Está en la página 1de 5

HNG DN LM LAB JUNIPER TRN THIT B O OLIVE8.5 Cho cc bn.

Mnh l hc vin ca trung tm GreenNet, ti trung tm GreenNet chng ta s c thc hnh lab v Juniper 100% trn thit b tht, th nhng thi gian ca mi bui hc c hn. Do cn c thit b o chng ta lm lab cho nh cu lnh. Mnh xin gii thiu Olive8.5 l chng trnh gi lp juniper chy trn my o. Cc bn c th download theo link http://www.mediafire.com/?ausj55cenmb73le v chy bng VMware Workstation. Hi vng bi vit s gip ch cho cc bn v rt mong nhng kin ng gp cng nhau pht trin. Olive8.5 c 5 interface em0, em1, em2, em3, em4 giao tip vi my tnh qua card o VMnet0. Ta cu hnh li card mng trn VMware giao tip vi my tnh ca mnh: Vo Edit\Virtual Network Editor. Chn VMnet0, check vo Bridged, ch Bridged to chn Card mng m trn my m mnh mun giao tip (Card mng, card wireless, loopback) Trn my tnh, t ip cho card mng giao tip vd 10.0.0.1/24 (C th ly DHCP ca h thng mng) Tin hnh lm LAB vi m hnh bn di:

I. Yucu: 1. R1_Master, router o R2, R3. 2. t cc a ch v interface nh m hnh, m dchv SSH, Telnet, Web-managemant https. 3. To static route tt c cc a ch c th ping thynhau. II. Thc hin:Cc bn ch mnh g lnh mode no nh, 1. R1_Master, router o R2, R3. To router o R2: root# set logical-routers R2 To router o R3: root# set logical-routers R3 2. t cc a ch v interface nh m hnh. Ch : - c th gn vlan-id vo cho interface th cn phi dng lnh vlan-tagging trn interface . Trong bi lab thy dng c 4 interface em1, em2, em3, em4. - Trn cng 1 on mng 2 interface ni vi nhau phi cng vlan-id m khng cn quan tm n unit. - Trn cng 1 interface khng c t cng unit. root# set interfaces em1 vlan-tagging root# set interfaces em2 vlan-tagging root# set interfaces em3 vlan-tagging root# set interfaces em4 vlan-tagging a. Gn v t a ch cho R1 ( Con Master) root#set interfaces lo0 unit 1 family inet address 1.1.1.1/32

root# set interfaces em2 unit 12 vlan-id 12( GnVlan-id ) root# set interfaces em2 unit 12 family inet address 20.0.12.2/30 (gn ip) root# set interfaces em3 unit 13 vlan-id 13 root# set interfaces em3 unit 13 family inet address 20.0.13.1/30 b. Gn v t a ch cho R2 Vo router o R2 root# edit logical-routers R2 [edit logical-routers R2] root#set interfaces lo0 unit 2 family inet address 2.2.2.2/32 root#set interfaces em1 unit 12 vlan-id 12 root# set interfaces em1 unit 12 family inet address 20.0.12.1/30 c. Gn v t a ch cho router o R3 Vo router o R3 root# edit logical-routers R3 [edit logical-routers R3] root#set interfaces lo0 unit 3 family inet address 3.3.3.3/32 root#set interfaces em4 unit 13 vlan-id 13 root# set interfaces em4 unit 13 family inet address 20.0.13.2/30 3. To static route tt c cc a ch c th ping thy nhau. a. To static router trn con R1 ( Master) root# edit routing-options [edit routing-options] root# set static route 2.2.2.2/32 next-hop 20.0.12.1 root# set static route 3.3.3.3/32 next-hop 20.0.13.2 b. To static default router trn con R2 root# edit logical-routers R2 [edit logical-routers R2] root# set routing-options static route 0/0 next-hop 20.0.12.2 c. To static default router trn con R3 root# edit logic al-routers R3 [edit logical-routers R3] root# set routing-options static route 0/0 next-hop 20.0.13.1 d. M dch v SSH root#set system services ssh e. M dch v telnet root#set system services telnet f. M dch v web-managemant http root#set system services web-managemant http By gi t my tnh c th telnet, ssh hay https vo juniper Tin hnh ping v traceroute 1 a ch t source thuc router no [edit] root# run ping 3.3.3.3 source 2.2.2.2 logical-router R2 PING 3.3.3.3 (3.3.3.3): 56 data bytes 64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=0 ttl=63 time=2.742 ms 64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.325 ms 64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.254 ms

64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.418 ms --- 3.3.3.3 ping statistics --4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 1.254/1.685/2.742/0.613 ms [edit] root# run traceroute 3.3.3.3 source 2.2.2.2 logical-router R2 traceroute to 3.3.3.3 (3.3.3.3) from 2.2.2.2, 30 hops max, 40 byte packets 1 20.0.12.2 (20.0.12.2) 1.134 ms 1.277 ms 0.984 ms 2 3.3.3.3 (3.3.3.3) 1.793 ms 1.689 ms 1.458 ms [edit] root# run ping 2.2.2.2 source 1.1.1.1 PING 2.2.2.2 (2.2.2.2): 56 data bytes 64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.308 ms 64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.627 ms --- 2.2.2.2 ping statistics --2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 0.627/0.968/1.308/0.340 ms [edit] root# run traceroute 2.2.2.2 traceroute to 2.2.2.2 (2.2.2.2), 30 hops max, 40 byte packets 1 2.2.2.2 (2.2.2.2) 1.194 ms 1.278 ms 1.239 ms III. File cuhnh root# show ## Last changed: 2012-03-23 23:10:21 UTC version 8.5R1.14; system { root-authentication { encrypted-password "$1$3XhmQgrQ$Hf6SCKpYWh2WUeMWLUcNt."; ## SECRET-DATA } services { ssh; telnet; web-management { http; } } } logical-routers { R2 { interfaces { em1 { unit 12 { vlan-id 12;

family inet { address 20.0.12.1/30; } } } lo0 { unit 2 { family inet { address 2.2.2.2/32; } } } } routing-options { static { route 0.0.0.0/0 next-hop 20.0.12.2; } } } R3 { interfaces { em4 { unit 13 { vlan-id 13; family inet { address 20.0.13.2/30; } } } lo0 { unit 3 { family inet { address 3.3.3.3/32; } } } } routing-options { static { route 0.0.0.0/0 next-hop 20.0.13.1; } } } } interfaces { em0 {

unit 0 { family inet { address 10.0.0.222/24; } } } em1 { vlan-tagging; } em2 { vlan-tagging; unit 12 { vlan-id 12; family inet { address 20.0.12.2/30; } } } em3 { vlan-tagging; unit 13 { vlan-id 13; family inet { address 20.0.13.1/30; } } } em4 { vlan-tagging; } lo0 { unit 1 { family inet { address 1.1.1.1/32; } } } } routing-options { static { route 2.2.2.2/32 next-hop 20.0.12.1; route 3.3.3.3/32 next-hop 20.0.13.2; } } [edit]