Está en la página 1de 7

Amsterdam Centrum Jaarrekening 2012

Status: Concept Versie 2 Vast te stellen in de ALV van 27 maart 2013

Inleiding Voor u ligt de tweede versie van het concept financieel jaarverslag over 2012 van de afdeling Amsterdam Centrum van de Partij van de Arbeid. Dit verslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie. In 2011 is de partij overgestapt op een nieuw financieel administratiesysteem. Dit systeem is voor alle leden te raadplegen via mijn.pvda.nl. Dit verslag hanteert de namen uit het nieuwe systeem. Het jaar 2012 is onverwacht een verkiezingsjaar geworden. Daarin heeft de afdeling ook financieel bijgedragen aan de landelijke campagne. De uitgaven zijn mede daarom iets groter geweest dan begroot.

Gedurende de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2013 beantwoord ik graag uw vragen. Amsterdam, 28 februari 2013

Namens het afdelingsbestuur, Niels van der Meulen Penningmeester Amsterdam Centrum

Bedragen in euros INKOMSTEN Inkomsten 1. Contributie politici 2. Renteopbrengsten 3. Overige ontvangsten 4. Afdracht partijbureau 5. Extra afdracht partijbureau 6. Inkomsten gezamenlijke act. Totaal Inkomsten Begroot 2012 5.400,00 300,00 400,00 7.901,52 0,00 0,00 14.001,52 Uitkomst 2012 5.400,00 600,06 1.760,56 7.901,52 1.000,00 240,00 16.902,14 Verschil 0,00 300,06 1.360,56 0,00 1.000,00 240,00 2.900,62 Begroot 2013 5.400,00 300,00 400,00 8.460,76 0,00 0,00 14,560,76

1. Contributie politici (8003) Dit betreft de contributie die de deelraadsleden en dagelijks bestuurders aan de afdeling bijdragen. Er is in 2012 voor 5.250,00 aan inkomsten aan contributie van politici binnengekomen voor het jaar 2012. Daarnaast is er voor 150,00 euro aan vorderingen bijgekomen. Deze vorderingen zijn inmiddels voldaan. De inkomsten bestaan dus uit 5.400,00 Het begroote bedrag van 5.400,00 is als volgt vastgesteld: Raadsleden 50 euro per maand, dus 600 euro per jaar; Leden van het Dagelijks Bestuur 200 euro per maand, dus 2.400 euro per jaar. We hebben vijf raadsleden en n DBer in heel 2012 gehad. Dat maakt (5 x 600 + 2400 =) 5.400 euro aan contributie van politici per jaar. -----Er is in 2012 door de stadsdeelpolitici voor 1.340,00 afgelost aan openstaande vorderingen van totaal 1.650,00 uit 2011. Er staat eind 2012 dus nog een bedrag van (1.650,00 1.340,00) = 310,00 euro open. Deze 310,00 euro bestaat uit een bedrag van 150,00 euro dat is opgebouwd in 2012. Dit bedrag is inmiddels in begin 2013 voldaan. Daarnaast is 160,00 euro afgeschreven op een vordering van in totaal 600,00 euro uit 2010. De openstaande vorderingen bedragen eind 2012 150,00 euro. Deze zijn inmiddels voldaan. Tabel: contributie politici Vastgestelde (+) contributie politici Openstaande 2012 vordering 2011 5.400,00 1.650,00 -----(-) Kasinkomsten 6.740,00 (-) Afschrijving 160,00 (=) Openstaande vordering 2012 150,00

2. Renteopbrengsten (8006) Dit betreffen de rentebaten op spaartegoeden. De kascommissie heeft voorgesteld een deel van de spaartegoeden voor een langere tijd vast te zetten tegen een hogere rente. Het bestuur heeft aan dit advies in 2012 nog geen gevolg gegeven omdat in 2012 door de bijzondere omstandigheden op de markt de rentes op kortlopende depositos niet hoger was dan de rente op een spaarrekening. 3. Overige ontvangsten (8011) De overige ontvangsten bestaan voor 397,24 euro uit giften van individuele leden.

Daarnaast zijn er twee bedragen van 711,83 en 651,49 euro die onterecht per automatische incasso door de afdeling centrum zijn betaald terugontvangen van de PvdA afdeling Amsterdam. (394,97 + 711,83 + 651,49 = 1.760,56) 4. Afdracht partijbureau (8100) Dit betreft de jaarlijkse afdracht van de landelijke PvdA aan de afdeling. Het bedrag is gerelateerd aan het aantal leden en wordt van te voren vastgesteld. Het is daarom altijd begroot conform resultaat. In 2012 is het bedrag als volgt vastgesteld: 9,02 euro maal 876 leden = 7.901,52 (telling 1 oktober 2011). 5. Extra afdracht partijbureau (8110) Er is twee keer vijfhonderd euro bijgedragen vanuit het activiteitenfonds. Eenmaal voor de bijeenkomst de Wereld 3.0 en eenmaal voor de bijeenkomst met als thema de pensioenen. 6. Inkomsten gezamenlijke activiteiten (8112) Dit zijn inkomsten vanuit het activiteitenfonds en andere afdelingen in verband met activiteiten die een bereik hebben dat verder gaat dan de eigen afdeling en waar onze afdeling verantwoordelijk is voor de kosten voor een gezamenlijke activiteit. In dit geval is er bijgedragen door andere organisaties voor de bijeenkomsten van Wereld 3.0. Deze inkomsten zijn van te voren niet begroot. Algemeen Er is een positief verschil van 2.900,62 euro tussen de begroote en feitelijk ontvangen inkomsten. Dit verschil bestaat uit het ontvangen van eerder onterechte bedragen, meer ontvangen renteontvangsten en het niet begroot hebben van inkomsten uit gezamenlijke activiteiten.

UITGAVEN Uitgaven 1. Vergaderkosten 2. Promotie/campagne 3. Bankkosten 4. Ledenbehoud 5. Ledenraadpleging 6. Gez. activiteit binnen PvdA 7. Gez. activiteit buiten PvdA 8. Thematische vergadering 9. Toevoeging verkiezingsf. 10. Overige vergoedingen 11. Drukkosten mailings 12. Webbeheer 13. Scholing Totaal Uitgaven Begroot 2012 700,00 2.000,00 0,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 2.000,00 5.400,00 901,52 1.100,00 0,00 0,00 14.001,52 Uitkomst 2012 18,60 2.641,82 53,31 481,00 949,74 388,00 1.405,81 2.464,43 5.400,00 1.168,27 2.490,51 0,00 0,00 17.461,49 Verschil 681,40 -641,82 -53,31 219,00 250,26 -388,00 -1.405,81 -464,43 0,00 -266,75 -1.390,51 0,00 0,00 -3.459,97 Begroot 2013 300,00 3.200,00 100,00 700,00 1.050,00 0,00 0,00 2.000,00 5.400,00 610,76 700,00 200,00 300,00 14.560,76

1. Vergaderkosten (4507) Hieronder zijn de onkosten van het bestuur geboekt. Hieronder vallen de representatiekosten van de jaargesprekken. Voor 2013 is hier ondanks de geringe uitgaven in 2012 toch 300 euro begroot. Dit zijn kosten die door de programmacommissie gemaakt kunnen worden. 2. Promotie/campagne (4514) De grootste kostenpost hierbinnen is de landelijke campagne. Er is 1.000 euro afgedragen aan de PvdA afdeling Amsterdam voor de campagne daarnaast is er 500 euro bijgedragen aan croissants en ruim 600 euro aan brugborden. Verder zijn dit de kosten aan campagnemateriaal waaronder bloemen. 3. Bankkosten (4517) Dit betreft de kosten van het zakelijke betalingsverkeer. 4. Ledenbehoud (Opvang nieuwe leden) (4601) Dit betreft een etentje met nieuwe leden en een borrel. 5. Ledenraadpleging (Algemene ledenvergaderingen) (4602) Dit zijn kosten voor twee ALVs, de kosten voor presentjes van sprekers. 6. Gezamenlijke activiteit binnen PvdA (4650) Er bleek nog een schuld open te staan van 388 euro van een bijeenkomst in 2011 georganiseerd door de PvdA afdeling Amsterdam in samenwerking met de stadsdelen. 7. Gezamenlijke activiteit binnen PvdA (4651) De kosten voor de activiteiten rondom het debat Wereld 3.0. De grootste kostenpost is de gemaakte documentaire. Daarnaast een bijdrage aan het UB-debat samen met andere partijen en de studentenvakbond. 8. Thematische vergadering (4652) Dit betreft de kosten voor de thematische bijeenkomsten van de afdeling. Dit zijn de bijeenkomsten over de Oostelijke eilanden, de pensioenen, Amsterdam Actief en digi2025. De kosten zijn voor het overgrote deel voor huur van de zalen en een klein deel presentjes voor de sprekers. Het grootste bedrag is besteed aan de zaalhuur voor de pensioenbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

9. Toevoeging verkiezingsfonds (4700) Dit betreft de reservering voor de campagne van de deelraad/bestuurscommissie-verkiezingen. Afgesproken is dat de bijdrage van de politici worden gereserveerd voor dit doeleinde. 10. Overige vergoedingen (4036) De uitgaven zijn voor bloemen geweest. Onder andere felicitatie met de Dreespenning. Daarnaast is binnen deze post de Richter Roegholtprijs voor 500,00 euro begroot. Deze is in 2011 niet uitgereikt. 11. Drukkosten/mailings (4500) Dit zijn de kosten van het printen en versturen van de stukken voor de ALV. Deze kosten zijn hoog maar daar staat tegenover dat 651,49 (schuld uit 2011) en 711,83 euro is terugontvangen van de PvdA afdeling Amsterdam omdat deze per automatische incasso van onze rekening zijn afgeschreven. Feitelijk kosten in 2012 bedragen vooralsnog 2490,51 711,83 = 1778,68. Daarnaast loopt er mede op aanraden van de kascommissie nog een onderzoek naar de afschrijving van een bedrag van 872,82 dat mogelijk ook bedoeld is voor de PvdA afdeling Amsterdam of anderszins. 12. Webbeheer & 13. Scholing Deze posten zijn opgenomen omdat zij in 2013 wel zijn begroot. Er is echter geen resultaat op deze posten over 2012. Algemeen Er is 3.459,97 meer uitgegeven dan begroot. Dit zit met name in de uitgaven voor gezamenlijke activiteiten, daar staan ook inkomsten tegenover. Aan mailings is door onterechte incassos meer uitgegeven, deze bedragen zijn in 2012 ook ontvangen. Daarnaast hebben de campagne en de thematische vergaderingen meer gekost dan begroot. Resultaat 2012 Hieronder staan de inkomsten en uitgaven in 2012 onder elkaar. Daarnaast is er in 2012 voor 160 euro afgeboekt op een vordering uit 2010 of daarvoor van in totaal 600 euro in het kader van een betalingsregeling. Dit leidt tot het volgende resultaat Totaal inkomsten 2012 Totaal uitgaven 2012 Afgeboekt in 2012: Resultaat 2012: 16.902,14 17.461,49 (-) 160,00 (-) 719,35 (negatief)

Bovenstaande inkomsten en uitgaven leiden tot een negatief resultaat van 719,35 euro. Dit is terug te vinden in het verschil aan kapitaal in het balansoverzicht.

Balans Activa 1. Bank 2. Spaarrekening 3. Diverse vorderingen Totaal 31-12-2011 935,20 31.517,02 1.650,00 34.102,22 31-12-2012 7.741,38 27.415,58 150,00 35.306,96 Resultaat 6.806,18 -4.101,44 -1.500,00 1.204,74 -3.475,91 5.400,00 -719,35 1.204,74

Passiva 4. Diverse schulden 3.487,39 11,48 5. Verkiezingsfonds 9.350,00 14,750,00 6. Kapitaal 21.264,83 20.545,48 Totaal 34.102,22 35.306,96 2011 3. Diverse vorderingen Deze post is in 2012 met 1.650,00 euro ingelopen. Er is door alle politici afbetaald. Opbouw diverse vorderingen vooruit betaald Saldo 31-12-2011 Afgelost in 2012 Afgeboekt in 2012 1.650,00 1.490,00 160,00 Ontstaan in 2012 150,00

Saldo 31-12-2012 150,00

4. Diverse schulden Deze post is in 2012 met 3.487,39 euro afgenomen. Dit betrof onder andere de nieuwe website. Er is voor een bedrag van 11,48 aan schulden geboekt. Dit zijn kosten die gemaakt zijn in 2012 maar nog niet in 2012 zijn betaald. Inmiddels zijn deze schulden in 2013 betaald. De opbouw van dit bedrag volgt uit onderstaande tabel. Diverse schulden in 2012 Post (omschrijving) Bankkosten (bankkosten over 2011) Totaal Bedrag 11,48 11,48