Está en la página 1de 3

Ci t trixbox trn my o VMware

samedi 14 juillet 2007 16:00:00 Ci t Asterisk


lm quen v bc u bc vo th gii ca h thng trixbox, Chng ta nn s dng ci t Trixbox trn my o Vmware. Vi my o VMware chng ta hon ton c tt c cc tnh nng ca mt h thng Asterisk Server hon chnh ngoi tr l khng c chc nng giao tip mng PSTN. 1. Ci t VMware Player v trixbox2.2 chy trn my o - ci t trixbox trn my o trn VMware u tin chng ta download chng trnh VMware ti a ch sau: http://www.vmware.com/download/player/ - K n l download tp tin trixbox trixbox-2.2-vmware.zip chy c trn my o VMware ti a ch:http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=123387 - Sau khi WMware Player v Trixbox s dng trn VMware c download v, chng ta s gii nn tp tin trixbox-2.2-vmware.zip v ci t WMware Player, sau chy chng trnh WMware Player chn tp tin Red Hat Enterprise Linux 4.vmx gii nn trn. Lc ny trixbox s ci t trn my o wmware. 2. Cu hnh a ch IP. - Trn my o WMware player chn Ethernet->host-only v Ethernet->connected. - Ti du nhc g lnh asterisk# netconfig cu hnh a ch IP (Nh hnh v)

- Ti trn my ci t WMware player(my window xp) ci a ch IP cng lp vi a ch IP trn my o trixbox. Sau khi ci t WMware trn window xp s xut hin 2 Adapter mng VMware Network Adapter VMnet8 v VMware Network Adapter VMnet1 Nh hnh v:

- Chn VMware Network Adapter VMnet1 ci a ch IP nh hnh di y.

3. Chy trnh duyt web cu hnh trixbox.- Cng t my window xp ny (my m ang chy my o trixbox) vo trnh duyt web g a ch IP ca my o trixbox ci t trn cu hnh trixbox a ch web: http://192.168.1.5 - Mn hnh

- Cui cng hy chn switch ngay gc trn bn phi mn hnh nhp vo user: maint v password: password - Vo freePBX cu hnh h thng trixbox. - Trn y l phn ci t xong my o chy trixbox cn phn cu hnh cuc gi nh th no hn gp li ln sau nh.