Está en la página 1de 11

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155

Website: www.newlifecompany.com

HNG DN CI T V CU HNH S DNG PRTG TRN WINDOWS SERVER 2003

Bc 1: Ci t PRTG
S dng PRTG Traffic Grapher theo di bng thng Sau khi download PRTG Traffic Grapher, tin hnh ci t. Ci t theo hng dn ca phn mm chy chng trnh, trn Windows nhp Start -> Programs -> PRTG Traffic Grapher -> PRTG Traffic Grapher. Xut hin hp thoi Welcome to PRTG Traffic Grapher.

Hnh 1: Hp thoi Welcome to PRTG Traffic Grapher Trn hp thoi Welcome to PRTG Traffic Grapher, la chn Use the Freeware Edition, sau nhp Next tip tc. S xut hin giao din chnh ca PRTG Traffic Grapher. Trn giao din ca PRTG Traffic Grapher, nhp vo la chn Click here to create your first sensor to cc sensor theo di. Khi PRTG Traffic Grapher s chy cc bc cu hnh thm mt sensor mi.

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Di y l cc bc cu hnh chnh:

Hnh 2: Add Sensor Wizard Data Acquisition Type SNMP sensor c s dng theo di cc traffic IN v OUT ca cng trn router. y ta ch s dng SNMP Tai mc Data Acquisition Type, la chn SNMP.

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Hnh 3: Add Sensor Wizard SNMP Sensor Type Selection Trn hp thoi SNMP Sensor Type Selection, la chn Standard Traffic Sensor. Cc la chn khc ty thuc vo thit b h tr SNMP.

Hnh 4: Add Sensor Wizard Device Selection

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Trn hp thoi Device Selection, xc nh cc gi tr: - Device Name/Alias: Nhp tn router do bn t quy nh. C th chn IP ca thit b cho d nh. - IP Address/DNS Name: a ch IP ca router. - SNMP Version: Phin bn ca SNMP trn router h tr. Trong v d ny router h tr SNMP V1/V2 nn c th chn V2c. C th chn ln lt tng phin bn th. - SNMP port: gi tr mc nh ca cng SNMP l 161. SNMP Community String: Mc nh l public. Gi tr ny c th kim tra phn cu hnh SNMP trn router. Nu s dng SNMP V3, cn phi xc nh SNMP User, Authentication Mode v Password, c thm la chn l Data Encryption key. Device Name/Alias : SWITCH IP Address/DNS name : 14.0.16.3 (a ch IP Switch datacenter) SNMP Port : 161 SNMP Community String : 0p3r@tioN

Bc 2: Thm 1 Sensors mi vo PRTG

Hnh 5: Giao din PRTG khi khi ng

Click icon Add trn Giao din chnh

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Hnh 6: Mn hnh Welcome Click Next tip tc qu trnh Add Sensor. Ti khung Data Acquisition Type chn SNMP (Simple network management Protocol) v click Next.

Hnh 7: Mn hnh Add Sensor Wizard Data Acquisition Type

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Ti khung SNMP Sensor type Selection ch n Standard Traffic Sensor. Sau click Next n phn la chn thit b.

Hnh 8: Mn hnh Add Sensor Wizard SNMP Sensor Type Selection Ti khung Device Selection la chn nh trong hnh 9. Click Next n mn hnh la chn cc cng cn gim st

Hnh 9: Mn hnh Device Selection

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Ti khung Sensor Selection click nt Connected chng trnh chn tt c cc port ang kt ni trn switch. Sau ko thanh cun xung di cng b check nhng dng sau: VLAN**, VL**, V**, E**. Sau click Next qu trnh Add Sensors c hon tt.

Hnh 10: Mn hnh Sensor Selection

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

mc nh hoc iu chnh thi gian Scanning port, sau click Finish hon tt.

Hnh 11: Mn hnh la chn trc khi Finish

Mun xa 1 Sensor th ti giao din chnh click phi vo Sensor cn xa v chn Delete

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Bc 3: Cu hnh hin th trn Web


T thanh menu trn giao din chnh chn Extras -> Options

Chn mc Web Server: Click Enable Internal Webserver Local IP: y l IP my server ci t PRTG (vd: 14.0.17.2) Port: 8080 (mc nh port 80 nhng nn i port thnh 8080 tr ln n trnh trng port web ca IIS) Ti khung Website Access Control click chn dng Limited Access: Access is only kch hot chc nng gii hn chc nng truy cp Web Server)

Hnh 12: Mn hnh Web Server

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

Chn mc Users: To 1 user v phn quyn cho user thuc Group Administrators hay l users

Hnh 13: Mn hnh qun l users

Hnh 14: Mn hnh qun l Groups

| Bin Son: T k thut Data Center

Cng Ty C Phn TM-DV Cuc Sng Mi 71 C Lao, Phng 2, Qun Ph Nhun, Tp HCM in thoi: 08 3517 1678 Fax: 08 35174155 Website: www.newlifecompany.com

| Bin Son: T k thut Data Center