Está en la página 1de 1

Su saludo ritual, es: Ora yeye O REZO A OSHN: Ochn moriyeyeo obir oro abebe on n kolala ke, Iya

m koyuo son Yy kari, guaar gaas ogale guase Aa. Ag. Otro (Segn L. Cabrera): Ochn ega Iy mo, Igu Iy mo. Ico bo si Iy mi guasi Iy mi m. Yalode aguid abal ab de bu om male ad Elegeni kikirso kede Rezos a Oshun OCHN YEY NO GBOGBO, IB LAY, NIB GBOBO OM ORICHA LEUWE NI TOSI GBO. OBUKAN NI OMI DIDUM NITOSI ONI ALAFIATI AY OMIBIR KUE LU RE CHE WIWOTE RE MA RU ACH GELE NITOSI GO AYABA EWA KUEL RE RERI ATI AYO SUGBOBE O CHO NITORITI: KO MOU NOGBAT WA EBIM OBIRN IK IK I OLOFN ADUK. Ochun Mori Lelleo Obini Oro Abebe Oro Ozun Oni Colalegue IllamiCollasausun Alle Cari Pachangara Mama Yeye Guaasi Egale GuasiOri Ocha Obini Oro GUasi Aa Ayuba Maferefun yeye waile unchebo unbo omio alade, olugba ib laye agba oaofe kiwo yeye mi na muwa omi tuto nitosi uwendara, ati anagbe kuelu re arun ache quele at i shagbe kuefu re arun ache quele nitosi, di onnire gbogbo na buruku iwo ik olodumare obirin okua aro ochatini ha, iro ati iwayu elo oyu ati rerin musin ylo lewa ni gbogbo na ocha ayaba ati olugba ni, gbogbo n wura ni laye y llani

Ach