Está en la página 1de 2

DECLARACI DE FIRMA ELECTRNICA DECLARACIN DE FIRMA ELECTRNICA

DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA


NIF / CIF

NOM / NOMBRE

CONSULTORIA Y ACADEMIA DE FORMACION GLOBAL, S.L.


DOMICILI FISCAL (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO FISCAL (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

B98474745
TELFON / TELFONO

C/ TETUAN, 4 BJ
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVNCIA / PROVINCIA CP

962411176
CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

ALZIRA

VALENCIA

46600

formacion@globalacademy.es
CP

ADREA A EFECTE DE NOTIFICACI (empleneu-la, si cal) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIN (rellenar si procede)
DOMICILI ( CARRER/PLAA I NMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NMERO)

C/ TETUAN, 4 BJ
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVNCIA / PROVINCIA

46600
VALENCIA

ALZIRA

DADES DEL REPRESENTANT (empleneu-la, si cal)/ DATOS DEL REPRESENTANTE (rellenar si procede)
NIF

NOM / NOMBRE

BLAS JOSE GUTIERREZ TEJADO


EN NOM DE/ EN NOMBRE DE

44850059J
CIF

CONSULTORIA Y ACADEMIA DE FORMACION GLOBAL, S.L.


DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

B98474745
TELFON / TELFONO

C/ TETUAN, 4 BJ
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVNCIA / PROVINCIA CP

962411176
CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

ALZIRA

VALENCIA

46600

formacion@globalacademy.es
NIF

DIRECTOR/A DEL CENTRE / DIRECTOR/A DEL CENTRO

ROBERTO HABA ESPERT

73573570C

DECLARACI / DECLARACIN
Que dispone de firma electrnica reconocida por un prestador de servicios de certificacin, tal como exige el anexo II del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio (*).

Que disposa de firma electrnica reconeguda per un prestador de servicis de certificaci, com exigix l'annex del Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol (*).

ALZIRA

28

MARZO

de

2013

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACI / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIN

Firma:
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

(*) Este modelo de declaracin se puede cumplimentar cuando ya se haya tramitado la firma electrnica siguiendo las instrucciones que vienen en las pginas anteriores. Puede rellenarla el titular, o director de la empresa, siempre que tenga la firma electrnica. Debe acompaarse del justificante de disponer de tal firma electrnica que entregue el centro certificador. Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT - ST TRANSPORTS CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE - ST TRANSPORTES

21/09/2011

IA - 13073 - 01 - E

DIN - A4

(*) Este model de declaraci es pot emplenar quan ja s'haja tramitat la firma electrnica seguint les instruccions que estan en les pgines anteriors. Port emplenar-lo el titular, o director de l'empresa, sempre que tinga la firma electrnica. S'ha d'adjuntar el justificant de disposar de la firma electrnica que lliure el centre certificador.

CITMA - ORG

DECLARACI DE FIRMA ELECTRNICA DECLARACIN DE FIRMA ELECTRNICA

DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA


NIF / CIF

NOM / NOMBRE

CONSULTORIA Y ACADEMIA DE FORMACION GLOBAL, S.L.


DOMICILI FISCAL (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO FISCAL (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

B98474745
TELFON / TELFONO

C/ TETUAN, 4 BJ
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVNCIA / PROVINCIA CP

962411176
CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

ALZIRA

VALENCIA

46600

formacion@globalacademy.es
CP

ADREA A EFECTE DE NOTIFICACI (empleneu-la, si cal) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIN (rellenar si procede)
DOMICILI ( CARRER/PLAA I NMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NMERO)

C/ TETUAN, 4 BJ
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVNCIA / PROVINCIA

46600
VALENCIA

ALZIRA

DADES DEL REPRESENTANT (empleneu-la, si cal)/ DATOS DEL REPRESENTANTE (rellenar si procede)
NIF

NOM / NOMBRE

BLAS JOSE GUTIERREZ TEJADO


EN NOM DE/ EN NOMBRE DE

44850059J
CIF

CONSULTORIA Y ACADEMIA DE FORMACION GLOBAL, S.L.


DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

B98474745
TELFON / TELFONO

C/ TETUAN, 4 BJ
LOCALITAT / LOCALIDAD PROVNCIA / PROVINCIA CP

962411176
CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

ALZIRA

VALENCIA

46600

formacion@globalacademy.es
NIF

DIRECTOR/A DEL CENTRE / DIRECTOR/A DEL CENTRO

ROBERTO HABA ESPERT

73573570C

DECLARACI / DECLARACIN
Que dispone de firma electrnica reconocida por un prestador de servicios de certificacin, tal como exige el anexo II del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio (*).

Que disposa de firma electrnica reconeguda per un prestador de servicis de certificaci, com exigix l'annex del Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol (*).

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

ALZIRA

28

MARZO

de

2013

Firma:
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

(*) Este modelo de declaracin se puede cumplimentar cuando ya se haya tramitado la firma electrnica siguiendo las instrucciones que vienen en las pginas anteriores. Puede rellenarla el titular, o director de la empresa, siempre que tenga la firma electrnica. Debe acompaarse del justificante de disponer de tal firma electrnica que entregue el centro certificador. Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT - ST TRANSPORTS CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE - ST TRANSPORTES

21/09/2011

IA - 13073 - 01 - E

DIN - A4

(*) Este model de declaraci es pot emplenar quan ja s'haja tramitat la firma electrnica seguint les instruccions que estan en les pgines anteriors. Port emplenar-lo el titular, o director de l'empresa, sempre que tinga la firma electrnica. S'ha d'adjuntar el justificant de disposar de la firma electrnica que lliure el centre certificador.

CITMA - ORG