Está en la página 1de 8

wito Kobiet bez rajstopek - str.

Marzec, 2/2012 Egzemplarz bezpatny

Zgrzyt
Zgierska Gazeta Niezalena

Wspomnienie o stu straconych - str. 7

Od redakcji
Za nami bardzo pracowity miesic. W tym czasie wydarzyo si w Zgierzu naprawd wiele. Mamy za sob druk i dystrybucj pierwszego numeru. Znaczna cz Waszych opinii na temat wydawnictwa bya pozytywna. Chwalilicie niezaleno oraz poziom merytoryczny tekstw. Krytykowalicie natomiast ich dugo oraz ogln liczb stron gazety. Ostatnia uwaga akurat nas cieszy - wiadczy o tym, e chcecie jeszcze wicej Zgrzytu! Co natomiast w biecym numerze? Rozmawiamy o edukacji - marzec to czas rozpoczcia rekrutacji do zgierskich przedszkoli. Mamy nadziej, e zawarto strony 6 pomoe wszystkim zgierskim rodzicom w trudach zapisw. Zgbiamy take tematy edukacji pozaformalnej oraz edukacji osb dorosych. I zachcamy - warto jest uczy si cae ycie! Wreszcie, relacjonujemy dla Was ostatnie wieci z lokalnej polityki: sprawy rad nadzorczych oraz nowego porozumienia tramwajowego. W mijajcym miesicu rozpali zgierzan i zgierzanki take temat doradcw prezydent Wieczorek. Gosy w tej dyskusji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!

Zamieszanie wok rad. Czy prezydent straci mandat?


pertyzy prawne przygotowanie na zlecenie Urzdu Miasta wiadcz na korzy Iwony Wieczorek. Dla mnie najwaniejsza jest kwestia legalnoci mwi. Dodatkowa funkcja to nie tylko dodatkowe uposaenie, ale take dodatkowe obowizki i odpowiedzialno dodaje. W podobnym tonie wypowiada si Ilustrowany Tygodnik Zgierski, formalnie wydawany przez urzd prezydenta. W tekcie mwicym o sprawie rad nadzorczych przywouje wypowied samej Iwony Wieczorek stwierdzajcej, e osobista kontrola i przyjrzenie si dziaaniu spek od pocztku bya i jest jej, publicznie deklarowanym, celem. Leniewicz uzasadnia to za nastpujco: Pani prezydent niejednokrotnie deklarowaa, e chce pozna te spki. Jest ona now osob w samorzdzie i moim zdaniem ma prawo wejcia w te struktury. Wieczorek przypomniaa take o swojej deklaracji, Ostatni miesic przynis zaart dyskusj o legalnoci zoonej na antenie TV Centrum, dotyczcej rezygnacji z zasiadai susznoci zasiadania urzdujcej prezydent w radach nia w radzie nadzorczej Wod-Kanadzorczych spek miejskich. Kto ma racj? nu. Redaktor naczelna ITZ, Dorota Jankiewicz, koczy z kolei Temperatura podniosa si Gminy Miasta Zgierza, Iwon ustawy o ograniczeniu prowadze- swj tekst oskareniem opozycji w ostatnim czasie nie tylko Wieczorek. Wedug Stanisawa nia dziaalnoci gospodarczej osb o celowe wykorzystanie pobytu w w zwizku z nadchodzc wio- odwiga, byego wiceprezydenta, penicych funkcje publiczne. Tym szpitalu urzdujcej prezydent do sn, ale take w zwizku z wy- przyczyn miao by zasiadanie samym, zgodnie z Kodeksem Wy- bezpardonowego, pozbawionego darzeniami lokalnego ycia poli- w radach nadzorczych spek z borczym grozioby to wygani- podstaw ataku. tycznego. Przyczyn byo nage udziaem miasta: Wodocigi-Ka- ciem sprawowanego mandatu. pojawienie si w Radiu d, 24 nalizacja i Przedsibiorstwa EnerZ zarzutami nie zgadza si wilutego, informacji o moliwym getyki Cieplnej. Zdaniem odwiga, ceprezydent Zgierza, Grzegorz LeCig dalszy na stronie 2 zamaniu prawa przez prezydent pani prezydent zamaa zapisy niewicz. Wedug niego, trzy eks-

Do przedszkola czas!
Twoje dziecko ma ju 3, 4 lata i zaczynasz zastanawia si, czy nadszed moment wysania go do przedszkola. Nie jeste pewien, czy twj podopieczny jest na to gotowy? Obawiasz si olbrzymich kolejek w rekrutacji? Chcesz zna terminarz zapisw? O wszystkim tym przeczytasz na

stronie 6. Znajdziesz tam wywiad z pedagok, Magorzat Antczak. Dowiesz si z niego np. jak oceni czy dziecko jest gotowe do pjcia do przedszkola. Okazuje si, e do tej decyzji musi dojrze nie tylko maluch, ale take jego rodzice. Poza tym prezentujemy wszystkie potrzebne informacje dot. rekrutacji: gdzie i jak zapisa dziecko, liczb dostpnych miejsc i inne. Strona 6

2
Dokoczenie ze str. 1 Brak na razie odpowiedzi na pisma, zoone przez Stanisawa odwiga do Krajowego Biura Wyborczego w odzi, wojewody dzkiej Jolanty Chemiskiej oraz Sdu Gospodarczego. Zdaniem Leniewicza, sprawa powinna rozstrzygn si do koca biecego miesica. Kady osd przyjmiemy z pokor, jestemy jednak przekonani i racja w tej sprawie jest po naszej stronie. W poprzedniej kadencji nikt z prezydentw nie zasiada w radach nadzorczych, poniewa wedug mojej wiedzy nikt nie mia do tego stosownych uprawnie podsumowuje. Wedug opinii prawnych sporzdzonych dla Urzdu Miasta Zgierza, Iwona Wieczorek ma prawo zasiada w dwch radach nadzorczych spek z udziaem jednostki samorzdu terytorialnego. Wynika to, zdaniem autorw ekspertyz, z tej samej ustawy, na ktr powouje si Stanisaw odwig, a konkretnie z art. 6, pkt 1 oznaczajcego, e prezydent miasta moe zasiada w dwch radach nadzorczych, jeli zosta on/ ona delegowany do nich przez jednostk samorzdu. W przypadku Iwony Wieczorek, przedstawicielem Gminy Miasto Zgierz, ktry mia prawo delegowa pani prezydent do zasiadania w radach, jest jej zastpca, Grzegorz Leniewicz.

To nie tylko kwestia legalnoci - komentarz


W komentarzu do sprawy, zamieszczonym na stronie internetowej Zgrzytu, wskazywaem na zdecydowanie przedwczesn rado oponentw obecnej prezydent miasta. Wszystko wskazuje na to, e obecna sytuacja faktycznie nie amie obowizujcego w tej materii prawa. wiadczy o tym m.in. przywoywany w tekcie Jankiewicz przykad prezydenta Gdaska, Pawa Adamowicza, ktry rwnie zasiada w dwch radach nadzorczych. Takich przykadw mona by zreszt wskaza cae mnstwo. Negatywna opinia wojewody mogaby wic wprowadzi faktycznie niebezpieczny przynajmniej dla sprawujcych wadz samorzdowcw precedens. Prawdopodobnie wic kwestia legalnoci, o ktrej mwi wiceprezydent Leniewicz, wypadnie na korzy Iwony Wieczorek. By moe wic przywoany przez ITZ, w ramach dyskusji o legalnoci, przykad Pawa Adamowicza faktycznie wiadczy na rzecz stanowiska obecnych wodarzy Zgierza. Jest on jednak mocno niefortunny jeli pod uwag wemiemy aspekt etyczny caej sprawy. Adamowicz za zasiadanie w dwch radach nadzorczych otrzymuje w skali rocznej wynagrodzenie w cznej kwocie ponad 70 tysicy zotych. Dodajc do tego jego prezydenck pensj okazuje si, e rocznie Adamowicz zgarnia ponad 200 tysicy zotych. W trakcie caej, 4-letniej kadencji mona w ten sposb zgromadzi ma fortun. Czy pani prezydent faktycznie musi osobicie doglda funk-

Najwiesze informacje dotyczce rozstrzygni w sprawie zasiadania w radach nadzorczych znajdziecie na www.gazetazgrzyt.pl

cjonowania kadej ze spek? Jak stwierdza Jolanta Banach, radna Gdaska krytykujca Adamowicza, nadzr nad spkami z udziaem samorzdu i tak znajduje si w zadaniach prezydenta. Jest to wic jej zdaniem branie pienidzy dwukrotnie za to samo. Bo czy faktycznie skala obowizkw i odpowiedzialnoci w zwizku z zasiadaniem w radzie nadzorczej spki jest tak dua, by wymagaa dodatkowego wynagrodzenia? A jeli tak, to jak osoba penica jednoczenie funkcj prezydenta miasta powiatowego znajduje czas, by te zadania naleycie wypenia? Ewentualne rozstrzygnicie potwierdzajce legalno dziaa prezydent Wieczorek nie musi oznacza, e nie doszo do zamania etycznych standardw ycia publicznego. Moe natomiast wiadczy o tym, e skoro dopuszcza takie sytuacje, to konieczna jest jego zmiana. Ocena w tym zakresie naley przede wszystkim do nas, do obywateli i obywatelek. Mateusz Mirys

Koniec MKT, pocztek biletw aglomeracyjnych


Po ponad p roku protestw, dyskusji i negocjacji dobiega koca sprawa przejcia przez dzkie MPK dwch zgierskich linii tramwajowych nr 16 i nr 46. Przypomnijmy: temat wybuch z ca moc w czerwcu 2011 roku mimo wczeniejszych zapewnie wadz odzi, w tym Hanny Zdanowskiej i wiceprezydenta Arkadiusza Banaszka okazao si, e miasto wypowiedziao dotychczasowe porozumienia. Mieszkacy i przedstawiciele gmin ociennych, a take zwizkw zawodowych obawiali si, e mimo zapowiedzi kontynuowania przewozw na trasie linii 46, oznacza to bdzie likwidacj pocze bd wzrost cen biletw. Pojawiy si take zarzuty o denie do objcia monopolu przez MPK d. Za obawami szy protesty, owiadczenia i pikiety. Wadze Zgierza, reprezentowane przez wiceprezydenta Grzegorza Leniewicza, od pocztku prboway narzuci w negocjacjach twarde stanowisko, wyraajce si w braku zgody na przejcie linii przez MPK. Konsekwencj bya by likwidacja Midzygminnego Por o z u m i e n i a Tr a m w a j o w e g o sp. z o.o. Ostatecznie jednak, po negocjacjach i zaakceptowaniu warunkw przedstawionych przez miasto d, wadze Zgierza podday nowe porozumienie pod gosowanie Rady Miasta. Dotychczasowa sytuacja bya raczej dreptaniem w miejscu, nie dajcym moliwoci rozwoju. Mam nadziej, e nowe porozumienie to zmieni - mwi Leniewicz. Zgodnie z zapisami umowy, Gmina Miasto Zgierz bdzie ponosia w zwizku z utrzymaniem obu linii cznie koszt w wysokoci ok. 148 000 z brutto miesicznie bez otrzymywania wpyww z biletw, ktre trafia bd w caoci do miasta odzi. Wg wiceprezydenta Leniewicza, jest to minimalnie mniej ni obecnie. Nie by on w stanie jednak poda na ostatniej sesji Rady Miasta obecnego kosztu

utrzymania linii. Obawy strony zwizkowej budzi zarwno sposb negocjacji, jak i ustalony w nich tryb przejcia pracownikw likwidowanego MKT do dzkiego przewonika. Pracownicy chcieli zagwarantowania przez MPK, e caa procedura wykonana zostanie zgodnie z art. 23 Kodeksu Pracy. Nie zastosowanie go mogo oznacza dla nich faktyczn grob niezatrudnienia, poniewa formalnie wystpowaliby jako nowi, dopiero ubiegajcy si o prac. Obawy uspokoi wiceprezes MPK d, Radosaw Podogrocki, ktry na posiedzeniu Rady Miasta publicznie zadeklarowa dotrzymanie wszystkich obietnic odnonie zachowania dotychczasowych zasad i warunkw zatrudnienia obowizujcych w MKT. Mimo tego, jak powiedzia Stanisaw Zuchmaski, przewodniczcy dotychczasowego komitetu protestacyjnego: Nie moemy by w peni zadowoleni, bo zlikwidowano nam nasz firm. Zylimy si z ni przez te dwadziecia lat pracy. Mateusz Mirys

Prawa czowieka s w twoich rkach!


W naszym miecie wanie rusza projekt Amnesty International Prawa czowieka: TERAZ! To jest w Twoich rkach. W Zgierzu powstay trzy grupy projektowe: w Liceum Oglnoksztaccym im. St. Staszica, przy Gimnazjum nr 2 oraz w Centrum Kultury Dziecka. W sprawy praw czowieka zaangauje si ponad trzydzieci modych osb. Zainteresowane zespoy wezm udzia w trzymiesicznym kursie e-learningowym z zakresu problematyki praw czowieka, otrzymaj pakiet materiaw edukacyjnych i scenariusze zaj oraz wsparcie animatora projektu. Co ciekawe, zwieczeniem dziaa edukacyjnych bdzie projekt, ktry grupy przygotuj i zrealizuj w spoecznoci lokalnej. Zwrci on uwag, bd rozwie jaki zdiagnozowany problem amania praw w naszym miecie, szkole, wybranej instytucji. Moe by zatem ciekawie. O szczeglnej wartoci projektu Prawa czowieka: TERAZ! To jest w Twoich rkach wiadczy due zainteresowanie ze strony zgierskich uczniw, studentw i pozostaych osb, ktre zadeklaroway udzia w grupach. Kady z trzech zespow, ze wzgldu na swoj specyfik (wiek, typ placwki przy ktrej dziaa, opiekuna) z pewnoci inaczej przejdzie cay proces ksztacenia, inny problem dostrzee i inny projekt przygotuje. A moe wrcz przeciwnie. Czekamy z wielk niecierpliwoci na ich wraenia i efekty dziaa. Inicjatywa niezwykle cenna, bo przecie Prawa Czowieka to duo wicej ni dokumenty i prawne regulacje. S czci naszego codziennego ycia. Take zgierskiego.

Adres redakcji: ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz, tel. 511 202 214 , www.gazetazgrzyt.pl, e-mail: kontakt@gazetazgrzyt.pl Redaguje zesp: Micha Bykowski (DTP), Karolina Gierszewska (korekta), Weronika Jwiak (koordynatorka projektu), Bartosz Tyrcha (grafika), Ilona Majewska (administracja www), Mateusz Mirys (redaktor naczelny), Jan wieczkowski (grafika) Wsppraca: Hanna uczak, Alina cka-Andrzejewska (Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Karolina Miyska, Patrycja Malik Wydawca: Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz Partnerzy: WOZ - Die Wochenzeitung, Stowarzyszenie Homo Faber, Modzi Socjalici Nakad: 10 000 egzemplarzy

Dziaam, wic jestem


Powiedz mi, a zapomn. Poka mi, a zapamitam. Pozwl mi zrobi, a zrozumiem. Konfucjusz. Nie bez powodu przywoaam sowa wielkiego myliciela. To one najzwilej ujmuj temat, ktrym chce si zaj w poniszym artykule czyli edukacj pozaformaln.
Edukacja formalna, a nieformalna Na pocztku nie mog pomin definicji sporzdzonych przy pomocy dziaaczy spoecznych i kulturalnych. W celu uzyskania penego obrazu naley pochyli si zarwno nad edukacj formaln jak i nieformaln. Edukacj formaln moemy nazwa nauk i wiedz pochanian w wsko rozumianej szkole. Jest ni wszystko, co nabywa ucze podczas chodzenia na lekcje i nauki na pami w domu. Wyniki mona zmierzy za pomoc skali ocen. Posiada okrelone zasady, a jej program jest narzucony z gry. Edukacja nieformalna to nauka poprzez dowiadczenie, ksztatowanie wasnej osobowoci za pomoc aktywnego uczestnictwa w rozmaitych inicjatywach, praktyczne dziaanie. Najczciej odbywa si poza murami instytucji nauczajcych formalnie przykadowo w domach kultury czy siedzibach stowarzysze. Nauka nieformalna polega rwnie na tworzeniu projektw, np. w ramach programu ,,Modzie w dziaaniu. Jej najwaniejszym zaoeniem jest nauczanie poprzez dziaanie i praktyk. Podobiestwem pomidzy obiema formami edukacji jest chonicie wiedzy. Rnic jak zauwaamy jest przede wszystkim forma za pomoc ktrej si uczymy. Edukacja pozaformalna rni si od formalnej tym, e czowiek sam wybiera sobie program i cel jakim chce si kierowa. Nie ma nic narzuconego z gry, inaczej ni w szkole. Nie wystarczy sama teoria potrzebny ywy przykad Bez odpowiedniej ilustracji suche wyjanienie omawianych form edukacji jest mao przekonujce. Przykady z ycia s w stanie powiedzie zdecydowanie wicej o roli, jak peni nauka poza murami szkoy. Od osb, ktrych wybory pozaszkolne zdecydoway o przyszoci zawodowej, do spoecznikw. Posu si przykadami znanych osobowoci w rodowisku zgierzan: Michaa Hanczaka i Jakuba Pyrzanowskiego. Edukacja pozaformalna bardzo czsto wpywa na decyzje yciowe zwizane z zatrudnieniem. Moje studia zupenie nie byy zwizane z moj prac. Trafiem na administracj, troch przypadkiem, po prostu nie dostaem si na inny kierunek. Ale grzebanie si w zawiych paragrafach i wkuwanie przepisw na pami nie byo dla mnie, na studiach cay czas miaem pod grk powiedzia Micha Hanczak, ktry pierwsze dziennikarskie kroki stawia w Modzieowym Domu Kultury. By wspzaoycielem dziaajcej do dzi gazetki Kramadio. Cay czas walczyem o to, by powiza przyszo z moj pasj, czyli dziennikarstwem i mediami dodaje. Jego prawdziwa radiowa droga rozpocza si od praktykowania w Radiu Pogoda. Dzi jest dziennikarzem Radia Eska, w ktrym przygotowuje i czyta serwisy informacyjne oraz prowadzi programy rozrywkowe. Zaprojektuj sobie czas wolny Edukacja nieformalna czsto odbywa si w ramach rnego rodzaju projektw. Zgierscy dziaacze spoeczni potrafi wykorzysta moliwoci jakie za sob nios rne programy, np. ,,Modzie w Dziaaniu, Seniorzy w akcji czy Swiss Contribution. Obecnie realizowany jest np. projekt Modzieowego Banku Pracy, ktry finansowany jest przez ,,Modzie w Dziaaniu. Obejmuje on warsztaty, ktre maj pomc modziey wej w tak wany aspekt ycia, jak prac, w tym konkurs na Biznes Plan. Projekty to nie tylko pomoc to take dziaalno na rzecz kultury. Cakiem niedawno w Zgierzu zakoczya si akcja ,,Apetyt na kultur, wspprowadzona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, zaznajamiajca z sytuacj kobiet w kulturze arabskiej, polskiej, ydowskiej, romskiej czy Kresw Wschodnich. W jej ramach mieciy si projekcje filmowe, spotkania z przedstawicielkami wspomnianych kultur, warsztaty kulinarne oraz degustacje przygotowanych potraw. Projekt jest jak narkotyk. To wciga. Piszc jeden pragniesz tworzy kolejne powiedzia Jakub Pyrzanowski, ktry tworzy Nieformalne Stowarzyszenie Inicjatyw Modzieowych MNMs, wraz z Ann Bednarz, Klaudi Warel, Ol Gawrysiak, Paul Baranowsk, Dominikiem Klatk, Arturem Jasiskim. Ma na swoim koncie projekty upowszechniajce folklor: ,,Noc krtka, zaczyna si sobtka, czy ,,Pod owiczem na kocu wsi, czyli kulturalne inspiracje w Zgierzu. Projekty przynosz mi dowiadczenie yciowe. Dziki nim ucz si. Wiem na kim mog polega. I przede wszystkim - daj satysfakcj, gdy sysz pozytywne opinie po ich zakoczeniu. dodaje Kuba. Podsumowanie Edukacja pozaformalna daje nam wachlarz dowiadcze ktre korzystnie wpywaj na ksztatowanie naszej osobowoci, jak i moliwoci podejmowania pracy. Otwiera perspektywy. Dziaasz, tworzysz. Jeste. Patrycja Malik

Edukacja seksualna? To nie boli


Fundacja Jaskka od siedmiu lat pracuje z dziemi i modzie, realizujc projekty majce na celu wyrwnywanie szans edukacyjnych, promocj postaw prospoecznych oraz pobudzanie do konstruktywnego i twrczego dziaania. W latach 2009 2010 realizowaa projekt Dziaam, wic jestem, ktry mia za zadanie zachci modzie do dziaa obywatelskich. Gimnazjalici przeszli wwczas cykl szkole, ktry przygotowywa ich do stworzenia i zrealizowania wasnej inicjatywy spoecznej. Jedn z inicjatyw byo

stworzenie biuletynu dla modziey, w ktrym uczniowie pytaj o kwestie zwizane z seksualnoci, a specjalici z dziedzin psychologii i ginekologii na nie odpowiadaj. To wanie podczas tego projektu, modzie wyranie zakomunikowaa: zajcia z edukacji seksualnej s wane i potrzebne, tymczasem takich zaj w szkole nie ma. Okazao si, e jedn z najwaniejszych potrzeb modych ludzi jest swobodny dostp do wiedzy z zakresu edukacji seksualnej. Zapotrzebowanie na takie zajcia zgaszali Fundacji nie tylko uczniowie gimnazjw i licew, ale rwnie szkolni pedagodzy i psychologowie. Przy wsparciu Grupy Edukatorw Seksualnych Ponton z Warszawy oraz wsppracujcych dydaktycznych dotyczcych edukacji seksualnej, ktry traktuje t problematyk caociowo: od jej biologicznego aspektu, przez psychologiczny i spoeczny do prawnego. Na zajciach podejmowane s zatem zagadnienia dotyczce: procesu dojrzewania pciowego, roli emocji i uczu w yciu czowieka, dbania o swoje zdrowie,

podejmowania odpowiedzialnych i samodzielnych decyzji, aspektw prawnych, ktre reguluj zachowania modziey zwizane ze sfer seksualnoci i in. Myl przewodni programu jest to, e seksualno to wana strona ludzkiego ycia i e naley o ni dba mdrze i odpowiedzialnie. Do tej pory zostao przeszkolonych okoo 300 osb w wieku gimnazjalnym i licealnym. Zajcia byy prowadzone w odzi, omy i Nysie. W dniu 16 listopada 2011 r. na XXVI obradach Rady Miejskiej przyjto w ramach Programu wsppracy Miasta odzi z organizacjami pozarzdowymi na rok 2012 nowe zadanie pt.: Zwikszenie wiadomoci zagroe zwizanych z podejmowaniem wspycia seksualnego (profilaktyka nastoletnich ci, chorb przenoszonych drog pciow, w tym profilaktyka HIV). Ma by ono realizowane przez Wydzia Zdrowia i Spraw Spoecznych Urzdu Miasta odzi. A zatem, wprowadzenie edukacji seksualnej do szk ponadpodstawowych stao si rozwizaniem systemowym. Jak program bdzie wprowa-

dzany i realizowany przekonamy si w najbliszym czasie. Jeli chcesz wesprze dziaania Fundacji, przeka 1% podatku na edukacj seksualn. KRS 0000198673 www.jaskolka.org Anna Jurek

Bez tulipana i rajstopek


W 1910 roku Midzynarodwka Socjalistyczna ustalia 8 marca Midzynarodowym Dniem Kobiet. Szkoda. Moe gdyby temu witu nada nazw Dzie Praw Kobiet, nie sprowadzioby si ono do poszukiwa rzeczonego tulipana przez hordy mczyzn, ktrym przypomniao si, e dzi wito pa...
Z okazji Dnia Kobiet mona da kobiecie tulipana z ulicznego wiaderka, mona kupi adnie opakowane czekoladki, mona nawet zaprosi do kina czy na kolacj. Tylko zastanawiam si, czego wyrazem bdzie w uliczny tulipan? Dzie Kobiet to stosunkowo stare wito, midzynarodowe, ma swoj histori i ideologi, a w zasadzie ani obdarowywane, ani obdarowujcy nie za bardzo wiedz po co i dlaczego naley celebrowa dzie smego marca. Czyby byy to kolejne Walentynki, tylko nieco bardziej kojarzce si z PRLowsk Polsk ni Ameryk? Pierwsze informacje na temat czczenia pci piknej w trakcie powiconego im wita pochodz ze staroytnej Grecji, gdzie matki o nienagannej reputacji przygotowyway specjalny festyn ku czci bogini ycia i mierci. Jednak Dzie Kobiet obchodzony jest 8 marca na pamitk strajku robotnic jednej z nowojorskich fabryk w 1908 roku. Kobiety zaprotestoway, jak nietrudno si domyle, przeciwko niegodnym warunkom pracy. Przeciwko zbyt dugiemu dniu pracy, nierwnoci w stosunku do mczyzn jeli chodzi o wynagrodzenie i prawa wyborcze. Brzmi znajomo? To dziwne bo wydawa by si mogo, e tylko dawno temu kobiet uwaano za osob, ktra niekoniecznie potrafi waciwie zadba o siebie, oceni realnie sytuacj czy nauczy si czego rwnie dobrze jak mczyzna. W kadym razie waciciel fabryki, chcc ukry fakt, e kobiety maj jakie roszczenia i formuuj konkretne postulaty, a chcc unikn rozgosu sprawy - zamkn panie za drzwiami zakadu pracy. Wkrtce wybuch tam poar.129 kobiet spono ywcem. Ju rok pniej zaczto organizowa pierwsze uroczystoci przypominajce i upamitniajce to tragiczne wydarzenie. Stao si ono doskonaym pretekstem do walki o rwno i prawa kobiet. W 1910 roku Midzynarodwka Socjalistyczna ustalia 8 marca Midzynarodowym Dniem Kobiet. Szkoda, bo moe gdyby temu witu nada nazw Dzie Praw Kobiet, nie sprowadzioby si ono do poszukiwa rzeczonego tulipana przez hordy mczyzn, ktrym przypomniao si, e dzi wito pa. Przecie nie chodzi tu o kupony znikowe do fryzjera, mao znaczce wydarzenia artystyczne czy puste deklaracje panw u wadzy o wspieraniu kobiet dowiadczajcych przemocy, posiadajcych wiele dzieci, samotnych matek. Moim zdaniem nie chodzi nawet o jzyk gender, bo jeli komu nie przechodzi przez gardo sowo pedagoka, czy dyrektorka (cho zazwyczaj przechodzi aktorka, nauczycielka czy dziennikarka) to trudno. Waniejsze, eby rozumie potrzeb kobiet do decydowania o sobie, swoim ciele, dawa im te same moliwoci co mczyznom. Cho wspczesne kobiety mog gosowa, samodzielnie decydowa o swoich pienidzach, mog wspdecydowa o losach rodziny, firmy, kraju, to niestety cay czas mamy w gowach stereotyp kobiety - matki i ony, zajmujcej si domem i wychowywaniem dzieci. Negatywne oddziaywanie stereotypw pciowych obserwowane jest m.in. w sferze aktywnoci zawodowej, czego konsekwencj s dysproporcje w zatrudnieniu kobiet i mczyzn. W Polsce zachodz bardzo wyrane dysproporcje midzy potrzebami i aspiracjami kobiet do aktywnego uczestnictwa w yciu zawodowym i publicznym, a ich urzeczywistnianiem w praktyce. Cho polskie kobiety s bardzo dobrze wyksztacone (kobiet z wyksztaceniem rednim i wyszym jest 58,3%, mczyzn natmiast 39,8%), maj duo mniejsze szanse na wykonywanie pracy samodzielnej i odpowiedzialnej (tylko 20% kobiet zajmuje stanowiska kierownicze). Kobiety zarabiaj o 25-30% mniej anieli mczyni, wykonujc prac o takiej samej wartoci. Cho tendencja jest rosnca, nadal niewielki procent kobiet trafia do aw sejmowych - na 460 osb tylko 112 to kobiety. Take zagroenie ubstwem dotyczy czciej wanie kobiet wzrasta wraz z ich wiekiem i liczb wychowywanych dzieci. Rwnie bolesnym problemem jest wielki spoeczny opr niestety gwnie mczyzn (sic!) w realizacji praw kobiet dotyczcych reprodukcji oraz ich duo wiksze naraenie na przemoc i molestowanie seksualne. Wynika to niestety z cigego postrzegania kobiet przez pryzmat ich fizycznoci i cielesnoci. Nadal wystpuj w reklamie w roli uroczego, aczkolwiek niezbyt mdrego dodatku do produktu, a ewentualny wizerunek kobiety nowoczesnej, wyzwo-

Plakat Manify we Wrocawiu: grupa PROJEKTOR, Inicjatywa 8 Marca Wrocaw

lonej, pewnej siebie w reklamie to cay czas fasada, za ktr kryj si te same patriarchalne wartoci. Jeli dooy do tego jeszcze postrzeganie kobiety, jako rozhisteryzowanej wariatki, ktra moe funkcjonowa zgodnie ze spoeczna norm w domu, czy w pracy, tylko przy wsparciu preparatw zioowych (polecam przyjrze si reklamom niektrych farmaceutykw) mona zacz obawia si, e niewiele od pocztkw ubiegego stulecia si zmienio. A wyrwnywanie szans kobiet i mczyzn ma prowadzi do, wydawaoby si, prostej sytuacji, kiedy kada osoba, take bez wzgldu na pe, ma szans realizowa swoj drog yciow wedug swojego wasnego wyboru, bez stereotypowych ogranicze. Refleksja na 8 marca? Moe bdmy, Drogie Panie, nieco bardziej zdeterminowane, eby walczy o siebie. Pamitajmy, e nasz najwiksz wartoci lub przeklestwem nie jest nasze ciao, e nie jest prawd ani to, e musimy mieci si od wiosny obowizkowo w rozmiar S, ani to, e Prawdziwe kobiety maj krgoci (niezwykle popularny profil na Facebooku). Nie klikajmy tam bezrefleksyjnie Lubi to!, bo to niczego nie zmienia w postrzeganiu kobiet. Przecie wrzuca si tam zdjcia sfotoshopowanych modelek bez

rozstpw i cellulitu, w ekskluzywnej bielinie lub ewentualnie stanowi on galeri duych biustw i sweet dziubkw pa w rozmiarze L i XL. Kobiety nadal pr tam swoje roznegliowane ciaa ku uciesze komentujcych mczyzn, fuuuj!! za gruba, ale smaczniutka, kto ma jej adres? czy w licznej bielinie to i brzydka kobieta wyglda piknie. Zatem, Drogie Panie, bez tulipana i rajstopek, bez godzika i czekoladek yczmy sobie siy w deniu do celu, wsparcia i zrozumienia naszych potrzeb, nawet jeli przecz one powszechnie obowizujcej normie. Starajmy si nie uzalenia swoich aspiracji od wzrostu, wagi, iloci posiadanego potomstwa oraz aspiracji swoich mczyzn. Rbmy w yciu to, co da nam szczcie i zadowolenie bdmy matkami i onami, bezdzietnymi singielkami, dyrektorkami, bukieciarkami czy sportsmenkami. I take my nie oceniajmy siebie wzajemnie przez pryzmat naszych powierzchownoci a bdzie nam atwiej by dla siebie wsparciem. Narczy tulipanw oraz mnstwa czekoladek te Wam ycz! A co przecie to mie. Karolina Miyska

Czy uczy si warto?


Nie trzeba wraca do szkoy, by si uczy. Trzeba tylko wiedzie, e chce si co zrobi dla siebie. Na tytuowe pytanie odpowiada w swoim tekcie Lucyna Czapiska.
nie si i zachowanie dobrej kondycji fizycznej, ktre dla osigniecia zaoonego celu naley pokonywa. Czynnikami utrudniajcymi proces ksztacenia si czowieka dorosego s: gorsza pami, gorszy such i wzrok oraz poczucie niepewnoci. Czsto charakterystycznym jest rwnie brak wiary we wasne siy. Zajmujc si merytorycznie kwesti podnoszenia kwalifikacji prowadziam badania ankietowe na grupie pracownikw podnoszcych swoje kwalifikacje w formach szkolnych. Zebrany przeze mnie materia badawczy potwierdzi, e wikszo osb dorosych z wasnej inicjatywy podja decyzje o dalszej nauce. Wiek badanych nie stanowi adnej przeszkody w podejmowaniu tej decyzji. Gwnym motywem bya potrzeba podwyszenia swoich kwalifikacji. Wymierne korzyci pynce z ksztacenia si w dojrzaym wieku to: umiejtno znalezienia wsplnego jzyka z innymi ludmi, umiejtno twrczego mylenia oraz umiejtno panowania nad wasnym lenistwem i inercj umysow. Ludziom, ktrzy si ucz, stale towarzyszy ciekawo wiata. wiat oferuje nam setki sposobw na uczenie si, trzeba tylko wybra te najodpowiedniejsze. W okresie aktywnoci zawodowej wystpuje due zainteresowanie ksztaceniem w formach szkolnych. Natomiast wrd osb, ktre przeszy w stan spoczynku zawodowego, zauwaa si zapotrzebowanie na ksztacenie otwarte. Konieczno przeduania edukacji na okres ycia po zakoczeniu pracy zawodowej stwarza potrzeb powoywania instytucji owiatowych, ktre bd powszechnie dostpne dla tej czci spoeczestwa. Takie oczekiwania w znaczcej mierze speniaj Uniwersytety Trzeciego Wieku. Gown ich zalet s zasady rekrutacji na te studia, nie stwarzajce barier formalnych. Jednak jedn z najwaniejszych form ksztacenia jest samoksztacenie, wasna aktywno poznawcza i edukacyjna. Mylc o wasnym rozwoju warto podejmowa planowe dziaania. Takie, jak regularne chodzenie do teatru, kina czy muzeum, korzystanie z bibliotek, siganie po nowoci literackie bd muzyczne. Biorc udzia w licznych otwartych sympozjach, konferencjach, seminariach, odczytach, spotkaniach autorskich czy wieczorkach poetyckich mona dowiedzie si wielu ciekawych i przydatnych rzeczy. Czasem wystarczy wczy radio, by posucha transmisji z jakiego niecodziennego koncertu czy innego wydarzenia. W XXI wieku osoby zainteresowane wasnym rozwojem mog rwnie wiadomie angaowa si w ycie spoecznoci internetowych lub dziaalno na forach tematycznych, gdzie mona dyskutowa, spiera si i wymienia uwagi na tematy dla siebie wane i ciekawe. Nie trzeba wraca do szkoy, by si uczy. Trzeba tylko wiedzie, e chce si co zrobi dla siebie. Uczenie si to nie wkuwanie na pami treci podrcznikw, lecz zdobywanie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji wszystkimi moliwymi sposobami, dopasowanymi do potrzeb kadego z osobna. Uczc si jestemy atrakcyjnym partnerem dla wiata. A wiat staje si atrakcyjny dla nas. Na pytanie postawione w tytule inspirujcej odpowiedzi udzieli, przed czterystu prawie laty, czeski pedagog Jan Amos Komensky piszc: Kady wiek jest odpowiedni do uczenia si, a ycie ludzkie nie ma innego celu ni nauka [...]. Bardzo to atwo bdzie sprawi, aby cae ycie byo szko. Trzeba tylko podsumowa dla kadego wieku to, do czego czynienia jest zdolny. Lucyna Czapliska

Fot. Jody Morris, Flickr. com (CC BY-SA 2.0)

Na skutek dokonujcych si w ostatnich latach przeobrae gospodarczych i spoecznych w kraju daje si zauway szybki wzrost zainteresowania dorosej czci spoeczestwa podnoszeniem swoich kwalifikacji. Czowiek dorosy jest wolny i zazwyczaj sam okrela zakres swoich zainteresowa owiatowych. Sam decyduje, kiedy rozpocznie ksztacenie i kiedy zechce wycofa si z niego. Doroso to take co wicej ni formalne przekroczenie pewnej granicy wieku. W zwizku z koniecznoci wykonywania przez ludzi dorosych okrelonych zada spoecznych i zawodowych powstaje u nich silna motywacja do uczenia si. Uczcy si czowiek dorosy umie znale wsplny jzyk z innymi ludmi. Cechuje go due poczucie odpowiedzialnoci i traktowanie nauki na serio. Upatruje w nauce rda rozwoju intelektualnego oraz szansy na awans zawodowy i spoeczny. Wydaje si, e gwne czynniki, ktre pobudzaj czowieka do-

rosego do nauki zale przede wszystkim od systemu wartoci wpojonych w okresie dziecistwa przez rodzicw. Jeli oni uznawali wiedz jako warto, dla ktrej warto ponosi okrelony trud i wysiek intelektualny lub oglnorozwojowy, to czowiek nawet nie bdc aktywnym zawodowo, bdzie odczuwa potrzeb uzupeniania swojej wiedzy. Do najwaniejszych motyww uczenia si ludzi dorosych zaliczy naley motywy zawodowe, rozwoju osobowoci oraz spoeczne. Motywy zawodowe s szczeglnie silne u ludzi modych, gwnie w wieku do 40-tu lat. Pragn oni zdoby nowe wiadomoci z obranej dziedziny, co w dzisiejszym tempie postpu technicznego, intensywnego rozwoju ekonomicznego kraju, dostpu do najnowszych dziedzin nauki oraz zachodzcych zmian politycznych staje si czsto koniecznoci yciow. U kobiet motywacje dalszego ksztacenia przesuwaj si na pniejsze lata ycia,

kiedy dzieci s zazwyczaj odchowane i kobieta odczuwa potrzeb podwyszenia swoich kwalifikacji. Motywy rozwoju osobowoci wystpuj zawsze i s bardzo szerokie. Przewaaj u ludzi po 40-tym roku ycia, kiedy ma si wicej czasu wolnego, a mniej obowizkw i kopotw finansowych. Pragnienie to jest silniejsze u kobiet. Z powodu wychowywania dzieci maj poczucie odizolowania od kontaktow z ludmi, czsto odczuwaj niedostatek wiedzy i pragn zwikszy swoj warto. Motywy spoeczne to moliwo kontaktw towarzyskich, bowiem cz osb dorosych, ktre spotykaj si na zajciach, chtnie zawiera nowe przyjanie. Zdarza si nawet, e powstaj nowe zwizki. Nowe kontakty przynosz praktyczne korzyci w postaci wymiany dowiadcze zawodowych, yciowych i rodzinnych. Motywy uczenia si nie s jednak trwae, zmieniaj si z wiekiem. W procesie uczenia si czowieka dorosego obok motyww wystpuj take czynniki utrudniajce ucze-

Seniorzy w akcji!
Jeste osob 55+? Masz pomys na projekt spoeczny i ch do dziaania? Masz pasj i dowiadczenie, ktrymi chcesz si podzieli? Masz 18-30 lat i razem z osob 55+ chcesz rozkrci midzypokoleniow akcj? tak pit edycj konkursu Seniorzy w akcji reklamuj organizatorzy Towarzystwo Inicjatyw Twrczych i Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci. Jednym z nagrodzonych w zeszorocznej edycji projektw jest realizowany w Zgierzu Apetyt na kultur wykady i warsztaty przybliajce wybrane kultury. Do 25 marca przyjmowane s listy intencyjne, w ktrych wystarczy opisa swj pomys i motywacj do dziaania. Dziki Seniorom w

akcji zrealizowano 134 projekty w caej Polsce. Rnorodno podjtych inicjatyw jest imponujca realizowano spektakle teatralne, happeningi, przegldy filmowe, odkrywano histori kobiet swojej miejscowoci. Kady z zrealizowanych pomysw to dowd na to, e osoby 55+ z sukcesem podejmuj dziaania na rzecz swojej spoecznoci, s pene kreatywnoci i pasji, a bariery midzypokoleniowe to najczciej tylko stereotypy.

Rok 2012 zosta ogoszony przez Parlament Europejski Rokiem Aktywnoci Osb Starszych i Solidarnoci Midzypokolenio-

wej. To wane, eby przy kadej okazji przypomina, jak wana jest wymiana midzy starszymi a modymi i jak wiele korzyci moe to przynie obu stronom program Seniorzy w akcji jest tego najlepszym dowodem. Formularz listu intencyjnego oraz informacje o programie mona znale na stronie www.seniorzywakcji.pl Wybrane projekty otrzymuj wsparcie finansowe w wysokoci od 5 do 12 tys. z.

Wycig do przedszkoli
Czy i kiedy wysa dziecko do przedszkola? Jak pozna, e nasz podopieczny jest do tego gotowy? Co robi, gdy nie wszystko idzie tak, jak powinno? O tym w poniszym wywiadzie. Z Magorzat Antczak, pedagok przedszkola Pod topol, czonkini Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci Zdolnych im. A. Goba rozmawiaa Ilona Majewska.
Ruszya rekrutacja do przedszkoli. Zapisywa mona dzieci od 3 roku ycia - kiedy dziecko jest gotowe eby rozpocz edukacj przedszkoln? Co powinno potrafi, ebymy mogli zapisa je do przedszkola? 3-4 lata to jest waciwy wiek. Wtedy dziecko zaczyna potrzebowa kontaktu z rwienikami. Rodzice i najblisze otoczenie przestaje mu wystarcza. Powinno poczu smak wsplnej zabawy i wtedy chtnie zacznie chodzi do przedszkola. Najwaniejsze czynnoci, ktre powinien posiada przedszkolak to czynnoci tzw. samoobsugowe. I to nie dlatego, eby przedszkolanki nie pracoway przy dziecku, tylko dlatego, e jeeli co potrafi samo, to czuje si wartociowe w grupie. Czy zdarza si, e do przedszkola trafiaj dzieci, ktre nie potrafi samodzielnie wykonywa tych czynnoci? Tak, oczywicie i powinny mie wtedy zapewnion pomoc. My jestemy po to, eby pomc naje si, rozebra, zaprowadzi do toalety. Zdarzaj si takie dzieci, ktrym na czas leakowania zakada si pieluchy. Co wicej, przedszkole pomaga naby te umiejtnoci szybciej ni kiedy dziecko do niego nie chodzi. Ju samo to, e nie jestemy w stanie ubra w tym samym momencie dwudziestki dzieci powoduje, e niektre zaczynaj prbowa, podpatrywa inne. My pokazujemy jak si naley ubra, wsplnie bawi czy choby sprzta zabawki i dzieci si do tego wdraaj. Czsto jest tak, e dziecko w przedszkolu jest ju samodzielne, a w domu wymaga, eby je karmi, ubiera. Mwic o dziecicych umiejtnociach, jak to jest z mow - czy zdarzao si Pani pracowa z dziemi, ktre jeszcze nie potrafi mwi? Czy mona zapisa takie dziecko do przedszkola? Trafiaj do nas dzieci, ktre maj opniony rozwj mowy. W takich przypadkach dobrze jeli w przedszkolu jest logopedka. Logopedka kieruje najpierw na badanie suchu, przeprowadza diagnoz, wskazuje jak pracowa. To, e dziecko nie umie jeszcze mwi, nie znaczy, e nie bdzie w przedszkolu dobrze funkcjonowa. Miaam chopca w grupie, ktry mwi tylko ata i eta, a mimo to by uspoeczniony, wic nie mia problemw w grupie. W tej chwili ma 5 lat i bardzo adnie mwi. Co wane, pracowalimy nad tym w przedszkolu, rodzice byli z nim u psychologa. Trzymanie dziecka w domu, bo jeszcze nie mwi nie jest rozwizaniem. Bdc w grupie rwienikw, ktrzy mwi w kocu trzeba si przeama i z nimi skomunikowa zacz mwi. Czyli posa dziecko do przedszkola nawet jeli nie posiada wszystkich umiejtnoci? Zdecydowanie! Komunikacji, relacji spoecznych i czynnoci samoobsugowych atwiej jest si uczy w grupie ni siedzc w domu pod opiek rodzicw czy niani. Za miesic wyniki rekrutacji, co powinni zrobi rodzice, eby do wrzenia przygotowa dziecko do tej zmiany jak jest pjcie do przedszkola? To rzeczywicie dua zmiana w yciu dziecka zostanie pod opiek obcych osb, w towarzystwie 20 innych dzieci. Szum, haas, konieczno podporzdkowania si nowym reguom, ktre panuj w grupie. Na adaptacj potrzebny jest czas, u kadego dziecka jest on rny. Najczciej miesic, ptora tyle wystarczy, eby sta si prawdziwym przedszkolakiem. Jak powinni pracowa rodzice? Na pewno nie powinni straszy przedszkolem, nie wygasza pogrek w stylu jak pjdziesz do przedszkola to dzieci si bd mia, a pani za co ci ukarze. To negatywnie nastawia dziecko. Rodzice powinni korzysta z dni otwartych prowadzonych przez przedszkola - przyj z dzieckiem, pobawi si, zobaczy sal, nauczycielki, skorzysta z toalety. Rozpoznanie nowego miejsca jest pomocne, a rodzice za mao z tej moliwoci korzystaj. Warto przyzwyczaja dziecko, e zostaje u kogo na godzin, eby uczyo si bez mamy czy taty egzystowa. Czy wskazane jest uczestnictwo w zajciach przygotowujcych do roli przedszkolaka? W zeszym roku prowadzio je w sierpniu Centrum Kultury Dziecka - co daj takie zajcia? Miaam okazj pracowa przy tych zajciach. Rzeczywicie pniej dzieciom atwiej byo si przystosowa do nowych sytuacji i ludzi, a adaptacja ju w przedszkolu sza szybciej. W CKD rwnolegle odbyway si zajcia dla dzieci i dla rodzicw, ktrzy mieli okazj spotka si z psychologiem, nauczycielk przedszkoln, osobami, ktre prowadz terapi pedagogiczn. Co jeszcze poza udziaem w drzwiach otwartych i zajciach mog zrobi rodzice? Sprawdza si ulubiona zabawka zabrana przez dziecko do przedszkola. Bardzo wany jest wsplnie spdzony po przedszkolu czas, mona i na spacer, na plac zabaw trzeba da dziecku moliwo poczucia, e jest czas tylko dla rodziny. Wtedy dzieci lepiej znosz te rozstania z mam czy tat. Czy to dobry pomys na adaptacj gdy rodzic na pocztku zostaje z dzieckiem w przedszkolu? Istnieje oczywicie taka moliwo i jest to praktykowane. W grupach maluchw zdarza si, e rodzic towarzyszy dziecku od niadania do obiadu. Myl, e kady zna swoje dziecko i jeeli wie, e zostajc z dzieckiem jeden, dwa dni pomoe mu oswoi si z now sytuacj jest to dobry pomys. Natomiast jeeli sytuacja si przedua i trwa kolejne tygodnie, trzeba j zakoczy i mama musi zacz zostawia dziecko. Rodzice rnie na to reaguj, ale najczciej dziecko po ich wyjciu przestaje szybko paka i zaczyna si bawi. Jakie sygnay wysyane przez dziecko wskazuj, e na przedszkole jest za wczenie, e adaptacja nie przebiega pomylnie? Nie wolno lekceway kiedy dziecko popada w rozpacz. Trzeba j rozrni od histerii, ktra jest czym co mija, a z histerykw czsto s pniej fajne przedszkolaki. Kiedy chocia na chwil udaje si nam dziecko czym zainteresowa, to jest nadzieja, e ten proces potrwa duej, ale si powiedzie. Natomiast kiedy nie chce si bawi, nawizywa kontaktw z dziemi, nie udaje si nawet na chwil przyku jego uwagi to wtedy trzeba si zastanowi co zrobi. To taki cichy pacz - ja mwi, e pacz duszy. Czasem towarzyszy temu moczenie si w nocy, reakcja paczem na sam widok przedszkola, osoby, ktre tam spotyka. Wtedy warto si zastanowi nad rezygnacj. Moe trzeba mu da jeszcze p roku, poczeka do kolejnej rekrutacji? Warto patrze indywidualnie na kade dziecko kade z nich pochodzi z rodziny o innych zasadach, hierarchiach wartoci, std te sama adaptacja do nowych regu przebiega w kadym przypadku inaczej. Co warto przekaza rodzicom przyszych przedszkolakw? Z mojego dowiadczenia bardzo wana jest te relacja rodzica i nauczyciela, ktra jest podstaw pozytywnego przejcia adaptacji. Rodzic musi mie poczucie, e oddajc dziecko pod opiek obcej osoby na znaczn cz dnia moe by spokojny. Nauczyciel powinien dawa rodzicom uczciw informacj zwrotn jak czuo, zachowywao si dziecko. Moim ideaem, ktry powtarzam rodzicom jest to, e zostawiajc malucha pod moj opiek mog i spokojnie do pracy i nie myle o tym co si dzieje w przedszkolu. Druga bardzo wana rzecz, mwic o gotowoci przedszkolnej: nie powinnimy ogranicza si do gotowoci dzieci. Rwnie rodzice powinni sobie odpowiedzie czy s przygotowani na t zmian. Zdarzaj si z tym trudnoci? To jest tak, e dziecko powinno ju i do przedszkola, ma np. 4 lata, my pracujemy,wic potrzebna nam jaka forma opieki, ale gos wewntrz nas mwi nie. Musimy sami by przekonani, e to jest dobra decyzja, e nasze dziecko bdzie tam bezpieczne i bdzie mu fajnie. Dziecko doskonale wyczuwa ten nasz brak gotowoci i przejmuje lki. Do wysania dziecka do przedszkola take trzeba dojrze.

Rekrutacja: czas start!


Rekrutacja do przedszkoli trwa od 1 do 31 marca. Formularz zgoszeniowy i regulamin dostpny jest na stronie urzdu miasta oraz w Wydziale Owiaty przy ul. Popieuszki 3a (I pitro p. 4), w ktrym skadamy wypenione dokumenty. W 11 przedszkolach oraz 5 oddziaach przedszkolnych przy Szkoach Podstawowych Nr 1, 4, 10, 11 i 12 przygotowano 1540 miejsc. O rozdysponowaniu 40 miejsc w przedszkolu Nr 13 realizujcym Program Nie jestem gorszy zadecyduje Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, przydzielajc je dzieciom z rodzin potrzebujcych wsparcia. W formularzu zgoszeniowym zaznacza si dwa przedszkola - preferowane oraz rezerwowe. Wybierajc placwk nie musimy kierowa si rejonizacj zgodnie z miejscem zamieszkania, moemy np. zapisa dziecko do przedszkola, ktre znajduje si blisko naszej pracy. Zgodnie z kryteriami przyjtymi przez Komisj spokojni mog by rodzice 5- i 6-latkw, ktre do przedszkoli dostaj si w pierwszej kolejnoci. Na preferencyjnych zasadach przyjmowane s dzieci samotnych rodzicw oraz tych, wobec ktrych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopie niepenosprawnoci bd cakowit niezdolno do pracy. Kopotw ze znalezieniem miejsca nie maj te dzieci z rodzin zastpczych. Dodatkowe kryteria naboru to posiadanie rodzestwa uczszczajcego do danej placwki i aktywno zawodowa obojga rodzicw. Na przyjcie do przedszkola nie wpywa kolejno zoenia wniosku. Najtrudniej bdzie uzyska miejsce w przedszkolu 3- i 4- latkom. Wyniki rekrutacji bdzie mona znale od 20 kwietnia w przedszkolach. Dla dzieci, ktre si nie dostan istnieje moliwo czekania na dodatkowy nabr w cigu roku - zdarza si, e rodzice dzieci, ktre dostaj si do przedszkola rezygnuj, np. w wypadkach kiedy dzieci zaczynaj duo chorowa lub nie odnajduj si w przedszkolnej rzeczywistoci. Wtedy dodatkow rekrutacj przeprowadzaj dyrektorzy przedszkoli.

W tej chwili padnie stu


Sowa te pochodz z przemwienia Kurta Eifriga, burmistrza miasta Zgierza w okresie II wojny wiatowej, podczas ktrego ogasza zgromadzonej na Placu Stod (dzisiejszy Plac Stu Straconych) ludnoci rozkaz rozstrzelania stu Polakw. Jak do tego doszo?
6 marca roku 1942 Jzef Mierzyski w towarzystwie trzech funkcjonariuszy gestapo uda si do swojego dawnego mieszkania przy ulicy Dugiej 54 (w okresie okupacji Hermann Gring Strae), w celu wskazania miejsca ukrycia broni. W mieszkaniu Mierzyski wykorzystujc nieuwag dwch funkcjonariuszy (trzeci kierowca pozosta w furgonetce), dwoma celnymi strzaami pooy obu na ziemi, a sam tylnym wyjciem uciek z kamienicy i przedosta si na dworzec kolejowy. Dalej akcja potoczya si ju bardzo szybko. Gdy kierowca zawiadomi komisariat gestapo o wydarzeniach, do ktrych doszo w mieszkaniu Mierzyskiego, bezzwocznie rozpoczto poszukiwania oraz aresztowania. Podczas nocy oraz w dniu 7 marca cznie aresztowano 923 osoby, ktre w przecigu nastpnych kilku dni przetransportowano do obozu koncentracyjnego w Owicimiu. Dat egzekucji wyznaczono na dzie 20 marca, za miejscem egzekucji mia by Plac Stod, penicy funkcj miejskiego wysypiska mieci, co miao na celu upodlenie Polakw. 19 marca w obrbie placu grupa robotnikw pod nadzorem funkcjonariuszy usypywaa grobl, wzdu ktrej mieli by ustawieni skazacy podczas egzekucji. W tym samym czasie grupa winiw z Radogoszcza kopaa d, ktry nazajutrz sta si miejscem spoczynku zamordowanych Polakw. Wspczenie mona si spotka z przekonaniem, e na tym placu rozstrzelano stu przypadkowych zgierzan. Nic bardziej mylnego. Ofiarami byli winiowie z Radogoszcza oraz z wizienia przy ul. Sterlinga. Do egzekucji wytypowano rwnie cztery kobiety z wizienia przy ul. Gdaskiej. Jedn z nich bya Joanna Mierzyska, ona Jzefa Mierzyskiego. Wikszo z nich to najprawdopodobniej dziaacze ruchu niepodlegociowego, gwnie czonkowie Zwizku Walki Zbrojnej. 20 marca nad ranem zaczto wyciga ludno polsk z mieszka, a take wywleka z przejedajcych tramwajw. Zatrzymywano przechodniw idcych do pracy. Ludzi z okolicznych wiosek przywoono furmankami. cznie na placu zgromadzono okoo 6 tys. osb. Cay tum otaczali uzbrojeni po zby andarmi. Ponadto na placu rozstawiono kilka ckm-w, z ktrych w kadej chwili mona byo otworzy ogie do zgromadzonego tumu. Niemcy wiedzieli, e tak liczny tum, patrzc na egzekucj, moe protestowa lub wszcz bunt. Chcc tego unikn, wybrano z tumu stu zakadnikw, ktrych ustawiono wzdu ogrodzenia posesji, w pnocno-zachodnim naroniku placu. Mieli oni by natychmiast rozstrzelani w przypadku, gdyby zgromadzeni na placu Polacy podjli prb protestu. W tym samym czasie, gdy na Placu Stod szykowano teatr dla Polakw (tak Niemcy zwykli nazywa tego typu egzekucje), z dzkich wizie wyruszyy furgonetki, pene zwizanych winiw. Kady z winiw mia na wysokoci nadgarstka zwizane rce, do tych wzw przywizano grubsz lin, dziki czemu winiowie byli pogrupowani po pitnastu. Okoo godziny 10 na miejsce kani przyjechay furgonetki. Przed rozpoczciem egzekucji do zebranych przemwi prezes rejencji dzkiej, a zaraz po nim burmistrz Zgierza Kurt Eifrig. Po czci oficjalnej rozpoczto wywlekanie z ciarwek winiw, ktrych ustawiano wzdu grobli. Do kadego ze skazacw strzelao dwch andarmw: jeden celowa w gow, drugi za w serce. Po kadej serii strzaw, lecych winiw bada lekarz w niemieckim mundurze, by upewni si, e nikt nie przey. Jak wynika ze wspomnie naocznych wiadkw, ktrzy liczyli mordowanych skazacw (to jedyne co mogli dla nich zrobi zapamita jak najwicej szczegw z tej okropnej zbrodni i po wojnie zawiadczy o ich mczestwie), nie rozstrzelano stu Polakw. Na podstawie akt SS udao si odtworzy listy rozstrzelanych, z ktrych wynika, e owego dnia zabito 99 lub 98 Polakw. Dzisiaj nie jestemy w stanie ustali losu winiw, ktrych zabrako na placu. Jedna z hipotez mwi, e ktry ze skazacw zmar podczas transportu z godu i wycieczenia. Po wszystkim ciaa zapakowano do ciarwek i zawieziono do Lasu Lumierskiego, gdzie grupa winiw z Radogoszcza zakopaa je w zbiorowej mogile. Sam Mierzyski, ktry pocigiem dosta si do odzi, znalaz schronienie u znajomych. Ci przetransportowali go do Generalnego Gubernatorstwa. Wyznaczono nagrod za wskazanie miejsca jego pobytu, a na efekt tego dugo nie trzeba byo czeka. Aresztowano go w Bdkowie, a nastpnie przewieziono do odzi. Wedug spreparowanych akt, 30 III 1942 roku Jzef Mierzyski zosta powieszony. Wiemy jednak, e zakatowano go na mier, a miejsce gdzie zosta pochowany nie jest nam znane. Niech kady dzisiaj i zawsze pamita, e na tym placu krew polska rozlana! I e ta ziemia zawsze bdzie wita i pami o tym jak krwawica rana! Te sowa anonimowego autora niech zapadn nam w pami, bymy nie zapomnieli o zgierskich mczennikach. Patryk Jadczak

Wystawa czynna bdzie do koca marca, w godzinach pracy Miejskiego Orodka Kultury w Zgierzu

Szkoda - i po szkodzie
Dalszy cig porad, jak postpi w sytuacji gdy nasz samochd ulegnie uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej.
Opis zdarzenia powinien by dosy szczegowy oraz zawiera stwierdzenie jakie przepisy ruchu drogowego naruszy sprawca, np. nie ustpi pierwszestwa przejazdu. Opis taki zabiera wicej czasu, ale moe by niezwykle przydatny w sytuacji, gdy sprawca nie potwierdzi swojej winy przed zakadem ubezpiecze. Co robi w takich przypadkach dowiecie si w dalszych czciach cyklu. W owiadczeniu warto, aby znalaz si opis uszkodze naszego pojazdu. Moe to by opis oglny, typu: Uszkodzeniu ulegy... i tu wskazana jest strefa, np. prawa, przednia cz samochodu. Moe to by rwnie opis bardziej szczegowy, np. uszkodzeniu uleg tylny prawy botnik, lewy prg, zarysowane zostay drzwi itp. Wybr rodzaju opisu zaley od nas i sytuacji na drodze. W warunkach gorszej widocznoci warto pozosta na opisie oglnym, gdy unikamy wtedy sytuacji pominicia jaki uszkodze i wzbudzenia wtpliwoci w zakadzie ubezpiecze co do ich powstania w danym zdarzeniu. Wane jeeli w wyniku kolizji uszkodzeniu ulegy nasze rzeczy osobiste lub przedmioty przewoone w samochodzie, koniecznie powinno to zosta wymienione w owiadczeniu. Wpisujemy widoczne uszkodzenia, np. stuky si nasze okulary, telefon komrkowy, przewoona w baganiku puszka z farb rozlaa si, potuky si przewoone artykuy spoywcze itp. Wikszy problem jest z przewoonymi urzdzeniami elektronicznymi, np. laptopem czy aparatem cyfrowym. W tym przypadku uszkodzenia zewntrzne mog by niewidoczne, a mimo to nasz sprzt jest zniszczony. W owiadczeniu powinno by wpisane, e takie urzdzenia byy w samochodzie. Znacznie uatwi to dochodzenie naszych roszcze. Wane jeeli s wiadkowie zdarzenia, a mog by to zarwno osoby, ktre z nami podruj, jak i osoby postronne, to warto w owiadczeniu wpisa dane tych osb. Wszystkie te osoby, co oczywiste, musz si zgodzi na podanie swoich danych osobowych. Wane jeeli po powrocie do domu czujemy si le, odczuwamy ble krgosupa, gowy, koczyn, powinnimy uda si do lekarza. Zarwno z uwagi na nasze zdrowie, jak i zapewnienie sobie moliwoci dochodzenia roszcze z tytuu urazw ciaa. W wielu zdarzeniach drogowych doznajemy urazw, ktrych skutki odczuwamy znacznie pniej, a leczenie i rehabilitacja jest dugotrwaa. Mamy prawo dochodzi zwrotu kosztw leczenia i rehabilitacji, jak i zadouczynienia. Ten problem bdzie rwnie pniej szerzej omwiony. Zgoszenie szkody Szkod zgaszamy w zakadzie ubezpiecze, w ktrym sprawca ma zawart umow ubezpieczenia OC. We wszystkich zakadach ubezpiecze, zgoszenia szkody dokonujemy przez infolini. Numery telefonw infolinii podane s na stronach internetowych danej firmy. W czci firm moemy zgosi szkod rwnie przez internet. Zanim zadzwonimy na infolini danego ubezpieczyciela, przygotujmy sobie wszystkie dokumenty. Uatwi to odpowiedzi na pytania zadawane nam przez konsultanta i znacznie skrci czas zgoszenia. Przygotujmy rwnie co do zapisania informacji, jakie otrzymamy po zgoszeniu. Potrzebne dokumenty to: dowd rejestracyjny naszego pojazdu, nasz dowd osobisty, dane osobowe sprawcy kolizji, nr rej. pojazdu sprawcy, nr polisy. Konsultanci pracujcy w infolinii maj przygotowane pytania i wedug nich nastpuje przyjcie zgoszenia. Taka forma jest przyjazna i wygodna dla zgaszajcego. Po zarejestrowaniu naszego zgoszenia, konsultant poda nam numer naszej sprawy. Warto go sobie zapisa. W wikszo zakadw ubezpiecze ogldziny naszego pojazdu dokonywane s przez tzw. mobilnych ekspertw. Przyjedaj oni na wskazane przez nas miejsce samochodu. To my decydujemy, gdzie i kiedy odbd si ogldziny. Termin ogldzin ustalamy ju bezporednio z osob, ktra si z nami skontaktuje. Moemy zastrzec sobie rwnie to, e chcemy by obecni przy tych ogldzinach. Dotyczy to sytuacji, gdy pojazd znajduje si w warsztacie naprawczym. Kolejne kroki w nastpnym odcinku poradnika.

Ogoszenia drobne
Poradnictwo psychologiczne obywatelskiego, ktre odbd si w dniach 14-15 kwietnia, zgoszenia i informacje: wielokulturowy@gmail.com

Liga Kobiet Polskich prowadzi bezpatne poradnictwo psychologiczne w kad rod, Akademia Historii Sztuki w godz.16.15-20.15, w siedzibie organizacji przy Placu Jana Centrum Konserwacji Drewna Pawa II 19. zaprasza osoby chtne na kurs w ramach Akademii Historii Sponsorzy na Dzie Dziecka Sztuki, obejmujcy zagadnienia z zakresu, architektury, poszukiwani malarstwa, rzeby oraz meblarstwa artystycznego. Centrum Kultury Dziecka Kurs obejmuje 15 godzin poszukuje firm, instytucji, wykadw oraz dyskusji ktre wespr finansowo i wicze. Prowadzony jest przez lub rzeczowo organizacj dyplomowanych historykw Miejskiego Dnia Dziecka sztuki oraz konserwatorw (1 czerwca w Parku Miejskim). mebli zabytkowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: ckdzgierz@ Cena: 150 z od osoby. poczta.fm lub telefoniczny: 503 Ilo osb w grupie: 124 638 minimalnie 5 Dziennikarstwo obywatelskie dla kadego Redakcja Niezalenej Gazety Obywatelskiej Zgrzyt zaprasza na warsztaty dziennikarstwa Termin: po zarejestrowaniu wymaganej iloci osb chtnych Zgoszenia: Tel: 503 910 329 lub E mail: centrumkonserwacji@ miastotkaczy.pl

Czujesz niedosyt? Zajrzyj na stron

gazetazgrzyt.pl
W teatrze ycia codziennego potrzebne s nam rne kostiumy na waciwe okazje... Rys. Stanisaw uczak

Projekt finansowany przez Szwajcari w ramach szwajcarskiego programu wsppracy z nowymi krajami czonkowskimi Unii Europejskiej