Está en la página 1de 32

TI LIU: H THNG GIM ST IU HNH MNG VIN THNG T NG

Bun Ma Thut 08/2012

Ti liu h thng - AOMC

MC LC
GII THIU............................................................................................................................. 3 1. Chc nng ca phn mm:..............................................................................................3 2. S kt ni: ................................................................................................................. 4 MB-01................31

2/32

Ti liu h thng - AOMC

GII THIU 1. Chc nng ca phn mm:

Tp hp cnh bo t nhng h thng vin thng hin c nh: BTS Vinaphone, h thng truyn dn, h thng TDM, h thng DSLAM, h thng Switch Layer2, ManE, mng HSXKD thnh mt h thng thng nht, qun l cnh bo tp trung trn mt my ch sau khi x l, quy chun, tra th vin my ch s gi thng tin xung my con c phn quyn ca tng i trm, v nhn tin SMS n ngi c trch nhim.

Hnh 1: M hnh kt ni v qun l tp trung ca h thng AOMC

3/32

Ti liu h thng - AOMC

2. S kt ni:

Hnh 2: S kt ni tp trung 3. Yu cu sau khi kt ni tp trung: H thng c my ch NMS: truy xut c database vi nhng h thng c database ( T2000 ca Huawei) H thng tng i AXE: kt ni TCP/IP port 5001 ly cnh bo. H thng BTS: my ch OMC truy xut c web dhtt.vinaphone.vn hoc fm.vinaphone.vn H thng IP: t my ch OMC thng tin ICMP, SNMP ti c thit b (MANE, DSLAM, Switch layer2, mng HSXKD)

4/32

Ti liu h thng - AOMC

CI T V KHAI THC PHN MM 1. Ci t chng trnh cnh bo tp trung AOMC: - Trc khi ci t AOMC, nu my c dng CSS th cn g b trnh Net9 v ci Net10. Net11 dowload ti a ch : ftp://10.55.30.21/KHOIQUANLY/PHONG%20M&DV/OMC/AOMC/ - a ch IP my ch AOMC : 10.55.30.50 - Ti my ch share th mc ci t AOMC_Setup - Ti my Client my kt ni vi mng HSXKD ca VTT lm nh sau:

- Nhp Username : omc ; Password : abc123456 - Chy file setup.exe ci t. - Sau khi ci t thnh cng my s hin ca s ng nhp h thng, ta nhp Tn ng nhp v Mt khu do Phng Mng v Dch v cung cp ng nhp h thng.

5/32

Ti liu h thng - AOMC

2.Khai thc cc module phn mm: 2.1 Qun l thng tin nh sn xut Click vo menu Danh mc -> Danh sch nh sn xut, danh sch nh sn xut m ra nh sau:

6/32

Ti liu h thng - AOMC

- Ta c th thm hay b bt nh sn xut trong danh sch/

2.2 Xem v thm bt h thng thit b vin thng.

7/32

Ti liu h thng - AOMC

2.3 Danh sch m hnh t chc:

8/32

Ti liu h thng - AOMC

T chc phn cp theo hnh cy, quy nh nh sau: M n v: + Trung tm vin thng : <Tnh thnh>.<Trung tm vin thng>.<Tn TTVT>; V d: DLK.TVT.KNG : TTVT Krng Nng + T k thut: <Tnh thnh>.<T k thut>.<Tn T k thut >; V d: DLK.TKT.TLI : T K thut Tn Li + Trm vin thng: <h thng nh trm>_<Tnh thnh>.<T k thut ch qun>.<Tn trm>; V d : B_DLK.TLI.KM4 : BTS Km 4 Tinh lo 8-L2 I_DLK.TLP.KM5 : Intdoor Km 5-L1 O_DLK.KBK.CPG : Outdoor Cu Pong-L1 Tn trm vin thng: Vit khng du, km theo phn loi trm Lu : L1-trm loi 1 L2-trm loi 2 L3-trm loi 3 a ch nh trm : T: Thn; K: Khi; B: Bun 2.4 Danh sch chng loi thit b.

9/32

Ti liu h thng - AOMC

Tn thit b: bao gm tn tn ngn gn v tn y : do l qun l tp trung nn cn quy hoch tn cho tng h thng vin thng vi cc tin t khc nhau, ta c quy tc t tn nh sau <H thng vin thng>_<Tnh thnh>.<Trm vin thng>.<Loi thit b, chng loi, s th t thit b trong trm> Chi tit tham chiu trong bng sau: H thng vin thng H thng truyn dn Tn h thng vit tt TRA Tn thit b vit tt F11 HM1 HA1 H11 H12 H21 H31 H05 H71 L11 T11 C11 H61 M11 P11 R11 A11 H11 M11 Z11 M t FLX-155/600 METRO-100 METRO-1000 OSN-1500 shefl 1 OSN-1500 shefl 2 OSN-2500 OSN-3500 OSN-500 OSN-7500 LightSmart TELWAY ONS15305 OSN-6800 MINILINK PASOLINK RAD AWA Huawei Motorola ZTE

H thng BTS H thng Node B

BTS NOB

2.5 To user ngi dng, nhm ngi dng, phn quyn xem thit b, v cu hnh SMS. - To User ngi dng: <Tn><H vit tt><Tn m vit tt> Ti giao din chng trnh AOMC ta chn nt trn trn cng, sau chn Qun l ngi dng to User.

10/32

Ti liu h thng - AOMC

- Bng User to cho ton VTT:


Stt 1 n v Lnh o VTT H v Tn Nguyn Hu Anh Trn Thnh Nho Nguyn Vn H Nguyn Nam Quc L Minh Luyn Trn Quc Ton Trn Ngc Hanh L Vn Bng Phm Tun Nam L Thanh ng Nguyn Xun Hong Nguyn Vn Bnh Nguyn Vn Ninh Chc v Gim c VTT P.Gim c VTT P.Gim c VTT P.Gim c VTT Trng P. Mng v Dch v Ph P. Mng v Dch v T trng H-OMC Gim c TT T trng Vn hnh Gim c TT P.Gim c TT HCS T trng K thut Thnh Cng Ti khon anhnh nhott honv quocnn luyenlm toantq hanhtn bonglv nampt donglt hoangnx binhnv ninhnv Mt khu
abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123

Phng Mng v Dch v TT Chuyn MchTruyn dn TTVT Nam BMT

3 4

11/32

Ti liu h thng - AOMC

V Quc Tun Nguyn Quang Huy Thanh Tng Trng Vn Lm L Anh Dng Bi Duy Linh 5 TTVT Bc BMT L Trng Hu Trng Vit Ton L c Th Phm Tun Anh Trnh Vn Huyn Phan Vn Phng Phan nh Thi Anh Song Ho Bi Quang Tin Vn Thng inh Vn Chinh Bi Mnh Chng Phng Vn Mnh ng Ngc L V Quang Tun V Vn Mnh L Vn Thnh Nguyn Xun Vit Trng Cng nh Bi Trung y Phm Minh Sanh Trn Vn Gip L Thanh Lch Xun Tng L Thanh Vn o Quang Cng V c Th L Trng Bnh Nguyn Vn Sng inh Thi Lm L Quang Khch Nguyn Vn Sn Nguyn Quc Dng H S Hng

TTVT Krng Pk

TTVT Eakar

8 9 10 11 12

TTVT Mrak TTVT Bun H TTVT Krng Buk TTVT Eahleo TTVT Krng Nng TTVT Cukuin TTVT Krng Bng TTVT Lk TTVT Krng Ana TTVT CMgar

13 14 15 16 17

T trng K thut Tn Thnh T trng K thut Khnh Xun T trng K thut Tn Tin Gim c TT P.Gim c TT HCS T trng K thut Tn Li T trng K thut Tn lp T trng K thut Ha Thun Gim c TT P.Gim c TT T trng K thut Gim c TT HCS T trng K thut Eakar T trng K thut Eaknop Gim c TT T trng K thut Gim c TT P.Gim c TT T trng K thut Gim c TT T trng K thut Gim c TT T trng K thut Gim c TT P.Gim c TT T trng K thut Gim c TT P.Gim c TT T trng K thut Gim c TT T trng K thut Gim c TT T trng K thut Gim c TT P.Gim c TT T trng K thut Gim c TT T trng K thut

tuanvq huynq tungdt lamtv dungla linhbd hault toantv thold anhpt huyentv phuongpv anhpd haods tienbq thongdv chinhdv chuongbm manhpv lynd vqtuan manhvv thanhlv vietnx dinhtc uybt sanhmp giaptv lichlt tungdx vanlt cuongdq thovd binhlt sangnv lamdt khichlq sonnv dungnq hunggs

abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 abc123 12/32

Ti liu h thng - AOMC

18 19

TTVT Bun n TTVT Easup

Trnh Vn Dng Phm Vn Huy L Thanh Nguyn Hong Vn Hi

Gim c TT T trng K thut Gim c TT T trng K thut

dungtv huypv nguyenlt hainv

abc123 abc123 abc123 abc123

- To Nhm ngi dng: Sau khi to xong User, th User ang trong mc Cha xc nh, nn by gi ta phi to Nhm ngi dng a User vo nhm. Chn Danh mc/Qun l nhm ngi dng: Lu chn ng n v cp trn ca nhm.

13/32

Ti liu h thng - AOMC

- To quyn menu cho nhm ngi dng : mi User nm trong cng mt nhm ngi dng c quyn menu ging nhau.

-Gn ngi dng vo nhm: By gi ta gn User vo nhm Trung tm Vin thng, Hay T k thut

14/32

Ti liu h thng - AOMC

- By gi ta mun trm no qun l nhng thit b no th ta phi phn thit b cho trm .

15/32

Ti liu h thng - AOMC

- Lu : khng c gn thit b ca n v ny cho n v khc qun l, lm nh vy h thng s bo li khi vn hnh.

- Cu hnh SMS cho ngi qun l trc tip trm.

16/32

Ti liu h thng - AOMC

Sau khi cu hnh xong SMS, ngi qun l trm s nhn c cc tin nhn s c kp thi khi s c xy ra hn ch mt thng tin lin lc.

Kt qu :

+ S in thoi nhn tin ca my ch AOMC: 0913435458 gn trong modem GSM ni vi cng COM ca Server AOMC.
17/32

Ti liu h thng - AOMC

+ Cu trc bn tin SMS: <Loi bn tin>/<Thi im>/<Thi gian mt lin lc>/<Ni s c>/<Thit b s c>/<Loi s c>/<M bn tin> Gii thch : o Loi bn tin : SC= bn tin s c, KP = bn tin khi phc (ht s c) o Thi im : nh dng dd-mm-yy hh:ss o Ni s c : ni xy ra s c o Thit b s c : thit b c s c o M bn tin : m ca bn tin SMS c dng qun l bn tin V d : SC/23-08-2012 07:18/45 PHUT/BTS Ea Sup-L1/BTS_DLK.ESP.H11/Mat lien lac BTS/ID=466709 S c xy ra lc 07 gi 18 pht ngy 23 thng 08 nm 2012, 45 pht, ti trm BTS Easup trm loi 1, thit b BTS Huawei, s c mt lin lc. + Phng thc hot ng ca h thng tin nhn: H thng s gi tin nhn ty theo cch ta cu hnh: Mc Lp li sau = 0 giy th tin nhn gi mt ln. Mc Lp li sau = a giy th tin nhn lp li sau a giy nu ngi nhn tin nhn khng tr li . Mc Gi SMS sau = 0 giy th tin nhn gi tc th Mc Gi SMS sau = a giy th tin nhn s gi sau a giy. Tin nhn gi i, tr li s c h thng lu li (ta c th xem trong mc Cnh bo/xem li tin nhn), ng thi s hin th SMS trong ca s Gim st iu hnh s c/ACK. + Cch tr li bng tin nhn: sau khi nhn tin, ngi nhn s chuyn tip tin ny ti s 0913435458. + i tng nhn tin nhn: Lnh o VTT: Nhn tin nhn tc th lp li 2 pht i vi cc s c c bit nghim trng mc 1
18/32

Ti liu h thng - AOMC

Lnh o HTT: Nhn tin nhn tc th lp li 5 pht i vi cc s c c bit nghim trng mc 1 Nhn tin nhn 1 ln i vi cc s c nghim trng mc 2 sau 60 pht Lnh o TTVT: Nhn tin nhn tc th lp li 5 pht i vi cc s c c bit nghim trng mc 1 Nhn tin nhn mt ln i vi cc s c nghim trng mc 2 sau 30 pht. T trng iu hnh OMC: Nhn tin nhn tc th lp li 5 pht i vi cc s c c bit nghim trng mc 1 Nhn tin nhn mt ln i vi cc s c nghim trng mc 2 sau 30 pht. Nhn vin H-OMC ph trch mng k thut lin quan: Nhn tin nhn tc th lp li 5 pht i vi cc s c c bit nghim trng mc 1 Nhn tin nhn mt ln i vi cc s c nghim trng mc 2 sau 15 pht. T trng T k thut cc TTVT, iu hnh thng tin c s : Nhn tin nhn tc th lp li 5 pht i vi cc s c c bit nghim trng mc 1 Nhn tin nhn tc th lp li 10 pht i vi cc s c nghim trng mc 2 Nhn tin nhn tc th lp li 10 pht i vi cc s c nguy him mc 3 2.6 Qun l mc cnh bo ca thit b, m s c: Nhn chut vo menu Danh mc > Danh sch mc cnh bo, trang danh sch m ra:

19/32

Ti liu h thng - AOMC

Sau khi cu hnh li :

- Danh sch m s c.

20/32

Ti liu h thng - AOMC

- Cu hnh chuyn hng s c. Ta thng dng chuyn hng cc cnh bo ngoi( Mt in li, My pht in, m caChuyn hng cc cnh bo port quang trn MAN-E) V d : iu chnh cnh bo quang cho 1 cng 10G MAN-E

Bnh thng cnh bo gc Mt kt ni cng MANE s cho hin tt c cnh bo loi ny mc ta cu hnh, iu ny ta khng mong mun. Ta s cu hnh chuyn hng s c 1 cnh bo vi tham s Ifname*:GigabitEthernet6/1/1 s hin ln mc cao hn vi tn l Mat ket noi 10G huong AGG Tan Loi 2.7 Gi tin nhn qun b: - y cng l mt chc nng th v khi mt ai mun thng bo mt ni dung cho nhiu ngi qua SMS m ta khng phi mt cng gi hay SMS cho nhiu ngi.

21/32

Ti liu h thng - AOMC

2.8 Gim st iu hnh s c: Ti ni qun l tp trung nh T iu hnh AOMC hoc ti Host c th chiu ln mn hnh ln hin th ton b s c trn mng vi mu sc, ci bo khc nhau. D liu v s c lin tc c cp nht mi khng nhng v cc thng tin s c mi m cn c nhng thng tin iu hnh qua SMS, cc nguyn nhn chi tit c cc b phn x l trc tip bo co ln. Cc cnh bo s c phn loi, quy chun, bin dch sang ting vit (iu ny rt cn thit v khi iu hnh t ng qua SMS th cng nhn k thut cng c th hiu c) sau cnh bo s c gi n b phn lin quan qua SMS x l ngay, nhanh chng khc phc s c, gim thiu thi gian mt dch v.

22/32

Ti liu h thng - AOMC

Ni xy ra s c, l ni lp t thit b xy ra s c

Loi thit b xy ra s c

Tn thit b c quy chun

Tn cnh bo sau khi bin dch

Thi gian s c

Thng tin phn hi qua SMS hoc t b phn x l

Thng tin iu hnh, gi SMS cho ai, khi no

- C th lc cnh bo mt cch linh ng.

23/32

Ti liu h thng - AOMC

- Ta c th lc cc cnh bo theo tng h thng , loi s c cng nh mc cnh bo.

Click p

- Ta c th kch i chut trn dng cnh bo xem chi tit hn, hoc cp nht nguyn nhn s c, ngi x l, bin php khc phc.

24/32

Ti liu h thng - AOMC

Lu : phn Nguyn nhn chi tit s c bt buc phi nhp v nhp tht chi tit, v d : t cp do my mc ti v tr A hoc Mt lin lc do thiu my pht in - Sau khi comment h thng s t ng comment ln web VNP.

- Thng k bo co cc s c trn mng.

25/32

Ti liu h thng - AOMC

QUY TRNH IU HNH X L S C

1. Pht hin s c: S c c pht hin trong cc trng hp sau: - Thng qua h thng gim st cnh bo tp trung. - Trong qu trnh gim st hot ng ca cc h thng mng Vin thng ti cc i/trm. - Bng cc ngun thng tin khc. 2. Phn loi s c: Cc s c c chia lm 4 mc : c bit nghim trng(1); nghim trng(2); nguy him(3); thng thng(4);

26/32

Ti liu h thng - AOMC

i vi cc s c cha c phn loi trn h thng, nhn vin OMC s phi hp vi nhn vin k thut ti cc n v x l trc, sau ty trng hp c th s c b sung vo h thng gim st cnh bo tp trung. 2.1 S c c bit nghim trng - Mc 1: C mt hoc nhiu tnh cht sau: c kh nng xy ra trn din rng, lan nhanh; c th gy thit hi hay hu qu ln cho cc h thng thng tin trn mng; i hi phi hp nhiu ngun lc x l; mt lin lc cc thit b sau: - Cc thit b UPE, Core ca MAN-E - Truyn dn s dng cho Core ca MAN-E - Truyn dn trung tm - BSC - Tng i Host. - Mt lin lc s lng trm thng tin t 5 trm tr ln. 2.2 S c nghim trng - Mc 2: L s c phn cng, phn mm ca cc h thng thit b Vin thng Cng ngh thng tin xy ra ti cc khu vc, nh hng mt phn n hot ng ca mng Vin thng: - Mt lin lc Dslam, mt lin lc Switch L2 ... - Mt lin lc cc thit b chuyn mch Rss, MSAN, BTS, NodeB - Truyn dn dung lng nh. - Mt lin lc s lng trm nh hn 5 trm - Li kt ni n cc Server phc v iu hnh sn xut hoc cc Server qun l thit b, cnh bo in p thp, bo chy, t nhp ti cc trm tng i - t cp quang 1 hng ca vng Ring. 2.3 S c nguy him - Mc 3: L cc cnh bo c nguy c dn n mt lin lc thit b: Mt in hoc cnh bo ngun AC, DC ti cc i trm. Nhit cao, m ca

2.4 S c thng thng - Mc 4: L cc cnh bo v mi trng hoc suy gim cht lng thit b dn n suy gim cht lng dch v. 3. Thng bo bng SMS hoc gi in thoi: - Khi s c thng tin xy ra, h thng gim st cnh bo tp trung s t ng gi thng bo bng tin nhn SMS n cc b phn lin quan. - Trc H-OMC lin tc theo di mn hnh cnh bo AOMC nh gi, n c x l x c, nu s c mc 1 v 2 bt buc phi xc nhn nguyn nhn v phng n x l ln AOMC.

27/32

Ti liu h thng - AOMC

- Trong mt s trng hp h thng SMS c trc trc hoc nh hng bi s c th OMC ch ng thng tin n cc b phn lin quan bng in thoi hoc cc knh thng tin nghip v. 4. Nhn thng tin: Ty theo tng mc cnh bo khc nhau: Cc n v, c nhn sau y s c nhn thng bo bng tin nhn SMS hoc in thoi: - Mc 1 c bit nghim trng: Lnh o VTT, Trng v ph P.Mng v Dch v, lnh o TTVT, OMC, HCS, T trng k thut. - Mc 2 Nghim trng: Trng v ph P.Mng v Dch v, lnh o TTVT, OMC, HCS, T trng k thut. - Mc 3 Nguy him: HCS, T trng k thut. - Mc 4 Thng thng: T OMC xem xt iu chnh cu hnh nng cao cht lng mng. 5. X l s c: 5.1 X l s c mc 1: c bit nghim trng - OMC bo co Lnh o P.Mng v Dch v v a ra phng n x l - Lnh o P.Mng v Dch v xem xt v ph duyt phng n * Trng hp s c trn thit b khng thuc qun l ca VNPT k Lk: lin lc vi cc n v Vin thng chuyn ngnh yu cu h tr, phi hp x l. * Trng hp s c trn thit b do VNPT k Lk qun l: iu ng cc b phn lin quan nhanh chng khc phc. Nu khng x l c c th ngh cc n v Vin thng chuyn ngnh h tr. * Trng hp s c ko di hn 30 pht th phi bo co VTT xin kin ch o. - Bo co HVTT sau khi khc phc xong s c. 5.2 X l s c mc 2: nghim trng - Sau khi nhn c thng bo, HCS, T trng k thut c trch nhim lin h vi OMC, tin hnh kim tra, cc s c c th khc phc ngay th tin hnh x l, i vi cc s c phc tp, thi gian ko di th phi bo co lnh o Phng Mng v Dch v c phng n v p dng cc bin php x l trong iu kin cho php. - Nu thi gian x l ko di trn 30 pht: h thng thng bo cho lnh o TTVT, T trng OMC bng tin nhn SMS. - Nu thi gian x l s c ko di trn 60 pht: h thng thng bo bng tin nhn SMS n cp cao hn l lnh o Phng Mng v Dch v hoc nhn vin OMC c trch nhim bo co lnh o Phng Mng v Dch v c phng n x l tip theo. -Trng hp xy ra s c t cp quang: a im xy ra s c thuc phm vi, a bn qun l ca n v no th n v c trch nhim lp phng n v phi hp x l . 5.3 X l s c mc 3: nguy him
28/32

Ti liu h thng - AOMC

- T trng k thut sau khi nhn c thng bo, tin hnh khc phc s c. - Sau 30 pht, tnh t lc c s c xy ra m cha khc phc xong, nhn vin T Vn hnh -TTCM-TD s gi in thoi kim tra. - Sau 45 pht, tnh t lc c s c xy ra m cha khc phc xong, nhn vin OMC s gi in thoi kim tra. - i vi s c, cnh bo ngun in AC, DC cc n v trin khai ng cu my pht in theo qui nh Khai thc v bo dng h thng ngun in Trm vin thng ca Tp on vn bn s: 2782/VNPT-VT ngy 12/06/2012 v ty thuc vo thi gian lu in ca c qui, tit kim nhin liu, tang tui th ca c qui cc n v phn b thi gian chy my n hp l. 5.4 X l cnh bo mc 4: thng thng y l cc cnh bo mc thng thng, ch mang tnh cht thng tin phn hi t h thng v mt s kin no v cha nh hng n thng tin lin lc. Tuy nhin y l cc cnh bo c nguy c mt lin lc, suy gim cht lng mng, do nhn vin trc OMC cng phi phi hp vi cc b phn lin quan x l. Ghi ch: i vi cc thng tin cnh bo cha tng xy ra, trn h thng gim st cnh bo tp trung s khng phn bit c mc nghim trng hay khng. Khi xut hin cnh bo nhn vin k thut s phi hp x l, sau nhn vin OMC xem xt, nh ngha v b sung cc cnh bo mi vo h thng. 5.5 Thng bo kt thc s c: H thng AOMC s t ng nhn tin khi phc s c hoc nhn vin OMC s thng bo bng in thoi. 6. Cp nht s liu, thng k bo co n v c s: Sau khi x l xong, chm nht l 1 ngy cc n v lp bin bn nghim thu, bin bn bn giao, bo co gi v Phng mng v Dch v cc h s sau: Bin bn nghim thu x l ng cu thng tin (mu 01) Bin bn bn giao vt t ng cu thng tin (mu 02)

Cc vt t d phng ng cu thng tin n v phi cp nht vo chng trnh qun l vt t theo qui trnh qun l vt t ng cu thng tin. Cc vt t hng v vt t thay th thng thng, tp hp gi giao bo hnh sa cha theo quy nh. Phng Mng v Dch v: + Chuyn vin qun l: Tng hp cc vn bn lm quyt nh iu chuyn thit b nu cn. + T H-OMC :

29/32

Ti liu h thng - AOMC

Tt c cc thng tin lin quan n thng mng Vin thng - Cng ngh thng tin, hoc cc s c xy ra trn mng s c ghi nhn trn h thng gim st cnh bo tp trung. Cc bo co thng k c th cung cp ngay lp tc tham kho hoc bo co khi c yu cu ca lnh o bao gm: Bo co nhanh s c Bo co chi tit s c

- Bo co tng hp s c - Bo co thi gian s dng my pht in: S dng ghi nhn thng tin, i chiu thi gian chy my pht in vi cc i trm lm thanh quyt ton. - Bo co thng k, nh gi cht lng mng BTS, Dslam, in thoi c nh. Cp nht s liu ln cc chng trnh qun l thit b ( N2000, U2000,T2000), Qun l mng QLM, iu hnh thng tin AOMC sau 1 ngy.

30/32

Ti liu h thng - AOMC

.................................................................................... MB-01 VIN THNG K LK CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM TT: c lp T do Hnh phc. ., ngy thng nm 2012 BIN BN NGHIM THU X L NG CU THNG TIN Hm nay, ngy thng nm 2011 , ti Vin thng k Lk chng ti gm c: I. i din TT :..... ng: Chc v: ..................... ng: Chc v: ..................... II. i din Phng Mng v Dch v: ng: Chc v:..................... ng: Chc v: ........................ Hai bn cng tin hnh xc nhn ni dung x l s c thng tin nh sau: Loi s c:. Ni b s c: . Thi gian b s c: Ni dung vt t: Stt Tn vt t VT S lng Ngun gc vt t Tnh trng cht lng Ghi ch (S dng, Thu hi) gi ngy thng nm 2012 Phng n x l: (ghi km ta nu x l cp quang)...

Bin bn c lp thnh 03 bn c gi tr nh nhau, mi bn gi 01 bn, phng MVDV gi 01 bn. D P.MNG V DCH V D TT...

31/32

Ti liu h thng - AOMC

32/32