Exercitāmenta uocābulīs mente seruandīs.

Cap. XXXVI: Rōma Aeterna
uocābula noua: CXXIX

I. recēnsētō singula uocābula eaque mente fingitō. nōmina. casa strāmentum arx cōnsul incendium marmor cella simulācrum sēdēs triumphus sacrificium metallum aes palūs cloāca basilica uīcus cūria senātus senātor ōrātor rōstrum prōra aedēs prōmunturium focus rēgia pontifex aerārium discordia factiō patriciī plēbēii concordia uetustās odor porticus clīuus āra statua genetrīx monumentum ultor later bibliothēca mausōlēum balneae thermae ductus longitūdō flamma uestibulum stāgnum pecus candēlābrum tuba morbus laurus stadium pōns magnitūdō orīgō adiectīuī. quadrātus fīrmus sacer augustus amplus subterrāneus celeber illūstris rotundus domesticus aeternus dīuīnus dīuus marmoreus aurātus interiectus latericius anniuersārius arcuātus īnsānus splendidus interior triumphālis aereus praeclārus uīcēsimus uerba. restāre tegere praecipitāre sacrāre expellere cōnsecrāre reficere splendēre siccāre dēdūcere exstruere uēnīre locāre ēminēre dēstruere ēuenīre ārdēre exstinguere praeficere cremāre dēpōnere restituere collābī dēdicāre triumphāre renouāre superāre incendere ulcīscī uouēre incohāre absūmere glōriārī exercēre indūcere inīre probāre collocāre adimere aduerbia. tertium ibīdem

II. dīcitō sententiās sēnsū plēnās ūnumquodque uocābulum adhibēns.

coniungitō synōnyma.III. praepōnere templum ignis reficere pōnere ualidus uincere cōnsecrāre magnus deōque dignus clārissimus imāgō māter dīuus clārus internus superesse operīre prōicere aedificāre accidere ūrere accendere deō prōmittere glōriōsē dīcere intrāre eōdem locō clārē lūcēre splendēns signum quī quotannīs fit saluum cūstōdīre aliquid locus ūmidus sub terrā situs siccum facere uēndī ignis domesticus tēctum uestibulum capere clīuus aurātus sacrāre prōmunturium rēs pūblica aeternus cloāca praeclārus simulācrum genetrīx dīuīnus celebris interior restāre tegere praecipitāre exstruere anniuersārius cremāre incendere uouēre glōriārī ibīdem splendidus inīre ēuenīre splendēre statua aeneus āmittere probare seruāre palūs .

partēs cīuium dīuersae ad terram lābī quod nāsō sentītur faciēs bēstiae agricolārum uxor eōdem diē nātus interesse nouum facere coepisse ē lateribus factus balnea pūblica consūmere lacūs aquae stantis (nōn fluentis) perdere (1) domus rēgis ōs auium ex aere factus perdere (2) probum esse putāre collocāre ossa locus in theātrō ubi fābula agitur domus locus clausus ante iānuam continēre posse latus montis aurō opertus mōns in mare ēminēns dēdicare rēs omnium cīuium commūnis perpetuus fossa tēcta subterrāneus siccāre uēnīre focus geminus interiectus esse renouāre incohāre locāre aedēs incendium restituere factiō odor fōrma latericius thermae collābī pecus praeficere absūmere stāgnum dēlēre superāre sacrāre augustus coniūnx rēgia rōstrum locāre fīrmus corpus mortuum scaena .

coniungitō contrāria. puppis discordia plēbēiī bona ualētūdō cis exstruere recipere dare dēsinere cui mēns sāna est fīnis angustus rotundus lātitūdō peregrīnus casa nouitās ōrātiō solūta `prōra orīgō uetustās īnsānus uersūs dēstruere expellere adimere morbus incohāre palātium concordia patriciī trāns. ultrā amplus quadrātus longitūdō domesticus .IV.