Está en la página 1de 4

Nombre

Taikyokus Shodan Nidan Pinnan o Heian Sandan Yondan Godan Aoyagui (Seiryu) v. masculina Aoyagui (Seiryu) v. femenina Annan Ananko Ananku - Matsubayashi ryu Azato no Bassai Akutsuru

Traduccin

Maestro Estilo
Funakoshi Itosu Itosu Itosu Itosu Itosu Mabuni Mabuni Nakaima I.Bunkichi Azato Matsumura Shuri-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te Tomari-te Tomari-te Tomari-te Tomari-te Shuri-te

A
Causa primaria Mente en calma; prado tranquilo Mente en calma; prado tranquilo Mente en calma; prado tranquilo Mente en calma; prado tranquilo Mente en calma; prado tranquilo Sauce verde Sauce verde Nombre de una ciudad china Luz del sur; paz desde el sur La cabeza que muerde antes Luz del sur

B
Bassai-dai (versin mayor) Bassai-sho (versin menor) Bakki Asalto a la fortaleza Asalto a la fortaleza Itosu Desconocido Shorinji-ryu Shuri-te Shuri-te Shorin-ryu

C
Chinto (Gankaku) Chibana no Kusanku Chatanyara no Kusanku Combatiendo hacia el este B. Matsumora Chibana Kusanku Shuri-te Tomari-te Tomari-te

E
Empi roppo Golondrina volando Itosu Shuri-te

F
Fukyu dai ichi (bsico) Fukyu dai ni (bsico) Toguchi Toguchi Naha-te Naha-te

G
Gekki sai dai ichi (bsico) Gekki sai dai ni (basico) Gekki ha shodan (bsico) Gekki ha nidan (bsico) Gekki ha sandan (bsico) Gojushiho (Shotokan: dai y sho) El Fenix o 54 pasos Ataque demoledor Ataque demoledor Miyagi Miyagi Miyagi Miyagi Toguchi Itosu Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Shuri-te

H
Hat kkaku Haffa Hakucho Hakatsura (dai y sho) (bsico) Heiku Grulla blanca Cisne blanco; 100 pajaros 100 pajaros Garza blanca Tigre negro Nakaima Naha-te Naha-te Naha-te Shuri-te Tomari-te

I
Itosu no rohai shodan Itosu no rohai nidan Itosu no rohai sandan Ishimine no bassai Iyyaku rei hachi Itosu Itosu Itosu Kushin-ryu Shuri-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te

J
Jyuroku Jitte (viene de tomari-te) Jion (viene de tomari-te) Jiin (viene de tomari-te) 16 pasos Mano del templo; Diez manos Sonido del templo Patio o suelo del templo Mabuni Itosu Itosu Itosu Tomari-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te

K
Kaku-ha dai ichi (bsico) Kaku-ha dai ni (bsico) Kenshu Kensho Kanshiwa Konchi Kosookun-dai (maestro Ku Shanku) Kosookun-sho (transform Itosu) Kian no Chinto Kian no Gojushiho Kururunfa Vienen se van las olas; 17 Mirando al cielo Mirando al cielo Toguchi Toguchi Mabuni Mabuni Uechi-ryu Uechi-ryu Takahara Takahara Chotoku Kian Chotoku Kian Higaonna Shuri-te Shuri-te Tomari-te Tomari-te Naha-te Naha-te Naha-te

M
Matsukaze (Wankan) Meikyo (Shotokan) Matsumura no Rohai Motobu no Sochin (Shotokan) Myojyo Matsumura no Bassai Matsumura no Seesan Viento del pino; Corona del rey Puliendo en espejo Visin de una grulla blanca Preservar la paz Mabuni Sakagura Matsumura Motobu Mabuni Matsumura Matsumura Tomari-te Tomari-te Tomari-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te Shuri-te

N
Naifanchin shodan (tekki) Naifanchin nidan (tekki) Naifanchin sandan (tekki) Niseishi (nijushiho) Nipaipo Combatiendo el propio terreno O tambin caballo de hierro O tambin cabalgando 24 pasos 28 pasos Itosu Itosu Itosu Aragaki Go Kenki Shuri-te Shuri-te Shuri-te Tomari-te Shuri-te

Oyadomari no Bassai Osiro no Seesan Ohan

Oyadomari Nakaima

Tomari-te Tomari-te Tomari-te

P
Pappuren (aporreen) Pat Chu Paiku Ocho pasos a la vez Tigre blanco Go Kenki Nakaima Nakaima Tomari-te Shuri-te Tomari-te

S
Sanchin Saifa Shimpa Shinsei ichi Shinsei ni Sochin de Aragaki (Shito-ryu) Sepai Seisan (Hangatsu) Siesei Sanseryu Seienchin Shisoochin Suparinpei Shiho-Kosokun Tres batallas Punto de ruptura final Nueva ruptura; lagrima nueva Higaonna Higaonna Mabuni Mabuni Mabuni Aragaki Higaonna Higaonna Higaonna Higaonna Ryu-Ru-Ko Higaonna Itosu Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Tomari-te Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Naha-te Shuri-te

Avanzar en la batalla 18 tazas 13 manos o Wo (media luna) 36 manos Tempestad en la calma Combatiendo a cuatro monjes 108 manos Mirando al cielo

T
Tawada no Bassai Tensho Tomari no Bassai Tomari no Wanshu (empi) Tomari no Rohai Chotoku Tomari no Chinto Manos que giran Agregado chino a la embajada Tawada Higaonna Itosu Kian Shuri-te Naha-te Tomari-te Tomari-te Tomari-te Tomari-te

U
Unsu (Unshu) Useishi (gojushiho) Mano de nube; separando nubes 54 pasos del tigre negro Aragaki Itosu Tomari-te Shuri-te

W
Wanshu Wandau Wankan Golondrina en vuelo Nombre de un rey luchador Viento en el pino Itosu Itosu Shuri-te Shuri-te Tomari-te