; a 6 = a a5 = a2 a4 = o 3 a 3 .

Panagrinkime dviej laipsni su vienodais pagrindais dalmen. Pavyzdiui, raskime dalmen laipsni 3 6 ir 3 4 : 333333 2 = 3-3=3 . 3-3-3-3 ^
2

Vadinasi, 36 : 34 = 3 6 ~ 4 . Matome, kad dalijant 3 6 i 3 4 gauname laipsn, kurio pagrindas 3, o laipsnio rodiklis lygus 6 ir 4 skirtumui. i taisykl galima taikyti, dalijant bet kuriuos laipsnius su vienodais (nelygiais nuliui) pagrindais, kai dalinio rodiklis didesnis u daliklio rodikl. I tikrj,
m dauginamj Dl
n =

m . n a :a

a a a ... a = a-a-a
n dauginamj

a a a ...

mn a

(mn) dauginamj

am

. an _

am-n

^a Q.

m> n

> )

Dalijant laipsnius su vienodais (nelygiais nuliui) pagrindais, pagrindas paliekamas tas pats, o i dalinio rodiklio atimamas daliklio rodiklis. Pavyzdiui: 0,5 8 : 0,5 5 = 0,5 8 " 5 = 0,5 3 ;
7 8

a10 : a8 = a 1 0 ' 8 = a2;


1

.9

z = 7 8 - 6 = 72; 76

- = ^ c

= C

Taisykl galima taikyti ir atbulai, pavyzdiui: 54 = 5 6 : 5 2 = 5 1 0 : 5 6 = . . . ;


a 3 = a 15 :a 12
a

= = a

...

Kol kas taisykl am : an = am " taikme, kai m > n. Jei taikytume j tuo atveju, kai m = n, gautume: an :an = an~n = a. Kadangi an : an = ^ = 1 { 0), tai patogu susitarti, kad a0 = I ( 0)

Kiekvieno skaiiaus, nelygaus nuliui, nulinis laipsnis lygus vienetui. Pavyzdiui: 4 = 1; ( - 3 , 2 ) 0 = 1; Q


0

= L

Reikinys O0 neturi prasms. Taip susitarus, taisykl am : a" = am~n galima taikyti, kai m ^ n.

46. Sandaug ireikkite laipsniu: a) 2 6 2 5 e) 6 a 3 b) 7 4 7 f ) b5 b9 c) ( - 5 ) 8 ( - 5 ) 3 g) ( - c ) 1 1 ( - c ) d) IO2 IO3 IO4 h) d d4 d12

47. Reikin ireikkite laipsniu, naudodamiesi 175 p. esaniomis lentelmis: a) 2 5 4 e) 27 3 5 i) 5 3 25 5 b) 2 3 64 c)26-512 f) 3 2 81 g) 9 243 7 j) 4 64 4 k) 2 32 2 d) 128 2 3 h) 729-81 1) 36 6 2 6 3

48. Ireikkite laipsn dviej laipsni sandauga trimis bdais: a) 2 5 ; b) 3 7 ; c) a 1 8 ; d) x 2 0 .

Pavyzdys.

46 = 43 4 3 = 42 4 4 = 4 4 5 .

49. Dalmen ireikkite laipsniu: a) 2 4 : 2 3 e) 9 :x2 b) 3 8 : 3 5 f ) pls : p c) 0,5 9 : 0,5 5 g) z 1 6 : z12 d) ( - 1 , 2 ) 1 0 : ( - 1 , 2 ) 7 h) (-y)11 : (-y)7

50. Apskaiiuokite reikini reikmes: a) 5 7 : 5 4 d) ) ! S) 64 51.


5

b) 0,4 5 : 0,4 2
3

c) 14,16 : 14,15 f) ( l ) 4 : l 11 D (-0,2) (_o,2)8

e) ( - ) 7 : ( - ) 4 ! ) 0,14

Apskaiiuokite: a) I 4 - I 3 : ! 6 d) ( ) 3 - ( ) 2 : ( ) b) I l 8 : I l 7 - 1 1 e) ( 2 | ) 7 - (2f , (2)9 c) IO12 IO4 : IO8 f, ( | ) 6 : . (f)

Pavyzdys.

3 5 3 2 : 3 6 = 3 5+2 ~ 6 = 3 ^ 3 .

52. Remdamiesi lygybe 2 1 0 = 1024, apskaiiuokite: a) 2 n ;

b)29.

53. Suprastin reikinius, skaiiuokli apskaiiuokite j reikmes, o atsakymus suapvalinkite iki deimtj: a) 3,5 3 3,5 2 ; b) 7,2 8 : 7,2 5 ; c) 2,56 6 2,56 4 : 2,56 7 . 54. 55. Apskaiiuokite: a) 2 1 2 4 + 3 3 3 2 ; Apskaiiuokite: a) 2\/8l; b) ; ) / ( - ) ; d) 10^0,0144. b) 5 2 4 + 10 3 ; ) 0,9 4 2 - 8,1 : 3 2 .

56. Suprastinkite reikinius: ) - \ x ( - 6 , 4 ) d) - 0 , 2 7 \


Pavyzdys. 1.(_123)

b) (-0,81*) e) OlOly ( - 6 )
=

c) f)

( - ) 42* 0,3y (-0,01)

_1|3==_4.

57. Isprskite lygtis: a) 0,6(* - 3) - 0,5(: - 1) = 1,5;

b) 0,8(y - 2) - 0,7(y - 1) = 2,7.

58. Brinyje pavaizduot trikampi por atitinkamai lygios kratins paymtos vienu, dviem ar trimis brkneliais, o atitinkamai lygs kampai paymti vienu, dviem ar trimis lankeliais. Kuriose porose trikampiai lygs? B

59. Kai inomas kuno turis V ir tankis p, jo mas m randama pagal formul m = p V. a) Apskaiiuokite kamio mas, jei jo tris lygus 8 cm 3 . (Kamio tankis yra 0,18 g/cm 3 .) b) Kokia yra keturi staiakampi padkliuk, padaryt i kamio, komplekto mas, jei vieno padkliuko ilgis yra 40 cm, plotis 25 cm, o storis 0,5 cm? 60. Paraykite visus keturenklius 711* pavidalo skaiius (t. y. j pirmieji skaitmenys yra 7, 1, 1), kurie dalijasi i: a) 5; b) 9; c) 5 ir 9. 61. I 8 kg bulvi gaunama 1,4 kg krakmolo. Kiek krakmolo galima gauti i 28 kg bulvi? 62. Kam lygus skaiius, jeigu jo 20% sudaro 4,5? A 0,9 B 2,5 C 9 D 22,5 E 18 63. Vienas darbininkas per 4 valandas pagamina 3 gaminius, o kitas 4 tokius pat gaminius per 5 valandas. Kuris darbininkas dirba spariau? 64. Nustatykite dsningum, kaip sudaroma skaii eilut, ir uraykite dar du jos narius: a) 1, 5, 9, 13, 17, ... b) 1, 5, 25, 125, 625, . . . c) 1, 5, 8, 12, 15, . . . d) 1, 5, 11, 19, 29, . . . 65. eimos mnesio pajamos 2430 lit. eimos mnesio ilaidos: 1200 Lt maistas 450 Lt drabuiai 310 Lt mokestis u but 200 Lt kitos ilaidos I viso: 2160 Lt Kam lygios eimos mnesio santaupos? Stulpeline diagrama pavaizduokite pajam panaudojim.

3 Sandaugos, trupmenos ir laipsnio klimas natraliuoju laipsniu


Panagrinkime dviej nari sandaugos klim natraliuoju laipsniu. Pavyzdiui, kelkime ketvirtuoju laipsniu sandaug 2 - 3 : (2-3) 4 = (2 3) (2 3) (2 3) (2 3) = (2 2 2 2)-(3 3 3 3) = 2 4 3 4 .
4 dauginamieji 4 4

Vadinasi, (2 3) 4 = 2 4 3 4 . Matome, kad keliant sandaug 2-3 ketvirtuoju laipsniu, tuo laipsniu keliami abu dauginamieji, o rezultatai sudauginami. i taisykl galima taikyti sandaug keliant bet kuriuo natraliuoju laipsniu. I tikrj, (a-b)" = (a -b) ... (a -b) = (a -a ... -a) (b b ... -b) = an bn.
v

'

'

'

'

n dauginamj

n dauginamj

n dauginamj

(a b)n =an -bn ;

(ne

N) N).

Analogikai sitikinkite, kad (abc)n = an bn cn (ne

Keliant sandaug natraliuoju laipsniu, kiekvienas dauginamasis keliamas tuo laipsniu, o gauti rezultatai sudauginami. Pavyzdiui: (2 IO)5 = 2 5 IO5; ( - ) 3 = ( - 3 ) 3 :3 3 = - 2 7 x 3 y 3 .

Taisykl taikoma ir atbulai, pavyzdiui:

' 4 Q 4 = K) 4 =

4 3 25 3 = (4 25) 3 = IOO3 = 1 000000.

Panagrinkime trupmenos klim natraliuoju laipsniu. o Pavyzdiui, kelkime kvadratu trupmen | :


/ 3 \ 2 _ 3 \4/ 3 _ 3 3 _ 3 + 4 ~
2

~~ 4 ' 4 ~

42'

Vadinasi,

(I) 2 =
V4/

* 42

Matome, kad keliant trupmen | antruoju laipsniu, tuo laipsniu keliamas ir skaitiklis, ir vardiklis. i taisykl galima taikyti trupmen keliant bet kuriuo natraliuoju laipsniu. I tikrj,
n dauginamj

/a\n \b)

/a\ /a\ (b) ' U /


'

/a\ " '' U/


v

'

'

a ... b-b...-b

an

'

n dauginamj

n dauginamj

(I)" = $

(.)

Keliant trupmen natraliuoju laipsniu, tiek skaitiklis, tiek vardiklis keliami tuo laipsniu. Pavyzdiui:
(
V
7

i d a

73

d a

3 4 3
;

97

~ ~ V 9 /

~ 9 3 ~ ~ 7 2 9

/ a \4

d a

V3b/ ~ (3b)4 ~ b4 ~ IF' Taisykl taikoma ir atbulai, pavyzdiui, 3^ _ /344 _ / 1 \ 4 _


94
_

V9/

\3/

81

Panagrinkime laipsnio klim natraliuoju laipsniu. Pavyzdiui, kelkime laipsn 3 2 penktuoju laipsniu:
5 dmenys
(32)5 =

^2_2_2_2 5 dauginamieji

2 + 2 + 2 + 2 + 2

3 25 =

3 10_

Vadinasi, (3 2 ) 5 = 3 2 5 . Matome, kad keliant laipsn 3 2 penktuoju laipsniu, laipsni rodikliai 2 ir 5 sudauginami. i taisykl galima taikyti laipsn keliant bet kuriuo natraliuoju laipsniu. I tikrj,
n dmen

(am)n = am am

am =am+m+-+m

=amn.

n dauginamj

(am)n=amn

(m, n e N)

Keliant laipsn natraliuoju laipsniu, laipsnio pagrindas lieka tas pats, o rodikliai sudauginami. Pavyzdiui: (1,9 2 ) 3 = 1,9 2 ' 3 = 1,96; (3a2b3)4 ( ( - 8 ) 2 ) 4 = ( - 8 ) 2 4 = ( - 8 ) 8 = 88; ia8/,12.

= 34 a2'4 b3'4 = 34 a8 b12 =

i OL-

1)-

(T>
a")*=

Crn-

66. Pakelkite laipsniu: a) (ab)1 e) (0,3)


3

b) (xyz) f) (IOaZ?)
5

C)

(2x)~
3

g) ( m n )

d) ( - 3 a Y h) ( - 1 \abcY

67. Sandaug ireikkite laipsniu: a) a4b4 e) 81x 4 68. Apskaiiuokite: a) 2 5 5 5 d) 0 ) 4 I 4 69. Pakelkite laipsniu:
a) ( i )
3

b) m 3 n 3 /i 3 f) 0,008a3Z>3

c) ( - ) 5 } - 5

g) -0,027* 3

d) I 1 O 1 h) - 5 m 4

b) 0,5 6 4 6 e) 0,008 15 125 15

)9-9
f) H ) 7 - u 7

b)

( - f )

o (!)
)

=I (-1) 3

f) ( ) 5

m
3c

d)

(4

h) ( - S ) 2
d) n6 h)
26m6 1024x 10
IO 10

70. Trupmen ireikkite laipsniu: b) e)


125x3

-27000

C)

(-)7

f)

g) 128a
Wc
1

71. Ireikkite laipsniu: a) (3 3 ) 2 e) (a 3 ) 4 b) (7 2 ) 5 f) (b 1 ) 2 c) (0,9 4 ) 3 g) H 8 )


3

d) ( - 5 3 ) 3 h) (-y4)6

72. Ireikkite laipsniu: a) su pagrindu 2: 4 J ; 162; 64 2 ;


z J c3. b) su pagrindu 5: 252. ; 125 ; 625 J .

73. Paraykite laipsniu, kurio pagrindas a: a) (a 3 ) 6 ; b) (a 5 ) 2 (a3)3; c) (a2 a3)4; d) (a-a5)4.

74. Kokie skaiiai turt bti parayti vaigdui vietoje? a) 2 2 0 = (2 10 )* = (2 5 )* = (2*) 5 = (2*) 2 ; b) 2 3 0 = 4* = 8* = 32*.

75. Apskaiiuokite reikini reikmes:


9 3 /2\4. d) ) ,
h4

(2 5 ) 2 . ) 25

3 9 -27. W (3 3 ) 2 '

2 4 4 3 (4 ) . 10 ' 4 '

3 2 , 103102(10 ) 2 3 ' 10-(10 )

Pavyzdys.

38(33)
3

^
312

14_12 =

12

312

312

76. Apskaiiuokite ir uraykite teising atsakym: a) b) c) d) 32 32 54 54 + 3 3 52 :52 A 243 A 753 A 600 A I2 B 36 B 729 B 25 B 625 C 729 C 243 Cl C 25

77. Raskite gretutini kamp didumus: a) ,


+ 541 2x

b)

c) kai j didumai sutinka kaip 7 : 8 . 78. Atstumas emlapyje tarp Kupikio ir ilals lygus 120 mm, o vietovje tarp i miest apytiksliai yra 180 km. Koks emlapio mastelis? 79. stiklin, kurioje yra 195 g vandens, berta 5 g valgomosios druskos. a) Kokia druskos tirpalo mas? b) Kokia tirpalo koncentracija (druskingumas) promilmis? 80. Tiesje paymti takai M, N ir K. Kam lygus atstumas MK, jeigu: a) MN = 2cm, NK = 4cm; b) MN = 2m, NK = 4cm? Nurodymas. Isiaikinkite, kaip gali bti isidst takai. 81. Usakym pagaminti stakles darbininkai planavo vykdyti per 20 dien. Kasdien pagamindami dvejomis staklmis daugiau, darbininkai usakym atliko per 18 dien. a) Kiek stakli per dien darbininkai planavo pagaminti? b) Kiek stakli per dien darbininkai pagamino? c) Kiek stakli buvo usakyta? d) Kiek stakli per dien turt pagaminti darbininkai, jeigu t usakym reikt atlikti per 10 dien?

82. I dviej gyvenviei, atstumas tarp kuri 42 kilometrai, tuo paiu metu vienas prieais kit ivyko du dviratininkai. Jie susitiko po 2 valand. Pirmasis dviratininkas iki susitikimo nuvaiavo 2 kilometrais daugiau negu antrasis. Kokiu greiiu vaiavo kiekvienas dviratininkas? 83. Upildykite tuius langelius sveikaisiais skaiiais nuo 1 iki 9 taip, kad kvadratas bt magikas. -4
- 2

- 6

84. Nustatykite dsningum ir pasakykite: a) kokie skaiiai turt bti parayti klaustuk vietoje. 16 25 36

b) kokie skaiiai ir kokios raids turt buti paraytos klaustuk vietoje. A 2 A 1 B 4 C 3 6 D 5 E 8


?

85. Degtukais paraytoje lygybje padaryta klaida. Itaisykite j, perkl tik vien degtuk.

4 Laipsnis su sveikuoju neigiamuoju rodikliu


Dalydami laipsnius su vienodais pagrindais, taisykl am : an = am~n imokome taikyti, kai m ^ n (a 0). Raskime reikinio am : an reikm, kai m < n, pavyzdiui, 5 2 : 5 5 . Jei taikytume mint taisykl, gautume: 52 : 55 = 5 2 - 5 = 5 - 3 . Taiau
2 5 5 5

'

_52_ 5-5 _ 1 _ 5 5 ~~ 5 5 5 5 5 ~ 5 - 5 - 5

1
_

53'

Todl patogu susitarti, jog

Tokio susitarimo laikomasi, kai laipsnio rodiklis yra bet kuris sveikasis neigiamasis skaiius:
a

= \

^O)

Pavyzdiui: = ^2 = 3 9 ( - 2 ) - 4 = - 4 - r4 - L (-2) 16' ( + 5 2 =


1

(x + 5) 2 '

Pakelkime neigiamuoju laipsnio rodikliu paprastj trupmen, pavyzdiui:


' 2 \ - 2 _ 3 ) ~ 1 _ 1 _ I ~ 9 4; / V 3 \ - 3 _ 5/ ~ 1 ( I | j 3 1 I T _ 125

(2)2 ~

125

/l\-i _ J _ _ I _ 2 V2/ ~ ( ~ _ 1~ CIV \2) 2

/__L\-1 _ V " ( M1 V 10/ 10/ I oJ

- i 10

= - 1 5 = -10. 1

Paskutiniuose pavyzdiuose pakl trupmenas 2 "" ~~TOl a *P sn i u gauname sveikuosius skaiius 2 ir 10. Toki savyb turi kiekviena trupmena, kurios skaitiklis lygus 1:

I tikrj

Gr-e-'r'
Pavyzdiui:

Ix-I

- H - l )

= e

= e

(-*

T\-l

H)"1-

-3.

Taip pat ir keldami bet kuri paprastj trupmen neigiamuoju laipsniu, j turime apversti", o laipsnio rodiklio enkl pakeisti prieingu:

I tikrj,
(a\~n

U/
Pavyzdiui:
_\~2

(W & ^ W '
Gr3=()3; ( - - 4

b =

=/ b \ n

1 . 3 ,r - ( I ) = G

Keliant mirj skaii arba deimtain trupmen neigiamuoju laipsniu patartina t skaii parayti kaip paprastj trupmen, pavyzdiui:

(r-(-()'-f
- - ^
3 - ( i r - ( = G ) 3 = 1 2216

86.

Laipsn su sveikuoju neigiamuoju rodikliu pakeiskite trupmena: a) K T 1 e) b~5 b) 3 - 2 f) ( 2 b ) ' 4 ) - 3 g) ( + 2)" 1 d) 2~ 4 h) (. xy)~ 3

87.

Trupmen pakeiskite laipsniu su sveikuoju neigiamuoju rodikliu: a) ; b) w >


c)

7'

) b

f) ^

g)

88.

Skaiius ireikkite laipsniu su nurodytu pagrindu: a) su pagrindu 2: b) su pagrindu 3: c) su pagrindu 5: d) su pagrindu 10: 4; 2; 1; \ \ \ \ ^ r ; <| 1; 3; 27;

gj^; j ^ ; 1; 25; 125; 100; 10; 1; 0,1; 0,01; 0,001.

89.

Apskaiiuokite: a) 2 - 5 f) 1 2 - 3 b) IO- 6 g)-0,4-2 c) ( - I ) ' 2 d) ( - I ) " 7 e) ( l ) ~ 2

h) 2~ 2 + 3 _ 1 i) - 1 , 7 + " 2 j) + 2,5~ 2

90.

Apskaiiuokite ir atsakym paraykite deimtaine trupmena: a)10-3; b) 2 - 1 ; 0)4"1; d) 5~ 3 ; e) ( ) 2 ; f) ( ) 2 ; g) (2,5)" 1 .

91.

Vartodami neigiamj rodikl, ireikkite: a) metrais: 1 dm, 1 cm, 1 mm; b) kvadratiniais metrais: 1 dm 2 , 1 c m , 1 m m ; c) kubiniais metrais: 1 dm 3 , 1 c m , 1 m m .

92.

Atlikite veiksmus: \ 5ii5l. ) (2Y. a h a) 18 ) 5


5 ' 2 -4'

C)

(3 ) '

6 2

d4

0,6 0,6 5 '

12 0,6 4

93.

Apskaiiuokite: ) 0 ; b) ; ) /025; d) ^ 4 .

94.

Paraykite skaiius standartine iraika: a) 160000 d) 7,5 mln. b) 879000 e) 2,3 tkst. c) 1480 f) 0,51 mlrd.

95.

Paraykite reikiniu: a) 5a ir b sumos kvadrat c) 8Im ir 25n skirtumo kub b) 3jc ir y kvadrat sum d) 4c ir 3d kub skirtum

96.

Kubo formos vandens bakas siurbliu pripildomas per 15 minui. Per kiek laiko tuo paiu siurbliu bus pripildytas kubo formos vandens bakas, kurio briauna 2 kartus didesn nei pirmojo? Raskite neinomus kampus, jei inoma, kad a || b.

97.

98.

Atskliauskite ir sutraukite panaiuosius narius: a) 3 ( 2 - y) + 2y5; b) 5x - (1 - x) 4 + 4.

99.

Schemoje langeliai upildyti pagal toki taisykl: vir dviej skaii paraytas j aritmetinis vidurkis. Kokie skaiiai turt bti parayti klaustuk vietoje?

100. Para keturis i eils einanius skaitmenis, gauname keturenkl skaii. Pirmus jo du skaitmenis sukeit vietomis, gauname skaii, kuris yra natraliojo skaiiaus kvadratas. Raskite pradin keturenkl skaii. 101. Apskaiiuokite: a) | - 3 f | : ( - 2 ) ; b) - 3 , 8 + |-6,08|.

102. Turistai pirmj dien nujo 15% viso suplanuoto kelio, o antrj viso suplanuoto kelio. Kiek kilometr turistams liko eiti, jeigu pirmj dien jie nukeliavo 10,5 km? 103. Kuri dabar valanda, jeigu likus paros dalis dvigubai ilgesn u prajusi?

104. Vilniaus ir Kauno sporto mokykl 8-j ir 9-j klasi moksleiviai dalyvavo krepinio turnyre. Komandos buvo suskirstytos 4 pogrupius: I, II Vilniaus, III, IV Kauno. Pogrupiuose vykusi rungtyni rezultatai pateikti lentelse.
I pogrupis 8a 8
a

II pogrupis 8C 9
9a

8d 50 : 40 60 : 52 52 : 50

8b

9d 9 9b 62 : 60 70 : 60 61 : 59

8b 8 8d

52 : 51 50 : 51 40 : 50 48 : 70 52 : 60 51 : 52 50 : 52 51 : 50 70 : 48 III pogrupis 8
a

9b 9 9d

60 : 62 52 : 70 48 : 47 60 : 70 70 : 52 60 : 65 59 : 61 4 7 : 4 8 65 : 60 IV pogrupis

8a 8 8C 8d
b

8 8 8 40 : 60 50 : 62 54 : 52

9a

9a
9b 9c

9c 9d 9b 51 : 54 62 : 60 50 : 90

62 : 50 61 : 65 60 : 40 62 : 50 5 0 : 6 2 49 : 48 52 : 54 65 : 61 48 : 49

9d

54 : 51 50 : 58 70 : 82 6 0 : 6 2 58 : 50 66 : 80 9 0 : 5 0 8 2 : 7 0 80 : 66

a) Irikiuokite komandas pogrupiuose pajgumo tvarka, jeigu: u pergal skiriamas 1 takas, u pralaimjim 0 tak; dviem komandoms surinkus vienod tak skaii, auktesn viet uima ta komanda, kuri nugaljo tarpusavio rungtynse; trims komandoms surinkus vienod tak skaii, auktesn viet uima ta komanda, kurios tarpusavio rungtyni mest ir praleist tak skirtumas yra didesnis. b) Ar galjo vieno pogrupio visos komandos surinkti po vienod tak skaii? c) Ar galjo taip atsitikti, kad trys vieno pogrupio komandos surenka po vienod tak skaii, o j tarpusavio rungtynse mest ir praleist tak skirtumas yra vienodas?

5 Laipsni su sveikuoju rodikliu veiksmai


Nesunku sitikinti, kad laipsni su natraliaisiais rodikliais savybs tinka laipsniams su sveikaisiais rodikliais. Pavyzdiui:
2

- 7 . 29

-7+9

22j

nes

2 - 7 29 = 1 46 . 4 - 2

27

29 = ^

27

= 2 9 - 7 = 22; 46 +2 48.

46 . 4 - 2

46-(-2)

48s

nes

46

46 . 4 2

42
V = 2"2
3

= 2 - ' , nes (2->) 3 = ( )

=
f

= 2-6; = . = 2 -

<2 - 3 ) " 4 = 2~4 - S" 4 , es (2 - S)" 4 = ^ L - = ^ L

/2-4_2^ / 2 \ - 4 _ / 3 \ 4 _ 3* _ 4 1 _ 1 nes W - 3-4' {3) ~\2> ~24_ 24_3-4 Todl, kai , O ir m, e Z, galioja lygybs:
.m

_ 2~ 4 "3-4

a" =

am+n,

am
a\n

Oab)n

=anbn,

:an a" r

.,mn

(am)n = -.mn

ias lygybes taikysime perdirbindami ir skaitinius, ir raidinius reikinius. Pavyzdiui:


7-3
' '

72
' _ 7 - 3 + 2 - 1 0 _ 7 - I I .

7IO

'

'

( ^ ) "

= ( " = (2<"V 1 1
~
2 4

= (2V2 = 2

~ 2
a 2

16;
4

3 '~ V 2 :() f2\2 ( \ 1 =1 =I yJ :4 ^ y ? 2


2

105. Apskaiiuokite: a) 6 - 4 6 7 d) IO5 IO - 3 10 - 4 g) ( ) " 4 3 j) ( - 3 ) - 2 . ( - 3 ) 5 b) 31 : 3 1 2 e) I 5 - 3 : I 5 - 3 c) ( 5 - 2 ) - 3 f) 123 (12 - 2 ) i) ( 4 2 2 4 1) 5 3 ( 5 - 1 ) 2

h) ()2 : ()4
k) ( - 1 . 2 1 : ( - 1 , 2 ) - 3

106. Ireikkite reikin laipsniu: a) su pagrindu 2 1 2 3


4

b) su pagrindu 3 9-3-3 27 : 3-2 9 - 2 - ( ) 3 : 3-2 d) su pagrindu 10 IO2 : - 5


4 L . IO 100 !-1 : IO3 IO6

162-4 8 _ 1 4 2 2 c) su pagrindu 5 5- -25 ( I ) " 2 : 125 1 635 5 : 25 107. Apskaiiuokite reikinio reikm: a) d) 8 3 4 - 2 g) 100 : 10~3
.. V 4~5-4~6 9-20
1

b) ^ p 3 e) 9 5 2 7 - 4 h) 2~6 : 8 - 3 34 k) 3-10.97

25-2~6

7 c) ^ W 7-3.75 f) 4 3 2~8 i) I25- 3 : 25-2 10"5-10010 1) IOOO3

108. Suprastinkite reikin: a) 3a 2a-2 d) 0,9m 3 \~ g) 0,2:3 : \ x ~ 2 b) 0,75 4 8 - 3 e) 4" 1


|
2

) 4 0,25 f) \ z ~ 4 0,27z 2 i) : Ap'4 1) 4 - 5 : (0,1)"

h) 16,96 : 13Z?-1 ) - 2 I p 1

J)

: (W4

: IP"1

109. Atlikite veiksmus: a) 6 3 2 3 2 4 ) ( - 3 ) 2 : 0,2 5 e) 0 , 5 - 2 + ( \ Y X 110. Pasirinkite teising atsakym. A a) 9,2 = . . . b) (Sx)2 = ... I1 c) 73 - 100 reikm yra d) (0,5) 1 25x 1 teigiama B 9,2 5x2 7 nulis C 0 25x 2 1 7 neigiama b) 0 , 7 - 4 3 + ( - 1 , 6 ) : 2 4 d) 0,3 3 IO4 : (-270) f) 3 - 2 _ 3 - 3 + 3 - 1

111. Koks enklas (>, < ar = ) turt buti paraytas kvadratlio vietoje:
a ) 2300 B 3200.

b) 9 1 0 81 5 ;

c) IO3 2 4 5 3 ?

112. Paraykite laipsniu: a) 3 5 7 5 3 3 7 3 c) (4 6 6 6 ) : (4 3 6 3 ) b) 2 6 5 6 2 5 5 5 d) (2 10 3 5 5 5 ) : (28 3 3 5 3 )

113. Apskaiiuokite reikinio ab ba reikm, kai: a) a 2, b = 3; b) a = 3, b = 0. 114. Apskaiiuokite: ) /0^25; b) V0,0064; ) ^/025; d) .

115. Automobilis t valand vaiavo 100 km/h greiiu ir p valand 80 km/h greiiu. Paraykite reikiniu: a) kiek kilometr automobilis nuvaiavo per t h; b) kiek kilometr automobilis nuvaiavo per p h; c) kiek laiko sugaita kelyje; d) koks vidutinis automobilio greitis (viso nuvaiuoto kelio ir jam nuvaiuoti sugaito laiko dalmuo). 116. Paraykite prastiniu bdu skaiius, kuri standartin iraika yra: a) 1,32 IO5; b) 2,003 IO3; c) 5,279 IO4; d) 9,1 IO8. 117. Pietukai sudti tris dutes. Pirmoje dutje yra ketvirtadalis vis pietuk, antroje 15 pietuk daugiau negu pirmoje, o treioje lik 25 pietukai. Kiek pietuk yra kiekvienoje dutje?

118. Trikampio kratini ilgiai sutinka kaip 5 : 4 : 3, o jo perimetras lygus 41 cm. Raskite trikampio kratines. 119. Raskite neinomus kampus. a) b) c)

d)

120. Suprastinkite reikin: a) 5 (n - 2) - 6(n + 3) - (2n - 9 ) - 3 ; b) j(2,Sm - 4^n) - 2,4(|m - 1,5) + m. 121. 1000 litr Kuri mari vandens yra itirp vidutinikai 300 g drusk. Koks Kuri mari vandens druskingumas promilmis? 122. Katerio savasis greitis lygus 32,8 km/h, o greitis pasroviui 34,2 km/h. Koks katerio greitis prie srov? 123. Paraykite visus 6*3* pavidalo skaiius, kurie dalijasi i: a) 2; b) 3; c) 2 ir 3. 124. Nubraiykite trikamp MK P, jeigu M ( - 3 ; 4), K{3; 0), P(0; - 4 ) . Apskaiiuokite io trikampio plot. 125. Antano striukje yra 3 kiens. Keliais skirtingais bdais jis gali du vienodos verts banknotus sidti tas kienes? Al B2 C3 D4 E 6 126. Viena figra skiriasi nuo kit. Kuri? Kuo ji skiriasi? A B C D E

6 Standartin skaiiaus iraika


Praktikoje danai tenka susidurti su labai dideliais arba labai maais teigiamaisiais skaiiais. Didelius skaiius jau mokame urayti standartine iraika. Pavyzdiui, uraykime standartine iraika Mnulio mas: 73 500 0001 = 7,35 IO191. Kam lygi io skaiiaus eil? Dideli skaii eil n yra teigiamasis skaiius. Standartine iraika galima urayti ne tik labai didelius, bet ir labai maus teigiamuosius skaiius tam reikia naudotis neigiamuoju rodikliu. Pavyzdiui, uraykime standartine iraika plauko stor: 0,00003 m = 3 3 m = T m = 3 IO - 5 m 100000 IO5 (n = - 5 ) .

Skaiiaus uraas pavidalu a 10", kur 1 ^ < 10, on sveikasis skaiius, vadinamas standartine iraika. Rodiklis n vadinamas skaiiaus eile.

Maesni u vienet skaii eil yra neigiamasis skaiius, pavyzdiui: 0,235 = 2,35 : 10 = 2,35 = 2,35 IO - 1 , n = - 1 ; 10 0,0046 = 4,6 : 1000 = 4,6 = 4,6 IO - 3 , n = - 3 ; 1000 -5 0 , 0 0 0 0 3 1 = 3,1 IO , n = - 5 . 12 3 45 kablelis perkeliamas per penkis skaitmenis dein. Pasakykite, kaip i skaiiaus standartins iraikos eils galima sprsti, ar duotasis skaiius yra labai didelis, ar labai maas. Fizikai, chemikai, astronomai, biologai, apraydami vairius gamtoje vykstanius reikinius, danai vartoja standartin iraik. Skaiiai danai pateikiami nurodant tik j eil. Uduotis. Patyrinkite lentel ir pasakykite, koks gali bti visatos amius sekundmis ir metais.
DIDIAUSIEJI IR MAIAUSIEJI ERDVEJE Atstumas iki artimiausios galaktikos Atstumas iki artimiausios vaigds Atstumas iki Sauls ems skersmuo Kilometras mogaus gis Pirto storis Popieriaus storis Bakterijos skersmuo Viruso skersmuo Atomo skersmuo Atomo branduolio skersmuo Dydio eil (m) IO
22

LAIKE Visatos amius ems amius mogaus amius Metai Diena Laiko tarpas, per kur mus pasiekia Sauls viesa irdies plakimo periodas Muss sparneli vienas mostas Trumpas lazerio impulsas Laikas, per kur viesa nusklinda atstum, lyg atomo skersmeniui Trumpiausiai gyvuojanios elementariosios dalels amius

Dydio eil (s) IO17 IO17 IO9 IO7 IO5 IO3 10 IO"3 IO"12
1 0 -i8

IO17 IO11 IO7 IO3 10 IO"2 "4 IO"5 IO- 8 10-io IO"15

IO- 23

127. Pasakykite standartine iraika parayto skaiiaus eil: a) 1,3 -IO 5 ; b) 2,7 IO7; 0)3,4-10"3; d) 5,42 IO - 4 .

128. Paraykite iuos skaiius standartine iraika: a) 560 e) 0,04 i) 0,05 IO6 b) 7002 f) 0,056 j) 41 " 5 c) 11 g) 0,85 k) 0,083 IO" 4 d) 0,2 h) 427 IO5 1) IO-IO 5

129. Ireikkite trupmenas skaiiaus 10 laipsniu: a) 0,1; b) 0,01; c) 0,001; d) 0,0001; 0)6,5-10"3; e) 0,00001. d) 9,05 IO" 4 .

130. Uraykite deimtaine trupmena: a) 2 1 0 - 3 ; b) 1,4 10~ 2 ;

131. Paraykite skaii standartine iraika: a) uolo per par apvalomo oro kiekis 400000 i ; b) Cheopso piramids mas 10000000000 kg; c) vandenilio atomo spindulys 0,000000005 m. 132. Mikai ms planetoje uima apie 4,2 mlrd. hektar ir per metus sugeria 12,3 mlrd. ton anglies dioksido bei iskiria 8,7 mlrd. ton deguonies. Uraykite pamintus skaiius standartine iraika. 133. Naftos laelis gali isilieti ant vandens 0,000025 mm storio sluoksniu. Paraykite skaii standartine iraika. 134. Nustatykite, kam lygus n: a) 3,43 10" = 3430 c) 5,4- 10" = 54000000 e) 6,7 10" = 0,67 b) 7,1 10" =71000 d) 1,003 10" = 1003 000 f) 8,05 10" = 0,00805

135. Anglies dioksidas kenkia sveikatai. Gyvenamosiose patalpose jo koncentracija neturi viryti 0,2 I O - 2 g/m 3 . Kiek anglies dioksido gali bti kambaryje, kurio matmenys 4 m x 5 m x 2 , 5 m , kad nebt viryta leistinoji norma? 136. Taupomojo banko palkan norma yra 4% per metus. Kiek pinig gaus indlininkas met pabaigoje, jei jo indlis met pradioje buvo 568 Lt?

137. Paraykite skaii reikiniu, kuriame yra: a) 7 deimtys ir b vienet c) c imt ir 4 deimtys e) a imt, b deimi ir c vienet b) : deimi ir 3 vienetai d) p imt ir q vienet f) a imt, O deimi ir 3 vienetai

138. Raskite trikampio kampus, jei j didumai proporcingi skaiiams: a) 2, 3,7; b) 3, 4, 8. 139. Medio 1 cm 3 mas yra 0,63 g. Apskaiiuokite mas medinio kubo, kurio briauna lygi: a) 10 cm; b) 15 cm; c) 15 dm. 140. Apskaiiuokite: )1 + ^; b)l-^r; c) J fi, ^-.

141. Traukinys 2h vaiavo 63,2km/h greiiu ir 3 h 76,5 km/h greiiu. Koks traukinio vidutinis greitis? 142. Trys atuntokai aidia kompiuteriu. Per tam tikr laik vienas i j kompiuterio ekrane sunaikino kelet raket, antras trimis raketomis daugiau, o treias dvigubai daugiau negu pirmas. I viso trys atuntokai sunaikino 23 raketas. Kiek raket sunaikino kiekvienas? 143. Staklininkui mokamas 6,2 Lt valandinis atlygis. Per mnes staklininkas dirbo 173,5 h. a) Koks staklininko tarifinis atlyginimas per mnes? b) Kiek staklininkas moka mokesio SODRAI? (1% nuo priskaiiuotos sumos.) c) Kiek staklininkas moka pajam mokesio, jei jo atlyginimo neapmokestinamasis minimumas yra 214 Lt? (33% nuo priskaiiuoto atlyginimo dalies, virijanios neapmokestinam minimum.) d) Kiek lit gavo staklininkas rankas, atskaiius mokesius? 144. Kiekvien figr padalykite dvi lygias figras.

Pasitikrinkite
1. Pakelkite laipsniu: a)33; 2. b)0,2 4 ; c)
(-f)
2

d) ( - ) 3 ;

e) ( - 1 ) 1 0 ;

f) ( - 2 ) .

Sandaug paraykite laipsniu: a)32-35 e) 7 3 49 i) ( - ) 7 - ( - : ) 2 b) 5 5 2 5 3 c) ( - 6 ) 2 ( - 6 ) 3 d) 0,3 0,3 2 f) 81 3 2 27 g) 0,64-0,8 2 h) 1,21-1,1 3 j ) a-a10-a5 k) z Z8 1) ( - ) 3 ( - ) 1 0

3.

Ireikkite laipsn dviej laipsni sandauga: a)76; b) IO9; c) x 7 ; d) y 2 1 ; e) ( - 8 ) 5 .

4.

Dalmen ireikkite laipsniu: a) 1514 : 1512 d) 0,2 8 : 0,04 g) p1: P2 b) 0,7 10 : 0,7 7 e) 125 : 5 2 h) ( - y ) 1 3 : ( - y ) 1 0 c) ( - 2 , 3 ) 5 : ( - 2 , 3 ) 2 f) 3 4 : 9 i) 3 :

5.

Apskaiiuokite: a) 3 4 + 3 2 e) - I 3 + (2)3 b) I 2 - 7 f) - 6 2 - ( - l ) 4 c) 53 4 5 : 4 3 g) 2 3 2 3 2 2 d) 3 IO2 - 5 2 h)10-5-23

6.

Sandaug pakelkite laipsniu: a) (0,3a) 2 ; b) (-5ab)4, c) ( ^ n ) 2 ; d) ( - z 2 ) 3 ; e) (2xy) 3 .

7.

Sandaug ireikkite laipsniu: a)a5b5; b) 3 6 x 6 ; c) 0,001x 3 y 3 ; d)-125m3n3; e) z 2 .

8.

Pakelkite laipsniu:
a) ( ? ) 3 ; b) ( - D 2 ; O(I)2; d) ( - J ) 5 ; e) (
3

9.

Trupmen ireikkite laipsniu:

a);

b)

^;

c)b^;

d) =., e) . d) (x2)6.

10. Ireikkite laipsniu: a)(64)5; b) (0,7 3 ) 2 ; c) ( - a 3 ) 5 ;

11. Paraykite reikinius laipsniu su pagrindu x: a) (x 6 ) 4 ; b) X6JC4; c) x 2 x 2 ; d) (x 2 ) 2 ; e) x2x3x4.

12. Apskaiiuokite reikini reikmes:

35

'

'

h)

2 5 -(2 2 ) 4 . / 211 '

4M6. ' 64 '

d4

'

5M25 (5 2 ) 2 '

13. Laipsn su sveikuoju neigiamuoju rodikliu ireikkite trupmena: a) 7 - 4 ; b) a - 3 ; c) ( - 2 a ) ~ 2 ; d) (a + 7)" 1 .

14. Trupmenas paraykite laipsniu su pagrindu 3x:


a)

15.

L b ) 9*2' Apskaiiuokite:

C)

''

d)

8c) 124 : 3 4 f) - 0 , 0 9 " 1 18 i) 0,63 9 _ 1 4 ( - 8 ) - 2

a) 137 B - 7 d) (-0,04) 2 : 8 g) 0 , 3 - 2 + ( i ) - 1

b) 5 1 0 - 9 25 e) ( ) - 2 36" 1 h) 2 - 3 + 2 - 2 + 2

16. Paraykite skaii standartine iraika ir nurodykite jo eil: a) 37 IO2 e) 12,7 IO3 b) 0,02 f) 0,5 IO4 c) 0,037 g) 139 10~ 3 d) 29 I O - 2 h) 7000 10~ 3

17. Suaugs mogus turi apie 5 litrus kraujo. 1 mm 3 kraujo yra apie 7000 baltj ir 5 milijonai raudonj kraujo kneli. Apskaiiuokite ir uraykite standartine iraika, kiek mogaus organizme apytikriai yra baltj ir kiek raudonj kraujo kneli. 18. Pasirinkite teising atsakym. A a) b) c) d) e) f) g) 8 -3 0,000405 0,03 standartin iraika 0,67-10 4 = . . . imtas milijard yra 2 - 4 5 IO6 = . . . = 14,2-10-2 y = 20,1 I O - 3 8O- 3 40,5 10~ 6 0,3-10"1 6,7 IO3 IO9 7- IO2 < y B -8000 4,05 IO" 4 310~2 0,0067 IO11 IO3 = y C 0,008 0,405-10 3- IO2 670 IO13 " 9 > y

19. Pagal vien i hipotezi Visata egzistuoja apie 15 milijard ami. Para ykite standartine iraika Visatos ami: a) metais; b) dienomis; c) valandomis. 20. Apskaiiuokite: a) 1 : 1 , t5 6- 4 ^ C ) - | - 8 | | + 15| b) 3 - 3 ^ 8 d)||-|-i|-i

21. Suprastinkite reikin 2{2x 3) (x 1) 3 1. Su kuria reikme reikinio reikm lygi 1 ? 22. Motorin valtis 45 km upe pasroviui nuplauk per 3 h, o gro per 5 h. a) Koks ups tkms greitis? b) Koks motorins valties savasis greitis? 23. Skautai pirmj ygio dien nujo 30% viso kelio, o antrj likusio eiti kelio. Kiek kilometr skautai nujo treij dien, jeigu pirmj jie nukeliavo 12 km? 24. 485 g vandens berta 15 g geriamosios sodos. a) Kokia geriamosios sodos tirpalo mas? b) Kokia tirpalo koncentracija promilmis? 25. U 5,1Lt nupirkta 3 vienodi tuinukai ir 12 vienod ssiuvini. Kiek kainuoja ssiuvinis, jeigu tuinukas 0,2 Lt brangesnis u ssiuvin? 26. a) Koks plotas trikampio, kurio statiniai lygs 5 cm ir 5 dm? b) Staiojo trikampio plotas lygus IOcm 2 , o vienas statinis 2 cm. Raskite kit statin. 27. Raskite raidmis x, y ir - paymt kamp didumus.

2
Pasitikrinkite

KVADRATIN AKNIS

1. Kas yra kvadratin aknis? 2. Kvadratin aknis i sandaugos ir trupmenos 3. Kvadratin aknis i a
2

48 51 56 60 63

4. Reikini su kvadratinmis aknimis pertvarkymas

1 Kas yra kvadratin aknis?


Prisiminkime, kaip traukiame kvadratin akn, pavyzdiui: s/36 = 6, nes 6 2 = 36 ir 6 > 0;

0 4 9 = 0,7, nes 0,7 2 = 0,49 ir 0,7 > 0. Pastebkime, kad: kvadratin aknis negali bti neigiama (*Ja ^ 0). poaknis irgi negali bti neigiamas (a ^ 0). Kvadratine aknimi i neneigiamojo skaiiaus a vadinamas toks neneigiamasis skaiius, kurio kvadratas lygus a. Tas skaiius ymimas /. Kitais odiais, aknies apibrim galima bt pasakyti taip: jei kvadratin akn i a pakelsime kvadratu, tai gausime a. Taigi teisinga lygyb: (s/a)2 = a Pavyzdiui: (V25) 2 = 25; (Vb)2 = 3. (a ^ 0)

Apytiksl aknies reikm galima apskaiiuoti skaiiuokli. Tam reikia surinkti poaknio skaii ir paspausti mygtuk su aknies enklu. Pavyzdiui, V ^ 5 skaiiuojame taip: 3,5 Apskaiiav skaiiuokli, kuris rodo 8 skaitmenis, gauname, kad y/3^5 ^ 1,8708286.

Reikinio 7/2 reikm skaiiuojame taip: X 7


=

arba taip:

7 X 2 r

Apskaiiuokite skaiiuokli reikinio 7\/2 reikm.

145. Naudodamiesi natralij skaii nuo 11 iki 99 kvadrat lentele, raskite: ) 144, /225, -v/289, V256 c) V % I , V26, V836 b) V324, V441, V676, V729 d) V^25, VO,0169, V^240, V 4

146. Raskite, jeigu manoma, skaii, kurio kvadratins aknies reikm lygi: 0; 1; 9; 1,2; ; -5; -10; 0,13; .

147. Remdamiesi lygybe (Va) 2 = , apskaiiuokite kvadratus skaii: VT; V2; Vl7; V4; A"; V23; 4; 2V2; J_ V3-

148. Apskaiiuokite: a) ( V ^ 2 e) 2 V l 5 V l 5 i)(#)


v

b) (V8) 2 1 f) (VlO) 2
2

c) ( - V I 2 ) 2 g) ( - 2 V 5 ) 2
k)

d) - ( V 9 0 ) 2 h) (0,2VTT)2 D ^ i V3-V3

'

i) 1 4

276.(-76)

149. Apskaiiuokite reikinio reikm: ) V + > kai = 9, y = 16 c) V3z - 5, kai z = 7; 23 150. Patikrinkite, ar teisingos lygybs: a) V i o o o o = oo d ) V 3 2 = 4V2 b) Vioooo = - i o o e) 7 = - c) VIooo = 10 b) V* + V^. kai = 9, y = 16 d) V9 - 4 m, kai m = 0; - 1 0

151. Koks enklas ( < , > , = ) turt bti paraytas kvadratlio vietoje? a) V2 V3 d) - V I O V I b) - V 2 - V 3 )^7 c) VlOOOO lOVIO f> - ^

152. Skaiius suraykite majimo tvarka: Vo; -VI; vT; V2; -V2;
;

V3.

153. Pasakykite, kam lygus plotas kvadrato, kurio kratin lygi: 1; /2; /3; /. 154. Raskite perimetr kvadrato, kurio plotas lygus: a) 25 m 2 ; b) 0,49 dm 2 ; c) 1,21 m 2 ; d) 62500 a; e) 1,44 ha.

155. Raskite (jei tai manoma) neinomojo reikm, su kuria bt teisinga lygyb: ) / = 6; b) Vy = 0,9; c) J i = ; d) V? = - 1 . d) m 2 .

156. Raskite spindul skritulio, kurio plotas lygus: ) 64 cm 2 ; b) 3,61 dm 2 ; ) 0,0529 m 2 ;

157. Skaiiuokli imtj tikslumu apskaiiuokite kratin kvadrato, kurio plotas lygus: a) 18 cm 2 ; b) 3,6 dm 2 ; c) 0,63 m 2 ; d) 0,529 m 2 . 158. Apskaiiuokite skritulio spindul deimtj tikslumu ( 3,14), kai skritulio plotas lygus: a) 5 m 2 ; b) 12 cm 2 ; c) 5,6 dm 2 ; d) 0,27 cm 2 . 159. Raskite kampus ir y, jeigu BC H AD.

160. sunkveim sukrauta 8 vienodos ds ir 6 konteineriai, kuri kiekvieno mas 0,281. Bendra krovinio mas 2,41. Paraykite skaitin reikin vienos ds masei rasti ir apskaiiuokite j. 161. Apskaiiuokite, keliais procentais: a) 5000 Lt daugiau u 4000 Lt; b) 4000 Lt maiau u 5000 Lt. 162. Ireikkite skaiius ^j- ir 51 periodinmis trupmenomis. Paraykite j apytiksles reikmes, suapvalin periodines trupmenas iki imtj. 163. Nustatykite dsningum ir pasakykite, k reikt nupieti klaustuko vietoje.

2 Kvadratin aknis i sandaugos ir trupmenos


Palyginkime reikini 4 9 ir /4 9 reikmes: V 4 ^ 9 = = 6; Matome, kad 49 = V4-V9. V 4 - V 9 = 2- 3 = 6.

Apskritai, yra teisinga lygyb: /Tb = y/a y/b (a ^ O, b ^ 0)

I tikrj, remiantis aknies apibrimu utenka patikrinti, ar deins puss kvadratas lygus poakniui: Vb)2 = (yfi)2-(Vb)2=a-b.

Taisykl galima pasakyti odiais: Kvadratin aknis i neneigiamj skaii sandaugos lygi kvadratini akn i t skaii sandaugai. Pavyzdiui: /9 169 = V9 169 = 3 13 = 39; /484 = V4 121 = V4 = 2 11 = 2 2 ; 120 = V2 15-8 - 15 = 16 152 = T l i 2 = 4 15 = 60. Taisykl taikoma ir atbulai, pavyzdiui: V20 /5 = /20 5 = ) = 10; /12 /27 = V l 2 27 = V3 4 3 9 = V4 9 9 = 2 - 9 = 1 8 .

Palyginkime reikini ^ ir -^I reikmes: [9 ,


3 V9 3

Matome, kad l~9 _ /9 4 ~ Vi" Apskritai, yra teisinga lygyb:

I tikrj, deins puss kvadratas lygus poakniui:


Va\
22

/ _ (Vfl)

_ fl

V^J

~ (V&)2 ~

Kvadratin aknis i trupmenos, kurios skaitiklis neneigiamas, o vardiklis teigiamas, lygi kvadratins aknies i skaitiklio ir kvadratins aknies i vardiklio dalmeniui. Pavyzdiui:
144 196 Vl44 VI96

12 14

r
4;

l! =
16

/25" _ /25 _ 5

6 ~ V^

~ 4"

Taisykl taikoma ir atbulai, pavyzdiui:


_

VO

/80
=

V l 6 =

/7

2V27

"7

= 2

2V9 = 2-3 =

6.

164. Apskaiiuokite: a) V 4 ^ 9 d) V81 121 g) /900 0,04 j) b) -s/25 36 e) V64 144 h) V0,81 -225 k) m)j2i 165. Pagal formul ~J~a \[b = V a b apskaiiuokite sandaugos reikm: a) V3 A /27 d)V2-V32 g) / | VI20 b) V7 V28 e) VTo V90 h) V 6 3 V o j
C) V V45

c) V25 100 f) V0,01 169 i) V6,25 0,16

D '

r 841

f) / f - - / f i) VTTo V ^ 9

166. Apskaiiuokite reikini reikmes: a) d)


-s/27

VI
7

VTTOO

b) . Vo Ws e)

c) VU
f)
VO063

Vo^
_ ^

Voj

Pavyzdys.

V45 _

/45 _ ^

V5 ~ V 5

167. Apskaiiuokite: a) V250 490 d) V45 80 b) V72 32 e) V7,5 -4,8 c) V90 6,4 f) V2,5 12,1

Pavyzdys.

V4,9 360 = V0,49 3600 = V M 9 = 0,7 60 = 42.

168. Atlikite veiksmus: a) V196 0,64 2500 c) V0,49 87 + 0,49 82 e) V8 162 + V486 96 169. Apskaiiuokite: ) /3 2 + 4 2 d) \/17 2 - 8 2 b) 2 + 8 2 e) ^ 2 5 2 - 7 2 ) 12 2 + 5 2 f) V l 3 2 - 5 2 b) V0,04 0,49 6,25 d) V144 1,21 - 0 , 4 144 f) V363 507 - V750 270

170. Apskaiiuokite reikini reikmes: a) 8 - 2 4 4 d) ( 2 ) 6 : 6 1 3


(2 3 ) 5 (2- 6 ) 2 SJ 42

b) 9 - 6 275 e) (12- 1 ) 2 : 12
, , (3~ 2 ) 3 9 4 W (3 )2

c) 125" 1 252 f) (10 3 ) 2 : IO" 5


i)
n

(8 3 )-'-64
8_2

171. Atstumas nuo Sauls iki Saturno yra milijardas keturi imtai dvideimt atuoni milijonai kilometr. Pamintas skaiius paraytas standartine iraika. Nurodykite teising atsakym: A 1428 IO6 B 142,8 IO6 C 1,428 IO9 D 0,1428 IO10 172. Apskaiiuokite ir palyginkite reikini a2 b2 ir 5 ab 3 reikmes, kai a) = 2, b = -3; ) = 0,=1. 173. Kubo paviriaus plotas lygus 150 cm 2 . Kam lygi kubo briauna? 174. a) Jeigu dvi lygiagretainio kratins lygios 3 j c m ir 2^ cm, tai jo perimetras lygus: A 5,75cm B 10,15cm C 11,15cm D 11,05cm E l l , 5 c m b) Jeigu vienas lygiagretainio kampas yra 51, tai kiti kampai yra: A 51, 129, 129 B 49, 129, 129 C 51, 131, 131 c) Jei lygiagretainio dviej kamp suma lygi 100, tai kit dviej kamp suma lygi: A 80 B 260 C 180 D 130 E 200 175. Duota: Zl = Z2, Z i = Z4. rodykite: AB = , ZBAC = ZBCA.
c

176. Koks skaiius turt buti paraytas klaustuko vietoje?

177. Raskite a) ^ : = i : x;

b) 1 ^ :

= : 4,7;

c) 1 : = : : 1.

178. I pieno fermos 14% viso primelto pieno buvo iveta vaik darel ir 2 viso primelto pieno mokykl. Kiek pieno buvo iveta mokykl, jei vaik darel iveta 147 litrai? 179. Meistras ir jo mokinys per valand kartu pagamina 17 detali. Meistras dirbo 4 h, o jo mokinys 2 h, ir abu pagamino i viso 54 detales. a) Kiek detali per valand pagamina mokinys ir kiek meistras? b) Kiek detali pagamino meistras? c) Kiek procent meistro pagamint detali sudaro mokinio pagamintos detals? d) Kiek procent vis pagamint detali sudaro meistro pagamintos detals? 180. Raskite DBD(36;256) ir MBK(36;256). 181. Kiek staiakampi yra brinyje? A3 B4 C 5 D 6 E 7

182. Mokiniai turjo nuspalvinti piein viena i keturi spalv: raudona, alia, ruda arba mlyna. Kaip jie pasirinko spalvas, parodyta lentelje. Spalva Raudona Zalia Ruda Mlyna Pasirinkim skaiius 85 70 30 12 a) Pavaizduokite duomenis stulpeline diagrama. b) Kiek i viso buvo mokini? c) Koks procentas mokini rinkosi kiekvien spalv? d) Procentais ireiktus duomenis pavaizduokite skrituline diagrama.

3 Kvadratin aknis i a2
Raskime reikinio Va2 reikmes, kai a = 4 ir a = 4: V4 2 = 7 6 = 4; -/(4)2 = = 4.

Abiem atvejais teisingos lygybs: V i 2 = |4|; -J (4)2 = \4\.

Apskritai, tiek su neneigiamaisiais, tiek su neigiamaisiais a yra teisinga lygyb:

Vo2 = |a|
I tikrj, deins puss kvadratas lygus poakniui: \a\2 = a2. i taisykl galima parayti atskirai neneigiamiems ir neigiamiems a: kai > O, tai Va2 = a; kai a < O, tai Va2 = a. Taisykl galima taikyti traukiant akn i laipsnio, kurio rodiklis yra lyginis. Pavyzdiui:
^ = 7 ( 2 ^ = 23 = 8;

V1024 625 = V2 1 0 5 4 = (2 5 ) 2 (5 2 ) 2 = 2 5 5 2 = 32 25 = 800;

183. Apskaiiuokite: ) d) T R j 2 g) - V m b) vT 2 e) V i 1 W h) - V 9 2 c) V& f) 1 ^ i) - V I s 2

184. Apskaiiuokite reikini reikmes: ) V W d) V02 : b) - V o J 1 + V o m e) --4/252 + -4/144 c) ^ ( ) 1 -

185. Raskite reikini reikmes: a) V d) V2 6 32


g)

b) V e) V3 4 5 4 h) V27 3 k) V25 - I l 4 32

c) VlO 6 f) ( - 7 ) 2 . 44 i) V128 2 3 1) VS 6 ( - 3 ) 4

Vli

j) V729 2 4

186. Poakn ireik pirmini dauginamj laipsni sandauga, apskaiiuokite: a) V5625; b) 3969; c) V28561; d) V58564.

187. Atlikite veiksmus: a) 0,5-s/l2l + -^ c) ( - 2 V 2 ) 2 - / e) ( ) - V W ^ W g) V0A9-2(J^j 188. Suprastinkite reikinius: a) V ^ d) Vm


4 2

b) V400 + (4/0^) 2 d) 0,3^56 2

(Vnf

f) (2V6) + ( - 3 V 2 ) 2 h) 0,1 (/120)2 : ( | / 2 0 ) 2

b) 3Vy 2 e) VX h)
v 6 6

c) 0,2Vfl2 f) O J v W r o i) /

g) -IVIecn

189. Paraykite emiau pamintus skaiius standartine iraika: a) vandens molekuls skersmuo apytiksliai yra 0,000000028 cm; b) muilo burbulo plvels storis apytiksliai yra 0,00000006 cm. 190. a) Kurios figros yra rombai?
J

D
1

b) Jeigu lygiagretainio striains lygios ir viena kitai statmenos, tai tas lygiagretainis yra: A kvadratas B staiakampis C rombas c) Jeigu lygiagretainio striain dalija jo kamp pusiau, tai to lygiagretainio kampas tarp striaini yra lygus: A 30 B 45 C 60 D 90 d) Jeigu rombo striain su jo kratine sudaro 36 kamp, tai rombo bukasis kampas yra lygus: A 54 B 72 C 108 D 118 E 144 e) Jeigu rombo striain lygi jo kratinei, tai rombo kampai yra: A 60, 60, 120, 120 C 90, 90, 90, 90 191. Duota: ABCDlygiagretainis, AD = 8dm, AB = 3dm, Z i = Z2, 3 = 4. Raskite: GH. 192. Sidabrinio iedo praba yra 840. Apskaiiuokite, kiek gram gryno sidabro yra iede, kurio mas 5 g. 193. kininkas planavo suarti lauk per 14 dien. I tikrj, jis suardavo kasdien 5 ha daugiau, negu planavo, ir suar lauk per 12 dien. a) Po kiek hektar per dien kininkas planavo suarti? b) Po kiek hektar per dien kininkas suar? c) Koks suarto lauko plotas? B 45, 45, 135, 135 D 30, 30, 150, 150

194. I 6kg smen ispaudiama 2,7 kg aliejaus. Kiek aliejaus galima ispausti i 34 kg smen? 195. Naudodamiesi skaitmenimis 1, 2, 3 ir j nekartodami, paraykite visus galimus: a) dvienklius; b) trienklius skaiius. 196. Plane pavaizduotas garao planas, kurio mastelis 1 : 200. a) b) c) d) Kiek garae lang, dur? Koks garao ilgis? Koks garao plotis? Koks grind plotas?

e) Garao grindys ibetonuotos 15 cm storio betono sluoksniu. Kiek kubini metr betono sunaudota grindims ibetonuoti? 197. XIX amiaus matematikas de Morganas klausim, kiek jam met, atsak: Man 2 metais buvo met." Kuriais metais jis gim? 198. Fizikoje, chemijoje, astronomijoje danai operuojama skaiiais milinais", kuriuos labai sunku sivaizduoti. Pavyzdiui, molekuli skaii viename mediagos molyje Avogadro skaii 6 IO23, padeda sivaizduoti toks pavyzdys: tolygiai iskirsius vien stiklin ymtj" vandens molekuli visuose penkiuose ems vandenynuose, kiekvienoje vandenyno vandens stiklinje bt ne maiau kaip 500 ymtj" molekuli. Skaiiui IO 100 pavadinim gugolas dav matematikas E. Kasneris. Gugol sivaizduoti galima palyginus j su ms Visatos elementarij daleli kiekiu jis lygus tik" IO88. Atsakykite klausimus: a) Kelis molius mediagos reikt tolygiai iskirstyti penkiuose ems vandenynuose, kad kiekvienoje vandenyno vandens stiklinje aptiktume ne maiau kaip 1000 tos mediagos molekuli? ne maiau kaip 100 tos mediagos molekuli? b) Kelios Visatos (panaios ms Visat) turt" gugol elementarij daleli?

4 Reikini su kvadratinmis aknimis pertvarkymas


Pertvarkykime reikin :
\/l8

VY

V2-V9 3^2

= /2.

ia - pakeitme skaii 3 ir /2 sandauga. Toks pertvarkymas vadinamas dauginamojo iklimu prie aknies enkl. Kartais reikia atlikti atvirki veiksm kelti dauginamj po aknies enklu, pavyzdiui: 3V2 = 2 V2 = 322 = VT;

Apskritai, yra teisinga lygyb: aVb = sia^b Pavyzdiui: 2 ^ 0 5 = 2 2 0,5 = 7 4 0,5 = V2; (a ^ O, b ^ 0)

20 = V4^5 = 225 = 2V; --n/27 = = --323 = - I . 3V3 = -V3.


3 3 3 3 Kairje lentels pusje parodyta, kaip pertvarkomi skaitiniai reikiniai su kvadratinmis aknimis, o deinje - analogiki veiksmai su raidiniais reikiniais. 4/3 + 5/3 = 9\/3 5 - V3 = 4v/3 2 ^ 5 / = 6 V5 V3 = 6/15 4 + 5 = 9 5 a = Aa 2 3b = 6>

199. Ikelkite dauginamj prie aknies enkl:


)

b) N /20 f) n/343 j) 5 V l 8 n) - > / 4 8

C) VO

d) y/45 h) ^ 4 3 2 1) - 4 V 7 5 p) 0,5V50

e) -/25 i) 3V m)

g) VTO k) 6V24 o) - 0 , 3 ^ 3 0 0

200. Raskite sum; skirtum; sandaug; dalmen; kvadrat sum; kvadrat skirtum skaii: a) V27 ir V^; b) >/8 ir y/2. 201. Ikl dauginamj prie aknies enkl, nustatykite, kuris skaiius didesnis: a) 2y/5 ar %/45; b) 3^2 ar /; c) Ay/l ar y/63; d)llV2arV72. 202. Ikl dauginamj prie aknies enkl, atlikite veiksmus ir suprastinkite: a) 3 7 1 2 + 4\/27 c) 7 2 + 3V27 - 2/48 b) 6 ^ 2 - 4>/l8 d) 3V45 + 5/20 - 4 ^ 7 5

Pavyzdys.

Iv55

1 ^2^25

= ^

+ 2 ^ 2 = V2 + 2 ^ 2 = .

203. kelkite dauginamj po aknies enklu: a) 5y/3 e) , b) 4/7 f) \ V 3 2 ) 9 0 g) | > / 8 d) 2>/l5 h)

204. Idstykite skaiius didjimo tvarka: ) /, 4/2, 2/, V28 ) ^, /39, I /125 b) 5 ^ 2 , >/56, 3 ^ 7 , 2 ^ 1 5 d) ^ >/91, |1

205. Netraukdami aknies, nustatykite, kurios nelygybs teisingos: a) 2 ^ 3 < 3V2; b) 5V4 < 4/5; c) 3 ^ 5 > 4/3; d) 7/5 > 3 ^ 7 .

206. Raskite a b, kai: a) a = V, b = V3;

b ) a = V5, b = V45. b) - 2 , 8 6 f - f -0,64.

207. Apskaiiuokite racionaliausiu bdu: a) 3 4 , 4 - ( 1 8 , 1 - 5 , 6 ) + ( - 1 1 , 9 + 8); 208. Suprastinkite reikin 3(x 2) + 2(2 x) ir nurodykite teising atsakym. A 5x 10 B 2*- 2 C + 2 Djc-2 E 5x + 5 209. Apskaiiuokite: a) 1-71 - 3; b) 1 - 35,7 : | - 3 4 | . 210. Darbininkui mokamas tarifinis atlyginimas. U 175 h per mnes jis udirbo 1155Lt. Darbininko atlyginimo neapmokestinamasis minimumas yra 242 Lt. a) Koks yra valandinis atlygis darbininkui? b) Kiek darbininkas moka pajam mokesio? c) Kiek darbininkas moka mokesio SODRAI? d) Kiek lit gavo darbininkas, atskaiiavus mokesius? 211. Duota: RV || TS, ZPRV rodykite: RT = RS. = ZVRS.

212. Dvienklio natraliojo skaiiaus skaitmen suma lygi 13. Deimi skaitmuo 3 didesnis u vienet skaitmen. Raskite skaii. 213. Koordinai ploktumoje nubraiykite atkarp MN ir ties AK, jeigu M ( - 4 ; 6), N(-1; 0), A ( - 8 ; - 1 ) , K(6; 6). 214. Vienas traktorius lauk gali suarti per 8 dienas, o kitas per 12 dien. Per kiek laiko gali suarti lauk abu traktoriai kartu? 215. Nustatykite dsningum ir pratskite skaii ir raidi eilut vienu skaiiumi ir viena raide: 3; D; 9; H; 15; L; . . . 216. Kokio skaiiaus trksta eilje?

Pasitikrinkite
1. Naudodamiesi natralij skaii nuo 11 iki 99 kvadrat lentele, raskite: ) 196 e) VT764 2. b) /169 f) V504T c) V 3 6 l g) ^ 2 ^ 9 d) V29 h) VO,0361

Raskite skaii, kurio kvadratins aknies reikm lygi: 10; 1,1; f; 0,1; l.

3.

Koks enklas ( > , < , = ) turt bti paraytas kvadratlio vietoje: ) /12 2/3; b)-2V -3V; c)0BVT?

4.

Apskaiiuokite: bX-VTf; d) ( f ) 2 ; e, ( - X )
2

5.

Atlikite veiksmus: a) VT6T25 e) /32^~50 i) V63T7 b) V2 V50 OVIOS-V j) V 0 2 - y T | c) ^/ k) 0 , 4 / l f d) h) ^ L 1)

6.

Apskaiiuokite: a) 7 ( 0 ^ ) 2 b) T ( I ) 5 c) / ( 4 ) 10
2

+
7. a) = 36, y = 64; 8.

e) V f T j j i
b) = 25, y = 144.

f) / ( P I )

Apskaiiuokite ir palyginkite reikini +Jx + y ir Vx + +Jy reikmes, kai:

Ikelkite dauginamj prie aknies enkl: a)V28; b)V96; C)-Vl8; d) V 5 6 11; e) - V3 7 4 ; f) V l 3 2 8 .

9.

Ikl dauginamj prie aknies enkl, nustatykite, kuris skaiius didesnis: a) 2V2 ar V; b) V b 6 ar 2V5; c) V l 2 ar 5>/3; d) 5V6 ar V24.

10. kelkite dauginamj po aknies enklu: ) /5; b) 4\/2; c) 2 ^ ; d) IvT; ^ 1 10 n V/n A5 1/1 e) nm T ; f)

11. Atlikite veiksmus: a) 2 ^ 8 1 + 4 ( | ) 2 d) 2-5 (V5)


12.

b) - ( ) 2 - 30 e, f

c) 3 ^ 3 f,

Raskite skaii y/5 ir v / 2 0 sum; skirtum; sandaug; dalmen; kvadrat sum; kvadrat skirtum.

13. Suprastinkite reikinius: ) 28 _ 2-s/7 d) V 5 3 /80 b) y / + ly/Tl e) As/b V27 c) 2 ^ 2 0 - 3 V45 f) 2 V % : 2 ^ 2 4

14. Suprastinkite, apskaiiuokite skaiiuokli ir gautus rezultatus suapvalinkite iki deimtj: a) y/b y/5; b) ^ 3 ; c) V27; d) ^ 3 2 + 7 2 .

15. Isprskite lygtis: a) 2x - 5 = 4 - 3(x - 2); a) (-3,07) - 5,93 ; b) : = 3 : l\. b) 25,7 - (16,2 - 4,3) + (5 - 8,8). 16. Apskaiiuokite jums patogiu bdu:

17. Paraykite visus keturenklius 1*3* pavidalo skaiius, kurie dalijasi i: a) 10; b) 9. 18. Sargui mokamas tarifinis atlyginimas 5,2Lt u valand. Per mnes jis budjo 165 h. Sargo atlyginimo neapmokestinamasis minimumas 242 Lt. a) Koks sargui priskaiiuotas mnesio atlyginimas? b) Kiek sargas moka pajam mokesio? c) Kiek sargas moka mokesio SODRAI? d) Kiek lit gavo sargas atskaiiavus mokesius? 19. Raskite MBK(36; 54) ir DBD(36; 54). 20. Viena staiakampio kratin 7 cm ilgesn u kit. io staiakampio perimetras lygus 78 cm. a) Raskite staiakampio kratines. b) Apskaiiuokite staiakampio plot.

REIKINI PERTVARKYMAI
66 71 83 87 91 95 100

1. Tapats reikini pertvarkymai. Tapatyb 2. Vienanariai ir daugianariai. J daugyba 3. Dviej nari sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formuls 4. Dviej nari skirtumo ir j sumos sandaugos formul 5. Bendro dauginamojo iklimas prie skliaustus 6. Daugianari skaidymas dauginamaisiais grupavimo bdu 7. Daugianari skaidymas dauginamaisiais taikant greitosios daugybos formules Pasitikrinkite

1 Tapatus reikini pertvarkymai. Tapatyb

+^+, Ciyl=Cl

a CL

ha.

M l f KIIIlPJj wing 1 -i

Lentoje uraytos kai kurios skaii veiksm savybs. ios lygybs yra teisingos su visomis galimomis kintamj reikmmis. Sakysime, kad ie reikiniai yra tapaiai lygs, o j lygyb vadinsime tapatybe. Reikiniai, kuri reikms yra lygios su visomis galimomis kintamj reikmmis, vadinami tapaiai lygiais. 1 uduotis. Uraykite tapatybmis kitas jums inomas skaii veiksm savybes. 2 uduotis. Upildykite lentel: X 0 1 2 10 -5 0 2 2 -10 -5 2x + y X+ 2 y

Ar reikiniai 2x + y ir + 2y yra tapaiai lygs? 66

Tapatybmis laikomos ir teisingos skaitini reikini lygybs, pavyzdiui, 4 + (-10) = - 6 , 3 - ^ = 1.

Kai reikin pakeiiame jam tapaiai lygiu paprastesni reikiniu, tai sakome, kad reikin suprastinome. Kai kuriuos tapaiuosius pertvarkymus jau mokame atlikti: tai panai dmen sutraukimas, atskliautimas, bendro dauginamojo iklimas u skliaust. Pavyzdiui: 2a 3b + a + 2b = 3a b (sutraukme panaiuosius narius) 4(jc - 1) = 4* - 4 (atskliautme) 5p + IOq 5 = 5 ( p + 2q 1) (iklme bendr dauginamj prie skliaustus) Tapats pertvarkymai vartojami apskaiiuojant reikini reikmes, prastinant trupmenas, sprendiant lygtis ir kitus udavinius. 1 PAVYZDYS. Apskaiiuokime reikinio Pirmiausia reikin suprastinkime: 3a + 3b _ 3(a + b) _ a + b 6 ~ 6 ~ 2 Kai a = 5, b = 7, tai a+b 5+7 , reikm, kai a = 5, b = 7.

2 PAVYZDYS. Isprskime lygt 13* - 4x = 18: - 4 j c = 18, 9x = 18, = 2. 3 PAVYZDYS. sitikinkime, kad lygyb 2 ( 3 , 8 x - 4 ) - 3 , 5 ( 2 - 4 * ) = 3(7,2x-5) yra tapatyb. Suprastinkime kair, paskui dein lygybs puses: 2(3,8* - 4) - 3,5(2 - 4*) = 7,6* - 8 - 7 + 14* = 21,6* - 15; 3(7,2* - 5 ) = 21,6* - 15. Lygyb yra tapatyb, nes kairioji ir deinioji lygybs puss yra lygios su visomis * reikmmis.

217. Pasakykite, kuriomis veiksm savybmis remiantis galima teigti, kad ie reikiniai yra tapaiai lygs: a) *y + 5a ir 5a + xy c) -\m + m ir O e) 1,5(* - 0,2) ir 1,5* - 0,3 b) (b + x) + y ir b + (x + y) d) (m + k) O ir O f) 4 ( - * ) 2 ir 4x2

218. Paraykite tapatybmis iuos teiginius: a) vienas kitam prieing skaii suma lygi nuliui; b) skaiiaus ir vieneto sandauga lygi tam skaiiui; c) vienas kitam prieing skaii moduliai yra lygs; d) kiekvieno skaiiaus kvadratas lygus jam prieingo skaiiaus kvadratui. 219. Paraykite koki nors tapatyb: a) tik su skaiiais; b) su vienu kintamuoju; 220. Ar tapaiai lygs ie reikiniai? a) 2x + 7 ir 2(* + 7 ) d) (a + b) 0 ir a + b
g) 2 ( a + \b) ir 2 a + b

c) su dviem kintamaisiais.

b) y ir y e) (a b) ir b a
h) ( - j c ) 3 ir - : 3

c) (*)2 ir * 2 f) |3 a\ ir \a 3|
i) - 5 2 ir ( - 5 ) 2

221. Kurios lygybs yra tapatybs? a) a + (-a) +b = b


c) - 1 -m+ n = - m - n

b) a + ( - b ) = -b + a
d) | - 1 0 | x + |10|jc = 0

e) 3x + = 4x g)7(a-a)=7 222. Atskliauskite: a) 0,5(2* - 4y + 8) c) ( - 6 , 2 + 2,4b + 3,5c) ( - 0 , 2 ) 223. Apskaiiuokite patogiausiu bdu: a) 2,8 1,6 + 7,2 1,6 c) 5,9 2,6 + 5,9 11,5 - 4,1 5,9 e) 999 15

f) - 0 , 9 9 2,5 = (1 - 0,01) 2,5 h) 84 76 = (80 - 4)(80 + 4)

b) ( - 2 2 - 33y + 55z) d) - ^ ( 4 9 * 2 - 14* + 7)

b) 74 1,4 - 1,4 24 d) 3,4 4,2 - 0,8 4,2 + 2,4 4,2 f) 0,98 0,6

224. Sutraukite panaiuosius narius: a) 6 a + 24 a-a c) - 4 , 2 a + 8b + 3,8a - 2b + 16 e) \a + b - \b + \a b) 5* - 20 + 8* - 24 d) 6* - 8y + 7,2* - 2,4 + 0,6y f) 6,2 - 6,2 + 1 ,Ab - 7,4

225. Ikelkite bendr dauginamj u skliaust: a) 5,2a + 5,2b c) 11 + 22* - 33a b) 1 8 a + 6 d) 20a - 5 + 25*

226. Atskliauskite ir sutraukite panaiuosius narius: a) b) c) d) 2(x + y) 5(a + b) + 8(3* + Ay) 3(a + b) + 3(* - y)', 5(a -b), - 6(5* - Ay) + (* + y); 4(* - y) - (* - y) + (-a - 1b).

227. Suprastinkite reikin ir apskaiiuokite jo reikm: a) ( a 8 a 1 0 ) : ( a 2 a 1 0 a 4 ), kai = 9 ; b) (a 5 a " 3 ) 5 : (a 2 a 3 ) 2 , kai = 121; c)


d

kai = - 9 5 ;
,"-20 15\4 _-5

> W

'

kai

=3

228. sitikinkite, kad ios lygybs yra tapatybs: a) 8* - (3* + 20) = 5(* - 4); b) -9a + ( - 5 6 - 5a) = 7 ( - 8 - 2a); c) 2(-25,5 + 16*) = 7(2* - 3) - 6(5 - 3*); d) l ( 2 4 - 3 y ) = 4 ( l + y ) - 2 ( y + ) . 229. Kokie skaiiai turt bti parayti debesli vietoje, kad gautumte tapatybes: a) (4* - 5) - (3* - 3) = * >; b) - ( 3 * + 2) - (* + 3) = C b J t + c) 0,5(2,6* - 4) + 0 , 2 ( > * + O ) d) +
20

O ; =
U x

+
?

10

) + f (6* - 30) = 7* -

230. Isprskite lygtis: a) - 4 2 - (* + 54) = 101 c) 2(* - 1) + 3 = - 3 ( 2 - 3*) b) - ( - y + 0,42) + 4,2 = 8,78 d) 5(* + 2) = 8 - 3(2* + 1)

231. Su kuria kintamojo reikme: a) reikinio 4(2 5*) reikm dviem vienetais didesn u reikinio 3(5* - 8) reikm? b) reikinio 2(4* + 1) reikm penkiais vienetais maesn u reikinio 5(0,4* + 3,2) reikm? c) reikinio 7* + 5 reikm tris kartus maesn u reikinio 15* 21 reikm? d) reikinio 11 0,2* reikm keturis kartus didesn u reikinio 0,05*+7 reikm? 232. Suprastinkite reikin: ) /3 + 12 - 27;
4 cm

b) 3VT2 + 2 ^ 3 - 2^27.

233. a) Apskaiiuokite lygiagretainio plot: V

b) Raskite lygiagretainio neinom kratin:


\4

234. Raskite kamp *:


a) Il b

b) a \\ b \\ c

235. Lauko plotas 26 ha. Bulvmis usodinta 35% io ploto. irniais apsta 20% likusio ploto. a) Kiek hektar lauko uima bulvs? b) Kiek hektar lauko apsta irniais? 236. Saul turi 4 sukneles ir 2 poras batuk. Keliais skirtingais bdais ji gali apsirengti?

2 Vienanariai ir daugianariai. J daugyba


Staiakampio gretasienio formos akvariumo, kurio matmenys nurodyti paveiksle, tr gausime sudaugin ilg a + a, plot b ir aukt c.

= Iabc

Sandaugoje 2 abc yra keturi dauginamieji, i kuri pirmasis yra skaitinis, o kiti trys raidiniai. Tokios sandaugos vadinamos vienanariais, pavyzdiui: 1 , 2am, -a (4)b, labc.

Vienanariais taip pat laikomi skaiiai, kintamieji ir j laipsniai, pavyzdiui: -8, k, 52, JC4.

Skaii, kintamj ir j laipsni sandaugos vadinamos vienanariais. Remdamiesi daugybos perstatymo ir jungimo dsniu, suprastinkime vienanar: 5 a 2 b ( - 3 ) a b 3 = 5 ( - 3 ) a 2 a b b 3 = -15a3b4. Vienanar ireikme skaitinio dauginamojo ir vairi kintamj laipsni sandauga; sakoma, kad j urame standartine iraika. Standartikai urayto vienanario skaitinis dauginamasis vadinamas vienanario koeficientu, pavyzdiui, vienanario 15a3b4 koeficientas yra 15; vienanario a koeficientas yra 1. 1 9 ^ Kokie i vienanari: 8a; ^pax; 2ab; a ; y koeficientai?

Apskaiiuokime brinyje pavaizduotos palapins su dugnu paviriaus plot. Matome, kad palapin yra trikamps prizms formos. Jos pavirius:

Spav = 2 \ab + 2 c2 + be = ab + 2c 2 + bc.

Gaut reikin sudaro trij vienanari ab, 2c2 ir bc suma. Daugianariu vadinama vienanari algebrin suma. Jeigu daugianar sudaro du nariai, tai jis vadinamas dvinariu, jei trys trinariu ir 1.1. Pavyzdiui, reikinys 2;2 + Ax 7 yra trinaris su vienu kintamuoju x. Uraykite: a) dvinar su vienu kintamuoju; b) trinar su dviem kintamaisiais; c) keturnar su vienu kintamuoju. Remdamiesi daugybos skirstymo dsniu, padauginkime vienanar 3a i dvinario a+ 2b: 3a(a + 2b) = 3a a + 3a 2b = 3a2 + 6ab. Dauginant vienanar i daugianario, reikia vienanar padauginti i daugianario kiekvieno nario ir gautas sandaugas su atitinkamais enklais sudti. Uraykime tai simboliais: ( + + V + -+0) = A + D - O + D - V + - + <> Pavyzdiui, p(3x +pIy2) =-3+- 2} = 3px +p22py2.

Padauginkite vienanar a i keturnario y + z + k.

Apskaiiuokime ant sienos pakabinto paveikslo su rmais plot. Paveikslas yra staiakampio formos, todl jo uimamas plotas lygus ilgio (a + b + a) ir ploio (a + c + a) sandaugai.

c 'a a b a

S = (2a + b) (2a + c)

Padauginkime dvinar 2a + b i dvinario 2a + c: (2a + b)(2a + c). Dvinar 2a+b paymkime ir remkims vienanario dauginimo i daugianario taisykle: (2a + b)(2a + c) = *(2a + c) = 2a + c. Gautame reikinyje vietoj vl raykime dvinar 2a + b ir dar kart remkims vienanario dauginimo i daugianario taisykle: 2a + c = (2a + b) 2a + (2a + b) c = = 2a 2a + b 2a + 2a c + b c = = 4 a2 + 2ab + 2 ac + bc. Taigi (2a + b) (2a + c) = 4a 2 + 2 ab + 2ac + bc. T pat reikin gautume, kiekvien dvinario 2a+b nar padaugin i kiekvieno dvinario 2a + c nario. Dauginant daugianar i daugianario, reikia kiekvien daugianario nar dauginti i kito daugianario kiekvieno nario ir gautas sandaugas su atitinkamais enklais sudti. Sudaugin daugianarius, panaiuosius narius sutraukiame, pavyzdiui: (x + y)(x + v - 3) = 2 +xy - 3x + xy +y2 -3y = x2 + 2xy -3x+y2 - 3 y.

Padauginkite dvinar m + n i trinario y z.

237. Suprastinkite reikinius ir nustatykite gaut vienanari koeficientus: a) Sm Am d) a-a3-a g) 2x 2 3x j) - ( - 4 c ) 2 b)-\lp e) 2x2 h) (m)(m)(m) k) {-ab3)3 + \Sp c) 2x - Ax + 1 IJC f)-y-y4-2y i) (10a 2 ) 3 1) ( 2 \ a 3 b 3 f

238. Atuntokai pririnko 12 krepeli spanguoli, o penktokai 4 krepelius. Viename krepelyje telpa a gram spanguoli. a) Kiek gram spanguoli surinko mokiniai? b) Kiek gram spanguoli penktokai surinko maiau negu atuntokai? c) Kiek kart atuntokai surinko uog daugiau negu penktokai? (Atsakymus uraykite reikiniais.) 239. Perskaitykite uraytus raidinius reikinius: a) ax + by d) f f g) (ax)2 - (by)2 b) ax by e) (ax)2 + (by)2 h) ( - by)2 c) ax by f ) (ax + by)2 i) 2 - (2 - )2

240. Urayti keturi i eils einantys natralieji skaiiai. Maiausias i j yra n. a) Uraykite tuos natraliuosius skaiius. b) Raskite j sum. c) Raskite skirtum tarp dviej vidurinij skaii sumos ir dviej kratini skaii sumos. 241. Isprskite 240 udavin, kai: a) maiausias natralusis skaiius yra n + 5; b) maiausias natralusis skaiius yra n 6. 242. Sutraukite panaiuosius narius: a) 2Ixy 8xy + Ixy c) 0,8x 2 + 0,2y - 0,5x 2 + 0,8y 243. Sudauginkite: a) 5(b 2) d) y2 (by2 2xy) g) a(-Aab) b) a(x + 5y) e) x ( 3 x - 2 a x + 4x 2 ) h) 6y 2 ( - y 3 a ) c)p(2p-5pq) f) - y ( 5 y 2 + 2y - 7) i) - 5 x 2 ( - x 5 y ) b) - 5 a 3 + IOa3 - Ia3 d) 1,5ab - 0,5 ab + 2ab + 8

244. Sudauginkite ir sutraukite panaiuosius narius: a) (* + 3 ) ( * + 4) c) (3y - l)(2y + 7) e) (x2 + 2x - 4)(x + 3) b) ( 2 - y ) ( y + 2) d) (m - 1 l)(2m + 8) f) (a3 -a2 + 1 )(a - 1)

245. Sudauginkite pagal pateikt pavyzd: a) 39-25; b) 79-81; c) 30,1 29,9;


Pavyzdys.

d) 15,2 14,8.

102 98 = (100 + 2) (100 - 2) = 100 100 - 100 2 + 2 100 - 2 2 = = 10 000 - 200 + 200 - 4 = 9996.

246. Dauginant padaryta klaida. Suraskite j: a) (p + m)(m + r) = pm + mr + pr; b) (a *)(* + 2) = ax + a2 x2 2x. 247. Isprskite lygtis: a) 131 - 8(3* - 2) = - I t - 5(12 - 3/); b) 7(2* - 1) - 6(11 - *) = 3(* + 4); c) (* - 3)(* - 4) = 2 + 2* - 11; d) (y 1)(2 y) = (y + 3)(y 4). 248. Raskite du gretimus sveikuosius skaiius, kai j sandauga: a) 66 vienetais maesn u kit dviej gretim skaii sandaug; b) 18 vienet didesn u kit dviej gretim skaii sandaug. 249. Isprskite lygtis: a) 2 ( * - 3 ) = 0 c) ( * + 4 ) ( * - 5 ) = 0 e) *(4* - 3)(5* - 15) = 0
Pavyzdys.

b) ( * + 6 ) = 0 d) ( - * - 2 ) ( 3 * + 2) = 0 f) - * ( 2 * + 8)(4* - 5) = 0

Isprskime lygt x(x 3)(jc + 2) = 0. Sprendimas. Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui. Todl arba = 0, arba 3 = 0, arba + 2 = 0. Vadinasi, arba = 0, arba = 3, arba = 2. Atsakymas. Lygtis turi tris sprendinius: 0; 3; 2.

250. Lygiaonio trikampio perimetras lygus 20 cm. Viena kratin du kartus ilgesn u kit. Raskite trikampio kratines, jeigu: a) onin kratin didesn u pagrind; b) pagrindas didesnis u onin kratin.

251. Vaikas aidia su staiakampio gretasienio formos trimis kaladlmis, kuri matmenys 1,5 cm 2 cm 5 cm. Ar jis sutalpins kaladles d, kurios matmenys yra 3 cm 3,5 cm 6 cm? 252. a) 585 prabos auksins grandinls mas 12 g. Kiek gryno aukso yra grandinlje? b) 250 g arbatos stiklinje yra 28 promils cukraus. Kiek gram cukraus yra imaiyta stiklinje? 253. Kuris skaiius didesnis: a) 2~6 ar 2~4; b) 5~ 3 ar 0,2 3 ? 254. Motorins valties savasis greitis yra 24,5 km/h. Valtis 0,4 h plauk Kuri mariomis ir 1,5 h Nemunu (pasroviui), kurio tkms greitis 2,1 km/h. a) Kok atstum motorin valtis nuplauk Kuri mariomis? b) Kok atstum motorin valtis nuplauk Nemunu? c) Paraykite reikin motorins valties nuplauktam atstumui rasti ir apskaiiuokite j. 255. Nubraiykite romb. Nubrkite po dvi auktines i rombo: a) bukojo kampo; b) smailiojo kampo. Ar nubraiytos auktins yra lygios? Kodl? 256. Udavinys-poktas. Kiekvienas sugalvokite skaii. Prie jo pridkite 7 ir gaut sum padauginkite i 2. Prie gautos reikms pridkite 6 ir atimkite dvigub savo sugalvot skaii. Js visi gavote t pat atsakym skaii 20. Kodl taip atsitiko? Nurodymas. Uraykite udavin algebriniu reikiniu ir j suprastinkite. O dabar sugalvokite udavin-pokt, kad galutinis atsakymas bt skaiius 100.

3 Dviej nari sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formuls


Kartais daugianarius galima sudauginti greiiau, pritaikius vadinamsias greitosios daugybos formules. Pakelkime kvadratu dviej nari sum a + b: (a + b)2 = (a + b) (a + b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2 ab + b2. Taigi rodme sumos kvadrato formul: (a + b)2 = a2 + 2 ab + b2 Dviej nari sumos kvadratas lygus pirmojo nario kvadratui plius dviguba pirmojo ir antrojo nario sandauga, plius antrojo nario kvadratas. Uraykime sumos kvadrato formul simboliais: ( + D) 2 = 2 + 2 + D 2 . Pavyzdiui, kai = 2x, = 5y, tai ( + ) 2 = (2x+5y) 2 = (2;) 2 +2-2:-5 + (5) 2 = 4 x 2 + 2 ( k y + 2 5 y 2 .

Pakelkime kvadratu dviej nari skirtum a b: {a - b)2 = (a - b)(a - b) = a2 - ab - ab + b2 = a2 - lab + b2. Taigi rodme skirtumo kvadrato formul: (a - b)2 = a2lab + b2

Dviej nari skirtumo kvadratas lygus pirmojo nario kvadratui minus dviguba pirmojo ir antrojo nario sandauga, plius antrojo nario kvadratas. Uraykime skirtumo kvadrato formul simboliais: ( - D) 2 = 2 - 2 + 2 . Pavyzdiui, kai = -s/7, = 3, tai ( - D ) 2 = (V7-3)2 = (V7)2-2-V7-3+32 = 7 - 6 V 7 + 9 = 16-6^7. Abi sumos ir skirtumo kvadrato formules galima urayti kartu: {a b)2 = a2 2ab + b2 ia turima galvoje, kad imami arba virutiniai, arba apatiniai enklai.

== CX2-Cd-Oob

fieS

Il
\

257. Upildykite lentel:


Sumos (skirtumo) kvadratas (m + n)2 + X)2 (a-)2 (5 - 3x)2 Pirmo nario kvadratas Dviguba pirmo ir antro nari sandauga (su atitinkamu enklu) Antro nario kvadratas

258. Pagal pateiktus pavyzdius nustatykite, k reikt parayti debesli vietoje, kad lygyb bt tapatyb: a) ( + D) 2 = 2 + 2 + D 2 (3 + ) 2 = 3 2 + 2 3 + 2 (m + 4) 2 = C
b

2m-4+ + 2 + (3b)2

(2x + )2 = (2x)2 + 2 (5a + 3b)2 = (5) 2 +

b) ( D) 2 = A2 2 -f D 2 ( - I) 2 = 2 - 2 1 + I 2 (y-b)2 = y2-2-yb + <C> >

(7-)2 = > - 2 7 + (3jc - 2y) 2 = () 2 - a) (m - 8) 2 d) (5a + \b)2

+ Vy) 2 c) (4x - 3)2 f ) (0,3x2 - 0,2y) 2

259. Taikydami sumos arba skirtumo kvadrato formul, pakelkite kvadratu: b) (2x + 3) 2 e) ( a - 3b)2

260. Keliant kvadratu padaryta klaid. Suraskite jas. a) (2a + jx)2 = 4a 2 + ax + x 2 ; + I 6 P 6 -,

b) (P 5 - 1 p 3 ) 2 = P 1 0 + c)
( \ 2 X
2

- X

= 12x4-24jc5+jc6;

d) ( \ a 2 - 3b)2 = ^ a 4 - a2b - 9b2.

261. Apskaiiuokite pritaik greitosios daugybos formules: a) ( 1 0 + 8) 2 ; b) (20 - 3) 2 ; c) 71 2 ; d) 1992; e) 9,9 2 .

262. Apskaiiuokite: a) (V32 + V2) 2 ; b)(V5-V20)2; c ) ( V 3 + V7) 2 ; d) (5 - V) 2 .

Pavyzdys.

( 2 + V3) 2

(2) 2 + 2 - 12 + (V) 2 = 12 + 2 ^ 1 2 ^ 3 + 3 =

= 15 + 2 ^ 3 6 = 15 + 2 - 6 = 27.

263. Kurios lygybs yra tapatybs? a) (a - b)2 = (b - a)2 c) ( - b)2 = -(a + b)2 264. Pakelkite kvadratu: a) { y) 2 ;
Pavyzdys.

b) (a + b)2 = -(a - b)2 d) ( - a - b)2 = (a + b)2

b) ( - 4 - a ) 2 ;

)(-p-9)2;
--2.

d) ( - m - 7) 2 .

Pakelkime kvadratu dvinar

Taikykime skirtumo kvadrato formul (a b)2 = a2 2ab + b2, kai a = 3x, b = 2y: (~3x - Iyf = (3x)2 - 2 ( - 3 * ) Iy + (2y)2 = 9x2 + 12xy + 4y2. Galima sprsti ir kitaip, ikeliant 1 prie skliaustus: ( - 3 * - 2y)2 = (l(3x + 2 y ) f = (~l)2(3x + 2y)2 = = 1 ((3x) 2 + 2 3x 2y + (2y)2) = 9x2 + I2xy + 4y2. Galima sprsti ir taip: dvinari 3x 2y ir 3x + 2 y reikms yra vienas kitam prieingi skaiiai, todl (~3x - 2y)2 = {3x + 2y)2. Gauname: ( - 3 * - 2 y) 2 = (3x + 2;y)2 = (3x) 2 + 2 3x 2y + (2y)2 = = 92 + \2xy + 4y2.

265. Isprskite lygtis: a) ( + 5) 2 = ( - I) 2 - 48 c) (x - 4) 2 - jc (jc + 6) = 100 b) (x - 2) 2 - (x - 3) 2 = - 5 4 d) (7 + x)-(x + 9) 2 = 41

266. sitikinkite, kad lygybs yra tapatybs: a) (a + b)2 - ( a - b)2 = Aab\ b) (a + b)2 + (a Paaikinkite ias lygybes remdamiesi briniais. a)

b)2 = 2(a2 + b2).

Illll i
b) 2 8 ( i ) 7 ;

b)

267. Apskaiiuokite: a) 2 4 2 3 ; c) 4 3 125; d) 9 3 : 3 4 ; e) 3i. 5


3 '

f) 2 ^ 4

268. Kam lygu: a) pus 2 6 ; b) tredalis 3 3 ? 269. Duotas trikampio plotas S. Kokio ilgio yra trikampio auktin, nubrta kratin m, kai: a) S = 32 cm 2 , m = 16 cm; b) S= 1,5 dm 2 , m = 6 cm? 270. Duo kabinos grindis reikia iklijuoti kvadratinmis 15 cm 15 cm plytelmis. Staiakampiam plotui, kurio ilgis lygus 90 cm, o plotis 60 cm, ikloti reikia 24 toki plyteli.
90 cm

15 cm

a) Kiek plyteli reiks iklijuoti duo kabinos grindims, jeigu duo kabinos: 1) ilgis du kartus didesnis; 2) plotis du kartus didesnis; 3) ir ilgis, ir plotis du kartus didesnis? b) Vienoje dje yra 10 plyteli. Plytels parduodamos tik dmis. 1) Kiek di teks pirkti, jei reikia 72 plyteli? 2) Koki matmen gali bti grindys, jeigu joms iklijuoti reikia 10 di plyteli? Pastaba. Plyteli skaldyti negalima ir reikia suklijuoti visas plyteles.

271. Kaiy = 2 , t a i y + - =

Ob

272. Diagrama vaizduoja mokyklos 5-10 klasi mokini pasiskirstym pagal klases. 1) Kelis procentus mokyklos mokini sudaro devintokai? 2) Kiek mokykloje yra mokini, jei devintok yra 50? 3) Ar teisingas teiginys: mokykloje yra 28 deimtokai"? Paaikinkite. 273. Pagal pavaizduot buto plan upildykite lentel.

ivPl Rin V
Virtuv Cnri d orius

Vc)nio s v ka mb arys

1m

Patalpos pavadinimas Svetain Miegamasis Koridorius Virtuv Vonios kambarys

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas (m2)

274. emiau rodyta", kad 4 = 5. Nustatykite, kur padaryta klaida. 16 - 36 = 25 - 45; 81 81 1 6 - 3 6 + - = 25 - 4 5 + - ;


1

( - D * - ( ' - D 4 = 5.

'

4 Dviej nari skirtumo ir j sumos sandaugos formul


Dviej nari skirtum a b padauginkime i t nari sumos a + b: Oa - b)(a + b) =a2 -ab Taigi (a-b)(a ? + b) = fl2 -b2 + ab-b2 = a2 - b2.

Kaip js trumpai pavadintumte i tapatyb?

Dviej nari skirtumo ir j sumos sandauga lygi i nari kvadrat skirtumui. Uraykime kvadrat skirtumo formul simboliais: ( ) ( + ) = 2 D 2 . Pavyzdiui, kai == 3ra, = 4q, tai ( ) ( + ) = (3m4q)(3m+4q) i formul kartais padeda greitai sudauginti. 1 PAVYZDYS. Apskaiiuokime sandaug 99 101. Pakeit 99 ir 101 reikiniais 100 1 ir 100 + 1, pritaikykime kvadrat skirtumo formul: 99 101 = (100 - 1)(100 + 1) = IOO2 - 1 = 10000 - 1 = 9999. 2 PAVYZDYS. Sudauginkime (5 a+ b) (b 5a). Atkreipkime dmes tai, kad sumoje galima sukeisti dmenis vietomis. Tada (5a + b)(b - 5a) = (b + 5a){b - 5a) = )2 - (5a)2 = b2 - 25a2. = (3m)2-(4^)2 = 9m2-\6q2.

275. Upildykite lentel.


Dviej nari skirtumo Pirmo nario kvadratas ir j sumos sandauga Antro nario kvadratas

(p-q)(p + q)
(m - 1 )(m + 1) (2x - p)(2x + p) ( V 7 - 1 ) ( V 7 + 1)

276. K reikt parayti debesli vietoje, kad lygyb but tapatyb: a) ( 7 - 2 x ) ( 7 + 2x) = > - ( 2 * ) 2 ; b) (4a - 3b)(4a + 3b) = (4a)2 - 0> 5 c) ( I m - I n ) ( I m + i n ) = e3b-G>?

277. Sudauginkite taikydami greitosios daugybos formul: a) ( * - 3 ) ( * + 3 ) c) (m2 - 4) (m 2 + 4) b) ( 4 - y ) ( 4 + y) d) (2a + b2) (2a - b2)

) 6 - \b)ib + \b)

f) ( - b)il\* + b)

278. Taikant dviej nari skirtumo ir j sumos sandaugos formul, padaryta klaid. Suraskite jas: a) (2a - b)(2a + b) = 2a2 - b2, b) ( \ x + ) ( ~ ) = 5 2 ~ j y 2 > c) (3x 2 - 0,2y 3 )(3x 2 + 0,2y 3 ) = 9:2 - 0,04y 6 . 279. Apskaiiuokite patogiausiu bdu: a) (80 + 2 ) ( 8 0 - 2 ) ; b) (200+10)(200 - 10); c) 62-58; d) 97-103.

280. Pritaikykite greitosios daugybos formul: a) (m + n)(n m) c) (2x + y) (y - 2x) e) ( - 3 m + n)(n + 3 m) b) (p + a)(a p) d) ( + 4b) (4b - ) f) (k2 + 5 m ) ( - 5 m + k2)

281. K reikt parayti debesli vietoje, kad gautumte tapatybes: a) (4* + b)(4* - <~2>) = I6x2 - b2; b) (4 + O - - X O - - 4) = 25a 2 - 16; c) ( 4 + d) ( O -4) = 3681a 10 - y 8 ? O ;

- / ) ( / + O ) =

282. Sudauginkite taikydami kvadrat skirtumo formul: a) (-X - y ) ( x ~ y) c) (-p2 - 3 q ) ( p 2 - 3 q)


Pavyzdys.

b) (4a - b) (-4a - b) d) (10* 2 - 3 ) ( - 3 - IO*2)

Sudauginkime ( - 2 * - 3y)(2x - 3y). Dvinaryje 2x 3y ikeikime 1 prie skliaustus: (~2x - 3y)(2x - 3 y ) = - 1 ( 2 * + 3y)(2* - 3y) = = - 1 ( ( 2 * ) 2 - (3y)2) = 1 (Ax2 - 9y2) = = -Ax2 + 9y2. Galima sprsti ir kitaip, keiiant abiej dauginamj enklus: ( - 2 * - 3)0(2* - 3y) = (2* + 3y)(-2x + 3 y) = ( + 2*)(3 y - 2x) = = 9y2 - Ax2.

283. Apskaiiuokite: ) (/5 -s/3) (/5 + \/3) ) ( V 3 0 - 4)(^30 + 4) 284. Sudauginkite: a) (jc - 3 ) ( * + 3)(* 2 + 9) ) (a - 5 ) 2 (a + 5) 2 b) (p2 + 1 )(p + 1 )(p - 1) d) (V + y) 2 (7 y) 2 b) (2 - 711)(2 + V ) d) (2/5 l)(2/5 + l)

285. Suprastinkite: a) ( + 2)( -2) - ( + 4 ) ; b) (0,1 *)(0,1 + *) + *(10 *); c) - ^ ( a - * ) + ( - a ) ( a + i ) ; d) a( 15 - 20) - (\ - 2)(-
2

- 2);

e) (* 8) 3(* + 2)(* 2); f) (4a + b)(b + 4a)-(a+b)(a-b).

286. sitikinkite, kad su kiekviena natralija n reikme teisingi teiginiai: a) (n + 7) 2 n2 dalijasi i 7 c) (4n + 5) 2 - 9 dalijasi i 4
Pavyzdys.

b) (n + I) 2 (n I) 2 dalijasi i 4 d) (2n + 3) 2 - (2n - I) 2 dalijasi i 8

Parodykime, kad (5n + I) 2 (2n I) 2 dalijasi i 7, kai n e N. Pertvarkome reikin: (5n + I) 2 - (2n - I) 2 = 25n 2 + IOn + 1 - (4n 2 - 4 + 1) = = 25n 2 + IOn + 1 - 4n 2 + 4n - 1 = 21n 2 + 14 = 7(3n + 2). Akivaizdu, kad sandauga 7n(3n + 2) dalijasi i 7. Pastaba. Pertvarkyti reikin galima ir taikant kvadrat skirtumo formul.

287. Suprastinkite reikin (a b)2 (a + b)2 dviem bdais ir apskaiiuokite jo reikm, kai: a) a = 0,25, b = 17,3; b) a = , b = - 2 4 ; c) a = 0,(3), b = 0. 288. sitikinkite, kad lygybs yra tapatybs: a) (a - I) 2 + 1 + 2(a - 1) = a2; b) (1 a)2 + 2(1 a) = 1 - a2; c) ( + I) 2 = 4(x + 1) + ( - I) 2 - 4. 289. Nubraiykite trikamp, jeigu: a) dvi jo kratins yra 4 cm ir 2 cm, o kampas tarp j lygus 110; b) dvi kratins yra 4 cm ir 3 cm, o perimetras lygus 13 cm. 290. Apskaiiuokite: a) g - 3 : 0,16; b) 2 : l - 9,6 .

291. Pirmu vamzdiu basein galima pripildyti per 3 h, antru per 4 h, o treiu per 6 h. Per kiek laiko bus pripildytas baseinas leidiant vanden per visus tris vamzdius kartu. 292. Nubraiykite trikamp BCF, jeigu B{-3; 0), C(3; - 4 ) , F(0; 6). Apskaiiuokite io trikampio plot. 293. Pagal brini duomenis apskaiiuokite, kiek skardos reikia kiekvienai stogvamzdio sekcijai pagaminti.

5 Bendro dauginamojo iklimas prie skliaustus


Skaiiuojant reikini reikmes, sprendiant lygtis, prastinant reikinius kartais patogu pertvarkyti daugianar sandaug. Tai vadinama daugianario skaidymu dauginamaisiais. Pavyzdiui, apskaiiuokime reikinio ax ay + az reikm, kai a = 21, = 27, y = 24, z = 7. ra daugianar duotsias raidi reikmes, gausime: ax - ay + az = 21 27 - 21 24 + 21 7 = 567 - 504 + 147 = 210. Jeigu skaidytume reikin ax ay + az dauginamaisiais, tai skaiiuoti bt paprasiau: ax - ay + az = a(x - y + z) = 21(27 - 24 + 7) = 21 10 = 210. Sakome, kad daugianar iskaidme, ikl bendr dauginamj prie skliaustus. PAVYZDYS. Isprskime lygt - 3x = 0. Iskaidytame kair lygties pus dauginamaisiais, ikeldami prie skliaustus bendr dauginamj x: x(x - 3) = 0. Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui, todl arba x = 0, arba 3 = 0.

Lygtis turi du sprendinius: 0; 3. Skaidant dauginamaisiais, prie skliaustus galima ikelti ir bendr reikin. Pavyzdiui, 4 (a - 6) + (a - 6) = (a - 6)(4 + jc).

294. Kok vienanar reikt parayti daugtakio vietoje, kad gautume tapatyb? a) 4a 2 y = 4 a(.. .) c) 42 p 2 q 5 = 6 p q 2 ( . . . ) b) 9 x 3 y 2 z = d) -25x3y2z 3xy(...) = -5x2y(...)

295. Raskite bendrus vienanari dauginamuosius: a) 3a ir 6 b 2 d) 5 m 2 nk ir 4 mn 2 k b) 18x2 ir 9x e) 30ab ir I0a2b2 c) 6xz3 ir Ix3z f) 18x 2 y 2 ir 9xy

296. Ikelkite bendr dauginamj prie skliaustus: a) Am + An d) 20a + 8b b) I l x - I l y e) -lax -Aa c) 15x - 9y f) b3 - 2b2 - b

297. Mintinai apskaiiuokite: a) 25-38 + 25-62 c) 596-27 + 404-27 298. Pakeiskite sandauga: a) x(a + b) + y(a + b) c) (a + 3) 2 - y(a + 3) 299. Isprskite lygtis: a) 2 + 5x = 0 c) I l y 44y 2 = 0 b) Ix - IAx2 = 0 d)p
2

b) 37 111 - 37 11 d) 4,85-2,5 + 1,15-2,5

b) 5(x - y) - a(x - y) d) x(9 + x) - 4(9 + x) 2

-p=0

300. Pakeiskite reikin sandauga ir apskaiiuokite jo reikm: a) a2 + 15a, kai a = 85; - 8 5 c) 5x 2 y - 10xy, kai = 3,2; y = 8 b) 2 ab - 2a, kai a = 15; b = 11 d) 30x 2 - 20x 3 , kai = - 1 ; 1,5

301. Raskite klaidas, padarytas ikeliant prie skliaustus bendr dauginamj: a) 4x 2 - 5x - 20 = x(4x - 5); b) -2a + 6 a 2 - 12a3 = - 2 a ( l + 3a + 6a 3 ); c) 3(x + y) 2 - a(x + y) = (x + y)(3x + y - a); d) 5 ( p - a) - 2 a{p - a)2 = (p - a)(5 - 2a).

302. sitikinkite, kad: a) 2 1 3 - 2 1 0 - 2 9 dalijasi i 13 c) 3 9 + 3 8 - 3 7 dalijasi i 33 b) 5 8 - 5 7 + 5 5 dalijasi i 101 d) 4 5 - 4 4 + 4 2 dalijasi i 7

303. Pakeiskite sandauga, ikeldami 1 prie skliaustus viename i reikini: a) c) e) g) 2 a(x - y) - (y - x) Ax(x - 1) - (1 - x ) 3(x a) -f m(a x) 3x(a-b) + 2y(b-a) b) d) f) h) (p -a) + 2a(a - p) 0,5(2x + 1) -x(-2x - 1) 2{k + 5) x(k 5) 7p(2x -y)-Sq ( y - 2x)

Pavyzdys.

Pakeiskime sandauga 3 x(a b) (b a). Dvinaryje b a ikeikime 1 prie skliaustus: 3 x(a - b ) - (l)(a -b) = 3 x(a - b) + {a - b) = (a - b)(3x + 1).

304. Ar ios lygybs yra tapatybs: a) x(m c) = x(c m); b) a(x - y - z) = -a(y - + z); c) ( + 5) 2 + 2(x + 5) = ( + 5)(x + 7); d) 3 (a - 4) 2 - (a - 4) = 3a - 13? 305. Isprskite lygtis:
*>(*-7)(-7)= b) ( f + | ) ( | 4 - ) = 0

cl) (f + g ) ( f - ) = 0

306. Koks atkarpos, kurios 20% ilgio lygu 2 dm 8 mm, ilgis? Atsakym paraykite centimetrais. 307. Darius 110m/min greiiu pradjo vytis Ign, einant mokykl ta paia kryptimi 90 m/min greiiu, ir pavijo j per 7 minutes. Koks atstumas buvo tarp vaikin, kai Darius pradjo vytis Ign? 308. Raskite x: a)

309. Raskite dsningum tarp ir y reikmi ir upildykite lentel: X -20 b) : 21 -7 -15 5 30 -5 21 0 5 -15 10 10 -20 -15 0

310. Kiek betono reikia nurodyt matmen laiptams ilieti?

311. Apskaiiuokite reikinio reikm: a) (/50 - 2\/2) /2; b) (4>/3 + /27) V3.

312. Darbuotojo kvalifikacinis koeficientas 9,5, o bazin mnesio alga 105 Lt. a) Koks darbuotojo pareiginis atlyginimas per mnes? b) Kiek darbuotojas moka pajam mokesio, jei darbuotojo atlyginimo neapmokestinamasis minimumas 367 Lt? c) Kiek darbuotojas moka mokesio SODRAI? d) Kiek lit gavo darbuotojas, atskaiius mokesius? 313. Trupmen jg ireikkite trupmena, kurios vardiklis bt: 76; 95. 314. Iifruokite abcls raides ir pagal pirmsias dvi eilutes baikite rayti treij: D B (5) (8) (...) C I A

6 Daugianari skaidymas dauginamaisiais grupavimo bdu


Iskaidykime dauginamaisiais daugianar am 3m + 2a 6. Matome, kad visi keturi jo nariai neturi jokio bendro dauginamojo. Daugianario narius sugrupuokime poromis taip, kad kiekvienos poros abu nariai turt bendr dauginamj: am 3m -f 2a 6 = (am 3m) + (2a 6). Reikinyje am 3 m bendras dauginamasis yra m, o reikinyje 2a 6 bendras dauginamasis yra 2. Kiekvienoje poroje ikeikime bendr dauginamj prie skliaustus: (am 3 m) + (2a 6) = m(a 3) + 2 (a 3). Gautoje sumoje yra bendras dauginamasis a 3, kur taip pat ikeikime prie skliaustus: m(a - 3) + 2(a - 3) = (a - 3)(m + 2). Taigi am 3m + 2a 6 = (a 3 )(m + 2). Sakome, kad daugianar iskaidme dauginamaisiais grupavimo bdu. Uduotis. Iskaidykite daugianar grupuodami jo narius taip: (am + 2a) + (3 m 6). Kai kada, daugianar skaidant dauginamaisiais grupavimo bdu, dar tenka tapaiai pertvarkyti reikin. Pavyzdiui, 2 - 5x + 6
=

2x - 3x + 6 = (x2 - 2x) - (3x -6) = x(x - 2) - 3(x - 2) = (x - 2)(x - 3).


JT
2

315. Suskliaud paskutinius du narius, ikelkite bendr dauginamj prie skliaustus: a) (y + z) + y + z c) 5 a(x + y) + jc + y b) 3 a(a - b) + a - b d) 4x(m n) + m n

316. Iskaidykite daugianarius dauginamaisiais, grupuodami j narius: a) ab + ac + 3b + 3c c) 6x + 6y + ay + ax e) ax + bx 5a + 5b b) Im + ky + Iy + mk d) 2m 2n + mx nx f ) 3p px + 3x

317. Nesinaudodami skaiiuokli, apskaiiuokite jums patogiu bdu: a) b) c) d) 22 34 + 28 34 + 28 66 + 22 66; 13 46 + 17 46 + 13 54 + 17 54; 3,2 4,7 - 3,2 1,7 + 3,3 6,7 - 3,3 3,7; 7,2 15,4 - 7,2 5,4 - 5,2 3,6 - 5,2 6,4.

318. Ireikkite sandauga: a) m{a b) 2a + 2b c) xy + xz y z e) 5a 5b + ma mb b) a(x + y) 3x 3y d) pm pk m + k f) 3ab + 3 ac 2b 2c

Pavyzdys.

k(x+y)-x-y

= k(x+y) + (-x-y)

= k(x+y)-(x+y)

= (x+>>)(fc-l).

319. Kok vienanar ir su kokiu enklu reikt parayti daugtakio vietoje, kad gautj daugianar galima bt iskaidyti dauginamaisiais grupavimo bdu? a ) ab + ax + bx... c) aje + 9 ISax... b) am + an bm. .. d) IOm 5 p 2 25mp...

320. Sugalvokite ir paraykite du keturnarius, kuriuos galima bt iskaidyti dauginamaisiais grupavimo bdu. 321. Isprskite lygt, iskaid jos kair pus dauginamaisiais: a) JC 2 + 2JC + 4JC + 8 = 0 c) 5x + 10 2x = 0
2

b) J C - 3x + 2x - 6 = 0 d) Ix - X - Mx + 2x = 0
2

322. Iskaidykite trinar dauginamaisiais grupavimo budu, vidurinj nar pakeisdami dviej vienanari suma: a) JC 2 + 4JC + 3 c) y 2 - 4y - 5
Pavyzdys.

b) a2 + 6a + 5 d) m2 - 9m - 10

Iskaidykime trinar x2 + 3x + 2 dauginamaisiais. Pirmiausia pakeiskime trinario nar 3x dviej nari suma: 3x = + 2x. Dabar skaidykime daugianar grupavimo bdu: 2 2 X 2 + 3x + 2 = + + 2x + 2 = (x + x) + (2x + 2) = = x(x + 1) + 2(x + 1) = ( + 1)(* + 2).

323. Kurios lygybs yra tapatybs: a) x2(x + y) - (x3 + y 3 ) = y(x - 1)(* + 1); b) (JC + 2)(x + 3) = ( + 1)( + 4); c) a (a - b) + 5 + b(b - a) = (a - b) (a - b) + 5; d) (a + 4 )(a - 3) = (a + 2)(a - 1)? 324. sitikinkite, kad reikinio reikm nepriklauso nuo kintamojo x: a) ( + 7) 2 - ( + 2)(x - 2) - 14jc; b) (x + 3)(jc - 3) - (* + I l ) 2 + 22x\ c) 2 - 2x(x - 2) + ( - 2) 2 ; d) (x + 5) 2 + ( J C - 2) 2 - 2(JC + 5)(JC - 2). 325. a) Kateris, plaukdamas pasroviui, per 2 valandas nuplauk tok pat atstum kaip ir plaukdamas prie srov per 3 valandas. Apskaiiuokite srovs greit, jei katerio savasis greitis yra 15 km/h. b) Raketa", plaukdama pasroviui, per 4,5 valandos nuplauk tok pat atstum kaip ir per 5 valandas plaukdama prie srov. Raskite Raketos" greit eere, jei srovs greitis yra 3 km/h. 326. Apskaiiuokite pavaizduot figr trius: a)

L^T

327. Koks emlapio mastelis, jeigu io emlapio 1 cm atitinka vietovs 5 m? A 1:5 B 1:50 C 1 : 500 D 1 : 5000 E 1 : 50000 328. Apskaiiuokite: a) _ 3 - 2 _ ( _ 3 ) - 2 .
b )

_i_

+ 30

329. Duotas skaitinis reikinys W 1 8 . a) kelkite dauginamj po aknies enklu. b) Ikelkite dauginamj prie aknies enkl. 330. Apskaiiuokite, kiek procent: a) 20 kg sudaro 60 kg; b) 60 kg sudaro 20 kg. 331. Natralij skaii nuo 1 iki n sum galima apskaiiuoti pagal formul 1+2 + 3-1 1 o 1 Vn -n + -n.

Formuls dein pus iskaidykite dauginamaisiais. Naudodamiesi formule, apskaiiuokite sum natralij skaii: a) nuo 1 iki 15; b) nuo 1 iki 50; c) nuo 1 iki 100. 332. Parduotuvje yra dviej ri kvadratini keramini plyteli: 1 2 m Jm

12 metro ilgio ir 1 metro ploio staiakampio formos plotui ikloti prireikt 6 dideli arba 24 ma plyteli:

1m

1m

lm

a) Kiek ma plyteli reiks ikloti grindims 6 m 3 m? b) Kiek dideli plyteli reiks ikloti grindims 5 m 3,8 m?

7 Daugianari skaidymas dauginamaisiais taikant greitosios daugybos formules


Iskaidykime trinar x 2 + 8x + 16 dauginamaisiais pritaik dvinario sumos kvadrato formul: 2 + 8x + 16 = 2 + 2 4 + 4 2 = (x + 4) 2 . Skaidant daugianarius dauginamaisiais, kartais patogu taikyti greitosios daugybos formules, paraytas atvirkiai (sukeitus dein ir kair puses vietomis): a2 + 2ab + b2 = (a + b)2, a2 - Iab + b2 = (ab)2; a2 - b2 = (a - b)(a + b). 1 PAVYZDYS. Apskaiiuokime reikinio 81 2 192 reikm. Taikykime kvadrat skirtumo formul: 81 2 - 192 = (81 - 19) (81 + 19) = 62 100 = 6200.

2 PAVYZDYS. Iskaidykime daugianarius dauginamaisiais: a) a2 + 20a + 100; b) -4x2 + 12xy - 9y 2 ; c) 16x2 - 25y 2 . Sprendimas. a) a 2 + 20a + 100 = a 2 + 2 a 10 + IO2 = (a + IO)2; b) 4x2+l2xy9y2 = (4x2 l2xy+9y2) = -((2jc) 2 -2-2jc-3y+(3y) 2 ) 2 = = (2x - 3y) 2 ; c) 16x2 - 25y2 = (4x)2 - (5y)2 = (4x - 5y)(4x + 5y).

Pratimai ir udaviniai
333. Paraykite trinar kaip dvinario kvadrat: a) m2 + 2m + 1 d) 2 + 6 a + 9 g) a2 - 8 ab + 16b2 b) p2 - 2p + 1 e) 100 + 20p + p2 h) m 2 + IOmn + 25 n 2 c) y 2 - 4y + 4 f ) 8 1 - 1 8 y + y2 i) 4 - 12c + 9c 2

334. K reikt parayti debeslio vietoje, kad trinar galima bt urayti kaip dvinario kvadrat? a) 2-2x + O
16

b) O d) p2^6p

- 6a + a 2 + O

) 2 + C b +

335. Apskaiiuokite taikydami greitosios daugybos formules: a) 47 2 + 2 47 13 + 132 ) 23 2 - 138+ 3 2 b) 1052 - 2 105 65 + 65 2 d) 38 2 + 152 + 4

336. Paraykite reikin kaip dvinario kvadrat ir apskaiiuokite jo reikm: a) y 2 2y + 1, kai y = 11; 0,6; l, b) 9 a 2 + 24a + 16, kai a = - 2 ; 0,5; ; c) 64 - 80: + 25x2, kai jc = 1; ; 0,16; d) - 9 - IOOb2 - 60b, kai b = - 3 ; l ; 0,4. 337. Kokius reikinius reikt parayti debesli vietoje, kad gautumte tapatyb: a)
JC2-20.V

+ C b =

( O ' - C + +

;
2 2

b) O

+ 96*y + 2 = ( O + 64b 2 = ( O
2

c O)

; ;

c) IOOa2 + O d) ( O + O )

+ 4,2ac + 0,49c 2 ;

e) (6m + O = ) 2 = O

60mn

+ O + O

;
?

f) ( O - 5 ^ ) 2 = 5 2 * 2 - O 338. Nurodykite teising atsakym: a) (x 7) 2 = A JC 2 - 49 B 2 + 49 C 2 - 14x + 4 9 D (x 7)(x + 7)

b) y 2 - 8 1 = A (y - 9) 2 B ( y - 9 ) ( y + 9) C (y - 9) (y - 9) D y 2 18y + 81

339. Kvadrat skirtum ireikkite sandauga: a) m2 - n2 d) I - S l x 2 b) a2 - 4 e) I x 2 - J ^ 0 c) 25 - x 2 f) 6 2 2

340. Pritaik formul, apskaiiuokite reikini reikmes: a) 31 2 29 2


d)

b) 76 2 - 24 2
e)

c) 0,25 2 - 0,75 2
T)

(2\2 _ (5\2 ' V7/ V7/

121 2 Il 2 ' 362 242

582422 732272

341. Paraykite teising atsakym. A (V7) 2 - ( V 5 ) 2 2 b) ( V n ) - (2V3) 2 a)


2 c) (5V2) 2 - (2\/5)

B 2 5 30

C 14 11 - 4 > / 3 3Vl0

12-2V35 -1 0

342. Isprskite lygtis, iskaid reikinius dauginamaisiais: a) 3 6 - 2 = O b) m 2 - 0 , 6 4 = O c) 9 - 16y 2 = O d) 49m 2 100 = O e) p2 - = O f) 5m2 - 5 = O 343. iedo iorinio apskritimo spindulys R, o vidinis spindulys r. Pagal skritulio ploto formul raskite iedo plot, kai ( 3,14): a) R = 2,5, r = 1,5; b) R = 4,25, r = 1,25; c) R = 15,4, r = 2,6.

344. 20 cm ilgio atkarpa padalyta dvi dalis ir ant kiekvienos j nubraiytas kvadratas. Raskite atkarpos dali ilgius, jei inoma, kad kvadrat plot skirtumas lygus 40 cm 2 . 345. a) Dviej gretim lygini skaii kvadrat skirtumas 28. Raskite tuos skaiius. b) Dviej gretim nelygini skaii kvadrat skirtumas 32. Raskite tuos skaiius. 346. a) Ar reikinio (6n + I) 2 49 reikm dalijasi i 12, kai n bet kuris sveikasis skaiius? b) Ar reikinio (3n + 5) 2 16 reikm dalijasi i 9, kai n bet kuris natralusis skaiius? 347. Upildykite lentel. A B A2 B2 AB A-B

1-V3 i +V3 2^5 + 1 2V5 - 1 3vTT - 4 V 7 4/7 + 348. Kuri i urayt lygybi yra tapatyb? Atsakym pagrskite. a) (JC - 3)(JC - 5) = 2 + 15; b) (a + l)(a + 2)(a + 3) = a2(a + 6) + 3(4a + 3); c) m 3 - 1 = (m - l)(m 2 + 1); d) (p2 + \)(p - 1)0> + I) = p 4 - I . 349. Suprastinkite reikin: a) 3x(x + 3x2 - 10) c) n2(n - 1) - n{n2 - 2) e) 5a2b(2a - 2a2b - a 3 ) b) (y - 4y 3 + 7) ( - 2 y ) d) 3a(6 - a) + 2a(7 - 3a) f) ( - 2xy 2 - 3y)

350. Kepykloje kepami sausainiai kvadratinse ir staiakampse formelse, kuri dugno plotas yra vienodas. Staiakamps formels ilgis 4 mm didesnis, o plotis 3 mm maesnis u kvadratins formels dugno matmenis. Raskite kiekvienos formels dugno ilg ir plot. 351. Lengvasis automobilis I h vaiavo 55,6km/h greiiu ir 2h 63,4km/h greiiu. Koks lengvojo automobilio viso kelio vidutinis greitis?

352. Matuojant eero ilg (AB) vietovje, buvo pasirinkti trys takai A, B ir C, o tada paymti dar du takai D ir E taip, kad takas C bt atkarp AD ir BE vidurio takas.

a) Nubraiykite brin ir paymkite takus D ir E. b) Imatavus DE, buvo gauta, kad jos ilgis yra 400 m. Buvo padaryta ivada, kad eero plotis taip pat yra 400 m. Ar teisinga tokia ivada? Atsakym pagrskite.

Pasitikrinkite
1. Ar tapaiai lygus ie reikiniai? a) 4(x + 2) ir O
C) a b ir b a

b)
d)

(JC

- y) O ir O
ir JC 3

(X)3

2.

Kurios lygybs yra tapatybs? a) 5x + JC = 6x c) |7x| + |7x| = 0 b) + 1 Ix = IOx d) 28-32 = ( 3 0 - 2 ) ( 3 0 + 2)

3.

Suprastinkite reikin: a) 2 ( p + q)- 2 (q - p) c) 7(3x - 1) + 8(1 - 3x) + 3x b) 4x(x - y) - 3x(x + y) d) (26 - m ) + ( - m + 39)

4.

Sudauginkite ir paraykite gaut vienanari koeficientus: a) 15y 2 3y 3 c) |xy - \xy b) -3a 0,4 ab d) jm2n ( l)mn 2

5.

Suprastinkite reikinius ir apskaiiuokite j reikmes: a) (x - 3)(x + 4) - (x - 4)(x + 3), kai = 5,5; b) (a - 2 )(a + 4) - (a + 3 )(a + 5), kai a = 4; Isprskite lygtis: a) 15x - 4(2x + 3) = 5(x - 1) c) (7 + 3y)(y + 2) = 3(y 2 + 15) b) 3(x - 4) + 2(8 - x) = 7(x + 3) d) 1 Ia 2 - (4a + 1)(2a - 1) = 2

6.

7.

Pritaikykite greitosios daugybos formules: a) (m + 3) 2 d) (0,5x + 0,2y) 2 g) ( - 7 x - 3)(7x - 3) j) (9 + V 3 ) ( 9 - V 3 ) b) (3n - m)2 e) (2a - b)(2a + b) h) (a + b)(a-b) k)(V6-5)2 c) (2a - 5b)2 f) (6x + y)(y - 6x) i) (V3 + V2) 2 1) (Vl - V2)(Vl + V2)

8.

Isprskite lygtis: a) (x + 3) 2 = (x + 2) 2 - 9 c) 49(x - 2) 2 = (7x + 3) 2 - 51 b) (x - 3) 2 - (x + 5) 2 = 16 d) (8x - I) 2 - 8x(8x + 2) = 0

9.

Suprastinkite reikin: a) ( + 3) 2 - Aa c) (c - 2) 2 - (2c - 1) e)


(JC
+

b) 16b2 - (7 - 3b)2 d) (d2 + 5 ) - (d - 5) 2 f ) m(A - n) + (m - A)2

y)2 + x(y - x)

10. Isprskite lygtis: ) y 2 + 6y = 0


c ) 13 JC 2 - 2 6 x = 0

b) m 2 - 21 m = 0
d) 9 x - 8 1 x 2 = 0

11. Ikelkite bendr dauginamj prie skliaustus: a)


5 JC 2

5JC
2

b) 5ax + 5 bcx
d) -IOJC3 + 15x2

c ) 5JC - 25 JC

12. Pakeiskite reikin am an + ak sandauga ir apskaiiuokite jo reikm, kai: a) a = 29; m = 48; n = 12; k = 64; b) a = 3,7; m = 12,8; n = 4,8; k = 2. 13. sitikinkite, kad: a) 8 5 + 8 4 dalijasi i 9; b) 2 6 0 + 2 5 9 - 2 5 8 dalijasi i 5. 14. Raskite reikinio reikm: a) JC 2 + 3JC, kai JC = 97; b) JC 2 - 4JC, kai = 104. 15. K reikt parayti daugtakio vietoje, kad lygyb bt teisinga: a) a2 + b2 = (a + b)2...; b) JC2 + y 2 = ( J C - y)2... ?

16. Paraykite trinar kaip dvinario kvadrat: a) m 2 + 6 mn + 9 n 2 c) 100 + 120x + 36x 2 e) 0,16p 2 - 0,24 pq + 0,09<?2 b) 25x 2 - IOx + 1 d) g + 2x + 49x 2 f) ^ y
2

+ \y +

17. Kvadrat skirtum ireikkite sandauga: a) 1 - 81x 2 d) ^x 2 - f y 2 b) 16m2 - n2 e) 0,64x 2 y 2 - m 4 c) x 2 - ^ y 2 f) p4 0,0Aa2b2

18. Apskaiiuokite reikinio reikm nesinaudodami skaiiuokli ir raskite jos 5%: a) 7,3 13,7 + 7,3 6,3 + 7,7 13,7 + 7,7 6,3; b) 9,4 18,5 + 9,4 1,5 + 10,6 18,5 + 10,6 1,5; c) 54,3 8,3 + 54,3 1,7 - 9,3 8,3 - 9,3 1,7; d) 22,8 21,4 + 22,8 3,6 - 2,8 21,4 - 2,8 3,6. 19. Isprskite lygtis: a) 49x2 - 100 = 0 c) 25 - IOOx2 = 0 20. Apskaiiuokite: a) 1 - 2 - 5 1 | - 2 | - | - 2 0 | c) (3) _1 (I) - 3 21. Suprastinkite reikin: a) \ / l 2 + /27 + \/48 \/75 %/8; b) (V45 - 2/ (-V). b) 5 - 1 - 3 - 2 d) 2 1,4 + 2} : 1,25 b) 16 - 9x 2 = 0 d) 36x 2 - 64 = 0

22. Koks emlapio mastelis, jeigu iame emlapyje atstumas tarp Lazdij ir Varnos tiesia linija yra 23 cm, o vietovje tarp i miest 69 km? A 1 : 300 B i : 3000 C 1 : 30000 D 1 : 300000 E 1 : 3000000 23. Lengvasis automobilis 40 min. vaiavo 90 km/h greiiu, o I^ h 75 km/h greiiu. Koks buvo lengvojo automobilio vidutinis greitis? 24. Sidabrinio iedo praba 750. Apskaiiuokite, kiek gram gryno sidabro yra iede, kurio mas 6,8 g. 25. Apskaiiuokite, keliais procentais a) 500 Lt daugiau u 200 Lt; b) 200 Lt maiau u 500 Lt. 26. Sukapotas malkas sukrauti rietuv Rokas gali per 40 min., o Justas per 60 min. Per kiek laiko ias malkas gali sukrauti rietuv abu vaikinai dirbdami kartu? 27. Raskite x:

4
Pasitikrinkite

PITAGORO TEOREMA

1. Pitagoro teorema 2. Atvirktin Pitagoro teorema 3. Atstumas nuo tako iki tiess. Trikampio nelygyb

104 112 116 120

1 Pitagoro teorema
V

Siame skyriuje nagrinsime staiuosius trikampius ir svarb sry, siejant j kratines. Nubraiykime statj trikamp, kurio statiniai turi 3 ir 4 ilgio vienetus. Matuodami sitikiname, kad trikampio ambin lygi 5 tokiems ilgio vienetams. Palyginkime ambins kvadrat su statini kvadrat suma. ambins kvadratas: 5 2 = 25. Statini kvadrat suma: 3 2 + 4 2 = 9 + 16 = 25. Matome, kad yra teisinga lygyb: 52 = 32 + 42. Uduotis. Nubraiykite statj trikamp, kurio vienas statinis but 5 ssiuvinio langeli ilgio (a = 5), o kitas statinis 12 ssiuvinio langeli ilgio (b = 12). 1. Naudodamiesi skriestuvu, nustatykite, keli ssiuvinio langeli ilgio yra ambin c. 2. Palyginkite ambins kvadrat su statini kvadrat suma. Matome, kad yra teisinga lygyb:

i lygyb ireikia labai svarbi geometrijos teorem, vadinam Pitagoro vardu. Pitagoras senovs graik mokslininkas, gyvens VI a. pr. Kr. Ilgai buvo manoma, kad iki Pitagoro i teorema nebuvo inoma, todl ji buvo pavadinta Pitagoro teorema". Taiau vliau i labai svarbi teorema buvo rasta babiloniei tekstuose, paraytuose prie 1200 met iki Pitagoro.

Pitagoro teorema. Staiojo trikampio ambins kvadratas yra lygus jo statini kvadrat sumai. Duota. AABC (ZC = 90), BC = a, AC = b, AB = c. rodyti\ c2 = a2 + b2. J L E a H c/
c

/
c

rodymas. 1. Trikampio ABC statin CB = a pratskime ilgiu b, o statin CA = b ilgiu a, ir nubraiykime kvadrat CDEF. 2. Kvadrato kratinse DE ir EF paymkime takus G ir taip, kad DG = EH = a, ir nubraiykime keturkamp ABGH.

B a C
'

Kvadrat CDEF padalijome penkias dalis: keturis lygius staiuosius trikampius ( AABC = B G D = AGHE = AHAF pagal dvi kratines ir kamp tarp j) ir keturkamp ABGH. 3. rodykime, kad keturkampis ABGH yra kvadratas, t. y. kad jo kratins lygios ir kampai stats. I keturi trikampi lygumo gauname: AB = BG = GH = HA = C. Vadinasi, keturkampis ABGH yra rombas. ZBGD = ZGHE Tuomet ZBGH = 180 - (Z1 + Z2) = 180 - 90 = 90. Vadinasi, rombas ABGH yra kvadratas. 4. Apskaiiuokime kvadrato ABGH plot dviem bdais:
SABGH SABGH = C2; = SCDEF
2

ir

Zl + Z2 = 90.

4 S A B c = (a + b)2 - 4 \ab =

= a + 2ab + b2 - 2ab = a2 + b2. Vadinasi, c 2 = a2 + b2.

Pitagoro teorem galima suformuluoti ir taip: Kvadrato, nubraiyto ant staiojo trikampio ambins, plotas yra lygus kvadrat, nubraiyt ant to trikampio statini, plot sumai".

Si

SI = S2

+ S3

S12

Uduotis. Atskirame popieriaus lape nubraiykite ir ikirpkite: 8 lygius staiuosius trikampius, pasirink bet kokio ilgio statinius a ir b\ kvadrat, kurio kratin lygi statiniui a; kvadrat, kurio kratin lygi statiniui b; kvadrat, kurio kratin lygi nubraiyto trikampio ambinei c. I i trikampi ir kvadrat sudkite (kaip parodyta brinyje) du lygius kvadratus, kuri kiekvieno kratins ilgis yra a + b.
J / L

O1 J
C2

'

/ >

'

Kodl galima tvirtinti, kad nuspalvint kvadrat plotams teisinga lygyb: c2 = a2 + b2l

353. Apskaiiuokite staiojo trikampio ambin, kai inomi statiniai: a) 12 cm ir 9 cm d) 12 mm ir 16 mm b) 9 m ir 40 m e) 15 dm ir 3,6 m c) 8 dm ir 15 dm f) 1,5 cm ir 20 mm

354. Staiojo trikampio statiniai yra a ir b, o ambin c. Raskite neinom trikampio statin ir apskaiiuokite jo ilg 0,1 m tikslumu, jei: a) a = 2 m, c = 5 m c) a = 100 m, c = I lOm
Pavyzdys.

b) = 10 m, c = 15 m d) a = 1 m, c = y/2 m

Duota: a = 7,3 m, c = 25,6 m. Rasti: b. Sprendimas. Pagal Pitagoro teorem c2 = a2 + b2. statome inomas ir c reikmes: 25,62 = 7,3 2 + b 2 . Randame neinom statin: b2 = 25,6 2 - 7,3 2 = 655,36 - 53,29 = 602,07, b = -y/602,07 (m). Skaiiuokli itraukiame kvadratin akn ir rezultat suapvaliname iki deimtj: V602.07 = 2 4 , 5 3 7 1 1 4 . . . 24,5 (m). Atsakymas. ^602,07 m 24,5 m.

355. Raskite neinomas staiojo trikampio kratines ir upildykite lentel: ambin c a) b) c) d) e) f) g) h) 10,2 km 1,3 km 2 /2 dm 3 1,2 km 2 dm 101 mm 14,9 m 4,8 cm Statinis a 40 cm 99 mm 5,1 m 1,4 cm 4,8 km Statinis b 9 cm

356. Matematikos kabinete esanio kampainio ambin lygi 45 cm, o vienas statinis 22,5 cm. Apskaiiuokite antrojo statinio ilg (0,1 cm tikslumu).

357. Darant staiakampio formos vartus, jiems sutvirtinti palei striain prikalama lenta. Ar uteks 4,5 m ilgio lentos brinyje pavaizduotiems vartams sutvirtinti?

358. Nordami imatuoti atstum tarp dviej medi, augani prieinguose eero krantuose, mokiniai naudodamiesi ekeriu viename krante paymjo statj kamp ACB, imatavo atstumus nuo kampo virns C iki medi A ir ir norim atstum surado skaiiuodami. a) Kam lygus atstumas tarp medi, jeigu CA = 28 m ir CB = 86 m? (Atsakym paraykite 1 m tikslumu.) b) Pabandykite nusakyti, kaip naudotis pieinyje pavaizduotu ekeriu.

Ekeris

Ekeris (vokikai Ecke kampas) instrumentas pastovaus (daniausiai stataus) kampo kryptims vietovje ymti. Ekeriai daniausiai naudojami geodezijoje. Pieinyje pavaizduotas paprasiausias ekeris, kur nesunkiai galima pasigaminti sukalus statmenai dvi lenteles ir j galus kalus 4 vinutes.

359. Apskaiiuokite .

Pavyzdys.

Sprendimas. I staiojo trikampio ADB, taikydami Pitagoro teorem, randame AD: AB2 = AD2 + BD2, 6 2 = AD2 + () 2 , AD2 = 36 27 = 9, AD = V9 = 3. I staiojo trikampio ADC, taikydami Pitagoro teorem, gauname: AC2 = AD2 + DC2, (2x) 2 = 3 2 + 2 , 4 - X = 9, 3x 2 = 9, 2 = 3, -s/3 Atsakymas. -\/3.
2
2

360. Upildykite lentel. Statinis a a) b) c) d) e)


Pavyzdys.

Statinis b 3,6 dm 11,2 m

ambin c 11,3 m 2,5 cm

Perimetras P

Plotas S

2,7 dm 2,4 cm 16,8 cm 6

26 mm 24

Sakykime, kad 7,2 cm; b 6,5 cm. c2= a2 + b2, c 2 = 7,2 2 + 6,5 2 = 51,84 + 42,25 = 94,09, c = ^/9+09 = 9,7 (cm); P=a + b + c = 7,2 + 6,5 + 9,7 = 23,4 (cm); S= f = = 23,4 (cm2).

a) Duota: AABC (ZB = 90), BD _L AC, BC = 10,8 cm,


SABC = 24,3 cm2.

Apskaiiuokite: AB, AC, BD. b) Duota: AABC AC = ZACD Apskaiiuokite:


362.

(ZC = 90), BC, AB = 10cm, = ZBC D. CD, Sabc-

Pasakykite Pitagoro teoremos: a) slyg; b) ivad. a) Lygiaonio trikampio onin kratin lygi 20 cm, o pagrindas 24 cm. Apskaiiuokite auktin, nubrt pagrind. b) Lygiakraio trikampio kratin lygi 6. Apskaiiuokite trikampio auktin. Kiek kart kvadrato striain yra ilgesn u jo kratin? Rombo striains yra 1,4 m ir 0,48 m. Apskaiiuokite rombo kratin. Lygiaons trapecijos pagrindai yra 20 cm ir 48 cm, o onin kratin lygi 50 cm. Apskaiiuokite trapecijos auktin. Paraykite iuos skaiius standartine iraika: a) 3 700; b) 0,084; c) 621,6 IO3; d) 216 IO2. kelkite dauginamj po aknies enklu: ) 4/3; b) 3 ^ 2 ; c) 4 /; d) 0,2^50.

363.

364. 365. 366.

367.

368.

369.

Suprastinkite reikin: a) 2(3 - 2y)(3x + 2y) c) (a - 3) - ( + 3)


2 2

b) Ax(2x - 1) - (x - 3)(x + 3) d) 3(x - 4) 2 - 3x 2

370.

Jeigu + 1 = 0, tai - 2 x 2 + 3x + 2 = A3 B7 Cl D-I E 3 Cisternoje buvo 900 pieno. 40% pieno buvo ipilstyta 10 bidon po lygiai. a) Kiek litr pieno buvo kiekviename bidone? b) Kuri dal cisternoje likusio pieno sudaro viename bidone esantis pienas?

371.

372. Mokykloje pamokos vyksta pagal tvarkarat. Sudaryti pamok tvarkarat yra sudtingas, daug laiko ir pastang reikalaujantis darbas. Darant tvarkarat laikomasi tam tikr taisykli, pavyzdiui, vien dien neturt bti daugiau kaip 7 ir maiau kaip 4 pamokos, tvarkaratyje neturi bti laisv pamok ir pan. Sudarant vienos atuntosios klass tvarkarat, buvo siekiama, kad t pai dien nebt daugiau kaip viena to paties dalyko pamoka (iskyrus lietuvi kalb). Panagrinkite pateikt tvarkaraio variant ir atsakykite klausimus. a) Ar pamok tvarkaratis visikai atitinka pamintus reikalavimus? b) Keliais bdais galima pataisyti tvarkarat, sukeiiant vietomis tik dvi (galbt skirting dien) pamokas? c) Keliais bdais galima sudaryti antradienio pamok tvarkarat, jei vietomis galima keisti tik rus kalb, chemij ir geografij, o kitos pamokos turi likti savo vietose? d) Kokias taisykles, js manymu, turt tenkinti pamok tvarkaratis? PIRMADIENIS 1. Lietuvi kalba 2. Matematika 3. Angl kalba 4. Muzika 5. Etika/Tikyba 6. Fizika TREIADIENIS Angl kalba Lietuvi kalba Matematika Istorija Biologija Fizika ANTRADIENIS 1. Matematika 2. Lietuvi kalba 3. Rus kalba 4. Chemija 5. Geografija 6. Kno kultra KETVIRTADIENIS 1. Matematika 2. Matematika 3. Lietuvi kalba 4. Biologija 5. Istorija 6. Angl kalba 7. Kno kultra

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5.

PENKTADIENIS Rus kalba Geografija Lietuvi kalba Chemija Angl kalba

2 Atvirktin Pitagoro teorema


I praeito skyrelio inome, kad jeigu trikampis yra statusis, tai vienos jo kratins (ambins) kvadratas lygus kit kratini (statini) kvadrat sumai.
+ b2

= >

C2 = CI2

UDAVINYS. Duotas trikampis, kurio kratini ilgiai yra 3; 4 ir 5. Matome, kad jo ilgiausios kratins kvadratas yra lygus kit kratini kvadrat sumai, t. y. 5 2 = 3 2 + 4 2 . Ar is trikampis yra statusis? Sprendimas. 1) Nubraiykime trikamp ABC, kurio kratini ilgiai bt 3; 4 ir 5.

2) Nubraiykime statj trikamp A\B\C\, kurio statini ilgiai bt 3 ir 4. Pagal Pitagoro teorem jo ambin yra 5, nes 2 + 4 2 = V25 = 5. 3) Nubraiytieji trikampiai yra lygus ( A A B C = )fiiC]), nes lygios t trikampi kratins. Vadinasi, yra lygs ir atitinkami j kampai. Todl ZC = ZCi = 90. rodme, kad trikampis ABC yra statusis. Taigi yra teisinga atvirktin Pitagoro teorema. Jeigu trikampio vienos kratins kvadratas yra lygus kit dviej kratini kvadrat sumai, tai tas trikampis yra statusis.

a2 + b2

Trys natralieji skaiiai, i kuri dviej skaii kvadrat suma yra lygi treiojo skaiiaus kvadratui, vadinami Pitagoro skaii trejetais, o trikampiai, kuri kratini ilgiai lygs tokiems skaiiams, Pitagoro trikampiais. Toki skaii trejet yra be galo daug, pavyzdiui: 5 , 1 2 , 1 3 ; 6 , 8 , 1 0 ; 8,15,17; 9 , 1 2 , 1 5 ; 9 , 4 0 , 4 1 ; 11,60,61; 12, 16, 20 ir 1.1. Pavyzdys. Trikampio kratini ilgiai yra: a) 12, 28, 30; b) 10, 24, 26. Nustatykime, kurie i i trikampi yra Pitagoro trikampiai. a) 122 = 144; 282 = 784; 302 = 900. Kadangi 144 + 784 900, tai trikampis nra Pitagoro trikampis. b) IO2 = 100; 242 = 576; 262 = 676. Kadangi 100 + 576 = 676, tai trikampis yra Pitagoro trikampis.

Pratimai ir udaviniai
373. Trikampio kratini ilgiai yra: a) 28, 45, 53; b) 34, 16, 30; c) 21, 25, 32; d) 120, 122, 22. Nustatykite, kuriuo atveju trikampis yra statusis. 374. inomi dviej trikampio kratini ilgiai. Kokio ilgio turt bti treioji kratin, kad trikampis bt Pitagoro? a) 10 m ir 8 m; b) 7 dm ir 24 dm; c) 20 mm ir 21 mm. 375. inomi dviej trikampio kratini ilgiai. Kokio ilgio turt bti treioji kratin, kad trikampis bt statusis? a) 3 ir 5; b) V2 ir 3; c) 1 ir ^ 3 ; d) V ir V6. Pastaba. I anksto neinome, kuri kratin yra ambin. 376. Senovs graik mstytojas Platonas nustat toki taisykl Pitagoro skaii trejetams rasti: Jeigu vienas statinis yra lyginis skaiius 2p, o kitas statinis yra p2 1, tai ambin bus p2 + 1". Pagal pateikt pavyzd pasirinkite tris natralisias p reikmes, upildykite lentel ir patikrinkite, ar gautieji a, b, c yra Pitagoro skaii trejetai.
P a = 2p 5 b = p2 - 1 c = p2+ 1 5 2 + 1 = 26 Lygybs a2 + b2 = c2 patikrinimas IO2 = 100; 242 = 576; 262 = 676; 100 + 576 = 676 - teisinga.

2 - 5 = 10 5 2 - 1 = 24

377. ir y yra natralieji skaiiai, > y. a) sitikinkite, kad brinyje pateiktas trikampis yra status. b) Parink ir y reikmes, raskite du Pitagoro skaii trejetus. 378. Skaii trejetai yra staiojo trikampio kratini ilgiai, parayti didjimo tvarka. Raskite vaigdute pakeist skaii: a) (0,3;*; 0,5); b ) ( l ; * ; 2 ) ; c) (V2; ; *); d) ( ; * ; ) . 379. a) Sudaryti statj kamp vietovje galima taip: virvelje vienodais atstumais sumezgama 13 maz geli, o tada virvel suriama taip, kad pirmas ir tryliktas mazgeliai sutapt. Gaunama udara virvel, kuri mazgeliais padalyta 12 vienodo ilgio atkarp. Tada virvel tempiama, bedus tris kuoliukus taip, kad susidaryt trikampis, kurio krati ni ilgiai bt 3; 4 ir 5. Kampas, esantis prie ilgiausij kratin, bus status. b) Kaip trimis kuoliukais reikia tempti galais surit ir mazgeliais 30 lygi dali padalyt virv, kad i jos gautume statj trikamp? Nurodymas. Pasinaudokite teorinje dalyje pateiktais Pitagoro skaii trejet pavyzdiais. 380. Apskaiiuokite staiakampio perimetr.
2x

381. Apskaiiuokite rombo striaines.


/ r 12 )

382. Apskaiiuokite staiojo trikampio statinius ir plot.


+ 1

- 1
r

383. Apskaiiuokite staiosios trapecijos perimetr, plot ir striaines.

384. Vaikik svirtini supuokli lenta tvirtinta jos vidurio take. Pagal paveikslo duomenis (centimetrais) apskaiiuokite spuokli lentos ilg metrais.

399

385. Apskaiiuokite patogiausiu budu: a) - (-3,62) - 1,18 | ; 386. Suprastinkite reikin: ) (/125 - /5) V; b) 28,3 + ( - 1 , 8 + 6) - (18,2 - 11,7).

b) V (5^12 - 2 ^ 4 8 + 2^27) - 20.

387. Iskaidius reikin 3(JC + y) (JC2 y2) dauginamaisiais, gausime: A (JC + y)(3 - + y) (; + y)(3 + ) ( - >0(3 - - y)
D (JC - ) 0 ( 3 + J C + y ) E 3(JC+ )0(1 - + y)

388. Keleivis, 2 h vaiavs priemiestiniu autobusu ir 2 h traukiniu, nuvaiavo 240 km. Apskaiiuokite autobuso greit, jeigu jis du kartus maesnis u traukinio greit. 389. Skritulio plotas lygus 28,26 dm 2 ( ~ 3,14). Apskaiiuokite apskritimo, ribojanio skritul, ilg. 390. Lentelje parodyta, kokias sporto sekcijas lanko studentai. Sekcija Student skaiius Krepinio 2600 Plaukimo 800 Teniso 230 Lengvosios atletikos 370

a) Duomenis ketinama pavaizduoti skrituline diagrama. Koks bus kampas ipjovos, vaizduojanios plaukimo sekcij lankani student dal? b) Kiek procent student lanko krepinio sekcij?

3 Atstumas nuo tako iki tiess. Trikampio nelygyb

Brinyje pavaizduoti du keliai nuo tako A, atitinkanio nam, iki tiess p, atitinkanios plent. Kelias AC statmenas plentui, o kitas kelias AB nestatmenas. Staiajam trikampiui ACB teisinga Pitagoro teorema: AB2 = AC2 + BC2. I ia AB2 > AC2, arba AB > AC. Analogikai AB > BC. Staiojo trikampio ambin yra ilgesn u kiekvien jo statin. Vadinasi, trumpiausias kelias nuo namo iki plento yra tas, kuris eina statmenai. Atkarpa AC dar vadinama statmeniu i tako A ties p, atkarpa AB pasvirja, nubrta i tako A ties p, o atkarpa BCpasvirosios projekcija tiesje p.

projekcija

Taigi statmuo i tako ties yra trumpesnis u kiekvien i to tako nubrt pasvirj. Beje, aiku, kad kelias i A yra trumpesnis u keli BCA. rodykime, kad tai teisinga bet kokiam trikampiui, ne tik staiajam.

Teorema (trikampio nelygyb). Kiekviena trikampio kratin yra trumpesn u kit dviej kratini sum. C Duota: AABC, BC =a, AC = b, AB = c. rodyti: a < b + c, b < a + c, c < a + b. rodymas. Tegul c yra ilgiausioji io trikampio kratin. Akivaizdu, kad pirmosios dvi nelygybs yra teisingos. rodysime, kad teisinga nelygyb c < a + b. Nubrkime trikampio auktin CD. Takas D r dalija kratin Ai? dvi dalis AD ir BD. I staij trikampi BDC ir ADC gauname: BD < a ir AD < b. Tada c = BD + AD < a + b. A c D B rodme, kad ir c < a + b. Tai, be kita ko, reikia, kad jeigu duotos trys atkarpos, tai nubrti i j trikamp galima tik tada, kai ilgiausioji atkarpa yra trumpesn u kit dviej sum. Praktin uduotis. Nubrkite atkarp AB. Kur turi bti takas C, kad bt teisinga lygyb AB = AC + CBl Suformuluokite slyg, kada trys takai yra vienoje tiesje.

Pratimai ir udaviniai
391. Atstumas tarp Alytaus ir Varnos lygus 50 km. Daugai yra tarp Alytaus ir Varnos 15 km atstumu nuo Alytaus. Laikydami, kad visi trys miestai yra vienoje tiesje, raskite atstum tarp Varnos ir Daug. 392. Ar takai A, B ir C yra vienoje tiesje, kai: a) AC = 6 cm, AB = 3 cm, BC = 4 cm; b) AB = 10,6 m, AC = 2,8 m, BC = 7,8 m? 393. Apskaiiuokite atstum nuo trikampio virni iki prie jas esani kratini, jeigu: a) trikampis yra lygiakratis, o jo kratins ilgis lygus 1; b) trikampis yra statusis, o jo statini ilgiai yra 12 cm ir 35 cm; c) trikampis yra lygiaonis, o jo kratini ilgiai yra 5; 5 ir 6. 394. Nubraiykite trikamp ABC. Per jo virn A nubrkite ties I, kuri bt vienodai nutolusi nuo kiekvieno kratins BC tako.

395. Nubrkite dvi lygiagreias tieses, atstumas tarp kuri but lygus 5 cm. 396. Vienoje 45 kampo kratinje paymtas takas M, nutols 1 cm nuo kampo virns. Kitoje io kampo kratinje paymtas takas N, nutols 2 cm nuo kampo virns. Raskite tak M k N atstumus nuo kampo kratini. 397. Turime gabal lanksios vielos. Ar galima i jos ilankstyti trikamp, kurio: a) ilgiausioji kratin lygi pusei vielos ilgio; b) ilgiausioji (arba viena i ilgiausi, jei toki yra kelios) kratin lygi tredaliui vielos ilgio; c) kratini ilgiai proporcingi skaiiams 1; 1; 2; d) kratini ilgiai proporcingi skaiiams 1; 2; 2? 398. Apskritimo spindulys yra 10 cm, o atstumas nuo centro iki stygos AB 6 cm. Apskaiiuokite stygos AB ilg.

399. I tako A nubrta /2 cm ilgio pasviroji tiesei /, sudaranti su ja 45c kamp. Apskaiiuokite pasvirosios projekcij tiesje I. 400. Apskaiiuokite atstum tarp tak A(3; 2) ir B(4; 5).

Pavyzdys.

Remdamiesi Pitagoro teorema, atstum tarp tak A(x b yi) ir ireikkime t tak koordinatmis. ia x2 > x\\ y2 > y\. {) AABC - status (ZC = 90), AC = Xi x\, BC = y2 - yi, AB2 = AC2 + BC2. AB = ^(X2-Xi)2+ (2-1)2

B(x2,y2)

A(x\,\)

(,

401. I tako O ties p nubrti statmuo ir pasviroji. Statmuo du kartus trumpesnis u pasvirj. Apskaiiuokite pasvirj, jeigu jos projekcija ioje tiesje lygi 20 cm. 402. Remdamiesi atvirktine Pitagoro teorema, rodykite, kad trikampis ABC yra status. 5(2; 2)

4i;,rp-y^. c(4; 0)
403. Ar status trikampis, kurio virni koordinats yra A(1; 1), B(5; 1), C(3; 4)? Ar is trikampis yra lygiaonis? 404. Nubraiykite keturkamp, kurio virni koordinats yra (3; 2), (3; 5), (1; 5), (1; 2). Apskaiiuokite to keturkampio perimetr ir plot. 405. Apskaiiuokite: a)512-5-10; b) 7~ 8 : 7~ 7 ; c) (2 3 )" 2 .

406. Suprastinkite reikin: a) 5V2 - /18; b) 10V3 - 4V48 - ^ 7 5 . 407. rodykite tapatyb: a) (JC - 3)(JC + 4) = x(x + 1) - 12; 408. Raskite y: a):y = : ; b) 6f : i f = 4,5 : y. 409. Vienoje parduotuvje mogus ileido 40% turt pinig, o kitoje 30% likusi. mogui dar liko 105 Lt. Kiek lit jis turjo i pradi? 410. a) Atstumas emlapyje tarp Alytaus ir aki lygus 220 mm, o vietovje tarp i miest yra 88 km. Koks emlapio mastelis? b) ems sklyp emlapyje vaizduoja daugiakampis, kurio plotas lygus 4 cm 2 . emlapio mastelis yra 1 : 10000. Koks tikrasis sklypo plotas? c) emlapyje 1 centimetras atitinka 2 km vietovje. Kiek kvadratini kilometr atitinka 5 cm 2 plotas emlapyje? b) a (a - 2) - 8 = (a + 2 )(a - 4).

Pasitikrinkite
Duota: AB = BC = 73 cm, AC = 96 cm, BD _L AC. Apskaiiuokite: B D. Apskaiiuokite trikampio ABC kratin AC.

3.

Raskite staiosios trapecijos perimetr ir plot.


a) 40 cm 30 cm b) 12 cm 15 cm 32 cm

64 cm

4.

Pastato stogas yra keturi dali: dvi dalys yra lygiaons trapecijos formos, o kitos dvi lygiaonio trikampio formos. Apskaiiuokite stogo paviriaus plot (matmenys pateikti metrais).

Pylimo skerspjvis yra lygiaons trapecijos formos. Apskaiiuokite laito ilg ir pylimo skerspjvio plot.

6m

IOm

Duota: ABCDtrapecija, AB = CD, AC _L CD, BC = Icm, AD = 25 cm, AC = 20 cm. Apskaiiuokite: CD, Sbc 7. 8.

Raskite rombo striaines, jeigu j ilgi santykis yra 3 : 4, o perimetras lygus 40 dm. Trikampio kratini ilgiai yra: a) 20; 21; 29; b) 14; 48; 50; c) 16; 64; 65; d) 15; 112; 113. Nustatykite, kuriuo atveju trikampis yra statusis. Raskite JC, jeigu parayti trys skaiiai yra staiojo trikampio kratini ilgiai, idstyti majimo tvarka: a) 3; 2,4; JC; b) JC; 1,6; 1,2; c) V7; x\ ; d) 3 ^ 2 ; J C ; .

9.

10. Apskaiiuokite plot lygiaons trapecijos, kurios pagrindai yra 8 cm ir 16 cm, o onin kratin 5 cm. 11. Takai A, B ir C yra vienoje tiesje. AC = 10 cm, BC = 6 cm. Apskaiiuokite atstum AB. 12. Koordinai ploktumoje pavaizduokite takus A(1; 1) ir 5(2; 3). Apskaiiuokite atkarpos AB ilg. 13. Plane pavaizduoti keliai tarp gyvenviei A, B ir C. Raskite atstum vietovje: a) nuo A iki BC\ b) nuo B iki AC; c) nuo C iki AB.

14. Ar yra trikampis, kurio kratini ilgiai lygus: a) 2 cm, 3cm, 4 cm c) 1,5 dm, 3,5 dm, 1,8 dm b) 10, 5, 5 d) 15 cm, 3,4dm, 0,2m?

15. Ar i 18 dm ilgio vielos galima ilankstyti trikamp, kurio vienos kratins ilgis bt lygus: a) 12 dm; b) 9 dm; c) 7 dm? 16. Ar gali trikampio kratini ilgiai bti proporcingi skaiiams: a) 3 : 5 : 9; b) 2 : 3 : 5; c) 6 : 7 : 10?

17. I tako ties nubrti statmuo ir pasviroji, kuri ilgi suma lygi 25 cm, o skirtumas 9 cm. Apskaiiuokite pasvirosios projekcij tiesje. 18. Lygiakraio trikampio kratin lygi 8. Apskaiiuokite: a) trikampio auktin; b) trikampio plot. 19. Palyginkite skaiius: ) /8 ir 2V32; b) 4 ^ 2 7 ir 512; c) ^ ir

20. Apskaiiuokite laipsni 2 4 ir 2 - 3 : a) sum d) dalmen b) skirtum e) kvadrat sum c) sandaug f) kvadrat skirtum

21. Suprastinkite reikin: a)


(JC

1)(JC

1)

(JC

+ 2) 2
5)
2

b) (a - 3) 2 -{a-

2 )(a + 2)
I)2

c ) 2JC(3JC -

4) -

6(JC -

d ) - ( a + 3 ) a + (a -

22. Apskaiiuokite, kiek procent: a) 40 Lt sudaro turim 200 Lt; b) 200 Lt sudaro turim 40 Lt. 23. rodykite tapatyb: a) (a + 2) (a - 3) - (a - 6) 2 = 1 Ia - 42; b) (a + 3) 2 - (a - 2 )(a + 2)-9 = 6a+4. 24. Virv, kurios ilgis 16,5 m, padalyta dvi dalis taip, kad viena dalis 2,5 m trumpesn u kit. Koks virvs dali ilgis?

ERDVINIAI KNAI
1. Piramid 2. Sukiniai. Ritinys Pasitikrinkite
124 130 135

,.''.T^f''

1 Piramid
Nubraiykime bet kok ikilj daugiakamp, pavyzdiui, penkiakamp ABCDE. Paimkime tak S, nepriklausant to penkiakampio ploktumai. Sujunkime j su penkiakampio virnmis A, B, C, D ir E. Gautas briaunainis SABCDE yra piramid. Penkiakamp piramid SABCDE. Piramids pagrindas ABCDE. onins sienos: S AB, SBC, SC D, SDE, SEA onins briaunos: SA, SB, SC, SD, SE. Piramids virn S. B C

Briaunainis, kurio viena siena yra bet koks daugiakampis, o kitos sienos trikampiai, turintys bendr virn, vadinamas piramide. Brinyje pavaizduoti briaunainiai yra piramids.

Trikamp piramid

Keturkamp piramid

Penkiakamp piramid

eiakamp piramid

Nuo ko priklauso piramids pavadinimas? Brinyje nubrta atkarpa SO yra piramids auktin. Jei pridtume kampainius taip, kad kampaini staij kamp virns bt take O ir vienas statinis eit per auktin SO, tai kiti kampaini statiniai bt pagrindo ploktumoje.

UDAVINYS. Piramids SABCD pagrindas yra kvadratas ABC D, kurio striain lygi 12 cm. SO piramids auktin. onin briauna SB lygi 10 cm. Apskaiiuokite piramids auktin. Duota: SABCD keturkamp piramid, ABCD kvadratas, SO auktin, BD = 12 cm, SB = 10 cm. Apskaiiuokite SO.
A D

Sprendimas. Kadangi keturkampis ABCD yra kvadratas, tai jo striains yra lygios, o susikirtimo takas kiekvien j dalija pusiau, todl OB = -BD = - 12 = 6(cm). 2 2 Trikampis SOB yra statusis. Remiantis Pitagoro teorema, SB2 = SO2+OB2, SO2 = IO2 - 6 2 = 64,

IQ2 = SO2 + 62,

SO = 64 = 8 (cm). Atsakymas. 8 cm.

Pratimai ir udaviniai

412. Brinyje pavaizduotos trikamps, keturkamps ir penkiakamps piramids iklotins. Pavaizduokite eiakamps piramids, kurios onins sienos yra lygiakraiai trikampiai, iklotin.

413. Pavaizduokite ssiuvinyje piramid, kurios pagrindas yra staiakampis. Ivardykite piramids: a) sienas; b) briaunas; c) onines sienas; d) onines briaunas; e) pagrindo kratines. 414. Piramids SABCD pagrindas kvadratas ABC auktin SO= 5 cm, o onin briauna SA = = 13 cm. Apskaiiuokite pagrindo striain.
D,

415. Briaunainis SABCD piramid, kurios pagrindas ABCD staiakampis. Auktin SO = 12, o pagrindo kratins lygios 8 ir 6. Apskaiiuokite onin briaun SD.

416. Duota:

piramid, SC auktin,
SABC AC = BC = SC,

AB = 15. Apskaiiuokite piramids auktin ir pagrindo plot.

417. Piramids SABCD pagrindas yra staiakampis, O striaini susikirtimo takas, SO- piramids auktin. rodykite, kad onins piramids briaunos yra lygios.

418. Briaunainis

piramid. Pagrindas ABCD kvadratas, kurio kratin lygi 4, O kvadrato striaini susikirtimo takas, SOpiramids auktin. onin briauna SA = 6. Raskite piramids auktins SO ilg
SABCD

419. Duota:

- piramid, ABCD staiakampis, O jo striaini susikirtimo takas, SO auktin, SO = 6, AD = A, DC = 3. Apskaiiuokite S/^sACSABCD

420. Duota:

piramid, ABCDkvadratas, O kvadrato striaini susikirtimo takas, SO piramids auktin, SE piramids onins sienos auktin, AB = 10 cm, AS = 15 cm. Apskaiiuokite: AC, SO, SE, S^BSCSABCD

421. Cheopso piramids, pastatytos Egipte prie 4500 met, pagrindas yra kvadratas, kurio plotas apytiksliai lygus 50 176 m 2 . onins piramids sienos yra lygiaoniai trikampiai, kuri kiekvieno auktin, nubrta pagrind, apytiksliai lygi 185 m. Apskaiiuokite piramids aukt (1 m tikslumu).

422. Staiakampio gretasienio ABCDA\B\C\D\ matmenys yra 8 cm 6 cm 4 cm. Apskaiiuokite: a) B D; b) Di.

423. Amerikoje taikoma tokia taisykl apskaiiuoti vidutinei mogaus masei (kai mogus yra auktesnis kaip 5 pdos): m = {h - 6 0 ) + 110 2 (m matuojama svarais, o h coliais; lsvaras = 0,454 kg, lcolis = 2,54cm, 1 pda = 30,5 cm). Ireikkite savo g pdomis ir, jeigu taisykl jums tinka, pritaikykite j savo masei kilogramais nustatyti.

424. Apskaiiuokite: a) 2 - 3 - 1 ; b) 2 - 2 3 - 2 + 4 - 1 + 5. 425. Raskite dviej iracionalij skaii /2 ir /2: a) sum d) dalmen b) skirtum e) kvadrat sum c) sandaug f) sumos kvadrat

426. Kiek pinig reikia padti bank, norint per metus gauti: a) 450 Lt palkan esant 3,6% metini palkan normai; b) 2000 Lt palkan esant 5% metini palkan normai? 427. Paraykite trupmenai ^ lygi trupmen, kurios skaitiklis bt: a) 65; b) 130. 428. Upildykite tuius langelius sveikaisiais skaiiais 3; 4; 5; 6; 8 taip, kad susidaryt magikas kvadratas.
-10 -7 -11 -9

429. a) Kokios ries yra trikampis, kurio dvi kratins lygios 4 cm ir 3 cm, o perimetras lygus 12 cm? Atsakym pagrskite, b) Apskaiiuokite io trikampio plot. 430. Buvo graus pavasario rytas, ir kvpimo pagautas Julius para pirmj eilraio eilut: Rytmetis iandien toks gaivus". Deja, Juliaus krybingumas iseko, ir visos kitos eiluts, nors ir skyrsi, bet buvo sudliotos i pirmos eiluts perstatyt odi. Kiek daugiausiai eilui galjo bti Juliaus eilratyje?

2 Sukiniai. Ritinys
Erdviniai knai, kuriuos gauname sukdami ploktumos figr apie pasirinkt ties, vadinami sukiniais, o pasirinktoji ties sukimosi aimi. Kgis, rutulys ir ritinys yra sukiniai.

Kugis

Rutulys

Ritinys

1 uduotis. Pabandykite pavaizduoti, kokius geometrinius kunus gautume, nurodyt figr sukdami apie nubrt ties: a) b) c) d)

Trikampis

Skritulys

Skritulio ketvirtadalis

Staiakampis

Ritin gauname sukdami staiakamp apie bet kuri jo kratin: PagrindasPagrindo spindulys Ritinio auktin Sukimosi ais Pagrindas^L.

2 uduotis. Du ritiniai gauti sukant staiakamp apie gretimas 3 cm ir 4 cm ilgio kratines. Raskite t ritini auktines ir pagrind skersmenis.

Vis ritinio paviri sudaro du pagrindai lygus skrituliai ir oninis pavirius, kurio iklotin yra staiakampis.

h : iklotin

Ritinio

3 uduotis. Paraykite formul: a) ritinio oninio paviriaus plotui Sg, rasti; b) ritinio viso paviriaus plotui Spav rasti. Ritinio tris apskaiiuojamas panaiai kaip ir staiosios prizms tris, t. y. pagrindo plotas dauginamas i ritinio auktins.

V=Sh

V=Sh

Vadinasi, ritinio, kurio pagrindo spindulys lygus r, o auktin h, turis lygus:

= -r2h

UDAVINYS. Ritinio pagrindo spindulys lygus 6cm, o auktin 14 cm. Raskite ritinio: a) pagrindo plot; b) oninio paviriaus plot; c) viso paviriaus plot; d) tr. Sprendimas. a) Spagr = r2 = 2 = 36 (cm 2 ); b) Sgon = 2 rh = 2: 6 14 = 168 (cm 2 ); c) Spav = 2Spagr + Sgon = 2 36 + 168 = 240 (cm 2 ); d) = Spagr = 14 = 504 (cm 3 ).

431. Pasakykite, kam lygi ritinio auktin ir pagrindo spindulys. a) IOcm


16 cm

b)
',6 cm

C)
'

-9

5 cm

432. Raskite ritinio pagrindo apskritimo ilg (apimt), kai jo spindulys r lygus: a) 4cm; b) 5,2cm; c)2yj-dm. 433. Apskaiiuokite, kiek metr juostels sunaudota ritinio formos dutei suriti, jei duts pagrindo skersmuo lygus 30 cm, auktis 40 cm, o kaspinui uriti sunaudota 35 cm juostels. 434. Skardos lakto plotis lygus 6 dm. Koks turt bti jo ilgis, kad galima bt susukti vamzd, kurio pagrindo skersmuo bt ( 3,14): a) 4 dm; b) 5 dm? 435. I staiakampio formos popieriaus lapo galima susukti du skirtingus ritinio formos vamzdelius. Koks kiekvieno vamzdelio ilgis? Apskaiiuokite abiej vamzdeli pagrindo skersmen.

436. Pagal brinio duomenis raskite ritinio vis paviri ir tur. a)


C) 4,5 cm

2 cm

437. Ritinio pagrindo spindulys lygus 4 cm, o auktin 15 cm. Apskaiiuokite ritinio: a) pagrindo plot b) oninio paviriaus plot c) viso paviriaus plot d) tr

438. Reikia pagaminti vandens nutekamj vamzd, kurio skersmuo bt 0,2 m, o ilgis 10 m. Ar uteks trij skardos lakt vamzdiui pagaminti, jeigu vieno lakto plotas 2,3 m 2 , o gamybos atliekos ir ulankai sudaro 10% vamzdio paviriaus ploto ( ~ 3,14)? 439. Ar tilps 20 litr vandens ritinio formos kibire, kurio pagrindo skersmuo ir auktis yra po 30 cm? 440. Apskaiiuokite ritinio formos konserv duts apimt C ir pagrindo plot S, jei inomas pagrindo spindulys ( ~ 3,14): a) r 10 cm; b) r = 4,2 cm; c) r = 1,4 dm. 441. Raskite neinomus ritinio dydius ir upildykite lentel: Spindulys a) b) c) d) 6 8 2 Auktin 6 7 42 360 32 oninis pavirius Visas pavirius Turis

442. Apskaiiuokite kgio pagrindo plot:

443. Apskaiiuokite: a) - 1 3 , 2 : 0,4 + 0,1-7,7 c) 5,6 ( - 0 , 3 ) - 3,6 : 1,2 b) 6,4-7,5 - (-49,5) : 75 d) - 3 , 7 0,3 - 6,21 : 2,7

444. Katerio greitis upje pasroviui yra 18,6 km/h, o prie srov 14,2 km/h. Apskaiiuokite katerio savj greit ir ups srovs greit. 445. Paymkite skaii ayje ir paraykite: a) visus sveikuosius skaiius, kurie didesni u 5, bet maesni u 2; b) skaii, atvirktin skaiiui 0,5; c) skaii, prieing skaiiui 0,5; d) didiausi sveik neigiamj skaii; e) skaiius, tenkinanius slyg \x\ = 2,5.

446. Upildykite lentel, naudodamiesi kelio formule s = t:


S V t

105 km 90 km/h 3,2 h 3,5 h

28 km 7 km/h

120 m 10 m/s

1000 m 25 min

447. Atspkite lygties sprendinius: a) j 2 = i X 3 d) (m - 1 )m = 20 g) Vx = 2 b) t + 2 = 2t e) 3n = n h) 2 = 5 c) y(y + 1) = 12 f) + 1 = i) I x l = 7

448. Atskliauskite ir sutraukite panaiuosius narius: a) 2(4a - 3 ) + 2 0 - IOa c) - ( 8 m + 4n) + ( - 2 m - 4n) e) (3 - 2n) + (3n - 2) b) 3 x - 9 y - 5 ( y - x ) d) - 3 ( 2 * + 3y) + 8(6x f) (3 2n)(3 + 2n) 11 y)

449. a) Valgomuosius ledus sudaro 7 dalys vandens, 2 dalys cukraus ir 2 dalys pieno produkt. Kiek reiks cukraus pagaminti 220 kg led? b) Gaminant buteli stikl imamos 25 dalys smlio, 9 dalys sodos, 5 dalys kit vairi mediag. Kiek reiks sodos pagaminti 780 kg stiklo? 450. Apskrito geleies lakto skersmuo 197 cm. Ar galima i jo ipjauti kvadrat, kurio kratin lygi 140 cm? 451. a) Paaikinkite, kaip per tak O buvo nubrta ties, statmena tiesei a. O O

B a

b) Takai O ir O sujungti su takais A ir B. rodykite, kad AAOOi = ABO . c) rodykite, kad OE kamp AOB dalija pusiau. d) Ar OOi tikrai statmena tiesei a? Atsakym pagrskite.

<p
r

E V/B a

Pasitikrinkite
Pavaizduokite ssiuvinyje trikamp piramid ds: a) briaunas, sienas; b) sienas, turinias bendr virn S; c) sienas, turinias bendr briaun B C. Upildykite lentel: Piramid a) trikamp b) keturkamp c) penkiakamp d) eiakamp Duota: piramid, kvadratas, SO auktin, AC 24, AS = 15. Apskaiiuokite piramids auktin.
SABCD ABCD SABC.

Ivardykite pirami-

Vis virni skaiius

Briaun skaiius

Sien skaiius

Piramids SABCD pagrindas yra staiakampis, kurio kratins lygios 16 ir 12, O striaini susikirtimo takas. Apskaiiuokite piramids auktin SO, kai briauna SC = 26.

S A B C - trikamp piramid. Pagrindas ABC statusis trikampis, ambin AB = 13 cm, statinis AC = 5 cm. Apskaiiuokite piramids onin briaun SB, jei piramids auktin SC = = 9 cm.

6.

Raskite pavaizduoto ritinio: a) pagrindo plot; b) oninio paviriaus plot; c) viso paviriaus plot; d) tr.

7.

Kvadratas, kurio kratin lygi 4 dm, sukamas apie vien kratin. Raskite gauto ritinio viso paviriaus plot ir tr. Pieno cisterna yra ritinio formos. Jos pagrindo skersmuo lygus 1 m, o ilgis 2 m. Ar tilps ioje cisternoje 1500 litr pieno? Staiakampio kratini ilgiai yra 5 cm ir 8 cm. Raskite ritinio tr, gaut sukant staiakamp apie jo: a) didesnij kratin; b) maesnij kratin. Kuriuo atveju ritinio tris yra didesnis?
c

8.
9.

10. Kubo briauna lygi /2. Raskite: a) sienos striain BD; b) kubo striain BD\. D

B,

'

C B

11.

Apskaiiuokite: a) 3 2 _ 1 ) /
+

b) 3 - 2 + 2 - 3 - 4 d) / 24

/24

12. Kiek pinig reikia padti bank, norint per metus gauti 100 Lt palkan, jei metini palkan norma 4%? 13. Suprastinkite reikin: a) (a 2) 2 + 2a c) (1,5a + I f - 14. Isprskite lygt: a) = b) ^ + = g; c) ^ = g. b) (a - ) (a + ) - a2 d) ( V 2 - 3 ) 2 ( V 2 + 3) 2

STATISTIKA
138 144 151 157 162 166

1. Statistini duomen pateikimo bdai. Imtis 2. Imties vidurkis, mediana. Didiausias ir maiausias imties duomenys 3. Imties plotis. Duomen grupavimas 4. Bandymai ir j baigtys 5. Kuris vykis tiktinesnis? Pasitikrinkite

1 Statistini duomen pateikimo bdai. Imtis


Kiekvienas i ms kasdien susiduria su skaitine informacija, lentelmis, diagramomis. monms domu, pinga ar brangsta preks ar akcijos, kaip keiiasi valiut kursai, kiek gyventoj yra alyje, apskrityje, rajone. Visa tai yra statistin informacija. vairiais statistiniais rodikliais apibdinamas ir sportinink aidimas: vidutinis pelnyt tak ar vari skaiius, padaryt klaid skaiius ir t. t. Gauti, surinkti mus dominani informacij nra paprasta, danai tai tiesiog nemanoma. Brangu ir nerealu, pavyzdiui, apklausti visus Lietuvos gyventojus, norint suinoti j nuomon. Norint nustatyti vidutin lemputs degimo laik, neverta j vis deginti tol, kol jos perdegs. Yra sukurti statistiniai metodai, naudojantis kuriais utenka itirti tam tikr visumos dal, norint gauti patikimas ivadas apie visum. Statistika nagrinja, kaip rinkti duomenis, juos analizuoti, daryti patikimas ivadas. Surinkti duomenys vadinami imtimi, surinkt duomen skaiius imties dydiu. PAVYZDYS. Trys draugai Laima, Simona ir Dainius nutar surinkti duomenis ir padaryti ivadas, kiek paymi per dien gauna atuntokai. Pasitarus su mokytoju ir vertinus galimybes, buvo nutarta apklausti tris i penki savo mokyklos atuntj klasi kiekvienas i draug apklaus po klas. Laima ura vis trij klasi apklausos rezultatus: 1,3,0,2,5,1,0,0,1,2,3,0,2,0,0,5,0,0,0,1,1,3,1,0,1,1,0,1,1,1, 4,1,0,1,1,1,0,2,1,2,4,2,0,2,2,3,2,2,0,2,2,2,0,2,2,2,2,2,1,2, 2,3,2,2,4,2,3,1,3,4,2,3,1,3,3,3,0,3,3,2,3,4,2,4,2,1,3,1,5,0. ? Kiek mokini buvo apklausta? Simona duomenis sura variacine eilute, t. y. skaii seka, kurios kiekvienas skaiius, pradedant antru, yra ne maesnis u prie j esant: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, ^3^3^3^3)3^3^3^3)3^3^3)3^3^3 )4)4)4)4)4)4)5 ^ 5 ^ 5. ? Kiek yra skirting duomen?

Visi trys draugai sutiko, kad variacin eilut vaizdesnis duomen pateikimo bdas nei be jokios tvarkos surayti skaiiai. Taiau mokytojas pastebjo, kad kai skaii daug, i variacins eiluts sunkoka nustatyti, kuris i skaii daniau kartojasi. Todl Dainius sudar surinkt duomen dani lentel. Paymi skaiius per dien Danis 0 18 1 21 2 27 3 15 4 6 5 3

I dani lentels lengva, pavyzdiui, nustatyti, kuris paymi skaiius pasitaiko daniausiai, o kuris - reiausiai. Po kiek paymi daniausiai gaudavo t dien apklausti atuntokai? Uduotis. Pavaizduokite surinktus duomenis skrituline diagrama. Imties duomenis galima vairiai grafikai vaizduoti koordinai ploktumoje. Trimis bdais pavaizduokime atuntok tyrimo duomenis, ayje atidj gaut paymi per dien skaii, o y ayje gaut paymi skaiiaus dan. Paymj dani reikmes takais gauname takin diagram. Takins diagramos takus sujungus atkarpomis gaunamas brinys, kuris vadinamas daugiakampiu. I jo geriau matosi kaip kinta duomenys. Daugiakampiu daniausiai vaizduojami duomenys, kurie priklauso nuo laiko, pavyzdiui: temperatros kitimas, valiut kursas ir pan. Jeigu ant takins diagramos nubriami besilieiantys staiakampiai, kuri aukiai lygs daniams, tuomet gauta stulpelin diagrama vadinama histograma. I histogramos geriau matyti, kaip pasiskirst duomenys, t. y. kurie duomenys pasitaiko reiausiai, kurie daniausiai, koki nra i viso.
!

Taskin diai Va
I

Daus iakamp is 2 ' 5


/

Hist era na

11 8- -

I P

1
J

0 J
()

0 j S Xj,

0 5

I
->

452. Brinyje imtis pavaizduota takine diagrama. Pavaizduokite j dani lentele, daugiakampiu, histograma.
r

iU
IO-

15 1,6 17 18 19 20 2 1

453. Imtis pavaizduota dani lentele: Skaiius Danis 5 5 7 3 8 4 9 7 10 2

a) Koks imties dydis? b) Kuris skaiius pasikartoja daniausiai? c) Pavaizduokite imt takine diagrama. 454. Meskite loimo kauliuk 30 kart ir kiekvien kart uraykite ikritusi tak skaii. a) Koks imties dydis? b) Uraykite imt variacine eilute. c) Sudarykite dani lentel. d) Pavaizduokite imt takine diagrama, daugiakampiu, histograma. 455. 24 mokiniams buvo pasilyta pasirinkti vien i spalv: raudon, ali, mlyn, balt, gelton. Duomenys pateikti skrituline diagrama. a) Keli vaikai pasirinko kiekvien i spalv? b) Pavaizduokite duomenis dani lentele, daugiakampiu.
/ Geltona Raudona\

rn
I Balta/\ Mlyna

]
alia/

456. Pasirinkite poym, pagal kur galtumte mokykloje atlikti tyrim (gis, svoris, bat dydis, kelions mokykl trukm ar kt.). Pagal galimybes pasirinkite imties dyd, t. y. kiek mokini apklausite. Surinktus duomenis uraykite variacine eilute, dani lentele ir pavaizduokite keliais skirtingais grafiniais bdais. 457. Daugiakampiai vaizduoja, kiek pirkj parduotuvse A, B, C apsilank pirm (I), antr (II), trei (III), ketvirt (IV), penkt (V) ir et (VI) parduotuvs darbo valand.
Pirkj S caiius B
/ /

'-v

/ /

4N

/
>
\

.C

III

IV

VI Darbo valandos

a) b) c) d)

Kiek pirkj apsilank kiekvienoje parduotuvje per 6 darbo valandas? Kiek vidutinikai per valand pirkj apsilank parduotuvje A? Kurioje parduotuvje III valand pirkj buvo daugiausiai, maiausiai? Kaip kito (didjo, majo) pirkj srautas parduotuvje C?

458. Lietuvos Raudonojoje knygoje (1991 m.) pateikti tokie duomenys apie augal ir gyvn ris: a)
Augalai Grybai Gaubtaskliai 185 Plikaskliai 1 Sporiniai induoiai 10 Samanos Dumbliai 11 4 68 13 292 Kerps I viso

1) Nubraiykite skritulin diagram apytiksliai atitinkani augal, gryb ir kerpi ri skaii (%). 2) Kiek procent augal (0,1% tikslumu) sudaro dumbliai?

b)
Gyvnai induo- Paukiai Rop- Varlia- uvys Moliuskai Vabzdiai Via- Dls I viso liai liai gyviai gyviai 18 67 2 3 7 4 104 6 1 212

1) Pavaizduokite stulpeline diagrama tris gausiausias gyvnijos atstov ris. 2) Kuri vis gyvn dal sudaro kiekviena i ri? 459. Lentelje pateiktas apytikslis gyventoj skaiius (milijonais) emynuose: emynas Afrika Australija ir Okeanija Azija Europa Piet Amerika Siaurs Amerika Gyventoj skaiius 672 27 3232 694 299 427

a) Pateikite iuos duomenis stulpeline diagrama. b) Kuri vis pasaulio gyventoj dal sudaro Europos gyventojai? c) Suinokite, kiek apytiksliai gyventoj yra Lietuvoje ir apskaiiuokite, kuri vis Europos gyventoj dal jie sudaro (imtj tikslumu). 460. Lentelje pateiktas Hamburgo ir Mechiko gyventoj skaiiaus (milijonais) kitimas. Metai Hamburgas Mechikas 1920 1,4 0,8 1930 1,6 1,4 1940 1,7 2,2 1950 1,6 3,8 1960 1,8 6,5 1970 1,8 7,3 1980 1,7 9,6 1990 1,6 15,6

a) Pavaizduokite duomenis kuriuo nors grafiniu budu. b) Pasakykite, kaip kito gyventoj skaiius kiekviename mieste. 461. mogaus, sverianio 70 kg, kno sudtis (kg) tokia: baltym 14,0; lipid 7,0; angliavandeni 0,7; mineralini mediag 3,3; vandens - 45. a) Pavaizduokite duomenis skrituline diagrama. b) Kiek procent kno mass sudaro vanduo? c) Kiek kilogram vandens yra js kne?

462. Dvi gyvenviets yra skirtingose kelio pusse. Atstumai nuo gyvenviei iki kelio yra lygs. Kur reikia statyti autobus stotel, kad ji bt vienodai nutolusi nuo abiej gyvenviei? vienodai patogi abiej gyvenviei gyventojams? Atsakymus pagrskite. 463. Raskite statj trikamp, kurio vis kratini ilgiai yra sveikieji skaiiai, o jo plotas lygus: a) 6; b) 30. 464. Valdas nori pagaminti pieinyje pavaizduot dut su staiakampio formos dangteliu ABC D.

a) Kokie dangtelio ABCD matmenys? b) Pabaikite pieti ios duts iklotin ssiuvinyje. c) Pasidarykite pavaizduot dut i popieriaus. 465. Apskaiiuokite:
a)4

-14.412.

b ) 6

-9.

-7.

c) ( 4 - 1 ) 2 ;

d) 3 -

+ 3-2.

/"R" 466. Duotas skaitinis reikinys J a) kelkite dauginamj po aknies enklu. b) Ikelkite dauginamj prie aknies enkl. 467. iedo mas yra 4,5 g, o gryno aukso jame yra 3,375 g. Kokia yra iedo aukso praba? 468. Kateris 3,5 h plauk Nemunu ir 0,6h Kuri mariomis. Katerio savasis greitis yra 16,5 km/h, o Nemuno tkms greitis 2,1 km/h. a) Kok atstum kateris nuplauk Nemunu? b) Kok atstum kateris nuplauk Kuri mariomis? c) Paraykite reikin visam katerio nuplauktam atstumui rasti ir apskaiiuokite j. 469. Skaiiai uifruoti lietuvikosios abcls raidmis. Iifruokite raides ir pratskite eilut dar dviem raidmis: , C, D, , F,

2 Imties vidurkis, mediana. Didiausias ir maiausias imties duomenys


Praeitame skyrelyje susipainome su vairiais duomen vaizdavimo bdais. Imties variacin eilut, dani lentel, diagramos suteikia daug informacijos. Imties duomenis taip pat galima apibdinti vienu ar keliais ypatingais skaiiais. 1 PAVYZDYS. Mokytojas atne itaisytus kontrolinius darbus ir pasak, kad klas darb para gerai, nes paymi vidurkis yra 8,5. Aiku, inodami paymi vidurk, mokiniai negali suinoti, kuris kok paym gavo, taiau jiems jau aiku, kad yra paymi didesni u 8, ir yra paymi maesni u 9. ? Kodl visi paymiai negaljo bti vienodi? 2 PAVYZDYS. Mokytojas po kito kontrolinio darbo pasak, kad maiausias paymys 6, o didiausias 9. Tai ne visa informacija, nors gauti paymiai (imties duomenys) apibdinti jau dviem skaiiais. Remiantis ia informacija galima teigti, kad niekas negavo ketverto ar deimtuko. 1 pavyzdyje, inodami vidurk, mokiniai tuo negaljo bti tikri. ? Kokius paymius mokiniai galjo gauti u kontrolin darb? Imt galima apibdinti nurodant didiausi ir maiausi jos duomenis. Daniausiai imties duomenys apibdinami vidurkiu: imties duomen suma padalyta i duomen skaiiaus. Vidurkis = Duomen suma Duomen skaiius

Kai turime daug pasikartojani duomen, vidurkio skaiiavim palengvina dani lentel. Prisiminkime 1 skyrelio pavyzd apie per dien gaut paymi skaii. Dani lentel buvo tokia: Paymi skaiius Danis 0 18 1 21 2 27 3 15 4 6 5 3

Apskaiiuokime duomen sum, t. y. suinokime, kiek i viso paymi per dien gavo apklausti atuntokai: O-18 + 1 - 2 1 + 2 - 2 7 + 3 - 1 5 + 4-6 + 5-3 = 2 1 + 5 4 + 45 + 2 4 + 1 5 - 159. Paaikinkite, kaip buvo sudarytas skaitinis reikinys. Apskaiiuokime imties dyd, t. y. suinokime, kiek i viso buvo apklausta atuntok: 18 + 21 + 2 7 + 15 + 6 + 3 = 90. Gaut per dien paymi skaii vidurkis (suapvalintas iki vienet) lygus 159 i 2 (paymiai per dien).

Kam lygus per dien gaut paymi skaii vidurkis, suapvalintas iki deimtj dali? emiau pateikta bendroji dani lentel. Duomenys Daniai Xl m\
x

m2

mk

Imties vidurk skaiiuojame taip: 1. Apskaiiuojame duomen sum (duomenis dauginame i j danio ir gautas sandaugas sudedame):
x

I mI + x2 ' m2 + '' + xk ' mk'i

2. Apskaiiuojame imties dyd (sudedame danius): m\ + m2 H h Hiic;

3. Apskaiiuojame imties vidurk (duomen sum dalijame i imties dydio):


=

ximi+ x2m2 H m\ + ni2 H

V Xktnic . Vmk

Kitas svarbus imt apibudinantis skaiius yra mediana. (Lotynikai medi(an)a reikia vidurin, esanti viduryje.) Mediana vadinamas imties variacins eiluts vidurinysis skaiius, kai imties dydis yra nelyginis skaiius, ir dviej vidurinij skaii aritmetinis vidurkis, kai imties dydis lyginis skaiius. Pavyzdiui: imties imties h j ^ 10, 10,^ 10 mediana yra 10; IQ^ 9 + 10 mediana yra - = 9,5.

1 uduotis. Imtyje 2, 9, 10, 10, 10 pakeiskime paskutin skaii ir nagrinkime imt 2, 9, 10, 10, 100. Ar pasikeit mediana? Ar pasikeit vidurkis? 2 uduotis. Apskaiiuokite io trimestro savo matematikos paymi median ir vidurk. Gal mediana geriau" tinka nustatant trimestro paym? 3 uduotis. Raskite Laimos, Simonos ir Dainiaus atlikto tyrimo imties median. K galtume dar suinoti i atuntok atlikto tyrimo? Per mokslo metus mokiniai mokosi madaug 190 dien. vertinkime, kiek vidutinikai paymi atuntokas gauna per metus. Natralu laikyti, kad vidutinis per mokslo metus gaut paymi skaiius yra 2 190 = 380. Paaikinkite, kaip sudarme skaitin reikin. O gal galjome vertinti tiksliau? Visose Lietuvos mokyklose mokosi madaug 50 000 atuntok. Kiek vidutinikai paymi per mokslo metus gauna visi Lietuvos atuntokai? Norint gauti tikslesnius rezultatus, tenka surinkti daugiau duomen. Norint surinkti daugiau duomen ir juos statistikai apdoroti, reikia dti daugiau triso.

470. Kno kultros pamokoje berniukai prisitraukinjo prie skersinio. Mokytojas sura rezultatus didjimo tvarka: 4, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 10. Apskaiiuokite imties vidurk ir median. 471. Apskaiiuokite imties vidurk, median ir raskite didiausi ir maiausi imties duomenis, kai imtis yra: a) 5, 3, 1, 6, 5; b) 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 1. 472. Trejus metus bandym sklype buvo tiriama bulvi derliaus priklausomyb nuo bulvi sodinimo bdo. Norta suinoti, kiek kilogram bulvi iauga i 15 ker, pasodint trimis bdais: I. Sodinami sveiki 50-60 g svorio bulvi gumbai. II. Sodinamos perpus skaldytos bulvs. III. Sodinama po dvi maas bulves. Gauti duomenys pateikti lentelje. Metai\Budas 1997 1998 1999 I 6,4 kg 6,2 kg 5,8 kg II 6,9 kg 6,5 kg 6,5 kg III 6,8 kg 6,2 kg 6,7 kg

a) Kiek vidutinikai kilogram bulvi gauta kiekvienu i bd? b) Kuris sodinimo bdas jums atrodo geriausias? c) Kiek centneri bulvi galima iauginti 3,5 ha sklype, jei 1 ha auga apie 5 IO4 bulvi ker? 473. Vaiuojantys automobiliai kelia triukm, teria or. Higienistai nustat, kad maiausias utertumas yra, kai vidutinis automobili greitis neviryja 48 km/h. Keli patruliai tikrino Mnulio gatve vaiavusi automobili greit. Suapvalinti duomenys pateikti dani lentele. Greitis (km/h) Danis 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2 5 21 30 34 20 14 8 4 80 2

a) Keli automobili greiiai pateikti lentelje? b) Kokiu greiiu vaiavo daugiausia automobili? c) Apskaiiuokite vaiavusi automobili greii vidurk. Palyginkite j su rekomenduojamu. d) Aptarkite, ar reikia statyti greit ribojant kelio enkl tirtoje gatvje.

474. Sakykime, kad js atliekate tyrim apie gatve pro mokykl pravaiuojani automobili skaii. Js 10 minui stebite ir registruojate pravaiavusi automobili skaii. a) Ar priklausys js stebjimo rezultatai nuo pasirinkto stebjimo laiko? b) Ar priklausys js stebjimo rezultatai nuo oro slyg? c) Ar priklausys js stebjimo rezultatai nuo vietos, kurioje yra js mokykla? d) Nuo ko dar gali priklausyti stebjimo rezultatai? e) Kaip remdamiesi savo tyrimu galtumte vertinti (prognozuoti) pravaiuojani automobili skaii per valand; per darbo dien? 475. audymo varyb rezultatai pavaizduoti histograma.
DiIlyvi sk aici US 1086-

T ^

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Siiri nkti ta ska

I I

a) Upildykite dani lentel: Surinkti takai Danis b) ICiek varybose buvo dalyvi? c) Kiek vidutinikai tak peln vienas dalyvis? d) Kiek dalyvi peln daugiausiai tak? 476. Penkios bandels svr 100 g, 120 g, 112 g, 115 g ir 118 g. a) Kiek svr etoji bandel, jei vis ei bandeli mass vidurkis lygus 114 g? b) Raskite ivardyt penki bandeli masi median ir vis ei bandeli masi median.

477. Lentelje pateikti atstumai tarp kai kuri Lietuvos miest.


1 S '3 > N m 250 106
-

<
Alytus Anykiai Birai Druskininkai Ignalina Jurbarkas Kaunas Kdainiai Klaipda Lazdijai
-

%
a

>o >

( Z )

<

Q 57 235 307
-

O S M 215 88 204 206


-

g ^ 67 111 183 124 175 86


-

'3 'S '53 43 123 89 127 180 161 114 56


-

'3 N J 47 213 287 49 262 123 104 160 289


-

CX
03

178
-

178 250 57 215 146 67 123 281 47

106 235 88 199 111 89 288 213

307 204 227 183 127 252 287

260 172 124 180 338 49

146 199 227 172 261


-

261 175 161 367 262

86 114 154 123

56 214 104

281 288 252 338 367 154 214 206


-

206 160

289

a) Koks atstumas tarp Bir ir Ignalinos? b) Autobusas i Bir ivyko 8 h 51 min, o atvyko Ignalin 11 h 45 min. Koks autobuso vidutinis kelions greitis? (0,1 km/h tikslumu.) c) I Anyki 17 h 46 min ivaiavo automobilis Jurbark. Kelint valand (1 minuts tikslumu) jis atvyko, jei vidutinis kelions greitis 80 km/h? d) Autobusas, ivaiavs i Kauno (marrutu Kaunas-Jurbarkas-Klaipda), Klaipd atvyko 12 h 10 min. Vidutinis autobuso vaiavimo greitis 80 km/h. Kada autobusas ivaiavo i Kauno, jeigu Jurbarke jis stovjo 20 minui? Koks vidutinis kelions greitis? Kada autobusas bt atvyks Klaipd, jeigu jis bt neusuks Jurbark? e) Sugalvokite kit judjimo udavini, pasinaudodami atstum lentele. 478. Suprastinkite reikinius:
a) 4 jc 3 5 jc 2 b) - 2 j c 2 - 1 , 5 * c) IOa2 b O 5 Iba 2

d) -3m

(-10)am3

e) ac 4 ( - 4 9 c 4 a ) c) 9m 4 - 6m 5 ;

f) - a V ( - ) a 7 b 6

479. Pakeiskite sandauga: a) 6 a + 12; b) 3 - 3c; 480. Isprskite lygtis: a) \ - 6 = 9 c ) y - l = y + 2

d) IOa6 - 30a 5 .

b)

- 1 = 13

d) 4 + y = 2 + f y

481. Trys darbininkai umokest u atlikt darb pasiskirst taip: pirmas gavo 30% viso umokesio, antras 45% viso umokesio, o treias likusius pinigus. a) Kiek procent umokesio gavo treiasis darbininkas? b) Kiek pinig gavo kiekvienas darbininkas, jei visas umokestis yra 4500 lit? Pavaizduokite darbinink udarb litais stulpeline diagrama, o udarb procentais skrituline diagrama. 482. Kiek kubini centimetr lentui reiks brinyje pavaizduotoms Iystelms AB, AC ir DC padaryti, jeigu j plotis lygus 10 cm, o storis 2 cm?

PifinnnB
60 cm

p U U U U U C

80cm

483. Vietovse A, B ir C yra vietinio ryio radijo stotys; atstumai AB = 24 km, BC = 30km, AC = 42km. a) Nubraiykite brin masteliu 1 cm : 6 km. b) Stoi, esani vietovse A, B ir C, radijo signal primimo spinduliai atitinkamai lygs 12 km, 12 km ir 21 km. Nuspalvinkite brinyje vis stoi radijo signal primimo zonas. 484. Apskaiiuokite pavaizduot kn trius:
a) b)

485. Kuris skaiius maesnis: a) V63 ar 2A/7; b) 3 ^ 3 ar V48? 486. Kokia banko metini palkan norma, jeigu per metus: a) 1500 Lt indlis iaugo iki 1551 Lt; b) 8200 Lt indlis iaugo iki 8487 Lt? 487. Vienu vamzdiu basein galima pripildyti per 5 h, o dirbant kartu ir antram vamzdiui per 3 h. Per kiek laiko basein gali pripildyti antras vamzdis?

3 Imties plotis. Duomen grupavimas


Atuntos klass 30 moksleivi dalyvavo IOOm bgimo varybose. Rezultatai buvo tokie (sekundmis): 12,3 13.0 14.1 13,3 15,2 14,2 14,4 12,6 13,8 13,5 14,4 13,8 15,2 12,7 15,4 14,8 13,9 12,1 13,4 14,9 15,3 16,6 15,5 13,2 14,1 15,6 15,3 14,7 16,1 16,2

Pavaizduokime iuos duomenis takine diagrama.


Mokini skaiius

fN (N

^ rn

+++
ciri

OCON

O OO N fSt^Tfi T v i V y S r T w T roVT TfV Tf" Ti-W U

< N

VO

v o "

Rezultatas (s)

Matome, kad visi rezultatai (imties duomenys) yra nuo 12,1 iki 16,6 sekundi. Skirtumas tarp didiausio ir maiausio imties duomen vadinamas imties ploiu. Ms atveju imties plotis yra 16,6 12,1 = 4,5. Imties plotis rodo duomen isibarstym. Kuo plaiau jie isisklaid, tuo imties plotis didesnis. Gauta takin diagrama nevaizdi, nes per daug skirting rezultat. Sugrupuokime rezultatus vienos sekunds ilgio nesikertanius intervalus: [12; 13), [13; 14), [14; 15), [15; 16), [16; 17). Rezultatai tarp 12 ir 13 sekundi, skaitant 12, patenka interval [12; 13), rezultatai tarp 13 ir 14 sekundi, skaitant 13 interval [13; 14) ir 1.1.

Suskaiiuokime, kiek duomen patenka kiekvien interval: interval [12; 13) patenka 12,1; 12,3; 12,6; 12,7, t. y. duomen patekimo interval [12; 13) danis lygus 4; interval [13; 14) patenka 13,0; 13,2; 13,3; 13,4; 13,5; 13,8; 13,8; 13,9, t. y. patekimo interval danis lygus 8 ir 1.1. Sudarykime taip sugrupuot duomen dani lentel: Intervalas Danis [12; 13) 4 [13; 14) 8 [14; 15) 8 [15; 16) 7 [16; 17) 3

Sugrupuotus duomenis pavaizduokime histograma. Vir kiekvieno intervalo brkime stulpel, kurio auktis lygus t interval patekusi duomen skaiiui (daniui). n 71is

4 2

12 13 14 1 5 16 1 7 I .ail as s) I sugrupuotosios imties histogramos matyti, kad bgimo rezultatai tarp 13 ir 14 sekundi yra taip pat dani, kaip ir rezultatai tarp 14 ir 15 sekundi, o interval [16, 17) patenka maiausiai rezultat. Deja, imties (pradini duomen) i sugrupuotosios imties histogramos atkurti negalima. Grupuojant duomenis intervalus patartina: Pasirinkti vienodo ilgio intervalus; Interval galus imti patogius" skaiius; Interval skaii imti ne maesn kaip 3-4 ir ne didesn negu 10-12.

488. Pateikta 50 slyv mas gramais. 11,0 4,6 6,6 2,7 2,5 12,9 11,8 2,1 6,0 8,1 3,4 12,4 1,8 5,4 3,6 6,3 8,2 5,0 8,3 5,9 8,0 8,3 3,0 3,8 5,8 11,8 4,0 1,8 1,7 3,1 4,7 5,7 2,6 8,2 3,8 5,2 2,4 10,4 2,6 1,8 4,0 6,0 1,4 3,5 3,2 9,8 7,7 2,0 8,1 8,1 a) Sugrupuokite duomenis intervalus nuo 1,0g iki 3,5 g, nuo 3,5 g iki 6,Og, nuo 6,Og iki 8,5g, nuo 8,5g iki 11,Og, nuo 11,Og iki 13,5g. Nubraiykite histogram. b) Sugrupuokite duomenis intervalus nuo 1 g iki 4 g, nuo 4 g iki 7 g, nuo 7 g iki 10 g, nuo IOg iki 13 g. Nubraiykite histogram. c) Kuri histograma, js nuomone, vaizdesn? 489. Imatuotas jaun medeli auktis nuo ems (centimetrais). 202 210 163 169 61 209 201 146 140 192 158 119 216 172 149 175 180 126 198 166 192 188 221 173 200 179 254 169 177 219 176 172 232 204 166 170 120 164 70 181 246 148 198 102 169 132 166 176 107 227 169 200 129 223 194 214 159 205 209 153 205 147 212 a) Sudarykite sugrupuot duomen dani lentel, imdami intervalus nuo 50 cm iki 80 cm, nuo 80 cm iki 110 cm, . . . b) Sudarykite sugrupuot duomen dani lentel, jeigu interval vidurio takai yra 50 cm, 110 cm, . . . 490. Imatuoti gatve vaiuojani automobili greiiai (km/h). 76,8 66,1 84,2 65,3 45,3 65,4 39,7 48,3 86,8 29,2 58,9 57,8 74,2 73,0 58,6 65,0 58,6 95,7 43,8 54,6 53,8 53,5 40,1 56,2 78,7 72,6 70,1 73,8 62,5 85,2 77,5 56,3 42,2 19,7 40,2 65,3 43,9 30,0 63,9 71,7 67,5 46,3

a) Sudarykite sugrupuot duomen dani lentel, jeigu interval vidurio takai yra 10, 30, 50 ir 70. b) Nubraiykite histogram. c) Didiausias leistinas greitis toje gatvje yra 60 km/h. Kuri stebt automobili dalis virijo greit?

491. Bulvs ruiuojamos pagal mas. Atsitiktinai pasirinktos ir pasvertos 50 bulvi (gramais): 61, 59, 29, 84, 40, 26, 117, 28, 121, 16, 44, 121, 17, 42, 60, 48, 80, 97, 130, 29, 83, 117, 119, 57, 42, 19, 59, 28, 83, 101, 59, 78, 87, 95, 74, 78, 20, 62, 38, 43, 17, 17, 28, 31, 31, 90, 19, 17, 106, 38. a) Raskite didiausi ir maiausi bulvs mas. b) Pasirinkite interval, kur tilpt duomenys, ir padalykite j 5 vienodo ilgio intervalus. c) Sudarykite sugrupuot duomen dani lentel. 492. Sudarykite klass paskutinio matematikos kontrolinio darbo paymi diagram. Kuris paymys daniausias? reiausias? Kokiame maiausiame intervale yra bent pus gaut paymi ir koki? 493. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja upild lentel. Klass Mokini skaiius Mergaii skaiius I 19 8 II 22 12 III 25 9 IV 17 10 V 18 14 VI 24 12 VII VIII IX 19 10 25 9 11 X 13

26 26

a) Koks vidutinis mokini skaiius klasje? mergaii skaiius klasje? b) Koks mokyklos mergaii ir berniuk procentinis santykis? 494. Buvo tiriamas dviej amiaus grupi vaik reakcijos greitis (sekundmis): 0,18 0,38 0,58 0,56 0,24 I grup: 0,48 0,50 0,26 0,28 0,36 0,58 0,28 0,24 0,40 0,52 II grup: 0,24 0,40 0,36 0,40 0,36 0,46 0,30 0,54 0,38 0,54 0,38 0,32 0,30 0,48 0,48 0,26 0,28 0,44 0,46 0,56

a) Koks geriausias rezultatas I grupje? b) Koks blogiausias rezultatas II grupje? c) Palyginkite abiej grupi reakcijos greii vidurkius ir medianas. 495. Suprastinkite reikinius: -,5 a"-a a-a3 -a7 . a) b) c) 496. Isprskite lygtis: IX a) X f + f = 4; b) f - f = 7; 6+ 3 a2-a6-an

d)

+ i =

d)}-

y T

497. Pakeiskite sandauga: a) 2(x + y) + ( + y)2 c) 2(m + n)(m n) (m n) b) (p-q)2 + 4(p-q) d) a(b + c) - (b-c)(b + c)

498. Mokykloje mokosi 800 mokini. Net 80% j lanko sporto brelius, o 5% vis sportuojanij lanko basein. Kiek mokini lanko basein? 499. Paraykite standartiniu pavidalu: a) 4200; b) 0,0035; c) 51,1 -IO" 2 ; d) 0,24 IO5.

500. Atlikite veiksmus: a) (-s/3 - /27) ; b) ( 3 ^ 8 + /128 - V800) /2 + 20.

501. Baltijos jros vandens prie Lietuvos krant druskingumas 6-8%c. Nuo kiek iki kiek kilogram drusk yra: a) vienoje tonoje jros vandens; b) 5 m 3 jros vandens, jei jros vandens tankis 1,03 g/cm 3 ? 502. Paraykite didiausi lygin dvienkl skaii, kuris dalijasi i: a) 3; b) 5. 503. Lygiaons trapecijos pagrindai yra 12 cm ir 24 cm, o onin kratin lygi 7,5 cm. Raskite trapecijos plot. 504. Kok reikin reikia pridti prie (a b)2 norint gauti (a + b)2l 505. Poilsiaviet yra prie eero u 9 km nuo plento ir 15 km nuo gyvenviets.

ra

Gyvenviet Plentas

Prie eero draugai nuvaiavo trumpiausiu keliuku. Grdami i pradi jie vaiavo keliuku, statmenu plentui, o paskui plentu gyvenviet. Greitis keliuku buvo 8 km/h. Koks turjo bti j greitis plentu, jei draugai gro i eero per tiek pat laiko, per kiek nuvaiavo prie eero?

506. Atliekant statistin tyrim, reikia jam gerai pasirengti. Patartina sudaryti tyrimo plan, suskaldant darb kelet dali (ingsni). Panagrinkime pagrindinius ingsnius. Tyrimo tikslo nusakymas. Duomen rinkimas. Numatoma, kaip bus renkami duomenys ir, kiek j reikia surinkti. Visada nortsi surinkti kuo daugiau duomen, taiau tam reikia daugiau darbo ir laiko. Yra taikomi vairs duomen rinkimo bdai. Pavyzdiui, pasirinkus imties dyd, galima apklausinti ne visus mokinius i keli pasirinkt klasi, bet po 10-15 mokini i kiekvienos klass. Surinkt duomen tvarkymas. Sudaromos variacins eiluts, dani lentels, duomenys grupuojami. Grafinis duomen vaizdavimas. Briamos skritulins diagramos, daugiakampiai, histogramos. Imties charakteristik radimas. Skaiiuojami imties vidurkis, plotis, mediana. (Yra ir kit imt apibdinani skaii, bet mes j kol kas nenagrinsime.) Ivados. Remiantis viso atlikto darbo rezultatais daromos ivados, apibendrinimai. Uduotis. Suplanuokite ir atlikite statistin tyrim tema Kiek vidutinikai laiko prajusi nakt miegojo atuntokai?"

4 Bandymai ir j baigtys
Kiekvien giedr vasaros vakar ant Palangos tilto stebdami saullyd matome, kaip saul nusileidia. inoma, tai vyksta ir tais vakarais, kai pro debesis sauls nesimato. Meskime vir akmen. Kad ir kaip auktai mestume, akmuo kiekvien kart nukris ant ems, o nenuskries kosmin erdv. * /

Dabar atlikime tok bandym: meskime auktyn monet ir irkime, kuo ji atvirs - herbu ar skaiiumi. io bandymo rezultato i anksto pasakyti negalima, nes bandymas turi dvi galimas baigtis: atvirto herbas" ir atvirto skaiius". Net ir paband daug kart, mes neinosime kuria puse moneta atvirs kitu metimu. Taigi yra bandym, kuriuos kartojant tomis paiomis slygomis, j baigties numatyti negalima. Toki bandym baigtys vadinamos atsitiktinmis baigtimis arba tiesiog baigtimis. 1 uduotis. Pagal pieinl nusakykite bandym ir jo galimas baigtis.

PAVYZDYS. Meskime loimo kauliuk ir irkime, kuriuo akui skaiiumi jis atvirs. is bandymas turi 6 galimas baigtis: ikrito viena akut", ikrito dvi akuts", ikrito trys akuts", ikrito keturios akuts", ikrito penkios akuts", ikrito eios akuts". ias baigtis patogu ymti taip: E\, E2, 3,
4,

E5, E6.

Tarkime mus domina vykis ikrito lyginis akui skaiius", paymkime j raide A. Lyginis akui skaiius ikris, kai atvirs arba dvi, arba keturios, arba eios akuts. Sakome, kad vykiui A yra palankios 3 baigtys E2, E, E6, o baigtys E\, 3, 5 - jam nepalankios.

E2

E\

ET,

E5

vykis A

Kurios baigtys palankios vykiui, ikritusi akui skaiius ne didesnis u 3"? Pastebsime, kad mtant kauliuk vykis ikritusi akui skaiius maesnis u 7" vyksta kiekvien kart; toks vykis vadinamas btinuoju. vykis ikritusi akui skaiius didesnis u 6" nevyksta niekad; toks vykis vadinamas negalimuoju.

Pratimai ir udaviniai
507. 8 a ir 8 b klass aidia krepinio rungtynes iki pergals. Kokia galt bti rungtyni baigtis? 508. Atliekamas toks bandymas: vienu metu metama moneta ir loimo kauliukas, ir irima, kaip jie atvirto. Suraykite visas galimas bandymo baigtis (jas ymkite, pavyzdiui, taip: h 1 - atvirto herbas ir viena akut, s3 atvirto skaiius ir 3 akuts ir pan.). Kiek j yra? 509. Ant vienod 10 lapeli urayti 4 mergaii ir 6 berniuk vardai. Atsitiktinai itrauktas vienas lapelis. Kurie vykiai btini, negalimi? A uraytas mergaits vardas; B uraytas berniuko vardas; D uraytas vardas; lapelis tuias.

510. Metami du skirtingi loimo kauliukai ir irima, kaip atvirto kiekvienas kauliukas. a) Ubaikite pildyti kairij lentel io bandymo baigtimis. Atkreipkite dmes, kad (1, 2) ir (2, 1), (2, 3) ir (3, 2) ir pan. yra skirtingos baigtys (skirtingi kauliukai). b) Sakykime, kad mus domina tokie vykiai: abiej kauliuk atvirtusi tak suma lygi 2, lygi 3, . . . , lygi 12. Kiekviename deiniosios lentels langelyje raome atitinkam sum, pavyzdiui, baigties (3, 4) langelyje raome 7 ir 1.1.
(1,1)
(5,4)

I I
(2,3)

(3,2) (4,5)

7 7 10

c) Kurios baigtys palankios vykiams: A abiej kauliuk ikritusi tak suma didesn u 10; B tak suma baigiasi skaitmeniu 2; C tak suma dalijasi i 6; D pirmojo kauliuko ikritusi akui skaiius didesnis. 511. Dje yra 4 rutuliai: 3 balti ir 1 raudonas. Pasakykite btinj ir negalimj vyki pavyzdi, jei: a) atsitiktinai itrauktas 1 rutulys; b) atsitiktinai itraukti 2 rutuliai. 512. Moneta metama tris kartus. a) Uraykite visas galimas baigtis (pvz., hsh reikt, kad pirm kart atvirto herbas, antr - skaiius, trei - vl herbas). b) Iraykite visas baigtis, palankias vykiui: A s atvirto vien kart; B s atvirto du kartus; C s atvirto tris kartus; D s neatvirto; E s atvirto daugiau kart nei h.
Pavyzdys. vykis F - herbas atvirto du kartus". Palankios iam vykiui baigtys yra

hhs, hsh, shh. c) Pateikite btinj ir negalimj vyki pavyzdi.

513. Nustatykite, ar trikampio kratini ilgiai gali buti ireikti skaiiais: a) 5; 17; 12; b) 10; 5; 5; c) ^ 5 ; 1; 2; d) V3; V3; 6. 514. Koordinai ploktumoje paymkite takus A ( - 3 ; - 2 ) , 5 ( - 3 ; 4), C(5; 4). Apskaiiuokite trikampio ABC plot. Raskite kratins AC ilg, nesinaudodami liniuote. 515. Apskaiiuokite didiojo ir maojo apskritim ilgius ir raskite ubrkniuotos dalies plot, kai: a ) R = 4,2 cm, r = 2 cm; b) R = 6 dm, r = 3,5 dm. 516. Isprskite lygtis: a) x 2 +IOOx = 0; b) x 2 - I O x = O; c)4x = 25x 2 ; d) 0,2x = 0,02x 2 .

517. Dariaus moiut kas antr dien igeria po pus tablets vaist. Kuriam laikui uteks 90 tablei? 518. Jei automobilis vaiuoja v km/h greiiu, tai jo stabdymo kelio ilgis apskaiiuojamas pagal formul 1 S = -v 5 1 2 v 200 (S kelias metrais).

Apskaiiuokite automobilio stabdymo kelio ilg, jei v yra: a) 50 km/h; b) 60 km/h; c) 100 km/h; d) 120 km/h. 519. Paaikinkite, kodl lygyb s/25 = 5 yra neteisinga. 7 9 520. Ireikkite skaiius ^ ir 3^ deimtainmis periodinmis trupmenomis. Paraykite j apytiksles reikmes, suapvalin periodines trupmenas iki: a) deimtj; b) imtj; c) tkstantj. 521. Bazin mnesin alga yra 105 Lt. Tarnautojo pareiginis atlyginimas per mnes yra 1071 Lt, o atlyginimo neapmokestinamasis minimumas 324 Lt. a) Koks tarnautojo kvalifikacinis koeficientas? b) Kiek tarnautojas moka pajam mokesio? c) Kiek tarnautojas moka mokesio SODRAI? d) Kiek lit gavo tarnautojas, atskaiius mokesius? 522. Graina nori pasipuoti vakarliui mokykloje. Ji turi gelsv, ydr, rausv ir mlyn palaidinukes, bei balt ir pilk sijonlius. Suraykite visus galimus Grainos apsirengimo bdus. 523. Parduotuvje yra dviej ri rieut. Vienos ries rieut kilogramas kainuoja 20 lit, kitos 30 lit. Vienos ir kitos ries rieut kiekis skirtingas, bet tiek vien, tiek kit rieut parduotuv turi u t pai sum. Po kiek lit reikt pardavinti i rieut miin?

5 Kuris vykis tiktinesnis?


Atlikime tok bandym: kiekvienas klass mokinys meta monet 10 kart ir pasiymi, kiek kart moneta atsivert skaiiumi ir kiek herbu.

1 uduotis. Apskaiiuokite visos klass bandym rezultatus: kiek i viso kart moneta atsivert herbu, o kiek skaiiumi. Kuri pus atsivert daniau? Ar galime bti tikri, kad ta pati pus daniau atsivers pakartojus bandym? Laikoma, kad herbo ir skaiiaus atsivertimas yra vienodai galimi arba vienodai tiktini vykiai. Kitaip dar sakoma, kad metant monet yra viena galimyb i dviej atvirsti skaiiui, ir taip pat viena galimyb i dviej atvirsti herbui. Panaiai mtydami loimo kauliuk laikome, kad bet kurios i 6 sien atvirtimas yra vienodai galimas arba vienodai tiktinas. Kitaip sakant, kiekviena baigtis yra vienodai tiktina ir yra viena galimyb i ei, kad, pavyzdiui, atvirs viena akut. PAVYZDYS. Palyginkime du su kauliuko mtymu susijusius vykius: A atvirtusi akui skaiius lyginis;" B atvirtusi akui skaiius dalus i 3". vykiui A yra palankios trys baigtys i ei vienodai galim baigi: E2, E, E6. vykiui B yra palankios dvi baigtys ETi ir E6 i t pai ei vienodai galim baigi. Taigi vykiui A vykti yra daugiau galimybi negu vykiui B: trys galimybs i ei prie dvi galimybes i ei. Sakysime, kad vykis A atvirto lyginis akui skaiius" labiau tiktinas u vyk B atvirtusi akui skaiius dalus i 3".

2 uduotis. Deimtokai broliai dvyniai Darius ir Marius, nenordami plauti ind po piet, pasil savo sesei atuntokei Dovilei mesti burtus dviem monetomis: jei atvirsta abu herbai, tai indus plauna Darius, jei abu skaiiai - Marius, o jei monetos atvirsta skirtingomis pusmis - Dovil. Mergait pamst, paskaiiavo ir nesutiko. Kodl?

Pratimai ir udaviniai
524. a) Pintinje yra 10 obuoli ir 5 kriaus. I jos atsitiktinai paimamas vienas vaisius. Kuris vykis labiau tiktinas: A paimtas obuolys; B paimta kriau? b) Dje yra 4 raudoni ir 8 balti vienodo dydio rutuliai. Atsitiktinai paimamas vienas rutulys. Kuris vykis labiau tiktinas: A paimtas raudonas rutulys; B paimtas baltas rutulys? 525. 10 vaik keiiasi dovanlmis. Ant vienod popieriaus lapeli suraomi vaik vardai. Kiekvienas traukia lapel neirdamas. Kas labiau tiktina: a) isitraukti savo vard ar paties geriausio draugo vard? b) itraukti berniuko ar mergaits vard (nuo ko tai priklauso)? 526. Loterijoje 1000 biliet, 50 i j laimingi. Atsitiktinai traukiamas vienas bilietas. Kas labiau tiktina: itrauktas laimingas bilietas ar itrauktas tuias bilietas? 527. Maielyje yra saldainiai Nyktukas". Pus j geltonais popieriukais, penktadalis raudonais, likusieji mlynais. Atsitiktinai paimtas vienas saldainis. Kokios spalvos paimto saldainio popieriukas maiausiai tiktinas? 528. sukta rodykl gali sustoti bet kuria spalva paymtame sektoriuje. b)
/Mlyna Balta \ Juoda J
c

/-T^

\
Y Pilka

Palyginkite vykius odiais: vienodai tiktinas", maiau tiktinas": 1) A rodykl sustojo mlyna spalva paymtame sektoriuje; B rodykl sustojo balta spalva paymtame sektoriuje. 2) C rodykl sustojo pilka arba juoda spalva paymtame sektoriuje; D rodykl sustojo deinje pusskritulio pusje.

529. Metamas loimo kauliukas. a) Uraykite visas baigtis. b) Kurios baigtys palankios vykiams: A ikrito 1 akut; F ikrito 6 akuts; B ikrito 2 akuts; M ikrito lyginis akui skaiius; C ikrito 3 akuts; N ikrito nelyginis akui skaiius; D ikrito maiau nei 2 akuts; K ikrito daugiau nei 3 akuts; E ikrito daugiau nei 4 akuts; L ikrito maiau nei 3 akuts? c) Irinkite maiausiai tiktinus ir labiausiai tiktinus vykius. 530. Vienu metu metami du skirtingi loimo kauliukai ir irima, kiek kurio ikrito akui. Akui sandaugos paskutinis skaitmuo uraomas lentelje, a) Pabaikite pildyti lentel, kiekvien langel raydami atitinkamos baigties akui sandaugos paskutin skaitmen, pvz., 1 x 1 = 1, 2 x 5 = 10. b) Upildykite lentel. Sandaugos paskutinis skaitmuo Danis c) Iraykite visas baigtis palankias vykiams: Ao akui sandaugos paskutinis skaitmuo lygus nuliui", A\ akui sandaugos paskutinis skaitmuo lygus vienetui" ir 1.1. d) Kurie i punkte c) ivardyt vyki yra vienodai tiktini? e) Paraykite negalimj ir btinj vyki pavyzdi. 531. Ant stalo padtos uverstos kortels su skaiiais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atsitiktinai traukiama viena kortel i atuoni. Palyginkite vyki tiktinum: a) A itraukta kortel su lyginiu skaiiumi; B itraukta kortel su nelyginiu skaiiumi. b) C itraukta kortel su skaiiumi daliu i 2; D itrauktos kortels skaiius dalus i 3. c) E itrauktas skaiius didesnis u 5; F itrauktas skaiius maesnis u 5. 0 1 2

1 4 0 2

3 4

5 6 7

8 9

532. Kai kuriose alyse yra populiarus rulet primenantis stalo aidimas, kurio lenta pavaizduota pieinyje. aidjai gali statyti u spalv (ydr arba juod), u lyginius-nelyginius, u pirm ar antr pus skaii (1-18 arba 19-36), u kur nors tredal (1-12, 13-24 arba 25-36) arba u bet kur konkret skaii. Po to, kai aidjai sudeda ant lentos savo etonus (susitarkime, kad kiekvienas stato tik po vien eton), sukamas sukutis, kuris sustoja vienoje i 36 zon (t. y. 36 baigtys). Pavyzdiui, jeigu sukutis sustoja 17 zonoje, tai laimi ir stat u 17, ir - u nelyginius, ir u juod spalv, ir u pirmj pus, ir u antruosius 12. Tas aidjas, kuris laimjo statydamas u vien konkret skaii (t. y. pagrindinje lentos dalyje buvo padjs ant jo savo eton) gauna 36 takus, tas kuris stat u tredal (t. y. padjo savo eton vien i trij langeli antroje nuo apaios eilje) 3 takus, o stat u pus, lyginius-nelyginius ar spalv (t. y. apatinje eilutje) po 2 takus. Laimi tas aidjas, kuris pirmas surenka sutart skaii tak, arba tas, kuris po sutarto sukim skaiiaus surenka daugiausiai tak.

PIRMIE n 12 EJI12

; ..;.!" .. ANTRIEJI 12
LYGINIAI

TRETIEJI

NELYGINIAI

a) Sukutis sustojo zonoje 26. U k stat aidjai laimjo kart? b) Sukutis sustojo ties kakokiu skaiiumi. Kuris vykis i dviej nurodyt tiktinesnis: 1) Ai skaiius priklauso pirmam tredaliui, A2 skaiius didesnis u 25; 2) B\ skaiius yra lyginis, B2 skaiius yra ydroje zonoje; 3) Ci skaiius dalijasi i keturi, C2 skaiius yra didesnis u 24. c) Sugalvokite savo uduoi, susijusi su iuo aidimu.

533. Keturios mergaits gavo tokius paymius: Aldona: 7, 8, 9, 7, 10; Nijol: 10, 4, 5, 5, 9, 10; Raimonda: 7, 8, 8, 7, 7, 9; Vaida: 9, 3, 4, 6, 9, 9, 7. a) Kurios mergaits paymi vidurkis didiausias? b) Koks vis gaut paymi vidurkis? c) Palyginkite kiekvienos mergaits gaut paymi vidurk su vis gaut paymi vidurkiu. 534. Kno kultros mokytojas ufiksavo tokius 12 vaikin prisitraukimo prie skersinio skaiius: 4, 6, 0, 8, 4, 7, 0, 1, 6, 4, 5, 5. a) Uraykite imt variacine eilute. b) Sudarykite dani lentel. c) Pavaizduokite duomenis takine diagrama. d) Raskite prisitraukim skaiiaus vidurk ir median. 535. Sodininkas pasvr 25 obuolius ir paymjo j mases gramais: 115, 89, 118, 99, 98, 114, 94, 90, 114, 117, 128, 120, 96, 95, 124, 119, 100, 125, 102, 88, 135, 96, 117, 104, 87. a) Sugrupuokite duomenis intervalus kas 5 g: nuo 85 g iki 90 g, 90 g iki 95 g, nuo 95 g iki 100 g ir 1.1. b) Nubraiykite sugrupuot duomen histogram. 536. Nenuspalvintos trikampio dalies plotas yra 18 cm 2 . Koks ubrkniuotos dalies plotas? 537. Koordinai ploktumoje pavaizduokite takus A(l; 3), 5(7; 3), C(7; 7), M ( - 1 ; 3), N(-1; 3), K {-T, 7). Raskite trikampi ABC ir MNK plotus. 538. Per kiek sekundi automobilis nuvaiuoja 1 km, jei jo greitis: a) 90 km/h; b) 100 km/h; c) 120 km/h? 539. Mokinys pus kelio mokykl jo 4 km/h greiiu, o kit pus 6 km/h greiiu. I mokyklos jis gro 5 km/h greiiu. Kada mokinys ilgiau utruko: eidamas mokykl ar grdamas namo? 540. Ar gali trikampio kratini ilgiai bti proporcingi skaiiams: a) 2 : 2 : 4; b) 2 : 3 : 4; c) 7 : 3 : 3; d) 10 : 20 : 15? 541. I 25 cnt pieno pagaminama 20 kg srio. a) Kiek kg srio pagaminama i 6 cnt; 2 cnt; 14 cnt pieno? b) Kiek reikia pieno, norint pagaminti 5 kg; 12 kg; 1 cnt srio? 542. I 40 cm ilgio vielos reikia ilankstyti trikampio model, kurio dvi kratins yra 7 cm ir 9 cm. Kokia gali bti treioji kratin? Kiek vielos dar liks nepanaudota?

Pasitikrinkite
1. Piktograma vaizduoja, kiek laiko atuntokai ruo pamokas. Pateikite duomenis dani lentele ir skrituline diagrama.
Daugiau nei 3 h Nuo 2,5 iki 3 h Nuo 2 iki 2,5 h Nuo 1,5 iki 2 h Nuo 1 iki 1,5 h Nuo 0,5 iki 1 h Maiau nei 0,5 h Visai neruo y y y y y (t y iji Hf f y y y y yy y y yy M Cf U

2.

Susiraykite visus iais mokslo metais gautus matematikos paymius. a) Koks imties dydis? b) Pavaizduokite imt dani lentele, takine diagrama, daugiakampiu, histograma. Kno kultros mokytoja apklaus mokinius, kaip danai jie iri krepinio rungtynes per TV, ir gavo tokius duomenis: Neiri Labai retai TW Retai TW ! Danai m m / n Beveik visada Illl Visada /

3.

a) Pateikite duomenis dani lentele. b) Kaip manote, ar kit klasi apklausos duomenys bt panas? c) Kokie, js nuomone, bt duomenys apklausus visus Lietuvos gyventojus? 4. 5. Raskite duomen vidurk ir median: a) 6, 7, 7, 9, 9; b) 6, 7, 7, 9, 9, 10. Apklausus 20 vaik, kiek valand per savait jie iri televizori, gauti tokie duomenys: 6 2 9 6 a) Kiek vidutinikai 5 2,5 11 15 9 2 12 14 6 3 16 9 laiko per savait iri televizori 6,5 10 3,5 7,5 kiekvienas vaikas?

b) Pasidomkite, kiek valand per savait irti televizori gydytojai rekomenduoja 13-15 met paaugliams. c) Sugrupav duomenis nuo 1 vai. iki 3 vai., nuo 3 vai. iki 5 vai. ir 1.1., nubraiykite histogram. 6. Yra penkios kortels su skaiiais 1, 2, 3, 4, 5. Kiekvienas i grups mokini atsitiktinai trauk vien i penki korteli, ir buvo paymimas jo itrauktas skaiius. Gauti duomenys pavaizduoti daugiakampiu.
Danis 432 -

Skaiius

a) b) c) d) 7.

Kiek kart buvo traukiama kortel? Sudarykite itraukt skaii dani lentel. Raskite itraukt skaii median. Koks itraukt skaii vidurkis?

Atuntokai okinjo tol. Rezultatai (metrais) pateikti lentelje. 3,46 3,48 4,07 4,27 4,26 3,87 3,25 3,78 4,05 3,66 3,91 3,94 3,79 3,63 3,61 4,42 4,16 4,39 3,91 4,25 4,32 3,29 4,24 4,69 4,28 3,46 4,39 4,22 4,79 3,75 3,95 4,34 3,87 4,70 4,20 4,44 3,94 3,79 3,33 3,07 3,45 4,16 4,52 3,10 4,05 3,96 4,17 4,57 4,34 4,17

a) Sugrupuokite duomenis intervalus: [3,00; 3,50), [3,50; 4,00), [4,00; 4,50), [4,50; 5,00). b) Sudarykite sugrupuot duomen dani lentel. c) Nubraiykite histogram. d) Dabar sugrupuokite duomenis 5 intervalus ir vl atlikite uduotis b) ir c). 8. Vida bando atspti Giedrs sugalvot vienaenkl skaii. a) Ivardykite visus galimus Vidos spjimus. b) Vida neatspjo, tad Giedr pasil spti dar kart. Ar gali dviej spjim suma bti lygi 18. Kodl?

Klasje 24 mokiniai, i j 11 mergaii. Mokytoja kvieia atsakinti vien mokin. a) Pasakykite galimas baigtis (pavyzdiui, pakviet pirmj urnale urayt moksleiv vykis Ai). b) Kiek baigi yra palanki vykiui: A pakviet mergait; B pakviet berniuk; C pakviet vaik, kurio pavard urnale paymta lyginiu numeriu? c) Kuris vykis A, B ar C labiau tiktinas? 10. Apskaiiuokite:
a) ( 2 ) - 1 _ | _ 3 - 1 | _ C) 7 b ( - 1 2 ) + 1 J00O

1-1 d) (3,6 - 1,

Mj

11. Duoti du iracionalieji skaiiai /5 ir 2\/3. Raskite j:


a) sum d) dalmen b) skirtum e) kvadrat skirtum c) sandaug f) skirtumo kvadrat

12. Duota trupmena Paraykite iai trupmenai lygi trupmen, kurios: a) vardiklis bt didiausias dvienklis natralusis skaiius; b) skaitiklis bt maiausias trienklis natralusis skaiius.
13.

Iskaidykite dauginamaisiais: a) 15 + 12ay b) J t 2 - y d) 2 - 25 e) 2 - 6a+9

c) 15c - IOc2 f) 16 + 8jc+JC2

14

Kiek pinig reikia padti bank, norint per metus gauti 840 Lt palkan, jei metini palkan norma 3,5%?

Baltijos jros vandens druskingumas yra 7%c. Kiek gram drusk yra trijuose kilogramuose Baltijos jros vandens? B C 16. Lygiaons trapecijos pagrindai 4 cm ir 8 cm. 45 Kampas prie ilgesniojo pagrindo 45. N iD A M Apskaiiuokite: a) onin kratin; b) plot.
15.

17. Piramids pagrindas kvadratas, kurio kratin 8 cm. Piramids auktin SO lygi 8 cm. Apskaiiuokite: a) striain AC; b) onin briaun.

O
I),

JVj O B

>C

8 cm

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai

1
1. 2. 3.
4. 5.

a 27; b) 0,0016; c) -; d) - j ; e) 1; f) 1. a 3 7 ; b) 5 6 ; c) ( - 6 ) 5 ; d) 0,3 3 ; e) 7 5 ; f) 3 9 ; g) 0,8 4 ; h) 1,1 5 ; i) j) 16 a ; k) z9; 1) ( - a ) 1 3 . (-x)9;

a 7 6 = I2 - 7 4 ; b) IO9 = 10 IO8; c) 1 = 3 x 4 ; d) y21 = y3 y18; e (-8)5 = (-8)2 (-8)3. a 152; b) 0,7 3 ; c)(-2,3) 3 ; d) 0,2 6 ; e) 5 1 ; f) 3 2 ; g) p5; h) (-y)3; a 90; b) 42; c) -2000; d) 275; e) - 9 ; f) - 3 7 ; g) 6; h) - 3 0 . a 0,09a 2 ; b) 6 2 5 a V ; c) m V ; d) - z 6 ; e) 8x3;y3. a (ab)5; b) (3x) 6 ; c) (0,1 xy)3; d) ( - 5 m n ) 3 ; e) ( z f .
2 27.b)D) 25 .d) c ) a a 125' 36' ^ 16' 3 5 e )) Sx3y 3 32' 27z "

i) x 2 .

6.
7. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 26.

a ( f ) 4 ; b) ( 6 ; c) ( - f ) 3 ; d) ( - ^ ) 3 ; e) ( 4 ^ ) 2 . a 6 2 0 ; b) 0,7 6 ; c) ( - a ) 1 5 ; d) x12. 11. a) JC 24 ; b) x 1 0 ; c) x 4 ; d) JC4; e) a 27; b) 4; c) 4; d) 25.


13. a)
JC9.

b) ; c) ; d)
(3JC)" .
4

a (3 JC ) - 1 ; b) (3x)~2; c) (3 JC )~ 3 ; d)

a 1; b) 125; c) 256; d) 0,0002; e) 2; f) -200; g) 17; h) 2; i) J 0 . a 3,7-10 3 ; 3; b) 2 - I O - 2 ; - 2 ; c) 3,7 10~ 2 ; - 2 ^ ) 2 , 9 - 1 0 " 1 ; e 1,27 IO4; 4; f) 5 IO3; 3; g) 1,39 IO - 1 ; - 1 ; h) 7 10; 0. a 3,5 IO10; b) 2,5 IO13. a C; b) B; c) B; d) A; e) B; f) B; g) C. a 1,5 IO12 m.; b) 5,475 IO14 d.; c) 1,314 IO16 h. a - 3 , 7 ; b) 1|; c) 6 ^ ; d) - . a 3 km/h; b) 12 km/h. a 125 cm 2 ; b) 10cm.
23. 12 km. 21.
JC

-1;

- 4; = 3.
25. 0,3 Lt.

24. ) 500 g; b) 30%o.

27. = 111, y = 48, z = 21.

2
1. a) 14; b) 13; ) 19; d) 23; e) 42; f) 71; g) 1,7; h) 0,19.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

100; 1,21;

0,01;

2.

a) >/2 = 2V3; b) - 2 V 5 > - 3 ^ 5 ; c) 0 < V O ^ L a) ; b) 7; c) 1,5; d) l | ; e) 1. a) 20; b) 10; c) 2; d) 5; e) 40; f) 18; g) 3; h) ; i) 21; j) f ; k) 0,3; 1) 3. a) 0,5; b) ; c) ; d) ; e) {f; f) . a) 10; 14; 10 < 14; b) 13; 17; 13 < 17. a) 2-s/7; b) 4 ^ 6 ; c) - 3 ^ 2 ; d) 125v / II; e) - 4 9 ^ 3 ; f) 1 6 v H . a) 2V2 = V8; b) V80 > 2 ^ 5 ; c) >/12 < 5 ^ 3 ; d) 5 ^ 6 > 24.

10. a) V45; b) /32; c) </l2; d) V; e) VOJ; f) V. 11. a) 21; b) - 6 0 ; c) 9; d) - 1 0 ; e) V2; f) . 12. 3V5; /5; 10; ; 25; - 1 5 . 13. a) 0; b) 8 ^ 3 ; c) - 5 ^ 5 ; d) 300; e) 36; f) 2. 14. a) 3,9; b) 2,6; c) 0,9; d) 7,6. 15. a) 3; b) . 16. a) - 6 ; b) 10. 17. a) 1030; 1130; 1230; 1330; 1430; 1530; 1630; 1730; 1830; 1930; b) 1035; 1134; 1233; 1332; 1431; 1530; 1539; 1638; 1737; 1836; 1935. 18. a) 858 Lt; b) 203,28 Lt; c) 8,58 Lt; d) 646,14Lt. 19. 108; 18. 20. a) 16 cm, 23 cm; b) 368 cm 2 .

I. 3. 4. 5. 6. 7.

a) ir ) ne; b) ir d) taip.

2. a), b), d). - 1 ; d) m 3 n 3 ; 1.

a) Ap; b) 2 lxy; c) 1; d) 34 m. a) 45y5; 45; b) -1,2 a 2 b; - 1 , 2 ; c) -x2y2; a) 2jc; 11; - 1 ; b) - 6 a - 23; - 4 7 ; - 2 4 . a) 3,5; b) - 2 ; c) 2 ; d) - . a) m 2 + 6 mn + 9n2; b) 9 n 2 - 6 mn + m2; c) Aa2 - 20ab + 25b 2 ; d) 0,25:2 + 0,2xy + 0,04y 2 ; e) 4a 2 - b2; f ) y2 - 36x2; g) -A9x2 + 9; h) a 2 - b2; i) 5 + 2 ^ 6 ; j) 78; k) 31 - 10^6; 1) 5. a) - 7 ; b) - 2 ; c) 1; d) . a) a2 + 2a + 9; b) Ib2 - 4 9 + 4 2 6 ; c) c 2 - 6c + 5; d) IOd - 20; e) f) m 2 4m mn + 16. + y2;

8. 9.

10. a) 0; - 6 ; b) 0; 21; c) 0; 2; d) 0; II. a) -5x(-x + 1); b) -5x(a - bc); c) - 5 x ( - l -f 5x); d) -5x(2x2 - 3x).

12. a) 2900; b) 37. 13. a) 8 4 (8 + 1) = 8 4 9; b) 2 5 8 (2 2 + 2 - 1) = 2 5 8 5 14. a) 9700; b) 10400. 15. a) -2 ab; b) +2xy. (0,Ap-0,3q)2; 16. a) (m + 3n) 2 ; b) (5x I) 2 ; c) (10 + 6*) 2 ; d) ( + Ix)2; e)

17. a) (1 - 9x)(\ + 9x); b) (4m - n)(4m + n); c) (x - iy)Qx d) (x - y)(x + $y); e) (0,8xy - m2)(0,8xy + m2); f ) (p2 -0,2ab)(p2 + 0,2ab). 18. a) 300; 15; b) 400; 20; c) 450; 22,5; d) 500; 25. 19. a) - l f ; ; b) - l ; l ; c) -; 20. a) - 6 ; b) 22. D. c) d) - 2 f . 24. 5,1 g. 26. 24 min. 27. a) 30; b) 5. ; d) - l ; l j .

+ y);

21. a) - 2 ^ 3 ; b) 35.

23. 80km/h.

25. a) 150%; b) 60%.

4
I.
4. 8.

55 cm. 96 m 2 .

2 .25.
5.

3. a) 152 cm, 936cm 2 ; b) 84 cm, 330cm 2 .


6.

2,5 m; 12 m 2 .

15 cm; 42 cm 2 .
10.

7.

12 dm; 16 dm.

a), b) ir d).

9. a) 1,8; b) 2; c) 2; d) 3. 12. AB = 5.

36 cm 2 .

II. 4cm arba 16cm.

13. a) 15 km; b) TJJ km; c) 8 km.

14. a) ir d) yra; b) ir c) nra. 16. a) ir b) negali; c) gali.

15. a) ir b) negalima; c) galima. 18. a) 4^3-, b) 16^3.

17. 15 cm.

19. ) /8 < 2/32; b) 4 ^ 2 7 > 5-/2. 20. a) 16; b) 15; c) 2; d) 128; e) 2 5 6 ^ ; f) 2 5 5 .


21. 22.

a) -Ax - 5; b) -6a + 13; c) 52x - 150; d) -5a + 1. a) 20%; b) 500%.


24.

a) 7 m; 9,5 m.

5
1. a) Briaunos SA, SB, SC, AB, AC, BC; sienos SAB, SBC, SAC, ABC; b) SAB, SBC, SAC;
C) SBC, ABC.

2.
3.

a) 4 virns, 6 briaunos, 4 sienos; b) 5 virns, 8 briaunos, 5 sienos; c) 6 virns, 10 briaunos, 6 sienos; d) 7 virns, 12 briaun, 7 sienos. 9. 4 .24. 5 .15. 6. ) 4; b) 32; ) 40; d) 32". 8. Tilps, nes 1500 < 500". 64- dm 2 ; 64 dm 3 .

7. 9.

) 200 cm 3 ; b) 320 cm 3 . Didesn tr gausime sukdami apie maesnij kratin. 11. a) 1,5; b) - ; c) 3^6; d) 12. c) 2,25 a 2 + 2a; d) 49. 12. 2500Lt.

10. a) 2; b) V6.

13. a) a2 - 2a + 4; b)
14.

a)-i;

b ) c )

Laikas Daugiau Nuo 2,5 h Nuo 2 h Nuo 1,5 h Nuo I h Nuo 0,5 h Maiau nei 3 h Danis 5 iki 3 h iki 2,5 h 3 iki 2 h 6 iki 1,5h 6 iki I h 4

Visai

nei 0,5 h neruo 2 3

I viso 30 mokini.
Visai neruo Maiau nei 0,5 h Nuo 0,5 h iki 1 h Daugiau nei 3 h Nuo 2,5 h iki 3 h Nuo 2 h iki 2,5 h Nuo 1,5 h iki 2 h

Nuo 1 h iki 1,5 h

a)

Neiri

Labai retai 5

Retai

Danai 13

Beveik visada 4

Visada

11

b) Jei tai nra sportin klas, tai apklausos duomenys but panaus, a) Vidurkis 7,6, mediana 7; b) vidurkis 8, mediana 8. a) 7,75;
Intervalas Danis [3; 5) 2 [5; 7) 5 [7:9) [9; 11) [ i i ; 13) 4 2 [13; 15) [15; 17) 2

[i; 3) 3

Danis 5--

4
3-2 -

11 3 5 7 9 11 13 15 17 Valandos

6.

a) 11;
Skaiius Danis 1 1 2 3 3 4 4 2 5 1

) 4; d) 2,9. 7. b)
Intervalai Danis [3,00; 3,50) 9 [3,50; 4,00) 15 [4,00; 4,50) 21 [4,50; 5,00) 5

c)
Danis

20-15--

10
5-3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Metai

8.

a) E pasak skaitmen 0, E 2 pasak skaitmen 1, E3 pasak skaitmen 2, E4 pasak skaitmen 3, . . . , l0 pasak skaitmen 9; b) negali. a) Ei pakviet pirm moksleiv,..., 24 pakviet dvideimt ketvirt moksleiv. b) vykiui A palankios 11 baigi, B 13, C 12; c) B\ d) btinas pakviestas berniukas arba mergait; negalimas pakviet 37 numeriu paymt moksleiv. b) 1; c) - 5 ; d) 7. 12. a)
g ;

9.

10. a) 1;

11. a) 7V3; b) 3 n /3; c ) 30; d) 2,5; e) 63; f) 27.


13. a ) 3 A (5 JC + 4y); b ) x(x y ) ; c) 5 c ( 3 -

b)
+ 5);

2 c ) ; d ) (JC - 5)(x

e) (a - 3) 2 = (a - 3 )(a - 3); f) (4 + x)2 = (4 + x)(4 + x). 14. 24000Lt. 15. 21 g. 16. a) 2 ^ 2 c m ; b) 12cm 2 .

17. a) 8\/2 cm; b) 4 \ / .

Natralij skaii nuo 11 iki 99 kvadrat lentel 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121 441 961 1681 2601 3721 5041 6561 8281 2 144 484 1024 1764 2704 3844 5184 6724 8464 3 169 529 1089 1849 2809 3969 5329 6889 8649 4 196 576 1156 1936 2916 4096 5476 7056 8836 5 225 625 1225 2025 3025 4225 5625 7225 9025 6 256 676 1296 2116 3136 4356 5776 7396 9216 7 289 729 1369 2209 3249 4489 5929 7569 9409 8 324 784 1444 2304 3364 4624 6084 7744 9604 9 361 841 1521 2401 3481 4761 6241 7921 9801

Natralij skaii nuo 1 iki 10 kvadrat ir kub lentel a a


1 i

1 1 1

2 4 8

3 9 27

4 16 64

5 25 125

6 36 216

7 49 343

8 64 512

9 81 729

10 100 1000

Skaii 2, 3 ir 5 laipsni lentel a 2 3 5 a1 2 3 5 a2 4 9 a3 8 27 a4 16 81 a5 32 243 a6 64 729


a7

a8 256 6561

a9 512 19 683

a10 1024 59 049

128 2187

25 125 625 3125 15 625 78125 390625 1 953 125 9765 625

Pirmj vadovlio leidim parm Atviros Lietuvos fondas

ISBN 9986-546-63- (1 dalis) ISBN 9986-546-64-8 (2 dalys)