Está en la página 1de 21

UGDYMAS KARJERAI.

INTEGRUOTOS PAMOKOS, PROJEKTAI

iandien karjera suvokiama kaip vis gyvenim trunkantis asmens mokymosi, saviraikos ir darbo kelias

2013

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 2

iame rinkinyje:
vadas 1. D. erniauskien. Mano svajoni profesija 2. D. Eimontien. Veikiamj ir neveikiamj dalyvi vartojimas apibdinant profesijas 3. D. Ratautien. Ateities profesijos. Biochemikas 4. N. Urbonaviien. Socialinis tinklas 5. N. Urbonaviien. Savs painimas ir teigiamas vertinimas 6. R. iien. Sveiuose pas medikus 7. E. Miliukien. Paintis su finansininko, buhalterio profesijomis 8. V. Knygauskien. Auksin mechanikos taisykl. Paprastj mechanizm panaudojimas buityje ir technikoje. Profesijos altiniai
Angl kalba 5 klas 3 psl. 5 psl. 7 psl.

Lietuvi kalba 7 klas

Chemija

10 klas 9 psl.

IT IT

6 klas 6 klas

11 psl. 13 psl.

Gamta Ekonomika

5 klas 8 klas

15 psl. 17 psl.

Fizika

8 klas

19 psl.

21 psl.

Puslapis 3

UGDYMAS KARJERAI.

vadas
,,iandien

karjera suvokiama kaip vis gyvenim trunkantis asmens mokymosi, saviraikos ir darbo kelias, o skminga karjera tai dar ir gebjimas derinti darb, laisvalaik, gyvenim eimoje ir jausti pasitenkinim savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Skmingam karjeros keliui mokinys turt pradti ruotis dar mokykloje. Jam turi padti mokytojai, karjeros veikl koordinatoriai, tvai. Padedamas j, mokinys turi imokti konstruktyviai velgti ateit: imokti sistemingai kaupti inias, lavinti gebjimus, ugdytis kompetencijas, padsianias rinktis studij krypt, profesin veikl, bei planuoti savo viet darbo rinkoje. Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti slygas mokiniams painti save ir kuo vairesnes profesijas, kad skmingi sprendimai lydt tolimesn karjer ir nuolatin tobuljim. Mokykloje turi bti ugdomos ios mokini karjeros kompetencijos: savs painimo, karjeros galimybi painimo, karjeros planavimo, karjeros gyvendinimo.

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 4

Vienas i bd organizuoti ugdym karjerai mokykloje integruoti vis ugdymo turin dalyk pamokas, popamokin veikl, klass aukltoj veikl, pagalbos mokiniui specialist veikl, kultrin-paintin veikl.

Karjeros koordinator N. Urbonaviien

Puslapis 5

UGDYMAS KARJERAI.

1. My dream profession. Mano svajoni profesija

Pamokos tema My dream profession. Mano svajoni profesija

Klas 5 klas.

Mokytojas angl kalbos mokytoja metodinink Danguol erniauskien.

Integracija - angl kalba, ugdymas karjerai.

Pasiekimai i bendruj program Stengtis ugdyti skmingai komunikacijai btinas normas.

Ugdoma karjeros kompetencija rasti ir efektyviai naudoti karjeros informacij.

Mokymosi udaviniai naudodamiesi vadovliais ir i anksto parengtais klausimais, atlikdami vairias uduotis, dirbdami poromis ir individualiai, mokiniai parengs ir pristatys plakat apie savo svajoni profesij.

Priemons

Challenges 1.Students book.Michael Harris. David Mower Padalomoji mediaga Video www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8. Daina ,,People song, www.youtube.com/watch?v=OnEssfNVqIQ ,,Learn about all jobs and occupation

Veiklos Mokini veikla Pasisveikinimas. Pasiruoimas darbui. Mokytojo veikla Pasisveikinimas. Mokini nuteikimas darbui Laikas 3 min.

Mokiniai apibdina tai, k jie mato paveiks- Organizuoja veikl. Pateikia paveiksllius su 5 min. lliuose. vairi profesij atstovais. Mokiniai spja pamokos tem. Mokytoja skelbia pamokos tem ir udavi- 2 min. nius.

Mokiniai atlieka uduot.

Mokytoja suskirsto mokinius poromis ir pa- 5 min. teikia uduot surasti apibdinim kiekvienai profesijai (10 odi por).

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 6

Mokini veikla Mokiniai (kiekvienas individualiai) pagal duotus klausimus parengia plakat apie savo svajoni profesij. Mokiniai pristato savo plakatus.

Mokytojo veikla

Laikas

Mokytoja konsultuoja mokinius uduoties 15 min. atlikimo metu.

Mokytoja komentuoja darbus

5 min.

sivertinimas. Refleksija

Vertinimas. Refleksija

Mokiniai aptaria, k suinojo pamokos Pateikia mokiniams klausimus apie pamok, 5 min. metu, kas jiems patiko ar nepatiko, vertina aptaria darbus ir kaupiamaisiais balais vertilabiausiai patikusius darbus ir pristatymus. na geriausius darbus. Mokiniai usirao uduot ssiuvinius. Uduoda ir paaikina nam darb uduot 3 min. (5 sakiniais papasakoti apie savo mamos arba tio profesij.) Pamokos pabaigoje n ,,People song dainuojame dai- 2 min.

Dainuoja dain,,People song

Puslapis 7

UGDYMAS KARJERAI.

2. Veikiamj ir neveikiamj dalyvi vartojimas apibdinant profesijas


Pamokos tema - Veikiamj ir neveikiamj dalyvi vartojimas apibdinant profesijas

Klas 7 klas.

Mokytojas lietuvi k. mokytoja metodinink Daiva Eimontien.

Integracija - lietuvi kalba, ugdymas karjerai. Pasiekimai i bendrj program asivelgiant mokymosi tiksl dirbti su skirtingo pobdio tekstais, susirasti kelis altinius ir informacij nurodyta tema. Tinkamai j atsirinkti, klasifikuoti. Vertinti altinius informatyvumo poiriu.

Ugdoma karjeros kompetencija rasti ir efektyviai naudoti karjeros informacij. Mokymosi udaviniai - mokiniai, isprend profesij kryiaod ir naudodamiesi vadovlio lentelmis, padarys nurodyt poymi veikiamuosius ir neveikiamuosius dalyvius.

Priemons -

kryiaodis, uduoi lapas, vadovlis Palubinskien E., epaitien G. Lietuvi kalba 7 kl. Antroji knyga.p. 22, 31 p.

Veiklos Mokini veikla Mokytojo veikla Laikas

Supaindina su pamokos tikslais ir udavi- 5 min. niais, vertinimu, paaikina mokini veiklos etapus Sprendia profesij kryiaod (darbas poromis), upildo dalyvi lentel (su mokytojo pagalba), sudaro profesij reitingo sra ir j pristato. Konsultuoja atliekant uduotis 30 min.

Uduoda ir paaikina nam darb uduot

5 min.

Apibendrinimas. Vertinimas pamokos metu formuojamasis, uduoi lapo su klass ir nam darbais kaupiamasis. Aptariama profesij vairov bei isilavinimo svarba, planuojant karjer. 5 min.

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 8

Puslapis 9

UGDYMAS KARJERAI.

3. Ateities profesijos. Biochemikas


Pamokos tema - Ateities profesijos. Biochemikas

Klas - 10 klas.

Mokytojas - chemijos mokytoja metodinink Dalia Ratautien.

Integracija chemija, ugdymas karjerai .

Ugdoma karjeros kompetencija rasti ir efektyviai naudoti karjeros informacij. Mokymosi udaviniai - naudodamiesi filmuko pateikta informacija ir remdamiesi mokytojo duotais pavyzdiais, mokiniai, dirbdami grupse, analizuos ateities profesijas, nurodys biochemiko profesijos pliusus ir minusus, ireik savo nuomon, diskutuos su draugais apie ias profesijas, j reikalingum Lietuvai, ateities perspektyvas.

Priemons

kompiuteris ir multimedija, SMART lenta, Staniauskien V., A. Neseckien A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. Staniauskien V., A. Neseckien A. (2012) Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga. Video http://www.aikos.smm.lt/aikos/profesijos_pagal_abecele.htm?a=displayItem&id=221202 Video ,,Karjeros planavimo ingsniai (1)

http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY&feature=player_embedded Veiklos Mokini veikla Atidiai iklauso pamokos udavinius. Mokytojo veikla Pristato pamokos tem ir udavinius. Laikas 2 min.

Iklauso mokytojo aikinimus, uduoda klau- Supaindina mokinius su perspektyviomis 15 min. simus pamstymui ir stengiasi susieti gautas profesijomis, darbo ypatumais, profesij inias. kasdienybe, studijomis, mokyklomis, kuriose galima ias profesijas sigyti ir ateities perspektyvas; Stebi filmuk, dirba grupse ir pateikia pasi- Demonstruoja video ,,Biochemikas. lymus , kaip geriau realizuoti save pasirinktose profesijose, kaip tapti geru savo srities inovu.

20 min.

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 10

Mokini veikla

Mokytojo veikla Vertinimas.

Laikas

Mokiniai vertinami kaupiamaisiais balais u 5 min. aktyvius ir domius pasisakymus bei pasilymus. Mokiniai taip pat vertina vieni kit pasisakymus bei pasilymus. Refleksija. Su mokiniais aptariami doms epizodai, 3 min. svarbs pavyk momentai, ikil sunkumai, pataisomos draug klaidos.

Puslapis 11

UGDYMAS KARJERAI.

4. Grafini objekt terpimas. Socialinis tinklas


Pamokos tema - Grafini objekt terpimas. Socialinis tinklas

Klas 6 klas

Mokytojas IT mokytoja ekspert Nomeda Urbonaviien

Integracija IT, ugdymas karjerai.

Pasiekimai i bendrj program Nuostatos. Puoselti kalbos tradicijas ir kultr. Mokantis ir kitoje veikloje krybikai taikyti teksto tvarkymo kompiuteriu privalumus. Gebjimai. inios ir supratimas. Rengtitekstindokumentkompiuteriu. terptitekst grafinius objektus.

Ugdoma karjeros kompetencija painti socialinius vaidmenis ir socialin aplink.

Mokymosi udaviniai savarankikai dirbdami kompiuteriu, naudodami MS Word pieimo rankius ir remdamiesi instrukcijomis mokiniai nupie savo socialin tinkl, darb isaugos savo aplanke ir pademonstruos klass draugams.

Priemons

Staniauskien V., A. Neseckien A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p.41 Ssiuvinis Urbonaviien N. Kompiuteri ABC 5-6 klasei. p.36 Virtuali mokymosi aplinka http://www.infveikla.puslapiai.lt/pamokos.htm Padalomoji mediaga.

Veiklos Mokini veikla Mokytojo veikla Laikas

Supaindina su pamokos tema, pamokos 2 min. udaviniais. Mokiniai prisimena Artimoji socialin aplinka (Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p. 4) Kas yra artimoji socialin aplinka? Kodl artimoji socialin aplinka yra svarbi mogaus karjeros raidai? Kaip galima keisti savo socialin tinkl? Aktualizuojamos mokini turimos inios. 8 min.

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 12

Mokini veikla

Mokytojo veikla

Laikas

Demonstruoja ir aikina, kaip dokument 10 min. terpti grafinius objektus ir, naudojant MS Word pieimo rankius, juos redaguoti. Mokiniai pratyb ssiuviniuose pasiymi Fiksuojami nam darbai. nam darbus. Pateikia ir paaikina praktin uduot. Mokiniai savarankikai dirba kompiuteriu ir pagal pateikt uduot, naudodami MS Word pieimo rankius, pieia savo socialin tinkl. Mokytoja stebi, konsultuoja, padeda. Skati- 20 min. namas mokini bendradarbiavimas ir pagalba vienas kitam. Mokytoja patikrina ir pakomentuoja kiekvieno mokinio darb.

Mokiniai isaugo darbus savo aplankuose ir demonstruoja klass draugams.

Apibendrinimas. Aptariama, ko naujo mokiniai imoko pamokos metu, aptariami darbai. Idalinami kaupiamieji takai u aktyv dalyvavim pamokoje, pagalb draugui, gebjim mokytis savarankikai.

5 min.

Puslapis 13

UGDYMAS KARJERAI.

5. odi menas. Savs painimas ir teigiamas vertinimas


Pamokos tema odi menas. Savs painimas ir teigiamas vertinimas

Klas 6 klas

Mokytojas IT mokytoja ekspert Nomeda Urbonaviien

Integracija IT, ugdymas karjerai. Pasiekimai i bendrj program Nuostatos. Puoselti kalbos tradicijas ir kultr. Mokantis ir kitoje veikloje krybikai taikyti teksto tvarkymo kompiuteriu privalumus. Gebjimai. inios ir supratimas. Rengtitekstindokumentkompiuteriu. terptitekst grafinius objektus.

Ugdoma karjeros kompetencija painti karjerai svarbias asmenybs charakteristikas.

Mokymosi udaviniai savarankikai dirbdami kompiuteriu, naudodami MS Word WordArt rankius ir remdamiesi instrukcijomis, kurs savo asmenybs savybi emlap, darb isaugos savo aplanke ir pademonstruos klass draugams.

Priemons

Staniauskien V., A. Neseckien A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p.13, 15 Ssiuvinis Urbonaviien N. Kompiuteri ABC 5-6 klasei. p.33 Virtuali mokymosi aplinka http://www.infveikla.puslapiai.lt/pamokos.htm Padalomoji mediaga.

Veiklos Mokini veikla Mokytojo veikla Laikas

Supaindina su pamokos tema, pamokos 2 min. udaviniais. Mokiniai prisimena Savs painimas ir teigiamas vertinimas (Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p. 13) Kodl svarbu save painti ir teigiamai vertinti, leidiantis karjeros keli? Kokia yra savs painimo aspekt vairov? Mokiniai pratyb ssiuviniuose pasiymi nam darbus. Aktualizuojamos mokini turimos inios. ~10 min.

Demonstruoja ir aikina, kaip dokument terpti WordArt objektus ir juos redaguoti. Fiksuojami nam darbai. Pateikia ir paaikina praktin uduot.

10 min.

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 14

Mokini veikla Mokiniai savarankikai dirba kompiuteriu ir pagal pateikt uduot, naudodami MS Word WordArt rankius, kuria savo asmenybs savybi emlap.

Mokytojo veikla

Laikas

Mokytoja stebi, konsultuoja, padeda. Skati- ~15 min. namas mokini bendradarbiavimas ir pagalba vienas kitam.

Mokytoja patikrina ir pakomentuoja kiekvieno mokinio darb. Mokiniai isaugo darbus savo aplankuose ir demonstruoja klass draugams. 5 min.

Apibendrinimas. Aptariama, ko naujo mokiniai imoko pamokos metu, aptariami darbai. Idalinami kaupiamieji takai u aktyv dalyvavim pamokoje, pagalb draugui, gebjim mokytis savarankikai.

Puslapis 15

UGDYMAS KARJERAI.

6. Sveiuose pas medikus


Pamokos tema - Sveiuose pas medikus

Klas 5 klas.

Mokytojas - biologijos mokytoja metodinink R. iien

Integracija - gamta, ugdymas karjerai.

Pasiekimai i bendrj program Nuostatos. Domtis gamtos moksl taka visuomenei ir gamtai . Gebjimai. Klausti, isakyti savo idjas, savarankikai rasti reikiam informacij apie gamt savo amiaus mokiniams skirtuos altiniuose, j apibendrinti ir perteikti kitiems. Diskutuoti apie artimiausios aplinkos gyvenimo slyg gerinimo bdus taikant gamtos moksl laimjimus. inios ir supratimas. Mokti naudotis mokyklos bibliotekos paslaugomis. Pagal duot tinklapio adres rasti nurodyt gamtamokslin informacij internete. Pateikti mokslo atradim, kurie pakeit moni pasaulvok ir buit, pavyzdi.

Ugdoma karjeros kompetencija rasti ir efektyviai naudoti karjeros informacij.

Mokymosi udaviniai -

Aptar pateikt tekst apie Hipokrat mokiniai diskutuos, koki savybi reikia turti medikui.

Remdamiesi savo patirtimi, skaidrse pateikta mediaga mokiniai paaikins, k dirba medikai, susipains su dar neinomomis medicinos profesijomis. Priemons

Geleeviit L., Juknien V. ir kt. (2007). Mokslinink pdomis 5 kl., 2 dalis. Mokslinink pdomis. Mokytojo knyga 5 kl, 2 dalis.

http://library.kmu.lt/sveikata/pagalb/hipokrat.htm#Lietuv
Pateiktys Medik profesijos

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 16

Veiklos Mokini veikla Mokytojo veikla Laikas

Supaindina su pamokos tema, pamokos 3 min. udaviniais. Primena tem I mokslo istorijos. Medicinos tvas. Mokiniai diskutuoja apie savybes, kurio- Diskutuoja. mis turi pasiymti medikai, kas juos lidina, diugina nuvykus pas juos. Demonstruoja pateikt Medik profesijos, 22 min. aikina apie j vairov, nagrinta, kas yra Hipokrato priesaika. Mokiniai kalba apie tai, koki savybi turi turti gydytojai, formuluoja klausimus, ko jie nort paklausti, jei susitikime dalyvaut gydytojas. Refleksija. K naujo suinojome apie medik darb, profesijas? Kas yra aktualu iandien? 5 min. 15 min.

Puslapis 17

UGDYMAS KARJERAI.

7. Palkan skaiiavimas. Paintis su finansininko, buhalterio profesijomis


Pamokos tema Palkan skaiiavimas. Paintis su finansininko, buhalterio profesijomis.

Klas 8 klas.

Mokytojas - matematikos mokytoja metodinink Edita Miliukien.

Integracija ekonomika, ugdymas karjerai. Pasiekimai i bendrj program gebti apskaiiuoti paprastsias palkanas, suprasti kuo skiriasi paprastosios palkanos nuo sudtini, gebti skaii (dyd) padidinti (sumainti) tam tikru procent skaiiumi.

Ugdoma karjeros kompetencija rasti ir efektyviai naudoti karjeros informacij. Mokymosi udaviniai pagal pateiktus tris pavyzdius, mokiniai isprs nuo trij iki penki palkan skaiiavimo udavini.

Priemons

ssiuviniai, skaiiuotuvai, dalomoji mediaga, raymo reikmenys. Informacin svetain www.mukis.lt, http://www.euroguidance.lt

Veiklos Mokini veikla Mokytojo veikla Laikas

Mintinai skaiiuoja nesudtingus procent udaviniu Uduoda klausimus, diskutuoja su mokytoja pagal pateikt informacij apie palkanas.

Supaindina su pamokos tema, pamokos 5 min. udaviniu, vertinimu. Primena kas yra procentas

Paaikina kas yra palkanos, kokios jos yra, 10 min. kaip galima taikyti praktikai. Pateikia skaidrse paruotus tris 8 min. pavyzdius, kaip skaiiuojamos paprastosios palkanos. Idalina paruot diferencijuot dalomj mediag mokiniams pagal j gebjimus.

Remdamiesi pateiktais pavyzdiais, mokiniai sprendia nuo trij iki penki palkan skaiiavimo udavini.

Mokytoja konsultuoja, aikina.

10 min.

Vertinimas. sivertinimas. Mokiniai sivertina savo atlikt darb. Mokytoja pateikia skaidrse paruotus 5 min. udavini sprendimo atsakymus, mokiniai pasitikrina. Mokiniai vertinami kaupiamuoju paymiu.

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 18

Apibendrinimas ( 7 min.) - aptariama pamokos veikla, k naujo suinojo, kaip galima pritaikyti praktikai palkan skaiiavim. Mokiniai supaindinami su buhalterio, finansininko specialybmis:

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos/alb_27.html http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/content.php?content=profesijos/74 http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/print.php?content=data/profesijos/76.htm&k=6d30a

Puslapis 19

UGDYMAS KARJERAI.

8. Auksin mechanikos taisykl. Paprastj mechanizm panaudojimas buityje ir technikoje


Pamokos tema Auksin mechanikos taisykl. Paprastj mechanizm panaudojimas buityje ir technikoje

Klas 8 klas.

Mokytojas - fizikos mokytoja metodinink Violeta Knygauskien.

Integracija fizika, ugdymas karjerai.

Ugdoma karjeros kompetencija rasti ir efektyviai naudoti karjeros informacij. Mokymosi udaviniai mokiniai, naudodamiesi vadovlio mediaga, panaudodami namuose pasiruot mediag apie paprastuosius mechanizmus, stebdami video filmus, suformuluos auksin mechanikos taisykl ir dirbdami grupse, atliks krybin uduot , pateikdami 2-3 pavyzdius apie paprastj mechanizm panaudojim, j pristatys draugams, vertins kit ir sivertins savo darb.

Priemons

kompiuteris, multimedija,ekranas; Valentinaviius V. Fizika, vadovlis 8 klasei; pateiktys, video filmai, demonstracins priemons, raymo reikmenys.

Veiklos Mokini veikla Mokiniai pagal itrauktus numeriukus susda po keturis penkias grupes. Pasiruoia pamokai. Mokiniai iri tris video filmus, juos komentuoja ir aptaria, suformuluoja auksin mechanikos taisykl. Grups isitraukia uduotis. Mokiniai, panaudodami savo inias ir namuose pasiruot mediag apie mechanizm panaudojim kasdieninje veikloje, buityje, technikoje ,atlieka uduotis dideliuose lapuose. Mokytojo veikla vadin dalis, pamokos udavinio, vertinimo ir sivertinimo kriterij aptarimas Primenamos veiklos pamokoje taisykls. Demonstruoja tris video filmus. Vyksta j aptarimas, suformuluojama auksins mechanikos taisykl. . Laikas 4 min.

10 min.

Mokytoja konsultuoja mokinius, pataria kaip 15 min. atlikti uduot.

JONAVOS ,,NERIES PAGRINDIN MOKYKLA

Puslapis 20

Mokini veikla Per 2 min mokiniai pristato atliktas krybines uduotis. Kitos grups lentelse vertina draug darb. Kiekviena grup lentelse sivertina savo darb.

Mokytojo veikla

Laikas 10 min.

Apibendrinimas 6 min.

Mokiniai savo darb sivertina individua- Pamokos aptarimas, kaip mums seksi gyliai lapuose, nusako kokias patyr sk- vendinti pamokos udavin. mes ir neskmes, k naujo suinojo, Refleksija: nusakoma kokias patyrme skmes ir neskmes, k naujo suinojome. vardija profesijas, kur naudojami paNam darb skyrimas. prastieji mechanizmai. Vertinimas kaupiamasis.

ALTINIAI

Foto http://gyvenimas.delfi.lt/ Bendrojo ugdymo mokykl ir profesinio mokymo staig mokini ugdymo karjerai modelis Staniauskien V., A. Neseckien A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. Staniauskien V., A. Neseckien A. (2012) Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga. www.mukis.lt, http://www.euroguidance.lt