Autora: Eladia Bouzas Míguez Titulo: La prehistoria Nivel: 5º o 6º de Primaria

Introdución Nunhas excavaciones, moi próximas a Vigo, atopáronse uns restos humanos e algúns utensilios da prehistoria. ¡Unha gran noticia en todos os xornais! Motivo para indagar sobre os nosos antepasados máis afastados. A prehistoria trata de achegar ao alumn@ a un proceso fundamental de coñecer as nosas orixes. Trátase de indagar e descubrir aspectos tan interesantes como,: saber: como eran, como vivían, como se relacionaban? Todos os que ides afrontar este traballo de investigación deberedes unirvos en grupos e indagar o que vos propoñemos: A prehistoria

Tarefa
Sodes alumn@s do terceiro ciclo de Primaria. Estades no primeiro curso (5º) ou no segundo curso (6º). Debedes utilizar todos os medios que tendes/tedes ao voso alcance para investigar sobre a prehistoria. Ademais de buscar en enciclopedias e libros de consulta, empregaredes Internet para completar as vosas procuras. Logo da recopilación das informacións conseguidas, teredes que presentalas. Podedes utilizar dous formatos: o clásico, en folios utilizando texto explicativo, debuxos e esquemas, ou plasmándoo nun documento de texto feito co voso ordenador. Tamén, como complemento, podedes deseñar murales explicativos. Formaredes grupos de traballo de 2 ou 3 alumn@s para a investigación. A presentación dos traballos farase, por parte de cada grupo, en calquera dos dous primeiros formatos. CadAgrupo deberá realizar polo menos un mural.

• Proceso
• Antes de empezar vuestro trabajo y de formar los grupos debéis hacer un estudio previo del tema: La prehistoria. Recurrid al material que os sugiero y a los recursos que os presento para saber de antemano sobre lo que vais a investigar. Cuando tengáis una idea clara de que va el tema, formaréis los grupos (bajo la supervisión de vuestro profesor) y distribuiréis el trabajo a realizar. Además de los recursos que os expongo a continuación en las páginas Web, debéis utilizar: enciclopedias y cualquier otro libro de consulta, incluido los libros de texto. Tendrás que responder a una serie de preguntas o cuestiones, realizar mapas, dibujos… Para ello tienes que abrir un documento en un procesador de texto, donde irás recopilando la información. Para poder contestar a la cuestiones que te indico: Debes consultar las páginas Web que te facilito en el siguiente punto. Las cuestiones a tratar son:

• •

• •


• • • • • • • • • • •

- Realizar una definición de prehistoria.
- Elaborar un eje cronológico, diferenciando las etapas en las que se subdivide la prehistoria. - Cada miembro del grupo tendrá que profundizar en sus etapas, adquiriendo las características más representativas de esta. - Escribir sobre del arte: pintura escultura monumentos megalíticos… ¿Qué representan cada uno de estos monumentos? ¿Qué colores predominan? ¿Los trazos son gruesos o esquemáticos? ¿Alguno de ellos representan figuras humanas? ¿Y escenas? ¿Qué tipo de escenas? ¿Para qué utilizan estas construcciones megalíticas

RecuRsos
Proporciónovos a información necesaria para as vosas investigacións na Web. imaxen con enlaces da prehistoria

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1HJ052J0F-1BS3MGZ-1NGN/PREHISTORIA.cmap vídeo da prehistoria http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/esic_2010050913_9135101/false Imaxen con enlaces da prehistoria http://www.enciclopediaaragonesa.com/monograficos/historia/prehistoria/multimedia/animaciones/Paleolitico. htm.

RECURSOS:Actividades da Prehistoria
• http://www.evocacion.es/files/html/252747/recursos/la/U13/pages/recursos/143175_P182/es_carcasa.html http://www.evocacion.es/files/html/252747/recursos/la/U13/pages/recursos/143175_P180_3/es_carcasa.html http://www.evocacion.es/files/html/252747/recursos/la/U13/pages/recursos/143175_P177_2/es_carcasa.html http://www.evocacion.es/files/html/252747/recursos/la/U13/pages/recursos/143175_P180_2/es_carcasa.html

http://213.0.8.18/portal/Educantabria/ContenidosEducativosDigitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CON TENIDOS/ACTIVIDADES%20HP%20PREHISTORIA.htm

http://engalego.es/almacen/lim/os_castros2/lim.swf?libro=os_castros.lim

RECURSOS:VIDEOS

http://www.youtube.com/watch?v= nfe2nCrQG90

http://www3.gobiernodecanarias.o rg/medusa/agrega/visualizar/es/es -ic_2010050913_9135101/false

Avaliación :
• Para evaluar o voso traballo seguirei as seguintes pautas.

- Actitude do alumn@ cara á realización das actividades. Valorando o esforzo e interes. - realizou o traballo en equipo correctamente. - Internet, usa con éxito enlácelos suxeridos para atopar a información. - Utilización do procesador de texto. - Completar esquemas, gráficos. - Información organizada. - Redacción: Clara, ordenada e comprensible Sen erros de gramática, ortografía ou puntuación - Exposición:* Vocabulario empregado rico, preciso e rigoroso * Expresión oral: clara e fluída * Todos os membros do grupo expoñerán con voz alta e clara. Contestando as preguntas. - Información: * todo o tema tratado * preguntas ou cuestións contestadas con rigor e precisión

CONCLUSIÓN:

• Cando todos os traballos estean terminados farase unha análise do realizado polos distintos grupos. Unha posta en común acompañada dunha crítica constructiva será o colofón á investigación.