Está en la página 1de 1

IBM Licentie-overeenkomst voor Machine Code -----------------------------------------------------------------------Ongeacht de wijze waarop u BIOS, Utilities, Diagnostics, Device Drivers of Microcode (gezamenlijk

"Machine Code" genoemd) aanschaft, hetzij elektronisch, vooraf genstalleerd, op een medium of anderszins, aanvaardt u de voorwaarden van deze Overeenkomst door uw eerste gebruik van een Machine of Machine Code. Een "Machine" is een IBM-machine, haar voorzieningen, conversies, upgrades, onderdelen of accessoires, of enige combinatie hiervan. Door het aanvaarden van deze licentievoorwaarden bent u gerechtigd Machine Code samen met het produkt te gebruiken waarvoor het is verstrekt. De auteursrechten op Machine Code berusten bij International Business Machines Corporation of een van haar dochterondernemingen ("IBM"), of bij een toeleverancier van IBM. IBM verleent u een niet-exclusieve licentie om Machine Code uitsluitend in combinatie met een Machine te gebruiken. Als rechtmatig houder van een Machine mag u een redelijk aantal kopien van Machine Code maken, voorzover nodig voor het maken van backup, configuratie en herstel van de Machine. U dient de auteursrechtvermelding(en) en enig(e) ander(e) bijschrift(en) op elke door u vervaardigde kopie van Machine Code te vermelden. Het bezit van Machine Code en haar media mag uitsluitend aan een derde worden overgedragen tezamen met de Machine waarop Machine Code wordt gebruikt. In een dergelijk geval dient u de desbetreffende derde een kopie van deze voorwaarden te overhandigen, alle gebruikersdocumentatie aan die derde ter beschikking stellen en al uw kopien van Machine Code te vernietigen. Uw licentie voor Machine Code eindigt op het moment dat u niet langer rechtmatig houder van de Machine bent. Onder deze licentie worden u geen andere rechten verleend. U bent bijvoorbeeld niet gerechtigd: 1. Machine Code te kopiren, af te beelden, over te dragen, aan te passen of te distribueren, tenzij dit door IBM uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie van de Machine is toegestaan; 2. Machine Code terug te assembleren ("reverse assemble"), terug te compileren ("reverse compile") of op andere wijze te vertalen, tenzij uitdrukkelijk rechtens toegestaan zonder dat daarvan contractueel kan worden afgeweken; 3. Machine Code in sublicentie te geven of de licentie voor Machine Code toe te wijzen; of 4. Machine Code, of enige kopie ervan, in lease te geven. De IBM Garantievoorwaarden voor de Machine, die door referentie in deze Overeenkomst zijn opgenomen, zijn van toepassing op Machine Code. Raadpleeg de desbetreffende garantievoorwaarden voor vragen of vorderingen met betrekking tot de prestatie van of aansprakelijkheid voor Machine Code.