Está en la página 1de 4

EHAA - 2011ko martxoak 30, asteazkena N. 62 ZK.

BOPV - mircoles 30 de marzo de 2011

Bestelako Xedapenak
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 1809

Otras Disposiciones
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIN PBLICA 1809

AGINDUA, 2011ko martxoaren 3koa, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena, Garum fun-dazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena. Bilboko (Bizkaia) Garum Fundazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko eskatuz aurkeztutako espedientea ikusi eta aztertu da.
AURREKARIAK

ORDEN de 3 de marzo de 2011, de la Consejera de Justicia y Administracin Pblica, por la que se inscribe en el registro de fundaciones del pas vas-co la denominada Garum fundazioa. Visto el expediente por el que se solicita la ins-cripcin en el Registro de Fundaciones del Pas Vas-co de la denominada Garum Fundazioa de Bilbao (Bizkaia), sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

1. Jos Ignacio Goirigolzarri Tellaeche jaunak Garum Fundazioa eratu du, 2010eko abenduaren 17an, EAEko Notarioen Elkargoko notario Ignacio J. Gomeza Eleizalde jaunaren aurrean emandako eskri-tura publikoaren bidez (1615 protokolo-zenbakia). Eskritura hori 2010eko abenduaren 30ean sartu zen Justizia eta Herri Administrazio Saileko Erregis-troan. Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Aholku Batzordeko Batzorde Teknikoa bil-du zen fundazioaren helburuak zilegi eta guztiontzako onuragarri direla egiaztatzeko, eta 2011ko otsailaren 2an fundazio hori erregistroan inskribatzearen aldeko txostena eman zuen.

2. Garum Fundazioaren helburua estatutuen 5. artikuluan jasota dago. Hauek dira fundazioaren helburuak: 1) Enpresa-ekimenak lagundu eta sostengatzea munduan, garapen bidean diren herrialdeei arreta be-rezia jarriaz. Horretarako, enpresa-egiturak eratu eta haztearekin zerikusi zuzena duten ezagutzak zabaldu eta trukatuko dira, enpresa-proiektuak abiarazi eta garatzeko behar diren tresnak eskura jarriaz sarbide publikoko software librean. 2) Enpresari ekintzaileentzat eta publiko guztiaren-tzat aukera-berdintasuna sustatzea, kolaborazio dina-mika garden eta irekiaren bidez; honela, gure tresnak publiko guztiaren esku jarriaz, edonork, murrizketarik gabe, erabili ahal ditzan, tresnok hobetu, egokitu, ba-natu eta jakitera eman, ahalik eta interesdun kopuru handienarengana heltzeko. Testuinguru horretan, per-

1. Por don Jos Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, se ha constituido la denominada Garum Fundazioa mediante Escritura pblica otorgada el 17 de diciem-bre de 2010, ante el Notario del Ilustre Colegio del Pas Vasco don Ignacio J. Gomeza Eleizalde, nmero 1615 de su protocolo. Dicha escritura tuvo entrada el da 30 de diciem-bre de 2010 en el Registro del Departamento de Jus-ticia y Administracin Pblica. Reunida la Comisin Tcnica de la Comisin Ase-sora del Protectorado de Fundaciones del Pas Vasco con la finalidad de verificar la licitud e inters general de los fines fundacionales, con fecha 2 de febrero de 2011, se estima que los fines de la misma son lcitos y de inters general, por lo que emite informe favora-ble a la inscripcin en el registro de Fundaciones del Pas Vasco de la citada Fundacin. 2. El fin fundacional de la denominada Garum Fundazioa viene establecido en el artculo 5 de su norma estatutaria. As, la Fundacin tiene como finalidad: 1) Apoyar y favorecer el desarrollo de iniciativas empresariales en el mundo con especial atencin a pases emergentes, mediante la difusin e intercam-bio de conocimientos en relacin directa con la for-macin y crecimiento de tejidos empresariales, faci-litando en software libre, de acceso pblico, las he-rramientas necesarias para el inicio y desarrollo de proyectos empresariales. 2) Fomento de la igualdad de oportunidades para empresarios emprendedores y pblico en general, con una dinmica de colaboracin, transparente y abier-ta, poniendo a disposicin del pblico en general, para que cualquiera, sin restricciones, pueda utilizar nuestras herramientas, mejorarlas, adaptarlas, distri-buirlas y publicitarlas, llegando al mayor nmero de

EHAA - 2011ko martxoak 30, asteazkena N. 62 ZK. BOPV - mircoles 30 de marzo de 2011 tsona edo enpresa orok aukera berak izango lituzke software libreaz baliatzeko, inongo bereizkeriarik ga-be. posibles interesados. En tal contexto, cualquier per-sona o empresa tendra las mismas posibilidades para beneficiarse del software liberado, sin ningn tipo de discriminacin. 3) Participar en todos aquellos foros nacionales e internacionales sobre software libre y sociedad del conocimiento, en el ejercicio de los fines fundacionales. 4) Apoyar el software libre para fomentar y poten-ciar la creacin de empresas solventes y competitivas. 5) La naturaleza permanente de la institucin no ser obstculo a que pueda destinar su actividad y fondos a las necesidades de carcter transitorio me-diante su cooperacin y auxilios pecuniarios, a todo aquello que entre dentro del objeto arriba indicado. 6) En definitiva, son objetivos de la Fundacin el desarrollo y la difusin del conocimiento y herra-mientas libres para el desarrollo del tejido empresa-rial, con especial atencin a los pases emergentes, de modo que todo el que quiera asumir los riesgos de creacin de una empresa con un proyecto plausible tenga acceso a las herramientas y financiacin para llevarlo a la prctica. 3. El domicilio fundacional, conforme dispone el artculo 3 de los Estatutos fundacionales, queda fija-do en la calle Alameda de Urquijo n. 8, 48008 de Bilbao (Bizkaia) 4. La dotacin inicial asciende a la cantidad de cien mil (100.000) euros, cantidad cuyo desembolso ha quedado acreditado documentalmente en el expe-diente de inscripcin registral, de acuerdo con lo dis-puesto en el artculo 37.1.c) del Reglamento del Re-gistro de Fundaciones del Pas Vasco, aprobado por el Decreto 101/2007, de 19 de junio. 5. La representacin, administracin y gobierno de la Fundacin se confa al Patronato, cuyos miem-bros desempearn sus cargos con carcter gratuito, de acuerdo con los artculos 8 y 9 de los Estatutos fundacionales. 6. El Patronato inicial, conforme se establece en la escritura de constitucin fundacional siguiendo lo establecido en los artculos 10 y 11 de los Estatutos, est integrado por:
CARGO Presidente Don Jos Ignacio Gorigolzarri Tellaeche DURACIN Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida

3) Software librea eta ezagueraren gizarteari bu-ruzko foro nazional eta internazional guztietan parte hartzea, honela fundazioaren helburuak gauzatuaz. 4) Software librea laguntzea, enpresa kaudimendun eta lehiakorren sorrera sustatu eta indartzeko. 5) Erakundearen izaera iraunkorra ez da traba izango bere jarduna eta funtsak, lankidetza eta diru-laguntzen bidez, behin-behineko beharrizanetara bi-deratzeko, betiere goian aipatutako helburuak izanez gero. 6) Azken finean, fundazioaren helburu dira enpresasarea handitzeko ezaguera eta tresna libreen garapena eta zabalkundea, garapen bidean diren herrialdeei arreta berezia jarriaz; honela, proiektu ai-pagarria duen enpresa bat sortzeko arriskua hartzen duen orok, proiektu hori gauzatzeko tresnak eta fi-nantzazioa izateko gisan.

3. Fundazioaren helbidea, fundazioaren estatutue-tako 3. artikuluan adierazten denez, hauxe da: Urkixo hiribidea 8, 48008 Bilbao (Bizkaia). 4. Hasierako dotazioa ehun mila eurokoa (100.000) da, eta kopuru hori ordaindu dela jasota geratu da erregistro-inskripzioan, hala agintzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregis-troaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 37.1.c) artikuluak. 5. Patronatuari dagokio fundazioa ordezkatu, administratu eta gobernatzea. Patronatuko kideek dohainik beteko dituzte beren egitekoak, fundazio-aren estatutuetako 8. eta 9. artikuluetan jartzen den moduan. 6. Hasierako Patronatua, Estatutuetako 10. eta 11. artikuluetan ezarritakoaren haritik Fundazioaren eraketaeskrituran xedatutakoaren arabera, honako hauek osatzen dute:
KARGUA Lehendakaria Jos Ignacio Gorigolzarri Tellaeche jauna IRAUPENA Mugagabea

Lehendakariordea Isabel Artaza Bilbao andrea Mugagabea Idazkaria Batzordekidea Josebe Gorigolzarri Artaza Mugagabea andrea Jon Goirigolzarri Artaza jauna Mugagabea

Vicepresidenta Doa Isabel Artaza Bilbao Secretaria Vocal Doa Josebe Gorigolzarri Artaza Don Jon Goirigolzarri Artaza

2011/1809 (2/4)

EHAA - 2011ko martxoak 30, asteazkena N. 62 ZK. BOPV - mircoles 30 de marzo de 2011 Guztiek onartu dituzte dagozkien karguak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekaina-ren 17ko 12/1994 Legearen 12.1 artikuluan ezarrita-koaren arabera.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Todos ellos han aceptado sus respectivos cargos conforme las formas previstas en el artculo 12.1 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del Pas Vasco.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa. Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari dagokio fundazioaren eraketa inskribatze-ko espedientea agindu bidez ebaztea. Halaxe agintzen da hauetan: Euskal Autonomia Erkidegoko Funda-zioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 40. artikuluan; Euskal Autonomia Erkidegoko Funda-zioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 3. artikuluan; eta Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuko 4. artikuluan. Bigarrena. Legitimazioa daukan pertsonak sustatu du espediente hau. Espedienteari, bestalde, funtsezko iritzitako datu eta agiriak erantsi zaizkio, eta, bereziki bete dira Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legea-ren 6., 7. eta 9. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamen-dua onartu zuen ekainaren 19ko 101/2007 Dekre-tuaren 36. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako eskakizunak. Aipatutako arauak eta, oro har, aplikatu beharreko gainerakoak ikusirik. Justizia eta Herri Administrazioko sailburuak,
EBATZI DU:

Primero. Corresponde a la Consejera de Justicia y Administracin Pblica, mediante Orden, la resolu-cin del expediente de inscripcin de constitucin de la Fundacin, en virtud de lo dispuesto en el artculo 40 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundacio-nes del Pas Vasco; el artculo 3 del Reglamento del Registro de Fundaciones del Pas Vasco, aprobado por el Decreto 101/2007, de 19 de junio; y el artcu-lo 4 del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgnica y funcional del Departamento de Justicia y Administracin Pblica. Segundo. El presente expediente ha sido pro-movido por persona legitimada para ello, y al mis-mo se han aportado cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumplindose especialmente los requisitos sealados en los artculos 6, 7 y 9 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del Pas Vasco, y 36 y ss. del Reglamento del Registro de Fundaciones del Pas Vasco, aprobado por el Decreto 101/2007, de 19 de junio. Vistas las normas mencionadas y dems normas de general y pertinente aplicacin. La Consejera de Justicia y Administracin Pblica,
RESUELVE:

Lehenengoa. Bilboko (Bizkaia) Garum Fundazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzea, gaur eta F-291 zenbakiare-kin, bai eta patronatuko hasierako osaera ere. Patro-natuko kideak seigarren aurrekarian aipatzen dira eta guztiek berariaz onartu dituzte beren karguak. Bigarrena. Fundazio hori, bere helburuak kon-tuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Funda-zioen Erregistroko 4 . sekzioan sailkatzea, Euskal Au-tonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erre-gelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 2.2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriaz. Hirugarrena. Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea. Agindu honek administrazio-bideari amaiera ema-ten dio; eta beraz, bere aurka aukerako berrazter-tzeko errekurtsoa aurkez dakioke Justizia eta Herri Administrazioko sailburuari, agindua jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean; bestela, adminis-

Primero. Ordenar la inscripcin en el Registro de Fundaciones del Pas Vasco, con esta fecha y bajo el nmero de F-291, de la constitucin de la deno-minada Garum Fundazioa, de Bilbao (Bizkaia) as como de la composicin inicial del Patronato integra-do por los miembros que figuran en el antecedente sexto, quienes han aceptado expresamente sus cargos. Segundo. Clasificar a dicha Fundacin, en virtud de sus fines, en la Seccin 4. del Registro de Fun-daciones del Pas Vasco, conforme lo dispuesto en el artculo 2.2 del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del Pas Vasco. Tercero. Acordar la publicacin de la presente Orden en el Boletn Oficial del Pas Vasco. Contra la presente Orden, que agota la va administrativa, cabr interponer recurso potestativo de reposicin ante esta Consejera de Justicia y Administracin Pblica, en el plazo de un mes a par-tir del da siguiente al de su notificacin, o recurso

2011/1809 (3/4)

EHAA - 2011ko martxoak 30, asteazkena N. 62 ZK. BOPV - mircoles 30 de marzo de 2011 trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, agindua jakinarazi eta biharamunetik aurrera hil biko epean. Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 3a.
Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,
IDOIA MENDIA CUEVA.

Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del Pas Vasco, en el plazo de dos meses a partir del da si-guiente al de su notificacin. En Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2011.
La Consejera de Justicia y Administracin Pblica,
IDOIA MENDIA CUEVA.

2011/1809 (4/4)