Está en la página 1de 2

Antanas kma Balta drobul anga Antanas Garva. Silpnos sveikatos daktaras. Praeityje figuravo Elena.

Garva aplanko kit daktar Ign. Dirba liftininku nr. 87. 1. Stevenso taverna. Ueina Garva, kalbasi. eina Elenos vyras. Kalbasi su Garva. Garva myli Elen. Nori, jos. Kad jos vyras ir ji isiskirt. Vliau isiskiria. Garva atvyksta darb. Jis lietuvis New Yorko hotelyje. 2. I ura. Garva apsiskaits. Tvas mgo smuikuoti. Ra dramas. iaurias, kruvinas. Buvo kalbtojas. avus melagis. Myljo gamt. Antanui darbas tarsi rutina. 3. Kauno Centrinis knygynas. PRAEITIS! Garvai 14m. tvas mokytojauja. Antanas domjosi Schopenhaueriu, Gte, Dostojevskiu. Kart paveiktas Su Schopenhauerio mini jis nujo, pirkt virvs, ruoiasi udytis. Sekmadien eis udytis. Jau buvo kis galv kilp, kai persigalvojo ir itrauks galv, nuoko emn. Liaudies Nam kambarlyje imiega 11 valand. GRTAM DABART. Supranta, kad dar nra gims. 4. Stundebakeris vaiuoja autostrada. Galinj sdynj Elena su Garva. Praeitis. Abu kalbasi. Vliau atsimena 1939m vyk. Susitinka su vienuole. i jam tepasako Telaimina tave Dievas. Toliau kalba su Elena. Sustoja aiktelje. Garva stebjo Elen su maudimuku. Visi nujo papldim. Grtam dabart. Garvai liko 40min iki pertraukos. Jis galvoja... Apima ramyb. Daug galvoja, pradeda melstis xD prisimena Lili. Jo dan keleiv. Vliau meldiasi cigaretei xD Keikiasi. Vliau ieina laukan 5. I ura. Moterys tebuvo epizodai. Daug myljo. Dar bdamas 19 myljo Jon. Daug laiko su ja praleido drauge. Ji nebuvo turtinga. Jie susipaino kauki vakarlyje. Vliau is j pakviet paokt. Palydjo namo, abu kalbjosi. is j pabuiavo kakt. Jau iki 19 jis daug mergin turjo. Vakare atsisds ra. Geri eilraiai 52p. xD Antanas lauk Jons 2 savaites, kasnakt prie jos verandos. i neatjo n karto. Kart jiems vaiktant antanas apie tai papasakojo. Jon paadjo ateit. 12h. nakties. Antanas dar prie 12 lauk. Jie susitiko, is j nusiveda alin, pargriauna, buiuoja. Suplo suknel, i apsiverkia. Abu eina namo, jis paada j vest. Visa trunka 3 metus. Seksas ir t.t. Kai jis j apgaudinjo, jis pats tikjo, kad j ves. $ Dabartis. Joe,Stanley ir Garva rko, kalbasi visi. 6. 1941m. Garva buvo partizanas. Patruliavo artilerijos parke. Stebjo nemun. Kart sutiko jaun rusiuk. J umu akmeniu.$dabartis. Garva keltuve. Laikina ramyb. Prisimin rus, diaugs dl to, k padar, tarsi atidav duokl savo Dievui. keltuv eina Elena! Ji nea sepynvak vakid1 7. Antanas stovi gatvje, mato nam, kur gyvena Elena. Netiktai i ieina, kalbas abu. Pailo pasivaiksiot Garva. Abu vaikto, tyli. Vaikto, vliau ir kalbasi. Antanui stinga ramybs, jo paaulis dta. Elena pat rao. Garvos kryb skaito. Vliau isiskiria. Sutaria susitikti ryt 10h. 8. Praeitis. Garva ir jo tvas gyveno Auktosios Panemuns vasarnamy. Tvas su juo maai kalbjo. 2 vyrai kart atjo pas Garv. Simutis ir Zuika. Pastarieji nori, kad Garva rayt Apie Stalin. Kalbasi visi. Apie kryb baudiavos metu. Vliau isiskyria visi. ~~~ Garva ir Simutis. Garvai paleidia vidurius xD Simutis norori, kad Garva rayt apie Stalin, mua? Garva bgo i nam. **** Garva ir Simutis, Antanas iauriai sumutas, liauia prie Simuio koj .......... Vliau Garva prabunda. Pakalba su Simuiu, is pasako kas buvo Garvai neva. inoma meluoja. ~~~~~~~~~ Garva pasveiko, dirba knyg leidykloj, neberao. Mir tvas. :::: atjo kakokia enia. Paprao apsigyvent pas Garv, is sutinka. Kit dien enia pasako, kad darys bizni :D bordel, kuriame lanks vokieiai. Vliau udar, eni su kitom udar cyp, o Garv ligonin. ~~~~~~~~~~

Ligoninj Garva pilnai atgauna smon. Pakalba su gailestingja seserim. Paprao, kad pakviest gydytoj. Pakalba abu. Po mnesio paleidia, grus bolevikam lietuvon, jis pabga Vokietij. DABARTIS. Juoapato pakaln. Visus registruoja. Kakoks tarsi teismas. Antan nuteisia sunaikinimui. 9. I ura. Vaikysts prisiminimai tarytum kauks. Jauiasi primityvesnis u ameb. Prisimena atostogas. Kelion finikulieriumi. Ten jam mogus duoda 2 vynias. J mamas stovi miesto pakraty. Tvas, mano, kad moka tinkuot, bet i tikrj jam tai nesiseka. Nukrits tinkas - aislai Antanui. Tvai mokytojauja, Garva nesimoko, mokos namie, per silpna sveikata. Namie j palikdavo vien. Laukimas jam buvo baisus. Jis susigalvodavo kaip su juo kovot, kol pavarkdavo. Tvai jam rod maai dmesio. Tvas bar u tai, kad Antanas aidia su tinku. Atsimena atostogas Palangoje **** Dabartis! Garva kalba su Stanley. Kyla liftu. lipa 2 detektyvai vilkdami apalpus mog. Su jais moteris. Pakyla 10 aukt. Vliau Garva su Stanley nueina kavinuk. Valgo. Kalbasi, Stanley pasako, kad nori nusiudyti. Abu kalba toliau. 10. Elena su Antanu. Guli, geria? Tikriausiai praeitis. Elena pasakoja ilg istorij. Antanas atsigula alia. ::: Grta Stanley. Geria kav su Garva, kalbasi abudu. Apie merginas. Pro duris eina Garvos motina. 11. I Garvos ura. Motina buvo bajorikos kilms, bet Antanas tiksliai neinojo kaip ten kas. Ji buvo pirmoji mokytoja, Antanas pamena jos pamokas. Pasakojo ji apie karalius. Taip Antanas daug imoko. Motina vliau tampa izofrenike. Tvas labai altas mogus. Vliau pradeda grot kakokiai mokytojai vokiei kalbos. Motina labai sublogsta. Itinka priepuolis. Tvas riejas su motina. Antanas mato, kaip tvas j mua. Antanas aukiasi pagalbos. Pagaliau tvas nusprendia ir motin udaro Psichiatrin Ligonin. **** Dabartis. Garva kalba su Stanley. Kalbas. is jau antr kart pagauna mon su kitu vyru. Duoda jam kaulus :D 12. I ura .Garvai 21 m. Gyvena Kaune, studijuoja literatr. Laisvs alja modernjo tuo metu. Susitinka eni. i kek xD kalbasi abu. Jie tsyk myljosi. Jis apgaudinjo Jon taip. Kit dien pabudo jau vienas. Ijus laisv jam pradjo girdtis odis Zoori. Nueina pas psichiatr. is nustato neuratenij. Isiskiria su Jone. Kalba su vienu meno kritiku. Jam patinka Garvos eils. **** Dabartis. Garvos keltuv lipa kakoks mogus. Kalbasi abu. 14. I ura. D.P. stovykla. Rus belaisvi stovykla. Garva ten buvo. Jis priirjo lavonus, gyveno kartu su poetu Vaidilioniu. Mirta senut. Varganai palaidoja. Garva vl rao. Kart jis su Vaidilioniu susipyko. Po kurio laiko Garv perkl kit stovykl. ****** Dabartis. 3 mylimiausios moterys: Jon ,enia, Elena. Daug ironijos apie pasaul. Pabaiga Pas Garv keltuv ateina Elena. ie kalbasi. Vliau ji ieina. Kit dien atsikelia 9h. Skambina daktarui Ignui. Kalbasi. Antanas persirko cigarei. Skauda galv. Jauias tarsi mirta. aukias Dievo.