ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ ΤΣΙΟΥ

http://www.youtube.com/watch?v=RcuY9CtYPKs

1. Identifica

੒ǘǐ૙ǒǐǓ#ǐǖ!!

%"

੒Ǖǂ૨ǒǐǓ#ǐǖ!!

&"

!"

Ƅ!

Ɔ!

!"

Ƅ!
1.

#"

Ɔ!
2.

Ɔ!

3.

4.

5.

6.

7.

ਲǃǐ૨Ǔ#ǃǐંǓ!
!"#$%#"#&'$%!%
ਲ!ਕnjdžNjǕǐǒ઀Ǔ"઀DžǐǓ! ਲDŽǂnjો#ોǓ"

("

)"

#"

Ƅ!

$"

Ƅ!

Ɔ!

9.

Ɔ!

ਲǑdžǒNJǔǕdžǒ੺"઼Ǔ!

%&"

Ɔ!

8.

10.

11.

____ πουλί, ____κότα, ____κοκοράκι, ____γαλοπούλα,
___περιστέρι, ____γάτα ____σκύλος, ____κατσίκα,
____πρόβατο, ___αγελάδα ___ ταύρος
ਲǂ੅Ǐ#ǂੁDŽંǓ!
੒Nj઄NjǎǐǓ"ǐǖ!
੒!ਕLjDžઆǎ"ંǎǐǓ%
੒!ਕnj੼NjǕǚǒ"ǐǒǐǓ% ੒njǂDŽઆǓ#૵"

)"

("

'"
AIΓΙΑΛΟΣ 2013

dibuixos Sito Yelás

Ɔ!

2. Completa
Να κοίτα το ___________, αχ τι γλυκό _____________
Το _____________ “τσιου”
Να κοίτα τη _____________, να κοίτα μια _____________
Η _____________ “κοοο”
Βρε καλώς το _____________, Καλώς το _____________
_____________“κιρικο”
Μαζί και η _____________- Μαζί κι η _____________
_____________ “γλου γλου γλου”
Να κι ενα _____________ - Να να το _____________
Το _____________ “πρρρρ”
Μας ήρθε και η _____________, να μια γλυκιά _____________
Η _____________ “μιαου”
Παρέα μας κι ο _____________, ο πιο καλός μας φίλος
Ο _____________ “γαβ γαβ”
Να και μία _____________, να τη η _____________
_____________ “μεεε”
Το άσπρο _____________, κάτασπρο _____________
Το _____________ “μπεεε”
Η καλή μας _____________, η καλή μας _____________
Η _____________ μμμ
Εμφανίστηκε κι ο _____________, δυνατός που είναι ο ____________
Ο _____________ “μου”
Πλησιάζει κι ένα τρακτέρ, ενα πολύ μεγάλο τρακτέρ, κάνει ΕΝΑ
“βρουμ”, ΔΥΟ “βρουμ”, ΤΡΙΑ “βρουμ”. Το πουλάκι... Ω! Ω!

AIΓΙΑΛΟΣ 2013

dibuixos Sito Yelás

3. Tradueix les paraules en negreta de la cançò

γλυκό/γλυκιά

δυνατός

ένα

καλός / καλή

πολύ

δύο

φίλος

μεγάλο

τρία

4. Agrupa els noms dels animals segons el sufixe diminutiu

neutre :

femení :

5. Cóm era en grec antic?

ἡ ὄρνις = το ________

ἡ ἀλεκτορίς = ___________

ὁ ἀλέκτωρ = το ________

ἡ περιστερά = το _________

ἡ γαλῆ = __________

ὁ κύων = _________

ἡ αἴξ =

_________

τὸ πρόβατον = _________

ἡ βοῦς = η αγελάδα

ὁ ταῦρος = ___________

5. Quines paraules provenen del llatí pullus, de l’italià gatta i de
l’onomatopeia “ko-ko”?

6. Derivats etimològics de ὄρνις, -ιθος

AIΓΙΑΛΟΣ 2013

dibuixos Sito Yelás

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful