Está en la página 1de 15

CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

1 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

QUÈ?
 EL TEXT NARRATIU. LA NOTÍCIA
OBJECTIUS CONTINGUTS
 Desenvolupar en l'alumnat el Procediments
plaer de la lectura de contes i  Identificació dels elements
sensibilitzar-lo vers el món lingüístics i formals del conte.
literari  Lectura i comprensió de models
 Reconèixer l’estructura del conte  Elaboració de textos creatius
 Elaborar textos creatius a partir tenint en compte els aspectes de
d’un model. la llengua que es van treballant
 Organitzar els escrits de manera  Elaboració d’una història a partir
ordenada de diferents elements donats.
 Planificar i avaluar els propis
textos.
 Tenir l’interès i l’hàbit de revisar CONCEPTES
les pròpies produccions.
 Produir amb correcció,  La notícia: forma, llenguatge,
coherència i adequació textos estructura i contingut
narratius  La coherència textual
 Consultar adequadament els  Lèxic i estructures relacionades.
diccionaris quan sigui necessari  L’enfocament objectiu del
llenguatge.
 Ús de marcadors textuals
CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Identificar l’estructura del text
narratiu, tot ampliant el vocabulari
necessari per elaborar una
notícia. ACTITUDS
• Ser capaços d’escriure notícies  Hàbit en la revisió de textos de
amb coherència i correció creació pròpia o autoavaluació.
ortogràfica, revisant allò escrit i  Interès per conèixer els fets que
adequant-lo a l’estructura dels succeeixen en el nostre entorn.
textos narratius.  Valoració de la necessitat
• Mostra respecte i actitud positiva d’expressar-se amb precisió
envers les pròpies produccions i
les dels companys i companyes.

COM?
Ens basem en la metodologia establerta de forma consensuada i lineal en el centre per a
l’ensenyament/ aprenentatge de la llengua escrita.

QUAN?
Quinzenalment durant el segon trimestre

2 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

LA NOTÍCIA

TEMPORALITZACIÓ/ ACTIVITATS

SESSIÓ 1
1. Presentació notícia
2. Preguntes orals:
Llegeixes el diari?
Quin?
Quin tipus de notícies?
Cada quan compreu el diari a casa?
Quin aspecte té una notícia de diari?
Quines seccions coneixes?
Quins tipus de diaris coneixes?
3. Observem i analitzem una notícia (fitxa 1). Fotocopiar una notícia d’actualitat que el
pugui interessar o que sigui propera a ells.

SESSIÓ 2
1. Anàlisi d’una notícia. A partir d’una notícia que els alumnes porten assenyalar-ne les
diferents parts i contestar a les preguntes: què, a qui, quan, on, ... (Avaluació)
2. Escriure el titolar a una notícia. Llegir una notícia que no té titolar i inventar-ne un.
Indicar quins altres elements falten (peu de foto, lloc on passa i qui l’escriu)

SESSIÓ 3
1. Comentar, oralment, amb els alumnes quina notícia consideren rellevant del dia a dia
de l’escola (activitat demanada per deures prèviament). Entre tots han de decidir quina
seria i escriure un titolar. Penjar-ho al tauler (fitxa 2). Aquesta activitat la continuarem fent
al llarg de tot el trimestre. Alguna sessió es pot demanar que desenvolupin la notícia.
2. A partir d’una imatge donada per la mestra inventar una notícia (en grups). Demanar
que contestin a les preguntes què, a qui, quan, on, .... Després l’han d’explicar oralment
als seus companys. Més endavant es pot demanar que la facin per escrit. (avaluació)
Demanar als alumnes que portin un diari per al proper dia

SESSIÓ 4
1. Anàlisi d’un diari (fitxa 3)
2. Activitat enllaçar dades d’una notícia (fitxa 4)

SESSIÓ 5
1. Escriure una notícia a partir d’un titolar. La mestra escull un titolar i els alumnes a partir
de la fitxa 5 escriuen una notícia. Omplir graella autoavaluació (fitxa 6)(Avaluació).

SESSIÓ 6
1. Continuar amb la notícia de la sessió anterior.
2. Pensar el tema per la pròpia notícia.

SESSIÓ 7
Escriure la nostra notícia. Tema lliure.

3 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

AVALUACIÓ DEL TEXT ESCRIT: la notícia

Què? Com? Quan? Qui? Instrument observació


- Fitxa amb teoria i
Lectura model i anàlisi
Coneixements previs A l’inici de la unitat graella
característiques a nivell Mestra i alumnes
dels alumnes (primera sessió) - Graella observació de
oral
la mestra
Lectura de la pròpia
notícia d’acord amb els
Esborrany de la notícia paràmetres establerts a Durant el procés El propi alumne - Graella d’autoavaluació
la graella
d’autoavaluació
Lectura de l’esborrany
Esborrany del conte per part del company i Durant el procés El company/ a
opinió
Presentació del producte - Graella observació
Producte final Al final del procés La mestra
final a la mestra mestra
Presentació del producte - Graella d’avaluació de
final als companys Els companys i l’alumnat
Producte final Al final del procés
mitjançant la lectura en companyes - Graella observació
veu alta mestra
Exposició del producte
- Graella d’observació de
Producte final final en el diari de la Al final del procés La mestra
la mestra
classe.

4 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

OBSERVEM I ANALITZEM UNA NOTÍCIA

Assenyala les següents parts en la notícia:

1. El titolar, en lletra més grossa i destacada recull la idea principal de la notícia.

2. L' entradeta, en lletra menor que el titolar però major que el text de la notícia

dóna de manera breu les dades més rellevants i intenta captar l'interès del

lector.

3. Els titolets, en lletra diferent de la resta del text, són com uns titolars

secundaris que resumeixen els paràgrafs següents i que fan més àgil la lectura

de textos llargs.

4. El cos de la notícia, en columnes, ens dóna tota la informació anunciada en el

titolar. És la notícia en sí.

5. La foto, que ens ajuda a entendre la notícia.

6. Els peus de foto expliquen el significat de la foto i en donen les dades

rellevants.

Llegint la notícia donada prova d’omplir aquesta graella:

QUÈ passa?

A QUI li passa?

QUAN passa?

ON passa?

COM passa?

PER QUÈ passa?

5 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

LA NOTÍCIA DE L’ESCOLA

DIA:

TITOLAR:

IMATGE:

LA NOTÍCIA DE L´ESCOLA

DIA:

TITOLAR:

IMATGE:

6 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

ESCRIC UNA NOTÍCIA


• Planifica. Completa la graella següent per preparar la notícia

Informació bàsica
QUÈ? QUI? ON? QUAN? COM? PER QUÈ?

Detalls complementaris i dades noves

• Redacta l’esborrany

Títol

Foto

Peu de foto

Entradeta

Cos de la
notícia

7 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

Tria una d’aquestes fotografies i escriu una notícia relacionada amb la informació que et suggereix.

Títol

Peu
de
foto
Entradeta
Cos de la notícia

8 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

• Combina les dades d'aquest quadre perquè et surtin cinc notícies possibles:

QUÈ? QUI? QUAN? ON? COM? PER QUÈ?


Van trobar Amb les Algú havia
Al carrer
restes d’un l’alcalde ahir al matí mànegues del cremat fulles
Barcelona
dinosaure camió seques
Amb els Havien
Van celebrar Uns la setmana Al pati de
diners que guanyat un
una festa arqueòlegs passada l’escola
havien rebut premi

Van apagar Alumnes de el dijous a A la plaça Un nen els


Excavant
un incendi l’escola la tarda del barri havia avisat

Ha
inaugurat Enviant un
el cap de El barri la
una nova Els bombers Al cinema conte a un
setmana necessitava
pista de concurs
futbol
La mestra els
Ha guanyat Una nena de durant un Pronunciant
Als Ports hi havia
un premi l’escola mes un discurs
proposat

• Escull una de les notícies i escriu-la.

9 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

València (27.01.2009).- Valmor Sports ha presentat el pla de venda d'entrades per a assistir al
Gran Premi d'Europa de Formula 1 que celebrarà la seua segona edició el 23 d'agost al
Valencia Street Circuit. Els preus per a assistir als tres dies de l'esdeveniment romanen intactes
als del passat any i oscil·len entre els 480 euros de les entrades més cares i els 195 de les més
barates.

Per primera vegada no totes les localitats seran de seient ja que al Valencia Street Circuit ha
habilitat una àrea d'accés general amb visió directa a la pista i amb servicis de venda d'articles
relacionats amb el mundial de Formula 1 així com de beguda i menjar, este accés general, sense
dret a grada, es vendrà per dies i el seu preu és de 30 euros en la jornada del divendres, 50 euros
el dissabte per a assistir als entrenaments cronometrats i les primeres carreres de les categories
que acompanyen a la Formula 1 i de 100 euros el diumenge del Gran Premi.

La segona gran novetat és la posada a la venda per dies d'una de les tribunes, en concret la
situada a l'àrea del Grau denominada G-1 amb preus de 50, 100 i 150 euros segons si s'adquireix
per a divendres, dissabte o diumenge. A més s'ha modificat la denominació de les tribunes per a
facilitar l'accés a les mateixes de manera que en compte d'estar numerades des del principi fins al
final del traçat, la nova nomenclatura les ubica directament en una de les quatre àrees que formen
les instal·lacions: Principal, Malva-rosa, Natzaret i Grau.

La resta de preus són els mateixos que en la primera edició del Gran Premi. Així, les entrades més
cares, de 480 euros corresponen a les localitats situades en la recta de meta (P3, P4 i P5), i en la
frenada d'accés al pont sobre el canal (M6). Les localitats de 420 euros corresponen a la Tribuna
M1 situada a l'eixida de la xicane junt a la base de l'equip Alinghi de l'America's Cup i a la N1 en la
frenada de la llarga recta que separa la Marina i el Port Comercial. Per 375 euros els aficionats
tindran l'oportunitat d'accedir a les localitats de les tribunes M2, M3, M4, M'i5 M7 junt amb la platja
de la Malva-rosa, N2 junt al Pont de Drassanes i G2 a l'Àrea del Grau. Les entrades de 250 euros
donaran accés a les tribunes G3, G4 i G5 al Grau. Finalment les entrades més barates, per 195
euros, amb dret a seient i accés per als tres dies de competició, correspondran com el passat any
a les tribunes N3 i N4 situades a la zona de Natzaret.

Totes estes entrades es posaran a la venda de forma simultània en Servientrada Bancaixa


cridant al 902 11 55 77, als centres comercials d'El Corte Inglés de tota Espanya i en Internet
en www.valenciastreetcircuit.com el pròxim 24 de febrer a les 10 del matí. Els grups tindran
l'oportunitat de comprar les entrades a través del servici de Ticketing del Circuit de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo.

El Valencia Street Circuit ha sigut dividit en quatre grans àrees segons a l'accés a cada una
d'elles. Així, la Zona Principal engloba els Coberts en què estaran situats els boxes, el paddock i
les Tribunes de Recta i final de recta, l'àrea Malva-rosa correspon a la zona Nord i les tribunes
abans del pont. L'àrea Natzaret arreplega tota la part Sud del traçat, des de l'eixida del pont fins
que comença l'Àrea del Grau, que conté les últimes quatre tribunes del circuit.

Valmor Sports ha realitzat un meticulós treball d'estudi de la visibilitat des de cada una de les
tribunes. D'esta manera algunes de les grades romandran ubicades en els mateixos espais que en
la primera edició però totes elles elevaran la seua altura almenys un metre. A més tribunes com la
M7 canvien d'ubicació i ocupen espais nous que ofereixen una visió diferent de la pista per als
aficionats. Així mateix la zona del Grau ha vist redistribuïdes les tribunes per a facilitar la ubicació
de la nova tribuna G1. Finalment, tal com es va fer el passat any, el Valencia Street Circuit
comptarà amb una Tribuna Accessible junt a la grada P5 en la primera frenada del traçat per a
permetre l'accés a aficionats en cadira de rodes.

10 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

EL NAUFRAGI

Imagineu-vos que us trobeu en un naufragi. Amb penes i treballs heu aconseguit d’arribar
a una illa on haureu de passar uns tres anys de la vostra vida, sense moure-us d’allà.
En aquesta illa hi ha un llac de peixos, terra de conreu, un bosc feréstec i terreny sense
conrear. El clima de l’indret és estiuenc. Només hi plou 30 dies a l’any.
Les úniques persones amb qui us relacionareu durant la vostra estada en aquesta illa
seran els propis membres del grup. Entre tots podeu rescatar 3 objectes de tots els que hi
ha al vaixell.
Cal que us poseu d’acord entre tots per decidir quins 3 objectes de la llista decidiu endur-
vos.

LLISTA D’OBJECTES QUE PODEU ELEGIR

1. Un equip complert de pesca


2. Dues pales i dos pics de jardineria.
3. Tres raquetes de tennis i vint pilotes.
4. Dues guitarres.
5. Vint pastilles de sabó.
6. El quadre de la Gioconda.
7. Deu pel·lícules i un projector de piles.
8. Una imatge religiosa.
9. Una vaca i un toro.
10. Cent caixes de conserves assortides.
11. Cent llibres de literatura clàssica.
12. Un jeep
13. Una barca de rems.
14. Deu barres de metall.
15. Cent capses de llumins.
16. Un cavall de sis anys.
17. Una bona quantitat de penicilina.
18. Tres jocs de cartes
19. Un gat siamès.
20. Material de tocador i de bellesa.
21. Llavors de diverses classes.
22. Una màquina d’escriure.
23. Cinc armaris plens de roba.
24. Vint-i-cinc fotografies de persones estimades.
25. Cinc mil fulls de paper d’escriure.
26. Un fusell i cent bales.
27. Un equip de pintures a l’oli i trenta tubs de recanvi.
28. Cent CDs i un reproductor a piles.
29. Un Cadillac i quatre mil litres de gasolina.,
30. Material per fer un reportatge fotogràfic.
31. Dues tendes de campanya de tres places cadascuna.
32. Tres llits molt grossos.
33. Una bateria de cuina

11 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

BUSCAR INFORMACIO EN ELS DIARIS

Fulleja un diari i contesta aquestes preguntes:

o Quin diari és?


o De quin dia és?
o
Fixa’t en la portada i contesta:

o Quantes notícies apareixen a la portada?


o Quina és la notícia del dia?
o Com ho saps?
o Va acompanyada d’alguna fotografia?
o En quina pàgina està més ampliada la fotografia?
o Quins elements acompanyen a les altres notícies de la portada?
o On hi ha més color a la portada o a l’interior? Per què?
o
Fixa’t en les seccions del diari:

o Quantes hi ha?
o Quines són?
o On pots trobar la previsió del temps?
o On pots trobar la programació de la televisió?
o Són notícies el que hi surt a la secció de cartes al director?
o Qui escriu en aquesta secció?
o
Escull una secció:

o Quantes pàgines dedica el diari a aquesta secció?


o Podries escriure el nom de tres titulars de notícies d’aquesta secció?
o A totes les notícies diu el nom de qui l’ha escrit i on ha passat?
o Totes les notícies tenen fotografia?
o Quines notícies són més llargues que les altres? Per què creus que és així?
o Hi ha publicitat en aquesta secció? De quin tipus?

12 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

o
LA NOTÍCIA
ACTIVITATS
Escrivim la llegenda de Sant Jordi, l’arribada del Nadal, l’elaboració de les mones
de Pasqua, la celebració de Tots Sants a l’escola, .... en format de notícia.

Donar diferents retalls de textos i preguntar quins són notícia. Senyalar-ne les
parts.

Analitzar portades de diari, veure’n les parts. Comentar


quines són les notícies més destacades. Haguessis
destacat les mateixes?

Analitzar les seccions d’un diari

Analitzar diferents tipus de diaris..

A partir de diferents notícies escriure els titolars.

A partir d’un titolar escriure una notícia.

A partir d’una imatge escriure una notícia.

A partir d’un fet que afecta a la classe escriure una


notícia.

A partir d’un personatge o alumne crear una notícia.

A partir d’un conjunt de paraules escriure una notícia.

Escriure el diari de la classe, tenint en compte diferents seccions.

Donar titolars i cossos de notícies. Enllaçar-los.

A partir de paraules retallades de diferents titolars, crear-ne de nous. Després,


oralment o per escrit, es pot demanar als alumnes que n’escriguin una notícia.

Elaborar un recull de notícies de la setmana, tot penjant-les en un cartell i resumint-


les contestant a les preguntes QUÈ passa? A QUI li passa? QUAN passa? ON passa?
COM passa? PER QUÈ passa?

Participar en diaris o revistes: la de l’escola, el Periòdic per a estudiants,...

Consultar notícies de diaris per internet:


http://www.elperiodico.es
http://www.avui.es
http://www.lavanguardia.es

13 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

http://www.ebredigital.com

14 TALLER D’ESCRIPTURA
CEIP DANIEL MANGRANÉ CS

Autoavaluació text narratiu

 
Si No
PRESENTACIÓ
He escrit el títol i subtítols en negreta
He deixat marges
He escrit el cos de la notícia en
columnes
He fet bona lletra

ORGANITZACIÓ DEL TEXT


He escrit un titolar
He escrit una entradeta
En el cos de la notícia he explicat tota la
informació
He afegit una imatge o foto
He escrit un peu de foto
He signat la notícia

CONTINGUT
He respost a la pregunta QUÈ?
He respost a la pregunta QUI?
He respost a la pregunta QUAN?
He respost a la pregunta ON?
He respost a la pregunta COM?
He respost a la pregunta PER QUÈ?

Aspectes gramaticals
He intentat no repetir paraules
He escrit els noms propis en majúscula
He escrit majúscula després dels punts
He repassat l’ortografia i la puntuació
He fet servir els diccionaris
He rellegit el text tres cops
Ho he escrit de forma clara

15 TALLER D’ESCRIPTURA