Está en la página 1de 181

MATEMATIC APLICAT N

ECONOMIE


GEORGIANA POPESCUForma de nvmnt: ID, anul I, semestrul I


CUPRlNS

MATLMATlClAPLlCATLlNLCONOMlL

CUIRINS Iagina

lNTRODUCLRL

Unltuteu de nt]ure MLTODA DL LLlMlNARL A LUl
GAUSS

Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
DescriereaaIgorilmuIuiIuiGaussenlrusludiereasislemeIor
deecua[iiIiniare

CazuridecomalibiIilale
AIgorilmuI Iui Gauss enlru delerminarea inversei unei
malrici

MelodadiagonaIizriicomIele
RezoIvareamalriceaIasislemeIordeecua[iiIiniare
Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c|ucrua|c
Uniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

Unltuteudent]ureSP|||V|CTO||I|
No[iuneadesa[iuvecloriaI
Deenden[iindeenden[Iiniar
azidimensiuneaunuisa[iuvecloriaI
Sislemdegeneralorienlruunsa[iuvecloriaI
Izomorfismdesa[iivecloriaIe

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c|ucrua|c
Uniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

Unltuteudent]ureOP||TO||I|N|||
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
Ncjiunca!ccpcraicr|iniar
Mairiccaiaaiunuicpcraicr|iniar
Opcraicri|iniariintcrsa|i|i
Ocicrninarcaunuicpcraicr|iniar
CUPRlNS

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c|ucrua|c
Uniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

Unltuteudent]urelORMLPTRATlCL
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
No[iuneadeformlralic
Malricealaaluneiformelralice
Iormacanonicauneiformelralice
AducereaIaformacanonicauneiformelralicerin
melodaIui}acobi

AducereaIaformacanonicauneiformelralicerin
melodavecloriIorivaIoriIorroriimelodavecloriIor
orlogonaIi

AducereaIaformacanonicauneiformelralicerin
melodaIuiGaussmelodagruriilraleIor

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c|ucrua|c
Uniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

Unltuteu de nt]ure (/(0(17( '( 7(25,$
352%$%,/,7,/25

Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
No[iunigeneraIe
Defini[iacIasicarobabiIil[ii
SchemerobabiIislicecIasice
SchemaIuiernouIIi
SchemabiIeinerevenile
SchemaIuiIoisson
Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c|ucrua|c
Uniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc
CUPRlNS

Unltuteu de nt]ure LCUATll DllLRLNTlALL


LlNlARLDLORDlNSUPLRlOR

Comelen[eIeUnil[iideinv[are
No[iuniinlroduclive
Icua[iidiferen[iaIeIiniaredeordinsuerioromogene
Icua[iidiferen[iaIeIiniaredeordinsueriorneomogene
CazuIderezonan[

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

Unltuteu de nt]ure lUNCTll DL MAl MULTL
VARlABlLL

Comelen[eIeUnil[iideinv[are
Iunc[iidemaimuIlevariabiIe
Derivalear[iaIe
IxlremeIocaIeenlrufunc[iidemaimuIlevariabiIe
Derivareafunc[iiIorcomuse
DerivaleIear[iaIedeordinsuerioraIefunc[iiIor
comuse

AroximareanumericaafuncliiIor
InlegraIadubIModdecaIcuI

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

BlbIlogruflerecomundutpentrucurs

INTRODUCIRI


5

INTRODUCERE


CursuIMaicnaiicaap|icaiaincccncnicseadreseazsluden[iIor
de Ia seciaIizriIe economice i nu numai II rerezinl un
inslrumenl subslan[iaI in arcurgerea in[eIegerea i insuirea
no[iuniIor de malemalic eIemenlar sau suerioar ScouI
rinciaI aI cursuIui esle de a conduce Ia erfec[ionarea
comelen[eIor sluden[iIor formarea unei gndiri Iogice asura
fenomeneIormalemaliceidobndireauneiinlerrelriconlienlea
mecanismeIorrofunde dindomeniuIabslraclAceslsuorldecurs
esle un inslrumenl re[ios de formare dar i o caIe sre refIexie
soIu[ia execi[iiIor fiind resuus a slra sludenluI e caIea cea
bun i nu a conslrnge Iiberlalea de refIexie i de inlerrelare a
acesluia Lucrarea ofer ubIicuIui un con[inul modern i uliI care
face aeI Ia un sel minimaI de cunolin[e dar conduce Ia rogrese
subslan[iaIerinarcurgereaexerci[iiIorrouse

OblectlteIecursuIul

CursuIurmrelecaobieclive

S formeze derinderi in uliIizarea inslrumenlaruIui


malemaliciieconomice
SgenerezeunmoddegandireabslracliconcrelinaceIai
lim
S ermil anliciarea efecluIui unor decizii in vederea
aIegerii ceIei mai adecvale oIilici economice cu efecle
beneficemaximeiefeclenegaliveminime
S faciIileze dezvoIlarea leoriei economice rin aorluI
msurloriIor cuanlificari evaIuari i reciroc efecluarea
aceslormsuralorissefacebazaunorrocedee|aIonale
deleoriaeconomica
S rerezinle o modaIilale de a reinlamina surrizeIe in
economiadeia[rinlroevaIuaremalemalicadiversiIor
agen[ieconomici

INTRODUCIRI

6
Comelen[eIesecificeaIedisciIineisunl

Cnmpctcn[cprivindcunnatcrcain[c!cgcrca

cunoalereaiuliIizareaadecvalano[iuniIorsecifice
disciIinei
cunoaslerea reguIiIor de baza rivind aIicarea
eIemenleIor de aIgebra si anaIiza malemalica in
economie

Cnmpctcn[cndnmcniu!cxp!icriiiIntcrprctrii

exIicareanoliuniIorleorelicesiinlerrelareacaIilaliva
sicanlilalivaaunordale
caacilaleadeaexIicaconlinuluriIeleorelicesi
racliceaIedisciIinei

Cnmpctcn[cinstrumcnta!app!icativc

uliIizarearoriuzisaamelodeIoroferiledeaIgebrasi
anaIizamalemalicaineconomie
inlocmirea unui referal resecland normeIe de
redaclareaunorIucrarisliinlifice

Cnmpctcn[catitudina!c

dezvoIlarea aliludinii ozilive fala de cercelarea


sliinlifica
cuIlivareasiriluIuicrilicrinarlicareaIasesiunide
comunicarisliinlificeelc
manifeslareauneialiludiniozilivesiresonsabiIefala
de domeniuI sliinlific in care se inscrie disciIina
sludiala

INTRODUCIRI


7

ModuIdeconcepereucursuIul

InconceereacursuIuiamarcursurmloareIeelae

a 5tabi!ircaUnit[i!nrdcnv[arc
Unitatca dc nv[arc esle o arle comonenl a
moduIuIuidesludiucareareurmloareIecaraclerislici

Inlegreazcomelen[esecifice
DelermindezvoIlareaunuianumilcomorlamenlaI
cursanluIuigeneraldeformareacomelen[eIorvizale
Isleunilardinuncldevederelemalic
Sedesfoarinmodconlinuueoerioaddelim
SefinaIizeazrinevaIuare

Acesl curs esle consliluil din Unil[i de inv[are axale e


lemeIerinciaIeaIecursuIui

Cnnstruircacnmpctcn[c!nrspcciIicc
Comelen[eIe sunl ansambIuri slruclurale de
cunolin[e i derinderi dobndile rin inv[are aceslea
ermil idenlificarea i rezoIvarea in conlexle diverse a unor
robIemecaraclerisliceunuianumildomeniu
Ienlru cursuI de fa[ comelen[eIe au fosl conslruile
e de o arle din erseclive comelen[eIor malemalice
generaIe i e de aIl arle din ersecliva comelen[eIor
generaIe vizale de domeniuI de sludiu in cazuI de fa[
|ccncnic
Din uncl de vedere aI dezvoIlrii malemalice
necesare am caraclerizal aclivilalea economisluIui rin
urmloareIe formuIri sinlelice i!cniijic siruciuri rc|ajii
ccnsianic cic in ccnicxic !aic prcccscaz !aic jc|cscic a|gcriini
cxprin irsiuri gcncra|izcaz prcpriciji nc!c|caz siiuajii
Iornind de aici am formuIal enlru fiecare unilale de
inv[are din acesl moduI un anumil numr de comelen[e
Iormarea Ior esle urmril sislemalic e arcursuI fiecrei
unil[i de inv[are enlru a delermina graduI de formare a
comelen[eIorsecificeIasfriluIfiecreiunil[ideinv[are
sunl revzule lesle de auloevaIuare iar Ia sfriluI fiecrei
sec[iunideinv[arelesledeevaIuare
INTRODUCIRI

8

5tabi!ircacnn[inuturi!nr
Cnn[inuturi!c sunl informa[iiIe de diverse liuri
lransmise rin inlermediuI lexluIui liril aI bibIiografiei
recomandaleaIaIlorformedelransmilereInlernelcaseleaudio
sauvideoCDuri
Con[inuluriIe aceslui curs au fosl aIese aslfeI incl s
rsund comelen[eIor secifice anlerior formuIale UIlerior
con[inuluriIeaufoslordonaleinlroslruclurcaresalisfaceIogica
inlernamalemalicii

5tudiuindividua!
Idenlifica[i cu a|uloruI curinsuIui unil[iIede inv[are aIe
cursuIui aoi cili[i lilIuriIe comelen[eIe secifice i
lilIuriIesubsec[iuniIoraceslora

Dc!imitarcasccvcn[c!nrunit[i!nrdcnv[arc

Ienlru a crea remiseIe unei formri eficienle a


comelen[eIorsecificefiecareunilaledeinv[areafosldivizal
in secven[e caraclerizale din ersecliva cursanluIui de
urmloareIeinlrebricheie

Evncarc o Celiude|a

Fami!iarizarc

Prnb!cmatizarc o CumexIorez

5istcmatizarc o Cumorganizez

5tructurarc

Cnnccptua!izarc o Ceesleesen[iaI

AprnIundarc o CumaIic

Ap!icarc

TransIcr o CumdezvoIl

Ie fiecare agin in exlerior a fosl Isal un spa[iu a!b


inlrerul din Ioc in Ioc de eIemenle grafice sau de lexl adnolri
Aceslsa[iuareundubIuroIedeoarleadnolriIealragalen[ia
i v a|ul Ia idenlificarea sau consoIidarea unor informa[ii
INTRODUCIRI


9

imorlanle i e de aIl arle sa[iuI aIb oale fi foIosil enlru
noli[ecomIelriobserva[ii

Fn!nsi[ictmaidcsaccstcspa[iia!bcE!caurn!u!sv
a|utcnnv[arc

Con[inuluriIe sunl inlrerule de diverse sarcini de Iucru


SarciniIedeIucrusunlcurinseinchenarisunlanun[alerinlilIuri
secifice i rin imagini sugeslive De exemIu in chenaruI de mai
|osesleformuIalosarcindeIucru

TcmdcrcI!cc[ic
Idenlifica[i sarciniIe de Iucru formuIale in aginiIe
anlerioareCeroIcrede[icauinaceaslinlroducere
|c|csijispajiu||i|cr!cnaijcspcnirurspunsuri

ImaginiIeaIluralesunlasocialeuneiaIlesarcinideIucru

5tudiuindividua!
Rsfoi[iaginiIecursuIuiiobserva[ifrecven[acucareaar
sarciniIedeIucrurouse

AcoIoundesarciniIedeIucrunecesilunrsunsamIsalun
sa[iu in care ule[i scrie Dac acesl sa[iu esle rea mic in
comara[iecunecesil[iIedumneavoaslrformuIa[irsunsuriIee
uncaielseciaIsauefoidehrlieinseraleinlrefoiIecursuIuiIsle
uliI s rsunde[i cu consecven[ Ia inlrebriIe formuIale imedial
du ce a[i arcurscon[inuluriIe lemaliceIn acesl feI v va fi muIl
mai uor s sinleliza[i maleria arcurs i s v regli[i enlru a
rsundeIalesleIedeauloevaIuareIalesleIedeevaIuarerecumi
IaexamenuIdeevaIuarefinaI
INTRODUCIRI

10

Dacave[inecIaril[iinIeglurcusarciniIedeIucrurouse
ule[i foIosi sugesliiIe de rezoIvare aIe aceslora care se afI Ia
sfriluI fiecrei unil[i de inv[are Ienlru a idenlifica mai uor
rsunsuriIe am numerolal sarciniIe de Iucru aIe fiecrei unil[i de
inv[are cu numere succesive ornind de fiecare dal de Ia In
cazuI in care necIaril[iIe ersisl esle indical s Iua[i Ieglura cu
luloreIesauliluIaruIdecurssausiiadresa[iinlrebriIaunadinlre
inlIniriIerevzulerinrogram

Infiecaresecven[aunil[iIordeinv[aresunlformuIaleunuI
sau mai muIle Tcstc dc autncva!uarc IIe sunl anun[ale rin
simboIuriililIurisecificedeliuIceIordemai|os

Tcstdcautncva!uarc
AIege[irsunsuIcorecl
ClelesledeauloevaIuaresegsescinaceslcurs
abcde

Acesldesen
IocaIizeaz
rsunsuIIa
lesleIede
evaIuare

RsunsuriIeIaacesleleslesegsescIasfriluIunil[ii
de inv[are reseclive i sunl asociale simboIuIui
aIlural

CumscvaIacccva!uarca

Ienlru cursuI Maicnaiica ap|icaia in cccncnic evaIuarea are


doucomonenlecva!uarcacnntinuicva!uarcaIina!

ncccnnstcva!uarcacnntinu

IvaIuareaconlinuesleomodaIilale deareciereaaclivil[ii
cursanluIuiearcursuIinlreguIuisemeslruIvaIuareaconlinuva
fifculinrinciaIebazaTcstc!nrdccva!uarcnntatcdctutnrc
isautitu!ardccursAceslelesleIanumarsegsescIasfriluI
INTRODUCIRI


11

unil[iIor de inv[are aIe moduIuIui i sunl anun[ale in Cuprins
Ienlru o mai bun areciere a rogresuIui reaI aI sludenl[iIor ne
rezervm dreluI de a modifica acesle lesle Iund in considerare
sladiuIconcrelaIcunolin[eIorindividuaIeidegruaIecursan[iIor
TesleIenoisaumodificalevorfiafialesearaleIalformaonIinei
sunl anun[ale din lim sludenl[iIor Irin lesleIe de evaIuare esle
verifical graduI de indeIinire a comelen[eIor secifice fiecrei
unil[i de inv[are Ilemii de evaIuare din care sunl formale lesleIe
coresund comelen[eIor secifice unil[ii de inv[are aceasl
coresonden[ esle eviden[ial rin moduI de aezare in agin
exIicilalmai|os

Amrcuit

Idenlifica[i reIa[iiIe malemalice din


urmloarea robIem de li lransorl i
reaIiza[ilabeIuI

Competentspeclflc

ltemdeetuIuure

Ienlru fiecare ilem de evaIuare sunl recizale moduI in care


lrebuieformuIalrsunsuIibaremuIdenolareTesleIedeevaIuare
rezoIvaleindividua!vorfilransmiseluloreIuililuIaruIuide cursin
moduIiIadaleIeanun[aleIainceuluIsemeslruIuiNoleIeob[inule
inurmacoreclriiaceslorleslererezinloarleaevaIuriiconlinue
adumneavoaslr

5tudiuindividua!
Idenlifica[i lesleIe de evaIuare nolale de lulore e care va
lrebuisIerezoIva[iIoIosi[isa[iuIIiberdemai|osenlru
anolaaginiIeIacaresegsescaceslelesle

O aIl arle a evaIurii conlinue rovine din aprccicrca


activit[ii dea IunguI semeslruIui i din limuI inlIniriIor cu
luloreIeliluIaruI de curs Ienlru aceasla vor conla reseclarea
caIendaruIuideIucrucaIilaleainlrebriIorformuIalemoduIincare
. sa
identiIic..?
INTRODUCIRI

12
coIabora[icululoreIeliluIaruIdecursrecumiaIleaseclecevor
fiIualeinconsideraredeIacazIacaz

ncccnnstcva!uarcaIina!

Ienlru acesl curs forma de evaIuare esle cxancn Aceasla


inseamncve[isus[ineunexamencevaconsladinrezoIvareaunor
subiecle SubiecleIe vor fi in mare arle aIicalive bazale e
eIemenleIerezenlaleiexIicaleincadruIcursuIuidarvaexislai
un subiecl leorelic ScouI subiecluIui leorelic nu esle aceIa de a
verificareroducereamecanicaunorno[iuniirocedeerezenlale
in cadruI cursuIui ci de a ulea verifica moduI in care sluden[ii au
reuil sa ii insueasc eIemenleIe de baz aIe moduIuIui in scouI
de a ulea aIica acesle cunolin[e diverseIor silua[ii ce ol fi
inlInile in raclic Ienlru aceasla sludenluI va lrebui aslfeI s
N|ELEAGasecleIeleorelicenusIememoreze

IvaIuarea finaI i evaIuarea conlinu conlribuie fiecare Ia


slabiIireanoleienlruaceslcurs

Cumscacnrdnnta

In fixarea nolei finaIe evaIuarea conlinu are onderea de


dinnoliarevaIuareafinaIareondereadeNolaminim
enlruromovareaacesluicursesle

Nuczita[is!ua[i!cgturacututnrc!cpcntruanb[inca!tc
indica[ii sau prccizri sau pcntru a dcpi cvcntua!c!c
b!nca|cnnv[arc
5ucccs

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


13
UNITATEADENV|ARE

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS

Curins Iagina
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
DescriereaaIgorilmuIuiIuiGaussenlrusludierea
sislemeIordeecua[iiIiniare

CazuridecomalibiIilale
AIgorilmuI Iui Gauss enlru delerminarea inversei unei
malrici

MelodadiagonaIizriicomIele
RezoIvareamalriceaIasislemeIordeecua[iiIiniare
Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
TLSTDLLVALUARLnotutdetutoretltuIurcurs
|n!icajii sugcsiii !c rczc|tarc rspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS14

COMPETEN|ELEUNIT|IIDENV|ARE

Dupstudiu!accstciunit[idcnv[arcvc[ircui

svnsui[ia!gnritmu!!uiGausspcntrurczn!varcai
sistcmc!nrdcccua[ii!iniarc

s uti!iza[i a!gnritmu! !ui Gauss pcntru dctcrminarca


invcrsci unci matrici i s vcrIica[i invcrsabi!itatca unci
matrici

s In!nsi[i divcrsc variantc a!c a!gnritmu!ui !ui Gauss


i s a!cgc[i n Iunc[ic dc situa[ic varianta cca mai
pntrivit

sn[c!cgc[imndu!ncarccstcncccsarsscana!izczc
unsistcm!iniarcccnn[incparamctripcntruaputcas!
ncadra[i n cazu! dc cnmpatibi!itatc cnrcspunztnr i
pcntrua!rczn!vaatuncicndcstcncccsar

s rczn!va[i matricca! un sistcm dc ccua[ii !iniarc


atuncicndaccastmctndpnatcIiuti!izat

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


15

Dcscricrcaa!gnritmu!ui!uiGausspcntrustudicrcasistcmc!nr
dcccua[ii!iniarc

Unsislemdeecua[iiIiniareesleunsislemdeforma

( )

= + + +
= + + +
= + + +
P Q PQ P P
Q Q
Q Q
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
6
...
...... .......... .......... .......... ..........
...
...
:
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11
1

Un sislem Iiniar ( )
2
6 cu aceIai numr de necunoscule ca i
( )
1
6 senumeleechivaIenlcu ( )
1
6 dacceIedousislemeauaceIeai
soIu[ii
Meloda de eIiminare a Iui Gauss consl in a aduce sislemuI
ini[iaI ( )
1
6 Ia un sislem echivaIenl de form lriunghiuIar ( )
2
6
form in care rima ecua[ie a sislemuIui va fi scris in raorl cu
loalenecunosculeIexxxnceadeadouaecua[ievafiraorlalIa
necunosculeIe x xxn n Ia uIlima ecua[ie a sislemuIui care va
avea doar necunoscula xn rin inlermediuI unor lransformri
eIemenlare
( )

=
= + +
= + + +
P Q PQ
Q Q
Q Q
E [ F
E [ F [ F
E [ F [ F [ F
6
...... .......... .......... .......... ..........
...
...
:
2 2 2 22
1 1 2 12 1 11
2

Mai exacl aii e care ii roune Gauss enlru sludierea
sislemeIordeecua[iiIiniaresunlurmlorii
se aIcluiele un labeI cu dou coIoane in coIoana din arlea
slng a labeIuIui se lrec in ordine coeficien[ii necunosculeIor
aIlfeIsusmalriceaalaalsislemuIuiiarincoIoanadinarlea
drealselreclermeniiIiberi
se efeclueaz lransformri eIemenlare asura IiniiIor labeIuIui
cuscouIdeaob[inesubdiagonaIarinciaIalabeIuIuinumai
eIemenlenuIe
se scrie sislemuI coresunzlor labeIuIui i se rezoIv acesla
orninddeIauIlimaecua[ieinsrerimaIormalriunghiuIara
MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS16
sislemuIui ob[inul in urma rocedeuIui face ca rezoIvarea
acesluiasfieimedial

TransformriIe eIemenlare care ol fi foIosile in cadruI


aIgorilmuIuirezenlalsunl
schimbareaadouIiniiinlreeIeaceaslafiindrerezenlarea
graficaacesleilransformri
inmuI[irea unei Iinii cu unnumr reaI nenuI k aceasla fiind
rerezenlareagraficaacesleilransformri
inmuI[irea unei Iinii cu un numr reaI nenuI i adugarea
rezuIlaluIuiIaaIlIiniexaceaslafiindrerezenlarea
graficaacesleilransformri

TcmdcrcI!cc[ic
Acesle lransformri sunl de|a cunoscule Iule[i indica in
cadruIcrorsilua[iia[imaiIucralcueIe

TcmdcrcI!cc[ic
Crede[i c acesle lransformri se ol aIica i coIoaneIor
Dece

|xcnp|u
Ienlru exemIificarea aIgorilmuIui s considerm urmloruI
sislem

= +
= + +
= +
2 3 3
5 2 2
3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


17
Vom aIclui labeIuI cu dou coIoane unnd in slnga
coeficien[ii Iui
3 2 1
, , [ [ [ coresunzlori fiecrei ecua[ii iar in arlea
drealcoIoanalermeniIorIiberi

Am ingroal mai sus eIemenleIe care se gsesc siluale e


diagonaIa rinciaI Conform aIgorilmuIui Iui Gauss lrebuie ca
loaleeIemenleIedesubaceasldiagonaIsfielransformalein

Obscrva[ic
In mod ideaI in ob[inerea zerouriIor e coIoana n se
uliIizeazivoluInadicIinianivo[iisunleIemenleIedee
diagonaIarinciaIadicivoluIeslea
S inmuI[im rima Iinie cu 2 i rezuIlaluI s iI adunm Ia
Iiniaadoua

AdicAm ob[inul aslfeI unuI dinlre uriIe necesare Reelm


rocedeuI enlru urmloareIe eIemenle ce necesil lransformri
Vomob[ine

InaceslmomenlloaleeIemenleIedesubdiagonaIarinciaI
sunl egaIe cu deci conform aIgorilmuIui Iui Gauss vom ori
MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS18
caIcuIeIe in labeI i vom scrie sislemuI coresunzlor uIlimei elae
dinlabeIAceslavafi

=
= +
= +
4 2
11 4 3
3 2
3
3 2
3 2 1
[
[ [
[ [ [

Acesl sislem cu forma sa lriunghiuIar se rezoIv foarle


uorDinuIlimaecua[ieasislemuIuiiIvomdelerminae 2
3
= [ Cu
aceaslvaIoarecunosculmergemIaenuIlimaecua[ieasislemuIui
iiIvomuleaafIae
2
[
11 4 3
3 2
= + [ [ 11 2 4 3
2
= + [ 3 3
2
= [ 1
2
= [
Cunoscndacumi
3
[ i
2
[ uleminIocuivaIoriIeaceslorain
rimaecua[ie
3 2
3 2 1
= + [ [ [ ( ) 3 2 1 2
1
= + [ 1
1
= [
Am ob[inul aslfeI soIu[ia sislemuIui consideral
2 , 1 , 1
3 2 1
= = = [ [ [

|xcnp|u
SserezoIvesislemuI

= + +
= + +
= +
2 3 2 3
5 2
1 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

VomrocedacaIaexemIuIrecedenldecivominceerin
inlocmirealabeIuIuicoresunzlorsislemuIui

TcmdcrcI!cc[ic
Incerca[i s idenlifica[i o lransformare care s duc Ia
ob[inerea vaIorii e ozi[ia a labeIuIui Iinia
coIoana Isle Ia feI de simIu ca Ia exemIuI recedenl
Dece

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


19

VominceerinaschimbaIiniacuIinia

5tudiuindividua!
Conlinua[iexemIuIidelermina[inecunosculeIe

|xcnp|u
SserezoIvesislemuI

= +
= +
= +
3 4 3 5
2 2 3
4 2 2 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

IrocedndcaIaexemIeIerecedenleob[inemsislemuI

=
= +
=
19 0
13 2 4
5
3 2
2 1
[ [
[ [

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS20
TcmdcrcI!cc[ic
Inainle de a cili ceIe ce urmeaz incerca[i s v
gndi[iIaceoaleinsemnareIa[ia

Nuexislniciocombina[iedenumere
3 2 1
, , [ [ [ aslfeIinclceIe
lrei ecua[ii aIe sislemuIui ob[inul s fie indeIinile deci sislemuInu
aresoIu[iesunemcsislemuIesleincomalibiI

Iulem re[ine ca o concIuzie c inloldeauna cnd ob[inem o


reIa[ie imosibiI elc indiferenl de moduI in care aral
ceIeIaIleecua[iisislemuIesleincomalibiI

|xcnp|u
SserezoIvesislemuI

=
= +
= +
1 2 6
2 3 4
1 2 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

AIicndaIgorilmuIob[inem

=
=
= +
0 0
4 7 7
1 2 3 2
3 2
3 2 1
[ [
[ [ [

TcmdcrcI!cc[ic
RezoIva[iaceslsislemCeconcIuzieule[ilrage

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


21

Cazuridccnmpatibi!itatc

Iie un sislem de ecua[ii Iiniare asura cruia a fosl aIical


rocedeuI ob[inerii zerouriIor conform aIgorilmuIui Iui Gauss
Ienlru a anaIiza cazuriIe de comalibiIilale aIe acesluia ne vom
raorla Ia sislemuI echivaIenl ob[inul in urma aIgorilmuIui adic Ia
sislemuI ob[inul du ce am Iucral asura labeIuIui In func[ie de
formaicon[inuluIacesluiavomuleasuneincaredinlreceIelrei
cazuridecomalibiIilaleseregselesislemuIconsideral
sistcm cnmpatibi! dctcrminat sislemuI care admile soIu[ie
unic
sistcm cnmpatibi! ncdctcrminat sislemuI care admile o
infinilaledesoIu[ii
sistcmincnmpatibi!sislemuIcarenuadmileniciosoIu[ie

AslfeI
dacsislemuIob[inulcon[ineoreIa[ieimosibiIdeexemIu
elc alunci sislemuI esle incomalibiI deci nu
admilesoIu[ii
dac sislemuI ob[inul nu con[ine reIa[ii imosibiIe alunci eI
va fi comalibiI Ienlru a vedea dac esle comalibiI
delerminal sau comalibiI nedelerminal anaIizm silua[ia
aslfeI
R dac numruI ecua[iiIor ob[inule du eIiminarea
reIa[iiIor de forma coincide cu numruI
necunosculeIor alunci sislemuI esle comalibiI
delerminalsoIu[ieunicivomrocedaIadelerminarea
soIu[ieiorninddeIauIlimaecua[ieinsrerima
R dac numruI ecua[iiIor ob[inule du eIiminarea
reIa[iiIor de forma esle mai mic decl numruI
necunosculeIor alunci sislemuI va fi comalibiI
nedelerminal Ienlru rezoIvare va lrebui s considerm
uneIe necunoscule secundare adic s Ie nolm cu
5 5 e e | o , elciarceIeIaIlenecunosculeIevomcaIcuIain
func[ie de aceli 5 5 e e | o , ornind lol de Ia uIlima
ecua[ieinsrerimaNumruIdenecunosculesecundare
esle dal de diferen[a dinlre numruI de necunoscule i
numruIdeecua[ii

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS22

|xcnp|u
S se discule i in caz de comalibiIilale s se rezoIve
sislemuI

= +
= +
= +
P [ [ [
[ [ [
[ [ [
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3
2 2 2
1 3 2
5 Pe
SislemuI echivaIenl ob[inul in urma aIicrii aIgorilmuIui Iui
Gaussesle

=
=
= +
1 0
4 8 5
1 3 2
3 2
3 2 1
P
[ [
[ [ [

AvemurmloareIecazuri
CazuI 1 = P Inaceaslsilua[ie 1 0 = P eslefaIsdecisislemuI
esleincomalibiI
CazuI 1 = P In aceasl silua[ie uIlima reIa[ie ar deveni 0 0 =
decieaarfiadevraldarinuliISislemuIob[inulinaceslcaz
esle

=
= +
4 8 5
1 3 2
3 2
3 2 1
[ [
[ [ [

SoIu[iasislemuIuivafi
5
3
1
+
=
o
[
5
8 4
2
o +
= [ 5 [ e = o
3

TcmdcrcI!cc[ic
CumesleunsislemdacinurmaaIicriiaIgorilmuIuis
auob[inulrinlreaIlereIa[iiireIa[iiIe

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


23
A!gnritmu!!uiGausspcntrudctcrminarcainvcrsciunci
matrici

Ienlru a delermina inversa malricei ( ) 5
Q
0 $e sau enlru a
concIuziona c malricea nu esle inversabiI Gauss ne roune
urmloruIaIgorilm

se aIcluiele un labeI cu dou coIoane in coIoana din arlea


slng a labeIuIui se lrec eIemenleIe malricei considerale
( ) 5
Q
0 $e iar in coIoana din arlea dreal se lrece malricea
unilale
Q
,
se efeclueaz lransformri eIemenlare asura IiniiIor labeIuIui
cu scouI de a ob[ine in arlea slng a labeIuIui malricea
unilale
Q
,
dac sa ob[inul malricea unilale
Q
, in arlea slng alunci
malriceaob[inulinarleadrealesleinversamalriceiAadic
1
$
dac e arcursuI rocedeuIui in arlea slng una dinlre Iinii
saucoIoaneareloaleeIemenleIeegaIecuesleimosibiIsmai
ob[inem
Q
, Aceasl silua[ie ne indic faluI c malricea
consideralnuesleinversabiIadicnuexisl
1
$

|xcnp|u
Ssedelermineinversamalricei
|
|
|
.
|

\
|
=
2 0 3
1 1 2
2 2 1
$

Vom aIclui mai inli labeIuI unnd in coIoana din arlea


slngmalriceaiinarleadrealmalriceaunilale
3
,

Vom face aoi lransformriIe necesare ca Ia sisleme n


vomob[ine

2 4


4
5

4
14

4
7


4
3

4
6

4
5

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS24
CuminarleaslngalabeIuIuiamob[inulmalriceaunilale
rezuIlcceeacesegseleindrealaesleexacl
1
$
|
|
|
|
.
|

\
|

4
5
4
6
4
3
4
7
4
14
4
5
3 4 2
1
$

Mctndadiagnna!izriicnmp!ctc

MelodadiagonaIizriicomIeleesleovarianlaaIgorilmuIui
Iui Gauss de rezoIvare a sislemeIor de ecua[ii Iiniare Diferen[a
consl in faluI c in cazuI aceslei varianle se dorele ca rin
aIicarealransformriIoreIemenlareinarleaslngamalriceisse
ob[inzerourisubdiagonaIarinciaIzerourideasuradiagonaIei
rinciaIeiarediagonaIarinciaIloalevaIoriIesfieegaIecu
ca incazuIdelerminriiinverseiuneimalricirezenlalanleriorIn
aceasl silua[ie vaIoriIe ob[inule in arlea dreal a labeIuIui vor
rerezenlaexaclsoIu[iasislemuIui

|xcnp|u
SserezoIvesislemuI

= +
= +
= +
2 5 4
1 3 2
2 2
3 1
3 2 1
3 2 1
[ [
[ [ [
[ [ [

Sc|ujic
ScriemlabeIuIirocedmcaIainversauneimalrici

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


25

Scriind acum sislemuI coresunzlor observm c se ob[ine


direclsoIu[iasislemuIuiadic

=
=
=
2
1
3
3
2
1
[
[
[

Rczn!varcamatricca!asistcmc!nrdcccua[ii
!iniarc

In silua[ia in care sislemuI de ecua[ii Iiniare consideral are


aceIainumrdeecua[iiinecunoscule

= + + +
= + + +
= + + +
Q Q QQ Q Q
Q Q
Q Q
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
...
...... .......... .......... .......... ..........
...
...
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11

ulemscrie

E
E
E
%
[

[
[
;
D D D

D D D
D D D
$
Q Q QQ Q Q
Q
Q
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
... ..
,
2
1
2
1
2 1
2 22 21
1 12 11

iarsislemuIoalefiscrissubformasamalriceaI
% $; =
Dac malricea a sislemuIui esle inversabiI alunci soIu[ia
sislemuIuivafi
% $ ;
1
=
unde
1
$ esle inversa malricei care oale fi delerminal cu
aIgorilmuIIuiGauss

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS26

Tcstdcautncva!uarc
IoIosindaIgorilmuIIuiGausssserezoIvesislemeIe

= +
= +
= +
6 2 2
2 4 3
2 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

= +
= + +
= + +
2 2
4 2 3
2 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

= + +
= + +
= + +
= + +
3
1 5 4 4
1 4 3 2
1 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [

SsedisculeiincazdecomalibiIilalesserezoIve
sislemuI

= +
= + +
= + +
= + +
1 2 5
6 4 2 4
2 2 3
2 3 2 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
S [ [ [ [
P [ [ [ [
[ [ [ [
5 S P e ,

Ssedelermineinversamalricei
|
|
|
.
|

\
|

=
1 2 2
2 1 2
2 2 1
$

IoIosindmelodadiagonaIizriicomIeleirezoIvarea
malriceaIsserezoIvesislemuI

= +
= + +
=
8 2 3 -
14 2 4
9 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


27

5tudiuindividua!
IoIosind aIgorilmuI Iui Gauss s se rezoIve
sislemeIedeecua[iiIiniare

= + +
= +
= +
1 2 2
1 2 4
2 2 3 3
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

= + +
= +
= + +
11 2 5
6 3
9 4
3 2 1
2 1
3 2 1
[ [ [
[ [
[ [ [

= + +
= +
=
2 7 5
1 3
0 2 2 2
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
[ [ [ [ [
[ [ [ [ [
[ [ [ [ [

= +
=
= +
=
3 2
2 3
3 2
2 3
2 1
2 1
2 1
2 1
[ [
[ [
[ [
[ [

= + +
= +
= + +
= + +
1 2 3 3
3
10 2 5 3 4
0 4 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [

S se discule i in caz de comalibiIilale s se


rezoIvesislemuI

= + +
= +
= + +
P [ [ [
[ [ [
[ [ [
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 3
2 2
1 2 2

= +
= +
= + +
= + +
1 2 5
3 4 2
4 6 8 2 4
3 2 3
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
S [ [ [ [
[ [ [ [
P [ [ [ [

= + + +
= +
= + + +
= + +
S [ [ [ [
Q [ [ [ [
P [ [ [ [
[ [ [ [
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 6 2 4
6 9 3 3
2 3 2
2 2 3

= +
= +
= +
= + +
S [ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
P [ [ [ [
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
5 3 3 7
4 3 2 5
1 2 2 2
3

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS28

SsedelermineinverseIemalriciIor

|
|
|
.
|

\
|

=
4 5 3
1 1 3
2 1 1
$

|
|
|
.
|

\
|
=
3 5 1
4 9 3
3 7 2
$

|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
6 2 0 1
1 1 1 1
2 1 3 2
4 3 2 1
$
IoIosind meloda diagonaIizrii comIele i
rezoIvareamalriceaIsserezoIvesislemuI

= + +
= +
= +
7 3 5
5 2 2
4 2 3
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

= + +
= +
= + +
= + +
1 2 3 3
3
10 2 5 3 4
0 4 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


29

REZUMATULUNIT|IIDENV|ARE


Inunilaleadeinv[areaufoslarcurseurmloareIeasecle

- afoslrezenlalaIgorilmuIIuiGaussderezoIvareasislemeIor
- au fosl rezenlale cazuriIe de comalibiIilale in conformilale
cuaIgorilmuIIuiGauss
- a fosl rezenlal aIgorilmuI Iui Gauss enlru delerminarea
inverseiuneimalrici
- afoslrezenlalmelodadiagonaIizriicomIele
- a foslrezenlalrezoIvareamalriceaIa sislemeIor deecua[ii
Iiniare

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS30
TE5TDEEVALUAREnntatdctutnrctitu!arcursIiesislemuI

= + + +
= + +
= + +
= + +
10
9 4
0 4 3 2 3
5 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [

RezoIva[iaceslsislem
foIosindmelodeIedinIiceuCramer
foIosindaIgorilmuIIuiGauss
foIosindmelodadiagonaIizriicomIele
foIosindrezoIvareamalriceaI
Comara[i rezoIvriIe Care vi se are mai uoar
Argumenla[irsunsuI

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic a|gcriinu| |ui Gauss pncic!a !in |iccu p ncic!a
!iagcna|izariiprczc|tarcanairicca|apana|izaccnparajiaiarguncniajiaSc
accr!p!incjiciu
IoIosind aIgorilmuI Iui Gauss s se discule i in caz de
comalibiIilalesserezoIvesislemuI

= + +
= + +
= + +
1
1
1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

5 e
|ncta|uarctcrjiana|izaicrczc|tarcaccrccip!iscujiaccrccipScaccr!p!in
cjiciu
Gsi[iomodaIilaledeadelerminaranguIuneimalricifoIosind
aIgorilmuIIuiGaussAIica[ioeunexemIu
|ncta|uarctcrjiana|izaicgsircanc!a|iijiipap|icarcapccxcnp|upScaccr!
p!incjiciu

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS


31
INDICA|II 5UGE5TII DE REZOLVARE R5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUAREALEUNlTJllDLNVJARL

TcmdcrcI!cc[ic
La delerminan[i roriel[i i caIcuI de
delerminan[i

TcmdcrcI!cc[ic
Daccilimcualen[ieseoalevedeaclransformriIe
seaIicslriclasuraIiniiIornuiasuracoIoaneIor

TcmdcrcI!cc[ic
In exemIuI recedenl am reuil s ob[inem foarle
uor zerouriIe de e rima coIoan deoarece e rima
ozi[ie ozi[ia aveam vaIoarea e care o uleam
inmuI[i cu vaIoarea necesar In cazuI exemIuIui de acum
nu iI mai avem e e ozi[ia dar ulem s iI ob[inem
rinschimbareaIinieicuIinia

TcmdcrcI!cc[ic
SislemuI esle comalibI simIu nedelerminal
deoareceamob[inulmaiu[inereIa[iideclceIenecesare

TcmdcrcI!cc[ic
SislemuI esle incomalibiI deoarece dac o reIa[ie
eslefaIsceIeIaIlereIa[inumaiconleaz

Tcstdcautncva!uarcpag

23
30
1
= [
23
50
2
= [
23
64
3
= [ sislem comalibiI
nedelerminal
5
3 6
1
o
= [
5
2
2
o
= [ o =
3
[ 5 e o
sislemuIesleincomalibiII 4 = S sislemincomalibiIII
4 = S sislem comalibiI nedelerminal 5 e = D [
4

36
19 13
1
+
=
D P
[
36
16 28 16
2
+
=
D P
[
36
25 55 7
3
+
=
D P
[
|
|
|
.
|

\
|

1 2 2
2 1 2
2 2 1
9
1
1
$ R 2
1
= [ 1
2
= [ 8
3
= [

MLTODADLLLlMlNARLALUlGAUSS32
BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT PENTRU UNlTATLA DL
NVJARL

Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A


TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Chiri[ S Prc||cnc !c naicnaiici supcricarc Id Didaclic i
Iedagogicucureli
DufelreIIe C GaggioIi V ||cncnis !a|gc|rc Vuiberl Iaris

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii


IIoieli
Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Irahova IIoieli

Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic


IdUIGIIoieli
OrescuGhGhicGManoIeSChirciuIMaicnaiiciap|icaic
incccncnicIdIndeenden[aIconomicriIa
Ioescu G |gc|r |xcrcijii i prc||cnc Id Iremier IIoieli

Ioescu G Dumilru I ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


|gc|ra|iniarasiana|izanaicnaiicaIdIIMIasi
Rislea I Isboiu D Dumilru I |gc|r |iniar gccnciric
ana|iiici!ijcrcnjia||cuajii!ijcrcnjia|cIdUIGIIoieli

SPAJllVLCTORlALL


33
UNITATEADENV|ARE

SPAJllVLCTORlALL

Curins Iagina
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
No[iuneadesa[iuvecloriaI
Deenden[iindeenden[Iiniar
azidimensiuneaunuisa[iuvecloriaI
Sislemdegeneralorienlruunsa[iuvecloriaI
Izomorfismdesa[iivecloriaIe

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajii sugcsiii !c rczc|tarc rspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

SPAJllVLCTORlALL34
COMPETEN|ELEUNIT|IIDENV|ARE

Dupstudiu!accstciunit[idcnv[arcvc[ircui

s rccunnatc[i structuri!c carc ndcp!incsc cnndi[ii!c


ncccsarcisuIicicntcpcntruaIispa[iivcctnria!c!iniarc
s!ucra[icuc!cmcntc!cdcbaza!ca!gcbrci!iniarc
s n[c!cgc[i i s !ucra[i cu nn[iuni!c dc dcpcndcn[ i
indcpcndcn[!iniarprccumi scunnatc[iuti!itatcai
impnrtan[aaccstnranznnaa!gcbrci!iniarc
sn[c!cgc[i!cgturadintrcunspa[iuvcctnria!inbaz
ataat accstuia sa ti[i aI!a[i dimcnsiunca unui spa[iu
vcctnria!
s!ucra[icunn[iuncadcsistcmdcgcncratnri
s v nsui[i dcIini[ii!c cchiva!cntc a!c bazci unui
spa[iu vcctnria! i s putc[i a!cgc dup caz varianta cca
maipntrivit
s !ucra[i cu spa[ii vcctnria!c iznmnrIc i s nb[inc[i
rspunsuri !a cxcmp!c cnmp!icatc prin intcrmcdiu! unnr
aspcctcdc|astudiatcicunnscutc

SPAJllVLCTORlALL


35

Nn[iuncadcspa[iuvcctnria!

DcIini[ic
Iie V o muI[ime nevid i KuncorIe V se definele o Iege
decomozi[ieinlernnolaladiliv
y x J, (x,y), J ".J " + +
i o Iege de comozi[ie exlern nolal muIliIicaliv numil
inmuI[irecuscaIari
x J, (, ( J ".K "
Vsenumelespa[iu!iniarsauspa[iuvcctnria!eslecoruIK
isenoleaz K J / saumaisimIuVdac
J y x x y y x e + = + , , eslecomulaliv
( ) ( ) J : y x : y x : y x e + + = + + , , , esleasocialiv
J e e - aslfeI incl J x x x e e x e = + = + , admile eIemenl
neulruc
J x J x e - e ' , aslfeIincl e x x x x = + = + ' ' eIemenleIeIuiVsunl
simelrizabiIeinraorlcu
x x = 1 J x e unde esle eIemenluI neulru Ia inmuI[ire
dincoruIK
( ) ( )x ab bx a = K b a e , J x e
( ) bx ax x b a + = + K b a e , J x e
( ) ay ax y x a + = + K ae J y x e ,

DcIini[ic
IIemenleIe J x e adic eIemenleIe sa[iuIui vecloriaI V se
numescvcctnriIIemenleIecoruIuiKsenumescsca!ari

IxemIudesa[iuvecloriaI
MuI[imea ( )

= e = =

i n
n
,n i R, ,x ,...,x ,x x x x R 1
2 1
inraorlcuoera[iiIe
adunareafieveclorii
n
R y x e , ( )
n
x x x ,...,
1
= ( )
n
y y y ,...,
1
= Alunci
( ) ( ) ( )
n n n n
y x y x y y x x y x + + = + = + ,..., ,..., ,...,
1 1 1 1

inmuI[ireacuscaIarifievecloruI
n
R x e ( )
n
x x x ,...,
1
= ifie R a e un
scaIarAlunci
( ) ( )
n n
ax ax x x a x a ,..., ,...,
1 1
= =

SPAJllVLCTORlALL36
TcmdcrcI!cc[ic
Arla[icmuI[imea
3
R definilcaIaexemIuIrecedenl
esleunsa[iuvecloriaIinraorlcuoera[iiIedemaisus
eslecoruIdescaIari R
Indica[ieverfica[iceIeaxiomedindefini[ie

Dcpcndcn[iindcpcndcn[!iniar

DcIini[ic
Iie VK sa[iu vecloriaI Iie veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v i fie
scaIarii K a a a
n
e ,..., ,
2 1
Aluncioriceexresiedeforma
n n
v a v a v a + + + ...
2 2 1 1

senumelecnmbina[ic!iniaravecloriIor V ,..., ,
2 1
e
n
v v v

DcIini[ic
Iie VK sa[iu vecloriaI Iie veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v i fie
reIa[ia
0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a K a a a
n
e ,..., ,
2 1

eslevecloruIadiceIemenluIneulruIaadunareaIsa[iuIuiV
veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v se numesc !iniar indcpcndcn[i dac
reIa[ia 0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a aresoIu[ieunic
in caz conlrar veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v se numesc !iniar
dcpcndcn[i

|xcnp|u
S se verifice dac veclorii ( ) 3 , 2 , 1
1
= v ( ) 4 , 1 , 2
2
= v ( ) 1 , 2 , 4
3
= v
din
3
R sunlIiniarindeenden[i

Avem
0
3 3 2 2 1 1
= + + v a v a v a ( ) ( ) ( ) 0 1 , 2 , 4 4 , 1 , 2 3 , 2 , 1
3 2 1
= + + a a a
( ) ( ) ( ) 0 , 2 , 4 4 , , 2 3 , 2 ,
3 3 3 2 2 2 1 1 1
= + + a a a a a a a a a
( ) ( ) 0 , 0 , 0 4 3 , 2 2 , 4 2
3 2 1 3 2 1 3 2 1
= + + + + + a a a a a a a a a

Ob[inemurmloruIsislem
SPAJllVLCTORlALL


37

= + +
= +
= + +
0 4 3
0 2 2
0 4 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
a a a
a a a
a a a

SislemuI are soIu[ie unic rezuIl c veclorii considera[i


( ) 3 , 2 , 1
1
= v ( ) 4 , 1 , 2
2
= v ( ) 1 , 2 , 4
3
= v sunlIiniarindeenden[i

TcmdcrcI!cc[ic
Verifica[iunicilaleasoIu[ieisislemuIuidemaisusfoIosind
aIgorilmuIIuiGauss

Prnprict[i
IieVKsa[iuvecloriaIifieveclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v Alunci

a Dac V ,..., ,
2 1
e
n
v v v sunlIiniardeenden[ialunciuneIemenlaI
Iorseoaleexrimacaocombina[ieIiniaraceIorIaIleeIemenle

b Dac O vecloruI nuI se gsele rinlre V ,..., ,


2 1
e
n
v v v alunci
eIemenleIesunlIiniardeendenle

c O muI[ime de veclori V ,..., ,


2 1
e
n
v v v esle Iiniar deendenl dac o
submuI[imeasa V ,..., ,
2 1
e
l
v v v cu|nesleIiniardeendenlCu
aIle cuvinle dac V ,..., ,
2 1
e
l
v v v sunl Iiniar deenden[i rin
adugarea aIlor veclori Ia aceasl muI[ime vom ob[ine numai
muI[imiIiniardeendenle

d Dac V ,..., ,
2 1
e
n
v v v sunl Iiniar indeenden[i alunci orice
submuI[ime V ,..., ,
2 1
e
p
v v v pnesleIiniarindeendenl

SPAJllVLCTORlALL38
TcmdcrcI!cc[ic
Demonslra[iroril[iIedemaisus

Bazidimcnsiuncaunuispa[iuvcctnria!

DcIini[ic
Numim dimcnsiunc a sa[iuIui vecloriaI V numruI maxim
devecloriIiniarindeenden[iaisa[iuIuiNolm n J = dim

Prnprictatc
Ienlrusa[iuI
n
R definilanlerioravem n R
n
= dim

TcmdcrcI!cc[ic
Demonslra[ic 3 dim
3
= R
|n!icajicccnjcrn!cjinijiciirc|uicsariajiccxisiatccicri
|iniar in!cpcn!cnji !ar c cricarc sau nai nu|ji tccicri ai
spajiu|uisuni|iniar!cpcn!cnji

SPAJllVLCTORlALL


39
DcIini[ic
Iie V un sa[iu vecloriaI esle coruI de scaIari K Veclorii
V ,..., ,
2 1
e
n
v v v formeazobazasa[iuIuiVdac
- n R
n
= dim numruI vecloriIor esle egaI cu dimensiunea
sa[iuIui
- veclorii
n
v v v ,..., ,
2 1
sunlIiniarindeenden[i

|xcnp|u
S se verifice dac veclorii ( ) 4 , 3 , 1
1
= v ( ) 1 , 1 , 2
2
= v ( ) 2 , 2 , 3
3
= v
formeazobazasa[iuIui
3
R

Avemvecloriicum 3 dim
3
= R rezuIlcrimacondi[ieesle
indeIinil
AIicnd reIa[ia de Ia defini[ia deenden[eiindeenden[ei
Iiniaresea|ungeIaunsislemcudelerminanluI
0 28
2 2 4
2 1 3
3 2 1
= =
decivecloriisunlIiniarindeenden[i
Veclorii ( ) 4 , 3 , 1
1
= v ( ) 1 , 1 , 2
2
= v ( ) 2 , 2 , 3
3
= v formeaz o baz a
sa[iuIui
3
R

Tcnrcm
Iie VK sa[iu vecloriaI i } ,..., ,
2 1 n
v v v o baz a Iui V
AluncioriceveclorxdinVsescrieinlrunmoduniccaocombina[ie
IiniardevecloriibazeiadicexislscaIarii K a a a
n
e ,..., ,
2 1
aslfeIincl
n n
v a v a v a x + + + = ...
2 2 1 1

iarscriereaesleunic

Obscrva[ic
ScaIarii K a a a
n
e ,..., ,
2 1
senumesccoordonaleIevecloruIuitin
raorlcubaza

|xcnp|u
S se verifice dac veclorii ( ) 0 , 2 , 1
1
= v ( ) 1 , 3 , 2
2
= v ( ) 1 , 4 , 2
3
= v
formeazo bazasa[iuIui
3
R IncazafirmalivssescrievecloruI
( ) 1 , 3 , 0 = x caocombina[ieIiniaravecloriIoracesleibaze

Se verific inli ca Ia exemIuI recedenl c veclorii


formeazobaz
SPAJllVLCTORlALL40
Vom scrie acum vecloruI ( ) 1 , 3 , 0 = x ca o combina[ie Iiniar a
vecloriIor aceslei baze adic vom cula vaIoriIe R a a a e
3 2 1
, , aslfeI
inclsavem
3 3 2 2 1 1
v a v a v a x + + =

IacndcaIcuIeIevomob[ine
2
3
= a 3
2
= a 2
1
= a
Inseamn c vecloruI x oale fi scris in func[ie de baza
consideralsubforma
3 2 1
2 3 2 v v v x + =

TcmdcrcI!cc[ic
Sseverificedacveclorii ( ) 0 , 0 , 1
1
= e ( ) 0 , 1 , 0
2
= e ( ) 1 , 0 , 0
3
= e
formeaz o baz a sa[iuIui
3
R In caz afirmaliv s se
scrie vecloruI ( )
3 2 1
, , x x x x = ca o combina[ie Iiniar a
vecloriIoracesleibaze

DcIini[ic
aza de Ia lema de refIec[ie se numele buzu cunonlc a
sa[iuIui
3
R

5istcmdcgcncratnripcntruunspa[iuvcctnria!

DcIini[ic
IieVKsa[iuvecloriaIifieveclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v Sunem
c muI[imea { }
n
v v v ,..., ,
2 1
consliluie un sislem de generalori enlru
sa[iuI V dac orice eIemenl din V oale fi scris ca o combina[ie
Iiniar a vecloriIor din { }
n
v v v ,..., ,
2 1
adic J x e K a a a
n
e - ,..., ,
2 1
aslfeI
incl
n n
v a v a v a x + + + = ...
2 2 1 1


SPAJllVLCTORlALL


41
IorninddeIano[iuneadesislemdegeneraloriulemoferio
aIl defini[ie numil defini[ie echivaIenl enlru no[iunea de|a
rezenlaldebazaunuisa[iuvecloriaI

DcIini[ic
O muI[ime de eIemenle V ,..., ,
2 1
e
n
v v v formeaz o baz
enlruVdac
V ,..., ,
2 1
e
n
v v v sunlIiniarindeenden[i
{ }
n
v v v ,..., ,
2 1
esleunsislemdegeneralorienlruV

|xcnp|u
Iie veclorii ( ) 1 , 2 , 0 , 1
1
= v ( ) 1 , 1 , 1 , 2
2
= v ( ) 2 , 2 , 1 , 1
3
= v ( ) 0 , 1 , 2 , 0
4
= v
S se arale c aceli veclori formeaz o baz in
4
5 foIosind noua
defini[ieaacesleino[iuni

Indeenden[aIiniaravecloriIorseverificuor
S verificm acum dac { }
4 3 2 1
, , , v v v v esle un sislem de
generalorienlrusa[iuI
4
R
Iie
4
R x e ( )
4 3 2 1
, , , x x x x x = Trebuiesverificmdacxoalefi
scriscaocombina[ieIiniaravecloriIor
4 3 2 1
, , , v v v v adicsubforma
4 4 3 3 2 2 1 1
v a v a v a v a x + + + =
IacndcaIcuIeIeseob[ineunsislemcomalibiIdelerminal
DeciexislscaIarii
4 3 2 1
, , , a a a a aslfeIincloriceveclor
4
R x e s
oalfiscrissubforma
4 4 3 3 2 2 1 1
v a v a v a v a x + + + =
{ }
4 3 2 1
, , , v v v v formeazobazenlrusa[iuIvecloriaI
4
R

IznmnrIismdcspa[iivcctnria!c

Teoremudelzomorflsm
Iie V i V dou sa[ii vecloriaIe finil generale esle aceIai
cor K Alunci V i V sunl izomorfe dac i numai dac
dimVdimV

Obscrva[ii
Dac dou sa[ii vecloriaIe V i V sunl izomorfe alunci
roriel[iIe unuia dinlre eIe sunl roriel[i i enlru
ceIIaIl
SPAJllVLCTORlALL42
Dalorilleoremeideizomorfismoricarearfisa[iuIvecloriaI
V cu n J = dim exisl sa[iuI vecloriaI
n
R cu n R
n
= dim care
vafiizomorfcusa[iuIV

|xcnp|u
Sseverificedacveclorii
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
0 6
0 2
,
1 3
0 1
,
2 1
1 2
,
1 2
1 1
4 3 2 1
v v v v in
) ( M
2 , 2
5 sunlIiniarindeenden[ifoIosindleoremadeizomorfism

Unui veclor
|
|
.
|

\
|
=
a c
b a
v din ) ( M
2 , 2
5 ii ulem alaa un veclor
( ) a c b a J , , , = din
4
R IulemfaceaceslIucrudeoarecesa[iiIe ) ( M
2 , 2
5
i
4
R sunl izomorfe Vom ulea aslfeI s verificm indeenden[a
vecloriIor considera[i rin inlermediuI vecloriIor coresunzlori Ior
din
4
R adic
( ) ( ) ( ) ( ) 0 , 6 , 0 , 2 , 1 , 3 , 0 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 1
4 3 2 1
= = = = J J J J
Se verifica uor c aceli alru veclori sunl indeenden[i in
4
R deciivecloriicoresunzloridin ) ( M
2 , 2
5
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
0 6
0 2
,
1 3
0 1
,
2 1
1 2
,
1 2
1 1
4 3 2 1
v v v v
vorfilolIiniardeenden[i

TcmdcrcI!cc[ic
S se verifice dac veclorii 1 , 1 2 2 , 2
2
3
2
2
2
1
= + = + = t v t t v t t v
formeaz o baz a sa[iuIui ( ) 5 |, |
2
t P aI oIinoameIor de
gradceImuIlfoIosindleoremadeizomorfism

SPAJllVLCTORlALL


43

Tcstdcautncva!uarc

S se arale c muI[imea malriciIor ( ) R M


4 , 3
esle
un sa[iu vecloriaI in raorl cu adunarea i
inmuI[ireacuscaIari

S se verifice indeenden[a vecloriIor


) 2 , 2 , 2 , 2 ( ), 1 , 2 , 2 , 1 ( ), 4 , 3 , 2 , 1 ( ), 6 , 6 , 5 , 3 (
4 3 2 1
= = = = v v v v in
4
5

Sseverificedacveclorii
( ) ( ) ( ) 1 , 1 , 3 , 2 , 1 , 5 , 4 , 2 , 1
3 2 1
= = = v v v
formeaz o baz enlru sa[iuI
3
5 In caz
afirmaliv s se scrie vecloruI ( ) 3 , 0 , 1 = x ca o
combina[ieIiniaravecloriIorbazei

In sa[iuI ( ) R M
2 , 2
se dau veclorii
|
|
.
|

\
|
=
4 2
3 1
1
A

|
|
.
|

\
|

=
4 1
2 1
2
A

|
|
.
|

\
|

=
1 4
0 3
3
A

|
|
.
|

\
|
=
1 2
5 0
4
A
i
|
|
.
|

\
|

=
1 3
0 1
B S se verifice dac B aar[ine
sa[iuIui general de veclorii
4 3 2 1
, , , A A A A R B
aar[ine sa[iuIui general de veclorii
4 3 2 1
, , , A A A A

IoIosind leorema de izomorfism s se verifice


dacveclorii ( ) ( ) ( ) 2 , 1 , 4 , 2 , 3 , 1 , 4 , 2 , 3
3 2 1
= = = v v v formeaz
baz enlru sa[iuI
3
5 In caz afirmaliv s se
delermine coordonaleIe vecloriIui ( ) 1 , 6 , 3 = x in
aceaslbaz

SPAJllVLCTORlALL44

5tudiuindividua!

S se arale c urmloareIe muI[imi definesc un


sa[iuIiniarinraorlcuadunareaiinmuI[ireacuscaIari

MuI[imeaoIinoameIordegradmaxim | | ) , (
3
R t P
MuI[imea { } Z y y x Z x B
y
e + = e = , 4 2

S se verifice dac urmlorii veclori sunl Iiniar


indeenden[i

( ) ( ) ( ) 2 , 3 , 2 , 2 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
3 2 1
= = = v v v in
3
5
) 7 , 0 , 0 , 1 ( ), 1 , 4 , 2 , 1 ( ), 3 , 2 , 1 , 1 (
3 2 1
= = = v v v in
4
5
3 , 6 2 4 2 , 6
2 3
3
2 3
2
2
1
+ = + + = + = t t v t t t v t t v in
( ) 5 |, |
3
t P

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
2 8 -
3 - 7 -
v ,
4 - 2 -
3 2
v ,
2 4
1 - 1
v
3 2 1
in ) ( M
2 , 2
5

S se verifice dac veclorii


n
v v v ,..., ,
2 1
formeaz o baz a
sa[iuIui indical In caz afirmaliv s se scrie vecloruI x
caocombina[ieIiniaravecloriIorbazei

) 1 , 2 , 2 ( ), 4 , 3 , 1 ( ), 2 , 1 , 3 (
3 2 1
= = = v v v in
3
R ( ) 9 , 4 , 0 = x
( ) ( ) ( ) 0 , 4 , 3 , 1 , 1 , 2 , 1 , 3 , 1
3 2 1
= = = v v v in
3
5 ( ) 2 , 1 , 1 = x
. 1 , 2 , 2 , 2
2 3
4 3
2
2
2 3
1
+ = + = + = + = X X X v X v X X v X X v in
( ) 5 |, |
3
X P 1 2 2
2 3
+ + + = X X X x

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1 1
1 1
,
2 1
2 4
,
1 2
0 2
,
2 0
1 1
4 3 2 1
v v v v in
) (
2 , 2
5 M
|
|
.
|

\
|


=
1 2
3 6
x

SPAJllVLCTORlALL


45

5tudiuindividua!

In sa[iuI | | ) , (
3
R t P se consider veclorii
1 3 2
2 3
1
+ + = t t t v 4 2
2 3
2
+ + = t t t v 1 2
2 3
3
+ = t t v
5 2 3
3
4
+ = t t v
t t t v + + =
2 3
5
2 1 3
3
6
+ = t v S se verifice
dac
5
v
6
v aar[in sa[iuIui general de veclorii
| | ( ) R t P v v v v , , , ,
3 4 3 2 1
e

In sa[iuI ( ) R M
3 , 2
se consider veclorii
|
|
.
|

\
|
+

=
1 3 1 2 0
1 2
x x
x
B
x
5 , 1 = x
|
|
.
|

\
|

=
2 1 3
0 2 1
A
S se
verificedac { }
5 4 3 2 1
, , , , B B B B B Ae sa[iugeneral

SPAJllVLCTORlALL46

5tudiuindividua!

SPAJllVLCTORlALL


47

REZUMATULUNIT|IIDENV|ARE


Inunilaleadeinv[areaufoslarcurseurmloareIeasecle

- A fosl inlrodus no[unea de sa[iu vecloriaIIiniar ce sl Ia


bazaaIgebreiIiniare
- Au fosl definile no[iuniIe de deenden[ i indeenden[
IiniarrecumiceIedebazidimensiuneenlruunsa[iu
Iiniar
- A fosl rezenlal no[iunea de sislem de generalori aceasl
no[iuneaoferilosibiIilaleadeaob[ineodefini[ieechivaIenl
enlru nol[iunea de baz sluden[ii avnd aslfeI osibiIilalea
svizuaIizezeIegluriceseslabiIescinlrediverseasecle
- SadisculaldesreizomorfismuIsa[iiIorvecloriaIeidesre
moduI in care no[iunea de izomorfism oale a|ula sludenluI
s ob[in rsunsuri Ia exemIe comIicale rin inlermediuI
unoraseclede|asludialeicunoscule

SPAJllVLCTORlALL48
TE5TDEEVALUAREnntatdctutnrctitu!arcurs

aS se arale c muI[imea numereIor comIexe ) , , ( + C esle un


sa[iuvecloriaIinraorlcucoruIdescaIari|
b S se verifice dacmuI[imea { } Q R x x m Q R m A
x
\ , 2 \ e + = e =
inraorlcuoera[iiIeuzuaIeformeazunsa[iuvecloriaIinraorl
cucoruIdescaIari|
|ncta|uarctcrjiana|izaicpunciu|appunciu||pScaccr!p!incjiciu
Iie veclorii
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1 2
3 4
,
2 1
2 3
,
3 2
1 2
,
4 3
2 1
4 3 2 1
v v v v din sa[iuI
) (
2 , 2
5 M Sseverificedacacelivecloriformeazobaziincaz
afirmalivssescrievecloruI
|
|
.
|

\
|


=
1 2
3 6
x infunc[iedecoordonaleIe
bazeiRezoIva[iaceslexerci[iuinurmloareIevarianle
a foIosind rima defini[ie a bazei cu dimensiunea fr a aIica
leoremadeizomorfism
bfoIosindadouadefini[ieabazeicusislemdegeneralorifra
aIicaleoremadeizomorfism
c foIosind leorema de izomorfism enlru una din ceIe dou
defini[iiIaaIegere
AnaIiza[i ceIe lrei varianle de rezoIvare idenlificnd ceI u[in cle
unavanla|[iundezavanla|enlrufiecaremelod
|ncta|uarctcrjiana|izaicpunciu|appunciu||ppunciu|cpana|izap
Scaccr!p!incjiciu
In sa[iuI numereIor comIexe ) , , ( + C se consider veclorii
i : 3 2
1
+ = i : 2 1
2
+ = i : 3 2
3
= S se verifice dac
3
: aar[ine
sa[iuIui general de
2 1
, : : i dac
2
: aar[ine sa[iuIui general de
3 1
, : : RezoIva[iaceslexerci[iuindouvarianle
afrafoIosileoremadeizomorfism
bfoIosindleoremadeizomorfism
AnaIiza[iceIedouvarianlederezoIvareidenlificndceIu[incle
unavanla|[iundezavanla|enlrufiecaremelod
|n cta|uarc tcr ji ana|izaic punciu| a p punciu| | p ana|iza p Sc accr! p
!incjiciu


SPAJllVLCTORlALL


49
INDICA|II 5UGE5TII DE REZOLVARE R5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUAREALEUNlTJllDLNVJARL

TcmdcrcI!cc[ic
AIicndaIgorilmuIIuiGaussseob[inesislemuI

=
=
= + +
0 33
0 12
0 4 2
3
3 2
3 2 1
a
a a
a a a

Conform anaIizei cazuriIor de comalibiIilale sislemuI are


soIu[ieunic
TcmdcrcI!cc[ic
a
n
v v v ,..., ,
2 1
sunl Iiniar deenden[i deci reIa[ia
0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a areiaIlesoIu[iiinafardeceabanaI
adicareiosoIu[ieincareceIu[inunuIdinlrescaIarisfie
nenuI S resuunem c acesl scaIar nenuI esle
1
a Cum
0
1
= a inseamn c ulem imr[i reIa[ia
0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a rin
1
a Ob[inemaslfeI
0 ...
1
2
1
2
1
= + + +
n
n
v
a
a
v
a
a
v deunde
n
n
v
a
a
v
a
a
v
1
2
1
2
1
... =
Nolmacum
1
a
a
b
k
k
= ivomob[ine
n n
v b v b v + + = ...
2 2 1

adicvecloruI
1
v esleocombina[ieIiniaraceIorIaI[iveclori
SerocedeazIafeIenlruienlruceIeIaIledemonslra[ii
TcmdcrcI!cc[ic
Seob[ine
3 3 2 2 1 1
e x e x e x x + + =
Tcmc!cdcrcI!cc[ic
IoIinoameIe de grad ceI muIl doi au forma generaI
c bt at + +
2
deci unui aslfeI de oIinom ii ulem asocia un
veclordin
3
R deforma ( ) c b a , , AlfeI in Ioc de veclorii
considera[ivomverificavecloriicoresunzlori
( ) 2 , 1 , 1
1
= J ( ) 1 , 2 , 2
2
= J ( ) 1 , 0 , 1
3
= J
Aceli veclori formeaz o baz a sa[iuIui
3
R deci i
veclorii coresunzlori 1 , 1 2 2 , 2
2
3
2
2
2
1
= + = + = t v t t v t t v
formeazobazasa[iuIui ( ) 5 |, |
2
t P
Tcstdcautncva!uarc
severificaxiomeIeIiniardeenden[iformeazbaz
3 2 1
v v v x + = B aar[ine sa[iuIui general de veclorii
4 3 2 1
, , , A A A A nuformeazbaz

SPAJllVLCTORlALL50

BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT PENTRU UNlTATLA DL


NVJARL

Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A


TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Chiri[ S Prc||cnc !c naicnaiici supcricarc Id Didaclic i
Iedagogicucureli
DufelreIIe C GaggioIi V ||cncnis !a|gc|rc Vuiberl Iaris

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii


IIoieli
Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Irahova IIoieli

Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic


IdUIGIIoieli
OrescuGhGhicGManoIeSChirciuIMaicnaiiciap|icaic
incccncnicIdIndeenden[aIconomicriIa
Ioescu G |gc|r |xcrcijii i prc||cnc Id Iremier IIoieli

Ioescu G Dumilru I ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


|gc|ra|iniarasiana|izanaicnaiicaIdIIMIasi
Rislea I Isboiu D Dumilru I |gc|r |iniar gccnciric
ana|iiici!ijcrcnjia||cuajii!ijcrcnjia|cIdUIGIIoieli

23(5$725,/,1,$5,


51
UNITATEADENV|ARE

OPLRATORlLlNlARl

Curins Iagina
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
Ncjiunca!ccpcraicr|iniar
Mairiccaiaaiunuicpcraicr|iniar
Opcraicri|iniariintcrsa|i|i
Ocicrninarcaunuicpcraicr|iniar

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajii sugcsiii !c rczc|tarc rspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

23(5$725,/,1,$5,52
COMPETEN|ELEUNIT|IIDENV|ARE

Dupstudiu!accstciunit[idcnv[arcvc[ircui

sidcntiIica[iisvcriIica[i!iniaritatcaunuinpcratnr

saataainmatriccunuinpcratnr!iniar

s vcriIica[i invcrsabi!itatca npcratnru!ui !iniar


In!nsind iznmnrIismu! dintrc mu![imca npcratnri!nr
!iniariimu![imcamatrici!nr

s dctcrmina[i un npcratnr !iniar pnrnind dc !a divcrsc


ipntczc

s n[c!cgc[i impnrtan[a nn[iunii dc iznmnrIism i s


Iacc[i ana!izc rapnrtatc !a divcrsc!c mctndc avutc !a
dispnzi[icpcntrunscricdcprnb!cmcccpntaprca

23(5$725,/,1,$5,


53
Nn[iuncadcnpcratnr!iniar

DcIini[ic
Iie ' ,9 9 dou sa[ii vecloriaIe esle aceIai cor K O func[ie
' : 9 9 I senumelenpcratnr

DcIini[ic
Iie ' : 9 9 X unoeralorSunemcuesleadilivdac
( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = + 9 \ [ e ,

DcIini[ic
Iie ' : 9 9 X unoeralorSunemcuesleomogendac
( ) ( ) [ X D D[ X = 9 [ e . D e
DcIini[ic
Iie ' : 9 9 X un oeralor Sunem c u esle oeralor Iiniar
daceIesleadiliviomogenadicdac
( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = + 9 \ [ e ,
( ) ( ) [ X D D[ X = 9 [ e . D e

Prnprictatc
Unoeralor ' : 9 9 X esleIiniardacinumaidac
( ) ( ) ( ) \ X E [ X D E\ D[ X + = + 9 \ [ e , . E D e ,

|xcnp|u
SseverificedacoeraloruI
3 3
: 5 5 X
( ) ( )
2 3 2 1 2 1 3 2 1
2 , 2 , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + =
esleunoeralorIiniar

Verificm adilivilalea oeraloruIui ( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = +


3
, 5 \ [ e
Iie
3
, 5 \ [ e ( )
3 2 1
, , [ [ [ [ = ( )
3 2 1
, , \ \ \ \ =
Avem

( ) ( ) ( ) ( ) = + = +
3 2 1 3 2 1
, , , , \ \ \ [ [ [ X \ [ X ( ) = + + + =
3 3 2 2 1 1
, , \ [ \ [ \ [ X
( )
2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 , 2 2 , \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ + + + + + + + =

( ) ( ) ( ) ( ) = + = +
3 2 1 3 2 1
, , , , \ \ \ X [ [ [ X \ X [ X
( )
2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 , 2 2 , \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ + + + + + + + =

23(5$725,/,1,$5,54
Amob[inulaslfeI
( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = +
3
, 5 \ [ e
RezuIlcoeraloruIconsideraleslea!iiit

La feI se verific i omogenilalea Cum u esle adiliv i


omogenrezuIlcesleuncpcraicr|iniar

TcmdcrcI!cc[ic
Verifica[i Iiniarilalea oeraloruIui de mai sus foIosind
rorielalearezenlalanlerior

Matriccataatunuinpcratnr!iniar

Iorma generaI a unui oeralor Iiniar ' : 9 9 X cu Q 9 = dim


P 9 = ' dim esle
( ) ( )
Q PQ P P Q Q Q
Y D Y D Y D Y D Y D Y D Y Y Y X + + + + + + = ... ,..., ... ,..., ,
2 2 1 1 1 2 12 1 11 2 1

Acesluioeralorulemsiiasociemmalricea
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
PQ P P
Q
Q
D D D
D D D
D D D
$
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11

Aceasl malrice se numele matricca ataat npcratnru!ui


!iniaru

Avnd in vedere moduI in care am definil malricea alaal


oeraloruIuiIiniaruulemobservac
- unuioeralorIiniariicoresundeosingurmalrice
- uneimalriciiicoresundeunsinguroeralorIiniar
23(5$725,/,1,$5,


55

Din acesl moliv ulem considera oeraloruI Iiniar definil fie


rinexresiasafierinmalriceaalaalIui

|xcnp|u
SsescriemalriceaalaaloeraloruIui
2 3
: 5 5 X
( ) ( )
3 2 1 2 1 3 2 1
2 , 3 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ X + + =

Se idenlific coeficien[ii i se lrec in ordinea indical in


defini[ieSeob[inemalricea
|
|
.
|

\
|

=
2 1 1
0 3 2
$

TcmdcrcI!cc[ic
S se scrie oeraloruI Iiniar
P Q
5 5 X : care are alaal
malricea
|
|
|
.
|

\
|
=
3 2
0 1
2 1
$

Opcratnri!iniariinvcrsabi!i
Prnprictatc
UnoeralorIiniaresleinversabiIdacinumaidacmalricea
alaalesleinversabiIOeraloruIinversvaaveaalaalmalricea
1
$

|xcnp|u
IieoeraloruIIiniar
3 3
: 5 5 X
( ) ( )
3 2 1 3 2 1 3 2 1
2 3 , 2 2 , 2 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + =
S se verifice dac oeraloruI u esle inversabiI i in caz
afirmalivssedelermine
1
X

23(5$725,/,1,$5,56
Conform roriel[ii de mai sus lim c un oeralor esle
inversabiIdacmalriceaalaalIuiesleinversabiIValrebuidecis
verificmaceslIucru
MalriceaalaaloeraloruIuiesle
|
|
|
.
|

\
|

=
2 3 1
2 1 2
1 2 1
$ IoIosind
aIgorilmuIIuiGaussseoalearlacesleomalriceinversabiIi
cinversasaesle
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|

3
5
15
1
15
7
0
15
3
15
6
15
5
15
7
15
4
1
$
Cum malricea esle inversabiI rezuIl c i oeraloruI u
esleinversabiI
MailrebuiesdelerminmexresiaIui
1
X ConformaceIeiai
roriel[i
1
X esle oeraloruI care are alaal malricea
1
$ deci
ceea ce lrebuie s facem esle s scriem oeraloruI coresunzlor Iui
1
$
( ) |
.
|

\
|
+ + =

3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1
1
15
5
15
1
15
7
,
15
3
15
6
,
15
5
15
7
15
4
, , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ X

TcmdcrcI!cc[ic
S se verifice dac oeraloruI urmlor esle inversabiI i
daceslecazuIssedelermineoeraloruIinvers
( ) ( )
3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1
, , 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + =
3 3
: 5 5 X

23(5$725,/,1,$5,


57
Dctcrminarcaunuinpcratnr!iniar

In uneIe cazuri chiar daca nu se cunoale exresia


oeraloruIuiesleosibiIcaaceslasfiedelerminal

IieoeraloruIIiniaruifie
Q
H H H ,..., ,
2 1
obazasa[iuIuiDac
sunlcunosculeexresiiIe
( )
Q Q
H D H D H D H X
1 2 12 1 11 1
... + + + =
( )
Q Q
H D H D H D H X
2 2 22 1 21 2
... + + + =

( )
Q QQ Q Q Q
H D H D H D H X + + + = ...
2 2 1 1

alunci malricea oeraloruIui va fi malricea conslruila cu coeficien[ii
aceslorexresiiscriiecoIoane
( ) ( ) ( )
|
|
|
|
|
.
|

\
|
! ! !
=
QQ Q Q
Q
Q
Q
D D D
D D D
D D D
H X H X H X
$
...
... ... ... ...
...
...

...
2 1
2 22 12
1 21 11
2 1

|xcnp|u
S se delermine un oeralor Iiniar
3 3
: 5 5 X liind c
( )
L L
\ [ X = 3 , 1 e L unde
( ) 1 , 2 , 1
1
= [ ( ) 0 , 2 , 2
2
= [ ( )
3
3
1 , 1 , 0 5 e = [
( ) 1 , 2 , 1
1
= \ ( ) 0 , 2 , 2
2
= \ ( )
3
3
1 , 1 , 0 5 e = \

Cum ( )
L L
\ [ X = inseamnculemscriesislemuI
( )
( )
( )

=
=
=
3 3
2 2
1 1
\ [ X
\ [ X
\ [ X

Considerm acum baza canonic din


3
5 ( ) 0 , 0 , 1
1
= H ( ) 0 , 1 , 0
2
= H
( ) 1 , 0 , 0
3
= H vezi UI Vom scrie lo[i veclorii in func[ie de aceasl
bazOb[inem
InIocuiminsislemuIdemaisusiob[inem
( )
( )
( )

=
= +
+ = + +
3 2 3 2
2 1 2 1
3 2 1 3 2 1
2 2 2 2
2 2
H H H H X
H H H H X
H H H H H H X

Cum u esle un oeralor Iiniar adic adiliv i omogen


ob[inem
23(5$725,/,1,$5,58
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

=
= +
+ = + +
3 2 3 2
2 1 2 1
3 2 1 3 2 1
2 2 2 2
2 2
H H H X H X
H H H X H X
H H H H X H X H X

care esle un sislem Iiniar in necunosculeIe ( )


1
H X ( )
2
H X ( )
3
H X
RezoIvnduseaceslsislemseob[ine
( )
2 1 1
H H H X = ( ) 0
2
= H X ( )
3 2 3
H H H X + =
Malriceavafi

|
|
|
.
|

\
|

=
1 0 0
1 0 1
0 0 1
$
deundeob[inemexresiaexIicilaacesluia
( ) ( ) ( )
3 3 1 1 3 2 1
, , , , [ [ [ [ [ [ [ X =

TcmdcrcI!cc[ic
SsedelermineunoeralorIiniarcareslransforme
veclorii
L
[ in
L
\ Q L , 1 e unde
( ) 1 , 1 , 0
1
= [ ( ) 0 , 1 , 1
2
= [ ( )
3
3
3 , 0 , 1 5 e = [ i ( ) 1 , 2 , 1
1
= \
( ) 2 , 4 , 1
2
= \ ( )
3
3
1 , 1 , 0 5 e = \

23(5$725,/,1,$5,


59

Tcstdcautncva!uarc

SseverificeindoumoduridacoeraloruI
2 3
: 5 5 X ( ) ( )
3 1 1 3 2 1
2 , , , [ [ [ [ [ [ X =
esleIiniar
|n!icajic sc jc|cscic !cjinijia i sc jc|cscic
prcpriciaicaccnita|cni

S se verifice dac oeraloruI


( ) ( )
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2 5 2 , 2 , 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + + =
3 3
: 5 5 X
esleinversabiIDacrsunsuIesle afirmalivs
sedelermineoeraloruIinvers

S se delermine un oeralor Iiniar care s


lransformeveclorii
L
[ in
L
\ Q L , 1 e unde

( ) 1 , 1 , 3
1
= [ ( ) 2 , 4 , 2
2
= [ ( )
3
3
1 , 1 , 1 5 e = [
i
( ) 1 , 1 , 2
1
= \ ( ) 0 , 2 , 1
2
= \ ( )
3
3
1 , 1 , 1 5 e = \

23(5$725,/,1,$5,60

5tudiuindividua!

SseverificedacurmloriioeralorisunlIiniari


2 3
: 5 5 X ( ) ( )
3 1 3 2 1 3 2 1
3 2 , 3 , , [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + =

3 3
: 5 5 X
( ) ( )
3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1
3 , 2 , 2 2 1 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + + =

SsescriemalriceaalaalurmloriIoroeraloriIiniari

3 3
: 5 5 X
( ) ( )
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2 4 , 3 2 2 , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + =

4 2
: 5 5 X ( ) ( )
2 2 1 1 2 1 2 1
3 , 4 , 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ X + =

S se scrie exresia oeraloriIor Iiniari care au alaale


malriciIeurmloare

|
|
.
|

\
|
=
1 3 0 2
1 1 1 1
$
7.
|
|
|
|
|
.
|

\
|


=
2 1 3 0
1 2 0 3
1 0 1 2
0 4 2 1
$ ;
S se verifice care dinlre oeralorii urmlori sunl
inversabiIi i acoIo unde esle cazuI s se delermine
oeraloruIinvers

8. ( ) ( )
2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
, 3 2 , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + = ,
3 3
: 5 5 X ;
9. ( ) ( ). , , , , , ,
3 2 1 4 2 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 1
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + + + + + = ,
4 4
: 5 5 X ;

SsedelermineunoeralorIiniarcareslransforme
veclorii
L
[ in
L
\ Q L , 1 e unde

( ) 3 , 2 , 1
1
= [ ( ) 2 , 1 , 1
2
= [ ( )
3
3
1 , 4 , 2 5 e = [ i ( ) 4 , 2 , 0
1
= \
( ) 0 , 4 , 2
2
= \ ( )
3
3
3 , 1 , 5 5 e = \

23(5$725,/,1,$5,


61

5tudiuindividua!

23(5$725,/,1,$5,62

5tudiuindividua!

23(5$725,/,1,$5,


63

REZUMATULUNIT|IIDENV|ARE

Inunilaleadeinv[areaufoslarcurseurmloareIeasecle

- afosldefiniloeraloruIIiniar
- sarezenlalmalriceaalaaloeraloruIuiIiniar
- sa inlrodus o modaIilale de verificare a inversabiIil[ii
oeraloruIuiIiniarbazaleizomorfismeIeidenlificale
- sa oferil o modaIilale de delerminare a exresiei unui
oeralorIiniarorninddeIareIa[iicunoscule

23(5$725,/,1,$5,64

TE5TDEEVALUAREnntatdctutnrctitu!arcurs

S se demosnlreze c muI[imea oeraloriIor Iiniari


3 3
: 5 5 X i
muI[imeamalriciIorlralice ( ) 5 0
3
sunlizomorfe
|ncta|uarctcrjiana|izaic!cncnsirajicpScaccr!p!incjiciu
Iie oeraloruI
3 3
: 5 5 X ( ) ( )
3 2 3 1 2 1 3 2 1
, , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + = S
severificedacacesloeraloresleinversabiIissedelermine
daceslecazuI
1
X
a rinmelodasludialinaceaslunilaledeinv[are
b rin meloda sludial in Iiceu rivind inversabiIilalea
uneifunc[iisludiindbi|eclivilaleafunc[iei
AnaIiza[iceIedouvarianleigsi[iceIu[incleunavanla|
icleundezavanla|enlrufiecaremelod
|ncta|uarctcrjiana|izaicprinancic!pa!cuancic!pana|iza
pScaccr!p!incjiciu
Delermina[i oeraloruI Iiniar
3 3
: 5 5 X care lransform
veclorii
L
[ in
L
\ Q L , 1 e unde

( ) 2 , 1 , 1
1
= [ ( ) 3 , 1 , 2
2
= [ ( )
3
3
1 , 2 , 3 5 e = [
i
( ) 4 , 2 , 1
1
= \ ( ) 0 , 3 , 2
2
= \ ( )
3
3
4 , 5 , 3 5 e = \

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic !cicrninarc ccrrcci p Sc accr! p !in


cjiciu

23(5$725,/,1,$5,


65

INDICA|II 5UGE5TII DE REZOLVARE R5PUN5URI


PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUAREALEUNlTJllDLNVJARL

TcmdcrcI!cc[ic
Se verific adilivilalea i omogenilalea resecliv
rorielaleaechivaIenl

TcmdcrcI!cc[ic
OeraloruIesle
3 2
: 5 5 X cuexresia

( ) ( )
2 1 1 2 1 2 1
3 2 , , 2 , [ [ [ [ [ [ [ X + + =

TcmdcrcI!cc[ic
OeraloruIunuesleinversabiI

Tcmc!cdcrcI!cc[ic
OeraloruIareexresia
( ) |
.
|

\
|
+ =
3 2 3 2 2 3 2 1
4
1
, 2
4
7
, , , [ [ [ [ [ [ [ [ X

Tcstdcautncva!uarc
oeraloruInuesleIiniar
uesleinversabiI
( ) |
.
|

\
|
+ + + + =
3 2 1 2 1 3 2 1
3
4
3
4
3
1
,
1
1
1
1
3
1
,
6
1
6
1
3
2
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X

23(5$725,/,1,$5,66
BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT PENTRU UNlTATLA DL
NVJARL

Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A


TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Chiri[ S Prc||cnc !c naicnaiici supcricarc Id Didaclic i
Iedagogicucureli
DufelreIIe C GaggioIi V ||cncnis !a|gc|rc Vuiberl Iaris

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii


IIoieli
Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Irahova IIoieli

Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic


IdUIGIIoieli
OrescuGhGhicGManoIeSChirciuIMaicnaiiciap|icaic
incccncnicIdIndeenden[aIconomicriIa
Ioescu G |gc|r |xcrcijii i prc||cnc Id Iremier IIoieli

Ioescu G Dumilru I ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


|gc|ra|iniarasiana|izanaicnaiicaIdIIMIasi
Rislea I Isboiu D Dumilru I |gc|r |iniar gccnciric
ana|iiici!ijcrcnjia||cuajii!ijcrcnjia|cIdUIGIIoieli

FORMEPTRATICE


67
UNITATEADENV|ARE

IORMIITRATICI

Cuprins Pagina
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
No[iuneadeformlralic
Malricealaaluneiformelralice
Iormacanonicauneiformelralice
AducereaIaformacanonicauneiformelralicerin
melodaIui}acobi

AducereaIaformacanonicauneiformelralicerin
meloda vecloriIor i vaIoriIor rorii meloda vecloriIor
orlogonaIi

AducereaIaformacanonicauneiformelralicerin
melodaIuiGaussmelodagruriilraleIor


Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajii sugcsiii !c rczc|tarc rspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

FORMEPTRATICE68

COMIITIN|ILIUNIT|IIDIINV|ARI

Dupstudiu!accstciunit[idcnv[arcvc[ircui

srccunnatc[iis!ucra[icuInrmcptraticc

sataa[iunciInrmcptraticcnmatriccptratic

sa aducc[i !a Inrma cannnic n Inrm ptratic prin


divcrscmctndc

s cnmpara[i mctndc!c dispnnibi!c i s vizu!a!iza[i


punctc!cs!abcipunctc!ctaria!cIiccrciaastIc!ncts
putc[i a!cgc cca mai cnnvcnabi! variant pcntru Iiccarc
situa[icnt!nit

FORMEPTRATICE


69

Nn[iuncadcInrmptratic

DcIini[ic
Iie V un sa[iu vecloriaI esle coruI de scaIari K i fie
Q 9 = dim Numimformlralicofunc[ie . 9 4 : deforma
( )
2
3 3
2
3 33
2 2 3 2 23
2
2 22
1 1 3 1 13 2 1 12
2
1 11 2 1

....... .......... ......
...
...
... ,..., ,
Q QQ
Q P
Q Q
Q Q Q
[ D
[ [ D [ D
[ [ D [ [ D [ D
[ [ D [ [ D [ [ D [ D [ [ [ 4
+
+ + + +
+ + + + +
+ + + + + =

|xcnp|u
5 5 4
3
: ( )
2
3 3 2
2
2 3 1 2 1
2
1 3 2 1
2 2 4 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + = esle o
formlralicdeoareceeaesledeformacerulrindefini[ie

TcmdcrcI!cc[ic
5 5 4
3
: ( )
2
3 3 2
2
2 3 1 2 1 2
2
1 3 2 1
2 2 4 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =
esleoformlralic

MatriccataatunciInrmcptraticc

Unei forme lralice ulem s ii asociem o malrice Ienlru a


scriemalriceaalaalformeilralicevomrocedainfeIuIurmlor
coeficien[iilraleIor
11
D
22
D
QQ
D vorindicaeIemenleIede
e ozi[iiIe ( ) 1 , 1 ( ) 2 , 2 ( ) Q Q, aIe malricei adic eIemenleIe
diagonaIeirinciaIe
coeficien[ii
LM
D cu M L = se vor in|uml[i i vom lrece in
malricea alaal
LM
D
2
1
e ozi[ia ( ) M L, i ceaIaIl |umlale
LM
D
2
1

eozi[iasimelric ( ) L M,
FORMEPTRATICE70

|xcnp|u
S se scrie malricea alaal formei lralice 5 5 4
3
:
( )
2
3 3 2
2
2 3 1 2 1
2
1 3 2 1
2 2 4 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

Conform modaIil[ii de scriere a malricei rezenlal mai sus


ob[inem

|
|
|
.
|

\
|

=
1 1 2
1 2 1
2 1 2
$


FnrmacannnicaunciInrmcptraticc

Ienlru orice form lralic exisl o baz


Q
Y Y Y ,..., ,
2 1
a
sa[iuIui e care ea esle definil aslfeI incl in raorl cu noiIe
coordonale ( )
Q
\ \ \ [ ,..., ,
2 1
= exresiaformeilralicesfie
( ) ( )
2 2
2 2
2
1 1 3 2 1
... , ,
Q Q
\ \ \ \ \ \ 4 [ 4 + + + = =
adicscon[innumailralenuilermenimicli
AceaslformseciaIsenumeleformcunonlcuformel
ptrutlce

Prnprictatctcnrcma!ui5y!vcstcr
Unei forme lralice ii ol coresunde mai muIle forme
canonice Oricle forme canonice am gsi ins enlru o aceeai
form lralic avem urmloruI rezuIlal numruI coeficien[iIor
slricl ozilivi slricl negalivi i nuIi esle aceIai enlru loale formeIe
canoniceaIeuneiformelraliceconsiderale

Ienlru gsirea unei forme canonice a unei forme lralice


avemIadisozi[ielreimelodeecareIevomrezenlainconlinuare

Aduccrca !a Inrma cannnic a unci Inrmc ptraticc prin


mctnda!uiJacnbi

Iie Q o form lralic definil e sa[iuI vecloriaI


Q
5 i
malriceaalaalIormacanonicoalefiscrissubforma
FORMEPTRATICE


71
( )
2 1 2
2
2
1 2
1
1
0
1
2 1
...
Q
Q
Q
Q
L
L
L
L
\ \ \ \ [ 4
A
A
+ +
A
A
+
A
A
=
A
A
=

_

unde 1
0
= A
11 1
D = A
22 12
12 11
2
D D
D D
= A

QQ Q Q
Q
Q
Q
D D D
D D D
D D D
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 12
1 12 11
= A
0 = A
L

Q L , 1 e

TcmdcrcI!cc[ic
Crede[i c meloda Iui }acobi oale fi aIical
oricndDece

|xcnp|u
SseaducIaoformcanonicformalralic
5 5 4
3
: ( )
3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 4 4 6 5 [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

Malriceaalaalesle
|
|
|
.
|

\
|


=
4 0 2
0 6 2
2 2 5
$
TrebuieacumscaIcuImminoriicareaarinformuIaecare
dorimsoaIicm ( )
2
3
3
2 2
2
2
1 2
1
1
0
\ \ \ [ 4
A
A
+
A
A
+
A
A
=
Avem 1
0
= A rindefini[ie 5
1
= A
26
6 2
2 5
2
=

= A

80
4 0 5
0 6 2
2 2 5
3
=


= A
Ob[inem
( )
2
3
2
2
2
1
80
26
26
5
5
1
\ \ \ [ 4 + + =
adic
FORMEPTRATICE72
( )
2
3
2
2
2
1
40
13
26
5
5
1
\ \ \ [ 4 + + =
In uneIe silua[ii esle necesar o schimbare inlermediar a
bazeiMaiexaclsevafaceoschimbaredeforma
M L L
] ] [ + =
M L M
] ] [ = ,
N N
] [ = enlru L N = M N =
unde
M L
[ [ esle un lermen aI formei lralice care are coeficienl
diferilde

TcmdcrcI!cc[ic
Crede[i c esle osibiI ca forma lralic s nu
con[in un lermen
M L
[ [ cu coeficienl diferil de
Dece

|xcnp|u
SseaducIaoformcanonicformalralic
5 5 4
3
: ( )
3 2 3 1 2 1
2 2 2 [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

Malriceaalaalesle
|
|
|
.
|

\
|
=
0 1 1
1 0 1
1 1 0
$
Observm c 0
1
= A Cum acesl minor rinciaI are vaIoarea
rezuIlcnuulemfoIosimelodaIui}acobienlruexresiadala
formeilralice
VomfaceoschimbareinlermediarabazeiAIegemlermenuI
2 1
[ [ decivomfacenola[iiIe

=
=
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [

Iormalralicdevine
( ) ( )( ) ( ) ( ) = + + + + =
3 2 1 3 2 1 2 1 2 1
2 2 2 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ 4
3 1
2
2
2
1 3 2 3 1 3 2 3 1
2
2
2
1
4 2 2 2 2 2 2 2 2 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] + = + + + =
AIicmmelodaIui}acobiia|ungemIa
( )
2
3
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
\ \ \ [ 4 =
FORMEPTRATICE


73

Aduccrca !a Inrma cannnic a unci Inrmc ptraticc prin


mctndavcctnri!nriva!nri!nrprnpriimctndavcctnri!nrnrtngnna!i

IieQoformlralicdefinilesa[iuIvecloriaI
Q
5 ifie
malriceaalaalOformcanonicaIuiQesle
2 2
2 2
2
1 1
... ) (
Q Q
[ [ [ [ 9 + + + =
unde
Q
,..., ,
2 1
sunl vaIoriIe rorii aIe malricei adic soIu[iiIe
ecua[iei
( ) 0 det = , $

|xcnp|u
SseaducIaoformcanonicformalralic
5 5 4
3
: ( )
3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 4 4 6 5 [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

VomaIicadeaceasldalmelodavaIoriIorroriiMalricea
alaalesle
|
|
|
.
|

\
|


=
4 0 2
0 6 2
2 2 5
$
Se delermin vaIoriIe rorii coresunzloare adic se
rezoIvecua[ia ( ) 0 det = , $

( ) 0 det = , $ 0
4 0 2
0 6 2
2 2 5
=


CaIcuIndacesldelerminanlob[inemecua[ia
0 80 66 15
2 3
= + +
Aceasl ecua[ie are soIu[iiIe 2
1
= 5
2
= i 8
3
= O form
canonicaformeilraliceconsideraleesle
2
3
2
2
2
1
8 5 2 ) ( \ \ \ [ 4 + + =


Aduccrca !a Inrma cannnic a unci Inrmc ptraticc prin
mctnda!uiGaussmctndagrupriiptratc!nr

IieQoformlralicIenlruaoaduceIaoformcanonic
GaussrouneurmloruIaIgorilm
FORMEPTRATICE74
seaIegeunlermencareaareinexresieIaulereaadouas
resuunem c acesla esle
2
1
[ dac
2
1
[ nu aare in exresie
ulemaIege
2
2
[ sau
2
3
[ elc
se grueaz inlro aranlez lo[i lermenii care iI con[in e
1
[
deoarece
1
[ afosllermenuIaIesanleriordacamfiaIes
2
2
[ Ia
asuIrecedenlalunciamfigrualinaranlezlo[ilermenii
careiIcon[ine
2
[
foIosind lermenii din aranlez adic lo[ii lermenii care iI
con[in e
1
[ lrebuie s se formeze un lral aslfeI incl in
exresiaIuiQsnumaiaar
1
[ evidenlinafardelraluI
locmaiformal
se aIege un aIl lermen care aare Ia ulerea a doua fie eI
2
2
[
se reel rocedeuI de mai sus formnd din nou un lral
aslfeI incl e
2
[ s nu iI mai regsim in afara lraleIor
formale
se reel rocedeuI n cnd exresia va con[ine numai
lrale in acesl momenl se scrie forma canonic inIocuind
exresiiIeIalralcunoiIecoordonale
Q
\ \ \ ,..., ,
2 1

|xcnp|u
SseaducIaoformcanonicformalralic
5 5 4
2
: ( )
2 1
2
2
2
1
4 2 [ [ [ [ [ 4 + =

Scriem
( ) ( )
2
2 2 1
2
1
2 4 [ [ [ [ [ 4 + =

( ) ( ) | |
2
2
2
2
2
2 1
2 4 2 [ [ [ [ [ 4 + =
adic
( ) ( )
2
2
2
2 1
2 2 [ [ [ [ 4 =
IxresiaaslfeIob[inulcon[inenumailraledecinemairmnes
facemnola[iiIe
2 1 1
2[ [ \ = adicexresiadinaranlezIalral
2 2
[ \ =
Ob[inemaslfeIformacanonic
( )
2
2
2
1
2\ \ [ 4 =

FORMEPTRATICE


75
TcmdcrcI!cc[ic
SseaducIaoformcanonicformalralic
5 5 4
3
: ( )
3 2 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ 4 + =

|xcnp|u
SseaducIaoformcanonicformalralic
5 5 4
3
: ( )
3 2 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ 4 + =

Observm c nu exisl in aceasl exresie nici un lral Va


lrebui s facem schimbarea de coordonale inlermediar AIegem
enlru aceasla lermenuI
2 1
[ [ care aare in cadruI formei
considerale

=
=
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [


Iormalralic ( )
3 2 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ 4 + = vadeveni
( ) ( )( ) ( ) ( )
3 2 1 3 2 1 2 1 2 1
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ 4 + + + =
( )
3 2
2
2
2
1
2 ] ] ] ] [ 4 =
( ) ( ) ( )
2
3
2
3 2
2
1 3 2
2
2
2
1 3 2
2
2
2
1
2 2 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ 4 + + = + = =
Nolm
1 1
] \ = rimuIlral
3 2 2
] ] \ + = exresiadinaranlez
3 3
[ \ =
Cuaceslenoinola[iiob[inemformacanonic
( )
2
3
2
2
2
1
\ \ \ [ 4 + =
MailrebuieinssrecizmexresiiIeenlru
3 2 1
, , \ \ \ infunc[iede
coordonaleIeini[iaIe
3 2 1
, , [ [ [
limc
1 1
] \ = rimuIlral
3 2 2
] ] \ + = exresiadinaranlez
3 3
[ \ =
ic
FORMEPTRATICE76

=
=
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [

DinaceslereIa[iidelerminm

=
+

=
+
=
3 3
3
2 1
2
2 1
1
2
2
[ \
[
[ [
\
[ [
\

FORMEPTRATICE


77

Tcstdcautncva!uarc

UliIiznd meloda Iui }acobi s se aduc Ia o form


canonic

3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 4 2 5 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + =

3 1
2
3
2
2
2 ) ( [ [ [ [ [ 4 + =

UliIiznd meloda Iui Gauss s se aduc Ia o form


canonic

3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 4 2 5 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + =

3 1 3 2 2 1
2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ 4 + =

UliIizndmelodavaIoriIorroriisseaducIaoform
canonic

3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 2 6 5 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + =
; 2 2 2 2 2 ) (
4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
2
2
2
1
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + + =

FORMEPTRATICE78

5tudiuindividua!

UliIizndmelodaIuiGausssseaducIaoformcanonic
urmloareIefunc[ionaIelralice

2
3 3 2
2
2 2 1
2
1
4 5 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
3 6 4 2 2 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 3 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =
+ + + + =
4 3 4 1 3 1 2 1
2
4
2
3
2
2
2
1
14 4 6 4 5 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4
4 3 4 2
14 10 [ [ [ [
; 3 2 4 3 2 5 2 ) (
4 3 4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
2
4
2
3
2
2
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + =

4 3 4 2 2 1
4 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ 4 + =

UliIizndmelodaIui}acobisseaducIaoformcanonic
urmloareIeformelralice

2
3 3 2
2
2 2 1
2
1
4 5 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 2 2 3 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + =
+ + + + =
4 1 3 1 2 1
2
4
2
3
2
2
2
1
2 4 2 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ; 2 2 4
4 3 4 2 3 2
[ [ [ [ [ [ + +

3 1
2
3
2
2
2 2 ) ( [ [ [ [ [ 4 + =

3 1 3 2 2 1
2
2
2 6 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + =

UliIiznd meloda vaIoriIor rorii s se aduc Ia o form


canonicurmloareIefunc[ionaIelralice

3 1 2 1
2
3
2
2
4 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ 4 + =

2 1
2
3
4 ) ( [ [ [ [ 4 + =

3 1
2
3
2
2
8 6 2 ) ( [ [ [ [ [ 4 + + =

FORMEPTRATICE


79

5tudiuindividua!

FORMEPTRATICE80

5tudiuindividua!

FORMEPTRATICE


81

REZUMATULUNIT|IIDENV|ARE

Inunilaleadeinv[areaufoslarcurseurmloareIeasecle

- a fosl inlrdus no[iunea de form lralic inlro forma mai


u[in malemalizal enlru a inIesni in[eIegerea de clre
sluden[iaacesleia
- saalaalformeirlalicemalriceaalaal
- sarezenlalformacanonicauneiformelralice
- sau oferil lrei melode de aducere a unei forme lralice Ia
forma canonic meloda Iui }acobi meloda Iui Gauss meloda
vecloriIorivaIoriIorrorii

FORMEPTRATICE82
TE5TDEEVALUAREnntatdctutnrctitu!arcurs

SsedelerminevaIoriIearamelruIuiaeRaslfeIinclfunc[ionaIa
lralic
Qx
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
6 2 4 7 [ [ [ [ [ [ D[ [ [ + + + =
saibnumaicoeficien[islriclnegalivi

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic sia|i|irca jcrnci cancnicc p !cicrninarca


ta|criiparanciru|uipScaccr!p!incjiciu
S se aduc Ia o form canonic i s se secifice numruI de
coeficien[islriclnegaliveioziliviaiacesleia
_ _
<
= =
+ =
Q
M L
M L
M L
Q
L
L
[ [ M L L[ [ 4

1 , 1
2
) , min( 2 ) (
|n cta|uarc tcr ji ana|izaic a!uccrca ccrcci |a jcrna cancnic p
sia|i|ircanunru|ui!ccccjicicnjincgaiitipcziiitipScaccr!p!in
cjiciu
Demonslra[i c malricea alaal unei forme lralice esle
simelric
|ncta|uarctcrjiana|izaic!cncnsirajiapScaccr!p!incjiciu
Iieformalralic
; ) (
4 3 4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + =
Aduce[iIaformacanonic
a foIosindmelodaIui}acobi
b foIosindmelodavecloriIorsivaIoriIorrorii
c foIosindmelodaIuiGauss

Comara[i ceIe lrei melodeGsi[i ceI u[incle un avanla|i cle


unavanla|enlrufiecare

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic jiccarc ncic! ccrrcci ap|icai princic p


ana|izapScaccr!p!incjiciu
accsi su|icci csic punciai cu p in sia|i|irca ncici icia|u| c|jinui |a
accasiicntajiinprjii|a

FORMEPTRATICE


83
INDICA|II 5UGE5TII DE REZOLVARE R5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUAREALEUNlTJllDLNVJARL

TcmdcrcI!cc[ic
nu esle o form lralic deoarece rimuI lermen
2
2
1
2 [ [ nureseclformacerulrindefini[ie
TcmdcrcI!cc[ic
Meloda Iui }acobi se oale aIica numai in cazuI
in care lo[i minorii rinciaIi din malricea formei
lralice sunl diferi[i de deoarece acesle vaIori aar
canumiloraIunorfunc[ii
TcmdcrcI!cc[ic
Dac nu exisl nici un lermen mixl cu coeficienl
nenuI alunci forma lralic esle de|a canonic In
aceasl silua[ie nu mai esle nevoie de schimbarea
inlermediardebaz
TcmdcrcI!cc[ic
Isle necesar o schimbare inlermediar de
baz

=
=
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [
Ob[inem forma canonic
( )
2
3
2
2
2
1
\ \ \ [ 4 + = unde

=
+

=
+
=
3 3
3
2 1
2
2 1
1
2
2
[ \
[
[ [
\
[ [
\

Tcstdcautncva!uarc

2
3
2
2
2
1
3
1
2
2
1
) ( \ \ \ [ 4 + + = se va considera
3 1 1
] ] [ + =
3 1 3
] ] [ =
2 2
] [ =
2
3
2
2
2
1
4
1
) ( \ \ \ [ 4 + = grund
du
2
[ ini[iaI ob[inem
( ) ( ) ( )
2
3
2
3 1
2
3 1 2
3[ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + = ( )
2
3
2
2
2
1
3\ \ \ [ 4 + + =
2
3
2
2
2
1
2
1
2 2 ) ( \ \ \ [ 4 + =
2
3
2
2
2
1
2 3 6 ) ( \ \ \ [ 4 + =
( )
2
2
2
1
) 5 1 ( ) 5 1 ( \ \ [ 4 + + =

FORMEPTRATICE84

BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT PENTRU UNlTATLA DL


NVJARL

Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A


TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Chiri[ S Prc||cnc !c naicnaiici supcricarc Id Didaclic i
Iedagogicucureli
DufelreIIe C GaggioIi V ||cncnis !a|gc|rc Vuiberl Iaris

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii


IIoieli
Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Irahova IIoieli

Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic


IdUIGIIoieli
OrescuGhGhicGManoIeSChirciuIMaicnaiiciap|icaic
incccncnicIdIndeenden[aIconomicriIa
Ioescu G |gc|r |xcrcijii i prc||cnc Id Iremier IIoieli

Ioescu G Dumilru I ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


|gc|ra|iniarasiana|izanaicnaiicaIdIIMIasi
Rislea I Isboiu D Dumilru I |gc|r |iniar gccnciric
ana|iiici!ijcrcnjia||cuajii!ijcrcnjia|cIdUIGIIoieli

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


85
UNITATEADENV|ARE

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25

Curins Iagina
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
No[iunigeneraIe
Defini[iacIasicarobabiIil[ii
SchemerobabiIislicecIasice
Schema lui Bernoulli
Schema bilei nerevenite
SchemaIuiIoisson
Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajiisugcsiii!crczc|tarcrspunsuripcniruSarcini|c!c|ucrua|c
Uniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/2586
COMPETEN|ELEUNIT|IIDENV|ARE

Dupstudiu!accstciunit[idcnv[arcvc[ircui

s n[c!cgc[i mndu! in carc trcbuic privitc divcrsc!c


c!cmcntc a!c rca!itatii din punctu! dc vcdcrc a! tcnrici
prbabi!it[i!nr

sa ana!izati n situatic gcncra!a si s gsi[i ascmanari


dar mai a!cs dcnscbiri dc Innd din punct dc vcdcrc a!
tcnriciprnbabi!itati!nr

s cnmpara[i mnda!it[i adccvatc dc intcrprctarc a


situa[ii!nr cnncrctc si s idcntiIica[i variantc!c cc!c mai
pcntruuncnntcxtdat

s impar[i[i n prnb!cma cnmp!cxa n prnb!cmc mai


simp!csiscnmbina[iapniinInrmatii!cnbtinutcpcntrua
gasiastIc!rczn!varcasarciniiinitia!c

s v nsui[i nntiuni!c dc baza a!c tcnrici


prnbabi!itati!nr prccum si schcmc!c c!asicc dc
prnbabi!itatc

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


87
Nn[iunigcncra!c

Vom incee rin a defini o serie de lermeni ce [in de leoria


robabiIil[iIor
Numim etenlment orice silua[ie Iegal de o exerien[
aIealoare inlmIloare desre care ulem afirma c sa rodus
saununumaiduefecluareaexerien[ei
Numin etenlment eIementur oricare din rezuIlaleIe reaIizrii
exerien[ei

De exemIu in cazuI in care se arunc o moned


evenimenleIe eIemenlare sunl se ob[ine slema sau se ob[ine
banuI Ia aruncarea unui zar evenimenleIe eIemenlare sunl in
numrdeieIevorfiseob[inefa[acunumruIseob[inefa[a
cu numruI elc IvenimenluI se ob[ine o fa[ cu numr ar nu
vafiinsunevenimenleIemenlardeoareceeIesleocombina[iede
evenimenlefa[afa[afa[a

SenumeleetenlmentslgurunevenimenlcaresereaIizeazIa
fiecare efecluare a exerien[ei Numim etenlment lmposlblI aceI
evenimenl desre care se lie c nu se oale inlmIa Ia nici o
efecluare a exerien[ei IvenimenleIe care nu sunl nici sigure nici
imosibiIe adic aceIe evenimenlecareol s se reaIizezesaunu Ia
sfriluI unei exerien[e se numesc etenlmente uIeutoure
ntmpItoure
Numim etenlment contrur unui evenimenl nolal aceI
evenimenl care consl in nereaIizarea Iui Nolm evenimeluI
conlrarcu $
De exemIu dac inlro urn sunl biIe aIbe i biIe negre i
considerm evenimenluI se exlrage o biI aIb Ia o exlragere
oarecare evenimenluI conlrar va fi evenimenluI se exlrage o biI
neagr

DacdoueIemenleiBseolreaIizaIaaceeaiefecluarea
exerien[eialuncievenimenleIeiBsenumesccomputlblIeDac
eIe nu se ol ins reaIiza simuIlan alunci i B se numesc
lncomputlblIe

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/2588
|xcnp|u
SresuunemcinlrournsunlbiIedediversecuIoriis
considermevenimeleIe
seexlrageobiIroiesauobiIgaIben
BseexlrageobiIneagrsauobiIroie
CseexlrageobiIaIbaslr

ObservmcevenimenleIeiBseolreaIizasimuIlandac
Ia o exlragere se ob[ine o biI roie RezuIl c i B sunl
comalibiIe IvenimenluI C ins esle incomalibiI cu ambeIe
evenimele B deoarece nu exisl nici o osibiIilale ca i C
reseclivBiCsfiesimuIlanreaIizale

TcmdcrcI!cc[ic
DaiexemIedeevenimenlecomalibiIeiincomalibiIe

Obsertu]le
IvenimenleIe conlrare sunl incomalibiIe Reciroc nu esle
ins adevral adic nu loale evenimenleIe incomalibiIe sunl
conlrare

Iie acum dou evenimenle i B Dac reaIizarea Iui


inseamn i reaIizarea Iui B sunem c ctcnincniu| inp|ic
ctcnincniu|BsaucBcsicinp|icai!cIoIosimnola[ia % $ c Dac
imIicBiBimIicesunemcctcnincnic|csuniccnita|cnic
saucga|cinolm % $ =

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


89
TcmdcrcI!cc[ic
InexemIuIconsideralmaisusconsidermievenimenluI
O se exlrage o biI roie S se verifice vaIoarea de
adevrenlrureIa[iiIe
$ ' c DimIicA
% ' c DimIic
& ' c DimIicC

NumimprobrezuIlaluIuneiexerien[eaIealoare

Din defini[iiIe de mai sus se observ c ulem rerezenla


evenimenleIecanilemuI[imi

|xcnp|u
Iie o urn cu biIe numerolale de Ia Ia
4 3 2 1
, , , E E E E
MuI[imea robeIor va fi { }
4 3 2 1
, , , E E E E deoarece in urma unei
exlrageri vom ob[ine una din ceIe alru biIe numerolale S
considermacumevenimenleIe
seexlragebiIa
1
E
BseexlragebiIa
1
E saubiIa
4
E
CseexlrageunadinbiIeIe
4 3 2
, , E E E
Ividenl in Ioc s scriem se exlrage biIa
1
E enlru
evenimenluIulemconsideramuI[imea { }
1
E inIocdeseexlrage
biIa
1
E sau biIa
4
E enlru evenimenluI B ulem considera
muI[imea { }
4 1
, E E iar evenimenluIui C ii asociem muI[imea
{ }
4 3 2
, , E E E

DalorilacesleiIegluriecareoulemfaceinlreevenimenle
i muI[imi avem Ia disozi[ie leoria muI[imiIor i ulem defini
oera[iicuevenimele
Iie i B dou evenimenle Numim reunluneu ceIor dou
evenimenle evenimenluI care se reaIizeaz dac i numai dac se
reaIizeaz ceI u[in unuI din ceIe dou adic evenimenluI se
reaIizeazsauBNolmreuniuneaevenimenleIor % $
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/2590
Numim lntersec]lu ceIor dou evenimenle aceI evenimenl
care se reaIizeaz dac i numai dac se reaIizeaz all cl i B
adic evenimenluI se reaIizeaz i B Nolm inlersec[ia
evenimenleIorcu % $

TcmdcrcI!cc[ic
Iie o urn cu biIe numerolale de Ia Ia Considerm
evenimenleIe
seexlragebiIacunumruIsau
BseexlragebiIacunumruIsau
CseexlragebiIacunumruIsau
OseexlragebiIacunumruI
Delermina[i reuniunea i inlersec[ia enlru loale
combina[iiIe de cle dou evenimenle CaIcuIa[i reuniunea
ceIor evenimenle Sa ob[inul in vreun caz evenimenluI
sigurCareesleacesla

Numim cmp de etenlmente alaal unei exerien[e muI[imea


luluror evenimenleIor Iegale de acea exerien[ incIusiv
evenimenluIimosibiIievenimenluIsigur
Aceasl varianl esle o defini[ie inluiliv a no[iunii Vom da
inceIeceurmeazidefini[iaformaIizalano[iunii

Deflnl]le
NumimcmpdeetenlmentecuIuI ( ) . , O unde
O esle o muI[ime nevid aceasl muI[ime se numele i
muI]lmeuetenlmenteIoreIementure
( ) O _ 3 . esle un cor boreIian ( ) O 3 fiind muI[imea r[iIor Iui
O

Dac O esle o muI[ime finil adic are un numr finil de


eIemenlealunci ( ) . , O sevanumicmpflnltdeetenlmente
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


91

IaluI c K esle cor boreIian inseamn c sunl indeIinile


urmloareIecondi[ii
enlruoriceevenimenl . $e evenimenluIconlrarvafilolun
eIemenldinK . $e
oricare are fi dou evenimenle . % $ e , reuniunea aceslora
eslelolunevenimenldinK . % $ e

Proprletute
Iie ( ) . , O un cm finil de evenimenle Alunci muI[imea
evenimenleIor cmuIui esle
O
2 unde O rerezinl numruI de
eIemenledinmuI[imea O

|xcnp|u
Se consider o urn cu biIe numerolale cu S
considermcaexerien[exlragereauneibiIedinurn
IvenimenleIeeIemenlareenlruaceaslsilua[iesunl
seexlragebiIa
seexlragebiIa
seexlragebiIa
Iie
L
$ evenimenluI se exlrage biIa i Alunci muI[imea
aceslorevenimenleeIemenlareoalefiscrissubforma
{ } 3 , 1 = = O L $
L

Am fi ulul s scriem aceasl muI[ime i indicnd ur i
simIuceIeevenimenleeIemenlare
{ } 3 , 2 , 1 ELOD H[WUDJH VH ELOD H[WUDJH VH ELOD H[WUDJH VH = O
CmuI de evenimenle va avea conform roriel[ii de mai
sus 8 2
3
= evenimenle deoarece muI[imea { } 3 , 1 = = O L $
L
are
eIemenleeIemenlare
S enumerm acesle evenimenle i s vedem dac ob[inem
exacl
se exlrage biIa acesla esle evenimenluI imosibiI deoarece
biIa nu se gsele in urn am fi ulul aici s unem orice
numrenlrubiIinafardeaceslIucrunuinseamnc
avem oinfinilaledeevenimenleimosibiIeciUNevenimenl
imosibiIcareoalefiscrisinlroinfinilaledevarianle
seexlragebiIa
seexlragebiIa
seexlragebiIa
seexlragebiIasaubiIa
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/2592
seexlragebiIasaubiIa
seexlragebiIasaubiIa
seexlragebiIasaubiIasaubiIaaceslaesleevenimenluI
sigurdeoareceeIvafiinloldeaunareaIizal
Observm c inlradevr am ob[inul evenimenle aa cum
neaindicalirorielaleaaIicalanlerior
Dac am fi foIosil Ieglura cu leoria muI[imiIor am fi ulul
sune c muI[imea evenimenleIor eIemenlare fiind { } 3 , 1 = = O L $
L

aluncimuI[imear[iIor

Iui OadicmuI[imeaKvafimuI[imea
{ }
3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1
, , , , , , , $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ . O/ =

TcmdcrcI!cc[ic
Se consider o urn cu biIe una aIb una roie
una verde i una neagr S considerm ca exerien[
exlragereauneibiIedinurn
Idenlifica[i evenimenleIe eIemenlare enlru aceasl
silua[ie Cle evenimenle va avea cmuI de evenimenle
Inumera[ievenimenleIeiverifica[icla[iob[inul

Reaminlim c muI[imea r[iIor unei muI[imi rerezinl muI[imea luluror


submuI[imiIorIuiincIusivmuI[imeavidimuI[imealolaI
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


93
DcIini[iac!asicaprnbabi!it[ii

Sunem desre dou evenimenle i B c sunl eguI poslblIe
dacambeIeauaceeaiosibiIilaledeafireaIizale
De exemIu Ia aruncarea unui zar erfecl fa[a cunumruI
ifa[acunumruIauaceeaiosibiIilaledeaseob[ineDeciacesle
evenimenle sunl egaI osibiIe In schimb o fa[ cu numr ar are
ansemaimaridereaIizaredeclfa[acunumruIDeaceasldal
evenimenleIenusunlegaIosibiIe

Deflnl]le
ProbublIltuteu unui evenimenl Iegal de o exerien[ cu un
numr finil de cazuri egaI osibiIe esle raorluI dinlre numruI
cazuriIorfavorabiIeinumruIlolaIdecazuriaIeexerien[eicazuri
osibiIe
( )
posibile cazuri nr.
Iavorabile cazuri nr.
= $ 3

|xcnp|u
S considerm ca mai sus aruncarea unui zar Care esle
robabiIilaleadeaseob[inefa[aDarofa[imar

Sc|ujic
Dacnolm
L
$ evenimenluIseob[inefa[ai
ob[inemmuI[imeaevenimenleIoreIemenlare
{ } 6 , 1 = = O L $
L

NumruIcazuriIorosibiIevafiaslfeI
Considerm evenimenluI se ob[ine fa[a Cle din
evenimenleIe eIemenlare duc Ia reaIizarea aceslui evenimenl UnuI
singurVomaveaaslfeIrobabiIilalea
6
1
= 3
Ienlru a caIcuIa robabiIilalea de a se ob[ine o fa[ imar
vomavea
2
1
6
3
= = 3

Dou evenimenle i B se numesc lndependente dac


robabiIilalea unuia dinlre eIe nu deinde de faluI c ceIIaIl
evenimenl sa rodus sau nu AIlfeI evenimenleIe se numesc
dependente
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/2594
TcmdcrcI!cc[ic
Doi coii |oac biIiard Ie masa de biIiard se afI biIe
Iine i coIorale Cei doi coii Iovesc e rndcle o
biIfrsfiealen[iIaliuIacesleiaIieevenimenleIe
prinu|ccpi||ctcicc|i|p|in
Ba|!ci|caccpi||ctcicc|i|p|in
Sunl ceIe dou evenimenle indeendenle CaIcuIa[i
robabiIil[iIeIegaledeacesleevenimenle

Ctcvaprnprict[ia!cprnbabi!it[i!nr

robabiIilaleaunuievenimenlesleunnumrdininlervaIuI
| | 1 , 0 ( ) 1 0 s s $ 3 acesl Iucru esle evidenl dac ne uilm Ia
defini[ia de mai sus NumruI de cazuri favorabiIe esle ceI
u[iniceImuIlegaIcunumruIdecazuriosibiIe
( ) 1 = O 3 unde OesleevenimenluIsigur
( ) 0 = O/ 3 unde O/ esleevenimenluIimosibiI
( ) ( ) ( ) % 3 $ 3 % $ 3 = daciBsunlindeendenle
( ) ( ) ( ) $ % 3 $ 3 % $ 3 \ = daciBsunldeendenle
( ) ( ) ( ) % 3 $ 3 % $ 3 + = dac O/ = % $
( ) ( ) ( ) ( ) % $ 3 % 3 $ 3 % $ 3 + = dac O/ = % $
( ) ( ) $ 3 $ 3 =1

DcIini[ic
Iie . , (O P un cm finil de robabiIilale i fie . e cu
P> Se numele probublIltuteu condl]lonut de etenlmentuI A u
etenlmentuIulB . e nolalrin ) (% 3
$
raorluI
( )
( ) $ 3
% $ 3
% 3
$

= ) (

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


95
TcnrcmInrmu!aprnbabi!it[iitnta!c
Iie
Q
$ $ $ ,..., ,
2 1
un sislem comIel de evenimenle cu

, 1 , 0 ) ( Q L $ 3
L
= = AluncioricarearfiX . e avem
( )
_
=
=
Q
L
$ L
; 3 $ 3 ; 3
L
1
) ( ) (

TcnrcmInrmu!a!uiBaycs
Iie
Q
$ $ $ ,..., ,
2 1
un sislem comIel de evenimenle cu

, 1 , 0 ) ( Q L $ 3
L
= = AluncioricarearfiX . e cuPX>avem

( ) ( )
( ) ( )
_
=

=
Q
L
$ L
$ N
N ;
; 3 $ 3
; 3 $ 3
$ 3
L
N
1
) (

5chcmcprnbabi!isticcc!asicc

5chcma!uiBcrnnu!!i

VomrezenlaaceaslschemenlrudoucazuriMaiinlivom
considerauncazarlicuIaraoivomfacegeneraIizarea

a 5chcma!uiBcrnnu!!icudnustri

IieournUincaresegsescbiIeaIbeibiIenegreDorims
facem n exlrageri succesive unnd de fiecare dal biIa exlras
inaoi in urn Iresuunem cunoscule robabiIil[iIe p i q ca Ia o
exlrageresob[inemobiIaIbreseclivneagr
In acesle condi[iirobabiIilalea ca in n exlrageri succesive s
ob[inem de k ori cle o biI aIb esle dal de reIa[ia
( )
N Q N N
Q Q
T S & N 3

=
SemaiobservdeasemeneacevenimenluIseexlrageobiI
neagr esle evenimenluI conlrar evenimenluIui se exlrage o biI
aIbAvem 1 = + T S ireIa[iademaisusdevine
( ) ( )
N Q N N
Q Q
S S & N 3

= 1

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/2596
TcmdcrcI!cc[ic
IvenimenleIe desre care se vorbele in cazuI schemei Iui
ernouIIi de mai sus sunl deendenle sau indeendenle
Argumenla[irsunsuI

|xcnp|u
Un oslar are in raionuI de care se ocu mese
IrobabiIilaleacainlruninlervaIdelimsfiechemalIaomasesle
deaceeaienlruloalemeseIeSecererobabiIilaleaca
a. in inlervaIuI de lim consideral oslaruI s fie chemal Ia
mese
b. sfiechemalIaceIu[inmese
c. sfiechemalIaceImuIlmeseiceIu[inmese

a Vom considera ceIe mese ca fiind exerimenle diferile i


evenimenluIoslaruIeslechemalIaomascuorobabiIilale
de reaIizare cunoscul 3 , 0 = S IrobabiIilalea evenimenluIui
conlrar va fi 7 , 0 1 = = S T Ni se cere robabiIilalea ca din ceIe
oslaruI s fie chemal Ia deci vom Iua 10 = Q 3 = N Vom
avearobabiIilalea
( ) 2656 , 0 082 , 0 027 , 0 120 7 , 0 3 , 0 3
7 3 3
10 10
= = = & 3
b OslaruI lrebuie s fie chemal Ia ceI u[in mese deci ne
inlereseazrobabiIilaleacaeIsfiechemalfieIamesefieIa
fieIafieIafieIaIvenimenluIconsideralsiInolmcu
oale fi scris ca reuniune a evenimenleIor
L
$ oslaruI s
fie chemal Ia i mese 10 , 6 = L adic
10 9 8 7 6
$ $ $ $ $ $ =
de unde ob[inem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 8 7 6
$ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 + + + + =
CaIcuIm ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 8 7 6
, , , , $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 cu a|uloruI formuIei de
maisusiob[inem
( ) + + + =
2 8 8
10
3 7 7
10
4 6 6
10
7 , 0 3 , 0 7 , 0 3 , 0 7 , 0 3 , 0 & & & $ 3
0 10 10
10
1 9 9
10
7 , 0 3 , 0 7 , 0 3 , 0 + + & &
adicinfinaI ( ) 0464 , 0 ~ $ 3
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


97

TcmdcrcI!cc[ic
Ce roriel[i aIe robabiIil[iIor sau foIosil in rezoIvarea
deIauncluIb

5tudiuindividua!
RezoIva[iuncluIcdeIaexemIuIdemaisus

b 5chcma!uiBcrnnu!!icumaimu!tcstri

Considerm acum o urn in care se gsesc biIe de n cuIori


P
F F F ,..., ,
2 1
SecunoscrobabiIil[iIe
P
S S S ,..., ,
2 1
ca Ia o exlragere s
se ob[in o biI de cuIoare
L
F P L , 1 = Iresuunem c se fac n
exlrageri conseculive de fiecare dal unnd biIa exlras inaoi in
urn IrobabiIilalea ca in ceIe n exlrageri s se ob[in
L
Q biIe de
cuIoare
L
F P L , 1 = esle dal de reIa[ia
( )
P
Q
P
Q Q
P
P Q
S S S
Q Q Q
Q
Q Q Q 3 ...
! !... !
!
,..., ,
2 1
2 1
2 1
2 1
=
Obsertu]ll
Q Q Q Q
P
= + + + ...
2 1

Schema Iui ernouIIi cu mai muIle slri esle generaIizarea
schemeiIuiernouIIicudouslri

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/2598
TcmdcrcI!cc[ic
Demonslra[iobserva[ia

|xcnp|u
La un magazin aIimenlar se vnd liuri de a mineraI
4 3 2 1
, , , D D D D In erioada recedenl din voIumuI lolaI aI vnzriIor
deamineraIceIesorlimenleauavulurmloareIeonderi
resecliv Se consider cumrlori i se
anlicieazsoIicilriIeacesloraCareeslerobabiIilaleaca
a s cumere sorlimenluI
1
D sorlimenluI
2
D sorlimenluI
3
D iresluIdesorlimenluI
4
D
b scumeresorlimenluI
4
D
c scumere
1
D sau
2
D
d snufiecumralesorlimenleIe
1
D sau
2
D

Considerm evenimenleIe
L
$ un cIienl s cumere din
sorlimenluI
L
D 4 , 1 = L i nolm ( )
L L
S $ S = 4 , 1 = L Avem 3 , 0
1
= S
2 , 0
2
= S 1 , 0
3
= S 4 , 0
4
= S Isle verifical reIa[ia
1
4 3 2 1
= + + + S S S S
a IrobabiIilalea cerul se caIcuIeaz imedial foIosind schema Iui
ernouIIi cu mai muIle slri enlru 100 = Q 4 = P 25
1
= Q
40
2
= Q 15
3
= Q 20
4
= Q adic
20 15 40 25
4 , 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0
! 20 ! 15 ! 40 ! 25
! 100


= 3
b IvenimenluI a crui robabiIilale o culm esle B s
cumere sorlimenluI
4
D In acesl caz evenimenleIe care duc Ia
reaIizarea evenimenluIui B sunl ceIe de forma cumr
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


99
sorlimenluI
4
D
1
[ cumr sorlimenluI
1
D
2
[ sorlimenluI
2
D i
resluI de
2 1
40 [ [ sorlimenluI
3
D cu 40 , 0
1
= [
1 2
40 , 0 [ [ =
IrobabiIilalea reaIizrii Iui B va fi deci suma robabiIil[iIor
evenimenleIordeformarecizalVomaveaaslfeI
( )
( )
_ _
=

==
40
0
40
0
60 40
2 1 2 1 1
1
2
2 1 2 1
4 , 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0
! 60 ! 40 ! !
! 100
[
[
[
[ [ [ [
[ [ [ [
% 3

5tudiuindividua!
RezoIva[iuncleIecsiddeIaexemIuIdemaisus

5chcmabi!cincrcvcnitc

Iie o urn cu a biIe aIbe i | negre Se fac n exlrageri


conseculivefrinsamaiuneIaIocbiIaexlrasIrobabiIilaleaca
in ceIe n exlrageri s ob[inem o biIe aIbe i resluI o | = Q biIe
negreesledaldereIa[ia
( )
| o
| o
| o
+
+
=
E D
E F
E D
&
& &
3 ,
,

Obsertu]le
ReIa[iaoalefiexlinsienlrumaimuIlecuIoriaslfeIdac
urna con[ine
L
Q biIe de cuIoarea
L
F P L , 1 = alunci in urma a n
exlrageri robabiIilalea de a avea
L
D biIe din cuIoarea
L
F P L , 1 =
esle
P
P
P
P
D D D
Q Q Q
D
Q
D
Q
D
Q
&
& & &
3
+ + +
+ + +
=
...
...
2 1
2 1
2
2
1
1
...

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25100
TcmdcrcI!cc[ic
IvenimenleIe desre care se vorbele in cazuI aceslei
scheme sunl deendenle sau indeendenle Argumenla[i
rsunsuI

|xcnp|u
InlrunIoldeieseaudefecleremediabiIeiesesunl
rebuluri iar resluI sunl in conformilale cu normeIe slandard Din
acesle iese se iau Ia inlmIare iese Se cere s se afIe
robabiIilaleacadinacesleasaibdefecleremediabiIeunuIsfie
rebuliarresluIsfiebune

NeincadrminiolezeIeschemeicubiIanerevenilcuslri
IrobabiIilaleaculalvafi 086 , 0
10
100
7
90
2
6
1
4
~ =
&
& & &
3

5tudiuindividua!
CaIcuIa[ienlrurobIemademaisusrobabiIilaleacaceI
muIldoudinceIeiesesfierebuluri

5chcma!uiPnissnn

Iie n urne cu biIe aIbe i biIe negre in roor[ii cunoscule


IiindcunosculerobabiIil[iIe
Q
S S S ,..., ,
2 1
cucareesleexlrasobiI
aIb din fiecare din ceIe n urne cunoalem i robabiIilalea
evenimenluIuiconlrar
L L
S T =1 ConsidermoIinomuI
( ) ( )( ) ( )
Q Q
T [ S T [ S T [ S [ 3 + + + = ...
2 2 1 1

IrobabiIilalea ca in urma exlragerii unei biIe din fiecare urn s
ob[inem k biIe aIbe i nk biIe negre esle dal de coeficienluI Iui
N
[
dinoIinomuI ) ([ 3
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


101

TcmdcrcI!cc[ic
Scrie[ioIinomuIdacloalerobabiIil[iIe
L
S sunlegaIecu
aceeaivaIoarepCeseob[ineinaceaslsilua[ie

|xcnp|u
Inlrun aleIier sunl maini Irima d rebuluri a doua
rebuluri i a lreia rebuluri Se ia Ia inlmIare cle o ies
de Ia fiecare main Se cere robabiIilalea ca ies s fie bun i
dourebuluri

IrobabiIilalea ca iesa Iual de Ia rima main s fie bun


esle 995 , 0
1000
5
1
1
= = S enlru a doua main avem
99 , 0
100
1
1
2
= = S enlrualreia 991 , 0
1000
9
1
3
= = S
CaIcuIm 005 , 0 1
1 1
= = S T 01 , 0 1
2 2
= = S T
009 , 0 1
3 3
= = S T
ConsidermoIinomuI
( ) ( )( )( ) 009 , 0 991 , 0 01 , 0 99 , 0 005 , 0 995 , 0 + + + = [ [ [ [ 3
IrobabiIilalea ca una din ceIe lrei iese s fie bun i ceIeIaIle dou
rebuluri esle dal de coeficienluI Iui x din oIinom adic
00018 , 0 ~ 3

TcmdcrcI!cc[ic
Ienlru robIema recedenl caIcuIa[i robabiIilalea ca ceI
u[inoiessfiebun

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25102

Tcstdcautncva!uarc

Inlro urn se afI biIe aIbe i negre Se fac


exlrageri cu revenirea biIei S se delermine
robabiIilaleadeaexlrage
abiIeaIbe
bbiIenegre
cceIu[inobiIaIb
dceImuIldoubiIenegre

Se lie c in medie Ia bursa din Londra dinlre


lilIuriIe lranzac[ionale au o crelere semnificaliv
rmnreIalivslabiIeiarauoscderesemnificaliv
Iresuunnd c aceasl iolez esle vaIid se
anlicieaz vaIoarea a lilIuri S se delermine
robabiIilaleaca
alilIuriscreasciarsscad
bceIu[inlilIuricresciceImuIlunuscade
cniciunlilIunucrele

Inlrun Iol de iese au defecle remediabiIe


iese sunl rebuluri iar resluI sunl in conformilale cu
normeIe slandard Din acesle iese se iau Ia inlmIare
ieseSeceresseafIerobabiIilaleacadinaceslea
saibdefecleremediabiIeunuIsfierebuliarresluIs
fiebune

OinlrerinderealealliruricumalerierimTiruriIe
nusosescinloldeaunaIalimIrobabiIil[iIeenlrufiecarelir
de a a|unge Ia lim sunl resecliv Care esle
robabiIilaleaca
a loaleliruriIesa|ungIalim
b ceIu[inunlirsinlrzie

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


103

5tudiuindividua!

Se consider o urn in care se afI biIe de aceeai


mrimenumerolaledeIaIadincarebiIesunlaIbe
iarresluInegre
Se exlrage Ia inlmIare o biI Se cere s se delermine
robabiIilaleadeaob[ine
aobiIaIb
bobiIneagr
cobiIverde
dobiIaIbsauneagr
eobiIimar
fobiIdivizibiIcusau

O urn con[ine biIe aIbe i biIe negre S se


delermine robabiIilalea ca exlrgnd biIe fr a une
biIainaoisavem
a biIeaIbe
b biIenegre
c biIeaIbeibiIenegre

S se delermine care esle robabiIilalea de a ob[ine


numereslabiIiledinainleIalragereaseciaILolo

O urn con[ine biIe aIbe biIe roii biIe verzi i


biIe negre Se exlrag biIe Ia inlmIare Care esle
robabiIilaleacabiIeIeexlrasesfiedecuIoridiferile

DinlrunIoldedeIozuriseexlragIainlmIare
Iozuri liind c in medie dinlre Iozuri au cliguri in
vaIoaredeesleIeiaucliguriden
Ia Iei iar resluI sunl necligloare s se afIe
robabiIilaleadeaob[ine doucligurideesle
IeiuncligmaimicdeIeiiunIoznecliglor

O socielale comerciaIizeaz Ia aceIai re[ de


leIevizoaredinlrecaresunlrodusedefirmaAde
firmaiarresluIdefirmaCliindcinlrozisauvndul
deleIevizoaresseafIerobabiIilaleaca
a de leIevizoare s aar[in firmei A i
firmei
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25104
b ceImuIlleIevizoaresaar[infirmeiA
c ceIu[inleIevizoaresaar[infirmeiC
d niciunleIevizorsnuaar[infirmei

Dinlro urn cu biIe aIbe i biIe negre se fac


exlrageri cu revenirea biIei S se delermine robabiIilalea
cabiIesfieaIbe

aSe arunc o moned de ori S se delermine


robabiIilaleadeaob[inedeorislema
bSe arunc monede Care esle robabiIilalea de a
oblinedeorislema

Dinlro urn cu biIe aIbe biIe negre biIe verzi i


biIeroiiseexlragbiIecurevenireabiIeiSsedelermine
robabiIilaleadeaob[ineunnumregaIdebiIedinfiecare
cuIoare

InlroinlrerinderesunlverificaleuliIa|ecareroduc
rebuluriinroor[iedereseclivSeaIege
Ia inlmIare cle un rodus aI fiecrui uliIa| Care esle
robabiIilaleadeagsi
a rebuluri
b ceIu[inrebuluri
c ceImuIlunrebul

O socielale comerciaI are debilori La sfriluI Iunii


fiecaredebiloroalefisaunusoIvabiISocielaleaeslimeaz
c debilorii sunl soIvabiIi cu robabiIilalea
resecliv S se delermine robabiIilalea ca Ia sfriluI
Iunii
a lo[idebiloriisunlsoIvabiIi
b niciundebilornueslesoIvabiI
c ceIu[inundebiloreslesoIvabiI
d ceImuIldoidebilorisunlsoIvabiIi

Inlrun Iaboralor de informalic se gsesc


caIcuIaloare care nu sunl Iegale in re[ea IrobabiIilalea ca
un caIcuIalor s nu se viruseze inlrun inlervaI de lim i
esle 8 , 0 = S aceeai enlru loale caIcuIaloareIe Se cere
robabiIilalea ca in inlervaIuI de lim consideral i s
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


105
avem
a loalecaIcuIaloareIevirusale
b niciuncaIcuIalorvirusal
c ceImuIlalruvirusale
d ceImuIliceIu[invirusal

La deschiderea bursei sau us in vnzare ac[iuni


cu aceeai vaIoare nominaI dinlre care sunl aIe
sociel[iiaIesociel[iiBaIesociel[iiCiresluI
deaIesociel[iiOliindcsauvnduldinac[iuni
ssedelerminerobabiIilaleaca
a sfieaIesociel[iiaIesociel[iiB
aIesociel[iiCiarresluIaIesociel[iiO
b ceImuIlsfieaIesociel[iiO
c sfieaIesociel[iisauB
d niciunasnufieasociel[iIorBsauC

Un furnizor Iivreaz unei Iibrrii de exemIare


dinlro carle Irinlre aceslea se afI exemIare crora Ie
Iisesc uneIe agini Comanda esle accelal de beneficiar
dac in urma examinrii a exemIare se conslal c
aceslea sunl coresunzloare S se delermine
robabiIilaleacaIoluIdecr[isfieaccelal

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25106
REZUMATULUNIT|IIDENV|ARE

Inunilaleadeinv[areaufoslarcurseurmloareIeasecle

- aufoslinlroduseno[iuniIedebazaIeleorieirobabiIil[iIor
- sau bus bazeIe leorelice aIe eIemenleIor de baz din leoria
grafuriIordefini[iileoremeroriel[i
- afoslinlrodusdefini[iacIasicarobabiIil[ii
- aufosleviden[ialeroriel[iIedebazaIerobabiIil[iIor
- sauinlrodusSchemeIerobabiIislicecIasice
- au fosl fcule o serie de anaIize de silua[ii care au roIuI de a
a|ula cursanluI s in[eIeag comIexilalea informa[iiIor i
no[iuniIor ce ol fi rezoIvale cu a|uloruI leoriei
robabiIil[iIor
- au fosl rezoIvale diverse silua[ii secifice leoriei
robabiIil[iIorinscouIdeaa|ulasludenluIsin[eIeagmai
uormoduIincareno[iuniIeroriel[iIeischemeIeindicale
olfiaIicale

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


107
TE5TDEEVALUAREnntatdctutnrctitu!arcurs

Amrcuit Ixisl vreo silua[ie in care o robIem s oal fi
rezoIval rin oricare dinlre schemeIe ernouIIi
resecliv Schema iIei nerevenile Argumenla[i
rsunsuI Comune[i robIeme cu enun[uri
reaIisle nu in Iimba| de urne i biIe una enlru biIa
nerevenil una enlru schema Iui ernouIIi Moliva[i
de ce se aIege in fiecare dinlre silua[ii o anumil
schemnuceaIaIlRezoIva[irobIemeIerouse
|n cta|uarc tcr ji ana|izaic raspunsu| si arguncniajia |a
inirc|arca iniiia| p ccnpuncrca cc|cr prc||cnc
prczc|tarca cc|cr prc||cnc p nciitarca a|cgcrii nic!c|cr
pcrigina|iiaicacnuniuri|crprc||cnc|crpScaccr!p!in
cjiciu
Comune[i o robIem care s oal fi rezoIval
foIosinddouschemerobabiIislicediferileRezoIva[i
robIemainceIedouvarianleArgumenla[ide cea[i
aIes aceasl combina[ie de scheme in defavoarea
ceIorIaIle combina[ii Care dinlre ceIe dou scheme o
refera[ienlruaceaslrobIemconcrel
|n cta|uarc tcr ji ana|izaic cnunju| prc||cnci p rczc|tarca
prc||cnc in nc!uri p arguncniarca a|cgcri|cr p Sc
accr!p!incjiciu
Un furnizor lrebuie s Iivreze Ia o Iibrrie manuaIe
de AIgebr Limba francez Limba romn i Islorie
fiecare in cle de exemIare Dinlre manuaIeIe de
AIgebr sunl necoresunzloare dilre ceIe de
Irancez i ceIe de Islorie cle iar rinlre ceIe de
Romn Un Iol esle accelal de beneficiar dac in
urma examinrii a exemIare se conslal c aceslea
sunlloalecoresunzloare
SseafIerobabiIilaleaca
a IoluIdeAIgebrsfieaccelal
b IoluIdeIsloriesnufieaccelal
c IoluriIedeAIgebriIrancezsfieaccelale
d ceI u[in dou dinlre ceIe liuri de manuaIe
sfieaccelale

|ncta|uarctcrjiana|izaicpcnirujiccarc!inprinc|csu|puncic
scacccr!cicppcnirupunciua|!scacccr!pScaccr!p
!incjiciu
sn[c!cgmndu!
incarctrcbuic
privitcdivcrsc!c
c!cmcntca!c
rca!itatiidin
punctu!dcvcdcrc
a!tcnrici
prbabi!itati!nr

scnmpar
mnda!it[iadccvatc
dcintcrprctarca
situa[ii!nrcnncrctc
sisaidcntiIic
variantc!ccc!cmai
pcntruuncnntcxt
dat

simpartn
prnb!cmacnmp!cxa
inprnb!cmcmai
simp!csisacnmbin
apniinInrmatii!c
nbtinutcpcntrua
gasiastIc!
rczn!varcasarcinii
initia!c

sminsucsc
nntiuni!cdcbaza
a!ctcnrici
prnbabi!itati!nr
prccumsi
schcmc!cc!asicc
dcprnbabi!itatc
VDana!izczn
situaticgcncra!asi
sagascscascmanari
darmaia!cs
dcnscbiridcInnd
dinpunctdcvcdcrc
a!tcnrici
prnbabi!itati!nr

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25108
INDICA|II 5UGE5TII DE REZOLVARE R5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUAREALEUNlTJllDLNVJARL

TcmdcrcI!cc[ic
AdevralAdevralIaIs

TcmdcrcI!cc[ic
IvenimenleIe eIemenlare sunl in numr de
alru Se exlrage o biI aIb roie verde neagr in
lolaI

evenimenle

TcmdcrcI!cc[ic
IrobabiIilaleacarimuIcoiIsinlroducobiI
Iin esle
10
6
1
= S IrobabiIilalea ca aI doiIea coiI s
Ioveasc deinde de ce a Iovil rimuI Dac rimuI a
inlrodus o biI Iin alunci din ceIe biIe rmase
mai sunl Iine i coIorale deci vom avea
9
5
2
= S
Daca rimuI a inlrodus o biI coIoral alunci
9
4
2
= S
IvenimenleIenusunlindeendenlecideendenle

Tcmc!cdcrcI!cc[ic
Sunl indeendenle deoarece biIa exlras fiind
reinlrodus in urn con[inuluI urnei rmne idenlic
enlru fiecare exlragere indiferenl de cuIoarea biIei
exlraseIaunmomenldal

TcmdcrcI!cc[ic
Irorielalea conform creia
( ) ( ) ( ) % 3 $ 3 % $ 3 + = dac O/ = % $ aa cum se
inlmIincazuIanaIizal

TcmdcrcI!cc[ic
Dac 2 = P adic biIe de numai dou cuIori
robabiIilalea ca in ceIe n exlrageri s se ob[in
1
Q biIe
de cuIoarea
1
F i
2
Q biIe de cuIoarea
2
F va fi
( )
2 1
2 1
2 1
2 1
! !
!
,
Q Q
Q
S S
Q Q
Q
Q Q 3 = i cum Q Q Q = +
2 1
rezuIl
(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25


109
( )
( )
1 1
2 1
1 1
2 1
! !
!
,
Q Q Q
Q
S S
Q Q Q
Q
Q Q 3

= adic
( )
1 1 1
2 1 2 1
,
Q Q Q Q
Q Q
S S & Q Q 3

= care esle reIa[ia de Ia urna Iui


ernouIIicudouslri

TcmdcrcI!cc[ic
Sunl indeendenle deoarece biIa exlras fiind
reinlrodus in urn con[inuluI urnei rmne idenlic
enlru fiecare exlragere indiferenl de cuIoarea biIei
exlraseIaunmomenldal

TcmdcrcI!cc[ic
SchemaIuiernouIIicudouslri

TcmdcrcI!cc[ic
CoeficienluI Iui x coeficienluI Iui x


coeficienluIIuix

Tcstdcautncva!uarc
a
1 3
3
4
15
11
15
4
C |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
b
2 2
2
4
15
11
15
4
C |
.
|

\
|
|
.
|

\
|

c
N
N
N
N
&

=
_ |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
4
4
1
4
15
11
15
4
d
N
N
N
N
&

=
_ |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
4
2
0
4
15
4
15
11

ernouIIigeneraIizala ( ) ( )
3 3 4
) 15 , 0 ( 65 , 0 2 , 0
! 3 ! 3 ! 4
! 10


b
_ _
= =


10
4
1
0
10
2 1 2 1 1 2
2 1 2 1
; ) 15 , 0 ( ) 65 , 0 ( ) 2 , 0 (
)! 10 ( ! !
! 10
[ [
[ [ [ [
[ [ [ [

c
2
2
2
10
10
0 2 2
) 15 , 0 ( ) 65 , 0 (
)! 10 ( !
! 10
[
[
[
[ [

=
_

iIanerevenil 086 , 0
10
100
7
90
2
6
1
4
~ =
&
& & &
3
Ioisson a coeficienluI Iui x

b coeficienluI Iui
0
[
adiclermenuIIibercoeficienluIIui [ coeficienluIIui
2
[

(/(0(17('(7(25,$352%$%,/,7,/25110
BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT PENTRU UNlTATLA DL
NVJARL

Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A


TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii
IIoieli
Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic
IdUIGIIoieli
Ioescu G Mocanu D ||cncnic !c naicnaiici supcricarc
MaicnaiicicccncniccedIerformanlica
Ioescu O az D eganu G IiIi A Raischi C VasiIiu
DI ulescu V Inachescu M Iirica O Slremlan N Toma
NZahariaGazSadinLMaicnaiiciac|icaicincccncnic
IdDidaclicasiIedagogicaucuresli


ILIOGRAIIIRICOMANDAT

BIBLIOGRAFIERECOMANDATPENTRU

Caledra de malemalic IIG IIoieli |gc|r |iniargccnciric


ana|iiic i gccnciric !ijcrcnjia| Cu|cgcrc !c prc||cnc Lilo
IIoieli
Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A
TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Chiri[ S Prc||cnc !c naicnaiici supcricarc Id Didaclic i
Iedagogicucureli
DufelreIIe C GaggioIi V ||cncnis !a|gc|rc Vuiberl Iaris

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Irahova IIoieli

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii


IIoieli
Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic
IdUIGIIoieli
Ion D Ion Radu N |gc|r Id Didaclic i Iedagogic
ucureli
Ion D Ion Radu N Ni[ C Ioescu D Prc||cnc !c a|gc|r
IdDidacliciIedagogicucureli
OrescuGhGhicGManoIeSChirciuIMaicnaiiciap|icaic
incccncnicIdIndeenden[aIconomicriIa
Ioescu G |gc|r |xcrcijii i prc||cnc Id Iremier IIoieli

Ioescu G Dumilru I ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


|gc|ra|iniarasiana|izanaicnaiicaIdIIMIasi

Ioescu G Mocanu D ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


MaicnaiicicccncniccIdIerformanlicaIasi
Ioescu G Ielcu AI Maicnaiic c|cncniar pcniru
intjnaniu|supcricrIdIremierIIoieli
Rislea I Isboiu D Dumilru I |gc|r |iniar gccnciric
ana|iiici!ijcrcnjia||cuajii!ijcrcnjia|cIdUIGIIoieli
RocuIe[ M Toma G Masgras V Prc||cnc !c ana|iz
naicnaiicIdTehnicucureli

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


111
UNITATEADENV|ARE

ECUA|II DIFEREN|IALE LINIARE DE ORDIN 5UPERIOR CU


COEFICIEN|ICON5TAN|I

Cuprins Pagina
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
No[iuniinlroduclive
Icua[ii diferen[iaIe Iiniare de ordin suerior
omogene

Icua[ii diferen[iaIe Iiniare de ordin suerior


neomogene

CazuIderezonan[

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajii sugcsiii !c rczc|tarc rspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I112

COMPETEN|ELEUNIT|IIDENV|ARE

Dupstudiu!accstciunit[idcnv[arcvc[ircui

s idcntiIica[i ccua[ii!c diIcrcntia!c !iniarc dc nrdin


supcrinr

s rczn!va[i ccuatii diIcrcntia!c !iniarc dc nrdin


supcrinrnmngcnc

s rczn!va[i ccuatii diIcrcntia!c !iniarc dc nrdin


supcrinrncnmngcnc

sidcntiIicaticazuri!cspecluIecarcncccsitamndiIicari
a!cmnda!itatiidcrczn!varccazu!dcrcznnanta

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


113

Nn[iuniintrnductivc

Ecua[ii!c diIcrcn[ia!c sunl aceIe ecua[ii care exrim Iegluri


inlreofunc[ie ( ) [ I \ = iderivaleIesaIe
( ) Q
\ \ \ \ ,..., ' ' , ' , adic
( )
( ) 0 ,..., ' ' , ' , , =
Q
\ \ \ \ [ )
Sunem desre aceasl ecua[ie c esle o ecua[ie diferen[iaI de
ordinuIn
Se numele sn!u[ic sau intcgra! a unei ecua[ii diferen[iaIe
orice func[ie ) ([ I \ = care verific ecua[ia dal adic orice func[ie
) ([ I \ = careinIocuilinecua[iadalolransforminidenlilale

|xcnp|c!cccuajii!ijcrcnjia|c
( )
[ [
H \\ H = + ' 1

[\
[ \
\
2 2
'
+
=

0 ' = + [ \ [H [\
[
\

[ \
[
[
\ sin
cos
sin 2
' '
2
2
=
( ) 1 ' 2 ' ' 3
2 2
+ = [ H \ \ \
[

In ceIe ce urmeaz vom rezenla numai ecua[iiIe diferen[iaIe


IiniareAcesleasunlecua[iiIedeforma
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) [ ) \ [ S \ [ S \ [ S
Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0

unde ( ) Q L [ S
L
, 0 , = sunl func[ii conlinue se numesc ccua[ii
diIcrcn[ia!c !iniarc dc nrdinu! n Dac ( ) 0 = [ ) alunci ecua[ia se
numelenmngcn
Mairecisvomdisculadesreecua[iiIediferen[iaIeIiniarecu
coeficien[i conslan[i adic aceIe ecua[ii care sunl de forma de mai
sus dar in care ( ) Q L [ S
L
, 0 , = nu deind de x ci sunl conslanle
Q L S
L
, 0 , =
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I114
Ecua[iidiIcrcn[ia!c!iniarcdcnrdinsupcrinrnmngcnc

VominceesludiuIaceslorecua[iicuecua[iiIeomogeneadic
ceIedeforma
( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +

\ S \ S \ S
Q
Q Q

|xcnp|u 0 4 ' 3 ' ' 2 = + \ \ \

SoIu[iauneiecua[iiomogene

( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +

\ S \ S \ S
Q
Q Q

esleexresiadeforma
Q Q
\ F \ F \ F \ + + + = ..
2 2 1 1 0

unde Q L F
L
, 1 , = sunl conslanle arbilrare In ceIe ce urmeaz vom
rezenlamoduIdedelerminareavaIoriIor Q L \
L
, 1 , =

Ienlru a rezoIva o ecua[ie omogen Iiniar inceem rin a


scrie ccua[ia caractcristic a acesleia Icua[ia caraclerislic se ob[ine
rin inIocuirea in ecua[ia consideral a Iui
( ) N
\ adic q derival de k
oricu
N
U DeexemIu ' ' \ iIinIocuimcu
2
U ' \ cu
1
U adiccurVom
ob[ineaslfeIecua[iacaraclerisliccevafideforma
0 ...
1
1 0
= + + +

Q
Q Q
S U S U S
SerezoIvecua[iacaraclerislicisedelerminceIenrdcini
aIe saIe
Q
U U U ,..., ,
2 1
Iiecare dinlre acesle n rdcini ne va indica una
din vaIoriIe Q L \
L
, 1 , = AIlfeI sus fiecrei rdcini ii va coresunde
un q din soIu[ia de forma
Q Q
\ F \ F \ F \ + + + = ..
2 2 1 1 0
ModuI in care
scriem e
L
\ coresunzlor rdcinii
L
U deinde de liuI rdcinii
dacaceaslaeslereaIcomIexdaceslesimIdubIelc
Dac rdciniIe ecua[iei caraclerislice sunl reaIe i
dislinclealuncifiecreirdcini
L
U iivacoresundeun
L
\
de forma
[ U
L
L
H \ = adic vom avea soIu[ia
[ U
Q
[ U [ U
Q Q
Q
H F H F H F \ F \ F \ F \ + + + = + + + = .. ..
2 1
2 1 2 2 1 1 0

DacrinlrerdciniIeecua[ieicaraclerisliceexislo
rdcincomIexsimI LE D U + = aluncifiecreierechi
de rdcini con|ugale LE D U =
2 , 1
ii va coresunde erechea
( )
( )

=
=
E[ H \
E[ H \
D[
D[
cos
sin
2
1

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


115
Dac rinlre rdciniIe ecua[iei caraclerislice exisl o
rdcinereche de rdcini
L
U / | o L U = muIliI de
ordinuI k reaI sau comIex alunci aceslei rdcini
erechederdciniiivorcoresundekvaIorierechide
vaIori N L \
L
, 1 , = deforma
[ U
L
L
H \ =
1

[ U
L
L
[H \ =
2

[ U N
L
L
S
H [ \ =
resecliv
( ) [ H \
[
L
|
o
sin
1
= ( ) [ [H \
[
L
|
o
sin
2
= ( ) [ H [ \
[ N
L
S
|
o
sin
1
=
( ) [ H \
[
M
|
o
cos
1
= ( ) [ [H \
[
M
|
o
cos
2
= ( ) [ H [ \
[ N
M
S
|
o
cos
1
=

|xcnp|u
SserezoIveecua[ia
0 2 ' 3 ' ' = + \ \ \

Icua[ia caraclerislic ob[inul rin inIocuirea Iui


( ) N
\ cu
N
U
esle
0 2 3
2
= + U U
curdciniIe 1
1
= U 2
2
= U
Ienlru 1
1
= U vom avea
[ [
H H \ = =
1
1
i enlru 2
2
= U vom avea
[
H \
2
2
= RezuIlaslfeIcavemsoIu[ia
[ [
H F H F \
2
2 1 0
+ =

TcmdcrcI!cc[ic
SserezoIveecua[ia
0 2 ' ' ' 2 ' ' ' = + \ \ \ \

|xcnp|u
SserezoIveecua[ia
0 2 ' 2 ' ' = + \ \ \

Icua[iacaraclerisliccoresunzloarevafi
0 2 2
2
= + U U
ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I116
curdciniIe L U + =1
1
L U =1
2
adic

=
=
[ H \
[ H \
[
[
cos
sin
2
1

Ob[inem
[ H F [ H F \
[ [
sin sin
2 1 0
+ =

TcmdcrcI!cc[ic
SserezoIveecua[ia
0 2 ' ' ' 2 ' ' ' = + \ \ \ \

|xcnp|u
SserezoIveecua[ia
( ) ( )
0 ' ' ' ' ' 3 3 = + \ \ \ \
,9 9

Avem
0 3 3
2 3 4 5
= + U U U U
care oale fi scris sub forma ( ) 0 1 3 3
2 3 2
= + U U U U adic ( ) 0 1
3 2
= U U
cusoIu[iiIe 0
1
= U 0
2
= U 1
3
= U 1
4
= U 1
5
= U iob[inemsoIu[ia

[ [ [
H [ F [H F H F [ F F \
2
5 4 3 2 1 0
+ + + + =

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


117
TcmdcrcI!cc[ic
SserezoIveecua[ia
( )
0 ' ' 2 = + + \ \ \
,9

Ecua[iidiIcrcn[ia!c!iniarcdcnrdinsupcrinrncnmngcnc

In aragrafuI recedenl am vzul cum se rezoIv ecua[iiIe


Iiniaredeordinsuerioromogeneadicecua[iiIedeforma
( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +

\ S \ S \ S
Q
Q Q

In conlinuare vom rezenla moduI de rezoIvare enlru


ecua[iiIe neomogene adic aceIe ecua[ii care in arlea dreal nu
maiaucioexresieinfunc[iedex
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0

SoIu[ia generaI a ecua[iei neomogene de mai sus esle de


forma
S *
\ \ \ + =
0
unde
0
\ esle soIu[ia ecua[iei omogene alaale iar
S
\ esleosoIu[iearlicuIaraecua[ieineomogene
Icua[ia omogen alaal unei ecua[ii neomogene esle acea
ecua[ieincaremembruIdrelseinIocuielecu
Iulem sune c enlru a rezoIva o ecua[ie neomogen de
forma
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0
arcurgemurmloriiai
- se scrie ecua[ia omogen alaal adic
( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +

\ S \ S \ S
Q
Q Q
se rezoIv aceasl ecua[ie i se
delermin
0
\
- sedelerminsoIu[iaarlicuIar
S
\
- sescriesoIu[iageneraIaecua[iei
S *
\ \ \ + =
0

Vom rezenla in conlinuare o melod de delerminare a


soIu[ieiarlicuIare
S
\ numilmelodacoeficien[iIornedelermina[i

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I118
MctndacncIicicn[i!nrncdctcrmina[i
AceaslmelodseoaleaIicanumaiincazuIincarefunc[ia
din membruI aI doiIea ( ) [ ) con[ine oIinoame exonen[iaIe
sinusuricosinusuriicombina[iiaIeaceslorasumeisauroduse
Vom aIege soIu[ia arlicuIar
S
\ du forma func[iei ( ) [ )
adicafunc[ieidinmembruIdrelaIecua[ieiSevaIuaenlru
S
\
oexresiecucoeficien[inedelermina[ideaceeaiformcu ( ) [ ) De
exemIu dac ( ) [ ) esle un oIinom de grad doi alunci vom Iua
enlru
S
\ forma generaI a oIinomuIui de grad doi adic vom
scrie F E[ D[ \
S
+ + =
2
Cum
S
\ esle soIu[ie enlru ecua[ia ini[iaI
inseamnceaverificegaIilalea
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0
Ienlru
aceasla va fi nevoie s caIcuIm loale derivaleIe Iui
S
\ n Ia
ordinuI n i vom inIocui in ecua[ie e q cu
S
\ Din reIa[ia care va
rezuIla vom ob[ine coeficien[ii Iui
S
\ in cazuI exemIuIui de mai
suscuoIinomuIvomdelerminaaslfeIa|cdecivomob[ineaslfeI
exresia
S
\ necesarenlrudelerminareaIui
S *
\ \ \ + =
0

|xcnp|u
SserezoIveecua[ia
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ = + [ [ \ \ \

SoIu[ia generaI a aceslei ecua[ii va fi de forma


S *
\ \ \ + =
0

Vom incee rin a delermina
0
\ adic soIu[ia ecua[iei omogene
alaale
Icua[ia omogen alaal esle ecua[ia in care membruI din
arleadrealiIinIocuimcuVomaveadeciecua[ia
0 6 ' 5 ' ' = + \ \ \
RezoIvmducumamvzulinaragrafuIrecedenlaceasl
soIu[ieidelerminnm
[ [
H F H F \
3
2
2
1 0
+ =

Mai lrebuie s delerminm


S
\ Aa cum am sus mai sus in
descriereamelodeivomconsidera
S
\ ofunc[iedeliuIfunc[ieidin
arleadrealaecua[ieiIcua[iaesle
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ = + [ [ \ \ \
deciseobservcindrealaavemunoIinomdegraddoiAluncii
S
\ va fi lol un oIinom de grad doi scris sub forma generaI
F E[ D[ \
S
+ + =
2
Cum
S
\ esle o soIu[ie arlicuIar a ecua[iei
ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


119
considerale inseamn c
S
\ lrebuie s verifice aceasl ecua[ie
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ = + [ [ \ \ \ adicvomaveaegaIilalea
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ = + [ [ \ \ \
S S S

IenlruauleainIocui
S
\ inaceaslegaIilalevomcaIcuIamai
inli derivala de ordinuI i de ordinuI doi enlru
S
\ adic aceIe
derivalecareaarinexresiaecua[iei
Avem
F E[ D[ \
S
+ + =
2

E D[ \
S
+ = 2 '
D \
S
2 ' ' =
InIocuim acum acesle vaIori in egaIilalea 3 2 6 ' 5 ' '
2
+ = + [ [ \ \ \
S S S
i
vomob[ine
( ) ( ) 3 2 6 2 5 2
2 2
+ = + + + + [ [ F E[ D[ E D[ D
IacemcaIcuIeIeirezuIl
3 2 6 6 6 5 10 2
2 2
+ = + + + [ [ F E[ D[ E D[ D
adic
( ) 3 2 6 5 2 6 10 6
2 2
+ = + + + + [ [ F E D [ E D D[
Ienlru a delermina coeficien[ii a | c vom egaIa coeficien[ii Iui
N
[
din arlea slng cu coeficien[ii Iui
N
[ din arlea dreal ob[innd
sislemuI

= +
= +
=
3 6 5 2
2 6 10
1 6
F E D
E D
D
ideci

=
=
=
108
43
18
1
6
1
F
E
D

Cumavem F E[ D[ \
S
+ + =
2
ob[inemsoIu[iaarlicuIarculal
108
43
18
1
6
1
2
+ = [ [ \
S

SoIu[ia generaI a ecua[iei considerale esle
S *
\ \ \ + =
0
Am
vzulc
[ [
H F H F \
3
2
2
1 0
+ = i
108
43
18
1
6
1
2
+ = [ [ \
S
decivomavea


S
\
\
[ [
*
[ [ H F H F \
108
43
18
1
6
1
2 3
2
2
1
0
+ + + =

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I120
TcmdcrcI!cc[ic
SsedelerminesoIu[iageneraIaecua[iei
1 10 ' 2 ' '
3
= + [ \ \ \

|xcnp|u
SsedelerminesoIu[iageneraIaecua[iei
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' =
Sc|ujic
Icua[ia omogen alaal esle 0 3 ' 5 ' ' ' ' ' = \ \ \ \ cu ecua[ia
caraclerisliccusoIulia
[ [ [
H F H F H F \
3
3 2 1 0
+ + =

Darrimiidoilermeni
ai soIu[iei coincid deci va lrebui s inmuI[im unuI dinlre ei cu x
ob[inndaslfeI
[ [ [
H F [H F H F \
3
3 2 1 0
+ + =

S delerminm acum
S
\ MembruI drel aI ecua[iei
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' = esleofunc[ieexonen[iaIdecii
S
\ valrebuis
fie lol o func[ie exonen[iaI cu un coeficienl nedelerminal adic
vom avea
[
S
DH \
2
= Ienlru a delermina coeficienluI a vom roceda
ca Ia exemIeIe recedenle adic vom inIocui
[
S
DH \
2
= in ecua[ia
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' = Ienlru aceasla avem nevoie s delerminm
derivaleIedeordinuIiaIeIui
S
\
[
S
DH \
2
=
[
S
DH \
2
2 ' =
[
S
DH \
2
4 ' ' =
[
S
DH \
2
8 ' ' ' =
InIocuind acum acesle exresii in ecua[ia
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' =
vomob[ineegaIilalea
( ) ( )
[ [ [ [ [
H DH DH DH DH
2 2 2 2 2
4 3 2 5 4 8 =
adic
9
4
= D
ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


121
Ob[inem aslfeI
[ [
S
H DH \
2 2
9
4
= = deci soIu[ia generaI a
ecua[ieiconsideraledeforma
S *
\ \ \ + =
0
vafi
[ [ [ [
*
H H F [H F H F \
2 3
3 2 1
9
4
+ + =

|xcnp|u
SsedelerminesoIu[iageneraIaecua[iei
[ [ \ \ \ cos 2 sin 3 ' 2 ' ' + = +

Sc|ujic
Icua[iaomogenalaalesle 0 3 ' 2 ' ' = + \ \ \ cu
[ [
H F H F \
3
2 1 0

+ =
S lrecem acum Ia delerminarea soIu[iei arlicuIare
S
\ a
ecua[iei [ [ \ \ \ cos 2 sin 3 ' 2 ' ' + = +
IxresiadinmembruIdrelesleocombina[ieinlresinicos
ambeIecuaceIaiargumenlxVomconsideraenlru
S
\ loloaslfeI
de exresie cu coeficien[i nedelermina[i adic [ E [ D \
S
cos sin + =
VomcaIcuIaacumderivaleIedeordinuIienlru
S
\
[ E [ D \
S
cos sin + =
[ E [ D \
S
sin cos ' =
[ E [ D \
S
cos sin ' ' =
i vom inIocui acesle vaIori in ecua[ia consideral
[ [ \ \ \ cos 2 sin 3 ' 2 ' ' + = + Ob[inem
( ) ( ) [ [ [ E [ D [ E [ D [ E [ D cos 2 sin cos sin 3 sin cos 2 cos sin + = + +
adic
( ) ( ) [ [ [ E D [ E D cos 2 sin cos 4 2 sin 2 4 + = +
Vom egaIa acum coeficienluI Iui sinx din slnga cu
coeficienluI Iui sinx din dreala Ia feI i enlru cosx i ob[inem
sislemuI

=
=
2 4 2
1 2 4
E D
E D
adic

=
=
2
1
0
E
D

ideci [ E [ D \
S
cos sin + = vafi [ [ \
S
cos
2
1
sin 0 = adic [ \
S
cos
2
1
=
SoIu[iageneraIaecua[ieivafi
S *
\ \ \ + =
0
adic
[ H F H F \
[ [
*
cos
2
1
3
2 1
+ =

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I122
TcmdcrcI!cc[ic
SsedelerminesoIu[iageneraIaecua[iei
[ \ \ 2 sin 2 ' 4 ' ' ' =

Am vzul n acum cum ulem delermina


S
\ enlru
silua[iiIe in care membruI din arlea dreal a ecua[iei esle un
oIinomofunc[ieexonen[iaIsauofunc[ielrigonomelricsincos
Dar exisl desluIe silua[ii cnd exresia din dreala ( ) [ ) esle o
combina[ie a aceslora rerezenlnd fie o sum de func[ii fie un
rodusfieosumderoduse

S vedem cum rezoIvm o ecua[ie diferen[iaI Iiniar
neomogendeforma
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0

unde ( ) [ ) esle o sum de oIinoame func[ii exonen[iaIe func[ii
lrigonomelricesincos
In aceasl silua[ie ulem considera func[ia ( ) [ ) ca fiind o
sum de forma ( ) ( ) ( ) ( ) [ ) [ ) [ ) [ )
N
+ + + = ...
2 1
unde fiecare ( ) [ )
L
esle fie
oIinomfieexonen[iaIfiefunc[ielrigonomelricsincosadic
( ) ( )
( ) ( ) ( ) [ ) [ ) [ ) \ S \ S \ S
N Q
Q Q
+ + + = + + +

... ...
2 1
1
1 0

Inaceaslsilua[iesoIu[iaarlicuIar
S
\ oalefiscrisieaca
o sum de liuI
SN S S S
\ \ \ \ + + + = ...
2 1
fiecare
SL
\ coresunznd unei
func[ii ( ) [ )
L
Ienlru delerminarea fiecrui
SL
\ se va considera
ecua[ia
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
L Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0
Iund in arlea dreal numai
func[ia coresunzloare Iui
SL
\ Du ce se delermin lo[i
SL
\ se
oalescrie
S
\ aoiseoaledelermina
S *
\ \ \ + =
0

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


123
|xcnp|u
SsedelerminesoIu[iageneraIaecua[iei
1 4 ' 3 ' '
2
+ = + [ H \ \ \
[

Sc|ujic
Icua[iaomogenalaalesle 0 4 ' 3 ' ' = + \ \ \ cu
[ [
H F H F \
4
2 1 0

+ =
Ienlru a delermina i soIu[ia arlicuIar
S
\ s anaIizm
membruI drel aI ecua[iei 1 4 ' 3 ' '
2
+ = + [ H \ \ \
[
Observm c acesla
esleosuminlreofunc[ieexonen[iaI
[
H
2
iunoIinomdegraduI
inli 1 [ Aluncii
S
\ vafiosuminlreofunc[ieexonen[iaIiun
oIinomdegraduIinliVomscrie
S
\ subforma
2 1 S S S
\ \ \ + =
Vom delermina mai inli
1 S
\ coresunzlor exonen[iaIei
Ienlru aceasla ornim de Ia ecua[ia 1 4 ' 3 ' '
2
+ = + [ H \ \ \
[
dar
considerm in arlea dreal numai exonen[iaIa ignorm
oIinomuIvomaveaaslfeIecua[ia
[
H \ \ \
2
4 ' 3 ' ' = +
SoIu[ia arlicuIar
1 S
\ a aceslei ecua[ii va fi o exonen[iaI
decivomavea
[
S
DH \
2
1
= Ob[inem
[
S
H \
2
1
6
1
=
Revenim acum Ia ecua[ia ini[iaI 1 4 ' 3 ' '
2
+ = + [ H \ \ \
[
i
delerminm soIu[ia
2 S
\ coresunzloare oIinomuIui de grad
1 [ Caimaisusvomconsiderainarleadrealaecua[ieinumai
oIinomuIignorndexonen[iaIaAvemdeciecua[ia
1 4 ' 3 ' ' = + [ \ \ \
cu soIu[ia arlicuIar
2 S
\ 1 [ esle aa cum am recizal de|a un
oIinom de graduI inli deci enlru
2 S
\ vom Iua exresia generaI
F E[ \
S
+ =
2
nuamIual E D[ + deoareceincadruIexerci[iuIuiamfoIosil
de|aIileraa
Oblinem
16
1
4
1
2
+ = + = [ F E[ \
S

Am delerminal aslfeI
[
S
H \
2
1
6
1
= i
16
1
4
1
2
+ = [ \
S
i cum
2 1 S S S
\ \ \ + = inseamncvomavea
16
1
4
1
6
1
2
+ = [ H \
[
S

Iulem deci scrie soIu[ia generaI a ecua[iei ini[iaIe
1 4 ' 3 ' '
2
+ = + [ H \ \ \
[
care esle de forma
S *
\ \ \ + =
0
unde
[ [
H F H F \
4
2 1 0

+ = i
16
1
4
1
6
1
2
+ = [ H \
[
S

16
1
4
1
6
1
2 4
2 1
+ + + =

[ H H F H F \
[ [ [
*

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I124
In ceIe ce urmeaz vom vedea cum rezoIvm o ecua[ie
diferen[iaIIiniarneomogendeforma
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +

...
1
1 0

unde ( ) [ ) esle un rodus inlre o exonen[iaI i un oIinom sau o
exonen[iaIiofunc[ielrigonomelricsincos
In aceasl silua[ie
S
\ va fi lol un rodus inlre func[iiIe
reseclivescrisecucoeficien[inedelermina[iDeexemIudac ( ) [ )
esleunrodusinlreoexonen[iaIiunoIinomaluncii
S
\ vafi
rodusinlreoexonen[iaIiunoIinom

|xcnp|u
S se scrie forma soIu[iei arlicuIare enlru o ecua[ie
diferen[iaIneomogenenlrucare ( ) ( ) 1 3 2
2 2
+ =

[ [ H [ )
[

Sc|ujic
Iunc[ia ( ) [ ) eslerodusinlreoexonen[iaIiunoIinomde
graduI doi Aceasl form o vom considera i enlru soIu[ia
arlicuIarcoresunzloareadic ( ) F E[ D[ H \
[
S
+ + =
2 2

TcmdcrcI!cc[ic
ConlinualirezoIvareaexemIuIuidemaisus

Iulem re[ine c in generaI dac ( ) [ ) esle un rodus inlre o


exonen[iaI i un oIinom sau inlre o exonen[iaI i o func[ie
lrigonomelric de forma sincos alunci enlru
S
\ vom Iua
coeficien[i nedelermina[i numai Ia oIinomfunc[ia lrigonomelric
nuiIaexonen[iaIAIlfeIsus
ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


125
- dac ( ) ( ) & %[ $[ H [ )
[
+ + =
2 |
o alunci ( ) F E[ D[ H \
[
S
+ + =
2 |

rezuIlaluI esle corecl enlru oIinoame de orice grad nu


numai de graduI dar am referal s Ium un exemIu
maiIaindemnimaiuordeurmril
- dac ( ) ( ) [ % [ $ H [ )
[
o
|
cos sin + = alunci
( ) ( ) [ E [ D H [ )
[

|
cos sin + =

Cazu!dcrcznnan[

|xcnp|u
SsedelerminesoIu[iageneraIaecua[iei
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = +
Sc|ujic
Icua[ia omogen coresunzloare esle 0 4 ' 5 ' ' = + \ \ \
[ [
H F H F \
4
2 1 0
+ =
Ienlru
S
\ lrebuie s considerm o exonen[iaI deoarece
aceaslaesleformaexresieidinmembruIdrelaIecua[ieiVomavea
aslfeI
[
S
DH \ = DerivaleIeIui
S
\ sunl
[
S
DH \ =
[
S
DH \ = '
[
S
DH \ = '
iinIocuindinexresiaecua[iei
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = + ob[inem
[ [ [ [
H DH DH DH 2 4 5 = +
adic
[
H 2 0 =
ceeaceesleimosibiI

Acesl Iucru sa inlmIal deoarece sunlem inlro silua[ie


seciaIanumeaanumiluIcazdcrcznnan[Ienlruain[eIegemai
binesilua[iasneaducemaminledeodiscu[ieanlerioaraIncadruI
aceIei anaIize suneam c nu esle voie ca in cadruI soIu[iei unei
ecua[iiomogenesexisledoilermenicarescoincidIenlruaevila
aceslIucrulrebuiasinmuI[imunuIdinlrelermeniireseclivicux
Aceasl silua[ie nu se inlInele ins numai in cazuI soIu[iei
ecua[iei omogene Ia oale sa aar i in cazuI Iui
*
\ enlru o
ecua[ieneomogenCum
*
\ esledeforma
S *
\ \ \ + =
0
lrebuiesne
asigurmcexresiasacomIelesleaIcluilnumaidinlermeni
diferi[iDacenlru
0
\ limde|acnucon[inelermeniasemnlori
ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I126
observm c esle osibiI ca rin adugarea Iui
S
\ Ia
0
\ ne ulem
gsi in silua[ia in care avem lermeni care coincid Mai exacl esle
osibiI ca unuI sau mai muI[i lermeni ai Iui
S
\ s se regseasc in
exresiaIui
0
\ Inaceaslsilua[ieeslenecesarca
S
\ consideralsfie
inmuI[ilcuxaacumfceamiIaecua[iiIeomogene

SrevenimIaexemIuInoslruadicecua[ia
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = + Ia
momenluI in care am scris exresia Iui
S
\
[
S
DH \ = Gsisem de|a
[ [
H F H F \
4
2 1 0
+ = DacarfisscrieminaceslmomenlmoduIincarear
arla soIu[ia generaI a ecua[iei de forma
S *
\ \ \ + =
0
am ob[ine
[ [ [
*
DH H F H F \ + + =
4
2 1

Observm c aI lreiIea lermen ceI care rerezinl
S
\
coincide cu rimuI lermen rovenil din
0
\ Va fi necesar s
eIiminm aceasl asemnare inmuI[ind exresia consideral
enlru
S
\ cuxadicvomconsidera
[
S
D[H \ = Inaceaslsilua[ieam
avea
[ [ [
*
D[H H F H F \ + + =
4
2 1
i observm c de aceasl dal lo[i
lermeniisunldiferi[iAceaslavafideciexresiaenlru
S
\
[
S
D[H \ =
Mai dearle vom roceda ca i n acum caIcuInd derivaleIe Iui
S
\ iinIocuindacesleexresiiinecua[iadal
[
S
D[H \ =
[ [
S
DH D[H \ + = '
[ [
S
DH D[H \ 2 ' ' + =
iconsiderndexresia
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = + vomob[ine
( ) ( )
[ [ [ [ [ [
H D[H DH D[H DH D[H 2 4 5 2 = + + +
adic
[ [
H DH 2 3 = de unde
3
2
= D deci soIu[ia arlicuIar
[
S
D[H \ = va fi
[
S
[H \
3
2
=
SoIu[iageneraIaecua[ieiconsiderale
S *
\ \ \ + =
0
vafideci
[ [ [
*
[H H F H F \
3
2
4
2 1
+ + =

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


127

Tcstdcautncva!uarc

S se delermine soIu[iiIe generaIe aIe


urmloareIorecua[iiomogene

0 6 11 6
' ' ' ' ' '
= + \ \ \ \
0 4 5
' '
= + \ \ \
,9

0 9 8
' '
= + \ \ \
,9

S se delermine soIu[iiIe generaIe aIe


urmloareIorecua[iineomogene


[
H \ \ \
3
8 2 ' ' ' =

[
H [ \ \ \ \

+ = + ) 18 8 ( 6 ' 5 ' ' 2 ' ' '


18 4 2 ' 4 ' ' 3 ' ' '
2
+ = + [ \ \ \ \
[ \ \ \ \ 2 sin 15 ' ' ' ' ' ' = +

SseinlegrezeurmloareIeecua[iineomogene

( )
[
H [ [ \ \ \ 7 10 3 2 ' 3 ' '
2
+ = +

[
H \ \ \ \

= + + 5 6 ' ' ' 4 ' ' '


[ \ \ \ \ \
,9
cos 2 4 ' 8 ' ' 8 ' ' ' 4 = + +

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I128

5tudiuindividua!

S se delermine soIu[iiIe generaIe aIe urmloareIor


ecua[iiomogene

0 9 8
' '
= + \ \ \
,9

2. 0 32 16 16 8 2
' ' ' ' ' '
= + + \ \ \ \ \ \
,9 9
;
0 5 19 28 20 7
' ' ' ' ' '
= + + \ \ \ \ \ \
,9 9
;

S se delermine soIu[iiIe generaIe enlru


urmloareIeecua[ii

3.
[ [
H H \ \ \
3
4 2 9 ' 6 ' '

= + + ;
4. [ \ \ \ cos 2 1 9 ' 6 ' ' + = + + ;
5. [ H \ \ \
[
cos 2 ' 2 ' ' + = + +

;
6. 1 6 2
9
1
'
3
2
' '
3
+ = + [ H \ \ \
[
;
7.
[ 9
H [ [ \ \ \ 2 cos 1 2 ' 4 ' ' ' 3
2
+ + = +
8. [ H \ \ \ \
[ ,9
2 12 ' ' ' 3 ' ' ' 3 = +
9. [ H \ \ \ \ \
[ ,9
cos 4 8 ' 2 ' ' 2 ' ' ' 2 + = + +
10. ( ) 1 4 6 ' ' ' 4 ' ' '
2
= + + [ H \ \ \ \
[
;
11. ( ) 2 5 ' 4 ' ' = + [ H \ \ \
[
;
12. ( ) 2 12 9 ' 6 ' '
2 3
+ = + [ H \ \ \
[
;
13.
[
[H \ \
2
8 ' ' ' = ;

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


129

5tudiuindividua!

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I130

5tudiuindividua!

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


131

REZUMATULUNIT|IIDENV|ARE

Inunilaleadeinv[areaufoslarcurseurmloareIeasecle

- afoslinlrdusno[iuneaecualiediferenliaIa
- au fosl rezenlale ecualiiIe diferenliaIe Iiniare de ordin
suerior
- sa rezenlal moduI de rezoIvare a ecualiiIor diferenliaIe
omogeneafoslinlrodusanoliuneadeecualiecaraclerislica
- sa oferil o meloda de rezoIvare a ecualiiIor neomogene
aceasla meloda fiind rezenlala si exIicala e o serie de
exemIe diferileenlru a faciIila inleIegerea de calresludenl
aasiIorcelrebuieurmali
- sa disculal desre cazuI de rezonanla acesla fiind exIical
inlro forma mai ulin malemalizala cu scouI de a a|ula
sludenluIindemersuIsau

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I


133
INDICA|II 5UGE5TII DE REZOLVARE R5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUAREALEUNlTJllDLNVJARL

TcmdcrcI!cc[ic
[ [ [
H F H F H F \
2
3 2 1 0
+ + =

TcmdcrcI!cc[ic
[ F [ F H F \
[
cos sin
3 2
2
1 0
+ + =

TcmdcrcI!cc[ic
[ [ F [ [ F [ F [ F \ cos sin cos sin
4 3 2 1 0
+ + + =

TcmdcrcI!cc[ic
( ) ( )
1250
149
250
9
50
3
10
1
3 cos 3 sin
2 3
2 1
+ + + = [ [ [ [ H F [ H F \
[ [
*

TcmdcrcI!cc[ic
[ H F H F F \
[ [
*
2 cos
8
1
2
3
2
2 1
+ + =

Tcstdcautncva!uarc

[ [ [
H F H F H F \
3
3
2
2 1 0
+ + =

[ [ [ [
[H F H F [H F H F \
2
4
2
3 2 1 0
+ + + =
[ F [ F H F H F \
[ [
3 cos 3 sin
4 3 2 1 0
+ + + =

[ [ [
*
H H F H F \
3 2
2 1
2 + + =

[ [ [ [
*
H [ H F H F H F \

+ + + + = ) 2 (
3
3
2
2 1

1 8 2 sin cos
2
3 2 1
+ + + + + = [ [ [ H F [ H F H F \
[ [ [
*

[ [ [ F [ F H F \
[
*
2 cos 2 sin 2 cos sin
3 2 1
+ + + =
( )
[ [ [
*
H [ [ [ H F H F \ 3 2
2 2
2 1
+ + + =

[ [ [ [
*
[H H F H F H F \

+ + + =
12
5
3
3
2
2 1

( ) |
.
|

\
|
+ + + + = [ [ [ [ [ [ [ [ [ H \
[
*
cos
6
1
sin
2
1
cos sin cos sin
2

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I134
BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT PENTRU UNlTATLA DL
NVJARL

Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A


TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Chiri[ S Prc||cnc !c naicnaiici supcricarc Id Didaclic i
Iedagogicucureli
DufelreIIe C GaggioIi V ||cncnis !a|gc|rc Vuiberl Iaris

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii


IIoieli
Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Irahova IIoieli

Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic


IdUIGIIoieli
OrescuGhGhicGManoIeSChirciuIMaicnaiiciap|icaic
incccncnicIdIndeenden[aIconomicriIa
Ioescu G |gc|r |xcrcijii i prc||cnc Id Iremier IIoieli

Ioescu G Dumilru I ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


|gc|ra|iniarasiana|izanaicnaiicaIdIIMIasi
Rislea I Isboiu D Dumilru I |gc|r |iniar gccnciric
ana|iiici!ijcrcnjia||cuajii!ijcrcnjia|cIdUIGIIoieli

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


135
UNITATEADENV|ARE

FUNC|IIDEMAIMULTEVARIABILE

Cuprins Pagina
Ccnpcicnjc|cUniijii!cintjarc
Iunc[iidemaimuIlevariabiIe
Derivalear[iaIe
IxlremeIocaIeenlrufunc[iidemaimuIlevariabiIe
Derivareafunc[iiIorcomuse
DerivaleIe ar[iaIe de ordin suerior aIe func[iiIor
comuse

AroximareanumericaafuncliiIor
InlegraIadubIModdecaIcuI

Tcsi!cauiccta|uarc
|czunaiu|Uniijii!c|ntjarc
T|STO||VIU||nciai!ciuicrciiiu|arcurs
|n!icajii sugcsiii !c rczc|tarc rspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucrua|cUniijii!c|ntjarc

Bi||icgrajicrcccnan!aipcniruUniiaica!cintjarc

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI136

COMPETEN|ELEUNIT|IIDENV|ARE

Dupstudiu!accstciunit[idcnv[arcvc[ircui

s intc!cgc[i si sa rccunnastcti Iunctii!c dc mai mu!tc


variabi!c

s ca!cu!ati dcrivatc!c partia!c pcntru Iunctii!c dc mai


mu!tcvariabi!csimp!csaucnmpusc

s dctcrminati punctc!c dc cxtrcm !nca! pcntru


Iunctii!cdcmaimu!tcvariab!c

s gasiti Iunctii dc aprnximarc pcntru scturi dc datc


cxpcrimcnta!c

saca!cu!ati intcgra!c dub!c sisa intc!cgcti scmniIicatia


accstnra

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


137

Func[iidcmaimu!tcvariabi!c

In Iiceu sau sludial func[ii de o singur variabiI de forma


B A f : ( ) y x f =
Dacdorimsvorbimdesreofunc[iededouvaribiIevom
avea func[ia definil sub forma C B A f : ( ) : y x f = , unde A x e i
B y e

Deflnl]le
Numim func[ie reaI de mai muIle variabiIe reaIe o
coresonden[ inlre o muI[ime
n
X 5 c i o muI[ime 5 c Y aslfeI
incl fiecrui eIemenl din X s ii coresund un eIemenl i unuI
singur din Y X se numele domeniuI de defini[ie aI func[iei iar Y
muI[imeaincarejiavaIori

Obsertu]ll
VomfoIosiurmloareIenola[ii
Y X f :
sau dac nolm cu ( )
n
x x x x ,..., ,
2 1
= un eIemenl din X i cu q un
eIemenldinY
( )
n
x x x f y ,..., ,
2 1
=
InarlicuIarenlru n vom nola coordonaleIeunuiuncl din
2
5 decidinIancu ( ) y x, iarvaIoriIefunc[ieicu 5 e : ivomscrie
zjxqsauzjPcu ( ) y x P , ivomsuneczeslefunc[iededou
variabiIe ( ) y x,
Iiinddalofunc[ie ( )
n
x x x f ,..., ,
2 1
denvariabiIeulemob[inedin
aceaslanfunc[iidecleosingurvariabiIecareIeulemnumi
func[iiIesaIear[iaIe
( )
n
x x x f x f ..., , :
2 1 1 1

( )
n
x x x f x f ..., , :
2 1 2 2

( )
n n n
x x x f x f ..., , :
2 1

Iunc[iiIe ar[iaIe aIe unei func[ii dale de n variabiIe se ob[in
slrnd fixe vaIoriIe a n din variabiIe i Isnd s varieze una
singurOb[inemaslfeInfunc[iiar[iaIedecleosingurvariabiI

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI138
Dcrivatcpar[ia!c

Ienlruaexlindeno[iuneadederivabiIilaledeIafunc[iiIedeo
variabiIIafunc[iiIedemaimuIlevariabiIevominlroducemaiinli
no[iunea de derival ar[iaI Considera[iiIe Ie vom face enlru
simIificarea scrisuIui enlru func[ii de dou variabiIe
generaIizareaIafunc[iiIedenvariabiIefcnduseimedial

Iie ) , ( y x f ofunc[iereaIdedouvariabiIereaIedefinileo
muI[ime
2
5 c X Am vzul c aceslei func[ii i se ol alaa dou
func[ii ar[iaIe de cle o singur variabiI du cum slrm fix
una sau ceaIaIl variabiI Iie ( )
0 0
, y x un uncl inlerior Iui X CeIe
dou func[ii ar[iaIe enlru
0
y y = i aoi enlru
0
x x = vor fi
( )
0
, y x f i ( ) y x f ,
0
Dacfunc[iiIe ( )
0
, y x f i ( ) y x f ,
0
sunlderivabiIe
in uncluI
0
x resecliv uncluI
0
y vom numi acesle derivale
derivaleIear[iaIeaIefunc[iei ) , ( y x f inuncluI ( )
0 0
, y x

Deflnl]le
Sunem c func[ia ) , ( y x f are in uncluI ( )
0 0
, y x derival
ar[iaIinraorlcuxdacexisl
( ) ( )
0
0 0 0
, ,
lim
0 x x
y x f y x f
x x

ieslefinilAceaslIimilsenumelederivalaar[iaIinraorlcu
xafunc[iei ) , ( y x f inuncluI ( )
0 0
, y x isenoleazcu
( )
0 0
, ' y x f
x
sau
( )
0 0
, y x
x
f
c
c

In mod asemnlor se definele derivala ar[iaI in raorlcu


qafunc[iei ) , ( y x f inuncluI ( )
0 0
, y x isenoleazcu ( )
0 0
, ' y x f
y
sau
( )
0 0
, y x
y
f
c
c
Avemdeci
( )
0 0
, ' y x f
y

( ) ( )
0
0 0 0
, ,
lim
0 y y
y x f y x f
y y

dacIimilaexislieslefinil
O func[ie de dou variabiIe oale admile dou derivale
ar[iaIe una in raorl cu x i una in raorl cu q O func[ie de n
variabiIe ( )
n
x x x f ,..., ,
2 1
oale admile n derivale ar[iaIe inlrun
unclinraorlcufiecarevariabiI

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


139
Deflnl]le
Sunem c func[ia ) , ( y x f are derival ar[iaI in raorl cu x
resecliv cu q e o muI[ime X A c dac are derival ar[iaI in
raorlcuxreseclivcuqinfiecareuncl ( ) A y x e ,
Iraclicderivalaar[iaIauneifunc[iidenvariabiIesecaIcuIeaz
considernd n variabiIe conslanle i derivnd func[ia ca o func[ie
deosingurvariabiI

|xcnp|u
SsecaIcuIezederivaleIear[iaIeaIefunc[iei ( )
4 2
, y x y x f =

Iunc[ia j are dou variabiIe deci va avea dou derivale


ar[iaIeunainraorlcuxunainraorlcuq
Ienlru a caIcuIa derivala ar[iaI in raorl cu x vom
considera j ca fiind func[ie cu o singur variabiI x In aceasl
silua[ieqsevacomorlacaoconslanlIxresiafunc[iei
4 2
y x esle
de forma
2
ax adic func[ia ulere a Iui x coeficienluI su fiind
4
y
RezuIlaslfeI ( )
4
2 , ' xy y x f
x
= Ienlruderivalaar[iaIinraorlcuqiI
vom considera e x ca fiind o conslanl ob[innd aslfeI
( )
3 2
4 , ' y x y x f
y
=

Obsertu]le
DeoarecederivaleIear[iaIeaIeuneifunc[iidemaimuIle
variabiIesunlderivaleIefunc[iiIorsaIear[iaIecaresunlfunc[iideo
singurvariabiIrezuIlcreguIiIedederivareasumeidiferen[ei
rodusuIui cluIui elc sunl aceIeai ca i enlru func[ii de o
variabiI
Deasemenealoaleroriel[iIereIaliveIaderivaleIear[iaIe
aIe func[iiIor reaIe de dou variabiIe rmn adevrale i enlru
derivaleIear[iaIeaIefunc[iiIorreaIedemaimuIlevariabiIe

Dcrivatcpar[ia!cdcnrdinsupcrinr
Iie ( ) y x f , definil enlru ( )
2
, 5 c e X y x Dac func[ia
( ) y x f , admilederivalear[iaIeinraorlcuxiinraorlcuqenlru
( ) X y x e , alunciaceslederivale
x
f ' i
y
f ' sunlieIefunc[iidedou
variabiIedeciseoaleunerobIemaexislen[eiderivaleIorar[iaIe
aIe Iui
x
f ' i
y
f ' Vom numi func[iiIe
x
f ' i
y
f ' !critaic parjia|c !c
cr!inu| inii aIe func[iei ( ) y x f , Dac exisl derivale ar[iaIe aIe
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI140
func[iiIor
x
f ' i
y
f ' eIe se numesc !critaic parjia|c !c cr!inu| !ci aIe
func[iei ( ) y x f ,

S resuunem c enlru o func[ie j de dou variabiIe am


caIcuIal derivaleIe ar[iaIe
x
f
c
c
i
y
f
c
c
Aa cum sa vzul din
exemIuIrecedenlacesleasunlieIefunc[iidedouvariabiIedeci
all
x
f
c
c
cli
y
f
c
c
voruleafiderivaleiinraorlcuxiinraorlcu
q

2
2
x
f
x
f
x
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
derivalainraorlcuxaIui
x
f
c
c

x
f
c
c

x y
f
x
f
y c c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
derivalainraorlcuqaIui
x
f
c
c

y x
f
y
f
x c c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
2
derivalainraorlcuxaIui
y
f
c
c

y
f
c
c

2
2
y
f
y
f
y
c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
derivalainraorlcuqaIui
y
f
c
c

RezuIl c o func[ie de dou variabiIe oale avea alru


derivalear[iaIedeordinuIdoi
La feI se ol defini derivaleIe ar[iaIe de ordinuI lrei ca fiind
derivaleIe ar[iaIe aIe derivaleIor ar[iaIe de ordinuI doi i in
generaI derivaleIe ar[iaIe de ordinuI n ca fiind derivaleIe ar[iaIe
aIederivaleIorar[iaIedeordinuInSededuceuorcofunc[iede
dou variabiIe oale admile

derivale ar[iaIe de ordinuI lrei i in


generaI
n
derivaledeordinuIn
O func[ie de n variabiIe oale admile n

derivale ar[iaIe de
ordinuIdoiiingeneraIn
k
derivalear[iaIedeordinuIk
In generaI in derivaleIe ar[iaIe de ordin suerior ordinea de
derivare conleaz adic
II
xy
f nu esle egaI cu
II
yx
f sau
III
xy:
f nu esle
egaIcu
III
y x
f
2
sau
III
xy
f
2

Ixislloluicazuricndordineadederivarenuconleazdeci
oarledinderivaleIear[iaIedeordinsueriorsunlegaIeinlreeIe

CrlterluIIulSchuurz
Dac func[ia ) , ( y x f admile derivale ar[iaIe
II
xy
I
y
I
x
f f f , , i dac
II
xy
f esleconlinuinuncluI ( )
0 0
, y x alunciexisli
II
yx
f
in ( )
0 0
, y x iavem ( ) ( )
0 0 0 0
, , y x f y x f
II
yx
II
xy
=
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


141
Obsertu]le
Re[inemdecicavemdecaIcuIalnumailreiderivalear[iaIe
deordinuIdoienlruofunc[iededouvariabiIeinuncleIeincare
derivala mixl e care am caIcuIalo esle conlinu Irorielalea
rmneadevralienlruderivaledeordinsuerior
Ienlru func[iiIe de mai muIle variabiIe rezuIlaluI acesla
rmneadevral

TcmdcrcI!cc[ic
S se scrie care ar fi derivaleIe de ordinuI lrei enlru o
funclie cu doua variabiIe Cale ali oblinul Cale dinlre
acesleasunldislincle
GeneraIizali rasunsuI enlru derivaleIe arliaIe de
ordinuI n conlinue in cazuI unei funclii de doua
variabiIe indicali cale derivale arliaIe de ordinuI n
sunlsicaledinacesleasunldislincle

|xcnp|u
SsecaIcuIezederivaleIear[iaIedeordinuIinliiaIdoiIeaenlru
func[ia ( (( ( ) )) )
y
x y x f = == = ,

Ienlru a caIcuIa derivala ar[iaI de ordinuI inli in raorl cu x vom


considera q ca fiind o conslanl derivnd func[ia in raorl cu q Ob[inem
1
=
c
c
y
x y
x
f
AnaIog x x
y
f
y
ln =
c
c
S lrecem acum Ia caIcuIuI derivaleIor
ar[iaIe de ordinuI doi Ienlru |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
f
x x
f
2
2
adic
2
2
x
f
c
c
va fi derivala
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI142
ar[iaI in raorl cu x a func[iei
1
=
c
c
y
x y
x
f
Ob[inem
( ) ( )
2 1
2
2
1

=
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
y y
x y y x y
x x
f
x
x
f
Irocednd anaIog i aIicnd
crileriuI Iui Schvarz ob[inem ( ) x x
x y
f
y x
f
y
ln 1
1
2 2
+ =
c c
c
=
c c
c

i
x x
y
f
y 2
2
2
ln =
c
c

Extrcmc!nca!cpcntruIunc[iidcmaimu!tcvariabi!c

Iie c D f : R
n
R i D x e
0
IuncluI
0
x esle un uncl de
minimIocaIenlrufunc[iafdacexisloinlreagvecinlaleVaIui
0
x aslfeIinclfx>f
0
x enlruoricexeVIuncluI
0
x esleununcl
demaximIocaIenlrufunc[iafdacexisloinlreagvecinlaleVa
Iui
0
x aslfeIinclfxsf
0
x enlruoricexeV

|gcriin!c!cicrninarcapuncic|cr!ccxircn|cca|
SecaIcuIeazloalederivaleIear[iaIedeordinuIinliaIefunc[ieij
denvariabiIe ( )
n
x x x f ,..., ,
2 1

n
x
f
x
f
x
f
c
c
c
c
c
c
,..., ,
2 1

Se rezoIv sislemuI cu n ecua[ii formal rin egaIarea cu a


derivaleIorar[iaIecaIcuIaleanlerior

=
c
c
=
c
c
=
c
c
0
... ..........
0
0
2
1
n
x
f
x
f
x
f

SoIu[iiIe aceslui sislem ofer puncic|c siajicnarc aIe func[iei j


AcesleasunluncleIerinlrecareulemgsiuncleIedeminimsau
maximIocaIIsleinsosibiIcanuoriceunclsla[ionarsfieuncl
de exlrem IocaI S considerm c in urma rezoIvrii aceslui sislem
am ob[inul uncluI sla[ionar ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , se ol ob[ine mai
muIle uncle sla[ionare dar moduI de anaIiz esle idenlic enlru
fiecareunclsla[ionardinaceslmolivaIegemdoarunuIdinlreeIe

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


143
SecaIcuIeazloalederivaleIear[iaIedeordinuIdoiaIefunc[ieij
2
1
2
x
f
c
c

2
2
2
x
f
c
c

2
2
n
x
f
c
c

2 1
2
x x
f
c c
c

3 1
2
x x
f
c c
c

1 1
2
x x
f
n
c c
c

SedelerminvaIoriIeaceslorderivalear[iaIecaIcuIaleinuncluI
sla[ionar ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , ( )
0 0
2
0
1
2
1
2
,..., ,
n
x x x
x
f
c
c
( )
0 0
2
0
1
2
2
2
,..., ,
n
x x x
x
f
c
c

Sescriemalriceadeforma
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
c
c
c c
c
c c
c
c c
c
c
c
c c
c
c c
c
c c
c
c
c
=

0 0
2
0
1
2
2
0 0
2
0
1
2 1
2
0 0
2
0
1
1
2
0 0
2
0
1
2
2
2
2
0 0
2
0
1
2
0 0
2
0
1
2 1
2
0 0
2
0
1
1
2
0 0
2
0
1
2 1
2
0 0
2
0
1
2
1
2
,..., , ... ,..., , ,..., ,
... ... ... ...
,..., , ...
,..., ,
,..., ,
,..., , ... ,..., , ,..., ,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n n
x x x
x
f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x
x x x f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x x x
x
f
A

SecaIcuIeazminoriirinciaIiaimalriceidemaisus n k
k
, 1 , = A i
seanaIizeazvaIoriIeaceslora
- dac 0 > A
k

, 1 n k = adic dac lo[i aceli minori sunl


ozilivi alunci uncluI ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , esle uncl de
minimIocaI
- dac 0
1
< A 0
2
> A 0
3
< A 0
4
> A elc adic dac
semneIe minoriIor rinciaIi aIlerneaz incend cu
semnuI minus alunci uncluI ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , esle
uncldemaximIocaI

Dac mai exisl i aIle uncle sla[ionare se va reela


rocedeuIdeIaasuIIaasuIenlrufiecaredinlreaceslea

|xcnp|u
SsedelermineuncleIedeexlremIocaIaIefunc[iei
R R f
2
: xy y x y x f 4 ) , (
4 4
+ =

VominceerinacaIcuIaderivaleIear[iaIedeordinuIinli
Avem y x
x
f
4 4
3
=
c
c
x y
y
f
4 4
3
=
c
c

VomscrieirezoIvaaoisislemuIob[inulrinegaIareacua
exresiiIoraceslorderivalear[iaIe

=
=
0 4 4
0 4 4
3
3
x y
y x

Avndinvederecfunc[iaesledefinile
2
R inseamncne
vor inleresa numai soIu[iiIe reaIe aIe aceslui sislem Aceslea sunl
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI144
0 , 0 = = y x 1 , 1 = = y x 1 , 1 = = y x Vom Iua e rnd fiecare dinlre
acesle uncle sla[ionare enlru a verifica dac rinlre eIe avem
uncledeminimsaumaximIocaIInainledeaIeanaIizainsunuI
cle unuI vom caIcuIa derivaleIe ar[iaIe de ordinuI doi enlru
func[iaconsideral
Avem
x
x
f
12
2
2
=
c
c

y
y
f
12
2
2
=
c
c

4
2 2
=
c c
c
=
c c
c
x y
f
y x
f


Dac am dori s scriem malricea coresunzloare e caz
generaIamob[ine
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
c
c
c c
c
c c
c
c
c
=
y
x
y
f
y x
f
y x
f
x
f
A
12 4
4 12
2
2 2
2
2
2

Vom Iua acum in considerare rimuI uncl sla[ionar


0 , 0 = = y x IenlruaceslevaIoriaIeIuixiqmalriceavadeveni
( )
|
|
.
|

\
|

=
0 4
4 0
0 , 0 A
iar minorii rinciaIi 16 det , 0
2 1
= = A = A A Verificm cazuriIe
rezenlale in cadruI aIgorilmuIui i se observ c acesl uncl
sla[ionar ( ) 0 , 0 nu esle nici uncl de minim nici uncl de maxim
IocaI
Vom reela rocedeuI enlru urmloruI uncl sla[ionar
1 , 1 = = y x Ienlru acesle vaIori ob[inem malricea ( )
|
|
.
|

\
|

=
12 4
4 12
1 , 1 A iar
minorii rinciaIi vor fi 128 det , 12
2 1
= = A = A A Cum ambii minori au
vaIori slricl ozilive rezuIl c uncluI 1 , 1 = = y x esle uncl de
minimIocaIenlrufunc[iaj
S verific acum i uIlimuI uncl sla[ionar 1 , 1 = = y x Vom
avea malricea ( )
|
|
.
|

\
|


=
12 4
4 12
1 , 1 A deci minorii rinciaIi vor fi
128 det , 12
2 1
= = A = A A Cum semneIe aIlerneaz incend cu semnuI
minus enlru rimuI minor inseamn c uncluI 1 , 1 = = y x esle
uncldemaximIocaI
Amob[inulaslfeIdouuncledeexlrem IocaIenlrufunc[ia
anaIizal 1 , 1 = = y x minimIocaI 1 , 1 = = y x maximIocaI

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


145
TcmdcrcI!cc[ic
SsedelermineuncleIedeexlremIocaIenlrufunclia
R R f
2
: 20 12 15 3 ) , (
2 3
+ + = y x xy x y x f

DcrivarcaIunc[ii!nrcnmpusc

In Iiceu sa sludial modaIilalea de derivare enlru func[iiIe


comuseincazuIfunc[iiIordeosingurvariabiI
De exemIu dac aveam o func[ie j definil rin inlermediuI
unei func[ii ( ) x u ( ) u x f ln = foIoseam formuIa ( )
u
u u
1
' ' ln = i enlru
ceIeIaIle func[ii aveam aslfeI de formuIe adalale in cazuI
func[iiIorcomuse
iincazuI func[iiIorde maimuIlevariabiIe ulemdisculade
func[iicomuseivomvedeainceIeceurmeazcumulemcaIcuIa
derivaleIeaceslora

Vom exIica derivarea funcliiIor comuse e cazuI in care


func[ia are dou variabiIe Tol enlru a exIica mai uor caIcuIuI
derivaleIor vom aIege ca func[ia comus s fie definil rin
inlermediuIadoufunc[iiuit

Iie func[ia comus | definil rin inlermediuI func[iiIor


( ) y x u , i ( ) y x v , ( ) ( ) ( ) ( ) y x v y x u f y x F , , , , = DerivaleIe ar[iaIe aIe
func[iei | in raorl cu variabiIeIe x i q in cazuI in care aceslea
exislsunldaledereIa[iiIe

x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI146
y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

TeoremeIe referiloare Ia derivarea func[iiIor comuse rmn


adevraleenlrufunc[iiIereaIecomusedemaimuIlevariabiIe

|xcnp|u
S se caIcuIeze derivaleIe ar[iaIe de ordinuI inli enlru
func[ia comus ( ) ( ) v u v u f + =
2
ln , unde ( )
2
,
y x
e y x u
+
= i
( ) y x y x v + =
2
,

Iunc[iajfiindofunc[iecomusformuIeIeenlruderivaleIe
deordinuIinlivorfi
x
v
v
f
x
u
u
f
x
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
i
y
v
v
f
y
u
u
f
y
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

Avem ( (( ( ) )) )
2
,
y x
e y x u
+ ++ +
= == = deciderivaleIesaIear[iaIeinraorlcux
iqvorfi
2
y x
e
x
u
+
=
c
c

2
2
y x
ye
y
u
+
=
c
c

Ienlru ( ) y x y x v + =
2
, vomob[inederivaleIear[iaIe
x
x
v
2 =
c
c

1 =
c
c
y
v

Ienlru func[ia j ulem caIcuIa derivaleIe in raorl cu u i t


deoarece ( ) ( ) v u v u f + =
2
ln , Ob[inemaslfeI
( ) v u
u
u
f
+
=
c
c
2
ln
2

( ) v u v
f
+
=
c
c
2
ln
1

Nu mai lrebuie decls inIocuim acesle exresii in formuIeIe


demaisus

x
v
v
f
x
u
u
f
x
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

( ) ( )
x
y u
e
y u
u
x
f
y x
2
ln
1
ln
2
2 2
2

+
+
+
=
c
c
+

y
v
v
f
y
u
u
f
y
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

( ) ( ) y u
ye
y u
u
y
f
y x
+
+
+
=
c
c
+
2 2
ln
1
2
ln
2 2

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


147
TcmdcrcI!cc[ic
S se scrie formuIeIe de caIcuI aIe derivaleIor arliaIe
enlruofuncliedevariabiIe|dalrininlermediuI
alreifunc[iiutu

TcmdcrcI!cc[ic
S se scrie formuIeIe de caIcuI aIe derivaleIor arliaIe
enlruofuncliedevariabiIe|dalrininlermediuI
adouafunc[iiut

Dcrivatc!cpar[ia!cdcnrdinsupcrinra!cIunc[ii!nrcnmpusc

Ienlru a caIcuIa derivaleIe ar[iaIe de ordinuI doi caIcuIm


maiinliderivaleIear[iaIedeordinuIinli
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

iderivmincodalinraorlcuxicuq[inndconlc
u
f
c
c
i
v
f
c
c

sunlfunc[iicomusedexiqiar
x
u
c
c

y
u
c
c

x
v
c
c

y
v
c
c
deinddirecldexi
q
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI148
Orim derivalesle
2
2
x
F
c
c
Aceaslaoalefiscrissubforma
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
F
x x
F
2
2
adic avem derivala in raorl cu x a Iui
x
F
c
c
Cum
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
rezuIl c derivala e care dorim s o caIcuIm
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
F
x x
F
2
2
eslederivalainraorlcuxaIui
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

adicvomuleascrie

|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
c
c

c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
v
v
f
x
u
u
f
x x
F
x x
F
2
2

aminIocuil
x
F
c
c
cuexresiaeidaldeformuIarecizal
Ceea ce avem deci de caIcuIal esle derivala in raorl cu x a
exresiei din aranlez Dar exresia din aranlez esle o sum de
func[iilimdinIiceucenlruaderivaosumdefunc[iifoIoseam
formuIa ( ) ' ' ' g f g f + = + adic derivala sumei esle egaI cu suma
derivaleIor ceIor dou sau mai muIle func[ii Acesl rezuIlal iI vom
foIosiinoiinconlinuareVomob[ineaslfeI
|
.
|

\
|
c
c

c
c
c
c
+ |
.
|

\
|
c
c

c
c
c
c
=
c
c
x
v
v
f
x x
u
u
f
x x
F
2
2

adic derivala in raorl cu x a rimuIui lermen Ius derivala in


raorlcuxaceIuideaIdoiIealermen

Observm acum c avem de derival roduse de func[ii In
Iiceu foIoseam formuIa ( ) ' ' ' fg g f fg + = Aceeai reguI de derivare a
rodusuIui o vom foIosi i noi cu recizarea faluIui c de aceasl
dal lrebuie s indicm c derivarea se face in raorl cu x Vom
ob[ineaslfeI
2
2
2
2
2
2
x
v
v
f
x
v
v
f
x x
u
u
f
x
u
u
f
x x
F
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c

am foIosil enlru |
.
|

\
|
c
c
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
x
v
x x
u
x
, scrierea simIifical de forma
2
2
2
2
,
x
v
x
u
c
c
c
c

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


149
Ir[iIe din exresia ob[inul care mai un robIeme sunl
|
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
careseregseleincadruIrimuIuilermen i |
.
|

\
|
c
c
c
c
v
f
x
in
cadruI lermenuIui lrei Vom Iua acesle derivale i Ie vom caIcuIa
searal
S inceem cu |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
Cum func[ia j esle dal rin
inlermediuIIuiuitinseamnciderivalasa
u
f
c
c
vafilolofunc[ie
dal rin inlermediuI Iui u i t AslfeI caIcuIuI derivalei noaslre
|
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
sereducedefalIaderivareauneifunc[iicomuseIenlru
a in[eIege mai uor cum caIcuIm aceasl derival |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
s
nolmfunc[iadinaranlezcugadicsnolm
u
f
g
c
c
= RezuIlc
ulem scrie derivala |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
sub forma
x
g
g
x c
c
=
c
c
g fiind aa cum
amvzulmaisusofunc[iedefinilrininlermediuIfunc[iiIoruit
Va lrebui deci s foIosim formuIa de derivare a func[iiIor comuse
adic
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
Cum in cazuI noslru func[ia esle g
rezuIlcvalrebuisfoIosimaceaslformuIfoIosindginIocdej
adic vom avea
x
v
v
g
x
u
u
g
x
g
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
Aceasl exresie ulem s o
scriem i sub forma
x
v
g
v x
u
g
u
g
x c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
am scris func[ia g in
conlinuarea Iiniei de derivare Cum ins func[ia g era
u
f
g
c
c
=
inseamn c ulem s scriem in exresia aslfeI ob[inul
u
f
c
c
in Ioc
deg
x
v
u
f
v x
u
u
f
u u
f
x c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
adic
x
v
u v
f
x
u
u
f
u
f
x c
c
c c
c
+
c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2
2

Amob[inulaslfeIexresiaculalenlruderivala |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x

Irocednd exacl in aceIai mod vom ob[ine i ceaIaIl


derivalnecesar
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI150
x
v
v
f
x
u
v u
f
v
f
x c
c
c
c
+
c
c
c c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2 2

S revenim acum Ia caIcuIuI derivalei


2
2
x
F
c
c
Ob[inusem mai
sus

2
2
2
2
2
2
v
I
x u
I
x x
v
v
f
x
v
x
u
u
f
x
u
x
F
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c

amscriscucaraclereuoringroaleceIedouderivaleecareIeam
caIcuIalsearalCum
x
v
u v
f
x
u
u
f
u
f
x c
c
c c
c
+
c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2
2
i
x
v
v
f
x
u
v u
f
v
f
x c
c
c
c
+
c
c
c c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2 2

inseamncvomaveainIocuindacesleexresiimaisusexresia
+
c
c

c
c
+
c
c

|
|
.
|

\
|
c
c
c c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
2
2 2
2
2
2
2
x
u
u
f
x
u
x
v
u v
f
x
u
u
f
x
F
2
2
2
2 2
x
v
v
f
x
v
x
v
v
f
x
u
v u
f
c
c

c
c
+
c
c

|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c c
c
+
Icnd caIcuIeIe adic inmuI[iriIe necesare eIiminrii aranlezeIor
vomob[ineformuIadecaIcuIenlruderivalaconsideral
+ |
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
c c
c
+ |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
x
v
v
f
x
v
x
u
v u
f
x
u
u
f
x
F
2
2
2
2
x
v
v
f
x
u
u
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+

Irocednd exaclca mai susse caIcuIeaz i ceIeIaIle derivale


deordinuIdoienlrufunc[iacomus|
+
c
c
c
c
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
c c
c
+
c
c
c
c
c
c
=
c c
c
=
c c
c
y
v
x
v
v
f
x
v
y
u
y
v
x
u
v u
f
y
u
x
u
u
f
x y
F
y x
F
2
2 2
2
2 2 2
y x
v
v
f
y x
u
u
f
c c
c
c
c
+
c c
c
c
c
+
2 2

2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
y
v
v
f
y
u
u
f
y
v
v
f
y
v
y
u
v u
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
c c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c

f
v y
v
u y
u
f
v y
v
u y
u
y
F
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
2
2
2
2
2
2
2

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


151
TcmdcrcI!cc[ic
SsereaIizezecaIcuIuIenlru
y x
F
c c
c
2
si
2
2
y
F
c
c

AprnximarcanumcricaaIunctii!nr

In raclic exisl o muIliludine de silua[ii in care nu se
cunoale exresia func[iei cu care se Iucreaz ci numai vaIoriIe
aceslei func[ii inlrun numr de uncle In acesle silua[ii se oale
incerca delerminarea exresiei unei func[ii care s oal duce Ia
ob[inerea de vaIori cl mai aroiale de ceIe delerminale rin
msurlori Acesl Iucru esle exlrem de imorlanl deoarece duce Ia
osibiIilalea anaIizei i redic[iei lrenduIui viilor enlru asecleIe
sludiale
IrobIemacareseunevafiurmloarea

Iie o func[ie j | | R b a f , : Se dorele s se delermine o aIl


func[ie g | | R b a g , : care s aib o exresie simI i care s
aroximezeclmaibinefunc[iajedomeniuIdedefini[ieinlervaIuI
| | b a,

In inlroducerea de mai sus am consideral ca iolez de Iucru


faluIcexresiafunc[ieijnueslecunosculInraclicauneoriea
oale fi cunoscul dar s aib o exresie comIical Avem aslfeI
dousilua[iiosibiIecnddorimsaroximmfunc[iaj
- func[ia j are o exresie comIical ceea ce genereaz
dificuIl[idecaIcuIeichiarinlerrelrieronale
- exresia j nu esle cunoscul deIoc fiind liule numai o
seriedevaIoridelerminalerinmsurlori

Irima silua[ie oale fi redus Ia cea dea doua rin


arlicuIarizarea unor vaIori i caIcuIuI raclic aI rezuIlaleIor Din
acesl moliv vom anaIiza de aici inainle numai cea dea doua
varianl
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI152
Vom considera c sunl cunoscule enlru func[ia j vaIoriIe
enlruunseldenuncleVomavea ( ) n i y x f
i i
, 0 , = =
Ienlru func[ia de aroximare g se foIosesc combina[ii Iiniare
aIeunorfunc[iicuoexresieclmaisimIa
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x g a x g a x g a x g a x g
p p p p 0 0 1 1 1 1
... + + + + =


unde
p
a a a ,..., ,
1 0
sunlcoeficien[ireaIi
CeImaidesinlInilesunlvarianleIeincarefunc[iiIe
i
g sunl
- monoame ( )
i
i
x x g = in aceasl silua[ie func[ia de
aroximaregesleunoIinomdegradp
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =


- func[ii exonen[iaIe ( )
x b
i
i
e x g = in aceasl silua[ie func[ia
de aroximare g esle o combina[ie Iiniar de func[ii
exonen[iaIeadic
( )
x b x b
x b
p
x b
p
e a e a e a e a x g
p p 0 1 1
0 1 1
... + + + + =


- func[ii lrigonomelrice ( ) x b x a x g
i
i
i
i i
cos sin + = ne
reaminlimdeIaecua[iidiferen[iaIediscu[iaconformcreia
func[iiIe sin i ccs lrebuie considerale imreun Iunc[ia
dearoximaregvaaveainaceaslsilua[ieforma
( ) + + + + + =

... ) cos sin ( ) cos sin (


1
1
1
1
x b x a x b x a x g
p
p
p
p
p
p
p
p

) ( ) cos sin (
0 0 1 1
b a x b x a + + + +
am foIosil aranlezeIe slricl enlru a eviden[ia func[iiIe
( ) x b x a x g
i
i
i
i i
cos sin + =

Isle evidenl c am ulea considera func[iiIe ( ) x g


i
i de aIle
formeIrocedeuIecareiI vomrezenla inconlinuarevafiaceIai
indiferenl de forma Iui g Vom aIege ins s disculm acum de
varianlaincare ( )
i
i
x x g = decifunc[iadearoximarevafioIinomuI
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =

Iacem aceasl aIegere deoarece


caIcuIeIecuoIinoameIesunlrinlreceIemaiuoareceeacevaoferi
ansemaimaridein[eIegereamodaIila[iidedelerminareaexresiei
Iuig
Ixisl o serie de melode de aroximare Dinlre aceslea vom
aIegesrezenlmMcic!acc|crnainicipiraic

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


153
Mctndacc!nrmaimiciptratc

Iie o func[ie | | R b a f , : o func[ie enlru care se cunosc
vaIoriIe ( ) n i y x f
i i
1 , = = cu | | n i b a x
i
, 1 , , = e Se cere s se delermine
oIinomuIdegradp
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =


carc s aroximeze func[ia j aslfeI inclsuma lraleIor diferen[eIor
dinlre vaIoriIe aroximale i ceIe cunoscule in ceIe n uncle s fie
minim

De ce ne inlereseaz ca suma lraleIor diferen[eIor s fie


minim De ce nu aIegem s minimizm mai simIu suma
diferen[eIor

S resuunem c avem o func[ie desre care lim rinlre


aIleseluridedalec ( ) 2 , 3 2 = f ( ) 2 , 5 2 = f Sresuunemicin
urma caIcuIeIor am reuil s gsim func[ia de aroximare enlru
acesle dale i c aceasla esle ( ) 1 2 = x x g Cum g esle func[ie !c
aprcxinarc inseamn c nu ne alelm ca vaIoriIe indicale de g s
coincid cu ceIe cunoscule enlru j dar c lolui acesle vaIori ar
lrebui s fie aroiale S caIcuIm foIosind exresia func[iei g
vaIoriIe e care Ieam ob[ine enlru uncleIe i aceIe uncle
enlrucarenisaindicalvaIoareaenlruj
Avem ( ) 3 2 = g i ( ) 5 2 = g Dar ( ) 2 , 3 2 = f i ( ) 2 , 5 2 = f
VaIoriIesunlaroialedarnusunlegaIeIenlruuncluI 2 = x avem
oeroarede ( ) ( ) 2 , 0 2 , 3 3 2 2 = = f g iarenlruuncluI 2 = x avemo
eroare de ( ) ( ) ( ) 2 , 0 2 , 5 5 2 2 = = f g Isle cIar faluI c ne dorim
caacesleerorisfieclmaimiciosibiIDarneinlereseazcaeroriIe
sfieclmaimiciosibiIenlruinlreguIseldedalenuenlruunuI
sau dou uncle Cum am ulea caIcuIa eroarea lolaI enlru
uncleIe 2 = x i 2 = x Dac am cumuIa ceIe dou diferen[e
ob[inuleamavea 0 2 , 0 2 , 0 = + adiceroareceeaceevidenlcnu
ar coresunde reaIil[ii Ce anumenea fcul s ierdem eroarea
IaluI c malemalic ceIe dou vaIori avnd semne diferile se
anuIeaz
MalemalicavemdouvarianlerincareulemsanuIm
semnuI minus moduIuI resecliv ridicarea Ia lral Oricare din
acesle dou varianle ar servi scouIui noslru S rsundem acum
unei simIe inlrebri cu ce dori[i s Iucra[i e cazuri generaIe cu
moduIuIunuinumr x sauculraluIacesluia
2
x DacrsunsuI
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI154
nu esle cIar reunem inlrebarea in feIuI urmlor ce a[i dori s
deriva[i o exresie care con[ine x sau una care con[ine
2
x Dei
aarenlcaIcuIuI moduIuIuiunuinumr eslemai raid fiind nevoie
slricl de anuIarea semnuIui in cazuri generaIe esle lolui cu desluI
maiuorscaIcuImlraluInumruIui
Din acesle molive aIegem s foIosim oera[ia malemalic cea
mai simIa ce duce Ia anuIarea semnuIui dar nu i Ia ierderea
informa[ieiAnumevomridicadiferen[eIeIalralAslfeIceeacese
doreleeslecalraluIeroriIorob[inulesfieclmaimic

S revenim acum Ia robIema e care neam uso Ia


inceuluIaragrafuIuiianume
Iie o func[ie | | R b a f , : o func[ie enlru care se cunosc
vaIoriIe ( ) n i y x f
i i
1 , = = cu | | n i b a x
i
, 1 , , = e Se cere s se delermine
oIinomuIdegradp
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =


caresaroximezefunc[iajaslfeIinclsumalraleIordiferen[eIor
dinlre vaIoriIe aroximale i ceIe cunoscule in ceIe n uncle s fie
minim

CuaIlecuvinleavemcunosculevaIoriIedeforma

i
x
1
x
2
x

n
x
( )
i i
y x f = ( )
1 1
y x f = ( )
2 2
y x f =

( )
n n
y x f =

Dorim s culm func[ia oIinomiaI


( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =

aslfeI incl suma lraleIor


diferen[eIor disculale s fie minim Dac ar fi s caIcuIm
diferen[eIeamavea
- enlru
1
x diferen[a ( ) ( )
1 1
x f x g aIlfeI sus diferen[a
( )
1 1
y x g
- enlru
2
x diferen[a ( )
2 2
y x g
- enlrucazuIgeneraI
k
x diferen[a ( )
k k
y x g
Ne inlereseaz ca er lolaI acesle diferen[e s fie minime
VomanuIamaiinlisemnuIrinridicareadiferen[eIorIalral
- enlru
1
x diferen[aIalralesle ( ) | |
2
1 1
y x g
- enlru
2
x diferen[aIalralesle ( ) | |
2
2 2
y x g
- enlru cazuI generaI
k
x diferen[a Ia lral esle
( ) | |
2
k k
y x g
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


155
Suma lraleIor eroriIor o vom caIcuIa acum ca fiind suma
aceslordiferen[eNolmaceaslsumcu|iob[inem
( ) | | ( ) | | ( ) | |
2 2
2 2
2
1 1
...
n n
y x g y x g y x g E + + + =
IenlrusimIificarevomfoIosisimboIuI
_
ivomob[ine
( ) | |
_
=
=
n
i
i i
y x g E
1
2

Darfunc[iagesleunoIinomdegradp
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =


VomaveaaslfeI
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
i
p
i p
p
i p i
+ + + + =


InIocuindinexresiaIui|avem
| |
_
=

+ + + + =
n
i
i i
p
i p
p
i p
y a x a x a x a E
1
2
0 1
1
1
...
Aceaslexresieesleofunc[iecuvariabiIeIe
p
a a a ,..., ,
1 0
chiar
dacasunlemobinui[icaxqsfiervariabiIeincazuInoslruaceslea
sunlcunosculeAvemaslfeI o func[iede pvariabiIe carevrems
fieminim
In aragrafuI am rezenlal moduI de caIcuI enlru
uncleIe de exlrem aIe unei func[ii cu mai muIle variabiIe AceI
rocedeuiIvomaIicaenlrufunc[ia ( )
p
a a a E ,..., ,
1 0

IuncleIesla[ionareIedelerminamrinegaIareacualuluror
derivaleIor ar[iaIe aIe func[iei in cazuI noslru avem p variabiIe
decivomaveapderivalear[iaIeVomavea

=
c
c
=
c
c
=
c
c
0
...
0
0
1
0
p
a
E
a
E
a
E

adic
| |
| |
| |

= + + + + =
c
c
= + + + + =
c
c
= + + + + =
c
c
_
_
_
=

0 ...
...
0 ...
0 ...
1
0 1
1
1
1
0 1
1
1
1
1
0 1
1
1
0
n
i
i i
p
i p
p
i p
p
i
p
n
i
i i
p
i p
p
i p i
n
i
i i
p
i p
p
i p
y a x a x a x a x
a
E
y a x a x a x a x
a
E
y a x a x a x a
a
E

SislemuI aslfeI ob[inul va fi un sislem Iiniar de p ecua[ii cu


p necunoscule Irin rezoIvarea acesluia se vor delermina vaIoriIe
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI156
enlru
p
a a a ,..., ,
1 0
deci va ulea fi ob[inul func[ia de aroximare
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =


In generaI enlru func[ia g se refer o varianl cl mai
simI In func[ie de daleIe care se anaIizeaz se aIege de ceIe mai
muIleorifiefunc[iadegraduIinli ( )
0 1
a x a x g + = cazincaresunem
c avem dea face cu aroximare Iiniar fie func[ia de graduI doi
( )
0 1
2
2
a x a x a x g + + = caz in care sunem c avem dea face cu
aroximarearaboIic
CumanumeaIegemformaIuigRerezenlmgraficdaleIede
inlrareiincercmebazadesenuIuisaIegemfunc[iadegraduI
inlidacavaIoriIearafimaidegrabasocialeuneidreleresecliv
func[iadegraduIdoidacdesenuIindicmaidegraboaraboI
Isle evidenl c in reaIilale rerezenlarea grafic ne oale
indicaiaIlefunc[iidarnevomrezumainaceaslrezenlareIaceIe
doumen[ionale

|xcnp|u
Iie o func[ie j enlru care se cunosc vaIoriIe in clva uncle
conformlabeIuIui
i
x

( )
i i
y x f =

Ssegseascofunc[ieIiniar ( ) b ax x g + = caresaroximeze
func[iaj

Vomscriemaiinlifunc[iacareindicsumalraleIoreroriIor
( ) | |
_
=
=
7
1
2
i
i i
y x g E
Iunc[iagesleIiniariareforma ( ) b ax x g + = deci
| |
_
=
+ =
7
1
2
i
i i
y b ax E
CulmacumvaIoriIeai|enlrucafunc[ia|saibvaIoare
minimadicvomcaIcuIaderivaleIear[iaIeaIeIui|inraorlcua
resecliv|iIevomegaIacu
| |
| |

= + =
c
c
= + =
c
c
_
_
=
=
0 2
0 2
7
1
7
1
i
i i
i
i i i
y b ax
b
E
y b ax x
a
E

Ob[inemaslfeIsislemuI
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


157
| |
| |

= +
= +
_
_
=
=
0
0
7
1
7
1
i
i i
i
i i i
y b ax
y b ax x

adic
| |
| |

= +
= +
_
_
=
=
0
0
7
1
7
1
2
i
i i
i
i i i i
y b ax
x y bx ax

= +
= +
_ _ _
_ _ _
= = =
= = =
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
2
i
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i
y b ax
x y bx ax

= +
= +
_ _
_ _ _
= =
= = =
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
2
7
i
i
i
i
i
i i
i
i
i
i
y b x a
x y x b x a

AceslaeslesislemuIIiniarrinrezoIvareacruiavomob[inevaIoriIe
Iuiai|IncadruIsislemuIuiobservmcavemdeafacecuoserie
desumeIenlruauuramoduIincareIecaIcuImiIerivimvom
aIcluiunlabeIdeforma

i
x
i
y
2
i
x i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g
( ) | |
2
i i
y x g_
=
7
1 i

In rimeIe dou coIoane aIe labeIuIui vom lrece vaIoriIe


indicaleiniolezaexerci[iunuIceIedinlabeIuIini[iaI

i
x
i
y
2
i
x i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g
( ) | |
2
i i
y x g_
=
7
1 i


IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI158

IeuIlimaIiniealabeIuIuivomlrecevaIoriIesumeIorcaIcuIale
e coIoana resecliv De exemIu e uIlima Iinie coresunzloare
Iui
i
x vom aduna vaIoriIe de e coIoan i vom ob[ine
_
=
= + + + + + + =
7
1
28 7 6 5 4 3 2 1
i
i
x Irocednd Ia feI enlru coIoana Iui
i
y caIcuInd suma ob[inem vaIoarea Trecem acesle vaIori in
labeI

i
x
i
y
2
i
x
i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ( ) | |
2
i i
y x g_
=
7
1 i

UrmloareIe dou coIoane Ieam aIes deoarece sumeIe


reseclivelrebuiausfiecaIcuIaleenlrusislemuIIiniarob[inulmai
sus Vom caIcuIa aoi sumeIe vaIoriIor de e acesle coIoane i vom
ob[ine

i
x
i
y
2
i
x
i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ( ) | |
2
i i
y x g_
=
7
1 i

CeIeIaIlecoIoanevorficomIelaleducesevadelerminafunc[iag
ivorfifoIosileenlruanaIizaeroriIorSrevenimacumIasislem

= +
= +
_ _
_ _ _
= =
= = =
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
2
7
i
i
i
i
i
i i
i
i
i
i
y b x a
x y x b x a

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


159
InIocuim in ecua[iiIe sislemuIui sumeIe cu vaIoriIe coresunzloare
acesloracurinseinlabeI

= +
= +
140 7 28
728 28 140
b a
b a

SoIu[ia sislemuIui va fi 6 = a 4 = b deci func[ia de aroximare


( ) b ax x g + = esle ( ) 4 6 = x x g Vom comIela acum labeIuI enlru a
uleavedeacldearoialesauderlalesunlvaIoriIeIuijdeceIe
aIe Iui g i enlru a ulea caIcuIa suma lraleIor eroriIor Vom
caIcuIa enlru aceasla vaIoarea Iui g in fiecare din uncleIe
i
x aoi
vom caIcuIa enlru fiecare uncl diferen[a dinlre g i j iar in finaI
vomcaIcuIadiferen[eIeIalralTabeIuIdevine

i
x
i
y
2
i
x
i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ( ) | |
2
i i
y x g_
=
7
1 i

Sumaenlru ( )
i
x g nuammaicaIcuIalodeoareceeanuofer
nici o informa[ie uliI VaIoriIe enlru ( )
i i
y x g au fosl caIcuIale
enlru a ulea a|unge Ia lraluI diferen[eIor ( ) | |
2
i i
y x g Suma
lraleIor diferen[eIor lrebuie s fie cl mai mic Cu cl aceasl
vaIoareeslemaimiccuallfunc[iagaroximeazmaibinefunc[ia
j

TcmdcrcI!cc[ic
Iie o func[ie j enlru care se cunosc vaIoriIe in clva
uncleconformlabeIuIui
i
x

( )
i i
y x f =

a S se gseasc o func[ie Iiniar ( ) b ax x g + = care s
aroximezefunc[iaj
b Ssegseascofunc[iearaboIic ( ) c bx ax x g + + =
2

caresaroximezefunc[iaj
c S se comare ceIe dou rezuIlale i s se decid
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI160
care dinlre ceIe dou func[ii esle mai olrivil
Argumenla[irsunsuI

|n!icajic
Ienlru func[ia ( ) c bx ax x g + + =
2
va fi nevoie s se caIcuIeze
derivale ar[iaIe in raorl cu a | c SislemuI ob[inul rn
egaIarea aceslora cu va con[ine mai muIle sume decl ceIe
de Ia exemIuI recedenl Ienlru fiecare dinlre acesle sume
se va aduga o coIoan in labeI CauI de labeI va fi in
aceaslsilua[iedeforma

i
x
i
y

2
i
x
3
i
x

4
i
x

i i
y x

i i
y x
2

( )
i
x g

( )
i i
y x g

( ) | |
2
i i
y x g


_
=
n
i 1

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


161
Intcgra!adub!Mnddcca!cu!

InlegraIa dubI esle inlegraIa caIcuIal enlru o func[ie de dou
variabiIeCumofunc[iededouvariabiIeesledefinileomuI[ime
de forma
2
R sau o submuI[ime a Iui
2
R vom nola domeniuI de
defini[iecu
2
5 c D ivomnumieOdomeniuIecaresecaIcuIeaz
inlegraIa

InlegraIa dubI se rezum Ia caIcuIuI a dou inlegraIe


succesive o dal in raorl cu variabiIa x i a doua oar in raorl cu
variabiIaqsauinordineainvers


Iie ( (( ( ) )) ) y x f , ofunc[iemrginilidefiniledomeniuImrginil
2
5 c D InlegraIa dubI a func[iei ( (( ( ) )) ) y x f , exlins Ia domeniuI O se
noleaz ( (( ( ) )) )
)) )) )) ))
D
axay y x f ,

Ienlru caIcuIuI inlegraIei dubIe se disling urmloareIe dou


liurifundamenlaIededomeniideinlegrare

DomeniuIOareformaunuidrelunghideforma | | | | a c b a , ,

In aceasl silua[ie cnd domeniuI O esle un drelunghi nu


mai esle nevoie s caIcuIm IimileIe inlre care iau vaIori x i q
deoareceeIesunlde|acunosculeVomaveaaslfeI
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
b
a
a
c D
ax ay y x f axay y x f ) , ( ,
sauinordineinvers
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
a
c
b
a D
ay ax y x f axay y x f ) , ( ,

y

d
D
c


O a b x

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI162
|xcnp|u
S se caIcuIeze ( )
))
+
D
axay y x
3 2
domeniuI O fiind
| | | | 1 , 1 1 , 0 = D

DomeniuI | | | | 1 , 1 1 , 0 = D ne indic faluI c avem | | 1 , 0 e x i


| | 1 , 1 e y Cunoalem deci vaIoriIe inlre care variaz all x cl i q
deciulemcaIcuIainlegraIafrsiImairerezenlmgraficeO
Vomscriedeci
( ) ( ) ax ay y x axay y x
D
) ) ))
|
.
|

\
|
+ = +

1
0
1
1
3 2 3 2

S caIcuIm searal inlegraIa inicricar adic ( )


)

+
1
1
3 2
ay y x
Aceasl inlegraI esle o inlegraI simI in raorl cu variabiIa q
VomconsideraexdrelconslanlaacumfceamiIaderivaleIe
ar[iaIeVomob[ineaslfeI
( )
2
1
1
4
2
1
1
3 2
2
4
x
y
y x ay y x
y
y
=
|
|
.
|

\
|
+ = +
=
=

)

Revenind Ia inlegraIa dubI e care doream s o caIcuIm
vomob[ine
( ) ( )
3
2
2
1
0
2
1
0
1
1
3 2 3 2
= = |
.
|

\
|
+ = +
) ) ) ))

ax x ax ay y x axay y x
D

Am fi ulul caIcuIa inlegraIa i in ordinea invers adic s


considerm
( ) ( ) ay ax y x axay y x
D
) ) ))

|
.
|

\
|
+ = +
1
1
1
0
3 2 3 2

TcmdcrcI!cc[ic
CaIcuIaliinlegraIademaisusinordineainversa

DomeniuIOeslesimIuinraorlcuaxaOqAceslaeslecazuI
incarererezenlareagraficaIuiOesledeforma
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


163
y

2
x y =


D
O x

4
2
+ = x y


In aceasl silua[ie observm c x variaz inlre vaIoriIe a i |
adic avem | | b a x , e VaIoriIe a i | sunl fie cunoscule din descrierea
domeniuIuiOfieolfidelerminaledeaici

IrobIema in acesl caz aare deoarece q nu variaz inlre nile
vaIori cIare Mai exacl vaIoriIe Iui q deind de vaIoriIe Iui x In
aceasl silua[ie vom considera ( ) ( ) | | x y x y y
2 1
, e Am consideral Iimila
inferioarenlruqcafiindfunc[ia ( ) x y
2
iIimilasuerioarcafiind
( ) x y
1
deoareceaaneindicgraficuIIenlruqvaIoriIeceIemaimici
sunlrerezenlalesubceIemaimariadicqiavaIoride|osinsus
IenlruunaslfeIdedomeniuOvomavea
( )
( )
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
b
a
x y
x y D
ax ay y x f axay y x f
2
1
) , ( ,

|xcnp|u
S se caIcuIeze ( )
))

D
axay y x domeniuI O fiind dal de
reIa[iiIe
2
x y = x y =
Ienlru rerezenlarea Iui O va fi nevoie s rerezenlm e
aceeaiaxdecoordonaleceIedoureIa[ii
2
x y = 4
2
+ = x y
Vomob[inegraficuIurmlor

y

( ) x y
1

D
( ) x y
2O a b x
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI164
DomeniuI O se observ c esle sa[iuI care rerezinl
inlersec[iaceIordoucurbe
Ienlru a vedea care sunl vaIoriIe inlre care variaz x va fi
nevoie s gsim coordonaleIe ceIor dou uncle de inlersec[ie
IenlruaceaslaeslenevoiesrezoIvmsislemuI

=
=
x y
x y
2


Vom ob[ine dou soIu[ii 2 = x 2 = y 2 = x 2 = y
TrecemaceslevaIoriegrafic

AslfeIamgsilvaIoriIeinlrecare variazxadic | | 2 , 2 e x
IenlruvariabiIaqob[ineminlervaIuI | | 4 ,
2 2
+ e x x y
AslfeI ( )
))

D
axay y x oalefiscrissubforma
( ) ( )
) ) ))

+
|
.
|

\
|
=
2
2
4
2
2
ax ay y x axay y x
x
x D

VomcaIcuIamaiinliinlegraIadincadruIaranlezei
( ) 8 4 4 2
2
2 3 4
4
2
4
2
2
2
2
+ + =
|
|
.
|

\
|
=
+ =
=
+
)
x x x x
y
xy ay y x
x y
x y
x
x

Vomob[inedeci
( ) ( ) =
|
.
|

\
|
=
) ) ))

+ 2
2
4
2
2
ax ay y x axay y x
x
x D

( )
15
2 184
8 4 4 2
2
2
2 3 4
= + + =
)

ax x x x x

y

2
x y =


( ) 2 , 2 D ( ) 2 , 2
O x

4
2
+ = x y
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


165
y
x y
2
1
=
( ) 2 , 4
( ) 0 , 0
O x

2
y x =
TcmdcrcI!cc[ic
Ienlru exemIuI de mai sus se oale caIuIa inlegraIa in ordinea
inversaArgumenla[irsunsuI

DomeniuIOeslesimIuinraorlcuaxaOxAceslaeslecazuI
incarererezenlareagraficaIuiOesledeforma

Silua[ia esle asemanaloare cu cea de mai sus dar x si q siau


schimbalcaraclerisliciIe
IenlruunaslfeIdedomeniuOvomavea
( )
( )
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
a
c
y x
y x D
ay ax y x f axay y x f
2
) , ( ,

|xcnp|u
S se caIcuIeze ( )
))
+
D
axay y x domeniuI O fiind definil de
reIa[iiIe
2
y x =
2
x
y =

Vom incee rin rerezenlarea grafic a ceIor dou reIa[ii


enlruauleavizuaIizadomeniuIO

y
c
( ) y x
1

D

( ) y x
2

d
O x
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI166
CeIe dou uncle de inlersec[ie Ieam delerminal rezoIvnd
sislemuI

=
=
2
2
x
y
y x

VaIoriIeinlrecarevariazqininlerioruIdomeniuIuiOsunl
iadic | | 2 , 0 e y Ienlruxobservmcaceslavariazinlrecurba
rerezenlal cu Iinie conlinu cu exresia
2
y x = i dreala
rerezenlalcu Iinieunclal
2
x
y = Trebuies iI delerminm e x
din aceasl ecua[ie a drelei adic vom avea y x 2 = Iulem aslfeI
sunecIimilainferioarenlruxesle
2
y x = iarceasuerioaresle
y x 2 = adic | | y y x 2 ,
2
e VomuleadeciscrieinlegraIasubforma
( ) ( )
) ) ))
|
.
|

\
|
+ = +
2
0
2
2
ay ax y x axay y x
y
y D

( ) ( )
15
148
4
2
2
0
2 3
2
0
2
2
= |
.
|

\
|
+ = |
.
|

\
|
+ = +
) ) ) ))
ay y y
y
ay ax y x axay y x
y
y D

In uneIe silua[ii ulem foIosi ambeIe varianle de a cili


domeniuIOdescriseIauncleIeiInaceslecazurieslesuficienl
s aIegem una dinlre varianle i s caIcuIm inlegraIa conform
aIegeriifcule

Dctcrminarcaarii!nrIn!nsindintcgra!adub!

CaIcuIuI inlegraIei dubIe esle uliI Ia delerminarea unor


surafe[e Mai exacl dac dorim s caIcuIm surafa[a unui
domeniuOeslesuficienlscaIcuIm
))
D
axay

|xcnp|u
SsedelermineariadomeniuIuiOdefinilde

>
= +
0
4
2 2
x
y x

IenlruadelerminaaceaslarievalrebuiscaIcuIm
))
D
axay
Vomob[ineurmloarearerezenlaregraficacercuIui 4
2 2
= + y x

Y
( ) 2 , 0


( ) 0 , 2 ( ) 0 , 2
x

( ) 2 , 0
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


167
DomeniuI ins esle condi[ional i de reIa[ia 0 > x deci O va fi
rerezenlaldesemicercuIozi[ionaldeasuraaxeiOx

Dingraficseobservc | | 2 , 2 e x IenlruqobservmcIimila
sa inferioar esle dreala 0 = y adic axa Ox iar Iimila suerioar
esledaldereIa[ia 4
2 2
= + y x
Din 4
2 2
= + y x ob[inem
2
4 x y = Dar din desen se
observ c ne inlereseaz slricl vaIoriIe ozilive aIe Iui q deci vom
aIege
2
4 x y = Am ob[inul aslfeI IimileIe inlre care variaz q
| |
2
4 , 0 x y e
RezuIldeaicic
) ) ))

|
.
|

\
|
= =
2
2
4
0
2
aria ax ay axay D
x
D

LumsearalinlegraIadinaranleziavem
2
4
0
4
0
4
2
2
x y ay
x
x
= =

)

|ctcnin!|aca|cu|u|aricitcnc|jinc
) ) ) ))

= |
.
|

\
|
= =
2
2
2
2
2
4
0
4 aria
2
ax x ax ay axay D
x
D

ScaIcuImsearal
)
= ax x I
2
4 adicrimiliva
=

= =
) ) ) )
ax
x
x
ax
x
ax
x
x
ax x I
2
2
2 2
2
2
4 4
4
4
4
4
( )
)
+ = ax x x
x
' 4
2
arcsin 4
2

iinlegrndrinr[i
)
+ = ax x x x
x
I
2 2
4 4
2
arcsin 4
adic
Y
( ) 2 , 0


( ) 0 , 2 ( ) 0 , 2
x

( ) 2 , 0
IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI168
I x x
x
I + =
2
4
2
arcsin 4 deci
2
4
2
arcsin 4 2 x x
x
I + = deunde
2
4
2 2
arcsin 2 x
x x
I + =
Noiaveamins
= = |
.
|

\
|
= =
) ) ) ))

2
2
2
2
2
4
0
4 aria
2
ax x ax ay axay D
x
D

2
2
2
4
2 2
arcsin 2

|
.
|

\
|
+ = x
x x

deunderezuIl
t 2 4
2 2
arcsin 2 aria
2
2
2
= |
.
|

\
|
+ =

x
x x
D

Iulem chiar verifica faluI c rezuIlaluI esle corecl aria


domeniuIuiDesleariasemicercuIuiadic|umlaledinariacercuIui
de raz Ienlru aria cercuIui avem reIa[ia
2
r arie t = deci enlru
razob[inem t 4 = arie AriasemicercuIuivafi|umlaledinaceasl
vaIoare adic t 2 aria = D aceIai rezuIlal ob[inul i cu a|uloruI
inlegraIeidubIe
IsleevidenlfaluIcenlrudomeniuIdeIaaceslexemIuar
fi fosl muIl mai simIu s ne foIosim de formuIa ariei nu de
inlegraIa dubI In muIle cazuri ins domeniuI O nu are o form
reguIal aslfeI incl nu sunl cunoscule formuIe direcle de caIcuI
enlru arie In acesle cazuri caIcuIuI inlegraIei dubIe
))
D
axay esle
exlremdeimorlanl

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


169

Tcstdcautncva!uarc

S se caIcuIeze derivaleIe ar[iaIe de ordinuI unu


idoienlrufunc[ia ( (( ( ) )) )
y
x y x f = == = ,

S se caIcuIeze derivaleIe ar[iaIe de ordinuI unu


idoienlrufunc[iacomusa ( (( ( ) )) )
| || |
| || |
. .. .
| || |


\ \\ \
| || |
= == =
y
x
xy f y x F , ,
Inaicatie. Se considera Iunciile ( (( ( ) )) ) xy y x u = == = , si ( (( ( ) )) )
y
x
y x v = == = , .

S se delermine uncleIe de exlrem IocaI aIe
func[iei : f R R
3

( ) : y x xy y x : y x f 3 2 2 2 ) , , (
2 2
+ + + + + =

Iie o func[ie j enlru care se cunosc vaIoriIe in


clvauncleconformlabeIuIui
i
x

( )
i i
y x f =

Ssegseasc
a o func[ie Iiniar ( ) b ax x g + = care s aroximeze
func[iaj
b o funclie de graduI doi ( ) c bx ax x g + + =
2
care s
aroximezefunc[iaj
c anaIizali care dinlre ceIe doua varianle esle mai
aroialadefuncliaj

S se caIcuIeze aria domeniuIui O din Ian definil


aslfeI ( ) { } 3 0 , 1 0 ,
2 2
s s s s e = x x y y x D 5

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI170

5tudiuindividua!

S se caIcuIeze derivaleIe ar[iaIe de ordinuI unu i doi


enlrufunc[iiIe

R R f
2
: ( (( ( ) )) )
4 2 3
2 2 , y y x xy y x f + ++ + = == =
R R* R f : ( (( ( ) )) )
y
x
xy y x f + ++ + = == = ,
R R f
2
: ( (( ( ) )) )
2
,
y x
e y x f
+ ++ +
= == =

S se caIcuIeze derivaleIe ar[iaIe de ordinuI unu i doi


enlrufunc[iiIecomuse

( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) y x y x f y x F + ++ + = == = 2 , 2 ,
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
| || |
| || |
. .. .
| || |


\ \\ \
| || |
= == = xy arctg
y
x
f y x F , ln ,
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) xy y x xy f y x F ln , , ,
2
= == =
( (( ( ) )) )
| || |
| || |
. .. .
| || |


\ \\ \
| || | + ++ +
= == =
y:
: y
e f : y x F
xy:
ln , , ,

SsedelermineuncleIedeexlremIocaIaIefunc[iiIor
R R f
2
: xy y x y x f 4 ) , (
4 4
+ =
: f
(

t
2
, 0
2
, 0 R ) cos( cos sin ) , ( y x y x y x f + + =
: f
(

t
2
, 0
2
, 0 R ) sin( sin sin ) , ( y x y x y x f + + + =
: f R
+
3
R
2 2 2 2
1
) , , (
:
:
y
y
x
x
: y x f + + + =

Iieofunc[iejenlrucaresecunoscvaIoriIeinclva
uncleconformlabeIuIui
i
x

( )
i i
y x f =

S se gseasc o func[ie Iiniar ( ) b ax x g + = care s


aroximezefunc[iaj

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


171

5tudiuindividua!

Iieofunc[iejenlrucaresecunoscvaIoriIeinclva
uncleconformlabeIuIui
i
x

( )
i i
y x f =

Ssegseasc
d o func[ie Iiniar ( ) b ax x g + = care s aroximeze
func[iaj
e o funclie de graduI doi ( ) c bx ax x g + + =
2
care s
aroximezefunc[iaj
f anaIizali care dinlre ceIe doua varianle esle mai
aroialadefuncliaj

SsecaIcuIezeariadomeniuIuiOdinIandefinilaslfeI

( ) { } 4 , 2 1 ; 5 , 2 0 ,
2
s s s s e = x y y x D 5
( )

s s s s e =
5
13
8
1
; 3 1 ,
2
2 2
y
x y y y x D 5

SsecaIcuIezeurmloareIeinlegraIedubIe

)) )) )) ))
+ ++ +
D
axay
y
x
2
2
1
unde O esle drelunghiuI delerminal
de 0 = == = x 1 = == = x 0 = == = y 1 = == = y
axay
y x
x
D
)) )) )) ))
+ ++ +
2 2
2
unde O esle Iimilal de 0 = == = x 1 = == = y
3
2 = == = y x y = == =

)) )) )) ))
D
axay
y
x
2
2
unde O esle domeniuI Iimilal de curbeIe
2
x y = == =
2
y x = == =

))
D
yaxay unde D esle domeniuI Iimilal de curbeIe
2 , 0 2 , 2
2 2 2
= = + = x x y x x y

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI172

5tudiuindividua!

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


173
5tudiuindividua!

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI174
5tudiuindividua!

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


175

REZUMATULUNIT|IIDENV|ARE

Inunilaleadeinv[areaufoslarcurseurmloareIeasecle

- afoslinlrodusno[iuneadefuncliecumaimuIlevariabiIe
- afoslrezenlalmoduIdecaIcuIaIderivaleIorarliaIeenlru
funcliiIedemaimuIlevariabiIeeIemenlaresaucomuse
- sarezenlalmoduIdedelerminareaexlremeIoruneifunclii
- saoferilomelodade delerminareafuncliiIordearoximare
enlru seluri de dale exerimenlaIe mai exacl meloda ceIor
maimicialrare
- sa disculal desre inlegraIeIe dubIe si au fosl indicale
modaIilali de caIcuIenlru aceslearecumsi Iegalura dinlre
inlegraIadubIasiariauneisurafele

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI176
TE5TDEEVALUAREnntatdctutnrctitu!arcurs

Sa se delermine uncleIe de exlrem enlru funclia


( ) { } R R f 0 , 0 \ :
2
( ) ( )
2 2
ln , y x xy y x f + =

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic !cicrninarca puncic|cr siaiicnarc p


ca|cu|u| !critaic|cr !c cr!inu| !ci p i!cniijicarca puncic|cr !c cxircn
pScaccr!p!incjiciu
S se delermine formuIeIe de caIcuI aI derivaleIor arliaIe de
ordinuI unu si doi enlru o funclie | de variabiIe dal rin
inlermediuIalreifunc[iiutu
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : y x w : y x v : y x u f : y x F , , , , , , , , , , =

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic ca|cu|u| !critaic|cr !c cr!inu| unu p


ca|cu|u|!critaic|cr!ccr!inu|!cipScaccr!p!incjiciu
Iie o func[ie j enlru care se cunosc vaIoriIe in clva uncle
conformlabeIuIui
i
x

( )
i i
y x f =

Ssegseasc
a ofunc[ieIiniar ( ) b ax x g + = caresaroximezefunc[iaj
b o funclie de graduI doi ( ) c bx ax x g + + =
2
care s aroximeze
func[iaj
c anaIizalisiinlerrelalirezuIlaleIeoblinule

|ncta|uarctcrjiana|izaicjiccarcsu|puncipScaccr!p!incjiciu
SsecaIcuIeze
))
+

D
axay
x
y
2
1
1
undeOesledomeniuImarginilde
curbeIe x x y 3
2
+ = si
2
x
y =

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic rcprczcniarca grajica p !cicrninarca


puncic|cr !c inicscciic p sia|i|irca ta|cri|cr inirc carc tariaza x si y
pca|cu|u|prcpriuzispScaccr!p!incjiciu

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI


177
INDICA|II 5UGE5TII DE REZOLVARE R5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUAREALEUNlTJllDLNVJARL

TcmdcrcI!cc[ic
Ofunc[iededouvariabiIeadmilederivalear[iaIede
ordinuInconlinueordineadederivarenuconleazi
avemdinceIe
n
derivalear[iaIenumaindislincle

TcmdcrcI!cc[ic
minimIocaImaximIocaI

TcmdcrcI!cc[ic
x
w
w
f
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

y
w
w
f
y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

TcmdcrcI!cc[ic
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

:
v
v
f
:
u
u
f
:
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

TcmdcrcI!cc[ic
( ) 21 11 . 6 + = x x g ( ) 71 . 19 11 . 6 32 . 0
2
+ + = x x x g suma
alraleIoreroriIoreslemaimicainadouasilualie

TcmdcrcI!cc[ic
Daca rivim inlegraIa in ordinea inversa nu ne mai
incadraminsilualiaanaIizala

Tcstdcautncva!uarc
( ) 8 , 5 , 3 uncldeminim

IUNC|IIDIMAIMULTIVARIAILI178
BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT PENTRU UNlTATLA DL
NVJARL

Cenu Gh urIacu V Coroi R Woinaroschi S IiIi A


TomaMMyhaIyiMIiricOMaicnaiiciap|icaicincccncnic
TioASIucureli
Chiri[ S Prc||cnc !c naicnaiici supcricarc Id Didaclic i
Iedagogicucureli
DufelreIIe C GaggioIi V ||cncnis !a|gc|rc Vuiberl Iaris

Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Universil[ii


IIoieli
Iarca I Maicnaiici ap|icaic in cccncnic Id Irahova IIoieli

Iarca I Ioescu G ViIcu G Maicnaiici ap|icaic in cccncnic


IdUIGIIoieli
OrescuGhGhicGManoIeSChirciuIMaicnaiiciap|icaic
incccncnicIdIndeenden[aIconomicriIa
Ioescu G |gc|r |xcrcijii i prc||cnc Id Iremier IIoieli

Ioescu G Dumilru I ||cncnic !c naicnaiici supcricarc


|gc|ra|iniarasiana|izanaicnaiicaIdIIMIasi
Rislea I Isboiu D Dumilru I |gc|r |iniar gccnciric
ana|iiici!ijcrcnjia||cuajii!ijcrcnjia|cIdUIGIIoieli

ICUA|IIDIIIRIN|IALILINIARIDIORDINSUIIRIORCU
COIIICIIN|ICONSTAN|I132
TE5TDEEVALUAREnntatdctutnrctitu!arcurs

S se delermine soIu[iiIe generaIe enlru urmloareIe ecua[ii


Iiniaredeordinsuerior

a
( )
[ [ \ \
,9
3 cos 65 sin 34 16 =
b ( ) ( ) 16 24 11 sin 8 18 2 cos 8 ' 12 ' ' 6 ' ' '
2 2
+ + + + = + [ [ [ [ [ [ \ \ \ \
c ( ) 1 2 2 4 10 8 ' 2 ' '
2 3
+ + + = [ [ H \ \ \
[

|ncta|uarctcrjiana|izaicrczc|tarcaccrcciaajiccaruisu|puncipSc
accr!p!incjiciu
Iie ecua[ia ) ( 4 ' 3 ' ' [ ) \ \ \ = + S se delermine ( ) [ ) liind c
( ) [ [ H \
[
S
3 cos 3 sin
2
+ = esle o soIu[ie arlicuIar a ecua[iei
DelerminaliaoisoIuliaecualieiomogenealasalesisoIuliageneraIa
aecualieirouse

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic !cicrninara ccrcci a |ui ( ) [ ) p sc|uiia


ccuaiici cncgcnc p sc|uiia gcncra|a a ccuaiici p Sc accr! p !in
cjiciu
S se scrie ecua[ia diferen[iaI care are soIu[ia generaI
1 2
3 2
2 1
+ + + = [ [ H F H F \
[ [

|ncta|uarctcrjiana|izaic!cicrninarcancn|ru|uisianga|ccuaiicip
!cicrninarcancn|ru|ui!rcpia|ccuaiicipjina|izarcaccuaiicipSc
accr!p!incjiciu
IncadruIacesluicailoIafoslconsideralexemIuI
S se scrie forma soIu[iei arlicuIare enlru o ecua[ie diferen[iaI
neomogenenlrucare ( ) ( ) 1 3 2
2 2
+ =

[ [ H [ )
[
agina
In soIulia rousa am consideral ( ) F E[ D[ H \
[
S
+ + =
2 2
De ce nu sa
referal ( ) F E[ D[ GH \
[
S
+ + =
2 2
avand un rodus inlre o exonenliaIa
siunoIinomDemonslraliaceslasecl

|n cta|uarc tcr ji ana|izaic nciitarca a|cgcrii p !cncnsiraiia ccrccia


ccuaiicipScaccr!p!incjiciu