Está en la página 1de 8

HOC VIN CNG NGH BU CHINH VIN THNG

B MN PHT TRIN K NNG 1.Thng tin v ging vin 1.1 Ging vin: Trn Th Thp

CNG HC PHN

K NNG LM VIC NHM

- Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin chnh, Tin s - a im lm vic: Vin Kinh t Bu in - Hc vin Cng ngh BCVT - in thoi: 0912212929 Email: thapptit@gmail.com L Quang Hng - Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin, Tin s - a im lm vic: C s Hc vin Tp. H Ch Minh - Hc vin Cng ngh BCVT o Quang Chiu - Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin, Thc s - a im lm vic: B mn Pht trin k nng - Hc vin Cng ngh BCVT - in thoi: 0912038221 Email: chieudq@ptit.edu.vn, dqchieu@yahoo.com Hong L Chi - Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin chnh, Thc s - a im lm vic: C s Hc vin Tp. H Ch Minh - Hc vin Cng ngh BCVT - in thoi: 0902866788 Email: chihl@ptit.edu.vn, hlechi@me.com Hi Hon - Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin, Thc s - a im lm vic: B mn Pht trin k nng - Hc vin Cng ngh BCVT - in thoi: 01234165945 Email: dhhoan@yahoo.com Trn Hng Giang - Chc danh, hc hm, hc v: Nghin cu vin, Thc s - a im lm vic: Vin Kinh T Bu in- Tng 5 nh A1, Hc vin CNBCVT - in thoi: 0912469916 Email: giang_vkt@yahoo.com Th Thu H - Chc danh, hc hm, hc v: Nghin cu vin, Thc s - a im lm vic: Trung tm o to v Dch v - Vin Kinh t Bu in - in thoi: 0912683444 Email: doha083@yahoo.com 1.2 Tr ging: Trn Thanh Mai - Chc danh, hc hm, hc v: Nghin cu vin, Thc s - a im lm vic: Vin Kinh T Bu in- Tng 5 nh A1, Hc vin CNBCVT - in thoi: 0934489099 Email: maittvkt@gmail.com 1

Nguyn Th Thu Hng - Chc danh, hc hm, hc v: Chuyn vin, Thc s - a im lm vic: Phng Gio v v Cng tc sinh vin - Hc vin Cng ngh BCVT - in thoi: 0983108421 Email: huongngt@ptit.edu.vn 2. Thng tin v mn hc - Tn mn hc: K nng lm vic nhm - Tn ting Anh: Teamwork Skill - M mn hc: SKD1102 - S tn ch: 1 tn ch - Loi mn hc: t chn - Mn hc tin quyt: khng - Mn hc trc: khng - Mn hc song hnh: Tin hc i cng - Cc yu cu i vi mn hc: + Phng hc l thuyt: C Projector v my tnh + Phng thc hnh: khng - Gi tn ch i vi cc hot ng + + + + + : 14 tit (gi tn ch) Nghe ging l thuyt : 6 tit Cha bi trn lp : 8 tit Tho lun v Hot ng nhm: Th nghim, Thc hnh : T hc: (c hng dn) : 1 tit

- a ch Khoa/B mn ph trch mn hc: + B mn Pht trin k nng Hc vin Cng ngh BCVT a ch: Km10, ng Nguyn Tri, H ng, H Ni. in thoi: Tel: 04-38544451; Fax: 04-33829236. - Khoa QTKD2 C s Hc vin, Hc vin Cng ngh BCVT a ch: S 11, Nguyn nh Chiu, Qun I TP. H Ch Minh in thoi: Tel: 08-38229372/37305314; Fax: 08-39105510

3. Mc tiu mn hc - V kin thc: Sau khi kt thc mn hc, sinh vin c th: + Sinh vin nm c khi nim, phn loi, c im, vai tr ca c nhn trong nhm, thy c s cn thit phi lm vic nhm, hiu c bn cht ca lm vic theo nhm, c cu t chc nhm. + Gii thch c cc yu t to nn thnh cng trong lm vic nhm. + Nm vng cc nguyn tc hot ng ca nhm. + Gii thch c ngun gc pht sinh mu thun trong nhm v cch thc tng cng ng lc lm vic cho cc thnh vin trong nhm. - V k nng: Sau khi kt thc mn hc, sinh vin c th: + Xy dng c mc ch, nhim v ca mt nhm. + Vn dng c cc im khc bit ca cc thnh vin to nn thnh cng cho nhm. + Tng cng ng lc lm vic trong nhm. + Thc hnh giao tip hiu qu trong nhm. + Vn dng k nng iu hnh nhm gii quyt mt vn c th. T , sinh vin c th p dng gii quyt cc bi tp ln ca cc mn hc khc, thc hin cc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin v cc nhim v khc. + ng dng m hnh gii thch cc hin tng trong cng vic v cuc sng. - V thi : + Hp tc nh hng gii quyt vn + To lp mi trng lm vic tch cc + Chp nhn s khc bit ca cc thnh vin trong mt nhm + am m hc hi v hon thin k nng lm vic nhm, gp phn to thnh cng trong cng tc chuyn mn v cuc sng. 4. Mc tiu chi tit cho tng ni dung ca mn hc Mc tiu Ni dung Bc 1
- Hiu c cc khi nim c bn v: k nng; nhm, lm vic nhm, l do ca vic cn phi lm vic nhm; - Hiu c cc c im tm l nhm; - Hiu, lit k c cc (6-8) nguyn tc cn bn mi khi tham gia lm vic nhm.

Bc 2

Bc 3

Chng 1: Nhng vn chung v lm vic nhm

- Phn tch c vai tr ca k nng lm vic nhm. - Phn tch c c im tm l nhm.

nh gi, phn tch c mt bn yu cu, nguyn tc lm vic nhm.

Chng 2:

- Hiu, lit k c cc yu t,

- Xy dng c mc

nh gi c hiu qun

Xy dng nhm - Xc nh c cc ni dung lm vic hiu cng vic xy dng mt qu


- Hiu, nm r c nhng vai tr, nhim v ca ngi lnh o nhm - Bit phng php thc hin mt s k nng lp k hoch, iu hnh bui hp.

tiu ch c trng cn c ca mt nhm lm vic hiu qu.

ch, nhim v ca mt nhm. - Vn dng c nguyn tc gii quyt mu thun trong cuc sng. Thc hin c mt s cng vic thuc trch nhim ca ngi lnh o nhm (lp k hoch, phn cng cng vic, iu hnh bui hp) lm vic ca mt nhm

nhm lm vic nhm t c hiu qu.

Chng 3: K nng lnh o nhm

Phn tch, nh gi c vai tr ca lnh o nhm trong nhng trng hp c th.

5. Tm tt ni dung mn hc Mn hc c cu trc bao gm 3 chng: Chng 1: Nhng vn chung v lm vic nhm; Chng 2: Xy dng nhm lm vic hiu qu; Chng 3: K nng lnh o nhm. Cui mi chng u c cc cu hi n tp, bi tp tnh hung nghin cu, tho lun v lm bi luyn tp thc hnh, gip cho ngi c, ngi hc khng ch cng c m cn p dng ngay nhng kin thc c, hc vo thc t, nng cao v ci thin k nng lm vic nhm ca ngi mnh trong qu trnh nghin cu v hc tp v sau. ng thi, nh tn gi ca mn hc, vic thc hnh s c nhn mnh c bit trong qu trnh bin son bi ging v t chc lp hc, ngi hc s c lin tc rn luyn v trang b nhng kin thc, k nng c kh nng lm vic nhm mt cch c phng php v hiu qu. 6. Ni dung chi tit mn hc Chng 1: Nhng vn chung v lm vic nhm 1.1 Cc khi nim chung 1.1.1 K nng 1.1.2 Nhm v lm vic nhm 1.2.3 Phn loi nhm 1.2.4. S cn thit ca lm vic nhm 1.2 c im tm l nhm 1.2.1 Quan h trong nhm 1.2.2 D lun tp th 1.2.3 Hin tng ly lan tm l 1.2.4 Hin tng p lc nhm 1.2.5 Chun mc nhm 1.2.6 Hin tng xung t 1.3 Cc nguyn tc lm vic nhm 1.3.1 Vai tr ca c nhn trong lm vic nhm 1.3.2 Cc nguyn tc lm vic nhm Chng 2: Xy dng nhm lm vic hiu qu 4

2.1 T chc nhm lm vic 2.1.1 Cc giai on hnh thnh v pht trin nhm 2.1.2 Cc cu trc nhm lm vic 2.1.3 Cc c trng ca nhm lm vic hiu qu 2.2 Xy dng mc tiu, nhim v v trch nhim r rng 2.2.1 Xy dng mc tiu, nhim v ca nhm 2.2.2 Phn cng trch nhim cc thnh vin 2.3 To lp mi trng lm vic hiu qu 2.3.1 iu kin vt cht 2.3.2 Ni quy lm vic 2.3.3 Quy trnh cng vic 2.4 Duy tr hot ng truyn thng hiu qu 2.4.1 Cc dng truyn thng trong nhm 2.4.2 Lng nghe cha kha ca truyn thng 2.5 Gii quyt mu thun trong nhm 2.5.1 Cc loi mu thun 2.5.2 Cc bc gii quyt mu thun 2.6 Tng cng ng lc lm vic 2.6.1 Mt s vn chung v ng lc lm vic 2.6.2 Mt s cch thc to ng lc ph bin Chng 3: K nng lnh o nhm 3.1 Nhng t cht cn thit ca ngi lnh o nhm 3.2 K nng lp k hoch 3.2.1 Cc loi k hoch 3.2.2 Cch vit bn k hoch 3.3 K nng t chc cng vic 3.3.1 Xc nh chc nng, quy trnh 3.3.2 Xc nh khi lng v phn cng lao ng 3.3.3 M t cng vic v tiu ch nh gi kt qu 3.4 K nng iu hnh hp, tho lun nhm 3.4.1 Yu cu chung v tho lun nhm 3.4.2 Chun b bui hp, tho lun 3.4.3 iu hnh hp, tho lun 3.5 Cc hot ng c th khc ca ngi lnh o nhm 3.5.1 m bo s hp tc trong nhm 3.5.2 S dng quyn ca ngi lnh o 3.5.3 Phn cng, giao vic, n c v kim tra 3.5.4 Duy tr trt t, k lut 3.5.5 Pht trin tinh thn ng i 5

7. Hc liu v ti liu tham kho 7.1. Hc liu bt buc 1. Bi ging mn hc K nng lm vic nhm , Nguyn Vn Phng - Khoa QTKD2, Hc vin Cng ngh BCVT, TP. H Ch Minh, 7/2011. 2. Bi ging Slide show (powerpoint): K nng lm vic nhm, B mn pht trin k nng, Hc vin Cng ngh BCVT, 12/2012; 7.2. Hc liu tham kho 1. Lng Vn c, Gio trnh Tm l hc lao ng, Nxb i hc KTQD, H Ni, 2011; 2. Bi Anh Tun, Phm Thy Hng, Gio trnh Hnh vi t chc, Nxb HKTQD, HN- 2011; 3. Lu Vn Nghim, Sch chuyn kho T chc s kin, Nxb i hc KTQD, H Ni, 2007; 4. Ti ti gii, Bn cng vy; Tc gi: Adam Khoo, Dch gi: Trn ng Khoa-Ung Xun Vy, Nxb Ph N, 2010; 5. Ngh thut giao tip thnh cng, Leil Lowndes, NXB Lao ng X hi, 2009. 6. Ng Kim Thanh, Nguyn Th Hoi Dung, Gio trnh K nng qun tr, Nxb i hc KTQD, H Ni, 2011; 7. Tp bi ging in t ca Vietnamlearning v K nng lm vic nhm (www. vietnamlearning.edu.vn); 8. Tp bi ging in t ca Trung tm o to Tm Vit v K nng lm vic nhm (www.tamviet.edu.vn) 9. Mt s Website tham kho: en.wikipedia.org/wiki/Skill; 7.3. Hc liu b tr 1. Cc videoclip v K nng lm vic nhm trn Youtube 2. Hng dn vit tiu lun mn hc B mn PTKN, Hc vin CN BCVT (2012) 8. Chnh sch i vi mn hc v cc yu cu khc ca ging vin: - Cc lp sinh vin c s lng khng qu 70 sinh vin. Trng hp i vi cc lp ghp, lp c trn 70 sinh vin cn chia thnh cc lp nh m bo lp khong t 40-60 sinh vin thun tin cho vic rn luyn, thc hnh cc k nng. - Mi lp sinh vin c chia thnh cc nhm (5-10 SV/nhm); mi nhm phi nghin cu lm 1-2 bi tp ln, trong c 1 bi tp c ni dung: Tm hiu, son slide (foto cho ton th sinh vin trong lp vo u bui thuyt trnh) v bo co/thuyt trnh trc lp v ni dung Chng # (hoc 1/2 chng) vi yu cu thuyt trnh trong khong 20-25 pht; 15-25 slide. - Cc bui ging c thc hin theo trnh t: Sinh vin trnh by/thuyt trnh ni dung chng # (tr bui u); Tho lun/Bi tp; Ging vin hng dn/tng kt l thuyt; Kim tra nhanh l thuyt (hoc di hnh thc bi tp/bt k); Nhc/giao bi tp/yu cu cho bui hc sau. - Sinh vin phi lm, np cc bi tp phi ng hn. Nu khng ng hn s b tr im (tr 1 im nu np mun t 1-2 ngy; tr 2 im nu np mun t 3-4 ngy; tr 3 im nu np mun t 5 ngy tr ln); 6 http://www.kynang.edu.vn; http://skills.hieuhoc.com;

- Sinh vin thiu 1 im thnh phn (bi tp, bi kim tra iu kin), hoc ngh qu 30% tng s gi ca mn hc, khng c thi ht mn. 9. Phng php, hnh thc kim tra nh gi kt qu hc tp mn hc 9.1. Kim tra nh gi thng xuyn Ging vin thng xuyn kim tra v nh gi qu trnh tham gia vo cc hot ng hc ca sinh vin thng qua: - Vic tham gia cc bui nghe ging l thuyt, kim tra bt k cc bui hc; - Vic tham gia lm bi tp/thuyt trnh v ni dung chng c giao ca nhm; - Chun b bi trc khi n lp: c ti liu theo hng dn ca ging vin; - Tham gia pht biu xy dng bi, tho lun; - Lm bi tp, bo co kt qu t hc, t nghin cu ng qui nh. 9.1. Kim tra nh gi nh k STT 1 2 3 4 Hnh thc kim tra im chuyn cn Bi tp/thuyt trnh theo nhm Kim tra gia k Kim tra cui k (Tiu lun/Bi thi cui k) Trng s nh gi 10% 10% 20% 60% i tng nh gi C nhn Nhm C nhn C nhn

9.3. Ni dung v tiu ch nh gi cc loi bi tp STT 1 Cc loi bi tp im chuyn cn Tiu ch nh gi


- i hc y , ng gi; - Thi hc tp tch cc; - Chun b bi tp tt. - Np ng thi hn; - Hnh thc trnh by r rng, khoa hc; - Ni dung p ng yu cu; - C bng chng lm t liu v c ti liu; - C bng chng l kt qu lm vic theo nhm; - Trnh by kt qu r rng, mch lc. - Ni dung p ng yu cu; - C th s dng cc hnh thc kim tra: + Kim tra vit ngay trn lp (20-30 pht); + Kim tra bng tho lun/thuyt trnh trn lp trong cc gi hc. - Np ng thi hn;

Bi tp/thuyt trnh theo nhm

Kim tra gia k

Tiu lun, hoc

Bi thi/bi kim tra cui k

- Hnh thc trnh by r rng, khoa hc; - C bng chng lm t liu v c ti liu; - C th s dng cc hnh thc kim tra: + Thi vit t lun (90 pht); + SV np bi tiu lun v ging vin chm; + SV np bi TL v trnh by kt qu trc ging vin (b tr thi: 1-2 bui/lp); + Thi vn p: SV bc thm , chun b 10 pht v trnh by (10 pht) trc 2 ging vin (b tr thi: 1-2 bui/lp) - Np ng thi hn; - Hnh thc trnh by r rng, khoa hc; - Ni dung p ng yu cu.

Bi tp cc chng (gm 3-5 bi tp trn lp hoc bi tp v nh cc ging vin tham kho s dng)