Está en la página 1de 11

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

INTRODUCCIN: Nesta poca na que vivimos unha das palabras que mis habitualmente se emprega no vocabulario de calquera lingua o termo amor. Flase de amor en moitas das expresins que empregamos habitualmente: Amor o traballo, amor dieiro, amor a familia, amor a natureza, .....Pero sen embargo un termo cada vez mis afastado do seu significado orixinal. Quizais empregalo tan a mido fai que se perda a esencia desta palabra e o que representa en realidade. Deus amor; quen est no amor, habita en Deus e Deus habita nel (1 Jn 4, 16). Bieito XVI comeza deste modo sa primeira encclica. Con esta afirmacin busca situa-la mensaxe que quere transmitir. Non deixa de ser curioso que un Papa considerado por moitos como un home pouco preocupado por asuntos, como dicilo, tan mundanos escollera como tema da sa primeira encclica o amor, o sentimento que a priori parece tan exclusivamente humano e que moitos tratan de opoer a doutrina cristi. Quiz-lo faga para amosarlle s cristins que o amor o eixe principal do noso pensamento; quiz-lo faga para dicirlles s detractores do cristianismo que o amor a parte mis fundamental da nosa relixin, ou quiz-lo faga para clarexar dunha vez por todas o significado propio e autntico dunha palabra tan e tan invocada nos ltimos anos e que como dica o principio vai perdendo forza a medida que se vai afastando do seu significado preciso e orixinal O Papa tamn consciente de que o nome de Deus se asocia con frecuencia a outro tipo de sentimentos na sa maiora contrarios amor e con este documento quere amosar que non hai nada mis lonxe da realidade. Deus amor. Por amor nos creou , esta a mensaxe central do pensamento cristin e as no lo quere transmitir e recordar.

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

ESTRUCTURA DA ENCCLICA: Esta Encclica est articulada en dous grandes bloques. Na primeira, titulada: "A unidade do amor na creacin e na historia da salvacin", precisa algns datos esenciais do amor de Deus polo ser humano e a conexin que ese amor ten co amor humano. Por este motivo Bieito XVI fai unha reflexin teolxica -filosfica sobre o amor. Para explica-la vai percorrendo as distintas dimensin que se poden atopar do amor: 1. -Eros, 2. Philia, 3. Agape A continuacin relaciona directamente a orixe deste amor con Deus. Para consegui-lo enumera algns dos datos esenciais do amor de Deus polo home e a relacin intrnseca que este amor ten co amor humano. Na segunda parte, titulada: "Caritas, o exercicio del amor por parte da Igrexa como "comunidade de amor", trata do exercicio concreto do mandamento do amor prximo. O mandato dado directamente por Xess os Cristins e co que se inicia unha nova etapa na relacin que Deus mantivo con home ata aquel preciso momento centra gran parte da sa reflexin neste segundo apartado da encclica. Ca mencin deste novo mandamento o Papa recorda que o sometemento a un declogo e superado dende o mesmo momento en que Xess as o indicou, polo mandato do amor. Por amor Deus nos creou, por amor nos enviou o seu nico fillo e con amor debemos dar resposta a sa chamada.

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

Primeira parte A unidade do amor na creacin e na historia da salvacin O termo amor, unha das palabras mis empregadas e das que mis se abusa no mundo de hoxe, abarca un vasto campo semntico. Sen embargo, na multiplicidade de significados, emerxe como arquetipo do amor por excelencia o que se da entre o home e a muller, e que na antiga Grecia reciba o nome de eros. Con ese termo os antigos gregos designaban carnal, o corporal, o aprecio polo exterior da persoa amada. Na Biblia e sobre todo no Novo Testamento, centrase nun concepto de "amor", que leva en certo modo desprazamento da palabra "eros" en favor do termo "gape" Agape refrese a un amor oblativo.. Esta nova visin do amor, unha novidade esencial do cristianismo,e na maiora das veces xulgase de forma absolutamente negativa, contrapondoa o termo "eros" e a corporeidade. Bieito XVI non rexeita o "eros". Ten moi en conta que o aspecto corporal que este termo se refire foi posto na natureza do ser humano polo seu mesmo Creador, e que polo tanto non se pode agochar nin moito menos rexeitar.1 Pero el eros ebrio e indisciplinado no es elevacin, xtasis hacia lo divino, sino cada, degradacin del hombre . E por isto que o eros do que si ten necesidade de disciplina, de purificacin e de madurez para non perde-la sa dignidade orixinal e non degradarse en puro "sexo", convertndose deste modo nunha mercanca. O amor para ser integral non pode entonces descoecer a importancia do ertico.
1

Deus Caritas est 4

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

O Papa no seu escrito fai referencia a varios relatos que aparecen nas Sagradas Escrituras e que son verdadeiras loubanzas amor, como por exemplo o Cantar de los Cantares, que se pode considerar o epitalamio que mis exalta o amor.. Pero na Biblia, e sobre todo no Novo Testamento, profundizase no concepto de amor e o termo eros desprzase para deixar paso agape. Esta a palabra que se emprega para expresar un amor oblativo. Esta nova visin do amor, que unha novidade esencial do cristianismo, a miudo foi valorada de forma absolutamente negativa considerando que era un forma de rexeita-lo eros e a corporeidade. Pero anda que houbo tendencias de ese tipo, o sentido desta profundizacin outro. O eros, posto na natureza do home polo seu mesmo Creador, ten necesidade de disciplina, de purificacin e de maduracin para no perde-la sa dignidade orixinal e non se degradar en puro sexo, convertndose nunha mercanca. A fe cristin sempre considerou home como un ser no que o esprito e a materia se compenetran mutuamente, extraendo disto unha nova nobreza. 2Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el
otro. Ya no se busca a s mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansa ms bien el bien del amado: se convierte en renuncia, est dispuesto al sacrificio, ms an, lo busca.

O desafo do eros pode considerarse superado cando, no home, corpo e alma se encontran en perfecta harmona. Entonces o amor convertese en xtasis; pero xtasis non no sentido de euforia pasaxeira, senn como xodo permanente do individuo recludo en s mesmo, hacia a sa liberacin no don de s. E precisamente de esta forma, cando o individuo vai hacia o encontro de s mesmo cando camia tamn cara o descubrimento de Deus: de esta forma el eros pode elevar ser humano en xtasis hacia o Divino. En definitiva, eros y gape esixen que non se lles separe nunca completamente o uno do outro, o contrario en ambos anda que en

DCE. 6

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

dimensins distintas est o equilibrio perfecto, o mesmo tempo que se cumpre a verdadeira natureza do amor A pesar de que o eros inicialmente sobre todo desexo, se acercar despois a outra persoa, xa non se preguntar tanto sobre s mesmo senn que buscar cada vez mis a felicidade do outro. Doarase e desexar ser para o outro: de tal xeito que se insertar nel e se afirmar no momento do gape. Pero tal e como d o Papa nesta encclica 3el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor
oblativo, descendente. No puede dar nicamente y siempre, tambin debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don. Es cierto como nos dice el Seor que el hombre puede convertirse en fuente de la que manan ros de agua viva (cf. Jn 7, 37-38). No obstante, para llegar a ser una fuente as, l mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazn traspasado brota el amor de Dios (cf. Jn 19, 34).

en Xesucristo, que o amor encarnado de Deus,onde o eros-agape alcanza a sa forma mis radical. Na sa morte na cruz, Xess, dondose para levantar e salva-lo home, expresa o amor da forma mis sublime. 4Es all, en la cruz, donde puede contemplarse esta
verdad. Y a partir de all se debe definir ahora qu es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientacin de su vivir y de su amar.

A este acto de ofrecemento, Xess asegralle unha presenza duradeira a travs da institucin da Eucarista, na que, baixo as especies do pan e do vio, se dona a si mesmo como novo man que nos une a l. Participando na Eucarista, tamn nosoutros somos implicados na dinmica da sa doazn. Unmonos a l e mesmo tempo tamn nos unimos a tdolos outros a quen l se doa; de maneira que nos convertemos nun s corpo. 5 El pan es uno, y as nosotros, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan , dice san Pablo (1 Co 10, 17). La unin con Cristo es al mismo tiempo unin con todos los dems a los que l se entrega

De este xeito, o amor a Deus e o amor prximo estn verdadeiramente unidos.


3 4

DCE 7 DCE 12 5 DCE 14

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

O dobre mandamento, grazas a este encontro con el gape de Deus, xa non s exixencia, o amor pode ser mandado porque primeiro foi doado.6 Amor a Dios y amor al prjimo son inseparables, son un
nico mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. As, pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a travs del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une y, mediante este proceso unificador, nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea todo para todos (cf. 1 Co 15, 28).

SEGUNDA PARTE: Caritas O exercicio do amor por parte da igrexa como comunidade de amor
7

Tambin la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en prctica el amor

O amor prximo enraizado no amor de Deus, mis que unha tarefa para o fiel, unha ocupacin para la enteira comunidade eclesial, que na sa actividade caritativa debe amosar o amor trinitario. A conciencia deste deber tivo unha relevancia fundamental na Igrexa dende os seus inicios e ademais tamn pronto se manifestou a necesidade dunha certa organizacin como presuposto para o seu eficaz desenrolo. As, na estrutura fundamental da Igrexa, xorde a diacona como servizo do amor prximo exercido dun modo comunitario y de forma ordenada. un servizo concreto, pero mesmo tempo tamn espiritual Hch 6, 1-6. En aquellos das, como el nmero de discpulos
aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatenda a sus viudas en la distribucin diaria de los alimentos.

6 7

DCE 18 DCE 20

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

2 Entonces los Doce convocaron a todos los discpulos y les dijeron: "No es justo que descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. 3 Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espritu Santo y de sabidura, y nosotros les encargaremos esta tarea. 4 De esa manera, podremos dedicarnos a la oracin y al ministerio de la Palabra". 5 La asamblea aprob esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espritu Santo, a Felipe y a Prcoro, a Nicanor y a Timn, a Prmenas y a Nicols, proslito de Antioquia

Ca progresiva difusin da Igrexa, este exercicio da caridade confirmouse como un dos seus mbitos esenciais. La ntima natureza da Igrexa expresase as nunha tripla tarefa: 1. O anuncio da Palabra de Deus (kerygma-martyria), 2. A celebracin dos Sacramentos (leiturgia), 3. O servizo da caridade (diakonia). Son tarefas que se presupoen mutuamente e que non poden separarse unha das outras. De acordo co que Bieito XVI escribe neste punto 8La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber
nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero, al mismo tiempo, la caritas-agap supera los confines de la Iglesia; la parbola del buen Samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encontrado casualmente (cf. Lc 10, 31), quienquiera que sea. No obstante, quedando a salvo la universalidad del amor, tambin se da la exigencia especficamente eclesial de que, precisamente en la Iglesia misma como familia, ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido, siguen teniendo valor las palabras de la Carta a los Glatas: Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe

Pero a partir do sculo XIX, contra a actividade caritativa da Igrexa levantouse unha obxeccin fundamental: habera unha contraposicin
8

DCE 25

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

ca xustiza, e acabara por actuar como sistema de conservacin do status quo. Co cumprimento de obras individuais de caridade, a Igrexa favorecera o mantemento do sistema inxusto existente, facndoo de algunha forma soportable e freando as a rebelin e o cambio potencial cara un mundo mellor. Neste sentido o marxismo puxera na revolucin mundial e na sa preparacin a panacea para la problemtica social un soo que co paso do tempo esvaeceuse. O maxisterio pontificio, empezando por la Encclica Rerum novarum de Len XIII (1891), hasta la triloxa de las Encclicas sociais de Xoan Paulo II (Laborem exercens [1981], Sollicitudo rei socialis [1987], Centesimus annus [1991]), afrontadou cunha crecente insistencia a cuestin social, ena confrontacin con situacins problemticas sempre novas, desenrolou unha doutrina social moi articulada, que propn orientacins vlidas mis al dos lmites de la Igrexa. Con todo, a creacin dun orden xusto da sociedade e do Estado a tarefa central da poltica, por tanto no pode ser o cometido inmediato de la Igrexa. La doutrina social catlica non pretende conferir a la Igrexa un poder sobre el Estado, senn simplemente purificar e iluminar a razn, ofrecendo a sa propia contribucin formacin das conciencias, de xeito que as verdadeiras exixencias da xustiza poidan ser percibidas, recoecidas e tamn realizadas. A pesar disto non existe ningn ordenamento do Estado, por xusto que sexa, que poida facer superfluo o servizo do amor. 9El amor
caritas siempre ser necesario, incluso en la sociedad ms justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor

El Estado que

quere prover de todo convertese en definitiva nunha instancia burocrtica que non pode asegurar a contribucin esencial da que o home que sofre ten necesidade: a amorosa dedicacin persoal.
9

DCE 28

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

Quen quere desembarazarse do amor, disponse a desembarazarse do home en canto home. Na nosa poca, un efecto positivo colateral da globalizacin manifstase no feito de que a solicitude polo prximo, superando os confns das comunidades nacionais, tende a alargar os seus horizontes mundo enteiro.Os medios de comunicacin amosan os problemas que hai en calquera lugar do mundo. Neste aspecto son unha ferramenta imprescindible para facernos ver s cristins e a tdolos homes e mulleres do mundo as traxedias que se viven en moitos lugares e das que non saberamos nada doutro xeito. O coecemento dos problemas fai que en moitas ocasins, por desgraza non sempre, que as estruturas do Estado e das asociacins humanitarias busquen de diversas maneiras a solidariedade expresada pola sociedade civil: as formronse mltiples organizacins con fins caritativos e filantrpicos. Tamn na Igrexa Catlica e nas outras Comunidades eclesiais xurdiron novas formas de actividade caritativa. Entre todas estas instancias de esperar que se estableza unha colaboracin frutfera. Naturalmente, importante que a actividade caritativa da Igrexa non perda a sa propia identidade, disolvndose na organizacin asistencial comn e convertndose nunha simple variante, senn que mantea todo o esplendor da esencia da caridade cristin e eclesial. Por isto a actividade caritativa cristin, mis al da sa competencia profesional, debe basearse na experiencia dun encontro persoal con Cristo, no que o seu amor tocou o corazn do crente suscitando nel o amor polo prximo. O Papa no apartado 30 desta encclica amosa a sa ledicia por todo este tipo de iniciativas. Quisiera expresar mi alegra
por el hecho de que este deseo haya encontrado amplio eco en numerosas iniciativas en todo el mundo

A actividade caritativa cristin debe ser independente de partidos e ideoloxas. O programa do cristin un corazn que ve. Este corazn ve onde hai necesidade de amor e acta de modo

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

consecuente. A actividade caritativa cristin, ademais, non debe ser un medio en funcin do que hoxe ven sinalado como proselitismo. O amor gratuto; non ven exercido para alcanzar outros obxectivos. Un exemplo de que o amor se ten que dar sen mirar que ideoloxa ou relixin ou forma de pensar ten o outro amsase neste feito que contou a Nai Teresa de Calcuta:
10

En una ocasin, por la tarde, un hombre vino a nuestra casa, para contarnos el caso de una familia hind de ocho hijos. No haban comido desde haca ya varios das. Nos peda que hiciramos algo por ellos. De modo que tom algo de mi arroz y me fui a verlos. Vi como brillaban los ojos de los nios a causa del hambre. La madre tom el arroz de mis manos, lo dividi en dos partes y sali. Cuando regres le pregunt. Que haba hecho con una de las dos raciones de arroz. Me respondi "Ellos tambin tienen hambre". Saba que los vecinos de la puerta de al lado, musulmanes tenan hambre. Qued ms sorprendida de su preocupacin por los dems que por la accin en s misma. En general, cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave necesidad no pensamos en los dems. Por el contrario, esta mujer maravillosa, dbil pues no haba comido desde haca varios das, haba tenido el valor de amar y de dar a los dems, tena el valor de compartir.

Pero isto non significa que a accin caritativa deba, por as dici-lo, deixar a Deus e a Cristo aparte. O cristin sabe cando o tempo de falar de Deus e cando xusto facer silencio sobre l e deixar falar s amor. O himno a la Caridade de San Paulo debe ser a Carta Magna do enteiro servizo eclesial para protexe-lo do risco de se converter nun puro activismo. 1 Cor 13 1 Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ngeles, si no
tengo caridad, soy como bronce que suena o cmbalo que retie. 2 Aunque tuviera el don de profeca, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montaas, si no tengo caridad, nada soy. 3 Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 4 La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engre; 5 es decorosa; no busca su inters; no se irrita; no toma en cuenta el mal;
10

Madre Teresa De Calcuta: Amar es Compartir. www.laverdadcatolica.org

10

TRABALLO DEUS CARITAS EST DEUS CRISTIAN

6 no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 7 Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. 8 La caridad no acaba nunca. Desaparecern las profecas. Cesarn las lenguas. Desaparecer la ciencia. 9 Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profeca. 10 Cuando vendr lo perfecto, desaparecer lo parcial. 11 Cuando yo era nio, hablaba como nio, pensaba como nio, razonaba como nio. Al hacerme hombre, dej todas las cosas de nio. 12 Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conocer como soy conocido. 13 Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad.

Neste contexto, e fronte inminente secularismo que pode condicionar tamn a moitos cristins empeados no traballo caritativo, hai que afirma-la importancia da oracin.11 Debemos amar la
oracin, la seal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de nuestra unin interior con Dios.

O contacto vivo con Cristo evita que a experiencia da desmesura das necesidades e dos lmites do propio traballo poidan, por un lado, empuxar traballador ideoloxa que pretende realiza-lo que Deus, aparentemente, non consegue ou, por outro lado, converterse nunha tentacin e ceder inercia e resignacin. O que reza non desperdicia o seu tempo, anda que a situacin pareza empuxar unicamente accin, e non pretende cambiar ou corrixi-los plans de Deus, senn que busca c exemplo de Mara e dos Santos- alcanzar en Deus a luz e a forza do amor que vence toda escuridade e egosmo presente nol mundo.

11

Madre Teresa de Calcuta

11