Está en la página 1de 1

LES ESPÈCIES MÉS PERILLOSES DEL MEDITERRANI

La pila
Origen: Carrers de la ciutat, rieres i embarcacions.
Conducta: Els líquids que despren són altament verinosos.
Mitjana de vida: Milers d’anys.

Els preservatius
Origen: Vàters i carrers de la ciutat.
Conducta: Es deixen ingerir per altres
animals, creant problemes digestius.
Mitjana de vida: 30 anys.

La garrafa de plàstic
Origen: Carrers de la ciutat, platges i rieres.
Conducta: És ingerida per animals i els provoca serioses intoxicacions.
Mitjana de vida: De 400 a 600 anys.

El tetra-brik La bossa de paper La llauna


Origen: Platges i carrers de la ciutat. Origen: Platges i embarcacions. Origen: Carrers de la ciutat i platges.
Conducta: Provoca un efecte abrasiu Conducta: Dificulta greument la digestió Conducta: Causa talls i punxades a
als oganismes fixats al fons marí. a alguns animals marins. la fauna marina i als banyistes.
Mitjana de vida: De 25 a 50 anys. Mitjana de vida: 4 setmanes. Mitjana de vida: De 200 a 500 anys.
L’ampolla de plàstic
Origen: Platges, carrers de la ciutat i embarcacions.
Conducta: Ocasiona greus danys a la fauna i flora marina.
Mitjana de vida: De 300 a 500 anys.

Les puntes de cigarreta Les anelles de plàstic


Origen: Vàters, platges, rieres Origen: Platges i carrers de la ciutat.
i carrers de la ciutat. Conducta: Atrapa organismes marins i els
Conducta: Impedeix la correcta ocasiona greus ferides o la mort.
digestió a alguns animals. Mitjana de vida: 450 anys.
Mitjana de vida: 10 anys.

El gasoil i l’oli de motor


El tap d’ampolla Origen: Embarcacions.
Origen: Carrers de la ciutat, Conducta: La seva toxicitat destrueix l’habitat allà on arriba.
platges i embarcacions. Mitjana de vida: Varia segons la quantitat abocada.
Conducta: Ocasiona problemes
digestius a la fauna marina.
Mitjana de vida: 300 anys.

L’ampolla de vidre
Origen: Carrers de la ciutat, platges i embarcacions.
Conducta: Ocasiona greus talls i lesions als banyistes
i a la fauna marina.
La bossa de plàstic El tros de plàstic Mitjana de vida: Milers d’anys.
Origen: Carrers de la ciutat, platges i embarcacions. Origen: Fàbriques i carrers de la ciutat.
Conducta: Fent-se passar per medusa, Conducta: Es deixa ingerir per altres
és ingerida per altres animals i els intoxica. animals i els intoxica.
Mitjana de vida: De 35 a 60 anys. Mitjana de vida: Centenars d’anys,
depenent de la quantitat.

La tapa d’alumini L’envoltori de menjar El paper d’alumini La compresa


Origen: Platges i embarcacions. Origen: Platges i carrers de la ciutat. Origen: Platges, carrers i rieres. Origen: Platges, vàters i embarcacions.
Conducta: Té un efecte abrasiu sobre Conducta: Ocasiona greus danys a Conducta: Provoca un efecte de Conducta: Impedeix la correcta digestió
els organismes fixats al fons marí. la fauna i flora marina. recobriment en alguns organismes, dels animals que la ingereixen.
Mitjana de vida: 10 anys. Mitjana de vida: De 20 a 30 anys. impedint l’alimentació. Mitjana de vida: 25 anys.
Mitjana de vida: 5 anys.

A tot el món, 8 milions de tones de residus arriben al mar cada dia. Tota aquesta brutícia s’origina per
l’acció humana. Són residus no reciclables llençats al vàter, al carrer, a les rieres, a la sorra de la platja
o al mar, que es converteixen en veritables destructors de la vida marina. Però tu pots evitar-ho.
La brutícia fóra de lloc amenaça el mar.