Está en la página 1de 18

_

t t1_ LIETUVOSRESPUBLIKOSVIETIMOIRMOKSLOMINISTERIJA
,

NACIONALlNISEGZAMINU

CENTRAS

2002

CHE
Pakartotine sesija

IJ~
Trukme - 3 '.'a . &: ~.I

Valstybinio brandos egzamino uduotis

2002 m. birelio 25 d.

CI)

CI)

.::c: .a

.... '-' c

...

.a

:e

c::

:e

c::

.... -

g -

NURODYMAI

1. Pasitikrinkite, ar egzamino uduoties sasiuvinYJe ne'a tuciu lapu ar kitokio aikiai matomo spausdintl"'10 bro- G
Pastebeje pranekite egzamino vykdytojui.

2. Galite naudotis raymo priemonemis (parkeriu ar tu,nUKU, pietuku), trintuku, liniuote, skaiciuokliu be tekstlnes
atminties.

3. I pradiu savo atsakymus galite ymeti ar rayt: p'elu,(u, taciau galutinius atsakymus ymekite raikliu. 4. Atsakydami

i I dalies klausimus, teisinga atsakyl"'1a pat; 'Y1ekiteapvesdami atitinkama raide. NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus ymincias raides jrayti lenteleje, esancioje paskutiniame io

sasiuvinio puslapyje. Prieingu atveju u tuos klausimus gausite po 0 taku.


.

5. Jeigu Jums reikia juodracio, naudokites jam skirtais p..Jslapiais.


6. Neatsake

i kuri nors klausima, nenusiminkite ir stenl<ltes atsakyti i kitus.

Linkime sekmes!

@ Nacionalinis

egzaminu centras, 2002

c..........

2002

m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

022VCHUO

I dalis
Kiekvienas I dalies teisingaiatsakytas klausimas vertinamas 1 taku. 1. Kokie elementai yra periodines elementu lenteles A grupese? A 8 C o 2. Tik pereinamieji elementaiI. Tik mauju periodu elementai. Mauju ir didiuju periodu elementai. Tik didiuju periodu elementai.

Kuri inda pasirinktumete noredami tiksliausiai imatuoti skyscio turi?

o
C

3.

Kurioje eiluteje pavaizduota izotopu pora? A B 1~C ir 1~C . 40Ca ir 40Ca2+ 20 20 . 35CI ' 35 CI

c o
4. A B C o

17 lr 17 . 39 . 39 19K lr IS Ar .

Oksidacijos laipsnis - tai: dydis, nusakantis atomo gebejima2 prisitraukti atomo, su kuriuo jis yra sudares chemini
ryi, elektronus;
.

salyginis kruvis, kuris tektu atomui junginyje, jeigu visi cheminiai ryiai iame junginyje butu tik joniniai; energijos kiekis, kuri reikia sunaudoti, norint atimti viena elektrona i atomines daleles; energijos kiekis, kuris isiskiria, kai neutralus atomas prisijungia viena papildoma elektrona ir virsta neigiamu jonu.

5. Kurios A grupes elementu elektronu isidestymas lygmenimis3, prisijungus viena elektrona,


bus toks pat kaip inertiniu duju? A IIA 8 III A C VIA o VII A
1 pereinamiejielementai - nepeXO.D:HbIe 3JIeMeHTbI - elementy przejsciowe 2gebejimas -cnoco6HoCTb - zdolnosc 3 elektronu isidestymas lygmenimis - paCnOJIo:IKeHMe 3JIeKTpoHOB no ypOBIDIM - rozklad ekktron6w na poziomach

NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus ymincias raides iraytilenteleje, esancioje paskutiniame io sasiuvinio puslapyje. 4

..

022VCHUO

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

6.

Paveikslepavaizduotasmiiniu iskirstymo budas, pagristas: A B C o 7. skirtingu miini sudaranciu mediagu daleliu dydiu; skirtingu miini sudaranciu mediagu tirpumul vandenyje; skirtingomis miini sudaranciu mediag~ "irimo2 temperaturomis; skirtingomis miini sudaranciu mediagu :.dymosi3 temperaturomis.

Kurioje eiluteje hidridai surayti baziniu" S~'~biu stiprejimo tvarka? A B C o NH3, PH3, AsH3. PH3, AsH3, NH3' AsH3, NH3, PH3. AsH3, PH3, NH3'

8. Kiek moliu H20 (d) susidarysi 44,8litro :' s. ) vandenilio H 2 (d) ir 11,2litro (n.s.) deguonies 02 (d), ivykus reakcijai 2H2(d)+02(~ A B C 0,5 molio. 1 molis. 2 moliai. --2H20(d)?

o
9.

2,5molio.

Kurios A grupes elementas sudaro dviat~me molekule, kurioje tarp to paties elemento atomu yra du kovalentiniai nepoliniai ryi~:':' A B C o IV A. VA. VIA. VII A.

I tirpumas - paCTBopHMOCTb ., .. .- rozpuszczalnosc - vmmas - KHneHHe - wrzema

3 Iydymosi -IIJlaBJIeHHH - topienia


4

bazines - OCHOBHble- zasadowe

NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus ymincias raides irayti lenteleje, esancioje paskutiniame io sasiuvlnio puslapyje. 5

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

022VCHUO

10.

A elementas ioriniame lygmenyje turi 2 elektronus, 0 B elementas ioriniame lygmenyje turi 5 elektronus. Kokia yra iu dvieju elementu junginio formule?

A B

A3B2' A2BS'

e
D
11 .

AsB2 . A2B3'

Kurias i nurodytuju duju galima surinkti abiem paveiksluose pavaizduotais budais?

A
,I

NH3' O2,

e H2. DeO.,.
Vanduo

12.

Kokio cheminio ryio susidarymas pavaizduotas duotoje schemoje +


H

H
1

H:::+H+ --lH:::H
A Joninio. B Metalikojo. e Vandenilinio1. D Koordinacinio.
13. Kurioje eiluteje surayti turtingi jodu maisto produktai? A B e D 14. Pienas, kefyras, varke. Juoda duona, mesa, kruopos. irneliai, pupos, rieutai. uvis, juros kopustai, omarai.

Vandenilio sulfidas H2S tai: A B skysta (n.s.), nemalonaus kvapo2 mediaga, kurios vandeninis tirpalas neutralus; nemalonaus kvapo nuodingos3 dujos (n.s.), kuriu vandeninis tirpalas yra silpna rugtis;

e D

kieta, gamtoje randama mediaga, kuriai reaguojant su rugtimis susidaro nemalonaus kvapo dujos; nemalonaus kvapo dujos (n.s.), kuriu vandeninis tirpalas yra stipri rugtis.

vandenilinis - BOJJ:OpOJJ:HbIH - wod6r 2 nemalonaus kvapo - HenpmlTHOrO 3anaxa - 0 nieprzyjemnym 3 nuodingos - 5IJJ:OBHTble - trujacy
I

zapachu

NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus ymincias raides irayti lenteleje, esancioje paskutiniame io sasiuvinio puslapyje. 6

022VCHUO

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

15. Kuri i nurodytuju mediagunaudojamakaip traa1?

A
B C o

CO(NH2h. NaC!. Si02 . NaHC03.

16. Kokie du jonai nedalyvaujaioje mainu reakcijoje2: 3CaCI2(aq) + 2Na3P04(aq)~Ca3(P04h (k) + 6NaCI (aq)?

..

A B C

Ca2+ ir PO~-. Na+ ir Cl- . Ca2+ ir Cl-. + ir P~- .

..

ONa
17. Kuri reakcija vyksta Viurco sintezes metu:

A B C

2C2HsCl + 2Na~C4HlO + 2NaCl. C2HSCI + NaOH (vandeninistirpaIas I ~ C2HsOH + NaCl. C2HsCI + KOH (aIkohoIinistirpalas) ~ C2H4 + KCl +H20.
C2HSCI + CI2
viesa

) C2H4CI2

HCl.

18. Kokiems naftoje esantiemsangIiavandeniIiams3 skaidyti4naudojamaskrekingas? A Aromatiniams. B Sotiesiems5. C CikIiniams. o Nesotiesiems. 19. Kiek ir kokiu cheminiu ryiu yra etino HC == CH moIekuleje?
A B C o 20. 3 crryiai ir 2 n ryiai. 4 crryiai ir In ryys. 2 crryiai ir 3 n ryiai. I crryys ir 2 n ryiai.
HgSO.. ~ gaunamas:

Vykdant reakcija HC == CH + H20 A etanolis; Betanalis; C etano rugtis; o etiletanoatas.

1 traa

Y.lI.06peHHe

- nawoz

2 mainu reakcija - peaKWHI o6MeHa - reakcja wymian) 3 angliavandeniliai


4

- yrJleBO.lI.OpO.lI.bl- wegliowodory skaidomi- paCmellJUleMble - rozszczepiane, rozkladane

5 sotieji

npe.lI.eJlbHble - nasycone

NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus ymincias raides irayti lenteleje, esancioje paskutiniame io sasluvlnlo puslapyje.

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

022VCHUO

21.

Kuri reakcijos lygtis irodo, kad benzenas turi nesotiesiems angliavandeniliams budingu savybiu? t

A B

2C6H6 +1502 ~12C02 +6H20. viesa C6H6 +3C I 2 >C6H6 C16'


t, FeBr3

C C6H6 + Br2
D C6H6+HN03

>C6HSBr + HBr. t, H2S04 >C6HsN02+H20.

22. Kuris i pateiktu junginiu polimerizuojasi? A Benzenas. B Etilbenzenas. C Metilbenzenas. D Stirenas.


,I

23. Kokios dujossusidaroetanoli kaitinant su koncentruota sieros rugtimiauktesneje negu 140 DCtemperaturoje? A Metanas. BEtanas. C Etenas. D Etinas. 24. Kuri i pateiktu strukturiniu formuliu yra tretinio alkoholio formule?

H H H H
I I I I

H OH H H
I I I I

H-C-C-C-C-OH I I I

B H-C-C-C-C-H
I
I I I I

H H H H H H H H I I I I H-C-C-C-C-OH

H H H H H OH H H I I I I D H-C-C-C-C-H

I
I

H H H H-C-H
I

I
I

H H H H-C-H
I

H
25. Kuri i iu mediagu gali buti ir oksidatorius, ir reduktorius?
A NH3'

HN03

C D

H202. H2S.

NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus ymincias raides irayti lenteleje, esancioje paskutiniame io sasiuvinio puslapyje. 8

022VCHUO

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

26. Kuriame i nurodytuju junginiu vandenilio oksidacijos laipsnis lygus -I? A KOH. B C D 27. LiAlH4' CH4. NH3'

Pateikta reakcija

Fe304(k) +4CO (dl A B C D

0(

:.

3Fe Ik)+ 4C02(d)

~H = +43,7 kJ.

Norint pastumti ios reakcijos pusiauS\:Ta ! deine puse, reikia:

... .:,.

pakelti temperatura; padidinti CO2 koncentracija: panaudotikatalizatoriu; padidinti slege.

28. Kokiame turyje vandensreikia itirpimi ':0 g cukraus,norint pagaminti tirpala, kuriame cukrausmasesdalis butu 5 %? A 80 ml. B 100ml. C 380ml. D 400ml.
29. Kuriuo atveju, ijungus elektros sro\"e. lempute vies silpniausiai? Visu tiriamuju tirpalu koncentracija 0,1 mol!l. A

30.

Suraskite teisinga teigini. Rugciu vandeniniuose tirpaluose: A B C D H+ jonu yra daugiau negu OH- jonu: H+ jonu yra maiau negu OH- jonu: H+ jonu yra tiek pat, kiek ir OH- jonu: yra H+ jonu, bet nera OH- jonu.
cisnienie ..,

slegis

- .u.aBJIeHWe -

NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus ymincias raides irayti lenteleje, esancioje paskutiniame io sasiuvinio puslapYje.

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

022VCHUO

II dalis 1.
Koncentruota sieros rugtis Laboratorijoje druskos rugties tirpalas gaunamas natrio chlorido kristalus veikiant koncentruota sieros rugtimi ir gautas vandenilio chlorido dujas itirpinus vandenyje.

Natrio chloridas

Vata B Vanduo

1. 1.

Paraykite ir ilyginkite A inde vykusios reakcijos bendraja lygti, nurodydami mediagu agregatines busenas.

Cia rao vertintojai I II III


I

(3 takai) 1. 2. Kodellaboratorijoje rugtis? druskos rugties tirpalui gauti nenaudojama azotO

-1-'-

...........................................................................................
(1

takas)

-.- ,

1.3.

ParaykitepaveikslepaymetoA raide indo pavadinima.


......................................
(]

takas)

1I

-,-

1.4.

Paaikinkite, kodel B inde duju nuvedamojo vamzdelio negalima pan ardinti i vandeni?
............................................................................................

tl takas)

-.-.-

1.5.

io bandymo metu 10 ml vandens itirpo 224 ml (n.s.) \-andenilio chlorido duju. Apskaiciuokite gauto tirpalo pH, uraydami nuoseklu I sprendima. Tirpalo turio kitimo nepaisykite.

(3 takai)

TAKU SUMA
: nuoseklus - nOCJIe,1J;OBaTeJIbHbIH - W odpowiedniej kolejnosci

10

022VCHUO

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIOEGZAMINO UDUO~

2.

Soda Na2C03 pramoniniu budu gaminamaSolvejausmetodu pagal schema: CaC03(k)

CaO(k) CO:(d) NaCI (aq) ,.


...

Solvejaus karbonizacijos boktas

Amoniako regeneratorius NH4CI (aq)

CaCl2(ag I

Na2C03 (k I 2. 1. Paraykite bendraja bokte, lygti. reakcijos, vykstancios Solvejaus karbonizacijos


Cia rao vertint<Jjc

II

ill

(2 takai) 2.2. Pavadinkite kietaja mediaga, kuri gaunama Solvejaus karbonizacijos bokte.
...........................................................................................

-,-

(1 takas)

2. 3. Paraykite ir ilyginkite kaitintuve vykstancios reakcijos bendraja lygti.


-.-

(2 takai)

..
"

2. 4. Nurodykite, procese.

kuri

mediaga

nepertraukiamai

naudojama

Solvejaus
(1 takas) -

................................................

2.5. Natrio karbonatas naudojamas vandeniui minktinti. Paraykite sutrumpinta jonine lygti reakcijos, vykstancios soda minktinant kieta vandeni.

(2 takai)

--

2. 6. Nurodykite dar dvi sritis, kuriose naudojamas natrio karbonatas.


.................................................

(2 takai) TAKU SUMA

--

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

022VCHUO

3.

Pateiktoje schemojevaizduojamapropeno perdirbimo schema:


+Cu(OH)z H
I

H
I

H-C-C-C
H

~O
"'OH

H-c - C=~
H
I

+[0],katalizatorius
~

H
I

H
I

'"

H
I

H
I

+H2

H- C-C-C-OH
I I I

~D

c
rao verti nIojai

3. 1. Paraykite D junginio susidarymo reakcijos lygti sutrumpintomis struktu- I ew I rinemis formulemis.

II

1lI

(2 takai)

-.-.-

3. 2. Pasinaudoje schema, paraykite pilna strukturine A junginio formule.

iI takas) 3.3. Paraykite B junginio pavadinima pagal IUP AC nomenklatura.


.....................................................................

-.-

(1

takas)

-,-

3. 4.

Su B ir C junginiais atlikta po tris bandymus. Kai kurie iu bandymu rezultatai pateikti lenteleje: Bjunginys tirpus pH<7 skiriasi H2 dujos Cjun2invs

Bandymas Tirpumo vandenyje nustatymas pH nustatymas Saveika 1su metaliniu Na

Baikite pildyti lentele, iraydami trukstamus2 bandymu rezultatus. (3 takai) TAKU SUMA
I saveika
2

eco

-"-

trukstamas

B3aHMo.n:eHCTBHe wsp61dzialanie, -He.n:oCTaJO~HH - brakujacy

reak'.:ja

12

- -

022VCHUO

2002

m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

4.

Cinko ploktelepanardinta i vario druskos tirpala. Vyko reakcija, kurios sutrumpinta jonine
lygtis:

Zn (k) + Cu2+(aq) ~ Zn2+(aq) + Cu (k).

Zn ploktele

Vario (II) druskos tirpalas

4. 1. Parinkite vario (II) druska ir paraykite duotos jonines reakcijos bendraja lygti.

Cia rao vertintojai I II 1II

(2 takai) 4. 2. Nurodykite iorini duotos reakcijos poymi.


..........................................................................

(1 takas) 4. 3. Padengtosvariu plokteles mase, pasibaigus reakcijai, sumaejo. I kokio metalo druskos tirpala reikia panardinti Zn ploktele, kad pasibaigus reakcijai padengtos metalu plokteles mase padidetu?
......................

(1 takas) TAKU SUMA

-'-

2002 m. CHEMIJOSVALSTYBINIOEGZAMINOUDUOTIS

022VCHUO

5.

Vynuogiu sultyse esanti gliukoze alkoholinio rugimo metu virsta etanoliu: C6H1206 ---72C2HsOH + 2C02.
Cia rao vertintojai I Il III

5. 1. Nurodykite dvi salygas, kurios butinos, kad vyktu gliukozes alkoholinio rugimo reakcija.
.........................................
.........................................

1-- ___ -5.2.

(2 takai)

-.-

Naudojant tik viena reagenta, dviem bandymais galima irodyti, kad gliukoze yra ir daugiahidroksilisl alkoholis, ir aldehidas. Nurodykite i reagenta, abieju bandymu salygasir reakciju poymius.
Reagentas:

................

Gliukoze - daugiahidroksilis alkoholis:


............................................................................................. Gliukoze - aldehidas:
.............................................................................................

................
...

(3 takai) 5. 3. Koks iorinis poymis rodo, kad vynuogiu sulciu rugimo procesas baigesi?
.............................................................................................

-.-

(] takas)

-.-.-

5. 4.

Vynuogiu sulciu rugimo metu susidaro nedidelis kiekis paalinio2produkto pieno rugties CH3-CH -COOH.
OH Paraykite ios rugties ir vandeninio NaOH sutnimpintomis strukturinemis formulemis. tirpalo reakcijos lygti

(2 takai)
5. 5. X mediagai reaguojant su pieno rugtimi, susidaro junginys CH3-CH -COO-CH-CH3

-'-1-

OH

CH3

Paraykite X mediagos sutrumpinta strukturine formule.

(1 takas)

-'-

1daugiahidroksilis - MHOrOrH.D:pOKCHJIbHbIM - wielohydroksylowy 2 paalinio - JI0601JHbIM- uboczny

14

022VCHUO

2002

m. CHEMIJOSVALSTYBINIOEGZA'.' '.: -= _ =- ::

5.6, Kokia etanolio mases dalis (%) bus susidariusiame vyne, jei buvo surau-

ginta 10 litru vynuogiu sulciu, kuriu tankis1 p= 1,07 gi cm3, 0 gliukozes mases dalis vynuogiu sultyse sudare 16,9 %. Alkoholinio rugimo reakcijos ieiga2 65 %. Uraykite nuoseklu sprendima.

.
...

(5 takai) TAKU SUMA

1 tankis 2

- IJJIOTHOCTb - gestosc
BbIXO)J,-

ieiga -

wydajnosc

or

----

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIOEGZAMINOUDUOTIS

022VCHUO

6. Vandenilio peroksidas1medicinojenaudojamas kaip dezinfekavimopriemone. Ant aizdos upylus vandenilio peroksido, jis ima putoti2, nes kraujyje esantys fermentai katalizuoja H202 skilimo3reakcija
2H202 (aq ) ) 2H20 (s) + 02 (d ) . Tiriant H202 skilimo reakcijos greiti, buvo matuojamas i H202 tirpalo isiskiriancio4 deguonies turis. Tirdamas H202 koncentracijos ir katalizatoriaus itaka reakcijos greiciui moksleivis atliko tris bandymus: Bandymas A B C "202 koncentracija (mol!l) 0,2 0,4 0,2 Katalizatorius buvo reakcijos miinyje buvo reakcijos miinyje nebuvo reakcijos miinyje
fermentas

iu bandymu metu visos kitos salygos buvo vienodos. Duotoji kreive vaizduoja A bandymo rezultatus. V(02) (ml) 70 , J-60
-I
t+----'\ '---t--i

- -..-I-- _ ..0.-~---- ' !.

-r -

_.--.

'

-'- --1----

J J
1:
jn

r
1-' ~-:.-. --. ._-=-=i-~~~ I +

__

50 40
30 20

-+--J
-+

~-

+.- ---

---~

- --r-i---1.-- _ J !
_.I
i

-==i-=-=-1
+_-=.C_=--'--+

-- .

-- _-=r---r--

--

- --

ij~~-~~::~
--i
1

____ ___
--l ~_ ~

--.(

-:;:~. rr~~~:~~:
~-" --Ju- __; -r--,i

.~_=- --

~ - -

- - -~

-- -

-I --j-

T-

--,

10

j
\

t (s)

20

40

60

80

100
Cia rao vertintojai

6. 1. Apibrekite cheminiu reakciju greicio savoka.


.............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

II

III

(J takas)
I vandenilio peroksidas - nepeKIfcb (nepoKcMJJ,) BOJJ,opoJJ,a - nadtlenek wodoru 2 putoti - neHMTbC}l - pienicsie
3
4

skilimo - paCI.QeIIJIeHIDI - rozkladu, rozpadu


isiskiriantis

- BbI,ll;eJUllOI.QMMC}l - wydzielajacy

sie

16

022VCHUO

2002 m. CHEMIJOSVALSTYBINIOEGZAMIt-.O~~'"':~S

6.2.

Duotame grafike nubrekite B ir C bandymu apytiksles kreives1, paymedami jas atitinkamomis raidemis. (2 takai)

--

6. 3.

Apskaiciuokite, kiek kartu2 pagreites H: 02 skilimo reakcija pakelus temperatura nuo 20 C iki 30 0, jeigu temperaturinis reakcijos greicio koeficientas y = 3. Uraykite atliktus skaiciavimus.

(2 takai)

-.-1-

6. 4.

Nupiekite. kokius indus pasirinktumete


noredami i H:O: Iaq i ga~~i 0:
I

ir kaip juos sujungtumete, d I ir imatuoti jo turi.

(3 takai) TAKU SUMA


apytiksles kreives - npM6mmITeJlbHbIe 2 kartai - pa3bI - razy
I

KpMBbIe

- krzywe w przyblizeniu

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

022VCHUO

7.

Pateiktas polimero molekules fragmentas:

7.1.

Vieno i i polimera sudariusiu monomeru formule yra H2N-@-NH2 Kokiai organiniu junginiu klasei priklauso is monomeras?
............................................

Cia rao vertintojai I II III

(1 takas)

7.2.

Paraykite antrojo monomero, sudariusio nurodytaji polimera, sutrumpinta strukturine formule.

(2 takai)

-,-.-

7.3.

Paraykitemonomero H2N-@-NH2 reakcijos su druskos rugties pertekliumi1 bendraja lygti sutrumpintomis strukturinemis formulemis.

(2 takai)

7.4.

Kuriame gamtiniame polimere yra punktyru apvesta ir A raide paymeta atomu grupe?
.........................................................................................................

(1 takas) TAKU SUMA


I

perteklius

- H36bITOK - nadmiar

18

022VCHUO

2002 m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UZDUOT1S

8.

Inagrineje paveiksle pateikta kanalizacijos vamzdiu valiklio "Kurmis" sudeti, atsal'ykite klausimus.

KURMIS
VALlKLlS. TIRPDO KANALIZACIJOS VAMZDIUOSE SUSIKAUPUSIUS RIEBALUS IR KITUS TERALUS.

VARTOJlMO BUDAS: prie naudojin-a indeli pakratykite. 25-50 g (1-2 valgomuosius auktus) valikJio iberkite i kriaukles arba vonios anga, ipiJkite stikline vandens ir palaikykite J-2 valandas arba netgi visa nakti. Po to prapJaukite dideliu

kiekiu vandens. Jei teralai neitirpo, valyrra


pakartokite. SAUGOS REIKALAVIMAI: Laikykite atskirai nuo maisto produktu. Saugokitc nuo vaiku. Dirbkitc su

..

odos arba

guminemis pirtinemis ir apsauginiais akiniais. Patckus ant .. i akis. nCdCISdam; gcrai nupIaukite vand eniU ir

krcipkites

~YdytOja parodydami ia ctikct~.


. . .

_.
1'1
metu alicius.

natrio

...
sulfatas.

. 'yva.

8. 1. 8.2.

\\J

... ---

.
..
..

__.,J

Paaikinkite, kodel saugos reik~:~' .~.l.:::senurodoma, jog dirbant su iuo valikliu reikia muveti 1gumines p:~~:::e' ~
- . ..........................................

Cia rao vertilItojai I II III

(1 takas) Valiklio2 sudetyje yra natrio arm:::. P~~~ykite ir ilyginkite riebalu ir natrio armo reakcijos lygti.

(2 takai)

-,-

8.3.
.J

Ar galima naudoti valikli ..Kurmis" 'amzdiams, pagamintiems polietileno ir polipropileno, valyti? A[sa;"~ --:qmotyvuokite.
............................................................................................

"

(1 takas)

8.4.

Paaikinkite, kodel is valiklis netinka geleiniams vamzdiams, padengtiems nepaeista3 cinko Zn danga "a~:.t.. Atsakyma pagriskite ilyginta bendraja reakcijos lygtimi.

I muveti

- HOCI1Tb, o.n:eBaTb - wkladac

(3 takas) TAKU SUMA

2valikIis -O'II1CTI1TeJIb - czyscik 3 nepaeista - HeHapyrueHHa51 - nieuszkodzona

2002

m. CHEMIJOS VALSTYBINIO EGZAMINO UDUOTIS

022VCHUO

9. Pagal Jungtiniu Tautu Bendrosios klimato kaitos! Kioto konferencijos (1997 m.) nutarima Lietuvai nustatyta S02 teralu2 emisija turi buti ne didesne kaip 110600 t/metus. Pagal Europos Sajungos nutarimus Lietuva 2009 metais ipareigota udaryti Ignalinos AE. Jei visa Lietuvai reikalinga energijos kieki noretume gaminti iluminese elektrinese degindami mazuta, tai reiketu viso sudeginti apie 4 940 000 t/metus mazuto, kurio sieringumas3 pagal Aplinkos apsaugos ministerijos normatyvus yra 2 % (mases dalimis). 9.1. Uraykite nuoseklu sprendima, kiek sieros dioksido imestu ilumines elektrines i atmosfera, jei visa Lietuvai reikalinga elektros energija butu gaminama iluminese elektrinese deginant mazuta.
Cia rao vertintojai I II III

(:2 rakai)

9.2.

1-,-,-

Kokio dydio pinigine bauda Lietuva turetu sumoketi u per metus imesta sieros dioksido kieki, jei u 1 tonos virnormaty\'ini S02 imetima numatyta 1800 Lt bauda? Uraykite nuoseklu sprendima.

(2 takai) 9. 3. Paraykite, kokiu ekologikesniu budu apsirupinti elektros energija Lietuvoje po 2009 metu siulytumete Jus.
.............................................................................................
.............................................................................................

1-

-.-

(1 takas) TAKU SUMA

--

C=C=r=J

kaita - M3MeHeHMe- zmiana

2 teralai

3 sieringumas

- 3arp5l3HMTeJIM - zanieczyszczenia - cepHMcToCTb - zawartosc siarki

20