Está en la página 1de 2

I

1

BILOU TRAPAGARAN UOAL TALOEAK, OIHANE GONZALEZ GARCIA, JUANJO GOITIA SETIEN ETA ORATS ARANA BUTROE

ZINEGOTZIEN BIOEZ,

HONAKO OSOKO ZUZENKETA EGITEN DIO

PP udal taldeak apirilaren 22an "HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO ASESINADAS EN EL MUNICIPIO" izendapean Trapagarango Udalean erregistratu zuen mozioari:

Jatorr i zko p r oposameneko zati erabakitzaile osoa honako testu honengatik ordeztu . dadila proposatzen dugu:

1 . - Trapagarango Udalak indarkeria politikoaren aintzatesteko omenaldi bat egitea.

gure herriko

biktima guz t iak

2.- Ekimen hori Parte Hartze Batzordearen bidez bideratzea, hartara, entzunak izatea eskatzen duten trapagarandar edo ekimen honen xedearekin lotura izan dezaketen pertsona guztiei bertan entzunak izateko eskubidea emanez.

AZALPENA:

Euskal Herria , euskal herritarrak, hamarkadaz hamarkada bizi izan gara zio politikoek eragindako indarkeria r en erdian . Biolentzia horrek samindura eta oinaze handia eragin du euskal herritarren hainbat belaunalditan, heriotza kopuru handia sortu du, bai eta kalte fisiko, psikologiko eta ekonomikoak ere milaka pertsonengan.

Aieteko Konferentzia bezalako ekimenen eskutik irekitako garai politiko berrian

urratsak egiteko, indar politikook derrigorrezkoa dugu indarkeria polltikoak gure herr i an sortutako biktima guztiak aintzatesteko ekintza pl u ralak sustatzea, baita instituzioetatik ere .

Orats Arana Butroe

Trapagaranen, 2013ko maiatzaren 16an

Juan José Goitia Setien

Oihane Gonzalez Garcia

be trapagaran

EL GRUPO MUNICIPAL BILDU TRAPAGARAN, MEDIANTE SUS CONCEJALES OIHANE GONZALEZ GARCIA, JUANJO GOITIA SETIEN y ORATS ARANA BUTROE,

PRESENTA LA SIGUIENTE ENMIENDA A LA TOTALIDAD

A la moción sobre el tlHOMENAJE y RECONOCIMENTO A LAS VICTIMAS DEL

TERRORISMO

ASESINADAS EN EL MUNICIPIO" que el grupo municipal del PP ha

registrado en el Ayuntamiento

de Trapagaran:

Proponemos sustitu i r la totalidad de la parte dispositiva por el siguiente texto :

1. - El Ayuntamiento de Trapagaran acuerda realizar un homenaje de reconocimiento a

todas las víctimas de la violencia política de nuestro pueblo.

2.- Vehiculizar la preparación de la citada iniciativa a través de la Comisión de Participación Ciudadana, dando audiencia en la misma a todas las personas del municipio o con vinculación con el objeto de la iniciativa que manifiesten su interés en ser oídas en la citada Comisión.

JUSTIFICACiÓN:

El pueblo vasco, la ciudadanía vasca , hemos vivido durante décadas en medio de la violencia generada por causa política, una violencia que ha generado un gran dolor y sufrimiento en diversas generaciones de vascas y vascos, una violencia que ha

físicos, psicológicos y

generado un gran número de muertes, así como daños económicos para miles y miles de personas.

Para dar pasos en el nuevo tiempo político abierto de la mano de iniciativas como la Conferencia de Aiete, se requiere que las fuerzas políticas impulsemos, también desde las institucio n es, acciones de reconocimiento plural hacia todas las víctimas que la violencia política ha generado en nuestro pueblo.

Orats Arana Butroe

Trapagaranen, 2013ko maiatzaren 16an

Juan José Goitia Setien

Oihane Gonzalez Garcia

trapagaran