Está en la página 1de 13

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Hng dn s dng phn mm iReasoning MIB Browser

D09VT4
1

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser


ly thng tin ca mt object trong mib ta cn c mt phn mm c th thc hin cc phng thc SNMP (Get, GetNext, Set). Cc phn mm ny gi chung l MIB Browser, hin c rt nhiu v hu ht u c phin bn min ph. iReasoning MIB browser l mt cng c mnh m v d s dng nht c h tr bi iReasoning SNMP API. MIB Browser l mt cng c khng th thiu cho cc k s qun l cc thit b v ng dng trong mng . iReasoning MIB cho php ngi dng a ra cc yu cu v SNMP ( SNMP request ) ly thng tin d liu ca SNMP Agent hoc thc hin cc thay i thng tin ca cc Agent .

Yu cu ci t
H iu hnh Windows , Mac OS X, Linux hoc UNIXs . Nu s dng Linux/UNIX th phi ci t SUN JRE 1.5 tr ln

Ti v ci t
1. Download file ci t ti lin kt sau : http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml . Trn Windows , bn chy file setup.exe ci t MIB Browser. Trn Mac OS X, Linux hoc UNIX, bn ch cn gii nn file nn l c th s dng. 2. Khi chy MIB Brower : - Trn Windows , bn click vo biu tng MIB Browse trn Desktop - Trn Linux/UNIX , bn truy nhp vo th mc gii nn v chy file browser.sh khi ng MIB Browser ( i vi Linux/UNIX bn cn quyn root user c th khi ng MIB Browser )

Cu hnh SNMP trn Router / Switch


o Cu hnh a ch IP cho cc Interface u ni: Router X(config)#Interface fastethernet x/x Router X(config-if)#ip address 10.171.21.x 255.255.255.0

o Cu hnh Enable chc nng giao thc SNMP Router X(config)# snmp-server community public ro Router X(config)# snmp-server community private rw

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Phn mm iReasoning MIB Browser


Giao din ca phn mm sau khi ci t nh sau

Thanh cng c

Address : in a ch IP ca SNMP Agent Advanced : B sung cc tham s nh Port, SNMP version OID : Object identifier , c s dng xc nh i tng truy vn, mi i tng truy vn s c mt OID khc nhau . Operations : Xc nh lnh m MIB s thc hin Go : Thc hin lnh

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

MIB Tree

Bng kt qu truy vn

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser


u tin chng ta khai bo a ch ca Router vo Address

Sau bm vo Advanced nhp cc thng tin Read/Write Community (mc nh l public/private) hoc l thng tin khi chng ta cu hnh trn SNMP Agent , chn version SNMP l 1 (cc version khc chng ta s thc hin sau), nhn [OK].

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Lnh GET / GET NEXT / WALK


Chn i tng trong MIB Tree , sau chut phi chn GET / GET NEXT / WALK hoc click chn i tng ri bm nt GET trn thanh cng c, kt qu s c tr vo Result Tabble .

Lnh SET ( khng p dng cho cc Object c biu tng l cy mu xanh )

Chn i tng cn SET trong MIB Tree , click chut phi chn SET in gi tr mi vo Value , click OK S dng hm GET kim tra li thng tin SET

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Tabble View
MIB Browser cho php GET thng tin di dng bng , cung cp ci nhn trc quan hn v SNMP Agent . Chng hn cn xem bng nh tuyn ca Router , bn tm n mc ipRoute Table trong th mc ip , sau click chut phi vo ipRoute Table v chn Table View . Kt qu s xut hin Result Tabble .

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser


Xem thng tin cc cng ca SNMP Agent

Port View ( Tool => Port View )


Tnh nng ny cho php hin th bng thng Input / Output v xc sut li ca tt c cc cng thuc SNMP Agent .

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Ping ( Tool => Ping )


M ca s Ping bng cch vo Menu Tool -> Ping. Sau in a ch IP vo Host , click Ping , kt qu s hin th .

Trace Route
M ca s Trace Route bng cch vo Menu Tool -> Trace Route , in a ch IP ch vo Host, click Trace Route v xem kt qu

Network Discovery
M ca s Network Discovery trong Menu Tool , sau in a ch mng LAN (network address ) cn khm ph ( chng hn 192.168.1.0 ) . Sau bm Start . Tnh nng ny cho php xem c nhng host no ang hot ng trong mng LAN , nu host l mt SNMP Agent th thng tin v h thng ca host s c hin th trn bng kt qu .

10

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Watches v Add Watch


Watch l tnh nng cho php thit lp lch cho hot ng ca MIB Brower . hn gi thc hin lnh cho mt i tng, u tin ta cn chn i tng trong MIB Tree .

Sau chn Menu Tool , vo Add Watch ( hoc chut phi chn Add Watch ) . Gi tr OID v NAME c in sn , bn ch cn chn Operation mong mun .

11

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser


Tip tc click vo Configue actions la chn hnh thc thng bo , bn c th chn thng bo qua email , pht chung cnh bo khi SNMP Agent khng c phn hi hoc bo chung nu Agent khng trng thi bnh thng. Click OK hon thnh thit lp Watch .

Mc nh , cc Watch s c thc hin 60 giy mt ln. thay i thng s ny, bn vo Menu Tool , chn Watch xem cc Watch c thit lp . Click Setting , in thi gian Query vo Query Interval , mc Remove data older than thit lp thi gian xa cc Watch .

12

Hng dn s dng iReasoning MIB Browser

Compare Device ( Tool => Compare Device )


Cng c ny cho php so snh hai SNMP Agent vi nhau. Bn ch cn nhp IP ca 2 Device cng cc tham s b sung trong ca s Advanced . Sau chn OID v Operation so snh, cui cng click OK xem kt qu. Cc thng s khc nhau s c i mu ch sang xanh d phn bit .

13