Está en la página 1de 4

KaHo Sint-Lieven

Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs


Stagecoördinatie: Lieve Heylen
Campus WAAS
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03
E-mail: lieve.heylen@kahosl.be

VERKORTE LESVOORBEREIDING

Student(e): Evelien Laureys Stageschool: OLVP Boskesschool Lokeren


Klas (LO): 2 LOB Stageklas: 5B
Vaklector: Mr. Van Lokeren Mentor: Mevr. Marleen Coussens
Stagelector: Mevr. Jacobs Datum stageles: 24 april 2008
Begin- en einduur: 14.45u – 15.40u

LEERGEBIED: Omgaan met informatie ONDERDEEL:

LESONDERWERP: Egypte

2_LOB_L_Evelien_1_ICT Academiejaar: 2007-2008 p. 1/4


Beoordeling van de lesvoorbereiding:
Attitudes (verantwoordelijkheidszin, correct taalgebruik) – administratie (identificatiegegevens, lesgeven onder de juiste
noemer, bronnen, bijlagen) – beginsituatie bepalen, doelstellingen kiezen en formuleren met verwijzing naar leerplan –
krachtige leeromgeving uitwerken (correcte leerinhouden selecteren en leerervaringen structureren in lesfases, timing,
werkvormen en organisatie bepalen; onderwijsleermiddelen uitwerken)
Positieve punten:

Leerpunten:

Voorbereiding nagezien
op:
door mentor: lector:

volstrekt
onvoldoende voldoende ruim voldoende goed zeer goed
onvoldoende
Herwerking afgegeven
op:
aan mentor: lector:

volstrekt
onvoldoende voldoende ruim voldoende goed zeer goed
onvoldoende

LEERPLANSITUERING: Leerplan wereldoriëntatie:


Mens en techniek
6.8) Kinderen zien in dat hun omgeving verschillende informatieverwerkende toestellen
voorkomen, waarvan ze er zelf enkele kunnen instellen en/of bedienen.
BEGINSITUATIE:
• Heterogeniteit van de klasgroep: zie portfolio beginsituatie.
• De klas bestaat uit 23 kinderen, waarvan 12 meisjes en 11 jongens.
• De leerlingen krijgen elke week computerles.
• De meeste leerlingen zijn het gewoon om thuis ook nog op de computer te spelen.
DOELEN: 1. De leerlingen kunnen op een correcte manier een documentje opstellen in Word.
2. De leerlingen maken kennis met het Oude Egypte aan de hand van een
reclamefolder.
3. De leerlingen denken na over wat juist aantrekkelijk is aan een reclamefolder.
4. De kinderen stellen hun eigen folder tentoon.
DIDACTISCH • Computer (23)
MATERIAAL:
• Word
• Internetaansluiting
• Stappenplan (23) zie bijlage
• Enkele reclamefolders
BRONNEN: • www.geschiedenisvoorkinderen.nl

2_LOB_L_Evelien_1_ICT Laatst gewijzigd : dd/03/yyyy p. 2/4


AANTAL BIJLAGEN: 1

BORDSCHEMA

Egypte

We maken eerst volgende afspraken:

 Je mag eens overleggen met je buur, maar jullie houden het rustig.
 Op het internet gaan we enkel op zoek naar sites die te maken hebben met ons thema
‘Egypte’. Wie op andere sites surft, krijgt een andere (minder plezante) opdracht.
 We dragen zorg voor de computers.
 We helpen onze buurman of vrouw met plezier als die even in de problemen zit met Word
of een ander probleempje.

2_LOB_L_Evelien_1_ICT Laatst gewijzigd : dd/03/yyyy p. 3/4


1 Inleiding: enkele belangrijke handelingen in word. Lk. laat de kinderen een worddocument openen. Computers + word
5 min. OG: Typ je voornaam in het document.
OG: Selecteer je voornaam.
(Lk. kijkt of de lln. dit kunnen, als die ziet dat er lln.
problemen mee hebben, wordt klassikaal uitgelegd hoe
dat moet.)
OG: Kopieer je voornaam eens en plak die daaronder,
zodat je naam twee keer op dat blad staat.
OG.: Zet je eerste naam eens in het rood.
OG: Zet de tweede naam eens in het lettertype Arial,
grootte 16.
Bij de lln. waar dat niet lukt, helpt een buur of de lk.
2/3 Kern: het maken van een reclamefolder over het Oude Lk.: De komende dagen gaan we heel wat bijleren over Stappenplan per leerling
Egypte. het Egypte van vroeger of het Oude Egypte. Om nu
40 min. Enkele reclamefolders
alvast wat kennis op te doen, maken we vandaag een
reclamefolder!
Informatie geven over:
- het Oude Egypte in het algemeen Lk. hangt enkele reclamefolders aan bord en bespreekt
- goden met de lln. wat opvalt.
- schrift
Zorg ervoor dat je echt reclame maakt voor het land door
- maatschappij
er zoveel mogelijk informatie over mee te geven.
- piramides
- … VS: Waarover zou je zaken vertellen?
VS: Wat zou je zoal vertellen?
VS: Hoe zou jij dat aanpakken?
VS: Welke reclame valt het meest op?
VS: Waarop zouden we moeten letten?
VS: Nog anderen leuke ideetjes?

Lk. deelt de stappenplannen uit. Deze wordt klassikaal


voorgelezen. Vragen worden samen beantwoord. Lk.
wijst de lln. erop dat ze eventueel wel mogen overleggen.
En dat ze altijd vragen mogen stellen aan de leerkracht.
4 Slot: tentoonstelling van de reclamefolders. De lk. geeft de kinderen even tijd om eens rond te gaan /
5 min. in de computerklas en de andere reclamefolders te
bezichtigen. Als er iemand vragen heeft over de
reclamefolder van een leerling, mogen die zeker en vast
gesteld worden.

2_LOB_L_Evelien_1_ICT Laatst gewijzigd: 14-3-yyyy p. 4/4