Está en la página 1de 29

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

33

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

Diputatuen Kontseiluaren Erabakia, 2013ko martxo- aren 5ekoa, ondare-artistikoaren, artxiboen eta museoen zerbitzuaren bitartez Kultura Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen programen kontura emango diren diru laguntzak ematea arautzen duena.

1990eko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak, Euskal Kultur Ondareari buruzkoak, ezartzen du foru aldundiek kultur onda- rea artatu, hobetu, zaharberritu eta hondeatzeko laguntza pro- gramak urtero onetsi behar dituztela; eta, programa horietan, zer laguntza mota emango diren, eta zer irizpide eta beharkizu- nen arabera emango diren zehaztu behar dutela.

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2013ko Aurrekontu Orokorrek Kultura Zuzendaritza Nagusiari dagozkion gastu kredituen artean hainbat aurrekontu sail dituzte: Euskal kultur ondarea eta interes kulturaleko ondasunak gorde, babestu eta hedatzeko diru laguntzak eta bestelako laguntzak emateko.

Erabaki honen bidez aipatu diru laguntzen oinarri arau- tzaileak eta 2013ko deialdia onartzen dira, ekintza, helburu eta jasotzaile askotarikoak guztiak ere: Ondare dokumentala zaharberritzea; museoen kudeaketa; indusketa eta ikerketa arkeologikoa; eta zaharberrikuntza praktikak.

Horiek horrela, Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatuak proposatuta, Diputatuen Kontseiluak, eztabai- datu ondoren,

ERABAKITZEN DU

Lehenengo: Jarraian aipatzen diren diru laguntza lerroen oinarri arautzaile orokorrak, hala nola, bakoitzari dagozkion berariazko oinarriak, onartzea:

1. Kultur ondarea zaharberritzea eta sendotzea.

2. Museoak kudeatzea.

3. Indusketak eta ikerketa arkeologikoak egitea.

4. Agiri ondarea zaharberritzea.

5. Zaharberritze praktikak egiteko beka.

6. Ikerketa historikoak egiteko José Ignacio Tellechea

Idígoras beka.

Aipatu oinarri arautzaileak erabaki honen I. eranskin gisa jaso dira.

Bigarren: Onartzea diru laguntza horien 2013ko deialdia:

Erabaki honen II. eranskin modura jaso dena.

Hirugarren: Deialdi horrentzat baimentzea zazpiehun eta hogeita bost mila eta bostehun (725.500) euroko gastua, II. eranskinean adierazitako aurrekontu sailen kargura, diru lagun- tza lerroen artean honela banatuta:

— Kultur ondarea zaharberritzea eta sendotzea: 300.000 euro.

— Museoak kudeatzea: 264.000 euro.

— Ikerketak eta indusketa arkeologikoak egitea: 120.000 euro.

— Agiri ondarea zaharberritzea: 20.000 euro.

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE

Acuerdo del Consejo de Diputados, de 5 de marzo de 2013, por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos de la Dirección General de Cultura.

La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, establece que las diputaciones forales deberán aprobar anual- mente los programas de ayuda para la conservación, mejora, restauración y excavación de los bienes culturales, fijando las ayudas a conceder y los criterios y condiciones para su conce- sión.

Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa de 2013 contemplan, entre los créditos de gasto correspondientes a la Dirección General Cultura, partidas pre- supuestarias para la concesión de subvenciones y ayudas desti- nadas a la defensa, protección y difusión del patrimonio cultu- ral vasco y de los bienes de interés cultural.

Mediante el presente acuerdo se aprueban las bases regula- doras y la convocatoria 2013 de dichas subvenciones, que abar- can diversas acciones, con diferentes destinatarios y objetivos:

Restauración del patrimonio documental; gestión de museos; excavaciones e investigación arqueológica; y prácticas de res- tauración.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte, previa delibera- ción, el Consejo de Diputados,

ACUERDA

Primero. Aprobar las bases reguladoras generales de las siguientes líneas de subvenciones, así como las específicas correspondientes a cada una de ellas:

1. Restauración y consolidación del patrimonio cultural.

2. Gestión de museos.

3. Excavaciones e investigación arqueológica.

4. Restauración del patrimonio documental.

5. Beca para la realización de prácticas de restauración.

6. Beca de investigación histórica José Ignacio Tellechea

Idígoras.

Dichas bases reguladoras se adjuntan como anexo I al pre- sente acuerdo.

Segundo. Aprobar la convocatoria de 2013 de las citadas subvenciones, que se acompaña al presente acuerdo como anexo II.

Tercero: Autorizar un gasto por importe de setecientos vein- ticinco mil quinientos (725.500) euros para dicha convocatoria, con cargo a las partidas presupuestarias indicadas en el anexo II antes citado, y distribuido de la siguiente manera entre las dis- tintas líneas de subvenciones:

— Restauración y consolidación del patrimonio cultural:

300.000 euros.

— Gestión de museos: 264.000 euros.

— Excavaciones e investigación arqueológica: 120.000 euros.

— Restauración del patrimonio documental: 20.000 euros.

 
 

34 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

— Zaharberritze praktikak egiteko beka: 10.000 euro.

— Beca para la realización de prácticas de restauración:

10.000 euros.

— Ikerketa historikoak egiteko José Ignacio Tellechea Idígoras beka: 11.500 euro.

— Beca de investigación histórica José Ignacio Tellechea Idígoras: 11.500 euros.

Laugarren: Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau- tzaileek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen diren egun beretik aurrera izango dituzte ondorioak.

Cuarto: Las bases reguladoras aprobadas mediante el pre- sente acuerdo surtirán efectos desde el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi- nistrazio bideari. Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete Administrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas podrán interponer directamente contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz- tertzeko hautatazko errekurtsoa aurkezteko Diputatuen Kon- tseiluari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur- tsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebaz- pena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Diputados, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá inter- poner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desesti- mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Donostia, 2013ko martxoaren 6a.—Ainhoa Gainberri Txin- txurreta, idazkari teknikoa.

San Sebastián, a 6 de marzo de 2013.—La secretaria téc- nica, Ainhoa Gainberri Txintxurreta.

(503)

(2474)

(503)

(2474)

I. ERANSKINA

ANEXO I

Ondare Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuaren bitartez Kultura Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen programen kontura emango diren diru laguntzen oinarri arautzaileak.

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones con cargo a los programas gestionados por la Dirección General de Cultura a través del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos.

OINARRI OROKORRAK

BASES GENERALES

1.

- Diru laguntza eskatzeko baldintzak.

1.

Requisitos para solicitar las subvenciones.

1.

Diru laguntza hauen onuradun izaera izango du diru

1.

Tendrá la consideración de beneficiaria de estas sub-

laguntzaren oinarri den jarduera egin behar duen pertsona fisiko edo juridikoa, edota diru laguntza jasotzeko zilegi egiten duen

venciones la persona física o jurídica que haya de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión y que, además, reúna los requisitos específicos establecidos para cada línea de sub- vención en su respectivo anexo.

egoeran dagoena. Pertsona horrek, gainera, diru laguntza lerro bakoitzerako dagokion eranskinak ezartzen dituen baldintza zehatzak bete beharko ditu.

2.

oinarri hauetan arautzen diren diru laguntzen onuradun

2.

No podrán obtener la condición de beneficiaria de las

ezin izango dira izan 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan aurreikusten den egoeraren batean diren pertsona edo erakundeak. Ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 19ko 4/2005 Legearen amaierako seigarren xedapenak ezarritakoari jarraikiz, sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikuntza edo lege debeku kasu- ren batean daudenak ere.

subvenciones reguladas en estas bases las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub- venciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa ni quienes se hallen incursas en prohibición legal o inhabilitación por discri- minación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.

Onuradun izaera lortzeko debekuetan sarturik ez egote-

3.

La justificación por parte de las personas o entidades de

ari buruzko egiaztapena egin dezakete pertsonek edo erakun- deek lekukotza judizialaren bidez edo ziurtagiri bidez, kasuen arabera; eta agiri horiek eskuratu ezin direnean, ordeztu dai- tezke herri administrazio baten edota notario baten aurrean egindako aitorpenaren bitartez.

no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación acreditativa, según los casos, y cuando dichos documentos no puedan ser expedidos, podrán ser sustituidos por una declaración responsable otorgada ante una administra- ción pública o notario.

2. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

2. Gastos subvencionables.

1. oinarri hauen ondorioetarako, diruz lagundu daitezkeen

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos pre-

gastuak dira jarduera diruz laguntzekoaren izaerari inolako zalantzarik gabe dagozkionak, eta berariazko oinarri arau- tzaileetan egiten direnak. Diruz lagundutako elementuen eros- keta kostuak ezin dezake inoiz merkatuko balioa gainditu.

vistos en estas bases, aquellos que de manera indubitada respon- dan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras específi- cas de las subvenciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

35

2. Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoak 18.000

euro gainditzen baditu, onuradunak 3 hornitzaile desberdinei gutxienez eskaintza bana eskatu behar die zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa kontratatu aurretik; non eta diruz lagundutako gastuen ezaugarri bereziei begiratuz merkatuan ondasuna hornitu edo zerbitzua emateko nahiko enpresa ez dagoen, edota gastua egin den diru laguntza eskatu aurretik.

Aurkeztutako enpresen arteko hautaketa, zuribidean edo, horrela bada, diru laguntzaren eskaeran adierazita, eraginkorta- sunari eta ekonomiari begira egin behar da; eta hautaketa pro- posamen ekonomiko merkeenaren aldekoa ez denean, berari- azko memoria batean zuritu behar da.

3. Ondasun inbentariagarrien kasuan, diru laguntza mota

bakoitzaren berariazko oinarri arautzaileek zehaztuko dute zein den ondasunak diru laguntza emandako xede konkretuari atxikitzeko onuradunak bete behar duen gutxieneko epea:

Betiere, bi urte gutxienez erregistro publikoan inskribatu behar ez diren ondasunen kasuan; eta bost urte gutxienez inskribatu beharrekoak diren ondasunen kasuan.

4. Diruz lagundutako proiektua egiteko finantza gastuak,

zuzenbide edo finantza aholkularitzako gastuak, notario eta erregistro gastuak, eta peritu gastuak nahiz administrazioko gastu bereziak diruz lagungarriak izan daitezke suben- tzionatutako jarduerarekin zerikusi zuzena badute eta hura egoki prestatu edo gauzatzeko ezinbestekoak badira.

5. Zeharkako kostuak:

Proiektuari zeharkako kostuetan % 5 leporatzea onartuko da. Gastu horiek onartuko dira, soil-soilik, gastuen aurrekon- tuan berariaz izendaturik aurkezten badira.

Zeharkako kostu horiek modu eraginkorrean egin behar dira, diruz lagundutako proiektuarekin lotura zuzena izan behar dute, eta behar bezala egiaztatu behar dira.

Halaber, zeharkako kostuetan portzentaje handiagoa onartu ahal izango da, betiere diruz lagundutako aurrekontuari egozten zaion portzentaje hori finkatzeko kostuen kalkulua behar bezala egiaztatzen bada, eta aurretik aipatutako baldintzak betetzen badira.

3.

Eskaerak.

1. Diru laguntzak emateko prozedura ofizioz hasiko da,

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako urteko deial-

diaren bitartez.

Eskaerak, Kultura Zuzendaritza Nagusiak emandako ere- duaren arabera, eta ezarritako dokumentazioarekin batera, Internet bidez aurkeztea hobetsiko da, ahal dela eta dituzten ezaugarriek bide hori ixten ez badie: Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan (https://www.gfaegoitza.net helbidean) barrena, diru laguntzen atarian sartu eta ondorio hauetarako bertan eskuragarri jarri den berariazko inprimakia erabiliz. Eskaerak eta dokumentazio osagarria Internet bidez aurkezterakoan foru dekretu hauek bete behar dira: Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzeko 2010eko irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua; eta 2006ko irailaren 12ko 40/2006 Foru Dekretua, foru administra- zioaren aurrean egin beharreko jarduketetan nortasuna eta ordezkaritza egiaztatzea arautzen duena.

2. Eskatzaileak ez badu sinadura elektronikorik, pasahi-

tzik edo elektronikoki eskaera aurkezteko baliagarri den norta- suna egiaztatzeko beste edozein bitartekorik, aplikazio infor- matikoaren bidez betetako eskaera orria aurkeztu beharko du paperean, ordezkariak sinatuta. Nortasuna horrela egiaztatuz gero, aurkeztutako egun baliozkotzat aplikazio informatikoan erregistratutakoa joko da.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la

cuantía de 18.000 euros, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carác- ter previo a contraer el compromiso para la prestación del ser- vicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales caracte- rísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán apor- tarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subven- ción, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. En el supuesto de adquisición de bienes inventariables,

las bases reguladoras específicas de cada línea de subvenciones fijarán el período durante el cual la persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la

subvención, que no podrá ser inferior a dos años en el caso de bienes que no haya que inscribirlos en el registro de la propie- dad, y de cinco años en el caso en que haya que inscribirlos.

4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o

financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos pericia-

les para la realización del proyecto subvencionado y los de admi- nistración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

5. Costes indirectos.

Se admitirá la imputación al proyecto del 5% de los costes indirectos. La admisión de estos gastos requerirá, que se hayan consignado de forma expresa en el presupuesto de gastos admitido.

Los costes indirectos deberán realizarse de forma efectiva, tener relación directa con el proyecto concedido y acreditarse.

Asimismo, se podrá admitir un porcentaje superior de cos- tes indirectos, si se acreditan suficientemente los cálculos de costes realizados para la determinación del porcentaje que se imputa al presupuesto subvencionado, y se cumplen los requi- sitos anteriores.

3.

Solicitudes.

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se

iniciará de oficio mediante la convocatoria anual que será publicada en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Las solicitudes, según modelo que facilite la Dirección General de Cultura, junto con el resto de documentación que deba acompañarlas, se presentarán, preferentemente y siempre que su naturaleza lo permita, vía Internet a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://www.gfaegoitza.net), accediendo al portal de subvenciones y utilizando el formulario específico disponible a estos efectos. Esta presentación de las solicitudes y de la documentación complementaria vía Internet se realizará en los términos previstos en el Decreto Foral 23/2010, de 28 de setiembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral, y en el Decreto Foral 40/2006, de 12 de setiembre, por el que se regula la acreditación de la identidad y la representación en las actua- ciones ante la Administración Foral.

2. En caso de carecer de firma electrónica, clave operativa

o de algún otro medio de acreditación de la identidad válido para la presentación electrónica, la entidad que efectúe su solicitud a través de la aplicación informática deberá presentar firmado por quien ostente su representación el impreso en papel de la solici- tud. Acreditada la identidad de este modo, se tomará como fecha válida de presentación la registrada en la aplicación informática.

36 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

Halaber, badago aukera eskaerak eta dokumentazioa, Kultura Zuzendaritza Nagusiari zuzenduta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuaren Erregistro Orokorrean (Koldo Mitxelena, Urdaneta 9, 20006 Donostia) edota Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean (Gipuzkoa plaza z/k, behe solairua, 20004 Donostia) aurkezteko; era berean, bidezkoa da 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 38.4 artikuluan aurreikusitako bitartekoen bidez aurkeztea.

3. Eskaera orri normalizatuekin batera, agiri hauek ere

aurkeztu beharko dituzte eskatzaileek:

a) Diru laguntza lerro bakoitzarentzat dagokion deialdian

adierazitakoa.

b) Nortasunaren egiaztagiria (nortasun agiria, dagokion

erregistroan inskribatutako eraketa eskriturak, dagokion erre- gistroak emandako ziurtagiria eta abar).

c) Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

d) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak

egunean dituela egiaztatzen duten agiriak, bai eskatzailearenak bai ordezkatutako jabeenak, halakorik balego. Edo horren ordez, eskatzailearen edo eskatzaileen idatzizko eta berariazko baimena, ziurtagiri horiek egin behar dituzten entitateek behar diren datuak zuzenean Kultura Zuzendaritza Nagusiari lagatze- koa.

e) Eskatzaileak onuradun izateko eragozpenik ez duela

adierazten duen lekukotasuna, ziurtagiria edo, hala badagokio, ardurapeko aitorpena.

f) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna

ziurtatzen duen agiria, banketxe edo aurrezki erakunde batek

emana. Agiri hori aurkeztu beharko da, bakar-bakarrik, diru laguntza bat lehenengo aldiz eskatzen denean edo kontuaren ezaugarriak aldatu direnean.

g) Diru laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren

edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza. Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

h) Proiektuaren, programaren edo jardueraren gastu eta

diru sarreren aurrekontu zehatza. Aurkeztu beharko da bai paperean bai euskarri digitalean.

i) Diru laguntzaren eskaeraren eranskinaren araberako adie- razpena, dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fis- kaletan jasotako beste «de minimis» laguntzei buruzkoa (1etik 4ra bitarteko eranskinetan jasotako diru laguntzentzat soilik).

Oinarri hauek arautzen duten esparruan aurreko urteetan diru laguntzarik eskuratu dutenek b), d), e), f), g), h) eta i) pun- tuetan xedatutako agiriak aurkeztu behar dituzte bakarrik.

4. Eskatzen diren agirietakoren bat Gipuzkoako Foru

Aldundiko organoren baten esku baldin badago, diru laguntza- ren eskatzaileak erabil dezake 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 35. artikuluko f) para- grafoan xedatzen duena, betiere dokumentu horiek dagozkien prozedura bukatu eta bost urte baino gehiago igaro ez bada. Horrelakoetan, aipatu agiriak zein egun, organo edo bulegotan jaso edo egin ziren adierazi beharko du.

5. Eskaera orria edo harekin batera aurkeztu beharreko

agiriak akatsez edo osatu gabe baldin badaude, interesatuari hamar eguneko epea emango zaio akatsak zuzentzeko; epe hori

También podrán dirigirse a la Dirección General de Cultura,

y presentarse en el Registro General del Departamento de

Cultura, Juventud y Deporte (Koldo Mitxelena, Urdaneta 9, 20006 San Sebastián), en el Registro Central de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Plaza Gipuzkoa s/n, planta baja, 20004 San Sebastián), o por cualquiera de los medios previstos en el artí- culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Junto con los impresos normalizados de solicitud, las

entidades solicitantes deberán aportar los siguientes documentos:

a) La señalada para cada línea de subvención en la con-

vocatoria correspondiente.

b) Documento acreditativo de la personalidad (DNI,

escrituras de constitución inscritas en el registro correspon- diente, certificado emitido por el registro correspondiente, etc.).

c) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.

d) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tanto de la persona solicitante como de todas

y cada uno de las personas propietarias representadas, en su

caso. O, en su lugar, declaración suscrita por la persona o per- sonas solicitantes en la que autoriza/n de manera expresa a que las entidades que deban expedir tales certificados cedan direc- tamente los datos que deban figurar en los mismos a la Dirección General de Cultura.

e) Testimonio, certificados o, en su caso, declaración res-

ponsable de no concurrir en el o la solicitante ninguna causa impeditiva de la condición de beneficiaria.

f) Documento expedido por una entidad bancaria o de

ahorro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su nombre. Este documento sólo será necesario presentarlo

cuando se solicite una ayuda por primera vez o hayan variado las circunstancias de la cuenta.

g) Informe explicativo del proyecto, programa o actividad

para el que se solicita la ayuda. Deberá presentarse tanto en

papel como en soporte digital.

h) Presupuesto detallado de los ingresos y gastos del pro-

yecto, programa o actividad. Deberá presentarse en papel y en soporte digital.

i) Declaración, conforme al anexo adjunto a la solicitud de subvención, sobre otras ayudas de minimis recibidas en el ejer- cicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores (sólo para las subvenciones de los anexos 1 a 4).

Quienes hayan obtenido subvenciones en los años anterio- res, en el ámbito de lo regulado en las presentes bases, sólo deberán presentar la documentación señalada en las letras b), d), e), f), g), h) e i).

4. En el caso de que algunos de los documentos exigidos ya

estuvieran en poder de cualquier órgano de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien solicite la subvención podrá acogerse a lo esta- blecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga cons- tar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados

o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco

años desde la finalización del procedimiento a que correspondan.

5. Cuando la instancia de solicitud o la documentación

que debe acompañarla adolecieran de algún error o fueran incompletas, se otorgará a los interesados un plazo de diez días

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

37

amaituta horrela egiten ez badu, bere eskaeran atzera egin duela ulertuko da, 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak 42.1 artiku- luan jasotakoaren arabera hartutako ebazpenaren bitartez.

6. Diru laguntza lerro bakoitzeko eskaerak aurkezteko

epeak urteko deialdian zehaztuko dira.

4. Emateko prozedura.

Laguntza hauek elkarrekiko lehiakortasun jardunbideaz emango dira. Ondorioz, kasu bakoitzean ezarritako balorazio irizpideen arabera, diruz lagundu nahi diren jardueren kalitatea eta bideragarritasuna ziurtatzeko moduko eskaera kopurua hau- tatuko da.

5. Diruz lagundutako jarduerak finantzatzea.

1. Diru laguntza lerro bakoitzeko berariazko oinarri arau-

tzaileek diruz lagundutako jardueraren finantzaketa propioaren zenbateko bat eska dezakete. Diruz lagundutako jarduerarako ekarpen propioa egiaztatu beharko da jardueran izandako gai- nerako gastuen gisa berean.

2. Diru laguntza lerro bakoitzaren berariazko oinarri arau-

tzaileetan besterik xedatzen ez bada, oinarri hauetan jasotzen diren diru laguntzak bateragarriak izango dira beste herri admi- nistrazioek edota erakunde publiko nahiz pribatuek, estatukoek, Europar Batasunekoek edo nazioartekoek xede berarekin eman- dako laguntza, diru laguntza, sarrera edo baliabideekin, hurrengo paragrafoan xedatzen dena baztertu gabe.

3. Diru laguntzaren zenbatekoa ezin izango da, bakarrik

nahiz beste diru laguntzekin batera, aurrera eraman beharreko jardueraren kostua baino handiagokoa izan.

4. oinarri oroko hauen 1., 2., 3. eta 4 eranskinetan aurreiku- sitako diru laguntzak 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 zk. Europako Batzordeko Erreglamenduak (2006/12/28ko 379 zk. EBAO), «de minimis» izeneko laguntzei Europako Komunitatearen Eratze Itunaren 87. eta 88. artikuluak aplika- tzekoak, arautzen ditu (egun Europar Batasunaren Fun- tzionamendu Itunaren 107 eta 108 artikuluak dira). Laguntza hauek «de minimis» kalifikatzen dira, pertsona juridiko edo fisiko bati emandako diru laguntzak ez baititu 200.000 euro guztira gaindituko, hiru ekitaldi fiskaletako edozein epealditan. Muga honetatik behera laguntzek ez diote merkataritzari eragi- ten eta/edo ez dute lehia faltsutzen eta, horren ondorioz, Europako Komunitatearen Eratze Itunaren 87.1 artikuluan barruan ez dira sartzen (Funtzionamendu Itunaren 107.1 artiku- lua).

Hori horrela, laguntzaren eskatzaileak, eskaera orriko eranskinaren arabera, aitortu behar ditu dagokion ekitaldi fiska- lean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako beste «de mini- mis» laguntza batzuk, erreglamenduak ezartzen duen gehie- neko muga ez duela gainditzen frogatzeko.

5. eta 6. eranskinetako laguntzak ez dira estatu laguntzak

Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunak 107.1 artikuluan ezarritakoaren arabera. Izan ere, onuradunak ez dira jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten enpresak. Horrenbestez, aipatu Itunak 108.3 artikuluan xedatzen duen jakinarazpen pro- zeduratik salbuetsita daude laguntza hauek.

6. - Diru laguntzen zenbatekoa.

Diru laguntzen zenbatekoa diru laguntza lerro bakoitzaren berariazko oinarrietan, 1etik 6ra bitarteko eranskinetan jasota- koetan, aipatzen dena izango da.

para subsanar los defectos detectados, transcurrido el cual, sin que lo hubieran hecho, se les tendrá por desistidos de su peti- ción, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Los plazos de presentación de las solicitudes de las

ayudas económicas para cada línea de subvenciones se concre- tarán en la convocatoria anual.

4. Procedimiento de concesión.

La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de manera que tan solo se seleccio- nará, conforme a los criterios fijados en cada caso, un número de solicitudes que asegure la calidad y viabilidad de las activi- dades subvencionadas.

5. Financiación de las actividades subvencionadas.

1. Las bases reguladoras específicas de cada línea de sub-

venciones que, se acompañan como anexos a estas bases gene- rales, podrán exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. La aportación de fondos pro- pios a la actividad subvencionada habrá de ser acreditada de la misma forma que los gastos habidos en dicha actividad.

2. Salvo que las bases reguladoras específicas de cada

línea de subvenciones dispongan lo contrario, las subvenciones objeto de las presentes bases serán compatibles con otras sub- venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos inter- nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Las subvenciones contempladas en los anexos 1, 2, 3 y

4 de las presentes bases generales estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 379, de 28/12/2006), actualmente artí- culos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas ayudas son calificadas de minimis,

puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurí- dica o física determinadas superará los 200.000 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio y/o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 87.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad (artículo 107.1 TFUE).

La persona solicitante de la ayuda deberá declarar, con- forme al anexo adjunto a la solicitud de subvención, sobre otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspon- diente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de acreditar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el Reglamento.

Las ayudas de los anexos 5 y 6 no constituyen ayuda estatal en los términos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que sus beneficiarios no son empre- sas que desempeñen actividades económicas; en consecuencia, estas ayudas quedan excluidas del procedimiento de notificación previsto en el artículo 108.3 de dicho Tratado.

6. Cuantía de las subvenciones.

Las cuantías de las subvenciones serán las indicadas en las bases específicas correspondientes a cada línea de ayudas, que se recogen en los anexos 1 a 6.

38 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

7.

- Izapidea.

1. Diru laguntzak emateko prozedura izapidetzea Ondare

Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuaren eginkizuna da.

2. Izapidetze fasea hasiko da eskaera bakoitzaz Ondare

Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuak egingo duen aurre ebaluaketaz: Hori da eskatzaileak diru lagun- tzaren onuradun izaera eskuratzeko ezarririk dauden baldintza guztiak betetzen dituela eta aurkeztutako dokumentazioa osatua eta egokia dela egiaztatzea.

3. Ondare Historiko-Artistikoaren, Artxiboen eta

Museoen Zerbitzuko buruak bere zerbitzuari atxikitako tekni- kari bat izendatuko du diru laguntza lerro bakoitzean aurkeztu- tako eskaeren balorazio txostena egin dezan, berariazko oinarri arautzaileetan beste administrazio organoren baten txostena behar dela ezartzen ez bada.

4. Eskaerak ebaluatu ondoren, Kulturako zuzendari nagu-

siak, Ondare Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuko buruak eta Kultura Zuzendaritza Nagusiko teknikari batek osatutako ebaluazio batzordeak ebazpen proposamena egingo du, behar bezala arrazoituta; eta organo eskumendunari aurkeztuko dio ebazpena eman dezan.

5. Ebaluaketaren emaitza diru laguntza ez ematekoa bal-

din bada, edota eskatutako diru laguntza baino kopuru nabar- men txikiagoa ematekoa, eman beharreko ebazpenaren aurretik, interesatuei 10 eguneko epea eskainiko zaie entzuteko trami- tean nahi dituzten alegazioak aurkez ditzaten. Entzuteko trami- tearen jakinarazpena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALAren bidez egingo da.

8.

1. Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru dipu-

Ebazpena.

tatuak ebatziko du deialdia, foru agindu bidez.

2. Ebazpena arrazoituko da diru laguntza lerro bakoitza-

ren berariazko oinarri arautzaileetan xedatutakoaren arabera:

Hau da, bertan ezarritako irizpide objektiboen arabera.

3. Diru laguntza emateko ebazpenak argi zehaztu beharko

ditu: Diru laguntzaren xedea; eskatzailea edo eskatzaileen zerrenda; zenbatekoa, ordainketa erak eta epeak; eta diru lagun- tza lerro bakoitzaren berariazko oinarri arautzaileetan eskatzen diren gainerako baldintzak eta betekizunak.

4. Prozeduraren ebazpena eman eta jakinarazteko gehie-

neko epea sei hilabetekoa izango da. Epe hori kontatzen hasiko da deialdia argitaratzen denetik aurrera.

5. oinarri hauetan aurreikusten diren diru laguntzak ema- teko jardunbidearen barnean gerta daitezkeen ustezko egintzak ezestekotzat hartu behar dira, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 44. artikuluan xedatu- takoaren arabera.

6. Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie

interesatuei, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 58. eta 59. artikuluetan jasotzen dituen xedapenen arabera; betiere, eman- dako diru laguntzak Kultura Zuzendaritza Nagusiaren webgu- nean argitaratzea baztertu gabe. Halaber, Gipuzkoako

7.

Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de sub-

venciones corresponde al Servicio de Patrimonio Histórico-

Artístico, Archivos y Museos.

2. La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación

que realice el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos de la solicitud de subvención, que consis- tirá en la verificación del cumplimiento de las condiciones esta- blecidas para adquirir la condición de beneficiaria de la sub- vención por parte de la persona solicitante y de que la documentación presentada se encuentra completa y es correcta.

3. La jefa del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico,

Archivos y Museos designará un técnico o técnica adscrita al mismo que emita informe de valoración de las solicitudes de cada línea de subvenciones, salvo que las bases reguladoras específicas de éstas establezcan que las solicitudes sean infor- madas por otro órgano administrativo.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la propuesta de resolu-

ción del procedimiento se efectuará por una comisión evaluadora formada por la directora general de Cultura, la jefa de Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos y un técnico o técnica de la Dirección General de Cultura. La comisión evalua- dora formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que será elevada al órgano competente para resolver.

5. Cuando la evaluación efectuada resulte desfavorable

respecto de la concesión de subvención, o el importe de ésta sea notablemente inferior al solicitado, de modo previo a dictar la resolución correspondiente, se otorgará a los interesados trá- mite de audiencia por plazo de 10 días para formular alegacio- nes. La comunicación se realizará mediante el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

8.

Resolución.

1. La diputada foral del Departamento de Cultura,

Juventud y Deporte resolverá la concesión mediante orden foral.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que

dispongan las bases reguladoras específicas de cada línea de subvenciones, con referencia a los criterios objetivos de conce- sión que rigen las correspondientes líneas de subvención.

3. En la resolución de concesión de la subvención se

deberá hacer constar expresamente el objeto, solicitante o rela-

ción de solicitantes a los que se concede la subvención, importe, forma y plazos de pago, y demás condiciones y requi- sitos exigidos por las bases reguladoras específicas de cada línea de subvenciones.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución

del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente con- vocatoria.

5. En relación con el procedimiento de concesión de las

subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. La resolución del procedimiento se notificará indivi-

dualmente a los interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su prác- tica se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley. Todo ello, sin perjuicio de la publicación de las

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

39

ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dira, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 17. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

9. - Onuradunaren betebeharrak.

1. 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak,

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren diru laguntzei buruzkoak, hori garatzeko Erregelamenduak (2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaz onartutakoak) eta oinarri orokor hauek ezarritako betekizunez gain, eranskinetan jasotako diru lagun- tza mota bakoitzaren berariazko oinarri arautzaileetan aurreiku- sitakoak bete beharko dituzte onuradunek.

2. Bereziki, diru laguntzaren xedeko jarduerei buruzko

publizitatean Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuaren lankidetza adieraziko da, euskarari lehentasuna emanez.

3. Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundiak euskararen erabi-

lera normalizatzeko onartua duen politikaren barruan (urtarrila-

ren 27ko 4/2009 Foru Dekretua), eta euskararen erabilera normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Legeari jarrai- kiz, diru laguntzak jasotzen dituzten pertsona edo entitateek euskara erabili beharko dute diruz lagundutako jarduerekin lotuta dauden agerpen publiko orotan.

10. Diru laguntzak ordaintzea.

Diru laguntzen ordainketa, diru laguntza lerro bakoitzaren berariazko oinarrietan, 1etik 6ra bitarteko eranskinetan jasota- koetan, aipatzen den moduan egingo dira.

11. Diru laguntzak zuritzea.

Diru laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak bete direla eta aurreikusitako helburuak lortu direla dokumentu bidez zuritu beharko da, diru laguntza lerro bakoitzaren bera- riazko oinarrietan, 1etik 6ra bitarteko eranskinetan jasotakoe- tan, aipatzen den moduan eta epeetan.

12. Diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzea.

Onuradunak ezin du diruz lagundutako jardueraren %75 baino gehiago azpikontratatu besterekin. Ezin dira inola ere azpikontratatu diruz lagundutako jardueraren kostua handia- gotu eta, aldi berean, haren edukiari balio erantsirik gehitzen ez dioten ekintzak.

13. - Diru laguntzak itzultzea.

Jasotako diru kopuruak itzuli beharko dira eta diru laguntza ordaindu zenetik itzulketa egin beharra erabakitzen den bitar- teko berandutza interesak ordaindu beharko dira 2007ko mar- txoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 35. artikuluaren 1. eta 3. ataletan aurreikusitako kasuetan.

14. Dirua itzultzera behartuak.

1. Aurreko oinarrian azaldutako kasuetan, onuradunek

jasotako diru kopurua osorik edo zati batean itzuli beharko dute, gehi diru kopuruoi dagozkien berandutza interesak. Beharkizun horrek ez du zer ikusirik, hartara iritsiz gero, ezar daitezkeen zigorrekin.

2. Dirua itzultzeko beharkizunaren erantzule izango dira

subsidiarioki merkataritzako sozietateetako administratzaileak

edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza

subvenciones concedidas en la página web de la Dirección General de Cultura. También se publicarán en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, en los términos del artículo 17 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

9. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias, además

de las que puedan derivarse de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de su Reglamento de desarrollo (aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril), y de las presentes bases generales, las que se determinan en las bases reguladoras específicas de cada línea de subvenciones recogidas en los anexos.

2. En particular, en la publicidad que se realice sobre las

actividades objeto de subvención, se hará constar la colabora- ción del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, prioritariamente en euskera.

3. Asimismo, en el marco de la política de normalización

del uso del euskera aprobada por la Diputación Foral de

Gipuzkoa (Decreto Foral 4/2009, de 27 de enero) y con arreglo

a la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización

del uso del euskera, las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones deberán utilizar el euskera en las intervenciones públicas relacionadas con las actividades subvencionadas.

10. Abono de las subvenciones.

Las subvenciones se abonarán según lo establecido en las bases específicas correspondientes a cada línea de ayudas, que se recogen en los anexos 1 a 6.

11. Justificación de las subvenciones.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera y en el plazo que se indica en las bases específicas correspondientes a cada línea de ayudas, que se recogen en los anexos 1 a 6.

12. Subcontratación de las actividades subvencionadas.

La actividad subvencionada que la persona beneficiaria subcontrate con terceros no excederá del 75 por ciento del importe de la misma. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subven- cionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

13. Reintegro de subvenciones.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi- gencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en los aparta- dos 1 y 3 del artículo 35 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

14. Obligación de reintegro.

1. Las entidades o personas beneficiarias, en los casos

contemplados en la base anterior, deberán reintegrar la totalidad

o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes

intereses de demora. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

2. Responderán subsidiariamente de la obligación de rein-

tegro los administradores de las sociedades mercantiles, o aqué- llos que ostenten la representación legal de otras personas jurí-

40 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

dutenak, urratutako beharkizunak betetzeko beren ardurapeko beharrezko ekintzak egiten ez badituzte, ez betetzea gertagarri egiteko erabakiak hartzen badituzte edota beren mendekoenei leku ematen badiete.

3. Halaber, jarduerei utzitako pertsona juridikoen lege ordezkaritza dutenek, aplikagarri zaizkien xedapen legal edo estatutarioen arabera, haien itzulketa beharkizunaren erantzule izango dira subsidiarioki.

15. Araubide juridikoa.

Oinarri orokor hauetan eta berariazkoetan aurreikusitakoaz gain, honako hauek aplikatuko dira: 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoa; eta hori garatzeko Erregelamendua, 2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretua, aplikatuko dira.

Halaber, honako hau ere aplikatuko zaie 1etik 4ra bitarteko eranskinetan jasotako diru laguntzei: 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 zk. Europako Batzordeko Erreglamenduak (2006/12/28ko 379 zk. EBAO), «de minimis» izeneko lagun- tzei Europako Komunitatearen Eratze Itunaren 87. eta 88. arti- kuluak aplikatzekoak (egun Europar Batasunaren Fun- tzionamendu Itunaren 107 eta 108 artikuluak dira).

Diru laguntzen kontrol finantzarioa Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko 2007ko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak VII. tituluko bos- garren kapituluan ezartzen duenaren arabera egingo da.

1.

BERARIAZKO OINARRIAK

1. ERANSKINA.

Gipuzkoako

sendotzeko diru laguntzak ematea arautzen duten oinarriak.

eta

kultur

ondarea

zaharberritzeko

Xedea.

Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako kultur ondarea osatzen duten ondasun higigarriak eta higiezinak artatu, sendotu, bir- gaitu edo zaharberritzeko laguntzetara biltzeko eta haiek ema- teko beharkizunak arautzea, ondasun horiek historia, arte, hirigintza, etnografia, zientzia, teknika nahiz gizartearen arloan duten garrantzia aintzat harturik. 2013an egingo diren lanak eta 2012an egin direnak sartzen dira deialdi honetan.

2.

Eremua.

Diru laguntza hauetan kultura aldetik balio nabarmena iza- nik artatu, sendotu, birgaitu eta zaharberritu beharrean dauden elementuak sar daitezke.

Lehentasuna emango zaie Eusko Jaurlaritzan Kultura gaie- tako eskumena duen saileko Kultur Ondasun Kalifikatuen Erroldan eta Euskal Kultur Ondarearen Inbentario Nagusian kalifikaturik eta zerrendaturik dauden kultur ondasunei.

3.

Eskatzaileak.

Oinarri hauetan ezarritako diru laguntzak eskatzeko aukera izango dute 1. oinarrian zehaztutako ondasunen jabe diren per- tsona edo erakundeek edota, errentari izanik edo bestelako eskubide erreala edukirik, jabeen baimena egiaztagiriaz zurituta dutenek.

dicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringi- das, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumpli- mientos o consintieran el de quienes de ellos dependan.

3. Asimismo, los que ostenten la representación legal de

las personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales

o estatutarias que les resulten de aplicación, que hayan cesado en sus actividades responderán subsidiariamente en todo caso de las obligaciones de reintegro de éstas.

15. Régimen jurídico.

Además de todo lo previsto en las presentes bases generales

y en las específicas, se estará a lo dispuesto en la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa y su Reglamento, aprobado por el Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril.

Asimismo, en cuanto a los anexos 1 a 4, será de aplicación el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 379, de 28/12/2006), actual- mente artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El procedimiento de control financiero de las subvenciones será el establecido en el Capítulo Quinto del Título VII de la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BASES ESPECIFICAS

ANEXO 1

Bases por las que se regula la concesión de subven- ciones destinadas a la restauración y consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa.

1.

Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las condiciones de acceso y concesión de subvenciones destinadas

a la conservación, consolidación, rehabilitación o restauración

de bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio Cultural de Gipuzkoa, en razón a su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico o social. La convo- catoria estará abierta tanto a obras que se lleven a cabo en 2013 como a trabajos ya realizados en 2012.

2.

Ámbito.

Las ayudas que se establecen están destinadas a elementos materiales de significado valor cultural que precisen acciones de conservación, consolidación, rehabilitación y restauración.

Se dará carácter preferente a los bienes culturales posedores de un significativo valor patrimonial, a los calificados en el Registro de Bienes Culturales Calificados del departamento com- petente en materia de Cultura del Gobierno Vasco y a los inven- tariados en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

3.

Solicitantes.

Podrán solicitar las subvenciones contempladas en las pre- sentes bases las personas o entidades que sean propietarias de alguno de los bienes determinados en la base 1 ó, tratándose de arrendatarios o titulares de otros derechos reales sobre los mis- mos, tengan autorización de sus propietarios o propietarias, jus- tificada documentalmente.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

41

 

3.1.

Eskatzaileak bere gain hartzen dituen konpromisoak,.

3.1.

Compromisos que adquiere quien realiza la solicitud,

oinarri orokorretan agertzen direnez gain:

además de los incluidos en las bases generales:

 

Eskatzaileek, diru laguntza eskatzeko unean, eta onartzen zaien kasuetarako, beharkizun hauek betetzeko konpromisoa hartuko dute:

Quienes presenten las solicitudes, en el momento de solici- tar la subvención y para el caso de concesión, se comprometen a:

 

a)

Zaharberritze lanak zuzen egiteko legeak ezartzen

a)

Cumplir todos los requisitos legales exigibles para la

dituen baldintza guztiak betetzea eta haiei lotutako erantzu-

correcta ejecución de los trabajos de restauración, asumiendo

kizun guztiak beren gain hartzea.

todas las responsabilidades inherentes a las mismas.

 

b)

Diru laguntzaren zenbatekoa berariaz emandako lanak

b)

Destinar el importe de la subvención a la realización de

egiteko erabiltzea.

los trabajos para los que expresamente ha sido concedida.

 

c)

Lanak burutu bitartean gerta litekeen edozein ustekabe

c)

Poner en conocimiento del Servicio de Patrimonio

interesgarriren berri Ondare Historiko-Artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuari ematea, jardueraren bat beharrezkoa

Histórico-Artístico, Archivos y Museos cualquier circunstancia de interés no prevista que tenga lugar durante la ejecución de los trabajos, a fin de posibilitar las intervenciones necesarias.

gertatuko balitz garaiz bideratu ahal izateko.

 

d)

Diru laguntza jaso den obra ezin bada egin, diru lagun-

d)

En el caso de que no sea posible la ejecución de las obras

tzati uko egin beharko zaio irailaren 1a baino lehen.

para las que se ha concedido la subvención, se habrá de presen- tar la renuncia a dicha subvención antes del 1 de setiembre.

 

e)

Sendotutako edo zaharberritutako elementuak arta-

e)

Asumir las tareas de conservación de los elementos con-

tzeko lanak beren gain hartzea, bai diru laguntzen onuradunak, bai zaharberritutako ondarearen jabeak.

solidados o restaurados, tanto las personas beneficiarias de la

subvención como las personas propietarias del bien restaurado.

 

f)

Behin betiko planoak, memoria zehatza eta obra kita-

f)

En el caso de las intervenciones arquitectónicas, aportar

pena aurkeztea, egin beharreko lanak hala eskatzen baldin badu

los planos definitivos, memoria detallada de la obra y certifica- ción fin de obra cuando la intervención lo requiera, y, en todo caso, la información gráfica de estado final de la actuación. En el caso de otro tipo de bienes como retablos, órganos, se apor- tará memoria detallada de la intervención. Se entregará todo ello en soporte papel y en soporte digital, para su incorporación al archivo del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos de la Dirección General de Cultura.

eta kasu guztietan azken egoeraren informazio grafikoa. Beste elemento batzuen kasuan, erretaula, organo esku hartzearen memoria zehatza aurkeztuko da. Informazio guztia paperean eta euskarri digitalean aurkeztuko da Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Ondare Historiko-Artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuko artxiboan gordea izan dadin.

 

g)

Administrazioak eskatzen dien informazio guztia ema-

g)

Facilitar

cuanta

información

le

requiera la

tea.

Administración.

 
 

4.

Diru laguntzak.

4. Ayudas.

Diru laguntzak funts galdura emango dira eta kultura alde- tik garrantzia duten ondasunak artatu, sendotu, birgaitu edo zaharberritzeko azterketak, proiektuak, lanak edo bestelako jar- dueretatik eratorritako gastuetan laguntzea xedea dute.

Las ayudas se otorgarán a fondo perdido, destinándose a compensar los gastos derivados de estudios, proyectos, obras y cualquier otra medida orientada a conservar, consolidar, rehabi- litar o restaurar bienes de interés cultural.

Ondasun higiezinak direnean lehentasunez aztertuko dira egitura sendotzeko, estalkiak konpontzeko eta historiaren edo artearen ikuspegitik aparteko garrantzia duten arkitekturako gaiak zaharberritzeko lanak.

Cuando se trate de bienes inmuebles, se prestará atención preferente a las obras de consolidación estructural, arreglo de cubiertas y restauración de elementos arquitectónicos de espe- cial interés desde el punto de vista histórico y artístico.

Ez da diru laguntzarik emango herriguneen barruan kokatu- tako eraikinak zaharberritzeko, non eta ez diren Eusko Jaurlari- tzan Kultura gaietako eskumena duen sailaren kultur ondasun kalifikazioa bakanka jasotakoak edo inbentariatuak edo Hiri Antolaketako Plan Orokorren Katalogo babesleetan edo Hiri Antolaketako Arauetan babes maila berezia edo ertaina duten elementuak, edota aparteko egoera bereziren bat dutenak.

No se concederán subvenciones para la restauración de edi- ficios ubicados en cascos urbanos, salvo que se trate de bienes de interés cultural calificados o inventariados individualmente por el departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco o figuren como elementos merecedores de un nivel de protección especial o medio en los Catálogos protecto- res de los Planes Generales o de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales o concurra en los mismos alguna circunstancia de carácter excepcional.

Emandako diru laguntza, herri erakundeen nahiz irabazteko asmorik gabeko erakundeen (erlijioso, fundazioak,) eta nahiz jabetza partikularreko ondasunetan, gehienez ere ondasunak artatu, sendotu, birgaitu edo zaharberritzeko lanen kostuaren %50ekoa izango da. Udalei eta asmorik gabeko elkarteei dagozkien eraikinetan, mila biztanletik beherako biztanlegoa duten komunitatetan soilik, diru laguntza gehienez ere oinarri honen lehen paragrafoan aipatzen diren lanen aurrekontuaren %70ekoa izango da.

La subvención para inmuebles (bienes culturales) ya sean pertenecientes a entidades públicas, a asociaciones sin ánimo de lucro (fundaciones, religiosas) o de propiedad particular no superará el 50% de los gastos derivados de su conservación, consolidación, rehabilitación o restauración. Sólo en los inmue- bles (bienes culturales) pertenecientes a a ayuntamientos y a asociaciones sin ánimo de lucro, en comunidades de población inferior a los mil habitantes, la ayuda podría alcanzar hasta un máximo del 70% del presupuesto de los trabajos que se indican en el párrafo 1 de la presente base.

Diru laguntzaren zenbatekoak, inola ere ez, ezin izango du 60.000€ kopurua gainditu.

En ningún caso el importe de la subvención superará los 60.000 €.

42 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

Aurreko bi paragrafootan ezarritako mugak aldaezinak izango dira, behar bezala zuritutako eta Kultura Zuzendaritza Nagusiak balioetsitako salbuespenak izan ezik.

Proiektuak aurkeztutako aurrekontuaren gaineko ehune- koan subentzionatuko dira. Aurkeztutako aurrekontua oso-oso- rik gauzatu beharko da diru laguntza kobratu ahal izateko, ber- din dio zein den subentzionatutako portzentaia. Aurrekontuan azaldutako kopurutik behera justifikatuz gero, diru laguntzaren portzentaiari eutsiko zaio, eta proportzionalki gutxitu egingo da emandako kopurua.

5. Balorazioa eta diru laguntza ematea.

Balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan diru laguntza emateko eta horren zenbatekoa zehazteko (gehienez 100 puntu):

a) Euskal Kultur Ondare legearen arabera elementuak

duen babes maila, hau da, zermugatutako edo zerrendatutako

elementuak.

Legeak babestutako hirigune historikoetan dauden higiezi- nen kasuan, babes erregimenean babes berezia edo ertaina duten elementuak soilik hartuko dira kontutan.

Landa aldean kalifikatu edo inbentariatu gabe dauden erai- kinetan berriz, arkitektura edo historia aldetik duten interesga- rritasuna.

Gehienez 35 puntu.

b) Laguntza eskaeraren xede den elementuaren egoera eta

esku hartu beharraren presakotasuna.

Gehienez 25 puntu.

c) Jardueraren egokitasuna eta komenigarritasuna. Kon-

tserbazioko lanak lehentasuna izango dute hobetze edo edertzeko lanen aldean, zaharberritze irizpideen egokitasuna baloratuz.

Gehienez 25 puntu.

d) Azterketa ekonomikoa. Esku hartzearen bideragarrita-

suna baloratuko da ikuspuntu ekonomikotik.

Gehienez 15 puntu.

6. Diru laguntza ordaintzea.

Lanak erabat bukatu eta jatorrizko fakturak aurkeztu eta gero ordainduko da diru laguntza.

Obren tamaina dela medio, konturako ordainketak egin ahalko dira, lanak egin direla egiaztatuko duten fakturak aur- keztu ondoren. Obra ziurtagiri bakoitzaren kontura ordaindu beharreko diru kopurua kalkulatzeko, lanen kostu errealari diru laguntza emateko ebazpenean kasu bakoitzean finkatzen den portzentajea aplikatuko zaio. Azken ordainaldia diru laguntza jaso duten lanak edo esku hartzea guztiz burutzearekin batera egingo da.

Ordainketa egin aurretik, 7. oinarrian finkatutako baldin- tzak bete beharko dira.

7. Onuradunaren betebeharrak.

Diru laguntzen onuradunek obligazio hauek hartzen dituzte beren gain:

a) Lanak hasi baino gutxienez 15 egun lehenago jakina-

raztea Gipuzkoako Foru Aldundiari lan horien hasiera.

b) Lanak 2013ko azaroaren 14a baino lehen amaitzea.

Salbuespen gisa beste epe batzuk ezartzekotan, horiek laguntza emateko ebazpenean jasoko dira. Salbuespenezko egoeratan, eta aldez aurretik arrazoitutako eskaera eginda, hasieran aurrei- kusitako epea luzatu ahalko da, betiere diru laguntza ematen den urtearen barnean.

Las limitaciones señaladas en los dos párrafos anteriores se entenderán siempre salvo excepciones debidamente justificadas y apreciadas por la Dirección General de Cultura.

Los proyectos se subvencionarán en un porcentaje del pre- supuesto presentado. El presupuesto presentado deberá ser eje- cutado siempre en su totalidad para poder acceder al cobro de la subvención, sea cual sea el porcentaje subvencionado. En caso de que se justifique una cantidad inferior a la presupues- tada, se mantendrá el porcentaje de la subvención, disminu- yendo proporcionalmente la cantidad devengada.

5. Valoración y concesión.

Para la concesión de la subvención y la determinación del importe, se valorarán los siguientes aspectos sobre un total de 100 puntos:

a) Grado de protección de los bienes culturales según la

Ley de Protección del Patrimonio Cultural Vasco, es decir, su carácter de calificado o inventariado.

Para el caso de inmuebles en cascos históricos protegidos por dicha ley, exclusivamente se considerarán los elementos con protección especial o media dentro del régimen de protección.

Para inmuebles en zona rural, no calificados ni inventaria- dos, simplemente su grado de interés arquitectónico o histórico.

Máximo 35 puntos.

b) El estado de conservación del objeto de la solicitud, así

como el grado de urgencia de la intervención.

Máximo 25 puntos.

c) Adecuación e idoneidad de la actuación. Prevalecerán

las tareas propias de conservación sobre las de mejora u ornato,

valorándose la idoneidad de los criterios restauratorios.

Máximo 25 puntos.

d) Estudio económico. Se valorará la viabilidad de la

intervención desde el punto de vista económico.

Máximo 15 puntos.

6. Abono de la subvención.

El abono de la subvención se realizará una vez finalizados los trabajos y aportadas las facturas originales.

Cuando la magnitud de las obras lo requiera podrán reali- zarse pagos a cuenta a medida que se justifique los trabajos rea- lizados mediante facturas. La cantidad a abonar en cada certifi- cación de obra será la resultante de aplicar al costo real de los trabajos el porcentaje que en su caso se establezca en la resolu- ción de concesión. El último abono coincidirá con la finaliza- ción de las obras o de la intervención para la que ha sido con- cedida la subvención.

Previamente al abono se deberán cumplimentar los requisi- tos establecidos en la base 7.

7. Obligaciones de quien recibe la subvención.

Quienes reciban las subvenciones deberán:

a) Comunicar a la Diputación Foral de Gipuzkoa la fecha

de inicio de los trabajos, con una antelación mínima de 15 días.

b) Finalizar los trabajos en fecha anterior al 14 de noviem-

bre de 2013. Excepcionalmente se establecerán otros plazos que se recogerán en la resolución correspondiente. En situaciones excepcionales, y previa solicitud debidamente motivada, podrá autorizarse la prórroga del plazo inicialmente previsto, aunque siempre dentro del año de concesión de la subvención.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

43

c) Egindako lanei dagozkien fakturak edo ziurtapenak

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusian aurkeztea, laguntza emateko ebazpenean lanak bukatzeko adie- razitako egunetik kontatzen hasi eta beranduenik hurrengo hamabost egunen barruan. Obra kitapen edo diruz lagundutako

obra zatiaren zertifikazioarekin batera, dagokion kasuetan, obra amaierako dokumentazioa aurkeztu beharko da (zertifikazio,

) eta,

kasu guztietan, esku hartzearen amaierako egoeraren dokumen- tazio grafikoa (argazkiak). Horiek guztiak paperean eta euska- rri digitalean aurkeztu beharko dira.

d) Organoak eta harmoniumak zaharberritzeari dagokio-

nez, Organo eta Harmoniumak zaharberritzeko Elizbarruti Batzordearen aldeko txostena, egindako berritze lana egokia dela dioena aurkeztu beharko da ere, organo zaintzaile aditu eta ezagun batekin sinatutako mantentze lanetarako kontratuaren jatorrizko kopiarekin batera. Kontratuak urtebeteko iraupena izango du gutxienez eta behar den garaian berrituko da. Zaharberritzeko esku hartzearen amaierako memoria zehaztua aurkeztuko da.

e) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako

diru sarrera edo laguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

f) Bertara sartu eta ikusteko aukera ematea, Euskal Kultur

Ondareari buruzko Legeak 24. artikuluan ezarritako baldintze-

tan, honako hauei:

— Ondare Historiko-Artistikoa zaindu eta artatzeko esku- mena duten organismoei.

— Ondare Historikoaren artapen arloan nolabaiteko zeriku- sia duten erakunde edo elkarte publiko nahiz pribatuei.

esku hartzearen memoria zehatza, aldatutako planoak

— Ikerlariei, eskaera arrazoitua aurrez eginda.

— Jendeari oro har, eraikinak duen balio bereziagatik gomendagarria denean eta ordutegi jakin baten arabera, eraiki- naren erabilerarekin bateragarria izanik, beti ere.

Gipuzkoako Foru Aldundiak egoki ikusten baldin badu, obraren kanpoaldean Kultura Zuzendaritza Nagusiak emandako kartela ezarri eta lanak amaitu bitartean bertan edukiko da. Inauguraziorik balego, ekitaldi horren egunerarte edukiko da etarrita. Diru laguntzaren hartzaileak izango du aipatu den epea bitartean kartel hori jarri eta kentzeko ardura eta, epe hori buka- tutakoan, Foru Aldundiari itzultzi beharko dio.

Laguntza jasotzen duen ondasun higiezinaren jabetza beste- rendu nahi izanez gero, onuradunak Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiari eskuratzailearen nortasuna eta besterentzeko eragiketaren gainerako alderdiak jakinarazi beharko dizkio. Halaber, diru laguntza jasotzen duen ondasunaren edozein eskualdaketa, ordainpekoa edo doanezkoa izan, jabe berriak oinarri hauetan ezarritako beharkizunak bete- tzeko baldintzarekin egin beharko du.

8.

Jarraipena.

Kultura Ondarearen Zuzendaritza Nagusiko Historiko-artis- tikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuak diru laguntza jaso duten lanen nahiz esku hartzeen jarraipena egingo du, aholkularitza teknikoa eskainiko du eta Gipuzkoako Foru Aldundiak baimendutako eta lagundutako proiektuaren arabera egiten direla bermatuko du.

Hasierako proiektuan aldaketak egin ahal izateko Kultura Zuzendaritza Nagusiaren baimena beharko da. Beharkizun hori ez betetzeak diru laguntza baliogabetzea ekar lezake.

c) Presentar las facturas o certificaciones relativas a los tra-

bajos realizados ante la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el plazo máximo de quince días contados a partir de la fecha fijada para la finalización de los mismos en la resolución de concesión de la subvención. Junto

con la liquidación o certificación correspondiente a los trabajos objeto de subvención, deberá entregarse, en los casos que corres-

ponda, la documentación fin de obra (certificado, memoria deta-

llada de obra, planos modificados

documentación gráfica del estado final de la obra. (fotografías) Todo ello se presentará tanto en soporte papel como en digital.

d) En el caso concreto de la restauración de órganos y

armonios, deberán aportar, además, informe favorable de la Comisión Diocesana para la Conservación y Restauración de Organos y Armonios sobre la idoneidad de la intervención rea- lizada y copia original del contrato de mantenimiento del órgano a realizar con algún organero competente y reconocido, de periodicidad mínima anual, que deberá ser renovado pun- tualmente. Se entregará una memoria final detallada de la inter- vención restauratoria.

e) Relación detallada de otros ingresos y subvenciones

que hayan financiado la actividad subvencionada, con indica-

ción del importe y su procedencia.

f) Facilitar el acceso a los inmuebles, en las condiciones

establecidas en el artículo 24 de la Ley del Patrimonio Cultural Vasco, a:

) y en todos los casos la

— Organismos competentes en la defensa y conservación del Patrimonio Histórico-Artístico.

— Entidades o asociaciones públicas o privadas de alguna

forma involucradas en la conservación del Patrimonio Cultural.

— Personas investigadoras, previa solicitud razonada.

— Público en general, cuando así lo recomiende el especial

valor del edificio y según el horario que se establezca, que deberá ser compatible con el uso del mismo.

Siempre que la Diputación Foral de Gipuzkoa lo estime oportuno, se instalará un cartel exterior que será suministrado por la Dirección General de Cultura y permanecerá instalado durante el tiempo de ejecución de los trabajos, plazo que se ampliará hasta la fecha de la inauguración, en su caso. Quien obtenga la subvención será responsable de la colocación y des- montaje de dicho cartel y de su custodia en el período de exhibi- ción, transcurrido el cuál deberá entregarlo a la Diputación Foral.

Quien tratase de enajenar la propiedad de un inmueble afec- tado por la ayuda, deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa la iden- tidad de la persona o entidad adquirente y demás circunstancias de la enajenación. Asimismo, deberá condicionar cualquier transmisión, tanto onerosa como gratuita, del bien objeto de sub- vención al cumplimiento de las obligaciones previstas en estas bases por parte de la nueva persona o entidad propietaria.

8.

Seguimiento.

El Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos de la Dirección General de Cultura efectuará el segui- miento de las obras o intervenciones objeto de la subvención, prestando asesoramiento técnico y garantizando que éstas se ajusten en todo momento al proyecto autorizado y subvencio- nado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las modificaciones al proyecto inicial deberán ser autoriza- das por la Dirección General de Cultura; el incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la ayuda eco- nómica.

44 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

2. ERANSKINA

ANEXO 2

Museo guneetarako diru laguntzak ematea arautzeko berariazko oinarriak.

Bases específicas para la concesión de subvenciones destinadas a centros museísticos.

1.

Xedea.

1.

Objeto.

Berariazko oinarri hauen xedea da arautzea Gipuzkoan dau- den titularitate publiko eta pribatuko museo guneentzat diru laguntzak emateko baldintzak.

Las presentes bases específicas tienen por objeto la regula- ción de la concesión de las subvenciones destinadas a los cen- tros museísticos del ámbito territorial de Gipuzkoa, de titulari- dad pública o privada.

1.1.

Museo gunetzat hartuko dira:

1.1.

Se entiende por centros museísticos:

1.1.a. Bai museoak, hau da, gizartearen eta haren garape- naren zerbitzura dauden erakunde iraunkorrak, jendearentzat irekiak, eta gizateriak eta haren inguruneak utzitako lekukoak azterketa, heziketa eta gozamen helburuetan ikertu, bildu, zaindu, jakinarazi eta erakusten dituztenak.

1.1.a. Museos, es decir, instituciones permanentes al ser- vicio de la sociedad y de su desarrollo, abiertos al público, que investiguen sobre los testimonios de la humanidad y de su entorno, los adquieran, conserven, los comuniquen y los expon- gan con fines de estudio, educación, y disfrute.

1.1.b. Bai erakusketa iraunkorrak edo museo bildumak ere, hau da, ondorengo baldintzak betetzen dituzten kultur ondasunen multzo iraunkorrak: Museoen berezko ezaugarri guztiak eduki gabe, koherentzia batez antolatuta iraunkorki jen- dearen erakusgai egotea, ordutegi malgu eta arautua edukitzea, ikertzaileei sarbidea erraztea eta funtsak zaindu eta gordetzeko behar bezainbesteko arreta jartzea.

1.1.b. Exposiciones permanentes o colecciones museo- gráficas, es decir, aquellos conjuntos estables de bienes cultura- les que, sin reunir todas las condiciones propias de los museos, se exponen al público de forma permanente, coherente y orde- nada, con un horario accesible y regular, facilitan el acceso de los investigadores y prestan a sus fondos las atenciones básicas para garantizar su protección y conservación.

1.1.c. Baita ere, besteak beste historia, arte, arkeologia eta etnografia ikuspuntuko ondare intereseko multzoak, helburu- tzat multzoko osagaiak zaindu, ikertu eta zabaltzea izanik, jato- rrizko teknikak eta erabilerak berreskuratzeaz bereziki ardura- tzen direnak.

1.1.c. Conjuntos de interés patrimonial de tipo histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, etc, cuyo objetivo sea la preservación, investigación y divulgación de los elementos que componen el conjunto con especial incidencia en la recupera- ción de las técnicas y usos originales.

2.

Onuradunen betebeharrak.

2.

Requisitos de los beneficiarios.

2.1.

Diru laguntzaren eskaera egiten duten museo guneek

2.1.

Los centros museísticos solicitantes deberán cumplir

ondorengo baldintzak bete behar dituzte:

los siguientes requisitos:

A) Museoek eta ondare intereseko multzoek:

A) Museos y conjuntos de interés patrimonial:

— Bilduma aski hornitua eta kalitatezkoa edukitzea, edo,

— Existencia de una colección suficiente y de calidad o, en

bestela, interes historiko, artistiko, etnografiko, arkeologiko edo naturalaren ikuspuntutik ondare balioko osagai edo higiezi- nak edukitzea.

Museoaren eginkizun eta helburuak betetzeko behar bezainbesteko instalazio egoki edukitzea.

su caso, existencia de elementos o inmuebles de valor patrimo- nial, dado éste por su interés histórico, artístico, etnográfico, arqueológico o natural.

Existencia de instalaciones suficientes y adecuadas para cumplir con las funciones y objetivos del museo.

Pertsonal kalifikatua eta nahikoa edukitzea.

Funtsak edo, bere kasuan, osagaiak eta higiezina zain- tzeko programa edukitzea.

Personal cualificado y suficiente.

Programa de conservación de fondos, elementos e inmuebles en su caso.

Aldizka berritzen direla, zabalkunde plangintza eta kul-

Existencia de un plan de difusión y de un programa

tur jardueren urteko programa edukitzea. Ondare multzoen kasuan, zabalkunde plangintzan garrantzi handia eman behar zaio antzinako teknologia eta erabilerak heziketa asmotan berreskuratzeari.

anual de actividades culturales que se renueva periódicamente. En el caso de los conjuntos patrimoniales, en este plan de difu- sión, la recuperación de tecnologías y usos antiguos con finali- dad didáctica debe tener un peso importante.

Bildumak egoki zaindu eta seguru gordetzeko behar diren sistemak eta instalazioak edukitzea.

Ordutegi finkatua jarriz, ikusleei sarbidea ziurtatzea. Gutxienezko irekitze egunak: Asteko 4 egun.

Existencia de los sistemas e instalaciones necesarias

para garantizar la correcta conservación y la seguridad de las colecciones.

Garantía de accesibilidad para el público visitante con un horario establecido. Apertura mínima: 4 días por semana.

— Ikertzaileei sarbidea ziurtatzea.

— Garantía de acceso para investigadores.

— Funtsen inbentarioa edukitzea.

— Existencia de un inventario de fondos.

Funtsak erregistratuta, inbentariatuta, katalogatuta eta sigletan jarrita edukitzea.

Izendatutako urteko aurrekontua behar bezainbestekoa izatea eginkizun guztiak betetzeko.

— Fondos registrados, inventariados, catalogados y sigla-

dos.

El presupuesto anual consignado es suficiente y apro- piado para el desarrollo de todas las funciones.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

45

B) Erakusketa iraunkorrek:

B) Exposiciones permanentes:

— Bilduma aski hornitua eta kalitatezkoa edukitzea eta,

— Existencia de una colección suficiente y de calidad,

agerpen gidoi bati jarraituz eta erakusketako museoetako irizpi-

expuesta al público siguiendo un guión expositivo y utilizando

deak kontuan hartuz, jendeari erakustea.

criterios museológicos.

Ordutegi finkatua jarriz edo beste sistemaren bat erabi- liz, ikusleei sarbidea ziurtatzea.

Garantía de accesibilidad para el público visitante con un

horario regular o un sistema que asegure dicha accesibilidad.

— Ikertzaileei sarbidea ziurtatzea.

— Garantía de acceso para investigadores.

— Bildumen erregistroa gutxienez edukitzea.

— Existencia, como mínimo, de un registro de las colecciones.

Bildumak egoki zaindu eta seguru gordetzeko behar diren sistemak eta instalazioak edukitzea.

— Existencia de los sistemas e instalaciones necesarias

para garantizar la correcta conservación y la seguridad de las colecciones.

2.2.

Diru laguntza jasotzeko aurkezten den programa eko-

2.2.

El programa presentado, objeto de la subvención,

nomia aldetik aurrera eramateko modukoa izango da, eta bide- ragarritasun hori diru sarrera eta gastuen aurrekontu orekatua- ren bitartez frogatu beharko da, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen zaion diru laguntza kontuan hartuta.

deberá ser viable económicamente, acreditando dicha viabili- dad por medio de un presupuesto de gastos e ingresos equili- brado, teniendo en cuenta la subvención solicitada a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

3.

Esparrua.

3.

Ámbito.

3.1.

Diru laguntza hauen bidez, museo eginkizunak

3.1.

Las ayudas que se establecen están destinadas a com-

kudeatzeko urteko programa garatzeak dakarzkien gastuak konpentsatuko zaizkie Gipuzkoako Lurralde Historikoko muse- oei eta erakusketa iraunkorrei. Urteko programaren kudeaketa- ren barruan sartzen da bertako eta kanpoko historiari eta kultu- rari buruzko bildumak, osagaiak eta alderdi informatzaileak zaindu, erakutsi, ikertu, zabaldu eta dinamizatzea.

pensar los gastos derivados del desarrollo del programa anual de gestión de las funciones museísticas de los museos y expo- siciones permanentes radicadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa: La conservación, exhibición, investigación, difusión y dinamización de las colecciones, elementos y aspectos infor- madores de la historia y la cultura local y general.

3.2. Ondorengo diru laguntza lerro hauek ezarri dira:

3.2. Se establecen las siguientes líneas subvencionables:

a) Funtsen dokumentazioa: Euskarri informatikoan inben-

a) Documentación de fondos: Inventario y catalogación

tariatu eta katalogatzea. Bildumak zaintzea eta zaharberritzea.

en soporte informático. Conservación y restauración de colec- ciones.

b) Erakusketa iraunkorrak berritu, handitu eta hobetzea.

b)

Renovación, ampliación y mejora de exposiciones per-

manentes.

c) Hedapena: Aldi baterako erakusketak, programa didak-

c)

Difusión: Exposiciones temporales, programas didácti-

tikoak, jardunaldiak, argitalpenak, web orriak, etab. sortu eta

cos, jornadas, publicaciones, creación y desarrollo de páginas web, etc.

lantzea.

d)

Ikerketa: Erakusketa, argitalpen eta beste euskarrien

d)

Investigación: Los estudios directamente relacionados

bidez hedatzekoak diren edukien ekoizpenarekin zuzeneko zerikusia duten ikerketak.

con la producción de contenidos para su difusión a través de exposiciones, publicaciones, etc.

4.

Eskatzaileak.

4.

Solicitantes.

4.1.

Lehen oinarrian zehaztutako museoen titularrak diren

4.1.

Podrán solicitar las presentes subvenciones las perso-

pertsonek nahiz erakunde publiko eta pribatuak eska ditzakete diru laguntza hauek.

nas o entidades públicas o privadas que sean titulares de los museos determinados en la Base 1.ª.

4.2.

Kapitalean Euskadiko Autonomia Erkidegoko

4.2.

No podrán presentar solicitudes aquellas entidades en

Administrazio Orokorraren partaidetza duten erakundeek eta finantza erakundeek ezin dute eskaerarik aurkeztu.

cuyo capital participe la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi ni las entidades financieras.

5.

Laguntzak.

5.

Ayudas.

Laguntzak funts galdura emango dira, beren berezko egin- kizunak bete ditzaten zentro horiek erabakitako urteko pro- grama garatzeak dakartzan gastuak konpentsatzeko direnez gero.

Las ayudas se otorgarán a fondo perdido, destinándose a compensar los gastos derivados del desarrollo del programa establecido con carácter anual para el cumplimiento de las fun- ciones específicas de tales centros.

5.1.

Funts galdurako diru laguntza horien bidez, jarduera

5.1.

El límite máximo de las mencionadas subvenciones a

subentzionagarriak duen aurrekontuaren %50 estaliko da gehie- nez ere. Zentroka, berriz, gehienezko diru laguntza ondorengo hau izango da:

fondo perdido será el 50% del presupuesto correspondiente a la actividad o actividades culturales que sean objeto de subven- ción, hasta un máximo por centro de:

— Museo eta ondare intereseko multzoen kasuan: 50.000 €.

— Museo y conjuntos de interés patrimonial: 50.000 €.

— Erakusketa iraunkorren kasuan: 25.000 €.

— Exposición permanente: 25.000 €.

5.2.

Gipuzkoako Museoen Antolamendu Planak proposa-

5.2.

Desde la nueva perspectiva que plantea el Plan de

tzen duen ikuspegi berritik, interes berezikotzat joko dira zen- troen arteko lankidetza bultzatzen duten proposamenak. Lankidetza hori sustatzearren, lurraldeko museo edo museo

Ordenación de Museos de Gipuzkoa, se considerarán de espe- cial interés las propuestas que potencien la colaboración entre centros. A fin de fomentar esta cooperación, aquellas propuestas

46 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

zentro batek baino gehiagok gauzatzeko diseinatutako jarduera proposamenak izaera berezikotzat joko dira eta bere kostu oso- aren % 75 arteko diru laguntza jaso ahal izango dute. Zentroen arteko lankidetza horren ardatz izango dira zabalkundeko eta ikerketako jarduerak, eta irizpide geografikoen, tematikoen edo bestelakoen arabera ezarri ahal izango da. Proposamenetan argi eta garbi azaldu beharko da alderdi bakoitzak proiektuari eskai- nitako dedikazioa, eta alderdi ekonomikoetan nahiz bestelakoe- tan egindako ekarpena zehaztu beharko da.

Eskaerak batera nahiz bereizita aurkeztu ahal izango dira. Bi kasuetan, parte hartzen duten zentroentzako funts galduko diru laguntzen gehieneko zenbatekoa 25.000 €tik 30.000 €ra igoko da «erakusketa iraunkor» gisa sailkatutako zentroen kasuan, eta 50.000 €koa izaten jarraituko du «museoak eta ondare intereseko multzoak» gisa sailkatutakoentzat.

5.3. Halaber, 3.2 oinarriaren arabera diruz lagundu daite-

keen lerro eta zentro bakoitzeko ezartzen diren gehieneko abso-

lutuak ondorengoak dira (5.2 oinarrian aipatutako baterako proiektuen kasuan izan ezik, horietan gehieneko absolutu horiek gainditu ahal izango baitira):

a) Funtsen dokumentazioa: 12.000 €.

b) Erakusketa iraunkorrak berritu, handitu eta hobetzea:

24.000 €.

c) Hedapena: 24.000 €.

d) Ikerketa: 12.000 €.

Aurkeztutako proiektuan agertzen diren jarduera guztienga- tik izan gabe ere, bakar batzuengatik eman daiteke diru lagun- tza.

Proiektuak aurkeztutako aurrekontuaren gaineko ehune- koan subentzionatuko dira. Aurkeztutako aurrekontua oso-oso- rik gauzatu beharko da diru laguntza kobratu ahal izateko, ber- din dio zein den subentzionatutako portzentaia. Aurrekontuan azaldutako kopurutik behera justifikatuz gero, diru laguntzaren portzentaiari eutsiko zaio, eta proportzionalki gutxitu egingo da emandako kopurua.

6. Balorazio irizpideak.

Lerro subentzionagarri bakoitzeko guztizko puntuak 100 direla, ebaluazio batzordeak lerro bakoitzera aurkeztutako eskaerak aztertuko ditu banan-banan, balorazio irizpide hauen arabera:

a) Ekitaldiko jardueren proiektu orokorra eta, bere

kasuan, laguntzea eskatu den jarduera edo jarduerak: 35 puntu gehienez.

Programak eta jarduerak zuzenean euskaraz sortzea balora- tuko da.

Gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasuna bultzatzen laguntzen duten jarduerak, genero ikuspegitik egindakoak, aur- keztea baloratu egingo da.

b) Jardueren programak zertan bultzatzen duen zentroa

kokatuta dagoen geografi eremuko kultur aberastasuna. Balorazioan lehentasuna emango zaie tokian tokiko ikuspegia gainditu eta eremu zabalagotara (eskualdea edo lurralde osoa) hedatzen diren programez osatutako proiektuei, jarduerak izan daitezkeelarik bai zentroak berak ekoiztutakoak bai beste zen- tro, erakunde edo kultur eragileekin elkarlanean egindakoak: 30 puntu gehienez.

c) Eskaera egiten duen erakundeak diru laguntzaren

xedeko jardueran erakutsitako ibilbidea, jarraitasuna, egonkor- tasuna eta dedikazioa: 25 puntu gehienez.

d) Gastuen eta sarreren aurrekontua: 10 puntu gehienez.

de actividad diseñadas para ser desarrolladas por más de un museo o centro museístico del territorio tendrán una considera- ción especial y podrán ser subvencionadas hasta un 75% de su costo total. Esta colaboración entre centros se centrará princi- palmente en acciones de difusión y de investigación y podrá establecerse a partir de criterios geográficos, temáticos o de otro tipo. Las propuestas deberán explicar de forma clara la dedica- ción de cada una de las partes al proyecto, especificando su con- tribución tanto en términos económicos como de otro tipo.

La presentación de solicitudes podrá hacerse de forma con- junta o por separado. En ambos casos, el límite máximo de las subvenciones a fondo perdido para los centros que participen se elevará de 25.000 € a 30.000 € en el caso de «exposiciones per- manentes» y seguirá siendo de 50.000 € para los clasificados como «museos y conjuntos de interés patrimonial».

5.3. A su vez, los máximos absolutos que se establecen

para cada línea subvencionable (según la base 3.2) y centro son los siguientes (excepto en el caso de los proyectos conjuntos citados en la base 5.2., en los que se podrán superar estos máxi- mos absolutos):

a) Documentación de fondos: 12.000 €.

b) Renovación, ampliación y mejora de exposiciones per-

manentes: 24.000 €.

c) Difusión: 24.000 €.

d) Investigación: 12.000 €.

Las subvenciones podrán ser concedidas para la realización de sólamente algunas de las actividades determinadas dentro del proyecto presentado.

Los proyectos se subvencionarán en un porcentaje del pre- supuesto presentado. El presupuesto presentado deberá ser eje- cutado siempre en su totalidad para poder acceder al cobro de la subvención, sea cual sea el porcentaje subvencionado. En caso de que se justifique una cantidad inferior a la presupues- tada, se mantendrá el porcentaje de la subvención, disminu- yendo proporcionalmente la cantidad devengada.

6. Criterios de valoración.

La comisión evaluadora, sobre una puntuación total de 100 puntos para cada una de las líneas subvencionables, realizará la valoración correspondiente a cada solicitud presentada en cada una de las líneas atendiendo a los siguientes criterios de valoración:

a) Proyecto general de actividades para el ejercicio y, en

su caso, la actividad o actividades para cuya realización se soli- cita ayuda: Máximo de 35 puntos.

Se valorará la generación de contenidos directamente eus- kera en los programas o actividades.

Se valorará la presencia de actividades que contribuyan a fomentar la igualdad de hombres y mujeres realizadas desde la perpectiva de género.

b) Contribución del programa de actividades al enriqueci-

miento cultural en el ámbito geográfico en el que se sitúa el centro. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que incluyan programas que superen la dimensión puramente local, que abarquen o se extiendan a un espacio más amplio, comar- cal o territorial, con actividades bien de producción propia o mediante colaboración con otros centros, instituciones o agen- tes culturales: Máximo de 30 puntos.

c) La trayectoria, continuidad, estabilidad y dedicación

demostrada por la entidad solicitante en la actividad objeto de

subvención: Máximo de 25 puntos.

d) Presupuesto de gastos e ingresos: Máximo de 10 puntos.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

47

7.

Diru laguntza ordaintzea.

 

7.

Abono de la subvención.

Oinarri hauetan arautzen diren diru laguntzak era honetan ordainduko dira, beti ere aurrez behar diren administrazio urra- tsak eginik:

Las subvenciones reguladas por las presentes bases se abo- narán, previos los trámites administrativos oportunos, de la siguiente forma:

Oro har, diru laguntzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera amaitu eta hori behar bezala zuritu ostean, 8. oinarrian ezarritakoari jarraikiz zuritu ere.

Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la finalización de la actividad subvencionada, tras su justificación en los términos previstos en al base 8.

Dena den, egiaztatzen bada diruz lagundutuako jarduerak aurrera eraman ahal izateko beharrezko finantzaketa dela, ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira diru laguntza ema- teko ebazpenean ezarritako moduan.

No obstante lo anterior, y previa acreditación de la necesi- dad de financiación para llevar a cabo las actuaciones inheren- tes a la subvención, podrán realizarse pagos anticipados en la forma en que se determine en la correspondiente resolución de concesión.

8.

Diru laguntzak zuritzea.

 

8.

Justificación de las subvenciones.

Laguntza ordaindu ahal izateko, agiri hauek aurkeztu behar dituzte onuradunek aurretik, eta beti ere deialdi urtearen ondo- rengo urteko martxoaren 1a baino lehen:

Quienes se beneficien de las subvenciones reguladas por las presentes bases deberán presentar previamente al abono de la subvención y con fecha anterior al 1 de marzo del año siguiente al de la convocatoria, la siguiente documentación:

a)

Aurrera eramandako programa edo jarduerari buruzko

a)

Memoria detallada de la actividad o programa desarro-

txosten zehatza. Gainera partaideen datuak adieraziko dira, sexua aipatuta eta, ahal den neurrian, datu horien azterketa eta interpretazioa. Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

llado, incluyendo los datos de participación diferenciados por sexo, así como, en la medida de lo posible, el análisis y la inter- pretación de los mismos Se deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

b)

Izandako

gastu

eta

sarreren

balantze

orokorra.

b)

Balance general de ingresos y gastos habidos. Se

Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

c)

Jardueran izandako gastu eta inbertsioak sailkatzeko

c)

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de

zerrenda. Hartzekoduna eta agiria, zenbatekoa, egite data eta, hala badagokio, ordainketa data adierazi behar dira. Diru lagun- tza aurrekontu baten arabera ematen bada, zein desbiderapen izan den adierazi behar da. Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

la actividad con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso fecha de pago. En caso

de que la subvención se otorgue con relación a un presupuesto estimado, se indicaran las desviaciones acaecidas. Se deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

d)

Gastu orokorrak eta zeharkakoak banatzeko irizpideak,

d)

Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de

% 5 baino gehiagoko portzentajea onartu behar bada.

 

gastos generales o indirectos, en el caso de que se vayan a acep- tar en un porcentaje mayor que el 5%.

e)

Egindako lanaren egiaztapen eta lekuko gisa baliagarri

e)

Documentación gráfica o audiovisual que sirva para

izango den dokumentazio grafiko edo ikus-entzunezkoa. Aurkeztu beharko da bai papelean, bai euskarri digitalean.

acreditar y testimoniar la labor realizada. Se deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

f)

Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako

f)

Relación detallada de otros ingresos y subvenciones

diru sarrera edo laguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta

que hayan financiado la actividad subvencionada, con indica-

jatorria adierazita.

 

ción del importe y su procedencia.

Diru laguntza ematen duen organoak behar adina frogagiri egiaztatuko du, diru laguntza behar bezala erabili dela zentzuz agerian uzteko beharrezkoak diren guztiak, unitate moneta laginketa teknikak erabiliz. Horretarako, berak hautatutako gastu frogagiriak bidal ditzala eskatuko dio onuradunari.

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo de unidades monetarias, los justificantes que estime oportunos y permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de los justifican- tes de gastos seleccionados.

9.

Diru laguntzen onuradunek hartzen dituzten konpromi-

9.

Compromisos y obligaciones de las entidades benefi-

soak eta obligazioak.

 

ciarias.

9.1.

Betetzea proiektua egoki burutzeko eska litezkeen

9.1.

Cumplir todos los requisitos legales exigibles para la

lege baldintza guztiak eta onartzea proiektuak berekin dituen erantzukizun guztiak.

correcta ejecución del proyecto, y asumir todas las responsabi- lidades inherentes a éste.

9.2.

Diru laguntzaren zenbatekoa erabiltzea lagundutako

9.2.

Destinar el importe de la subvención a la realización

proiektua burura eramateko.

 

del proyecto al que ha sido asignada.

9.3.

Kultura Zuzendaritza Nagusiari jakinaraztea aurkez-

9.3.

Comunicar puntualmente a la Dirección General de

tutako proiektuan egindako edozein aldaketa, diruz lagundu- tako jarduerari buruzkoa denean batez ere.

Cultura de cualquier posible modificación en el proyecto pre- sentado, especialmente cuando se refiera a las actividades objeto de concesión de la subvención.

9.4.

Museoetarako eta erakusketa iraunkorretarako sarbi-

9.4.

Obligaciones relativas al acceso a los museos y expo-

deari buruzko obligazioak:

 

siciones permanentes:

48 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

Zentroetako titularrak behartuta daude ondorengo hauei sar- bide ematera Euskal Kultur Ondareari buruzko 1990eko uztai- laren 3ko 7/1990 Legeak 24. artikuluan ezarritako baldintzetan:

Los/las titulares de los centros estarán obligados a facilitar el acceso, en las condiciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, a:

a)

Ondare historiko-artistikoaren defentsan eta kontser-

a)

Organismos competentes en la defensa y conservación

bazioan eskumena duten erakundeei.

del Patrimonio Histórico-Artístico.

b)

Ondare hori kontserbatzeko jardunean nolabaiteko

b)

Entidades o asociaciones públicas o privadas de alguna

hitza duten erakunde nahiz elkarte publiko eta pribatuei.

forma involucradas en actuaciones de conservación del citado patrimonio.

c)

Ikertzaileei, eskaera arrazoitua aurkeztu ondoren.

c)

Investigadores/as, previa solicitud razonada.

d)

Oro har jendeari, ezarritako ordutegiaren arabera.

d)

Público en general, y según el horario que se esta-

 

blezca.

9.5.

Publizitateari buruzko obligazioak:

9.5.

Obligaciones relativas a la publicidad:

Diru laguntzaren xedeko jarduerei buruzko publizitatean Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren lankidetza adieraziko da.

En la publicidad que se realice sobre las actividades objeto de subvención, se hará constar la colaboración de la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

 

3. ERANSKINA

 

ANEXO 3

Gipuzkoako lurraldean arkeologi indusketak eta iker- ketak egiteko diru laguntzak ematea arautzeko bera- riazko oinarriak.

Bases específicas para la concesión de subvenciones destinadas a excavaciones e investigación arqueoló- gica en Gipuzkoa.

1.

Sarrera.

1.

Introducción.

Gipuzkoako Foru Aldundiak azkeneko urteetan daraman arkeologia lanetarako politikak ahalmendu du bai arkeologian eta baita ere historian zeuden hutsuneak betetzen hastea. Halere, zenbait aroren ezagutza oraindik ere murritza eta par- tziala da, eta diru-laguntza hauen bidez bultzatu nahi da aro ezezagun horien ikerketa. Bestalde, nahiz eta ezagutza zientifi- koa handitu ikerketa hauen bidez, emaitzak ez dira nahikoa gizarteratzen eta zientziaren esparrura mugatzen dira soilik. Ildo horretatik diru-laguntza hauen bidez gizarteratu nahi dira lortutako ezagutza guztiak, zabalkunde lanak bultzatuz.

La política arqueológica llevada a cabo por la Diputación Foral de Gipuzkoa durante los últimos años ha permitido llenar grandes vacíos que existían en el conocimiento de la arqueolo- gía y la historia del territorio. Sin embargo, el conocimiento de unos cuantos períodos es aún muy parcial y escaso. Mediante estas ayudas se quiere promover la investigación dirigida a esos periodos. Por otra parte, aunque el conocimiento científico ha ido creciendo durante todos estos años mediante los proyectos de investigación, la divulgación queda limitada muchas veces al ámbito científico. En este sentido, mediante estas subvenciones se pretende socializar todos los conocimientos obtenidos apo- yando los proyectos de divulgación.

Arkeologia politika horren barruan mugarri garrantzitsua izan da Gordailua izeneko zentroa Irunen irekitzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondare higigarriaren arkeolo- giko eta paleontologikoen bildumen egoitza izateko sortua.

Un hito importante dentro de esa política arqueológica ha sido la apertura de Gordailua (Irun), sede futura de la colección de bienes muebles arqueoló gicos y paleontológicos de Gipuzkoa.

Hori horrela, dekretu honen bidez diruz lagunduko diren esku-hartze arkeologikoen pertsona titularrek aukera izango dute eraikuntza berri horretan indusketen ondorioz lortutako materialak garbitu, siglatu, sailkatu eta zaharberritzeko. Horrez gain, lege gordailuaren betebeharrek agintzen duten aldian eta Eusko Jaurlaritzak izendatutako zentrora entregatu aurretik, zaintzapean geratuko dira bertan material horiek.

Este hecho proporciona la oportunidad para que las perso- nas titulares de intervenciones arqueológicas subvencionadas mediante este decreto, que así lo deseen, puedan hacer uso de las instalaciones de Gordailua para los trabajos de lavado, siglado, clasificación y restauración de los materiales fruto de las excavaciones, donde quedará custodiados durante el periodo que rigen las obligaciones del depósito legal, previo a la entrega en el Centro designado por el Gobierno Vasco.

Behin materiala bertan utzi ondoren, Gordailuko langileek arduratuko dira Eusko Jaurlaritzak izendatutako biltegira era- mateko tramitazioaz. Eta tramitatzeko aukera hori ere egongo da, nahiz eta aipatutako ondorioetarako erabili nahi ez izan Gordailuko instalazioak.

Una vez depositado el material, el personal de Gordailua se encargará de la tramitación de la entrega en el Centro de Depósito designado por el Gobierno Vasco. Esta posibilidad de tramitación quedará abierta también aun en los casos en los que no se desee utilizar las instalaciones de Gordailua para los efec- tos arriba descritos.

2.

Xedea.

2.

Objeto.

Berariazko oinarri hauen xedea da arkeologiaren metodolo- gia aplikatu beharra daukaten Gipuzkoako kultur ondarearen ikerketa, artapen, birgaitze edo zabalkunde lanetarako diru laguntzak emateko baldintzak arautzea.

Es objeto de las presentes bases específicas la regulación de la concesión de las ayudas económicas destinadas a la investi- gación, conservación, rehabilitación y publicación de elemen- tos del Patrimonio Cultural de Gipuzkoa cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología arqueológica.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

49

3.

Eremua.

Diru laguntza hauek arkeologiaren metodologia ezinbes- teko azterbide duen kultur ondareari buruzko jarduerak (miake- tak, indusketak, ikerketak, dokumentazio bilketak, argitalpe- nak) gauzatzearen ondorioz sortutako gastuak konpentsatzera daude zuzenduak.

Diruz lagundu nahi diren jarduera hauek gauzatu aurretik Gipuzkoako Foru Aldundiaren baimena eskuratu behar da, lurra atera gabe egingo den arkeologi prospekziorako izan ezik, horretarako nahikoa baita horren berri ematea. Beraz, beha- rrezko baimena eskuratu ez duenak ezingo du jaso oinarri hauen bidez araututako diru laguntzarik.

4.

Eskatzaileak.

Diru laguntza hauek eskatzeko aukera Gipuzkoako Arkeologi Ondarearekin zerikusirik duten lanak edo ikerlanak egiten dituzten pertsona nahiz erakunde publiko edo pribatuek edukiko dute.

5.

Diru laguntzak.

Diru laguntzak fondo galdura emango dira, bakar-bakarrik arkeologi azterketak, proiektuak eta esku hartzeak egiterakoan eta arkeologi ondasunak ikertzeko, artatzeko, zaharberritzeko edo argitaratzeko helburuaz egindako jardueretan sortutako gastuak konpentsatzen laguntzeko.

Proiektuak aurkeztutako aurrekontuaren gaineko ehune- koan subentzionatuko dira. Diru laguntzaren zenbatekoa proiektu bakoitzeko gehienez 10.000 eurokoa izango da. Aurkeztutako aurrekontua oso-osorik gauzatu beharko da diru laguntza kobratu ahal izateko, berdin dio zein den suben- tzionatutako portzentaia. Aurrekontuan azaldutako kopurutik behera justifikatuz gero, diru laguntzaren portzentaiari eutsiko zaio, eta proportzionalki gutxitu egingo da emandako kopurua.

2013. urtean ezin izango du diru laguntzarik izan inongo indusketa arkeologikoaren proiektu berririk. Aldiz, zundaketa mugatuak, miaketak edo laborategi lan berriak burutzeko proiektuak aurkeztu ahal izango dira. Kultura Zuzendaritza Nagusiaren helburua abian dauden proiektuak beharrezkoak diren baliabideekib bukatu ahal izatea da. Ez du zentzurik indusketa berriak irekitzea abian daudenak bukatu gabe.

6.

Balorazio irizpideak.

Balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan diru laguntza emateko eta zenbatekoa zehazteko. Guztira 100 puntu direla, 50 puntuko maila gainditzen ez dutenak diru laguntzarik gabe gel- dituko dira:

Lehentasunezko lerro hauetan sartzen bada, 25 puntu:

Behe eta Erdi Paleolitoa, Epipaleolito eta Mesolitoa, Neolitoko, Kalkolitoko eta Brontze Aroko bizilekuak, Burdin Aroko hile- rriak, Antzin Aro Berantiarra eta Goi Erdi Aroa, eta urpeko arkeologia.

Lehentasuna emango zaie kalifikatutako, inbentariatu-

tako edo ustezko arkeologi gune izendatuetan egingo diren lanei. 20 puntu gehienez: Kalifikatuei 20; inbentariatuei 10 eta ustezko arkeologi gune izendatuei, 5.

Bereziki beste entitateen finantzaketa konpromisoa dau-

katen proiektuak baloratuko dira, betiere hori egiaztatzen duen

dokumentazioa aurkezten badute. 15 puntu gehienez, elkar finantzaketaren ehunekoaren arabera.

Esku hartzerako dagoen gastu eta diru sarreren aurre- kontuaren egokitasuna. 10 puntu gehienez.

3.

Ámbito.

Las ayudas que se establecen están dirigidas a compensar los gastos derivados de la realización de aquellas actividades (pros- pecciones, excavaciones, investigaciones, recogida documental, publicaciones) relativas a bienes de interés cultural para cuyo estudio se requiera la aplicación de la metodología arqueológica.

La realización de estas actividades requerirá autorización previa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a excepción de la prospección arqueológica sin extracción de tierra, que simple- mente deberá ser notificada. De este modo, quien no cuente con el preceptivo permiso, no podrá obtener estas ayudas.

4.

Solicitantes.

Podrán solicitar las presentes subvenciones las personas o entidades públicas o privadas implicadas en actuaciones de investigación que afecten al Patrimonio Arqueológico de Gipuzkoa.

5.

Ayudas.

Las ayudas se otorgarán a fondo perdido, destinándose a compensar exclusivamente los gastos derivados de estudios, proyectos e intervenciones arqueológicas y cualquier otra medida orientada a la investigación, conservación, rehabilita- ción y publicación de bienes arqueológicos.

Los proyectos se subvencionarán en un porcentaje del presu- puesto presentado. El importe de la subvención no podrá superar la cantidad de 10.000 € por proyecto presentado. El presupuesto presentado deberá ser ejecutado siempre en su totalidad para

poder acceder al cobro de la subvención, sea cual sea el porcentaje subvencionado. En caso de que se justifique una cantidad inferior

la presupuestada, se mantendrá el porcentaje de la subvención, disminuyendo proporcionalmente la cantidad devengada.

Durante el año 2013 no podrá optar a las presentes ayudas ningún nuevo proyecto de excavación arqueológica, pudién- dose presentar, sin embargo, nuevos proyectos de prospección, sondeos estratigráficos limitados o trabajos de laboratorio. El objetivo de la Dirección General de Cultura es que se puedan finalizar con medios suficientes las actuaciones que ya están en marcha, careciendo de sentido el abrir nuevas excavaciones sin que primero finalicen las actuales.

a

6.

Criterios de valoración.

Para la concesión de la subvención y la determinación del importe, se valorarán los siguientes aspectos sobre un total de 100 puntos. Las solicitudes que no superen el nivel de 50 pun- tos se considerarán denegadas. Aspectos a valorar:

Si está incluida en alguna de estas líneas prioritarias, 25

puntos: Paleolítico Inferior y Medio, Epipaleolítico y Mesolítico, lugares de habitación del Neolítico, Calcolítico y

Edad del Bronce, mundo funerario de la Edad del Hierro, Antigüedad tardía y Alta Edad Media y arqueología submarina.

Se primarán las intervenciones en zonas arqueológicas

calificadas, inventariadas o de presunción arqueológica decla-

rada. Hasta 20 puntos: 20 los calificados, 10 los inventariados,

y

Se valorarán especialmente proyectos que impliquen una

financiación por parte de otros entes, para lo que se aportará la documentación justificativa correspondiente. Hasta 15 puntos, según el porcentaje de cofinanciación.

Adecuación del presupuesto de gastos e ingresos con los que se cuenta para la intervención. Hasta 10 puntos.

5 los de presunción arqueológica declarada.

50 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

Egin nahi dituen antzeko lanetan eskatzaileak lehendik

Experiencia y trayectoria anterior de quien presenta la

duen esperientzia eta egin duen ibilbidea. 10 puntu gehienez.

solicitud en intervenciones de similares características a las que

se propone realizar. Hasta 10 puntos.

 

Urteetan eginiko indusketak (2 urte do gehiagokoak)

20 puntos máximo en el caso de que se interrumpan tem-

behin-behingoz edo behin betirako gelditu eta txosten zientífi-

poralmente o definitivamente las excavaciones (de 2 o más años) y se prepare el informe científico o su publicación divul- gativa.

koa edo zabalkunderako argitalpena prestatzen bada, 20 puntu gehienez.

7.

Onuradunen betebeharrak.

7.

Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

7.1 Aurkeztu beharreko agiriei buruzko betebeharrak:

7.1.

Obligaciones relativas a la documentación a presentar:

7.1.1.

Aurrera eramandako ikerketa programa edo lanei

7.1.1.

Memoria detallada del programa o actividad de

buruzko txosten zehatza, argitalpenen kasuan testu eta material grafikoa, eta, esku hartze arkeologikorik badago, horren txos- tena, ondorengo hau jasoko duena:

investigación desarrollado, en el caso de las publicaciones texto

material gráfico, y, en su caso, memoria de la intervención arqueológica que deberá incluir la siguiente información:

y

— Esku hartzea bultzatu zuen arazoaren azalpena.

Explicación de la problemática histórica que motivó la intervención.

— Hondeatutako eremuaren estratigrafiaren azalpen xeha-

Descripción detallada de la estratigrafía del área exca-

tua, dokumentazio grafiko eta fotografikoarekin batera (indus- keta unitateen planoak, sailak, eta abar).

vada acompañada de toda la documentación gráfica y fotográ- fica (planos de las unidades de excavación, secciones, etc).

Materialen behin betiko inbentarioa, nondik datozen estratigrafia seinalatuz.

— Material horien sailkapena eta azterketa.

Inventario definitivo de los materiales, señalando la estratigrafía de la que proceden.

— Clasificación y estudio de los citados materiales.

— Laborategiko analisien emaitza eta interpretazioa (data-

— Resultado e interpretación de los análisis de laboratorio

zioak, palinologia, jalkiera, arkeometria, antropologia, eta abar).

Aztarnategiaren okupazio aldiak, kultur segida eta inter- pretazio historikoa.

(dataciones, palinología, sedimentología, arqueometría, antro- pología, etc).

Fases de ocupación del yacimiento, secuencia cultural e interpretación histórica.

— Aztarnategiaren ekarpena historiaren ezagupenean.

— Aportación del yacimiento al conocimiento de la historia.

— Jatorrizko dokumentazio grafikoa eta fotografikoa edo

— Documentación gráfica y fotográfica original o apor-

kalitatezko kopiak. Txostenean agertzen diren argazkiak irudi artxibo digitaletan aurkeztu beharko dira ere, behar besteko bereizmenarekin (300 pp) eta neurri egokian (gutxienez 20 cm- ko zabalera) erreprodukzio egokiena egin ahal izateko, tiff edo jpg formatuan.

tando copias de calidad. Las fotos que figuren en la memoria deberán entregarse en archivos digitales de imagen aparte con la suficiente resolución (300 pp) y tamaño adecuado (por lo menos 20 cm de ancho) para una optima reproducción, en for- mato tiff o jpg.

Txosten guzti horiek paperean eta formatu digitalean (Word, pdf) aurkeztu beharko dira.

Todas esas memorias habrán de presentarse tanto en papel como en formato digital (Word, pdf).

7.1.2.

Txostenaren laburpen bat, zabalkundera zuzendua

7.1.2.

Un resumen de la memoria, dirigido a la divulga-

eta ulerterraza izango dena. Interbentzio edo ikerketaren zehaz- tasun nagusienak azpimarratuko ditu eta argazki esangura- tsuenak eramango ditu. Nahikoa izango da laburpen hau for- matu informatikoan aurkezten bada. Laburpen hau euskaraz edo bietan aurkeztuko da.

ción y de fácil comprensión, que llevará consigo los detalles más relevantes y las fotografías más significativas de la inter- vención o investigación. Será suficiente con que se presente este resumen en formato informático. Este resumen habrá de presentarse en euskera o en bilingüe.

7.2. Beste betebehar batzuk:

7.2. Otras obligaciones:

 

a) Kultura Zuzendaritza Nagusiari jakinaraztea edozein

a) Comunicar a la Dirección General de Cultura la obten-

administrazio edo erakunde publikoren eskutik xede horreta- rako diru laguntzarik eskuratu duten.

ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce- dentes de cualesquiera administraciones o entes públicos.

b)

Administrazioak eskatzen dizkien argibideak ematea

b)

Facilitar

cuanta

información

o

inspecciones

sean

edo ikuskapenak erraztea.

requeridas por la administración.

 

c)

Kultura Zuzendaritza Nagusiari jakinaraztea diruz

c)

Comunicar a la Dirección General de Cultura el inicio

lagundutako programaren hasiera eta bukaera.

y

la finalización del programa subvencionado.

 

d)

Proiektuaren edozein aldaketa jakinaraztea, aldaketak

d)

Comunicar cualquier modificación del proyecto origi-

baimen berria ekar baitezake.

nal, puesto que podría necesitar de nueva autorización.

 

e)

Baimena ematea berak egindako txosten zientifikoa

e)

Autorizar que la memoria científica sea de consulta

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiaren Arkeologia Artxiboan egon dadin, baita ere Foru Aldundiaren web orrian eskegita edonork kontsulta ahal dezan.

pública en el Archivo de Arqueología de la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como en la página web de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

f)

Baimena ematea Kultura Zuzendaritza Nagusiari aur-

f)

Autorizar que el material gráfico entregado pueda ser

keztu dion material grafikoa zabalkunde laneratako erabili ahal

utilizado para labores divulgativas por parte de la Dirección General de Cultura. En todo caso se citará la autoría o proce- dencia de las fotografías.

dezan. Nolanahi ere, argazkien egilea edo jatorria aipatuko da.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

51

g) Diru laguntzaren xedeko jarduerei buruzko publizita-

tean Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuaren lankidetza adieraztea, euskaraz eta gaztela- niaz.

8. Diru laguntza ordaintzea.

Oro har, diru laguntzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera amaitu eta hori behar bezala zuritu ostean, 9. oinarrian ezarritakoari jarraikiz zuritu ere.

Dena den, egiaztatzen bada diruz lagundutuako jarduerak aurrera eraman ahal izateko beharrezko finantzaketa dela, ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira diru laguntza ema- teko ebazpenean ezarritako moduan.

9. Diru laguntzak zuritzea.

Laguntza ordaindu ahal izateko, agiri hauek aurkeztu behar dituzte aldez aurretik onuradunek:

a) Aurrera eramandako programa edo jarduerari buruzko

txosten zehatza. Gainera partaideen datuak adieraziko dira, sexua aipatuta eta, ahal den neurrian, datu horien azterketa eta interpretazioa. Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

orokorra.

Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

c) Jardueran izandako gastu eta inbertsioak sailkatzeko

zerrenda. Hartzekoduna eta agiria, zenbatekoa, egite data eta, hala badagokio, ordainketa data adierazi behar dira. Diru lagun- tza aurrekontu baten arabera ematen bada, zein desbiderapen izan den adierazi behar da. Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

d) Gastu orokorrak eta zeharkakoak banatzeko irizpideak

% 5, baino gehiagoko portzentajea onartu behar bada.

b) Izandako

gastu

eta

sarreren

balantze

e) Egindako lanaren egiaztapen eta lekuko gisa baliagarri

izango den dokumentazio grafiko edo ikus-entzunezkoa. Aurkeztu beharko da bai paperean, bai euskarri digitalean.

f) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako

diru sarrera edo laguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Diru laguntza zuritzeko dokumentazioa deialdia egiten den urteko azaroaren 28a baino lehen aurkeztu behar da.

Diru laguntza ematen duen organoak behar adina frogagiri egiaztatuko du, diru laguntza behar bezala erabili dela zentzuz agerian uzteko beharrezkoak diren guztiak, unitate moneta laginketa teknikak erabiliz. Horretarako, berak hautatutako gastu frogagiriak bidal ditzala eskatuko dio onuradunari.

4. ERANSKINA

Gipuzkoako agiri ondarea zaharberritzeko diru laguntzak ematea arautzeko oinarriak.

1.

Xedea.

Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako Agiri Ondarea osatzen duten agiriak, historia, zientzia eta kulturaren aldetik duten garrantzia kontuan hartuta, zaharberritzeko diru laguntzak ema- teko baldintzak arautzea.

g) En la publicidad que se realice sobre las actividades

objeto de subvención, hacer constar la colaboración del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tanto en euskera como en castellano.

8. Abono de la subvención.

Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la finalización de la actividad subvencionada, tras su justificación en los términos previstos en la base 9.

No obstante lo anterior, y previa acreditación de la necesi- dad de financiación para llevar a cabo las actuaciones inheren- tes a la subvención, podrán realizarse pagos anticipados en la forma en que se determine en la correspondiente resolución de concesión.

9. Justificación de las subvenciones.

Quienes se beneficien de las subvenciones reguladas por las presentes bases deberán presentar previamente al abono de la subvención la documentación siguiente.

a) Memoria detallada de la actividad o programa desarro-

llado, incluyendo los datos de participación diferenciados por sexo, así como, en la medida de lo posible, el análisis y la inter- pretación de los mismos Se deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

b) Balance general de ingresos y gastos habidos. Se

deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de

la actividad con identificación del acreedor y del documento, su

importe, fecha de emisión, y en su caso fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con relación a un presupuesto estimado, se indicaran las desviaciones acaecidas. Se deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de

gastos generales o indirectos, en el caso de que se vayan a acep-

tar en un porcentaje mayor que el 5%.

e) Documentación gráfica o audiovisual que sirva para

acreditar y testimoniar la labor realizada. Se deberá presentar tanto en papel como en soporte digital.

f) Relación detallada de otros ingresos y subvenciones

que hayan financiado la actividad subvencionada, con indica- ción del importe y su procedencia.

La presentación de la documentación justificativa de la sub- vención se realizará con anterioridad al 28 de noviembre del año de la convocatoria.

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo de unidades monetarias, los justificantes que estime oportunos y permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de los justifican- tes de gastos seleccionados.

ANEXO 4

Bases para la concesión de las subvenciones para la restauración del patrimonio documental de Gipuzkoa.

1.

Objeto.

El objeto de las presentes bases es la regulación de la con- cesión de las ayudas económicas destinadas a la restauración de los documentos que integran el Patrimonio Documental de Gipuzkoa en razón a su interés histórico, científico y cultural.

52 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

Diru laguntza jaso ahalko dute artxiboetako eta bildume- tako dokumentu edo dokumentuek, gutxienez 50 urteko aintzi- natasuna dutenek, historian zehar Gipuzkoan eskuduntzak, eginkizunak edo jarduerak garatu dituzten administrazioek, era- kundeek edo norbanakoek ekoiztuak edo jasotakoek, beti ere agiri horiek gaur egun lurralde historiko honetan kokatuta bal- din badaude.

2.

Eskatzaileak.

Diru laguntza hauek eskatzeko aukera 1. oinarrian zehaztu- tako ondasunen titularrak diren edo haien gainean eskubide errealen bat duten pertsona fisiko edo pertsona juridiko publiko nahiz pribatuek izango dute.

3.

Diru laguntzak.

Diru laguntzak fondo galdura emango dira eta agiriak zeharberritzeak ekarritako gastuak konpentsatzeko izango dira. Diru laguntza ez da zaharberritze gastuen %60 baino handiagoa izango. Diru laguntzaren zenbatekoa gehienez 6.000 eurokoa izango da.

Proiektuak aurkeztutako aurrekontuaren gaineko ehune- koan subentzionatuko dira. Aurkeztutako aurrekontua oso-oso- rik gauzatu beharko da diru laguntza kobratu ahal izateko, ber- din dio zein den subentzionatutako portzentaia. Aurrekontuan azaldutako kopurutik behera justifikatuz gero, diru laguntzaren portzentaiari eutsiko zaio, eta proportzionalki gutxitu egingo da emandako kopurua.

4. Balorazio irizpideak.

Ondorengo balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan diru laguntza emateko eta zenbatekoa zehazteko. Guztira 100 puntu dira, eta 40 puntuko maila gainditzen ez dutenak diru laguntzarik gabe geldituko dira:

a) Zaharberritu nahi diren agiriak historia, zientzia eta

kulturaren aldetik garrantzizkoak izatea: 25 puntu gehienez.

b) Zaharberritzeko asmotan diren agirien artapen egoera:

20 puntu gehienez.

c) Agiriak dauden lekuaren ingurumen eta instalazio

baldintzak: 10 puntu gehienez.

d) Proposatzen den lan mota. Lan horrek dokumentu edo

dokumentuen osotasuna, erabilera eta kontserbazioa bermatu beharko du: 25 puntu gehienez.

e) Gastu eta sarreren aurrekontua: 10 puntu gehienez.

f) Zaharberritu nahi diren agirien kontserbazioa eta zabal-

kundea bermatuko duen agirizainik edo pertsona arduradunik izatea: 10 puntu gehienez.

5. Diru laguntza ordaintzea.

Onuradunek 6. oinarrian eskatzen den dokumentazioa aur- keztu beharko dute diru laguntza ordainduko bazaie, bidezko administrazio-izapideen ondoren, beti ere.

Dokumentazioa aurkezteko epea deialdiaren urteko azaroa- ren 29an bukatuko da, diru laguntza emateko ebazpenean bes- terik finkatzen ez bada behintzat, betiere deialdiaren urtean.

6. Diru laguntzen onuradunek hartzen dituzten konpromi-

soak eta obligazioak.

Diru laguntza hauen hartzaileek betebehar hauek izango dituzte:

a)Diru laguntza ordaintzeko eskaera aurkeztea, zahar- berrikuntza lanak amaitu ondoren.

Serán objeto de subvención los documentos pertenecientes

a archivos y colecciones con una antigüedad mínima de 50 años

que hayan sido producidos o recibidos por cualquier adminis- tración, entidad o persona que a lo largo de la historia haya des- arrollado atribuciones, funciones o actividades en Gipuzkoa, siempre que dicha documentación radique en la actualidad en este Territorio Histórico.

2.

Solicitantes.

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o personas jurídicas, públicas o privadas, que sean titulares o posean algún derecho real sobre los bienes determinados en la base 1.

3.

Ayudas.

Las ayudas se concederán a fondo perdido, destinándose a compensar los gastos derivados de la restauración de los docu- mentos. La subvención no superará el 60% de los gastos de res- tauración, cuyo importe no podrá superar los 6.000 €.

Los proyectos se subvencionarán en un porcentaje del pre- supuesto presentado. El presupuesto presentado deberá ser eje- cutado siempre en su totalidad para poder acceder al cobro de la subvención, sea cual sea el porcentaje subvencionado. En caso de que se justifique una cantidad inferior a la presupues- tada, se mantendrá el porcentaje de la subvención, disminu- yendo proporcionalmente la cantidad devengada.

4. Criterios de valoración.

Para la concesión de la subvención y la determinación del importe se valorarán los siguientes aspectos sobre un total de 100 puntos. Las solicitudes que no superen el nivel de 40 pun- tos se considerarán denegadas. Aspectos a valorar:

a) El interés histórico, científico y cultural del documento

o documentos: Máximo 25 puntos.

b) El estado de conservación en que se encuentra el docu-

mento o documentos: Máximo 20 puntos.

c) Las condiciones medio-ambientales y de instalación

con que cuenta el lugar en el que se encuentren el documento o documentos: Máximo 10 puntos.

d) El tipo de intervención que se propone, que debe garan-

tizar la integridad, utilización y conservación del documento. Máximo 25 puntos.

e) El presupuesto de gastos e ingresos: Máximo 10 puntos.

f) La existencia de archivero o persona responsable que

garantice la conservación y difusión del documento o docu- mentos: Máximo 10 puntos.

5. Abono de la subvención.

La subvención se hará efectiva previa presentación por los beneficiarios de la documentación requerida en la base 6, siem- pre previos los trámites administrativos oportunos.

El plazo de presentación de la documentación finalizará el 29 de noviembre del año de la convocatoria, salvo que en la resolución de concesión se establezca otro plazo, aunque siem- pre dentro del año de la convocatoria.

6. Compromisos y obligaciones de las personas benefi-

ciarias.

Las personas beneficiarias de las presentes subvenciones tendrán las siguientes obligaciones:

a) Solicitar el abono de la subvención una vez finalizada

la restauración.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

53

b)Diru laguntzaren zenbatekoa xedatu diren esku hartzeak egiteko erabiltzea.

c) Zaharberritze tratamenduak egiten diren bitartean gerta

litekeen edozein ustekabe interesgarriren berri Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuari ematea.

d) Zaharberritze lanaren zenbatekoaren adinako jato-

rrizko fakturak edo fotokopia konpultsatuak aurkeztea, egiaz-

tatu ondoren onuradunari itzuliko zaizkionak.

e) Izandako gastu eta sarreren balantze orokorra aurkeztu

beharko da.

f) Diru laguntza ematen denetik aurrera Kultura, Gazteria

eta Kirol Departamentuari jakinaraztea zaharberritutako agirien jabetzari edo tituluei buruz egindako aldaketa oro. Ez da inoiz

diru laguntzarik emango berehalaxe saldu edo besterendu nahi diren agirien balioa handitzeko. Horri dagokionez, diru lagun- tza ematen denetik bost urteko epea pasa behar da.

g) Zaharberritutako agiriak artatu eta zaintzeko lanak bere

gain hartzea.

h) Zaharberritutako agirien kopia bat euskarri digitalean

Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuari ematea, eta gai- nera zaharberritze teknikariek egingo duten txostenaren kopia bat, non zaharberritze prozesuak izan dituen aldiak eta gorabe- herak jasoko diren. Kopia hori paperean eta euskarri digitalean aurkeztu beharko da. Zaharberritutako dokumentazioa orri askotakoa bada, nahikoa izango da sei irudi esanguratsuenak aurkeztea, paperean nahiz euskarri digitalean, zaharberritze prozesua bukatu ondoren. Halaber, txostenaren laburpena eus- karaz edo bietan emango aurkeztuko da.

i) Egoki irizten diren bideez ezagutaraztea dokumentu

edo dokumentuak Gipuzkoako Foru Aldundiari esker zaharbe- rritu izan direla.

j) Gipuzkoako Foru Aldundiari zaharberritutako doku-

mentu edo dokumentuei dagokienez egoki iritzitako informa- zioa erabiltzeko aukera ematea.

k) Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuari jakinaraz-

tea edozein administrazio edo erakunde publikoren eskutik xede horretarako diru laguntzarik eskuratu duten, eta adminis- trazioak eskatzen dien bestelako argibideak ematea.

Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuko Ondare Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuak diru laguntza jaso duten lanen jarraipena egingo du eta baimendu- tako edo lagundutako proiektuaren arabera egiten direla berma- tuko du.

5. ERANSKINA

Gordailuko pintura eta eskulturako zaharberritze lantegian zaharberritze praktikak egiteko bekaren oinarri arautzaileak.

1.

Xedea.

Berariazko oinarri hauen xedea da arautzea, Ondare Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzuak Gordailuan (Irun) duen pintura eta eskultura zaharberritzeko lantegian pintura edota eskulturako zaharberritze praktikak egi- teko beka bat emateko baldintzak.

b) Destinar el importe de la subvención a la realización de

las intervenciones para las que ha sido asignada.

c) Poner en conocimiento del Departamento de Cultura,

Juventud y Deporte cualquier circunstancia de interés que tenga lugar durante la ejecución de los tratamientos de restauración.

d) Presentar las facturas originales o copias compulsadas

por el importe de la restauración, que serán devueltas a las

beneficiarias de la subvención una vez comprobadas.

e) Presentar balance general de ingresos y gastos habidos.

f) Comunicar al Departamento de Cultura, Juventud y

Deporte cualquier cambio de titularidad /propiedad del docu- mento o documentos que se realice a partir de la concesión de la subvención. En ningún caso se otorgará la subvención para incrementar el valor de la pieza o piezas, de cara a la enajena- ción inmediata de las mismas. En este sentido, se contemplará un plazo de cinco años desde la concesión de la subvención.

g) Asumir las tareas de conservación y preservación del

documento o documentos restaurados.

h) Entregar al Departamento de Cultura, Juventud y

Deporte una copia en soporte digital del documento o docu- mentos restaurados y una copia en soporte papel y en digital de la memoria final que realizarán los técnicos de restauración, en la que se deberán recoger las distintas fases e incidencias del proceso de restauración. En el caso de que la documentación restaurada tuviera un elevado n.º de hojas, será suficiente la pre- sentación, tanto en papel como en soporte digital, de un mínimo de seis imágenes suficientemente ilustrativas del estado final tras el proceso de restauración. Se presentará también un resu- men de la memoria en euskera o en bilingüe.

i) Dar a conocer, mediante los medios que se consideren

oportunos, que el documento o documentos en cuestión han sido restaurados con la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

j) Posibilitar a la Diputación Foral de Gipuzkoa la utiliza-

ción de la información que considere oportuna en relación a la restauración del documento o documentos.

k) Comunicar al Departamento de Cultura, Juventud y

Deporte la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos y facilitar cuanta información le sea requerida por la Administración.

El Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte efec- tuará el seguimiento de las intervenciones objeto de la subven- ción, garantizando que éstas se ajusten en todo momento al pro- yecto autorizado y subvencionado.

ANEXO 5

Bases para la concesión de una beca para la realiza- ción de prácticas de restauración en el taller de res- tauración de pintura y escultura de Gordailua.

1.

Objeto.

Es objeto de las presentes bases específicas la regulación de la concesión de una beca para la realización de prácticas de res- tauración de pintura y/o escultura en el taller de restauración de pintura y escultura del Servicio de Patrimonio Histórico- Artístico, Archivos y Museos, sito en Gordailua (Irun).

54 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

Beka jasotzailea zentroak eskuartean dituen zaharberrikun- tza programen barruan sartuko da, eta oro har zentroaren gaine- rako zaharberrikuntza lanetan parte izango da.

A tal efecto la persona beneficiaria de la beca se incorporará a los programas de restauración que viene desarrollando el centro colaborando también en el resto de actividades de conservación.

2.

Eskatzaileak.

2.

Solicitantes.

Beka honen eskatzaile izan daitezke:

Podrán solicitar la presente beca:

2.1.

Arte Ederretako fakultateetan lizentziadun

2.1.

Las personas licenciadas por facultades de Bellas

(zaharberritze gaian prestakuntza duena, edo arte lanak zahar- berritu eta artatzeko espezialitatean), edo Zaharberritzeko Graduan lizentziadun edo Kultur Ondasunen Zaharberrikuntza eta Artapeneko Goi Mailako Eskolako tituludun direla egiazta- tzen duten pertsona fisikoak. Ezinbesteko baldintza izango da ikasketa horiek beka honen deialdia baino gutxienez urtebete lehenago amaituak izatea eta esperientzia profesionalen bat kreditatzea aurrez (ikasketa garaiko praktikaldiez gain). “Rigatino” edo “trategio”ko proba praktikoa egingo da eta bali- teke elkarrizketa pertsonala egin behar izatea.

Artes (con formación en materia de restauración o Especialidad Restauración y Conservación de obras de arte), o licenciados en Grado de Restauración o tituladas por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.Será requi- sito el haber concluido la carrera por lo menos con un año de antelación a la fecha de convocatoria de la presente beca y poder acreditar alguna experiencia profesional previa (fuera de las prácticas en el período de formación académica). Se reali- zará una prueba práctica de “rigatino” o “trategio” y cabrá la posibilidad de realizar una entrevista personal.

2.2.

Hortaz gain, beharrezkoa izango da zuritzea auzota-

2.2.

Además de lo anterior, será requisito indispensable

sun administratiboa Gipuzkoako Lurralde Historikoa osatzen duten edozein herritan bost urteko gutxienezko epean azken

hamar urtetan.

acreditar la vecindad administrativa en cualquiera de los muni-

cipios que integran el Territorio Histórico de Gipuzkoa por plazo mínimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

2.3.

Beka hau bateraezina izango da ezaugarri bereko

2.3.

El disfrute de esta beca se considera incompatible con

beste edozelako beka edo laguntzekin.

cualquier tipo de beca o ayuda de las características de las que se convoca.

2.4.

Ezin dira beka honetara aurkeztu lehenago

2.4.

No podrán optar a esta beca las personas que con

zaharberritze arloan Gipuzkoako Foru Aldundiaren bekadunak

anterioridad hayan disfrutado de becas concedidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa en el campo de la restauración.

izan diren pertsonak.

3.

Balorazioa eta diru laguntza ematea.

3.

Valoración y concesión.

Beka bakar bat emango da, 10.000 eurotakoa. Beka hori emateko honako alderdi hauek baloratuko dira:

Se concederá una única beca dotada de 10.000 euros. Para la concesión de dicha beca se valorarán los siguientes aspectos:

a)

Curriculum vitae. Espediente akademikoa, beste

a)

Curriculum vitae. Expediente académico, otros cursos

prestakuntza ikastaroak eta esperientzia profesionala (orain arte

de formación y experiencia profesional (se valorarán los traba- jos de restauración realizados hasta el momento tanto de forma individual como de forma colectiva).

egindako zaharberrikuntza lan guztiak baloratuko dira, bakarka nahiz taldean eginak direla).

b)

Praktikaldian lortu nahi lituzkeen helburuen inguruko

b)

Memoria sobre las expectativas con respecto al periodo

txostena, urteko deialdian ezarritakoari jarraikiz.

de prácticas, conforme a lo establecido en la convocatoria anual.

Gehienez 30 puntu emango dira, horrela banatuta:

Sobre un máximo de 30 puntos, la distribución de los mis- mos será la siguiente:

a) Curriculum vitae: Gehienez 28 puntu:

a) Curriculum vitae: Máximo 28 puntos:

1. Espediente akademikoa: Gehienez 5 puntu.

1. Expediente académico: Máximo 5 puntos.

2. Bestelako prestakuntza ikastaroak: Gehienez 3 puntu.

2. Otros cursos de formación: Máximo 3 puntos.

3. Euskera ezagutzea. Gehienez 5 puntu. Titulazioaren

3. Conocimiento de euskera: Máximo 5 puntos. Se justifi-

bidez justifikatuko dute. Titulaziorik ez badute, elkarrizketa baten bitartez baloratuko da.

cará mediante titulación, y, en caso de no disponer de ella, se

valorará mediante una entrevista.

4).

Lan eskarmentua: Gehienez 10 puntu.

4.

Experiencia profesional: Máximo 10 puntos.

5.

«Rigatino» proba: Gehienez 5 puntu.

5.

Prueba de «rigatino»: Máximo 5 puntos.

b)

Memoria: Gehienez 2 puntu.

b)

Memoria: Máximo 2 puntos.

4.

Iraupena.

4.

Duración.

Beka honen iraupena hamabi hilabetekoa izango da prakti- kaldia egiteko lantegira sartu eta hortik aurrera kontatzen hasita.

La duración de la beca será de doce meses a contar desde el momento de la incorporación al taller para la realización de las prácticas.

5.

Bekaren ordainketa.

5.

Abono de la beca.

Beka ondorengo eran ordainduko da, beti ere aurrez bidez- koak diren tramite administratiboak egin badira:

El abono de la beca se efectuará, previos los trámites admi- nistrativos oportunos, de la siguiente forma:

— Zenbateko osoaren %40a, beka ematerakoan.

— El 40% del importe total, en el momento de la concesión.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

55

— Zenbateko osoaren %40a, bekak hartzen duen praktikal- diaren erdian eta ordurarte egindako lanaz zein praktikaldia amaitu artean egin asmo denaz azalpen txostena aurkeztu ondo- ren.

— Gainerako %20, beka eman deneko praktikaldia amaitu eta emaitzak aurkeztu ondoren.

6. Praktikaldiaren hasiera.

Praktikaldia lehenbailehen hasiko da, lantegia noiz erabil daitekeen kontuan hartuta.

7. Onuradunaren betebeharrak.

a) Bekaz baliatzen den bitartean oinarri hauetatik sortzen

diren arauak hutsegin gabe betetzea.

b) Gordailuko lantegira joatea egunero 08:00-14:00 bitar-

tean (astelehenetik ostiralera) edota zaharberrikuntza lantegiko arduradunak erabakitako zentroetara joatea. Salbuespenez ez bertaratzea justifikatu egingo da, eta, beharrezkoa bada, neu- rriak hartuko dira prestakuntzaren ikuspuntutik sortu daitez- keen kalteak murrizteko.

c) Praktikaldi erdia iristen denean, Kultura Zuzendaritza

Nagusian aurkeztea zaharberrikuntza lantegiko arduradunaren ziurtagiri bat bekadunak egindako lanaz eta asistentziaz.

d) Praktikaldia amaitu ondoren eta bekaren azken zatia

ordaindu aurretik, zaharberrikuntza lantegiko bigarren asisten- tzia ziurtagiria eta praktikaldiaren emaitzak nahiz bekadunaren iradokizunak jasotzen dituen amaierako memoria, euskeraz edo elebiduna aurkeztea.

e) Administrazioak onuradunari noiznahi eskatzen dion

informazio guztia ematea.

Beka amaitu ondoren, Kultura Zuzendaritza Nagusiak Gordailuko pintura eta eskultura zaharberrikuntzako lantegian egindako praktikaldia zuritzen duen ziurtagiria emango dio bekadunari.

6. ERANSKINA

Ikerketa historikoak egiteko José Ignacio Tellechea Idígoras beka ematea arautzen duten oinarriak.

1.

Xedea.

Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako Artxibo Orokorrak kudeatzen duen ikerkuntzako beka ematea arautzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoari buruzko ikerketa historikoak egiteko. Azterketek gai desberdinak bil ditzakete.

Ez dira onartuko agiri iturrien argitalpenekin lotuta dauden proiektuak ez eta dokumentuen katalogoak edo inbentarioak ere.

2. Onuraduna.

Beka hau unibertsitateko goi mailako titulu baten jabe diren pertsonek lortu dezakete.

Hortaz gain, beharrezkoa izango da zuritzea auzotasun administratiboa Gipuzkoako Lurralde Historikoa osatzen duten edozein herritan bost urteko gutxienezko epean azken hamar urtetan.

— El 40% del importe total, a la mitad del período de dis- frute de la beca y previa presentación de una memoria explica- tiva del trabajo realizado y del que se vaya a realizar hasta el final del período.

— El 20% restante, al final de la vigencia de la beca y pre- via presentación de los resultados.

6. Inicio de las prácticas.

Las prácticas se inciarán a la mayor brevedad teniendo en cuenta la disponibilidad del taller.

7. Obligaciones de la personas beneficiaria.

a) Cumplir (de forma ininterrumpida durante el disfrute

de la beca) las normas que resulten de los distintos apartados de estas bases.

b) Asistir diariamente al taller de restauración de

Gordailua en horario de 8:00-14:00 h (de lunes a viernes) o, en su defecto, acudir a los lugares que les sean señalados por la persona responsable del taller de restauración. Cualquier excep- ción a esta asistencia deberá ser justificada y, en su caso, se establecerán las medidas oportunas para minimizar los perjui- cios que desde el punto de vista formativo se pudieran producir.

c) Transcurrida la mitad del período de estudio, remitir a

la Dirección General de Cultura certificado expedido por la per- sona responsable del taller en el que se acredite la asistencia y los trabajos realizados por el/la becario/a.

d) Finalizado el período de prácticas y previo al cobro de

la última parte de la beca, entregara un segundo certificado de asistencia al taller de restauración, así como una memoria final en bilingüe o euskera, que recoja el contenido de la práctica y aporte las sugerencias que el/la becario/a considere oportunas.

e) Facilitar en cualquier momento cuanta información le

sea requerida por la administración.

Al término del disfrute de la beca, la Dirección General de Cultura emitirá el correspondiente certificado justificativo de la realización de las prácticas en el taller de restauración de pin- tura y escultura de Gordailua.

ANEXO 6

Bases por las que se regula la concesión de la beca de investigación histórica José Ignacio Tellechea Idígoras.

1.

Objeto.

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de una beca de investigación para la realización de estudios históricos referentes al Territorio Histórico de Gipuzkoa, gestionada por el Archivo General de Gipuzkoa. Los estudios pueden ser aborda- dos desde distintas disciplinas.

Quedan excluidos los proyectos relacionados con la edición de fuentes documentales y la realización de catálogos e inven- tarios documentales.

2. Persona beneficiaria.

Podrán obtener la presente beca las personas que acrediten estar en posesión de un título universitario superior.

Además de lo anterior, será requisito indispensable acredi- tar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios que integran el Territorio Histórico de Gipuzkoa por plazo mínimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

56 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

Atzerrian eskuratutako tituluak Hezkuntza gaietako esku- mena duen Ministerioaren aldetik behar bezala homologatuak egon beharko dute beka lortzeko eskaera aurkezterakoan.

Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar debida- mente homologados por el Ministerio competente en materia de Educación en el momento de la presentación de las solicitudes para la obtención de esta beca.

Beka hau eskuratzea bateraezina da ikerkuntza hori bera nahiz beste edozein ikerkuntza egiteko bestelako beka edo laguntzarekin, baita ordainpeko edozein lanarekin ere.

El disfrute de esta beca se considera incompatible con cual- quier tipo de beca o ayuda destinada a la misma u otra investi- gación, así como con cualquier tipo de trabajo remunerado.

Lana bakarka nahiz taldean egin ahal izango da. Azken kasu horretan, beka bakarra emango da betiere, eta ikerkuntza talde- aren ordezkari gisa izendatu behar da proiektuaren zuzendari bat. Diru laguntzak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko zerga ordaintzen du.

El trabajo se puede realizar individualmente o en equipo. En este último caso, será única la beca que se conceda, debiendo estar el equipo representado por un director o una directora res- ponsable del proyecto. La beca tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3.

Ebaluazio batzordea.

 

3.

Comisión evaluadora.

Historia ikerkuntzarako eskaerak ondorengo kideek osatu- tako ebaluazio batzordeak aztertu eta baloratuko ditu: Ondare Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzu burua, zerbitzu horretako teknikari bat eta unibertsitateko irakasle edo sona handiko ikertzaileen arteko beste bi kide.

Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una comi- sión evaluadora integrada por la jefa/e del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos, una téc- nica/ o de dicho servicio y dos profesores o profesoras univer- sitarias o, en su caso, investigadores o investigadoras de reco- nocido prestigio.

Ebaluazio batzordearen osaera publikoki jakinaraziko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuz.

La composición de la comisión evaluadora se hará pública y se dará a conocer mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Behar izanez gero, ebaluazio batzordeak elkarrizketa per- tsonalak egin ditzake eskatzaileekin.

En el caso de que se estime necesario, la comisión evalua- dora podrá realizar entrevistas personales.

1.

Ebaluazioa eta ematea.

 

Evaluación y concesión.

Gehienez 25 puntu emango dira, horrela banatuta.

 

Sobre un máximo de 25 puntos, la distribución de los mis- mos será la siguiente:

Beka emateko alderdi hauek baloratuko dira:

Para la concesión de la beca se valorarán los siguientes aspectos:

a)

Eskatzailearen curriculum vitae eta espediente akade-

a)

El currículum vítae y el expediente académico de la

mikoa: 0-6 puntu.

 

persona aspirante: De 0 a 6 puntos.

b)

Ikerketa lan proiektuaren kalitatea eta interesa: Atal

b)

La calidad e interés del proyecto:. Se incluirán en este

honetan sartuko dira ikerkerketarako erabiliko diren agiri-itu- rriak (lehenak). 0-12 puntu.

apartado las fuentes documentales (primarias) a utilizar para la

investigación. De 0 a 12 puntos.

c)

Berezko

entitatea

duen

ikertze

proiektu

zabalago

c)

El hecho de formar parte de un proyecto de investiga-

batean parte izatea (doktore-tesia, besteak beste): 0-2 puntu.

ción más amplio (por ejemplo tesis doctoral), pero con entidad propia: De 0 a 2 puntos.

d)

Ikerketa proiektua euskeraz burutzea: 5 puntu.

 

d)

Desarrollar el proyecto de investigación en euskera: 5

 

puntos.

Elkarrizketa pertsonala egiteko aukera izango da.

 

Cabrá la posibilidad de una entrevista personal.

Deialdiko beka eman gabe gera daiteke.

 

La convocatoria podrá declararse desierta.

5.

Iraupena.

5.

Duración.

Bekaren gai diren lanen iraupena hamabi hilabetekoa iza- nen da, beka eman izanaren jakinarazpena jaso eta handik aurrera.

La duración de los trabajos objeto de la beca será de doce meses a contar desde la notificación de la concesión de la misma.

6.

Zuzkidura eta diru laguntza ordaintzea.

 

6.

Dotación y abono de la subvención.

Proiektuaren aurrekontuaren arabera, gehienez ere 11.500 € euroko beka emango da.

La dotación de la beca, en función del presupuesto del pro- yecto, será de hasta 11.500 €.

Ordainketa hurrengo eran egingo da, beti ere aurrez bidez- koak diren tramite administratiboak egin badira:

El abono de la beca se efectuará, previos los trámites admi- nistrativos oportunos, de la siguiente forma:

— Beka ematean, guztirako kopuruaren %40.

 

El 40% del importe total, en el momento de la concesión de la subvención.

— Deialdiaren urteko abenduaren 13a baino lehen, guzti- rako kopuruaren %20, egindako lanari buruzko txostena aur- keztu ostean. Bertan jaso behar dira ikerketan egindako aurre- rapenak eta ordura arte burututako lan programa.

El 20% del importe total, antes del 13 de diciembre del

año de la convocatoria y previa presentación de una memoria explicativa de la labor realizada, en la que se recojan los avan- ces de la investigación y el programa de trabajo llevado a cabo.

— Guztirako kopuruaren %40, bekaren iraupena bukatzen denean, emaitzak aurkeztu ondoren eta betiere beka emandako

El 40% restante, al final de la vigencia de la beca y pre-

via presentación de los resultados, y siempre antes del 5 de

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

57

urtearen hurrengo urteko abenduaren 5a baino lehenago. Ikerketaren emaitzak hasierako memoriak egindako plateamen- duekin bat etorriko dira.

7. Onuradunaren betebeharrak.

Onuradunak ondorengo konpromisoak ditu:

a) Bekaz baliatzen den bitartean oinarri hauetatik sortzen

diren arauak hutsegin gabe betetzea.

b) Ikerketa egiteko aukeratu agiritegietara edo liburute-

gietara era erregularrean joatea.

lehen,

honako informazioa bidaltzea Kultura Zuzendaritza Nagusiari:

— Egiten ari den lanaren memoria: Egindako lanaren pro-

grama, astean zenbat lanordu betetzen diren, eta abar.

c) Deialdiaren

urteko

abenduaren

13a

baino

— Ikerketa egiteko aukeratutako agiritegira edo liburute-

gira era erregularrean bertaratzen edo /eta kontsulta egiten dela egiaztatzen duten agiriak.

d) Beka eman eta handik urtebetera gehienez ere ikerketa

lana bukatuta izatea.

e) Ikerketa lanaren ale bat Kultura Zuzendaritza Nagusiari

ematea bai formatu digitalean bai papelean.

Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratzeko beharrezkoa izango da ikerketa zuzendu duen irakaslearen oniritzia. Edizio lanak argitalpena egin aurrekoak, autorearen kontura izango dira eta hauek Gipuzkoako Artxibo Orokorraren estilo arauen arabera egin beharko dira. Laburpen bat ere aurkeztuko da, horri erdikoa euskeraz edo bietan.

f) Proposatu den ikerketarako eman den beka horrek gero

doktoradutza tesia sortarazten badu, tesia bukatzen denean Kultura Zuzendaritza Nagusiari horren ale bat bidaltzea eta ber- tan Gipuzkoako Foru Aldundiaren beka izan duela adieraztea.

g) Beharrezko izan daitezkeen jabetza intelektualaren

eskubideak doan lagatzea, diruz lagundutako ikerketak eta dagokion laburpena bai paperean bai eduki digitalean argitara- tzeko, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateratua onartzen duen 1996ko apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako.

Errege Dekretuaren arabera. Horretarako, dagokion kontra- tua sinatzeko konpromisoa hartuko du. Gipuzkoako Foru Aldundiak ikerketaren egileari baimena eman ahal izango dio argitarapena Gipuzkoako Foru Aldunditik kanpo egiteko.

II. ERANSKINA

Ondare Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta Museoen zerbitzuaren bitartez Kultura Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen programen kontura emango diren diru laguntzen 2013ko deialdia.

1. Diru laguntza lerroen zerrenda.

— Kultur

ondarea

zaharberritzea

Eranskina.

eta

sendotzea.

1.

— Museoak kudeatzea. 2. eranskina.

— Indusketak eta ikerketa arkeologikoak egitea. 3. erans-

kina.

— Agiri ondarea zaharberritzea. 4. eranskina.

diciembre del ejercicio siguiente al de la concesión de la beca. Los resultados entregados deberán estar en consonancia con los planteamientos de la memoria inicial.

7. Obligaciones de la persona beneficiaria.

La persona beneficiaria de la beca se comprometerá a:

a) Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de

la beca las normas que resulten de estas bases.

b) Asistir de forma regular a los archivos y/o bibliotecas

elegidos para llevar a cabo su investigación.

c) Antes del 13 de diciembre del año de la convocatoria,

remitir a la Dirección General de Cultura la siguiente información:

— Una memoria de la labor realizada en la que se recojan

los avances de la investigación y el programa de trabajo llevado a cabo.

— Documento que acredite la asistencia regular y/o la con-

sulta a los archivos y/o bibliotecas elegidos para llevar a cabo

la investigación.

d) Finalizar su trabajo de investigación en el plazo

máximo de un año desde la concesión de la beca.

e) Entregar un ejemplar del trabajo de investigación en

soporte electrónico y una copia en papel a la Dirección General de Cultura.

Para su publicación por la Diputación Foral de Gipuzkoa, deberá contar con el visto bueno del profesor/ a que haya ava- lado la investigación. Correrán a cargo del autor o autora los trabajos de edición previos a la publicación según las normas de estilo del Archivo General de Gipuzkoa, y presentarán además un resumen que no debe exceder de medio folio en bilingüe.

f) En el caso de que la beca que se haya concedido para la

investigación propuesta dé lugar en el futuro a una tesis docto-

ral, a la conclusión de esta última remitir un ejemplar a la Dirección General de Cultura, y hacer constar la beca conce- dida por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

g) Ceder a título gratuito los derechos de propiedad intelec-

tual que sean precisos, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para la publicación del estudio resultante de la investigación subvencionada y del resumen corres- pondiente, tanto en soporte papel como en soporte electrónico.

Para ello se compromete a formalizar el correspondiente contrato. La Diputación Foral de Gipuzkoa, en su caso, podrá autorizar al autor o autora de los estudios la publicaciónde los mismos fuera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

ANEXO II

Convocatoria 2013 de las subvenciones con cargo a los programas gestionados por la Dirección General de Cultural a través del Servicio de Patrimonio Histórico-artístico, Archivos y Museos.

1. Relación de líneas de subvención.

— Restauración y consolidación del patrimonio cultural. Anexo 1.

— Gestión de museos. Anexo 2.

— Excavaciones e investigación arqueológica. Anexo 3.

— Restauración del patrimonio documental. Anexo 4.

58 GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

— Zaharberritze praktikak egiteko beka. 5. eranskina.

— Ikerketa historikoak egiteko José Ignacio Tellechea Idígoras beka. 6. eranskina.

2. Eskaerak aurkezteko epea.

Diru laguntza eta beka hauek eskatzeko azken eguna 2013ko apirilaren 12a da.

3. Diru laguntzen kopurua.

Deialdi honetarako zazpiehun eta hogeita bost mila eta bos- tehun (725.500) euroko gastua baimentzen da, aurrekontu xeda- pen eta helburu hauekin:

— Beca para la realización de prácticas de restauración Anexo 5.

— Beca de investigación histórico José Ignacio Tellechea Idígoras. Anexo 6.

2. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones y becas finalizará el 12 de abril de 2013.

3. Cuantía de las subvenciones.

Se autoriza un gasto por importe de setecientos veinticinco mil quinientos (725.500) euros para la presente convocatoria, con la siguiente imputación presupuestaria y destino:

Programa

 

Aurrekontu saila

Zenbatekoak (€)

Partida presupuestaria

Importes (€)

 

1.0210.100.761.01.01.2013

120.000

1. Eranskina/ Anexo 1

1.0210.100.780.00.01.2013

120.000

1.0210.100 .781.00.01.2013

60.000

 

1.0210.110.461.01.01.2013

72.000

5.0210.110.461.01.01.2014

48.000

1.0210.110.470.00.01.2013

10.200

2. eranskina / Anexo 2

5.0210.110.470.00.01.2014

6.800

1.0210.110.480.00.01.2013

4.200

5.0210.110.480.00.01.2014

2.800

1.0210.110.481.00.01.2013

72.000

5.0210.110.481.00.01.2014

48.000

 

1.0210.100.761.01.02.2013

10.000

3. Eranskina / Anexo 3

1.0210.100.770.00.02.2013

20.000

1.0210.100 780.00.02.2013

10.000

1.0210.100.781.00.02.2013

80.000

 

1.0210.110.761.01.01.2013

10.000

4. Eranskina / Anexo 4

1.0210.110.780.00.01.2013

5.000

1.0210.110.781.00.01.2013

5.000

 

1.0210.100.480.00.02.2013

4.000

5. Eranskina / Anexo 5

5.0210.100.480.00.02.2014

6.000

 

1.

0210.110.480.00.02.2013

6.900

6. Eranskina/ Anexo 6

5.

0210.110.480.00.02.2014

4.600

4. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.

Diru laguntzaren eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak dira, oro har, 3.3 oinarri orokorrean xedatuta- koak, eta diru laguntza mota bakoitzerako, jarraian adierazten direnak:

1. Gipuzkoako kultur ondarea zaharberritzeko eta sendo-

tzeko diru laguntzak (1. eranskina).

a) Jabego partikularreko higiezinen kasuetan, eraikinaren

jabetzaren egiaztagiria edo errentari izatearen edota bestelako eskubide errealaren egiaztagiria, jabearen baimen espresua jasotzen duen agiriarekin batera. Ondasuna jabeen erkidego batena denean, idatzi bat aurkeztu beharko da, aipatuta nor hau- tatu den diru laguntzaren hartzaile bakarra izateko eta jabe bakoitzari zein portzentaje legokiokeen.

b) Proposatzen den ekintzak arkitektura proiektua

beharko balu, paperean eta euskarrri digitalean aurkeztuko da

proiektu hori.

c) Egin nahi den esku hartzearen aurrekontu zehatza eta

finantzabidea, paperean eta euskarri digitalean. Erakunde publi- koek sustatutako proiektuetan, proposatutako esku hartzerako aurtengo ekitaldian behar adinako kreditua dagoela ziurtatuko duen agiria.

4. Documentos que deben acompañarse a la solicitud.

La documentación que deberá acompañarse a la solicitud de subvención será la que se indica en la base general 3.3 y en par- ticular para cada línea subvencionable, la que se indica a conti- nuación:

1. Subvenciones destinadas a la restauración y consolida-

ción del patrimonio cultural de Gipuzkoa (anexo 1).

a) Para el caso de inmuebles de propiedad particular,

documento acreditativo de la propiedad del edificio, o del arrendamiento u otro derecho real, así como de la autorización expresa del propietario o propietaria, en su caso. Cuando el bien pertenezca a una comunidad de propietarios, se adjuntará un escrito en el que se designe a uno de ellos como titular único de la subvención y se indiquen los porcentajes de cada uno.

b) En el caso de que la actuación que se propone requiera

proyecto arquitectónico, se aportará éste tanto en papel como en soporte digital.

c) Presupuesto detallado de la intervención a realizar y

forma de financiación de la misma, en soporte papel y digital. En proyectos promovidos por entidades públicas, certificado en el que conste la existencia de consignación presupuestaria en el presente ejercicio para la intervención.

GIPUZKOAKO A.O.—2013ko martxoaren 12a

N.º 49

B.O. DE GIPUZKOA—12 de marzo de 2013

59

d)

Berritu nahi den ondasunaren azgazkiak, paperean eta

d)

Documentación fotográfica del bien a restaurar, en

euskarri digitalean.

soporte papel y en soporte digital.

e)

Aldez aurretik Donostiako Gotzaintzaren baimena

e)

En aquellos edificios pertenecientes a entidades reli-

behar duten erakunde erlijiosoen eraikinetan, hark emandako baimenaren egiaztagiria.

giosas que requieran la autorización previa del Obispado de San Sebastián, documento que acredite dicha autorización.

f)

Organo eta harmoniumak zahaberritzeko, berriz,

f)

En el caso particular de la restauración de órganos y

Organo eta Harmoniumak zaharberritzeko Elizbarruti Batzor- dearen aldeko txostena, hau da, proposatzen den berritze lana egokia dela dioena.

armonios, además, el informe favorable de la Comisión Diocesana para la Conservación y Restauración de Organos y Armonios sobre la idoneidad de la intervención a realizar.

2.

Museoak kudeatzeko diru laguntzak (2. eranskina).

2.

Subvenciones para la gestión de museos (anexo 2).

Memoria bat ondorengo puntuak xehetasun osoz jasotzen dituela:

Una memoria que recoja de forma detallada:

a)

Museo gunearen proiektu orokorra, gastuen eta sarre-

a)

El proyecto general del centro, incluido el presupuesto

ren aurrekontuak barne direla.

de gastos e ingresos.

 

b)

Urtean zehar egingo diren ekintza zehatzak eta ekintza

b)

Las acciones concretas que se han previsto realizar a lo

bakoitzak duen aurrekontuaren agerpen xehatua. Dokumentu

largo del año y el presupuesto desglosado de cada una de ellas, distinguiendo los siguientes apartados:

hori idazterakoan, atal hauek bereizi behar dira:

b.1.

Zentroak lantzen dituen gaiei buruzko ikerketa pro-

b.1.

Programa de investigación sobre los temas de los que

grama.

trata el centro.

 

b.2. Edukiak hedatu eta museoa bera nahiz museoko jar- duerak sustatzeko programa: Erakusketak, argitalpenak, jar- duera pedagogikoa, heziketa jarduera, etab. Edukiak ekoiztu eta agerian jartzeko informazioko teknologiak erabiltzea (web orriak).

b.2. Programa de difusión de contenidos y de promoción del propio museo y sus actividades: Exposiciones, publicacio- nes, actividad pedagógica y educativa, etc. Aplicación de las tecnologías de la información a la producción y puesta en valor de contenidos (páginas web).

b.3.

Bildumekin zerikusirik duten jarduerak:

b.3.

Actividades relacionadas con las colecciones:

— Funtsen dokumentazioa: Inbentariatu, katalogatu eta dokumentatzea.

— Documentación de los fondos: Labores de inventario, catalogación y documentación.

— Prebentzio-artapeneko eta piezak zaharberritzeko pro- grama.

— Programa de conservación preventiva y de restauración de piezas.

b.4.

Erakusketa iraunkorra hobetzeko eta/edo berritzeko

b.4.

Acciones de mejora y/o renovación de la exposición

ekintzak.

permanente.

 

c)

Beste informazio interesgarriak: Jendearentzako ordu-

c)

Otra información de interés: Horarios de apertura para

tegia 2013an, sarreren prezioa eta beherapenen sistema.